Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0871

Padomes Regula (EK) Nr. 871/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā

OV L 162, 30.4.2004., 29./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 113 - 115
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 50 - 52
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 005 Lpp. 50 - 52

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 16/01/2007; Atcelts ar 32006R1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/871/oj

32004R0871Oficiālais Vēstnesis L 162 , 30/04/2004 Lpp. 0029 - 0031


Padomes Regula (EK) Nr. 871/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 66. pantu,

ņemot vērā Spānijas Karalistes iniciatīvu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Šengenas Informācijas sistēma (še turpmāk "SIS"), kas izveidota saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem 1990. gada Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām [3], še turpmāk – "1990. gada Šengenas Konvencija", ir būtisks Šengenas aktu noteikumu piemērošanas instruments, kas iekļaujas Eiropas Savienības sistēmā.

(2) Ir atzīta nepieciešamība izstrādāt jaunu, otrās paaudzes SIS, še turpmāk "SIS II", ņemot vērā Eiropas Savienības paplašināšanos un ļaujot ieviest jaunas funkcijas, vienlaicīgi izmantojot jaunākos sasniegumus informācijas tehnoloģiju jomā, un ir sperti pirmie soļi jaunās sistēmas izveidē.

(3) Jau ir iespējams veikt dažu esošo noteikumu pielāgošanu un ieviest dažas jaunas funkcijas attiecībā uz pašreizējo SIS versiju, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi SIS ievadītiem noteikta tipa datiem tādām iestādēm, ieskaitot Eiropolu un katras valsts EUROJUST locekļus, kuru pienākumu pienācīgu izpildi sekmētu iespēja meklēt šajos datus, meklējamo priekšmetu, par kuriem var būt ievadīti brīdinājumi, kategoriju paplašināšanu un nosūtīto personas datu reģistrāciju. Vispirms katrā dalībvalstī jārada šim nolūkam nepieciešamās tehniskās iespējas.

(4) Eiropadomes 2001. gada 14. un 15. decembra Lākenas sanāksmes secinājumi, jo īpaši 17. secinājumi (specializēto pretterorisma dienestu sadarbība), 43. secinājumi (EUROJUST un policijas sadarbība saistībā ar Eiropolu) un 2001. gada 21. septembra pretterorisma rīcības plāns norāda uz vajadzību pastiprināt SIS un uzlabot tās iespējas.

(5) Bez tam ir lietderīgi pieņemt noteikumus attiecībā uz visas papildu informācijas apmaiņu ar šim nolūkam visās dalībvalstīs izraudzīto iestāžu starpniecību (Supplementary Information Request at National Entry), kas dotu šīm iestādēm kopīgu juridisko pamatu 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumu ietvaros un normas par šo iestāžu glabāto datu dzēšanu.

(6) Šajā sakarā nepieciešamie Šengenas aktu noteikumu grozījumi, kas attiecas uz SIS, sastāv no divām daļām: šās regulas un Padomes Lēmuma, kas pamatots uz Līguma par Eiropas Savienību 30. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 31. panta a) un b) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu. Minētā iemesls ir tas, ka saskaņā ar 1990. gada Šengenas Konvencijas 93. pantu SIS uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību dalībvalstu teritorijā, ieskaitot valsts drošību, un piemērot minētās Konvencijas noteikumus, kas attiecas uz personu pārvietošanos šajā teritorijā, izmantojot informāciju, kas nodota caur SIS saskaņā ar minētās Konvencijas noteikumiem. Tā kā daži no 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumiem ir jāpiemēro vienlaicīgi abiem nolūkiem, ir lietderīgi grozīt šos noteikumus vienādā mērā ar paralēlu aktu starpniecību, kas pamatoti uz katru no Līgumiem.

(7) Šī regula neskar turpmāk pieņemamos tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai sīki un precīzi aprakstītu SIS II juridisko pamatojumu, mērķus, darbību un izmantošanu, piemēram, noteikumus par sistēmā ievadāmo datu veidu, mērķiem, kuru dēļ tos ievada, ievadīšanas kritērijiem, noteikumus par SIS datu saturu, atsevišķo brīdinājumu sasaisti un savietojamību, turpmākus noteikumus par piekļūšanu SIS esošajiem datiem un par personas datu aizsardzību un šo datu kontroli.

(8) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula papildina Šengenas aktus jomā, kas noteikta Nolīgumā, ko Eiropas Savienības Padome noslēgusi ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu iesaistīšanos Šengenas aktu ieviešanā, piemērošanā un attīstīšanā, ko nosaka 1. panta G punkts Lēmumā 1999/437/EK [4] par konkrētiem pasākumiem minētā Nolīguma piemērošanai.

(9) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šās regulas pieņemšanā un tādējādi šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šī regula papildina Šengenas aktu noteikumus atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, saskaņā ar iepriekš minētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi šo regulu, Dānija izlemj, vai ieviest to savos tiesību aktos.

(10) Šī regula papildina SIS attiecībā uz tās piemērošanu saistībā ar Šengenas aktu noteikumiem, kas attiecas uz personu pārvietošanos, kurus Apvienotā Karaliste neievieš un kuru īstenošanas nolūkā tā nepiedalās SIS saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pieteikumu dalībai dažu Šengenas noteikumu ieviešanā [5]; tāpēc Apvienotā Karaliste nepiedalās tās pieņemšanā, tā nav tai saistoša un nav jāpiemēro.

(11) Šī regula papildina SIS attiecībā uz tās piemērošanu saistībā ar Šengenas aktu noteikumiem, kas attiecas uz personu pārvietošanos, kurus Īrija neievieš un kuru īstenošanas nolūkā tā nepiedalās Šengenas Informācijas sistēmā saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas pieteikumu dalībai dažu Šengenas noteikumu ieviešanā [6]; tāpēc Īrija nepiedalās tās pieņemšanā, tā nav tai saistoša un nav jāpiemēro.

