Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0794

Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai

OV L 140, 30.4.2004., 1./134. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 004 Lpp. 3 - 136
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 08 Sējums 002 Lpp. 42 - 176
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 002 Lpp. 42 - 176
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 08 Sējums 002 Lpp. 9 - 143

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 22/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj

32004R0794Oficiālais Vēstnesis L 140 , 30/04/2004 Lpp. 0001 - 0134


Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai [1], un jo īpaši tās 27. pantu,

pēc apspriešanās ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis sagatavo paziņojumus par valsts atbalstu un Komisija tos novērtē, ir vēlams izveidot obligātā paziņojuma veidlapu. Šai veidlapai jābūt cik vien iespējams visaptverošai.

(2) Paziņojuma standartveidlapai, kā arī kopsavilkuma informācijas lapai un papildinformācijas lapai jāaptver visas valsts atbalsta jomā esošās pamatnostādnes un pamatprincipi. Tās jāpārveido vai jāaizstāj atbilstoši šo dokumentu turpmākai attīstībai.

(3) Jāparedz noteikumi par vienkāršotu sistēmu, lai paziņotu par dažiem grozījumiem esošajā atbalstā. Šādu vienkāršotu kārtību var pieņemt tikai tad, ja Komisija regulāri informēta par attiecīgā esošā atbalsta īstenošanu.

(4) Juridiskas noteiktības labad ir lietderīgi skaidri noteikt, ka par nelieliem atbalsta shēmas sākotnējā budžeta palielinājumiem līdz 20 % apmēram, jo īpaši, lai ņemtu vērā inflācijas ietekmi, nav nepieciešams ziņot Komisijai, jo maz ticams, ka tie varētu ietekmēt Komisijas sākotnējo novērtējumu par shēmas atbilstību, ja citi atbalsta shēmas noteikumi netiek mainīti.

(5) Regulas (EK) Nr. 659/1999 21. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai gada ziņojumi par visām tām esošajām atbalsta shēmām vai individuālo atbalstu, kas piešķirts ārpus apstiprinātas atbalsta shēmas un par ko lēmumā, kas pieņemts ar nosacījumu, nav bijuši noteikti īpaši ziņošanas pienākumi.

(6) Lai Komisija varētu pildīt savu pienākumu atbalsta uzraudzīšanas jomā, tai nepieciešams saņemt precīzu informāciju no dalībvalstīm par atbalsta veidiem un apjomiem, ko tās piešķīrušas saskaņā ar esošām atbalsta shēmām. Ir iespējams vienkāršot un uzlabot kārtību saskaņā ar kuru Komisijai ziņo par valsts atbalstu un kas pašlaik ir aprakstīta EK Līguma kopējā procedūrā par ziņojumu sniegšanu un paziņojumu iesniegšanu, kā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) nolīgumā, kas izklāstīta Komisijas vēstulē dalībvalstīm 1995. gada 2. augustā. Šī regula neattiecas uz to 1995. gada 21. jūlijā pieņemto minētās kopējās procedūras daļu, kas attiecas uz dalībvalstu ziņošanas pienākumiem attiecībā uz paziņošanu par subsīdijām saskaņā ar PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem un saskaņā ar 1994. gada VVTT XVI pantu.

(7) Ir iecerēts, ka informācija, ko pieprasīts sniegt gada ziņojumos, ļaus Komisijai uzraudzīt kopējos atbalsta līmeņus un veidot vispārēju viedokli par dažāda veida atbalsta ietekmi uz konkurenci. Šajā nolūkā Komisija var arī pieprasīt dalībvalstīm, lai tās ad hoc sniedz papildu datus par izraudzītiem tematiem. Priekšmeta izvēle jāapspriež ar dalībvalstīm iepriekš.

(8) Gada ziņojuma sniegšanas pienākuma izpilde nesniedz informāciju, kas var būt nepieciešama, lai pārbaudītu, vai konkrēti atbalsta pasākumi ievēro Kopienu tiesības. Tādēļ Komisijai jāsaglabā tiesības prasīt dalībvalstīm papildu informāciju vai arī pievienot lēmumiem nosacījumus, ar kuriem tiek prasīts sniegt papildu informāciju.

(9) Jānosaka, ka termiņi Regulas (EK) Nr. 659/1999 nolūkiem jāaprēķina saskaņā ar Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus [2], kas papildināta ar šajā regulā izklāstītajiem īpašajiem noteikumiem. Jo īpaši nepieciešams identificēt notikumus, kas nosaka valsts atbalsta procedūrām piemērojamo termiņu sākuma punktu. Šajā regulā izklāstītie noteikumi jāpiemēro jau esošiem termiņiem, kuru tecējums turpinās pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(10) Atgūšanas nolūks ir atjaunot stāvokli, kāds bija pirms nelikumīgas atbalsta piešķiršanas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, izdevīgums jānovērtē objektīvi no brīža, kad atbalsts ir pieejams saņēmējuzņēmumam, neatkarīgi no jebkādu šā uzņēmuma vēlāk pieņemtu komerciālu lēmumu rezultāta.

(11) Saskaņā ar vispārēju praksi finanšu jomā ir lietderīgi noteikt atmaksāšanas procentu likmi kā gada procentu likmi.

(12) Starp bankām veiktu darījumu apjoma un biežuma rezultātā izveidojas procentu likme, kas ir konsekventi izmērāma un ir statistiski nozīmīga un kam tādēļ jāveido atmaksāšanas procentu likmes pamats. Tomēr starpbanku mijmaiņas darījumu likme jākoriģē, lai atspoguļotu vispārējo paaugstinātā komerciālā riska līmeni ārpus banku sektora. Pamatojoties uz informāciju par starpbanku mijmaiņas darījumu likmēm, Komisijai jāizveido vienota atmaksāšanas procentu likme katrai dalībvalstij. Juridiskās noteiktības labad, kā arī tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, ir lietderīgi noteikt precīzu metodi, saskaņā ar kuru jāaprēķina procentu likme, kā arī jānosaka, ka jāpublicē jebkurā konkrētā brīdi piemērojamā atmaksāšanas procentu likme un attiecīgās iepriekš piemērojamās procentu likmes.

(13) Var uzskatīt, ka piešķirtais valsts atbalsts samazina saņēmējuzņēmuma prasības pēc finansējuma vidējā termiņā. Šim nolūkam, kā arī saskaņā ar vispārēju finanšu praksi, vidēju termiņu var definēt kā piecus gadus. Tādēļ atmaksāšanas procentu likmei jāatbilst gada procentu likmei, kas noteikta pieciem gadiem.

(14) Ņemot vērā mērķi atjaunot situāciju, kāda bija pirms nelikumīgas valsts atbalsta piešķiršanas, kā arī saskaņā ar vispārēju finanšu praksi, atmaksāšanas procentu likme, kas jānosaka Komisijai, ir jāveido ik gadu. To pašu iemeslu dēļ atmaksāšanas procentu likme, kas piemērojama atmaksāšanas laika posma pirmajā gadā, jāpiemēro atmaksāšanas laika posma pirmos piecus gadus, un atmaksāšanas procentu likme, kas piemērojama atmaksāšanas laika posma sestajā gadā, jāpiemēro turpmākos piecus gadus.

(15) Šī regula jāpiemēro atmaksāšanas lēmumiem, kas paziņoti pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1. Šajā regulā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 659/1999 minēto paziņojumu un gada ziņojumu veidlapām, saturu un citiem aspektiem. Tajā arī izklāstīti noteikumi termiņu aprēķināšanai visām procedūrām attiecībā uz valsts atbalstu un noteikumi procentu likmes aprēķināšanai nelikumīga atbalsta atmaksāšanai.

2. Šo regulu piemēro attiecībā uz atbalstu visās nozarēs.

II NODAĻA

PAZIŅOJUMI

2. pants

Paziņojuma veidlapas

Neskarot dalībvalstu pienākumus paziņot par valsts atbalstu ogļu nozarē saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2002/871/EK [3], paziņojumus par jaunu atbalstu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 659/1999 2. panta 1. punktam, izņemot 4. panta 2. punktā minētos, sniedz uz paziņojuma veidlapas, kas iekļauta šīs regulas I pielikuma I daļā.

Papildu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu pasākumu saskaņā ar regulām, pamatnostādnēm, pamatprincipiem un citiem dokumentiem, kas piemērojami valsts atbalstam, sniedz uz papildinformācijas lapām, kas iekļautas I pielikuma III daļā.

Ik reizi, kad attiecīgās pamatnostādnes vai pamatprincipi tiek izmainīti vai aizstāti, Komisija pielāgo attiecīgās veidlapas un informācijas lapas.

3. pants

Paziņojumu nosūtīšana

1. Paziņojumu Komisijai nosūta attiecīgās dalībvalsts pastāvīgais pārstāvis. To adresē Komisijas ģenerālsekretāram.

Ja dalībvalsts iecerējusi izmantot īpašu procedūru, kas noteikta jebkurā regulā, pamatnostādnēs, pamatprincipos un citos dokumentos, kas piemērojami valsts atbalstam, tad paziņojuma kopiju adresē atbildīgajam ģenerāldirektoram. Ģenerālsekretārs un ģenerāldirektors var norādīt kontaktpunktus paziņojumu saņemšanai.

2. Visu turpmāko saraksti adresē atbildīgajam ģenerāldirektoram vai ģenerāldirektora norādītam kontaktpunktam.

3. Komisija adresē saraksti attiecīgās dalībvalsts pastāvīgajam pārstāvim vai jebkādai citai adresei, ko nozīmējusi šī dalībvalsts.

4. Līdz 2005. gada 31. decembrim dalībvalstis nosūta paziņojumus, rakstītus uz papīra. Kad vien iespējams nosūta arī paziņojuma elektronisko kopiju.

Sākot ar 2006. gada 1. janvāri paziņojumus nosūta elektroniski, ja vien Komisija un paziņojumu sniedzošā dalībvalsts nav vienojušās citādi.

Visu saraksti saistībā ar paziņojumu, kas iesniegts pēc 2006. gada 1. janvāra, nosūta elektroniski.

5. Dienu, kurā paziņojums nosūtīts pa faksu uz numuru, kuru norādījusi saņēmēja puse, uzskata par papīra dokumenta nosūtīšanas dienu, ja parakstītu oriģināleksemplāru saņem ne vēlāk kā desmit dienas pēc tam.

6. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija vēlākais līdz 2005. gada 30. septembrim Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē kārtību, kādā paziņojumi nosūtāmi elektroniski, ieskaitot adreses un kārtību, kas nepieciešama konfidenciālas informācijas aizsardzībai.

4. pants

Vienkāršota procedūra paziņošanai par dažām izmaiņām esošajā atbalstā

1. Regulas (EK) Nr. 659/1999 1. panta c) punkta nolūkiem izmaiņas esošajā atbalstā ir jebkādas pārmaiņas, izņemot pilnībā formāla vai administratīva rakstura izmaiņas, kas nevar ietekmēt novērtējumu par atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu. Tomēr esošas atbalsta shēmas sākotnējā budžeta palielinājumu par summu līdz 20 % apmērā neuzskata par esoša atbalsta izmaiņām.

2. Par šādām turpmāk minētām izmaiņām esošā atbalstā paziņo, izmantojot vienkāršoto paziņojuma veidlapu, kas iekļauta II pielikumā:

a) atļautas atbalsta shēmas sākotnējā budžeta palielinājums par vairāk nekā 20 %;

b) esošas atļautas atbalsta shēmas pagarinājums par laiku līdz sešiem gadiem ar budžeta palielinājumu vai bez tā;

c) stingrāku kritēriju noteikšana atļautas atbalsta shēmas piemērošanai, atbalsta intensitātes samazinājums vai attaisnoto izdevumu samazinājums.

Komisija dara visu, kas tās spēkos, lai lēmumu par atbalstu, par kuru tai paziņots ar vienkāršoto paziņojuma veidlapu, pieņemtu viena mēneša laikā.

3. Vienkāršoto paziņošanas procedūru neizmanto, lai paziņotu par izmaiņām atbalsta shēmās, par kurām dalībvalstis nav iesniegušas gada ziņojumu saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu, ja gada ziņojumus par gadiem, kuros atbalsts piešķirts, neiesniedz vienlaikus ar paziņojumu.

III NODAĻA

GADA ZIŅOJUMI

5. pants

Gada ziņojumu veidlapa un saturs

1. Neskarot šī panta otro un trešo daļu un jebkādas citas īpašas papildu prasības attiecībā uz ziņojumu sniegšanu, kas noteiktas lēmumā, kurš pieņemts ar nosacījumiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 650/1999 7. panta 4. punktam, vai arī neskarot jebkādas tādas vienošanās ievērošanu, ko attiecīgā dalībvalsts noteikusi saistībā ar lēmumu apstiprināt atbalstu, dalībvalstis saskaņā ar standartizēto ziņojuma sniegšanas formu, kas izklāstīta III.A pielikumā, sastāda gada ziņojumus par Regulas (EK) Nr. 659/1999 21. panta 1. punktā minētajām esošām atbalsta shēmām par katru tādu pilnu kalendāro gadu vai tā daļu, kurā shēma tiek piemērota.

III.B pielikumā izklāstīta forma gada ziņojumiem par esošām atbalsta shēmām, kas attiecas uz Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksamniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību.

III.C pielikumā izklāstīta forma gada ziņojumiem par esošām atbalsta shēmām valsts atbalstam, kas attiecas uz Līguma I pielikumā uzskaitīto zivsaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību.

2. Komisija var prasīt dalībvalstīm sniegt papildu datus par tās izraudzītiem tematiem, kas iepriekš jāapspriež ar dalībvalstīm.

6. pants

Gada ziņojumu nosūtīšana un publicēšana

1. Katra dalībvalsts nosūta savu gada ziņojumu Komisijai elektroniskā veidā ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam nākamajā gadā pēc tā gada, uz kuru ziņojums attiecas.

Pamatotos gadījumos dalībvalstis var iesniegt provizoriskus aprēķinus, ar noteikumu, ka faktiskos rādītājus nosūta vēlākais kopā ar nākamā gada datiem.

2. Komisija katru gadu publicē valsts atbalsta pārskatu, kurā ietverts iepriekšējā gadā iesniegto gada ziņojumu informācijas apkopojums.

7. pants

Gada ziņojumu statuss

Gada ziņojumu nosūtīšana nenozīmē, ka būtu ievērots pienākums paziņot par atbalsta pasākumiem, pirms tie stājas spēkā atbilstoši Līguma 88. panta 3. punktam, un šāda nosūtīšana arī nekādā veidā neskar izmeklēšanas rezultātus par šķietami nelikumīgu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 659/1999 III nodaļā noteikto procedūru.

IV NODAĻA

TERMIŅI

8. pants

Termiņu aprēķināšana

1. Termiņus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 659/1999 un šajā regulā, vai kurus noteikusi Komisija atbilstoši Līguma 88. pantam, aprēķina saskaņā ar Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, un īpašajiem noteikumiem, kas izklāstīti šī panta 2. līdz 5. punktā. Kolīzijas gadījumā dominē šīs regulas noteikumi.

2. Termiņus nosaka mēnešos vai darba dienās.

3. Komisijas rīcības termiņiem attiecīgais notikums Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 1. punkta nolūkiem ir paziņojuma vai turpmākas sarakstes saņemšana saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punktu un 3. panta 2. punktu.

Attiecībā uz paziņojumiem, kas nosūtīti pēc 2005. gada 31. decembra, un saraksti, kas uz tiem attiecas, attiecīgais notikums ir elektroniskā paziņojuma saņemšana attiecīgajā adresē, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Dalībvalstu rīcības termiņiem attiecīgais notikums Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 1. punkta nolūkiem ir attiecīgā paziņojuma vai sarakstes saņemšana no Komisijas saskaņā ar šīs regulas 3. panta 3. punktu.

5. Attiecībā uz termiņiem, kuros pēc Regulas (EK) Nr. 659/1999 6. panta 1. punktā minētās oficiālās izmeklēšanas procedūras uzsākšanas trešās puses vai dalībvalstis, ko izmeklēšanas procedūra tieši neskar, var iesniegt piezīmes, attiecīgais notikums Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 1. punkta nolūkiem ir uzsākšanas paziņojuma publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. Termiņu pagarinājuma pieprasījumus pienācīgi pamato un vismaz divas darba dienas pirms termiņa beigām rakstveidā iesniedz adresē, ko norādījusi termiņu noteikusī puse.

V NODAĻA

NELIKUMĪGA ATBALSTA ATMAKSĀŠANAS PROCENTU LIKME

9. pants

Procentu likmes noteikšanas metode

1. Procentu likme, kas jāizmanto, atgūstot valsts atbalstu, kurš piešķirts, pārkāpjot Līguma 88. panta 3. punktu, ir procentuāla gada likme, kas noteikta par katru kalendāro gadu, ja vien ar īpašu lēmumu nav noteikts citādi.

To aprēķina, pamatojoties uz starpbanku mijmaiņas darījumu vidējo piecu gadu likmi iepriekšējā gada septembrī, oktobrī un novembrī plus 75 pamata punkti. Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisija var palielināt likmi vairāk nekā par 75 pamata punktiem attiecībā uz vienu vai vairākām dalībvalstīm.

2. Ja pēdējo pieejamo trīs mēnešu vidējā starpbanku mijmaiņas darījumu piecu gadu likme plus 75 pamata punkti atšķiras no spēkā esošās valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmes par vairāk nekā 15 %, Komisija pārrēķina šo pēdējo likmi.

Jauno likmi piemēro no pirmās dienas mēnesī, kas seko pēc Komisijas veiktās pārrēķināšanas. Komisija, nosūtot vēstuli, informē dalībvalstis par pārrēķināšanu un dienu, no kuras tā jāpiemēro.

3. Procentu likmi nosaka katrai dalībvalstij individuāli vai arī divām vai vairāk dalībvalstīm kopā.

4. Ja nav ticamu vai līdzvērtīgu datu, kā arī ārkārtējos apstākļos, Komisija ciešā sadarbībā ar attiecīgo(-ajām) dalībvalsti(-īm) var noteikt valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmi vienai vai vairāk dalībvalstīm, pamatojoties uz citu metodi un pamatojoties uz tai pieejamu informāciju.

10. pants

Publicēšana

Komisija publicē kārtējās un attiecīgās sākotnējās valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmes Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī Internetā informācijas nolūkiem.

11. pants

Procentu likmes piemērošanas metode

1. Piemērojamā procentu likme ir likme, kas piemērojama dienā, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots saņēmēja rīcībā.

2. Procentu likmi piemēro gan parāda pamatsummai, gan procentiem līdz atbalsta atmaksāšanas dienai. Procentiem, kas uzkrājas iepriekšējā gadā, piemēro procentus katrā turpmākā gadā.

3. Procentu likmi, kas minēta 1. punktā, piemēro visu laika posmu līdz atmaksāšanas dienai. Tomēr, ja no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots saņēmēja rīcībā, līdz atbalsta atmaksāšanas dienai pagājuši vairāk nekā pieci gadi, procentu likmi pārrēķina ik pēc pieciem gadiem, par pamatu ņemot pārrēķināšanas laikā spēkā esošo likmi.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Pārskatīšana

Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, pārskata šīs regulas piemērošanu četru gadu laikā kopš tās stāšanās spēkā.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas II nodaļu piemēro vienīgi paziņojumiem, kas nosūtīti Komisijai vairāk nekā piecus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Regulas III nodaļu piemēro gada ziņojumiem par atbalstu, kas piešķirts, sākot ar 2003. gada 1. janvāri un vēlāk.

Regulas IV nodaļu piemēro visiem termiņiem, kas jau ir noteikti, bet vēl nav beigušies šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

Regulas 9. un 11. pantu piemēro attiecībā uz visiem atgūšanas lēmumiem, par kuriem paziņots pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 83 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[2] OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

[3] OV L 300, 5.11.2002., 42. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

VEIDLAPAS PARAUGS PAZIŅOŠANAI PAR VALSTS ATBALSTU ATBILSTOŠI EK LĪGUMA 88. PANTA 3. PUNKTAM UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAI PAR NELIKUMĪGU ATBALSTU

Šo veidlapu dalībvalstis izmanto, lai atbilstoši EK Līguma 88. panta 3. punktam paziņotu par jaunām atbalsta shēmām un individuālu atbalstu. To izmanto arī tad, ja juridiskas noteiktības labad Komisijai paziņo par pasākumu, kas nav atbalsts.

Dalībvalstīm arī jāizmanto šī veidlapa, ja Komisija pieprasa visaptverošu informāciju par šķietamu nelikumīgu atbalstu.

Šī veidlapa sastāv no trīs daļām:

I. Vispārīgas ziņas: jāaizpilda visos gadījumos

II. Informācijas kopsavilkums publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī

III. Papildinformācijas lapa atkarībā no atbalsta veida

Lūdzu, ņemiet vērā, ka paziņojumu var nosūtīt atpakaļ kā nepilnīgu, ja šī veidlapa nebūs pareizi aizpildīta. Aizpildīto veidlapu papīra dokumenta veidā Komisijai nosūta attiecīgās dalībvalsts pastāvīgais pārstāvis. To adresē Komisijas ģenerālsekretāram.

Ja dalībvalsts iecerējusi izmantot kādu īpašu procedūru, kas noteikta jebkurā regulā, vadlīnijās, pamatnostādnēs un citos dokumentos, kas piemērojami valsts atbalstam, paziņojuma kopiju adresē arī Komisijas atbildīgās struktūrvienības ģenerāldirektoram.

I DAĻA

VISPĀRĪGAS ZIŅAS

PAZIŅOJUMA STATUSS

Vai ziņas, kas nosūtītas ar šo veidlapu, attiecas uz:

□ paziņošanu atbilstoši EK Līguma 88. panta 3. punktam?

□ iespējamu nelikumīgu atbalstu [1]?

Ja atbilde ir "jā", lūdzu norādiet atbalsta spēkā stāšanās dienu. Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, kā arī attiecīgās papildu veidlapas.

□ pasākums, kas nav atbalsts, bet par kuru paziņo Komisijai juridiskās noteiktības labad?

Lūdzu turpmāk norādiet iemeslus, kādēļ paziņojumu sniedzēja dalībvalsts uzskata, ka pasākums nav valsts atbalsts EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē. Lūdzu aizpildiet šīs veidlapas attiecīgās daļas un sniedziet visus nepieciešamos apliecinošos dokumentus.

Pasākums nav valsts atbalsts, ja nav izpildīts viens no nosacījumiem, kas minēti EK Līguma 87. panta 1. punktā. Lūdzu sniedziet pasākuma pilnīgu novērtējumu, ievērojot iepriekš minētos kritērijus, jo īpaši pievēršoties kritērijam, kurš, pēc jūsu ieskata, nav izpildīts.

- Netiek pārskaitīti valsts līdzekļi (Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka pasākums nav piedēvējams valstij, vai arī jūs uzskatāt, ka tiks noteikti regulējoši pasākumi bez valsts līdzekļu pārskaitīšanas)

- Nav izdevīguma (Piemēram, ja tiek ievērots tirgus ekonomikas privātā ieguldītāja princips)

- Nav selektivitātes/specifiskuma (Piemēram, ja pasākums ir pieejams visiem uzņēmumiem visās ekonomikas nozarēs un tam nav nekādu teritoriālu ierobežojumu un izvēles tiesību)

- Nav konkurences izkropļojumu/ietekmes uz Kopienas iekšējo tirdzniecību (Piemēram, ja darbībai nav saimnieciska rakstura vai arī saimnieciskā darbība ir pilnībā vietēja)

1. Atbalsta sniedzēja identifikācija

1.1. Attiecīgā dalībvalsts:

1.2. Attiecīgais(-ie) reģions(-i) (ja nepieciešams):

1.3. …

Atbildīgā kontaktpersona

Vārds | : … |

Adrese | : … |

Tālrunis | : … |

Fakss | : … |

E-pasts | : … |

1.4. Atbildīgā kontaktpersona pastāvīgajā pārstāvniecībā

Vārds | : … |

Tālrunis | : … |

Fakss | : … |

E-pasts | : … |

1.5. Ja jūs vēlaties, lai kopiju no Komisijas oficiālās sarakstes ar dalībvalsti pārsūta kādām citām valsts iestādēm, lūdzu norādiet šeit to nosaukumus un adreses

Nosaukums | : | … |

Adrese | : | … … … |

1.6. Norādiet dalībvalsti, par kuru jūs vēlaties, lai tā tiktu iekļauta Komisijas sūtītajā sarakstē.

2. Atbalsta identifikācija

2.1. Atbalsta nosaukums (vai saņēmējuzņēmuma nosaukums individuāla atbalsta gadījumā):

2.2. Atbalsta mērķa īss apraksts.

Lūdzu, norādiet primāro mērķi un sekundāro mērķi(-us), ja tāds ir:

| Primārais mērķis (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu) | Sekundārais mērķis |

Reģionālā attīstība | □ | □ |

Pētniecība un attīstība | □ | □ |

Vides aizsardzība | □ | □ |

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana | □ | □ |

Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana | □ | □ |

Mazie un vidējie uzņēmumi | □ | □ |

Nodarbinātība | □ | □ |

Mācības | □ | □ |

Riska kapitāls | □ | □ |

Eksporta un internacionalizācijas veicināšana | □ | □ |

Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi | □ | □ |

Sektorālā attīstība | □ | □ |

Sociāls atbalsts individuālajiem patērētājiem | □ | □ |

Kompensācija par kaitējumu, ko nodarījušas dabas katastrofas vai ārkārtēji notikumi | □ | □ |

Vispārējām Eiropas interesēm būtiska projekta īstenošana | □ | □ |

Aizsardzības līdzeklis pret nopietniem traucējumiem ekonomikā | □ | □ |

Kultūras mantojuma saglabāšana | □ | □ |

Kultūra | □ | □ |

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "jā", vai shēma groza esošu atbalsta shēmu?

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "jā", vai ir izpildīti nosacījumi, kas atbilstoši (…) Īstenošanas regulas (EK) Nr. (…) 4. panta 2. punktam noteikti vienkāršotas paziņošanas procedūras izmantošanai?

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "jā", lūdzu, izmantojiet vienkāršoto paziņojuma veidlapu un sniedziet tajā prasīto informāciju (skat. II pielikumu).

- Ja atbilde ir "nē", lūdzu, turpiniet aizpildīt šo veidlapu un norādiet, vai par sākotnējo shēmu, kura tiek grozīta, bija paziņots Komisijai.

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet —

atbalsta numuru:

datumu, kurā Komisija atbalstu apstiprinājusi (Komisijas vēstules numurs (SG(..)/D…):

…/…/ …

Sākotnējās shēmas ilgumu: …

Lūdzu, norādiet, kuri nosacījumi tiek grozīti salīdzinājumā ar sākotnējo shēmu un kāpēc:

2.3.2. Vai paziņojums attiecas uz individuālo atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "jā", lūdzu atzīmējiet atbilstošo:

□ atbalsts, kura pamatā ir shēma, par kuru individuāli jāpaziņo

Atļautās shēmas numurs:

Nosaukums | : … |

Atbalsta numurs | : … |

Komisijas apstiprinājuma vēstule | : … |

□ individuālais atbalsts, kura pamatā nav shēmas

2.3.3. Vai paziņojums attiecas uz individuālo atbalstu vai shēmu, par kuru paziņots atbilstoši regulai, kas paredz atbrīvojumu? Ja atbilde ir "jā", lūdzu atzīmējiet atbilstošo:

□ Komisijas Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem [5]. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu saskaņā ar III 1. daļu;

□ Komisijas Regula Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam [6]. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu saskaņā ar III 2. daļu;

□ Komisijas Regula (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai [7]. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu saskaņā ar III 3. daļu;

□ Komisijas Regula (EK) Nr. 1/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (OV L 1, 3.1.2004.).

3. Valstī esošais juridiskais pamats

3.1. Lūdzu, uzskaitiet valstī esošo juridisko pamatu, ieskaitot īstenošanas noteikumus un attiecīgās norādes uz to avotiem

Nosaukums: …

Norāde (ja nepieciešams): …

3.2. Lūdzu, norādiet, kādi dokumenti pievienoti šim paziņojumam:

□ juridisko pamatu veidojošā dokumenta galīgā varianta attiecīgo izvilkumu eksemplārs (un tīmekļa saite, ja tāda ir);

□ juridisko pamatu veidojošā dokumenta projekta attiecīgo izvilkumu eksemplārs (un tīmekļa saite, ja tāda ir).

3.3. Galīgā dokumenta gadījumā — vai galīgais dokuments ietver klauzulu, saskaņā ar kuru atbalsta piešķīrēja struktūra var piešķirt atbalstu vienīgi pēc tam, kad Komisija devusi atļauju atbalsta piešķiršanai (pārtraukšanas klauzula)?

□ | jā | □ | nē |

4. Saņēmēji

4.1. Saņēmēja atrašanās vieta:

□ reģionā(-os), kas nav atbalstāmais(-ie) reģions(-i);

□ reģionā(-os), kas tiesīgs(-i) pretendēt uz palīdzību saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu (norādiet atbilstoši NUTS 3. līmenim vai sīkāk);

□ reģionā(-os), kas tiesīgs(-i) pretendēt uz palīdzību saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu (norādiet atbilstoši NUTS 2. līmenim vai sīkāk);

□ jaukti: norādiet …

4.2. Saņēmēja(-s) nozare(-s):

□ | … | Neattiecas uz noteiktu nozari |

□ | … A | Lauksaimniecība |

□ | … B | Zivsaimniecība |

□ | … C | Kalnrūpniecība un derīgo izrakteņu ieguve |

□ | … 10.1 | Akmeņogles |

□ | … D | Apstrādes rūpniecība |

□ | … 17 | Tekstilpreces |

□ | … 21 | Celuloze un papīrs |

□ | … 24 | Ķīmiskā un farmācijas rūpniecība |

□ | … 24.7 | Ķīmiskā šķiedra |

□ | … 27.1 | Tērauds |

□ | … 29 | Ražošanas iekārtas |

□ | … DL | Elektriskās un optiskās iekārtas |

□ | … 34.1 | Mehāniskie transportlīdzekļi |

□ | … 35.1 | Kuģu būve |

□ | … | Citas ražošanas nozares, lūdzu norādiet: … |

□ | … E | Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde |

□ | … F | Būvniecība |

□ | … 52 | Mazumtirdzniecības pakalpojumi |

□ | … H | Viesnīcas un restorāni (Tūrisms) |

□ | … I | Transports |

□ | … 60 | Sauszemes transports un transports pa cauruļvadiem |

□ | … 60.1 | Dzelzceļi |

□ | … 60.2 | Cits sauszemes transports |

□ | … 61.1 | Jūras un piekrastes ūdeņu transports |

□ | … 61.2 | Iekšējo ūdensceļu transports |

□ | … 62 | Gaisa transports |

□ | … 64 | Pasts un telekomunikācijas |

□ | … J | Finanšu starpniecība |

□ | … 72 | Datori un ar tiem saistītas darbības |

□ | … 92 | Pakalpojumi atpūtas, kultūras un sporta jomā |

□ | … | Citi — lūdzu norādiet saskaņā ar NACE 1.1. red. klasifikāciju; … |

Saņēmēja nosaukums | : … |

Saņēmēja veids | : … |

□ MVU

Darbinieku skaits | : … |

Gada apgrozījums | : … |

Gada bilance | : … |

Neatkarība | : … |

(lūdzu, pievienojiet svinīgu deklarāciju saskaņā ar Komisijas ieteikumu par MVU [10], vai arī sniedziet citus pierādījumus, lai pierādītu iepriekš minētos kritērijus):

□ lielie uzņēmumi

□ grūtībās nonācis uzņēmums [11]

4.4. Atbalsta shēmas gadījumā:

Saņēmēju veids:

□ visi uzņēmumi (lielie uzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi)

□ tikai lielie uzņēmumi

□ mazie un vidējie uzņēmumi

□ vidējie uzņēmumi

□ mazie uzņēmumi

□ mikrouzņēmumi

□ turpmāk minētie saņēmēji: …

Paredzamais saņēmēju skaits:

□ mazāk par 10

□ no 11 līdz 50

□ no 51 līdz 100

□ no 101 līdz 500

□ no 501 līdz 1000

□ vairāk nekā 1000

5. Atbalsta apjoms / Gada izdevumi

Individuālā atbalsta gadījumā norādiet katra attiecīgā pasākuma kopējo apjomu:

Shēmas gadījumā norādiet plānotā budžeta gada apjomu un kopējo apjomu (valsts valūtā):

Attiecībā uz nodokļu pasākumiem, lūdzu, norādiet paredzamos nodokļu atvieglojumu radītos gada un kopējos ieņēmumu zaudējumus laika posmā, uz kuru attiecas paziņojums:

Ja budžetu nepieņem ik gadu, lūdzu, norādiet, uz kādu laika posmu tas attiecas:

Ja paziņojums attiecas uz izmaiņām esošā shēmā, lūdzu, norādiet paziņoto shēmas izmaiņu ietekmi uz budžetu:

6. Atbalsta veids un finansēšanas līdzekļi

Norādiet atbalsta veidu, kāds darīts pieejams saņēmējam (vajadzības gadījumā par katru pasākumu):

□ Tiešā subsīdija

□ Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem (ieskaitot ziņas par to, kā aizdevums ir nodrošināts)

□ Procentu subsīdijas

□ Nodokļu priekšrocības (piemēram, nodokļa atlaide, nodokļu bāzes samazinājums, nodokļu likmes samazinājums, nodokļu atlikšana). Lūdzu, norādiet:

□ Sociālās apdrošināšanas iemaksu samazinājums

□ Riska kapitāla nodrošinājums

□ Parādsaistību norakstīšana

□ Garantija (ieskaitot, cita starpā, informāciju par aizdevumu vai citiem finanšu darījumiem, uz ko garantija attiecas, prasīto nodrošinājumu un maksājamo piemaksu)

□ Citi. Lūdzu, norādiet: …

Lūdzu, sniedziet par katru atbalsta instrumentu precīzu tā piemērošanas noteikumu un nosacījumu aprakstu, ieskaitot jo īpaši piešķiršanas likmi, tā nodokļu režīmu, kā arī to, vai atbalsts tiek piešķirts automātiski, ja izpildīti noteikti objektīvi kritēriji (ja tā, tad lūdzu miniet šos kritērijus), vai arī ir piešķīrēju iestāžu izvēles tiesību elements.

Norādiet, kā notiek atbalsta finansēšana: ja atbalsts netiek finansēts no valsts/reģiona/vietējās pašvaldības kopbudžeta, lūdzu paskaidrojiet, kāds ir tā finansēšanas veids

□ Ar parafiskāliem maksājumiem vai ietekmējot tāda saņēmēja, ka nav valsts, nodokļus. Lūdzu, norādiet pilnīgas ziņas par maksājumiem un produktiem/darbībām, kuriem tie tiek uzlikti. Jo īpaši norādiet, vai maksājumi tiek piemēroti produktiem, kas importēti no citām dalībvalstīm. Pievienojot maksājumu uzlikšanas juridisko pamata veidojošā dokumenta eksemplāru …

□ Uzkrātās rezerves

□ Publiski uzņēmumi

□ Citi (lūdzu, norādiet): …

7. Ilgums

7.1. Individuālā atbalsta gadījumā —

norādiet dienu, kad atbalsts stāsies spēkā (Ja atbalsts tiks piešķirts pa daļām, norādiet šo dienu par katru daļu)

Ja nepieciešams, norādiet tā pasākuma ilgumu, kuram atbalsts ir piešķirts

7.2. Shēmas gadījumā —

norādiet dienu, sākot ar kuru atbalstu var piešķirt

Norādiet pēdējo dienu, līdz kurai atbalstu var piešķirt

Ja ilgums pārsniedz sešus gadus, lūdzu, parādiet, ka ilgāks laika posms ir obligāts shēmas mērķa(-u) sasniegšanai:

8. Dažāda veida atbalstu kumulācija

Vai atbalstu var apvienot ar atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālām, valsts vai Kopienas atbalsta shēmām, lai segtu tās pašas attaisnotās izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", aprakstiet mehānismu, kāds izveidots, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti uzkrāšanas noteikumi:

9. Profesionālā konfidencialitāte

Vai paziņojumā iekļauta konfidenciāla informācija, ko nedrīkst atklāt trešajām personām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu norādiet, kuras daļas ir konfidenciālas un paskaidrojiet, kāpēc?

Ja atbilde ir "nē", Komisija publicēs savu lēmumu, nejautājot dalībvalstij.

