EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005R0111

Padomes Regula (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembrī), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm

OV L 22, 26.1.2005., 1./10. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 333M, 11.12.2008., 472./501. lpp. (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj

26.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 111/2005

(2004. gada 22. decembrī),

ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību, kas pieņemta Vīnē 1988. gada 19. decembrī, še turpmāk – “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija”, ir daļa no vispasaules cīņas pret nelikumīgām narkotiskajām vielām. Atbilstīgi savai kompetences jomai Kopiena piedalījās sarunās un noslēdza minēto konvenciju Kopienas vārdā ar Padomes Lēmumu 90/611/EEK (1).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 12. pants attiecas uz to vielu tirdzniecību, ko bieži izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai. Tā kā noteikumi par narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību ietekmē Kopienas muitas noteikumus, būtu lietderīgi izstrādāt Kopienas noteikumus attiecībā uz tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm.

(3)

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 12. pantu ir jāizveido starptautiskās narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības uzraudzības sistēma, ņemot vērā, ka parasti šādu vielu tirdzniecība ir likumīga. Attiecīgi ir veikti pasākumi, lai panāktu zināmu līdzsvaru starp vēlmi izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai novērstu narkotisko vielu prekursoru nonākšanu pie nelikumīgiem narkotisko vielu ražotājiem, un ķīmiskās rūpniecības un citu komersantu komerciālajām vajadzībām.

(4)

Lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 12. panta prasības un ņemtu vērā ziņojumu, ko sniegusi Hjūstonas augstākā līmeņa ekonomikas sanāksmē (G–7) izveidotā darba grupa par darbībām ar ķimikālijām, ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3677/90 (1990. gada 13. decembris), ar kuru paredz pasākumus, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (2), ir izveidota aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēma. Šo sistēmu, kas balstīta uz ciešu sadarbību ar komersantiem, pastiprina tādi pasākumi kā dokumentēšana un marķēšana, komersantu licencēšana un reģistrēšana un prasības attiecībā uz eksportu.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Savienības Narkotiku apkarošanas rīcības plānu 2000. līdz 2004. gadam, ko Eiropadome apstiprināja Feirā 2000. gada jūnijā, Komisija veica narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības Kopienas kontroles sistēmas novērtēšanu, lai izdarītu secinājumus saistībā ar Kopienas tiesību aktu īstenošanu šajā jomā.

(6)

Saskaņā ar šo novērtējumu un lai uzlabotu kontroles mehānismus, kuru mērķis ir novērst narkotisko vielu prekursoru novirzīšanu, ir nepieciešams paplašināt uzraudzības prasības attiecībā uz komersantiem, kuru galvenā komercdarbības vieta ir Kopienā un kuri veicina tirdzniecību starp trešām valstīm, noteikt Kopienas pieeju attiecībā uz licenču piešķiršanas procedūrām un nostiprināt uzraudzības prasības attiecībā uz muitas neuzlikšanas procedūrām.

(7)

Eksporta procedūras un prasības būtu jāveido vēl stingrākas, lai sasniegtu un pastiprinātu bīstamāko narkotisko vielu prekursoru kontroli, vienlaicīgi samazinot ievērojamo administratīvu slogu, izmantojot vienkāršotu procedūru liela apjoma vielu eksportam. Lai arī ir pilnībā atzīta pirmsizvešanas paziņošanas efektivitāte un praktiskums, būtu jāizveido stratēģija pēc iespējas pilnīgākai sistēmas izmantošanai.

(8)

Lai risinātu pieaugošās bažas par amfetamīna veida stimulantu ražošanu, būtu vēl vairāk jāpastiprina galveno sintētisko narkotisko vielu prekursoru importa kontroles mehānismi, izmantojot kopējas procedūras un prasības, kas ļautu veikt atsevišķu sūtījumu pārbaudes.

(9)

Lai komersanti varētu ievērot šīs prasības, pēc iespējas būtu jāsaskaņo noteikumi attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru ārējo tirdzniecību ar noteikumiem attiecībā uz tādu narkotisko vielu prekursoru iekšējo tirdzniecību Kopienā, kas pilnībā ir iegūti vai ražoti Kopienā vai kas ir laisti brīvā apgrozībā Kopienā.

