Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0809

Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 149, 30.4.2004., 1./133. lpp. (SV)
OV L 149, 30.4.2004., 1./123. lpp. (DA)
OV L 149, 30.4.2004., 1./137. lpp. (FR, IT)
OV L 149, 30.4.2004., 1./131. lpp. (FI)
OV L 149, 30.4.2004., 1./130. lpp. (NL)
OV L 149, 30.4.2004., 1./144. lpp. (DE)
OV L 149, 30.4.2004., 1./152. lpp. (EL)
OV L 149, 30.4.2004., 1./143. lpp. (PT)
OV L 149, 30.4.2004., 1./132. lpp. (ES)
OV L 149, 30.4.2004., 1./126. lpp. (EN)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 307 - 412
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 60 - 165
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 60 - 165
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 005 Lpp. 9 - 109

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/oj

32004R0809

Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanuDokuments attiecas uz EEZ.

CS.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
ET.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
HU.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
LT.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
LV.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
MT.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
PL.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
SK.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412
SL.ES Nodaļa 06 Sējums 07 Lpp. 307 - 412


Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK [1], un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu, 7. pantu, 10. panta 4. punktu, 11. panta 3. punktu, 14. panta 8. punktu un 15. panta 7. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) [2], lai saņemtu tehnisku konsultāciju,

tā kā:

(1) Direktīva 2003/71/EK nosaka principus, kas jāievēro, izstrādājot prospektus. Šie principi jāpapildina attiecībā uz ziņām, kas sniedzamas prospektos, prospektu uzbūvi un publicēšanas aspektiem, informāciju, kas prospektos jāiekļauj ar norādi, un reklāmas izplatīšanu.

(2) Atkarā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida jānosaka minimālās informācijas sniegšanas prasību tipoloģija atbilstoši tiem plāniem, kurus praksē izmanto visbiežāk. Plāniem jābūt balstītiem uz ziņām, kas paredzētas saskaņā ar IOSCO Informācijas izpaušanas standartiem pārrobežu piedāvājumam un sākotnējai kotācijai biržas sarakstā (I daļa), kā arī uz esošajiem plāniem Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 28. maija Direktīvā 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā biržas sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem [3].

(3) Informācija, ko sniedz emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, saskaņā ar šo regulu jāpakļauj Eiropas Savienības noteikumiem par datu aizsardzību.

(4) Jāraugās, lai, prospektu saliekot no atsevišķiem dokumentiem, tiktu novērsta informācijas atkārtošanās; šim nolūkam reģistrācijas dokumentam un vērtspapīru aprakstam jāparedz atsevišķi, sīkāki plāni, pielāgojot tos dažādo kategoriju emitentiem un attiecīgajiem vērtspapīriem, lai aptvertu visas vērtspapīru kategorijas.

(5) Emitents, piedāvātājs un persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai tirgū, ir tiesīgi prospektā vai pamatprospektā iekļaut papildu informāciju līdztekus tām ziņām, kas paredzētas plānos un struktūras moduļos. Visai sniegtajai papildu informācijai jāatbilst attiecīgajai vērtspapīru kategorijai vai emitenta veidam.

(6) Ņemot vērā daudzos un dažādos emitentus un vērtspapīru kategorijas, to, vai ir iesaistīta trešā persona kā garantiju devējs, kotācijas esību vai neesību u. c. apstākļus, lielākajā daļā gadījumu viens vienīgs plāns ieguldītājam nenodrošinās pietiekamu informāciju, kas viņam vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par ieguldījumu. Tādēļ jābūt iespējamai vairāku plānu kombinācijai. Jāizveido arvien papildināma tabula ar kombinācijām, paredzot dažādas iespējamās plānu un struktūras moduļu kombinācijas lielākajai daļai dažādu vērtspapīru veidiem, lai palīdzētu emitentiem sagatavot prospektus.

(7) Akciju reģistrācijas dokumenta plānam jābūt attiecināmam ne tikai uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām, bet arī uz citiem vērtspapīriem, kas dod piekļuvi emitenta kapitālam, izmantojot konversiju vai maiņu. Maiņas gadījumā šo plānu neizmanto, ja piegādājamās pamatakcijas jau ir emitētas pirms to vērtspapīru emisijas, kas dod piekļuvi emitenta kapitālam; taču šis plāns jāizmanto, ja piegādājamās pamatakcijas ir jau emitētas, bet vēl nav iekļautas regulētā tirgū.

(8) Brīvprātīga peļņas prognožu izpaušana akciju reģistrācijas dokumentā jānodrošina vienotā un salīdzināmā veidā, un klāt jāpievieno neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavots pārskats. Šo informāciju nevajag jaukt ar zināmo tendenču vai citu tādu faktisko datu izpaušanu, kas būtiski ietekmē emitenta perspektīvu. Turklāt, papildinot prospektu vai gatavojot jaunu prospektu, viņiem jāsniedz paskaidrojums par visām izmaiņām informācijas izpaušanas stratēģijā saistībā ar peļņas prognozēm.

(9) Ir vajadzīga standarta finanšu informācija, ja kāda atsevišķa darījuma dēļ emitenta situācijā ir notikušas nozīmīgas bruto izmaiņas, t. i., viens vai vairāki emitenta uzņēmējdarbības apjoma rādītāji ir mainījušies par vairāk nekā 25 %, izņemot gadījumus, kur nepieciešama apvienošanas grāmatvedības metode.

(10) Akcijām paredzētā vērtspapīru apraksta plānam jābūt attiecināmam uz visu kategoriju akcijām, jo tajā ir informācija, kas saistīta ar vērtspapīros nostiprināto tiesību un jebkuru vērtspapīros nostiprināto tiesību izmantošanas procedūras aprakstu.

(11) Daža veida parāda vērtspapīros, piemēram, strukturētās obligācijās, ir daži atvasinātu vērtspapīru elementi, tādēļ parāda vērtspapīru apraksta plānā jāiekļauj papildu prasības informācijas izpaušanai par šo procentu maksājuma atvasināto komponentu.

(12) Papildu struktūras modulim par garantijām jāattiecas uz visām saistībām neatkarīgi no vērtspapīru veida.

(13) Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokuments nav jāattiecina ne uz hipotekārajām ķīlas zīmēm, kā tas ir paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā, ne uz citām obligācijām. Tas pats attiecas uz papildu struktūras moduli uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem, kas jākombinē ar parāda vērtspapīru aprakstu.