10. Atbalsta savietojamība

Lūdzu norādiet, kuras no esošajām regulām, pamatprincipiem, pamatnostādnēm un citiem dokumentiem, kas piemērojami valsts atbalstam, veido nepārprotamu juridisko pamatu atbalsta atļaušanai (vajadzības gadījumā, lūdzu, norādiet par katru pasākumu) un aizpildiet attiecīgo(-ās) papildinformācijas lapu(-as) III daļā

□ Atbalsts MVU

□ Paziņojums par individuālo atbalstu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 70/2001 6. pantam

□ Paziņojums juridiskās noteiktības labad

□ Atbalsts MVU lauksamniecības nozarē

□ Mācību atbalsts

□ Paziņojums par individuālo atbalstu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 68/2001 5. pantam

□ Paziņojums juridiskās noteiktības labad

□ Nodarbinātības atbalsts

□ Paziņojums par individuālo atbalstu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2204/2002 9. pantam

□ Paziņojums par shēmu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2204/2002 9. pantam

□ Paziņojums juridiskās noteiktības labad

□ Reģionālais atbalsts

□ Atbalsts, ko piešķir saskaņā ar reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lieliem investīciju projektiem

□ Atbalsts pētniecībai un attīstībai

□ Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai

□ Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai

□ Audiovizuālo darbu atbalsts

□ Atbalsts vides aizsardzībai

□ Atbalsts riska kapitālam

□ Atbalsts lauksamniecības nozarē

□ Atbalsts transporta nozarē

□ Atbalsts kuģu būvei

Ja esošās regulas, pamatprincipi, pamatnostādnes vai citi dokumenti, kas piemērojami valsts atbalstam, nerada nepārprotamu juridisko pamatu jebkura šajā veidlapā norādīta atbalsta apstiprināšanai, lūdzu, sniedziet pilnībā argumentētu pamatojumu, kāpēc atbalstu varētu uzskatīt par atbilstošu EK Līgumam, atsaucoties uz piemērojamo EK Līguma atbrīvojuma klauzulu (86. panta 2. punkts, 87. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkts, 87. panta 3. punkta a), b), c) vai d) apakšpunkts), kā arī citiem īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz lauksaimniecību un transportu.

11. Atlikto maksājumu iekasēšanas rīkojums

Individuālā atbalsta gadījumā — vai jebkurš no potenciālajiem pasākuma saņēmējiem ir saņēmis valsts atbalstu, kas ir Komisijas atlikto maksājumu iekasēšanas rīkojuma priekšmets?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet pilnīgas ziņas: …

12. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtējumam saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

13. Pielikumi

Lūdzu, uzskaitiet visus dokumentus, kas pievienoti paziņojumam, un iesniedziet eksemplārus papīra dokumentu vaidā vai arī norādiet tiešas tīmekļa saites ar attiecīgajiem dokumentiem.

14. Deklarācija

Es apliecinu, ka šajā veidlapā, tās pielikumos un citos pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir precīza un pilnīga.

Parakstīšanas datums un vieta: …

Paraksts: …

Parakstītāja vārds un amats: …

II DAĻA

INFORMĀCIJAS KOPSAVILKUMS PUBLICĒŠANAI "OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ"

+++++ TIFF +++++

III DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPAS

Jāaizpilda vajadzīgais atkarībā no attiecīgā atbalsta veida

1. Atbalsts MVU

2. Mācību atbalsts

3. Nodarbinātības atbalsts

4. Reģionālais atbalsts

5. Atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar daudznozaru pamatprincipiem

6. Atbalsts pētniecībai un attīstībai

a) shēmas gadījumā

b) individuālā atbalsta gadījumā

7. Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai

a) shēmas gadījumā

b) individuālā atbalsta gadījumā

8. Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai

a) shēmas gadījumā

b) individuālā atbalsta gadījumā

9. Atbalsts audiovizuālajiem darbiem

10. Atbalsts vides aizsardzībai

11. Atbalsts riska kapitālam

12. Atbalsts lauksamniecības nozarē

a) Atbalsts lauksaimniecībai

i. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

ii. Atbalsts ieguldījumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību

b) Agrovides atbalsts

c) Atbalsts, lai kompensētu apgrūtinājumus mazāk labvēlīgos apvidos

d) Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai

e) Priekšlaicīgas pensionēšanās vai lauksaimniecības darbības izbeigšanas atbalsts

f) Atbalsts ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības jaudu slēgšanai

g) Atbalsts ražotāju grupām

h) Atbalsts, lai kompensētu kaitējumu lauksaimnieciskajai ražošanai vai lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļiem

i) Atbalsts zemes pārdalīšanai

j) Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai

k) Atbalsts tehniskā nodrošinājuma sniegšanai lauksaimniecības nozarē

l) Atbalsts lopkopības nozarei

m) Atbalsts nomaļiem reģioniem un Egejas jūras salām

n) Atbalsts subsidētu īstermiņa aizdevumu veidā

o) Atbalsts lauksamniecības produktu un dažu nelauksaimniecisko produktu reklamēšanai

p) Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai

q) Atbalsts TSE testu veikšanai; kritušie dzīvnieki un kautuvju atkritumi

13. Atbalsts transporta nozarē

a) Individuālais atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai aviācijas nozarē

b) Atbalsts transporta infrastruktūrai

c) Atbalsts jūras transportam

d) Atbalsts kombinētajam transportam

14. Atbalsts kuģu būvei (jāaizpilda)

III 1. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU MVU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo atbalstu atbilstoši labotās Regulas (EK) Nr. 70/2001 [12] 6. pantam [13]. Tā jāizmanto arī tāda individuālā atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru Komisijai paziņots juridiskās noteiktības labad.

1. Individuālā atbalsta vai shēmas veids

Vai individuālais atbalsts vai shēma attiecas uz:

1.1. □ ieguldījumu atbalstu

1.2. □ konsultāciju un citiem pakalpojumiem un darbībām, ieskaitot piedalīšanos gadatirgos

1.3. □ pētniecības un attīstības izdevumiem

□ jā:

- lai paziņotu par atbalstu pētniecībai un attīstībai MVU, lūdzu aizpildiet:

- atbalsta shēmām — papildinformācijas lapu par pētniecību un attīstību 6.a

- individuālajam atbalstam — papildinformācijas lapu par pētniecību un attīstību 6.b

2. Atbalsts sākotnējam ieguldījumam

2.1. Vai atbalsts attiecas uz ieguldījumu pamatkapitālā saistībā ar:

□ jauna uzņēmuma dibināšanu?

□ esoša uzņēmuma paplašināšanu?

□ tādas jaunas darbības uzsākšanu, kas saistīta ar būtiskām izmaiņām esoša uzņēmuma produktā vai ražošanas procesā (veicot racionalizāciju, diversifikāciju vai modernizāciju)?

□ tāda uzņēmuma pirkšanu, kas beidzis darbību vai būtu beidzis darbību, ja tas nebūtu nopirkts?

Vai kompensācijas ieguldījums ir izslēgts?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Vai atbalstu aprēķina kā procentuālu daļu no:

□ ieguldījuma attaisnotajām izmaksām

□ ar ieguldījumu radītās nodarbinātības darbaspēka izmaksām (atbalsts darba vietu radīšanai)

2.3. a) ieguldījumi materiālajos aktīvos: …

Vai ieguldījuma vērtību nosaka kā procentuālo daļu, pamatojoties uz:

□ zemes?

□ ēkām?

□ ražotnēm/iekārtām?

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu:

Ja uzņēmuma galvenā saimnieciskā darbība ir transporta nozarē, vai transportlīdzekļi ir izslēgti no attaisnotajām izmaksām (izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu norādiet transportlīdzekļus, kas ir iekļauti attaisnotajās izmaksās:

b) □ pirkšanas cena, lai pārņemtu uzņēmumu, kas beidzis darbību vai būtu beidzis darbību, ja tas nebūtu nopirkts

c) □ nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālo ieguldījumu attaisnotās izmaksas ir tehnoloģijas iegādes izmaksas:

□ patenta tiesības

□ ekspluatācijas licences vai patentētas zinātības licences

□ nepatentēta zinātība (tehniskās zināšanas)

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu [14]…

d) □ darbaspēka izmaksas:

Vai atbalsta apjoms ir izteikts kā procentuāla daļa no izveidotās nodarbinātības darbaspēka izmaksām divu gadu laikā?

□ | jā | □ | nē |

2.4. Atbalsta intensitāte

2.4.1 Ieguldījumu projekti ārpus atbalstāmiem reģioniem saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu un 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu:

mazajiem uzņēmumiem | □ | vidējiem uzņēmumiem | □ |

2.4.2 Kāda ir ieguldījumu projektu atbalsta intensitāte bruto izteiksmē?

Lūdzu, norādiet: …

Ieguldījumu projekti atbalstāmos reģionos saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu un 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu:

mazajiem uzņēmumiem | □ | vidējiem uzņēmumiem | □ |

Kāda ir ieguldījumu projektu atbalsta intensitāte bruto izteiksmē? Lūdzu, norādiet:

3. Atbalsta kumulācija

3.1. Kāda ir uzkrātā atbalsta maksimālā robeža?

Lūdzu, norādiet: …

4. Īpaši nosacījumi attiecībā uz atbalstu darba vietu radīšanai

4.1. Vai atbalsts paredz garantijas, ka atbalsts darba vietu radīšanai ir saistīts ar sākotnējo ieguldījumu projekta īstenošanu, ieguldot materiālos vai nemateriālos aktīvos?

□ | jā | □ | nē |

4.2. Vai atbalsts paredz garantijas, ka atbalsts darba vietu radīšanai tiek sniegts trīs gadu laikā pēc ieguldījumu pabeigšanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no diviem iepriekšējiem jautājumiem ir negatīva atbilde, lūdzu, paskaidrojiet, kā iestādes nodomājušas nodrošināt atbilstību šīm prasībām:

4.3. Vai izveidotās darba vietas veido darbinieku skaita neto pieaugumu attiecīgajā uzņēmumā, salīdzinot ar vidējo skaitu pēdējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

4.4. Vai atbalsts paredz garantijas, ka nodarbinātība noteiktajā reģionā tiks uzturēta vismaz piecus gadus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādas ir šīs garantijas? …

4.5. Vai atbalsts paredz garantijas, ka darba vietas, kas zaudētas atskaites perioda laikā, tiek atskaitītas no šķietamā darba vietu skaita, kas izveidotas tajā pašā laika posmā?

□ | jā | □ | nē |

5. Īpaši nosacījumi ieguldījumu projektiem atbalstāmos reģionos, kam tiek sniegts lielāks reģionālais atbalsts

5.1. Vai atbalsts ietver klauzulu, kas nosaka, ka saņēmējs iemaksā minimālo iemaksu vismaz 25 % apmērā no kopējā ieguldījuma un ka uz šo iemaksu neattieksies nekāds atbalsts?

□ | jā | □ | nē |

5.2. Kādas ir garantijas, ka atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem (gan materiāliem, gan nemateriāliem ieguldījumiem) ir atkarīgs no ieguldījumu uzturēšanas vismaz piecus gadus?

6. Konsultāciju un citu pakalpojumu darbību atbalsts

6.1. Vai attaisnotās izmaksas ir tikai:

□ izmaksas par pakalpojumiem, ko snieguši piesaistīti konsultanti un citi pakalpojumu sniedzēji?

Lūdzu, norādiet, vai šādi pakalpojumi nav turpināta vai periodiska darbību un vai tie neattiecas uz uzņēmuma parastajiem saimnieciskajiem izdevumiem, piemēram, regulāri nodokļu konsultāciju pakalpojumi, regulāri juridiskie pakalpojumi vai reklāma

□ tādu uzņēmumu izmaksas, kas piedalās gadatirgos vai izstādēs? Lūdzu, norādiet, vai atbalsts attiecas uz papildu izmaksām, kādas rodas par stenda izveidi, nomu un uzturēšanu:

Vai piedalīšanās aprobežojas tikai ar pirmo piedalīšanos gadatirgū vai izstādē?

□ | jā | □ | nē |

□ Citas izmaksas (īpašos gadījumos, kad atbalstu piešķir tieši pakalpojuma(-u) sniedzējam vai konsultantam(-iem). Lūdzu, norādiet ar kādiem nosacījumiem: …

6.2. Lūdzu norādiet maksimālo atbalsta intensitāti bruto izteiksmē

Ja atbalsta intensitāte pārsniedz 50 % bruto, lūdzu, sīki norādiet, kāpēc nepieciešama šāda atbalsta intensitāte:

6.3. Lūdzu, norādiet uzkrātā atbalsta maksimālo robežu:

7. Atbalsta nepieciešamība

7.1. Vai atbalsts paredz, ka atbalsta pieteikums jāiesniedz, pirms uzsākts darbs pie projekta?

□ | jā | □ | nē |

7.2. Ja atbilde ir "nē", vai attiecīgā dalībvalsts ir pieņēmusi tiesību aktus, kas nosaka atbalsta tiesisko pamatu saskaņā ar objektīviem kritērijiem, neparedzot turpmāku izvēles tiesību īstenošanu no dalībvalstu puses?

□ | jā | □ | nē |

8. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā(-o) pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 70/2001.

III 2. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR MĀCĪBU ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo atbalstu atbilstoši 5. pantam Regulā (EK) Nr. 68/2001 [15] ar grozījumiem [16]. Tā jāizmanto arī attiecībā uz individuālo atbalstus vai shēmu, par kuru Komisijai paziņo juridiskās noteiktības labad.

1. Individuālā atbalsta vai shēmas darbības joma

1.1. Vai pasākumu piemēro EK Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanai un/vai pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

1.12. Vai pasākumu piemēro EK Līguma I pielikumā uzskaitīto zvejniecības un/vai akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

1.13. Vai atbalsts paredzēts jūras transporta nozarei?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

Vai praktikants ir ārštata darbinieks uz kuģa, nevis aktīvs apkalpes loceklis?

□ | jā | □ | nē |

Vai mācības notiks uz kuģiem, kas iekļauti Kopienas reģistros?

□ | jā | □ | nē |

1.4. Kāda ir atbalsta intensitāte bruto izteiksmē? Lūdzu, norādiet:

2. Shēmas vai individuālā atbalsta veids

Vai shēma vai individuālais atbalsts attiecas uz

2.1. speciālām mācībām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu aprakstiet pasākumu, kas attiecas uz speciālajām mācībām:

2.2. vispārējo apmācību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet pasākumu, kas attiecas uz vispārējo apmācību:

2.3. mācību atbalstu, kas piešķirts neizdevīgiem darbiniekiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet pasākumu, kas attiecas uz neizdevīgiem darbiniekiem:

2.4. Atbalsta intensitāte

2.4.1. Vispārējās apmācības atbalsts

2.4.1.1. □ piešķirts ārpus atbalstāmiem reģioniem saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu:

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir atbalsta intensitāte bruto izteiksmē

- lieliem uzņēmumiem: …

- maziem vai vidējiem uzņēmumiem: …

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir intensitāte, ja mācības tiek piešķirtas neizdevīgiem darbiniekiem:

2.4.1.2. □ piešķirts atbalstāmos reģionos saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu:

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir atbalsta intensitāte bruto izteiksmē

- lieliem uzņēmumiem: …

- maziem vai vidējiem uzņēmumiem: …

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir intensitāte, ja mācības tiek piešķirtas neizdevīgiem darbiniekiem:

2.4.2. Atbalsts speciālām mācībām

2.4.2.1. □ piešķirts ārpus atbalstāmiem reģioniem saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir intensitāte bruto izteiksmē

- lieliem uzņēmumiem: …

- maziem vai vidējiem uzņēmumiem: …

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir intensitāte, ja mācības tiek piešķirtas neizdevīgiem darbiniekiem:

2.4.2.2. □ piešķirts atbalstāmos reģionos saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu:

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes bruto izteiksmē

- lieliem uzņēmumiem: …

- maziem un vidējiem uzņēmumiem: …

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes, ja mācības tiek piešķirtas neizdevīgiem darbiniekiem:

3. Attaisnotās izmaksas

Kuras izmaksas saskaņā ar shēmu vai individuālo atbalstu ir paredzētas kā attaisnotās izmaksas?

□ instruktoru personāla izdevumi

□ instruktoru un praktikantu ceļa izdevumi

□ citi kārtējie izdevumi, piemēram, par materiāliem un piegādēm

□ darba rīku un ierīču nolietojums tādā mērā cik tie izmantoti vienīgi mācību projektam

□ izmaksas par ievirzes un konsultāciju pakalpojumiem attiecībā uz mācību projektu

□ praktikantu personāls

□ netiešās izmaksas (administratīvās izmaksas, noma, pieskaitāmās izmaksas, dalībnieku transporta un mācību izmaksas)

Ad hoc individuālā atbalsta gadījumā saskaņā ar shēmu, lūdzu, sniedziet pārskatāmus un pa posteņiem sadalītus dokumentārus pierādījumus par visām attaisnotajām izmaksām …

4. Uzkrāšanās

Vai atbalsts, kas paredzēts shēmā vai kā individuālais atbalsts, var uzkrāties?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai ar šo uzkrāšanas var tikt pārsniegtas atbalsta intensitātes, kas noteiktas Regulas Nr. 68/2001 4. pantā?

□ | jā | □ | nē |

5. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 68/2001.

III 3. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR NODARBINĀTĪBAS ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo atbalstu vai atbalsta shēmu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2204/2002 [17]. pantam. Tā jāizmanto arī attiecībā uz individuālo atbalstu vai shēmu, par kuru Komisijai paziņo juridiskās noteiktības labad. Šī papildinformācijas lapa jāizmanto arī, lai paziņotu par nodarbinātības atbalstu transporta nozarē (piešķirts atbilstoši MVU Regulas 4. panta 6. punktam vai atbilstoši reģionālajām pamatnostādnēm).

1. Individuālā atbalsta vai shēmas darbības joma

1.1. Vai pasākumu piemēro EK Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanai un/vai pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai pasākumu piemēro EK Līguma I pielikumā uzskaitīto zvejniecības un/vai akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

2. Darbvietu radīšana

2.1. Vai atbalsta intensitāte, kas aprēķināta attiecībā uz darbaspēka izmaksām divu gadu ilgā laika posmā, attiecas uz izveidotajām darbvietām? …

□ | jā | □ | nē |

2.2. Vai darbvietu radīšana MVU notiek ārpus atbalstāmiem reģioniem saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu vai nozarēs?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda ir intensitāte bruto izteiksmē:

Vai darbvietu radīšana notiek atbalstāmos reģionos saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu vai nozarēs?

□ | jā | □ | nē |

2.2.1. Vai atbalsts ir definēts kā intensitāte no standarta bāzes izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Vai atbalstam piemēro nodokļus?

□ | jā | □ | nē |

Kāda ir intensitāte neto izteiksmē?

Vai maksimālo robežu paaugstinās, jo shēma vai atbalsts ir piemērojams arī MVU?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādi palielinājumi ir paredzēti bruto izteiksmē: …

2.2.2 Vai saņēmējam jāiemaksā minimāla iemaksa, par kuru netiek piešķirts nekāds atbalsts un kam jābūt vismaz 25 % apmērā no attaisnotajām izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

2.2.3. Vai atbalsts paredz, ka nodarbinātība tiek uzturēta vismaz trīs gadus lielo uzņēmumu gadījumā?

□ | jā | □ | nē |

Vai atbalsts paredz, ka nodarbinātību reģionos vai nozarēs, kas pretendē uz reģionālo atbalstu, uztur vismaz divus gadus MVU gadījumā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādas ir garantijas, ka atbalsts, kas saistīts ar sākotnējiem ieguldījumiem vai nav saistīts ar tiem, ir atkarīgs no nodarbinātības uzturēšanas vismaz divus vai trīs gadus?

2.2.4. Vai izveidotā nodarbinātība veido darbinieku skaita neto pieaugumu attiecīgajā iestādē un uzņēmumā, salīdzinot ar vidējo skaitu pēdējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

2.2.5. Vai jaunajiem darbiniekiem, kas tiek nodarbināti, nekad iepriekš nav bijis darba vai arī tie zaudējuši vai pašlaik zaudē iepriekšējo darbu?

□ | jā | □ | nē |

2.2.6. Vai shēma paredz, ka visi atbalsta pieteikumi jāiesniedz pirms attiecīgās darbvietas ir radītas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", vai dalībvalsts ir pieņēmusi tiesību normas, kas rada atbalsta tiesisko pamatu saskaņā ar objektīviem kritērijiem, neparedzot turpmāku izvēles tiesību īstenošanu no dalībvalstu puses?

□ | jā | □ | nē |

2.2.7. Vai atbalsts paredz, ka gadījumos, kad izveidotās darbvietas ir saistītas ar ieguldījumu projekta īstenošanu, kas paredz veikt ieguldījumus materiālos un nemateriālos aktīvos, un darbvietas tiek radītas vismaz uz trīs gadiem triju gadu laikā pēc ieguldījumu pabeigšanas MVU gadījumā, atbalsta pieteikumiem jābūt iesniegtiem pirms uzsākts darbs pie ieguldījumu projekta?

□ | jā | □ | nē |

2.3. Gadījumā, ja tiek radītas darbvietas EK Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanā, pārstrādē un tirdzniecībā apgabalos, kas var pretendēt kā mazāk labvēlīgi apgabali saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1257/1999 [18] – vai atbalstu piešķirs saskaņā ar augstāku reģionālā atbalsta maksimālo robežu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2204/2002 4. panta 3. punkta 4. daļā, vai, vajadzības gadījumā – saskaņā ar augstākām atbalsta augšējām robežām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1257/1999. Lūdzu, norādiet, kura būs piešķirtā atbalsta intensitāte.

3. Neizdevīgu darbinieku un invalīdu pieņemšana darbā

3.1. Vai atbalsta intensitātes, kas aprēķinātas attiecībā uz darbaspēka izmaksām vienu gadu ilgā laika posmā, attiecas uz izveidoto nodarbinātību?

□ | jā | □ | nē |

Vai bruto atbalsta intensitātes visam atbalstam, kas attiecas uz neizdevīgu darbinieku vai invalīdu nodarbinātību, pārsniedz attiecīgi 50 % vai 60 %?

□ | jā | □ | nē |

3.2 Vai pieņemšana darbā veido darbinieku skaita neto pieaugumu attiecīgajā uzņēmumā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbildē ir "nē", vai šis amats vai amati ir atbrīvojušies sakarā ar brīvprātīgu aiziešanu no darba, aiziešanu pensijā vecuma dēļ, brīvprātīgu darba laika saīsināšanu vai likumīgu atlaišanu amatpārkāpumu dēļ un nevis štatu samazināšanas dēļ?

□ | jā | □ | nē |

3.3. Vai atbalstu piešķir tikai par neizdevīgajiem darbiniekiem 2. panta f) apakšpunkta nozīmē?

□ | jā | □ | nē |

3.4. Vai atbalstu piešķir tikai par strādājošiem invalīdiem 2. panta g) apakšpunkta nozīmē?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbalstu piešķir ne tikai par neizdevīgajiem darbiniekiem vai strādājošajiem invalīdiem 2. panta f) un g) apakšpunkta nozīmē, lūdzu, sīki paskaidrojiet, kāpēc jūs uzskatāt, ka atbalsta mērķa darbinieku kategorijas jāuzskata par neizdevīgām:

4. Papildu izmaksas saistībā ar strādājošo invalīdu nodarbināšanu

4.1. Vai atbalsts attiecas tikai uz atsevišķu strādājošo invalīdu nodarbināšanu un papildu izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, parādiet, ka ir izpildīti 6. panta 2. punkta nosacījumi

4.2. Vai atbalsts attiecas uz aizsargātu nodarbinātību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, parādiet, ka atbalsts nepārsniedz attiecīgā uzņēmuma izveides, uzstādīšanas vai paplašināšanas izmaksas, kā arī jebkādas administrācijas un transporta izmaksas, kas rodas sakarā ar strādājošo invalīdu nodarbināšanu …

5. Uzkrāšanās

5.1. Vai atbalsta maksimālo robežu, kas noteikta 4., 5. un 6. pantā, piemēro neatkarīgi no tā, vai atbalstu pilnībā finansē no valsts līdzekļiem vai arī to daļēji finansē Kopiena?

□ | jā | □ | nē |

5.2. Vai var notikt tāda atbalsta jaunu darbvietu radīšanai, par kuru tiek paziņots, kumulācija ar citu valsts atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē vai ar citu Kopienas finansējumu attiecībā uz tām pašām darbaspēka izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai kumulācijas rezultātā var tikt pārsniegta atbalsta intensitāte, kas noteikta 4. panta 2. un 3. punktā (izņemot atbalstu par neizdevīgiem darbiniekiem un strādājošiem invalīdiem)?

□ | jā | □ | nē |

5.3. Vai var notikt tāda valsts atbalsta darbvietu radīšanai saskaņā ar šīs regulas 4. pantu, par kuru tiek paziņots, kumulācija ar citu tādu valsts atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē, kas attiecas uz jebkāda tāda ieguldījuma izmaksām, ar kuru saistītas izveidotās darbvietas un kas vēl nav pabeigts laikā, kad darbvietas tiek radītas, vai arī, kas bija pabeigts trīs gadus pirms darbvietu radīšanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai no uzkrātā atbalsta var rasties atbalsta intensitāte, kas pārsniedz attiecīgo reģionālā ieguldījuma atbalsta maksimālo robežu, kura noteikta reģionālo ieguldījumu atbalsta pamatnostādnēs un kartē, ko Komisija apstiprinājusi katrai dalībvalstij, vai arī augšējo robežu, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 70/2001, kura paredz atbrīvojumu?

□ | jā | □ | nē |

5.4. Vai var notikt atbalsta par neizdevīgu darba ņēmēju vai strādājošu invalīdu pieņemšanu darbā saskaņā ar 5.un 6. pantu kumulācija ar atbalstu un/vai Kopienas finansējumu darbvietu radīšanai saskaņā ar 4. pantu attiecībā uz tām pašām darbaspēka izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai ir nodrošināts, ka šādas kumulācijas rezultātā atbalsta bruto intensitāte nepārsniegs 100 % no darbaspēka izmaksām jebkādā laika posmā, kurā darbinieks vai darbinieki tiek nodarbināti?

5.5. Vai var notikt atbalsta par neizdevīgu darbinieku vai strādājošu invalīdu pieņemšanu darbā saskaņā ar regulas 5.un 6. pantu kumulācija ar citu valsts atbalstu un/vai citu Kopienas finansējumu citiem mērķiem, nevis darbvietu radīšanai saskaņā ar regulas 4. pantu, attiecībā uz tām pašām darbaspēka izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir "citi mērķi": …

Ja atbilde ir "jā", vai ir nodrošināts, ka šādas kumulācijas rezultātā atbalsta bruto intensitāte nepārsniegs 100 % no darbaspēka izmaksām jebkādā laika posmā, kurā darbinieks vai darbinieki tiek nodarbināti?

□ | jā | □ | nē |

6. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2204/2002.

III 4. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPAS PAR REĢIONĀLO ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu vai individuālo atbalstu, uz kuru attiecas pamatnostādnes par valstu reģionālo atbalstu [19].

Tomēr šo pielikumu nevar izmantot, lai paziņotu par jaunām reģionālā atbalsta kartēm. Individuālais atbalsts vai shēmas, uz kurām attiecas regulas, kas paredz atbrīvojumus — gan regula attiecībā uz MVU, gan nodarbinātību [20], protams, ir atbrīvoti no paziņošanas pienākuma. Šajā sakarā dalībvalstis tiek aicinātas precizēt savu paziņojumu darbības jomu; jo īpaši gadījumā, ja to paziņojums attiecas gan uz atbalstu lieliem uzņēmumiem, gan MVU, tad tās var pieprasīt apstiprinājumu vienīgi attiecībā uz pirmo no minētajām kategorijām.

Kā noteikts pamatnostādnēs — reģionālais atbalsts ir īpašs atbalsta veids, jo tas ir rezervēts konkrētiem reģioniem. Tas paredzēts, lai attīstītu mazāk labvēlīgus reģionus, atbalstot ieguldījumus un darbvietu radīšanu noturīgā kontekstā.

Atkāpi no nesaderības principa, kas izveidots ar Līgumu, var piešķirt vienīgi attiecībā uz reģionālo atbalstu, ja var garantēt līdzsvaru starp tā rezultātā radītajiem konkurences izkropļojumiem un atbalsta radīto izdevīgumu attīstības izteiksmē.

1. Shēmas vai individuālā atbalsta veids

Shēma vai individuālais atbalsts attiecas uz:

1.1. □ sākotnējo ieguldījumu

□ atbalstu aprēķina kā procentuālo daļu no ieguldījuma vērtības

□ atbalstu aprēķina kā procentuālo dalu no darbā pieņemto personu darbaspēka izmaksām

1.2. □ darbības atbalstu

1.3. □ abiem

1.4. □ Atbalstu piešķir:

□ automātiski, ja ir izpildīti shēmas nosacījumi

□ pēc iestāžu ieskata pēc tam, kad tās pieņēmušas lēmumu

Ja atbalstu piešķir, izskatot katru gadījumu atsevišķi, lūdzu, īsi aprakstiet, kādi kritēriji ir ievēroti, un pievienojiet atbalsta piešķiršanai piemērojamo administratīvo aktu eksemplāru:

1.5. Vai atbalsts ievēro reģionālās maksimālās robežas, kas noteiktas reģionālā atbalsta kartē, kura piemērojama atbalsta piešķiršanas laikā, ieskaitot maksimālās robežas, kas rodas to attiecīgo pasākumu rezultātā, kuri jāpieņem 2002. gada daudznozaru pamatprincipu ietvaros? [21]

□ | jā | □ | nē |

Vai shēmā ir norāde uz piemērojamām reģionālā atbalsta kartēm?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet: …

2. Atbalsts sākotnējam ieguldījumam [22]

2.1. Vai shēma attiecas uz ieguldījumiem pamatkapitālā vai darbvietu radīšanā, kas attiecas uz:

□ jauna uzņēmuma dibināšanu?

□ esoša uzņēmuma paplašināšanu?

□ tādas jaunas darbības uzsākšanu, kas saistīta ar būtiskām izmaiņām esoša uzņēmuma produktā vai ražošanas procesā (veicot racionalizāciju, diversifikāciju vai modernizāciju)?

□ tāda uzņēmuma pirkšanu, kas beidzis darbību vai būtu beidzis darbību, ja tas nebūtu nopirkts?

2.2. Vai atbalsts ietver klauzulu, kas nosaka, ka saņēmējam jāiemaksā minimālā iemaksa vismaz 25 % apmērā no kopējā ieguldījuma un ka uz šo iemaksu neattieksies nekāds atbalsts?

□ | jā | □ | nē |

2.3. Vai atbalsts paredz, ka atbalsta pieteikums jāiesniedz, pirms uzsākts darbs pie projekta?

□ | jā | □ | nē |

Ja kāds no iepriekš minētajiem punktiem nav izpildīts, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc un kā varas iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību šiem nepieciešamajiem nosacījumiem:

2.4. Vai shēma definē atbalstu kā intensitāti no standarta bāzes izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Vai atbalstam piemēro nodokļus?

□ | jā | □ | nē |

Kādas ir intensitātes bruto izteiksmē?

Kādi rādītāji ļauj aprēķināt atbalsta intensitāti?

2.4.1. □ Subsīdijas

Spēkā esošie nolietojuma noteikumi:

Nodokļa likmes samazinājums uzņēmuma saņemtajiem pabalstiem:

2.4.2. □ Aizdevumi ar zemām procentu likmēm un procentu atlaide

Maksimālā atlaides summa:

Maksimālais aizdevuma termiņš:

Maksimālais īpatsvars [23]:

Maksimālais labvēlības perioda ilgums:

Ja ir aizdevumi ar zemām procentu likmēm, lūdzu, norādiet minimālo procentu likmi:

Valsts aizdevuma gadījumā

- Vai tas ir nosegts ar parastajiem vērtspapīriem?

- Kāda ir paredzamā saistību neizpildes likme?

- Vai bāzes likme tiek palielināta situācijās, kas saistītas ar īpašu risku?

2.4.3. □ Garantijas režīmi

Lūdzu, norādiet aizdevumu veidus, par kuriem var piešķirt garantijas, kā arī maksu specifikāciju (salīdzināt ar iepriekšējo punktu):

Kāda ir paredzamā saistību neizpildes likme?

Lūdzu, iesniedziet informāciju, kas ļauj aprēķināt garantiju atbalsta intensitāti, ieskaitot ilgumu, īpatsvaru un apjomu:

2.5. Vai kompensācijas ieguldījums ir izslēgts no shēmas? [24]

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", iestādēm jāaizpilda daļa par darbības atbalstu.

2.6. Vai atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem [25] un/vai grūtībās nonākušu uzņēmumu finansiālai pārstrukturēšanai ir izslēgts no shēmas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir negatīva, vai par ieguldījumu atbalstu, kas piešķirts lielam uzņēmuma pārstrukturēšanas laikā, tiks paziņots individuāli?

□ | jā | □ | nē |

2.7. Vai attaisnotie izdevumi saskaņā ar shēmu attiecas uz:

2.7.1. □ Materiāliem ieguldījumiem

Ieguldījuma vērtību nosaka kā procentuālo daļu, pamatojoties uz [26]:

□ zemi

□ ēkām

□ ražotnēm/iekārtām?

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu: [27]

Ja tiek pirkts tāda veida uzņēmums, kuram ir paredzēts ieguldījumu atbalsts, vai ir garantijas, ka attiecīgais uzņēmums nepieder uzņēmumam, kas nonācis grūtībās?

□ | jā | □ | nē |

Vai ir pietiekamas garantijas, ka atbalsts, kas iepriekš piešķirts aktīvu iegādei, ir ņemts vērā/atskaitīts pirms pirkšanas kā noteikts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 4.5. punktā?

□ | jā | □ | nē |

Vai ir pietiekamas garantijas, ka darījumi notiks atbilstoši tirgus nosacījumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no trīs iepriekšējiem jautājumiem ir negatīva atbilde, lūdzu paskaidrojiet, kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem:

2.7.2. □ Nemateriāliem ieguldījumiem

Ieguldījuma vērtību nosaka, pamatojoties uz izdevumiem, ko rada tehnoloģiju nodošana, iegādājoties:

□ patentus

□ ekspluatācijas licences vai patentētas zinātības licences

□ nepatentētas zinātības

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu [28]

Vai shēma ietver klauzulu, kas nosaka, ka lieliem uzņēmumiem izdevumi par attaisnotiem nemateriāliem ieguldījumiem nedrīkst pārsniegt 25 % no standarta bāzes?

□ | jā | □ | nē |

Ja nē, paskaidrojiet kāpēc un kā iestādes iecerējušas ievērot šo prasību?

Attiecībā uz lieliem uzņēmumiem — vai shēma paredz garantijas, ka aktīvi, par kuriem ir tiesības saņemt atbalstu:

2.7.2.1. □ tiks izmantoti vienīgi uzņēmumā, kas saņem atbalstu?

2.7.2.2. □ ir jāuzskata par amortizējamiem aktīviem?

2.7.2.3. □ ir nopirkti no trešām personām atbilstoši tirgus nosacījumiem?

Ja kāds no šiem nosacījumiem nav nepārprotami atspoguļots shēmā, lūdzu, paskaidrojiet iemeslus, kā arī to, kā iestādes iecerējušas nodrošināt, ka nemateriālie aktīvi, par kuriem ir tiesības saņemt atbalstu, arī turpmāk būs saistīti ar saņēmēju reģionu un netiks nodoti citiem reģioniem, kas varētu gūt no tiem labumu:

Kādas ir garantijas, ka atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem (gan materiāliem, gan nemateriāliem ieguldījumiem) ir atkarīgs no ieguldījuma uzturēšanas vismaz piecus gadus?

2.8. Ja atbalsts sākotnējam ieguldījumam ir saistīts ar nodarbinātības atbalstu, vai iestādes var sniegt garantijas, ka tiks ievēroti uzkrāšanas noteikumi?

2.9. Tāds atbalsts darbvietu radīšanai, kas saistīts ar sākotnējo ieguldījumu:

2.9.1. Vai pasākums paredz garantijas, ka atbalsts darbvietu radīšanai ir saistīts ar sākotnējo ieguldījumu projekta īstenošanu?

