EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0912

Komisijas Regula (EK) Nr. 912/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidiDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 163, 30.4.2004., 71./72. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 034 Lpp. 836 - 837
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 82 - 83
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 82 - 83
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 75 - 76

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/912/oj

32004R0912Oficiālais Vēstnesis L 163 , 30/04/2004 Lpp. 0071 - 0072


Komisijas Regula (EK) Nr. 912/2004

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi [1], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Regulā (EEK) Nr. 3924/91 ir paredzēts, ka pasākumi attiecībā uz datu vākšanas un rezultātu apstrādes pielāgošanu tehnikas attīstībai jānosaka Komisijai pēc apspriedes ar Statistikas programmu komiteju.

(2) Tehnikas attīstība un turpmākie tiesību akti, jo īpaši akti, kas saistīti ar Eiropas uzņēmumu statistikas sistēmu, rada vajadzību pēc korekcijām, kas jāizdara attiecībā uz apsekojuma aptveramību un raksturlielumiem.

(3) Šīm korekcijām jāuzlabo tās statistikas aptveramība, ko sniedz dalībvalstis, nepalielinot uzņēmēju apgrūtinājumu.

(4) Statistikas datiem, kas sastādīti Kopienas sistēmā, jābūt apmierinošas kvalitātes un salīdzināmiem starp dažādām dalībvalstīm.

(5) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kura izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [2],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Joma, uz ko attiecas Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 1. pantā minētais apsekojums, ir jāidentificē ar atsauci uz apsekošanas izlasi un novērojamo vienību.

Pārskata perioda apsekojuma izlasi veido uzņēmumi, kuru galvenā darbības joma vai kāda sekundāro darbību joma ir minēta tās Eiropas Kopienā veicamās saimnieciskās darbības klasifikācijas (NACE Rev.1.1) C, D vai E iedaļā, kura noteikta 2001. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 29/2002 [3], ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 [4].

Novērojamā vienība ir uzņēmums, kas definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 [5] par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā. Dalībvalstis var vākt datus, izmantojot citu statistikas vienību kā novērojamo vienību, ja tās nosūta uzņēmumu datus Statistikas birojam.

2. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 5. panta 2. punktā minētais apsekojamās izlases vienību pienākums nodrošināt patiesu un pilnīgu informāciju, ja tās aicina dalībvalstis, ir jāattiecina tikai uz apsekojuma izlases novērojamajām vienībām, kas ražo PRODCOM sarakstā norādītos izstrādājumus.

3. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 3. panta 2. punktā minētais dalībvalstu pienākums pieņemt apsekošanas metodes, kas izstrādātas, lai atvieglotu datu savākšanu no vienībām, kuras katrā NACE klasē veido vismaz 90 % no valsts ražošanas, jāīsteno tā, ka dalībvalstis pieņem apsekošanas metodes, kas izstrādātas, lai varētu savākt datus, kuri katrā NACE Rev.1.1 C, D un E iedaļas klasē atbilst 90 % no valsts ražošanas.

4. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 3. panta 4. punktā minētais dalībvalstu atbrīvojums no datu vākšanas ir jāpaskaidro ar atsauci uz izstrādājuma valsts ražošanas apjomu.

Dalībvalstīm nav jāvāc dati par izstrādājumu, ja šā izstrādājuma kopējais valsts ražošanas apjoms ir mazāks nekā 1 % no kopējā Kopienas ražošanas apjoma iepriekšējā gadā. Tos datus par izstrādājumiem, kas nav savākti šā atbrīvojuma dēļ, ziņo kā nulli. Dalībvalstīm jānodrošina vajadzīgā dokumentācija.

5. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 5. panta 3. punktā minētais dalībvalstu atbrīvojums no pienākuma veikt PRODCOM apsekojumu ir jāattiecina arī uz gadījumiem, kad dalībvalstis var iegūt vajadzīgos datus, izmantojot dažādu avotu un metožu kombināciju.

6. pants

Papildus Padomes Regulas (EEK) Nr. 3921/91 5. panta 4. punktā noteiktajam pienākumam sniegt informāciju pēc Statistikas biroja pieprasījuma dalībvalstīm arī jāsniedz Statistikas birojam nepieciešamā informācija par savām apsekošanas metodēm, apsekojuma izlases vienībām un aptveramību, lai dokumentētu atbilstību PRODCOM metodoloģijai, kas noteikta PRODCOM metodoloģijas rokasgrāmatā.

7. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquin Almunia

[1] OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.

[2] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[3] OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.

[4] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

[5] OV L 76, 30.3.1993., 5. lpp.

--------------------------------------------------

Augša