EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0811

Padomes Regula (EK) Nr. 811/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus ziemeļu heka krājumu atjaunošanai

OV L 150, 30.4.2004., 1./11. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 88 - 90
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 168 - 170
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 168 - 170
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 79 - 81

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/03/2019; Atcelts ar 32019R0472 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/811/oj

32004R0811Oficiālais Vēstnesis L 150 , 30/04/2004 Lpp. 0001 - 0011


Padomes Regula (EK) Nr. 811/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko nosaka pasākumus ziemeļu heka krājumu atjaunošanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Jaunākā zinātniskā informācija no Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) liecina, ka ziemeļu heka krājumi Kopienas ūdeņos ir piedzīvojuši tādu zvejas izraisītu zivju mirstības līmeni, kas ir samazinājis pieaugušu zivju skaitu jūrā tiktāl, ka šie krājumi var nespēt vairošanās ceļā atjaunoties un tādēļ tiem draud izsīkšana.

(2) Attiecīgie zivju krājumi uzturas Kategatā, Skagerakā, Ziemeļjūrā, Lamanšā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas un visapkārt Īrijai, kā arī Biskajas līcī.

(3) Jāveic pasākumi, lai pieņemtu daudzgadu plānu šo krājumu atjaunošanai.

(4) Paredzams, ka šo krājumu atjaunošanai saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem būs vajadzīgi pieci līdz desmit gadi.

(5) Plāna mērķis attiecībā uz šiem krājumiem uzskatāms par sasniegtu, kad pieaugušu ziemeļu heku skaits divus gadus pēc kārtas ir pārsniedzis apsaimniekotāju noteiktās drošās bioloģiskās robežas.

(6) Lai sasniegtu šo mērķi, zivju mirstības līmenis jākontrolē tā, lai būtu ļoti iespējams, ka pieaugušu zivju daudzumi jūrā ar katru gadu palielināsies.

(7) Šādu zivju mirstības līmeņa kontroli var panākt, pieņemot piemērotu metodi attiecīgo krājumu kopējās pieļaujamās nozvejas (TAC) līmeņa noteikšanai.

(8) Tiklīdz krājumi ir atjaunoti, Padomei jālemj par turpmākiem pasākumiem saskaņā ar 6. pantu Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zvejniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zvejniecības politiku [2].

(9) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu ievērošanu, jāiekļauj kontroles pasākumi papildus tiem kontroles pasākumiem, kuri paredzēti Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek pieņemts atjaunošanas plāns ziemeļu heka krājumiem, kas uzturas ICES IIIa rajonā, ICES IV apakšapgabalā, ICES Vb rajonā (Kopienas ūdeņi) un VIa rajonā (Kopienas ūdeņi), ICES VII apakšapgabalā un ICES VIIIa, b, d, e rajonos (ziemeļu heka krājumi).

2. pants

Atjaunošanas plāna mērķis

Šīs regulas 1. pantā minētā atjaunošanas plāna mērķis ir palielināt pieaugušu zivju daudzumu attiecīgajos ziemeļu heka krājumos līdz 140000 tonnām vai vairāk.

3. pants

Sasniedzamo līmeņu noteikšana

Ja, pamatojoties uz ICES informāciju, kam piekritusi Zvejniecības zinātniskā, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK), Komisija konstatē, ka attiecīgo ziemeļu heka krājumu sasniedzamais līmenis divus gadus pēc kārtas ir sasniegts, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu lemj aizstāt krājumu atjaunošanas plānu ar apsaimniekošanas plānu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 6. pantu.

4. pants

Kopējās pieļaujamās nozvejas (TAC) noteikšana

TAC nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja, ņemot vērā jaunāko ICES ziņojumu, ZZTEK ir aprēķinājusi, ka attiecīgajos ziemeļu heka krājumos pieaugušu ziemeļu heku daudzums ir vienāds ar 100000 tonnu vai pārsniedz šo daudzumu.

5. pants

TAC noteikšanas procedūra

1. Katru gadu Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par attiecīgo ziemeļu heka krājumu TAC nākamajam gadam.

