EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005R1739

Komisijas Regula (EK) Nr. 1739/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 279, 22.10.2005., 47./62. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 321M , 21.11.2006., 74./89. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 141 - 156
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 141 - 156
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 43 - 58

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1739/oj

22.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1739/2005

(2005. gada 21. oktobris),

ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 23. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvai 92/65/EEK, atkāpjoties no direktīvas II nodaļas vispārīgiem noteikumiem par dzīvnieku pārvietošanu, ir lietderīgi noteikt īpašās dzīvnieku veselības prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai. Šajā regulā noteiktie pasākumi attiecināmi uz ceļojošām izstādēm, gadatirgiem vai uzvedumiem ar dzīvniekiem, savukārt tie nav attiecināmi uz pasākumiem, kas minēti Direktīvas 92/65/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

(2)

Dzīvnieku veselības labā kompetentajām iestādēm ir vajadzīga noteikta informācijas par cirkiem un gadatirgiem, ja tiek izmantoti cirka dzīvnieki, jo īpaši attiecībā uz pārvietošanos starp dalībvalstīm. Tādēļ šādiem cirkiem un gadatirgiem dalībvalstī ir jāreģistrējas un jābūt rakstiskai informācijai par plānoto maršrutu.

(3)

Bieži vien cirki un gadatirgi uzved izrādes ārpus savas izcelsmes dalībvalsts. Tādēļ jābūt iespējai reģistrēties vienā dalībvalstī, kur viņi parasti dzīvo vai kur tie atrodas, pat ja tā nav viņu izcelsmes dalībvalsts.

(4)

Uzvedumā ar dzīvniekiem darbojas viens dzīvnieks vai ierobežots dzīvnieku skaits, ko galvenokārt tur sabiedriskai izrādīšanai vai izklaidei, un tas var piederēt un to var pārvaldīt neatkarīgi. Uzvedumi ar dzīvniekiem var notikt ārpus izcelsmes dalībvalsts, piemēram, cirkā vai veicot darbu individuāli, piedaloties izklaides pasākumos vai filmēšanā. Tādēļ ir lietderīgi arī uz šādiem uzvedumiem attiecināt šo regulu.

(5)

Cirka vai gadatirgu radītie draudi dzīvnieku veselībai ir tiešā veidā saistīti ar tajos turēto dzīvnieku sugām. Tādēļ cirka uzņēmējiem un uzņēmējiem, kas rīko uzvedumus ar dzīvniekiem, ir jāreģistrē attiecīgā informācija par viņu uzturamajiem dzīvniekiem.

(6)

Jāveicina cirka dzīvnieku veselības pārbaudes. Ņemot vērā to, cik dažādā veidā Kopienā pārvieto cirka dzīvniekus, ir lietderīgi gādāt, lai cirka dzīvniekiem būtu pase, kurā reģistrē būtisku informāciju par dzīvnieka veselību, tai skaitā detaļas par oficiālajām pārbaudēm un vakcinēšanu.

(7)

Dzīvnieku veselības prasības cirka dzīvniekiem var būt balstītas uz tādiem pašiem principiem kā Kopienas dzīvnieku veselības tiesību akti attiecībā uz saimniecībās turētu mājdzīvnieku tirdzniecību Kopienā, tai skaitā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (2), un Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (3). Tomēr šie noteikumi jāpielāgo konkrētajām problēmām, ko rada attiecīgās dzīvnieku sugas, ja to pārstāvjus tur cirkā un gadatirgū un kuras atbilstīgi pārbaudījis valsts pilnvarots veterinārārsts atbilstoši Padomes Direktīvas 90/425/EEK 2. panta 7. punktam (4).

(8)

Noteikumi par dzīvnieku veselības stāvokli un pavaddokumentiem vai pasēm, Kopienā pārvietojot kaķus, suņus un baltos seskus, ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 998/2003 (5), par zirgu dzimtas dzīvniekiem – Komisijas Lēmumā 93/623/EEK (6). Tādēļ šo sugu cirka dzīvniekiem jāatbilst minētajiem noteikumiem par pasēm un dzīvnieku veselību.

(9)

Konsekvences labā ir lietderīgi atļaut Īrijai, Kiprai, Maltai un Apvienotajai Karalistei attiecināt uz cirka dzīvniekiem, kas ir uzņēmīgi pret trakumsērgu, attiecīgo valstu karantīnas noteikumus atbilstoši Direktīvai 92/65/EEK.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi nedrīkst ierobežot tiesību aktus, ar kuriem īsteno Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (7).