(14) Lielajiem ieguldītājiem, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, jāņem vērā citi apsvērumi nekā mazajiem ieguldītājiem. Tādēļ prospekta saturs ir jādiferencē, nošķirot parāda un atvasinātos vērtspapīrus, lai domātu par tiem ieguldītājiem, kas iegādājas tādus parāda vai atvasinātos vērtspapīrus, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000 vai kuri ir denominēti citā valūtā, ar nosacījumu, ka, tos konvertējot EUR, minimālā nominālvērtība sasniedz vismaz EUR 50000.

(15) Depozitāro sertifikātu sakarā uzsvars jāliek uz pamatakciju emitentu, nevis uz depozitārā sertifikāta emitentu. Ja pret depozitāriju tiek iesniegts tiesisks regresa prasījums sakarā ar tā fiduciāro vai starpniecības pienākumu neizpildi, prospekta iedaļā par riska faktoriem jāiekļauj pilnīga informācija par šo faktu un par regresa prasījuma apstākļiem. Ja prospektu sagatavo no trim daļām (proti, no reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma), tad reģistrācijas dokumentā jāiekļauj tikai ziņas par depozitāriju.

(16) Banku reģistrācijas dokumentam jābūt attiecināmam uz trešo valstu bankām, kuras neatbilst kredītiestādes definīcijai, kas noteikta 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu [4], bet kuru juridiskā adrese atrodas ESAO dalībvalstī.

(17) Ja īpašam nolūkam izveidota sabiedrība emitē bankas garantētus parāda un atvasinātos vērtspapīrus, tad banku reģistrācijas dokumenta plāns tai nav jāizmanto.

(18) Vērtspapīru apraksta plānam atvasināto vērtspapīru gadījumā jābūt attiecināmam uz vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas citi plāni un struktūras moduļi. Šā plāna darbības jomu nosaka ar norādi uz abām pārējām vispārējām kategorijām: akcijām un parāda vērtspapīriem. Lai sniegtu skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu ar nolūku palīdzēt ieguldītājiem saprast to, kā pamatinstrumenta vērtība ietekmē viņu ieguldījuma vērtību, emitentiem jābūt iespējai brīvprātīgi izmantot attiecīgus piemērus. Piemēri varētu būt visefektīvākais veids, kā izskaidrot, piemēram, dažu sarežģītu vērtspapīru būtību.

(19) Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju noteikta veida parastajām akcijām jāpievieno vērtspapīru aprakstam par parāda vērtspapīriem, vai ar šo moduli jāaizstāj punkts "Informācija par pamatinstrumentu" vērtspapīru apraksta plānā par parāda vērtspapīriem atkarā no emitējamo vērtspapīru raksturlielumiem.

(20) Dalībvalstis un to reģionālās vai vietējās varas iestādes neietilpst Direktīvas 2003/71/EK darbības jomā. Taču tās var izvēlēties sagatavot prospektu saskaņā ar šo direktīvu. Trešo valstu suverēnie emitenti un reģionālās vai vietējās varas iestādes nav ārpus Direktīvas 2003/71/EK darbības jomas, un šiem emitentiem ir jāsagatavo prospekts, ja viņi vēlas publiski piedāvāt vērtspapīrus Kopienā vai iekļaut savus vērtspapīrus regulētā tirgū. Tādos gadījumos jāizmanto īpaši plāni attiecībā uz vērtspapīriem, kurus emitē valstis, to reģionālās un vietējās varas iestādes un starptautiskas sabiedriskās organizācijas.

(21) Pamatprospektā un tā galīgajos nosacījumos jāietver tā pati informācija kas prospektā. Visi vispārējie principi, kurus piemēro prospektam, ir piemērojami arī galīgajiem nosacījumiem. Tomēr, ja galīgie nosacījumi pamatprospektā nav iekļauti, kompetentajai iestādei tie arī nav jāapstiprina.

(22) Dažu kategoriju emitentu gadījumā kompetentajai iestādei jābūt tiesīgai pieprasīt pielāgotu informāciju papildus tām ziņām, kas iekļautas plānos un struktūras moduļos, ievērojot šo emitentu veiktās darbības īpašo raksturu. Ir vajadzīgs precīzs saraksts ar ierobežotu veidu emitentiem, par kuriem drīkst pieprasīt pielāgotu informāciju. Šīm prasībām sniegt pielāgotu informāciju, kas piemērojamas šajā sarakstā iekļautajiem katras kategorijas emitentiem, jābūt atbilstošām konkrētajam uzņēmējdarbības veidam un samērīgām ar to. Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja varētu aktīvi mēģināt panākt šo informācijas prasību konverģenci Kopienā. Jaunu kategoriju iekļaušana sarakstā jāierobežo, pieļaujot tikai tos gadījumus, kur to var pienācīgi pamatot.

(23) Pilnīgi jauna veida vērtspapīru gadījumā, uz kuriem nevar attiecināt esošos plānus vai kādu no kombinācijām, emitentam tik un tā jābūt iespējai iesniegt prospekta apstiprināšanas pieteikumu. Tādos gadījumos viņam jābūt iespējai apspriest sniedzamās informācijas saturu ar kompetento iestādi. Prospektam, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi tādos apstākļos, jāpiešķir "vienotā pase", kas noteikta Direktīvā 2003/71/EK. Kompetentajai iestādei vienmēr jācenšas atrast līdzības un cik vien iespējams izmantot esošos plānus. Visām papildu informācijas prasībām jābūt samērīgām ar attiecīgo vērtspapīru veidu un tai atbilstošām.

(24) Noteiktas ziņas, kas jāsniedz plānos un struktūras moduļos, un līdzvērtīgas ziņas neattiecas uz konkrētu vērtspapīru, un tādēļ atsevišķos gadījumos tās var nebūt atbilstošas; tādā gadījumā emitentam jābūt iespējai nesniegt šādas ziņas.

(25) Uzlabotajam elastīgumam pamatprospekta savienošanā ar tā galīgajiem nosacījumiem salīdzinājumā ar emisijas prospektu vienai reizei nevajadzētu apgrūtināt ieguldītāju ērto piekļuvi viņiem svarīgajai informācijai.

(26) Attiecībā uz pamatprospektiem viegli saprotamā veidā jānorāda, kura informācija būs jāiekļauj kā galīgie nosacījumi. Šīs prasības izpildei jābūt nodrošināmai vairākos atšķirīgos veidos, piemēram, ja pamatprospektā ir veidlapas kādai informācijai, kas jāiekļauj nobeiguma nosacījumos, vai ja pamatprospektā ir trūkstošo ziņu saraksts.

(27) Ja vienā dokumentā ir vairāk nekā viens pamatprospekts un katram pamatprospektam nepieciešams kādas citas kompetentās izcelsmes valsts iestādes apstiprinājums, tad attiecīgajām kompetentajām iestādēm jāsadarbojas un attiecīgā gadījumā jānodod tiesības apstiprināt prospektu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 13. panta 5. punktu, lai pietiktu ar vienas kompetentās iestādes apstiprinājumu visam dokumentam.