□ | jā | □ | nē |

Vai pasākums paredz garantijas, ka darbvietas tiks radītas trīs gadu laikā pēc ieguldījumu pabeigšanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem ir negatīva atbilde, lūdzu paskaidrojiet, kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību šīm prasībām:

Ja ieguldījums nav saistīts ar jauna uzņēmuma dibināšanu, lūdzu paskaidrojiet, kāds ir bāzes periods radīto darbvietu skaita aprēķināšanai:

2.9.2. Vai pasākums paredz garantijas, ka darbvietu radīšana nozīmē darbvietu skaita neto pieaugumu Skatīt 13. parindi. konkrētā uzņēmumā salīdzinājumā ar vidējo rādītāju kādā laika posmā?

□ | jā | □ | nē |

Vai pasākums paredz garantijas, ka darbvietas, kas zaudētas bāzes perioda laikā, tiek atskaitītas no šķietamā darbvietu skaita, kas radīts tajā pašā laika posmā? [29]

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no iepriekšējiem punktiem ir negatīva atbilde, lūdzu paskaidrojiet, kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību šīm prasībām:

2.9.3. Vai atbalstu aprēķina, pamatojoties uz:

□ procentuālo daļu no darbaspēka izmaksām par katru radīto darbvietu?

□ maksājumu ar vienoti noteiktu likmi par katru radīto darbvietu?

□ citādi (piemēram, progresīva likme par katru radīto darbvietu). Lūdzu, norādiet:

Lūdzu, paskaidrojiet, kādi rādītāji izmantoti, lai aprēķinātu atbalsta intensitāti:

2.9.4. Vai atbalsts paredz garantijas, ka radītās darbvietas tiks uzturētas vismaz piecus gadus?

3. Darbības atbalsts

3.1. Kāda ir tiešā saikne starp darbības atbalsta piešķiršanu un devumu reģionālajai attīstībai?

3.2. Kādi ir struktūras traucējumi, ko iecerēts izlabot ar darbības atbalstu?

3.3. Kādas ir garantijas, ka atbalsta raksturs un līmenis ir samērīgs attiecībā pret traucējumiem, ko ar to iecerēts mazināt?

3.4. Kādi noteikumi ir izveidoti, lai nodrošinātu, ka atbalsts tiek progresīvi samazināts un ka tas ir ierobežots laikā?

4. Īpaši jautājumi, kas attiecas uz īpaši nomaļiem reģioniem vai reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu

4.1. Ja atbalsts netiek progresīvi samazināts un tas nav ierobežots laikā, lūdzu norādiet, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

4.1.1. Vai atbalsts dod labumu nomaļiem reģioniem vai reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu?

□ | jā | □ | nē |

4.1.2. Vai ar šo atbalstu ir iecerēts daļēji kompensēt papildu transporta izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, sniedziet pierādījumus šādu papildu izmaksu esamībai un norādiet aprēķina metodi, kas izmantota, lai noteiktu to apjomu [30]:

Norādiet, kāds būs atbalsta maksimālais apjoms (pamatojoties uz koeficientu, kas nosaka atbalstu par vienu kilometru, vai, pamatojoties uz koeficientu, kas nosaka atbalstu par vienu kilometru un vienas vienības svaru) un papildu izmaksu procentuālo daļu, uz kuru attiecas atbalsts:

4.1.3. Vai atbalsts ir paredzēts, lai kompensētu papildu izmaksas, ko saimnieciskās darbības veikšanas gaitā rada faktori, kas identificēti EK Līguma 299. panta 2. punktā?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, nosakiet papildu izmaksu apjomu un aprēķina metodi:

Kā varas iestādes var noteikt, ka pastāv saikne starp papildu izmaksām un EK Līguma 299. panta 2. punktā identificētajiem faktoriem?

5. Shēmas darbības joma

5.1. Vai shēmu piemēro Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanai?

□ | jā | □ | nē |

Attiecībā uz ieguldījumu atbalstu — vai iestādes var apstiprināt, ka ir izpildīti šādi kritēriji?

- ir garantēta saņēmēju ekonomiskā dzīvotspēja:

□ | jā | □ | nē |

- atbilstība ES obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību:

□ | jā | □ | nē |

- noieta tirgu pieejamība saskaņā ar piemērojamo kopīgo tirgus organizāciju (Lauksamniecības pamatnostādņu 4.2.5. punkts) [31]:

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, sniedziet informāciju par šo kritēriju izpildi?

Kāds ir attaisnoto izdevumu raksturs?

Vai iestādes var sniegt informāciju par to, vai tiek ievērotas maksimālās atbalsta intensitātes? [32]

5.2. Vai to piemēro EK Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

Attiecībā uz ieguldījumu atbalstu — vai iestādes var apstiprināt, ka ir izpildīti šādi kritēriji?

- ir garantēta saņēmēju ekonomiskā dzīvotspēja:

□ | jā | □ | nē |

- atbilstība ES obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību:

□ | jā | □ | nē |

- noieta tirgu pieejamība saskaņā ar piemērojamo kopīgo tirgus organizāciju (saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.2.5. punktu) [33]:

□ | jā | □ | nē |

Vai iestādes var sniegt informāciju par šo kritēriju izpildi?

Vai pasākums ietver klauzulu, kas nosaka, ka ir jāsniedz gada ziņojums, kurā jābūt ietvertai informācijai par to, ka shēma ņem vērā ierobežojumus, kas noteikti Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē 4.2.5. punktā?

□ | jā | □ | nē |

Vai pasākums ietver klauzulu, kas nosaka, ka par tādu atbalstu ieguldījumiem šajā nozarē, kura attaisnotie izdevumi pārsniedz 25 miljonus euro vai atbalsta apjoms pārsniedz 12 miljonus euro, ir jāpaziņo saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu?

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no abiem jautājumiem ir negatīva atbilde, lūdzu paskaidrojiet, kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem:

Vai pasākumu piemēro Līguma I pielikumā uzskaitīto zvejniecības un/vai akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

□ | jā | □ | nē |

Vai iestādes var sniegt informāciju par atbilstību īpašajiem noteikumiem, kas jāpiemēro?

5.3. Vai shēmu piemēro transporta nozarei?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz šo jautājumu ir pozitīva, vai ir shēmā ir iekļauti noteikumi, kas nosaka, ka transportlīdzekļi (kustami aktīvi) ir izslēgti no attaisnotajiem ieguldījuma izdevumiem [34]?

□ | jā | □ | nē |

6. Nozaru un daudznozaru pamatprincipu attiecīgo noteikumu ievērošana

6.1. Vai shēma ievēro īpašos noteikumus, piemēram, aizliegumu piešķirt atbalstu metalurģijas rūpniecības nozarei [35] un/vai sintētisko šķiedru nozarei [36]?

□ | jā | □ | nē |

6.2. Attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts pēc 2003. gada 1. janvāra: Vai shēma paredz ievērot 2002. gada daudznozaru pamatprincipu [37]. punktā noteiktos pienākumus sniegt individuālos paziņojumus ?

□ | jā | □ | nē |

6.3. Attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts pirms 2004. gada 1. janvāra: Vai shēmā ietverts noteikums, kas nosaka, ka par atbalstu lieliem ieguldījumu projektiem tiks paziņots individuāli?

□ | jā | □ | nē |

Ja uz vienu no šiem jautājumiem ir negatīva atbilde, lūdzu paskaidrojiet, kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem:

7. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar pamatnostādnēm par valstu reģionālo atbalstu.

III 5. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU, KO PIEŠĶIR SASKAŅĀ AR DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM [38]

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalstu, uz kuru attiecas lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi [39].

1. Papildinformācija par saņēmējiem

1.1. Tā uzņēmuma vai uzņēmumu uzbūve, kas veic ieguldījumu projektā:

1.1.1. Atbalsta saņēmēja identitāte:

1.1.2. Ja atbalsta saņēmēja juridiskā personība atšķiras no uzņēmuma, kas finansē projektu vai no atbalsta faktiskā saņēmēja, aprakstiet arī šīs atšķirības:

1.1.2. Identificējiet atbalsta saņēmēja mātessabiedrību grupu, aprakstiet grupas uzbūvi un katras mātessabiedrības īpašumtiesību struktūru:

1.2. Sniedziet šādus datus par pēdējiem trim finanšu gadiem par uzņēmumu vai uzņēmumiem, kas veic ieguldījumu projektā

1.2.1. Apgrozījums pasaules mērogā, apgrozījums Eiropas ekonomikas zonā, apgrozījums attiecīgajā dalībvalstī:

1.2.2. Peļņa pēc nodokļiem un naudas plūsma (konsolidētie rādītāji):

1.2.3. Nodarbinātība pasaules mērogā, Eiropas Ekonomikas zonā un attiecīgajā dalībvalstī:

1.2.4. Noieta tirgus sadalījums attiecīgajā dalībvalstī, pārējā Eiropas Ekonomikas zonā un ārpus Eiropas ekonomikas zonas:

1.2.5. Pārbaudītie finanšu pārskati un gada ziņojumi par pēdējiem trim gadiem:

1.3. Ja ieguldījumu veic esošā rūpnieciskā ražotnē, sniedziet par šo vienību šādus datus par pēdējiem trim finanšu gadiem:

1.3.1. Kopējais apgrozījums:

1.3.2. Peļņa pēc nodokļiem un naudas plūsma:

1.3.3. Nodarbinātība:

1.3.4. Noieta tirgus sadalījums: attiecīgajā dalībvalstī, pārējā Eiropas Ekonomikas zonā un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas:

2. Atbalsts

Sniedziet šādas ziņas par katru atbalstu

2.1. Apjoms

2.1.1. Atbalsta nominālais apjoms un tā bruto un neto dotācijas ekvivalents:

2.1.2. Vai atbalsta pasākumam piemēro uzņēmuma peļņas nodokli (vai citus tiešos nodokļus)? Ja tikai daļēji, tad kādā mērā?

2.1.3. Sniedziet iecerētā atbalsta pilnīgu maksājumu grafiku. Sniedziet šādu informāciju par iecerētās valsts palīdzības kopumu:

2.2. Raksturlielumi

2.2.1. Vai kādi atbalsta pasākumi no palīdzības kopuma vēl nav definēti?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet:

2.2.2. Norādiet, kuri no iepriekšminētajiem pasākumiem nav valsts atbalsts un kāda(-u) iemesla(-u) dēļ:

2.3. Finansējums no Kopienas avotiem (Eiropas Investīciju banka, EOTK instrumenti, Sociālais fonds, Reģionālais fonds, citi):

2.3.1. Vai kādu no iepriekš minētajiem pasākumiem līdzfinansēs no Kopienas līdzekļiem? Lūdzu, paskaidrojiet:

2.3.2. Vai paredzēts pieprasīt papildu atbalstu šim pašam projektam no kādas citas Eiropas vai starptautiskās finansēšanas iestādes?

□ | jā | □ | nē |

Ja tā, tad par kādiem apjomiem?

3. Atbalstītais projekts

3.1. Projekta ilgums (norādiet jaunā veida ražošanas plānoto sākuma datumu un gadu, līdz kuram var tikt sasniegta pilnīga ražošanas jauda):

3.2. Projekta apraksts:

3.2.1. Norādiet projekta veidu un to, vai tas ir jauns uzņēmums, jaudas palielināšana vai cits:

3.2.2. Sniedziet īsu vispārēju projekta aprakstu:

3.3. Projekta izmaksu sadalījums:

3.3.1. Norādiet kopējās kapitālizdevumu izmaksas, ko paredzēts ieguldīt un amortizēt projekta darbības laikā:

3.3.2. Sniedziet kapitālizdevumu un citu ar ieguldījumu projektu saistīto izdevumu (2) sīku sadalījumu:

3.4. Projekta kopējo izmaksu finansējums:

4. Produkta un tirgus raksturojums

4.1. Projektā paredzētā(-o) produkta(-u) raksturojums:

4.1.1. Norādiet, kādu(-us) produktu(-us) ražos atbalstītajā ražotnē pēc ieguldījuma pabeigšanas un attiecīgo(-ās) (apakš)nozari(-es), kurās produkts(-i) ietilpst (norādiet Prodcom kodu vai CPA nomenklatūru projektiem pakalpojumu nozarēs):

4.1.2. Kādu(-us) produktu(-us) tas aizstās? Ja šos aizstātos produktus neražo tajā pašā ražotnē, norādiet, kur tie pašlaik tiek ražoti:

4.1.3. Kādu citu produktu(-us) var ražot ar tām pašām jaunajām iekārtām bez papildizmaksām vai ar nelielām papildu izmaksām?

4.2. Apsvērumi attiecībā uz jaudu:

4.2.1. Izskaitļojiet projekta ietekmi uz atbalsta saņēmēja kopējo dzīvotspējīgo jaudu Eiropas Ekonomikas zonā (ieskaitot grupas līmenī) par katru attiecīgo produktu(-iem) (vienībās par gadu, kas seko sākuma gadam, kā arī, pabeidzot projektu):

4.2.2. Sniedziet visu Eiropas Ekonomikas zonā esošo ražotāju kopējās jaudas novērtējumu katram no attiecīgajiem produktiem:

4.3. Tirgus dati:

4.3.1. Sniedziet datus par attiecīgā produkta(-u) šķietamo patēriņu par katru no pēdējiem sešiem finanšu gadiem. Lai ilustrētu atbildi, iekļaujiet statistikas datus, ko sagatavojuši citi avoti, ja šādi dati ir pieejami:

4.3.2. Sniedziet prognozi par attiecīgā produkta(-u) šķietamā patēriņa attīstību nākamajos trijos finanšu gados. Lai ilustrētu atbilst, iekļaujiet statistikas datus, ko sagatavojuši neatkarīgi avoti, ja šādi dati ir pieejami:

4.3.3. Vai attiecīgais tirgus samazinās un kādu iemeslu dēļ?

4.3.4. Atbalsta saņēmēja vai grupas, kurai atbalsta saņēmējs pieder, tirgus daļas (vērtības) novērtējums gadā pirms uzsākšanas gada un projektu pabeidzot:

5. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar daudznozaru pamatprincipiem:

III 6.A DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI: ATBALSTA SHĒMAS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu, uz kuru attiecas Kopienas nostādnes par valsts palīdzību pētījumiem un attīstībai [40]. Tā jāizmanto arī atbalsta shēmām pētniecības un attīstības atbalstam MVU, uz kuriem neattiecas MVU kategoriju (grupu) atbrīvojuma regula [41], kā arī atbalstam, kas paredzēts lauksamniecības produktu ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai.

1. Pētniecības stadija

Pētniecības un attīstības stadijas, kas tiesīgas pretendēt uz atbalstu

1.1. Priekšizpēte:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", uz kādu pētniecības stadiju pētījums attiecas?

□ fundamentālie pētījumi

□ rūpnieciskā izpēte

□ pirmskonkurences attīstība

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.2. Fundamentālie pētījumi:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.3. Rūpnieciskā izpēte:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.4. Pirmskonkurences attīstība:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.5. MVU iesniegtie patentu pieteikumi un patentu atjaunošana:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kura pētniecības stadija tiek skarta?

□ fundamentālie pētījumi

□ rūpnieciskā izpēte

□ pirmskonkurences attīstība

2. Papildinformācija par atbalsta saņēmēju

2.1. Augstākās mācību iestādes vai pētniecības iestādes:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", norādiet iesaistīto iestāžu skaita provizorisko aprēķinu:

Ja atbilde ir "jā", norādiet, vai citi uzņēmumi saņem atbalstu:

□ | jā | □ | nē |

Vai šīs augstākās mācību iestādes vai pētniecības iestādes ir valsts sektora iestādes?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Citi (lūdzu, norādiet): …

3. Kooperatīvā pētniecība

Lai Komisija varētu pārbaudīt, vai valsts pētniecības iestāžu iemaksas P&A projektā ir atbalsts, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem [42].

3.1. Vai projekti paredz, ka valsts bezpeļņas pētniecības vai augstākās mācību iestādes veic izpēti ražotāju uzdevumā vai sadarbojoties ar tiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, precizējiet:

- vai valsts bezpeļņas pētniecības vai augstākās mācību iestādes par to sniegtajiem pakalpojumiem saņem samaksu atbilstoši tirgus kursam?

□ | jā | □ | nē |

vai

- vai rūpnieciskie dalībnieki sedz visas projekta izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

vai

- ja var tikt plaši izplatīti rezultāti, kas nerada pamatu intelektuālā īpašuma tiesībām, vai jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības tiek pilnībā piešķirtas valsts bezpeļņas iestādēm?

□ | jā | □ | nē |

vai

- vai valsts bezpeļņas iestādes no rūpnieciskajiem dalībniekiem (pētniecības projekta rezultātā radīto intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem) saņem atlīdzinājumu, kas līdzvērtīgs šo tiesību tirgus cenai, kā arī atlīdzinājumu par rezultātiem, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, bet var tikt plašu izplatīti ieinteresētajām trešajām personām?

□ | jā | □ | nē |

3.2. Vai projekti tiek īstenoti, sadarbojoties ar vairākiem uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādi nosacījumi reglamentē šādu sadarbību?

4. Pētniecība, ko iegādājusies valsts

4.1. Vai projekti nosaka, ka valsts iestādes var pasūtīt P&A uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai notiek atklāta konkursa procedūra?

□ | jā | □ | nē |

4.2. Vai projekti nosaka, ka valsts iestādes var nopirkt P&A rezultātus no uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai notiek atklāta konkursa procedūra?

□ | jā | □ | nē |

5. Atbalsta veids

□ Atbalsts, kas saistīts ar P&A līgumu, kurš noslēgts ar rūpniecības uzņēmumiem (lūdzu, norādiet):

□ Avansa maksājums, kas jāatmaksā, ja projekts ir veiksmīgs (lūdzu, norādiet summu un atmaksas procedūras; jo īpaši miniet kritērijus "veiksmīguma" novērtēšanai):

□ Citi (lūdzu, norādiet sīkāk):

6. Attaisnotie izdevumi

□ Izmaksas par personālu, kas nodarbināts vienīgi zinātniskās izpētes pasākumā:

□ Izmaksas par pastāvīgi izmantojamiem aktīviem, ko pastāvīgi izmanto vienīgi zinātniskās izpētes pasākumā (iekārtas un instrumenti):

□ Izmaksas par zemi un telpām, ko pastāvīgi izmanto vienīgi (izņemot, ja tās tiek nodotas komerciāli) zinātniskās izpētes pasākumam:

□ Izmaksas par konsultāciju un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, ko izmanto vienīgi zinātniskās izpētes pasākumam, ieskaitot pētniecības datu, tehnisko zināšanu, patentu u.c. iepirkšanai no ārējiem avotiem:

□ Papildu pieskaitāmās izmaksas, kas radušās tieši zinātniskās izpētes pasākuma dēļ:

Vajadzības gadījumā sniedziet izpētes izmaksu sadalījumu atbalstītajā un neatbalstītajā P&A:

Sniedziet budžeta sadalījumu starp uzņēmumiem, zinātniskās izpētes centriem un universitātēm:

□ Citi darbības izdevumi (materiālu, piederumu un tamlīdzīgu priekšmetu izmaksas, radušās tieši zinātniskās izpētes pasākuma dēļ):

7. Atbalsta intensitāte

7.1. Atbalsta bruto intensitāte:

Definēšanas stadija vai priekšizpēte | :… |

Fundamentālie pētījumi | :… |

Rūpnieciskā izpēte | :… |

Pirmskonkurences attīstība | :… |

7.2. Attiecībā uz atbalstu MVU patentu pieteikumu iesniegšanai vai atjaunošanai norādiet zinātniskās izpētes pasākumus, kuru rezultātā pirmo reizi tiks izveidoti attiecīgie patenti: …

Plānotā intensitāte: …

7.3. Vai tā pati P&A darbība attiecas uz vairākām pētniecības stadijām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad uz kurām? …

Norādiet piemēroto atbalsta intensitāti: …

7.4. Piemērojamās atlaides, ja tādas ir:

7.4.1. Norādiet MVU piešķirtajam atbalstam piemērojamo atlaidi, ja tāda ir:

7.4.2. Vai zinātniskās izpētes pasākumus veic saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu Kopienas pētniecības un tehnoloģijas attīstības (P&TA) kārtējās pamatprogrammas ietvaros?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kāda ir piemērojamā atlaide? …

Lūdzu, norādiet arī precīzu nosaukumu konkrētajam projektam vai programmai, kas uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, ja iespējams, izmantojot "izsaukuma identifikatoru" vai CORDIS tīmekļa vietni (www.cordis.lu).

Vai projekts, kura rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti un ko īsteno saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kura uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, saistīts ar pārrobežu sadarbību starp uzņēmumiem un valsts pētniecības struktūrām vai arī starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās dalībvalstīs?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kāda ir piemērojamā atlaide? …

□ | jā | □ | nē |

7.4.3. Vai atbalstītās P&A darbības notiek reģionā, kas atbalsta piešķiršanas laikā ir tiesīgs pretendēt uz atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) vai c) apakšpunktu?

□ | jā | □ | nē |

Norādiet piemērojamo atlaidi: …

7.4.4. Ja zinātniskās izpētes pasākumus neveic saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kas uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, lūdzu precizējiet, vai ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

- projekts paredz aktīvu pārrobežu sadarbību starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās dalībvalstīs, jo īpaši valsts P&TA nostādņu saskaņošanas kontekstā

□ | jā | □ | nē |

- projekts paredz aktīvu sadarbību starp uzņēmumiem un valsts pētniecības struktūrām, jo īpaši valsts P&TA nostādņu saskaņošanas kontekstā

□ | jā | □ | nē |

- projekta rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti, tiek piešķirtas patenta licences vai veikti citi atbilstoši pasākumi ar nosacījumiem, kas līdzīgi Kopienas P&TA rezultātu izplatīšanas nosacījumiem

□ | jā | □ | nē |

Ja izpildīts vismaz vien no minētajiem nosacījumiem, norādiet piemērojamo atlaidi:

7.5. Ja ir atlaižu un atbalsta intensitāšu kombinācija, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas piemērojama katrā pētniecības stadijā: …

8. Atbalsta stimulējošā ietekme

8.1. Sniedziet informāciju, kas ļaus mums novērtēt atbalsta stimulējošo ietekmi uz lieliem uzņēmumiem:

8.2. Vai shēma nosaka, ka lielo uzņēmumu gada ziņojumos par izpildi jābūt ietvertam stimulējošās ietekmes aprakstam par katru individuālo shēmas piemērošanu?

□ | jā | □ | nē |

9. Daudznacionālie aspekti

9.1. Vai projektiem (shēmai/programmai) ir kādi daudznacionāli aspekti (piemēram, Esprit vai Eureka projekts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", norādiet: …

9.2. Vai P&A projekti paredz sadarbību ar partneriem citās valstīs?

Ja tā, tad norādiet:

a) kurā citā dalībvalstī(-īs) …

b) kurā citā trešā valstī vai valstīs …

c) ar kādu(-iem) uzņēmumu(-iem) citās valstīs …

9.3. Norādiet kopējo izmaksu sadalījumu starp partneriem:

10. Piekļuve rezultātiem

10.1. Kam piederēs attiecīgie P&A rezultāti?

10.2. Vai ir paredzēti kādi nosacījumi par licenču piešķiršanu attiecībā uz rezultātiem?

10.3. Vai ir paredzēti kādi noteikumi, kas reglamentē vispārējo P&A rezultātu publicēšanu/izplatīšanu?

□ | jā | □ | nē |

10.4. Norādiet pasākumus, kas plānoti turpmākai rezultātu izmantošanai/attīstībai:

10.5. Vai ir paredzēti noteikumi, ka valsts finansētu P&A projektu rezultāti bez diskriminācijas jādara pieejami Kopienas ražotājiem?

□ | jā | □ | nē |

11. Informācijas un kontroles pasākumi

11.1. Norādiet, kādi informējoši/kontroles pasākumi ir izmantoti, lai nodrošinātu, ka atbalstītie projekti atbilst attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem mērķiem:

11.2. Norādiet, kādi pasākumi paredzēti, lai informētu Komisiju par shēmas īstenošanu:

11.3. Cita noderīga informācija, ieskaitot radīto vai pasargāto darbvietu skaita novērtējumu:

12. Noteikumi par lauksaimniecības nozari

12.1. Vai jūs varat apstiprināt, ka visos gadījumos izpildīti šādi četri nosacījumi?

□ Atbalsts ir attiecīgās nozares (vai apakšnozares) vispārējās interesēs, neradot nesamērīgus konkurences izkropļojumus citās nozarēs (vai apakšnozarēs).

□ Informācijai jābūt publicētai piemērotos laikrakstos, periodiskos zinātniskos izdevumos, kam ir vismaz valsts mēroga tirāža, vai arī internetā, un tās pieejamība nedrīkst būt ierobežota tikai ar atsevišķu organizāciju biedriem, lai garantētu, ka jebkurš uzņēmējs, kas potenciāli varētu būt ieinteresēts zinātniskās izpētes pasākumā, varētu viegli noskaidrot, ka tas tiek plānots vai ir sācies, un ka rezultātus pēc pieprasījuma sniedz vai sniegs ikvienai ieinteresētajai personai. Šai informācijai jābūt publicētai ne vēlāk kā dienā, kad jebkāda informācija tiek tieši sniegta atsevišķu organizāciju biedriem.

□ Šī zinātniskās izpētes pasākuma rezultāti tiks nodoti izmantošanai visām iesaistītajām personām, ieskaitot atbalsta saņēmēju, ar vienlīdzīgiem noteikumiem gan attiecībā uz izmaksām, gan laiku.

□ Atbalsts atbilst nosacījumiem, kas noteikti II pielikumā — iekšējais atbalsts, t.i., pamats atbrīvojumam no saistībām samazināt valsts atbalstu, kas noteiktas Lauksaimniecības nolīgumā, kurš noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas beigās. [43].

□ | jā | □ | nē |

Ja nav izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi kopumā, piemēro vispārējos noteikumus (1.–11. jautājums).

12.2. Kāda ir plānotā atbalsta intensitāte?

13. Cita informācija

Lūdzu, miniet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir nepieciešama, lai novērtētu attiecīgo pasākumu saskaņā ar Kopienas nostādnēm par valsts palīdzību pētījumiem un attīstībai.

III 6.B DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI: INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu, uz kuru attiecas Kopienas nostādnes par valsts palīdzību pētījumiem un attīstībai [44]. Tā jāizmanto arī atbalsta shēmām pētniecības un attīstības atbalstam MVU, uz kuriem neattiecas MVU kategoriju (grupu) atbrīvojuma regula [45], kā arī atbalstam, kas paredzēts lauksaimniecības produktu ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai.

1. Pētniecības stadija

Pētniecības un attīstības stadijas, kas tiesīgas pretendēt uz atbalstu

1.1. Priekšizpēte:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", uz kādu pētniecības stadiju pētījums attiecas?

□ Fundamentālie pētījumi

□ Rūpnieciskā izpēte

□ Pirmskonkurences attīstība

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.2. Fundamentālie pētījumi:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.3. Rūpnieciskā izpēte:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.4. Pirmskonkurences attīstība:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet galveno projektu piemērus:

1.5. MVU iesniegtie patentu pieteikumi un atjaunošana:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kura pētniecības stadija tiek skarta?

□ Fundamentālie pētījumi

□ Rūpnieciskā izpēte

□ Pirmskonkurences attīstība

2. Papildinformācija par atbalsta saņēmēju

2.1. Augstākās mācību iestādes vai pētniecības iestādes:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", norādiet iesaistīto iestāžu skaita provizorisko aprēķinu:

Ja atbilde ir "jā", norādiet, vai citi uzņēmumi saņem atbalstu:

□ | jā | □ | nē |

Vai šīs augstākās mācību iestādes vai pētniecības iestādes ir valsts sektora iestādes?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Citi (lūdzu, norādiet): …

3. Kooperatīvā pētniecība

Lai Komisija varētu pārbaudīt, vai valsts pētniecības iestāžu iemaksas P&A projektā ir atbalsts, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem [46]

3.1. Vai projekti paredz, ka valsts bezpeļņas pētniecības vai augstākās mācību iestādes veic izpēti ražotāju uzdevumā vai sadarbojoties ar tiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, precizējiet:

- vai valsts bezpeļņas pētniecības vai augstākās mācību iestādes par to sniegtajiem pakalpojumiem saņem samaksu atbilstoši tirgus kursam?

□ | jā | □ | nē |

vai

- vai rūpnieciskie dalībnieki sedz visas projekta izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

vai

- ja var tikt plaši izplatīti rezultāti, kas nerada pamatu intelektuālā īpašuma tiesībām, vai jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības tiek pilnībā piešķirtas valsts bezpeļņas iestādēm?

□ | jā | □ | nē |

vai

- vai valsts bezpeļņas iestādes no rūpnieciskajiem dalībniekiem (pētniecības projekta rezultātā radīto intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem) saņem atlīdzinājumu, kas ir līdzvērtīgs šo tiesību tirgus cenai, un par rezultātiem, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, bet var tikt plašu izplatīti ieinteresētajām trešajām personām?

□ | jā | □ | nē |

3.2. Vai projekti tiek īstenoti, sadarbojoties ar vairākiem uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādi nosacījumi reglamentē šādu sadarbību?

4. Pētniecība, ko iegādājusies valsts

4.1. Vai projekti nosaka, ka valsts iestādes var pasūtīt P&A uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai notiek atklāta konkursa procedūra?

□ | jā | □ | nē |

4.2. Vai projekti nosaka, ka valsts iestādes var nopirkt P&A rezultātus no uzņēmumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai notiek atklāta konkursa procedūra?

□ | jā | □ | nē |

5. Atbalsta veids

□ Atbalsts, kas saistīts ar P&A līgumu, kurš noslēgts ar rūpniecības uzņēmumiem (lūdzu, norādiet):

□ Avansa maksājums, kas jāatmaksā, ja projekts ir veiksmīgs (lūdzu, norādiet apjomu un atmaksas procedūras; jo īpaši, miniet kritērijus "veiksmīguma" novērtēšanai):

□ Citi (lūdzu, norādiet sīkāk):

6. Attaisnotie izdevumi

□ Izmaksas par personālu, kas nodarbināts vienīgi zinātniskās izpētes pasākumā:

□ Izmaksas par pastāvīgi izmantojamiem aktīviem, ko pastāvīgi izmanto vienīgi zinātniskās izpētes pasākumā (iekārtas un instrumenti): …

□ Izmaksas par zemi un telpām, ko pastāvīgi izmanto vienīgi (izņemot, ja tās tiek nodotas komerciāli) zinātniskās izpētes pasākumam: …

□ Izmaksas par konsultāciju un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, ko izmanto vienīgi zinātniskās izpētes pasākumam, ieskaitot pētniecības datu, tehnisko zināšanu, patentu u.c. iepirkšanai no ārējiem avotiem:

□ Papildu pieskaitāmās izmaksas, kas radušās tieši zinātniskās izpētes pasākuma dēļ:

Vajadzības gadījumā sniedziet izpētes izmaksu sadalījumu atbalstītajā un neatbalstītajā P&A:

Sniedziet budžeta sadalījumu starp uzņēmumiem, zinātniskās izpētes centriem un universitātēm:

7. Atbalsta intensitāte

7.1. Atbalsta bruto intensitāte:

Definēšanas stadija vai priekšizpēte | : … |

Fundamentālie pētījumi | : … |

Rūpnieciskā izpēte | : … |

Pirmskonkurences attīstība | : … |

7.2. Atbalstam MVU patentu pieteikumu iesniegšanai vai atjaunošanai norādiet zinātniskās izpētes darbības, kuru rezultātā pirmo reizi tiks izveidoti attiecīgie patenti: …

Plānotā intensitāte: …

7.3. Vai tā pati P&A darbība attiecas uz vairākām pētniecības stadijām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad uz kurām? …

Norādiet piemēroto atbalsta intensitāti: …

7.4. Piemērojamās atlaides, ja tādas ir:

7.4.1. Norādiet MVU piešķirtajam atbalstam piemērojamo atlaidi, ja tāda ir:

7.4.2. Vai zinātniskās izpētes pasākumi tiek veikti saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu Kopienas kārtējās pētniecības un tehnoloģijas attīstības (P&TA) pamatprogrammas ietvaros?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kāda ir piemērojamā atlaide? …

Lūdzu, norādiet arī precīzu nosaukumu konkrētajam projektam vai programmai, kas uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, ja iespējams, izmantojot "izsaukuma identifikatoru" vai CORDIS tīmekļa vietni (www.cordis.lu).

Vai projekts, kura rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti un ko īsteno saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kura uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, saistīts ar pārrobežu sadarbību starp uzņēmumiem un valsts pētniecības struktūrām vai arī starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās dalībvalstīs?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kāda ir piemērojamā atlaide? …

7.4.3. Vai atbalstītās P&A darbības notiek reģionā, kas atbalsta piešķiršanas laikā ir tiesīgs pretendēt uz atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) vai c) apakšpunktu?

□ | jā | □ | nē |

Norādiet piemērojamo atlaidi: …

7.4.4. Ja zinātniskās izpētes pasākumi netiek veikti saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kas uzsākta Kopienas P&TA kārtējās pamatprogrammas ietvaros, lūdzu precizējiet, vai ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

- projekts paredz aktīvu pārrobežu sadarbību starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās dalībvalstīs, jo īpaši valsts P & A nostādņu saskaņošanas kontekstā

□ | jā | □ | nē |

- projekts paredz aktīvu sadarbību starp uzņēmumiem un valsts pētniecības struktūrām, jo īpaši valsts P&TA nostādņu saskaņošanas kontekstā

□ | jā | □ | nē |

- projekta rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti, tiek piešķirtas patenta licences vai veikti citi atbilstoši pasākumi ar nosacījumiem, kas līdzīgi Kopienas P&TA rezultātu izplatīšanas nosacījumiem

□ | jā | □ | nē |

Ja izpildīts vismaz vien no iepriekš minētajiem nosacījumiem, norādiet piemērojamo atlaidi:

Ja ir atlaižu un atbalsta intensitāšu kombinācija, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas piemērojama katrā pētniecības stadijā:

8. Atbalsta stimulējošā ietekme

8.1. Kā palielinājušies vai samazinājušies izdevumi pētniecībai un attīstībai?

8.2. Vai atbalsts, kas izmantots P&A darbībām, pārsniedz saņēmēja parastās darbības?

□ | jā | □ | nē |

8.3. Vai tiek radīta ar P&A saistīta zinātniska un/vai tehnoloģiska darbība?

□ | jā | □ | nē |

8.4. Kā attīstījies P&A darbībās iesaistīto cilvēku skaits?

8.5. Vai saistībā ar P&A darbībām radītas jaunas darbvietas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", miniet izveidoto jauno darbvietu skaita provizorisku aprēķinu: …

8.6. Vai P&A darbību rezultātā saglabātas darbvietas?

□ | jā | □ | nē |

8.7. Kāds ir uzņēmuma apgrozījums? …

8.8. Vai ir papildu izmaksas, kas saistītas ar pārrobežu sadarbību?

□ | jā | □ | nē |

8.9. Miniet pasākumus, kas plānoti, lai pilnībā vai daļēji izmantotu pētniecības rezultātus:

8.10. Vai ir plānoti pasākumi, lai radītu MVU iespējas piedalīties?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", norādiet, kādi tie ir: …

8.11. Citi stimulējoši faktori, piemēram, komerciālais faktors un tehnoloģiskais risks:

8.12. Ja lielie uzņēmumi paredzējuši uzsākt individuālus tirgum pietuvinātus pētniecības projektus, kādi faktori ņemti vērā, lai nodrošinātu, ka atbalstam ir stimulējoša ietekme uz P&A?

8.13 Parādiet, ka atbalsta pieteikums iesniegts pirms uzsāktas P&A darbības:

9. Daudznacionālie aspekti

9.1. Vai projektiem (shēmai/programmai) ir kādi daudznacionāli aspekti (piemēram, Esprit vai Eureka projekts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja tā, tad norādiet: …

9.2. Vai P&A projekti paredz sadarbību ar partneriem citās valstīs?

Ja tā, tad norādiet:

a) kurā citā dalībvalstī(-īs) …

b) kurā citā trešā valstī vai valstīs …

c) ar kādu(-iem) uzņēmumu(-iem) citās valstīs …

9.3. Norādiet kopējo izmaksu sadalījumu starp partneriem:

10. Piekļuve rezultātiem

10.1. Kam piederēs attiecīgie P&A rezultāti?

10.2. Vai ir paredzēti kādi nosacījumi par licenču piešķiršanu attiecībā uz rezultātiem?

10.3. Vai ir paredzēti kādi noteikumi, kas reglamentē vispārējo P&A rezultātu publicēšanu/izplatīšanu?

□ | jā | □ | nē |

10.4. Norādiet pasākumus, kas plānoti turpmākai rezultātu izmantošanai/attīstībai:

10.5. Vai ir paredzēti noteikumi, ka valsts finansētu P&A projektu rezultāti bez diskriminācijas jādara pieejami Kopienas ražotājiem?

