Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0808

Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrībuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 143, 30.4.2004., 49./55. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 49 - 55
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 16 Sējums 001 Lpp. 266 - 272
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 16 Sējums 001 Lpp. 266 - 272
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 16 Sējums 002 Lpp. 4 - 10

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/oj

32004R0808Oficiālais Vēstnesis L 143 , 30/04/2004 Lpp. 0049 - 0055


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 808/2004

(2004. gada 21. aprīlis)

attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

rīkojoties saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Līguma 251. pantā [1],

tā kā:

(1) Eiropadome Lisabonā 2000. gada martā izvirzīja mērķi Eiropai – desmit gadu laikā sasniegt konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku pasaulē.

(2) e-Eiropas 2002. gada rīcības plāns, apstiprināts Eiropadomē Feirā 2000. gada jūnijā, izveidoja mērķu noteikšanas un salīdzinošās novērtēšanas procesu, lai pēc iespējas ātrāk Eiropa kļūtu pieejama tiešsaistē.

(3) Eiropadome Seviljā 2002. gada jūnijā apstiprināja e-Eiropas 2005. gada rīcības plāna mērķus, kam bija vajadzīgs juridisks pamats, lai nodrošinātu regulāru un salīdzināmu datu sniegšanu dalībvalstīs un veicinātu valsts statistikas plašāku izmantošanu par informācijas sabiedrību.

(4) Strukturāliem rādītājiem, kas izmantoti ikgadējā pavasara ziņojumā Eiropadomei, ir vajadzīgi rādītāji, kas balstās uz saskaņotu statistisko informāciju no informācijas sabiedrības jomas.

(5) e-Eiropas salīdzinošās novērtēšanas procesam kā e-Eiropas rīcības plāna īstenošanas daļai ir vajadzīgi rādītāji, kas balstās uz saskaņotu statistisko informāciju no informācijas sabiedrības jomas.

(6) Komisijas dienestiem katru gadu ir vajadzīga saskaņota statistika par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu uzņēmumos.

(7) Komisijas dienestiem katru gadu ir vajadzīga saskaņota statistika par to, kā privātpersonas un mājsaimniecības izmanto IKT.

(8) Informācijas sabiedrības jomas straujajām izmaiņām ir vajadzīgs, ka izveidoto statistiku pielāgo attīstībai. To var nodrošināt ar noteikta ilguma moduļiem un atļaujot grozījumus ar izpildes pasākumiem, ņemot vērā dalībvalsts resursus un respondentu noslogojumu, tehniskas īstenošanas iespējas, metodoloģisko pamatojumu un rezultātu ticamību.

(9) Īpašas Kopienas statistikas izveidi reglamentē noteikumi, kas izklāstīti Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku [2].

(10) Sakarā ar to, ka dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt paredzētās rīcības mērķi, proti, izveidot vienotu sistēmu, lai regulāri veidotu Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību, un tālab minētās rīcības mēroga vai ietekmes dēļ šis mērķis ir labāk sasniedzams Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(11) Pasākumi, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [3].

(12) Apspriedes ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [4], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai regulāri apkopotu Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) "Kopienas statistika" lieto tādā nozīmē, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 322/97 2. pantā;

b) "statistikas apkopošana" lieto tādā nozīmē, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 322/97 2. pantā;

c) "apsekojuma periods" ir periods, uz kuru attiecas dati;

d) "apsekojuma gads" ir vienu kalendāro gadu ilgs apsekojuma periods;

e) "savākšanas periods" ir periods, kurš noteikts īstenošanas pasākumos un kura laikā notiek datu savākšana.

3. pants

Darbības joma

1. Apkopojamā statistika ietver informāciju, kas ir vajadzīga e-Eiropas salīdzinošās novērtēšanas procesam un ir noderīga strukturālajiem rādītājiem, un citu informāciju, kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu vienotu bāzi, uz kuras pamata analizēt informācijas sabiedrību.

2. Statistiku grupē kā moduļus, kas definēti I un II pielikumā.

4. pants

Moduļi

Šajā regulā moduļi attiecas uz šādām jomām:

- uzņēmumi un informācijas sabiedrība, kā definēts I pielikumā,

- privātpersonas, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība, kā definēts II pielikumā.

5. pants

Metodoloģiskā rokasgrāmata

Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija izstrādā un, ja tas vajadzīgs jaunu īstenošanas pasākumu dēļ, atjaunina metodoloģisku rokasgrāmatu, kura ietver ieteicamās vadlīnijas par Kopienas statistiku, kas apkopojama atbilstoši šai regulai.

6. pants

Datu nosūtīšana

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) šajā regulā un tās īstenošanas pasākumos pieprasītos apkopotos datus un metadatus, ietverot neizpaužamus apkopotos datus, saskaņā ar pašreizējiem Kopienas noteikumiem par to datu nosūtīšanu, uz kuriem attiecas statistikas datu slepenums. Šos Kopienas noteikumus piemēro rezultātu apstrādei, ja tie ietver neizpaužamus datus.

2. Dalībvalstis elektroniski nosūta šajā regulā pieprasītos datus un metadatus saskaņā ar apmaiņas standartu, par kuru ir vienojušās Komisija un dalībvalstis.

7. pants

Kvalitātes kritēriji un ziņojumi

1. Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

2. Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) izveido ieteiktos kopīgos standartus, kas paredzēti, lai nodrošinātu sniegto datu kvalitāti (saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja standarta kvalitātes kritērijiem). Šos standartus publicē metodoloģiskajā rokasgrāmatā.

3. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nosūtīto datu kvalitāti.

4. Noteiktā laika posmā pēc galīgo rezultātu nosūtīšanas termiņa dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti, pamatojoties uz 2. punktā minētajiem standartiem. Šajos ziņojumos norāda gadījumus, kuros nav izpildīti minētie standarti. Par laika posmu vienojas īstenošanas pasākumu izstrādes laikā.

8. pants

Īstenošanas pasākumi

1. Šīs regulas moduļu īstenošanas pasākumi attiecas uz tēmu un to rādītāju izvēli un specifikāciju, pielāgošanu un grozīšanu, piemērošanas jomu, apsekojuma periodiem un rādītāju sadalījumu, datu sniegšanas periodiskumu un grafiku, kā arī rezultātu nosūtīšanas termiņiem.

2. Īstenošanas pasākumus, ietverot pielāgošanas un atjaunināšanas pasākumus, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās izmaiņas, nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā dalībvalsts resursus un respondentu noslogojumu, tehniskas īstenošanas iespējas, metodoloģisko pamatojumu un rezultātu ticamību.

3. Īstenošanas pasākumus izstrādā vismaz deviņus mēnešus pirms datu savākšanas perioda sākuma.

9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, turpmāk tekstā minēta kā "Komiteja".

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais periods ir trīs mēneši.

10. pants

Finansējums

1. Vismaz par pirmo gadu, par kuru dalībvalstis apkopo Kopienas statistiku, kā paredzēts atbilstoši šai regulai pieņemtajos īstenošanas pasākumos, Komisija veic finanšu iemaksas dalībvalstīm, lai palīdzētu segt izmaksas, kas tām radušās, apkopojot, apstrādājot un nosūtot šo statistiku. Finanšu iemaksu apjoms nepārsniedz 90 % no šādām izmaksām.

2. Finanšu iemaksu veikšanas, to maksājuma un kontroles nosacījumi un procedūras ir saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [5].

3. Ja budžeta apstākļi atļauj, Komisija turpina veikt finanšu iemaksas dalībvalstīm, lai palīdzētu kompensēt šīs statistikas sniegšanas izmaksas nākamajos gados.

4. Budžeta lēmējinstitūcija, ievērojot Eiropas Kopienu ikgadējo budžeta procedūru, atļauj apropriācijas, kas pieejamas šādām finanšu iemaksām.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 21. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] Eiropas Parlamenta 2004. gada 29. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 16. aprīļa Lēmums.

[2] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[3] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[4] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[5] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. modulis. Uzņēmumi un informācijas sabiedrība

a) Mērķi

Šā moduļa mērķis ir savlaicīga statistikas sniegšana par uzņēmumiem un informācijas sabiedrību. Šis modulis paredz sistēmu attiecībā uz prasībām par piemērošanas jomu, ilgumu un periodiskumu, ietvertajām tēmām, datu sniegšanas sadalījumu un jebkādiem vajadzīgiem ievadpētījumiem.

b) Piemērošanas joma

Šis modulis attiecas uz uzņēmējdarbību, kas ietverta saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE 1.1. red.) D līdz K iedaļā un 92. nodaļā. J iedaļu ietvers pēc veiksmīgiem iepriekšējiem ievadpētījumiem.