(11)

Lai nodrošinātu pilnīgu cirka dzīvnieku izsekojamību, cirka dzīvnieku pārvietošana Kopienā jāreģistrē, izmantojot TRACES sistēmu, kas ieviesta ar Komisijas Lēmumu 2004/292/EK (8), kā arī jāpiemēro sertificēšanas prasības tirdzniecībai Kopienā atbilstīgi Komisijas 2004. gada 30. marta Regulai (EK) Nr. 599/2004 par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (9).

(12)

Tāpat jāatvēl pietiekams laika posms, lai ieviestu šajā regulā paredzētās jaunās prasības.

(13)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Atkāpjoties no Direktīvas 92/65/EEK II nodaļā noteiktā, ar šo regulu nosaka dzīvnieku veselības prasības, ko piemēro, pārvietojot cirka dzīvniekus starp dalībvalstīm.

Noteikumus par cirkiem analoģiski piemēro uzvedumiem ar dzīvniekiem.

Šo regulu piemēro, neskarot:

a)

atsevišķu dalībvalstu noteikumus, ko atbilstīgi Direktīvas 92/65/EEK 10. panta 4. punktam piemēro dzīvniekiem, kas ir uzņēmīgi pret trakumsērgu;

b)

attiecīgos noteikumus par sertifikāciju, kas izklāstīti tiesību aktos, ar kuriem īsteno Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“cirks” nozīmē ceļojošu izstādi vai gadatirgu, kurā ir viens vai vairāki dzīvnieki;

2)

“dzīvnieks” nozīmē kādu tās sugas dzīvnieku, kas uzskaitītas Direktīvas 92/65/EEK A pielikumā, ko tur publiskai izrādīšanai izklaides vai izglītošanas nolūkā;

3)

“cirka uzņēmējs” nozīmē cirka īpašnieku, viņa pārstāvi vai citu personu, kas kopumā atbild par cirku;

4)

“valsts pilnvarots veterinārārsts” nozīmē valsts pilnvarotu veterinārārstu atbilstīgi Direktīvas 90/425/EEK 2. panta 7. punkta definīcijai.

3. pants

Pārvietošana starp dalībvalstīm

Cirks var pārcelties uz citu dalībvalsti tikai tad, ja tas reģistrēts atbilstīgi 4. panta prasībām un ja ievēro 8., 9. un 10. pantā noteikto.

4. pants

Cirku reģistrēšana

1.   Vismaz 40 darba dienas pirms cirks pirmo reizi pārvietojas uz citu dalībvalsti, cirka uzņēmējam jāiesniedz rakstisks reģistrācijas pieteikums dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā cirks juridiski reģistrēts vai dalībvalstī, kur tas atrodas.

2.   Pēc 1. punktā minētā pieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde veic nepieciešamās atbilstības pārbaudes attiecībā uz šajā regulā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām.

3.   Ja 2. punktā minētās prasības ir ievērotas, kompetentā iestāde izsniedz:

a)

vienreizēju cirka reģistrācijas numuru, kas sākas ar dalībvalsts ISO kodu;

b)

cirka dzīvnieku reģistru atbilstīgi 5. pantam;

c)

reģistrācijas vietu atbilstīgi 6. pantam;

d)

dzīvnieku pases atbilstīgi 7. pantam.

4.   Kompetentā iestāde pastāvīgi reģistrē visus dokumentus, kas izdoti atbilstīgi 3. punktam.

5. pants

Dzīvnieku reģistrs

4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajam cirka dzīvnieku reģistram jāatbilst paraugam I pielikumā, un tajā jābūt 4. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajam reģistrācijas numuram. Valsts pilnvarotam veterinārārstam pirms izdošanas jāapzīmogo un jāparaksta katra lappuse.

6. pants

Viesizrāžu reģistrācija

4. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajai viesizrāžu reģistrācijai jāatbilst paraugam II pielikumā, un tai ir jābūt 4. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajam reģistrācijas numuram. Valsts veterinārārstam jāparaksta un jāapzīmogo ikviens ieraksts vēl pirms jebkuras pārvietošanas darbības, kas minētas 9. pantā.

7. pants

Dzīvnieku pases

1.   Saskaņā ar 4. pantu kompetentā iestāde katram cirka dzīvniekam, kas nav minēts šā panta 2., 3. un 4. punktā, izdod pasi atbilstoši paraugam III pielikumā.

2.   Saskaņā ar 4. pantu kompetentā iestāde cirka putniem un grauzējiem izsniedz kopīgu pasi atbilstīgi paraugam IV pielikumā.

3.   Cirka suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem jāatbilst noteikumiem par dzīvnieku veselību un pasēm, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 998/2003.