□ | jā | □ | nē |

11. Informācijas un kontroles pasākumi

11.1. Norādiet, kādi informējoši/kontroles pasākumi ir izmantoti, lai nodrošinātu, ka atbalstītie projekti atbilst attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem mērķiem: …

11.2. Norādiet, kādi pasākumi paredzēti, lai informētu Komisiju par shēmas īstenošanu:

11.3. Cita noderīga informācija, ieskaitot radīto vai pasargāto darbvietu skaita provizorisku aprēķinu:

12. Noteikumi par lauksaimniecības nozari

12.1. Vai jūs varat apstiprināt, ka visos gadījumos izpildīti šādi četri nosacījumi?

□ Atbalsts ir attiecīgās nozares (vai apakšnozares) vispārējās interesēs, neradot nesamērīgus konkurences izkropļojumus citās nozarēs (vai apakšnozarēs).

□ Informācijai jābūt publicētai piemērotos laikrakstos, periodiskos zinātniskos izdevumos, kam ir vismaz valsts mēroga tirāža, vai arī internetā, un tās pieejamība nedrīkst būt ierobežota tikai ar atsevišķu organizāciju biedriem, lai garantētu, ka jebkurš uzņēmējs, kas potenciāli varētu būt ieinteresēts zinātniskās izpētes pasākumā, varētu viegli noskaidrot, ka tas tiek plānots vai ir sācies, un ka rezultātus pēc pieprasījuma sniedz vai sniegs ikvienai ieinteresētajai personai. Šai informācijai jābūt publicētai ne vēlāk kā dienā, kad jebkāda informācija tiek tieši sniegta atsevišķu organizāciju biedriem.

□ Šī zinātniskās izpētes pasākuma rezultāti tiks nodoti izmantošanai visām iesaistītajām personām, ieskaitot atbalsta saņēmēju, ar vienlīdzīgiem noteikumiem gan attiecībā uz izmaksām, gan laiku.

□ Atbalsts atbilst nosacījumiem, kas noteikti II pielikumā — iekšējais atbalsts, t.i., pamats atbrīvojumam no saistībām samazināt valsts atbalstu, kas noteiktas Lauksaimniecības nolīgumā, kurš noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas beigās [47].

□ | jā | □ | nē |

Ja nav izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi kopumā, piemēro vispārējos noteikumus (1.–11. jautājums).

12.2. Kāda ir plānotā atbalsta intensitāte? …

13. Cita informācija

Lūdzu, miniet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir nepieciešama, lai novērtētu attiecīgo pasākumu saskaņā ar Kopienas nostādnēm par valsts palīdzību pētījumiem un attīstībai.

III 7.A DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI: ATBALSTA SHĒMAS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par glābšanas atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [48].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai shēma attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem atbilstības kritērijiem:

1.1.1. Vai shēma attiecas tikai uz uzņēmumiem, kam puse vai vairāk no to reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.2. Vai šie uzņēmumi ir sabiedrības ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no to grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.3. Vai uzņēmumi atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai kļūtu par kopējo maksātnespējas procedūru subjektu?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai shēma attiecas vienīgi uz tādu grūtībās nonākušu mazo vai vidējo uzņēmumu glābšanu, kas atbilst Kopienas noteiktajai MVU definīcijai?

□ | jā | □ | nē |

2. Atbalsta veids

2.1. Vai shēmas ietvaros piešķirtais atbalsts ir aizdevuma garantijas vai aizdevumu veidā?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Ja atbilde ir "jā", vai aizdevums tiks piešķirts ar procentu likmi, kas ir vismaz salīdzināma ar aizdevumu procentu likmēm veselīgiem uzņēmumiem un jo īpaši ar Komisijas pieņemto bāzes likmi?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, sniedziet sīku informāciju.

2.3. Vai saskaņā ar shēmu piešķirtais atbalsts būs saistīts ar aizdevumiem, kas ir jāatmaksā ne ilgāk kā divpadsmit mēnešu ilgā laika posmā pēc pēdējās daļas izmaksas uzņēmumam?

□ | jā | □ | nē |

3. Citi elementi

3.1. Vai saskaņā ar shēmu piešķirto atbalstu pamatos ar nopietnām sociālām grūtībām? Lūdzu, pamatojiet.

3.2. Vai saskaņā ar shēmu piešķirtais atbalsts neradīs pārmērīgu kapitāla pieplūdumu, kam būtu nelabvēlīga ietekme uz citām dalībvalstīm? Lūdzu, pamatojiet.

3.3. Lūdzu paskaidrojiet, kāpēc jūs domājat, ka atbalsta shēma sniedz vienīgi minimāli nepieciešamo (tas ir, tā aprobežojas ar apjomu, kas nepieciešama, lai saglabātu uzņēmuma darbību laika posmā, kurā atbalsts ir atļauts. Tas nedrīkst būt ilgāk par sešiem mēnešiem).

3.4. Vai jūs apņematies apstiprināt pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu vai arī pieprasīt saņēmējam atmaksāt aizdevumu un atbalstu atbilstoši riska prēmijai sešu mēnešu laikā pēc atbalsta piešķiršanas?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta apjomu, kādu var piešķirt jebkuram vienam uzņēmumam glābšanas operācijas ietvaros:

3.5. Sniedziet visu būtisko informāciju par jebkāda veida atbalstu, kādu var piešķirt uzņēmumiem, kas ir tiesīgi saņemt glābšanas atbalstu tajā pašā laika posmā.

4. Gada ziņojums

4.1. Vai jūs apņematies vismaz ik gadu sniegt ziņojumus par shēmas darbību, iekļaujot tajos informāciju, kas norādīta Komisijas norādījumos par standartizētiem ziņojumiem?

□ | jā | □ | nē |

4.2. Vai jūs apņematies iekļaut šādā ziņojumā saņēmējuzņēmumu sarakstu, norādot vismaz šādu informāciju:

a) uzņēmuma nosaukumu;

b) tā nozares kodu, izmantojot NACE [49] nozaru klasifikācijas divciparu kodus;

c) darbinieku skaitu;

d) gada apgrozījumu un bilances vērtību;

e) piešķirtā atbalsta apjomu;

f) vajadzības gadījumā — pārstrukturēšanas atbalstu vai citu atbalstu, ko par tādu uzskata un ko tas saņēmis agrāk;

g) vai saņēmējuzņēmums ir vai nav beidzis darbību, vai tam piemērota kopēja maksātnespējas procedūra pirms pārstrukturēšanas laika posma beigām.

□ | jā | □ | nē |

5. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar pamatnostādnēm par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III 7.B DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI: INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo glābšanas atbalstu, uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [50].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai būtu kopējo maksātnespējas procedūru subjekts?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz jebkuru no iepriekš minētajiem jautājumiem ir "jā", lūdzu, pievienojiet attiecīgos dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu pārskatu kopā ar bilanci vai arī tiesas lēmumu, ar kuru saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām uzņēmumā tiek uzsākta pārbaude).

Ja atbildes uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, iesniedziet pierādījumus, kas pamato, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, lai tas būtu tiesīgs saņemt glābšanas atbalstu.

1.4. Kad uzņēmums izveidots? …

1.5. Kopš kura laika uzņēmums darbojas? …

1.6. Vai uzņēmums pieder lielākai uzņēmumu grupai?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgas ziņas par grupu (organizācijas shēmu, kas parāda saiknes starp grupas dalībniekiem, sniedzot ziņas par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumus, ka uzņēmuma grūtības ir paša uzņēmuma grūtības un nav radušās, patvaļīgi sadalot izmaksas grupas ietvaros, un ka grūtības ir pārāk nopietnas, lai grupa pati tās pārvarētu.

1.7. Vai uzņēmums (vai grupa, kurai tas pieder) agrāk ir saņēmis glābšanas atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas (datumu, apjomu, norādi uz iepriekšējo Komisijas lēmumu, ja tāds ir, utt.)

2. Atbalsta veids

2.1. Vai atbalsts ir aizdevuma garantijas vai aizdevumu veidā? Jāsniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

□ | jā | □ | nē |

2.2. Ja atbilde ir "jā", vai aizdevums piešķirts ar procentu likmi, kas ir vismaz salīdzināma ar aizdevumu procentu likmēm veselīgiem uzņēmumiem un jo īpaši ar Komisijas pieņemto bāzes likmi?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, sniedziet sīkas ziņas.

2.3. Vai atbalsts saistīts ar aizdevumiem, kas jāatmaksā ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus ilgā laika posmā pēc pēdējās daļas izmaksas uzņēmumam?

□ | jā | □ | nē |

3. Citi elementi

3.1. Vai atbalstu pamato nopietnas sociālas grūtības? Lūdzu, pamatojiet.

3.2. Vai atbalsts nerada pārmērīgu kapitāla pieplūdumu, kam ir nelabvēlīga ietekme uz citām dalībvalstīm? Lūdzu, pamatojiet.

3.3. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jūs domājat, ka atbalsts sniedz vienīgi minimāli nepieciešamo (tas ir, tas aprobežojas ar summu, kas nepieciešama, lai saglabātu uzņēmuma darbību laika posmā, kurā atbalsts ir atļauts). Tas jādara, pamatojoties uz likviditātes plānu turpmākajiem 6 mēnešiem un pamatojoties uz salīdzinājumu ar saimnieciskās darbības izmaksām un finansiālām izmaksām iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

3.4. Vai jūs apņematies ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc glābšanas atbalsta pasākuma atļaušanas iepazīstināt Komisiju ar pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu vai pierādījumiem, ka aizdevums pilnībā atmaksāts un/vai, ka garantija ir izbeigta?

□ | jā | □ | nē |

4. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar pamatnostādnēm par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III 8.A DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU PĀRSTRUKTURĒŠANAI: ATBALSTA SHĒMAS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par pārstrukturēšanas atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [51].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai shēma attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem atbilstības kritērijiem:

1.1.1. Vai shēma attiecas tikai uz uzņēmumiem, kam vairāk nekā puse no to reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.2. Vai šie uzņēmumi ir sabiedrības ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no to grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.3. Vai uzņēmumi atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai kļūtu par kopējo maksātnespējas procedūru subjektu?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai shēma attiecas vienīgi uz tādu grūtībās nonākušu mazo vai vidējo uzņēmumu pārstrukturēšanu, kas atbilst Kopienas noteiktajai MVU definīcijai?

□ | jā | □ | nē |

2. Rentabilitātes atjaunošana

Ir jāīsteno pārstrukturēšanas plāns, kam jānodrošina rentabilitātes atjaunošana. Jāiekļauj vismaz šāda informācija:

2.1. Dažādu hipotēžu izklāsts par tirgus attīstību, pamatojoties uz tirgus pētījumu.

2.2. To cēloņu analīze, kuru dēļ uzņēmums ir nokļuvis grūtībās.

2.3. Uzņēmuma iecerētās nākotnes stratēģijas izklāsts un skaidrojums kā šī stratēģija radīs rentabilitāti.

2.4. Pilnīgs dažādu plānoto pārstrukturēšanas pasākumu apraksts un pārskats, un to izmaksas.

2.5. Dažādu pasākumu īstenošanas grafiks un galīgais termiņš, kurā pārstrukturēšanas plānam jābūt pilnīgi īstenotam.

2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudu un jo īpaši par šīs jaudas izlietojumu, jaudas samazinājumiem.

2.7. Pārstrukturēšanas finansiālo pasākumu pilnīgs apraksts, tostarp:

- vēl pieejamā kapitāla izlietojums,

- aktīvu vai meitas uzņēmumu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu,

- dažādu akcionāru un trešo personu (piemēram, kreditoru, banku) finanšu saistības,

- valsts palīdzības apjoms un tā nepieciešamības pamatojums.

2.8. Paredzamais peļņas un zaudējumu pārskats nākamajiem pieciem gadiem ar paredzamo kapitāla peļņu un riska izpēti, pamatojoties uz vairākiem attīstības modeļiem.

2.9. Pārstrukturēšanas plāna autora(-u) vārds(-i) un plāna sagatavošanas datums.

3. Izvairīšanās no pārmērīgiem konkurences izkropļojumiem

Vai shēma paredz, ka saņēmējuzņēmumi pārstrukturēšanas plāna īstenošanas laikā nedrīkst palielināt jaudas?

□ | jā | □ | nē |

4. Atbalsta ierobežošana līdz minimālajam nepieciešamajam līmenim

Aprakstiet, kā tiks nodrošināts, ka saskaņā ar shēmu piešķirtais atbalsts nebūs lielāks kā minimāli nepieciešamais.

5. Vienreizējs atbalsts

Vai ir izslēgts, ka saņēmējuzņēmumi saņem pārstrukturēšanas atbalstu vairāk nekā vienu reizi desmit gadu laikā?

□ | jā | □ | nē |

Par visiem gadījumiem, kad šis princips nav ievērots, jāpaziņo individuāli.

6. Atbalsta apjoms

6.1. Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta apjomu, kādu var piešķirt jebkuram vienam uzņēmumam pārstrukturēšanas operācijas ietvaros: …

6.2. Sniedziet visu būtisko informāciju par jebkāda veida atbalstu, kāds var tikt piešķirts uzņēmumiem, kas tiesīgi saņemt pārstrukturēšanas atbalstu.

7. Gada ziņojums

7.1. Vai jūs apņematies vismaz ik gadu sniegt ziņojumus par shēmas darbību, iekļaujot tajos informāciju, kas norādīta Komisijas norādījumos par standartizētiem ziņojumiem?

□ | jā | □ | nē |

7.2. Vai jūs apņematies iekļaut šādā ziņojumā saņēmējuzņēmumu sarakstu, norādot vismaz šādu informāciju:

a) uzņēmuma nosaukumu;

b) tā nozares kodu, izmantojot NACE [52] nozaru klasifikācijas divciparu kodus;

c) darbinieku skaitu;

d) gada apgrozījumu un bilances vērtību;

e) piešķirtā atbalsta apjomu;

f) vajadzības gadījumā — pārstrukturēšanas atbalstu vai citu atbalstu, ko par tādu uzskata un ko tas ir saņēmis agrāk;

g) vai saņēmējuzņēmums ir vai nav beidzis darbību, vai tam piemērota kopēja maksātnespējas procedūra pirms pārstrukturēšanas laika posma beigām.

□ | jā | □ | nē |

8. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar paamatnostādnēm par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III 8.B DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU PĀRSTRUKTURĒŠANAI: INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo pārstrukturēšanas atbalstu, uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [53].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai būtu kopējo maksātnespējas procedūru subjekts?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz jebkuru no iepriekš minētajiem jautājumiem ir "jā", lūdzu, pievienojiet attiecīgos dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu pārskatu kopā ar bilanci vai arī tiesas lēmumu, ar kuru saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām uzņēmumā tiek uzsākta pārbaude).

Ja atbildes uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, iesniedziet pierādījumus, kas pamato, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, lai tas būtu tiesīgs saņemt pārstrukturēšanas atbalstu.

1.4. Kad uzņēmums izveidots? …

1.5. Kopš kura laika uzņēmums darbojas? …

1.6. Vai uzņēmums pieder lielākai uzņēmumu grupai?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgas ziņas par grupu (organizācijas shēmu, kas parāda saiknes starp grupas dalībniekiem, sniedzot ziņas par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumus, ka uzņēmuma grūtības ir paša uzņēmuma grūtības un nav radušās, patvaļīgi sadalot izmaksas grupas ietvaros un ka grūtības ir pārāk nopietnas, lai grupa pati tās pārvarētu.

1.7. Vai uzņēmums (vai grupa, kurai tas pieder) agrāk ir saņēmusi pārstrukturēšanas atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas (datums, apjoma, norādi uz iepriekšējo Komisijas lēmumu, ja tāds ir utt.).

2. Pārstrukturēšanas plāns

2.1. Lūdzu, iesniedziet tā tirgus pētījuma kopiju, kuru apkalpo grūtībās nonākušais uzņēmums, minot pētījumu izdarījušās organizācijas nosaukumu. Tirgus pētījumā jānorāda:

2.1.1. Produkta precīza definīcija un ģeogrāfiskais(-ie) tirgus(-i).

2.1.2. Uzņēmuma galveno konkurentu nosaukumi un to daļas pasaules, Kopienas vai vietējā tirgū – pēc vajadzības.

2.1.3. Uzņēmuma tirgus daļas attīstība pēdējos gados.

2.1.4. Kopējās ražošanas jaudas un pieprasījuma novērtējums Kopienas līmenī, secinot, vai tirgū ir jaudas pārpalikums vai tā nav.

2.1.5. Prognozes par pieprasījuma, kopējo jaudu un cenu tendencēm tirgū visā Kopienā nākamajos piecos gados.

2.2. Lūdzu, pievienojiet pārstrukturēšanas plānu. Jāiekļauj vismaz šāda informācija:

2.2.1. Dažādu hipotēžu izklāsts par tirgus attīstību, pamatojoties uz tirgus pētījumu.

2.2.2. To cēloņu analīze, kuru dēļ uzņēmums ir nokļuvis grūtībās.

2.2.3. Uzņēmuma iecerētās nākotnes stratēģijas izklāsts un skaidrojums, kā šī stratēģija radīs rentabilitāti.

2.2.4. Pilnīgs dažādu plānoto pārstrukturēšanas pasākumu apraksts un pārskats, un to izmaksas.

2.2.5. Dažādu pasākumu īstenošanas grafiks un galīgais termiņš, kurā pārstrukturēšanas plānam jābūt pilnīgi īstenotam.

2.2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudu un jo īpaši par šīs jaudas izlietojumu, jaudas samazinājumiem.

2.2.7. Pārstrukturēšanas finansiālo pasākumu pilnīgs apraksts, tostarp:

- vēl pieejamā kapitāla izlietojums,

- aktīvu vai meitas uzņēmumu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu,

- dažādu akcionāru un trešo personu (piemēram, kreditoru, banku) finanšu saistības,

- valsts palīdzības apjoms un tā nepieciešamības pamatojums.

2.2.8. Paredzamais peļņas un zaudējumu pārskats nākamajiem pieciem gadiem ar paredzamo kapitāla peļņu un riska izpēti, pamatojoties uz vairākiem attīstības modeļiem.

2.2.9. Pārstrukturēšanas plāna autora(-u) vārds(-i) un plāna sagatavošanas datums.

2.3. Aprakstiet kompensācijas pasākumus, kas piedāvāti, lai mazinātu kropļojošo ietekmi uz konkurenci Kopienas mērogā.

2.4. Sniedziet visu būtisko informāciju par jebkāda veida atbalstu, kas līdz pārstrukturēšanas laika posma beigām vai nu saskaņā ar shēmu vai citādi piešķirts uzņēmumam, kurš saņem pārstrukturēšanas atbalstu.

3. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar pamatnostādnēm par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III 9. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU AUDIOVIZUĀLO DARBU RAŽOŠANAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalstu, uz kuru attiecas Komisijas paziņojums par dažiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfiskiem un citiem audiovizuāliem darbiem [54].

1. Atbalsta shēma

1.1. Lūdzu, cik precīzi vien iespējams aprakstiet atbalsta mērķi un darbības jomu katram pasākumam, ja nepieciešams.

1.2. Vai atbalsts tieši sniedz labumu kultūras darba radīšanai (kinematogrāfam vai televīzijai)?

1.3. Lūdzu, norādiet, kādi noteikumi ir paredzēti, lai garantētu atbalsta mērķi kultūras jomā:

1.4. Vai atbalsta rezultātā tiek atbalstīti rūpnieciski ieguldījumi?

2. Piešķiršanas nosacījumi

Lūdzu, norādiet plānotā atbalsta piešķiršanas nosacījumus:

2.2. Saņēmēji:

2.2.1. Vai shēma izšķir īpašas saņēmēju kategorijas (piemēram, fiziskas/juridiskas personas, atkarīgi/neatkarīgi producenti/ raidorganizācijas utt.)?…

2.2.2. Vai shēma paredz atšķirības, pamatojoties uz valstspiederību vai dzīves vietu?

2.2.3. Attiecībā uz uzņēmumu dalībvalsts teritorijā – vai saņēmējiem ir pienākums izpildīt vēl kādus nosacījumus bet tā, ka tos jāpārstāv pastāvīgai aģentūrai? Ņemiet vērā, ka uzņēmuma nodibināšanas nosacījumiem jābūt definētiem attiecībā uz dalībvalsts teritoriju un nevis attiecībā uz šīs valsts teritorijas daļu.

2.2.4. Ja atbalstā iekļauts nodokļu komponents, vai saņēmējam jāizpilda vēl kādi pienākumi vai nosacījumi bez tā, ka tam jābūt apliekamiem ienākumiem dalībvalsts teritorijā?

3. Teritoriālā aptveramība

3.1. Lūdzu, norādiet, vai ir noteikumi, kas paredz jebkāda veida saistības tērēt līdzekļus dalībvalsts teritorijā vai vienā no tās daļām.

3.2. Vai ir nepieciešams ievērot minimālu teritoriālās aptveramības pakāpi, lai būtu tiesīgs saņemt atbalstu?

3.3. Vai prasītā teritoriālā aptveramība ir aprēķināta attiecībā uz filmas kopējo budžetu vai atbalsta apjomu?

3.4. Vai teritoriālās aptveramības nosacījums attiecas uz dažiem noteiktiem ražošanas budžeta posteņiem?

3.5. Vai atbalsta absolūtais apjoms ir koriģējams proporcionāli izdevumiem, kas maksāti dalībvalsts teritorijā?

3.6. Vai atbalsta intensitāte ir tieši proporcionāla esošajai teritoriālās aptveramības pakāpei?

3.7. Vai atbalsts ir koriģējams proporcionāli prasītajai teritoriālās aptveramības pakāpei?

4. Attaisnotās izmaksas

4.1. Lūdzu, norādiet, kādas izmaksas var ņemt vērā, lai noteiktu atbalsta apjomu.

4.2. Vai visas attaisnotās izmaksas attiecas tieši uz kinematografiskā vai audiovizuālā darba radīšanu?

5. Atbalsta intensitāte

5.1. Lūdzu, norādiet, vai shēma paredz izmantot sarežģītas mazbudžeta filmas koncepciju, lai saņemtu atbalsta intensitāti vairāk nekā 50 % apmērā no ražošanas budžeta.

5.2. Ja tā, lūdzu norādiet filmu kategorijas, uz kurām attiecas šī koncepcija.

5.3. Lūdzu, norādiet, vai atbalstu var savienot ar citām atbalsta shēmām ("atbalsta kumulācija") vai citiem atbalsta noteikumiem un, ja tā, – kādi noteikumi ir paredzēti, lai ierobežotu šādu kumulāciju vai nodrošinātu, ka kumulācijas gadījumā netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte attiecīgajam darbam.

6. Atbilstība

6.1. Lūdzu, sniedziet argumentētu pamatojumu atbalsta atbilstībai, ņemot vērā principus, kas noteikti Komisijas paziņojumā par dažiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfiskiem un citiem audiovizuāliem darbiem.

7. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar paziņojumu par dažiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfiskiem un citiem audiovizuāliem darbiem.

III 10. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU VIDES AIZSARDZĪBAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalstu, uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai [55].

1. Atbalsta mērķis

1.1. Kādi ir mērķi, ko iecerēts sasniegt vides aizsardzības jomā? Lūdzu, iesniedziet sīku aprakstu par katru shēmas daļu:

Ja minētais pasākums jau kādreiz bijis pieteikts, tad kādi rezultāti tika sasniegti vides aizsardzības jomā?…

1.2. Ja tas ir jauns pasākums, kādi vides rezultāti ir sagaidāmi un kādā laika posmā? …

2. Atbalsts ieguldījumiem, kuru mērķis ir pielāgošanās jauniem standartiem vai esošo standartu pārsniegšana

2.1. Atbalsts, lai pielāgotos jauniem Kopienas noteiktiem standartiem

2.1.1. Vai atbalstu piešķirs, lai panāktu, ka tiek ievēroti kopienas standarti, kuri jau ir pieņemti paziņojuma sniegšanas laikā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir apstiprinoša, kuri ir šie minētie Kopienas standarti?

Datums, kad tos oficiāli pieņēmušas kompetentās Kopienas iestādes?

Lūdzu, apstipriniet, ka atbalsts netiks piešķirts lieliem uzņēmumiem, lai panāktu, ka tiek ievēroti Kopienas standarti, kas jau ir pieņemti, bet vēl nav stājušies spēkā.

□ | jā | □ | nē |

Ja Kopienas standarti ir noteikti direktīvā, kādi ir transponēšanas termiņi?

2.1.2. Kuras ir attaisnotās izmaksas?

Lūdzu, paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts, ka attaisnotās izmaksas ir vienīgi papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu vides mērķi, un kā tiks ņemti vērā jebkādi izmaksu ietaupījumi, kas radīsies ieguldījuma darbības pirmo piecu gadu laikā:

Kādā mērā ņemtas vērā priekšrocības, ko rada iespējamais jaudas palielinājums un papildu ražošana?…

2.1.3. Kāda ir maksimālā atbalsta intensitāte, izteikta kā plānotā atbalsta bruto apjoms?

2.2. Valsts atbalsts, kura mērķis ir esošo Kopienas standartu pārsniegšana, vai kas tiek plānots, ja nav Kopienas standartu.

2.2.1. Ja pastāv Kopienas standarti, lūdzu, aprakstiet tos:

Ja nav Kopienas standartu, vai ir valsts standarti?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, pievienojiet attiecīgo tekstu eksemplārus.

Lūdzu, apstipriniet, ka uzņēmumam tiks piešķirts atbalsts vienīgi, lai sasniegtu tādus valsts standartus, kas ir stingrāki par Kopienas standartiem vai, ja nav Kopienas standartu — ja tas valsts pasākumā noteiktajā galīgajā datumā atbilst attiecīgajam standartam:

Lūdzu, miniet attaisnoto ieguldījumu piemērus: …

Valsts standartu gadījumā – vai tie ir stingrāki par Kopienas standartiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu norādiet: …

2.2.2. Kuras ir attaisnotās izmaksas?

Lūdzu, paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts, ka attaisnotās izmaksas ir vienīgi papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu vides mērķi, un kā tiks ņemti vērā jebkādi izmaksu ietaupījumi, kas radīsies ieguldījuma darbības pirmo piecu gadu laikā …

Kādā mērā ņemtas vērā iespējamās priekšrocības, ko rada jaudas palielinājums un papildu ražošana?

2.2.3. Lūdzu, norādiet plānotā pasākuma maksimālo bruto atbalsta intensitāti.

Kāda ir plānotā pasākuma standarta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai atbalsta shēma paredz atlaides uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri tiesīgi saņemt valsts reģionālo atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādas atlaides ir paredzētas?

Vai atbalsta shēma paredz atlaides MVU?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju: …

Vai atlaide var kumulēties ar atlaidi, kas paredzēta uzņēmumiem, kuri atrodas atbalstāmajos reģionos?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet kārtību:

3. Ieguldījumu atbalsts enerģētikas nozarē

3.1. Atbalsts ieguldījumiem, kuru mērķis ir energotaupība.

3.1.1. Kādi enerģijas ietaupījumi paredzami ad hoc atbalsta vai atbalsta shēmas rezultātā?

Vai paredzamo ietaupījumu apjomu ir novērtējis neatkarīgs eksperts? Lūdzu, miniet attaisnoto ieguldījumu piemērus:

3.1.2. Kādi CO2 ietaupījumi paredzami ad hoc atbalsta vai atbalsta shēmas rezultātā?

3.1.3. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Lūdzu, paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts, ka attaisnotās izmaksas ir vienīgi papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu vides mērķi, un kā tiks ņemti vērā jebkādi izmaksu ietaupījumi, kas radīsies ieguldījuma darbības pirmo piecu gadu laikā.

Kādā mērā ņemtas vērā iespējamās priekšrocības, ko rada jaudas palielinājums un papildu ražošana?

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai projekts paredz atlaidi uzņēmumiem apgabalos, kas tiesīgi pretendēt uz valsts reģionālā atbalsta shēmām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādas atlaides ir paredzētas?

Vai plānotā shēma paredz atlaidi MVU?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad kādas ir atlaides?

Vai šī atlaide var kumulēties ar atlaidi, kas piemērojama uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādi ir nosacījumi? .…

3.2. Atbalsts kombinētajai elektroenerģijas un siltuma ražošanai.

3.2.1. Kāds primārais enerģijas avots tiks izmantots ražošanas procesā?

3.2.2. Kāda būs attiecīgā pasākuma labvēlīgā ietekme uz vidi?

Ja konversijas efektivitāte ir īpaši augsta, miniet salīdzinošo vidējo lielumu.

Kāda būs minimālā konversijas efektivitāte termoelektrocentrālēm, kas tiesīgas pretendēt uz atbalstu?

Ja pasākums ļauj samazināt enerģijas patēriņu, tad kādā mērā?

Vai noteikumus ir izstrādājis neatkarīgs eksperts?

Kādā ziņā un kādā mērā ražošanas process ir videi nekaitīgāks, ja tas vispār ir nekaitīgāks?

3.2.3. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Kādas būtu ieguldījumu izmaksas, lai izveidotu enerģijas ražošanas efektivitātes ziņā tādas pašas jaudas elektroenerģijas (vai siltuma) ražošanas vienību?

Kādā mērā ņemta vērā siltumenerģijas pārdošana (ja iekārta pirmkārt ir paredzēta enerģijas ražošanai) vai elektroenerģijas pārdošana (pretējā gadījumā), lai samazinātu augstākas ieguldījumu izmaksas?

Ja tiek aizstāta esoša iekārta, vai tiek gūts izdevīgums no jaudas palielinājuma vai izmaksu ietaupījuma?

Kā šo izdevīgumu aprēķina?

3.2.4. Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Kāda ir atbalsta standarta maksimālā bruto intensitāte?

Vai plānotā shēma paredz atlaides uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kādas atlaides ir paredzētas? . …

Vai ir paredzēta atlaide MVU?

□ | jā | □ | nē |

Ja tā, tad, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju.

Vai šī atlaide var kumulēties ar atlaidi, kas paredzēta uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", ar kādiem nosacījumiem?

3.3. Atbalsts ieguldījumiem atjaunojamā enerģijā.

3.3.1. Kādi ir attiecīgās enerģijas veidi? Vai uz tiem attiecas atjaunojamās enerģijas definīcija, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/77/EK [56] 2. pantā?

Ja ieguldījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu enerģiju veselai apdzīvotai vietai, aprakstiet šīs apdzīvotās vietas robežas un enerģijas veidus, kādi šim nolūkam izmantoti iepriekš.

3.3.2. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Kādas būtu ieguldījumu izmaksas, lai izveidotu enerģijas ražošanas efektivitātes ziņā tādas pašas jaudas elektroenerģijas ražošanas vienību?

3.3.3. Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Ja atbalsts var nosegt visas attaisnotās izmaksas, kādēļ šāda atbalsta likme ir nepieciešama?

Kā saražotā enerģija tiktu tirgota līdzīgos apstākļos, kādi izplatītāji tiktu izmantoti un kādi būtu tarifi?…

Vai plānotā atbalsta shēma paredz atlaidi uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri tiesīgi pretendēt uz valsts reģionālo atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", cik liela ir šī atlaide?…

Vai ir paredzēta atlaide MVU?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju: …

Vai šī atlaide var kumulēties ar atlaidi, kas paredzēta uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad ar kādiem nosacījumiem? …

Vai ieguldījumu atbalstu, par kuru paziņots, var savienot ar citu valsts atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē vai ar citiem Kopienas finansējuma veidiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, apņemieties ievērot maksimālās atbalsta intensitātes, kas noteiktas vides atbalsta pamatnostādnēs vai gadījumā, ja atbalsts kalpo dažādiem mērķiem un tiem piešķirtas tās pašas attaisnotās izmaksas – vislabvēlīgāko atbalsta maksimālo robežu: …

4. Atbalsts piesārņotu rūpniecības rajonu sanācijai

4.1. Kāda ir attiecīgā teritorija (teritorijas apraksts) un kāds ir piesārņojuma raksturs?

Vai piesārņojuma raksturu, apmēru, tā radīto risku cilvēku veselībai un videi ir vērtējuši neatkarīgi eksperti?

□ | jā | □ | nē |

Kādi? Pievienojiet ziņojumu kopijas.

4.2. Ad hoc atbalsta gadījumā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem.

Vai teritorija pašlaik pieder privātam vai publiskam īpašniekam?

Ja teritorija pašlaik pieder publiskam īpašniekam, vai publiskā administrācija to nopirkusi, lai veiktu attīrīšanas/sanācijas darbības?

□ | jā | □ | nē |

Vai ir identificēta persona, kas atbildīga par teritorijas piesārņošanu?

□ | jā | □ | nē |

Ja nē, lūdzu, īsumā aprakstiet apstākļus, kādēļ piesārņotājs atbrīvots no atbildības.

Vai piesārņotās teritorijas vērtība (pirms sanācijas) ir novērtēta, veicot neatkarīgu ekspertu analīzi?

□ | jā | □ | nē |

Kāda ir teritorijas tirgus vērtība pirms sanācijas darbības?

Kādas ir sanācijas darba aprēķinātās izmaksas? …

Kādas ir galvenās izmaksas Komisijas paziņojuma par valsts atbalsta elementiem publisku institūciju veiktos zemes un ēku pārdošanas darījumos nozīmē?

Vai teritorijas vērtība pēc sanācijas provizoriski aprēķināta, veicot neatkarīgu ekspertu novērtējumu?

□ | jā | □ | nē |

Kāda ir sanētās teritorijas provizoriski aprēķinātā tirgus vērtība?

Vai publiskajai administrācijai ir nodoms pārdot zemi trīs gadu laikā no iegādes dienas?

Kāds zemes lietojums tiks noteikts piesārņotajai teritorijai pēc sanācijas?

Kāds ir paredzētā atbalsta apjoms?

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

4.3. Atbalsta shēmas gadījumā, lūdzu, paskaidrojiet –

Kāda ir paredzētā atbalsta apjoms?

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai ir piešķirtas līdzīgas atbalsta shēmas, lai finansētu citu piesārņotu teritoriju sanāciju jūsu dalībvalstī? Lūdzu, paskaidrojiet, cik teritoriju attīrīts saskaņā ar līdzīgām shēmām un kādi apjomi šādām shēmām tika atvēlēti? …

5. Atbalsts uzņēmuma pārvietošanai

5.1. Kur atrodas uzņēmums, kuram jāgūst labums no pārvietošanas atbalsta?

Ja atrašanās vieta ir Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 zonā, kuri tiesību akti paredz šo kvalifikāciju?

5.2. Kādēļ notiek pārvietošana?

Lūdzu, sniedziet pilnīgu to vides, sociālo vai sabiedrības veselības apstākļu aprakstu, kuru dēļ pārvietošana ir nepieciešama. Vai uzņēmuma īpašnieks ir atbildīgs (saskaņā ar valsts vai Kopienas tiesību aktiem) par piesārņojumu/vides problēmu?

5.3. Vai ir administratīvs vai tiesas lēmums, kas uzdod pārvietot uzņēmumu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", pievienojiet attiecīgā lēmuma kopiju.

Lūdzu, apstipriniet, ka saņēmējuzņēmums ievēros visstingrākos vides standartus, kas ir spēkā reģionā, kur ir tā jaunajā atrašanās vieta.

5.4. Kādu peļņu uzņēmums var cerēt iegūt no atstāto teritoriju vai iekārtu pārdošanas, piespiedu atsavināšanas vai iznomāšanas?

5.5. Kādas izmaksas būs jāuzņemas saistībā ar jaunām iekārtām, kuru ražošanas jauda ir līdzvērtīga atstāto iekārtu jaudai?

Vai sakarā ar pārvietošanu ir sagaidāms līgumsods par paredzamo teritorijas vai ēku nomas līguma laušanu?