(10)

Ņemot vērā iekšējā tirgus prasības un lai sekmētu šīs regulas efektivitāti, būtu jānodrošina noteikumu vienāda piemērošana, pieņemot salīdzināmus un saskaņojamus dalībvalstu rīcības instrumentus.

(11)

Būtu jāpastiprina dalībvalstu un dalībvalstu un Komisijas savstarpējā palīdzība, jo īpaši izmantojot Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (3).

(12)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu, lai sasniegtu pamata mērķi, proti, novērst narkotisko vielu prekursoru novirzīšanu narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai, ir nepieciešams un būtu lietderīgi paredzēt noteikumus par rūpīgu uzraudzību attiecībā uz šādu vielu tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm. Ar šo regulu paredz tikai to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu attiecīgos mērķus, saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu.

(13)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(14)

Tādēļ Regula (EEK) Nr. 3677/90 būtu jāatceļ.

(15)

Šī regula ievēro pamattiesības un respektē principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Ar šo regulu paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz dažu tādu vielu tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, kas bieži izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgā izgatavošanā (še turpmāk – “narkotisko vielu prekursori”), lai novērstu šādu vielu novirzīšanu. Tā attiecas uz importu, eksportu un starpniecības darbībām.

Šī regula neskar īpašos noteikumus citās jomās, kas attiecas uz preču tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm.

2. pants

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“klasificēta viela” ir jebkura pielikumā minēta viela, tostarp maisījumi un dabīgi produkti, kuru sastāvā ir šādas vielas, bet izņemot zāles, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (5), farmaceitiskus preparātus, maisījumus, dabīgus produktus un citus preparātus, kuri satur klasificētas vielas, bet kuru sastāvs ir tāds, ka minētās vielas nevar viegli izmantot vai viegli ekstrahēt ar vienkārši izmantojamiem līdzekļiem vai ekonomiski izdevīgā veidā;

b)

“neklasificēta viela” ir jebkura viela, attiecībā uz kuru ir konstatēts, ka, lai gan tā nav iekļauta pielikumā, to izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai;

c)

“imports” ir jebkura tādu klasificētu vielu ievešana Kopienas muitas teritorijā, kurām ir ārpuskopienas statuss, tostarp pagaidu glabāšana, novietošana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā, neuzlikšanas procedūras piemērošana un laišana brīvā apgrozībā, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6);

d)

“eksports” ir jebkura klasificētu vielu izvešana no Kopienas muitas teritorijas, tostarp klasificētu vielu izvešana, kam vajadzīga muitas deklarācija, un klasificētu vielu izvešana pēc to glabāšanas I kontroles tipa brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē;

e)

“starpniecības darbības” ir jebkādas darbības, kuru mērķis ir organizēt klasificētu vielu pirkšanu un pārdošanu vai piegādi un kuras veic jebkura fiziska vai juridiska persona, kas cenšas panākt vienošanos starp divām pusēm vai darbojas vismaz vienas no šīm pusēm vārdā, neiegūstot šīs vielas savā īpašumā vai neuzņemoties kontroli attiecībā uz šāda darījuma izpildi; šī definīcija attiecas arī uz jebkurām darbībām, ko veic jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona un kas saistītas ar klasificētu vielu pirkšanu un pārdošanu vai piegādi, neievedot šīs vielas Kopienas muitas teritorijā;

f)

“komersants” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir iesaistīta klasificētu vielu importā, eksportā vai ar to saistītajās starpniecības darbībās, tostarp personas, kas kā pašnodarbinātas personas sniedz klientiem muitas deklarāciju aizpildīšanas pakalpojumus, kas var būt vai nu viņu pamatnodarbošanās, vai papildu nodarbe saistībā ar citu nodarbošanos;

g)

“eksportētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas ir galvenā atbildīgā par eksporta darbībām, ņemot vērā ekonomisku un tiesisku saistību ar klasificētām vielām un saņēmēju, un kas, attiecīgos gadījumos, iesniedz muitas deklarāciju vai kuras vārdā muitas deklarācija ir iesniegta;

h)

“importētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas ir galvenā atbildīgā par importa darbībām, ņemot vērā ekonomisku un tiesisku saistību ar klasificētām vielām un nosūtītāju, un kas iesniedz muitas deklarāciju vai kuras vārdā muitas deklarācija ir iesniegta;

i)

“gala saņēmējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai klasificētas vielas piegādā; šī persona var nebūt tiešais lietotājs;

j)

“komitejas procedūra” ir procedūra, kas noteikta 30. panta 2. punktā;

k)

“Starptautiskā Narkotiku kontroles padome” ir padome, kas izveidota saskaņā ar 1961. gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada Protokolu.