2. Attiecībā uz 2004. gadu TAC nosaka tādā līmenī, kas atbilst zivju mirstības līmenim 0,25, kas ir par 4 % mazāk nekā status quo zivju mirstība. Turpmākajos atjaunošanas plāna gados TAC nepārsniedz tādu nozvejas līmeni, kas saskaņā ar ZZTEK veiktu zinātnisku izvērtējumu, ņemot vērā jaunākos ICES ziņojumus, atbilst zivju mirstības līmenim 0,25.

3. Padome nepieņem tādu TAC, kuras nozvejošanu ir paredzējusi ZZTEK, ņemot vērā jaunāko ICES ziņojumu, kas vajadzīgs, lai šīs TAC piemērošanas gadā tās dēļ nesamazinātos nārstojošo zivju biomasa.

4. Ja sagaidāms, ka sakarā ar TAC noteikšanu kādam konkrētam gadam saskaņā ar 2. punktu pieaugušu zivju daudzums šā gada beigās pārsniegs 2. pantā norādīto sasniedzamo līmeni, Komisija veic atjaunošanas plāna pārskatīšanu un, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem izvērtējumiem, ierosina vajadzīgos pielāgojumus. Šāda pārskatīšana jebkurā gadījumā notiek ne vēlāk kā pēc trīs gadiem pēc šīs regulas pieņemšanas, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti atjaunošanas plāna mērķi.

5. Izņemot šīs regulas pirmo piemērošanas gadu, piemēro šādus noteikumus:

a) ja TAC, kas konkrētam gadam noteikta saskaņā ar 2. vai 4. punkta noteikumiem, pārsniedz iepriekšējā gada TAC par vairāk nekā 15 %, Padome nosaka tādu TAC, kas iepriekšējā gada TAC nepārsniedz vairāk kā par 15 %, vai

b) ja TAC, kas konkrētam gadam noteikta saskaņā ar 2. vai 4. punkta noteikumiem, ir par vairāk nekā 15 % mazāka kā iepriekšējā gada TAC, Padome nosaka tādu TAC, kas nav vairāk kā par 15 % mazāka kā iepriekšējā gada TAC.

6. pants

TAC noteikšana ārkārtējos apstākļos

Ja, ņemot vērā jaunāko ICES ziņojumu, ZZTEK ir aprēķinājusi, ka attiecīgajos ziemeļu heka krājumos pieaugušu zivju daudzums ir mazāks par 100000 tonnu, piemēro šādus noteikumus:

a) šīs regulas 5. pantu piemēro, ja sagaidāms, ka sakarā ar tā piemērošanu attiecīgajos ziemeļu heka krājumos pieaugušu zivju daudzums TAC piemērošanas gada beigās varētu palielināties līdz 100000 tonnu vai vairāk;

b) ja nav sagaidāms, ka sakarā ar 5. panta piemērošanu attiecīgajos ziemeļu heka krājumos pieaugušu zivju daudzums TAC piemērošanas gada beigās varētu palielināties līdz 100000 tonnu vai vairāk, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par TAC nākamajam gadam, kas ir zemāka nekā TAC pēc 5. pantā aprakstītās metodes piemērošanas.

7. pants

Zvejas apgabalos pavadītā laika reģistrēšana un uzskaite

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 19.a panta, minētās regulas 19.e un 19.k pantus attiecina uz kuģiem, kas darbojas 1. pantā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

8. pants

Iepriekšēja paziņošana

1. Pirms Kopienas zvejas kuģis ar vairāk nekā divām tonnām ziemeļu heka uz klāja ienāk kādas dalībvalsts ostā vai izkraušanas vietā, tā kapteinis vai viņa/viņas pārstāvis vismaz četras stundas iepriekš informē šīs dalībvalsts kompetentās iestādes par:

a) ostas vai izkraušanas vietas nosaukumu;

b) paredzamo ierašanās laiku konkrētajā ostā vai izkraušanas vietā;

c) visu to reglamentēto sugu dzīvsvaru kilogramos, no kurām vairāk nekā 50 kg patur uz klāja.

2. Kompetentās iestādes tajā dalībvalstī, kuras krastā izkraujamas vairāk nekā divas tonnas ziemeļu heka, var pieprasīt, lai uz kuģa paturētā loma izkraušana nesāktos bez minēto iestāžu atļaujas.