Vai būs kādi labumi no jaunās tehnoloģijas, kas tik izmantota pēc pārvietošanas?

Vai ir kādi ieguvumi uzskaitē no iekārtu labākas izmantošanas pēc pārvietošanas?

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte? …

6. Atbalsts MVU par konsultāciju pakalpojumiem vides jomā

6.1. Kas ir atbalsta potenciālie saņēmēji?

Vai tie atbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu MVU [57] I pielikumā?

6.2. Vai konsultāciju pakalpojumus sniegs piesaistīti uzņēmumi?

□ | jā | □ | nē |

Vai piesaistītajiem uzņēmumiem ir finansiālas saiknes ar uzņēmumiem, kas saņem atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, precīzi norādiet konsultāciju pakalpojumu raksturu: …

7. Darbības atbalsts, lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanu un energotaupību

7.1. Kādas ir papildu ražošanas izmaksas un uz kādu daļu attiecas atbalsts?

Ja atbalsts ir degresīvs, lūdzu, norādiet kārtību.

7.2. Kāds ir atbalsta shēmas, par kuru tiek paziņots, paredzamais piemērošanas ilgums?

7.3. Īpaši jautājumi par atbalstu atkritumu apsaimniekošanas veicināšanai.

Kā ir nodrošināts, ka saņēmējs finansē sniegto pakalpojumu proporcionāli saražoto atkritumu daudzumam un/vai apstrādes izmaksām?

Attiecībā uz atbalstu rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanai – vai ir Kopienas noteikumi, kas jāpiemēro?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

Ja nav Kopienas noteikumu, vai ir valsts noteikumi? …

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

Ja atbilde ir "jā", vai valsts noteikumi ir stingrāki nekā Kopienas noteikumi?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

8. Darbības atbalsts nodokļu samazinājuma vai nodokļu atbrīvojumu veidā

8.1. Jauna nodokļa ieviešana Kopienas noteikta pienākuma rezultātā.

8.1.1. Dalībvalsts piešķir atbrīvojumus, kuru rezultātā tiek piemērota zemāka likme, nekā Kopienas noteiktā minimālā likme.

Par kuru nodokli piešķirs samazinājumu vai atbrīvojumu?

Kā nodokļu piedziņa dod ieguldījumu vides aizsardzībā?

Kādi rezultāti iegūti kā tiešas nodokļa sekas vai kādus rezultātus paredzams iegūt?

Vai šos atbrīvojumus atļāvusi Padome, piemērojot Kopienas fiskālos noteikumus?

Kādēļ nepieciešams piemērot zemākas likmes nekā Kopienas noteiktās minimālās likmes?

Vai nozarēs, kas saņem nodokļu samazinājumus, ir spēcīga Kopienas iekšējā un/vai starptautiskā konkurence?

Cik daudz uzņēmumu var gūt labumu no šī pasākuma?

Vai šiem uzņēmumiem piemēro citas maksas saistībā ar vides aizsardzību?

8.1.2. Dalībvalsts piešķir nodokļu samazinājumus atbilstoši likmei, kas ir zemāka nekā Kopienas noteiktā minimālā likme.

Par kuru nodokli piešķirs samazinājumu vai atbrīvojumu?

Kā nodokļu piedziņa dod ieguldījumu vides aizsardzībā?

Kādi rezultāti iegūti kā tiešas nodokļa sekas vai kādus rezultātus paredzams iegūt?

Vai atkāpes piešķir ar nosacījumu, ka tiek noslēgti nolīgumi starp saņēmējuzņēmumiem un dalībvalsti nolūkā uzlabot vides aizsardzību?

□ | jā | □ | nē |

Kāds ir šo nolīgumu raksturs? …

Vai nolīgumi pieejami visām ekonomikas nozarēm, kas var gūt labumu no nodokļu pasākuma?

Ja pievienošanās nolīgumam ir brīvprātīga un nav paredzēta kā nosacījums nodokļu priekšrocību saņemšanai, kāds ir (paredzamais) pievienošanās līmenis nodokļu priekšrocību saņēmēju vidū?

Kas nodrošina uzraudzību pār uzņēmumu noslēgtajiem nolīgumiem?

Kādas sankcijas ir paredzētas par nolīgumā uzņemto pienākumu nepildīšanu?

Pievienojiet šādu nolīgumu kopiju vai sīki aprakstiet tos.

Ja valsts noteikumiem ir tāda pati iedarbība kā iepriekš minētajiem nolīgumiem, lūdzu, pievienojiet šo noteikumu kopiju.

Ja nav nolīgumu starp uzņēmumiem un dalībvalsti, kāda būs likme, ko uzņēmumi faktiski maksās pēc samazinājuma piemērošanas un kāda būs starpība starp šo apjomu un Kopienas noteikto minimālo likmi?

8.1.3. Atbrīvojumi, ko piemēro, lai ieviestu jaunu nodokli, kāds uzlikts, nepastāvot Kopienas noteiktam pienākumam.

Vai atbrīvojumus piešķir ar nosacījumu, ka brīvprātīgi vai obligāti tiek noslēgti nolīgumi starp uzņēmumiem un dalībvalsti nolūkā uzlabot vides stāvokli?

□ | jā | □ | nē |

Kāds ir šādu nolīgumu raksturs?

□ | jā | □ | nē |

Vai tie ir pieejami visām ekonomikas nozarēm, kas var gūt labumu no nodokļu pasākuma?

□ | jā | □ | nē |

Ja pievienošanās nolīgumam ir brīvprātīga un nav paredzēta kā nosacījums nodokļu priekšrocību saņemšanai, kāds ir pievienošanās līmenis nodokļu priekšrocību saņēmēju vidū?

Kas nodrošina, ka tiek ievērotas saistības, ko uzņēmumi uzņēmušies?

Kādas sankcijas paredzētas, ja netiek ievērotas nolīgumos paredzētās saistības?

Pievienojiet nolīgumu projektu kopijas, ja tādas ir pieejama, vai arī aprakstiet to saturu.

Ja ir valsts noteikumi, kuriem ir tāda pati iedarbība kā iepriekš minētajiem nolīgumiem, pievienojiet šo valsts noteikumu kopiju.

Ja nav nolīgumu starp uzņēmumiem un dalībvalsti, kādu likmi uzņēmumi faktiski maksās pēc samazinājuma piemērošanas un par cik tā atšķirsies no valsts "normālās" likmes?

Lūdzu, iesniedziet rādītājus, kas ļautu Komisijai novērtēt faktiski maksātā nodokļa daļu.

Kāds ir paziņotās plānotā atbalsta shēmas paredzamais piemērošanas ilgums?

8.1.4. Esošajiem nodokļiem piemērojamie atbrīvojumi.

Kāda ir ar pasākumu skartā nodokļa iedarbība uz vidi?

Kad šis nodoklis tika ieviests?

Kādiem saņēmējiem?

Vai lēmums piešķirt nodokļa samazinājumu saņēmējiem, uz kuriem attiecas šis paziņojums, tika pieņemts saistībā ar nodokļa būtisku palielinājumu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, parādiet attiecīgās nodokļa likmes attīstību laika gaitā absolūtā izteiksmē. Vai atbrīvojumi kļuvuši nepieciešami sakarā ar būtiskām izmaiņām ekonomikas apstākļos?

Aprakstiet izmaiņas:

Vai šīs izmaiņas ir specifiskas vienai dalībvalstij vai arī tās notikušas visās dalībvalstīs?

Kuru maksājumu pieaugumu izraisījušas izmaiņas ekonomikas apstākļos?

Kāds ir paziņotās plānotā atbalsta shēmas piemērošanas ilgums?

8.1.5. Nodokļu atbrīvojums, kas nepieciešams, lai modernizētu enerģijas ražošanu nolūkā panākt augstāku energoefektivitāti.

Kādi tradicionālie enerģijas avoti tiks izmantoti enerģijas ražošanai?

Kāda būs energoefektivitātes atšķirība salīdzinājumā ar tradicionālajām ražošanas metodēm?

Kādas papildu izmaksas radīs paredzētā ražošana?

9. Darbības atbalsts atjaunojamiem enerģijas veidiem

9.1. Kādas ir attiecīgās enerģijas kategorijas?

Vai uz šiem enerģijas veidiem attiecas atjaunojamās enerģijas definīcija, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/77/EK 2. pantā?

9.2. Atbalsts, lai kompensētu starpību starp atjaunojamās enerģijas ražošanas izmaksām un šādas enerģijas tirgus cenām: …

Vai tās ir jaunas ražotnes?

□ | jā | □ | nē |

Kādas ir vidējās ražošanas izmaksas un atšķirība no vidējās tirgus cenas katram atjaunojamās enerģijas avotam? …

Lūdzu, precīzi aprakstiet atbalsta mehānismu un jo īpaši metodi atbalsta apjoma aprēķināšanai:

Kāds ir ražotņu apmaksāšanas paredzamais ilgums? …

Lūdzu, parādiet, ka atbalsta neto pašreizējā vērtība nepārsniegs neto pašreizējo vērtību kopējām ieguldījumu izmaksām spēkstacijā vai tāda veida spēkstacijā, kāda saņem atbalstu.

Ja atbalsts paredzēts uz vairākiem gadiem, kāda ir ražošanas izmaksu un tirgus cenu pārskatīšanas kārtība?

Vai atjaunojamu enerģijas avotu ražošanas ražotnes arī ir tiesīgas pretendēt uz ieguldījumu atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad uz cik lielu?

Kā ieguldījumu atbalsts tiks ņemts vērā, nosakot darbības atbalsta nepieciešamību?

Vai atbalsts ietver kapitāla peļņas elementu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", tad cik lielu?

Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc tas uzskatāms par nepieciešamu.

Attiecībā uz biomasas nozari – vai atbalsts var pārsniegt ieguldījumu apjomu?

9.3. Atbalsts tirgus mehānismu veidā.

Vai tās ir jaunas ražotnes?

□ | jā | □ | nē |

Kādas ir attiecīgās atjaunojamās enerģijas ražošanas vidējās izmaksas un atšķirība no enerģijas vidējās tirgus cenas?

Kā mehānisms darbosies?

Kā ir nodrošināts, ka mehānisms nemazina atjaunojamās enerģijas ražotāju centienus kļūt konkurētspējīgākiem?

Kā mehānisms ņem vērā elektroenerģijas importu un eksportu?

Ja ir zaļie sertifikāti, vai dalībvalsts tieši vai netieši iejauksies cenas noteikšanā?

Vai dalībvalsts, ja tā to vēlas, var laist tirgū jaunus sertifikātus vai arī nopirkt tos?

□ | jā | □ | nē |

Vai sistēma paredzēs maksājumu, kas jāmaksā pienākumu neizpildes gadījumā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", kā šī nauda tiks iekasēta, pārvaldīta un izmantota?

Kā tiks nodrošināta kontrole, lai izvairītos no dalībuzņēmumu vispārējas pārmērīgas kompensēšanas?

9.4. Darbības atbalsts, pamatojoties uz ārējām izmaksām, no kurām atbalsta saņēmējs ir izvairījies.

Vai tās ir jaunas ražotnes?

□ | jā | □ | nē |

Kā un kas aprēķinājis ārējās izmaksas, no kurām saņēmējs ir izvairījies? Lūdzu, iesniedziet pamatotu un skaitlisku salīdzinošo izmaksu analīzi kopā ar konkurējošo enerģijas ražotāju radīto ārējo izmaksu provizorisku aprēķinu:

Kāds ir maksimālais atbalsta apjoms par vienu kilovatstundu?

Kā ir nodrošināta kontrole pār to, lai atbalsta apjomi, kas pārsniedz apjomu, kurš iegūts 1. iespējas rezultātā, faktiski tiek reinvestēts atjaunojamās enerģijas nozarē?

10. Darbības atbalsts kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai

10.1. Kāds primārais enerģijas avots tiks izmantots ražošanas procesā?

Kāds ir plānotā pasākumā radītais labums videi?

Ja konversijas efektivitāte ir īpaši augsta, kāds salīdzinošais vidējais lielums?

Kāda būs minimālā konversijas efektivitāte termoelektrocentrālēm, kas tiesīgas pretendēt uz atbalstu?

Kādā mērā pasākums ļauj samazināt enerģijas patēriņu, ja tas vispār ļauj to samazināt?

Vai pasākumus novērtējis neatkarīgs eksperts?

Kādos aspektos un cik lielā mērā ražošanas process rada videi mazāku kaitējumu, ja tas vispār rada mazāku kaitējumu?

Kāda ir plānotā atbalsta kārtība?

Kādas ir ražotās enerģijas vidējās ražošanas izmaksas un vidējās tirgus cenas?

Kāda ir parastās enerģijas vienības vidējā tirgus cena?

Ja tiek rūpnieciski izmantota kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošana, kādi ir iespējamie labumi no siltuma ražošanas?

Ja atbalsts paredzēts uz vairākiem gadiem, kādi ir ražošanas izmaksu un tirgus cenu koriģēšanas nosacījumi?

11. Cita informācija

Lūdzu norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar pamatnostādnēm par atbalstu vides aizsardzībai.

III 11. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU RISKA KAPITĀLAM

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu, uz kuru attiecas paziņojums par valsts atbalstu un riska kapitālu [58]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja uz shēmu attiecas citi pamatprincipi vai pamatnostādnes, tad šīs veidlapas vietā jāizmanto attiecīgo pamatprincipu vai pamatnostādņu atbilstošā paziņojuma standartveidlapa.

1. Atbalsta saņēmējs

Kas ir shēmas atbalsta saņēmējs/saņēmēji (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākas ailītes, pēc vajadzības):

1.1. □ ieguldītāji, kas veido fondu vai iegulda pašu kapitālu uzņēmumā vai uzņēmumu grupā. Lūdzu, norādiet atlases kritērijus:

1.2. □ ieguldījumu fonds vai cits starpnieks. Lūdzu, norādiet atlases kritērijus:

1.3. □ uzņēmumi, kuros veikts ieguldījums. Lūdzu, norādiet atlases kritērijus:

2. Atbalsta veids

2.1. Shēma paredz šādus pasākumus un/vai instrumentus (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākas ailītes, pēc vajadzības):

□ tāda ieguldījumu fonda izveide (tas ir, riska kapitāla fonds), kurā publiskas institūcijas ir partneris, ieguldītājs vai dalībnieks. Lūdzu, norādiet:

□ subsīdijas ieguldījumu fondam (tas ir, riska kapitāla fondam), lai segtu daļu no tā administratīvajām un pārvaldes izmaksām. Lūdzu, norādiet:

□ garantijas riska kapitāla ieguldītājiem vai riska kapitāla fondiem pret zināmu ieguldījumu zaudējumu īpatsvaru vai tādu aizdevumu garantijas ieguldītājiem vai fondiem, kas izsniegti ieguldījumam riska kapitālā. Lūdzu, norādiet:

□ citi finanšu instrumenti par labu riska kapitāla ieguldītājiem vai riska kapitāla fondiem, lai nodrošinātu papildu kapitālu ieguldījumiem. Lūdzu, norādiet:

□ fiskālie stimuli ieguldītājiem riska kapitāla ieguldījuma veikšanai. Lūdzu, norādiet:

2.2. Iepriekš minētā(-o) pasākuma(-u) un/vai instrumenta(-u) apvienojuma rezultātā uzņēmumam(-iem) netiek piešķirts kapitāls, kas ieguldīts vienīgi aizdevumu (ieskaitot subordinētos aizdevumus un "pašu kapitāla" aizdevumus) vai citu tādu instrumentu veidā, kuri nodrošina ieguldītājam/aizdevējam fiksētu minimālo peļņu. Lūdzu, norādiet:

3. Tirgus nepilnību esamība

3.1. □ Maksimālā finansējuma daļa mērķa uzņēmumiem, ko finansē saskaņā ar atbalsta shēmu, nepārsniedz:

□ EUR 500000;

□ EUR 750000 uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri ir tiesīgi pretendēt uz atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

□ 1 miljons EUR uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri ir tiesīgi pretendēt uz atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

3.2. □ Ja maksimālās finansējuma daļas mērķa uzņēmumiem, ko finansē saskaņā ar atbalsta shēmu, pārsniedz iepriekš minētos sliekšņus, shēma jāpamato ar tirgus nepilnību esamību attiecīgajos ieguldījumu apgabalos. Lūdzu, norādiet, sniedzot apstiprinošus pierādījumus:

4. Atbalsta galvenās pazīmes

4.1. Valsts līdzekļi paredzēti vienīgi vai galvenokārt, lai veiktu kapitāla ieguldījumus:

□ uzņēmumos, kas atrodas atbalstāmos reģionos, kuri tiesīgi pretendēt saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu un/vai EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

□ mikrouzņēmumos vai mazajos uzņēmumos;

□ vidējos uzņēmumos darbības uzsākšanas vai citos agrīnos posmos vai vidējos uzņēmumos, kas atrodas atbalstāmos reģionos;

□ attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem pēc darbības uzsākšanas vai citas agrīnas stadijas, kā arī vidējiem uzņēmumiem, kas neatrodas atbalstāmos reģionos, ir noteikts ar pasākumu piešķiramā kopējā finansējuma ierobežojums uz vienu uzņēmumu. Lūdzu, norādiet:

4.2. Shēma ir vērsta uz riska kapitāla tirgus nepilnībām un paredz sagādāt uzņēmumiem finansējumu galvenokārt pašu kapitāla vai kvazikapitāla veidā. Vajadzības gadījumā, lūdzu, norādiet:

4.3. Ieguldījumu lēmumiem pamatā ir vēlme gūt peļņu un pastāv saikne starp ieguldījuma rezultātiem un personām, kas atbildīgas par ieguldījumu lēmumu pieņemšanu, ko parāda šādi apstākļi:

□ visu kapitālu, kas ieguldīts mērķa uzņēmumos, piešķir ieguldītāji, kas darbojas tirgus ekonomikā, vai

□ ieguldītāji, kas darbojas tirgus ekonomikā, ir lielā mērā iesaistīti mērķa uzņēmumos. Lūdzu, norādiet:

4.3.1. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem ieguldījumu uz peļņas gūšanu vērsto raksturu parāda (lūdzu, pēc vajadzības atzīmējiet vienu vai vairākus):

□ vismaz 50 % no fonda kapitāla ir piešķīruši privātie ieguldītāji;

□ vismaz 30 % no fonda kapitāla ir piešķīruši privātie ieguldītāji tādiem pasākumiem, kas darbojas reģionos, kas tiesīgi pretendēt uz atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu vai EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

□ citi faktori, kas pamato citādu privātā kapitāla līmeni. Lūdzu, aprakstiet:

□ ir noslēgts līgums starp profesionālu fonda pārvaldītāju un fonda dalībniekiem, kas nosaka, ka pārvaldītāja atlīdzība ir saistīta ar fonda darbības rezultātiem, un kas skaidri nosaka fonda mērķus un ieguldījumu veikšanas laiku;

□ privātie ieguldītāji ir pārstāvēti lēmumu pieņemšanā;

□ fonda pārvaldei tiek piemērota labākā prakse un reglamentējoša pārraudzība.

4.4. □ Konkurences izkropļojumi starp ieguldītājiem un ieguldījumu fondiem ir samazināti līdz minimumam, ko parāda:

□ izsoles uzaicinājums, kurā izklāstīti jebkādi atviegloti noteikumi, kādi paredzēti privātiem ieguldītājiem;

□ ieguldījumu fonda gadījumā — publisks uzaicinājums ieguldītājiem, uzsākot fonda darbību;

□ shēmas gadījumā (piemēram, garantiju shēmas gadījumā) — tā aizvien ir atvērta jaunpienācējiem.

4.5. □ Katra ieguldījuma pamatā būs sīki izstrādāta darbības plāna esamība, lai noteiktu katra projekta dzīvotspēju.

4.6. □ Shēma paredz skaidru "izstāšanās mehānismu". Lūdzu, norādiet:

4.7. □ Vai ir paredzēta iespēja apgrozīt līdzekļus shēmas ietvaros?

4.8. □ Nozaru griezums. Mērķa uzņēmumi darbojas tikai vienā (dažās) ekonomikas nozarē(-ēs). Lūdzu, miniet, nozari(-es) un šādas izvēles pamatā esošos komerciālos un valsts politikas apsvērumus:

5. Atbalsta kumulācija

5.1. □ Ja shēma paredz atbalstu uzņēmumiem, kuros ieguldīti līdzekļi, vai tie jau ir atbalsta saņēmēji saskaņā ar citiem pamatprincipiem [59], tostarp saskaņā ar citām atļautām shēmām?

Lūdzu, norādiet:

5.2. □ Ja pašu kapitālu, kas piešķirts uzņēmumiem saskaņā ar riska kapitāla shēmu, izmanto, lai finansētu sākotnējos ieguldījumus, pētniecības un attīstības izmaksas vai citas izmaksas, kas ir attaisnojamas saskaņā ar citiem pamatprincipiem, vai ir ievērotas attiecīgās maksimālās robežas, ņemot vērā arī riska kapitāla shēmas atbalsta elementu? Lūdzu, norādiet:

6. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkādu citu informāciju, kas jūsu ieskatā ir būtiska attiecīgā pasākuma(-u) novērtēšanai saskaņā ar paziņojumu par atbalstu un riska kapitālu.

III 12.A DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA ATTIECĪBĀ UZ LAUKSAIMNIECĪBU

Lūdzu, ņemiet vērā, ka valsts atbalsta paziņošanas veidlapas III.12. daļa attiecas vienīgi uz darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu, tas ir, EK Līguma I pielikumā iekļauto produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību. Tomēr attiecībā uz lauksaimniecības produktu reklāmu noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai izņēmuma kārtā attiecas arī uz dažiem produktiem, kas nav iekļauti I pielikumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka īpašie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai neattiecas uz pasākumiem, kas saistīti ar I pielikumā iekļautu produktu pārstrādāšanu I pielikumā neiekļautajos produktos. Par šādiem pasākumiem jums jāaizpilda vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgā sadaļa.

1. Produkti, uz kuriem attiecas šī veidlapa

1.1. Vai pasākums attiecas uz jebkuru no turpmāk minētajiem produktiem, kuriem vēl netiek piemērota kopēja tirgus organizācija:

□ kartupeļi, izņemot cietes kartupeļus

□ zirgu gaļa

□ medus

□ kafija

□ korķa izstrādājumi

□ pasākums neattiecas ne uz vienu no šiem produktiem

2. Stimulējošā ietekme

2.1. Vai jūs varat apstiprināt, ka atbalsts netiks piešķirts darbiem, kas iesākti, vai darbībām, kuras uzsāktas pirms atbalsta pieteikums bijis pienācīgi iesniegts kompetentajām iestādēm un tās šo pieteikumu pieņēmušas ar saistošu spēku?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 3.5. un 3.6. punktu atbalstu, kas ar atpakaļejošu spēku piešķirts darbībām, kuras saņēmējs jau ir uzsācis, nevar uzskatīt par tādu, kam būtu nepieciešamais stimulējošais elements, un tas jāuzskata par darbības atbalstu (principā aizliegts saskaņā ar tiesību aktiem par valsts atbalstu).

3. Atbalsta veids

3.1. Kādu(-us) atbalsta veidu(-us) plānotais pasākums ietver?

3.1.1. □ Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās (Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1. punkts [60]. Lūdzu, aizpildiet šīs paziņojuma veidlapas III 12.a.i daļu).

3.1.2. □ Atbalsts ieguldījumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību (Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.2. punkts). Lūdzu, aizpildiet šīs paziņojuma veidlapas III 12.a.ii daļu.

3.1.3. □ Atbalsts ieguldījumiem, lai veicinātu lauksaimniecisko darbību dažādošanu (Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.3., 4.1. vai 4.2. punkts). Lūdzu, aizpildiet šīs paziņojuma veidlapas III 12.a.i daļas 10. sadaļu).

3.1.4. □ Atbalsts par papildu izmaksām vai ienākumu zudumiem, kas ciesti agrovides saistību dēļ; Lauksaimniecības pamatnostādņu 5.3. punkts). Lūdzu, aizpildiet šīs paziņojuma veidlapas III 12.b daļu).

3.1.5. □ Darbības atbalsts, kas saistīts ar vides aizsardzību (Lauksaimniecības pamatnostādņu 5.5. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.b daļu.

3.1.6. □ Atbalsts (izņemot ieguldījumu atbalstu), lai kompensētu apgrūtinājumus mazāk labvēlīgos apgabalos (Lauksaimniecības pamatnostādņu 6. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.c daļu.

3.1.7. □ Atbalsts jauno lauksaimnieku darbības sākšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 7. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.d daļu.

3.1.8. □ Priekšlaicīgas pensionēšanās vai lauksaimnieciskās darbības izbeigšanas atbalsts (Lauksaimniecības pamatnostādņu 8. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.e daļu.

3.1.9. □ Atbalsts ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības jaudu slēgšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 9. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.f daļu.

3.1.10. □ Atbalsts ražotāju grupām (Lauksaimniecības pamatnostādņu 10. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.g daļu.

3.1.11. □ Atbalsts, lai kompensētu kaitējumu lauksaimnieciskajai ražošanai vai lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļiem (Lauksaimniecības pamatnostādņu 11. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.h daļu.

3.1.12. □ Atbalsts zemes pārdalīšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 12. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.i daļu.

3.1.13. □ Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības veicināšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 13. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.j daļu).

3.1.14. □ Atbalsts tehniskā nodrošinājuma sagādāšanai lauksaimniecības nozarē (Lauksaimniecības pamatnostādņu 14. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.k daļu.

3.1.15. □ Atbalsts lopkopības nozarei (Lauksaimniecības pamatnostādņu 15. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.l daļu.

3.1.16. □ Atbalsts nomaļiem reģioniem un Egejas jūras salām (Lauksamniecības pamatnostādņu 16. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.m daļu.

3.1.17. □ Atbalsts pētniecībai un attīstībai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 17. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 6.a daļu.

3.1.18. □ Atbalsts lauksaimniecības produktu reklamēšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 18. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.o daļu.

3.1.19. □ Atbalsts subsidētu īstermiņa aizdevumu veidā (Lauksaimniecības pamatnostādņu 19. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.n daļu.

3.1.20. □ Atbalsts grūtības nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (Lauksaimniecības pamatnostādņu 20. punkts). Lūdzu, aizpildiet III 12.p daļu.

3.1.21. □ Atbalsts saistībā ar TSE testiem, kritušiem dzīvniekiem un kautuvju atkritumiem. Lūdzu, aizpildiet III 12.q daļu.

3.1.22. □ Nodarbinātības atbalsts. Lūdzu, aizpildiet vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgo sadaļu un III 3. daļu.

3.1.23. □ Lūdzu, aizpildiet III 2. daļu.

III 12.A.I DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU IEGULDĪJUMIEM LAUKU SAIMNIECĪBĀS

Šī paziņojuma veidlapa attiecas uz tādiem ieguldījumiem lauku saimniecībās, kas minēti pamatnostādņu 4.1., 4.1.2.2., 4.1.2.3., 4.1.2.4. un 4.3. punktā.

Dalībvalstīm jāizmanto šī veidlapa arī, lai paziņotu par atbalstu individuāliem ieguldījumiem, kuru attaisnotie izdevumi pārsniedz 12,5 miljonus EUR vai kuru atbalsta faktiskais apjoms pārsniedz 6 miljonus EUR (Regulas (EK) Nr. 1/2004 1. panta 3. punkts).

1. Atbalsta mērķi

1.1. Kurus no šādiem turpmāk minētiem mērķiem iecerēts sasniegt ar ieguldījumu palīdzību:

□ samazināt ražošanas izmaksas;

□ uzlabot un pārvietot ražošanu;

□ paaugstināt kvalitāti;

□ saglabāt un uzlabot dabisko vidi, higiēnas apstākļus un dzīvnieku labturības standartus;

□ veicināt lauksaimniecisko darbību dažādošanu.

Ja ar ieguldījumiem iecerēts sasniegt citus mērķus, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.1. punktu nav atļauts ieguldījumu atbalsts, ar kuru nav iecerēts sasniegt kādu no iepriekš minētajiem mērķiem.

1.2. Vai atbalsts skar vienkāršus kompensācijas ieguldījumus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.1. punktu nav atļauts atbalsts vienkāršiem kompensācijas ieguldījumiem.

2. Saņēmēji

2.1. Kas ir atbalsta saņēmēji?

□ lauksaimnieki;

□ ražotāju grupas;

□ citi (lūdzu, norādiet):

3. Atbalsta intensitāte

3.1. Lūdzu, miniet maksimālo valsts atbalsta likmi, izteiktu kā apjomu no attaisnotā ieguldījuma:

… mazāk labvēlīgos apgabalos (maks. 50 %);

… citos apgabalos (maks. 40 %);

… jauniem lauksaimniekiem mazāk labvēlīgos apgabalos (maks. 55 %);

… jauniem lauksaimniekiem citos apgabalos (maks. 45 %).

Ja atbalsta likmes ir augstākas, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.1.1.2. punktu atbalsta intensitāte nevar pārsniegt iepriekš minētās maksimālās robežas.

4. Atbilstības kritēriji

4.1. Vai atbalsts paredz, ka ieguldījumu atbalstu var piešķirt vienīgi:

- lauku saimniecībām, kuru ekonomisko dzīvotspēju var apliecināt ar tās perspektīvas novērtējumu?

□ | jā | □ | nē |

- lauku saimniecībām, kurās lauksaimniekam ir atbilstošas profesionālās iemaņas un kompetence?

□ | jā | □ | nē |

- lauku saimniecībām, kas atbilst Kopienas obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz jebkuru no 4.1. punkta jautājumiem ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.3. punktu ir jābūt izpildītiem visiem iepriekš minētajiem atbilstības kritērijiem, lai pasākums būtu tiesīgs saņemt atbalstu.

4.2. Vai atbalsts ir paredzēts, lai finansētu ieguldījumus, kas veikti, lai panāktu atbilstību jaunieviestiem obligātajiem standartiem [61] attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kuri ir šie standarti un kāds ir to juridiskais pamats:

4.3. Jauno lauksaimnieku gadījumā — vai pasākums nosaka, ka augstāku atbalsta intensitāti var piešķirt vienīgi piecu gadu laikā pēc darbības sākšanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.2. punktu maksimālās atbalsta likmes jaunajiem lauksaimniekiem 45 % un 55 % apmērā var piešķirt vienīgi piecu gadu laikā pēc darbības sākšanas.

5. Noieta tirgus

5.1. Vai ieguldījuma rezultātā palielināsies saimniecības ražošanas jauda?

□ | jā | □ | nē |

5.1.1. Ja atbilde ir "jā", vai ir pienācīgā līmenī novērtēta noieta tirgu esamība, ņemot vērā attiecīgos produktus, ieguldījumu veidus, kā arī esošo un paredzamo jaudu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.1.1.4. punktu atbalstu nevar piešķirt ieguldījumiem, kuru mērķis ir palielināt ražošanu, kam nevar atrast normālus noieta tirgus.

5.2. Vai atbalsts attiecas uz produktu, kam piemēroti ražošanas ierobežojumi vai Kopienas atbalsta ierobežojumi individuālu uzņēmumu līmenī?

□ | jā | □ | nē |

5.2.1. Ja atbilde ir "jā", vai ieguldījumi palielinās ražošanu tiktāl, ka tā pārsniegs šos ierobežojumus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.4. punktu atbalstu nevar piešķirt ieguldījumiem, kas palielinātu ražošanu tiktāl, ka tā pārsniegtu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar kopīgo tirgus organizāciju.

6. Izdevumi

6.1. Vai attaisnotie izdevumi ietver?

□ nekustamo īpašumu celtniecību, iegādi vai labiekārtošanu;

□ jaunas iekārtas un aprīkojumu, tostarp datoru programmatūru;

□ vispārējas izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu atalgojums, priekšizpētes veikšana, patentu un licenču iegāde, nepārsniedzot 12 % no attaisnotajiem izdevumiem);

□ zemes pirkumus, tostarp maksu par juridiskiem pakalpojumiem, nodokļus un zemes reģistrācijas izmaksas.

Ja attaisnotie izdevumi ietver citus posteņus, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.1.1.5. punktu ieguldījumu atbalsts atļauts vienīgi, lai segtu iepriekš uzskaitītos attaisnotos izdevumus.

6.2. Vai attaisnotie izdevumi ietver arī lietotu iekārtu pirkumus?

□ | jā | □ | nē |

6.2.1. Ja atbilde ir "jā", vai ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi?

- iekārtas pārdevējs ar rakstisku deklarāciju apliecinājis precīzu tās izcelsmi,

- iekārtai iepriekš nav piemērota valsts vai Kopienas palīdzība,

- šo iekārtu iegāde rada konkrētas priekšrocības programmai vai projektam vai tā nepieciešama īpašu apstākļu dēļ (piemēram, tajā brīdī nav pieejamas jaunas iekārtas),

- iegādes rezultātā samazināsies izmaksas, salīdzinot ar izmaksām, pērkot šādu iekārtu jaunu, tādējādi saglabājot labu izmaksu un ieguvumu samēru,

- iekārtām ir jābūt vajadzīgajiem tehniskajiem un/vai tehnoloģiskajiem parametriem, kas atbilst projekta prasībām.

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 13. parindi pie Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.5. punkta Komisija atļaus sniegt atbalstu lietotām iekārtām vienīgi, ja būs izpildīti iepriekš minētie nosacījumi.

6.3. Vai atbalsts tiks piešķirts ražošanas tiesību iegādei?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, paskaidrojiet, kā jūs esat iecerējis nodrošināt atbilstību Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.6. punktā noteiktajām prasībām.

6.4. Uz kādiem aspektiem atbalsts attiecas attiecībā uz dzīvnieku pirkumiem?

□ mājlopu pirkšanu pirmo reizi;

□ ieguldījumiem, kas paredzēti, lai uzlabotu mājlopu ģenētisko kvalitāti, nopērkot augstas kvalitātes vaislas dzīvniekus (vīriešu vai sieviešu dzimuma), kas reģistrēti ciltsgrāmatās, vai tiem līdzvērtīgus.

Ja tas attiecas uz citiem izdevumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.7. punktu atbalstu var piešķirt vienīgi iepriekš minētajiem attaisnotajiem izdevumiem.

6.5. Vai maksimālie izdevumi, par kuriem var piešķirt atbalstu, pārsniedz kopējo ieguldījumu robežu, ko dalībvalsts noteikusi atbalsta saņemšanai saskaņā ar Lauku attīstības regulas 7. pantu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.8. punktā noteikta iepriekš minētā vispārējā robeža izmaksām, par kādām var piešķirt atbalstu.

7. Atbalsts tradicionālās ainavas saglabāšanai

7.1. Vai atbalsts attiecas uz ieguldījumiem vai kapitālieguldījumiem, kas paredzēti lauku saimniecībās esošu neražojošu kultūras mantojuma iezīmju saglabāšanu?

□ | jā | □ | nē |

7.1.1. Ja atbilde ir "jā", kāda ir atbalsta maksimālā likme (lūdzu, norādiet)?

Maksimālā atbalsta likme: …

7.2. Vai atbalsts attiecas uz ieguldījumiem vai kapitālieguldījumiem, kas paredzēti, lai saglabātu saimniecības ražošanas aktīvu kultūras mantojuma iezīmes?

□ | jā | □ | nē |

7.2.1. Ja atbilde ir "jā", vai ieguldījuma rezultātā var palielināties saimniecības ražošanas jauda?

□ | jā | □ | nē |

7.2.2. Kādas ir maksimālās atbalsta likmes šāda veida ieguldījumiem (lūdzu, norādiet)?

□ Ieguldījumiem, kas nerada jaudu palielinājumu:

maks. atbalsta likme (mazāk labvēlīgos apgabalos) …

maks. atbalsta likme (citos apgabalos) …

Ja atbalsta likmes pārsniedz 75 % mazāk labvēlīgiem apgabaliem un 60 % citiem apgabaliem, lūdzu, ņemiet vērā, ka tad pasākums neatbilstu Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.2. punkta trešajai daļai.

□ Ieguldījumiem, kas rada jaudas palielinājumu:

maks. atbalsta likme (mūsdienīgi materiāli) …

maks. atbalsta likme (tradicionālo materiālu papildu izmaksas) …

Ja atbalsta likme pārsniedz normālās ieguldījumu atbalsta likmes (40 % vai 50 % mazāk labvēlīgiem apgabaliem) mūsdienīgu materiālu izmantošanai, lūdzu, ņemiet vērā, ka atbalsts tad neatbilstu maksimālajām robežām, kas noteiktas Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.1.2. punkta ceturtajā daļā.

8. Lauku ēku pārvietošana sabiedrības interesēs

8.1. Vai nepieciešamību pārvietot ēku(-as) rada piespiedu atsavināšana, kas saskaņā ar valsts likumiem rada tiesības uz kompensāciju?

□ | jā | □ | nē |

8.2. Vai pārvietošana ietver vienkārši esošo ēku demontāžu, aizvākšanu un uzstādīšanu no jauna?

□ | jā | □ | nē |

8.2.1. Ja atbilde ir "jā", kāda ir atbalsta intensitāte (maks. 100 %)?

8.3. Vai pārvietošanas rezultātā lauksaimnieks iegūst lielāku skaitu modernu ēku?

□ | jā | □ | nē |

8.3.1. Ja atbilde ir "jā", kāda ir lauksaimnieka paša iemaksa (lūdzu, norādiet)?

□ Mazāk labvēlīgos apgabalos (min. 50 %) …

□ Citos apgabalos (min. 60 %) …

□ Jauniem lauksaimniekiem mazāk labvēlīgos apgabalos (min. 45 %) …

□ Jauniem lauksaimniekiem citos apgabalos (min. 55 %) …

Ja lauksaimnieka paša iemaksa ir zemāka nekā iepriekš minētie sliekšņi, lūdzu, ņemiet vērā, ka šāds noteikums nebūtu atbilstošs Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.2.3. punkta ceturtajai daļai.

8.4. Vai pārvietošanas rezultātā tiks palielināta ražošanas jauda?

8.4.1. Ja atbilde ir "jā", kāda ir lauksaimnieka paša iemaksa (lūdzu, norādiet)?

□ Mazāk labvēlīgos apgabalos (min. 50 %) …

□ Citos apgabalos (min. 60 %) …

□ Jauniem lauksaimniekiem mazāk labvēlīgos apgabalos (min. 45 %) …

□ Jauniem lauksaimniekiem citos apgabalos (min. 55 %) …

Ja lauksaimnieka paša iemaksa ir zemāka nekā iepriekš minētie sliekšņi, lūdzu, ņemiet vērā, ka šis pasākums nebūtu atbilstošs Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.2.3. punkta piektajai daļai.

9. Ieguldījumi, kas attiecas uz vides aizsardzību un pilnveidošanu, higiēnas apstākļu uzlabošanu un dzīvnieku labturību

9.1. Vai ieguldījumu rezultātā tiek radītas papildu izmaksas saistībā ar vides aizsardzību un pilnveidošanu, higiēnas apstākļu uzlabošanu lopkopības uzņēmumos vai lauksaimniecības dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

9.2. Vai ieguldījumi pārsniedz Kopienas noteiktās spēkā esošās obligātās prasības?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kuras prasības tiek pārsniegtas:

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.2.4. punkta otro daļu augstāku atbalsta intensitāti var piešķirt vienīgi ieguldījumiem, kas pārsniedz Kopienas noteiktās spēkā esošās obligātās prasības.

9.3. Vai ieguldījums veikts, lai nodrošinātu atbilstību jaunieviestiem obligātajiem standartiem, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Īstenošanas regulas (EK) Nr. 445/2002 1. panta 2. punktā?

□ | jā | □ | nē |

9.4. Vai ieguldījumu rezultātā tiks palielināta ražošanas jauda?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.1.2.4. punktu augstāku atbalsta intensitāti nevar piešķirt ieguldījumiem, kuru rezultātā tiek palielināta ražošanas jauda.

9.5. Kāda ir atbalsta maksimālā intensitāte (lūdzu, norādiet)?

□ Ieguldījumiem mazāk labvēlīgos apgabalos (maks. 75 %)

□ Ieguldījumiem citos apgabalos (maks. 60 %)

Ja atbalsta maksimālā likme pārsniedz iepriekš minētos sliekšņus, lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākums neatbilstu Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.2.4. punktam.

9.6. Vai palielinājums ir tikai tādu papildu attaisnoto izmaksu apmērā, kas nepieciešamas, lai sasniegtu minēto mērķi?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1.2.4. punktu augstāku atbalsta intensitāti var piešķirt vienīgi par papildu izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu mērķi.

10. Atbalsts ieguldījumiem, lai veicinātu lauksaimniecisko darbību dažādošanu

10.1. Vai atbalsts attiecas uz lauksaimniecisko darbību dažādošanu:

□ darbībās, kas nav saistītas ar I pielikumā minēto produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (piem., lauku tūrisms)?

Šādā gadījumā, lūdzu, ņemiet vērā, ka nav piemērojami īpašie valsts atbalsta noteikumi, kas paredzēti I pielikuma produktiem. Lūdzu, skat. vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgo sadaļu.

□ darbībās, kas saistītas ar I pielikumā minēto produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (piem., tirdzniecības vietas celtniecība, lai pārdotu pašas lauku saimniecības saražotos produktus)?

10.2. Vai atbalsts skar pārstrādi un tirgdarbību saimniecībā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, aizpildiet (un pievienojiet) šīs paziņojuma veidlapas III.12.a.ii daļas eksemplāru (Atbalsts ieguldījumiem pārstrādes un tirdzniecības darbībās).

10.3. Ja atbalsts attiecas uz pārstrādes un/vai tirdzniecības darbībām saimniecībā — vai kopējie attaisnotie izdevumi pārsniedz robežu, kādu dalībvalsts saskaņā ar Lauku attīstības regulas 7. pantu noteikusi kopējiem ieguldījumiem, par kuriem var saņemt atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākums tiks novērtēts kā atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. Jums ir jāaizpilda un jāpievieno šīs paziņojuma veidlapas III.12.a.i daļas eksemplārs.

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākums tiks novērtēts kā atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstādē un tirdzniecībā. Jums ir jāaizpilda un jāpievieno šīs paziņojuma veidlapas III.12.a.ii daļas eksemplārs.

III 12.A II DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU IEGULDĪJUMIEM SAISTĪBĀ AR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PĀRSTRĀDI UN TIRDZNIECĪBU

Šī paziņojuma veidlapa attiecas uz atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā, kā minēts Lauksamniecības pamatnostādņu 4.2. un 4.3. punktā.

Dalībvalstīm jāizmanto šī veidlapa arī, lai paziņotu par atbalstu individuāliem ieguldījumiem, kuru attaisnotie izdevumi pārsniedz 12,5 miljonus EUR vai kuru atbalsta faktiskā summa pārsniedz 6 miljonus EUR (Regulas (EK) Nr. 1/2004 1. panta 3. punkts).

1. Atbalsta darbības joma

1.1. Vai atbalsts ieguldījumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību tiek piešķirts reģionālas atbalsta shēmas ietvaros?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda atbalsta novērtējums jāveic, pamatojoties uz pamatnostādnēm par valstu reģionālo palīdzību (OV C 74, 10.3.1998., 6. lpp.). Lūdzu, skat. vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgo daļu.

1.2. Vai atbalsts attiecas uz ieguldījumiem, lai veicinātu lauksaimniecisko darbību dažādošanu?

□ | jā | □ | nē |

2. Saņēmēji

2.1. Kas ir atbalsta saņēmēji?

□ lauksaimniecības uzņēmumi;

□ citi (lūdzu, norādiet):

3. Atbalsta intensitāte

3.1. Lūdzu, miniet maksimālo valsts atbalsta likmi, izteiktu kā apjomu no attaisnotā ieguldījuma:

… 1. mērķī noteiktajos reģionos (maks. 50 %);

… citos reģionos (maks. 40 %).

Ja atbalsta likmes ir augstākas nekā iepriekš minētās maksimālās robežas, lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākums neatbilstu Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.2.3. punktam.

4. Atbilstības kritēriji

4.1. Vai atbalsts paredz, ka ieguldījumu atbalstu var piešķirt vienīgi:

- uzņēmumiem, kuru ekonomisko dzīvotspēju var apliecināt ar to perspektīvas novērtējumu?

□ | jā | □ | nē |

- uzņēmumiem, kas atbilst Kopienas obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz jebkuru no 4.1. punkta jautājumiem ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.2.3. punktu ir jābūt izpildītiem visiem iepriekš minētajiem atbilstības kritērijiem.

4.2. Vai atbalsts ir paredzēts, lai finansētu ieguldījumus, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību jaunieviestiem obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

5. Attaisnotie izdevumi

5.1. Vai attaisnotie izdevumi ietver?

□ nekustamo īpašumu celtniecību, iegādi vai labiekārtošanu;

□ jaunas iekārtas un aprīkojumu, to skaitā datoru programmatūru;

□ vispārējas izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu atalgojums, priekšizpētes veikšana, patentu un licenču iegāde, nepārsniedzot 12 % no attaisnotajiem izdevumiem).

Ja attaisnotie izdevumi ietver citus posteņus, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 4.2.3. punktu ieguldījumu atbalsts atļauts vienīgi, lai segtu iepriekš uzskaitītos attaisnotos izdevumus.

6. Noieta tirgus

6.1. Vai noieta tirgus esamība ir novērtēta pienācīgā līmenī, ņemot vērā attiecīgos produktus, ieguldījumu veidus, kā arī esošo un paredzamo jaudu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.2.5. punktu atbalstu nevar piešķirt, ja nevar uzrādīt pietiekamus pierādījumus, ka attiecīgajiem produktiem var atrast normālus noieta tirgus.

6.2. Vai atbalsts attiecas uz produktu, uz kuru attiecas ražošanas ierobežojumi vai Kopienas atbalsta ierobežojumi individuālu uzņēmumu līmenī, īpaši atsaucoties uz noteikumiem, kas ietverti kopīgās tirgus organizācijās?

□ | jā | □ | nē |

6.2.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, paskaidrojiet, kā šie ierobežojumi ir ņemti vērā:

6.3. Vai atbalsts attiecas uz —

6.3.1. tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.2.5. punktu nav atļauts piešķirt atbalstu šādiem produktiem.

6.3.2. produktu pārstrādi un tirdzniecību cukura nozarē?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka Lauksaimniecības pamatnostādņu 18. parindē norādīts — atbalsts ieguldījumiem pārstrādes un tirdzniecības darbībām cukura nozarē vispār ir aizliegts saskaņā ar tirgus kopīgās organizācijas noteikumiem.

7. Vai atbalsts attiecas uz ieguldījumiem, kuru attaisnotie uzdevumi pārsniedz 25 miljonus EUR vai kuru atbalsta faktiskā summa pārsniegs 12 miljonus EUR?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka par šādu atbalstu īpaši jāpaziņo Komisijai saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu.

III 12.B DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR AGROVIDES ATBALSTU

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta pasākumu tādu lauksaimnieciskās ražošanas metožu atbalstam, kas paredzētas, lai aizsargātu vidi un uzturētu lauku ainavu (agrovidi), uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [62]5. punkts.

- Vai pasākums attiecas uz kompensāciju lauksaimniekiem, kas brīvprātīgi uzņemas agrovides saistības (pamatnostādņu 5.3. punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. papildinformācijas lapu, kas attiecas uz "atbalstu agrovides saistībām".

- Vai pasākums attiecas uz atbalstu lauksaimniekiem, lai kompensētu izmaksas, kas radušās, un ienākumu zudumus, kas cēlušies dēļ ierobežojumiem attiecībā uz lauksaimniecisku izmantošanu apgabalos, kuros ir vides ierobežojumi, kas radīti, īstenojot Kopienas vides aizsardzības noteikumos paredzētus obligātos ierobežojumus (pamatnostādņu 5.4. punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. papildinformācijas lapu, kas attiecas uz "atbalstu lauksaimniekiem apgabalos, uz kuriem attiecas vides ierobežojumi saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem".

- Vai atbalsts attiecas vienīgi uz vides ieguldījumiem (pamatnostādņu 5.2. punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. papildinformācijas lapu, kas attiecas uz "ieguldījumu atbalstu lauksaimniecības nozarē".

- Vai pasākums ir darbības atbalsts, kas atbrīvo uzņēmumus, ieskaitot lauksaimnieciskos ražotājus, no izmaksām, kas rodas sakarā ar to radīto piesārņojumu vai traucējumu (pamatnostādņu 5.5. punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. papildinformācijas lapu, kas attiecas uz "darbības atbalstu".

- Vai vides atbalstam ir citi mērķi, piemēram, apmācība un konsultāciju pakalpojumi, lai palīdzētu lauksaimnieciskajiem ražotājiem (pamatnostādņu 5.6. punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. papildinformācijas lapu, kas attiecas uz pamatnostādņu 13. un 14. punktu.

- Citi?

Lūdzu, sniedziet pasākuma(-u) pilnīgu aprakstu: …

ATBALSTS AGROVIDES SAISTĪBĀM (PAMATNOSTĀDŅU 5.3. PUNKTS)

1. Pasākuma mērķis

1.1. Kuru no turpmāk minētajiem īpašajiem mērķiem atbalsta pasākums veicina?

□ lauksaimniecības zemes izmantošanas veidi, kas ir savienojami ar vides, ainavas un tās īpatnību, dabas resursu, augsnes un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un uzlabošana, samazina ražošanas izmaksas;

□ videi draudzīga lauksaimniecības ekstensifikācija un zemas intensitātes ganību sistēmu apsaimniekošana, uzlabo un pārvieto ražošanu;

□ tādu apdraudētu apstrādājamo zemju saglabāšana, kurām piemīt augsta dabas vērtība, paaugstina kvalitāti; ainavu un vēsturisko īpatnību saglabāšana lauksaimniecības zemē;

□ vides plānošanas izmantošana lauksaimniecības praksē.

Ja ar pasākumu nav iecerēts sasniegt nevienu no iepriekš minētajiem mērķiem, lūdzu, norādiet, kādus mērķus vides aizsardzības jomā ir iecerēts sasniegt (lūdzu, iesniedziet sīku aprakstu):

1.1.1. Ja minētais pasākums jau iepriekš ir bijis pieteikts, tad kādi rezultāti tika sasniegti vides aizsardzības jomā?

2. Atbilstības kritēriji

2.1. Vai atbalsts tiks piešķirts vienīgi lauksaimniekiem, kas uzņemas agrovides saistības vismaz pieciem gadiem?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Vai visām vai konkrēta veida saistībām būs vajadzīgs īsāks vai ilgāks laika posms?

□ | jā | □ | nē |

2.2.1. Ja atbilde ir apstiprinoša, lūdzu, miniet iemeslus, kas pamato šādu laika posmu:

2.3. Lūdzu, apstipriniet, ka atbalsts netiks piešķirts, lai kompensētu agrovides saistības, kas neprasa darīt neko vairāk, kā parastas labas lauksaimniecības prakses piemērošana:

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 5.3. punktu nav atļauts atbalsts agrovides saistībām, kas neprasa darīt neko vairāk, kā parasta labas lauksaimniecības prakses piemērošana.

2.3.1. Lūdzu, aprakstiet, kāda(-as) ir attiecīgā labas lauksaimniecības prakse(-es) un paskaidrojiet, kā agrovides saistības prasa darīt ko vairāk, kā piemērojot šo praksi:

3. Atbalsta apjoms

3.1. Lūdzu, norādiet, kāds ir atbalsta maksimālais apjoms, kas piešķirams, pamatojoties uz tās saimniecības teritoriju, kurai tiek piemērotas agrovides saistības:

□ specializētām daudzgadīgām kultūrām … (maksimālais maksājums 900/ha)

□ viengadīgām kultūrām… (maksimālais maksājums 600 EUR/ha)

□ citiem zemes izmantošanas veidiem… (maksimālais maksājums 450 EUR/ha)?

□ citiem? …

3.1.1. Ja "citiem", lūdzu, pamatojiet to atbilstību pamatnostādņu 5.3.2. punkta noteikumiem un Regulas (EK) Nr. 1257/1999 [63]. panta 2. punkta noteikumiem.

3.2. Vai atbalsta pasākums tiek piešķirts ik gadu?

□ | jā | □ | nē |

3.2.1. Ja atbilde ir noliedzoša, lūdzu, miniet iemeslus, kas pamato citu laika posmu:

3.3. Vai ikgadējā atbalsta summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz:

- ienākumu zudumiem,

- papildu izmaksām, kas rodas no uzņemtajām saistībām, un

- nepieciešamību sniegt stimulu lielākais 20 % apmērā no ienākumu zudumiem un potenciālajiem ienākumiem,

- jebkādu tādu bezatlīdzības kapitālieguldījumu izmaksām, kas nepieciešami, lai izpildītu saistības?

3.3.1. Izskaidrojiet aprēķina metodes, kas izmantotas, nosakot atbalsta apjomu.

3.4. Vai robežlīmenis tādu ienākumu zudumu un papildu izmaksu aprēķināšanai, kas rodas no uzņemto saistību izpildes, ir parastā labas lauksaimniecības prakse?

□ | jā | □ | nē |

3.4.1. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, paskaidrojiet, kāds robežlīmenis ņemts vērā.

3.5. Vai maksājumus veic par ražošanas vienībām?

□ | jā | □ | nē |

3.5.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, izskaidrojiet iemeslus, kas pamato metodi un iniciatīvas, kuras uzsāktas, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas maksimālās summas par gadu, par kurām var saņemt Kopienas atbalstu un kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1257/1999 pielikumā.

ATBALSTS LAUKSAIMNIEKIEM APGABALOS, KUR PASTĀV KOPIENAS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTI VIDES IEROBEŽOJUMI (PAMATNOSTĀDŅU 5.4. PUNKTS)

1. Pasākuma mērķis

1.1. Vai pasākuma mērķis ir kompensēt lauksaimniekiem izmaksas, kas radušās, un ienākumu zudumus, kas cēlušies dēļ ierobežojumiem attiecībā uz lauksaimniecisku izmantošanu apgabalos, kuros ir vides ierobežojumi, kas radušies, īstenojot Kopienas vides aizsardzības noteikumos paredzētus ierobežojumus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 5.4. punktu nav atļauts atbalsts, lai kompensētu citas izmaksas, kā vien tās, kas rodas no obligātajiem ierobežojumiem, kuru pamatā ir Kopienas vides aizsardzības noteikumi.

2. Atbilstības kritēriji

2.1. Vai izmaksa, kas radušās, un ienākumu zudumi, kas cēlušies dēļ ierobežojumiem attiecībā uz lauksaimniecisku izmantošanu apgabalos, kuros ir vides ierobežojumi, ir lauksaimniekiem uzlikti, īstenojot ierobežojumus, kuru pamatā ir Kopienas vides aizsardzības noteikumi?

□ | jā | □ | nē |

2.1.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet sīkāk visas ziņas, kas saistītas ar attiecīgajiem Kopienas vides aizsardzības noteikumiem:

2.1.2. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 5.4. punktu nav atļauts atbalsts, lai kompensētu citas izmaksas, kas rodas no obligātajiem ierobežojumiem, kuru pamatā ir Kopienas vides aizsardzības noteikumi.

2.2. Vai plānotie kompensācijas pasākumi ir nepieciešami, lai atrisinātu īpašas problēmas, kas izraisījuši šie noteikumi?

□ | jā | □ | nē |

2.2.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, paskaidrojiet, kādēļ šis pasākums ir nepieciešams:

2.2.2. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 5.4.1. punktu var atļaut vienīgi maksājumus, kas nepieciešami, lai atrisinātu īpašas problēmas, ko izraisa šie noteikumi.

2.3. Vai atbalsts tiks piešķirts vienīgi par saistībām, kas pārsniedz labu lauksaimniecības praksi?

□ | jā | □ | nē |

2.3.1. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 5.4. punkta noteikumiem:

2.4. Vai atbalsts piešķirts, pārkāpjot principu, ka maksā piesārņotājs?

□ | jā | □ | nē |

2.4.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet visus elementus, kas pamato, ka atbalsts ir pamatots un ka tas ir pagaidu un degresīvs atbalsts:

3. Atbalsta apjoms

3.1. Lūdzu, norādiet, kāds ir atbalsta maksimālais apjoms, kas piešķirams, pamatojoties uz tās saimniecības teritoriju, kurai tiek piemēroti ierobežojumi:

□ … maksimālajam maksājumam 200 EUR/ha?

□ … citam apjomam?

3.1.1. Ja ir cits apjoms, lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 5.4.1. punkta noteikumiem un Regulas (EK) Nr. 1257/1999 [64] 16. panta noteikumiem.

3.2. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi pasākumi veikti, lai nodrošinātu, ka maksājumi noteikti tādā līmenī, kas izvairās no pārmērīgas kompensācijas:

3.3. Vai kompensācijas maksājumi attiecas uz mazāk labvēlīgiem apgabaliem?

□ | jā | □ | nē |

3.3.1. Ja atbilde ir "jā", vai šo apgabalu kopējā platība kopā ar citiem apgabaliem, ko var pielīdzināt mazāk labāk labvēlīgiem apgabaliem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1257/199920. pantam, pārsniedz 10 % no dalībvalsts platības?

□ | jā | □ | nē |

3.3.1.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 5.4.1. punkta noteikumiem:

DARBĪBAS ATBALSTS (PAMATNOSTĀDŅU 5.5. PUNKTS)

1. Pasākuma mērķis

1.1. Kādus mērķus iecerēts sasniegt vides aizsardzības jomā:

□ kompensēt izmaksas, kas rodas no jaunām, obligātām valsts vides prasībām, kas pārsniedz esošos Kopienas noteikumus?

□ kompensēt papildu izmaksas, kas rodas, izmantojot videi draudzīgas izejvielas salīdzinājumā ar parastajiem ražošanas procesiem (piemēram, atbalsts biodegvielu attīstībai)?

□ kompensēt starptautiskas konkurētspējas zudumu?

□ citi? Lūdzu, norādiet: …

2. Atbalsts, lai kompensētu izmaksas, kas rodas no jaunām obligātām valsts vides prasībām

2.1. Vai atbalsts tiks piešķirts, lai izpildītu valsts vides prasības, kas pārsniedz esošos Kopienas noteikumus?

□ | jā | □ | nē |

2.1.1. Ja atbilde ir apstiprinoša, lūdzu, aprakstiet, kādi ir attiecīgie Kopienas standarti un kā valsts standarti tos pārsniedz?

2.1.2. Ja atbilde ir noliedzoša, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 5.5.2. punktu atbalstu nevar piešķirt.

2.2. Vai atbalsts ir nepieciešams, lai kompensētu konkurētspējas zaudējumu starptautiskā līmenī?

Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc/kā šīs pasākums nepieciešams šim nolūkam: …

2.3. Vai atbalsts tiek piešķirts ne vairāk kā uz pieciem gadiem un vai tas ir degresīvs?

□ | jā | □ | nē |

2.3.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet atbalsta izmaksas kārtību:

2.3.2. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 5.5.2. punkta noteikumiem:

2.4. Kāda ir pasākumam plānotā maksimālā atbalsta summa?

2.5. Kādas garantijas ir paredzētas, lai nodrošinātu, ka atbalsta sākotnējā summa nepārsniegs summu, kas nepieciešama, lai kompensētu ražotājam papildu izmaksas, ko rada attiecīgo valsts noteikumu ievērošana salīdzinājumā ar izmaksām, ko rada attiecīgo Kopienas noteikumu ievērošana? Lūdzu, norādiet:

3. Atbalsts, lai kompensētu papildu izmaksas, kas rodas, izmantojot videi draudzīgas izejvielas

3.1. Lūdzu, aprakstiet un norādiet visus elementus, kas pamato, ka atbalsts ir nepieciešams, lai kompensētu papildu izmaksas, kas rodas, izmantojot videi draudzīgas izejvielas, salīdzinājumā ar parastajiem ražošanas procesiem:

3.2. Kādā mērā jauno izejvielu izmantošana ir videi draudzīgāka salīdzinājumā ar parastajiem ražošanas procesiem? Lūdzu, pamatojiet:

3.3. Vai atbalsta apjoms aprobežojas ar papildu izmaksu ietekmes neitralizēšanu?

3.3.1. Lūdzu, paskaidrojiet, kā šo atbalsta apjoma ierobežojumu var pārbaudīt un kā tas ir nodrošināts:

3.4. Vai projekts paredz garantijas, ka atbalsta apjoms regulāri tiks iesniegts pārskatīšanai vismaz reizi piecos gados, lai ņemtu vērā izmaiņas dažādu izejvielu relatīvajās izmaksās un komerciālo labumu, kādu var gūt, izmantojot videi draudzīgākas izejvielas?

□ | jā | □ | nē |

3.4.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet, kā šī garantija jāpiemēro praksē:

3.4.2. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, pamatojiet garantijas neesamību un šī apstākļa atbilstību pamatnostādņu 5.5.3. punkta noteikumiem:

III 12.C DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU, LAI KOMPENSĒTU APGRŪTINĀJUMUS MAZĀK LABVĒLĪGOS APGABALOS

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalstu, kura mērķis ir kompensēt dabiskus apgrūtinājumus mazāk labvēlīgos apgabalos, kas minēti Lauksaimniecības pamatnostādņu 6. punktā.

1. Vai atbalsta pasākums ir apvienots ar atbalstu saskaņā ar Lauku attīstības regulu?

□ | jā | □ | nē |

2. Vai jūs vara apstiprināt, ka lauksaimniekam piešķirtais kopējais atbalsts nepārsniegs apjomus, kas noteikti saskaņā ar regulas 15. pantu?

□ | jā | □ | nē |

(Norādiet summu) …

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksamniecības pamatnostādņu 6.2. punktu maksimālais atbalsts, ko var piešķirt kompensācijas pabalsta veidā, nevar pārsniegt iepriekš minēto apjomu.

3. Vai pasākums paredz, ka jāizpilda šādi turpmāk minēti atbilstības kritēriji?

□ Lauksaimniekiem jāapstrādā minimālā zemes platība (lūdzu, norādiet, kāda ir minimālā platība):

□ Lauksaimniekiem jāapņemas veikt savu lauksaimniecisko darbību mazāk labvēlīgajā apgabalā vismaz piecus gadus pēc pirmā kompensācijas pabalsta maksājuma;

□ Lauksaimniekiem jāpiemēro parastā labas lauksaimniecības prakse, kas savienojama ar nepieciešamību sargāt vidi un saglabāt lauku ainavu, jo īpaši, īstenojot ilgtspējīgu lauksaimniecību.

□ | jā | □ | nē |

4. Vai pasākums paredz, ka, ja tādu vielu atliekas, kas ir aizliegtas saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK, vai tādu vielu atliekas, kas ir atļautas saskaņā ar minēto direktīvu, bet tiek izmantotas nelegāli, tiek atklātas, ievērojot Padomes Direktīvas 96/23/EK attiecīgos noteikumus, dzīvniekā, kas pieder ražotāja govslopu ganāmpulkam, vai ja neatļauta viela vai produkts, vai viela vai produkts, kas ir atļauts saskaņā ar Direktīvu 96/22/EC, bet tiek turēts nelikumīgi, jebkurā veidā tiek atrasts ražotāja saimniecībā, tad ražotāju izslēdz no kompensācijas pabalstu saņemšanas par šo atklāšanas kalendāro gadu?

□ | jā | □ | nē |

5. Vai pasākums paredz, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā izslēgšanas laika posmu atkarībā no pārkāpuma smaguma var pagarināt līdz pieciem gadiem no tā gada, kad tika atklāts atkārtotais pārkāpums?

□ | jā | □ | nē |

6. Vai pasākums paredz, ka tiek piemēroti 4. jautājumā noteiktie sodi, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs rada šķēršļus pārbaužu laikā vai to paraugu ņemšanas laikā, kas ir vajadzīgi, lai piemērotu valsts atkritumu kontroles programmas, vai kad tiek veikta izmeklēšana un pārbaudes, kas paredzētas saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK?

□ | jā | □ | nē |

III 12.D DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU JAUNO LAUKSAIMNIEKU DARBĪBAS SĀKŠANAI

Šī paziņojuma veidlapa attiecas uz atbalstu, ko piešķir jauno lauksaimnieku darbības sākšanai, kā minēts Lauksamniecības pamatnostādņu 7. punktā.

1. Atbilstības kritēriji

Lūdzu, ņemiet vērā, ka valsts atbalstu jauno lauksaimnieku darbības sākšanai var piešķirt vienīgi, ja tas atbilst tādiem pašiem nosacījumiem, kādi Lauku attīstības regulā noteikti attiecībā uz līdzfinansētu atbalstu un jo īpaši tās 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

1.1. Vai ir izpildīti šādi turpmāk minēti nosacījumi?

- lauksaimnieks ir jaunāks par 40 gadiem;

- lauksaimniekam ir atbilstīgas profesionālās iemaņas un kompetence;

- lauksaimnieks pirmo reizi dibina lauku saimniecību;

- lauksaimnieka saimniecība ir pierādāmi dzīvotspējīga;

- lauksaimnieka saimniecība atbilst obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību.

□ | jā | □ | nē |

Ja jūs atbildējāt "nē" uz jebkuru no šiem jautājumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka pasākums nebūtu atbilstošs Lauku attīstības regulas 8. pantā noteiktajām prasībām un saskaņā ar pamatnostādnēm to nevarētu atļaut.

1.2. Vai pasākums paredz, ka iepriekš minētajām atbilstības prasībām jābūt izpildītām laikā, kad tiek pieņemts individuālais lēmums piešķirt atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Vai pasākums paredz laika posmu, kas nepārsniedz trīs gadus pēc darbības sākšanas, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz profesionālajām iemaņām un kompetenci, ekonomisko dzīvotspēju un obligātajiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību?

□ | jā | □ | nē |

1.4. Vai pasākums paredz, ka lauksaimniekam jābūt noteiktam par saimniecības vadītāju?

□ | jā | □ | nē |

1.4.1. Ja atbilde ir "nē", kādi nosacījumi tiek piemēroti situācijā, kad jaunais lauksaimnieks nav noteikts par saimniecības vienīgo vadītāju? Lūdzu, aprakstiet:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauku attīstības regulas 8. pantu šiem nosacījumiem jābūt līdzvērtīgiem ar nosacījumiem, kādi tiek prasīti attiecībā uz jauno lauksaimnieku, kas dibina lauku saimniecību kā tās vienīgais vadītājs.

2. Maksimālais atbalsts, kādu var atļaut

2.1. Vai atbalsts ir apvienots ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Lauku attīstības regulu?

□ | jā | □ | nē |

2.2. Vai darbības sākšanas atbalsts ietver?

□ vienreizēju prēmiju (maks. 25000 EUR)?

… (lūdzu, norādiet apjomu)

un/vai

□ procentu subsīdiju par aizdevumiem, kas paņemti, lai segtu izmaksas, kas radušās no darbības sākšanas (maks. kapitalizētā vērtība 25000 EUR)?

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet aizdevuma nosacījumus (procentu likmi, ilgumu, labvēlības periodu utt.):

2.3. Vai jūs varat apstiprināt, ka apvienotais kopējais atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar Lauku attīstības regulu, un atbalsts, kas piešķirts valsts atbalsta veidā, nepārsniegs apjomus, kas noteikti abu veidu atbalstam (25000 EUR vienreizējai prēmijai; 25000 EUR subsidētam aizdevumam)?

□ | jā | □ | nē |

2.4. Vai ir paredzēts piešķirt papildu valsts atbalstu, kas pārsniedz šos limitus?

□ | jā | □ | nē |

2.4.1. Ja atbilde ir "jā", kāds ir paredzētā papildu valsts atbalsta apjoms (maks. 25000 EUR)?

2.4.2. Lūdzu, sniedziet pierādījumus, ka papildu valsts atbalstu pamato ļoti augstas darbības sākšanas izmaksas attiecīgajā reģionā:

III 12.E DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR PRIEKŠLAICĪGAS PENSIONĒŠANĀS VAI LAUKSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZBEIGŠANAS ATBALSTU

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta shēmām, kas paredzētas, lai veicinātu vecāka gadagājuma lauksaimniekus priekšlaicīgi pensionēties kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksamniecības nozarē [65]8. punktā un Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 [66]10.–12. pantā.

1. Pasākuma mērķis

1.1. Kuru no turpmāk minētajiem īpašajiem mērķiem atbalsta pasākums cenšas sasniegt?

□ sniegt ienākumus vecāka gadagājuma lauksaimniekiem, kas izlemj izbeigt lauksaimniecisko darbību?

□ veicināt šādu vecāka gadagājuma lauksaimnieku aizstāšanu ar lauksaimniekiem, kas spējīgi vajadzības gadījumā uzlabot palikušo lauku saimniecību ekonomisko dzīvotspēju?

□ iedalīt lauksaimniecības zemi nelauksaimnieciskai izmantošanai, ja tajā nav iespējams veikt lauksaimniecisko darbību apmierinošas ekonomiskās dzīvotspējas apstākļos?

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu un Regulas (EK) Nr. 1257/199910. pantu priekšlaicīgas pensionēšanās atbalstu nevar atļaut, ja plānotais pasākums nedod ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

1.2. Vai priekšlaicīgas pensionēšanās atbalsts ietver pasākumus, lai sniegtu ienākumus laukstrādniekiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

2. Atbilstības kritēriji

2.1. Vai atbalstu piešķirs vienīgi tad, kad lauku saimniecības nodevējs:

- galīgi pārtrauc visas komerclauksaimniecības darbības; tomēr viņš var turpināt nekomerciālu lauksaimniecisko darbību un saglabāt ēku izmantošanu,

- nodošanas laikā ir ne mazāk kā 55 gadus vecs, bet vēl nav sasniedzis parasto pensionēšanās vecumu un

- ir veicis lauksaimniecisko darbību 10 gados pirms nodošanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu apvienojumā ar Padomes Regulas Nr. 1257/199911. pantu atbalstu nevar atļaut, ja lauku saimniecības nodevējs neatbilst visiem šiem nosacījumiem.

2.2. Vai atbalstu piešķirs vienīgi tad, kad lauku saimniecības pārņēmējs:

- stājas nodevēja vietā kā lauku saimniecības vadītājs vai arī pārņem visu vai daļu no atbrīvotās zemes. Pārņēmēja lauku saimniecības ekonomiskā dzīvotspēja jāuzlabo tādā laika posmā un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas jānosaka pamatojoties jo īpaši uz pārņēmēja profesionālajām iemaņām un kompetenci, kā arī platību un darba un ieņēmumu apjomu atbilstoši reģionam un ražošanas veidam,

- tam piemīt atbilstošas profesionālās iemaņas un kompetence un

- apņemas veikt lauksaimniecisko darbību lauku saimniecībā ne mazāk kā

- piecus gadus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu apvienojumā ar Padomes Regulas Nr. 1257/199911. pantu atbalstu nevar atļaut, ja nodevējs neatbilst visiem šiem nosacījumiem.

2.3. Ja atbalsts, kas paredzēts, lai atbalstītu priekšlaicīgu pensionēšanos, ietver pasākumus, lai sniegtu ienākumus laukstrādniekiem, lūdzu, apstipriniet, ka atbalsts netiks piešķirts, ja strādnieki neatbildīs visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

- pārtrauc visus darbus lauku saimniecībā galīgi,

- ir ne mazāk kā 55 gadus vecs, bet vēl nav sasniedzis parasto pensionēšanās vecumu,

- iepriekšējo piecu gadu laikā vismaz pusi no sava darba laika veltījis darbam kā ģimenes palīgs vai kā laukstrādnieks lauku saimniecības darbā,

- četru gadu ilgā laika posmā pirms lauku saimniecības nodevēja priekšlaicīgās pensionēšanās strādājis nodevēja lauku saimniecībā laiku, kas līdzvērtīgs vismaz divu gadu pilnas slodzes darbam, un

- ir piederīgs sociālā nodrošinājuma shēmai.

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu un Padomes Regulas Nr. 1257/199911. pantu nevar atļaut atbalstu, lai sniegtu ienākumus laukstrādniekiem, ja tie neatbilst visiem šiem nosacījumiem.