4.   Cirka zirgu dzimtas dzīvniekiem jāatbilst noteikumiem par dzīvnieku veselību un pasēm, kā paredzēts Lēmumā 93/623/EEK.

8. pants

Cirka uzņēmēja pienākumi

1.   Pirms cirks pārceļas uz citu dalībvalsti, cirka uzņēmējs gādā, lai:

a)

4. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētie reģistri būtu atbilstīgi atjaunināti;

b)

visiem cirka dzīvniekiem būtu attiecīgi atjauninātas pases;

c)

vismaz 10 dienas pirms izbraukšanas dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas cirks, tiek informēta par cirka nodomu pārcelties uz citu dalībvalsti.

2.   Cirka uzņēmējam jāgādā, lai visi cirka dzīvnieki tiktu turēti tā, lai tie nenonāk tiešā vai netiešā saskarsmē ar citiem dzīvniekiem, kas nav minēti šajā regulā.

3.   Cirka uzņēmējam jāgādā, lai visa 4. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētajos reģistros apkopotā informācija tiktu saglabāta vismaz piecus gadus.

9. pants

Prasības par cirka pārvietošanos starp dalībvalstīm

1.   Pirms cirks pārvietojas uz citu dalībvalsti, tās dalībvalsts valsts pilnvarotais veterinārārsts, no kuras izbrauc, veic šādas darbības:

a)

pārbauda, vai vieta, no kuras izbrauc, neatbilst ierobežojumiem attiecībā uz dzīvnieku veselību saistībā ar slimību, pret kuru cirka dzīvnieki varētu būt uzņēmīgi;

b)

10 darba dienas pirms izbraukšanas visus dzīvniekus cirkā pārbauda, lai pārliecinātos, ka tie ir klīniski veseli;

c)

pārbauda, vai 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētie cirka dzīvnieku reģistri pārbaudes dienā ir atjaunināti un pilnīgi;

d)

pārliecinās, vai cirka dzīvnieku pases ir atjauninātas.

2.   Ja visi 1. punktā minētie noteikumi ir ievēroti, valsts pilnvarots veterinārārsts, parakstot un apzīmogojot pēdējo aili 4. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajā viesizrāžu vietā, apliecina, ka cirkam ir atļauts nākamo 10 dienu laikā pārvietoties.

10. pants

Informācija par cirka pārvietošanos starp dalībvalstīm

1.   Cirka uzņēmējs tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, no kuras izbrauc, vismaz 48 stundas pirms cirka pārvietošanās no vienas dalībvalsts uz citu sniedz attiecīgo informāciju, lai TRACES aizpildītu Kopienas tirdzniecības sertifikātu.

2.   Dalībvalsts, no kuras cirks izbrauc, kompetentā iestāde, izmantojot TRACES sistēmu, ziņo par pārvietošanos mērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei un jebkurai citai kompetentajai iestādei tranzīta dalībvalstī.

3.   Kopienas tirdzniecības sertifikāta paraugā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 599/2004 I.31. punktā par dzīvnieku/produktu identificēšanu jānorāda cirka dzīvnieku suga un pases numurs un II daļā ir jāpiemin šī regula.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 320. lpp.); labotais variants OV L 226, 25.6.2004., 128. lpp.

(2)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/554/EK (OV L 248, 22.7.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(5)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1193/2005 (OV L 194, 26.7.2005., 4. lpp.).

(6)  OV L 298, 3.12.1993., 45. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/68/EK (OV L 23, 28.1.2000., 72. lpp.).

(7)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(8)  OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/515/EK (OV L 187, 19.7.2005., 29. lpp.).

(9)  OV L 94, 31.3.2004., 44. lpp.


I PIELIKUMS

Cirka dzīvnieku vai dresūras dzīvnieku reģistrs (saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1739/2005) (1)

Image


(1)  Reģistram jābūt veidotam kā grāmatai, kuras lappuses nav nomaināmas. Šim nolūkam valsts veterinārārstam pirms tās izsniegšanas katra lappuse ir jāparaksta un jāapzīmogo. Tā jāsaglabā vismaz piecus gadus.


II PIELIKUMS

CIRKA vai DRESŪRAS NUMURU VIESIZRĀŽU VIETAS REĢISTRĀCIJA (saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1739/2005)

Image


III PIELIKUMS

CIRKA DZĪVNIEKU vai DRESŪRAS NUMURA DZĪVNIEKU PASES

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

PASE CIRKAM vai UZVEDUMAM AR DZĪVNIEKIEM PUTNIEM UN GRAUZĒJIEM

Image

Image

Image

Image


Augša