EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005R1158

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1158/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

OV L 191, 22.7.2005., 1./15. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 87 - 101
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 87 - 101
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 101 - 115

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1158/oj

22.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 191/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1158/2005

(2005. gada 6. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1165/98 (3) ir izveidota vienota pamatsistēma Kopienas uzņēmējdarbības statistikas vākšanai, apkopošanai, nosūtīšanai un novērtēšanai, lai analizētu ekonomikas attīstības ciklu.

(2)

Īstenojot Regulu (EK) Nr. 1165/98, ko piemēro ar Komisijas Regulām (EK) Nr. 586/2001 (4), (EK) Nr. 588/2001 (5) un (EK) Nr. 606/2001 (6), kuras attiecīgi ir par ražošanas pamatgrupējumu definēšanu, mainīgo lielumu definēšanu un par izņēmumu piešķiršanu dalībvalstīm, ir izveidots praktiskas pieredzes kopums, kas ļauj noteikt pasākumus, kas vajadzīgi turpmākiem uzlabojumiem īstermiņa statistikas jomā.

(3)

Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN) savā EMS statistikas prasību rīcības plānā un turpmākos progresa ziņojumos par minētā plāna īstenošanu ir izvirzījusi nozīmīgus papildu faktorus tās statistikas uzlabošanai, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98.

(4)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) monetārajai politikai ir vajadzīga turpmāka īstermiņa statistikas attīstība, kā tas minēts bankas dokumentā par ECB Statistikas prasībām vispārējās ekonomiskās statistikas jomā, un jo īpaši tai ir vajadzīgi savlaicīgi, uzticami un jēgpilni statistiskie kopumi par eurozonu.

(5)

Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (7), ir noteikusi galvenos Eiropas ekonomiskos rādītājus (PEEI), kas aptver ne tikai Regulas (EK) Nr. 1165/98 darbības jomu.

(6)

Tādēļ ir nepieciešams grozīt Regulu (EK) Nr. 1165/98 jomās, kas ir īpaši svarīgas monetārajai politikai un ekonomikas attīstības cikla izpētei.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu.

(8)

Lisabonas stratēģijas par izaugsmi un nodarbinātību īstenojumā ir ietverta nevajadzīgu apgrūtinājumu samazināšana uzņēmējdarbībai un jaunu tehnoloģiju izplatīšana,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1165/98 ar šo groza šādi:

1)

regulas 4. panta 2. punktu groza šādi:

a)

vienīgajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

dalību Eiropas izlases shēmās, ko koordinē Statistikas birojs, lai izstrādātu Eiropas tāmes.

Pirmajā daļā minēto shēmu detaļas ir noteiktas pielikumos. To apstiprināšanu un īstenošanu reglamentē 18. pantā noteiktā procedūra.

Eiropas izlases shēmas izstrādā, ja valsts izlases shēmas neatbilst Eiropas prasībām. Pie tam dalībvalstis var izvēlēties iesaistīties Eiropas izlases shēmās, ja šādas shēmas rada iespēju ievērojami samazināt statistikas sistēmu izmaksas vai uzņēmējdarbības apgrūtinājumus, ko rada atbilstība Eiropas prasībām. Iesaistīšanās Eiropas izlases shēmā izpilda dalībvalsts nosacījumus attiecīgā mainīgā lieluma sniegšanai atbilstīgi šādas shēmas mērķim. Eiropas izlases shēmas var būt vērstas uz nosacījumiem, detalizācijas pakāpi un datu nosūtīšanas termiņiem.”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Obligātos apsekojumus izmanto, lai iegūtu informāciju, kas vēl nav pieejama (noteiktajā termiņā) citos avotos, piemēram, reģistros. Apsekojumus veic, attiecīgos gadījumos izmantojot elektroniskas aptaujas anketas un aptaujas anketas tīmeklī.”;

2)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.

Mainīgo lielumu kvalitāti regulāri pārbauda, salīdzinot tos ar citu statistikas informāciju, un šādu pārbaudi veic katra dalībvalsts un Komisija (Statistikas birojs). Turklāt pārbauda to iekšējo konsekvenci.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.