2.4. Lūdzu, norādiet, vai lauku saimniecības pārņēmējs faktiski ir "pārņēmējs, kurš neveiks lauksaimniecisku darbību" jebkādas tādas citas personas vai struktūras nozīmē, kas pārņem atbrīvoto zemi, lai izmantotu to nelauksaimnieciskiem nolūkiem, piemēram, mežsaimniecībai vai ekoloģisko rezervju izveidošanai tādā veidā, kas savienojams ar lauku vides kvalitātes aizsardzību vai uzlabošanu:

2.5. Vai ir iespējams nodrošināt, ka visi atbilstības kritēriji, kas noteikti lauku saimniecības nodevējam, kā arī pārņēmējam, kas veiks lauksaimniecisko darbību, pārņēmējam, kas neveiks lauksaimniecisko darbību, un vajadzības gadījumā laukstrādniekam, tiks piemēroti visā laika posmā, kamēr nodevējs saņem plānoto priekšlaicīgas pensionēšanās atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu apvienojumā ar Padomes Regulas Nr. 1257/199911. pantu nav atļauts atbalsts, ja visas šīs prasības minētajā laika posmā nav nodrošinātas.

3. Atbalsta apjoms

3.1. Vai atbalsta pasākums ir apvienots ar atbalstu saskaņā ar Lauku attīstības regulu?

□ | jā | □ | nē |

3.1.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet īsu šāda līdzfinansēta atbalsta kārtības aprakstu un norādiet apjomu:

3.2. Lūdzu, norādiet, kāds ir atbalsta maksimālais apjoms, kas piešķirams par vienu lauku saimniecības nodevēju:

□ … par vienu nodevēju un gadu (gada maksimālā summa 15000 EUR par vienu nodevēju un maksimālā kopsumma 150000 EUR par vienu nodevēju).

Ja maksimālie apjomi nav ievēroti, lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 8. punkta un Regulas (EK) Nr. 1257/199912. panta noteikumiem.

3.3. Lūdzu, norādiet, kāds ir atbalsta maksimālais apjoms, kas piešķirams par vienu laukstrādniekam:

□ … par vienu laukstrādnieku un gadu (gada maksimālais apjoms 3500 EUR par vienu laukstrādnieku un maksimālā kopsumma 35000 EUR par vienu laukstrādnieku).

Ja maksimālie apjomi nav ievēroti, lūdzu, pamatojiet tā atbilstību pamatnostādņu 8. punkta un Regulas (EK) Nr. 1257/199912. panta noteikumiem.

3.4. Vai lauku saimniecības nodevējs saņem parasto izdienas pensiju, kādu maksā dalībvalsts?

□ | jā | □ | nē |

3.4.1. Ja atbilde ir "jā", vai plānotais priekšlaicīgas pensionēšanās atbalsts ir piešķirts kā papildinājums, ņemot vērā valsts izdienas pensijas apjomu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu un Padomes Regulas Nr. 1257/199912. pantu tiek prasīts, lai apjomu, ko maksā kā parasto izdienas pensiju, ņem vērā, aprēķinot maksimālos apjomus, kas piešķirami saskaņā ar priekšlaicīgas pensionēšanās shēmām.

4. Ilgums

4.1. Vai ir iespējams nodrošināt, ka plānotā priekšlaicīgas pensionēšanās atbalsta ilgums nepārsniegs kopējo laika posmu 15 gadus nodevējam un 10 gadus laukstrādniekam un ka vienlaikus tas nebūs ilgāk par nodevēja 75. dzimšanas dienu un laukstrādniekam nebūs ilgāk par parasto pensionēšanās vecumu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 8. punktu apvienojumā ar Padomes Regulas Nr. 1257/199912. pantu nav atļauts atbalsts, ja plānotajā shēmā nav nodrošinātas visas šīs prasības.

III 12.F DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTA SHĒMĀM RAŽOŠANAS, PĀRSTRĀDES UN TIRDZNIECĪBAS JAUDU SLĒGŠANAI

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta shēmām, kas paredzētas, lai veicinātu jaudu atmešanu kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [67] 9. punktā.

1. Prasības

1.3. Vai plānotā shēma paredz, ka:

- atbalstam jābūt saskaņā ar attiecīgās nozares vispārējām interesēm,

- tajā jāparedz atbalsta saņēmēja līdzdalība,

- jābūt izslēgtai varbūtībai, ka atbalstu izmanto uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, un ka

- nedrīkst pieļaut kapitāla vērtības un paredzamo ienākumu zuduma pārmērīgu kompensāciju?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9. punktu atbalstu nevar piešķirt, ja šie nosacījumi nav izpildīti.

"ABALSTAM JĀBŪT SASKAŅĀ AR ATTIECĪGĀS NOZARES VISPĀRĒJĀM INTERESĒM"

1.2. Uz kādu nozari vai nozarēm shēma attiecas?

1.3. Vai šīm nozarēm ir piemēroti ražošanas limiti vai kvotas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

1.4. Vai var uzskatīt, ka šajā nozarē(-ēs) ir jaudas pārpalikums reģionālā vai valsts mērogā?

□ | jā | □ | nē |

1.4.1. Ja atbilde ir "jā" —

1.4.1.1. Vai plānotā atbalsta shēma ir saskaņota ar Kopienas pasākumiem ražošanas jaudu samazināšanai?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, aprakstiet šos pasākumus un pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu saskaņotību:

1.4.1.2. Vai plānotā atbalsta shēma ir daļa no nozares pārstrukturēšanas programmas, kurai ir noteikti mērķi un konkrēts grafiks?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet programmu: . …

1.4.1.3. Kāds ir plānotā atbalsta shēmas ilgums? …

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.2. punktu Komisija var atļaut šāda veida atbalstu vienīgi, ja tam paredzēts ierobežots ilgums.

1.4.2. Ja atbilde ir "nē", vai jauda tiek slēgta sanitāru vai vides iemeslu dēļ?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet: …

1.5. Vai var nodrošināt, ka nevar tikt maksāts atbalsts, kas var negatīvi ietekmēt attiecīgo kopīgo tirgus organizāciju mehānismus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.3. punktu nevar atļaut atbalstu, kas nelabvēlīgi ietekmē attiecīgo kopīgo tirgus organizāciju mehānismus.

1.6. Vai šī atbalsta shēma ir pieejama ar vienādiem nosacījumiem visiem uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nozarē?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.6. punktu atbalsta shēmai, lai tā saņemtu Komisijas atļauju, ir jānodrošina, ka tiek ievērots šis nosacījums.

"TAJĀ JĀPAREDZ ATBALSTA SAŅĒMĒJA LĪDZDALĪBA"

1.7. Kāda rakstura līdzdalību plānotā shēma prasa no saņēmēja?

1.8. Vai šī līdzdalība paredz pieņemt galīgu un neatsaucamu lēmumu demontēt vai galīgi slēgt attiecīgās ražošanas jaudas?

□ | jā | □ | nē |

1.8.1. Ja atbilde ir "jā",

- vai ir iespējams pierādīt, ka šīs saistības ir saņēmējam juridiski saistošas?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, pamatojiet: …

- vai ir iespējams nodrošināt, lai šīs saistības būtu saistošas arī jebkādam nākotnē iespējamam attiecīgās iekārtas pircējam?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, pamatojiet: …

1.8.2. Ja atbilde ir "nē", lūdzu aprakstiet šīs saņēmēja līdzdalības raksturu:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.4. punktu gadījumā, ja ražošanas jaudas jau ir galīgi slēgtas vai to slēgšana ir nenovēršama – tajā nav atbalsta pretendenta līdzdalības un atbalstu nedrīkst piešķirt.

"JĀBŪT IZSLĒGTAI VARBŪTĪBAI, KA ATBALSTU IZMANTO UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI UN PĀRSTRUKTURĒŠANAI"

1.9. Vai plānotā shēma paredz, ka gadījumā, ja atbalsta pretendentam ir finansiālas grūtības, atbalstu vērtēs saskaņā ar Kopienas pamatnostādnēm par grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanu un pārstrukturēšanu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.5. punktu Komisija nevar atļaut jaudas atmešanas atbalstu grūtībās nonākušam uzņēmumam un šāds atbalsts jānovērtē saskaņā ar glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalstu.

"NEDRĪKST PIEĻAUT KAPITĀLA VĒRTĪBAS UN PAREDZAMO IENĀKUMU ZUDUMA PĀRMĒRĪGU KOMPENSĀCIJU"

1.10. Lūdzu, norādiet, kāds ir atbalsta maksimālais apjoms, kas piešķirams vienam saņēmējam?

1.11. Vai atbalsta apjoms ir aprēķināts, pamatojoties uz aktīvu vērtības zudumu plus veicināšanas maksājumu, kas nedrīkst pārsniegt 20 % no aktīvu vērtības, un visbeidzot obligātajām sociālajām izmaksām, kas rodas, īstenojot shēmu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.6. punktu atbalsta apjomam jābūt stingri ierobežotam, kompensējot vienīgi šos posteņus.

1.12. Vai plānotā atbalsta shēma paredz, ka gadījumā, ja jaudu slēdz citu iemeslu nevis veselības vai vides iemeslu dēļ, tad vismaz 50 % no šī atbalsta izmaksām jāsedz ar nozares iemaksām vai nu brīvprātīgu iemaksu vai obligāto maksājumu veidā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 9.7. punktu Komisija nevar atļaut šo atbalstu.

1.13. Vai plānotā shēma paredz, ka jāiesniedz gada ziņojums par shēmas īstenošanu?

□ | jā | □ | nē |

III 12.G DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU RAŽOTĀJU GRUPĀM

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai sniegtu atbalstu ražotāju grupām kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [68] 10. punktā.

1. Atbalsta veids

1.1. Vai atbalsts attiecas uz darbības sākšanas atbalstu jaunizveidotām ražotāju grupām?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai atbalsts attiecas uz darbības sākšanas atbalstu jaunizveidotām ražotāju asociācijām (tas ir, ja ražotāju asociāciju veido atzītas ražotāju grupas un cenšas sasniegt tos pašus mērķus lielākā mērogā)?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Vai atbalsts attiecas uz izmaksām, kas saistītas ar jaunas ražotāju grupas vai asociācijas darbības sākšanu, un tiek piešķirts, ja tiek būtiski paplašināta darbība, piemēram, lai aptvertu jaunus produktus vai jaunas nozares?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka būtiska grupas darbības paplašināšana nozīmē darbības kvantitatīvu paplašināšanu vismaz par 30 %.

1.3.1. Ja atbilde ir "jā", vai izdevumi, par kuriem var saņemt jauno atbalstu, ir tikai tie izdevumi, ko rada jaunie uzdevumi, kurus uzņēmusies ražotāju grupa vai asociācija?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar lauksaimniecības pamatnostādņu 10.6. punktu jaunas darbības sākšanas atbalstu ražotāju grupām vai asociācijām, lai segtu izmaksas, kas rodas sakarā ar paplašināšanas radītajiem papildu uzdevumiem, var piešķirt vienīgi, ja ir ievēroti visi pārējie lauksaimniecības pamatnostādņu 10. sadaļā minētie nosacījumi.

1.4. Vai atbalsts piešķirts, lai segtu tādu ražotāju asociāciju darbības sākšanas izmaksas, kas atbildīgas par izcelsmes norāžu vai kvalitātes zīmju lietojuma uzraudzību?

□ | jā | □ | nē |

1.5. Vai atbalsts piešķirt citām ražotāju grupām vai asociācijām, kas uzņemas veikt uzdevumus lauksaimnieciskās ražošanas līmenī, piemēram, sniedz savstarpēju atbalstu un saimniecību atbalstu, kā arī lauksaimniecības vadības pakalpojumus saimniecībās, kuras pieder asociācijas biedriem, kopīgi nepielāgojot piegādes tirgum?

□ | jā | □ | nē |

1.5.1. Ja atbilde ir "jā", vai šīs ražotāju grupas vai asociācijas veic darbības, kas saistītas ar I pielikumā minēto produktu ražošanu, pārstrādi vai tirdzniecību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka uz atbalstu šīm grupām vai asociācijām neattiecas lauksaimniecības pamatnostādnes, lūdzu, skat. vispārējo paziņojuma veidlapu.

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. attiecīgo juridisko pamatu:

1.6. Vai atbalstu piešķir ražotāju grupām vai asociācijām, lai segtu izdevumus, kas nav saistīti ar darbības sākšanas izmaksām, piemēram, ieguldījumus vai reklāmas darbības?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", atbalsts tiks novērtēts saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas attiecas uz šādu atbalstu. Lūdzu, skat. vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgās sadaļas.

1.7. Vai atbalstu piešķir tieši ražotājiem, lai kompensētu viņu iemaksas grupu darbības nodrošināšanas izmaksās pirmajos gados pēc grupas vai asociācijas izveides?

□ | jā | □ | nē |

1.8. Vai ražotāju grupas vai asociācijas saņem atbalstu saskaņā ar programmu, ko finansē attiecīgās nozares kopīgā tirgus organizācija?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kāda veida atbalsts ir piešķirts saskaņā ar kopīgās organizācijas programmu:

2. Saņēmējs

2.1. Vai darbības sākšanas atbalsts piešķirts tādām ražotāju grupām vai asociācijām, kas tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. lauksamniecības pamatnostādņu 10.2. punktu.

2.2. Vai atbalstu piešķir vienīgi, ja ir ievēroti visi turpmāk minētie noteikumi:

- dalībniekiem noteikts pienākums tirgot produktus saskaņā ar grupas izveidotiem noteikumiem par piegādi un laišanu tirgū (noteikumi var atļaut ražotājam pašam tieši pārdot noteiktu daļu produkcijas),

□ | jā | □ | nē |

- ražotājiem, kas pievienojas grupai, noteikts pienākums būt grupas biedriem vismaz trīs gadus un par izstāšanos paziņot vismaz 12 mēnešus iepriekš,

□ | jā | □ | nē |

- ir izstrādāti kopīgi ražošanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti vai bioloģiskās lauksaimniecības paņēmienu izmantošanu, kā arī attiecībā uz preču laišanu tirgū un tādas informācijas sniegšanu par produktiem, kas jo īpaši skar to ražas novākšanu un pieejamību?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz kādu no 2.2. sadaļas jautājumiem ir "nē", lūdzu, skat. atbalsta ražotāju grupām vai asociācijām atbilstības kritēriju sarakstu 10.3. punktā.

2.3. Vai atbalsta pasākums/shēma nepārprotami izslēdz ražošanas organizācijas, piemēram, uzņēmumus vai kooperatīvus, kuru mērķis ir pārvaldīt vienu vai vairākas lauku saimniecības un kuri tādēļ faktiski ir atsevišķi ražotāji?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar lauksaimniecības pamatnostādņu 10.3. punktu ražotājiem aizvien jābūt atbildīgiem par savu saimniecību pārvaldīšanu.

2.4. Vai ražotāju organizācijas ievēro konkurences noteikumus?

□ | jā | □ | nē |

2.5. Vai atbalsta pasākums/shēma nepārprotami izslēdz atbalsta piešķiršanu ražotāju grupām vai asociācijām, kuru mērķi nav saderīgi ar Padomes regulu, ar ko izveido tirgus kopīgo organizāciju?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar lauksamniecības pamatnostādņu 3.2. punktu Komisija nekādos apstākļos nevar apstiprināt atbalstu, kas nav savienojams ar noteikumiem, kuri reglamentē tirgus kopīgo organizāciju vai kas var kaitēt normālai kopīgās organizācijas darbībai.

3. Atbalsta intensitāte un attaisnotās izmaksas

3.1. Vai atbalstu piešķir īslaicīgi, pakāpeniski samazinot tā apmērus, lai segtu grupas vai asociācijas darbības sākšanas administratīvās izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

3.2. Vai atbalsta apmērs ir ierobežots, piešķirot to tikai 100 % apmērā no izmaksām, kas radušās pirmajā gadā, un pēc tam katru darbības gadu tiek samazināts par 20 procentu punktiem tā, lai piektajā gadā atbalsta summa būtu tikai 20 % no faktiskajām izmaksām šajā gadā?

□ | jā | □ | nē |

3.3. Vai atbalsta pasākums/shēma nepārprotami izslēdz iespēju, ka atbalsts tiek maksāts par izmaksām, kas rodas pēc piektā gada?

□ | jā | □ | nē |

3.4. Vai atbalsta pasākums/shēma nepārprotami izslēdz iespēju, ka atbalsts tiek maksāts pēc septītā gada pēc ražotāju organizācijas atzīšanas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz kādu no 3.3. un 3.4. punkta jautājumiem ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka lauksaimniecības pamatnostādņu 10.5. punkts nepārprotami izslēdz atbalstu par izmaksām, kas rodas pēc piektā gada, un atbalstu, kas tiek maksāts pēc septītā gada pēc ražotāju organizācijas atzīšanas, ja vien atbalsts netiek piešķirts grupas vai asociācijas darbības būtiskas paplašināšanas gadījumā (skat. iepriekš 1.3. punktu).

3.5. Vai attaisnotie izdevumi gan tāda atbalsta gadījumā, kas piešķirts ražotāju grupām vai asociācijām, gan atbalsta, kas piešķirts tieši ražotājiem, ietver vienīgi:

- nomu par atbilstošām telpām,

- atbilstošu telpu pirkšanu (attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt nomas izmaksas pēc tirgus kursa),

- biroja aprīkojuma iegādi, ieskaitot datortehniku un programmatūru, administratīvā personāla izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, kā arī maksas par juridiskiem pakalpojumiem un administratīvas maksas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. attaisnoto izdevumu sarakstu, kas norādīts lauksaimniecības pamatnostādņu 10.5. punktā.

III 12.H DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU, LAI KOMPENSĒTU LAUKSAIMNIECISKAJAI RAŽOŠANAI VAI LAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS LĪDZEKĻIEM NODARĪTO KAITĒJUMU

Dalībvalstīm jāizmanto šī veidlapa, lai paziņotu par valsts atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai kompensētu lauksaimnieciskajai ražošanai nodarīto kaitējumu kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksamniecības nozarē [69]11. punktā.

1. Atbalsts, ko sniedz, lai atlīdzinātu dabas katastrofu vai ārkārtēju notikumu izraisītu kaitējumu (pamatnostādņu 11.2. punkts)

1.1. Kāda dabas katastrofa vai ārkārtēji notikumi izraisīja kaitējumu, par kuriem paredzēta kompensācija?

1.2. Kāda veida fiziski bojājumi tika izraisīti?

1.3. Kāds kompensācijas līmenis ir iecerēts?

1.4. Vai kompensācija ir paredzēta par ienākumu zudumu? Ja atbilde ir "jā", kāds kompensācijas līmenis ir iecerēts un kā tiks aprēķināts ienākumu zudums?

1.5. Vai paredzēts aprēķināt kompensāciju katram individuālajam saņēmējam?

1.6. Vai maksājumus, kas saņemti saskaņā ar apdrošināšanas polisēm, atskaitīs no atbalsta? Kā ir iecerēts pārbaudīt, vai apdrošināšanas sabiedrības ir maksājušas naudu vai nav?

2. Atbalsts, lai kompensētu lauksaimniekiem [70] sliktu laika apstākļu radīto kaitējumu (pamatnostādņu 11.3. punkts)

2.1. Kāds laika apstākļu notikums pamato atbalstu?

2.2. Laika apstākļu dati, kas raksturo šī notikuma ārkārtējo raksturu:

2.3. Kāds ir zaudējumu slieksnis attiecībā pret attiecīgā kultūrauga [71] bruto produkciju normālā gadā, kuru pārsniedzot, lauksaimnieki ir tiesīgi saņemt atbalstu?

2.4. Miniet bruto produkcijas rādītāju uz vienu hektāru normālā gadā katram kultūraugam, kas cietis no laika apstākļu notikuma. Aprakstiet metodi, ar kuru iegūts šis skaitlis [72]:

2.5. Ja nodarīts kaitējums ražošanas līdzekļiem (piemēram, iznīcināti koki), paskaidrojiet, kā aprēķināts zaudējumu slieksnis, lai pretendētu uz atbalstu:

2.5.1. Ja pēc vairākiem gadiem noskaidrojas, ka iepriekš minētie ražošanas līdzekļu zaudējumi nav sasnieguši slieksni, kāds nepieciešams, lai pretendētu uz atbalstu, vai tiks piedzītas summas, kas varētu būt samaksātas lauksaimniekiem avansā? Paskaidrojiet, kāda pārbaužu sistēma un kādi piedzīšanas mehānismi tiks izveidoti:

2.6. Vai atbalsta summu aprēķina šādi: (vidējais ražošanas līmenis dotajā normālajā laika posmā x vidējā cena tajā pašā laika posmā) – (faktiskā ražošana notikuma gadā x vidējā cena tajā gadā)?

2.7. Vai zaudējumus aprēķina katrai individuālai saimniecībai vai arī veselam apgabalam? Attiecībā uz pēdējo no minētajiem – lūdzu, parādiet, ka izmantotie vidējie lielumi ir reprezentatīvi un to rezultātā dažiem saņēmējiem netiks piešķirta būtiska pārmērīga kompensācija:

2.8. Vai summas, kas saņemtas no apdrošinātājiem, kā arī apjomi, kas saņemti kā tiešais atbalsts, tiks atskaitīti no atbalsta?

2.9. Vai aprēķinot atbalstu, tiks ņemtas vērā parastās izmaksas, kādas lauksaimniekam vairs nav jāsedz (piemēram, tāpēc, ka faktiski vairs nav ražas)?

2.10. Ja šādas parastās izmaksa palielinās laika apstākļu notikuma dēļ, vai ir iecerēts piešķirt papildu atbalstu, lai segtu papildu izmaksas? Ja atbilde ir "jā", kādu procentuālo daļu no papildu izmaksām atbalsts nosegs?

2.11. Vai atbalstu maksās, lai kompensētu laika apstākļu notikuma radīto kaitējumu ēkām un iekārtām? Ja atbilde ir "jā", kāda procentuālā daļa no kaitējuma tiks segta?

2.12. Vai atbalstu maksās tieši lauksaimniekiem vai arī dažos apstākļos to maksās ražotāju organizācijām, kuru biedri šie lauksaimnieki ir? Kādi mehānismi attiecībā uz pēdējo no šiem gadījumiem tiks izmantoti, lai pārbaudītu, vai atbalsta summas, ko saņem lauksaimnieks, nav lielāka kā ciestie zaudējumi?

3. Atbalsts, lai apkarotu dzīvnieku un augu slimības (pamatnostādņu 11.4. punkts)

3.1. Uz kādām slimībām atbalsts attiecas?

Ja slimību izraisījuši nelabvēlīgi laika apstākļi.

3.2. Lūdzu, atbildiet uz 2. punktā uzdotajiem jautājumiem, sniedzot jebkādu informāciju, kas ir būtiska, lai noteiktu cēloņsakarību starp laika apstākļu notikumu un slimību:

Ja slimību nav izraisījuši nelabvēlīgi laika apstākļi.

3.3. Parādiet, ka ir Kopienas līmeņa vai valsts tiesību akti, reglamentējoši vai administratīvi akti, kas pilnvaro iestādes veikt rīcību pret slimību vai nu pieņemot pasākumus, lai to izskaustu (jo īpaši obligātus pasākumus, kas dod tiesības uz finansiālu kompensāciju), vai arī izveidojot agrā brīdinājuma sistēmu, kas vajadzības gadījumā apvienota ar atbalstu, lai mudinātu privātpersonas brīvprātīgi piedalīties profilakses shēmās:

3.4. Atzīmējiet piemērojamo atbalsta shēmas mērķi:

– profilakse, ka paredz pārbaudes un/vai laboratoriskās pārbaudes, slimības pārnēsātāju iznīcināšanu, mājlopu vakcinēšanu/kultūraugu apstrādi un profilaktisku ganāmpulka izkaušanu vai kultūraugu iznīcināšanu,

– kompensēšana, jo inficētie dzīvnieki ir jāizkauj vai kultūraugi jāiznīcina saskaņā ar valsts iestāžu rīkojumu vai atbilstoši to ieteikumam vai arī tādēļ, ka dzīvnieki iet bojā vakcinācijas vai citu tādu pasākumu rezultātā, ko kompetentas iestādes ieteikušas vai uzdevušas veikt,

– profilakses un kompensācijas apvienojums, jo uz programmu, kas paredzēta, lai novērstu slimības radītos zaudējumus, attiecas nosacījums, ka saņēmējiem jāuzņemas saistības turpmāk īstenot atbilstošus profilaktiskus pasākumus, kādus uzdod veikt oficiālais kontroles dienests.

3.5. Parādiet, ka atbalsts, kas paredzēts, lai kontrolētu slimību, atbilst Eiropas Savienības veterinārās vai augu veselības tiesību aktu specifiskajiem mērķiem:

3.6. Sniedziet iecerēto kontroles pasākumu sīku aprakstu:

3.7. Kādas izmaksas vai zaudējumus un kādu procentuālo daļu no šīm izmaksām vai zaudējumiem atbalsts nosegs?

3.8. Vai atbalsts ir iecerēts, lai kompensētu ienākumu zudumus, ko radījušas grūtības, kas saistītas ar ganāmpulku atjaunošana vai kultūraugu pārstādīšanu, vai arī karantīnas vai nogaidīšanas periods, ko kompetentās iestādes uzdevušas vai ieteikušas ievērot, lai ļautu izskaust slimību pirms ganāmpulku atjaunošanas vai kultūraugu pārstādīšanas? Ja atbilde ir "jā", sīki aprakstiet visus faktorus, kas ļauj pārliecināties, ka nepastāv ienākumu zudumu pārmērīgas kompensācijas risks:

3.9. Vai tam pašam mērķim ir paredzēts Kopienas atbalsts? Ja atbilde ir "jā", norādiet datumu, kad pieņemts Komisijas lēmums, kas to apstiprina, un šī lēmuma numuru:

4. Atbalsts apdrošināšanas prēmiju samaksai (pamatnostādņu 11.5. punkts)

4.1. Vai iecerētais atbalsts paredz tādu apdrošināšanas polišu prēmiju daļēju finansēšanu, kas paredz kompensēt:

– tikai tādus zaudējumus, kas attiecināmi uz dabas katastrofām un ārkārtējiem notikumiem pamatnostādņu 11.2. punkta nozīmē vai arī, kas attiecināmi uz laika apstākļu notikumiem, kuri salīdzināmi ar dabas katastrofām pamatnostādņu 11.3. punkta nozīmē,

– gan iepriekšminētos zaudējumus, gan zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi laika apstākļi?

4.2. Kāds ir iecerētā atbalsta līmenis (lūdzu, ņemiet vērā, ka 4.1. punktā minētajā pirmajā gadījumā maksimālā atļautā atbalsta likme ir 80 % un otrajā gadījumā 50 %)?

4.3. Vai atbalsts attiecas uz pārapdrošināšanas programmu? Ja atbilde ir "jā", sniedziet visu nepieciešamo informāciju, lai ļautu Komisijai pārbaudīt dažādu atbalsta sastāvdaļu līmeni un iecerētā atbalsta saderību ar kopējo tirgu:

4.4. Vai iespēja apdrošināt risku ir saistīta tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību vai ar apdrošināšanas sabiedrību grupu?

4.5. Vai atbalsta piešķiršana atkarīga no tā, vai apdrošināšanas līgums noslēgts ar sabiedrību, kas dibināta attiecīgajā dalībvalstī (ja atbilde ir "jā", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 11.5.3. punktu Komisija nevar atļaut piešķirt atbalstu par apdrošināšanas prēmijām, kas rada šķērsli apdrošināšanas pakalpojumu iekšējā tirgus darbībai)?

III 12.I DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU ZEMES PĀRDALĪŠANAI

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta shēmām, kas paredzētas, lai segtu zemes pārdalīšanas juridiskās un administratīvās izmaksas, ieskaitot uzmērīšanas izmaksas, kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [73]12. punktā.

1. Vai atbalsta pasākums ir daļa no vispārējas zemes pārdalīšanas darbības programmas, kas uzsākta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām?

□ | jā | □ | nē |

2. Vai attaisnotie izdevumi ietver:

□ zemes pārdalīšanas juridiskās un administratīvās izmaksas, ieskaitot uzmērīšanas izmaksas?

□ ieguldījumus, ieskaitot atbalstu zemes iegādei?

Ja attaisnotie izdevumi sedz citus posteņus, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 12. punktu atļauts piešķirt atbalstu vienīgi uzskaitītajiem attaisnotajiem izdevumiem.

3. Lūdzu, miniet maksimālo valsts atbalsta likmi, izteiktu kā apjomu no attaisnotajiem izdevumiem:

… par zemes pārdalīšanas juridiskajām un administratīvajām izmaksām, ieskaitot uzmērīšanas izmaksas (maks. no 100 %);

… par ieguldījumiem, ieskaitot atbalstu zemes iegādei (maks. 40 % vai 50 % mazāk labvēlīgos apgabalos + 5 % jaunajiem lauksaimniekiem – tāpat kā pamatnostādņu 4.1. punktā)?

4. Kādi pasākumi veikti, lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas un pārbaudītu, vai ir ievērotas iepriekš minētās atbalsta intensitātes?

III 12.J DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU KVALITATĪVU LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN TIRDZNIECĪBAI

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai veicinātu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksamniecības nozarē [74] 13. punktā.

1. Produktu veids

1.1. Vai atbalsts attiecas vienīgi uz kvalitatīviem produktiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kādi ir attiecīgo produktu kvalitātes elementi, piemēram, produkti, kam nepārprotami ir augstāka kvalitāte attiecībā uz vismaz vienu kritēriju nekā noteikts obligātajos standartos (šī nepārprotami augstākā kvalitāte var attiekties uz produktu vai uz ražošanas procesu un tā ir jāpārbauda, veicot neatkarīgu ārējo kontroli) vai arī kas atbilst kvalitātes standartiem, kādi Kopienas tiesību aktos noteikti specifiskiem kvalitatīviem produktiem:

Ja atbalsts neattiecas uz kvalitatīviem produktiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Lauksaimniecības pamatnostādņu 13. sadaļu atbalsts piešķirams vienīgi kvalitatīviem produktiem.

2. Atbalsta veids

2.1. Kurus no turpmāk minētajiem atbalsta veidiem atbalsta shēma/individuālais pasākums var finansēt?

□ tirgus izpētes darbības, produktu koncepcijas un dizains;

□ atbalstu, kas piešķirts, lai sagatavotu pieteikumus izcelsmes norāžu atzīšanai vai īpaša rakstura sertifikātu saņemšanai saskaņā ar attiecīgajām Kopienas regulām;

□ konsultācijas un līdzīgu atbalstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanai, piemēram, ISO 9000 vai 14000 sērijas, sistēmas, kuru pamatā ir riska analīze un kritisko kontrolpunktu noteikšana (HACCP), vai vides audita sistēmas;

□ izmaksas par personāla apmācību kvalitātes nodrošināšanas un HACCP sistēmu piemērošanai;

□ izmaksas par maksām, ko iekasē atzītas sertificējošās iestādes par kvalitātes nodrošināšanas un līdzīgu sistēmu sākotnējo sertificēšanu;

□ atbalstu, lai segtu izmaksas par neregulāru, trešo personu veiktu procesu kvalitātes kontroli ražošanas laikā un neregulāru produktu kvalitātes kontroli;

□ atbalsts, lai segtu tādu kontroles pasākumu izmaksas, ko uzsāk, lai nodrošinātu izcelsmes norāžu vai īpaša rakstura sertifikātu autentiskumu Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 un 2082/92 ietvaros;

□ atbalsts, lai segtu tādu kontroles pasākumu izmaksas, ko veic citas struktūras, kas atbildīgas par kvalitātes zīmju un marķējumu lietojuma uzraudzību saskaņā ar atzītām kvalitātes nodrošināšanas shēmām;

□ atbalsts, lai segtu bioloģiskās ražošanas metožu pārbaudes, ko veic Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 ietvaros.

2.2. Vai atbalsta pasākumi ietver ieguldījumus, kas nepieciešami, lai uzlabotu ražošanas iekārtas?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. Lauksaimniecības pamatnostādņu 4.1. un/vai 4.2. punktu.

2.3. Vai Kopienas tiesību akti paredz, ka kontroles izmaksas jāsedz ražotājiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", vai atbalsts tiks maksāts tādas sistēmas ietvaros, ko finansē ar parafiskālām nodevām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. lauksamniecības pamatnostādņu 13.4. punktu.

2.4. Vai pārbaudes veic šādas turpmāk minētas trešās personas vai arī tās tiek veiktas šādu trešo personu uzdevumā:

□ kompetentas pārvaldes iestādes vai struktūras, kas darbojas to uzdevumā;

□ neatkarīgas organizācijas, kas atbildīgas par izcelsmes norāžu, bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu vai kvalitātes marķējumu lietojuma uzraudzību;

□ citas (lūdzu, norādiet, paskaidrojot, kā tiek nodrošināta kontroles struktūras neatkarība):

3. Saņēmēji

3.1. Kas ir atbalsta saņēmēji?

□ lauksaimnieki;

□ ražotāju grupas;

□ citi (lūdzu, norādiet):

3.2. Ja lauksaimnieki nav atbalsta tiešie saņēmēji —

3.2.1. Vai atbalsts ir pieejams visiem lauksaimniekiem, kam, pamatojoties uz objektīvi definētiem nosacījumiem, attiecīgajā nozarē ir tiesības uz to pretendēt?

□ | jā | □ | nē |

3.2.2. Vai atbalsts pasākums izslēdz obligātu dalību ražotāju grupā/organizācijā vai starpposma struktūrā, kas pārvalda atbalstu, kā noteikumu atbalsta saņemšanai?

□ | jā | □ | nē |

3.2.3. Vai iemaksas attiecīgās grupas vai organizācijas administratīvo izmaksu segšanai ir attiecinātas tikai uz pakalpojumu sniegšanas izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

3.2.4. Vai lauksaimnieki var brīvi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju?

□ | jā | □ | nē |

3.2.4.1. Ja atbilde ir "nē", vai pakalpojumu sniedzējs izraudzīts un tam atlīdzināts saskaņā ar tirgus principiem bez diskriminācijas, izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kas pietiekams, lai ļautu pakalpojumu tirgum būt atvērtam konkurencei un varētu tikt pārbaudīta iepirkuma noteikumu objektivitāte?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz vienu vai vairākiem 3.2. sadaļas jautājumiem ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja atbalsta galīgais saņēmējs ir lauksaimnieks, atbalstu ar starpposma struktūru starpniecību var piešķirt vienīgi, ja ir nodrošināta brīva piekļuve visiem lauksaimniekiem, kam ir tiesības pretendēt uz atbalstu, kā arī pārredzamība pakalpojumu sniedzēja atlases procesā.

4. Atbalsta intensitāte

4.1. Lūdzu, norādiet maksimālo valsts atbalsta likmi šādiem pasākumiem:

a) … ; tirgus izpētes darbības, produktu koncepcijas un dizains (maks. 100 %);

b) … ; atbalstam, kas piešķirts, lai sagatavotu pieteikumus izcelsmes norāžu atzīšanai vai īpaša rakstura sertifikātu saņemšanai saskaņā ar attiecīgajām Kopienas regulām (maks. 100 %);

c) … ; konsultācijām un līdzīgam atbalstam kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanai, piemēram, ISO 9000 vai 14000 sēriju, sistēmu, kuru pamatā ir riska analīze un kritisko kontrolpunktu noteikšana (HACCP), vai vides audita sistēmu (maks. 100 %);

d) … ; izmaksām par personāla apmācību kvalitātes nodrošināšanas un HACCP sistēmu piemērošanai (maks. 100 %);

e) … ; izmaksas par maksām, ko iekasē atzītas sertificējošās iestādes par kvalitātes nodrošināšanas un līdzīgu sistēmu sākotnējo sertificēšanu (maks. 100 %).

4.2. Vai kopējais atbalsta apjoms, ko var piešķirt saskaņā ar 4.1. sadaļas a) līdz e) apakšpunktu, ir:

- ne vairāk kā 100000 EUR uz vienu saņēmēju jebkurā trīs gadu laika posmā?

□ | jā | □ | nē |

- vai arī atbalstu paredzēts piešķirt vienīgi uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Kopienas noteiktā mazo un vidējo uzņēmumu definīcija, līdz 50 % apmērā no attaisnotajām izmaksām, sedzot augstāko no minētajiem apjomiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz abiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, skat. maksimālos atbalsta sliekšņus, kas noteikti lauksaimniecības pamatnostādņu 13.2. sadaļā.

4.3. Vai viens un tas pats atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu saskaņā ar dažādiem pasākumiem, kas uzskaitīti 4.1. punkta a) līdz e) apakšpunktā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kā tiks nodrošināts, ka tiek ievērots atbalsta slieksnis 100000 EUR uz vienu saņēmēju jebkurā trīs gadu laika posmā?