3. Kopienas zvejas kuģa kapteinis vai viņa/viņas pārstāvis, kas vēlas jūrā pārkraut vai izkraut jebkādus daudzumus, kuri paturēti uz klāja, vai tos izkraut kādas trešās valsts ostā vai izkraušanas vietā, nosūta dalībvalsts, zem kuras karoga ir kuģis, kompetentajām iestādēm 1. punktā minēto informāciju vismaz četras stundas pirms šādas pārkraušanas vai izkraušanas jūrā, vai izkraušanas krastā kādā trešā valstī.

9. pants

Iepriekš noteiktas ostas

1. Ja Kopienā no Kopienas zvejas kuģa krastā izkraujamas vairāk nekā divas tonnas ziemeļu heka, šā zvejas kuģa kapteinis nodrošina to, ka izkraušanu krastā veic tikai iepriekš noteiktās ostās.

2. Katra dalībvalsts izraugās ostas, kurās veic vairāk nekā divu tonnu ziemeļu heka izkraušanu.

3. Katra dalībvalsts līdz 2004. gada 4. jūnijam nosūta Komisijai iepriekš noteikto ostu sarakstu un 30 dienas pēc tam – ar minētajām ostām saistītās pārbaudes un uzraudzības procedūras, tostarp noteikumus ziemeļu heka daudzumu reģistrēšanai un paziņošanai katrā izkraušanā. Komisija nosūta šo informāciju visām dalībvalstīm.

10. pants

Pielaides robeža

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Komisijas 1983. gada 22. septembra Regulā (EEK) Nr. 2807/83, kas paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju [4], aprēķinot uz klāja paturēto ziemeļu heka daudzumu kilogramos, pieļaujamā pielaides robeža ir 8 % no skaitļa, kurš norādīts kuģa žurnālā. Ja Kopienas tiesību aktos nav noteikts pārvēršanas koeficients, piemēro dalībvalsts, zem kuras karoga ir kuģis, pieņemto pārvēršanas koeficientu.

11. pants

Atsevišķa izvietošana

Uz Kopienas zvejas kuģa jebkādās tvertnēs ir aizliegts paturēt jebkādu ziemeļu heka daudzumu, kas sajaukts ar kādām citām jūras organismu sugām. Tvertnes, kurās ir ziemeļu heks, identifikācijas nolūkos atbilstoši marķē vai kravas telpās izvieto atsevišķi no citām tvertnēm.

12. pants

Pārvadāšana

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt, lai visi tie ziemeļu heka daudzumi, kas nozvejoti kādā no 1. pantā minētajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem un pirmo reizi izkrauti krastā šajā dalībvalstī, pirms to turpmākas pārvešanas no ostas, kur tie pirmo reizi izkrauti, kontrolieru klātbūtnē tiktu nosvērti. No ziemeļu heka, ko pirmo reizi izkrauj ostā, kura iepriekš noteikta saskaņā ar 9. pantu, ņem reprezentatīvus paraugus, kas ir vismaz 20 % no izkrautā daudzuma, un pirms nozvejas piedāvāšanas pirmajai izpārdošanai šos paraugus nosver dalībvalstu pilnvarotu kontrolieru klātbūtnē. Dalībvalstis šim nolūkam līdz 2004. gada 20. jūnijam iesniedz Komisijai sīkas ziņas par izmantojamo paraugu ņemšanas režīmu.

2. Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. pantā paredzētajiem nosacījumiem, visiem tiem ziemeļu heka daudzumiem, kas pārsniedz 50 kg un ko pārved uz kādu vietu, kura nav pirmās izkraušanas vai ievešanas vieta, pievieno minētās regulas 8. panta 1. punktā paredzētās deklarācijas kopiju attiecībā uz pārvestajiem ziemeļu heka daudzumiem.

13. pants

Īpašā uzraudzības programma

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c panta 1. punkta, īpašā attiecīgo ziemeļu heka krājumu uzraudzības programma var ilgt vairāk nekā divus gadus no tās spēkā stāšanās datuma.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 21. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] Atzinums sniegts 2004. gada 11. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

[3] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

[4] OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1965/2001 (OV L 268, 9.10.2001., 23. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša