EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004R0794

Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES

UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v estonščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v litovščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v madžarščini poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v malteščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v poljščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 08 zvezek 004 str. 3 - 136
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 08 zvezek 002 str. 42 - 176
posebna izdaja v romunščini: poglavje 08 zvezek 002 str. 42 - 176
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 08 zvezek 002 str. 9 - 143

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 22/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj

32004R0794Uradni list L 140 , 30/04/2004 str. 0001 - 0134


Uredba Komisije (ES) št. 794/2004

z dne 21. aprila 2004

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES [1] in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi državam članicam olajšali pripravo priglasitev državne pomoči, Komisiji pa njihovo oceno, je zaželeno predpisati obvezni obrazec za priglasitev. Ta obrazec bi moral biti čim bolj izčrpen.

(2) Standardni obrazec za priglasitev ter obrazec za povzetek informacij in obrazci za dodatne informacije bi morali zajemati vse obstoječe smernice in zakonske okvire na področju državne pomoči. Spremeniti ali nadomestiti jih je treba glede na poznejše spremembe teh smernic ali okvirov.

(3) Treba je omogočiti poenostavljeni sistem priglasitve nekaterih sprememb obstoječe pomoči. To poenostavljeno ureditev je treba dopustiti le, če je Komisija redno obveščena o izvajanju obstoječe zadevne pomoči.

(4) Zaradi pravne varnosti je treba pojasniti, da manjšega povečanja v višini do 20 % začetnega proračuna sheme pomoči, zlasti zaradi upoštevanja učinkov inflacije, ni treba priglasiti Komisiji, ker ni verjetno, da bi lahko vplivalo na začetno oceno Komisije glede skladnosti sheme, če so drugi pogoji sheme pomoči nespremenjeni.

(5) Člen 21 Uredbe (ES) št. 659/1999 od držav članic zahteva, da predložijo Komisiji letno poročilo o vseh obstoječih shemah pomoči ali o individualni pomoči, ki se ne odobri v okviru sheme pomoči in v zvezi s katero v pogojni odločbi niso naložene nobene posebne obveznosti glede poročanja.

(6) Da bi Komisija lahko izpolnjevala svoje obveznosti, bi od držav članic morala prejemati točne podatke o vrstah in zneskih pomoči, dodeljenih v okviru obstoječih shem pomoči. Poenostaviti in izboljšati je mogoče ureditev poročanja o državni pomoči Komisiji, zdaj predvideno v enotnem postopku za poročanje in priglasitev v okviru Pogodbe o ES in v okviru Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je naveden v pismu Komisije državam članicam z dne 2. avgusta 1995. Ta uredba ne zajema tistega dela enotnega postopka, ki je povezan z obveznostmi držav članic glede priglasitve subvencij in izravnalnih ukrepov po členu 25 Sporazuma WTO in po členu XVI GATT iz leta 1994, sklenjenega dne 21. julija 1995.

(7) Podatki, ki jih je treba navesti v letnih poročilih, Komisiji omogočijo spremljanje skupnega obsega pomoči in oblikovanje skupnega stališča glede učinkov različnih vrst pomoči na konkurenco. Zato lahko Komisija v posameznih primerih od držav članic zahteva, da predložijo dodatne podatke o izbranih zadevah. O izbiri vsebine se prej posvetuje z državami članicami.

(8) Letna poročila ne zajemajo podatkov, ki so morda potrebni za preverjanje, ali je posamezni ukrep pomoči v skladu z zakonodajo Skupnosti. Komisija bi zato morala ohraniti pravico, da od podjetij iz držav članic lahko zahteva dodatne informacije ali da odločbam doda pogoje, ki zahtevajo predložitev teh informacij.

(9) Določiti je treba, da se roki za namene Uredbe (ES) št. 659/1999 izračunajo v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in izteka rokov [2], kakor je dopolnjena s posebnimi pravili iz te uredbe. Zlasti je treba opredeliti dogodke, s katerimi se določajo začetki rokov, ki veljajo za državno pomoč. Pravila iz te uredbe bi se morala uporabljati tudi za roke, ki se določijo pred začetkom veljavnosti te uredbe in še naprej tečejo.

(10) Namen vračila pomoči je vrnitev v stanje pred nezakonito dodelitvijo pomoči. Da bi zagotovili enako obravnavo, je treba od trenutka, ko je pomoč na voljo upravičenemu podjetju, ugodnost pomoči ocenjevati objektivno in neodvisno od izida katerih koli odločitev, ki jih to podjetje sprejme pozneje.

(11) V skladu s splošno finančno prakso je treba obrestno mero za vračilo določiti kot letni odstotek obresti.

(12) Iz obsega in pogostosti transakcij med bankami izhaja obrestna mera, ki jo je mogoče dosledno meriti in ki je statistično pomembna, zaradi česar bi morala biti podlaga za obrestno mero za vračilo. Vendar je treba medbančne menjalne obrestne mere prilagoditi, da bi odsevale splošne ravni povečanega poslovnega tveganja zunaj bančnega sektorja. Komisija bi morala na podlagi informacij o medbančnih menjalnih obrestnih merah določiti enotno obrestno mero za vračilo za vsako državo članico. Zaradi pravne varnosti in enake obravnave je primerno določiti natančno metodo, s katero je treba izračunati obrestno mero, in določiti objavo vsakokratne veljavne obrestne mere za vračilo, pa tudi prejšnjih zadevnih obrestnih mer.

(13) Državna pomoč lahko šteje kot zmanjšanje srednjeročnih finančnih zahtev upravičenega podjetja. Za te namene in v skladu s splošno finančno prakso lahko kot srednjeročno obdobje šteje obdobje petih let. Obrestna mera za vračila bi zato morala ustrezati letnemu odstotku obresti, določenemu za pet let.

(14) Ob upoštevanju cilja vrnitve v stanje pred nezakonito dodelitvijo in v skladu s splošno finančno prakso je treba obrestno mero, ki jo določi Komisija, izračunati vsako leto. Zaradi istih razlogov je treba obrestno mero za vračilo, ki velja v prvem letu obdobja vračila, uporabljati za prvih pet let obdobja vračila, obrestno mero za vračilo, ki velja v šestem letu obdobja vračila, pa za naslednjih pet let.

(15) Ta uredba se uporablja za odločbe o vračilu, ki se priglasijo po datumu začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN PODROČJE UPORABE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1. Ta uredba vsebuje podrobne določbe glede oblike, vsebine in drugih podrobnosti v zvezi s priglasitvijo in letnimi poročili iz Uredbe (ES) št. 659/1999. Vsebuje tudi določbe za izračun rokov v vseh postopkih, povezanih z državno pomočjo, in izračun obrestnih mer za vračilo nezakonite pomoči.

2. Ta uredba se uporablja za pomoč v vseh sektorjih.

POGLAVJE II

PRIGLASITEV

Člen 2

Obrazci za priglasitev

Brez poseganja v obveznosti držav članic, da priglasijo državno pomoč premogovništvu v skladu z Direktivo Komisije 2002/871/ES [3], se nova pomoč v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 659/1999, razen tiste iz člena 4(2), priglasi z obrazcem za priglasitev iz dela I Priloge I k tej uredbi.

Dodatne informacije, ki so potrebne za oceno skladnosti ukrepa s predpisi, smernicami, zakonskimi okviri in drugimi predpisi, veljavnimi za državno pomoč, se predložijo na obrazcu za dodatne podatke iz dela III Priloge I.

Komisija prilagodi ustrezne obrazce po vsaki spremembi ali zamenjavi zadevnih smernic ali zakonskih okvirov.

Člen 3

Pošiljanje priglasitev

1. Priglasitev pošlje Komisiji stalni predstavnik zadevne države članice. Priglasitev se naslovi na generalnega sekretarja Komisije.

Če država članica namerava uporabiti posebni postopek iz katerih koli predpisov, smernic, zakonskih okvirov in drugih predpisov, veljavnih za državno pomoč, se kopija priglasitve naslovi na pristojnega generalnega direktorja. Generalni sekretar in generalni direktorji lahko določijo kontaktne točke za sprejem priglasitev.

2. Vsi poznejši dopisi se naslovijo na pristojnega generalnega direktorja ali na kontaktno točko, ki jo je določil generalni direktor.

3. Komisija naslovi svoje dopise na stalnega predstavnika zadevne države članice ali na kateri koli drug naslov, ki ga določi država članica.

4. Do 31. decembra 2005 države članice pošiljajo priglasitev na papirju. Kadar koli je to mogoče, je treba poslati tudi elektronski izvod priglasitve.

Od 1. januarja 2006 se priglasitev pošilja po elektronski poti, razen če se Komisija in država članica priglasiteljica ne dogovorita drugače.

Vsi dopisi v zvezi s priglasitvijo, ki se predložijo po 1. januarju 2006, se pošiljajo po elektronski poti.

5. Za datum pošiljanja po telefaksu – na številko, ki jo določi stranka prejemnica – šteje datum pošiljanja na papirju, če se podpisani izvirnik prejme najpozneje deset dni po tem datumu.

6. Komisija najpozneje do 30. septembra 2005 po posvetovanju z državami članicami objavi v Uradnem listu Evropske unije podrobnosti o ureditvi za elektronsko pošiljanje priglasitev, vključno z naslovi in katero koli potrebno ureditvijo za varovanje zaupnih podatkov.

Člen 4

Poenostavljeni postopek priglasitve nekaterih sprememb obstoječe pomoči

1. Za namene člena 1(c) Uredbe (ES) št. 659/1999 sprememba obstoječe pomoči pomeni katero koli spremembo, razen preoblikovanja povsem formalne ali upravne narave, ki ne more vplivati na ocenjevanje združljivosti ukrepa pomoči s skupnim trgom. Vendar se povečanje začetnega proračuna obstoječe sheme pomoči do 20 % ne šteje kot sprememba obstoječe pomoči.

2. Naslednje spremembe obstoječe pomoči se priglasijo na poenostavljenem obrazcu za priglasitev iz Priloge II:

(a) povečanje proračuna potrjene sheme pomoči, ki je večje od 20 %;

(b) podaljšanje obstoječe potrjene sheme pomoči do šest let, s povečanjem proračuna ali brez;

(c) poostritev meril za uporabo potrjene sheme pomoči, zmanjšanje intenzivnosti ali zmanjšanje upravičenih stroškov;

Komisija si po svojih najboljših močeh prizadeva, da bi v enem mesecu sprejela odločbo o kateri koli pomoči, ki je priglašena na poenostavljenem obrazcu za priglasitev.

3. Poenostavljeni postopek priglasitve se ne uporablja za priglasitev sprememb shem pomoči, v zvezi s katerimi države članice niso predložile letnega poročila v skladu s členi 5, 6, in 7, razen če se letna poročila za leta, v katerih je pomoč dodeljena, predložijo ob priglasitvi.

POGLAVJE III

LETNA POROČILA

Člen 5

Oblika in vsebina letnih poročil

1. Brez poseganja v drugi in tretji pododstavek tega člena ter v katere koli druge dodatne posebne zahteve glede poročanja iz pogojne odločbe, sprejete v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 659/1999, ali v upoštevanje katerih koli obveznosti, ki jih določi zadevna država članica v zvezi z odločbo o odobritvi pomoči, države članice pripravijo letna poročila o obstoječih shemah pomoči iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 za vse koledarsko leto ali njegov del, med katerim se shema uporablja, v skladu s standardiziranim obrazcem za poročila iz Priloge IIIA.

V Prilogi IIIB je navedena oblika letnih poročil o obstoječih shemah pomoči, povezanih s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi.

V Prilogi IIIC je navedena oblika letnih poročil o obstoječih shemah pomoči, povezanih s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi.

2. Komisija lahko od držav članic zahteva, da predložijo dodatne podatke o odbranih zadevah, o katerih se je treba z njimi vnaprej posvetovati.

Člen 6

Pošiljanje in objava letnih poročil

1. Vsaka država članica pošlje Komisiji svoja letna poročila v elektronski obliki najpozneje do 30. junija leta, ki sledi letu, na katero se poročilo nanaša.

Države članice lahko v utemeljenih primerih predložijo približne ocene, pod pogojem, da dejanske številke pošljejo najpozneje do takrat, ko pošiljajo podatke za naslednje leto.

2. Komisija vsako leto objavi povzetek o državni pomoči, ki vsebuje sintezo informacij iz letnih poročil, predloženih med prejšnjim letom.

Člen 7

Pravni položaj letnih poročil

Pošiljanje letnih poročil ne šteje kot izpolnitev obveznosti, da se priglasijo ukrepi pomoči pred začetkom njihove veljavnosti v skladu s členom 88(3) Pogodbe, in to pošiljanje nikakor ne posega v preiskavo domnevno nezakonite pomoči v skladu s postopkom iz poglavja III Uredbe (ES) št. 659/1999.

POGLAVJE IV

ROKI

Člen 8

Izračun rokov

1. Roki, ki so določeni v Uredbi (ES) št. 659/1999 in tej uredbi, ali tisti, ki jih je Komisija določila v skladu s členom 88 Pogodbe, se izračunajo v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 in posebnimi pravili iz odstavkov 2 do 5 tega člena. Ob navzkrižjih se uporabljajo določbe iz te uredbe.

2. Roki se določijo v mesecih ali delovnih dneh.

3. Glede rokov za ukrepanje Komisije prejem priglasitev ali poznejših dopisov v skladu s členom 3(1) in členom 3(2) te uredbe šteje kot zadevni dogodek za namene člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71.

Glede priglasitev, ki se pošljejo po 31. decembru 2005, in dopisov v zvezi z njimi, kot zadevni dogodek šteje prejem elektronske priglasitve ali sporočila na naslovu, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije.

4. Glede rokov za ukrepanje držav članic za namene člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 šteje kot zadevni dogodek prejem zadevne priglasitve ali dopisa Komisije v skladu s členom 3(3) te uredbe.

5. Glede roka za predložitev pripomb po začetku formalnega preiskovalnega postopka iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 s strani tretjih oseb in tistih držav članic, ki jih ta postopek neposredno ne zadeva, objava obvestila o začetku postopka v Uradnem listu Evropske unije šteje kot zadevni dogodek za namene člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71.

6. Vsak zahtevek za podaljšanje roka se ustrezno utemelji ter se v pisni obliki in vsaj dva delovna dneva pred iztekom roka pošlje na naslov, ki ga določi stran, ki je rok postavila.

POGLAVJE V

OBRESTNA MERA ZA VRAČILO NEZAKONITE POMOČI

Člen 9

Metoda določitve obrestne mere

1. Če ni drugače določeno v posebni odločbi, je obrestna mera, ki se uporablja za vračilo državne pomoči, dodeljene v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe, enaka letnemu odstotku obresti, ki se določi za vsako koledarsko leto.

Izračuna se na podlagi petletnega povprečja medbančnih menjalnih obrestnih mer za september, oktober in november prejšnjega leta, ki se mu prišteje 75 bazičnih točk. Komisija lahko v ustrezno utemeljenih primerih poveča obrestno mero za več kakor 75 bazičnih točk v zvezi z eno ali več državami članicami.

2. Če se zadnje razpoložljivo trimesečno povprečje petletnih medbančnih menjalnih obrestnih mer, ki se mu prišteje 75 bazičnih točk, razlikuje za več kakor 15 % od veljavne obrestne mere za vračilo državne pomoči, Komisija slednjo ponovno izračuna.

Nova obrestna mera se uporablja od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem jo je Komisija ponovno izračunala. Komisija s pismom obvesti države članice o ponovnem izračunu obrestne mere in datumu začetka njene veljavnosti.

3. Obrestna mera se določi bodisi za vsako posamezno državo članico bodisi za dve ali več držav članic skupaj.

4. Če ni zanesljivih ali enakovrednih podatkov ali v izjemnih okoliščinah, lahko Komisija za eno ali več držav članic v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico oziroma državami članicami določi obrestno mero za vračilo državne pomoči na podlagi druge metode ali podatkov, ki so ji na voljo.

Člen 10

Objava

Komisija objavi tekoče in ustrezne prejšnje obrestne mere za vračilo državne pomoči v Uradnem listu Evropske unije ter v vednost na internetu.

Člen 11

Način uporabe obrestne mere

1. Obrestna mera, ki se uporabi, je obrestna mera, ki velja na datum, ko je nezakonita pomoč dana na voljo upravičencu.

2. Obrestna mera se do datuma vračila pomoči izračuna na podlagi obrestnoobrestnega računa. Na natečene obresti v prejšnjem letu se obračunajo obresti za vsako poznejše leto.

3. Obrestna mera iz odstavka 1 se uporablja za celotno obdobje do datuma vračila. Če pa od datuma, ko je nezakonita pomoč dana na voljo upravičencu, do datuma vračila pomoči preteče več kakor pet let, se obrestna mera vsakih pet let izračuna tako, da se za osnovo vzame obrestna mera, ki velja v času ponovnega izračuna.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Pregled

Komisija ob posvetovanju z državami članicami v štirih letih po začetku veljavnosti te uredbe pregleda njeno uporabo.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Poglavje II se uporablja samo za uradna obvestila, ki se pošljejo Komisiji po več kakor petih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

Poglavje III se uporablja za letna poročila, ki zajemajo pomoč, odobreno od 1. januarja 2003.

Poglavje IV se uporablja za vsak rok, ki je določen, vendar še ni potekel na datum začetka veljavnosti te uredbe.

Člena 9 in 11 se uporabljata v zvezi z vsako odločbo o vračilu pomoči, ki se priglasi po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2004

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL C 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[2] UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

[3] UL L 300, 5.11.2002, str. 42.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STANDARDNI OBRAZEC ZA PRIGLASITEV DRŽAVNE POMOČI V SKLADU S ČLENOM 88(3) POGODBE IN ZA ZBIRANJE PODATKOV O NEZAKONITI POMOČI

Države članice uporabljajo ta obrazec za priglasitev novih shem pomoči in individualne pomoči v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES. Uporablja se tudi, kadar se ukrep, ki ni ukrep pomoči, priglasi Komisiji zaradi pravne varnosti.

Države članice uporabljajo ta obrazec tudi takrat, ko Komisija zahteva izčrpne informacije o domnevno nezakoniti pomoči.

Sedanji obrazec je sestavljen iz treh delov:

I. Splošne informacije: izpolniti ga je treba v vseh primerih

II. Povzetek informacij za objavo v Uradnem listu

III. Obrazec za dodatne informacije glede na vrsto pomoči

Prosimo, upoštevajte, da je mogoče zaradi nepravilno izpolnjenega obrazca zavrniti priglasitev kot nepopolno. Izpolnjeni obrazec na papirju pošlje Komisiji stalni predstavnik zadevne države članice. Naslovi se na generalnega sekretarja Komisije.

Če država članica namerava uporabiti posebni postopek iz katerih koli predpisov, smernic, zakonskih okvirov in drugih predpisov, veljavnih za državno pomoč, se izvod priglasitve naslovi na generalnega direktorja pristojne službe Komisije.

DEL I

SPLOŠNE INFORMACIJE

STATUS PRIGLASITVE

Ali informacije, ki se pošiljajo s tem obrazcem, zadevajo:

□ priglasitev v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES?

□ morebitno nezakonito pomoč [1]?

Če je vaš odgovor pritrdilen, prosimo, navedite datum začetka izvajanja pomoči. Prosimo, izpolnite ta obrazec, pa tudi ustrezne dodatne obrazce.

□ ukrep, ki ni ukrep pomoči in se priglasi Komisiji zaradi pravne varnosti?

Prosimo, da spodaj navedete razloge, zaradi katerih država članica priglasiteljica meni, da ukrep ni ukrep državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. Prosimo, izpolnite ustrezne dele tega obrazca in predložite vso potrebno dokazno dokumentacijo.

Ukrep ni ukrep državne pomoči, če ni izpolnjen kateri od pogojev iz člena 87(1) Pogodbe ES. Prosimo, predložite celovito oceno ukrepa na podlagi naslednjih meril in s posebnim poudarkom na merilo, za katero menite, da ga ni treba izpolniti:

- ni prenosa javnih sredstev (na primer če menite, da se ukrep ne more pripisati državi, ali če menite, da bodo uporabljeni ureditveni ukrepi brez prenosa javnih sredstev),

- ni prednosti (na primer če se spoštuje načelo zasebnega vlagatelja v tržno gospodarstvo),

- ni selektivnosti/posebnosti (na primer če je ukrep na voljo vsem podjetjem, v vseh sektorjih gospodarstva, brez kakršnih koli ozemeljskih omejitev in brez izjeme),

- ni izkrivljanja konkurence/vpliva na trgovino znotraj Skupnosti (na primer če dejavnost nima gospodarskih značilnosti ali če je gospodarska dejavnost izključno lokalne narave).

1. Podatki o dajalcu pomoči

1.1 Zadevna država članica

1.2 Zadevna regija ali regije (če je to primerno)

1.3 …

Pristojna oseba za stike:

Ime | : … |

Naslov | : … |

Telefon | : … |

Telefaks | : … |

Elektronski naslov | : … |

1.4 Pristojna oseba za stike pri stalnem predstavniku:

Ime | : … |

Telefon | : … |

Telefaks | : … |

Elektronski naslov | : … |

1.5 Če želite, da se izvod uradnih dopisov, ki ga Komisija pošlje državi članici, pošlje drugim nacionalnim organom oblasti, prosimo, da tukaj navedete njihovo ime in naslov:

Ime | : | … |

Naslov | : | … … … |

1.6 Navedite sklic na državo članico, za katero želite, da je vključena v dopisovanje Komisije:

2. Podatki o pomoči

2.1 Naziv pomoči (ali ime upravičene družbe, če gre za individualno pomoč):

2.2 Kratek opis cilja pomoči.

Prosimo, označite primarni cilj in, če je primerno, sekundarni cilj ali cilje:

| Primarni cilj (prosimo, označite samo eno okence) | Sekundarni cilj |

Regionalni razvoj | □ | □ |

Raziskave in razvoj | □ | □ |

Varstvo okolja | □ | □ |

Reševanje podjetij v težavah | □ | □ |

Prestrukturiranje podjetij v težavah | □ | □ |

MSP | □ | □ |

Zaposlovanje | □ | □ |

Usposabljanje | □ | □ |

Tvegani kapital | □ | □ |

Krepitev izvoza in internacionalizacije | □ | □ |

Storitve splošnega gospodarskega pomena | □ | □ |

Sektorski razvoj | □ | □ |

Socialna pomoč posameznim potrošnikom | □ | □ |

Povračilo škode, ki jo povzročijo naravne nesreče ali izjemni dogodki | □ | □ |

Izvedba pomembnega projekta skupnega evropskega interesa | □ | □ |

Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu | □ | □ |

Ohranjanje kulturne dediščine | □ | □ |

Kultura | □ | □ |

□ | DA | □ | NE |

- Če je tako, ali ta shema spreminja obstoječo shemo pomoči?

□ | DA | □ | NE |

- Če je tako, ali so izpolnjeni pogoji za poenostavljeno priglasitev v skladu s členom 4(2) Izvedbene uredbe (ES) št. (…) z dne (…)?

□ | DA | □ | NE |

- Če je tako, prosimo, izpolnite obrazec za poenostavljeno priglasitev (glej Prilogo II).

- Če ni tako, prosimo, izpolnite ta obrazec in navedite, ali je prva shema, ki se zdaj spreminja, priglašena Komisiji.

□ | DA | □ | NE |

- Če je tako, prosimo, navedite podrobneje:

Številka pomoči:

Datum odobritve sheme s strani Komisije (sklic na pismo Komisije (SG(..)D/…):

…/…/ …

Trajanje prve sheme: …

Prosimo, navedite, kateri pogoji se spreminjajo glede na prvo shemo pomoči in zakaj:

2.3.2 Ali se priglasitev nanaša na individualno pomoč?

□ | DA | □ | NE |

- Če je tako, prosimo, označite ustrezno okence spodaj:

□ pomoč na podlagi sheme, ki jo je treba individualno priglasiti;

Sklic na odobreno shemo:

Naziv pomoči | : … |

Številka pomoči | : … |

Pismo z odobritvijo Komisije | : … |

□ individualna pomoč zunaj sheme.

2.3.3 Ali se priglasitev nanaša na individualno pomoč ali na shemo pomoči, ki se priglasi v skladu z uredbami o skupinskih izjemah? Če je tako, prosimo, označite ustrezno okence spodaj:

□ Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja [5]. Prosimo, uporabite obrazec za dodatne informacije iz dela III.1;

□ Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje [6]. Prosimo, uporabite obrazec za dodatne informacije iz dela III.2;

□ Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za zaposlovanje [7]. Prosimo, uporabite obrazec za dodatne informacije iz dela III.3;

□ Uredba Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L 1 z dne 03.01.2004).

3. Nacionalna pravna podlaga

3.1 Prosimo, navedite nacionalno pravno podlago, vključno z izvedbenimi določbami in ustreznimi listinami, na katere se določbe sklicujejo:

Naslov: …

Sklic (kjer je to primerno): …

3.2 Prosimo, označite dokument ali dokumente, ki so priloženi k tej priglasitvi:

□ izvod ustreznih izvlečkov končnega besedila ali besedil pravne podlage (in spletni naslov, če obstaja)

□ izvod ustreznih izvlečkov osnutka besedila ali besedil pravne podlage (in spletni naslov, če obstaja).

3.3 Če gre za končno besedilo, ali to končno besedilo vsebuje klavzulo, po kateri organ, ki odobri pomoč, lahko slednjo odobri šele, ko jo Komisija potrdi (klavzula o mirovanju)?

□ | DA | □ | NE |

4. Upravičenci

4.1 Sedež upravičenca ali upravičencev

□ v regiji ali regijah, ki niso prejemnice pomoči;

□ v regiji ali regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 87(3)(c) Pogodbe ES (navedba na ravni NUTS 3 ali nižji);

□ v regiji ali regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES (navedba na ravni NUTS 2 ali nižji);

□ mešano: (prosimo, podrobneje navedite) …

4.2 Sektor ali sektorji upravičenca ali upravičencev:

□ | … | dejavnost se ne nanaša na poseben sektor |

□ | … A | kmetijstvo |

□ | … B | ribištvo |

□ | … C | rudarstvo ter kamnolomstvo in kamnoseštvo |

□ | … 10.1 | premogovništvo |

□ | … D | predelovalna industrija |

□ | … 17 | tekstilna industrija |

□ | … 21 | papirna kaša in papir |

□ | … 24 | kemična in farmacevtska industrija |

□ | … 24.7 | umetna vlakna |

□ | … 27.1 | jeklo |

□ | … 29 | industrijski stroji |

□ | … DL | električna in optična oprema |

□ | … 34.1 | motorna vozila |

□ | … 35.1 | ladjedelništvo |

□ | … | drugi proizvodni sektor (prosimo, navedite podrobneje): … |

□ | … E | oskrba z električno energijo, plinom in vodo |

□ | … F | gradbeništvo |

□ | … 52 | maloprodajne storitve |

□ | … H | hoteli in restavracije (turizem) |

□ | … I | promet |

□ | … 60 | kopenski transport in transport po cevovodih |

□ | … 60.1 | železnice |

□ | … 60.2 | drug kopenski promet |

□ | … 61.1 | promet po morju in obalnem morju |

□ | … 61.2 | promet po celinskih plovnih poteh |

□ | … 62 | zračni promet |

□ | … 64 | pošta in telekomunikacije |

□ | … J | finančno posredništvo |

□ | … 72 | računalniške in sorodne dejavnosti |

□ | … 92 | rekreativne, kulturne in športne dejavnosti |

□ | … | drugo (prosimo, navedite v skladu z razvrstitvijo NACE rev. 1.1): … |

Ime upravičenca | : … |

Vrsta upravičenca | : … |

□ MSP

Število zaposlenih | : … |

Letni promet | : … |

Letna bilanca | : … |

Neodvisnost | : … |

(Prosimo, priložite formalno izjavo v skladu s priporočilom Komisije glede MSP [10] ali katero koli drugo dokazilo v zvezi z zgornjimi merili.)

□ veliko podjetje

□ podjetje v težavah [11]

4.4 Če gre za shemo pomoči:

vrsta upravičencev:

□ vsa podjetja (velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja)

□ samo velika podjetja

□ mala in srednje velika podjetja

□ srednje velika podjetja

□ mala podjetja

□ mikropodjetja

□ naslednji upravičenci: …

ocenjeno število upravičencev:

□ pod 10

□ od 11 do 50

□ od 51 do 100

□ od 101 do 500

□ od 501 do 1000

□ nad 1000

5. Znesek pomoči/letni izdatki

Če gre za individualno pomoč, navedite skupni znesek za vsak zadeven ukrep:

Če gre za shemo pomoči, navedite predvideni letni znesek proračuna in skupni znesek (v nacionalni valuti):

V zvezi z davčnimi ukrepi, prosimo, navedite ocenjene letne in skupne izgube prihodka zaradi davčnih ugodnosti v obdobju, zajetem v obvestilu:

Če se proračun ne sprejema za eno leto, prosimo, navedite obdobje, za katero se sprejema:

Če priglasitev zadeva spremembe obstoječe sheme pomoči, prosimo, navedite proračunske vplive priglašenih sprememb na to shemo:

6. Oblika pomoči in način financiranja

Označite obliko pomoči, ki je na voljo upravičencu (za vsak ukrep, če je to primerno):

□ neposredna subvencija

□ ugodno posojilo (vključno s podrobnostmi o tem, kako je posojilo zavarovano)

□ subvencioniranje obresti

□ davčna ugodnost (npr. davčna olajšava, zmanjšanje davčne osnove, zmanjšanje davčne stopnje, odlog plačila davkov). Prosimo, navedite:

□ zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

□ zagotavljanje tveganega kapitala

□ odpis dolga

□ garancije (vključujoč med drugim informacije o posojilu ali drugi finančni transakciji, ki jo zajema garancija, zahtevana varščina in premija, ki jo je treba plačati)

□ drugo (prosimo, navedite): …

Prosimo, da v zvezi z vsakim instrumentom pomoči navedete podroben opis njegovih pravil in pogojev za uporabo, vključujoč zlasti stopnjo pomoči, njeno davčno obravnavo ter ali se pomoč dodeli samodejno, ko so izpolnjena nekatera objektivna merila (v tem primeru, prosimo, navedite ta merila), ali pa gre za element dajalčeve diskrecijske pravice:

Označite način financiranja pomoči: če se pomoč ne financira iz splošnega proračuna države/regije/občine, prosimo, pojasnite način njenega financiranja:

□ z davku podobnimi dajatvami ali z davki, naloženimi upravičencu, ki ni država. Prosimo, navedite vse podrobnosti o dajatvah in proizvodih/dejavnostih, za katere se jim obračuna davek. Navedite zlasti, ali je treba za proizvode, ki se uvažajo iz drugih držav članic, plačati dajatve. Priložite izvod pravne podlage za nalaganje dajatev; …

□ nakopičene rezerve;

□ javna podjetja;

□ drugo (prosimo, navedite): …

7. Trajanje

7.1 Če gre za individualno pomoč:

navedite datum začetka izvajanja pomoči (če se pomoč dodeljuje po tranšah, navedite datum vsake tranše):

navedite trajanje ukrepa, v zvezi s katerim je pomoč dodeljena, če je to primerno:

7.2 Če gre za shemo pomoči:

navedite datum, od katerega se pomoč lahko odobri:

navedite skrajni rok, do katerega se pomoč lahko odobri:

Če je trajanje pomoči daljše kakor šest let, prosimo, nazorno prikažite, da je daljši rok nujen za doseganje cilja ali ciljev sheme:

8. Kumulacija različnih vrst pomoči

Ali se lahko za kritje istih upravičenih stroškov pomoč kumulira s pomočjo iz shem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, opišite mehanizme, ki se uporabljajo za zagotovitev, da se pravila glede kumulacije upoštevajo:

9. Poklicna tajnost

Ali obvestilo vsebuje zaupne informacije, ki se ne smejo razkriti tretjim osebam?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kateri deli so zaupni in zakaj:

Če ne, bo Komisija objavila svojo odločbo brez posvetovanja z državo članico.

10. Združljivost pomoči

Prosimo, označite, katera izmed obstoječih uredb, smernic, zakonskih okvirov in drugih predpisov, veljavnih za državno pomoč, določa izrecno pravno osnovo za odobritev pomoči (če je to primerno, prosimo, navedite ustrezno za vsak ukrep), ter izpolnite ustrezni obrazec ali obrazce za dodatne informacije iz dela III:

□ pomoč MSP:

□ priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 70/2001

□ priglasitev zaradi pravne varnosti

□ pomoč MSP v kmetijskem sektorju

□ pomoč za usposabljanje:

□ priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 68/2001

□ priglasitev zaradi pravne varnosti

□ pomoč za zaposlovanje:

□ priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002

□ priglasitev sheme v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002

□ priglasitev zaradi pravne varnosti

□ regionalna pomoč:

□ pomoč iz večsektorskega okvira za regionalno pomoč za velike naložbene projekte

□ pomoč za raziskave in razvoj

□ pomoč za reševanje podjetij v težavah

□ pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah

□ pomoč za avdiovizualno produkcijo

□ pomoč za varstvo okolja

□ pomoč za tvegani kapital

□ pomoč v kmetijskem sektorju

□ pomoč v transportnem sektorju

□ pomoč ladjedelništvu

Če obstoječe uredbe, smernice, zakonski okviri in drugi predpisi, veljavni za državno pomoč, določajo izrecno pravno podlago za odobritev katere koli pomoči, ki jo ta obrazec zajema, prosimo, priložite obrazloženo utemeljitev, zakaj je mogoče pomoč obravnavati kot skladno s Pogodbo ES s sklicevanjem na veljavno klavzulo o izvzetju iz Pogodbe ES (člen 86(2), člen 87(2) (a) ali (b), člen 87(3) (a), (b), (c) ali (d)) in na druge posebne določbe, povezane s kmetijstvom in prometom.

11. Neizvedene odredbe o vračilu

Ali je kateri koli morebitni upravičenec do individualne pomoči prejel državno pomoč, ki je predmet neizvedene odredbe Komisije o vračilu?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite vse podrobnosti: …

12. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega ukrepa oziroma ukrepov glede na pravila o državni pomoči:

13. Priloge

Prosimo, da tukaj navedete vse dokumente, ki so priloženi priglasitvi, in priložite papirne izvode ali neposredne internetne povezave do zadevnih dokumentov:

14. Izjava

Potrjujem, da so informacije v tem obrazcu, njegovih prilogah in dodatkih po moji najboljši vednosti pravilne in popolne.

Kraj in datum podpisa: …

Podpis: …

Ime in položaj podpisnika: …

DEL II

POVZETEK INFORMACIJ ZA OBJAVO V URADNEM LISTU

+++++ TIFF +++++

DEL III

OBRAZCI ZA DODATNE INFORMACIJE

Izpolnite po potrebi in glede na vrsto pomoči:

1. Pomoč MSP

2. Pomoč za usposabljanje

3. Pomoč za zaposlovanje

4. Regionalna pomoč

5. Pomoč iz večsektorskega okvira

6. Pomoč za raziskave in razvoj:

(a) če gre za shemo pomoči

(b) če gre za individualno pomoč

7. Pomoč za reševanje podjetij v težavah:

(a) če gre za shemo pomoči

(b) če gre za posamezno pomoč

8. Pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah

(a) če gre za shemo pomoči

(b) če gre za individualno pomoč

9. Pomoč za avdiovizualno produkcijo

10. Pomoč za varstvo okolja

11. Pomoč za tvegani kapital

12. Pomoč v kmetijskem sektorju:

(a) pomoč kmetijstvu

i. pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva

ii. pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

(b) kmetijska okoljska pomoč

(c) pomoč kot nadomestilo za prikrajšanost na območjih z omejenimi možnostmi

(d) pomoč za naselitev mladih kmetov

(e) pomoč za predčasno upokojitev ali za opustitev kmetijskih dejavnosti

(f) pomoč za zaprtje proizvodnih, predelovalnih in prodajnih zmogljivosti

(g) pomoč skupinam proizvajalcev

(h) pomoč za povračilo škode, nastale v kmetijski proizvodnji ali na kmetijskih proizvajalnih sredstvih

(i) pomoč za komasacijo in arondacijo zemljišč

(j) pomoč za proizvodnjo in trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov

(k) pomoč za zagotovitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju

(l) pomoč živinorejskemu sektorju

(m) pomoč najbolj oddaljenim regijam in egejskim otokom

(n) pomoč v obliki subvencioniranih kratkoročnih posojil

(o) pomoč za promocijo in oglaševanje kmetijskih in nekaterih nekmetijskih proizvodov

(p) pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah

(q) pomoč za testiranje TSE, poginule živali in klavnične odpadke

13. Pomoč v transportnem sektorju:

(a) posamezna pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah v letalskem sektorju

(b) pomoč za prometno infrastrukturo

(c) pomoč za pomorski promet

(d) pomoč za kombinirani prevoz

14. Pomoč ladjedelništvu (izpolnite)

DEL III.1

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI MSP

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči v skladu s členom 6 Uredbe (ES) 70/2001 [12], kakor je bila spremenjena [13]. Uporabiti ga je treba tudi pri kateri koli individualni pomoči ali shemi pomoči, ki se Komisiji priglasi zaradi pravne varnosti.

1. Vrsta individualne pomoči ali sheme pomoči

Ali se individualna pomoč ali shema pomoči nanaša na:

1.1 □ pomoč za naložbe

1.2 □ svetovanje ter druge storitve in dejavnosti, vključujoč sodelovanje na sejmih

1.3 □ izdatke za raziskave in razvoj (RR)

□ DA:

- za priglasitev pomoči za RR, namenjene MSP, prosimo, izpolnite:

- obrazec 6 a za dodatne informacije o RR, če gre za sheme pomoči;

- obrazec 6 b za dodatne informacije o RR, če gre za individualno pomoč.

2. Začetna pomoč za naložbe

2.1 Ali pomoč zajema naložbe v osnovna sredstva v zvezi z:

□ ustanavljanjem novih podjetij,

□ širitvijo obstoječih obratov,

□ začetkom nove dejavnosti, ki vključuje bistveno spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega podjetja (zaradi racionalizacije, diverzifikacije ali posodobitve),

□ nakupom podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi prenehalo delovati, če ne bi bilo odkupljeno?