II NODAĻA

TIRDZNIECĪBAS UZRAUDZĪBA

1. IEDAĻA

Dokumentēšana un marķēšana

3. pants

Visas importa, eksporta vai starpniecības darbības, kas saistītas ar klasificētām vielām, komersanti dokumentē, izmantojot muitas un komerciālus dokumentus, piemēram, kopsavilkuma deklarācijas, muitas deklarācijas, rēķinus, kravas manifestus, transporta un cita veida nosūtīšanas dokumentus.

Šajos dokumentos jāietver šāda informācija:

a)

klasificētas vielas nosaukums, kā noteikts pielikumā, vai – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – tā nosaukums un jebkuras pielikumā noteiktās klasificētas vielas, kas ir maisījuma vai dabīga produkta sastāvdaļa, nosaukums, kuram seko vārdi “DRUG PRECURSORS”;

b)

klasificētas vielas daudzums un svars un – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – katras tā sastāvā esošās klasificētas vielas daudzums, svars un, ja iespējams, saturs procentos;

c)

eksportētāja, importētāja, gala saņēmēja vārdi/nosaukumi un adreses un, attiecīgos gadījumos, tās personas vārds/nosaukums un adrese, kas ir iesaistīta starpniecības darbībās.

4. pants

Šīs regulas 3. pantā minēto dokumentāciju komersanti uzglabā trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā ir notikusi darbība. Dokumentāciju veido elektroniski vai rakstiski tādā veidā, lai tā pēc pieprasījuma būtu viegli pieejama kompetento iestāžu pārbaudēm. Dokumentāciju var iesniegt ar attēlu vai cita veida datu nesēju, ar nosacījumu, ka dati, kad tos pārveido lasāmā formātā, atbilst dokumentācijai gan formas, gan saturā ziņā, ir vienmēr pieejami un var tikt tūlīt izlasāmi un ka būtu iespējama to automātiska apstrāde.

5. pants

Komersanti nodrošina, ka uz visiem iepakojumiem, kuros ir klasificētas vielas, ir piestiprinātas etiķetes, norādot vielu nosaukumu, kā noteikts pielikumā, vai – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – tā nosaukumu un jebkuras tādas pielikumā noteiktās klasificētas vielas nosaukumu, kas ir maisījuma vai dabīga produkta sastāvdaļa. Komersanti papildus var piestiprināt savas ierastās etiķetes.

2. IEDAĻA

Komersantu licencēšana un reģistrācija

6. pants

1.   Izņemot muitas aģentus un pārvadātājus, kad tie darbojas vienīgi saskaņā ar savu statusu, Kopienā reģistrētiem komersantiem, kas iesaistīti pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu importā, eksportā vai ar tām saistītajās starpniecības darbībās, ir jābūt licencei. Licenci izsniedz tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā komersants ir reģistrēts.

Apsverot, vai piešķirt licenci, kompetentā iestāde ņem vērā pieteikuma iesniedzēja kompetenci un godīgumu.

Saskaņā ar komitejas procedūru pieņem noteikumus, ar ko nosaka gadījumus, kad licence nav vajadzīga, paredz papildu nosacījumus licenču piešķiršanai un izveido licenču paraugu. Šie noteikumi nodrošina komersantu sistemātisku un saskanīgu kontroli un uzraudzību.

2.   Kompetentās iestādes var apturēt vai anulēt licenci, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, ar kuriem licence bijusi izdota, vai ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pastāv klasificētu vielu novirzīšanas risks.

7. pants

1.   Izņemot muitas aģentus un pārvadātājus, kad tie darbojas vienīgi saskaņā ar savu statusu, Kopienā reģistrētiem komersantiem, kas iesaistīti pielikuma 2. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu importā, eksportā vai ar tām saistītajās starpniecības darbībās vai kas iesaistīti pielikuma 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportā, nekavējoties jāsniedz un, ja nepieciešams, jāatjaunina informācija par to telpu adresēm, kurās ir veiktas minētās darbības. Šo pienākumu pilda tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā komersants ir reģistrēts.

2.   Saskaņā ar komitejas procedūru paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem no kontroles atbrīvo noteiktu kategoriju komersantus un tos komersantus, kas iesaistīti 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu nelielu daudzumu eksportā. Šie nosacījumi nodrošina to, lai būtu pēc iespējas samazināts klasificētu vielu novirzīšanas risks.

8. pants

1.   Ievedot Kopienas muitas teritorijā klasificētas vielas to izkraušanai vai pārkraušanai, pagaidu glabāšanai, glabāšanai I kontroles tipa brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā, komersantam pēc kompetento iestāžu pieprasījuma ir jāpierāda likumīgi mērķi.

2.   Saskaņā ar komitejas procedūru paredz kritērijus darījuma likumīgo mērķu pierādīšanai, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var uzraudzīt jebkurus klasificētu vielu pārvedumus Kopienas muitas teritorijā un ka novirzīšanas risks ir samazināts līdz minimumam.

3. IEDAĻA

Informācijas sniegšana

9. pants

1.   Kopienā reģistrētie komersanti nekavējoties informē kompetentās iestādes par visiem apstākļiem, piemēram, ar klasificētām vielām saistītajiem neparastiem pasūtījumiem vai darījumiem, kas liek domāt, ka šādas vielas, kuras ir paredzētas importa, eksporta vai starpniecības darbībām, var tikt novirzītas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

2.   Komersanti kompetentajām iestādēm kopsavilkuma veidā sniedz informāciju par savām eksporta, importa vai starpniecības darbībām. Saskaņā ar komitejas procedūru nosaka informāciju, kas vajadzīga, lai kompetentās iestādes varētu uzraudzīt minētās darbības.

10. pants

1.   Lai sekmētu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Kopienā reģistrētiem komersantiem un ķīmiskās rūpniecības nozari, jo īpaši attiecībā uz neklasificētām vielām, Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, izstrādā un atjaunina pamatnostādnes.

2.   Pamatnostādnes jo īpaši ietver:

a)

informāciju par to, kā atklāt aizdomīgus darījumus un kā ziņot par tiem;

b)

regulāri atjaunināmu neklasificētu vielu sarakstu, lai ķīmiskās rūpniecības nozare labprātīgi varētu pārraudzīt šādu vielu tirdzniecību.

3.   Kompetentās iestādes nodrošina to, ka pamatnostādnes tiek regulāri izplatītas saskaņā ar mērķiem, kas izvirzīti šādās pamatnostādnēs.

4. IEDAĻA

Pirmsizvešanas paziņojums

11. pants

1.   Pirms jebkāda pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksporta un pirms pielikuma 2. un 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksporta uz noteiktām galamērķa valstīm, Kopienas kompetentās iestādes sūta pirmsizvešanas paziņojumu galamērķa valsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 12. panta 10. punktu. Saskaņā ar komitejas procedūru nosaka galamērķa valstu sarakstu, lai pēc iespējas samazinātu novirzīšanas risku, nodrošinot sistemātisku un saskanīgu uzraudzību attiecībā uz klasificētu vielu eksportu uz šīm valstīm.

Galamērķa valsts var sniegt atbildi 15 darba dienu laikā; pēc tam eksportējošās dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut izvešanu, ja vien nav saņemts paziņojums no galamērķa valsts kompetentās iestādes par to, ka šī izvešana varētu būt domāta narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

2.   Tādu klasificētu vielu gadījumā, par kurām jāziņo saskaņā ar 1. punktu, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pirms šo vielu izvešanas sniedz galamērķa valsts kompetentajām iestādēm 13. panta 1. punktā noteikto informāciju.

Šādas informācijas sniedzēja iestāde prasa, lai trešās valsts iestāde, kas saņem informāciju, ievēro šādā informācijā minēto tirdzniecības, komercdarbības, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai visa tirdzniecības procesa konfidencialitāti.

3.   Kompetentās iestādes var piemērot vienkāršotas pirmsizvešanas paziņošanas procedūras, ja tās ir pārliecinātas, ka tas neizraisīs klasificētu vielu novirzīšanas risku. Saskaņā ar komitejas procedūru nosaka šādas procedūras un izstrādā kopējus kritērijus, kas kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro.