(12) Šī regula ir akts, kas papildina Šengenas normas vai ir citādi ar tām saistīts Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta izpratnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo 1990. gada Šengenas Konvencijas noteikumos tiek izdarīti šādi grozījumi:

1. 92. pantu papildina ar šādu punktu:

"4. Saskaņā ar saviem likumiem dalībvalstis caur šim nolūkam izvēlētajām iestādēm (Sirene) apmainās ar visu papildu informāciju, kas nepieciešama saistībā ar brīdinājumu ievadīšanu, un lai būtu iespējams attiecīgi rīkoties gadījumos, kad Šengenas Informācijas sistēmā veiktās meklēšanas rezultātā tiek atrastas personas un priekšmeti, par kuriem šajā sistēmā ir ievadīti dati. Šādu informāciju var izmantot vienīgi tiem mērķiem, kādiem tā ir nosūtīta."

2. 94. panta 3. punkta a)–i) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

"a) uzvārds un vārdi, jebkādi pseidonīmi, kas varētu būt ievadīti atsevišķi;

b) jebkādas raksturīgas fiziskās īpašības, kuras nevar mainīt;

c) (…);

d) dzimšanas datums un vieta;

e) dzimums;

f) valsts piederība;

g) vai attiecīgā persona ir bruņota, agresīva vai bēguļo;

h) brīdinājuma iemesli;

i) veicamās darbības;"

3. 101. panta 1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

"Tomēr piekļuvi SIS ievadītajiem datiem un tiesības tieši meklēt šos datus var izmantot arī valsts tiesu iestādes, citu starpā arī iestādes, kuras atbild par valsts apsūdzību krimināllietās un tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības uzrādīšanas, pildot savus pienākumus, valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā."

4. 101. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Bez tam piekļuvi datiem, kas ievadīti saskaņā ar 96. pantu, un datiem, kas attiecas uz dokumentiem par personām, kas ievadīti saskaņā ar 100. panta 3. punkta d) un e) apakšpunktu, un tiesības tieši meklēt šos datus var izmantot iestādes, kuras atbild par vīzu izsniegšanu, centrālās iestādes, kas atbild par vīzu pieteikumu izskatīšanu, un iestādes, kas atbild par uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ārvalstnieku uzskaiti sakarā to šās konvencijas noteikumu piemērošanu, kas attiecas uz personu pārvietošanos. Šo iestāžu piekļuvi datiem reglamentē katras dalībvalsts tiesību akti."

5. 102. panta 4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

"Izņēmuma kārtā datus, kas ievadīti saskaņā ar 96. pantu, un datus, kas attiecas uz dokumentiem par personām, kas ievadīti saskaņā ar 100. panta 3. punkta d) un e) apakšpunktu, var izmantot saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību aktiem tikai 101. panta 2. punkta nolūkiem."

6. 103. pantu aizstāj ar šādu:

"103. pants

Katra dalībvalsts gādā par to, lai datu datnes lietvedības iestāde visus nosūtītos personas datus reģistrētu savā Šengenas Informācijas sistēmas sadaļā ar nolūku pārbaudīt, vai meklēšana ir atļauta vai nav atļauta. Ierakstu var izmantot tikai attiecīgajā nolūkā, un tas jādzēš ne agrāk kā pēc viena gada un ne vēlāk kā pēc trim gadiem."

7. Konvenciju papildina ar šādu pantu:

"112.A pants

1. Personas datus, kas glabājas 92. panta 4. punktā minēto iestāžu datnēs saskaņā ar minēto punktu veiktas informācijas apmaiņas rezultātā, glabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati sniegti. Jebkurā gadījumā tie jādzēš ne vēlāk kā vienu gadu pēc brīdinājuma(–u) par attiecīgo personu vai priekšmetu dzēšanas no Šengenas Informācijas sistēmas.

2. 1. punkts neskar dalībvalsts tiesības glabāt savās datnēs datus, kas attiecas uz noteiktu brīdinājumu, kuru šī dalībvalsts ir izdevusi, vai uz brīdinājumu, kura sakarā ir veiktas darbības tās teritorijā. To, cik ilgi šādus datus drīkst glabāt, nosaka valsts tiesību akti."

8. Konvenciju papildina ar šādu pantu:

"113.A pants

1. Datus, kas nav personas dati, kuri glabājas 92. panta 4. punktā minēto iestāžu datnēs saskaņā ar minēto punktu veiktas informācijas apmaiņas rezultātā, glabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati sniegti. Jebkurā gadījumā tie jādzēš ne vēlāk kā vienu gadu pēc brīdinājuma(-u) saistībā ar attiecīgo personu vai priekšmetu dzēšanas no Šengenas Informācijas sistēmas.

2. Šā panta 1. punkts neskar dalībvalsts tiesības glabāt valsts datnēs datus, kas attiecas uz noteiktu brīdinājumu, kuru šī dalībvalsts ir izdevusi, vai uz brīdinājumu, kura sakarā ir veiktas darbības tās teritorijā. To, cik ilgi šādus datus drīkst glabāt, nosaka valsts tiesību akti."

2. pants

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. To piemēro no dienas, ko Komisija nosaka ar vienprātīgu lēmumu, līdzko ir izpildīti nepieciešamie priekšnoteikumi. Padome var lemt par dažādu datumu noteikšanu dažādu noteikumu piemērošanai.

3. Saskaņā ar 2. punktu pieņemtos Padomes lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 160, 4.7.2002., 5. lpp.

[2] OV C 31 E, 5.2.2004.,122. lpp.

[3] OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

[4] OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

[5] OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

[6] OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

--------------------------------------------------

Augša