Ali je nadomestna naložba izključena?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Ali se pomoč izračuna kot odstotek:

□ upravičenih stroškov naložbe;

□ stroškov plače za zaposlene na delovnih mestih, ki so ustvarjena z naložbo (s pomočjo za odpiranje delovnih mest)?

2.3 (a) □ Naložbe v opredmetena osnovna sredstva: …

Ali je vrednost naložbe določena kot odstotek na podlagi vrednosti:

□ zemlje?

□ objektov?

□ obrata/strojev (opreme)?

Prosimo, da na kratko opišete:

Če podjetje opravlja svojo najpomembnejšo dejavnost v transportnem sektorju, ali so transportna sredstva in transportna oprema izključeni iz upravičenih stroškov (razen tirnih vozil)?

□ | DA | □ | NE |

Če ne, prosimo, navedite transportna sredstva ali opremo, ki izpolnjujejo pogoje:

(b) □ Nakupna cena za prevzem podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi prenehalo delovati, če ne bi bilo odkupljeno

(c) □ Nematerialna naložba

Upravičeni stroški za nematerialno naložbo so stroški za nakup tehnoloških sredstev:

□ patentnih pravic

□ licenc za izkoriščanje ali za patentirano strokovno znanje in izkušnje

□ nepatentiranega strokovnega znanja in izkušenj (tehničnega znanja in spretnosti)

Prosimo, da na kratko opišete [14]: …

(d) □ Stroški plače

Ali je znesek pomoči izražen kot odstotek dveletnih stroškov plače, ki so povezani z ustvarjenimi delovnimi mesti?

□ | DA | □ | NE |

2.4 Intenzivnost pomoči

2.4.1 Naložbeni projekti zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(c) in členom 87(3)(a) v zvezi z:

malimi podjetji | □ | srednje velikimi podjetji | □ |

2.4.2 Kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči za naložbene projekte, izražene v bruto zneskih?

Prosimo, navedite:…

Naložbeni projekti zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(c) in členom 87(3)(a):

mala podjetja | □ | srednje velika podjetja | □ |

Kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči za naložbene projekte, izražene v bruto zneskih? Prosimo, navedite:

3. Kumulacija pomoči

3.1 Kolikšna je zgornja meja za kumulirano pomoč?

Prosimo, navedite:…

4. Posebni pogoji za pomoč za odpiranje delovnih mest

4.1 Ali je zajamčeno, da bo pomoč za odpiranje delovnih mest povezana z izvajanjem začetnih naložbenih projektov v zvezi z opredmetenimi ali neopredmetenimi osnovnimi sredstvi?

□ | DA | □ | NE |

4.2 Ali je zajamčeno, da bodo delovna mesta s pomočjo za odpiranje delovnih mest ustvarjena v treh letih po zaključku naložbe?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od dveh prejšnjih vprašanj odgovorili z NE, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti te zahteve:

4.3 Ali ustvarjena delovna mesta predstavljajo neto povečanje števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev?

□ | DA | □ | NE |

4.4 Ali je zajamčeno, da bodo delovna mesta v regiji, ki izpolnjuje pogoje, ohranjena najmanj pet let?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, opišite jamstva: …

4.5 Ali je zajamčeno, da se bodo izgubljena delovna mesta v referenčnem obdobju odštevala od skupnega števila ustvarjenih delovnih mest v istem obdobju?

□ | DA | □ | NE |

5. Posebni pogoji za naložbene projekte na območjih, ki dobivajo večjo regionalno pomoč

5.1 Ali pomoč vključuje klavzulo, ki predpisuje, da prejemnik prispeva vsaj 25 % skupne vrednosti naložbe in da se ta prispevek izvzame iz vsakršne pomoči?

□ | DA | □ | NE |

5.2 Kakšna so jamstva, da je pomoč za začetno naložbo (opredmeteno in neopredmeteno) pogojena z najmanj petletnim trajanjem naložbe?

6. Pomoč za svetovanje in druge storitvene dejavnosti

6.1 Ali so upravičeni stroški omejeni na:

□ stroške za storitve, ki jih opravljajo zunanji svetovalci in drugi ponudniki storitev?

Prosimo, navedite, ali te storitve niso stalna ali občasna dejavnost in niso povezane s poslovnimi izdatki podjetja, kakršne so običajne davčne svetovalne storitve, redne pravne storitve ali oglaševanje:

□ stroške podjetij, ki sodelujejo na sejmih in razstavah? Prosimo, navedite, ali je pomoč povezana z dodatnimi stroški za najem, postavljanje in vzdrževanje stojnice:

Ali je sodelovanje omejeno na prvo udeležbo na sejmu ali razstavi?

□ | DA | □ | NE |

□ druge stroške (v posebnih primerih, kadar se pomoč dodeli neposredno ponudniku/ponudnikom storitev ali svetovalcu/svetovalcem. Prosimo, navedite, pod katerimi pogoji: …

6.2 Prosimo, navedite najvišjo intenzivnost pomoči, izraženo v bruto zneskih:

Če je bruto intenzivnost večja kakor 50 %, prosimo, da podrobno navedete, zakaj je potrebna taka intenzivnost:

6.3 Prosimo, navedite zgornjo mejo za kumulirano pomoč:

7. Nujnost pomoči

7.1 Ali pomoč predvideva, da se mora vsaka vloga za pomoč predložiti pred začetkom dela s projektom?

□ | DA | □ | NE |

7.2 Če ni tako, ali je država članica sprejela predpise, ki določajo zakonito pravico do pomoči na podlagi objektivnih meril in brez nadaljnje diskrecijske pravice držav članic?

□ | DA | □ | NE |

8. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) v skladu z Uredbo (ES) 70/2001:

DEL III.2

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA USPOSABLJANJE

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 68/2001 [15], kakor je bila spremenjena [16]. Prav tako ga je treba uporabiti v primeru individualne pomoči, ki se priglasi Komisiji iz razloga pravne varnosti.

1. Področje uporabe individualne pomoči ali sheme pomoči

1.1 Ali se ukrep uporablja za proizvodnjo in/ali predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

1.12 Ali se ukrep uporablja za proizvodnjo, predelavo in/ali trženje ribiških proizvodov in/ali proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

1.13 Ali je pomoč predvidena za sektor pomorskega prometa?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali je udeleženec usposabljanja pomožni in ne aktivni član posadke?

□ | DA | □ | NE |

Ali se usposabljanje izvaja na krovih ladij, ki so vpisane v evidenco Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

1.4 Kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih? Prosimo, navedite:

2. Vrsta sheme pomoči ali individualne pomoči

Ali se shema pomoči ali individualna pomoč nanaša na:

2.1 Posebno usposabljanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da na kratko opišete ukrep, povezan s posebnim usposabljanjem:

2.2 Splošno usposabljanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da na kratko opišete ukrep, ki je povezan s splošnim usposabljanjem:

2.3 Ali se usposabljanja udeležujejo delavci v slabšem položaju?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da na kratko opišete ukrep, povezan z delavci v slabšem položaju:

2.4 Intenzivnost pomoči

2.4.1 Pomoč za splošno usposabljanje

2.4.1.1 □ Ali je pomoč odobrena zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES?

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih za:

- velika podjetja: …

- mala ali srednje velika podjetja:…

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, če se usposabljanja udeležujejo delavci v slabšem položaju:

2.4.1.2 □ Ali je pomoč odobrena zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES?

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih za:

- velika podjetja: …

- mala ali srednje velika podjetja:…

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, če se usposabljanja udeležujejo delavci v slabšem položaju:

2.4.2 Pomoč za posebno usposabljanje

2.4.2.1 □ Ali je odobrena zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih za:

- velika podjetja: …

- mala ali srednje velika podjetja:…

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, če se usposabljanja udeležujejo delavci v slabšem položaju:

2.4.2.2 □ Ali je odobrena zunaj regij prejemnic pomoči v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES?

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih za:

- velika podjetja: …

- mala ali srednje velika podjetja:…

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, če se usposabljanja udeležujejo delavci v slabšem položaju:

3. Upravičeni stroški

Kateri upravičeni stroški so predvideni v shemi pomoči ali za individualno pomoč:

□ stroški za delo inštruktorjev

□ potni stroški inštruktorjev in udeležencev usposabljanja

□ drugi tekoči stroški, kakršni so material in zaloge

□ odpis orodja in opreme v obsegu, v katerem se uporabljajo izključno za projekt usposabljanja

□ stroški vodenja in svetovanja v zvezi s projektom usposabljanja

□ stroški osebja udeležencev usposabljanja

□ posredni stroški (stroški za najemnino in šolnino ter upravni, režijski in prevozni stroški udeležencev)

Če gre za individualno pomoč ad hoc v okviru sheme, prosimo, da za vse upravičene stroške predložite dokumentarna dokazila, ki morajo biti pregledna in podrobna. …

4. Kumulacija

Ali se lahko pomoč, ki je predvidena v shemi pomoči ali v individualni pomoči, kumulira?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se lahko intenzivnost, kakor je predvidena v členu 4 Uredbe št. 68/2001, poveča s to kumulacijo?

□ | DA | □ | NE |

5. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) v skladu z Uredbo (ES) 68/2001.

DEL III.3

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA ZAPOSLOVANJE

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči v skladu s členom 9 Uredbe (ES) 2204/2002 [17]. Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči za zaposlovanje v transportnem sektorju (ki se odobri v skladu s členom 4(6) Uredbe o MSP ali v skladu z regionalnimi smernicami).

1. Področje uporabe individualne pomoči ali sheme pomoči

1.1 Ali se ukrep uporablja za proizvodnjo in/ali predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali se ukrep uporablja za proizvodnjo, predelavo in/ali trženje ribiških proizvodov in/ali proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

2. Ustvarjanje delovnih mest

2.1 Ali so stopnje intenzivnosti pomoči izračunane glede na dveletne stroške plače, ki so povezani z ustvarjenimi delovnimi mesti? …

□ | DA | □ | NE |

2.2 Ali se delovna mesta za MSP ustvarjajo zunaj območij, ki dobivajo pomoč v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih:

Ali so delovna mesta ustvarjena na območjih ali v sektorjih, ki dobivajo pomoč v skladu s členom 87(3)(a) in členom 87(3)(c) Pogodbe ES?

□ | DA | □ | NE |

2.2.1 Ali je pomoč opredeljena glede na intenzivnost v primerjavi s standardnimi referenčnimi stroški?

□ | DA | □ | NE |

Ali je pomoč obdavčena?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v neto zneskih?

Ali se zgornja meja poveča zato, ker se shema ali pomoč uporablja tudi za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kakšno povečanje je predvideno, izraženo v bruto zneskih: …

2.2.2 Ali mora prejemnik prispevati vsaj 25 % upravičenih stroškov, ki so izvzeti iz vsakršne pomoči?

□ | DA | □ | NE |

2.2.3 Ali pomoč zagotavlja, da bodo delovna mesta ohranjena najmanj tri leta, če gre za velika podjetja?

□ | DA | □ | NE |

Ali pomoč zagotavlja, da bodo delovna mesta v regijah ali sektorjih, ki izpolnjujejo pogoje za regionalno pomoč, ohranjena najmanj dve leti, če gre za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kakšna so jamstva, da je pomoč, povezana ali nepovezana z začetno naložbo, pogojena z ohranitvijo delovnih mest najmanj dve leti ali tri?

2.2.4 Ali ustvarjena delovna mesta predstavljajo neto povečanje števila zaposlenih v zadevnem obratu in podjetju v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev?

□ | DA | □ | NE |

2.2.5 Ali so bili na novo zaposleni delavci prej vedno brezposelni, so delo izgubili ali bili pred tem, da ga izgubijo?

□ | DA | □ | NE |

2.2.6 Ali shema pomoči določa, da se mora predložiti vsaka vloga za pomoč, preden se ustvarijo zadevna delovna mesta?

□ | DA | □ | NE |

Če ne, ali je država članica sprejela predpise, ki določajo zakonito pravico do pomoči na podlagi objektivnih meril in brez nadaljnje diskrecijske pravice držav članic?

□ | DA | □ | NE |

2.2.7 Ali je zagotovljeno, da se mora vloga za pomoč predložiti, preden se začne delo z naložbenim projektom, če so ustvarjena delovna mesta povezana z izvajanjem naložbenega projekta v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in je zaposlitev ustvarjena v treh letih po dokončanju naložbe za najmanj tri leta, če gre za MSP?

□ | DA | □ | NE |

2.3 Ali bo pri ustvarjanju delovnih mest v proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES na območjih, opredeljenih kot območij z omejenimi možnostmi po Uredbi Sveta (ES) št. 1257/1999 [18], pomoč odobrena v skladu z višjimi zgornjimi mejami pomoči iz četrtega pododstavka odstavka 3 člena 4 Uredbe (ES) št. 2204/2002 ali, kjer je to primerno, v skladu z višjimi zgornjimi mejami za pomoč iz Uredbe (ES) št. 1257/1999? Prosimo, navedite, kakšna bo intenzivnost odobrene pomoči:

3. Zaposlovanje delavcev v slabšem položaju in funkcionalno oviranih delavcev

3.1 Ali so stopnje intenzivnosti pomoči izračunane glede na enoletne stroške plač, ki so povezane z ustvarjenimi delovnimi mesti?

□ | DA | □ | NE |

Ali so bruto stopnje intenzivnosti celotne pomoči za zaposlovanje delavcev v slabšem položaju ali funkcionalno oviranih delavcev večje kakor 50 ali 60 %?

□ | DA | □ | NE |

3.2 Ali zaposlovanje predstavlja neto povečanje števila zaposlenih v zadevnem podjetju?

□ | DA | □ | NE |

Če ni tako, ali je delovno mesto (delovna mesta) prosto zaradi prostovoljnega odhoda, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile?

□ | DA | □ | NE |

3.3 Ali je pomoč omejena na delavce v slabšem položaju v smislu člena 2(f)?

□ | DA | □ | NE |

3.4 Ali je pomoč omejena na funkcionalno ovirane delavce v smislu člena 2(g)?

□ | DA | □ | NE |

Če pomoč ni omejena na delavce v slabšem položaju in funkcionalno ovirane delavce v smislu člena 2(f) in (g), prosimo, podrobno pojasnite, zakaj menite, da bi morale biti ciljne skupine delavcev obravnavane kot delavci v slabšem položaju:

4. Dodatni stroški zaposlovanja funkcionalno oviranih delavcev

4.1 Ali se pomoč nanaša na zaposlovanje funkcionalno oviranih delavcev in na druge tozadevne stroške?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, nazorno prikažite, da so izpolnjeni pogoji iz člena 6.2:

4.2 Ali se pomoč nanaša na zaščiteno zaposlitev?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, nazorno prikažite, da pomoč ni večja od stroškov gradnje, vgradnje ali širitve zadevnega podjetja ter od katerih koli upravnih in prevoznih stroškov, ki izhajajo iz zaposlovanja funkcionalno oviranih delavcev: …

5. Kumulacija

5.1 Ali se zgornja meja pomoči iz členov 4, 5 in 6 uporablja ne glede na to, da se podpora v celoti financira iz državnih virov, ali na to, da se delno financira iz sredstev Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

5.2 Ali se lahko priglašena pomoč za zaposlovanje kumulira z drugo državno pomočjo v smislu člena 87(1) Pogodbe ES ali z drugimi finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z istimi stroški plače?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali lahko kumulacija povzroči večjo intenzivnost pomoči, kakor je določena v členu 4(2) in (3) (pomoč za delavce v slabšem položaju in funkcionalno ovirane delavce je izključena)?

□ | DA | □ | NE |

5.3 Ali se lahko priglašena pomoč za ustvarjanje delovnih mest po členu 4 te uredbe kumulira s katero koli drugo državno pomočjo v smislu člena 87(1) Pogodbe ES v zvezi s stroški katere koli naložbe, s katero so povezana ustvarjena delovna mesta in ki še ni zaključena, ko so delovna mesta ustvarjena, ali je zaključena v treh letih, preden so delovna mesta ustvarjena?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali lahko kumulacija pomoči povzroči večjo intenzivnost pomoči bodisi od zadevne zgornje meje za regionalno pomoč za naložbe, ki je določena v Smernicah o regionalni pomoči in v karti regionalnih pomoči, ki jo je za vsako državo članico odobrila Komisija, bodisi od zgornje meje iz Uredbe o izvzetju (ES) št. 70/2001?

□ | DA | □ | NE |

5.4 Ali se lahko pomoč za zaposlovanje delavcev v slabšem položaju ali funkcionalno oviranih delavcev po členu 5 kumulira s pomočjo in/ali z drugimi finančnimi sredstvi Skupnosti za ustvarjanje delovnih mest v zvezi z istimi stroški plače?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali je zagotovljeno, da ta kumulacija ne bo povzročila večje bruto intenzivnosti pomoči od 100 % stroškov plače v katerem koli obdobju, v katerem je zadevni delavec (delavci) zaposlen?

5.5 Ali se lahko pomoč za zaposlovanje delavcev v slabšem položaju ali funkcionalno oviranih delavcev po členu 5 in 6 Uredbe kumulira z drugo državno pomočjo in/ali s finančnimi sredstvi Skupnosti za druge namene poleg ustvarjanja delovnih mest po členu 4 Uredbe v zvezi z istimi stroški plače?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, pojasnite "druge namene":…

Če je tako, ali je zagotovljeno, da ta kumulacija ne bo povzročila večje bruto intenzivnosti pomoči od 100 % stroškov plače v katerem koli obdobju, v katerem je zadevni delavec (delavci) zaposlen?

□ | DA | □ | NE |

6. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2204/2002.

DEL III.4

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O REGIONALNI POMOČI

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči ali individualne pomoči iz Smernic o državni regionalni pomoči [19].

Vendar se ta priloga ne sme uporabljati za posebni namen priglasitve novih kart regionalnih pomoči. Seveda so individualna pomoč ali sheme pomoči, ki jih obsega področje uporabe uredb o skupinskih izjemah, uredb o MSP in o zaposlovanju [20], izvzete iz postopka priglasitve. Glede na to je zaželeno, da države članice pojasnijo namen svoje priglasitve; v posebnem primeru, kadar njihova priglasitev vključuje pomoč za velika podjetja in pomoč za MSP, lahko zahtevajo odobritev samo v zvezi s prvo kategorijo.

Regionalna pomoč je, kakor je navedeno v Smernicah, posebna oblika pomoči, ker je predvidena samo za nekatere regije. Namenjena je razvoju regij z omejenimi možnostmi, pri čemer se podpirajo naložbe in ustvarjanje delovnih mest v smislu trajnostnega razvoja.

Odstopanje od načela nezdružljivosti iz Pogodbe se lahko odobri samo v zvezi z regionalno pomočjo, če se lahko zajamči ravnovesje med izkrivljanjem konkurence, ki iz tega izhaja, in ugodnostmi pomoči v smislu razvoja.

1. Vrsta sheme pomoči ali individualne pomoči

Shema pomoči ali individualna pomoč se nanaša na:

1.1 □ začetno naložbo:

□ pomoč se izračuna kot odstotek vrednosti naložbe;

□ pomoč se izračuna kot odstotek stroškov plače za zaposlene osebe;

1.2 □ pomoč za tekoče poslovanje;

1.3 □ eno in drugo.

1.4 □ Pomoč se odobri:

□ samodejno, če so pogoji sheme pomoči izpolnjeni;

□ diskrecijsko, po sprejetju odločbe organov oblasti.

Če se pomoč odobri od primera do primera, prosimo, da na kratko opišete uporabljena merila in priložite izvod upravnih določb, ki se uporabljajo za dodelitev pomoči:

1.5 Ali pomoč upošteva regionalne zgornje meje iz karte regionalnih pomoči, ki se uporablja v času dodelitve pomoči, vključno s tistimi iz ustreznih ukrepov, ki jih je treba sprejeti na podlagi večsektorskega okvira za leto 2002 [21]?

□ | DA | □ | NE |

Ali shema pomoči vsebuje sklice na veljavne karte regionalnih pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da jih navedete: …

2. Začetna pomoč za naložbe [22]

2.1 Ali shema zajema naložbe v osnovna sredstva ali ustvarjanje delovnih mest v zvezi z:

□ ustanavljanjem novih podjetij,

□ širitvijo obstoječega obrata,

□ začetkom nove dejavnosti, ki vključuje bistveno spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega podjetja (zaradi racionalizacije, diverzifikacije ali posodobitve),

□ nakupom podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi prenehalo delovati, če ne bi bilo odkupljeno?

2.2 Ali pomoč vključuje klavzulo, ki predpisuje, da prejemnik prispeva vsaj 25 % skupne naložbe in da se ta prispevek izvzame iz vsakršne pomoči?

□ | DA | □ | NE |

2.3 Ali pomoč predvideva, da se mora vsaka vloga za pomoč predložiti pred začetkom dela pri projektih?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na katero koli vprašanje zgoraj NE, prosimo, pojasnite, kako in zakaj nameravajo organi oblasti izpolniti te potrebne pogoje:

2.4 Ali je shema pomoči opredeljena glede na intenzivnost v primerjavi s standardnimi referenčnimi stroški?

□ | DA | □ | NE |

Ali je pomoč obdavčena?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšne so stopnje intenzivnosti pomoči, izražene v bruto zneskih?

Kateri parametri omogočajo izračun intenzivnosti pomoči?

2.4.1 □ Subvencije

Veljavna ureditev za amortizacijo:

Zmanjšanje davčne stopnje na dobiček podjetja:

2.4.2 □ Posojila z nižjo obrestno mero in vračilom obresti

Najvišji znesek vračila:

Najdaljše obdobje vračanja posojila:

Najvišji delež [23]:

Maksimalno podaljšanje plačilnega roka:

Če gre za posojila z nižjo obrestno mero, prosimo, navedite najnižjo obrestno mero:

Pri državnem posojilu

- Ali je zavarovano z običajnimi vrednostnimi papirji?

- Kako visoka je pričakovana zamudna obrestna mera?

- Ali se referenčna obrestna mera poveča v razmerah izjemnega tveganja?

2.4.3 □ Garancijske sheme:

Prosimo, navedite vrsto posojil, za katera se lahko odobri garancija, in specifikacijo pristojbin (primerjaj s prejšnjo točko):

Kako visoka je pričakovana zamudna obrestna mera?

Prosimo, navedite informacije, ki omogočajo izračun intenzivnosti pomoči za garancije, vključno s trajanjem, deležem in zneskom:

2.5 Ali je nadomestna naložba izključena iz sheme pomoči [24]?

□ | DA | □ | NE |

Če ni, se od organov oblasti zahteva, da izpolnijo del o pomoči za tekoče poslovanje.

2.6 Ali je pomoč za podjetja v težavah [25] in/ali za finančno prestrukturiranje podjetij v težavah izključena iz sheme pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor negativen, ali bo pomoč za naložbe, ki je odobrena velikemu podjetju med obdobjem prestrukturiranja, priglašena individualno?

□ | DA | □ | NE |

2.7 Ali se upravičeni izdatki v okviru sheme nanašajo na:

2.7.1 □ materialno naložbo:

Ali se vrednost naložbe določi kot odstotek na podlagi vrednosti [26]:

□ zemlje,

□ objektov,

□ obrata/strojev (opreme)?

Prosimo, da na kratko opišete [27]:

Ali so pri nakupu obrata, za katerega je naložba predvidena, kakršna koli jamstva, da zadevni obrat ne pripada podjetju v težavah?

□ | DA | □ | NE |

Ali je dovolj jamstev, da je vsaka pomoč, ki je dodeljena v preteklosti za pridobitev sredstev, upoštevana/odšteta, kakor je določeno v točki 4.5 Smernic o regionalni pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Ali je dovolj jamstev, da bi se te transakcije opravile pod tržnimi pogoji?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od treh prejšnjih vprašanj odgovorili z NE, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti potrebne pogoje:

2.7.2 □ nematerialno naložbo:

Vrednost naložbe je določena kot odstotek na podlagi izdatkov, ki so nastali s prenosom tehnologije s pridobitvijo:

□ patentov,

□ licenc za izkoriščanje ali za patentirano strokovno znanje in izkušnje,

□ nepatentiranega strokovnega znanja in izkušenj.

Prosimo, da na kratko opišete [28]:

Ali pomoč vključuje klavzulo, ki predpisuje, da izdatki za upravičeno nematerialno naložbo ne smejo biti večji kakor 25 % standardne osnove pri velikih podjetjih?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, pojasnite, kako in zakaj nameravajo organi oblasti upoštevati to zahtevo:

Ali shema pri velikih podjetjih predvideva jamstva, da bodo upravičena sredstva:

2.7.2.1 □ uporabljena izključno v podjetju, ki prejema pomoč;

2.7.2.2 □ morala biti obravnavana kot amortizacijska sredstva;

2.7.2.3 □ pod tržnimi pogoji odkupljena od tretjih oseb?

Če eden izmed teh pogojev ni izrecno naveden v shemi pomoči, prosimo, pojasnite razloge, pa tudi navedite, kako nameravajo organi oblasti zagotoviti, da bodo upravičena neopredmetena osnovna sredstva iz pomoči ostala v prejemnikovi regiji in ne bodo postala predmet prenosa v korist drugih regij:

Kakšna so jamstva, da je pomoč za začetno naložbo (materialno in nematerialno) pogojena z najmanj petletnim trajanjem naložbe?

2.8 Ali lahko organi oblasti, če je začetna naložba povezana s pomočjo za zaposlovanje, zajamčijo, da se bodo upoštevala pravila o kumulaciji?

2.9 Pomoč za ustvarjanje delovnih mest, povezana z začetno naložbo

2.9.1 Ali je v zvezi s tem ukrepom zajamčeno, da bo pomoč za odpiranje delovnih mest povezana z izvajanjem začetnih naložbenih projektov?

□ | DA | □ | NE |

Ali je v zvezi s tem ukrepom zajamčeno, da bodo delovna mesta ustvarjena v treh letih po zaključku naložbe?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od dveh prejšnjih vprašanj odgovorili z NE, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti te zahteve:

Če naložba ni povezana z ustanavljanjem novega podjetja, prosimo, obrazložite referenčno obdobje za izračun števila ustvarjenih delovnih mest:

2.9.2 Ali je v zvezi s tem ukrepom zajamčeno, da ustvarjanje delovnih mest pomeni neto povečanje števila delovnih mest v posameznem podjetju v primerjavi s povprečjem v določenem obdobju?

□ | DA | □ | NE |

Ali ta ukrep jamči, da se bodo izgubljena delovna mesta v referenčnem obdobju odštevala od skupnega števila ustvarjenih delovnih mest v istem obdobju [29]?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od dveh prejšnjih vprašanj odgovorili z NE, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti te zahteve:

2.9.3 Ali se pomoč izračuna na podlagi:

□ odstotka stroška plače za ustvarjeno delovno mesto,

□ pavšalnega zneska za ustvarjeno delovno mesto,

□ drugega elementa (npr. progresivnega obračuna za vsako ustvarjeno delovno mesto)? Prosimo, navedite:

Prosimo, obrazložite uporabljene parametre za izračun intenzivnosti pomoči:

2.9.4 Ali ta ukrep jamči, da bodo ustvarjena delovna mesta ohranjena najmanj pet let?

3. Pomoč za tekoče poslovanje

3.1 Kakšna je neposredna povezava med dodeljevanjem pomoči za tekoče poslovanje in prispevkom k regionalnemu razvoju?

3.2 Kateri so strukturni razvojni problemi, ki naj se s pomočjo odpravijo?

3.3 Kako je zajamčeno, da so značilnosti in raven pomoči sorazmerni razvojnim problemom, ki naj se ublažijo?

3.4 Kakšna ureditev je sprejeta za zagotovitev, da se pomoč postopno zmanjšuje in časovno omeji?

4. Posebna vprašanja v zvezi z obrobnimi regijami ali redko naseljenimi regijami

4.1 Če se pomoč ne zmanjšuje postopno in ni časovno omejena, prosimo, navedite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

4.1.1 Ali je pomoč namenjena najbolj oddaljeni regiji ali redko naseljeni regiji?

□ | DA | □ | NE |

4.1.2 Ali je pomoč predvidena kot nadomestilo za transportne stroške?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite dokaz o teh dodatnih stroških in metodi, ki se uporablja pri njihovem izračunu [30]:

Navedite, kolikšen bo najvišji znesek pomoči (na podlagi izračuna pomoči po kilometru ali izračuna po kilometru in po enoti teže) in odstotek dodatnih stroškov, ki se krijejo iz pomoči:

4.1.3 Ali je pomoč predvidena za nadomestitev dodatnih stroškov, ki pri izvajanju gospodarske dejavnosti nastanejo zaradi dejavnikov iz člena 299(2) Pogodbe ES?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite znesek dodatnih stroškov in metodo izračuna:

Kako lahko organi oblasti ugotovijo povezavo med dodatnimi stroški in dejavniki iz člena 299(2) Pogodbe ES?

5. Področje uporabe sheme pomoči

5.1 Ali se shema pomoči uporablja za proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

Ali lahko organi oblasti potrdijo, da so glede pomoči za naložbe izpolnjena naslednja merila:

- rentabilnost upravičencev je zajamčena:

□ | DA | □ | NE |

- minimalni standardi EU glede okolja, higiene in dobrega počutja živali se upoštevajo:

□ | DA | □ | NE |

- prodajne možnosti v skladu z veljavno skupno tržno ureditvijo (v skladu s točko 4.2.5 Smernic za kmetijstvo) so razpoložljive [31]:

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite informacije o izpolnjevanju teh meril.

Katere so značilnosti upravičenih stroškov?

Ali lahko organi oblasti zagotovijo informacije v zvezi z najvišjimi stopnjami intenzivnosti pomoči? [32]

5.2 Ali se to nanaša na predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

Ali lahko organi oblasti potrdijo, da so glede pomoči za naložbe izpolnjena naslednja merila:

- rentabilnost upravičencev je zajamčena:

□ | DA | □ | NE |

- minimalni standardi EU glede okolja, higiene in dobrega počutja živali se upoštevajo:

□ | DA | □ | NE |

- prodajne možnosti v skladu z veljavno skupno tržno ureditvijo (v skladu s točko 4.2.5 Smernic za kmetijstvo) so na voljo [33]:

□ | DA | □ | NE |

Ali lahko organi oblasti zagotovijo informacije o izpolnjevanju teh meril?

Ali ta ukrep vključuje klavzulo, ki predpisuje, da je treba pripraviti letno poročilo z informacijami o dejstvu, da shema pomoči upošteva omejitev iz točke 4.2.5 Smernic za državno pomoč v kmetijskem sektorju?

□ | DA | □ | NE |

Ali ta ukrep vključuje klavzulo, ki določa, da mora biti vsaka pomoč za naložbe v tem sektorju, v zvezi s katero so upravičeni stroški večji kakor 25 milijonov eurov ali znesek pomoči večji kakor 12 milijonov eurov, priglašena v skladu s členom 88(3) Pogodbe?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od dveh prejšnjih vprašanj odgovorili z NE, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti potrebne pogoje:

Ali se ukrep uporablja za proizvodnjo, predelavo in/ali trženje ribiških proizvodov in/ali proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES?

□ | DA | □ | NE |

Ali lahko organi oblasti zagotovijo informacije o izpolnjevanju posameznih veljavnih predpisov?

5.3 Ali se shema pomoči uporablja za transportni sektor?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na to vprašanje odgovorili z DA, ali obstaja določba v shemi pomoči, ki navaja, da je transportna oprema (premičnine) izključena iz upravičenih stroškov naložbe [34]?

□ | DA | □ | NE |

6. Upoštevanje zadevnih določb iz sektorskih in večsektorskih okvirov

6.1 Ali shema pomoči upošteva posamezne določbe, kakršne so prepoved dajanja pomoči jeklarskemu sektorju [35] in/ali industriji sintetičnih vlaken [36]?

□ | DA | □ | NE |

6.2 Ali shema pomoči v zvezi s pomočjo, dodeljeno po 1. januarju 2003, določa izpolnjevanje obveznosti individualne priglasitve iz točke 24 večsektorskega okvira za leto 2002 [37]?

□ | DA | □ | NE |

6.3 Ali shema pomoči v zvezi s pomočjo, dodeljeno pred 1. januarjem 2004, vsebuje določbo, ki navaja, da je treba pomoč za velike naložbene projekte priglasiti posamezno?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na eno od teh vprašanj odgovorili negativno, prosimo, pojasnite, kako nameravajo organi oblasti izpolniti potrebne pogoje:

7. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic za državno regionalno pomoč:

DEL III.5

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI, DODELJENI NA PODLAGI VEČSEKTORSKEGA OKVIRA [38]

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli pomoči, ki je zajeta v večsektorski okvir o regionalni pomoči za velike naložbene projekte [39].

1. Dodatne informacije o upravičencih

1.1 Struktura družbe ali družb, ki vlagajo v projekt

1.1.1 Identiteta prejemnika pomoči

1.1.2 Če se pravna identiteta prejemnika pomoči razlikuje od pravne identitete podjetja/podjetij, ki financirajo projekt, ali od pravne identitete upravičenca/upravičencev do pomoči, opišite tudi te razlike:

1.1.2 Opišite matično skupino prejemnikov pomoči, strukturo skupine in lastniško strukturo vsake matične družbe:

1.2 Za družbo ali družbe, ki vlagajo v projekt, navedite naslednje podatke za zadnja tri finančna leta:

1.2.1 letni promet v svetu, EGP in zadevni državi članici:

1.2.2 dobiček po obračunu davkov ter gotovinskih prilivov in odlivov (na konsolidirani osnovi):

1.2.3 delovna mesta v svetu, EGP in zadevni državi članici:

1.2.4 tržno razčlenitev prodaj v zadevni državi članici, v preostalem EGP in zunaj EGP:

1.2.5 revidirane računovodske izkaze in letna poročila za zadnja tri leta:

1.3 Če se naložba izvaja na obstoječi industrijski lokaciji, navedite naslednje podatke za zadnja tri finančna leta za to enoto:

1.3.1 skupni letni promet:

1.3.2 dobiček po obračunu davkov ter gotovinskih prilivov in odlivov:

1.3.3 zaposlenost:

1.3.4 tržna razčlenitev prodaj: v zadevni državi članici, v preostalem EGP in zunaj EGP:

2. Pomoč

Za vsako pomoč navedite naslednje podatke:

2.1 znesek:

2.1.1 nominalni znesek pomoči ter njena bruto in neto protivrednost:

2.1.2 Ali je ukrep pomoči predmet davka za pravne osebe (ali druge neposredne obdavčitve)? Če samo delno, koliko?

2.1.3 Navedite časovni okvir za izplačilo predlagane pomoči. V zvezi s paketom predlagane javne pomoči navedite naslednje:

2.2 Značilnosti:

2.2.1 Ali kateri koli od ukrepov pomoči iz celotne sheme še ni opredeljen?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da ga navedete:

2.2.2 Navedite, kateri izmed zgoraj navedenih ukrepov ne predstavlja državne pomoči in iz katerega razloga(-ov):

2.3 Financiranje iz virov Skupnosti (Evropske investicijske banke, instrumentov ESPJ, Socialnega sklada, Regionalnega sklada ali iz drugih virov):

2.3.1 Ali se bodo nekateri izmed zgoraj navedenih ukrepov financirali iz virov Skupnosti? Prosimo, razložite:

2.3.2 Ali se bo za isti projekt zahtevala kakršna koli dodatna podpora od katerih koli drugih evropskih ali mednarodnih finančnih ustanov?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, koliko?

3. Subvencionirani projekti

3.1 Trajanje projekta (navedite načrtovani datum začetka nove proizvodnje in leto, do katerega bo mogoče stekla celotna proizvodnja):

3.2 Opis projekta:

3.2.1 Navedite vrsto projekta in ali je to bodisi novo podjetje bodisi razširitev zmogljivosti ali kaj drugega:

3.2.2 Navedite kratek splošni opis projekta:

3.3 Razčlenitev stroškov projekta:

3.3.1 Navedite skupno višino odhodkov za naložbe, ki naj se vložijo in odpišejo med trajanjem projekta:

3.3.2 Navedite podrobno razčlenitev odhodkov za naložbe in siceršnje odhodke, povezane z naložbenim projektom:

3.4 Financiranje skupnih stroškov projekta:

4. Značilnosti proizvodov in trgov

4.1 Značilnosti proizvoda(-ov), predvidenih v projektu

4.1.1 Navedite proizvod(-e), ki se bo(-do) proizvajal(-i) v podjetju prejemniku pomoči po dokončanju naložbe, in zadevni(-e) (pod)sektor(-je), ki mu (jim) proizvod(-i) pripada(-jo) (navedite postavko s seznama Prodcom ali CPA za projekte v storitvenih sektorjih):

4.1.2 Kateri(-e) proizvod(-e) bo(-do) nadomestil(-i)? Če se nadomeščeni proizvodi ne proizvajajo na isti lokaciji, navedite, kje se trenutno proizvajajo:

4.1.3 Kateri drugi proizvod(-i) se lahko proizvaja(-jo) v istih objektih in z istimi napravami z majhnimi ali nobenimi dodatnimi stroški?

4.2 Zmogljivosti:

4.2.1 Količinsko določite vpliv projekta na skupne funkcionalne zmogljivosti prejemnika pomoči v EGP (vključujoč skupinsko raven) za vsak (vse) zadevni(-e) proizvod(-e) (v enotah na leto v letu pred letom začetka projekta in po dokončanju projekta):

4.2.2 Navedite oceno skupnih zmogljivosti vseh proizvajalcev v EGP za vsakega izmed zadevnih proizvodov.

4.3 Tržni podatki:

4.3.1 Navedite podatke o celotni porabi zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) za zadnjih šest finančnih let. Če so na voljo, navedite statistične podatke iz drugih virov za ponazoritev odgovora.

4.3.2 Navedite podatke o spremembah celotne porabe zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) za naslednja tri finančna leta. Če so na voljo, navedite statistične podatke iz neodvisnih virov za ponazoritev odgovora.

4.3.3 Ali se zadevni trg zmanjšuje in zaradi katerih razlogov?

4.3.4 Ocena tržnih deležev (glede na vrednost) prejemnika pomoči ali skupine, ki ji prejemnik pomoči pripada v letu pred letom začetka in po dokončanju projekta.

5. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) v skladu z večsektorskim okvirom.