5. IEDAĻA

Eksporta atļauja

12. pants

1.   Tādu klasificētu vielu izvešanai, kam vajadzīga muitas deklarācija, tostarp klasificētu vielu izvešanai no Kopienas muitas teritorijas pēc to glabāšanas I kontroles tipa brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā, kas ilgusi vismaz 10 dienas, ir vajadzīga eksporta atļauja.

Ja klasificētas vielas reeksportē 10 dienu laikā no dienas, kad tām bijusi piemērota neuzlikšanas procedūra vai tās bijušas novietotas II kontroles tipa brīvajā zonā, eksporta atļauja nav vajadzīga.

Tomēr visu to klasificētu vielu eksportam, kas uzskaitītas pielikuma 3. kategorijā, eksporta atļauja ir vajadzīga tikai gadījumos, kad ir jāsniedz pirmsizvešanas paziņojums vai kad šīs vielas eksportē uz noteiktām galamērķa valstīm, kuras nosaka saskaņā ar komitejas procedūru, lai nodrošinātu piemērotu kontroles līmeni.

2.   Eksporta atļaujas izsniedz tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

13. pants

1.   Šīs regulas 12. pantā minētās eksporta atļaujas pieteikumā ir jāiekļauj vismaz:

a)

eksportētāja, importētāja trešajā valstī, jebkura cita komersanta, kurš ir iesaistīts eksporta darbībā vai nosūtīšanā, kā arī gala saņēmēja vārdi/nosaukumi un adreses;

b)

klasificētas vielas nosaukums, kā noteikts pielikumā, vai – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – tā nosaukums un jebkuras maisījuma vai dabīga produkta sastāvā esošās klasificētas vielas astoņu ciparu KN kods un nosaukums saskaņā ar pielikumu;

c)

klasificētas vielas daudzums un svars un – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – katras tā sastāvā esošās klasificētas vielas daudzums, svars un, ja iespējams, saturs procentos;

d)

sīkāka informācija par transportēšanu, piemēram, paredzamais nosūtīšanas datums, transporta veids, muitas iestādes nosaukums, kurā ir jāveic deklarēšana, un, ja šajā posmā iespējams, transportlīdzekļa identifikācijas dati, maršruts, paredzamais punkts, kurā kravu izved no Kopienas muitas teritorijas, un punkts, kurā kravu ieved importētājvalstī;

e)

gadījumos, kas minēti 17. pantā, galamērķa valsts izsniegtās importa atļaujas kopija, un

f)

šīs regulas 7. un 8. pantā minētās licences vai reģistrācijas numurs.

2.   Lēmumu attiecībā uz eksporta atļaujas pieteikumu pieņem 15 dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā iestāde uzskata, ka iesniegtā dokumentācija ir pilnīga.

Šo laikposmu pagarina, ja 17. panta minētajos gadījumos kompetentām iestādēm ir jāizpilda papildu informācijas pieprasīšanas procedūras saskaņā ar minētā panta otro daļu.

14. pants

1.   Ja pieteikumā nav sniegta informācija par maršrutu un transporta veidu, eksporta atļaujā norāda, ka pirms kravas fiziskās nosūtīšanas komersantam ir jāsniedz šāda informācija izvešanas muitas iestādei vai citām kompetentajām iestādēm punktā, kur kravu izved no Kopienas muitas teritorijas. Šādos gadījumos par to izdara attiecīgu ierakstu eksporta atļaujā, kad tā tiek izsniegta.

Gadījumos, kad eksporta atļauju uzrāda tās dalībvalsts muitas iestādē, kas nav izsniedzējas iestādes dalībvalsts, eksportētājs pēc pieprasījuma uzrāda jebkuru apliecinātu tulkojumu informācijas daļai vai visai informācijai, kura iekļauta atļaujā.

2.   Eksporta atļauju uzrāda muitas iestādei, veicot muitas deklarēšanu, vai, ja nav muitas deklarācijas, izvešanas muitas iestādei vai citai kompetentajai iestādei punktā, kurā kravu izved no Kopienas muitas teritorijas. Atļauja ir pievienota sūtījumam ceļā līdz trešai valstij, kas ir galamērķa valsts.

Izvešanas muitas iestāde vai cita kompetentā iestāde punktā, kurā kravu izved no Kopienas muitas teritorijas, iekļauj atļaujā nepieciešamo informāciju, kas minēta 13. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un iespiež tajā savu zīmogu.