Statistika tiks apkopota par uzņēmuma vienībām.

c) Datu sniegšanas ilgums un periodiskums

Statistika tiks sniegta katru gadu par ne vairāk kā pieciem apsekojuma gadiem pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā. Ne visi rādītāji būs noteikti jāsniedz katru gadu; katra rādītāja sniegšanas periodiskums tiks noteikts, un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

d) Ietvertās tēmas

Sniedzamie rādītāji būs no šāda tēmu saraksta:

- IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos,

- interneta un citu elektronisko tīklu izmantošana uzņēmumos,

- e-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesi,

- IKT kompetence uzņēmuma vienībā un IKT prasmju pieprasījums,

- IKT, interneta un citu elektronisko tīklu, e-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesu izmantošanas šķēršļi,

- IKT izdevumi un ieguldījumi,

- IKT drošība,

- IKT izmantošanas jūtama ietekme uzņēmumos.

Ne visas tēmas būs jāietver katru gadu.

e) Datu sniegšanas sadalījums

Ne visi sadalījumi būs noteikti jāsniedz katru gadu; vajadzīgie sadalījumi būs no šāda saraksta, un par tiem vienosies kā par īstenošanas pasākumu daļu:

- pēc lieluma klases,

- pēc NACE pozīcijas,

- pēc reģiona: reģionālajā sadalījumā būs ne vairāk kā trīs sadalījumi grupās.

f) Ievadpētījumi

Ja ir identificētas būtiskas jaunu datu prasības vai ir sagaidāma nepietiekama datu kvalitāte, Komisija organizēs ievadpētījumus, kuri dalībvalstīm jāveic brīvprātīgi pirms jebkādas datu savākšanas. Šādus ievadpētījumus veiks, lai novērtētu piemērotu datu savākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst no datu pieejamības, saistībā ar datu savākšanas izmaksām un respondentu noslogojumu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

2. modulis. Privātpersonas, mājsaimniecības un informācijas sabiedrība

a) Mērķi

Šā moduļa mērķis ir savlaicīga statistikas sniegšana par privātpersonām, mājsaimniecībām un informācijas sabiedrību. Šis modulis paredz sistēmu attiecībā uz prasībām par piemērošanas jomu, ilgumu un periodiskumu, ietvertajām tēmām, datu sniegšanas sadalījumu un jebkādiem vajadzīgiem ievadpētījumiem.

b) Piemērošanas joma

Šis modulis attiecas uz statistiku par privātpersonām un mājsaimniecībām.

c) Datu sniegšanas ilgums un periodiskums

Statistika tiks sniegta katru gadu par ne vairāk kā pieciem apsekojuma gadiem pēc dienas, kad šī regula stājas spēkā. Ne visi rādītāji būs noteikti jāsniedz katru gadu; katra rādītāja sniegšanas periodiskums tiks noteikts, un par to vienosies kā par 8. pantā minēto īstenošanas pasākumu daļu.

d) Ietvertās tēmas

Sniedzamie rādītāji būs no šāda tēmu saraksta:

- privātpersonu un/vai mājsaimniecību pieeja IKT sistēmām un to izmantošana,

- privātpersonu un/vai mājsaimniecību interneta izmantošana dažādiem mērķiem,

- IKT drošība,

- IKT kompetence,

- IKT un interneta izmantošanas šķēršļi,

- IKT izmantošanas jūtama ietekme uz privātpersonām un/vai mājsaimniecībām.

Ne visas tēmas būs jāietver katru gadu.

e) Datu sniegšanas sadalījums

Ne visi sadalījumi būs noteikti jāsniedz katru gadu; vajadzīgie sadalījumi būs no šāda saraksta, un par tiem vienosies kā par īstenošanas pasākumu daļu:

A. par mājsaimniecībām sniedzamā statistika:

- pēc mājsaimniecības tipa;

B. par privātpersonām sniedzamā statistika:

- pēc vecuma grupas,

- pēc dzimuma,

- pēc izglītības līmeņa,

- pēc nodarbinātības stāvokļa,

- pēc reģiona.

f) Ievadpētījumi

Ja ir identificētas būtiskas jaunu datu prasības vai ir sagaidāma nepietiekama datu kvalitāte, Komisija organizēs ievadpētījumus, kuri dalībvalstīs jāveic brīvprātīgi pirms jebkādas datu savākšanas. Šādus ievadpētījumus veiks, lai novērtētu piemērotu datu savākšanas iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst no datu pieejamības, saistībā ar datu savākšanas izmaksām un respondentu noslogojumu.

--------------------------------------------------

Augša