(28) Iepriekšējo finanšu informācijai, kas jāsniedz plānos, galvenokārt jābūt sniegtai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu [5] vai saskaņā ar dalībvalstu grāmatvedības standartiem. Tomēr jāparedz atsevišķas prasības trešo valstu emitentiem.

(29) Direktīvas 2003/71/EK 10. pantā minētā dokumenta publicēšanas vajadzībām emitentiem jāļauj izvēlēties to publicēšanas metodi, ko viņi uzskata par piemērotu, no minētās Direktīvas 14. pantā norādītajām metodēm. Izvēloties publicēšanas metodi, viņiem jāņem vērā dokumenta mērķis un tas, ka ar šādu metodi ieguldītājiem jāļauj ātri un rentabli iegūt attiecīgo informāciju.

(30) Mērķis iekļaušanai ar norādi, kā paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 11. pantā, ir vienkāršot prospekta sagatavošanu un samazināt izmaksas; tomēr šo mērķi nedrīkst īstenot, kaitējot citām interesēm, kuras prospektā ir jāaizsargā. Piemēram, jāņem vērā arī tas, ka nepieciešamā informācija parasti tiek ievietota prospektā un ka šī informācija jāsniedz viegli saprotamā veidā. Īpaša uzmanība jāpievērš valodai, kādā informācija ir iekļauta ar norādi, kā arī tās saskanībai ar valodu, kādā sagatavots pats prospekts. Ar norādi iekļautā informācija var būt saistīta ar agrākiem datiem, tomēr, ja šī informācija vairs nav svarīga būtisku izmaiņu rezultātā, tas ir skaidri jānorāda prospektā un jāsniedz arī atjaunināta informācija.

(31) Ja prospektu publicē elektroniskā veidā, tad salīdzinājumā ar tradicionālo publicēšanas veidu ir jāveic papildu drošības pasākumi, izmantojot vislabāko esošo praksi, lai saglabātu informācijas viengabalainumu, lai izvairītos no tā, ka nepiederošas personas var sagrozīt vai pārveidot to, lai neapgrūtinātu tās saprotamību un lai izvairītos no iespējamām nelabvēlīgām sekām, kas izriet no atšķirīgām metodēm vērtspapīru publiskai piedāvāšanai trešās valstīs.

(32) Laikrakstam, kuru izvēlas prospekta publicēšanai, jābūt ar plašu ģeogrāfisko izplatību un lielu tirāžu.

(33) Izcelsmes dalībvalstij jādod iespēja pieprasīt, lai tiktu publicēts paziņojums, kurā norādīts, kā prospekts ir darīts pieejams un kur to var iegūt sabiedrība. Ja kāda izcelsmes dalībvalsts prasību publicēt paziņojumus iekļauj savos tiesību aktos, tad, veidojot tāda paziņojuma saturu, jāpieturas pie nepieciešamajiem informācijas punktiem, lai neatkārtotu kopsavilkuma tekstu. Šīs izcelsmes dalībvalstis var pieprasīt arī to, lai tiktu publicēts papildu paziņojums par pamatprospekta galīgajiem nosacījumiem.

(34) Lai sekmētu ieguldītājiem noderīgas informācijas centralizēšanu, apstiprināto prospektu sarakstā, ko izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes izliek tīmekļa vietnē, jāiekļauj atsauksme, norādot, kā prospekts ir publicēts un kur to var iegūt.

(35) Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek efektīvi ievēroti reklamēšanas noteikumi par publiskajiem piedāvājumiem un vērtspapīru iekļaušanu regulētā tirgū. Jāpanāk pienācīga koordinācija starp kompetentajām iestādēm pārrobežu piedāvājumos vai vērtspapīru iekļaušanā pārrobežu tirgū.

(36) Ņemot vērā starplaiku starp Regulas (EK) Nr. 1606/2002 stāšanos spēkā un noteiktas ietekmes parādīšanos, jāparedz vairāki pārejas pasākumi saistībā ar iepriekšējo finanšu informāciju, kas jāiekļauj prospektā, lai novērstu pārlieku emitentu apgrūtināšanu un ļautu viņiem pielāgot savu informācijas sagatavošanas veidu un uzrādīt iepriekšējo finanšu informāciju pieņemamā laikposmā pēc Direktīvas 2003/71/EK stāšanās spēkā.

(37) Pienākums atkārtoti prospektā minēt iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 neattiecas uz vērtspapīriem, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000; līdz ar to tādiem vērtspapīriem šādi pārejas pasākumi nav nepieciešami.

(38) Vienotības labad šo regulu ir lietderīgi piemērot no Direktīvas 2003/71/EK transponēšanas dienas.

(39) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka:

1) Direktīvas 2003/71/EK 5. pantā minēto prospektu uzbūvi;

2) Direktīvas 2003/71/EK 7. pantā paredzētās prospektā iekļaujamās minimālās informācijas sniegšanas prasības;

3) Direktīvas 2003/71/EK 10. pantā minēto publicēšanas metodi;

4) kārtību, kādā informāciju prospektā var iekļaut ar norādi, kā paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 11. pantā;

5) prospekta publicēšanas metodes, lai nodrošinātu, ka prospekts ir publiski pieejams saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. pantu;

6) Direktīvas 2003/71/EK 15. pantā minētās reklāmas izplatīšanas metodes.

2. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām papildus Direktīvā 2003/71/EK paredzētajām definīcijām izmanto šādas definīcijas:

1) "plāns" ir saraksts ar minimālās informācijas sniegšanas prasībām, kuras pielāgotas dažādu veidu emitentu un/vai dažādo vērtspapīru specifikai;

2) "struktūras modulis" ir saraksts ar informācijas sniegšanas papildu prasībām, kuras nav iekļautas kādā no plāniem; tas jāpievieno attiecīgi vienam vai vairākiem plāniem atkarā no instrumenta un/vai darījuma veida, kuram tiek izstrādāts prospekts vai pamatprospekts;

3) "riska faktori" ir saraksts ar riska veidiem, kas ir raksturīgi attiecīgajai emitenta un/vai vērtspapīru situācijai un kam ir būtiska nozīme lēmumu pieņemšanā par ieguldījumu;

4) "īpašam nolūkam izveidota sabiedrība" ir emitents, kura uzdevumi un mērķi pirmām kārtām ir vērtspapīru emisija;

5) "uz aktīviem balstīti vērtspapīri" ir vērtspapīri, kuros:

a) nostiprinātas intereses par aktīviem, tostarp visas tiesības, kas paredzētas, lai nodrošinātu ar vērtspapīriem saistīto apkalpošanu vai saskaņā ar tām maksājamo summu nonākšanu vai savlaicīgu nonākšanu aktīvu turētāju rīcībā; vai

b) kuri ir nodrošināti ar aktīviem un kuru nosacījumi paredz maksājumus saistībā ar naudas summām vai samērīgām naudas summu prognozēm, kas aprēķinātas, atsaucoties uz identificētiem vai identificējamiem aktīviem;

6) "kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmums" ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas ir ieguldījis vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos un kura aktīvi sastāv no atsevišķas(-ām) vērstpapīru kategorijas(-ām) vai apzīmējuma(-iem);

7) "uzņēmums kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā" ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kura ieguldījumu mērķis ir līdzdalība ilgstošā īpašuma turējumā;

8) "starptautiska sabiedriska organizācija" ir sabiedriska rakstura juridiska persona, kura dibināta ar starptautisku līgumu starp suverēnām valstīm un kuras sastāvā ir viena vai vairākas dalībvalstis;

9) "reklāma" ir sludinājumi:

a) kas attiecas uz vērtspapīru konkrētu piedāvājumu sabiedrībai vai iekļaušanu regulētā tirgū; un

b) kuru mērķis ir sevišķi veicināt iespējamo parakstīšanos uz vērtspapīriem vai to iegādi;

10) "peļņas prognozes" ir teksts, kurā skaidri vai netieši norādīts skaitlis vai minimālais vai maksimālais skaitlis, kas raksturo iespējamo peļņas vai zaudējumu apmēru kārtējā finanšu periodā un/vai nākamajos finanšu periodos, vai kurā ir iekļauti tādi dati, izejot no kuriem šādu skaitli, kas raksturo paredzamo peļņu vai zaudējumus, var aprēķināt pat tad, ja konkrēts skaitlis nav minēts un vārds "peļņa" nav lietots;

11) "peļņas novērtējums" ir peļņas prognozes finanšu periodam, kurš ir beidzies un par kuru vēl nav publicēti rezultāti;

12) "reglamentētā informācija" ir visa informācija, kas emitentam vai jebkurai personai, kura ir iesniegusi pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū bez emitenta piekrišanas, jāizpauž saskaņā ar Direktīvu 2001/34/EK vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/6/EK [6] 6. pantu.

II NODAĻA

Minimālā informācija

3. pants

Minimālā informācija, kas jāiekļauj prospektā

Prospektu sagatavo, izmantojot vienu no šeit turpmāk norādītajiem plāniem un struktūras moduļiem kas norādīti 4.–20. pantā, vai to kombināciju atbilstoši 21. pantā paredzētajām kombinācijām dažāda veida vērtspapīriem.

Prospektā iekļauj ziņas, kas sniedzamas saskaņā ar I–XVII pielikumu atkarā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida un kas paredzētas 4.–20. pantā norādītajos plānos un struktūras moduļos. Kompetenta iestāde nevar pieprasīt, lai prospektos būtu ziņas, kas nav iekļautas I–XVII pielikumā.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot prospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

4. pants

Akciju reģistrācijas dokumenta plāns

1. Akciju reģistrācijas dokumentā informāciju sniedz saskaņā ar I pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns, kas norādīts 1. punktā, attiecas:

1) uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām;

2) uz citiem vērtspapīriem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tos pēc emitenta vai ieguldītāja ieskatiem vai pamatojoties uz emisijas brīdī paredzētajiem nosacījumiem, var konvertēt vai mainīt uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem, vai tie kā citādi dod iespēju iegādāties akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus; un

b) ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Kopienas un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.

5. pants

Standarta finanšu informācijas struktūras modulis

Standarta finanšu informāciju sniedz saskaņā ar II pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

Pirms standarta finanšu informācijas iekļauj paskaidrojošu ievada paragrāfu, kurā ar skaidriem vārdiem formulē to, kādam nolūkam šo informāciju iekļauj prospektā.

6. pants

Vērtspapīru apraksta plāns akcijām

1. Akcijām paredzētā vērtspapīru aprakstā informāciju sniedz saskaņā ar III pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām.

7. pants

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR 50000

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants un kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR 50000, vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, par vērtspapīriem, kurus var iegādāties emisijā tikai par mazāk nekā EUR 50000 par vienu vērtspapīru, informāciju sniedz saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto plānu.

8. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR 50000

1. Vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR 50000, informāciju sniedz saskaņā ar V pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plānu attiecina uz tādu parādu, kas emitentam emisijas brīdī uzliek saistības izmaksāt ieguldītājam 100 % nominālvērtību un papildus, iespējams, arī procentu maksājumu.

9. pants

Garantiju struktūras modulis

Par garantijām informāciju sniedz saskaņā ar VI pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

10. pants

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokumentā informāciju sniedz saskaņā ar VII pielikumā izklāstīto plānu.

11. pants

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru struktūras modulis

Vērtspapīru aprakstam pievienojamo papildu informāciju par vērtspapīriem, kas balstīti uz aktīviem, sniedz saskaņā ar VIII pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

12. pants

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants un kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000, vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, par vērtspapīriem, kurus var iegādāties emisijā tikai par vismaz EUR 50000 par vienu vērtspapīru, informāciju sniedz saskaņā ar IX pielikumā izklāstīto plānu.

13. pants

Depozitāro sertifikātu plāns

Par sertifikātiem, kuri pārstāv akcijas, informāciju sniedz saskaņā ar X pielikumā izklāstīto plānu.

14. pants

Banku reģistrācijas dokumenta plāns

1. Banku reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem un tiem vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants, informāciju sniedz saskaņā ar XI pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns, kas norādīts 1. punktā, ir attiecināms uz kredītiestādēm, kuras definētas Direktīvas 2000/12/EK 1. panta 1. punktā, kā arī uz trešo valstu kredītiestādēm, kuras neatbilst šai definīcijai, bet kuru juridiskās adreses atrodas ESAO dalībvalstīs.

Šīs juridiskās personas pēc izvēles var izmantot arī tos reģistrācijas dokumenta plānus, kas paredzēti saskaņā ar 7. un 12. pantu.

15. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par atvasinātajiem vērtspapīriem

1. Vērtspapīru aprakstā par atvasinātajiem vērtspapīriem informāciju sniedz saskaņā ar XII pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz vērtspapīriem, kuri neietilpst pārējo, 6., 8. un 16. pantā minēto vērtspapīru apraksta plānu darbības jomā, ieskaitot atsevišķa veida vērtspapīrus, kuru gadījumā apmaksas un/vai piegādes saistības ir saistītas ar pamatinstrumentu.

16. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000

1. Vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000, informāciju sniedz saskaņā ar XIII pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plānu attiecina uz tādu parādu, kas emitentam emisijas brīdī uzliek saistības izmaksāt ieguldītājam 100 % nominālvērtību un papildus, iespējams, arī procentu maksājumu.

17. pants

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju

1. Papildu informācijai par pamatakciju sniedz pamatakcijas aprakstu saskaņā ar XIV pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

Turklāt, ja pamatakcijas emitents ir juridiska persona, kas ietilpst tajā pašā koncernā (uzņēmumu grupā), tad par šo emitentu sniedz 4. punktā minētajā plānā paredzēto informāciju.

2. Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētā papildu informācija attiecas tikai uz tiem vērtspapīriem, kuri atbilst šiem diviem nosacījumiem:

1) tos pēc emitenta vai ieguldītāja ieskatiem vai pamatojoties uz emisijas brīdī paredzētajiem nosacījumiem, var konvertēt vai mainīt uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem, vai tie kā citādi dod iespēju iegādāties akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus; un

2) ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Kopienas, un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.

18. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem

1. Papildus informācijai, kas sniedzama saskaņā ar I pielikuma 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. punktu, reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, informāciju sniedz saskaņā ar XV pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas ieguldītāju vārdā tur aktīvu portfeli un kas:

1) saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tāds uzņēmums ir dibināts, ir atzīti par slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem; vai arī

2) nepārņem vai nemēģina pārņemt likumīgu kontroli vai vadības kontroli pār kādu tā pamatieguldījumu emitentu. Tādā gadījumā likumīgu kontroli un/vai līdzdalību pamatemitenta(-u) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūrās drīkst īstenot tad, ja tāda rīcība ir saistīta ar primāro ieguldījuma mērķi, ir nepieciešama, lai aizsargātu akcionārus, un tikai tad, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums neīstenos ievērojamu vadības kontroli pār šā (šo) pamatemitenta(-u) darbību.

19. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns dalībvalstīm, trešām valstīm un to reģionālajām un vietējām varas iestādēm

1. Reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē dalībvalstis, trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes, informāciju sniedz saskaņā ar XVI pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz visu veidu vērtspapīriem, ko emitē dalībvalstis, trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes.

20. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns starptautiskām sabiedriskām organizācijām un emitentiem, kas emitē ESAO dalībvalsts garantētus vērtspapīrus

1. Reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē starptautiskas sabiedriskas organizācijas, un par vērtspapīriem, kurus bez nosacījumiem un neatceļami, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem, garantē valsts, kura ir ESAO dalībvalsts, informāciju sniedz saskaņā ar XVII pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns attiecināms uz

- visu veidu vērtspapīriem, ko emitē starptautiskas sabiedriskas organizācijas,

- parāda vērtspapīriem, ko bez nosacījumiem un neatceļami, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem, garantē valsts, kura ir ESAO dalībvalsts.

21. pants

Plānu un struktūras moduļu kombinēšana

1. Kombinācijas, kas paredzētas XVIII pielikumā norādītajā tabulā, ir obligāti jāizmanto, sagatavojot prospektus par to veidu vērtspapīriem, kurām atbilst kombinācijas saskaņā ar šo tabulu.

Tomēr saistībā ar vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas šīs kombinācijas, var izmantot citas kombinācijas.

2. Visizsmeļošāko un stingrāko reģistrācijas dokumenta plānu, t. i., plānu ar vislielākajām prasībām punktu skaita un tajos sniedzamās informācijas apjoma ziņā, vienmēr var izmantot, lai emitētu vērtspapīrus, kuriem ir paredzēts mazāk izsmeļošs un ne tik stingrs reģistrācijas dokumenta plāns, atbilstoši šādai plānu secībai:

1) akciju reģistrācijas dokumenta plāns;

2) parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR 50000;

3) parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000.

22. pants

Minimālā informācija, kas jāiekļauj pamatprospektā, un ar to saistītie galīgie nosacījumi

1. Pamatprospektu sagatavo, izmantojot kādu no 4.–20. pantā paredzētajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju atbilstoši XVIII pielikumā norādītajām kombinācijām dažādu veidu vērtspapīriem.

Atkarā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida pamatprospektā ietver tos informācijas punktus, kas paredzēti I–XVII pielikumā saskaņā ar 4.–20. pantā izklāstītajiem plāniem un struktūras moduļiem. Kompetenta iestāde nevar pieprasīt, lai pamatprospektā būtu tādas ziņas, kas nav iekļautas I–XVII pielikumā.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot pamatprospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaut regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

2. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, drīkst izlaist tos punktus, par kuriem prospekta apstiprināšanas laikā informācija nav zināma un par kuriem informāciju var iegūt tikai konkrētās emisijas laikā.

3. Kombinācijas, kas paredzētas XVIII pielikuma tabulā, ir obligāti jāizmanto, sagatavojot pamatprospektus par to veidu vērtspapīriem, kurām atbilst kombinācijas saskaņā ar šo tabulu.

Tomēr saistībā ar vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas šīs kombinācijas, var izmantot citas kombinācijas.

4. Pamatprospektam pievienotajos galīgajos nosacījumos ietver tikai tās ziņas no dažādajiem vērtspapīru apraksta plāniem, izejot no kurām tiek sagatavots pamatprospekts.

5. Papildus tām ziņām, kas norādītas 4.–20. pantā minētajos plānos un struktūras moduļos, pamatprospektā iekļauj arī šādu informāciju:

1) norādi uz informāciju, ko iekļaus galīgajos nosacījumos;

2) galīgo nosacījumu publicēšanas metodi; ja emitentam prospekta apstiprināšanas brīdī nav iespējams noteikt galīgo nosacījumu publicēšanas metodi, tad iekļauj norādi par to, kā sabiedrība saņems informāciju par to, kāda metode tiks izmantota galīgo nosacījumu publicēšanai;

3) ja saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu tiek emitēti vērtspapīri, kas nav parastās akcijas, tad iekļauj vispārīgu programmas aprakstu.

6. Pamatprospektā un ar to saistītajos galīgajos nosacījumos attiecībā uz dažāda veida vērtspapīru emisiju drīkst iekļaut tikai šādu veidu vērtspapīrus:

1) uz aktīviem balstītus vērtspapīrus;

2) garantijas vērtspapīrus, uz kuriem attiecas 17. pants;

3) vērtspapīrus, kas nav parastās akcijas un kas paredzēti Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā;

4) visus citus vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, izņemot 2) apakšpunktā minētos.

Sagatavojot pamatprospektu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, skaidri nošķir specifisko informāciju par katru šajās kategorijās iekļauto vērtspapīru.

7. Ka paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktā, ja laikā no pamatprospekta apstiprināšanas brīža līdz visu pamatprospektā iekļauto vērtspapīru emisijas piedāvājumu galīgajai slēgšanai vai attiecīgi līdz šo vērtspapīru apgrozības sākšanai regulētā tirgū ir pamanītas kļūdas vai neprecizitātes, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, publicē papildinājumu līdz piedāvājuma galīgajai slēgšanai vai līdz attiecīgo vērtspapīru iekļaušanai tirgū.

23. pants

Prospektos un pamatprospektos sniegtās minimālās informācijas pielāgojumi

1. Neatkarīgi no 3. panta otrās daļas un 22. panta 1. punkta otrās daļas gadījumos, kur emitenta darbība atbilst XIX pielikumā iekļautajām kategorijām, izcelsmes dalībvalsts, ņemot vērā attiecīgās darbības specifiku, var pieprasīt sniegt pielāgotu informāciju papildus tām ziņām, kas iekļautas 4.–20. pantā izklāstītajos plānos un struktūras modeļos, attiecīgā gadījumā arī emitenta aktīvu novērtējumu vai citu ekspertu ziņojumu par emitenta aktīviem, lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minēto pienākumu. Par to kompetentā iestāde tūlīt informē Komisiju.

Lai XIX pielikumā iekļautu jaunu kategoriju, dalībvalsts paziņo savu pieprasījumu Komisijai. Komisija šo sarakstu atjaunina, ievērojot Direktīvas 2003/71/EK 24. pantā paredzēto procedūru.

2. Atkāpjoties no 3.–22. panta prasībām, ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, iesniedz pieteikumu par prospekta vai pamatprospekta apstiprinājumu attiecībā uz vērtspapīru, kas nav identisks, bet ir salīdzināms ar XVIII pielikumā norādītajā kombināciju tabulā minēto dažādo veidu vērtspapīriem, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, galveno izvēlēto vērtspapīru apraksta plānu papildina ar attiecīgajiem informācijas punktiem no cita, 4.–20. pantā paredzēta vērtspapīru apraksta plāna. Šo papildināšanu veic atbilstoši to vērtspapīru galvenajiem raksturlielumiem, kurus publiski piedāvā vai kurus iekļauj regulētā tirgū.

3. Atkāpjoties no 3.–22. panta prasībām, ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, iesniedz pieteikumu par prospekta vai pamatprospekta apstiprinājumu attiecībā uz jauna veida vērtspapīru, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, par prospekta vai pamatprospekta projektu paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Kompetentā iestāde, apspriežoties ar emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, pieņem lēmumu par to, kādu informāciju iekļaut prospektā vai pamatprospektā, lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minēto pienākumu. Par to kompetentā iestāde tūlīt informē Komisiju.

Pirmajā daļā minēto atkāpi piemēro tikai jauna veida vērtspapīra gadījumā, kura īpatnības pilnībā atšķiras no citiem dažādajiem vērtspapīru veidiem, kas minēti XVIII pielikumā, ja šim jaunajam vērtspapīram ir tādi raksturlielumi, kuru dēļ 4.–20. pantā paredzētajos plānos un struktūras moduļos minēto dažādo informācijas punktu kombinācija nav piemērota.

4. Atkāpjoties no 3.–22. punkta prasībām, gadījumos, kur kāds informācijas punkts, kas jāaizpilda kādā no 4.–20. pantā minētajiem plāniem vai struktūras moduļiem, vai līdzvērtīga informācija nav attiecināma uz emitentu, piedāvātāju vai vērtspapīriem, uz kuriem attiecas prospekts, šos punktus drīkst izlaist.

24. pants

Prospekta un pamatprospekta kopsavilkuma saturs

Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, paši nosaka Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā minētā prospekta vai pamatprospekta kopsavilkuma sīkāku saturu.

III NODAĻA

Prospekta, pamatprospekta un papildinājumu struktūra

25. pants

Prospekta struktūra

1. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 3. punktu sagatavot prospektu kā vienu dokumentu, tad prospektu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) kopsavilkums, kas paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā;

3) riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzēto vērtspapīra veidu;

4) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

2. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 3. punktu sagatavot prospektu kā vienu dokumentu, tad vērtspapīru aprakstu un reģistrācijas dokumentu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) attiecīgos gadījumos – riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzēto vērtspapīra veidu;

3) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

3. Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, brīvi nosaka kārtību, kādā tiek pasniegti nepieciešamie informācijas punkti, kas iekļauti plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

4. Ja punktu kārtība neatbilst kārtībai, kādā informācija ir sniegta plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var lūgt emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, sniegt mijnorāžu sarakstu, lai prospektu varētu pārbaudīt pirms tā apstiprināšanas. Tādā sarakstā norāda lappuses, kur prospektā var atrast katru punktu.

5. Ja prospekta kopsavilkums jāpapildina saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par to, vai jauno informāciju iekļaut sākotnējā kopsavilkumā, tādējādi radot jaunu kopsavilkumu, vai kopsavilkumam izveidot papildinājumu.

Ja jauno informāciju iekļauj sākotnējā kopsavilkumā, tad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nodrošina, ka ieguldītāji bez grūtībām var atpazīt izmaiņas, jo īpaši, izmantojot vēres.

26. pants

Pamatprospekta un ar to saistīto galīgo nosacījumu struktūra

1. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punktu sagatavot pamatprospektu, tad pamatprospektu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) kopsavilkums, kas paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā;

3) riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzētā(-o) vērtspapīra(-u) veidu;

4) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

2. Neatkarīgi no 1. punkta prasībām emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, brīvi nosaka kārtību, kādā tiek pasniegti nepieciešamie informācijas punkti, kas iekļauti plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts. Informāciju par dažādajiem vērtspapīriem, kas iekļauti pamatprospektā, skaidri nošķir.

3. Ja punktu kārtība neatbilst kārtībai, kādā informācija ir sniegta plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts, izcelsmes kompetentā iestāde var lūgt emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, sniegt mijnorāžu sarakstu, lai prospektu varētu pārbaudīt pirms tā apstiprināšanas. Tādā sarakstā jānorāda lappuses, kur prospektā var atrast katru punktu.

4. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, ir iepriekš iesniegusi reģistrācijas dokumentu par konkrēta veida vērtspapīru un vēlāk izvēlas sagatavot pamatprospektu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, tad pamatprospektā iekļauj šādas ziņas:

1) iepriekš vai vienlaicīgi iesniegtajā un apstiprinātajā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju, kuru iekļauj ar norādi, ievērojot šīs regulas 28. pantā paredzētos nosacījumus;

2) to informāciju, kuru citkārt iekļautu attiecīgajā vērtspapīru aprakstā, bez galīgajiem nosacījumiem, ja galīgie nosacījumi nav iekļauti pamatprospektā.