DEL III.6.A

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ: SHEME POMOČI

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči iz okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj [40]. Uporabiti ga je treba tudi za sheme pomoči za raziskovalno in razvojno pomoč MSP, ki niso zajete v uredbi o skupinskih izjemah za MSP [41], pa tudi za proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

1. Faza raziskovanja

Faze raziskovanja in razvoja, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč

1.1 Študije izvedljivosti:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, na katero fazo raziskovanja se študija nanaša:

□ temeljno raziskovanje

□ industrijsko raziskovanje

□ predkonkurenčni razvoj

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.2 Temeljno raziskovanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.3 Industrijsko raziskovanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.4 Predkonkurenčni razvoj:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.5 Prijava in podaljšanje veljavnosti patenta s strani MSP:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, s katero fazo raziskovanja je povezan:

□ temeljnim raziskovanjem

□ industrijskim raziskovanjem

□ predkonkurenčnim razvojem

2. Dodatne informacije o prejemniku pomoči

2.1 Visokošolski in raziskovalni zavodi:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite oceno števila zadevnih zavodov:

Če je tako, navedite, ali druga podjetja prejemajo pomoč:

□ | DA | □ | NE |

Ali so visokošolski ali raziskovalni zavodi v javnem sektorju?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Drugo (prosimo, navedite): …

3. Skupno raziskovanje

Da bi Komisiji omogočili preverjanje, ali prispevki javnih raziskovalnih zavodov k projektu RR predstavljajo pomoč, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja: [42]

3.1 Ali projekti določajo, da javni, neprofitni raziskovalni ali visokošolski zavodi izvajajo raziskovanje za industrijo ali v sodelovanju z njo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, pojasnite:

- Ali javni, neprofitni raziskovalni ali visokošolski zavodi za storitve, ki jih opravljajo, prejemajo plačilo po tržni ceni?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Ali industrijski udeleženci plačajo polno ceno projekta?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Kadar se lahko rezultati, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, splošno razširjajo, ali se katera koli pravica intelektualne lastnine v celoti dodeli javnim, neprofitnim zavodom?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Ali javni, neprofitni zavodi od industrijskih podjetij (imetnikov pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz raziskovalnega projekta) prejemajo nadomestilo v višini tržne cene za te pravice in za rezultate, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, vendar se lahko splošno razširjajo med zainteresirane tretje osebe?

□ | DA | □ | NE |

3.2 Ali se projekti izvajajo v sodelovanju z več podjetji?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri so pogoji, ki urejajo to sodelovanje?

4. Raziskave, ki jih naroči država

4.1 Ali projekti predvidevajo, da lahko organi oblasti od podjetij naročijo RR?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se uporabi postopek javnega razpisa?

□ | DA | □ | NE |

4.2 Ali projekti predvidevajo, da lahko organi oblasti od podjetij odkupijo rezultate RR?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se uporabi postopek javnega razpisa?

□ | DA | □ | NE |

5. Vrsta pomoči

□ Pomoč, povezana s pogodbo o RR, ki se sklene z industrijskimi podjetji (prosimo, navedite):

□ Predujem se vrne, če je projekt uspešen (prosimo, navedite znesek in postopke za vračilo; navedite zlasti merila za ocenjevanje "uspešnosti"):

□ Drugo (prosimo, navedite):

6. Upravičeni izdatki

□ Stroški za osebje, ki se ukvarja izključno z raziskovanjem:

□ Stroški za trajna sredstva, ki se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalno dejavnost (oprema in instrumenti):

□ Stroški za zemljišče in prostore, ki se izključno in stalno (razen pri prenosu na poslovni podlagi) uporabljajo za raziskovalno dejavnost:

□ Stroški za svetovanje in sorodne storitve, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključujoč raziskovanje, tehnično znanje in patente itd. in so odkupljene od zunanjih virov:

□ Dodatni režijski stroški, ki nastanejo kot neposredni rezultat raziskovalne dejavnosti:

Če je to primerno, navedite razčlenitev raziskovalnih stroškov na subvencionirane in nesubvencionirane RR:

Navedite razčlenitev proračuna na podjetja, raziskovalna središča in univerze:

□ Drugi operativni stroški (stroški za material, blago in podobne proizvode, ki izhajajo iz raziskovalne dejavnosti):

7. Intenzivnost pomoči

7.1 Bruto intenzivnost pomoči

Faza opredeljevanja ali študije izvedljivosti | : … |

Temeljno raziskovanje | : … |

Industrijsko raziskovanje | : … |

Predkonkurenčni razvoj | : … |

7.2 V zvezi s pomočjo za prijavo in podaljšanje veljavnosti patenta s strani MSP navedite raziskovalne dejavnosti, katerih rezultat so zadevni patenti: …

Predvidena intenzivnost: …

7.3 Ali iste dejavnosti RR obsegajo več faz raziskovanja?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, katere?…

Navedite uporabljeno intenzivnost pomoči: …

7.4 Dodatki (če so):

7.4.1 V zvezi s pomočjo, ki se odobri MSP, navedite morebitne dodatke:

7.4.2 Ali so raziskovalne dejavnosti v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, koliko znaša predvideni dodatek?…

Prosimo, navedite tudi točen naziv posameznega projekta ali programa, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, če je mogoče, ob uporabi funkcije "identifikator klica" ali spletnega naslova Službe Skupnosti za informiranje o raziskavah in razvoju: www.cordis.lu:

Ali je projekt v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, ki vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi telesi ali vsaj med neodvisnima partnerjema iz dveh držav članic, kadar se rezultati sodelovanja splošno razširjajo in objavljajo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, koliko znaša predvideni dodatek?…

□ | DA | □ | NE |

7.4.3 Ali se subvencionirane dejavnosti RR izvajajo v regiji, ki izpolnjuje pogoje v skladu s členom 87(3)(a) in (c) Pogodbe ES?

□ | DA | □ | NE |

Navedite predvideni dodatek: …

7.4.4 Če raziskovalne dejavnosti niso v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, navedite, ali je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

- projekt vključuje uspešno čezmejno sodelovanje vsaj med neodvisnima partnerjema iz dveh držav članic, zlasti v okviru usklajevanja nacionalnih politik raziskovanja in tehnološkega razvoja;

□ | DA | □ | NE |

- projekt vključuje uspešno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi telesi, zlasti v okviru usklajevanja nacionalnih politik raziskovanja in tehnološkega razvoja;

□ | DA | □ | NE |

- rezultati projekta se splošno razširjajo in objavljajo, podelijo se licence patenta ali pa se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi pod pogoji, podobnimi tistim za razširjanje rezultatov Skupnosti na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja.

□ | DA | □ | NE |

Če je izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih pogojev, navedite vsak morebiten dodatek:

7.5 Če so združeni dodatki in intenzivnosti pomoči, navedite najvišje stopnje intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo za vsako fazo raziskovanja: …

8. Spodbujevalni učinek pomoči

8.1 Navedite informacije, ki nam bodo omogočile ocenjevati spodbujevalni učinek pomoči za velika podjetja:

8.2 Ali shema pomoči določa, da bi moralo letno poročilo o izvajanju pri velikih podjetjih vsebovati opis spodbujevalnega učinka za vsako posamezno uporabo sheme pomoči?

□ | DA | □ | NE |

9. Večnacionalni vidiki

9.1 Ali imajo projekti (načrti/programi) kakršne koli večnacionalne vidike (npr. projekt Esprit ali Eureka)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih navedite: …

9.2 Ali projekti RR vključujejo sodelovanje s partnerji v drugih državah?

Če je tako, navedite:

(a) katera (katere) država članica (države članice) …

(b) katera druga tretja država ali države…

(c) katero (katera) podjetje (podjetja) v drugih državah …

9.3 Geografska razčlenitev skupnih stroškov partnerja:

10. Dostop do rezultatov

10.1 Kdo bo lastnik zadevnih rezultatov RR?

10.2 Ali so za podelitev licence v zvezi z rezultati določeni kateri koli pogoji?

10.3 Ali obstajajo kakršna koli pravila, ki urejajo splošno objavo/razširjanje rezultatov RR?

□ | DA | □ | NE |

10.4 Navedite ukrepe, predvidene za poznejšo uporabo/razvoj rezultatov:

10.5 Ali obstaja določba, da se morajo rezultati javno financiranih projektov RR dati na voljo industriji Skupnosti brez diskriminacije?

□ | DA | □ | NE |

11. Informacije in nadzorni ukrepi

11.1 Navedite informacije/nadzorne ukrepe, ki se uporabljajo za zagotovitev, da so subvencionirani projekti v skladu s cilji, ki so določeni v zadevni zakonodaji:

11.2 Navedite ureditev za obveščanje Komisije o izvajanju sheme pomoči:

11.3 Navedite druge koristne informacije, vključno z oceno števila ustvarjenih ali zaščitenih delovnih mest:

12. Določbe, ki se uporabljajo za kmetijski sektor

12.1 Ali lahko potrdite, da so v vseh primerih izpolnjeni naslednji štirje pogoji:

□ pomoč je splošnega interesa za zadevni sektor (ali podsektor), ne da bi povzročala neupravičeno izkrivljanje konkurence v drugih sektorjih (ali podsektorjih);

□ informacije se morajo objaviti v ustreznih časopisih, znanstvenih revijah, ki so v prometu vsaj na nacionalni ravni, ali na internetu in ne smejo biti omejene na člane posameznih organizacij za zagotovitev, da lahko vsak gospodarski subjekt, ki se morebiti zanima za raziskovalno dejavnost, zlahka izve, da je ta načrtovana ali se je že začela in da je na zahtevo mogoče ponuditi rezultate zainteresiranim strankam. Te informacije je treba objaviti najpozneje do datuma, ko se informacije neposredno ponudijo članom posameznih organizacij.

□ Vse zainteresirane stranke, vključno z upravičenci do pomoči, bodo lahko enakopravno izkoriščale rezultate te raziskovalne dejavnosti glede stroškov in časovne razporeditve.

□ Pomoč izpolnjuje pogoje iz Priloge II "Notranja podpora: podlaga za izvzetje iz obveznega zmanjšanja državne pomoči" iz Sporazuma o kmetijstvu, ki je sklenjen na koncu urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [43].

□ | DA | □ | NE |

Če niso v celoti izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, se uporabijo splošna pravila (vprašanja 1–11).

12.2 Kolikšna je predvidena stopnja intenzivnosti pomoči?

13. Druge informacije

Prosimo, navedite vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega ukrepa (ukrepov) na podlagi okvira Skupnosti v zvezi s pomočjo za raziskave in razvoj.

DEL III.6.B

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ: INDIVIDUALNA POMOČ

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči na podlagi okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj. [44] Uporabiti ga je treba tudi za sheme pomoči za raziskovalno in razvojno pomoč MSP, ki niso zajete v uredbi o skupinskih izjemah za MSP [45], pa tudi za proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

1. Faza raziskovanja

Faze raziskovanja in razvoja, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč

1.1 Študije izvedljivosti:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, na katero fazo raziskovanja se študija nanaša:

□ temeljno raziskovanje

□ industrijsko raziskovanje

□ predkonkurenčni razvoj

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.2 Temeljno raziskovanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.3 Industrijsko raziskovanje:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.4 Predkonkurenčni razvoj:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite primere najpomembnejših projektov:

1.5 Prijava in podaljšanja veljavnosti patenta s strani MSP:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, s katero fazo raziskovanja je povezan:

□ temeljnim raziskovanjem

□ industrijskim raziskovanjem

□ predkonkurenčnim razvojem

2. Dodatne informacije o prejemniku pomoči

2.1 Visokošolski in raziskovalni zavodi:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite oceno števila zadevnih zavodov:

Če je tako, navedite, ali druga podjetja prejemajo pomoč:

□ | DA | □ | NE |

Ali so ti visokošolski ali raziskovalni zavodi v javnem sektorju?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Drugo (prosimo, navedite): …

3. Skupno raziskovanje

Da bi Komisiji omogočili preverjanje, ali prispevki javnih raziskovalnih zavodov k projektu RR predstavljajo pomoč, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja [46]:

3.1 Ali projekti določajo, da javni, neprofitni raziskovalni ali visokošolski zavodi izvajajo raziskovanje za industrijo ali v sodelovanju z njo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, pojasnite:

- Ali javni, neprofitni raziskovalni ali visokošolski zavodi za storitve, ki jih opravljajo, prejemajo plačilo po tržni ceni?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Ali industrijski udeleženci plačajo polno ceno projekta?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Kadar se lahko rezultati, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, splošno razširjajo, ali se katera koli pravica intelektualne lastnine v celoti dodeli javnim, neprofitnim zavodom?

□ | DA | □ | NE |

ali

- Ali javni, neprofitni zavodi od industrijskih podjetij (imetnikov pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz raziskovalnega projekta) prejemajo nadomestilo v višini tržne cene za te pravice in tudi za rezultate, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, vendar se lahko splošno razširjajo med zainteresirane tretje osebe?

□ | DA | □ | NE |

3.2 Ali se projekti izvajajo v sodelovanju z več podjetji?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri so pogoji, ki urejajo to sodelovanje?

4. Raziskave, ki jih naroči država

4.1 Ali projekti predvidevajo, da lahko organi oblasti od podjetij naročijo RR?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se uporabi postopek javnega razpisa?

□ | DA | □ | NE |

4.2 Ali projekti predvidevajo, da lahko organi oblasti od podjetij odkupijo rezultate RR?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se uporabi postopek javnega razpisa?

□ | DA | □ | NE |

5. Vrsta pomoči

□ Pomoč, povezana s pogodbo o RR, ki se sklene z industrijskimi podjetji (prosimo, navedite):

□ Predujem se vrne, če je projekt uspešen (prosimo, navedite znesek in postopke za vračilo; navedite zlasti merila za ocenjevanje "uspešnosti"):

□ Drugo (prosimo, navedite):

6. Upravičeni izdatki

□ Stroški za osebje, ki se ukvarja izključno z raziskovanjem:

□ Stroški za trajna sredstva, ki se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalno dejavnost (oprema in instrumenti): …

□ Stroški za zemljišče in prostore, ki se izključno in stalno (razen pri prenosu na poslovni podlagi) uporabljajo za raziskovalno dejavnost: …

□ Stroški za svetovanje in sorodne storitve, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključujoč raziskovanje, tehnično znanje in patente itd., in so odkupljene od zunanjih virov:

□ Dodatni režijski stroški, ki nastanejo kot neposredni rezultat raziskovalne dejavnosti:

Če je to primerno, navedite razčlenitev raziskovalnih stroškov na subvencionirane in nesubvencionirane RR:

Navedite razčlenitev proračuna na podjetja, raziskovalna središča in univerze:

7. Intenzivnost pomoči

7.1 Bruto intenzivnost pomoči

Faza opredeljevanja ali študije izvedljivosti | : … |

Temeljno raziskovanje | : … |

Industrijsko raziskovanje | : … |

Predkonkurenčni razvoj | : … |

7.2 V zvezi s pomočjo za prijavo in podaljšanje veljavnosti patenta s strani MSP navedite raziskovalne dejavnosti, katerih rezultat so zadevni patenti: …

Načrtovana intenzivnost: …

7.3 Ali iste dejavnosti RR obsegajo več faz raziskovanja?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, katere?…

Navedite uporabljeno intenzivnost pomoči: …

7.4 Morebitni dodatki:

7.4.1 Za pomoč, ki se odobri MSP, navedite morebitne dodatke:

7.4.2 Ali so raziskovalne dejavnosti v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, koliko znaša predvideni dodatek?…

Prosimo, navedite tudi točen naziv posameznega projekta ali programa, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, če je mogoče, ob uporabi funkcije "identifikator klica" ali spletnega naslova Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju: www.cordis.lu.

Ali je projekt v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, ki vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi telesi ali vsaj med neodvisnima partnerjema iz dveh držav članic, kadar se rezultati sodelovanja splošno razširjajo in objavljajo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, koliko znaša predvideni dodatek?…

7.4.3 Ali se subvencionirane dejavnosti RR izvajajo v regiji, ki izpolnjuje pogoje v skladu s členom 87(3)(a) in (c) Pogodbe ES?

□ | 87(3)(a) | □ | 87(3)(c) |

Navedite predvideni dodatek: …

7.4.4 Če raziskovalne dejavnosti niso v skladu s posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del tekočega programa Skupnosti za raziskovanje in tehnološki razvoj, navedite, ali je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

- projekt vključuje uspešno čezmejno sodelovanje vsaj med neodvisnima partnerjema iz dveh držav članic, zlasti v okviru usklajevanja nacionalnih politik raziskovanja in tehnološkega razvoja;

□ | DA | □ | NE |

- projekt vključuje uspešno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi telesi, zlasti v okviru usklajevanja nacionalnih politik raziskovanja in tehnološkega razvoja;

□ | DA | □ | NE |

- rezultati projekta se splošno razširjajo in objavljajo, podelijo se licence patenta ali pa se sprejmejo drugi ustrezni ukrepi pod pogoji, ki so podobni tistim za razširjanje rezultatov Skupnosti na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja.

□ | DA | □ | NE |

Če je izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih pogojev, navedite vsak morebiten dodatek:

Če so združeni dodatki in intenzivnost pomoči, navedite najvišje intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo za vsako fazo raziskovanja:

8. Spodbujevalni učinek pomoči

8.1 Za koliko so se izdatki za raziskovanje in razvoj znižali ali povečali?

8.2 Ali pomoč, ki se uporablja za RR, dopolnjuje prejemnikove običajne dejavnosti?

□ | DA | □ | NE |

8.3 Ali se ustvarjajo nove znanstvene in/ali tehnološke dejavnosti, povezane z RR?

□ | DA | □ | NE |

8.4 Kako se je spreminjalo število oseb, ki opravljajo dejavnosti RR?

8.5 Ali so z dejavnostmi RR ustvarjena delovna mesta?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, navedite oceno števila ustvarjenih delovnih mest: …

8.6 Ali so delovna mesta zaščitena zaradi dejavnosti RR?

□ | DA | □ | NE |

8.7 Kolikšen je letni promet podjetja? …

8.8 Ali so nastali dodatni stroški, ki so povezani s čezmejnim sodelovanjem?

□ | DA | □ | NE |

8.9 Navedite ukrepe, predvidene za delno ali polno izkoriščanje rezultatov raziskovanja:

8.10 Ali so ukrepi načrtovani zaradi omogočanja sodelovanja MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih navedite: …

8.11 Navedite druge spodbujevalne dejavnike, kakršno je poslovno in tehnološko tveganje:

8.12 Kateri dejavniki so pri posameznih raziskovalnih projektih, ki so tesno povezani s trgom in naj jih izvedejo velika podjetja, upoštevani za zagotovitev, da bo imela pomoč spodbujevalni učinek na RR?

8.13 Nazorno prikažite, da je bil zahtevek za pomoč oddan, preden so se začele dejavnosti RR:

9. Večnacionalni vidiki

9.1 Ali imajo projekti (načrti/programi) kakršne koli večnacionalne vidike (npr. projekt Esprit ali Eureka)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih navedite: …

9.2 Ali projekti RR vključujejo sodelovanje s partnerji v drugih državah?

Če je tako, navedite:

(a) katera (katere) država članica (države članice) …

(b) katera druga tretja država ali države…

(c) katero (katera) podjetje (podjetja) v drugih državah …

9.3 Geografska razčlenitev skupnih stroškov partnerja:

10. Dostop do rezultatov

10.1 Kdo bo lastnik zadevnih rezultatov RR?

10.2 Ali so za podelitev licence v zvezi z rezultati določeni kateri koli pogoji?

10.3 Ali obstajajo kakršna koli pravila, ki urejajo splošno objavo/razširjanje rezultatov RR?

□ | DA | □ | NE |

10.4 Navedite ukrepe, predvidene za poznejšo uporabo/razvoj rezultatov:

10.5 Ali obstaja določba, da se morajo rezultati javno financiranih projektov RR dati na voljo industriji Skupnosti brez diskriminacije?

□ | DA | □ | NE |

11. Informacije in nadzorni ukrepi

11.1 Navedite informacije/nadzorne ukrepe, ki se uporabljajo za zagotovitev, da so subvencionirani projekti v skladu s cilji, ki so določeni v zadevni zakonodaji: …

11.2 Navedite ureditev za obveščanje Komisije o izvajanju sheme pomoči:

11.3 Druge koristne informacije, vključno z oceno števila ustvarjenih ali zaščitenih delovnih mest:

12. Določbe, ki se uporabljajo za kmetijski sektor

12.1 Ali lahko potrdite, da so v vseh primerih izpolnjeni naslednji štirje pogoji:

□ Pomoč je splošnega interesa za zadevni sektor (ali podsektor), ne da bi povzročala neupravičeno izkrivljanje konkurence v drugih sektorjih (ali podsektorjih);

□ informacije se morajo objaviti v ustreznih časopisih, znanstvenih revijah, ki so v prometu vsaj na nacionalni ravni, ali na internetu in ne smejo biti omejene na člane posameznih organizacij za zagotovitev, da lahko vsak gospodarski subjekt, ki se morebiti zanima za raziskovalno dejavnost, zlahka izve, da je načrtovana ali se je že začela in da je na zahtevo mogoče ponuditi rezultate zainteresiranim strankam. Te informacije je treba objaviti najpozneje do datuma, ko se neposredno ponudijo članom posameznih organizacij.

□ Vse zainteresirane stranke, vključno z upravičenci do pomoči, bodo lahko enakopravno izkoriščale rezultate te raziskovalne dejavnosti glede stroškov in časovne razporeditve.

□ Pomoč izpolnjuje pogoje iz Priloge II "Notranja podpora: podlaga za izvzetje iz obveznega zmanjšanja državne pomoči" iz Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na koncu urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [47]?

□ | DA | □ | NE |

Če niso v celoti izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, se bodo uporabljala splošna pravila (vprašanja 1–11).

12.2 Kolikšna je načrtovana stopnja intenzivnosti pomoči? …

13. Druge informacije

Prosimo, navedite vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega ukrepa (ukrepov) na podlagi okvira Skupnosti v zvezi s pomočjo za raziskovanje in razvoj.

DEL III.7.A

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA REŠEVANJE PODJETIJ V TEŽAVAH: SHEME POMOČI

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev sheme pomoči za reševanje podjetij v težavah iz Smernic o državni regionalni pomoči za reševanje podjetij v težavah [48].

1. Upravičenost

1.1 Ali je shema pomoči namenjena samo podjetjem, ki izpolnjujejo vsaj eno izmed naslednjih meril za pridobitev pomoči:

1.1.1 Ali je shema pomoči namenjena samo podjetjem, pri katerih je več kakor pol vpisanega kapitala izginilo in ki so izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.2 Ali so podjetja nedelniške družbe, pri katerih je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki so izgubile več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.3 Ali podjetja izpolnjujejo merila iz domače zakonodaje za to, da so predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je shema pomoči omejena na reševanje malih ali srednje velikih podjetij v težavah, ki ustrezajo opredelitvi MSP v zakonodaji Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

2. Oblika pomoči

2.1 Ali se pomoč v okviru sheme dodeli v obliki garancij za posojilo ali posojila?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Če je tako, ali bo posojilo odobreno po obrestni meri, ki je najmanj primerljiva z obrestno mero, veljavno za posojila zdravim podjetjem, in zlasti z referenčno obrestno mero, ki jo je sprejela Komisija?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite podrobne informacije:

2.3 Ali bo pomoč v okviru sheme povezana s posojili, ki jih je treba vrniti v največ 12 mesecih po zadnjem obroku, ki je izplačan podjetju?

□ | DA | □ | NE |

3. Drugo

3.1 Ali bo pomoč v okviru sheme odobrena na podlagi resnih socialnih težav? Prosimo, utemeljite.

3.2 Ali bo pomoč v okviru sheme imela kakršne koli neprimerne škodljive vplive na druge države članice? Prosimo, utemeljite.

3.3 Prosimo, pojasnite, zakaj menite, da je shema pomoči omejena na nujni minimum (zakaj je omejena na znesek, ki je potreben za nadaljnje poslovanje podjetja v obdobju, za katero je pomoč odobrena. To obdobje ne bi smelo biti daljše od 6 mesecev):

3.4 Ali se zavezujete, da v šestih mesecih po dodelitvi pomoči bodisi odobrite načrt prestrukturiranja ali likvidacije bodisi od upravičenca zahtevate vračilo posojila in pomoči v višini premije za tveganje?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki se lahko dodeli kateremu koli posameznemu podjetju v okviru reševalne akcije:

3.5 Navedite vse pomembne informacije o pomoči katere koli vrste, ki se lahko v istem obdobju odobri podjetjem, upravičenim do pomoči za reševanje:

4. Letno poročilo

4.1 Ali se zavezujete, da vsaj enkrat na leto predložite poročila o izvajanju sheme pomoči, ki vsebujejo informacije iz navodil Komisije za standardizirana poročila?

□ | DA | □ | NE |

4.2 Ali se zavezujete, da v tem poročilu navedete seznam upravičenih podjetij in vsaj naslednje informacije:

(a) ime družbe;

(b) njeno sektorsko oznako, uporabljajoč dvomestne sektorske klasifikacijske oznake NACE [49];

(c) število zaposlenih;

(d) letni promet in bilančno vrednost;

(e) znesek odobrene pomoči;

(f) kjer je to primerno, katero koli pomoč za prestrukturiranje ali drugo pomoč, ki se obravnava kot taka in ki jo je družba prejela v preteklosti;

(g) ali je zoper upravičeno družbo uveden stečajni postopek ali pa je predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti pred koncem obdobja prestrukturiranja?

□ | DA | □ | NE |

5. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

DEL III.7.B

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA REŠEVANJE PODJETIJ V TEŽAVAH: INDIVIDUALNA POMOČ

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev individualne pomoči za reševanje podjetij v težavah iz Smernic o državni regionalni pomoči za reševanje podjetij v težavah [50].

1. Upravičenost

1.1 Ali je podjetje delniška družba, pri kateri je več kakor pol delniškega kapitala izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je podjetje nedelniška družba, pri kateri je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Ali podjetje izpolnjuje merila iz domače zakonodaje za to, da je predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli vprašanje zgoraj odgovorili z DA, prosimo, priložite zadevne dokumente (zadnjo bilanco uspeha z bilanco stanja ali sodno odločbo, ki uvaja preiskavo družbe v skladu z nacionalnim pravom družb).

Če ste na vsa vprašanja zgoraj odgovorili z NE, prosimo, priložite dokaze, ki potrjujejo, da je podjetje v težavah, na podlagi katerih je upravičeno do pomoči za reševanje.

1.4 Kdaj je podjetje ustanovljeno? …

1.5 Od kdaj podjetje deluje? …

1.6 Ali podjetje pripada večji poslovni skupini?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, predložite celotne podatke o skupini (organizacijski načrt, ki prikazuje povezavo med člani skupine, s podrobnimi podatki o kapitalskih in glasovalnih pravicah) in dokaz, da so težave družbe njene lastne težave, da ne izhajajo iz samovoljne razporeditve stroškov znotraj skupine in so preveč resne, da bi jih skupina sama rešila.

1.7 Ali je podjetje (ali skupina, ki ji pripada) v preteklosti prejelo kakršno koli pomoč za reševanje?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite vse podrobnosti (datum, znesek, sklic na odločbo Komisije, če je veljavna itd.):

2. Oblika pomoči

2.1 Ali se pomoč dodeli v obliki garancij za posojilo ali posojila? Predložiti je treba izvode zadevnih dokumentov.

□ | DA | □ | NE |

2.2 Če je tako, ali bo posojilo odobreno po obrestni meri, ki je najmanj primerljiva z obrestno mero, veljavno za posojila zdravim podjetjem, in zlasti z referenčno obrestno mero, ki jo je sprejela Komisija?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite podrobne informacije:

2.3 Ali je pomoč povezana s posojili, ki jih je treba vrniti v največ 12 mesecih po zadnjem obroku, izplačanem podjetju?

□ | DA | □ | NE |

3. Drugo

3.1 Ali bo pomoč odobrena na podlagi resnih socialnih težav? Prosimo, utemeljite.

3.2 Ali bo pomoč imela kakršne koli neprimerne škodljive vplive na druge države članice? Prosimo, utemeljite:

3.3 Prosimo, pojasnite, zakaj menite, da je pomoč omejena na nujni minimum (zakaj je omejena na znesek, ki je potreben za nadaljnje poslovanje podjetja v obdobju, za katero je pomoč odobrena). (To je treba narediti na podlagi likvidnostnega načrta za šest mesecev vnaprej ter na podlagi primerjave s poslovnimi stroški in finančnimi dajatvami v zadnjih 12 mesecih.)

3.4 Ali se zavezujete, da najpozneje šest mesecev po potrditvi ukrepa glede pomoči za reševanje pošljete Komisiji bodisi načrt prestrukturiranja ali likvidacije bodisi dokazilo, da je posojilo povrnjeno v celoti in/ali da je garancija prenehala veljati?

□ | DA | □ | NE |

4. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah:

DEL III.8.A

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V TEŽAVAH: SHEME POMOČI

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev shem pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah iz Smernic o državni pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah [51].

1. Upravičenost

1.1 Ali je shema pomoči namenjena samo podjetjem, ki izpolnjujejo vsaj eno izmed naslednjih meril za pridobitev pomoči:

1.1.1 Ali je shema pomoči namenjena samo podjetjem, pri katerih je več kakor pol vpisanega kapitala izginilo in ki so izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.2 Ali so podjetja nedelniške družbe, pri katerih je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki so izgubile več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.3 Ali podjetja izpolnjujejo merila iz domače zakonodaje za to, da so predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je shema pomoči namenjena prestrukturiranju malih ali srednje velikih podjetij v težavah, ki ustrezajo opredelitvi MSP v zakonodaji Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

2. Ponovno doseganje rentabilnosti

Načrt prestrukturiranja se mora izvesti, s čimer naj bi se zagotovilo ponovno doseganje rentabilnosti. Navesti je treba vsaj naslednje informacije:

2.1 predstavitev različnih domnev o trgu, ki izhajajo iz tržne raziskave;

2.2 analizo vzrokov za težave podjetja;

2.3 predstavitev predlagane prihodnje strategije podjetja in kako se bo z njo dosegla rentabilnost;

2.4 celovit opis in prikaz raznih načrtovanih ukrepov za prestrukturiranje in njihovih stroškov;

2.5 časovno razporeditev za izvedbo raznih ukrepov in skrajni rok za izvedbo celotnega načrta prestrukturiranja;

2.6 informacije o proizvodni zmogljivosti družbe ter zlasti o izrabi in zmanjšanju te zmogljivosti;

2.7 celovit opis finančne ureditve za prestrukturiranje, vključujoč:

- uporabo kapitala, ki je še na voljo,

- prodajo premoženja ali podružnic zaradi lažjega financiranja prestrukturiranja,

- finančne obveznosti raznih delničarjev in tretjih oseb (kakršni so upniki, banke),

- znesek javne pomoči in dokaz, da je ta znesek potreben;

2.8 bilanca uspeha za naslednjih pet let z oceno o donosu kapitala in študijo občutljivosti na podlagi večjega števila predvidenih potekov;

2.9 ime(-na) snovalca(-ev) načrta prestrukturiranja in datum, ko je bil pripravljen.

3. Preprečevanje neprimernega izkrivljanja konkurence

Ali shema pomoči predvideva, da podjetja prejemniki pomoči ne smejo povečati svojih zmogljivosti med izvajanjem načrta prestrukturiranja?

□ | DA | □ | NE |

4. Pomoč, ki je omejena na nujni minimum

Opišite, kako se zagotovi, da se pomoč omeji na nujni minimum:

5. Načelo enkratnosti pomoči

Ali je izključena možnost, da podjetja prejmejo pomoč za prestrukturiranje več kakor enkrat v obdobju desetih let?

□ | DA | □ | NE |

Vse primere, pri katerih se načelo ne upošteva, je treba priglasiti posamično.

6. Znesek pomoči

6.1 Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki se lahko dodeli kateremu koli posameznemu podjetju v okviru prestrukturiranja: …

6.2 Navedite vse pomembne informacije o pomoči katere koli vrste, ki se lahko odobri podjetjem, upravičenim do pomoči za prestrukturiranje:

7. Letno poročilo

7.1 Ali se zavezujete, da vsaj enkrat na leto predložite poročila o izvajanju sheme pomoči, ki vsebujejo informacije iz navodil Komisije za standardizirana poročila?

□ | DA | □ | NE |

7.2 Ali se zavezujete, da v tem poročilu navedete seznam upravičenih podjetij in vsaj naslednje informacije:

(a) ime družbe;

(b) njeno sektorsko oznako, uporabljajoč dvomestne sektorske klasifikacijske oznake NACE [52];

(c) število zaposlenih;

(d) letni promet in bilančno vrednost;

(e) znesek odobrene pomoči;

(f) kjer je to primerno, katero koli pomoč za prestrukturiranje ali drugo sorodno finančno podporo, ki jo je družba prejela v preteklosti;

(g) ali je zoper upravičeno družbo uveden stečajni postopek ali pa je predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti pred koncem obdobja prestrukturiranja?

□ | DA | □ | NE |

8. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah:

DEL III.8.B

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V TEŽAVAH: INDIVIDUALNA POMOČ

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev individualne pomoči za prestrukturiranje iz Smernic o državni regionalni pomoči za reševanje podjetij v težavah [53].

1. Upravičenost

1.1 Ali je podjetje delniška družba, pri kateri je več kakor pol vpisanega kapitala izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je podjetje nedelniška družba, pri kateri je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Ali podjetje izpolnjuje merila iz domače zakonodaje za to, da je predmet postopkov za primer kolektivne plačilne nesposobnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli vprašanje zgoraj odgovorili z DA, prosimo, predložite zadevne dokumente (zadnjo bilanco uspeha z bilanco stanja ali sodno odločbo, ki uvaja preiskavo družbe v skladu z nacionalnim pravom družb).

Če ste na vsa vprašanja zgoraj odgovorili z NE, prosimo, predložite dokaze, ki potrjujejo, da je podjetje v težavah, na podlagi katerih je upravičeno do pomoči za prestrukturiranje.

1.4 Kdaj je podjetje ustanovljeno? …

1.5 Od kdaj podjetje deluje? …

1.6 Ali podjetje pripada večji poslovni skupini?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, predložite celotne podatke o skupini (organizacijski načrt, ki prikazuje povezavo med člani skupine, s podrobnimi podatki o kapitalskih in glasovalnih pravicah) in dokaz, da so težave družbe njene lastne težave, da ne izhajajo iz samovoljne razporeditve stroškov znotraj skupine in so preveč resne, da bi jih skupina sama rešila.

1.7 Ali je podjetje (ali skupina, ki ji pripada) v preteklosti prejelo kakršno koli pomoč za prestrukturiranje?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite vse podrobnosti (datum, znesek, sklic na odločbo Komisije, če je veljavna, itd.):

2. Načrt prestrukturiranja

2.1 Prosimo, predložite kopijo raziskave trga(-ov), na katerem(-ih) deluje podjetje v težavah, z imenom organizacije, ki jo je opravila. Tržna raziskava mora vsebovati zlasti:

2.1.1 natančno opredelitev proizvoda in geografskega(-ih) trga(-ov);

2.1.2 imena najpomembnejših tekmecev podjetja z njihovimi deleži na svetovnem ali domačem trgu ali na trgu Skupnosti;

2.1.3 spremembe tržnega deleža podjetja v zadnjih letih;

2.1.4 oceno o skupni proizvodni zmogljivosti in povpraševanju na ravni Skupnosti z odgovorom na vprašanje, ali obstaja odvečna zmogljivost na trgu;

2.1.5 predvideno gibanje povpraševanja v vsej Skupnosti, skupne zmogljivosti in cene na trgu v naslednjih petih letih.

2.2 Prosimo, priložite načrt prestrukturiranja. Navesti je treba vsaj naslednje informacije:

2.2.1 predstavitev različnih domnev o trgu, ki izhajajo iz tržne raziskave;

2.2.2 analizo vzrokov za težave podjetja;

2.2.3 predstavitev predlagane prihodnje strategije podjetja in kako se bo z njo dosegla rentabilnost;

2.2.4 celovit opis in prikaz različnih načrtovanih ukrepov za prestrukturiranje in njihovih stroškov;

2.2.5 časovno razporeditev za izvedbo različnih ukrepov in skrajni rok za izvedbo celotnega načrta prestrukturiranja;

2.2.6 informacije o proizvodni zmogljivosti družbe ter zlasti o izrabi in zmanjšanju te zmogljivosti;

2.2.7 celovit opis finančne ureditve za prestrukturiranje, vključujoč:

- uporabo kapitala, ki je še na voljo,

- prodajo premoženja ali podružnic zaradi lažjega financiranja prestrukturiranja,

- finančne obveznosti različnih delničarjev in tretjih oseb (kakršni so upniki, banke),

- znesek javne pomoči in dokaz, da je ta znesek potreben;

2.2.8 bilanca uspeha za naslednjih pet let z oceno o donosu kapitala in študijo občutljivosti na podlagi več scenarijev;

2.2.9 ime(-na) snovalca(-ev) načrta prestrukturiranja in datum, ko je bil pripravljen.

2.3 Opišite izravnalne ukrepe, ki so predlagani zaradi ublažitve izkrivljajočih vplivov na konkurenco na ravni Skupnosti:

2.4 Navedite vse pomembne informacije o pomoči katere koli vrste, ki se do konca obdobja prestrukturiranja odobri podjetjem prejemnikom pomoči za prestrukturiranje v okviru sheme pomoči ali zunaj nje:

3. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah:

DEL III.9

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev pomoči iz Sporočila Komisije o nekaterih pravnih vidikih kinematografskih in drugih avdiovizualnih del [54].

1. Shema pomoči

1.1 Prosimo, opišite, kolikor natančno je mogoče, namen pomoči in njeno področje uporabe, če je to primerno, za vsak ukrep:

1.2 Ali pomoč neposredno prispeva k ustvarjanju kulturne stvaritve (za kinematografijo ali televizijo)?

1.3 Prosimo, navedite, katere določbe zagotavljajo, da ima pomoč kulturni cilj:

1.4 Ali pomoč učinkuje tako, da podpira industrijske naložbe?

2. Pogoji za upravičenost

Prosimo, navedite pogoje za upravičenost do pomoči:

2.2 Upravičenci

2.2.1 Ali shema pomoči razlikuje med posebnimi kategorijami upravičencev (npr. fizičnimi/pravnimi osebami, odvisnimi/neodvisnimi producenti/radijskimi ali televizijskimi postajami itd.)? …

2.2.2 Ali shema pomoči dela razliko na podlagi državljanstva ali stalnega prebivališča?

2.2.3 Če imajo upravičenci sedež na ozemlju države članice, ali morajo izpolniti kakršne koli pogoje poleg tistega, po katerem jih mora zastopati stalna agencija? (Pozorni bodite na to, da se mora sedež opredeliti ob upoštevanju ozemlja države članice in ne posameznih delov te države.)

2.2.4 Če pomoč vsebuje elemente davka, ali morajo upravičenci izpolniti kakršne koli pogoje poleg tistega, po katerem morajo imeti obdavčljiv dohodek na ozemlju države članice?

3. Teritorialni obseg

3.1 Prosimo, navedite morebitno določbo o kateri koli obliki obveznosti glede porabe na ozemlju države članice ali v enem izmed njenih delov:

3.2 Ali je skladnost z minimalnim teritorialnim obsegom pogoj za upravičenost do pomoči?

3.3 Ali se zahtevani teritorialni obseg izračuna ob upoštevanju celotnega proračuna za film ali za znesek pomoči?

3.4 Ali se pogoj glede teritorialnega obsega uporablja za nekatere posebne postavke proračuna za produkcijo?

3.5 Ali se absolutni znesek pomoči prilagaja sorazmerno z izdatki na ozemlju države članice?

3.6 Ali je intenzivnost pomoči sorazmerna z dejanskim teritorialnim obsegom?

3.7 Ali se intenzivnost pomoči prilagaja glede na sorazmerje z zahtevanim teritorialnim obsegom?

4. Upravičeni stroški

4.1 Prosimo, navedite stroške, ki se lahko upoštevajo pri določitvi zneska pomoči:

4.2 Ali se vsi upravičeni stroški nanašajo neposredno na ustvarjanje kinematografskega ali avdiovizualnega dela?

5. Intenzivnost pomoči

5.1 Prosimo, navedite, ali shema pomoči opredeljuje koncept zahtevnega, nizkoproračunskega filma, da bi se dosegla intenzivnost pomoči, ki je večja kakor 50 % proračuna za produkcijo:

5.2 Če je tako, prosimo, navedite vrste filmov, ki jih to pojmovanje obsega:

5.3 Prosimo, navedite, ali se lahko pomoč združi z drugimi shemami pomoči ("kumulacija pomoči") ali drugimi načini pridobivanja pomoči, in če lahko, kakšna ureditev je sprejeta za omejitev te kumulacije ali za zagotovitev, da kumulacija ne preseže največje intenzivnosti pomoči za zadevno delo:

6. Skladnost

6.1 Prosimo, navedite obrazloženo utemeljitev, ki potrjuje skladnost pomoči z načeli iz Sporočila Komisije o nekaterih pravnih vidikih kinematografskih in drugih avdiovizualnih del:

7. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Sporočila Komisije o nekaterih pravnih vidikih kinematografskih in drugih avdiovizualnih del:

DEL III.10

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA VARSTVO OKOLJA

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli pomoči na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja [55].

1. Cilj pomoči

1.1 Kateri cilji se želijo doseči glede varstva okolja? (Prosimo, predložite podroben opis za vsak del sheme pomoči.)

Če se je zadevni ukrep uporabljal že v preteklosti, kakšni so bili rezultati glede varstva okolja? …

1.2 Če je ukrep nov, kakšni rezultati so predvideni in za kako dolgo obdobje?

2. Pomoč za naložbe, katerih cilj je prilagoditev novim standardom ali nadgradnja obstoječih standardov

2.1 Pomoč za prilagoditev novim standardom Skupnosti

2.1.1 Ali bo pomoč za prilagoditev standardom Skupnosti že odobrena v trenutku priglasitve?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, katere standarde Skupnosti zadeva?

Datum, ko so jih uradno sprejele pristojne ustanove Skupnosti:

Prosimo, potrdite, da ne bo nobena pomoč odobrena velikim podjetjem za doseganje standardov Skupnosti, ki so že sprejeti, vendar še niso začeli veljati:

□ | DA | □ | NE |

Če so standardi Skupnosti določeni v direktivi, kakšni roki so določeni za prenos v nacionalno zakonodajo?

2.1.2 Kateri stroški so upravičeni?

Prosimo, pojasnite, kako bo zagotovljeno, da so upravičeni samo dodatni stroški, potrebni za doseganje okoljskega cilja, in kako bodo upoštevani prihranki stroškov v prvih petih letih trajanja naložbe:

Koliko se upoštevajo prednosti, ki izhajajo iz morebitnega povečanja zmogljivosti in iz postranske dodatne proizvodnje? …

2.1.3 Kolikšna je največja intenzivnost pomoči, izražena kot bruto znesek predvidene pomoči?

2.2 Državna pomoč, katere cilj je nadgradnja standardov Skupnosti ali ki je predvidena, kadar ni nobenih standardov Skupnosti.

2.2.1 Če obstajajo standardi Skupnosti, prosimo, da jih opišete:

Če ni nobenih standardov Skupnosti, ali obstajajo nacionalni standardi?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, priložite kopije zadevnih besedil.

Prosimo, potrdite, da bo podjetju odobrena pomoč samo za doseganje tistih nacionalnih standardov, ki so strožji od standardov Skupnosti, ali kadar standardov Skupnosti ni, če izpolnjuje ustrezni standard do končnega datuma, ki se določi v skladu z nacionalnim ukrepom:

Prosimo, navedite primere naložb, ki izpolnjujejo pogoje za odobritev podpore: …

Če gre za nacionalne standarde, ali so strožji kakor standardi Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, razložite: …

2.2.2 Kolikšni so upravičeni stroški?

Prosimo, pojasnite, kako bo zagotovljeno, da so upravičeni samo dodatni stroški, potrebni za doseganje okoljskega cilja, in kako bodo upoštevani kateri koli prihranki stroškov v prvih petih letih trajanja naložbe:

Koliko se upoštevajo prednosti, ki izhajajo iz morebitnega povečanja zmogljivosti in iz postranske dodatne proizvodnje?

2.2.3 Prosimo, navedite bruto intenzivnost predvidenega ukrepa pomoči

Kolikšna je standardna bruto intenzivnost predvidenega ukrepa pomoči?

Ali shema pomoči predvideva dodatek za podjetja s sedežem v regijah, ki izpolnjujejo pogoje za državno regionalno pomoč?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri dodatki so predvideni?

Ali shema pomoči predvideva dodatek za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite podrobnosti: …

Ali se lahko dodatek kumulira z dodatkom za podjetja s sedežem v regijah prejemnicah pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite možne načine:

3. Pomoč za naložbe v elektroenergetski sektor

3.1 Pomoč za naložbe, katerih cilj je varčevanje z energijo

3.1.1 Kakšni prihranki z energijo se pričakujejo na podlagi ad hoc pomoči ali sheme pomoči?

Ali je znesek pričakovanih prihrankov ocenil neodvisni strokovnjak? (Prosimo, navedite primere naložb, ki izpolnjujejo pogoje za odobritev pomoči.)

3.1.2 Kakšni prihranki CO2 se pričakujejo na podlagi ad hoc pomoči ali sheme pomoči?

3.1.3 Kolikšni so upravičeni stroški?

Prosimo, pojasnite, kako bo zagotovljeno, da so upravičeni samo dodatni stroški, potrebni za doseganje okoljskega cilja, in kako bodo upoštevani kateri koli prihranki stroškov v prvih petih letih trajanja naložbe:

Koliko se upoštevajo prednosti, ki izhajajo iz morebitnega povečanja zmogljivosti in iz postranske dodatne proizvodnje?

Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči?

Ali projekt predvideva dodatek za podjetja z območij, ki izpolnjujejo pogoje za sheme državne regionalne pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri dodatki so predvideni?

Ali načrtovana shema pomoči predvideva dodatek za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri dodatek?

Ali se lahko ta dodatek kumulira z dodatkom za podjetja s sedežem na območju, ki dobiva pomoč?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri so pogoji za to? …

3.2 Pomoči v korist soproizvodnje električne energije in toplote

3.2.1 Kateri primarni viri energije se uporabljajo v proizvodnem procesu?

3.2.2 Kakšna korist za okolje izhaja iz zadevnega ukrepa pomoči?

Če je pretvorbena učinkovitost izjemno visoka, navedite primerljivo povprečje:

Kakšna je minimalna pretvorbena učinkovitost obratov za soproizvodnjo toplotne in električne energije?

Če ukrepi dovoljujejo zmanjšanje porabe energije, v kakšnem sorazmerju?

Ali je določbe pripravil neodvisni strokovnjak?

V kakšnem pomenu in koliko je proizvodni proces morebiti manj škodljiv za okolje?

3.2.3 Kolikšni so upravičeni stroški?

Kolikšni bi bili investicijski stroški za namestitev proizvodne enote za električno (ali toplotno) energijo za enako zmogljivost na podlagi učinkovite proizvodnje energije?

Koliko se prodana toplotna energija (če je obrat predviden predvsem za proizvodnjo energije) ali prodana električna energija (v nasprotnem primeru) upošteva pri zmanjšanju večjih investicijskih stroškov?

Če gre za nadomestitev obstoječega obrata, ali iz povečanja zmogljivosti ali prihranka stroškov izhajajo prednosti?

Kako se te prednosti izračunajo?

3.2.4 Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči?

Kolikšna je standardna največja bruto intenzivnost pomoči?

Ali načrtovana shema pomoči predvideva dodatek za podjetja z območij, ki dobivajo pomoč?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kateri dodatki so predvideni? …

Ali je predviden dodatek za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite podrobnosti:

Ali se lahko ta dodatek kumulira z dodatkom za podjetja z območij, ki dobivajo pomoč?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, pod katerimi pogoji?

3.3 Pomoč za naložbe v obnovljive energetske vire

3.3.1 Za katere vrste energije gre? Ali so zajete z opredelitvijo obnovljivih virov energije iz člena 2 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/77/ES z dne 27. septembra 2001 [56]?

Če gre za naložbe, ki so predvidene za oskrbo celotne skupnosti z energijo, opišite meje te skupnosti in vrste energije, ki so se prej uporabljale za ta namen.

3.3.2 Kolikšni so upravičeni stroški?

Kakšni bi bili investicijski stroški za namestitev proizvodne enote za električno energijo z enako zmogljivostjo na podlagi učinkovite proizvodnje energije?

3.3.3 Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči?

Če pomoč krije skupne upravičene stroške, zakaj je taka stopnja pomoči nujna?

Če gre za podobne okoliščine, kako bi se proizvedena energija prodajala, po katerih distributerjih in po katerih tarifah? …

Ali načrtovana shema pomoči predvideva dodatek za podjetja s sedežem v regijah, ki izpolnjujejo pogoje za državno regionalno pomoč?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kolikšna je višina dodatka? …

Ali je predviden dodatek za MSP?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite podrobnosti: …

Ali se lahko ta dodatek kumulira z dodatkom za podjetja iz regij prejemnic pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, pod katerimi pogoji? …

Ali se lahko priglašena naložba združi z drugo državno pomočjo v smislu člena 87(1) Pogodbe ES ali z drugimi finančnimi sredstvi Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, se prosimo obvežite, da boste upoštevali intenzivnost pomoči iz Smernic za okoljsko pomoč ali, kadar se odobri pomoč, ki je predvidena za različne namene in vključuje enake upravičene stroške, najugodnejšo zgornjo mejo pomoči: …

4. Pomoč za sanacijo onesnaženih industrijskih območij

4.1 Za katero lokacijo gre (opis lokacije) in kakšne so značilnosti onesnaženja?

Ali so bile značilnosti, obseg in tveganje za zdravje ljudi ter onesnaženo okolje predmet ocene neodvisnega strokovnjaka?

□ | DA | □ | NE |

Katerega(-ih)? Priložite kopije poročil.

4.2 Če gre za pomoč ad hoc, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali je lokacija trenutno v javni ali zasebni lasti?

Če je lokacija trenutno v javni lasti, ali jo je kupila javna uprava zaradi izvajanja dejavnosti za izboljšanje/sanacije?

□ | DA | □ | NE |

Ali je ugotovljeno, kdo je odgovoren za onesnaženje lokacije?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, da na kratko opišete okoliščine, zaradi katerih je onesnaževalec odvezan odgovornosti:

Ali je vrednost onesnažene lokacije (pred sanacijo) ocenjena na podlagi strokovne analize?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšna je tržna vrednost lokacije pred začetkom sanacije?

Kolikšni so stroški, izračunani za sanacijska dela? …

Kolikšni so primarni stroški v smislu Sporočila Komisije o elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč in stavb s strani organov oblasti?

Ali je vrednost lokacije po sanaciji ovrednotena na podlagi neodvisne strokovne ocene?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšna je ocenjena tržna vrednost sanirane lokacije?

Ali javna uprava namerava prodati zemljišče v treh letih po datumu nakupa?

Za kakšne namene bo onesnažena lokacija uporabljena po sanaciji?

Kolikšna je predvidena pomoč?

Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči?

4.3 Če gre za posamezno pomoč, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja:

Kolikšna je predvidena pomoč?

Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči?

Ali so izvedene podobne sheme pomoči za financiranje sanacije drugih lokacij v vaši državi članici? (Prosimo, pojasnite, koliko lokacij je izboljšanih na podlagi podobnih shem pomoči in kolikšni zneski so dodeljeni le-tem.) …

5. Pomoč za premestitev podjetja

5.1 V katerem kraju je podjetje, ki naj užije pomoč za premestitev?

Če je lokacija na območju Natura 2000, v katerem zakonodajnem besedilu je določena ta razvrstitev?

5.2 Zakaj je potrebna premestitev?

Prosimo, navedite kratek opis okoljskih, socialnih in javnozdravstvenih razmer, zaradi katerih je premestitev potrebna. Ali je lastnik podjetja odgovoren (po nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Skupnosti) za onesnaženje/okoljski problem?

5.3 Ali obstaja upravna ali sodna odločba, ki določa premestitev podjetja?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, priložite izvod zadevne odločbe.

Prosimo, potrdite, da bo upravičenec upošteval najstrožje okoljske standarde, ki se uporabljajo v novi regiji, v katero je premeščen:

5.4 Kolikšne dobičke lahko podjetje pričakuje od prodaje, razlastitve ali oddajanja v najem zapuščenega ozemlja ali objektov in naprav?

5.5 Kolikšni stroški so predvideni v zvezi z novim obratom, ki ima enake zmogljivosti kakor zapuščeni obrat?

Ali bodo iz premestitve izhajale kazni za predčasni zaključek pogodbe v zvezi z najemom zemljišča ali objektov?

Ali nova tehnologija, ki se uporabi po premestitvi, prinaša kakršne koli koristi?

Ali boljše izkoriščanje obratov po premestitvi prinaša računovodski dobiček?

Kolikšna je največja bruto intenzivnost predvidene pomoči? …

6. Pomoč MSP za svetovanje na področju okolja

6.1 Kdo so potencialni upravičenci do pomoči?

Ali izpolnjujejo vse pogoje iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči MSP [57]?

6.2 Ali bodo svetovanje opravljale zunanje družbe?

□ | DA | □ | NE |

Ali imajo zunanje družbe finančne povezave s podjetji, ki so upravičena do pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, da natančno navedete značilnosti svetovanja: …

7. Pomoč za tekoče poslovanje, namenjena izboljšanju ravnanja z odpadki in spodbujanju varčevanja z energijo

7.1 Kolikšni so dodatni proizvodni stroški in kolikšen delež se krije iz sredstev pomoči?

Če je pomoč degresivna, prosimo, navedite podrobnosti:

7.2 Koliko traja obdobje, predvideno za uporabo priglašene sheme pomoči?

7.3 Posebna vprašanja pri pomoči za izboljšanje ravnanja z odpadki:

Kako je zagotovljeno, da upravičenec financira storitev, ki se opravi sorazmerno s količino proizvedenih odpadkov in/ali stroškov ravnanja z njimi?

Če gre za pomoč za ravnanje z industrijskimi odpadki, ali se uporabljajo pravila Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih, prosimo, opišite: …

Če pravila Skupnosti ne obstajajo, ali obstajajo nacionalna pravila? …

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih, prosimo, opišite: …

Če je tako, ali so ta nacionalna pravila strožja kakor pravila Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, jih, prosimo, opišite: …

8. Pomoč za tekoče poslovanje v obliki znižanja davka ali izvzetja

8.1 Uvedba davka zaradi obveznosti do Skupnosti

8.1.1 Država članica odobri izvzetja, na podlagi katerih je davčna stopnja nižja kakor minimalna davčna stopnja Skupnosti

V zvezi s katerim davkom se odobri zmanjšanje ali izvzetje?

Kako obračunavanje davka prispeva k varstvu okolja?

Kateri rezultati so doseženi ali pričakovani na podlagi davka?

Ali je Svet odobril ta izvzetja ob uporabi davčnih predpisov Skupnosti?

Zakaj je treba uporabljati nižje davčne stopnje od minimalnih davčnih stopenj Skupnosti?

Ali so sektorji upravičeni do zmanjšanja davka zaradi močne konkurence v Skupnosti in/ali mednarodne konkurence?

Koliko podjetij je lahko upravičenih do tega ukrepa?

Ali morajo ta podjetja plačevati druge dajatve v zvezi z varstvom okolja?

8.1.2 Država članica odobri zmanjšanje davka po stopnji, ki je nižja od minimalne davčne stopnje Skupnosti

V zvezi s katerim davkom se odobri zmanjšanje ali izvzetje?

Kako obračunavanje davka prispeva k varstvu okolja?

Kateri rezultati so doseženi ali pričakovani kot neposredna posledica davka?

Ali je odstopanje pogojeno s sklenitvijo sporazumov med podjetji prejemniki pomoči in državo članico zaradi izboljšanja varstva okolja?

□ | DA | □ | NE |

Kakšne so značilnosti teh sporazumov? …

Ali so sporazumi odprti za vse sektorje gospodarstva, ki so lahko upravičeni do davčnega ukrepa?

Če je podpis sporazuma prostovoljen in ni pogoj za upravičenost do davčne ugodnosti, kolikšen je med upravičenci do davčne ugodnosti (pričakovani) odstotek pristopov k sporazumom?

Kdo zagotavlja spremljanje sporazumov, ki jih sklenejo podjetja?

Kakšne kazni so predvidene ob neizpolnjevanju obveznosti, prevzetih s sporazumi?

Priložite kopijo teh sporazumov ali jih podrobno opišite.

Če imajo nacionalni predpisi enako veljavnost kakor zgoraj navedeni sporazumi, prosimo, priložite kopijo predpisov.

Če ni sporazumov med podjetji in državo članico, kolikšna je davčna stopnja, ki jo podjetja dejansko plačajo po uporabi zmanjšanja, ter kolikšna je razlika med tem zneskom in minimalno davčno stopnjo Skupnosti?

8.1.3 Odstopanja, ki se uporabljajo pri uvedbi novega davka, ki se naloži, če ni obveznosti do Skupnosti

Ali so odstopanja pogojena s prostovoljno ali obvezno sklenitvijo sporazumov med podjetji in državo članico, katerih cilj je izboljšanje okolja?

□ | DA | □ | NE |

Kakšne so značilnosti teh sporazumov?

□ | DA | □ | NE |

Ali so odprti za vse sektorje gospodarstva, ki so lahko upravičeni do davčnega ukrepa?

□ | DA | □ | NE |

Če je podpis sporazuma prostovoljen in ni pogoj za upravičenost do davčne ugodnosti, kolikšen je med upravičenci do davčne ugodnosti odstotek pristopov k sporazumom?

Kdo zagotavlja upoštevanje obveznosti, ki jih prevzamejo podjetja?

Kakšne so kazni ob neizpolnjevanju obveznosti, ki so predvidene v sporazumih?

Priložite kopijo osnutkov sporazumov, če so na voljo, ali opišite njihovo vsebino.

Če obstajajo nacionalni predpisi z enako veljavnostjo kakor zgoraj navedeni sporazumi, priložite kopijo teh nacionalnih predpisov.

Če ni sporazumov med podjetji in državo članico, kolikšna je davčna stopnja, ki jo podjetja dejansko plačajo po uporabi zmanjšanja, ter kolikšna je razlika med slednjo in "običajno" nacionalno davčno stopnjo?

Prosimo, predložite številčne podatke, ki omogočajo Komisiji oceno deleža dejansko plačanega davka.

Koliko traja obdobje, predvideno za uporabo priglašene načrtovane sheme pomoči?

8.1.4 Odstopanja, ki se uporabljajo za obstoječe davke

Kakšen je vpliv zadevnega davka, povezanega z ukrepom, na okolje?

Kdaj je bil davek uveden?

Za katere upravičence?

Ali je odločba o odobritvi zmanjšanja davka za upravičence, ki jih zadeva ta priglasitev, sprejeta v zvezi z znatnim povečanjem davka?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite spremembe zadevne davčne stopnje v daljšem časovnem obdobju, izražene v absolutnih številkah. Ali so odstopanja postala nujna po znatni spremembi gospodarskih razmer?

Opišite spremembo:

Ali je sprememba značilna za eno državo članico ali obstaja v vseh državah članicah?

Katero povečanje dajatev izhaja iz spremembe gospodarskih razmer?

Koliko traja obdobje uporabe priglašene načrtovane sheme pomoči?

8.1.5 Davčna oprostitev, potrebna pri posodobitvi proizvodnje energije zaradi doseganja večje energetske učinkovitosti

Kateri tradicionalni viri energije se uporabljajo pri proizvodnji energije?

Kako se energetska učinkovitost razlikuje v primerjavi s tradicionalnimi načini proizvodnje?

Kateri dodatni stroški bodo nastali zaradi predvidene proizvodnje?

9. Pomoč za tekoče poslovanje v zvezi obnovljivimi viri energije

9.1 Za katere vrste energije gre?

Ali so ti tipi energije zajeti v opredelitvi obnovljivih virov energije iz člena 2 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/77/ES z dne 27. septembra 2001?

9.2 Pomoč v zvezi z nadomestilom za razliko med proizvodnimi stroški obnovljivih virov energije in tržnimi cenami te energije: …

Ali so to novi obrati?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšni so povprečni proizvodni stroški in razlika glede na povprečno tržno ceno vsakega obnovljivega vira energije?…

Prosimo, da natančno opišete podporni mehanizem in zlasti metodo izračuna zneska pomoči:

Koliko traja obdobje, predvideno za amortizacijo obratov? …

Prosimo, dokažite, da sedanja neto vrednost pomoči ne bo presegla sedanje neto vrednosti skupnih investicijskih stroškov elektrarne ali tipa elektrarne, za katero velja ureditev pomoči:

Če je pomoč predvidena za več let, kakšni so načini pregleda proizvodnih stroškov in tržnih cen?

Ali so obrati za proizvodnjo obnovljivih virov energije ravno tako upravičeni do pomoči za naložbe?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, v kakšnem obsegu?

Kako se pomoč za naložbe upošteva pri določitvi potrebe po pomoči za tekoče poslovanje?

Ali pomoč vsebuje element donosnosti kapitala?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, v kakšnem obsegu?

Prosimo, pojasnite, zakaj je to potrebno.

Ali je lahko pomoč za sektor biomase večja kakor obseg naložb?

9.3 Pomoč v obliki tržnih mehanizmov

Ali so to novi obrati?

□ | DA | □ | NE |

Kolikšni so povprečni proizvodni stroški za zadevne obnovljive vire energije in razlika glede na povprečno tržno ceno energije?

Kako bo mehanizem deloval?

Kako je zagotovljeno, da mehanizem ne odvrača proizvajalcev energije iz obnovljivih virov od tega, da bi postali konkurenčnejši?

Kako mehanizem upošteva uvoz in izvoz električne energije?

Če gre za "zelena potrdila", ali država članica neposredno ali posredno posega v določanje cen?

Ali lahko država članica, če tako želi, da nova potrdila na trg ali jih kupi?

□ | DA | □ | NE |

Ali sistem vključuje dajatev, ki jo je treba plačati ob neizpolnjevanju obveznosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, kako se ta denar pobira, upravlja in uporablja?

Kako bo zagotovljen nadzor, ki naj prepreči čezmerno kompenzacijo sodelujočih podjetij?

9.4 Pomoč za tekoče poslovanje na podlagi odpravljenih zunanjih stroškov

Ali so to novi obrati?

□ | DA | □ | NE |

Kako in kdo je izračunal odpravljene zunanje stroške? (Prosimo, predložite obrazloženo in kvantificirano primerjalno stroškovno analizo skupaj z oceno zunanjih stroškov, ki nastanejo zaradi konkurenčnih proizvajalcev.)

Kolikšen je največji znesek pomoči na kWh?

Kako se izvaja nadzor, ki naj zagotovi, da se zneski, ki presegajo znesek na podlagi možnosti 1, dejansko ponovno naložijo v zadevni sektor ali obnovljive vire energije?

10. Pomoč za tekoče poslovanja v zvezi s soproizvodnjo toplotne in električne energije

10.1 Kateri primarni viri energije se uporabljajo pri proizvodnem procesu?

Kako načrtovani ukrep koristi okolju?

Če je pretvorbena učinkovitost izjemno visoka, kolikšno je primerljivo povprečje?

Kakšna je minimalna pretvorbena učinkovitost obratov za soproizvodnjo toplotne in električne energije?

Koliko ukrep pomoči morebiti omogoča zmanjšanje energijske porabe?

Ali je ukrepe ocenil neodvisni strokovnjak?

Glede česa in koliko je proizvodni proces morebiti manj škodljiv za okolje?

Kakšne so podrobnosti načrtovane pomoči?

Kolikšni so povprečni proizvodni stroški in povprečne tržne cene za proizvedeno energijo vseh vrst?

Kolikšna je tržna cena enote za tradicionalno energijo?

Če gre za industrijsko uporabo soproizvodnje toplotne in električne energije, kakšne so morebitne prednosti proizvodnje toplote?

Če je pomoč predvidena za več let, kakšni so pogoji za prilagoditev proizvodnih stroškov in tržnih cen?

11. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi Smernic za državno pomoč za varstvo okolja:

DEL III.11

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA TVEGANI KAPITAL

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči iz Sporočila o državni pomoči in tveganem kapitalu [58]. Prosimo, upoštevajte, da je treba, če je shema pomoči zajeta v drug okvir ali smernice, namesto njega uporabiti ustrezen standardni obrazec za priglasitev, ki je predviden za zadevni okvir ali smernice.

1. Upravičenci do pomoči

Kdo je/so upravičenec/upravičenci do sheme pomoči (prosimo, označite eno ali več okenc, če je to primerno):

1.1 □ investitorji, ki ustanavljajo sklad ali zagotavljajo lastniški kapital v družbi ali skupini družb. Prosimo, navedite merila za izbor:

1.2 □ investicijski sklad ali drugi posredniški organ. Prosimo, navedite merila za izbor:

1.3 □ podjetja, v katerih so izvedene naložbe. Prosimo, navedite merila za izbor:

2. Oblika pomoči

2.1 Shema pomoči predvideva naslednji(-e) ukrep(-e) in/ali instrument(-e) (prosimo, označite eno ali več okenc, če je to primerno):

□ ustanovitev investicijskega sklada (tj. sklad tveganega kapitala), v katerem so organi oblasti partner, vlagatelj ali udeleženec. Prosimo, navedite:

□ subvencije investicijskemu skladu (tj. skladu tveganega kapitala) za kritje administrativnih stroškov in stroškov upravljanja. Prosimo, navedite:

□ bodisi garancije vlagateljev tveganega kapitala ali kapitalskih skladov za kritje izgub pri financiranju bodisi garancije v zvezi s posojili vlagateljem ali skladom za naložbe v tvegani kapital. Prosimo, navedite:

□ druge finančne instrumente, namenjene vlagateljem tveganega kapitala ali skladom tveganega kapitala za pridobitev dodatnega kapitala za naložbe. Prosimo, navedite:

□ davčne spodbude, ki so namenjene vlagateljem za naložbe v tvegani kapital. Prosimo, navedite:

2.2 Iz kombinacije zgoraj navedenega(-ih) ukrepa(-ov) in/ali instrumenta(-ov) ne izhaja zagotovitev kapitala podjetju(-jem), v katerem(-ih) so izvedene naložbe le v obliki posojil (vključujoč podrejena posojila in posojila za "lastniški kapital") ali drugih instrumentov, ki zagotavljajo vlagatelju/posojilodajalcu nespremenljiv minimalni donos. Prosimo, razložite:

3. Tržna neuspešnost

3.1 □ Največja tranša finančnih sredstev za ciljna podjetja, ki se financirajo v okviru sheme pomoči, ni večja kakor:

□ 500000 eurov;

□ 750000 eurov za podjetja v regijah, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč po členu 87(3)(c) Pogodbe ES;

□ 1 milijon eurov za podjetja v regijah, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč po členu 87(3)(a) Pogodbe ES.

3.2 □ Če so največje tranše finančnih sredstev za ciljna podjetja, ki se financirajo v okviru sheme pomoči, večje kakor zgoraj navedeni pragi, se mora shema pomoči utemeljiti s "tržno neuspešnostjo" na zadevnem(-ih) območju(-ih) naložb. Prosimo, navedite dokaze o obstoju neuspešnosti:

4. Najpomembnejše značilnosti pomoči

4.1 Državna finančna sredstva so omejena izključno ali pretežno na naložbe lastniškega kapitala v:

□ podjetja v regijah prejemnicah pomoči, ki izpolnjujejo pogoje po členu 87(3)(a) in/ali členu 87(3)(c) Pogodbe ES;

□ mikro ali mala podjetja;

□ srednje velika podjetja ob začetku njihovega delovanja ali drugih zgodnjih fazah oziroma v tista na območjih, ki dobivajo pomoč;

□ za srednje velika podjetja po začetku njihovega delovanja ali drugih zgodnjih fazah oziroma tista zunaj območij, ki dobivajo pomoč, so skupna finančna sredstva na podlagi ukrepa omejena za posamezno podjetje. Prosimo, razložite:

4.2 Shema pomoči je osredotočena na tržno neuspešnost rizičnega kapitala in predvideva financiranje podjetij, predvsem v obliki lastniškega kapitala ali nepravega lastniškega kapitala. Prosimo, navedite, če je to potrebno:

4.3 Odločbe o naložbah so pridobitno naravnane in obstaja povezava med uspešnostjo naložb in tistimi, ki so pristojni za te odločbe, kar dokazujejo naslednje točke:

□ celoten kapital, vložen v ciljna podjetja, zagotovijo vlagatelji v tržno gospodarstvo ali

□ vlagatelji v tržno gospodarstvo imajo pomembno vlogo v ciljnih podjetjih. Prosimo, razložite:

4.3.1 Če gre za investicijske sklade, se pridobitna naravnanost naložb dokaže z naslednjimi elementi (prosimo, označite eno ali več okenc, če je to primerno):

□ vsaj 50 % kapitala sklada zagotovijo zasebni vlagatelji;

□ vsaj 30 % kapitala sklada zagotovijo zasebni vlagatelji, če gre za ukrepe, izvajajoče v regijah prejemnicah pomoči, ki izpolnjujejo pogoje po členu 87(3)(a) in/ali členu 87(3)(c) Pogodbe ES;

□ z drugimi dejavniki, ki utemeljujejo različno količino zasebnega kapitala. Prosimo, opišite:

□ obstaja sporazum med poklicnim upraviteljem sklada in udeleženci sklada, ki določa, da so osebni prejemki upravitelja povezani z uspešnostjo sklada, ter nedvoumno navaja cilje sklada in časovno razporeditev naložb;

□ zasebni vlagatelji so zastopani pri sprejemanju odločitev;

□ uporablja se najboljša praksa in regulativni nadzor pri upravljanju sklada.

4.4 □ Izkrivljanje konkurence med vlagatelji in investicijskimi skladi je zmanjšano, kolikor je mogoče, kar dokazuje:

□ razpis za zbiranje ponudb z navedbo vseh preferenčnih pogojev za zasebne vlagatelje;

□ če gre za investicijski sklad, javni poziv za udeležbo vlagateljev ob njegovi ustanovitvi;

□ če gre za shemo pomoči (npr. garancijsko shemo), ostane odprt za vse nove tekmece.

4.5 □ Vsaka naložba temelji na podrobnem poslovnem načrtu, ki naj dokaže sposobnost za preživetje vsakega projekta.

4.6 □ V okviru sheme pomoči je določen jasen "izstopni mehanizem". Prosimo, razložite:

4.7 □ Ali je v okviru sheme predvidena ponovna uporaba sredstev?

4.8 □ Osredotočenost na sektorje. Ciljna podjetja so dejavna samo v enem ali samo v nekaterih gospodarskih sektorjih. Prosimo, navedite sektor(-je) in poudarite poslovno logiko in cilje splošnega interesa:

5. Kumulacija pomoči

5.1 □ Če shema pomoči določa pomoč podjetjem, v katerih so opravljene naložbe, ali so ta podjetja že prejemniki pomoči v drugem okviru [59], vključujoč druge odobrene sheme pomoči?

Prosimo, da jih navedete:

5.2 □ Če se lastniški kapital, ki je določen v skladu z ureditvijo za tvegani kapital, uporablja za financiranje začetne naložbe, stroškov raziskovanja in razvoja ali drugih stroškov, ki so upravičeni v skladu z drugimi okviri, ali je upoštevana tudi zgornja meja pomoči, upoštevajoč element pomoči iz ureditve za tvegani kapital? Prosimo, razložite:

6. Druge informacije

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega(-ih) ukrepa(-ov) na podlagi sporočila o pomoči in tveganem kapitalu:

DEL III.12.A

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O KMETIJSTVU

Prosimo, upoštevajte, da se del III.10 obrazca za priglasitev državne pomoči uporablja samo za dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, to je s proizvodi s seznama v Prilogi I k Pogodbi ES. Vendar se v zvezi s promocijo kmetijskih proizvodov izjemoma uporabljajo pravila o državni pomoči tudi za nekatere proizvode, ki jih ni v Prilogi I. Prosimo, upoštevajte, da se posebna pravila o državni pomoči ne uporabljajo za ukrepe v zvezi s predelavo proizvodov iz Priloge I v proizvode, ki jih ni v navedeni prilogi. V zvezi s temi ukrepi je treba izpolniti zadevno rubriko splošnega obrazca za priglasitev.

1. Proizvodi

1.1 Ali se ukrep uporablja za katerega koli izmed naslednjih proizvodov, za katere še vedno ne velja skupna tržna ureditev:

□ krompir, razen škrobnega krompirja,

□ konjsko meso,

□ med,

□ kavo,

□ pluto?

□ Ukrep se ne uporablja za nobenega izmed teh proizvodov.

2. Spodbujevalni učinek

2.1 Ali lahko potrdite, da ne bo odobrena nobena pomoč v zvezi z delom ali dejavnostmi, ki se začnejo, preden se vloga za pomoč pravilno predloži pristojnim oblastem in jo slednji sprejmejo z obvezujočim učinkom?

□ | DA | □ | NE |

Če ni tako, prosimo, upoštevajte, da v skladu s točkama 3.5 in 3.6 Smernic za kmetijstvo pomoči, dodeljene v zvezi z dejavnostmi, ki jih je upravičenec že začel, ni mogoče obravnavati kot pomoči, ki ima potreben spodbujevalni element, in jo je treba obravnavati kot pomoč za tekoče poslovanje (ki je po zakonodaji o državni pomoči načelno prepovedana).

3. Vrsta pomoči

3.1 Katero(-e) vrsto(-e) pomoči zajema načrtovani ukrep?

3.1.1 □ pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva (točka 4.1 Smernic za kmetijstvo [60]. Prosimo, izpolnite del III.12.a.i tega obrazca za priglasitev.);

3.1.2 □ pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (točka 4.2 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, nadaljujte z delom III.12.a.ii tega obrazca za priglasitev;

3.1.3 □ pomoč za naložbe za spodbujanje diverzifikacije kmetijskih dejavnosti (točka 4.3, 4.1 ali 4.2 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, nadaljujte z rubriko 10 dela III.12.a.i tega obrazca za priglasitev;

3.1.4 □ pomoč za dodatne stroške ali izpad dohodka zaradi izpolnjevanja kmetijskih okoljskih obveznosti (točka 5.3 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.b tega obrazca za priglasitev;

3.1.5 □ pomoč za tekoče poslovanje v zvezi z varstvom okolja (točka 5.5 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.b;

3.1.6 □ pomoč (razen pomoči za naložbe) kot nadomestilo za prikrajšanost na območjih z omejenimi možnostmi (točka 6 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.c;

3.1.7 □ pomoč za naselitev mladih kmetov (točka 7 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.d;

3.1.8 □ pomoč za predčasno upokojitev ali za opustitev kmetijskih dejavnosti (točka 8 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.e;

3.1.9 □ pomoč za zaprtje proizvodnih, predelovalnih in prodajnih zmogljivosti (točka 9 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.f;

3.1.10 □ pomoč skupinam proizvajalcev (točka 10 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.g;

3.1.11 □ pomoč za odpravo škode, nastale v kmetijski proizvodnji ali na kmetijskih proizvajalnih sredstvih (točka 10 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.h;

3.1.12 □ pomoč za komasacijo in arondacijo zemljišč (točka 12 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.k;

3.1.13 □ pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov (točka 13 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.j;

3.1.14 □ pomoč za zagotovitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju (točka 14 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.k;

3.1.15 □ pomoč živinorejskemu sektorju (točka 15 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.l;

3.1.16 □ pomoč najbolj oddaljenim regijam in Egejskim otokom (točka 16 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.m;

3.1.17 □ pomoč za raziskave in razvoj (točka 17 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.6.a;

3.1.18 □ pomoč za (spodbujanje in) oglaševanje kmetijskih proizvodov (točka 18 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.o;

3.1.19 □ pomoč v obliki subvencioniranih kratkoročnih posojil (točka 19 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.n;

3.1.20 □ pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (točka 20 Smernic za kmetijstvo). Prosimo, izpolnite del III.12.p;

3.1.21 □ pomoč za testiranje TSE, poginule živali in klavnične odpadke. Prosimo, izpolnite del III.12.q;

3.1.22 □ pomoč na področju zaposlovanja. Prosimo, izpolnite zadevno rubriko splošnega obrazca za priglasitev in del III. 3;

3.1.23 □ pomoč za usposabljanje. Prosimo, izpolnite del III.2.