15. pants

Neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 26. panta 3. punktu, eksporta atļauju neizsniedz, ja:

a)

informācija, kas sniegta saskaņā ar 13. panta 1. punktu, nav pilnīga;

b)

ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka informācija, kas sniegta saskaņā ar 13. panta 1. punktu, ir nepatiesa vai nepareiza;

c)

gadījumos, kas minēti 17. pantā, ir konstatēts, ka klasificētu vielu importu nav atļāvušas galamērķa valsts kompetentās iestādes, vai

d)

ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgās vielas ir paredzētas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

16. pants

Kompetentās iestādes var apturēt vai anulēt eksporta atļauju jebkurā laikā, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgās vielas ir paredzētas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

17. pants

Ja saskaņā ar nolīgumu starp Kopienu un kādu trešo valsti eksportu neatļauj, ja vien šīs trešās valsts kompetentās iestādes nav izsniegušas importa atļauju attiecīgajām vielām, Komisija dalībvalstu kompetentajām iestādēm paziņo trešās valsts kompetentās iestādes nosaukumu un adresi, kā arī jebkādu operatīvu informāciju, kas ir no tās saņemta.

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jāpārliecinās par šādas importa atļaujas autentiskumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot apstiprinājumu no trešās valsts kompetentās iestādes.

18. pants

Eksporta atļaujas derīguma termiņš, kurā precēm ir jāatstāj Kopienas muitas teritorija, nepārsniedz sešus mēnešus pēc eksporta atļaujas izsniegšanas dienas. Ārkārtas apstākļos derīguma termiņu var pagarināt pēc pieprasījuma.

19. pants

Kompetentās iestādes eksporta atļaujas izsniegšanai var piemērot vienkāršotas procedūras, ja tās ir pārliecinātas, ka tas neizraisīs klasificētu vielu novirzīšanas risku. Saskaņā ar komitejas procedūru nosaka šādas procedūras un izstrādā kopējus kritērijus, kas kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro.

6. IEDAĻA

Importa atļauja

20. pants

To klasificētu vielu importam, kas uzskaitītas pielikuma 1. kategorijā, ir nepieciešama importa atļauja. Importa atļauju var izsniegt tikai Kopienā reģistrētajam komersantam. Importa atļaujas izsniedz tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā importētājs ir reģistrēts.

Tomēr, ja 1. daļā minētās vielas izkrauj vai pārkrauj, tās atrodas pagaidu glabāšanā I kontroles tipa brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā vai ir nodotas Kopienas tranzīta procedūrā, šāda importa atļauja nav vajadzīga.

21. pants

1.   Šīs regulas 20. pantā minētās importa atļaujas pieteikumā ir jāiekļauj vismaz:

a)

importētāja, trešās valsts eksportētāja, jebkāda cita iesaistītā komersanta un gala saņēmēja vārdi/nosaukumi un adreses;

b)

klasificētas vielas nosaukums, kā noteikts pielikumā, vai – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – tā nosaukums un jebkuras maisījuma vai dabīga produkta sastāvā esošās klasificētas vielas astoņu ciparu KN kods un nosaukums saskaņā ar pielikumu;

c)

klasificētas vielas daudzums un svars un – maisījuma vai dabīga produkta gadījumā – tā sastāvā esošās klasificētas vielas daudzums, svars un, ja iespējams, saturs procentos;

d)

ja iespējams, sīkāka informācija par transportēšanu, piemēram, transporta veids un līdzekļi, un paredzēto importa darbību diena un vieta, un

e)

šīs regulas 7. un 8. pantā minētās licences vai reģistrācijas numurs.

2.   Lēmumu attiecībā uz importa atļaujas pieteikumu pieņem 15 darba dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā iestāde uzskata, ka iesniegtā dokumentācija ir pilnīga.

22. pants

Importa atļauja ir pievienota sūtījumam ceļā no punkta, kurā tā ievesta Kopienas muitas teritorijā, līdz importētāja vai gala saņēmēja telpām.

Importa atļauju uzrāda muitas iestādei, veicot klasificētu vielu deklarēšanu attiecīgajai muitas procedūrai.

Gadījumos, kad importa atļauju uzrāda tādas dalībvalsts muitas iestādē, kas nav izsniedzējas iestādes valsts, importētājs pēc pieprasījuma uzrāda jebkuru apliecinātu tulkojumu informācijas daļai vai visai informācijai, kura iekļauta atļaujā.

23. pants

Neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 26. panta 3. punktu, importa atļauju neizsniedz, ja:

a)

informācija, kas sniegta saskaņā ar 21. panta 1. punktu, nav pilnīga;

b)

ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka informācija, kas sniegta pieteikumā saskaņā ar 21. panta 1. punktu, ir nepatiesa vai nepareiza, vai

c)

ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka klasificētas vielas ir paredzētas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

24. pants

Kompetentās iestādes var apturēt vai anulēt importa atļauju jebkurā laikā, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgās vielas ir paredzētas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

25. pants

Importa atļaujas derīguma termiņš, kurā klasificētas vielas ir jāieved Kopienas muitas teritorijā, nepārsniedz sešus mēnešus pēc importa atļaujas izsniegšanas dienas. Ārkārtas apstākļos derīguma termiņu var pagarināt pēc pieprasījuma.

III NODAĻA

KOMPETENTO IESTĀŽU PILNVARAS

26. pants

1.   Neskarot 11. līdz 25. panta un šā panta 2. un 3. punkta noteikumus, dalībvalstu kompetentās iestādes aizliedz klasificētu vielu ievešanu Kopienas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgās vielas ir paredzētas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

2.   Kompetentās iestādes aiztur klasificētas vielas vai atliek to laišanu apgrozībā uz laiku, kas ir nepieciešams, lai pārbaudītu klasificētu vielu identifikācijas datus un atbilstību šīs regulas noteikumiem.

3.   Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos pasākumus, lai kompetentās iestādes varētu:

a)

iegūt informāciju par jebkādiem pasūtījumiem vai darbību saistībā ar klasificētām vielām;

b)

piekļūt komersanta komercdarbības telpām, lai iegūtu pierādījumus par pārkāpumiem;

c)

konstatēt, ka ir notikusi klasificētu vielu novirzīšana vai novirzīšanas mēģinājums.

4.   Specifisko novirzīšanas risku novēršanai brīvajās zonās un citās augsta riska zonās, piemēram, muitas noliktavās, dalībvalstis nodrošina, ka operācijas šajās zonās tiek efektīvi kontrolētas visos minēto operāciju posmos un ka kontrole nav mazāk stingra, kā citās muitas teritorijas daļās.

5.   Kompetentās iestādes var pieprasīt komersantiem maksāt par licenču, reģistrācijas dokumentu un atļauju izsniegšanu. Šādas maksas uzliek bez diskriminācijas, un tās nepārsniedz pieteikuma izskatīšanas aptuvenas izmaksas.

IV NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

27. pants

Lai piemērotu šo regulu un neskarot 30. pantu, mutatis mutandis piemēro Regulu (EK) Nr. 515/97. Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai to kompetento iestāžu nosaukumus, kuras ir norīkotas par atbildīgajām saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu.

V NODAĻA

ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI UN GROZĪJUMI

28. pants

Papildus šajā regulā minētajiem īstenošanas pasākumiem, ja nepieciešams, Komiteja paredz sīkāk izstrādātus noteikumus, lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, lai novērstu šādu vielu novirzīšanu, jo īpaši attiecībā uz importa un eksporta atļauju veidlapu izstrādi un izmantošanu.

29. pants

Saskaņā ar komitejas procedūru pielāgo šīs regulas pielikumu, lai ņemtu vērā jebkādus grozījumus Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pielikumā.

30. pants

1.   Komisijai palīdz Narkotisko vielu prekursoru komiteja (še turpmāk – “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

31. pants

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

32. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes vismaz vienu reizi gadā sniedz Komisijai visu attiecīgo informāciju par šajā regulā noteikto uzraudzības pasākumu īstenošanu, par klasificētām vielām, kuras izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai, par novirzīšanas un nelikumīgas izgatavošanas metodēm un par to likumīgo tirdzniecību, izmantošanas veidiem un ar tām saistītajām vajadzībām.

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, izvērtē šīs regulas efektivitāti un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 12. panta 12. punktu sagatavo ikgadēju ziņojumu, ko iesniedz Starptautiskajai Narkotiku kontroles padomei.

Komisija ziņo Padomei par šīs regulas darbību līdz 2008. gada augusta beigām.

33. pants

Ar šo Komisija ir pilnvarota Kopienas vārdā pieņemt nostāju par labu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pielikuma I un II tabulas grozījumiem, kas atbilst šīs regulas pielikumam.