5. Galīgos nosacījumus, kurus pievieno pamatprospektam, sagatavo atsevišķā dokumentā, kurā ir tikai galīgie nosacījumi, vai arī galīgos nosacījumus iekļauj pamatprospektā.

Ja galīgos nosacījumus iekļauj atsevišķā dokumentā, kurā ir tikai galīgie nosacījumi, tad tajos var būt kāda daļa apstiprinātā pamatprospekta informācijas, kas bijusi iekļauta atbilstoši attiecīgo vērtspapīru apraksta plānam, kas izmantots pamatprospekta sagatavošanai. Šādā gadījumā galīgie nosacījumi jāpasniedz tādā veidā, lai tos viegli varētu atpazīt.

Galīgajos nosacījumos viegli pamanāmā vietā ietver paskaidrojumu, kurā norāda, ka pilnīgu informāciju par emitentu un par piedāvājumu var iegūt tikai kombinācijā ar pamatprospektu un galīgajiem nosacījumiem, un precizē to, kur ir pieejams pamatprospekts.

6. Ja pamatprospekts attiecas uz dažādiem vērtspapīriem, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, pamatprospektā iekļauj visiem vērtspapīriem vienu kopsavilkumu. Tomēr informāciju par dažādajiem vērtspapīriem, uz kuriem attiecas kopsavilkums, skaidri nošķir.

7. Ja pamatprospekta kopsavilkums jāpapildina saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par to, vai jauno informāciju iekļaut sākotnējā kopsavilkumā, tādējādi radot jaunu kopsavilkumu, vai kopsavilkumam izveidot papildinājumu.

Ja jauno informāciju iekļauj pamatprospekta sākotnējā kopsavilkumā, tad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nodrošina, ka ieguldītāji bez grūtībām var atpazīt izmaiņas, jo īpaši, izmantojot vēres.

8. Emitenti, piedāvātāji vai personas, kuras lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var vienā dokumentā apvienot divus vai vairākus atšķirīgus pamatprospektus.

IV NODAĻA

Informācija un tās iekļaušana ar norādi

27. pants

Direktīvas 2003/71/EK 10. panta 1. punktā minētā dokumenta publicēšana

1. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, Direktīvas 2003/71/EK 10. panta 1. punktā minēto dokumentu dara pieejamu sabiedrībai emitenta izcelsmes dalībvalstī, pēc savas izvēles izmantojot kādu no veidiem, kas atļauti saskaņā ar minētās direktīvas 14. pantu.

2. Dokumentu iesniedz izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei un dara pieejamu sabiedrībai vēlākais divdesmitajā darba dienā pēc gada finanšu pārskatu publicēšanas izcelsmes dalībvalstī.

3. Dokumentā piemērotos gadījumos iekļauj paziņojumu, norādot, ka daļa informācijas var būt novecojusi.

28. pants

Noteikumi par iekļaušanu ar norādi

1. Informāciju prospektā vai pamatprospektā var iekļaut ar norādi, jo īpaši tad, ja tā ir ietverta kādā no šādiem dokumentiem:

1) gada vai starpposma finanšu informācijā;

2) dokumentos, kas sagatavoti īpaša darījuma, piemēram, apvienošanas vai šķelšanās, gadījumā;

3) revīzijas ziņojumos un finanšu pārskatos;

4) dibināšanas līgumā un statūtos;

5) agrāk apstiprinātos un publicētos prospektos un/vai pamatprospektos;

6) reglamentētajā informācijā;

7) vērtspapīru turētājiem paredzētos apkārtrakstos.

2. Dokumentus, kuros ir informācija, ko prospektā, pamatprospektā vai to sastādošos dokumentos var iekļaut ar norādi, sagatavo, ievērojot Direktīvas 2003/71/EK 19. panta noteikumus.

3. Ja dokumentā, kuru var iekļaut ar norādi, ir informācija, kas ir būtiski mainījusies, tad prospektā vai pamatprospektā to skaidri norāda un sniedz atjaunināto informāciju.

4. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var iekļaut informāciju prospektā vai pamatprospektā, ietverot norādi tikai uz atsevišķām dokumenta daļām, ar nosacījumu, ka tiek minēts tas, ka neiekļautās daļas vai nu ieguldītājam nav būtiskas, vai arī ir ietvertas citur prospektā.

5. Iekļaujot informāciju ar norādi, emitenti, piedāvātāji vai personas, kuras lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, cenšas neierobežot ieguldītāju aizsargātību informācijas uztveramības un pieejamības ziņā.

V NODAĻA

Reklāmas publicēšana un izplatīšana

29. pants

Publicēšana elektroniskā veidā

1. Prospekta vai pamatprospekta publicēšanu elektroniskā veidā vai nu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 2. punkta c), d) un e) apakšpunktu, vai arī tādēļ, lai to darītu pieejamu vēl kādā citā veidā, reglamentē ar šādām prasībām:

1) prospekts vai pamatprospekts ir viegli pieejams, ieejot tīmekļa vietnē;

2) datnes formāts ir tāds, ka prospektu vai bāzes prospektu nav iespējams pārveidot;

3) prospektā vai pamatprospektā nav hipersaišu, izņemot saites ar elektroniskajām adresēm, kur ir pieejama informācija, kas iekļauta ar norādi;

4) ieguldītājiem ir iespēja prospektu vai pamatprospektu lejupielādēt un izdrukāt.

Izņēmums, kas minēts pirmās daļas 3) apakšpunktā, ir spēkā tikai attiecībā uz dokumentiem, kuri iekļauti ar norādi; tie dokumenti ir pieejami pēc viegli un ātri īstenojamiem tehniskiem pasākumiem.

2. Ja vērtspapīru publiskai piedāvāšanai paredzēto prospektu vai pamatprospektu dara pieejamu emitenta un finanšu starpnieku tīmekļa vietnēs vai regulētos tirgos, tie pieņem mērus, lai netiktu adresēti to dalībvalstu vai trešo valstu iedzīvotāji, uz kuriem vērtspapīru publiskais piedāvājums neattiecas, piemēram, ietverot precizējumu par to, kas ir piedāvājuma adresāti.

30. pants

Publicēšana laikrakstos

1. Lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasības, prospektu vai pamatprospektu publicē valstiskas vai reģionālas nozīmes dienas laikrakstos vai finanšu laikrakstos.

2. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka publicēšanai izvēlētais laikraksts neatbilst 1. punktā izklāstītajām prasībām, tā nosaka laikrakstu, kura tirāžu tā uzskata par šim nolūkam atbilstošu, jo īpaši ņemot vērā ģeogrāfisko aptveramību, iedzīvotāju skaitu un lasīšanas paradumus katrā dalībvalstī.

31. pants

Paziņojuma publicēšana

1. Ja dalībvalsts izmanto Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 3. punktā minēto iespēju pieprasīt publicēt paziņojumu, kurā norāda to, kā prospekts vai pamatprospekts ir darīts pieejams un kur to var iegūt sabiedrība, šo paziņojumu publicē laikrakstā, kurš atbilst prospektu publicēšanas prasībām saskaņā ar šīs regulas 30. pantu.

Ja šis paziņojums ir saistīts ar prospektu vai pamatprospektu, kura publicēšanas vienīgais mērķis ir iekļaut vērtspapīrus regulētā tirgū, kur jau tiek tirgoti tādas pašas klases vērtspapīri, šo paziņojumu var ietvert arī attiecīgā regulētā tirgus ziņu biļetenā, neraugoties uz to, vai šis biļetens ir uz papīra vai elektroniskā formātā.

2. Paziņojumu publicē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc prospekta vai pamatprospekta publicēšanas dienas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 1. punktu.

3. Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

1) emitenta identifikāciju;

2) to vērtspapīru veidu, kategoriju un apjomu, kurus piedāvā un/vai kurus iekļauj tirgū, ja paziņojuma publicēšanas brīdī šīs ziņas ir zināmas;

3) paredzēto grafiku piedāvājumam/iekļaušanai tirgū;

4) paziņojumu par to, ka prospekts vai pamatprospekts ir publicēts un kur to var iegūt;

5) ja prospekts vai pamatprospekts ir publicēts drukātā veidā, tad norāda adreses, kur un kādā laikposmā šie iespieddarbi ir pieejami sabiedrībai;

6) ja prospekts vai pamatprospekts ir publicēts elektroniskā veidā, tad norāda adreses, kur ieguldītāji var lūgt novilkumu uz papīra;

7) paziņojuma datumu.

32. pants

Apstiprinātu prospektu saraksts

Apstiprināto prospektu un pamatprospektu sarakstā, ko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 4. punktu publicē kompetentās iestādes tīmekļa vietnē, atzīmē to, kā šie prospekti ir darīti pieejami un kur tos var iegūt.

33. pants

Pamatprospektu galīgo nosacījumu publicēšana

Ar pamatprospektu saistīto galīgo nosacījumu publicēšanas metodei nav jābūt tādai pašai, kādu izmanto pamatprospekta publicēšanai, ja vien tiek izmantota kāda no Direktīvas 2003/71/EK 14. pantā norādītajām publicēšanas metodēm.

34. pants

Reklāmas izplatīšana

Reklāmu par vērtspapīru publisko piedāvājumu vai iekļaušanu regulētā tirgū var sabiedrībai izplatīt ieinteresētās personas, piemēram, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju, finanšu starpnieki, kuri piedalās vērtspapīru izvietošanā un/vai emisijas izplatīšanā, jo īpaši, izmantojot kādu no šiem saziņas līdzekļiem:

1) adresētu vai neadresētu iespieddarbu;

2) elektronisku paziņojumu vai sludinājumu, ko saņem mobilajā tālrunī vai peidžerī;

3) standarta vēstuli;

4) sludinājumu presē ar pasūtījuma kuponu vai bez tā;

5) katalogu;

6) tālruni ar cilvēka starpniecību vai bez tās;

7) seminārus un priekšlasījumus;

8) radio;

9) videotelefonu;

10) videotekstu;

11) elektronisko pastu;

12) faksu;

13) televīziju;

14) izkārtni;

15) plakātu;

16) afišu;

17) brošūru;

18) interneta sludinājumus, ieskaitot reklāmkarogus.

VI NODAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

35. pants

Iepriekšējo finanšu informācija

1. Kopienas emitentu pienākums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju, kas norādīta I pielikuma 20.1. punktā, IV pielikuma 13.1. punktā, VII pielikuma 8.2. punktā, X pielikuma 20.1. punktā un XI pielikuma 11.1. punktā, neattiecas uz laika posmu līdz 2004. gada 1. janvārim vai – ja emitentam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2005. gada 1. jūlijā, – iekams emitents nav publicējis savu pirmo konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

2. Ja Kopienas emitentam ir jāievēro attiecīgās valsts tiesību aktu pārejas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 9. pantu, pienākums prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju neattiecas uz laika posmu līdz 2006. gada 1. janvārim vai – ja emitentam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2005. gada 1. jūlijā, – iekams emitents nav publicējis savu pirmo konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

3. Līdz 2007. gada 1. janvārim šis pienākums prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas norādīta I pielikuma 20.1. punktā, IV pielikuma 13.1. punktā, VII pielikuma 8.2. punktā, X pielikuma 20.1. punktā un XI pielikuma 11.1. punktā, neattiecas uz trešo valstu emitentiem:

1) kam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2007. gada 1. janvārī; un

2) kas ir uzrādījuši un sagatavojuši iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar attiecīgās trešās valsts grāmatvedības standartiem.

Šajā gadījumā agrāko finanšu informācijai pievieno sīkāku un/vai papildu informāciju, ja prospektā iekļautie finanšu pārskati nedod patiesu un skaidru priekšstatu par emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

4. Trešo valstu emitenti, kas ir sagatavojuši iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar starptautiski akceptētiem standartiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1606/2002 9. pantā, var izmantot šo informāciju visos prospektos, kas iesniegti līdz 2007. gada 1. janvārim bez saistībām pildīt atkārtotas izklāstīšanas pienākumus.

5. No 2007. gada 1. janvāra trešo valstu emitenti, kā minēts 3. un 4. punktā, iesniedz 3. punkta 1) apakšpunktā minēto iepriekšējo finanšu informāciju pēc līdzvērtīguma konstatēšanas atbilstoši Komisijas izveidotam mehānismam. Šo mehānismu izveido, ievērojot Direktīvas 2003/71/EK 24. pantā paredzēto procedūru.

6. Šā panta noteikumi attiecas arī uz VI pielikuma 3. punktu.

36. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dalībvalstīs divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L , 6.7.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/71/EK (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.)

[2] EVRK izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/527/EK (OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.).

[3] OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/71/EK.

[4] OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[5] OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

[6] OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMI

No I līdz XVII pielikumam: plāni un struktūras moduļi.

XVIII pielikums: plānu un struktūras moduļu kombināciju tabula.

XIX pielikums: specializēto emitentu saraksts.

--------------------------------------------------

Augša