Kvalitātes novērtējumu izdara, salīdzinot ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība, ar savākšanas izmaksām un uzņēmumiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem, radīto apgrūtinājumu. Lai veiktu šo novērtējumu, dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma nosūta tai nepieciešamo informāciju atbilstīgi kopējai Eiropas metodoloģijai, ko Komisija izstrādājusi cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm.”;

3)

regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.

Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz 2006. gada 11. februārim publicē ieteicamās metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā izskaidroti pielikumos izklāstītie noteikumi, kā arī ietverti norādījumi attiecībā uz īstermiņa statistiku.”;

4)

regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

Komisija līdz 2008. gada 11. augustam un pēc tam ik pēc trim gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par statistiku, kura apkopota, ievērojot šo regulu, un jo īpaši par tās atbilstību un kvalitāti, kā arī rādītāju pārskatīšanu. Ziņojumā arī īpašu uzmanību pievērš statistikas sistēmas izmaksām un šīs regulas radītajiem apgrūtinājumiem uzņēmējdarbībai attiecībā pret tās ieguvumiem. Tajā ziņo par paraugpraksi, kā samazināt apgrūtinājumus uzņēmējdarbībai, un norāda apgrūtinājumu un izmaksu samazināšanas veidus.”;

5)

regulas 17. pantu papildina ar šādu punktu:

“j)

Eiropas izlases shēmu izveide (4. pants).”;

6)

regulas A līdz D pielikumu groza saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2005. gada 6. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV C 158, 15.6.2004., 3. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 22. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 2005. gada 6. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 162, 5.6.1998.,1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 86, 27.3.2001., 11. lpp.

(5)  OV L 86, 27.3.2001., 18. lpp.

(6)  OV L 92, 2.4.2001., 1. lpp.

(7)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

A) DAĻA

AR ŠO REGULAS (EK) Nr. 1165/98 A PIELIKUMU GROZA ŠĀDI:

Darbības joma

Pielikuma a) iedaļas (“Darbības joma”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACE C līdz E iedaļā, vai — attiecīgos gadījumos — visiem ražojumiem, kas uzskaitīti CPA C līdz E iedaļā.”

Mainīgo lielumu saraksts

Ar šo pielikuma c) iedaļas (“Mainīgo lielumu saraksts”) tekstu groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. punktam pievieno šādu mainīgo lielumu:

“Mainīgais lielums

Nosaukums

340

Importa cenas”

2)

minētās iedaļas 2) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru paredz nosacījumus, lai varētu nodrošināt vajadzīgo datu kvalitāti.”;

3)

minētās iedaļas 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.

Informācija par produkcijas izlaides cenām un importa cenām (Nr. 310, 311, 312 un 340) nav prasīta šādām NACE, attiecīgi CPA grupām: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Grupu sarakstu var pārskatīt līdz 2008. gada 11. augustam saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.”;

4)

pievieno šādu punktu:

“10.

Importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) aprēķina, pamatojoties uz CPA ražojumiem. Darbības veida vienības par importu var klasificēt ārpus NACE C līdz E iedaļā norādītajām darbībām.”

Forma

Pielikuma d) iedaļas (“Forma”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Visi mainīgie lielumi, ja tādi ir pieejami, jānosūta nepielāgotā formā.

2.

Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. To mainīgo lielumu sarakstu, ko nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam, var grozīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3.

Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumus, kā arī tās drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Komisija (Statistikas birojs) drīkst sniegt un publicēt sezonāli koriģētus mainīgos lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas šiem mainīgajiem lielumiem.

4.

Mainīgie lielumi Nr. 110, 310, 311, 312 un 340 jānosūta kā indekss. Citi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī absolūtos skaitļos.”

Pārskata periods

Pielikuma e) iedaļā (“Pārskata periods”) pievieno šādu mainīgo lielumu:

“Mainīgais lielums

Pārskata periods

340

mēnesis”

Detalizācijas pakāpe

Pielikuma f) iedaļu (“Detalizācijas pakāpe”) groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.

Visi mainīgie lielumi, izņemot importa cenas mainīgo lielumu (Nr. 340), jānosūta NACE iedaļas (1 burts), apakšiedaļas (2 burti) un nodaļas 2 ciparu līmenī. Mainīgo lielumu Nr. 340 ziņo CPA iedaļas (1 burts), apakšiedaļas (2 burti) un nodaļas 2 ciparu līmenī.

2.

Turklāt NACE D iedaļas ražošanas rādītājs (Nr. 110) un produkcijas izlaides cenu rādītājs (Nr. 310, 311, 312) ir jānosūta NACE trīs ciparu un četru ciparu līmenī. Nosūtītajiem ražošanas un produkcijas izlaides cenu rādītājiem trīs ciparu un četru ciparu līmenī ir jāatbilst vismaz 90 % no kopējās pievienotās vērtības NACE D iedaļā katrai dalībvalstij attiecīgajā bāzes gadā. Mainīgos lielumus nav nepieciešams nosūtīt šādā detalizētā līmenī tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība NACE D iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”

2)

minētās iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.

Pie tam visi mainīgie lielumi, izņemot apgrozījuma un jauno pasūtījumu mainīgos lielumus (Nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132), jānosūta attiecībā uz kopējo rūpniecības nozari, kas noteikta kā NACE C līdz E iedaļa, un ražošanas pamatgrupējumiem (RPG), kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 586/2001 (1).

3.

Pievieno šādus punktus:

“5.

Apgrozījuma mainīgie lielumi (Nr. 120, 121, 122) jānosūta attiecībā uz kopējo rūpniecības nozari, kas noteikta kā NACE C un D iedaļa, un RPG, izņemot ražošanas pamatgrupējumu, kas noteikts ar enerģiju saistītām darbībām.

6.

Jauno pasūtījumu mainīgie lielumi (Nr. 130, 131, 132) jānosūta attiecībā uz kopējo ražošanu NACE D iedaļā un samazinātu skaitu RPG, kas attiecas uz NACE nodaļām, kuras noteiktas šā pielikuma c) iedaļas (“Mainīgo lielumu saraksts”) 8. punktā.

7.

Importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta attiecībā uz kopējo rūpniecības produkciju CPA C līdz E iedaļā un RPG, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 586/2001, attiecībā uz CPA ražojumu grupējumiem. Šis mainīgais lielums nav jānosūta tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu.

8.

Importa cenu mainīgajam lielumam (Nr. 340) Komisija var saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru paredzēt Eiropas izlases shēmas piemērošanas noteikumus, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.

9.

Ārējā tirgus mainīgie lielumi (Nr. 122, 132 un 312) jānosūta saskaņā ar sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro kopējai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā NACE C līdz E iedaļa, RPG, NACE iedaļas (1 burts), apakšiedaļas (2 burti) un nodaļas 2 ciparu līmenī. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE E iedaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro kopējai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA C līdz E iedaļa, RPG, CPA iedaļas (1 burts), apakšiedaļas (2 burti) un nodaļas 2 ciparu līmenī. Lai veiktu eurozonas un ārpus eurozonas sadalījumu, Komisija var saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru paredzēt Eiropas izlases shēmu piemērošanas noteikumus, kā paredzēts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēmā var būt ierobežota importa cenu mainīgā lieluma darbības joma, to attiecinot tikai uz ražojumu importu no tādām valstīm, kas ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu, mainīgo lielumu Nr. 122, 132, 312 un 340 sadalījums eurozonā un ārpus tās nav jānosūta.

10.

Tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE C, D un E iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jānosūta dati tikai par kopējo rūpniecības nozari, RPG, un NACE iedaļu līmenī vai CPA iedaļu līmenī.”

Datu nosūtīšanas termiņi

Pielikuma g) iedaļu (“Datu nosūtīšanas termiņi”) groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. punktā dažus mainīgos lielumus groza vai pievieno šādi:

“Mainīgais lielums

Termiņi

110

1 mēnesis un 10 kalendārās dienas

(…)

(…)

210

2 mēneši

(…)

(…)

340

1 mēnesis un 15 kalendārās dienas”

2)

minētās iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

Termiņš drīkst būt līdz 15 kalendārajām dienām ilgāks attiecībā uz datiem no NACE grupas un klases līmeņiem vai CPA grupas un klases līmeņiem.

Datiem par kopējo rūpniecības nozari, RPG, NACE iedaļu un nodaļu līmenī vai CPA iedaļu un nodaļu līmenī, termiņš drīkst būt līdz 15 kalendārajām dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE C, D un E iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”

Eksperimentāli pētījumi

Pielikuma h) iedaļā (“Eksperimentāli pētījumi”) svītro 2. un 3. punktu.

Pirmais pārskata periods

Pielikuma i) iedaļai (“Pirmais pārskata periods”) pievieno šādas daļas:

“Pirmais pārskata periods, lai nosūtītu ārējā tirgus mainīgo lielumu sadalījumu eurozonā un ārpus tās, ir ne vēlāk kā 2005. gada janvāris.

Pirmais pārskata periods mainīgajam lielumam Nr. 340 ir ne vēlāk kā 2006. gada janvāris ar nosacījumu, ka piemērotais bāzes gads ir vēlākais 2005. gads.”

Pārejas posms

Pielikuma j) iedaļai (“Pārejas posms”) pievieno šādus punktus:

“3.

Mainīgajam lielumam Nr. 340 un mainīgo lielumu Nr. 122, 132, 312 un 340 sadalījumam eurozonā un ārpus tās saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas 2007. gada 11. augustā.

4.

Mainīgā lieluma Nr. 110 datu nosūtīšanas termiņa izmaiņām saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas 2007. gada 11. augustā.

5.

Mainīgā lieluma Nr. 210 datu nosūtīšanas termiņa izmaiņām saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas 2006. gada 11. augustā.”

B) DAĻA

AR ŠO REGULAS (EK) Nr. 1165/98 B PIELIKUMU GROZA ŠĀDI:

Mainīgo lielumu saraksts

Pielikuma c) iedaļu (“Mainīgo lielumu saraksts”) ar šo groza šādi:

1)

minētās iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.

Tikai tad, ja nav pieejami celtniecības izmaksu mainīgie lielumi (Nr. 320, 321, 322), tos drīkst aizstāt ar produkcijas izlaides cenu mainīgo lielumu (Nr. 310). Šādu praksi var piemērot līdz 2010. gada 11. augustam.”;

2)

pievieno šādu 6. punktu:

“6.

Dalībvalstis veic Komisijas ierosinātu izpēti, kas izstrādāta, apspriežoties ar dalībvalstīm. Šo izpēti veic, ņemot vērā datu savākšanas radītos ieguvumus attiecībā pret savākšanas izmaksām un ar to radīto apgrūtinājumu uzņēmumiem, lai:

a)

novērtētu to, vai būtu lietderīgi produkcijas izlaides cenu mainīgo lielumu (Nr. 310) sniegt ik ceturksni;

b)

noteiktu piemērotu metodoloģiju datu savākšanai un rādītāju aprēķināšanai.

Komisija ne vēlāk kā 2006. gada 11. augustā iesniedz priekšlikumu definīcijai, ko piemēros izlaides cenu mainīgajam lielumam.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par izpētes rezultātiem ne vēlāk kā 2007. gada 11. augustā.

Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru Komisija ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā nolemj, vai piemērot 17. panta b) punktu, lai aizvietotu celtniecības izmaksu mainīgo lielumu ar produkcijas izlaides cenu mainīgo lielumu no 2010. bāzes gada.”

Forma

Pielikuma d) iedaļas (“Forma”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Visi mainīgie lielumi, ja tādi ir pieejami, jānosūta nepielāgotā formā.

2.

Pie tam ražošanas mainīgie lielumi (Nr. 110, 115, 116) un nostrādāto stundu mainīgais lielums (Nr. 220) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. To mainīgo lielumu sarakstu, ko nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam, var grozīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3.

Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumus, kā arī drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Komisija (Statistikas birojs) drīkst sniegt un publicēt sezonāli koriģētus lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas mainīgajiem lielumiem.

4.

Mainīgie lielumi Nr. 110, 115, 116, 320, 321 un 322 jānosūta kā indekss. Mainīgie lielumi Nr. 411 un 412 jānosūta absolūtos skaitļos. Citi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī absolūtos skaitļos.”

Pārskata periods

Pielikuma e) iedaļas (“Pārskata periods”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Mēneša pārskata periodu piemēro mainīgajiem lielumiem Nr. 110, 115 un 116. Uz visiem citiem šajā pielikumā minētajiem mainīgajiem lielumiem attiecas vismaz ceturkšņa pārskata periods.

Tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE F iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jāsagādā tikai mainīgie lielumi Nr. 110, 115 un 116 ar ceturkšņa pārskata periodu.”

Detalizācijas pakāpe

Pielikuma f) iedaļai (“Detalizācijas pakāpe”) pievieno šādu punktu:

“6.

Tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE F iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jānosūta dati tikai par kopējo būvniecību (NACE iedaļu līmenis).”

Datu nosūtīšanas termiņi

Pielikuma g) iedaļā (“Datu nosūtīšanas termiņi”) mainīgos lielumus Nr. 110, 115, 116 un 210 aizstāj ar šādiem mainīgajiem lielumiem:

“Mainīgais lielums

Termiņi

110

1 mēnesis un 15 kalendārās dienas

115

1 mēnesis un 15 kalendārās dienas

116

1 mēnesis un 15 kalendārās dienas

(…)

(…)

210

2 mēneši”

Eksperimentāli pētījumi

Pielikuma h) iedaļā (“Eksperimentāli pētījumi”) svītro 1. un 3. punktu.

Pirmais pārskata gads

Pielikuma i) iedaļai (“Pirmais pārskata gads”) pievieno šādu daļu:

“Pirmais pārskata periods mainīgo lielumu Nr. 110, 115 un 116 nosūtīšanai ar mēneša pārskata periodu ir vēlākais 2005. gada janvāris.”

Pārejas posms

Pielikuma j) iedaļai (“Pārejas posms”) pievieno šādus punktus:

“3.

Mainīgo lielumu Nr. 110, 115 un 116 pārskata periodu grozījumiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas 2007. gada 11. augustā.

4.

Mainīgo lielumu Nr. 110, 115, 116 un 210 datu pārsūtīšanas termiņa izmaiņām saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas 2007. gada 11. augustā.”

C) DAĻA

AR ŠO REGULAS (EK) Nr. 1165/98 C PIELIKUMU GROZA ŠĀDI:

Mainīgo lielumu saraksts

Pielikuma c) iedaļai (“Mainīgo lielumu saraksts”) pievieno šādu punktu:

“4.

Dalībvalstis veic Komisijas ierosinātu izpēti, kas izstrādāta, apspriežoties ar dalībvalstīm. Šo izpēti veic, ņemot vērā datu savākšanas radītos ieguvumus attiecībā pret savākšanas izmaksām un ar to radīto apgrūtinājumu uzņēmumiem, lai:

a)

novērtētu to, vai būtu lietderīgi nostrādātu stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) attiecībā uz mazumtirdzniecību un remontdarbiem nosūtīt ik ceturksni;

b)

novērtētu to, vai būtu lietderīgi bruto algu mainīgo lielumu (Nr. 230) attiecībā uz mazumtirdzniecību un remontdarbiem nosūtīt ik ceturksni;

c)

noteiktu piemērotu metodoloģiju datu savākšanai un rādītāju aprēķināšanai.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par izpētes rezultātiem ne vēlāk kā 2007. gada 11. augustā.

Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru Komisija ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā nolemj, vai piemērot 17. panta b) punktu, lai iekļautu nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) un bruto algas mainīgo lielumu (Nr. 230) no 2010. bāzes gada.”

Forma

Pielikuma d) iedaļas (“Forma”) 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.

Visi mainīgie lielumi, ja tādi ir pieejami, jānosūta nepielāgotā formā.

2.

Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. To mainīgo lielumu sarakstu, kas jānosūta darba dienu skaitam pielāgotajā formā, var grozīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.”

Detalizācijas pakāpe

Pielikuma f) iedaļu (“Detalizācijas pakāpe”) groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.

Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un noieta deflatora/pārdošanas apjoma mainīgie lielumi (Nr. 330/123) jānosūta saskaņā ar 2., 3. un 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi. Nodarbināto personu skaita mainīgais lielums (Nr. 210) jānosūta saskaņā ar 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi.”

2)

pievieno šādu punktu:

“5.

Dalībvalstīm, kuru apgrozījums NACE 52. nodaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jānosūta tikai apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un noieta deflatora/pārdošanas apjoma mainīgie lielumi (Nr. 330/123) saskaņā ar 3. un 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi.”

Datu nosūtīšanas termiņi

Pielikuma g) iedaļas (“Datu nosūtīšanas termiņi”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta divos mēnešos saskaņā ar šā pielikuma f) iedaļas 2. punktā noteikto detalizācijas pakāpi. Termiņš drīkst būt līdz 15 dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru 52. nodaļā minētais apgrozījums attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

2.

Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) iedaļas 3. un 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties piedalīties mainīgajos lielumos apgrozījumam un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 120. un 330/123) ar piešķīrumiem saskaņā ar Eiropas izlases shēmu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Piešķiršanas nosacījumus paredz saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3.

Nodarbināto personu skaita mainīgo lielumu nosūta divos mēnešos pēc pārskata perioda beigām. Termiņš drīkst būt līdz 15 dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru 52. nodaļā minētais apgrozījums attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”

Eksperimentāli pētījumi

Pielikuma h) iedaļā (“Eksperimentāli pētījumi”) svītro 2. un 4. punktu.

Pārejas laiks

Pielikuma j) iedaļai (“Pārejas laiks”) pievieno šādu punktu:

“4.

Mainīgā lieluma Nr. 210 datu nosūtīšanas termiņa izmaiņām saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas ne vēlāk kā 2006. gada 11. augustā.”

D) DAĻA

AR ŠO REGULAS (EK) Nr. 1165/98 D PIELIKUMU GROZA ŠĀDI.

Mainīgo lielumu saraksts

Pielikuma c) iedaļu (“Mainīgo lielumu saraksts”) ar šo groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. punktā pievieno šādu mainīgo lielumu:

“Mainīgie lielumi

Nosaukums

310

Produkcijas izlaides cenas”

2)

pievieno šādus punktus:

“3.

Produkcijas izlaides cenu mainīgais lielums (Nr. 310) aptver pakalpojumus, kas ir sniegti klientiem, kuri ir uzņēmumi vai personas, kas pārstāv uzņēmumus.

4.

Dalībvalstis veic Komisijas ierosinātu izpēti, kas izstrādāta, apspriežoties ar dalībvalstīm. Šo izpēti veic, ņemot vērā datu savākšanas radītos ieguvumus attiecībā pret savākšanas izmaksām un ar to radīto apgrūtinājumu uzņēmumiem, lai:

a)

novērtētu to, vai būtu lietderīgi nostrādātu stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) attiecībā uz citiem pakalpojumiem nosūtīt ik ceturksni;

b)

novērtētu to, vai būtu lietderīgi bruto algu mainīgo lielumu (Nr. 230) attiecībā uz citiem pakalpojumiem nosūtīt ik ceturksni;

c)

noteiktu piemērotu metodoloģiju datu savākšanai un rādītāju aprēķināšanai;

d)

noteiktu piemērotu detalizācijas pakāpi. Datus sadala pēc saimnieciskās darbības veidiem, kas noteikti NACE iedaļās, un saskaņā ar tālāko sadalījumu, bet nepārsniedzot NACE nodaļu līmeni (divu ciparu līmenis) vai nodaļu grupējumu līmeni.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par izpētes rezultātiem ne vēlāk kā 2007. gada 11. augustā.

Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru Komisija ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā nolemj, vai piemērot 17. panta b) punktu, lai iekļautu nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) un bruto algas mainīgo lielumu (Nr. 230) no 2010. bāzes gada.”

Forma

Pielikuma d) iedaļu (“Forma”) ar šo groza šādi:

1)

minētās iedaļas 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.

Visi mainīgie lielumi, ja tādi ir pieejami, jānosūta nepielāgotā formā.

2.

Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. To mainīgo lielumu sarakstu, kas jānosūta darba dienu skaitam pielāgotajā formā, var grozīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.”

2)

minētās iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.

Produkcijas izlaides cenu mainīgais lielums (Nr. 310) jānosūta kā indekss. Citi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī absolūtos skaitļos.”