DEL III.12.A.I

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Ta obrazec za priglasitev se nanaša na naložbe v kmetijska gospodarstva v skladu z opisom iz točk 4.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 in 4.3 Smernic.

Ta obrazec morajo uporabljati države članice za priglasitev vsake pomoči za posamezne naložbe, katerih upravičeni stroški presegajo 12,5 milijona eurov ali za katere dejanski znesek pomoči presega 6 milijonov eurov (člen 1(3) Uredbe (ES) št. 1/2004).

1. Cilji pomoči

1.1 Katerega izmed naslednjih ciljev želi pomoč doseči:

□ zmanjšati proizvodne stroške;

□ izboljšati in prerazporediti proizvodnjo;

□ izboljšati kakovost;

□ ohraniti ter izboljšati naravno okolje, higienske razmere in standarde dobrega počutja živali;

□ spodbujati večjo raznovrstnost kmetijskih dejavnosti?

Če želi naložba doseči druge cilje, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.1 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje pomoči za naložbe, ki nimajo nobenega izmed ciljev zgoraj.

1.2 Ali je pomoč povezana z enostavnimi nadomestnimi naložbami?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.1 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje pomoči za enostavne nadomestne naložbe.

2. Upravičenci

2.1 Kdo so upravičenci do pomoči?

□ kmetje;

□ skupine proizvajalcev;

□ drugi (prosimo, da jih navedete):

3. Intenzivnost pomoči

3.1 Prosimo, navedite največjo višino javne podpore, izražene kot obseg naložbe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči:

… na območjih z omejenimi možnostmi (največ 50 %);

… na drugih območjih (največ 40 %);

… za mlade kmete na območjih z omejenimi možnostmi (največ 55 %);

… za mlade kmete na drugih območjih (največ 45 %).

Če so stopnje večje, prosimo, upoštevajte, da po točki 4.1.1.2 Smernic za kmetijstvo intenzivnost pomoči ne sme presegati navedenih zgornjih mej.

4. Merila o izpolnjevanju pogojev

4.1 Ali je zagotovljeno, da se lahko pomoč za naložbo odobri le:

- kmetijskim gospodarstvom, katerih možnosti za preživetje se lahko dokažejo z oceno njihovih možnosti v prihodnosti?

□ | DA | □ | NE |

- kmetijskim gospodarstvom, če ima kmet ustrezno poklicno znanje in usposobljenost?

□ | DA | □ | NE |

- kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo minimalne standarde Skupnosti glede okolja, higiene in dobrega počutja živali?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli izmed vprašanj v točki 4.1 odgovorili z NE, prosimo, upoštevajte, da se morajo v skladu s točko 4.1 Smernic za kmetijstvo izpolniti vsa zgornja merila o izpolnjevanju pogojev, da bi bil ukrep upravičen do pomoči.

4.2 Ali je pomoč predvidena za financiranje naložb, ki se opravljajo zaradi izpolnjevanja na novo uvedenih minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali? [61]

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite te standarde in njihovo pravno podlago:

4.3 Če gre za mlade kmete, ali ukrep določa, da se lahko večja intenzivnost pomoči odobri le v petletnem obdobju po naselitvi?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.2 Smernic za kmetijstvo določa, da se lahko največje stopnje pomoči v višini 45 % ali 55 % odobrijo mladim kmetom samo v petletnem obdobju po naselitvi.

5. Prodajne možnosti

5.1 Ali naložba povzroči povečanje proizvodnih zmogljivosti na kmetijskem gospodarstvu?

□ | DA | □ | NE |

5.1.1 Če je tako, ali so obstoječe prodajne možnosti ocenjene na ustrezni ravni glede na zadevne proizvode, vrste naložb ter obstoječe in predvidene zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.4 Smernic za kmetijstvo določa, da nobena pomoč ne sme biti odobrena za naložbe, ki imajo za cilj povečanje proizvodnje, za katero ni mogoče zagotoviti običajnih prodajnih možnosti.

5.2 Ali pomoč zadeva proizvod, za katerega veljajo omejitve proizvodnje ali omejitve pomoči Skupnosti na ravni posameznih podjetij?

□ | DA | □ | NE |

5.2.1 Če je tako, ali bo proizvodnja presegla te omejitve z naložbami?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.4 Smernic za kmetijstvo določa, da nobena pomoč ne sme biti odobrena za naložbe, s katerimi bi proizvodnja presegla omejitve, določene v okviru skupne tržne ureditve.

6. Stroški

6.1 Ali upravičeni stroški vključujejo:

□ gradnjo, pridobitev ali izboljšanje nepremičnin;

□ nove stroje in opremo, vključujoč računalniško programsko opremo;

□ splošne stroške (kakršni so honorarji za arhitekte, inženirje in svetovalce, študije izvedljivosti, pridobitev patentov in licenc, do 12 % upravičenih stroškov);

□ nakup zemlje, vključujoč honorarje za pravniške storitve, davke in stroške za vpis v zemljiško knjigo?

Če upravičeni stroški vključujejo druge elemente, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.5 Smernic za kmetijstvo dovoljuje, da se iz pomoči za naložbe krijejo samo upravičeni stroški s seznama zgoraj.

6.2 Ali upravičeni stroški vključujejo tudi nakup rabljene opreme?

□ | DA | □ | NE |

6.2.1 Če je tako, ali so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- prodajalec opreme je potrdil njen točni izvor v pisni izjavi;

- za opremo še nikoli ni bila pridobljena pomoč države ali Skupnosti;

- nakup opreme predstavlja posebno ugodnost za program ali projekt ali pa je potreben zaradi izjemnih okoliščin (npr. nobena nova oprema ni na voljo);

- zaradi nakupa so stroški manjši kakor stroški za enako novo opremo, medtem ko se ohrani ugodno razmerje stroškov in koristi;

- oprema mora imeti potrebne tehnične in/ali tehnološke značilnosti, ki so v skladu z zahtevami projekta;

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da bo v skladu z opombo 13 v točki 4.1.1.5 Smernic za kmetijstvo Komisija odobrila pomoč za rabljeno opremo samo, če so izpolnjeni zgornji pogoji.

6.3 Ali se pomoč odobri za nakup pravic za proizvodnjo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, pojasnite, kako nameravate izpolniti zahteve iz točke 4.1.1.6. Smernic za kmetijstvo:

6.4 Kaj obsega pomoč glede nakupa živali:

□ prvi nakup rejnih živali;

□ naložbe, namenjene izboljšanju genske kakovosti živega inventarja z nakupom visokokakovostnih živali za razplod (moških ali ženskih), ki so vpisane v rodovniške knjige ali sorodne evidence.

Če so zajeti drugi stroški, prosimo, upoštevajte, da se po točki 4.1.1.7 Smernic za kmetijstvo pomoč lahko dodeli samo za upravičene stroške zgoraj.

6.5 Ali stroški, upravičeni do pomoči, presegajo omejitev, ki jo je država članica določila v skladu s členom 7 Uredbe o razvoju podeželja za celotno naložbo, upravičeno do pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.1.8 Smernic za kmetijstvo določa zgoraj navedeno skupno višino zneska za stroške, upravičene do pomoči.

7. Pomoč za ohranitev tradicionalnih krajin

7.1 Ali pomoč zadeva naložbe, ki so namenjene ohranitvi neproizvodnih elementov dediščine na kmetijskih gospodarstvih?

□ | DA | □ | NE |

7.1.1 Če je tako, kolikšna je največja stopnja pomoči (prosimo, navedite)?

Najvišja stopnja pomoči: …

7.2 Ali pomoč zadeva naložbe, namenjene ohranitvi proizvodnih sredstev dediščine na kmetijskih posestih?

□ | DA | □ | NE |

7.2.1 Če je tako, ali naložba povzroči povečanje proizvodnih zmogljivosti na posestvu?

□ | DA | □ | NE |

7.2.2 Kolikšne so največje stopnje pomoči za to vrsto naložb (prosimo, navedite)?

□ Naložbe brez povečanja zmogljivosti:

največja stopnja pomoči (območja z omejenimi možnostmi): …

največja stopnja pomoči (druga območja): …

Če največja stopnja pomoči presega 75 % za območja z omejenimi možnostmi in 60 % za druga območja, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu s tretjim odstavkom točke 4.1.1.2 Smernic za kmetijstvo.

□ Naložbe za povečanje zmogljivosti:

Največja stopnja pomoči (sodobni materiali): …

Največja stopnja pomoči (dodatni stroški za tradicionalne materiale): …

Če stopnja pomoči presega običajno stopnjo pomoči za naložbe (40 % ali 50 % za območja z omejenimi možnostmi) v zvezi z uporabo sodobnih materialov, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu s zgornjimi mejami iz četrtega odstavka točke 4.1.1.2 Smernic za kmetijstvo.

8. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu

8.1 Ali potreba po premestitvi poslopja(-ij) izhaja iz razlastitve, ki v skladu z nacionalno zakonodajo daje pravico do nadomestila?

□ | DA | □ | NE |

8.2 Ali premestitev pomeni samo razstavljanje, premestitev in ponovno sestavljanje obstoječih objektov in naprav?

□ | DA | □ | NE |

8.2.1 Če je tako, kolikšna je stopnja pomoči (največ 100 %)?

8.3 Ali je premestitev potrebna, ker kmet uporablja sodobnejše objekte in naprave?

□ | DA | □ | NE |

8.3.1 Če je tako, kolikšen je lastni prispevek kmeta (prosimo, navedite)

□ na območjih z omejenimi možnostmi (največ 50 %): …

□ na drugih območjih (največ 60 %): …

□ mladih kmetov na območjih z omejenimi možnostmi (največ 45 %): …

□ mladih kmetov na drugih območjih (največ 55 %)? …

Če je lastni prispevek kmeta nižji kakor zgoraj navedeni pragi, prosimo, upoštevajte, da to ni v skladu s četrtim odstavkom točke 4.1.2.3 Smernic za kmetijstvo.

8.4 Ali naložba povzroči povečanje proizvodnih zmogljivosti?

8.4.1 Če je tako, kolikšen je lastni prispevek kmeta (prosimo, navedite):

□ na območjih z omejenimi možnostmi (največ 50 %): …

□ na drugih območjih (največ 60 %): …

□ mladih kmetov na območjih z omejenimi možnostmi (največ 45 %): …

□ mladih kmetov na drugih območjih (največ 55 %): …

Če je lastni prispevek kmeta nižji kakor zgoraj navedeni pragi, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu s petim odstavkom točke 4.1.2.3 Smernic za kmetijstvo.

9. Naložbe v zvezi z varstvom in izboljšanjem okolja, izboljšanjem higienskih razmer in dobrim počutjem živali

9.1 Ali naložba povzroči dodatne stroške v zvezi z varstvom in izboljšanjem okolja, izboljšanjem higienskih razmer rejnih živali ali dobrim počutjem živali?

□ | DA | □ | NE |

9.2 Ali naložba presega veljavne minimalne zahteve Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, katere zahteve so presežene:

Če NE, prosimo, upoštevajte, da drugi odstavek točke 4.1.2.4 Smernic za kmetijstvo določa, da se lahko večja intenzivnost pomoči odobri le za naložbe, ki presegajo veljavne minimalne zahteve Skupnosti.

9.3 Ali je naložba namenjena izpolnjevanju na novo uvedenih minimalnih standardov, upoštevajoč pogoje iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (ES) št. 445/2002?

□ | DA | □ | NE |

9.4 Ali naložba povzroči povečanje proizvodnih zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da točka 4.1.2.4 Smernic za kmetijstvo določa, da se večja intenzivnost pomoči ne sme odobriti za naložbe, ki povzročijo povečanje proizvodnje.

9.5 Kolikšna je največja intenzivnost pomoči (prosimo, navedite):

□ za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi (največ 75 %);

□ za naložbe na drugih območjih (največ 60 %)?

Če največja stopnja pomoči presega zgoraj navedene prage, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu s točko 4.1.2.4 Smernic za kmetijstvo.

9.6 Ali je povečanje omejeno izključno na dodatne upravičene stroške, ki so nujni za doseganje predvidenega cilja?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko po točki 4.1.2.4 Smernic za kmetijstvo večja intenzivnost pomoči odobri izključno v zvezi z dodatnimi stroški, ki so nujni za doseganje predvidenega cilja?

10. Pomoč za naložbe v zvezi s spodbujanjem večje raznovrstnosti kmetijskih dejavnosti

10.1 Ali pomoč zadeva povečanje raznovrstnosti kmetijskih dejavnosti:

□ ki niso povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (npr. kmečki turizem)?

V tem primeru, prosimo, upoštevajte, da se posebna pravila o državni pomoči ne uporabljajo za proizvode iz Priloge I. Prosimo, glejte zadevno rubriko splošnega obrazca za priglasitev;

□ ki so povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov iz Priloge I (npr. gradnja prodajnega mesta za lastne kmetijske proizvode)?

10.2 Ali pomoč zadeva dejavnosti predelave in prodaje na kmetiji?

□ | DA | □ | NE |

Če ne, prosimo, izpolnite (in priložite) kopijo dela III.12.a.ii tega obrazca za priglasitev (Pomoč za naložbe v dejavnosti predelave in trženja).

10.3 Če pomoč zadeva dejavnosti predelave in/ali trženja, ali skupni upravičeni stroški presegajo omejitev – ki jo je država članica določila v skladu s členom 7 Uredbe o razvoju podeželja – za celotno naložbo, upravičeno do pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se ukrep obravnava kot pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva. V tem primeru je treba izpolniti in priložiti kopijo dela III.12.a.i tega obrazca za priglasitev.

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da se ukrep obravnava kot pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. V tem primeru je treba izpolniti in priložiti kopijo dela III.12.a.ii tega obrazca za priglasitev.

DEL III.12.A.II

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV

Ta obrazec se uporablja za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v skladu z opisom iz točke 4.2 in 4.3 Smernic za kmetijstvo.

Ta obrazec morajo uporabljati države članice za priglasitev pomoči za posamezne naložbe, katerih upravičeni stroški presegajo 12,5 milijona eurov ali dejanski znesek pomoči presega 6 milijonov eurov (člen 1(3) Uredbe (ES) št. 1/2004).

1. Obseg pomoči

1.1 Ali se pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov odobri v okviru sheme regionalne pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, upoštevajte, da je treba to pomoč oceniti na podlagi Smernic o državni regionalni pomoči (UL EU C 74 z dne 10. marca 1998, str. 6). Prosimo, bodite pozorni na zadevno rubriko splošnega obrazca za priglasitev.

1.2 Ali pomoč zadeva naložbe za spodbujanje večje raznovrstnosti kmetijskih dejavnosti?

□ | DA | □ | NE |

2. Upravičenci

2.1 Kdo so upravičenci do pomoči:

□ kmetijska podjetja;

□ drugi (prosimo, da jih navedete):

3. Intenzivnost pomoči

3.1 Prosimo, navedite največjo višino javne podpore, izražene kot obseg naložbe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči:

… v regijah iz cilja 1 (največ 50 %);

… v drugih regijah (največ 40 %).

Če največja stopnja pomoči presega zgoraj navedene prage, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu s točko 4.2.3 Smernic za kmetijstvo.

4. Merila o izpolnjevanju pogojev

4.1 Ali pomoč določa, da se lahko pomoč za naložbo odobri le:

- podjetjem, katerih možnosti za preživetje se lahko dokažejo z oceno njihovih možnosti v prihodnosti?

□ | DA | □ | NE |

- podjetjem, ki izpolnjujejo minimalne standarde Skupnosti glede okolja, higiene in dobrega počutja živali?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli izmed vprašanj v točki 4.1 odgovorili z NE, prosimo, upoštevajte, da se morajo v skladu s točko 4.2.3 Smernic za kmetijstvo izpolniti vsa zgornja merila o izpolnjevanju pogojev.

4.2 Ali je pomoč predvidena za financiranje naložb, ki se izvajajo zaradi izpolnjevanja na novo uvedenih minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali?

□ | DA | □ | NE |

5. Upravičeni stroški

5.1 Ali upravičeni stroški vključujejo:

□ gradnjo, pridobitev ali izboljšanje nepremičnin;

□ nove stroje in opremo, vključujoč računalniško programsko opremo;

□ splošne stroške (kakršni so honorarji za arhitekte, inženirje in svetovalce, študije izvedljivosti, pridobitev patentov in licenc, do 12 % upravičenih stroškov)?

Če upravičeni stroški vključujejo druge elemente, prosimo, upoštevajte, da točka 4.2.3 Smernic za kmetijstvo dovoljuje, da se iz pomoči za naložbe krijejo samo upravičeni stroški s seznama zgoraj.

6. Prodajne možnosti

6.1 Ali so obstoječe prodajne možnosti ocenjene na ustrezni ravni glede na zadevne proizvode, vrste naložb ter obstoječe in predvidene zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 4.2.5 Smernic za kmetijstvo določa, da nobena pomoč ne sme biti odobrena za naložbe, če ni mogoče predložiti zadostnih dokazov, da se lahko zagotovijo običajne prodajne možnosti.

6.2 Ali pomoč zadeva proizvod, za katerega veljajo omejitve proizvodnje ali omejitve pomoči Skupnosti na ravni posameznih podjetij, zlasti v zvezi s pravili, ki so določena v skupnih ureditvah trga?

□ | DA | □ | NE |

6.2.1 Če je tako, pojasnite, kako so te omejitve upoštevane:

6.3 Ali pomoč zadeva:

6.3.1 proizvodnjo in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne izdelke?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da točka 4.2.5 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje dodelitve pomoči za te proizvode;

6.3.2 predelavo in trženje proizvodov v sektorju sladkorja?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da je v skladu z opombo 18 v Smernicah za kmetijstvo pomoč za naložbe v dejavnosti predelave in trženja v sektorju sladkorja v celoti prepovedana z določbami iz skupne ureditve trga.

7. Ali pomoč zadeva naložbe, katerih upravičeni stroški presegajo 25 milijonov eurov ali za katere dejanski znesek pomoči presega 12 milijonov eurov?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, upoštevajte, da je treba to pomoč priglasiti Komisiji ločeno v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES.

DEL III.12.B

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O KMETIJSKI OKOLJSKI POMOČI

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katerega koli ukrepa državne pomoči za podporo metodam kmetijske proizvodnje, ki so namenjene varstvu okolja in ohranjanju podeželja (kmetijskega okolja) iz točke 5 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [62].

- Ali ukrep zadeva nadomestilo kmetom, ki prostovoljno izpolnjujejo kmetijske okoljske obveznosti (točka 5.3 Smernic)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije v zvezi s "pomočjo za kmetijske okoljske obveznosti".

- Ali ukrep zadeva podporo kmetom za nadomestitev nastalih stroškov in izpada dohodka, ki izhajajo iz omejevanja kmetijskih dejavnosti na območjih z okoljskimi omejitvami zaradi upoštevanja obveznih omejitev na podlagi predpisov Skupnosti o varstvu okolja (točka 5.4 Smernic)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije v zvezi s "pomočjo kmetom na območjih, za katera veljajo okoljske omejitve v skladu z zakonodajo Skupnosti".

- Ali pomoč zadeva samo okoljske naložbe (točka 5.2 Smernic)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije v zvezi s "pomočjo za naložbe v kmetijskem sektorju".

- Ali je ukrep pomoč za tekoče poslovanje, ki podjetjem, vključno s kmetijskimi proizvajalci, olajša plačevanje stroškov, izhajajočih iz onesnaženja ali motenj, ki jih povzročijo (točka 5.5 Smernic)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije v zvezi s "pomočjo za tekoče poslovanje".

- Ali ima pomoč za okolje druge cilje, kakršne so storitve usposabljanja in svetovanja, ki naj pomagajo kmetijskim proizvajalcem (točka 5.6 Smernic)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije v zvezi s točkama 13 in 14 Smernic.

- Drugo?

Prosimo, da v celoti opišete ukrep(-e): …

POMOČ ZA KMETIJSKE OKOLJSKE OBVEZNOSTI (TOČKA 5.3 SMERNIC ZA KMETIJSTVO)

1. Cilj ukrepa

1.1 Katerega izmed naslednjih posameznih ciljev podporni ukrep spodbuja:

□ načine uporabe kmetijskega zemljišča, ki so združljivi z varstvom in izboljšanjem okolja, krajino in njenimi značilnostmi, naravnimi viri, tlemi in genskimi raznolikostmi ter z zmanjševanjem proizvodnih stroškov;

□ okolju prijazno ekstenzifikacijo kmetijskih dejavnosti in upravljanja nizkointenzivnega pašnega sistema;

□ ohranitev ogroženih obdelovalnih okolij, ki so velika naravna vrednota, in povečanje kakovosti;

□ ohranjanje krajine in zgodovinskih posebnosti na kmetijskem zemljišču;

uporabo okoljskega načrtovanja pri kmetijskih postopkih?

Če ukrep nima nobenega izmed zgoraj navedenih ciljev, prosimo, navedite cilje v zvezi z varstvom okolja. Prosimo, da jih podrobno opišete:

1.1.1 Če se je zadevni ukrep uporabljal že v preteklosti, kakšni so bili rezultati glede varstva okolja?

2. Merila o izpolnjevanju pogojev

2.1 Ali se pomoč dodeli izključno kmetom, ki izpolnjujejo kmetijske okoljske obveznosti vsaj pet let?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Ali je krajše ali daljše obdobje nujno bodisi za vse bodisi samo za posamezne vrste obveznosti?

□ | DA | □ | NE |

2.2.1 Če je tako, prosimo, navedite razloge, ki upravičujejo to obdobje.

2.3 Prosimo, potrdite, da nobena pomoč ne bo odobrena v zvezi z nadomestilom za kmetijske okoljske obveznosti, ki ne presegajo običajne dobre kmetijske prakse:

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 5.3 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje odobritev pomoči za kmetijske okoljske obveznosti, ki ne presegajo običajne dobre kmetijske prakse.

2.3.1 Prosimo, opišite zadevno preseganje običajne dobre kmetijske prakse in pojasnite, kako jo kmetijske okoljske obveznosti presegajo:

3. Znesek pomoči

3.1 Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki naj se odobri na podlagi površine kmetijskega gospodarstva, na katero se kmetijske okoljske obveznosti nanašajo:

□ za specializirane trajne nasade … (največji znesek: 900 EUR/ha)

□ za enoletnice … (največji znesek: 600 EUR/ha)

□ za druge rabe zemljišč … (največji znesek: 450 EUR/ha)

□ drugo …

3.1.1 Če je odgovor "drugo", prosimo, utemeljite skladnost z določbami točke 5.3.2 Smernic in člena 24(2) Uredbe (ES) št. 1257/1999 [63].

3.2 Ali se podporni ukrep odobri vsako leto?

□ | DA | □ | NE |

3.2.1 Če NE, prosimo, navedite razloge, ki upravičujejo siceršnjo pogostnost odobritve:

3.3 Ali se znesek letne pomoči izračuna na podlagi:

- izpada dohodka,

- dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izpolnjevanja obveznosti, in

- potrebe po stimulaciji v višini največ 20 % izpadlega dohodka ter

- stroškov za katere koli naložbe, ki so potrebne za izpolnitev obveznosti in ne prinašajo dobička?

3.3.1 Pojasnite metodo, ki se uporabi pri določanju zneska pomoči:

3.4 Ali se kot izhodišče za izračun izpadlega dohodka in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz izpolnjevanja obveznosti, uporablja običajna dobra kmetijska praksa?

□ | DA | □ | NE |

3.4.1 Če NE, prosimo, pojasnite upoštevano izhodišče:

3.5 Ali se plačila izračunajo na enoto proizvodnje?

□ | DA | □ | NE |

3.5.1 Če je tako, prosimo, pojasnite razloge, ki utemeljujejo to metodo in pobude, sprejete za zagotovitev, da se upoštevajo najvišji letni zneski, ki so upravičeni do pomoči Skupnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1257/1999:

POMOČ KMETOM NA OBMOČJIH, KI SO PREDMET OKOLJSKIH OMEJITEV V SKLADU Z ZAKONODAJO SKUPNOSTI (TOČKA 5.4 ZADEVNIH SMERNIC)

1. Cilj ukrepa

1.1 Ali je cilj ukrepa zagotovitev nadomestila kmetom za nastale stroške in za izpad dohodka, ki izhajajo iz omejevanja kmetijskih dejavnosti na območjih z okoljskimi omejitvami zaradi upoštevanja obveznih omejitev na podlagi predpisov Skupnosti o varstvu okolja?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 5.4 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje dodelitve pomoči kot nadomestila za druge stroške razen za tiste, ki izhajajo iz veljavnih omejitev na podlagi okoljskih predpisov Skupnosti.

2. Merila o izpolnjevanju pogojev

2.1 Ali nastali stroški in izpad dohodka izhajajo iz omejevanja kmetijskih dejavnosti na območjih z okoljskimi omejitvami, ki so naložene kmetom zaradi upoštevanja obveznih omejitev na podlagi predpisov Skupnosti o varstvu okolja?

□ | DA | □ | NE |

2.1.1 Če je tako, prosimo, navedite vse podrobnosti v zvezi z zadevnimi predpisi Skupnosti o varstvu okolja:

2.1.2 Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 5.4 Smernic za kmetijstvo ne dovoljuje dodelitve pomoči kot nadomestila za druge stroške razen za tiste, ki izhajajo iz veljavnih omejitev na podlagi okoljskih predpisov Skupnosti.

2.2 Ali so načrtovana plačila nadomestil nujna za rešitev posameznih problemov, ki izhajajo iz teh predpisov?

□ | DA | □ | NE |

2.2.1 Prosimo, pojasnite, zakaj je ukrep nujen:

2.2.2 Če NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko v skladu s točko 5.4.1 odobrijo le plačila, nujna za rešitev posameznih problemov, ki izhajajo iz teh predpisov.

2.3 Ali se pomoč odobri samo v zvezi z obveznostmi, ki presegajo dobro kmetijsko prakso?

□ | DA | □ | NE |

2.3.1 Če NE prosimo, utemeljite skladnost z določbami točke 5.4 Smernic:

2.4 Ali se pomoč odobri z odstopanjem od načela "onesnaževalec plača"?

□ | DA | □ | NE |

2.4.1 Če je tako, prosimo, navedite vse elemente, ki potrjujejo, da se pomoč lahko upraviči in da je začasna in degresivna:

3. Znesek pomoči

3.1 Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki naj se odobri na podlagi površine kmetijskega gospodarstva, na katero se omejitve nanašajo:

□ … do največ 200 EUR/ha

□ … drug znesek

3.1.1 Če je odgovor "drug znesek", prosimo, utemeljite skladnost z določbami točke 5.3.2 Smernic in člena 24(2) Uredbe (ES) št. 1257/1999 [64].

3.2 Prosimo, pojasnite ukrepe, ki so sprejeti za zagotovitev, da se plačila določijo na ravni, ki preprečuje čezmerna nadomestila:

3.3 Ali se plačila nadomestil nanašajo na območja z omejenimi možnostmi?

□ | DA | □ | NE |

3.3.1 Če je tako, ali skupna površina teh območij skupaj z drugimi območji, ki se lahko v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1257/1999 izenačijo z območji z omejenimi možnostmi, presega 10 % površine zadevne države članice?

□ | DA | □ | NE |

3.3.1.1 Če NE, prosimo, utemeljite skladnost z določbami točke 5.4.1 Smernic:

POMOČ ZA TEKOČE POSLOVANJE (TOČKA 5.5 SMERNIC)

1. Cilj ukrepa

1.1 Kateri cilji se želijo doseči glede varstva okolja:

□ za nadomestilo stroškov novih obvezujočih nacionalnih okoljskih zahtev, ki presegajo obstoječe predpise Skupnosti;

□ za nadomestilo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz uporabe okolju prijaznih obratnih sredstev v primerjavi s konvencionalnimi proizvodnimi postopki (kakršna je pomoč za razvoj biogoriva);

□ za nadomestilo izgube mednarodne konkurenčnosti;

□ drugo? Prosimo, da jih navedete: …

2. Pomoč za nadomestitev stroškov novih obvezujočih nacionalnih okoljskih zahtev

2.1 Ali se pomoč odobri za izpolnjevanje nacionalnih okoljskih zahtev, ki presegajo obstoječe predpise Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

2.1.1 Če je tako, prosimo, opišite zadevne standarde Skupnosti in kako jih nacionalni standardi presegajo:

2.1.2 Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 5.5.2 Smernic v tem primeru ne dovoljuje dodelitve kakršne koli pomoči.

2.2 Ali je pomoč potrebna zaradi nadomestitve izgubljene konkurenčnosti na mednarodni ravni?

Prosimo, pojasnite, zakaj je ta ukrep potreben v zvezi s tem ciljem: …

2.3 Ali se pomoč dodeli za največ pet let in je degresivna?

□ | DA | □ | NE |

2.3.1 Če je tako, prosimo, opišite načine plačila pomoči:

2.3.2 Če NE, prosimo, utemeljite skladnost z določbami točke 5.5.2 Smernic:

2.4 Kolikšen je največji znesek pomoči, namenjen ukrepu?

2.5 Katera jamstva so predvidena za zagotovitev, da začetni znesek pomoči ne presega zneska, potrebnega za nadomestitev stroškov proizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem zadevnih nacionalnih obveznosti v primerjavi s stroški izpolnjevanja zadevnih določb Skupnosti? Prosimo, da jih navedete:

3. Pomoč za nadomestitev dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi okolju prijaznih obratnih sredstev

3.1 Prosimo, navedite in opišite vse elemente, ki potrjujejo, da je pomoč potrebna zaradi nadomestitve stroškov, ki izhajajo iz uporabe okolju prijaznih obratnih sredstev v primerjavi s konvencionalnimi proizvodnimi postopki:

3.2 V kakšnem obsegu je uporaba novih obratnih sredstev okolju prijaznejša v primerjavi s konvencionalnimi proizvodnimi postopki? Prosimo, utemeljite:

3.3 Ali je znesek pomoči omejen na izničenje učinkov dodatnih stroškov?

3.3.1 Prosimo, pojasnite, kako se lahko ta omejitev zneska preveri in potrdi:

3.4 Ali projekt predvideva jamstvo, da bo znesek pomoči predmet rednega pregleda vsaj vsakih pet let zaradi upoštevanja sprememb zadevnih stroškov v zvezi z različnimi obratnimi sredstvi in poslovnimi koristmi, ki lahko nastanejo zaradi uporabe okolju prijaznejših obratnih sredstev?

□ | DA | □ | NE |

3.4.1 Če je tako, prosimo, opišite, kako bi se to jamstvo moralo uporabljati v praksi:

3.4.2 Če NE, prosimo, utemeljite, zakaj ni jamstva, ter skladnost pomoči z določbami točke 5.5.3 Smernic:

DEL III.12.C

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI KOT NADOMESTILU ZA PRIKRAJŠANOST NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev pomoči kot nadomestila za naravno prikrajšanost na območjih z omejenimi možnostmi iz točke 6 Smernic za kmetijstvo.

1. Ali je ukrep združen s pomočjo po Uredbi o razvoju podeželja?

□ | DA | □ | NE |

2. Ali lahko potrdite, da skupna pomoč, ki se dodeli kmetu, ne bo presegla zneska, določenega v skladu s členom 15 navedene uredbe?

□ | DA | □ | NE |

(navedite znesek) …

Če NE, prosimo, upoštevajte, da po točki 6.2 Smernic za kmetijstvo največja pomoč, ki se lahko odobri v obliki izravnalnega nadomestila, ne sme presegati zgoraj navedenega zneska.

3. Ali ukrep določa, da je treba izpolniti naslednja merila o izpolnjevanju pogojev:

□ kmetje morajo obdelovati minimalno površino (prosimo, navedite minimalno površino);

□ kmetje se morajo zavezati, da bodo svoje kmetijske dejavnosti na območjih z omejenimi možnostmi opravljali vsaj pet let od prvega izplačila izravnalnega nadomestila;

□ kmetje morajo izvajati dobro kmetijsko prakso, ki je v skladu s potrebo po varstvu okolja in ohranjanju podeželja, zlasti s trajnostnim kmetovanjem?

□ | DA | □ | NE |

4. Ali ukrep določa, da je – kadar se pri živali, ki pripada čredi goved proizvajalca, po ustreznih določbah Direktive 96/23/ES odkrijejo ostanki snovi, prepovedane po Direktivi Sveta 96/22/ES, ali ostanki snovi, ki so sicer dovoljene po tem aktu, a se uporabljajo nezakonito, ali kadar se na proizvajalčevem kmetijskem gospodarstvu v kakršni koli obliki najde bodisi nedovoljena snov ali proizvod bodisi snov ali proizvod, ki je dovoljen po Direktivi Sveta 96/22/ES, vendar je na tem gospodarstvu nezakonito – proizvajalec za koledarsko leto, ko je bilo to odkrito, izključen iz prejemanja izravnalnega nadomestila v koledarskem letu tega odkritja?

□ | DA | □ | NE |

5. Ali ukrep določa, da se lahko pri ponovni kršitvi rok izključenosti glede na težo kršitve podaljša do pet let, računano od leta, v katerem je bila odkrita ponovna kršitev?

□ | DA | □ | NE |

6. Ali ukrep določa, da se – kadar lastnik ali imetnik živali ovira delo med inšpekcijskimi pregledi in med jemanjem vzorcev, potrebnih za izvajanje nacionalnih načrtov spremljanja ostankov snovi, ali med izvajanjem raziskav in pregledov iz Direktive 96/23/ES – uporabijo kazni iz vprašanja 4?

□ | DA | □ | NE |

DEL III.12.D

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA NASELITEV MLADIH KMETOV

Ta obrazec za priglasitev se uporablja za pomoč, ki se odobri za naselitev mladih kmetov v skladu z opisom iz točke 7 Smernic za kmetijstvo.

1. Merila o izpolnjevanju pogojev

Prosimo, upoštevajte, da se lahko državna pomoč za naselitev mladih kmetov odobri, če so izpolnjeni enaki pogoji, kakršni so določeni za sofinancirano pomoč v Uredbi o razvoju podeželja, zlasti merila o izpolnjevanju pogojev iz člena 8 Uredbe.

1.1 Ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

- kmet je mlajši od 40 let,

- kmet ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost,

- kmet se prvič naseljuje na kmetijsko gospodarstvo,

- sposobnost kmetovega gospodarstva, da preživi, se lahko dokaže,

- kmetovo gospodarstvo izpolnjuje minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli teh vprašanj odgovorili z NE, prosimo, upoštevajte, da ukrep ni v skladu z zahtevami iz člena 8 Uredbe o razvoju podeželja in se ne more odobriti na podlagi Smernic.

1.2 Ali ukrep določa, da morajo biti zgoraj navedene zahteve za upravičenost izpolnjene ob sprejetju posamezne odločbe o odobritvi pomoči?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Ali ukrep določa rok, ki ni daljši kakor tri leta, za izpolnitev zahtev v zvezi s poklicnim znanjem in usposobljenostjo, ekonomsko upravičenostjo in minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali?

□ | DA | □ | NE |

1.4 Ali ukrep določa, da se mora kmet uveljaviti kot nosilec kmetijskega gospodarstva?

□ | DA | □ | NE |

1.4.1 Če NE, kateri pogoji se uporabljajo, če se mladi kmet ne uveljavi kot edini nosilec kmetijskega gospodarstva? Prosimo, da jih navedete:

Prosimo, upoštevajte, da morajo biti v skladu s členom 8 Uredbe o razvoju podeželja ti pogoji enaki pogojem, veljavnim za mladega kmeta, ki se uveljavi kot edini nosilec kmetijskega gospodarstva.

2. Največja dovoljena pomoč

2.1 Ali je pomoč združena s pomočjo, ki se odobri po Uredbi o razvoju podeželja?

□ | DA | □ | NE |

2.2 Ali naselitev zajema:

□ enkratno premijo (največ 25000 eurov),

… (prosimo, navedite znesek)

in/ali

□ subvencionirane obresti za posojila, najeta zaradi kritja stroškov, ki so nastali pri naselitvi (kapitalizirana vrednost: največ 25000 eurov)?

Če je tako, prosimo, navedite pogoje za posojilo, obrestno mero, trajanje, odobreno prekoračitev roka itd.:

2.3 Ali lahko potrdite, da skupni seštevek pomoči, ki je odobrena po Uredbi o razvoju podeželja, in pomoči, ki je odobrena v obliki državnih pomoči, ne presega zneskov, določenih za katero koli teh oblik pomoči (25000 eurov za enkratno premijo; 25000 eurov za subvencionirano posojilo)?

□ | DA | □ | NE |

2.4 Ali je predvidena odobritev dodatne državne pomoči, ki presega te omejitve?

□ | DA | □ | NE |

2.4.1 Če je tako, kolikšen je znesek predvidene dodatne državne pomoči? (največ 25000 eurov)

2.4.2 Prosimo, navedite dokaze, da je dodatna državna pomoč upravičena zaradi zelo visokih stroškov naselitve v zadevni regiji:

DEL III.12.E

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PREDČASNO UPOKOJITEV ALI ZA OPUSTITEV KMETIJSKIH DEJAVNOSTI

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katerega koli ukrepa državne pomoči, ki je namenjen spodbujanju kmetov, da se predčasno upokojijo v skladu z opisom v točki 8 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [65] in členih 10 do 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 [66].

1. Cilj ukrepa

1.1 Katerega izmed naslednjih posameznih ciljev podporni ukrep spodbuja:

□ zagotoviti dohodek za starejše kmete, ki so se odločili opustiti kmetijske dejavnosti,

□ spodbujati nadomestitev teh starejših kmetov s kmeti, ki lahko izboljšajo, če je to potrebno, ekonomsko upravičenost preostalih kmetijskih gospodarstev,

□ ponovno dodeliti kmetijsko zemljišče za nekmetijske rabe, če ga ni mogoče zadovoljivo obdelati pod pogoji ekonomske upravičenosti?

Prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 10 Uredbe (ES) št. 1257/1999 ne sme odobriti nobena pomoč za predčasno upokojitev, če predvideni ukrep ne prispeva k tem ciljem.

1.2 Ali pomoč za predčasno upokojitev zajema ukrepe za zagotovitev dohodka za delavce na kmetijskem gospodarstvu?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite: …

2. Merila o izpolnjevanju pogojev

2.1 Ali se pomoč odobri samo, če prenosnik kmetije:

- dokončno opusti vse komercialne kmetijske dejavnosti; vendar lahko nadaljuje nekomercialne kmetijske dejavnosti in še naprej uporablja poslopja;

- ima manj kakor 55 let, vendar ob prenosu ni dopolnil polne upokojitvene starosti;

- in se je ukvarjal s kmetijskimi dejavnostmi 10 let pred prenosom?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 ne sme odobriti nobena pomoč, če prenosnik kmetije ne izpolnjuje vseh teh pogojev.

2.2 Ali se pomoč odobri samo, če prevzemnik kmetije:

- nasledi prenosnika kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali prevzame del ali vsa sproščena zemljišča. Ekonomska upravičenost prevzemnikovega kmetijskega gospodarstva se mora povečati v določenem času in v skladu s pogoji, ki se določijo zlasti glede na prevzemnikovo poklicno znanje in usposobljenost ter površino zemljišč in obseg dela ali dohodka, upoštevajoč regijo in vrsto proizvodnje;

- ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost;

- prevzame obveznost, da bo opravljal kmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu vsaj:

- pet let?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 ne sme odobriti nobena pomoč, če prevzemnik kmetije ne izpolnjuje vseh teh pogojev.

2.3 Če pomoč, namenjena spodbujanju predčasne upokojitve, vključuje ukrepe za zagotovitev dohodka za delavce na kmetijskem gospodarstvu, prosimo, potrdite, da ne bo odobrena nobena pomoč, če delavec ne izpolnjuje vseh naslednjih pogojev:

- dokončno preneha opravljati vse kmetijske dejavnosti,

- ima vsaj 55 let, vendar še ni dopolnil polne upokojitvene starosti in

- je vsaj polovico svojega delovnega časa opravljal delo družinskega pomočnika ali delavca na kmetijskem gospodarstvu v zadnjih petih letih,

- v štirih letih pred predčasno upokojitvijo je na prenosnikovem kmetijskem gospodarstvu delal med obdobjem, ki ustreza vsaj dvema letoma polnega delovnega časa, ter

- je socialno zavarovan?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 ne sme odobriti nobena pomoč za zagotovitev dohodka za delavce na kmetijskem gospodarstvu, če ne izpolnjujejo vseh teh pogojev.

2.4 Prosimo, navedite, ali je prevzemnik kmetijskega gospodarstva pravzaprav "prevzemnik, ki ne opravlja kmetijskih dejavnosti", tj. katera koli druga oseba ali organ, ki prevzame sproščena zemljišča iz nekmetijskih namenov, kakršno je gozdarstvo ali ustanovitev ekoloških rezerv, na način, ki je skladen z varstvom in izboljšanjem kakovosti podeželskega okolja.

2.5 Ali je mogoče zagotoviti, da se bodo zahteve za upravičenost – naložene prenosniku kmetije, prevzemniku, ki opravlja ali ne opravlja kmetijskih dejavnosti in če je to primerno, delavcu na kmetijskem gospodarstvu – uporabljale med celotnim obdobjem, v katerem prenosnik prejema predvideno pomoč za predčasno upokojitev?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 ne sme odobriti nobena pomoč, če v tem obdobju niso izpolnjene vse te zahteve.

3. Znesek pomoči

3.1 Ali je ukrep združen s pomočjo po Uredbi o razvoju podeželja?

□ | DA | □ | NE |

3.1.1 Če je tako, prosimo za kratek opis načinov uporabe in višine pomoči, ki se financira na ta način:

3.2 Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki naj se dodeli posameznemu prenosniku:

□ … na prenosnika in na leto (največji letni znesek: 15000 eurov na prenosnika; največji skupni znesek: 150000 eurov na prenosnika).

Če največji zneski niso upoštevani, prosimo, obrazložite skladnost zneska z določbami iz točke 8 Smernic in člena 12 Uredbe (ES) št. 1257/1999.

3.3 Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki naj se dodeli posameznemu delavcu:

□ … na delavca in na leto (največji letni znesek: 3500 eurov na delavca; največji skupni znesek: 35000 eurov na delavca).

Če največji zneski niso upoštevani, prosimo, obrazložite skladnost zneska z določbami iz točke 8 Smernic in člena 12 Uredbe (ES) št. 1257/1999.

3.4 Ali prenosnik prejema običajno starostno pokojnino, ki jo izplačuje država članica?

□ | DA | □ | NE |

3.4.1 Če je tako, ali se načrtovana pomoč za predčasno upokojitev odobri kot dodatek, pri katerem se upošteva znesek nacionalne starostne pokojnine?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 8 Smernic in člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 zahtevata, da se znesek, izplačan kot običajna starostna pokojnina, upošteva pri izračunu največjih zneskov, ki naj se odobrijo v okviru načrtov predčasnega upokojevanja.

4. Trajanje

4.1 Ali je mogoče zagotoviti, da trajanje načrtovane pomoči za predčasno upokojitev ne bo preseglo skupnega obdobja 15 let v zvezi s prenosnikom in da se hkrati pomoč ne bo dodeljevala prenosniku po njegovem 75. rojstnem dnevu in ne delavcu, ko dopolni običajno upokojitveno starost?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 8 Smernic in členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 125 pomoč ne sme odobriti, če vse te zahteve niso zajamčene v načrtovani shemi.

DEL III.12.F

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA ZAPRTJE PROIZVODNIH, PREDELOVALNIH IN PRODAJNIH ZMOGLJIVOSTI

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme državne pomoči, ki je predvidena zaradi spodbujanja zaprtja zmogljivosti v skladu z opisom iz točke 9 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [67].

1. Zahteve

1.3 Ali načrtovana shema pomoči določa, da:

- mora biti pomoč v splošnem interesu zadevnega sektorja,

- mora upravičenec zagotoviti protistoritev,

- je treba izključiti možnost, da se pomoč uporabi za reševanje in prestrukturiranje, ter da

- ne sme biti čezmernega nadomestila za izgubo vrednosti kapitala in prihodnjih dohodkov?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 9 Smernic ne dovoljuje dodelitve nobene pomoči, če navedeni pogoji niso izpolnjeni.

"POMOČ MORA BITI V SPLOŠNEM INTERESU ZADEVNEGA SEKTORJA"

1.2 Kateri sektor ali sektorji so zajeti s shemo pomoči?

1.3 Ali za te sektorje veljajo omejitve proizvodnje ali kvote?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da ga (jih) opišete: …

1.4 Ali v tem (teh) sektorju(-ih) morebiti obstaja presežek zmogljivosti na regionalni ali nacionalni ravni?

□ | DA | □ | NE |

1.4.1 Če je tako:

1.4.1.1 Ali je načrtovana shema pomoči v skladu z vsemi določbami Skupnosti v zvezi z zmanjšanjem proizvodne zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, opišite te določbe in ukrepe, ki so sprejeti zaradi uskladitve s temi določbami:

1.4.1.2 Ali je načrtovana shema pomoči del sheme za prestrukturiranje sektorja z opredeljenimi cilji in določeno časovno razporeditvijo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite to shemo: …

1.4.1.3 Koliko traja načrtovana shema pomoči?…

Prosimo, upoštevajte, da lahko Komisija v skladu s točko 9.2 Smernic odobri samo pomoč z omejenim trajanjem.

1.4.2 Če NE, ali se zmogljivosti opuščajo zaradi sanitarnih ali okoljskih razlogov?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, da jih opišete: …

1.5 Ali je mogoče zagotoviti, da se nobena pomoč ne bo izplačala, če bi posegala v mehanizme zadevne skupne ureditve trga?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 9.3 Smernic ne dovoljuje dodelitve nobene pomoči, ki bi posegala v mehanizme zadevne skupne ureditve trga.

1.6 Ali je shema pomoči pod enakimi pogoji dostopna vsem gospodarskim subjektom v zadevnem sektorju?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da mora shema pomoči v skladu s točko 9.6 Smernic zagotoviti upoštevanje tega pogoja, da bi jo Komisija lahko potrdila.

"UPRAVIČENEC MORA ZAGOTOVITI PROTISTORITEV"

1.7 Kakšne so lastnosti protistoritve, ki jo načrtovana shema zahteva od upravičenca?

1.8 Ali to pomeni dokončno in nepreklicno odločitev o opustitvi ali dokončnem zaprtju zadevnih proizvodnih zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

1.8.1 Če je tako:

- ali je mogoče dokazati, da so te obveznosti pravno zavezujoče za upravičenca?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, utemeljite: …

- Ali je mogoče zagotoviti, da bodo te obveznosti zavezujoče za katerega koli kupca zadevnih zmogljivosti v prihodnosti?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, utemeljite: …

1.8.2 Če NE, prosimo, opišite značilnosti protistoritve upravičenca:

Prosimo, upoštevajte, da se pomoč v skladu s točko 9.4 Smernic ne sme izplačati, če so proizvodne zmogljivosti že dokončno opuščene ali e izkaže, da je ta opustitev neizogibna, saj v tem primeru ni nobene protistoritve upravičenca.

"MOŽNOST, DA SE POMOČ UPORABI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE, JE TREBA IZKLJUČITI"

1.9 Ali načrtovana shema določa, da se bo, če je upravičenec do pomoči v finančnih težavah, pomoč ocenila v skladu s Smernicami Skupnosti o reševanju in prestrukturiranju podjetij v težavah?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da Komisija v skladu s točko 9.5 Smernic ne sme odobriti pomoči za opustitev zmogljivosti podjetja v težavah in da se mora pomoč oceniti na podlagi pomoči za reševanje in/ali prestrukturiranje.

"NE SME BITI NOBENEGA ČEZMERNEGA NADOMESTILA ZA IZGUBO VREDNOSTI KAPITALA IN PRIHODNJIH DOHODKOV"

1.10 Prosimo, navedite morebitni največji znesek pomoči, ki naj se dodeli posameznemu upravičencu:

1.11 Ali se znesek pomoči izračuna na podlagi izgube vrednosti sredstev in plačila stimulacije, ki ne smeta presegati 20 % vrednosti sredstev, ter na podlagi obveznih socialnih stroškov, ki izhajajo iz izvajanja sheme?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da mora biti v skladu s točko 9.6 Smernic znesek pomoči strogo omejen na nadomestitev teh elementov.

1.12 Ali načrtovana shema pomoči določa, da je treba, če so zmogljivosti opuščene zaradi drugih razlogov in ne zaradi zdravstvenih ali okoljskih, stroške teh pomoči kriti s prispevki iz sektorja, s prostovoljnimi prispevki ali z obveznimi dajatvami?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da v tem primeru Komisija v skladu s točko 9.7 Smernic ne more odobriti pomoči.

1.13 Ali načrtovana shema pomoči določa predložitev letnega poročila o izvajanju sheme?

□ | DA | □ | NE |

DEL III.12.G

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI SKUPINAM PROIZVAJALCEV

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev vseh ukrepov državne pomoči, ki so predvideni za zagotovitev pomoči skupinam proizvajalcev v skladu z opisom iz točke 10 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [68].

1. Vrsta pomoči

1.1 Ali je pomoč povezana s pomočjo za začetek delovanja novoustanovljenih skupin proizvajalcev?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je pomoč povezana s pomočjo za začetek delovanja novoustanovljenih združenj proizvajalcev (združenje proizvajalcev je sestavljeno iz priznanih skupin proizvajalcev in ima večinoma enake cilje)?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Ali se stroški v zvezi z začetkom delovanja skupine ali združenja proizvajalcev krijejo iz pomoči, ki se dodeli ob znatni razširitvI dejavnosti, na primer ob vključevanju novih proizvodov ali sektorjev?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, upoštevajte, da "znatna razširitev dejavnosti" skupine pomeni vsaj 30-odstotno količinsko razširitev dejavnosti.

1.3.1 Če je tako, ali so stroški, upravičeni do nove pomoči, omejeni na stroške iz dodatnih nalog, ki so jih prevzele skupine ali združenja proizvajalcev?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko po točki 10.6 Smernic za kmetijstvo nova pomoč za začetek delovanja skupin ali združenj proizvajalcev odobri samo za kritje stroškov, ki izhajajo iz dodatnih nalog v zvezi z razširitvijo, če so izpolnjeni vsi drugi pogoji iz oddelka 10 Smernic za kmetijstvo.

1.4 Ali se pomoč odobri za kritje stroškov za začetek delovanja združenj proizvajalcev, ki so pristojni za nadzor uporabe označb porekla ali oznak kakovosti?

□ | DA | □ | NE |

1.5 Ali se pomoč odobri skupinam ali združenjem proizvajalcev, ki opravljajo naloge na ravni kmetijske proizvodnje, kakršne so vzajemna podpora ter službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetiji in službe za pomoč pri upravljanju kmetij na posestih članov, ne da bi bili pri tem vpleteni v prilagajanje ponudbe trgu?

□ | DA | □ | NE |

1.5.1 Če je tako, ali skupine oziroma združenja proizvajalcev opravljajo dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov iz Priloge I?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da pomoč tem skupinam ali združenjem ni zajeta v Smernicah za kmetijstvo; in glejte splošni obrazec za priglasitev.

Če je tako, prosimo, glejte zadevno pravno podlago.

1.6 Ali se pomoč odobri skupinam ali združenjem proizvajalcev za kritje stroškov, ki niso povezani s stroški ustanovitve, kakršne so naložbe ali promocijske dejavnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, se pomoč oceni v skladu s posebnimi pravili, ki jo urejajo. Prosimo, glejte zadevne rubrike obrazca za priglasitev.

1.7 Ali se pomoč dodeli neposredno proizvajalcem kot nadomestilo za njihove prispevke k stroškom vodenja skupin v prvih letih po ustanovitvi skupine ali združenja?

□ | DA | □ | NE |

1.8 Ali skupine oziroma združenja proizvajalcev prejemajo pomoč po shemi, ki se financira v okviru skupne tržne ureditve v zadevnem sektorju?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite vrsto pomoči, ki se odobri po shemi v okviru skupne tržne ureditve:

2. Upravičenec

2.1 Ali se pomoč za začetek delovanja odobri skupinam ali združenjem proizvajalcev, ki so upravičeni do pomoči po zakonodaji zadevne države članice?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 10.2 Smernic za kmetijstvo.

2.2 Ali se pomoč zagotovi samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- člani morajo tržiti proizvode v skladu s pravili o ponudbi in dajanju na trg, ki jih je določila skupina (pravila lahko dovoljujejo, da delež proizvodov trži proizvajalec neposredno),

□ | DA | □ | NE |

- proizvajalci, ki se pridružijo skupini, morajo biti člani vsaj tri leta in naznaniti svoj izstop vsaj 12 mesecev vnaprej,

□ | DA | □ | NE |

- veljajo skupna pravila proizvodnje, zlasti v zvezi s kakovostjo proizvodov ali izvajanjem ekološke prakse, skupna pravila za dajanje blaga na trg in pravila glede informacij o proizvodu, zlasti glede pobiranja pridelka in razpoložljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na katero koli vprašanje v točki 2.2 NE, prosimo, glejte oddelek 10.3 glede seznama meril za upravičenost do pomoči, namenjene skupinam ali združenjem proizvajalcev.

2.3 Ali ukrep/shema pomoči jasno izključuje proizvodne organizacije, kakršne so družbe ali zadruge, katerih cilj je upravljanje ene ali več kmetijskih posesti in ki so zato pravzaprav posamezni proizvajalci?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da bi morali biti proizvajalci po točki 10.3 Smernic za kmetijstvo še naprej odgovorni za upravljanje svojih posesti.

2.4 Ali organizacije proizvajalcev upoštevajo pravila konkurence?

□ | DA | □ | NE |

2.5 Ali ukrep/shema pomoči jasno izključuje vsako pomoč skupinam ali združenjem proizvajalcev, ki niso usklajeni z Uredbo Sveta o ustanovitvi skupne tržne ureditve?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da Komisija po točki 3.2 Smernic za kmetijstvo nikakor ne more odobriti pomoči, ki ni v skladu z določbami v zvezi s skupno tržno ureditvijo ali ki bi posegala v pravilno delovanje skupne tržne ureditve.

3. Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški

3.1 Ali se pomoč odobri na začasni in degresivni osnovi za kritje začetnih administrativnih stroškov skupine ali združenja?

□ | DA | □ | NE |

3.2 Ali je pomoč omejena na 100 % stroškov, ki nastanejo v prvem letu, nakar se zmanjša za 20 odstotnih točk za vsako leto delovanja, tako da se v petem letu znesek pomoči omeji na 20 % dejanskih stroškov v tem letu?

□ | DA | □ | NE |

3.3 Ali ukrep/shema pomoči jasno izključuje možnost izplačila pomoči v zvezi s stroški, ki so nastali po petem letu?

□ | DA | □ | NE |

3.4 Ali ukrep/shema pomoči jasno izključuje možnost izplačila pomoči ob izteku sedmih let po priznanju organizacije proizvajalcev?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na katero koli vprašanje v točkah 3.3 in 3.4 zgoraj NE in če se pomoč ne dodeli za znatno razširitev dejavnosti skupine ali združenja (gl. točko 1.3 zgoraj), prosimo, upoštevajte, da točka 3.3 Smernic za kmetijstvo jasno izključuje pomoč za stroške, ki nastanejo po petem letu, in izplačilo pomoči po izteku sedmih let po priznanju organizacije proizvajalcev.

3.5 Ali upravičeni stroški pri pomoči, ki se odobri skupinam ali združenjem proizvajalcev, in pomoči, ki se odobri neposredno proizvajalcem, vključujejo samo:

- najem primernih poslovnih prostorov,

- nakup primernih poslovnih prostorov (upravičeni stroški so omejeni na stroške najema po tržnih cenah),

- nabavo pisarniške opreme, vključujoč računalniško strojno in programsko opremo, stroške upravnega osebja, režijske stroške ter honorarje za pravniške storitve in upravne takse?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte seznam upravičenih stroškov v točki 10.5 Smernic za kmetijstvo.

DEL III.12.H

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA ODPRAVO ŠKODE, NASTALE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ALI NA KMETIJSKIH PROIZVAJALNIH SREDSTVIH

Ta obrazec morajo uporabljati države članice za priglasitev katerega koli ukrepa državne pomoči, ki je predviden za odpravo škode v kmetijski proizvodnji v skladu z opisom iz točke 11 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [69].

1. Pomoč za nadomestitev škode, ki jo povzročijo naravne nesreče ali izjemni dogodki (točka 11.2 Smernic)

1.1 Katera nesreča ali izjemni dogodek je povzročil škodo, za katero je nadomestilo predvideno?

1.2 Kakšna materialna škoda je povzročena?

1.3 Kakšno nadomestilo se predvideva?

1.4 Ali se predvideva nadomestilo za izpad dohodka? Če je tako, kolikšno nadomestilo se predvideva in kako se bo izračunal izpad dohodka?

1.5 Ali se nadomestilo izračuna za vsakega posameznega prejemnika?

1.6 Ali se plačila prejmejo na podlagi zavarovalnih polic, ki jih je treba odšteti od pomoči? Kako se preveri, ali so zavarovalne družbe denar izplačale ali ne?

2. Pomoč kot nadomestilo za izgube kmetov [70] zaradi slabega vremena (točka 11.3 Smernic)

2.1 Kateri vremenski dogodek upravičuje pomoč?

2.2 Vremenski podatki, ki dokazujejo izjemno naravo dogodka:

2.3 Kolikšen je prag izgube v razmerju do bruto proizvodnje zadevnega pridelka [71] v običajnem letu, nad katerim bodo kmetje upravičeni do pomoči?

2.4 Navedite podatke o bruto proizvodnji po hektarju v običajnem letu za vse pridelke, ki jih je prizadel vremenski dogodek. Opišite način izračuna teh podatkov [72]:

2.5 Če gre za škodo na proizvajalnih sredstvih (npr. uničenje dreves), pojasnite, kako je izračunan prag izgube, nad katerim je pomoč upravičena.

2.5.1 Če se po nekaj letih izkaže, da izguba zgoraj navedenih proizvajalnih sredstev ne dosega praga, nad katerim je pomoč upravičena, ali bodo zneski, ki bodo morebiti že izplačani, povrnjeni? Pojasnite, kakšen sistem preverjanja in mehanizem za izterjavo se uporabita:

2.6 Ali se znesek pomoči izračuna na naslednji način: (povprečna vrednost proizvodnje v danem obdobju, pomnožena s povprečno ceno v istem obdobju) – (dejanska proizvodnja med letom dogodka, pomnožena s povprečno ceno za to leto)?

2.7 Ali se izgube izračunajo za vsako posamezno posest ali za celotno območje? V slednjem primeru pokažite, da so uporabljena povprečja reprezentativna in da ni verjetno izplačilo čezmernega nadomestila nekaterim upravičencem:

2.8 Ali se zneski iz zavarovanja in kateri koli znesek, ki se prejme kot neposredna pomoč, odštejejo od pomoči?

2.9 Ali se običajni stroški, ki jih kmet ne more plačati (npr. ker ni bilo nobenega dejanskega pridelka), upoštevajo pri izračunu pomoči?

2.10 Če se ti običajni stroški povečajo zaradi učinkov vremenskega dogodka, ali je predvidena odobritev dodatne pomoči za kritje dodatnih stroškov? Če je tako, kolikšen odstotek dodatnih stroškov krije ta pomoč?

2.11 Ali se pomoč izplača kot nadomestilo za škodo na objektih in opremi, ki je nastala zaradi vremenskega dogodka? Če je tako, kolikšen odstotek škode krije ta pomoč?

2.12 Ali se pomoč izplača neposredno kmetom ali se v nekaterih okoliščinah izplača organizacijam proizvajalcev, ki ji ti kmetje pripadajo? Če gre za slednji primer, kateri mehanizmi se uporabijo za zagotovitev, da znesek pomoči, ki ga prejme kmet, ni večji od izgub, ki so nastale?

3. Pomoč za boj proti boleznim živali in rastlin (točka 11.4 Smernic)

3.1 Za katero bolezen gre?

Če je bolezen povzročilo slabo vreme:

3.2 prosimo, odgovorite na vprašanja v točki 2 zgoraj in navedite vse pomembne informacije, ki kažejo na vzročno-posledično povezavo med vremenskim dogodkom in boleznijo:

Če bolezni ni povzročilo slabo vreme:

3.3 pokažite, da obstaja zakonodaja na ravni Skupnosti ali nacionalna zakonodaja, ureditvene ali upravne določbe, ki organom oblasti dajejo pooblastila za ukrepanje proti bolezni bodisi tako, da sprejmejo ukrepe za izkoreninjenje bolezni (zlasti obvezujoče ukrepe, ki dajejo pooblastila za finančno sodelovanje), ali tako, da vzpostavijo sistem zgodnjega opozarjanja skupaj s pomočjo, kjer je to potrebno, za spodbujanje prostovoljnega sodelovanja zasebnikov pri preventivnih programih.

3.4 Označite namen, ki ustreza shemi pomoči:

preprečevanje, vključujoč preglede in/ali laboratorijske preskuse, uničenje prenašalcev bolezni, vakcinacijo rejnih živali/zdravljenje pridelka ter zakol rejnih živali ali uničenje pridelkov zaradi preventive;

nadomestilo, ker je treba okužene živali zaklati ali pridelek uničiti po nalogu ali priporočilu organov oblasti ali ker živali poginejo zaradi vakcinacije ali katerega koli drugega ukrepa, ki ga naložijo ali priporočijo pristojni organi oblasti;

kombinacija preprečevanja in nadomestila, ker za shemo, ki naj obravnava izgube zaradi bolezni, velja pogoj, da se morajo upravičenci zavezati k izvajanju nadaljnjih ustreznih preventivnih ukrepov, ki jih odredijo uradni organi oblasti.

3.5 Pokažite, da je pomoč, ki je predvidena za obvladovanje bolezni, v skladu s posebnimi cilji in določbami zakonodaje o zdravstvenem varstvu rastlin in veterinarske zakonodaje:

3.6 Podrobno opišite predlagane nadzorne ukrepe:

3.7 Katere stroške ali izgube in kolikšen odstotek teh stroškov ali izgub krije pomoč?

3.8 Ali je pomoč predlagana za nadomestitev izpada dohodka zaradi težav pri ponovnem sestavljanju čred ali ponovnem sajenju pridelkov ali zaradi katere koli karantene ali čakalnega obdobja, ki so jih odredili ali priporočili pristojni organi oblasti, da bi omogočili izkoreninjenje bolezni pred ponovnim sestavljanjem čred ali ponovnim sajenjem pridelkov? Če je tako, podrobno navedite dejavnike, ki omogočajo potrditev, da ni nevarnosti čezmernega nadomestila za izgubo dohodka:

3.9 Ali je predvidena pomoč Skupnosti za isti namen? Če je tako, navedite datum in sklicevanje na zadevno odločbo Komisije, ki to potrjuje:

4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (točka 11.5 Smernic)

4.1 Ali predlagana pomoč vključuje delno financiranje premij na podlagi zavarovalne police, ki predvideva nadomestilo:

izključno izgub, ki se lahko pripišejo naravnim nesrečam in izjemnim dogodkom v pomenu iz točke 11.2 Smernic ali vremenskim dogodkom, primerljivim z naravnimi nesrečami v smislu točke 11.3 Smernic;

za zgoraj navedene izgube, pa tudi za druge izgube, ki nastanejo zaradi slabega vremena?

4.2 Kolikšna je predlagana višina pomoči (prosimo, upoštevajte, da je v prvem primeru iz točke 4.1 največja dovoljena višina pomoči 80 % in v drugem primeru 50 %)?

4.3 Ali pomoč krije pozavarovanje? Če je tako, navedite vse potrebne informacije, ki Komisiji omogočijo preverjanje višine različnih elementov pomoči in skladnost predlagane pomoči s skupnim trgom:

4.4 Ali je možnost kritja tveganja povezana samo z eno zavarovalno družbo ali s skupino družb?

4.5 Ali je pomoč pogojena z zavarovalno pogodbo, sklenjeno z družbo s sedežem v zadevni državi članici (če je tako, prosimo, upoštevajte, da po točki 11.5.3 Smernic Komisija ne more odobriti pomoči za zavarovalne premije, ki predstavljajo oviro za delovanje notranjega trga zavarovalniških storitev)?

DEL III.12.I

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA KOMASACIJO IN ARONDACIJO ZEMLJIŠČ

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme državne pomoči, ki je predvidena za kritje pravnih in upravnih stroškov komasacije in arondacije zemljišč, vključujoč stroške geodetske izmere, v skladu z opisom iz točke 12 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [73].

1. Ali je ukrep pomoči del splošne sheme komasacije in arondacije zemljišč, ki se izvaja v skladu s postopki, predpisanimi v zakonodaji zadevne države članice?

□ | DA | □ | NE |

2. Ali upravičeni stroški zajemajo:

□ pravne in administrativne stroške komasacije in arondacije zemljišč, vključno s stroški geodetske izmere?

□ naložbe, vključno s pomočjo za nakup zemljišč?

Če upravičeni stroški vključujejo druge elemente, prosimo, upoštevajte, da točka 12 Smernic dovoljuje odobritev pomoči samo za upravičene stroške s seznama.

3. Prosimo, navedite največjo višino javne podpore, izražene kot obseg upravičenih stroškov:

… za pravne in administrativne stroške komasacije in arondacije zemljišč, vključno s stroški geodetske izmere (največ 100 %);

… za naložbe, vključno s pomočjo za nakup zemljišč (največ 40 % ali 50 % na območjih z omejenimi možnostmi + 5 % za mlade kmete – idem točka 4.1 Smernic)?

4. Kateri ukrepi se sprejmejo za preprečitev čezmernega nadomestila in za potrditev, da se zgoraj navedena intenzivnost pomoči upošteva?

DEL III.12.J

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PROIZVODNJO IN TRŽENJE KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katerega koli ukrepa državne pomoči, ki je predviden za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov v skladu z opisom iz točke 13 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [74].

1. Vrsta proizvodov

1.1 Ali se pomoč nanaša samo na kakovostne proizvode?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite elemente kakovosti zadevnih proizvodov, na primer proizvodov, ki so nedvomno višje kakovosti (vsaj po enem merilu) od tiste, ki jo zahtevajo obvezujoči standardi ("nedvomno višja kakovost" se lahko nanaša na proizvod ali na proizvodni proces in jo mora potrditi neodvisni, zunanji nadzor) ali ki izpolnjujejo standarde kakovosti iz zakonodaje Skupnosti za posamezne kakovostne proizvode:

Če se pomoč ne nanaša na kakovostne proizvode, prosimo, upoštevajte, da je po oddelku 13 Smernic pomoč omejena na kakovostne kmetijske proizvode.

2. Vrsta pomoči

2.1 Katera izmed naslednjih vrst pomoči se lahko financira iz sheme/posameznega ukrepa pomoči:

□ dejavnosti na področju tržnih raziskav, zasnova in načrtovanje proizvodov,

□ pomoč, ki se dodeli za pripravo vlog za priznanje označb porekla ali potrdil o posebnih značilnostih v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti,

□ svetovanje in podobna pomoč pri uvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, kakršni sta seriji ISO 9000 ali 14000, sistemi analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) ali sistemi okoljskih presoj,

□ stroški usposabljanja osebja za uporabo sistemov zagotavljanja kakovosti in sistemov, ki so sorodni sistemom analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk,

□ stroški za dajatve, ki jih naložijo certifikacijski organi za prvo izdajo potrdila o sistemu zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemih,

□ pomoč za stroške občasnih medfaznih kontrol kakovosti in občasnih kontrol proizvodov, ki jih opravijo tretji organi,

□ pomoč za kritje stroškov nadzornih ukrepov, sprejetih za zagotovitev izvirnosti označb porekla ali potrdil o posebnih značilnostih v skladu z uredbama Sveta (EGS) št. 2081/92 in 2082/92,

□ pomoč za kritje stroškov kontrol, ki jih opravijo drugi organi, pristojni za nadzor uporabe oznak kakovosti in oznak v okviru priznanih sistemov zagotavljanja kakovosti,

□ pomoč za kritje stroškov kontrol nad ekološkimi proizvodnimi metodami, ki se izvajajo po Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91?

2.2 Ali ukrep pomoči zajema naložbe, potrebne za posodobitev proizvodnih zmogljivosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte točko 4.1 in/ali točko 4.2 Smernic za kmetijstvo.

2.3 Ali zakonodaja Skupnosti določa, da morajo stroške kontrol kriti proizvajalci?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, ali se pomoč izplača kot del sistema, ki se financira z davku podobnimi dajatvami?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 13.4 Smernic za kmetijstvo.

2.4 Ali se kontrole opravljajo v imenu ali s strani tretjih strank, kakršni so:

□ pristojni regulativni organi ali organi, ki delujejo v njihovem imenu,

□ neodvisni organi, pristojni za kontrolo in nadzor izdaje označb porekla, ekoloških oznak ali oznak kakovosti,

□ drugi (prosimo, navedite te organe in način zagotavljanja neodvisnosti kontrolnega organa)?

3. Upravičenci

3.1 Kdo so upravičenci do pomoči:

□ kmetje;

□ skupine proizvajalcev;

□ drugi (prosimo, da jih navedete):

3.2 Če kmetje niso neposredni upravičenci do pomoči:

3.2.1 Ali je pomoč dostopna vsem kmetom na zadevnem območju, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi objektivno opredeljenih pogojev?

□ | DA | □ | NE |

3.2.2 Ali ukrep pomoči izključuje obvezno članstvo v skupini/organizaciji proizvajalcev ali posredniški službi, ki upravlja pomoč, kot merilo za upravičenost do pomoči?

□ | DA | □ | NE |

3.2.3 Ali je prispevek za upravne stroške zadevne skupine ali organizacije omejen na stroške opravljanja storitve?

□ | DA | □ | NE |

3.2.4 Ali lahko kmetje prosto izbirajo ponudnika storitev?

□ | DA | □ | NE |

3.2.4.1 Če NE, ali je ponudnik izbran in plačan v skladu s tržnimi načeli, nediskriminacijsko ter s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na eno ali več vprašanj v oddelku 3.2 NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko pomoč, kadar je končni upravičenec do pomoči kmet, odobri samo po posredniškem organu, če je zagotovljen prost dostop vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje, in preglednost postopka izbire ponudnika storitev.

4. Intenzivnost pomoči

4.1 Prosimo, navedite največjo višino javne pomoči za naslednje ukrepe:

(a) …; dejavnosti na področju tržnih raziskav, zasnova in načrtovanje proizvodov (največ 100 %);

(b) …; pomoč, ki se dodeli za pripravo vlog za priznanje označb porekla ali potrdil o posebnih značilnostih v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti;

(c) …; svetovanje in podobna pomoč pri uvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, kakršni sta seriji ISO 9000 ali 14000, sistemi analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) ali sistemi okoljskih presoj (največ 100 %);

(d) …; stroški usposabljanja osebja za uporabo sistemov zagotavljanja kakovosti in sistemov, ki so sorodni sistemom analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (največ 100 %);

(e) …; stroški za dajatve, ki jih naložijo certifikacijski organi za prvo izdajo potrdila o sistemu zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemih (največ 100 %).

4.2 Ali je skupni znesek pomoči, ki se lahko odobri v skladu s točkami (a) do (e) oddelka 4.1 zgoraj:

- omejen na 100000 eurov na upravičenca za triletno obdobje?

□ | DA | □ | NE |

- ali pa, če je pomoč omejena na podjetja, ki so zajeta v opredelitvi Skupnosti malih in srednje velikih podjetij, znaša do največ 50 % upravičenih stroškov, pri čemer se upošteva večji znesek?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na vprašanji NE, prosimo, glejte najvišji prag pomoči iz oddelka 13.2 Smernic za kmetijstvo.

4.3 Ali lahko isti upravičenec prejema pomoč na podlagi različnih ukrepov s seznama v točkah (a) do (e) oddelka 4.1?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kako je zagotovljeno upoštevanje praga v višini 100000 eurov na upravičenca za triletno obdobje:

4.4 Ali je pomoč za stroške rednih medfaznih kontrol kakovosti in rednih kontrol proizvodov, ki jih opravi proizvajalec, nedvoumno izključena?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 13.3 Smernic za kmetijstvo.

4.5 Ali se pomoč za kritje stroškov nadzornih ukrepov, sprejetih za zagotovitev izvirnosti označb porekla ali potrdil o posebnih značilnostih v skladu z uredbama Sveta (EGS) št. 2081/92 in 2082/92, odobri na začasni in degresivni osnovi za stroške kontrol med prvimi šestimi leti po vzpostavitvi nadzornega sistema?

□ | DA | □ | NE |

4.6 Ali se pomoči za kritje stroškov kontrol, ki jih opravijo drugi organi, pristojni za nadzor uporabe oznak kakovosti in oznak v okviru priznanih sistemov zagotavljanja kakovosti, zmanjšujejo postopno, tako da se sedmo leto po začetku odpravijo?

□ | DA | □ | NE |

4.7 Ali se pomoč za kritje stroškov kontrol ekoloških proizvodnih metod, odobrena v višini do 100 % dejansko nastalih stroškov, odobri samo za ekološke proizvodne metode, ki se izvajajo po Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91?

□ | DA | □ | NE |

DEL III.12.K

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA ZAGOTOVITEV TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katerega koli ukrepa državne pomoči, katerega cilj je zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v skladu z opisom iz točke 14 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [75].

1. Vrsta pomoči

1.1 Katera izmed naslednjih vrst pomoči se lahko financira iz sheme/posameznega ukrepa pomoči:

□ izobraževanje in usposabljanje,

□ izvajanje storitev upravljanja kmetij in nadomeščanja na kmetiji,

□ honorarji svetovalca,

□ organizacija tekmovanj, razstav in sejmov, vključno s pomočjo za stroške, ki jih imajo udeleženci teh dogodkov,

□ druge dejavnosti v zvezi z razširjanjem znanja glede nove tehnologije (prosimo, da jih navedete)?

2. Upravičeni stroški

2.1 Kar zadeva program usposabljanja, ali upravičeni stroški zajemajo tudi druge stroške poleg dejanskih stroškov organizacije programa usposabljanja, prevozne stroške in dnevnice ter stroške za opravljanje storitev nadomeščanja med odsotnostjo kmeta ali delavca na kmetijskem gospodarstvu?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte seznam upravičenih stroškov iz točke 14.1.

2.2 Ali dejavnosti, povezane z razširjanjem znanja, vključujejo samo manjše pilotne projekte ali predstavitvene projekte?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko po točki 14.1 financirajo samo manjši pilotni projekti ali predstavitveni projekti.

2.3 Ali so plačila za svetovalne storitve, ki predstavljajo stalno ali občasno dejavnost v zvezi s stroški tekočega poslovanja podjetja, jasno izključena iz ukrepa pomoči?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, upoštevajte, da točka 3.5 Smernic za kmetijstvo določa, da se, razen če so izjeme izrecno določene v zakonodaji ali smernicah Skupnosti, enostranski državni ukrepi pomoči, namenjeni le izboljšanju finančnega stanja proizvajalcev, pri čemer nikakor ne prispevajo k razvoju sektorja, štejejo kot pomoč za tekoče poslovanje, ki ni združljiva s skupnim trgom.

2.4 Če gre za udeležbo na sejmih, ali upravičeni stroški zajemajo le kotizacijo, potne stroške, stroške objave in najema razstavnih prostorov?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, navedite seznam vseh upravičenih stroškov skupaj s podrobno utemeljitvijo teh stroškov:

3. Upravičenci

3.1 Kdo so upravičenci do pomoči:

□ kmetje;

□ skupine proizvajalcev;

□ drugi (prosimo, da jih navedete)?

3.2 Če kmetje niso neposredni upravičenci do pomoči:

3.2.1 Ali je pomoč dostopna vsem kmetom na zadevnem območju, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi objektivno opredeljenih pogojev?

□ | DA | □ | NE |

3.2.2 Ali ukrep pomoči izključuje obvezno članstvo v skupini/organizaciji proizvajalcev ali posredniški službi, ki upravlja pomoč, kot merilo upravičenosti do pomoči?

□ | DA | □ | NE |

3.2.3 Ali je prispevek za upravne stroške zadevne skupine ali organizacije omejen na stroške opravljanja storitve?

□ | DA | □ | NE |

3.2.4 Ali lahko kmetje prosto izbirajo ponudnika storitev?

□ | DA | □ | NE |

3.2.4.1 Če NE, ali je ponudnik izbran in plačan v skladu s tržnimi načeli, nediskriminacijsko in s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na eno ali več vprašanj zgoraj NE, prosimo, upoštevajte, da se lahko, kadar je končni upravičenec do pomoči kmet, pomoč odobri samo po posredniškem organu, če je zagotovljen prost dostop vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje, in preglednost postopka izbire ponudnika storitev.

4. Intenzivnost pomoči

4.1 Ali je zbirni znesek pomoči, ki se lahko dodeli v skladu s tem oddelkom:

- omejen na 100000 eurov na upravičenca za triletno obdobje?

□ | DA | □ | NE |

- če je pomoč omejena na podjetja, ki so zajeta v opredelitvi Skupnosti malih in srednje velikih podjetij, znaša do največ 50 % upravičenih stroškov, pri čemer se upošteva večji znesek?

□ | DA | □ | NE |

Če je odgovor na vprašanji NE, prosimo, glejte najvišji prag pomoči iz oddelka 14.3 Smernic za kmetijstvo.

4.2 Ali lahko isti upravičenec prejema pomoč na podlagi raznih ukrepov iz točke 14 Smernic za kmetijstvo?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite, kako je zagotovljeno upoštevanje praga v višini 100000 eurov na upravičenca za triletno obdobje.

4.3 Ali se pomoč izračuna za posameznega upravičenca, pri čemer je upravičenec oseba, za katero se opravljajo storitve?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 14.3 Smernic za kmetijstvo.

DEL III.12.L

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ŽIVINOREJSKEMU SEKTORJU

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme državne pomoči, ki je namenjena vzdrževanju in izboljšanju genske kakovosti rejnih živali v Skupnosti v skladu z opisom v točki 15 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju [76] in členih 10 do 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 [77].

Prosimo, upoštevajte, da se v skladu s točko 15 Smernic pomoč za ohranitev ogroženih vrst ali pasem oceni v skladu s postopki iz poglavja VI naslova II Uredbe o razvoju podeželja, ki obravnava kmetijske okoljske ukrepe. V zvezi s tem ukrepom, prosimo, glejte obrazec za dodatne informacije o kmetijski okoljski pomoči.

1. Upravičeni stroški

1.1 Katere izmed naslednjih upravičenih stroškov krije podporni ukrep:

□ upravne stroške priprave in vodenja rodovniških knjig,

□ preskuse za določitev genske kakovosti ali uspešnosti rejnih živali,

□ upravičene stroške za naložbe v središča za razmnoževanje živali in za uvedbo inovativnih metod ali praks reje živali na ravni kmetije,

□ stroške reje posameznih moških vzrejnih živali z visoko gensko kakovostjo, ki so evidentirane v rodovniških knjigah?

Če predvideni ukrep vključuje druge upravičene stroške, prosimo, upoštevajte, da točka 15 Smernic dovoljuje odobritev te pomoči samo za upravičene stroške s seznama zgoraj.

2. Znesek pomoči

2.1 Prosimo, navedite največjo višino javne podpore, izražene kot obseg upravičenih stroškov:

- … za kritje upravnih stroškov priprave in vodenja rodovniških knjig (največ 100 %);

- … za stroške preskusov za določitev genske kakovosti ali uspešnosti rejnih živali (največ 70 %);

- … za kritje stroškov naložb v središča za razmnoževanje živali in za uvedbo inovativnih metod ali praks reje živali na ravni kmetije (največ 40 %);

- … za kritje stroškov reje posameznih moških vzrejnih živali z visoko gensko kakovostjo, ki so evidentirane v rodovniških knjigah (največ 30 %).

2.2 Kateri ukrepi se sprejmejo za preprečitev čezmernega nadomestila in za potrditev, da se upošteva zgoraj navedena intenzivnost pomoči?

DEL III.12.M

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI NAJBOLJ ODDALJENIM REGIJAM IN EGEJSKIM OTOKOM

Ta obrazec morajo uporabiti države članice za priglasitev pomoči najbolj oddaljenim regijam in Egejskim otokom v skladu z opisom iz točke 16 Smernic za kmetijstvo.

1. Ali predlagana pomoč najbolj oddaljenim regijam in Egejskim otokom odstopa od določb iz Smernic?

□ | DA | □ | NE |

- Če NE, prosimo, izpolnite obrazec za priglasitev zadevne vrste pomoči (pomoč za naložbe, tehnična podpora itd.).

- Če je tako, prosimo, nadaljujte izpolnjevanje tega obrazca.

2. Ali ukrep vključuje odobritev pomoči za tekoče poslovanje?

□ | DA | □ | NE |

3. Kakšni so strukturni razvojni problemi, ki naj se s pomočjo odpravijo?

4. Kako je zajamčeno, da so značilnosti in raven pomoči sorazmerni razvojnim problemom, ki naj se ublažijo?

5. Ali je pomoč predvidena kot nadomestilo za dodatne transportne stroške?

□ | DA | □ | NE |

5.1 Če je tako, prosimo, navedite dokaz o teh dodatnih stroških in metodi, ki se uporablja pri njihovem izračunu [78]:

5.2 Če je tako, navedite, kolikšen bo najvišji znesek pomoči (na podlagi izračuna pomoči po kilometru ali izračuna po kilometru in po enoti teže) in odstotek dodatnih stroškov, ki se krijejo iz pomoči:

6. Ali je pomoč predvidena za nadomestitev dodatnih stroškov, ki pri izvajanju gospodarske dejavnosti nastanejo zaradi dejavnikov iz člena 299(2) Pogodbe ES (oddaljenost, otoška lega, majhnost, zapletena topografija in neprijazno podnebje, gospodarska odvisnost od manjšega števila proizvodov)?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, navedite znesek dodatnih stroškov in metodo izračuna:

Kako lahko organi oblasti ugotovijo povezavo med dodatnimi stroški in dejavniki iz člena 299(2) Pogodbe ES?

DEL III.12.N

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O SUBVENCIONIRANIH KRATKOROČNIH POSOJILIH V KMETIJSTVU (CREDITS DE GESTION)

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme državne pomoči, ki zadeva kratkoročna posojila v kmetijstvu v skladu z opisom iz Smernic Skupnosti o državni pomoči: subvencionirana kratkoročna posojila v kmetijstvu (credits de gestion) [79].

1. Prosimo, navedite upravičence do pomoči (točka B in D Sporočila):

(a) primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov v skladu z definicijo v Prilogi I k Pogodbi ES;

(b) izvajalci dejavnosti, ki tržijo izključno kmetijske proizvode v skladu z opisom v Prilogi I k Pogodbi ES;

(c) izvajalci dejavnosti, ki sodelujejo pri predelavi izključno kmetijskih proizvodov v skladu z opisom v Prilogi I k Pogodbi ES.

2. Prosimo, navedite, ali so upravičenci posamezni izvajalci dejavnosti, družbe, zadruge, združenja proizvajalcev, drugi:

3. Prosimo, da v zvezi z vsako vrsto upravičencev iz točk 1 in 2 zgoraj obrazložite, zakaj so upravičenci do pomoči v razmeroma slabšem položaju v primerjavi z izvajalci dejavnosti na drugih področjih gospodarstva, bodisi v smislu svojih potreb po kratkoročnih posojilih bodisi sposobnosti financiranja teh posojil (točka A Sporočila):

4. Ali se subvencionirana posojila uporabijo za pomoč posameznim izbranim sektorjem ali izvajalcem dejavnosti v kmetijstvu na podlagi, ki se ne nanaša samo na težave v zvezi s financiranjem kratkoročnih posojil, povezanih z razlogi, ki so neločljive sestavine kmetovanja in sorodnih dejavnosti, zlasti s sezonstvom proizvodnje in strukturo poslovanja kmetije (točki A in B Sporočila)?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, razložite: …

5. Prosimo, navedite upravni okraj, kjer se bo ukrep pomoči izvajal:

6. Ali je pomoč v upravnem okraju organa oblasti, ki dodeljuje pomoč, dostopna vsem izvajalcem dejavnosti v kmetijstvu na nediskriminacijski osnovi in ne glede na kmetijsko dejavnost (ali dejavnosti), za katere izvajalec potrebuje kratkoročna posojila (točka B Sporočila)?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z NE, prosimo, razložite: …

7. Če želite v upravnem okraju organa oblasti, ki dodeljuje pomoč, izključiti iz ukrepa nekatere dejavnosti in/ali nekatere izvajalce dejavnosti, prosimo, dokažite, da so vsi taki primeri izključitve utemeljeni s tem, da so problemi pri pridobivanju kratkoročnih posojil, s katerimi se srečujejo tisti, ki so izključeni, sami po sebi manj pomembni kakor v preostalem kmetijskem gospodarstvu (točka B Sporočila):

8. Ali je rok za subvencionirano kratkoročno posojilo največ eno leto (točka D Sporočila)?

□ | DA | □ | NE |

9. Ali pristojni organi predvidevajo možnost podaljšanja enoletnega subvencioniranega kratkoročnega posojila?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, navedite, za koliko let: …

10. Prosimo, navedite, za katero kmetijsko leto ali leta se predvideva izvedba ukrepa:

11. Ali je pomoč povezana s posebnimi tržnimi ali proizvodnimi postopki?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, razložite: …

12. Ali je pomoč omejena na posebne proizvode?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, razložite: …

13. Prosimo, dokažite, da je element pomoči v okviru te sheme omejen na tisto, kar je nujno potrebno za izravnavo pomanjkljivosti iz točke A Sporočila Komisije. V zvezi z vsako vrsto upravičencev iz točk 1 in 2 zgoraj, prosimo, kvantificirajte finančne pomanjkljivosti, navedene v točki A, z uporabo metode, ki se vam zdi primerna, a ob upoštevanju razlik med obrestno mero, ki jo plačuje večina izvajalcev kmetijskih dejavnosti, in obrestno mero v preostalem gospodarstvu zadevne države članice za kratkoročna posojila podobnih zneskov na izvajalca, ki niso povezana z naložbami (točka C Sporočila). Prosimo, navedite kvantifikacijo, do katere ste prišli, in opišite metodologijo, ki ste jo uporabili. Prosimo, da za podkrepitev svoje predstavitve priložite uradno dokumentacijo (npr. statistične podatke itd.) poleg te kvantifikacije:

14. Za vsako vrsto upravičencev iz točk 1 in 2 zgoraj, prosimo, navedite, ali lahko znesek subvencioniranih posojil kateremu koli upravičencu preseže zahteve glede denarnega toka, ki izhaja iz dejstva, da proizvodni stroški nastanejo pred prejetjem dohodka od prodaje proizvodov iz lastne proizvodnje. Če je tako, prosimo, pojasnite.

15. Prosimo, navedite skupna proračunska sredstva, ki se vsako leto dodelijo temu ukrepu pomoči.

DEL III.12.O

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PROMOCIJO IN OGLAŠEVANJE KMETIJSKIH IN NEKATERIH NEKMETIJSKIH PROIZVODOV

Ta obrazec za priglasitev je treba uporabiti za državno pomoč za oglaševanje proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES in nekaterih proizvodov, ki jih ni v navedeni prilogi.

Prosimo, upoštevajte, da promocijske dejavnosti, ki so opredeljene kot razširjanje znanstvenega znanja v javnosti, organizacija trgovinskih sejmov in razstav, sodelovanje pri teh in podobnih nalogah na področju stikov z javnostjo, vključujoč ankete in tržne raziskave, ne štejejo kot oglaševanje. Za državno pomoč, namenjeno tej promociji v širšem smislu, se uporabljata točki 13 in 14 Smernic Skupnosti o pomoči v kmetijskem sektorju [80] ali, če gre za ribiške proizvode, točka 2.1.4 Smernic o izvajanju državne pomoči za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [81].

Za pojasnila glede drugih izrazov in opredelitev, prosimo, glejte poglavje 2 Smernic Skupnosti o državni pomoči za oglaševanje proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES in nekaterih proizvodov, ki jih ni v navedeni prilogi (2001/C 252/03).

1. Proizvodi

1.1 Ali ukrep zadeva naslednje proizvode (prosimo, označite):

□ proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi,

□ proizvode, ki jih ni na seznamu v Prilogi I, so pa sestavljeni pretežno iz proizvodov s tega seznama (zlasti iz mlečnih izdelkov, žita, sladkorja in etanola) v predelani obliki (npr. sadni jogurt, pripravki iz mleka v prahu s kakavom, mešanice iz masla/rastlinske masti, peciva, sladkorni izdelki in žgane pijače),

□ ribiške proizvode?

Prosimo, upoštevajte, da se posebna pravila o državni pomoči za oglaševanje kmetijskih in nekaterih nekmetijskih proizvodov uporabljajo izključno za navedene proizvode. Če ukrep zadeva druge proizvode, prosimo, glejte zadevno rubriko splošnega obrazca za priglasitev.

1.2 Ukrep zajema naslednje proizvode/skupine proizvodov (npr. sadje in zelenjava, svinjsko meso, vino …):

2. Splošne informacije

2.1 Kje se ukrep izvede:

□ na trgih tretjih držav

□ na trgu druge države članice

□ na domačem trgu

□ zunaj države članice ali regije, v kateri so kmetijski ali drugi proizvodi proizvedeni

□ v državi članici ali regiji, v kateri so kmetijski ali drugi proizvodi proizvedeni

2.2 Ukrep je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

□ potrošnikom na splošno

□ obiskovalcem države članice ali regije, v kateri so kmetijski ali drugi proizvodi proizvedeni

□ gospodarskim subjektom (npr. predelovalcem hrane, trgovcem na drobno ali debelo, restavracijam in gostinskim obratom)

□ drugim ciljnim skupinam (prosimo, navedite)

2.3 Kateri mediji/komunikacijska sredstva se uporabijo:

□ komunikacija po množičnih medijih (npr. tisk, radio, televizija ali plakati)

□ elementi prodajnih dejavnosti (npr. letaki, plakati, brezplačni vzorci, degustacije)

□ druga sredstva (prosimo, navedite)

2.4 Ali ukrep predvideva promocijo oznak ali logov?

□ | DA | □ | NE |

2.5 Ali lahko vaši organi oblasti Komisiji predložijo vzorce ali modele oglaševalskega gradiva?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, pojasnite, zakaj ne:

3. Upravičeni stroški

3.1 Prosimo, navedite izčrpen seznam upravičenih stroškov:

4. Upravičenci

4.1 Kdo so upravičenci do pomoči:

□ kmetje;

□ skupine in/ali organizacije proizvajalcev;

□ podjetja, ki opravljajo dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov;

□ drugi (prosimo, navedite):

4.2 Ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da imajo vsi proizvajalci zadevnih proizvodov možnost pridobiti pomoč na enak način (gl. točki 53 in 56 Smernic o oglaševanju)?

□ | DA | □ | NE |

4.3 Ali se izvajanje oglaševalskih dejavnosti zaupa zasebnim podjetjem ali drugim tretjim osebam?

□ | DA | □ | NE |

4.4 Če NE, ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da se je izbor zadevnega zasebnega podjetja oziroma tretje osebe opravil na podlagi tržnih načel, nediskriminacijsko, ob uporabi, če je to primerno, razpisnih postopkov, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s pravno prakso, ter s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 30 Smernic o oglaševanju.

5. Negativna merila

5.1 Državna pomoč za oglaševalsko akcijo, ki krši člen 28 Pogodbe glede prepovedi količinskih omejitev uvoza, in katerikoli ukrepi z enakim učinkom med državami članicami nikakor ne morejo biti združljivi s skupnim trgom. Ali lahko vaši organi oblasti v zvezi s tem zagotovijo, da bodo upoštevana načela iz točke 19 Smernic o oglaševanju in načela, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča?

□ | DA | □ | NE |

5.2 Ali se ukrep sklicuje na nacionalno poreklo zadevnih proizvodov?

□ | DA | □ | NE |

5.3 Če je tako, ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da je sklicevanje na nacionalno poreklo dodatek glavnemu sporočilu, ki je v oglaševalski akciji namenjeno potrošnikom, in da ne predstavlja glavnega razloga, zaradi katerega se le-tem priporoča nakup proizvoda?

□ | DA | □ | NE |

5.4 Če se ukrep sprejme v državi članici ali regiji, v kateri so proizvodi proizvedeni, ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da so ti ukrepi namenjeni izključno obiskovalcem države članice ali regije v spodbudo, da poskusijo lokalne proizvode in/ali obiščejo proizvodne obrate?

□ | DA | □ | NE |

5.5 Ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da ukrep ni v nasprotju s sekundarno zakonodajo Skupnosti in zlasti ne s:

- posebnimi pravili označevanja, določenimi za sektorje vina, mlečnih izdelkov, jajc in perutnine;

- določbami člena 2 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/13/ES z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil;

- in da so v skladu s sofinanciranimi oglaševalskimi akcijami, ki se izvajajo na ravni Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

5.6 Ali je ukrep neposredno povezan s proizvodi enega ali več posameznih podjetij?

□ | DA | □ | NE |

6. Pozitivna merila

6.1 Zaradi katerih razlogov se lahko za ukrep šteje, da je v splošnem interesu v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe ES?

Ukrep zadeva:

□ presežne kmetijske proizvode ali premalo izkoriščene vrste;

□ nove proizvode ali nadomestne proizvode, ki še niso presežni;

□ visokokakovostne proizvode, vključno s tistimi, pridelanimi ali pridobljeni z okolju prijazno pridelavo ali ulovom, na primer proizvodi ekološke pridelave;

□ razvoj nekaterih regij;

□ razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP) iz Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja;

□ projekte, ki jih izvajajo organizacije, uradno priznane v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva;

□ projekte, ki jih skupaj izvajajo organizacije proizvajalcev ali druge organizacije v ribiškem sektorju, ki jih priznavajo nacionalni organi oblasti.

7. Kakovostni proizvodi

7.1 Ali ukrep predvideva oglaševanje proizvodov, ki jih zajema ena izmed naslednjih uredb/določb (prosimo, označite):

□ Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb geografskega porekla za kmetijske proizvode in živila;

□ Uredba Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila;

□ Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil;

□ členi 54 do 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (v zvezi z vinom, ki se proizvaja v določenih regijah);

□ odstavek 3 člena 24(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003, o spremembi Uredbe (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS).

7.2 Ali ukrep predvideva tudi oglaševanje drugih proizvodov, ki izpolnjujejo posebne zahteve glede kakovosti?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, nedvoumno in podrobno pojasnite, zakaj zadevni proizvodi izpolnjujejo standarde ali specifikacije, ki so očitno višji ali bolj določeni kakor standardi, določeni v zadevni zakonodaji Skupnosti ali nacionalni zakonodaji (gl. točko 47 Smernic o oglaševanju) (Priporočljivo je, da Komisiji predložite na primer preglednico, v kateri so navedene različne skupine proizvodov, zadevni standardi Skupnosti in/ali nacionalni standardi ali specifikacije za te skupine proizvodov in merila kakovosti.):

7.3 Kako se ohranja neprekinjeni nadzor skladnosti s posameznimi merili kakovosti (gl. točko 47 Smernic o oglaševanju)?

7.4 Ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da bo odobren dostop do sistema nadzora kakovosti vsem proizvodom, ki se proizvedejo v Skupnosti, ne glede na njihovo poreklo, če izpolnjujejo veljavne pogoje?

□ | DA | □ | NE |

7.5 Ali lahko vaši organi oblasti zagotovijo, da bodo pri izvajanju ukrepa priznani rezultati primerljivih kontrol, opravljenih v drugih državah članicah?

□ | DA | □ | NE |

8. Intenzivnost pomoči

8.1 Prosimo, navedite največjo višino neposredne pomoči iz splošnega državnega proračuna, izraženo kot obseg upravičenih stroškov:

… %

Če je pomoč za kmetijske in nekatere nekmetijske proizvode večja kakor 50 %, prosimo, glejte točko 60 Smernic o oglaševanju. Če višine pomoči za ribiške proizvode presegajo obseg in stopnje pomoči iz prilog III in IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999, prosimo, upoštevajte te določbe.

8.2 Prosimo, navedite prispevek sektorja, izražen kot obseg upravičenih stroškov:

… %

8.3 Podjetja iz sektorja prispevajo s:

□ prostovoljnimi prispevki;

□ pobiranjem davku podobnih dajatev ali obveznih prispevkov.

V slednjem primeru prosimo, pojasnite, kako je pobiranje organizirano:

DEL III.12.P

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V TEŽAVAH: IZVAJALCI DEJAVNOSTI V KMETIJSKEM SEKTORJU

Ta obrazec je treba uporabiti za priglasitev pomoči za prestrukturiranje v kmetijskem sektorju, ki zajema vse izvajalce dejavnosti, sodelujoče pri proizvodnji in/ali trgovini s proizvodi iz Priloge I k Pogodbi ES, vključujoč ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, vendar ob upoštevanju posebnih značilnosti sektorja in pravil Skupnosti, ki ga urejajo. Prosimo, upoštevajte, da se Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah [82] uporabljajo za kmetijski sektor.

1. Upravičenost

1.1 Ali je ukrep omejen na podjetja, ki izpolnjujejo vsaj eno izmed naslednjih meril za pridobitev pomoči?

1.1.1 Ali je ukrep omejen na podjetja, pri katerih je več kakor pol vpisanega kapitala izginilo in ki so izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.2 Ali so podjetja nedelniške družbe, pri katerih je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki so izgubile več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.1.3 Ali podjetja izpolnjujejo merila iz domače zakonodaje za uvedbo prisilne poravnave?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je ukrep omejen na reševanje malih ali srednje velikih podjetij v težavah, ki ustrezajo opredelitvi MSP v zakonodaji Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Prosimo, navedite, če ukrep zadeva podjetja, ki delujejo na področju:

□ primarne proizvodnje in/ali

□ predelave in/ali

□ trženja proizvodov iz Priloge I ali

□ v ribiškem sektorju.

1.4 Prosimo, navedite, če je ukrep omejen na mala kmetijska podjetja v smislu točke 76 (podjetja z največ 10 delovnimi enotami na leto).

□ | DA | □ | NE |

1.5 Prosimo, navedite, če se ukrep uporablja za podjetja:

□ na območjih, ki dobivajo pomoč na podlagi točke 54 Smernic o prestrukturiranju, ali

□ na območjih z omejenimi možnostmi iz Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb [83].

2. Ponovno doseganje rentabilnosti

Načrt prestrukturiranja se mora izvesti, s čimer naj bi se zagotovilo ponovno doseganje rentabilnosti. Navesti je treba vsaj naslednje informacije:

2.1 predstavitev različnih domnev o trgu, ki izhajajo iz tržne raziskave;

2.2 analizo vzrokov za težave podjetja;

2.3 predstavitev predlagane prihodnje strategije podjetja in kako se bo z njo dosegla rentabilnost;

2.4 celovit opis in prikaz različnih načrtovanih ukrepov za prestrukturiranje in njihovih stroškov;

2.5 časovno razporeditev za izvedbo različnih ukrepov in skrajni rok za izvedbo celotnega načrta prestrukturiranja;

2.6 informacije o proizvodni zmogljivosti družbe ter zlasti o izrabi te zmogljivosti;

2.7 prosimo, da v zvezi z zadevnimi skupinami proizvodov navedete informacije o obsegu in trendu v zadnjih treh letih izvajanja ukrepov stabilizacije trga, zlasti izvozna nadomestila in umike s trga, spremembe cen na svetovnih trgih ter morebitne sektorske omejitve iz zakonodaje Skupnosti. Za primarne proizvode, ki so predmet proizvodnih kvot, velja, da nimajo presežne zmogljivosti. Kar zadeva ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, prosimo, navedite informacije o posebnih značilnostih sektorja in pravila Skupnosti, ki ga urejajo, zlasti iz Smernic o izvajanju državne pomoči za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [84] ter Uredbe Sveta (ES) št. 2792/99 [85];

2.8 celovit opis finančne ureditve za prestrukturiranje, vključujoč:

- uporabo kapitala, ki je še na voljo,

- prodajo premoženja ali podružnic zaradi lažjega financiranja prestrukturiranja,

- finančne obveznosti raznih delničarjev in tretjih oseb (kakršni so upniki, banke),

- znesek javne pomoči in dokaz, da je ta znesek potreben;

2.9 ocena bilance uspeha za naslednjih pet let z oceno o donosu kapitala in študijo občutljivosti na podlagi več predvidenih scenarijev;

2.10 ime(-na) snovalca(-ev) načrta prestrukturiranja in datum, na katerega je bil pripravljen.

3. Preprečevanje neprimernega izkrivljanja konkurence

3.1 Prosimo, glejte točke 35 do 39 Smernic o prestrukturiranju in opišite, kateri izravnalni ukrepi se sprejmejo za preprečitev neprimernega izkrivljanja konkurence:

3.2 V skladu s točko 70 Smernic o prestrukturiranju se lahko posebna pravila iz točk 73 do 82 izmenično uporabljajo (kot druga možnost za točke 35 do 39). Ali vaši organi oblasti zahtevajo, da se ta posebna pravila uporabljajo za kmetijstvo?

□ | DA | □ | NE |

3.2.1 Če je tako, prosimo, navedite, ali se lahko izpolni eden izmed naslednjih pogojev:

□ v zvezi z ukrepi, ki so namenjeni kateri koli posamezni skupini proizvodov ali izvajalcev dejavnosti: skupek odločb, sprejetih v korist vseh upravičencev v katerem koli zaporednem dvanajstmesečnem obdobju, ne zajema količine proizvodov, ki presega 3 % skupne letne proizvodnje teh proizvodov v tej državi;

□ v zvezi z drugimi ukrepi, ki nimajo takega namena: skupek odločb, sprejetih v korist vseh upravičencev v katerem koli zaporednem dvanajstmesečnem obdobju, ne zajema vrednosti proizvodov, ki presega 1,5 % skupne vrednosti letne kmetijske proizvodnje v tej državi. Prosimo, priložite statistične in zlasti številčne podatke o skupni letni proizvodnji ter skupni letni vrednosti kmetijske proizvodnje, ki so nujni za oceno zgoraj navedenih pogojev;

v skladu s točko 80 Smernic za prestrukturiranje se lahko zemljepisne reference določijo na regionalni ravni. V vsakem primeru mora izračun količine proizvodnje neke države (ali regije) temeljiti na običajnih proizvodnih ravneh (navadno na povprečju zadnjih treh let) ter mora biti glede količine ali vrednosti proizvodnje upravičencev reprezentativen za proizvodnjo njihovih podjetij pred odločbo o odobritvi pomoči.

3.2.2 Če ukrep ne izpolnjuje nobenega pogoja iz točke 3.2.1, prosimo, glejte točke 74 do 76 Smernic o prestrukturiranju in opišite, kateri izravnalni ukrepi se bodo sprejeli za preprečitev neprimernega izkrivljanja konkurence:

3.3 Ali ukrep določa, da podjetja prejemniki pomoči ne smejo povečati svojih zmogljivosti med izvajanjem načrta prestrukturiranja?

□ | DA | □ | NE |

4. Pomoč, ki je omejena na nujni minimum

Opišite, kako se zagotovi, da se pomoč v okviru sheme omeji na nujni minimum:

5. Načelo enkratnosti pomoči

Ali je izključena možnost, da podjetja prejmejo pomoč za prestrukturiranje več kakor enkrat v obdobju desetih let?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, upoštevajte, da se morajo vsi primeri, v katerih se to načelo ne upošteva, priglasiti individualno (če gre za sheme pomoči). Vendar se – v skladu s točko 83 Smernic o prestrukturiranju glede posameznih dodelitev pomoči ter shem pomoči za reševanje in prestrukturiranje v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – obdobje, med katerim se nadaljnja pomoč ne sme odobriti, razen v izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, za katere družba ni odgovorna, zmanjša na pet let.

6. Znesek pomoči

Prosimo, navedite največji znesek pomoči, ki se lahko dodeli kateremu koli posameznemu podjetju v okviru prestrukturiranja:

Navedite vse pomembne informacije o pomoči katere koli vrste, ki se lahko odobri podjetjem, upravičenim do pomoči za prestrukturiranje:

7. Letno poročilo

7.1 Ali se zavezujete, da vsaj enkrat na leto predložite poročila o izvajanju ukrepa, ki vsebujejo informacije iz navodil Komisije za standardizirana poročila?

□ | DA | □ | NE |

7.2 Ali se zavezujete, da v tem poročilu navedete seznam upravičenih podjetij in vsaj naslednje informacije:

(a) ime družbe;

(b) njeno sektorsko oznako, uporabljajoč dvomestne sektorske klasifikacijske oznake NACE [86];

(c) število zaposlenih;

(d) letni promet in bilančno vrednost;

(e) znesek odobrene pomoči;

(f) kjer je to primerno, katero koli pomoč za prestrukturiranje ali drugo pomoč, ki se obravnavana kot taka in ki jo je družba prejela v preteklosti;

(g) ali je zoper upravičeno družbo uveden stečajni postopek ali prisilna poravnava pred koncem obdobja prestrukturiranja?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, upoštevajte, da se točka 7.2 ne uporablja za mala kmetijska podjetja.

Če so uporabljene določbe točk 73 do 82 Smernic o prestrukturiranju, mora poročilo vsebovati tudi podatke, ki prikažejo:

(a) količino (ali vrednost) proizvodnje, ki je dejansko uporabljala pomoč za prestrukturiranje, in podatke o zmanjšanju zmogljivosti, ki je dosežena v skladu s temi točkami, ali

(b) da so izpolnjeni pogoji za izvzetje od zmanjševanja zmogljivosti v skladu s točkami 79, 80 in 81 Smernic za prestrukturiranje.

DEL III.12.Q

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA TESTIRANJE TSE, POGINULE ŽIVALI IN KLAVNIČNE ODPADKE

Ta obrazec za priglasitev je treba uporabiti v zvezi z državno pomočjo, namenjeno stroškom za testiranje TSE, poginule živali in klavnične odpadke, ki se odobri izvajalcem dejavnosti na področju proizvodnje, predelave in trženja živali in živalskih proizvodov iz obsega Priloge I k Pogodbi, če so se členi 87, 88 in 89 Pogodbe že začeli uporabljati za te proizvode.

Za pojasnila glede izrazov in opredelitev, prosimo, glejte poglavje II Smernic Skupnosti o državni pomoči za testiranje TSE, poginule živali in klavnične odpadke (2002/C 324/02).

1. Testiranje TSE

1.1 Ali je ukrep del ustrezne sheme na ravni Skupnosti in nacionalni ali regionalni ravni za preprečevanje, nadzor ali izkoreninjenje bolezni?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 11.4.2 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju.

1.2 Prosimo, navedite, katere določbe Skupnosti ali nacionalne določbe predvidevajo, da nacionalni organi oblasti obravnavajo bolezen bodisi tako, da sprejmejo ukrepe za izkoreninjenje bolezni (zlasti obvezujoče ukrepe, iz katerih izhaja nadomestilo) ali da vzpostavijo sistem opozarjanja skupaj s pomočjo, kjer je to primerno, za spodbujanje prostovoljnega sodelovanja zasebnikov pri preventivnih programih. Prosimo, priložite kopijo zadevnih nacionalnih določb.

1.3 Prosimo, glejte točko 11.4.3 Smernic o državni pomoči v kmetijskem sektorju in pojasnite, ali je ukrep:

□ preventiven,

□ izravnalen ali

□ kombinacija teh dveh.

1.4 Ali je ukrep v skladu s cilji in posebnimi določbami iz veterinarske zakonodaje Skupnosti?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 11.4.4 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju.

1.5 Prosimo, predložite izčrpen seznam upravičenih stroškov (npr. stroški za opremo za testiranje, odvzem, testiranje, shranjevanje in uničenje vzorcev …).

1.6 Prosimo, navedite največjo intenzivnost pomoči, izraženo kot odstotek upravičenih stroškov. V skladu s točko 11.4.5 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju bi morala biti intenzivnost pomoči največ 100 % nastalih stroškov. Prosimo, upoštevajte, da mora biti vključeno vsako plačilo Skupnosti v zvezi s testiranjem TSE:

… %

1.7 Ali ukrep zadeva obvezno testiranje govedi, zaklane za prehrano ljudi, za primer BSE?

□ | DA | □ | NE |

Prosimo, upoštevajte, da je lahko podlaga za obvezno testiranje zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja.

1.8 Če je tako, ali skupna neposredna in posredna pomoč za te teste presega 40 eurov na test (vključno s plačili Skupnosti)?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, glejte točko 24 Smernic o TSE.

1.9 Ali se pomoč izplača izvajalcu dejavnosti, če je treba vzeti vzorce za teste?

□ | DA | □ | NE |

1.10 Če NE, ali se pomoč izplača laboratorijem?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 25 Smernic o TSE.

1.11 Če je tako, prosimo, podrobno pojasnite, kako se izplačani znesek državne pomoči prenese na izvajalca dejavnosti, če je treba vzeti vzorce za teste:

Prosimo, upoštevajte, da je treba laboratorije izbrati na podlagi tržnih načel, nediskriminacijsko, ob uporabi, če je to primerno, razpisnih postopkov, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s pravno prakso, in s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

1.12 Ali je izbor ponudnika opreme za testiranje opravljen na podlagi tržnih načel, nediskriminacijsko, ob uporabi, če je to potrebno, razpisnih postopkov, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s pravno prakso, in s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, pojasnite, kako se celotni izplačani znesek državne pomoči prenese na izvajalca dejavnosti, če je treba vzeti vzorce za teste, in kako se lahko izključi element pomoči, ki je namenjen ponudniku opreme za testiranje.

2. Poginule živali

2.1 Ali je ukrep povezan z doslednim programom spremljanja in zagotavljanja varnega odstranjevanja vseh poginulih živali v državi članici?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 32 Smernic o TSE.

2.2 Ali se pomoč dodeli izključno kmetom?

□ | DA | □ | NE |

2.3 Če NE, ali se pomoč izplača gospodarskim subjektom, ki nadaljujejo dejavnosti kmeta in ponujajo storitve, povezane z odstranjevanjem in/ali uničenjem poginulih živali?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 32 Smernic o TSE.

2.4 Če je tako, prosimo, navedite primerne dokaze, da je celotni izplačani znesek državne pomoči prenesen na kmeta:

2.5 Ali kmet prosto izbere ponudnika iz točke 2.3?

□ | DA | □ | NE |

2.6 Če NE, ali je ponudnik izbran in poplačan na podlagi tržnih načel, nediskriminacijsko, ob uporabi, če je to potrebno, razpisnih postopkov, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s pravno prakso, in s toliko oglaševanja, kolikor je potrebno, da se omogoči odprtost trga storitev za konkurenco in preverjanje nepristranskosti pravil javnega naročanja?

□ | DA | □ | NE |

2.7 Če NE, prosimo, navedite primerne dokaze, da je zaradi pravne podlage za opravljanje zadevne storitve primeren samo en ponudnik:

2.8 Prosimo, navedite največjo intenzivnost pomoči, izraženo kot odstotek upravičenih stroškov:

… % stroškov odstranitve (pobiranja in transporta),

… % stroškov uničenja (skladiščenja, predelave, uničenja in dokončne odstranitve).

Prosimo, upoštevajte, da se lahko do 31. decembra 2003 odobri državna pomoč v višini do 100 % stroškov odstranitve in uničenja poginulih živali. Od 1. januarja 2004 lahko države članice odobrijo državno pomoč v višini do 100 % stroškov odstranitve poginulih živali, ki se morajo odstraniti, in 75 % stroškov uničenja teh trupov. (Za izjeme glejte točki 2.10 in 2.11.)

2.9 V skladu s točkama 28 in 29 Smernic o TSE se lahko kot druga možnost odobri pomoč do enakega zneska za stroške premij, ki jih kmetje plačajo kot zavarovanje stroškov odstranitve in uničenja poginulih živali. Ali priglašeni ukrep predvideva ta plačila?

□ | DA | □ | NE |

2.10 V skladu s točko 30 Smernic o TSE lahko države članice kot drugo možnost odobrijo pomoč v višini do 100 % stroškov odstranitve in uničenja trupov, če se pomoč financira z dajatvami ali obveznimi prispevki, ki so predvideni za financiranje uničenja takih trupov, pod pogojem, da so te dajatve ali prispevki omejeni in naloženi neposredno sektorju mesa. Ali priglašeni ukrep predvideva ta plačila?

□ | DA | □ | NE |

2.11 Države članice lahko odobrijo državno pomoč v višini 100 % za stroške odstranitve in uničenja, kadar je testiranje TSE poginulih živali obvezno. Ali je ta obveznost predpisana?

□ | DA | □ | NE |

2.12 Ali je ukrep neposredno povezan z ohranitvenimi ukrepi, na primer kadar je v skladu s pravili Skupnosti dovoljeno pitanje ogroženih ali zaščitenih vrst ptic mrhovinark s poginulimi živalmi?

□ | DA | □ | NE |

2.13 Če je tako, ali je država članica sprejela potrebne določbe za zagotovitev, da se cilji ohranjanja dosegajo?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, glejte točko 35 Smernic o TSE.

3. Klavnični odpadki

V skladu s točko 38 Smernic o TSE Komisija ne odobri državne pomoči za stroške odstranitve klavničnih odpadkov, ki se proizvedejo po datumu začetka veljavnosti teh smernic (po 1. januarju 2003).