34. pants

Regulu (EEK) Nr. 3677/90 atceļ no 2005. gada 18. augusta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

35. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 18. augusta. Tomēr 6. panta 1. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 2. punktu, 11. panta 1. un 3. punktu, 12. panta 1. punktu, 19., 28. un 30. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, lai varētu pieņemt šajos pantos noteiktos pasākumus. Šādi pasākumi stājas spēkā agrākais 2005. gada 18. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  OV L 326, 24.11.1990., 56. lpp.

(2)  OV L 357, 20.12.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1232/2002 (OV L 180, 10.7.2002., 5. lpp.).

(3)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/27/EK (OV L 136, 30.4.2004., 34. lpp.).

(6)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

Klasificētas vielas. 1. kategorija

Viela

KN nosaukums

(ja atšķiras)

KN kods (1)

CAS Nr. (2)

1-fenil-2-propanons

fenilacetons

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilskābe

2-acetamīdobenzoskābe

2924 23 00

89-52-1

izosafrols (cis+trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons

1-(1,3-benzodioksol-5-ils)propan-2-ons

2932 92 00

4676-39-5

piperonāls

 

2932 93 00

120-57-0

safrols

 

2932 94 00

94-59-7

efedrīns

 

2939 41 00

299-42-3

pseidoefedrīns

 

2939 42 00

90-82-4

norefedrīns

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

ergometrīns

 

2939 61 00

60-79-7

ergotamīns

 

2939 62 00

113-15-5

lizergīnskābe

 

2939 63 00

82-58-6

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu stereoziometriskās formas, kas nav katīns (3), ja vien šādas formas var pastāvēt.

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien šādi sāļi var pastāvēt un ja tie nav katīna sāļi.


2. kategorija

Viela

KN nosaukums

(ja atšķiras)

KN kods (4)

CAS Nr. (5)

acetanhidrīds

 

2915 24 00

108-24-7

feniletiķskābe

 

2916 34 00

103-82-2

antranilskābe

 

2922 43 00

118-92-3

piperidīns

 

2933 32 00

110-89-4

kālija permanganāts

 

2841 61 00

7722-64-7

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien šādi sāļi var pastāvēt.


3. kategorija

Viela

KN nosaukums

(ja atšķiras)

KN kods (6)

CAS Nr. (7)

sālsskābe

hlorūdeņradis

2806 10 00

7647-01-0

sērskābe

 

2807 00 10

7664-93-9

toluols

 

2902 30 00

108-88-3

etilēteris

dietilēteris

2909 11 00

60-29-7

acetons

 

2914 11 00

67-64-1

metiletilketons

butanons

2914 12 00

78-93-3

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien šādi sāļi var pastāvēt un ja tie nav sālsskābes un sērskābes sāļi.


(1)  OV L 290, 28.10.2002., 1. lpp.

(2)  CAS numurs ir “Chemicals Abstract Service” reģistrācijas numurs, kas ir unikāls ciparu identifikators, kas ir specifisks katrai vielai un tās struktūrai. CAS numurs ir atsevišķs katram izomēram un katram izomēra sālim. Ir jāsaprot, ka CAS numuri iepriekš uzskaitīto vielu sāļiem atšķirsies no norādīto vielu numuriem.

(3)  Saukts arī par (+)-norpseidoefedrīnu, KN kods 2939 43 00, CAS Nr. 492-39-7.

(4)  OV L 290, 28.10.2002., 1. lpp.

(5)  CAS numurs ir “Chemicals Abstract Service” reģistrācijas numurs, kas ir unikāls ciparu identifikators, kas ir specifisks katrai vielai un tās struktūrai. CAS numurs ir atsevišķs katram izomēram un katram izomēra sālim. Ir jāsaprot, ka CAS numuri iepriekš uzskaitīto vielu sāļiem atšķirsies no norādīto vielu numuriem.

(6)  OV L 290, 28.10.2002., 1. lpp.

(7)  CAS numurs ir “Chemicals Abstract Service” reģistrācijas numurs, kas ir unikāls ciparu identifikators, kas ir specifisks katrai vielai un tās struktūrai. CAS numurs ir atsevišķs katram izomēram un katram izomēra sālim. Ir jāsaprot, ka CAS numuri iepriekš uzskaitīto vielu sāļiem atšķirsies no norādīto vielu numuriem.


Augša