EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005R1564

Komisijas Regula (EK) Nr. 1564/2005 (2005. gada 7. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 257, 1.10.2005., 1./126. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 287M, 18.10.2006., 367./490. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 010 Lpp. 3 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 010 Lpp. 3 - 109

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 15/09/2011; Atcelts ar 32011R0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1564/oj

1.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/1


KOMISIJAS REGULA (EK) NR. 1564/2005

(2005. gada 7. septembris),

ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 44. panta 1. punktu un 63. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 36. panta 1. punktu, 58. panta 2. punktu, 64. panta 2. punktu un 70. panta 1. punktu, apspriedusies ar Valsts līgumu padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2004/17/EK noteikts, ka līgumi, uz kuriem tā attiecas, tiek publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicēšanai paredzētajos paziņojumos jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajā direktīvā un jo īpaši tās XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII un XIX pielikumā.

(2)

Direktīvā 2004/18/EK noteikts, ka līgumi, uz kuriem tā attiecas, tiek publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publicēšanai paredzētajos paziņojumos jāiekļauj minētajā direktīvā un jo īpaši tās VII pielikumā norādītā informācija.

(3)

Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvā 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai (3), 1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/36/EEK ar ko koordinē piegāžu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (4), 1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (5), kā arī 1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/38/EEK ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (6), kur grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/78/EK (7), ir sniegtas standarta veidlapas šādu paziņojumu publicēšanai.

(4)

Kopš Direktīvas 92/50/EEK, 93/36/EEK un 93/37/EEK ir aizstātas ar Direktīvu 2004/18/EK un Direktīva 93/38/EEK ir aizstāta ar Direktīvu 2004/17/EK, ir vajadzīgs noteikt vienotu tādu atjauninātu standarta veidlapu komplektu, kurās iekļauj minētajās direktīvās prasīto informāciju un paredz elektroniskai sagatavošanai piemērotu formātu.

(5)

Dalībvalstīm jātransponē Direktīva 2004/17/EK un 2004/18/EK nacionālajās tiesībās līdz 2006. gada 31. janvārim vēlākais. Tomēr dažas dalībvalstis drīkst transponēt minētās direktīvas pirms šī termiņa notecēšanas. Tādēļ ir lietderīgi, ka līgumslēdzēji Direktīvas 2004/17/EK nozīmē un līgumslēdzējas iestādes 2004/18/EK nozīmē dalībvalstīs, kur nacionālie transponēšanas pasākumi stājas spēkā pirms Direktīvā 2004/17/EK un 2004/18/EK noteiktā transponēšanas termiņa notecēšanas, piemēro šajā regulā noteiktās standarta veidlapas no datuma, kad stājas spēkā minētie nacionālie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Līgumslēdzēji no datuma, kad stājas spēkā attiecīgie nacionālie pasākumi, kas transponē Direktīvu 2004/17/EK, un vēlākais no 2006. gada 1. februāra, paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas norādīti minētās direktīvas 41. līdz 44. pantā un 63. pantā, izmanto standarta veidlapas, kas izklāstītas šīs regulas IV līdz IX, XII un XIII pielikumā.

2. pants

Līgumslēdzējas iestādes no datuma, kad stājas spēkā attiecīgie nacionālie pasākumi, kas transponē Direktīvu 2004/18/EK, un vēlākais no 2006. gada 1. februāra, paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas norādīti minētās direktīvas 35., 36., 58., 64., 69. un 70. pantā, izmanto standarta veidlapas, kas izklāstītas šīs regulas I, II, III un VII līdz XIII pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1874/2004 (OV L 326, 29.10.2004., 17. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1874/2004.

(3)  OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(5)  OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(6)  OV L 199, 9.8.1993., 84. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.


PIELIKUMU UZSKAITĪJUMS

I pielikums: Standarta veidlapa Nr. 1

“Iepriekšējs informatīvs paziņojums”

II pielikums: Standarta veidlapa Nr. 2

“Paziņojums par līgumu”

III pielikums: Standarta veidlapa Nr. 3

“Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu”

IV pielikums: Standarta veidlapa Nr. 4

“Periodisks informatīvs paziņojums – sabiedriskie pakalpojumi”

V pielikums: Standarta veidlapa Nr. 5

“Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi”

VI pielikums: Standarta veidlapa Nr. 6

“Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi”

VII pielikums: Standarta veidlapa Nr. 7

“Kvalifikācijas sistēma – sabiedriskie pakalpojumi”

VIII pielikums: Standarta veidlapa Nr. 8

“Paziņojums par pircēja profilu”

IX pielikums: Standarta veidlapa Nr. 9

“Vienkāršots paziņojums par līgumu attiecībā uz dinamisko iepirkuma sistēmu”

X pielikums: Standarta veidlapa Nr. 10

“Būvdarbu koncesija”

XI pielikums: Standarta veidlapa Nr. 11

“Paziņojums par līgumu – līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir koncesionārs, kas nav līgumslēdzēja iestāde”

XII pielikums: Standarta veidlapa Nr. 12

“Paziņojums par projektu (skiču) konkursu”

XIII pielikums: Standarta veidlapa Nr. 13

“Projektu (skiču) konkursa rezultāti”

I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

IV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

V PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VIII PIELIKUMS

Image

Image

IX PIELIKUMS

Image

Image

Image

X PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

XII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


Augša