Pārskata periods

Pielikuma e) iedaļai (“Pārskata periods”) pievieno šādas daļas:

“Dalībvalstis veic Komisijas ierosinātu izpēti, kas izstrādāta, apspriežoties ar dalībvalstīm. Izpēti veic, ņemot vērā no samazinātā pārskata perioda gūto labumu attiecībā pret savākšanas izmaksām un apgrūtinājumu uzņēmumiem, lai novērtētu to, vai ir lietderīgi samazināt pārskata periodu apgrozījuma mainīgajam lielumam (Nr. 120) no ceturkšņa līdz mēnesim.

Dalībvalstis Komisijai ne vēlāk kā 2007. gada 11. augustā iesniedz ziņojumu par izpētes rezultātiem.

Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru Komisija ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā nolemj, vai piemērot 17. panta d) punktu saistībā ar apgrozījuma mainīgā lieluma apkopošanas biežuma pārskatīšanu.”

Detalizācijas pakāpe

Pielikuma f) iedaļu (“Detalizācijas pakāpe”) ar šo groza šādi:

1)

minētās iedaļas 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“3.

Attiecībā uz NACE 50., 51., 64. un 74. nodaļu apgrozījuma mainīgais lielums jānosūta divu ciparu līmenī tikai tām dalībvalstīm, kuru apgrozījums minētajās NACE nodaļās attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

4.

Attiecībā uz NACE I iedaļu darbinieku skaita mainīgais lielums (Nr. 210) jānosūta iedaļas līmenī tikai tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība I iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”

2)

pievieno šādus punktus:

“5.

Produkcijas izlaides cenu mainīgais lielums (Nr. 310) jānosūta saskaņā ar šādām NACE darbības veidiem un grupējumiem:

 

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 četru ciparu līmenī;

 

61.1, 62.1, 64.2 trīs ciparu līmenī;

 

72.1 līdz 72.6 trīs ciparu līmenī;

 

74.11 līdz 74.14 kopsummu;

 

74.2 un 74.3 kopsummu;

 

74.4 līdz 74.7 trīs ciparu līmenī.

NACE 74.4 var aptuveni norādīt, balstoties uz reklāmas ievietojumiem.

NACE 74.5 aptver kopējās nodarbinātā darbaspēka un nodrošinātā personāla izmaksas.

6.

Darbības veidu un grupējumu sarakstu var grozīt ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

7.

Attiecībā uz NACE 72. nodaļu produkcijas izlaides cenu mainīgais lielums (Nr. 310.) ir jānosūta divu ciparu līmenī tikai tām dalībvalstīm, kuru apgrozījums minētajā NACE nodaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”

Datu nosūtīšanas termiņi

Ar šo pielikuma g) iedaļas (“Datu nosūtīšanas termiņi”) tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Mainīgos lielumus nosūta šādos termiņos pēc pārskata perioda beigām:

Mainīgas lielums

Termiņi

120

2 mēneši

210

2 mēneši

310

3 mēneši”

Pirmais pārskata periods

Pielikuma i) iedaļai (“Pirmais pārskata periods”) pievieno šādu daļu:

“Pirmais pārskata periods produkcijas izlaides cenu mainīgā lieluma Nr. 310 nosūtīšanai ir ne vēlāk kā 2006. gada pirmais ceturksnis. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt atkāpi attiecībā uz tālāku gadu pirmajam pārskata periodam ar nosacījumu, ka piemērotais bāzes gads ir ne vēlāk kā 2006. gads.”

Pārejas laiks

Pielikuma j) iedaļai (“Pārejas laiks”) pievieno šādas daļas:

“Mainīgajam lielumam Nr. 310 saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas ne vēlāk kā 2008. gada 11. augustā. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt vēl viens papildu gada pārejas laiku, lai mainīgo lielumu Nr. 310 īstenotu attiecība uz NACE 63. un 74. nodaļu. Papildus minētajiem pārejas periodiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var piešķirt vēl viena gada pārejas periodu tām dalībvalstīm, kuru apgrozījums attiecīgajā bāzes gadā NACE darbības veidos, kas minēti a) iedaļā “Darbības joma”, sastāda mazāk par 1 % no kopējā Eiropas Kopienas rādītāja.

Mainīgo lielumu Nr. 120 un 210 datu pārsūtīšanas termiņa izmaiņām saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru var paredzēt pārejas laiku, kas beidzas ne vēlāk kā 2006. gada 11. augustā.”


(1)  OV L 86, 27.3.2001., 11. lpp.


Augša