3.1 Komisija bo izjemoma in zato, da sektorju mesa omogoči postopno vključitev večjih stroškov, ki izhajajo iz uvedbe zakonodaje v zvezi s TSE, odobrila državno pomoč v višini do 50 % za stroške, ki nastanejo pri varni odstranitvi snovi s specifičnim tveganjem ter mesa in kostne moke brez gospodarske uporabnosti, proizvedenih v letu 2003. Če priglašeni ukrep predvideva ta plačila, prosimo, navedite:

- ukrepe, ki so sprejeti za zagotovitev, da ukrep zadeva izključno zgoraj opisano meso in kostno moko:

- višino upravičenih stroškov:

- največjo intenzivnost pomoči, izraženo kot odstotek upravičenih stroškov:

3.2 Komisija v skladu s točko 40 Smernic o TSE odobri državno pomoč v višini 100 % stroškov za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem ter mesa in kostne moke brez gospodarske uporabnosti, proizvedenih pred datumom začetka veljavnosti teh smernic. Če priglašeni ukrep predvideva ta plačila, prosimo, navedite:

- ukrepe, ki so sprejeti za zagotovitev, da ukrep zadeva izključno zgoraj opisano meso in kostno moko:

- višino upravičenih stroškov:

- največjo intenzivnost pomoči, izraženo kot odstotek upravičenih stroškov:

… %

3.3 Komisija bo v skladu s točko 41 Smernic o TSE do konca 2004 odobrila državno pomoč v višini do 100 % stroškov za varno in pravilno skladiščenje snovi s specifičnim tveganjem ter mesa in kostne moke, ki jih je treba varno odstraniti. Če priglašeni ukrep predvideva ta plačila, prosimo, navedite:

- ukrepe, ki so sprejeti za zagotovitev, da ukrep zadeva izključno zgoraj opisane snovi s specifičnim tveganjem ter meso in kostno moko:

- višino upravičenih stroškov:

- največjo intenzivnost pomoči, izraženo kot odstotek upravičenih stroškov:

… %

DEL III.13.A

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V TEŽAVAH V LETALSKEM SEKTORJU

To prilogo je treba uporabiti za priglasitev individualne pomoči za prestrukturiranje letalskih družb iz Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah [87] ter tistih o državni pomoči v letalskem sektorju. [88].

1. Upravičenost

1.1 Ali je podjetje delniška družba, pri kateri je več kakor pol vpisanega kapitala izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih 12 mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.2 Ali je podjetje nedelniška družba, pri kateri je več kakor pol kapitala, prikazanega v poslovnih izkazih družb, izginilo in ki je izgubila več kakor eno četrtino tega kapitala v zadnjih mesecih?

□ | DA | □ | NE |

1.3 Ali podjetje izpolnjuje merila iz domače zakonodaje za uvedbo prisilne poravnave?

□ | DA | □ | NE |

Če ste na katero koli vprašanje zgoraj odgovorili z DA, prosimo, predložite zadevne dokumente (zadnjo bilanco uspeha z bilanco stanja ali sodno odločbo, ki uvaja preiskavo družbe v skladu z nacionalnim pravom družb).

Če ste na vsa vprašanja zgoraj odgovorili z NE, prosimo, predložite dokaze, ki potrjujejo, da je podjetje v težavah in je zato upravičeno do pomoči za reševanje.

1.4 Kdaj je podjetje ustanovljeno? …

1.5 Od kdaj podjetje deluje? …

1.6 Ali podjetje pripada večji poslovni skupini?

□ | DA | □ | NE |

Če ste odgovorili z DA, prosimo, predložite celotne podatke o skupini (organizacijski načrt, ki prikazuje povezavo med člani skupine, s podrobnimi podatki o kapitalskih in glasovalnih pravicah) in dokaz, da so težave družbe njene lastne težave, da ne izhajajo iz samovoljne razporeditve stroškov znotraj skupine ter so preveč resne, da bi jih skupina sama rešila.

1.7 Ali je podjetje (ali skupina, ki ji pripada) v preteklosti prejelo kakršno koli pomoč za prestrukturiranje?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite vse podrobnosti (datum, znesek, sklic na odločbo Komisije, če je veljavna itd.):

2. Načrt prestrukturiranja

2.1 Prosimo, predložite kopijo raziskave trga(-ov), na katerem(-ih) deluje podjetje v težavah, z imenom organizacije, ki jo je opravila. Tržna raziskava mora vsebovati zlasti:

2.1.1 natančno opredelitev proizvoda in geografskega(-ih) trga(-ov);

2.1.2 imena najpomembnejših tekmecev podjetja z njihovimi deleži na svetovnem ali domačem trgu ali na trgu Skupnosti;

2.1.3 spremembe tržnega deleža podjetja v zadnjih letih;

2.1.4 oceno o skupni proizvodni zmogljivosti in povpraševanju na ravni Skupnosti z odgovorom na vprašanje, ali obstaja odvečna zmogljivost na trgu;

2.1.5 predvideno gibanje povpraševanja v vsej Skupnosti, skupne zmogljivosti in cene na trgu v naslednjih petih letih.

2.2 Prosimo, priložite načrt prestrukturiranja. Ker mora biti pomoč del celovitega programa prestrukturiranja, je treba navesti vsaj naslednje informacije:

2.2.1 predstavitev različnih domnev o trgu, ki izhajajo iz tržne raziskave;

2.2.2 analizo vzrokov za težave podjetja;

2.2.3 predstavitev predlagane prihodnje strategije podjetja in kako se bo z njo dosegla rentabilnost;

2.2.4 celovit opis in prikaz različnih načrtovanih ukrepov za prestrukturiranje in njihovih stroškov;

2.2.5 časovno razporeditev za izvedbo različnih ukrepov in skrajni rok za izvedbo celotnega načrta prestrukturiranja;

2.2.6 informacije o proizvodnih zmogljivostih družbe ter zlasti o izrabi teh zmogljivosti in zmanjšanju zmogljivosti, predvsem takrat, ko je to potrebno zaradi ponovnega doseganja rentabilnosti podjetja in/ali zaradi razmer na trgu;

2.2.7 celovit opis finančne ureditve za prestrukturiranje, vključujoč:

- uporabo kapitala, ki je še na voljo,

- prodajo premoženja ali podružnic zaradi lažjega financiranja prestrukturiranja,

- finančne obveznosti različnih delničarjev in tretjih oseb (kakršni so upniki, banke),

- znesek javne podpore in dokaz, da je ta znesek potreben;

2.2.8 oceno bilance uspeha za naslednjih pet let z oceno o donosu kapitala in študijo občutljivosti na podlagi več predvidenih scenarijev;

2.2.9 zavezanost organov oblasti države članice, da podjetju ne odobri dodatne pomoči;

2.2.10 zavezanost organov oblasti države članice, da se ne vmešavajo v upravljanje družbe, razen v zvezi z lastninskimi pravicami in omogočanjem upravljanja družbe v skladu s poslovnimi načeli;

2.2.11 obveznosti, ki so jih prevzeli organi oblasti države članice, da bi omejili pomoč na cilje programa prestrukturiranja in da bi podjetju preprečili pridobivanje deležev drugih letalskih prevoznikov med obdobjem prestrukturiranja;

2.2.12 ime(-na) snovalca(-ev) načrta prestrukturiranja in datum, ko je bil pripravljen.

2.3 Opišite izravnalne ukrepe, ki so predlagani zaradi ublažitve izkrivljajočih učinkov na konkurenco na ravni Skupnosti, in zlasti vpliv zmogljivosti in zmanjšanja ponudbe, vsebovanih v načrtu prestrukturiranja podjetja, na njegove tekmece:

2.4 Navedite vse pomembne informacije o pomoči katere koli vrste, ki se do konca obdobja prestrukturiranja odobri podjetjem prejemnikom pomoči za prestrukturiranje v okviru sheme pomoči ali zunaj nje:

2.5 Navedite vse pomembne informacije za opis podrobnosti zagotovitve preglednosti in nadzora, ki so predvidene za priglašeni ukrep:

DEL III.13.B

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA PROMETNO INFRASTRUKTURO

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči ali sheme pomoči za prometno infrastrukturo. Uporabiti ga je treba tudi za individualno pomoč, ki se priglasi Komisiji zaradi pravne varnosti.

1. Vrsta infrastrukture

1.1 Prosimo, navedite vrsto infrastrukture, ki je upravičena do pomoči na podlagi ukrepa.

1.2 Je zadevna infrastruktura odprta in dostopna vsem morebitnim uporabnikom brez diskriminacije ali pa je namenjena enemu ali več posameznim podjetjem?

1.3 Je infrastruktura v splošni uporabi in se kot taka upravlja ali pa jo upravlja podjetje, ki je ločeno od javne uprave?

1.4 Prosimo, navedite pogoje, pod katerimi se infrastruktura upravlja.

1.5 Ali se shema pomoči ali individualna pomoč nanaša na novo infrastrukturo ali na razširitev/posodobitev obstoječe?

2. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči

2.1 Ali se shema pomoči ali individualna pomoč nanaša na:

□ investicijske stroške,

□ poslovne stroške,

□ druge (prosimo, da jih navedete)?

2.2 Kolikšni so skupni stroški zadevnega projekta in koliko k tem stroškom prispeva upravičenec?

2.3 Kako je določen znesek pomoči (npr. z razpisnim postopkom, na podlagi tržnih študij itd.)?

2.4 Prosimo, utemeljite potrebo po javnih prispevkih in pojasnite, kako je zagotovljeno, da se javni prispevek ohrani na nujnem minimumu:

3. Upravičenec

3.1 Kako je upravičenec izbran?

3.2 Ali bo tudi upravičenec izkoriščal infrastrukturo?

□ | DA | □ | NE |

Če NE, prosimo, pojasnite, kako je uporabnik izbran:

DEL III.13.C

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA POMORSKI PROMET

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za pomorski promet [89].

1. Vrste shem

Ali shema pomoči predstavlja oziroma vključuje:

(a) □ davek na tonažo,

(b) □ zmanjšanje socialnih prispevkov,

(c) □ zmanjšanje davka od dohodka, ki se uporablja za pomorščake,

(d) □ zmanjšanje lokalnih davkov,

(e) □ zmanjšanje registracijskih pristojbin,

(f) □ pomoč za usposabljanje,

(g) □ pomoč za prevoz tovornjakov od cest do morskih poti,

(h) □ javno naročilo storitev ali postopek oddaje naročila,

(i) □ različne pomoči na socialni podlagi,

(j) □ drugo (prosimo, opišite)?

2. Upravičenost

V zvezi z (a) (b) (c) (d) (e) (f) in (g):

2.1 Kakšna so merila o izpolnjevanju pogojev za družbe?

2.2 Kakšna so merila o izpolnjevanju pogojev za čolne, predvsem ali je izobešanje pomorske zastave obvezno?

2.3 Če je to primerno, kakšna so merila o izpolnjevanju pogojev za pomorščake?

2.4 Navedite seznam upravičenih dejavnosti. Predvsem, ali ureditev zadeva:

□ | dejavnosti vleke | □ | dejavnosti poglabljanja dna |

2.5 Kateri omejitveni ukrepi so sprejeti za preprečitev vpliva na druge dejavnosti iste družbe?

2.6 V zvezi s (h): kakšne so obveznosti javnih služb, metoda izračuna nadomestil, različne ponudbe, predložene v razpisnem postopku, in razlogi za izbor določene družbe?

2.7 V zvezi z (i): Katere so zadevne proge in skupine uporabnikov ter pogoji za dodelitev posameznih subvencij?

3. Intenzivnost pomoči

V zvezi z (a):

3.1 Kolikšne so stopnje, ki se uporabljajo pri izračunu obdavčljivega dohodka na 100 neto ton:

do 1000 neto ton

od 1001 do 10000 neto ton

od 10001 do 20000 neto ton

več kakor 20001 neto ton

3.2 Ali morajo družbe voditi ločeno računovodstvo, če opravljajo dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč, in dejavnosti, ki jih ne?

3.3 Kako se obravnavajo skupine družb in transakcije znotraj skupin?

V zvezi z (b) (c) (d) in (e):

3.4 Kolikšna je intenzivnosti pomoči bodisi v smislu odstotka socialnih/davčnih prispevkov bodisi davkov ali dajatev, ki se po predpisih uporabljajo za pomorščaka ali lastnika ladje? … %

3.5 Na kolikšno absolutno višino so ti prispevki, dajatve ali davki omejeni?

3.6 V zvezi s (f): Kolikšna je intenzivnosti pomoči v smislu stroškov usposabljanja ali plače udeleženca usposabljanja?

3.7 V zvezi z (g): Kolikšen je znesek pomoči na prevoženi tonski kilometer?

3.8 V zvezi z (i): Kolikšen je znesek posameznih subvencij?

DEL III.13.D

OBRAZEC ZA DODATNE INFORMACIJE O POMOČI ZA KOMBINIRANI PREVOZ

Ta obrazec za dodatne informacije je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči ali sheme pomoči za kombinirani prevoz. Uporabiti ga je treba tudi pri individualni pomoči, ki se priglasi Komisiji zaradi pravne varnosti.

1. Vrsta sheme ali ukrepa

Ali se shema pomoči ali individualna pomoč nanaša na pridobitev opreme za kombinirani prevoz?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite upravičena sredstva:

Gradnja infrastrukture, povezane s kombiniranim prevozom:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, opišite ukrep:

Odobritev nepovratnih subvencij za zmanjšanje stroškov dostopa do storitev kombiniranega prevoza:

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite študijo, ki utemeljuje ta ukrep: …

Drugo:

2. Upravičeni stroški

Ali so ladijski zabojniki (ISO 1) upravičeni do pomoči v okviru sheme?

□ | DA | □ | NE |

Ali so vagoni in lokomotive upravičeni do pomoči v okviru sheme?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite upravičence:

Ali se upravičeni elementi uporabljajo izključno za dejavnosti kombiniranega prevoza?

□ | DA | □ | NE |

Drugi upravičeni stroški v okviru individualne pomoči ali sheme:

3. Intenzivnost pomoči

Ali je intenzivnost pomoči za opremo za kombinirani prevoz večja od 30 % upravičenih stroškov?

□ | DA | □ | NE |

Ali je intenzivnost pomoči za infrastrukturo za kombinirani prevoz večja od 50 % upravičenih stroškov?

□ | DA | □ | NE |

Če je tako, prosimo, navedite dokazne listine, ki to potrjujejo:

V zvezi s subvencijami za stroške dostopa do storitev kombiniranega prevoza, prosimo, navedite študijo, ki utemeljuje načrtovano intenzivnost pomoči:

[1] V skladu s členom 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1) (v nadaljevanju "Postopkovna uredba"), nezakonita pomoč pomeni novo pomoč, ki se izvaja v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe ES.

[5] Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).

[6] Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (UL L 10, 13.1.2001, str. 20).

[7] Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L 337, 13.12.2002, str. 3 in UL L 349, 24.12.2002, str. 126).

[10] Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20.5.2003, str. 36, in Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25.2.2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 o razširitvi njenega obsega na pomoč za raziskave in razvoj.

[11] Kakor je definirano v Smernicah Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 218).

[12] Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).

[13] UL L 63, 28.2.2004, str. 22.

[14] Ta opis bi moral izražati način, na katerega nameravajo organi oblasti zagotoviti skladnost s točko 4.6 Smernic o državni regionalni pomoči (UL 74, 10.3.1998, str. 9), kakor so bile spremenjene s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2) ter s poznejšimi spremembami Smernic o državni pomoči (UL C 258, 9.9.2000, str. 5).

[15] Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (UL L 10, 13.1.2001, str. 20).

[16] UL L 63, 28.2.2004, str. 20.

[17] Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L 337, 13.12.2002, str. 3 in UL L 349, 24.12.2002, str. 126).

[18] Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

[19] Smernice o državni regionalni pomoči (UL C 74, 10.3.1998, str. 9), kakor so spremenjene s Smernicami Skupnosti o reševanju in prestrukturiranju podjetij v težavah (UL C 28, 9.10.1999, str. 2) in poznejšimi spremembami Smernic o državni regionalni pomoči (UL C 258, 9.9.2000, str. 5).

[20] Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33) in Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L 337, 13.12.2002, str. 3, in UL L 349, 24.12.2002, str. 126).

[21] Pismo Komisije državam članicam z dne 8.3.2002 o ustreznih ukrepih v skladu s členom 88(1) Pogodbe ES na podlagi večsektorskega okvira SG(2002) D/228828 in pismo Komisije državam članicam z dne 8.3.2002 o ustreznih ukrepih v skladu s členom 88(1) Pogodbe ES glede oznake za pomoč industriji sintetičnih vlaken ter okvir Skupnosti za državno pomoč industriji motornih vozil SG(2002) D/228829.

[22] To je treba razumeti v smislu točke 4.1 Smernic o nacionalni regionalni pomoči (UL C 74, 10.3.1998, str. 9), v skladu s katerimi je "cilj regionalne pomoči zagotoviti bodisi produktivno naložbo (začetno naložbo) ali ustvariti delovna mesta, ki so povezana z naložbo. Torej ta metoda ne daje prednosti niti dejavniku kapitala niti dejavniku delovne sile."

[23] Višina posojila kot odstotek ali delež naložbe, ki izpolnjuje pogoje za odobritev podpore.

[24] Nadomestna naložba se razvršča kot pomoč za tekoče poslovanje in zato ne sodi k začetnim naložbam.

[25] Kakor je definirano v Smernicah Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2).

[26] V transportnem sektorju se izdatki za nakup transportne opreme ne morejo vključiti v enotni skupek odhodkovnih postavk. Ti odhodki ne izpolnjujejo pogojev za začetno naložbo.

[27] Opis bi moral izražati način, na katerega nameravajo organi oblasti zagotoviti skladnost s točko 4.4 in točko 4.5 Smernic o regionalni pomoči (UL C 74, 10.3.1998, str. 9).

[28] Opis bi moral izražati način, na katerega organi nameravajo oblasti zagotoviti skladnost s točko 4.6 Smernic o regionalni pomoči (UL C 74, 10.3.1998, str. 9).

[29] Število delovnih mest ustreza številu letnih enot dela, tj. številu oseb, zaposlenih za polni delovni čas v enem letu, pri čemer so zaposlitve za skrajšani delovni čas in sezonsko delo ulomki števila letnih enot dela.

[30] Ta opis bi moral izražati način, na katerega nameravajo organi oblasti zagotoviti, da se pomoč dodeli le v zvezi z dodatnimi stroški za prevoz blaga znotraj državnih meja, da se izračuna na podlagi najgospodarnejše oblike prevoza in najkrajše poti med krajem proizvodnje ali predelave in trgi ter da se ne more dodeliti za prevoz proizvodov podjetij brez alternativne lokacije.

[31] UL ES C 232/24 z dne 12.8.2000 v zvezi s C 28/7 z dne 1.2.2000.

[32] Najvišja intenzivnost pomoči 40 % (50 % v regijah z omejenimi možnostmi).

[33] Glej opombo 13.

[34] Razen tirnih vozil v smislu člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).

[35] V smislu Priloge B k Sporočilu Komisije: "Večsektorski okvir za regionalno pomoč za velike naložbene projekte" (UL C 70, 19.3.2002, str. 8).

[36] V smislu Priloge D k Sporočilu Komisije: "Večsektorski okvir za regionalno pomoč za velike naložbene projekte" (UL C 70, 19.3.2002, str. 8).

[37] V skladu s to določbo "države članice priglasijo vsak primer regionalne pomoči za naložbe, če je predlagana pomoč večja od največje dovoljene pomoči, ki jo lahko naložba pridobi po stopnji in pravilih iz odstavka 21" (UL C 70, 19.3.2002, str. 8).

[38] V zvezi s pomočjo, ki se dodeli zunaj shem, morajo države članice predložiti podrobne informacije o ugodnih učinkih pomoči na zadevnem območju, ki dobiva pomoč.

[39] Sporočilo Komisije: "Večsektorski okvir za regionalno pomoč za velike naložbene projekte" (UL C 70, 19.3.2002, str. 8).

[40] Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskovanje in razvoj (UL C 45, 17.2.1996, str. 5) in poznejše spremembe (UL C 48, 13.2.1998, str. 2) ter Sporočilo Komisije o podaljšanju roka tega okvira (UL C 111, 8.5.2002, str. 3).

[41] Uredba 70/2001, kakor je bila spremenjena (UL L 63, 28.2.2004, str. 22).

[42] Glej odstavek 5.8 okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskovanje in razvoj (UL C 45, 17.2.1996, str. 5).

[43] Sporazum o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na koncu urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (UL L 336, 23.12.1994, str. 31).

[44] Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskovanje in razvoj (UL C 45, 17.2.1996, str. 5) in poznejše spremembe (UL C 48, 13.2.1998, str. 2) ter Sporočilo Komisije o podaljšanju roka tega okvira (UL C 111, 8.5.2002, str. 3).

[45] Uredba 70/2001, kakor je bila spremenjena (UL L 63, 28.2.2004, str. 20).

[46] Glej odstavek 5.8 okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskovanje in razvoj (UL C 45, 17.2.1996, str. 5).

[47] Sporazum o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na koncu urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (UL L 336, 23.12.1994, str. 31).

[48] Smernice Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2).

[49] Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, ki jo je objavil statistični urad Evropskih skupnosti.

[50] Smernice Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2).

[51] Smernice Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2).

[52] Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, ki jo je objavil statistični urad Evropskih skupnosti.

[53] Smernice Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2). Prosimo, upoštevajte, da je treba uporabljati posebni vzorec pri pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah v letalskem sektorju (del III.13.a), pa tudi v kmetijskem (del III.12.p).

[54] Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o nekaterih pravnih vidikih kinematografskih in drugih avdiovizualnih del (UL C 43, 16.2.2002, str. 6).

[55] Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (UL C 37, 3.2.2001, str. 3).

[56] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/77/ES z dne 27. septembra 2001 (UL L 283, 27.10.2001, str. 3).

[57] Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.10.2001, str. 33).

[58] Sporočilo Komisije o državni pomoči in tveganem kapitalu (UL C 235, 21.08.2001, str. 3.

[59] Informacije, ki jih je treba predložiti, ne zajemajo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri de minimis pomoči (UL L 10,13.1.2001, str. 30), ki se odobri istim podjetjem in o kateri je treba poročati.

[60] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[61] Novouvedeni minimalni standardi so standardi, ki morajo postati obvezni za gospodarske subjekte največ 2 leti pred dejansko naložbo v primeru zakonodaje, ki ne določa nikakršnega prehodnega obdobja, ali standardi, ki bodo postali obvezni po dejansko opravljeni naložbi, na podlagi prehodnih obdobij, ki jih določa zakonodaja, ki uvaja te standarde.

[62] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[63] Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

[64] Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 214, 13.8.1999, str. 31).

[65] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[66] Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

[67] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[68] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[69] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[70] Z drugimi besedami kmetov, izključujoč predelovalna podjetja in podjetja za trženje.

[71] Navajanje pridelkov ne pomeni, da so rejne živali izključene iz pomoči. Načela iz točke 11.3 Smernic je treba s potrebnimi spremembami uporabljati za pomoč, ki je predvidena kot nadomestilo za izgube, vključujoč rejne živali, zaradi slabega vremena.

[72] Bruto proizvodnjo za običajno leto je treba izračunati glede na povprečje bruto proizvodnje v treh prejšnjih letih, izključujoč leta, v katerih je izplačano nadomestilo za škodo, ki je nastala zaradi slabega vremena. Druge metode izračuna običajne proizvodnje (vključno z regionalnimi številčnimi podatki) se lahko dovolijo, pod pogojem, da so reprezentativne in da ne temeljijo na neobičajno visokih številčnih podatkih o proizvodnji.

[73] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[74] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[75] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[76] Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

[77] Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

[78] Ta opis bi moral odsevati način, na katerega nameravajo organi oblasti zagotoviti, da se pomoč dodeli le v zvezi z dodatnimi stroški za prevoz blaga znotraj državnih meja, da se izračuna na podlagi najgospodarnejše oblike prevoza in najkrajše poti med krajem proizvodnje ali predelave in trgi ter da se ne more dodeliti za prevoz proizvodov podjetij brez alternativne lokacije.

[79] UL C 44, 16.2.1996, str. 2.

[80] UL C 232, 12.8.2000, str. 17.

[81] UL C 19, 20.1.2001, str. 7.

[82] UL C 288, 9.10.1999, str. 2.

[83] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[84] UL C 19, 20.1.2001, str. 7.

[85] UL L 337, 30.12.1999, str. 10.

[86] Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, ki jo je objavil statistični urad Evropskih skupnosti.

[87] Smernice Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 288, 9.10.1999, str. 2).

[88] Smernice Skupnosti o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe ES in člena 61 Sporazuma EGP o državni pomoči v letalskem sektorju (UL C 350, 10.12.1994, str. 5.

[89] Smernice Skupnosti o državni pomoči za pomorski promet (UL C 205, 5.7.1997, str. 5).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POENOSTAVLJENI OBRAZEC ZA PRIGLASITEV

Ta obrazec se lahko uporablja za poenostavljeno priglasitev v skladu s členom 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2003 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 [1].

1. Že odobrena shema pomoči [2]

1.1 Številka pomoči, ki jo je določila Komisija:

1.2 Naziv:

1.3 Datum odobritve [sklic na pismo Komisije SG(..)D/…]:

1.4 Objava v Uradnem listu Evropske unije.

1.5 Primarni cilj (prosimo, navedite enega):

1.6 Pravna podlaga:

1.7 Skupni proračun:

1.8 Trajanje:

2. Instrument, ki ga je treba priglasiti:

□ novi proračun (prosimo, navedite skupni in letni proračun v ustrezni nacionalni valuti):

□ novo trajanje (prosimo, navedite začetni datum, od katerega se pomoč lahko odobri, in datum, do katerega se lahko odobri):

□ poostritev meril (prosimo, naznačite, če sprememba zadeva zmanjšanje intenzivnosti pomoči ali upravičenih stroškov, in navedite podrobnosti):

Prosimo, priložite kopijo (ali spletni naslov) ustreznih izvlečkov končnega besedila ali besedil pravne podlage.

[1] Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1).

[2] Če je shema pomoči že večkrat priglašena Komisiji, prosimo, navedite podrobne podatke o zadnji priglasitvi, ki jo je Komisija potrdila.

--------------------------------------------------

PRILOGA III A

STANDARDIZIRANA OBLIKA POROČILA ZA OBSTOJEČO DRŽAVNO POMOČ

(Ta oblika zajema vse sektorje, razen kmetijstva)

Zaradi poenostavitve, racionalizacije in izboljšanja celotnega sistema poročanja o državni pomoči se nadomesti sedanji standardizirani postopek z vsakoletnim prilagajanjem. Komisija vsako leto do 1. marca pošlje državam članicam vnaprej pripravljeno razpredelnico, ki vsebuje podrobne informacije o vseh obstoječih shemah pomoči in individualnih pomočeh. Države članice vrnejo Komisiji razpredelnice v elektronski obliki do 30. junija zadevnega leta. To bo Komisiji omogočilo, da objavi podatke o državni pomoči v letu t za poročevalno obdobje t-1 [1].

Komisija predhodno izpolni vnaprej pripravljeno razpredelnico na podlagi podatkov, predloženih v času odobritve pomoči. Države članice preverijo in po potrebi popravijo podatke o vsaki shemi in individualni pomoči ter dodajo letne izdatke za zadnje leto (t-1). Poleg tega navedejo sheme, ki so se iztekle ali v zvezi s katerimi so ustavljena vsa plačila, in ali se shema sofinancira iz skladov Skupnosti.

Informacije, kakršni so cilji pomoči, sektor, ki mu je pomoč namenjena, itd. se nanašajo na čas odobritve pomoči in ne na končne upravičence do pomoči. Na primer, primarni cilj sheme, ki je v času odobritve pomoči namenjena izključno malim in srednje velikim podjetjem, je pomoč malim in srednje velikim podjetjem. Vendar se drugačna shema, v okviru katere se vsa pomoč na koncu dodeli malim in srednje velikim podjetjem, ne obravnava kot taka, če je shema v času odobritve pomoči odprta za vsa podjetja.

Razpredelnica vsebuje naslednje parametre. Parametre 1–3 in 6–12 predhodno vnese Komisija in preverijo države članice. Parametre 4, 5 in 13 vnesejo države članice.

1. Naziv

2. Številka pomoči

3. Vse prejšnje številke pomoči (npr. po podaljšanju sheme)

4. Iztek

Države članice navedejo tiste sheme, ki so se iztekle ali v zvezi s katerimi so ustavljena vsa plačila.

5. Sofinanciranje

Čeprav so finančna sredstva Skupnosti izključena, skupna državna pomoč vsake države članice vključuje ukrepe, ki se sofinancirajo iz sredstev Skupnosti. Da bi ugotovili, katere sheme se sofinancirajo, in ocenili, kolikšen je delež te pomoči v razmerju do skupne državne pomoči, države članice navedejo, ali se shema sofinancira ali ne in če se, odstotek sofinancirane pomoči. Če to ni mogoče, se navede ocena skupnega zneska pomoči, ki se sofinancira.

6. Sektor

Sektorska klasifikacija temelji pretežno na (trimestni ravni) NACE [2].

7. Primarni cilj

8. Sekundarni cilj

Sekundarni cilj je cilj, ki mu je bila (poleg primarnega cilja) pomoč (ali znatni del pomoči) izključno namenjena v času odobritve pomoči. Na primer, sekundarni cilj sheme, katere primarni cilj je raziskovanje in razvoj, so lahko mala in srednje velika podjetja, če je pomoč namenjena izključno malim in srednje velikim podjetjem. Sekundarni cilj drugačne sheme, za katero so primarni cilj mala in srednje velika podjetja, sta lahko usposabljanje in zaposlovanje, če je pomoč v času odobritve namenjena usposabljanju v višini x % in zaposlovanju v višini y %.

9. Regija(-e)

Pomoč se lahko v času odobritve nameni izključno določenim regijam ali skupini regij. Kadar je to primerno, je treba razlikovati med regijami iz člena 87(3)(a) in regijami iz člena 87(3)(c). Če je pomoč namenjena eni regiji, je to treba navesti na ravni NUTS II [3].

10. Vrsta instrumenta(-ov) pomoči

Razlikovati je treba šest vrst (subvencija, zmanjšanje davkov/izvzetje, kapitalska udeležba, ugodno posojilo, odlog plačila davkov, jamstvo).

11. Opis instrumenta pomoči v nacionalnem jeziku

12. Vrsta pomoči

Razlikovati je treba tri vrste: shema, individualna pomoč na podlagi sheme in individualna pomoč, ki se dodeli zunaj sheme (pomoč ad hoc).

13. Izdatki

Praviloma je treba številčne podatke izraziti v smislu dejanskih izdatkov (ali dejanskega izpada prihodkov, če gre za davčne izdatke). Če plačil ni na voljo, se navedejo odobrene pravice za prevzem obveznosti ali odobrena proračunska sredstva in se kot taka označijo. Ločeni številčni podatki se navedejo za vsak instrument pomoči v okviru sheme pomoči ali individualne pomoči (npr. za subvencijo, ugodno posojilo itd.). Številčni podatki se izrazijo v nacionalni valuti, ki se uporablja v času poročevalnega obdobja. Izdatki se navedejo za t-1, t-2, t-3, t-4 in t-5.

[1] "t" je leto, v katerem se podatki zahtevajo

[2] NACE Rev.1.1 je statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti.

[3] NUTS je nomenklatura statističnih teritorialnih enot za statistične namene Skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA III B

STANDARDIZIRANA OBLIKA POROČILA ZA OBSTOJEČO DRŽAVNO POMOČ

(Ta oblika zajema kmetijski sektor)

Zaradi poenostavitve, racionalizacije in izboljšanja celotnega sistema poročanja o državni pomoči se sedanji standardizirani postopek nadomesti z vsakoletnim prilagajanjem. Komisija vsako leto do 1. marca pošlje državam članicam vnaprej pripravljeno razpredelnico, ki vsebuje podrobne informacije o vseh obstoječih shemah pomoči in individualni pomoči. Države članice vrnejo Komisiji razpredelnice v elektronski obliki do 30. junija zadevnega leta. To bo Komisiji omogočilo, da objavi podatke o državni pomoči v letu t za poročevalno obdobje t-1 [1].

Komisija predhodno izpolni vnaprej pripravljeno razpredelnico na podlagi podatkov, predloženih v času odobritve pomoči. Države članice preverijo in po potrebi popravijo podatke o vsaki shemi in individualni pomoči ter dodajo letne izdatke za zadnje leto (t-1). Poleg tega države članice navedejo sheme, ki so se iztekle ali v zvezi s katerimi so ustavljena vsa plačila, in ali se shema sofinancira iz skladov Skupnosti.

Informacije, kakršni so cilji pomoči, sektor, ki mu je pomoč namenjena, itd., se nanašajo na čas odobritve pomoči in ne na končne upravičence do pomoči. Na primer, primarni cilj sheme, ki je v času odobritve pomoči namenjena izključno malim in srednje velikim podjetjem, je pomoč malim in srednje velikim podjetjem. Vendar se drugačna shema, v okviru katere se vsa pomoč na koncu dodeli malim in srednje velikim podjetjem, ne obravnava kot taka, če je v času odobritve pomoči shema odprta za vsa podjetja.

Razpredelnica vsebuje naslednje parametre. Parametre 1–3 in 6–12 predhodno vnese Komisija in preverijo države članice. Parametre 4, 5, 13 in 14 vnesejo države članice.

1. Naziv

2. Številka pomoči

3. Vse prejšnje številke pomoči (npr. po podaljšanju sheme)

4. Iztek

Države članice navedejo tiste sheme, ki so se iztekle ali v zvezi s katerimi so ustavljena vsa plačila.

5. Sofinanciranje

Čeprav so finančna sredstva Skupnosti izključena, skupna državna pomoč vsake države članice vključuje ukrepe, ki se sofinancirajo iz sredstev Skupnosti. Da bi ugotovili, katere sheme se sofinancirajo, in ocenili, kolikšen je delež te pomoči v razmerju do skupne državne pomoči, države članice navedejo, ali se shema sofinancira ali ne in če se, odstotek sofinancirane pomoči. Če to ni mogoče, se navede ocena skupnega zneska pomoči, ki se sofinancira.

6. Sektor

Sektorska klasifikacija temelji pretežno na (trimestni ravni) NACE [2].

7. Primarni cilj

8. Sekundarni cilj

Sekundarni cilj je cilj, ki mu je bila (poleg primarnega cilja) pomoč (ali znatni del pomoči) izključno namenjena v času odobritve pomoči. Na primer, sekundarni cilj sheme, katere primarni cilj je raziskovanje in razvoj, so lahko mala in srednje velika podjetja, če je pomoč namenjena izključno malim in srednje velikim podjetjem. Sekundarni cilj drugačne sheme, za katero so primarni cilj mala in srednje velika podjetja, sta lahko usposabljanje in zaposlovanje, če je pomoč v času odobritve namenjena usposabljanju v višini x % in zaposlovanju v višini y %.

9. Regija(-e)

Pomoč se lahko v času odobritve nameni izključno določenim regijam ali skupini regij. Kadar je to primerno, je treba razlikovati med regijami iz cilja 1 in območji z omejenimi možnostmi.

10. Vrsta instrumenta(-ov) pomoči

Razlikovati je treba šest vrst (subvencija, zmanjšanje davkov/izvzetje, kapitalska udeležba, ugodno posojilo, odlog plačila davkov, jamstvo).

11. Opis instrumenta pomoči v nacionalnem jeziku

12. Vrsta pomoči

Razlikovati je treba tri vrste: shema, individualna pomoč na podlagi sheme in individualna pomoč, ki se dodeli zunaj sheme (pomoč ad hoc).

13. Izdatki

Praviloma je treba številčne podatke izraziti v smislu dejanskih izdatkov (ali dejanskega izpada prihodkov, če gre za davčne izdatke). Če plačil ni na voljo, se navedejo odobrene pravice za prevzem obveznosti ali odobrena proračunska sredstva in se kot taka označijo. Ločeni številčni podatki se navedejo za vsak instrument pomoči v okviru sheme pomoči ali individualne pomoči (npr. za subvencijo, ugodno posojilo itd.). Številčni podatki se izrazijo v nacionalni valuti, ki se uporablja v času poročevalnega obdobja. Izdatki se navedejo za t-1, t-2, t-3, t-4 in t-5.

14. Intenzivnost pomoči in upravičenci

Države članice navedejo:

- dejansko intenzivnost pomoči, ki se dejansko odobri v zvezi s posamezno vrsto pomoči in regijo,

- število upravičencev in

- povprečni znesek pomoči na upravičenca.

[1] "t" je leto, v katerem se podatki zahtevajo.

[2] NACE Rev.1.1 je statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA III C

INFORMACIJE, KI JIH MORA VSEBOVATI LETNO POROČILO, KI GA JE TREBA PREDLOŽITI KOMISIJI

Poročila je treba predložiti v računalniški obliki. Vsebovati morajo naslednje informacije:

1. naziv sheme pomoči, številko pomoči, ki jo je določila Komisija, in sklic na odločbo Komisije.

2. Izdatki. Številčne podatke je treba izraziti v eurih ali, če je to primerno, v nacionalni valuti. Če gre za davčne izdatke, je treba poročati o letnih davčnih izgubah. Če natančni številčni podatki niso na voljo, se lahko navede ocena teh izgub. V zvezi z zadevnim letom za vsak instrument pomoči v okviru sheme (npr. za subvencijo, ugodno posojilo itd.) ločeno navedite:

2.1 predvidene zneske, (ocenjene) davčne izgube ali druge izpade prihodkov, podatke o jamstvih itd. v zvezi z novim projektom, ki prejema pomoč. Če gre za garancijske sheme, je treba navesti skupni znesek izdanih jamstev;

2.2 dejanska plačila, (ocenjene) davčne izgube ali druge izpade prihodkov, podatke o jamstvih itd. v zvezi z novimi in tekočimi projekti. Če gre za garancijske sheme, je treba navesti: skupni znesek vseh danih jamstev, premijski dohodek, vračila, izplačane odškodnine in poslovne rezultate izvajanja sheme v zadevnem letu;

2.3 število projektov in/ali podjetij, ki prejemajo pomoč;

2.4 ocenjeni skupni znesek:

- pomoči, odobrene za dokončni umik ribiških plovil v tretje države,

- pomoči, odobrene za začasno opustitev ribolovnih dejavnosti,

- pomoči, odobrene za obnovo ribiških plovil,

- pomoči, odobrene za posodobitev ribiških plovil,

- pomoči, odobrene za nakup rabljenih plovil,

- pomoči, odobrene za socialno-ekonomske ukrepe,

- pomoči, odobrene za nadomestitev škode, ki jo povzročijo naravne nesreče ali izjemni dogodki,

- pomoči, odobrene najbolj oddaljenim regijam, in

- pomoči, ki se financira z davku podobnimi dajatvami;

2.5 regionalno razčlenitev zneskov iz točke 2.1 na regije, ki so opredeljene kot regije iz cilja 1, in druga območja.

3. Druge informacije in opombe.

--------------------------------------------------

Na vrh