4.4. Vai ir nepārprotami izslēgts atbalsts, lai segtu regulāru ražošanas gaitā veiktu kvalitātes kontroli un produktu regulāru kontroli, ko veic ražotājs?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. lauksamniecības pamatnostādņu 13.3. punktu.

4.5. Vai atbalstu, lai segtu tādu kontroles pasākumu izmaksas, ko veic, lai nodrošinātu izcelsmes norāžu vai īpaša rakstura sertifikātu autentiskumu Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 un 2082/92 ietvaros, piešķir īslaicīgi un pakāpeniski samazinot atbalstu par kontroles izmaksām pirmo sešu gadu laikā pēc kontroles sistēmas izveides?

□ | jā | □ | nē |

4.6. Vai atbalstu, lai segtu tādu citu struktūru veiktās kontroles, kas atbildīgas par kvalitātes zīmju un kvalitātes marķējumu lietojumu saskaņā ar atzītām kvalitātes nodrošināšanas shēmām, progresīvi samazina tā, lai tas būtu atcelts līdz septītajam gadam pēc tās izveides?

□ | jā | □ | nē |

4.7. Vai atbalstu bioloģiskās ražošanas metožu kontrolei, ko piešķir līdz pat 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām, piešķir vienīgi par bioloģiskās ražošanas metodēm, ko izmanto Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 ietvaros?

□ | jā | □ | nē |

III 12.K DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA SNIEGŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta pasākumu, kura mērķis ir sniegt tehnisko nodrošinājumu lauksaimniecības nozarē kā aprakstīts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [75]14. punktā.

1. Atbalsta veids

1.1. Kurus no turpmāk minētajiem atbalsta veidiem atbalsta shēma/individuālais pasākums var finansēt:

□ izglītību un apmācību;

□ pārvaldes un aizvietošanas pakalpojumu sniegšanu lauku saimniecībām;

□ konsultantu atalgojumu;

□ konkursu, izstāžu un gadatirgu rīkošanu, ieskaitot tādu izmaksu segšanu, kas radušās, piedaloties šādos pasākumos;

□ citas darbības, lai izplatītu zināšanas par jauniem paņēmieniem (lūdzu, norādiet):

2. Attaisnotās izmaksas

2.1. Attiecībā uz izglītību un apmācības programmām — vai attaisnotās izmaksas ietver citas izmaksas bez faktiskajām izmaksām, kas rodas, organizējot apmācības programmu, ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī lauksaimnieka vai laukstrādnieka aizvietošanas izmaksas viņu prombūtnes laikā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. 14.1. punktu, kur uzskaitīti attaisnotie izdevumi.

2.2. Vai darbības, kas saistītas ar zināšanu izplatīšanu, ietver vienīgi saprātīgus neliela mēroga eksperimentālus projektus vai demonstrējumu projektus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 14.1. punktu var finansēt vienīgi neliela mēroga eksperimentālus projektus vai demonstrējumu projektus.

2.3. Vai maksas par konsultāciju pakalpojumiem, ko sniedz nepārtraukti vai regulāri un kas ir saistītas ar uzņēmuma parastajiem saimnieciskajiem izdevumiem, ir nepārprotami izslēgtas no atbalsta pasākuma?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar lauksaimniecības pamatnostādņu 3.5. punktu vienpusēji valsts atbalsta pasākumi, kas iecerēti, lai vienkārši uzlabotu ražotāju finanšu stāvokli, bet nekādā veidā nedod ieguldījumu nozares attīstībā, tiek uzskatīti par darbības atbalstu, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu, ja vien Kopienas tiesību aktos vai pamatnostādnēs nav nepārprotami paredzēti izņēmumi.

2.4. Attiecībā uz piedalīšanos gadatirgos – vai attaisnotās izmaksas ietver tikai: piedalīšanās maksas, komandējumu izdevumus, publicēšanas izmaksas, izstādes telpu nomu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, uzskaitiet visas papildu attaisnotās izmaksas, norādot pilnīgu pamatojumu šādām izmaksām:

3. Saņēmēji

3.1. Kas ir atbalsta saņēmēji?

□ lauksaimnieki;

□ ražotāju grupas;

□ citi (lūdzu, norādiet):

3.2. Ja lauksaimnieki nav atbalsta tiešie saņēmēji —

3.2.1. Vai atbalsts ir pieejams visiem lauksaimniekiem, kam, pamatojoties uz objektīvi definētiem nosacījumiem, attiecīgajā nozarē ir tiesības uz to pretendēt?

□ | jā | □ | nē |

3.2.2. Vai atbalsta pasākums izslēdz obligātu dalību ražotāju grupā/organizācijā vai starpposma struktūrā, kas pārvalda atbalstu, kā noteikumu atbalsta saņemšanai?

□ | jā | □ | nē |

3.2.3. Vai iemaksas attiecīgās grupas vai organizācijas administratīvo izmaksu segšanai ir attiecinātas tikai uz pakalpojumu sniegšanas izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

3.2.4. Vai lauksaimnieki var brīvi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju?

□ | jā | □ | nē |

3.2.4.1. Ja atbilde ir "nē", vai pakalpojumu sniedzējs izraudzīts un tam atlīdzināts saskaņā ar tirgus principiem bez diskriminācijas, izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kas pietiekams, lai ļautu pakalpojumu tirgum būt atvērtam konkurencei un varētu tikt pārbaudīta iepirkuma noteikumu objektivitāte?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz vienu vai vairākiem no iepriekšējiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja atbalsta galīgais saņēmējs ir lauksaimnieks, tad atbalstu var piešķirt ar starpposma struktūru starpniecību vienīgi, ja ir nodrošināta brīva piekļuve visiem lauksaimniekiem, kam ir tiesības pretendēt uz atbalstu, kā arī pārredzamība pakalpojumu sniedzēja atlases procesā.

4. Atbalsta intensitāte

4.1. Vai kopējais uzkrātais atbalsta apjoms, ko var piešķirt saskaņā ar šo sadaļu, ir:

- tikai 100000 EUR uz vienu saņēmēju jebkurā trīs gadu laika posmā?

□ | jā | □ | nē |

- vai arī atbalsts ir paredzēts vienīgi uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Kopienas noteiktā mazo un vidējo uzņēmumu definīcija līdz 50 % apmērā no attaisnotajām izmaksām, sedzot augstāko no minētajiem apjomiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz abiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, skat. maksimālos atbalsta sliekšņus, kas noteikti lauksaimniecības pamatnostādņu 14.3. punktā.

4.2. Vai viens un tas pats atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu saskaņā ar dažādiem pasākumiem, kas minēt lauksaimniecības pamatnostādņu 14. punktā.

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, kā tiks nodrošināts, ka tiek ievērots atbalsta slieksnis 100000 EUR uz vienu saņēmēju jebkurā trīs gadu laika posmā?

4.3. Vai atbalsta slieksnis ir aprēķināts atbalsta saņēmēja līmenī, ja saņēmējs ir persona, kas saņem pakalpojumus?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. lauksamniecības pamatnostādņu 14.3. punktu.

III 12.L DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU LOPKOPĪBAS NOZAREI

ŠĪ veidlapa jĀizmanto, lai paziŅotu par valsts atbalsta shĒmĀm, kas paredzĒtas, lai atbalstĪtu kopienas lauksaimniecĪbas dzĪvnieku ģenĒtiskĀs kvalitĀtes uzturĒŠanu un uzlaboŠanu kĀ aprakstĪts kopienas pamatnostĀdŅu par valsts atbalstu lauksamniecĪbas nozarei [76] 15. punktā un Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 [77] 10.–12. pantā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 15. punktu atbalsts apdraudēto sugu vai šķirņu saglabāšanai tiks novērtēts saskaņā ar Lauku attīstības regulas II sadaļas VI nodaļas noteikumiem, kas attiecas uz agrovides pasākumiem. Tādējādi pasākuma šajā posmā lūdzu, skat. papildinformācijas lapu par agrovides atbalstu.

1. Attaisnotie izdevumi

1.1. Uz kuru no turpmāk minētajiem attaisnotajiem izdevumiem atbalsta pasākums attiecas:

□ ciltsgrāmatu izveides un kārtošanas administratīvās izmaksas?

□ testi, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti vai ražību?

□ attaisnotās izmaksas par ieguldījumiem dzīvnieku selekcijas centros un par dzīvnieku selekcijas inovatīvu paņēmienu vai prakses ieviešanu lauku saimniecību līmenī?

□ izmaksas par ciltsgrāmatās reģistrētu individuālu augstas ģenētiskās kvalitātes vīriešu dzimuma vaislas dzīvnieku turēšanu?

Ja plānotais pasākums ietver citus attaisnotos izdevumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar pamatnostādņu 15. punktu ar šo atbalstu atļauts segt vienīgi iepriekš uzskaitītos attaisnotos izdevumus.

2. Atbalsta summa

2.1. Lūdzu, miniet maksimālo valsts atbalsta likmi, izteiktu kā apjomu no attaisnotajiem izdevumiem:

- … lai segtu ciltsgrāmatu izveides un kārtošanas administratīvās izmaksas (maks. 100 %),

- … izmaksām par testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti vai ražīgumu (maks 70 %),

- … lai segtu izmaksas par ieguldījumiem dzīvnieku selekcijas centros un par dzīvnieku selekcijas inovatīvu paņēmienu vai prakses ieviešanu lauku saimniecību līmenī (maks. 40 %),

- … lai segtu izmaksas par ciltsgrāmatās reģistrētu individuālu augstas ģenētiskās kvalitātes vīriešu dzimuma vaislas dzīvnieku turēšanu (maks. 30 %).

2.2. Kādi pasākumi veikti, lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas un pārbaudītu, vai ir ievērotas iepriekš minētās atbalsta intensitātes?

III 12.M DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU NOMAĻIEM REĢIONIEM UN EGEJAS JŪRAS SALĀM

Dalībvalstīm jāizmanto šī veidlapa, lai paziņotu par atbalstu nomaļiem reģioniem un Egejas jūras salām, kā minēts Lauksaimniecības pamatnostādņu 16. punktā.

1. Vai iecerētais atbalsts nomaļiem reģioniem un Egejas jūras salām novirzās no pamatnostādņu noteikumiem?

□ | jā | □ | nē |

- Ja atbilde ir "nē", lūdzu, aizpildiet paziņojuma veidlapu, kas atbilst attiecīgajam atbalsta veidam (ieguldījumu atbalsts, tehniskais nodrošinājums utt.).

- Ja atbilde ir "jā", lūdzu, turpiniet aizpildīt šo veidlapu.

2. Vai pasākums ietver darbības atbalsta piešķiršanu?

□ | jā | □ | nē |

3. Kādi ir struktūras traucējumi, ko iecerēts izlabot ar darbības atbalstu?

4. Kādas ir garantijas, ka atbalsta raksturs un līmenis ir samērīgs attiecībā uz traucējumiem, ko ar to iecerēts mazināt?

5. Vai ar šo atbalstu ir iecerēts daļēji kompensēt papildu transporta izmaksas?

□ | jā | □ | nē |

5.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet pierādījumus šādu papildu izmaksu esamībai un norādiet metodes, kādas izmantotas, lai noteiktu to apjomu [78]:

5.2. Ja atbilde ir "jā", norādiet, kāds būs maksimālais atbalsta apjoms (pamatojoties uz koeficientu, kas nosaka atbalstu par vienu kilometru, vai, pamatojoties uz koeficientu, kas nosaka atbalstu par vienu kilometru un atbalstu par vienas vienības svaru) un papildu izmaksu procentuālo daļu, ko atbalsts nosedz:

6. Vai atbalsts ir paredzēts, lai kompensētu papildu izmaksas, kas saimnieciskās darbības veikšanas gaitā rodas no faktoriem, kuri identificēti EK Līguma 299. panta 2. punktā (nošķirtība, izolētība uz salām, neliels izmērs, sarežģīta topogrāfija un klimats, ekonomiskā atkarība no dažiem produktiem)?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, nosakiet papildu izmaksu apjomu un aprēķina metodi:

Kā iestādes var noteikt, ka pastāv saikne starp papildu izmaksām un faktoriem, kas identificēti EK Līguma 299. panta 2. punktā?

III 12.N DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR SUBSIDĒTIEM ISTERMIŅA AIZDEVUMIEM LAUKSAIMNIECĪBĀ (CREDITS DE GESTION)

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par valsts atbalsta shēmu, kas attiecas uz subsidētiem īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā kā aprakstīts Komisijas paziņojumā par valsts atbalstu: subsidēti īstermiņa aizdevumi lauksaimniecībā (credits de gestion) [79].

1. Lūdzu, norādiet, kas ir atbalsta saņēmēji (Paziņojuma B un D punkts):

a) lauksaimniecības produktu primārais ražotājs, kā definēts EK Līguma I pielikumā;

b) uzņēmēji, kas tirgo tikai lauksaimniecības produktus, kā definēts EK Līguma I pielikumā;

c) uzņēmēji, kas nodarbojas vienīgi ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā definēts EK Līguma I pielikumā:

2. Lūdzu, norādiet, vai saņēmēji ir individuāli uzņēmēji, uzņēmumi, kooperatīvi, ražotāju asociācijas, citi:

3. Lūdzu, norādiet par katru no 1. un 2. punktā minētajiem saņēmēju veidiem iemeslus, kādēļ atbalsta saņēmējs ir salīdzinoši neizdevīgākā stāvoklī nekā uzņēmēji citviet ekonomikā gan attiecībā uz to vajadzību pēc īstermiņa aizdevumiem, gan to spēju finansēt šādus aizdevumus (Paziņojuma A punkts):

4. Vai subsidētos aizdevumus izmantos, lai izlases veidā atbalstītu specifiskas lauksaimniecības nozares vai uzņēmējus, pamatojoties ne tikai uz īstermiņa aizdevumu finansēšanas grūtībām, kas saistītas ar iemesliem, kuri raksturīgi lauksaimniecības un saistītu darbību raksturam, jo īpaši ražošanas sezonalitāti un lauksaimniecības uzņēmumu struktūru (Paziņojuma A un B punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja jūsu atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet: …

5. Lūdzu, norādiet administratīvo reģionu, kur pasākums tiks piemērots:

6. Vai atbalsts tiks darīt pieejams tās iestādes administratīvajā reģionā, kas piešķir atbalstu visiem lauksaimniecības uzņēmējiem bez diskriminācijas neatkarīgi no lauksaimnieciskās darbības (vai darbībām), kurai uzņēmējam nepieciešami īstermiņa aizdevumi (Paziņojuma B punkts)?

□ | jā | □ | nē |

Ja jūsu atbilde ir "nē", lūdzu, norādiet:…

7. Ja jūs vēlaties tās varas iestādes administratīvajā reģionā, kas piešķir atbalstu, izslēgt dažas darbības un/vai dažus uzņēmējus no atbalsta pasākuma, lūdzu, parādiet, ka visus šādus izslēgšanas gadījumus pamato apstāklis, ka izslēgtajiem raksturīgas daudz mazākas grūtības saņemt īstermiņa aizdevumus, nekā pārējiem lauksaimniecības nozarē (Paziņojuma B punkts):

8. Vai subsidētā īstermiņa aizdevuma maksimālais ilgums ir viens gads (Paziņojuma D punkts)?

□ | jā | □ | nē |

9. Vai kompetentās iestādes paredz pagarināt viena gada subsidēto īstermiņa aizdevumu?

□ | jā | □ | nē |

Ja jūsu atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet par cik gadiem: …

10. Lūdzu, miniet, kurai(-ām) lauksaimniecības kampaņai(-ām) atbalsta pasākumu paredzēts piemērot:

11. Vai atbalsts saistīts ar konkrētām tirdzniecības vai ražošanas darbībām?

□ | jā | □ | nē |

Ja jūsu atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet: …

12. Vai atbalstu piešķir tikai par konkrētiem produktiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja jūsu atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet: …

13. Lūdzu, parādiet, ka atbalsta elements saskaņā ar šo programmu nav lielāks par to, kas nepieciešams, lai kompensētu Komisijas paziņojuma A punktā minēto neizdevīgumu. Lūdzu, par katru no 1. un 2. punktā norādīto saņēmēja veidu aprēķiniet A punktā norādīto finansējuma neizdevīgumu, izmantojot metodi, ko jūs uzskatāt par piemērotu, bet nepārsniedzot starpību starp procentu likmi, ko maksā tipisks lauksaimniecības uzņēmējs, un procentu likmi, ko maksā a ieguldījumiem nesaistīti uzņēmēji attiecīgās dalībvalsts pārējā ekonomikā par līdzīga apjoma īstermiņa aizdevumiem (Paziņojuma C punkts). Lūdzu, norādiet, jūsu iegūtos aprēķinus un aprakstiet metodoloģiju, ko jūs izmantojāt. Lūdzu, sniedziet oficiālu dokumentāciju (piemēram, statistiku utt.), lai pamatotu jūsu demonstrējumu:

14. Lūdzu norādiet par katru no 1. un 2. punktā minēto saņēmēja veidu vai subsidētā aizdevuma apjoms jebkuram saņēmējam var pārsniegt naudas plūsmas prasības, kas izriet no fakta, ka ražošanas izmaksas rodas pirms saņemti ieņēmumi no produkcijas pārdošanas. Ja tā, lūdzu, sniedziet paskaidrojumu:

15. Lūdzu, norādiet, kāds ir kopējais budžeta piešķīrums šim atbalsta pasākumam ik gadu:

III 12.O DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAS UN DAŽU NELAUKSAIMNIECISKO PRODUKTU REKLAMĒŠANAI

Šī paziņojuma veidlapa jāizmanto valsts atbalstam EK Līguma I pielikumā uzskaitīto un dažu I pielikumā neiekļautu produktu reklamēšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka reklāmas darbības, kas definētas kā zinātnes atziņu izplatīšana sabiedrībā, tirdzniecības izstāžu vai izstāžu organizēšana, piedalīšanās šajos un līdzīgos sabiedrisko attiecību pasākumos, ieskaitot apsekojumus un tirgus pētījumus, netiek uzskatīti par reklāmu. Uz valsts atbalstu šādai reklamēšanai plašākā nozīmē attiecas Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē [80] 13. un 14. punkts vai attiecībā uz zvejniecības produktiem — pamatnostādņu par valsts atbalsta zivsaimniecībai un akvakultūrai izskatīšanu 2.1.4. punkts [81].

Lai precizētu citus terminus un definīcijas, lūdzu, skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu EK Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu un dažu I pielikumā neiekļautu produktu reklamēšanai 2. nodaļu (2001/C 252/03).

1. Produkti, uz kuriem attiecas šī veidlapa

1.1. Vai pasākums attiecas uz turpmāk minētajiem produktiem (lūdzu, atzīmējiet)?

□ produkti, kas uzskaitīti Līguma I pielikumā;

□ I pielikumā neiekļauti produkti, kas sastāv galvenokārt no I pielikumā uzskaitītajiem produktiem (jo īpaši piena produktiem, graudaugiem, cukura un etilspirta) pārstrādātā veidā (piemēram, augļu jogurta, piena pulvera un kakao maisījuma, sviesta/augu tauku maisījumiem, mīklas izstrādājumiem, konditorejas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem);

□ zvejniecības produkti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka īpašie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecības un dažu nelauksaimniecisko produktu reklamēšanai piemērojami vienīgi iepriekš minētajiem produktiem. Ja pasākums attiecas uz citiem produktiem, lūdzu, skat. vispārējās paziņojuma veidlapas attiecīgo sadaļu.

1.2. Pasākums attiecas uz šādiem produktiem/produktu kategorijām (piemēram, augļiem un dārzeņiem, cūkgaļu, vīnu …):

2. Vispārēja informācija

2.1. Kur pasākums tiks veikts?

□ trešo valstu tirgos;

□ citas dalībvalsts tirgū;

□ iekšzemes tirgū;

□ ārpus dalībvalsts vai reģiona, kurā lauksaimniecības un pārējie produkti tiek ražoti;

□ dalībvalstī vai reģionā, kur lauksaimniecības un pārējie produkti tiek ražoti.

2.2. Pasākums ir vērsts uz šādām mērķgrupām:

□ uz patērētājiem kopumā;

□ uz viesiem, kas ierodas dalībvalstī vai reģionā, kur lauksaimniecības un pārējie produkti tiek ražoti;

□ uz uzņēmējiem (piemēram, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības izplatītājiem, restorāniem, viesnīcām un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem);

□ citām mērķgrupām (jānorāda):

2.3. Kādi plašsaziņas/saziņas līdzekļi tiks izmantoti?

□ saziņa ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību (piemēram, prese, radio, TV vai plakāti);

□ darbības tirdzniecības vietās (piemēram, bukleti, plakāti, bezmaksas paraugi, degustācijas);

□ citi līdzekļi (lūdzu, norādiet):

2.4. Vai pasākums paredz reklamēt etiķetes vai logo?

□ | jā | □ | nē |

2.5. Vai jūsu iestādes var iesniegt Komisijai reklāmas materiālu paraugus vai maketus?

□ | jā | □ | nē |

Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc:

3. Attaisnotie izdevumi

3.1. Lūdzu, sniedziet pilnīgu attaisnoto izdevumu uzskaitījumu:

4. Saņēmēji

4.1. Kas ir atbalsta saņēmēji?

□ lauksaimnieki;

□ ražotāju grupas un/vai ražotāju organizācijas;

□ uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību;

□ citi (lūdzu, norādiet):

4.2. Vai jūsu iestādes var apliecināt, ka visi attiecīgo produktu ražotāji var saņemt atbalstu vienādā veidā (ar norādi uz reklāmas pamatnostādņu 53. un 56. papildpunktu)?

□ | jā | □ | nē |

4.3. Vai reklamēšanas darbību veikšana tiks uzticēta privātiem uzņēmumiem vai citām trešām personām?

□ | jā | □ | nē |

4.4. Ja atbilde ir "jā", vai jūsu iestādes var apliecināt, ka attiecīgo privāto uzņēmumu/trešo personu izvēle veikta atbilstoši tirgus principiem bez diskriminācijas, nepieciešamības gadījumā izmantojot konkursa procedūras, kas atbilst Kopienas likumiem, un jo īpaši tiesu praksei, izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kāds ir pietiekams, lai ļautu atvērt pakalpojumu tirgu konkurencei un pārbaudīt iepirkuma noteikumu objektivitāti?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. reklamēšanas pamatnostādņu 30. papildpunktu.

5. Negatīvie kritēriji

5.1. Tādu valsts atbalstu reklāmas kampaņai, kas pārkāpj Līguma 28. pantu, kurš aizliedz kvantitatīvus importa ierobežojumus un visus pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi dalībvalstu starpā, nekādā gadījumā nevar uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu. Tādēļ – vai jūsu iestādes var apliecināt, ka reklamēšanas pamatnostādņu 19. punktā aprakstītie principi un principi, kas atvasināti no Eiropas Kopienu Tiesas tiesu prakses, tiks ievēroti?

□ | jā | □ | nē |

5.2. Vai pasākums ietver norādi uz attiecīgo produktu izcelsmes valsti?

□ | jā | □ | nē |

5.3. Ja atbilde ir "jā", vai jūsu iestādes var apliecināt, ka norāde uz izcelsmes valsti ir pakārtota galvenajam vēstījumam, kuru kampaņa nodod patērētājiem, un nav galvenais iemesls, kāpēc patērētājiem iesaka pirkt produktu?

□ | jā | □ | nē |

5.4. Ja pasākumu veic dalībvalstī vai reģionā, kurā produkti tiek ražoti, vai jūsu iestādes var apliecināt, ka šie pasākumi vērsti vienīgi uz viesiem, kas ierodas dalībvalstī vai reģionā, lai mudinātu viņus izmēģināt vietējos produktus un/vai apmeklēt vietējās ražotnes?

□ | jā | □ | nē |

5.5. Vai jūsu iestādes var apliecināt, ka pasākums nav pretrunā ar Kopienas sekundārajiem tiesību aktiem, jo īpaši:

- īpašiem marķēšanas noteikumiem, kas noteikti vīna, piena produktu, olu un mājputnu gaļas nozarei,

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu etiķetēm, pasniegšanas veidu un reklāmu 2. pantu,

- ir saderīgs ar līdzfinansētām reklāmas kampaņām, kas tiek veiktas Kopienas līmenī?

□ | □ | jā | nē |

5.6. Vai pasākums ir tieši saistīts ar viena vai vairāku konkrētu uzņēmumu produktiem?

□ | jā | □ | nē |

6. Pozitīvie kritēriji

6.1. Kādu turpmāk minētu iemeslu dēļ pasākumu var uzskatīt par vispārējās interesēs esošu EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē?

Pasākums attiecas uz:

□ lauksaimniecības produktu pārpalikumu vai nepamatoti maz izmantotām sugām;

□ jauniem produktiem vai aizstājošiem produktiem, kas vēl neveido pārpalikumu;

□ augstas kvalitātes produktiem, ieskaitot produktus, kas ražoti vai iegūti, izmantojot videi draudzīgas ražošanas vai ieguves metodes, piemēram produktiem, kas iegūti bioloģiskās lauksaimniecības ceļā;

□ dažu reģionu attīstību;

□ mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību kā tie definēti Komisijas 2001. gada 12. janvāra regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87 un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem;

□ projektiem, ko īsteno organizācijas, kas oficiāli atzītas Padomes 1999. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju nozīmē;

□ projektus, ko kopīgi īsteno ražotāju organizācijas vai citas zvejniecības nozares organizācijas, ko atzinušas valsts iestādes.

7. Kvalitatīvi produkti

7.1. Vai atbalsts paredz reklamēt produktus, uz kuriem attiecas kāda no turpmāk minētajām regulām/noteikumiem (lūdzu, atzīmējiet)?

□ Padomes 1992. gada 14. jūlija Regula (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību;

□ Padomes 1992. gada 14. jūlija Regula (EEK) Nr. 2082/92 par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem;

□ Padomes 1991. gada 24. jūnija Regula (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem;

□ Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju (attiecībā uz noteiktos reģionos ražotiem vīniem) 54. līdz 58. pants;

□ Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) 1783/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai 24. panta 3.ter punkts.

7.2. Vai pasākums paredz reklamēt arī citus produktus, kas atbilst noteiktām kvalitātes prasībām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skaidri un sīki paskaidrojiet, kā attiecīgie produkti atbilst standartiem vai specifikācijām, kas nepārprotami ir augstāki vai specifiskāki, nekā attiecīgajos Kopienas vai valsts tiesību aktos noteiktie (ar norādi uz reklamēšanas pamatnostādņu 47. papildpunktu). Ir ieteicams iesniegt Komisijai, piemēram, tabulu, kurā norādītas dažādas produktu kategorijas, attiecīgie Kopienas un/vai valstu standarti vai specifikācijas un kvalitātes kritēriji šīm produktu kategorijām.

7.3. Kā tiek uzturēta pastāvīga kontrole pār atbilstību šiem specifiskajiem kvalitātes kritērijiem (ar norādi uz reklamēšanas pamatnostādņu 47. papildpunktu)?

7.4. Vai jūsu iestādes var apliecināt, ka piekļuve kvalitātes kontroles shēmai tiks nodrošināta visiem produktiem, kas ražoti Kopienā, neatkarīgi no to izcelsmes, ja tie atbilst paredzētajiem nosacījumiem?

□ | jā | □ | nē |

7.5. Vai jūsu iestādes var apliecināt, ka pasākuma īstenošanas gaitā tiks atzīti citās dalībvalstīs veiktu salīdzināmu pārbaužu rezultāti?

□ | jā | □ | nē |

8. Atbalsta intensitāte

8.1. Lūdzu, norādiet valsts budžeta sniegtā tiešā atbalsta maksimālo likmi, kas izteikta kā apjoms no attaisnotajām izmaksām:

… %.

Ja atbalsta likmes lauksaimniecības un dažiem nelauksaimnieciskiem produktiem ir augstākas nekā 50 %, lūdzu, skat. reklamēšanas pamatnostādņu 60. papildpunktu. Ja atbalsta likmes zvejniecības produktiem pārsniedz Regulas (EK) Nr. 2792/1999 III un IV pielikumā noteiktos atbalsta mērogus un likmes, lūdzu, skat. minētos noteikumus.

8.2. Lūdzu, norādiet nozares iemaksu, izteiktu kā apjomu no attaisnotajām izmaksām:

… %.

8.3. Nozarē darbojošies uzņēmumi veic iemaksas kā:

□ brīvprātīgās iemaksas;

□ parafiskālu nodevu iekasēšanu vai obligātas iemaksas.

Pēdējā no minētajiem gadījumiem, lūdzu, paskaidrojiet, kā tiek organizēta iekasēšana:

III 12.P DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠIEM UZŅĒMUMIEM: UZŅĒMĒJI LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Šī veidlapa jāizmanto, lai paziņotu par pārstrukturēšanas atbalstu lauksaimniecības nozarē, kas attiecas uz visiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar Līguma I pielikumā minēto produktu ražošanu un/vai to tirdzniecību, ieskaitot zvejniecību un akvakultūru, bet pienācīgi ņemot vērā nozares īpašās pazīmes un Kopienas noteikumus, kas to reglamentē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lauksaimniecības nozarei piemēro Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [82].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai pasākums attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem atbilstības kritērijiem –

1.1.1. Vai pasākums attiecas tikai uz uzņēmumiem, kam vairāk nekā puse no to reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.2. Vai šie uzņēmumi ir sabiedrības ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no to grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.1.3. Vai uzņēmumi atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai kļūtu par kopējo maksātnespējas procedūru subjektu?

□ | jā | □ | nē |

1.2. Vai pasākums attiecas vienīgi uz tādu grūtībās nonākušu mazo vai vidējo uzņēmumu glābšanu, kas atbilst Kopienas noteiktajai MVU definīcijai?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Lūdzu, norādiet, vai pasākums attiecas uz uzņēmumiem, kas darbojas:

□ primārajā ražošanā un/vai

□ pārstrādē un/vai

□ I pielikumā minēto produktu tirdzniecībā vai

□ zvejniecības nozarē?

1.4. Lūdzu, norādiet, vai pasākums attiecas vienīgi uz maziem lauksaimniecības uzņēmumiem 76. papildpunkta nozīmē (uzņēmumi ar ne vairāk kā 10 ikgadējām darba vienībām).

□ | jā | □ | nē |

1.5. Lūdzu, norādiet, vai pasākums attiecas uz uzņēmumiem, kas atrodas:

□ atbalstāmos reģionos, kā definēts pārstrukturēšanas pamatnostādņu 54. papildpunktā, vai

□ mazāk labvēlīgos apgabalos, kā definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu [83].

2. Rentabilitātes atjaunošana

Ir jāīsteno pārstrukturēšanas plāns, kam jānodrošina rentabilitātes atjaunošana. Jāiekļauj vismaz šāda informācija –

2.1. Dažādu hipotēžu izklāsts par tirgus attīstību, pamatojoties uz tirgus pētījumu.

2.2. To cēloņu analīze, kuru dēļ uzņēmums ir nokļuvis grūtībās.

2.3. Uzņēmuma iecerētās nākotnes stratēģijas izklāsts un skaidrojums, kā šī stratēģija radīs rentabilitāti.

2.4. Pilnīgs dažādu pārstrukturēšanas pasākumu apraksts un pārskats, un to izmaksas.

2.5. Dažādu pasākumu īstenošanas grafiks un galīgais termiņš, kurā pārstrukturēšanas plānam jābūt pilnīgi īstenotam.

2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudu un jo īpaši par šīs jaudas izlietojumu.

2.7. Lūdzu, sniedziet informāciju par tirgus stabilizācijas pasākumu mērogiem un tendencēm attiecīgajai produktu kategorijai pēdējos trijos gados, jo īpaši eksporta kompensācijas maksājumiem un atsaukšanu no tirgus, pasaules tirgus cenu attīstību un nozaru ierobežojumiem Kopienas tiesību aktos. Pirmapstrādes produktus, uz kuriem attiecas ražošanas kvotas, uzskata par tādiem, kam nav jaudas pārpalikuma. Attiecībā uz zvejniecību un akvakultūru, lūdzu, sniedziet informāciju par nozares īpašajām pazīmēm un Kopienas noteikumiem, kas to reglamentē, jo īpaši par pamatnostādnēm, lai izskatītu valsts atbalstu zvejniecībai un akvakultūrai [84], un Padomes Regulu (EK) Nr. 2792/99 [85].

2.8. Pilnīgs pārstrukturēšanas finanšu pasākumu apraksts, tostarp:

- vēl pieejamā kapitāla izlietojums,

- aktīvu vai meitasuzņēmumu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu,

- dažādu akcionāru un trešo personu (piemēram, kreditoru, banku) finanšu saistības,

- valsts palīdzības apjoms un tā nepieciešamības pamatojums.

2.9. Paredzamais peļņas un zaudējumu pārskats nākamajiem pieciem gadiem ar kapitāla peļņas provizorisku aprēķinu un riska izpēti, pamatojoties uz vairākiem attīstības modeļiem.

2.10. Pārstrukturēšanas plāna autora(-u) vārds(-i) un plāna sagatavošanas datums.

3. Izvairīšanās no pārmērīgiem konkurences izkropļojumiem

3.1. Lūdzu, skat. pārstrukturēšanas pamatnostādņu 35. līdz 39. papildpunktu un aprakstiet, kādi kompensācijas pasākumi tiks veikti, lai izvairītos no pārmērīgiem konkurence izkropļojumiem:

3.2. Saskaņā ar pārstrukturēšanas pamatnostādņu 70. papildpunktu var alternatīvi piemērot īpašos noteikumus, kas izklāstīti 73. līdz 82. punktā (kā alternatīvu 35. līdz 39. punktam). Vai jūsu iestādes pieprasa, lai lauksamniecībai tiktu piemēroti šie īpašie noteikumi?

□ | jā | □ | nē |

3.2.1. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet, vai ir iespējams izpildīt vienu no šādiem turpmāk minētiem nosacījumiem:

□ attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti uz jebkuru konkrētu produktu vai uzņēmēju kategoriju: Kopējais tādu visiem saņēmējiem labvēlīgo lēmumu daudzums, kas pieņemts jebkurā secīgā 12 mēnešu laika posmā, attiecas uz produktu daudzumu, kas nepārsniedz 3 % no kopējā šādu produktu gada ražošanas apjoma šajā valstī;

□ attiecībā uz citiem pasākumiem, kas nav šādi vērsti: Kopējais tādu visiem saņēmējiem labvēlīgo lēmumu daudzums, kas pieņemti jebkurā secīgā 12 mēnešu laika posmā, attiecas uz produktu vērtību, kas nepārsniedz 1,5 % no kopējās lauksaimnieciskās ražošanas vērtības šajā valstī vienā gadā. Lūdzu, sniedziet statistikas informāciju un jo īpaši rādītājus par gada kopējo ražošanas apjomu un lauksaimnieciskās ražošanas gada kopējo vērtību, kas nepieciešami, lai novērtētu iepriekš minētos nosacījumus.

Saskaņā ar pārstrukturēšanas pamatnostādņu 80. papildpunktu ģeogrāfiskās norādes var noteikt reģionālā līmenī. Visos gadījumos valsts (vai reģiona) ražošanas apjoma noteikšana pamatojas uz parastajiem ražošanas apjomiem (parasti uz iepriekšējo trīs gadu vidējo lielumu), un attiecībā uz atbalsta saņēmēju produkcijas daudzumu vai vērtību — tie ir tipiski viņu uzņēmumiem, pirms pieņemts lēmums piešķirt atbalstu.

3.2.2. Ja pasākums neatbilst kādam no 3.2.1. punktā minētajiem nosacījumiem, lūdzu, skat. pārstrukturēšanas pamatnostādņu 74. līdz 76. papildpunktu un aprakstiet, kādi kompensācijas pasākumi tiks veikti, lai izvairītos no pārmērīgiem konkurences izkropļojumiem:

3.3. Vai pasākums paredz, ka saņēmējuzņēmumi pārstrukturēšanas plāna īstenošanas laikā nedrīkst palielināt jaudas?

□ | jā | □ | nē |

4. Atbalsta piešķiršana tikai minimāli nepieciešamajā līmenī

Aprakstiet, kā tiks nodrošināts, ka piešķirtais atbalsts nav lielāks kā minimāli nepieciešamais:

5. Vienreizējs atbalsts

Vai ir izslēgts, ka saņēmējuzņēmumi saņem pārstrukturēšanas atbalstu vairāk nekā vienu reizi desmit gadu laikā?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka par visiem gadījumiem, kad šis princips nav ievērots, ir jāpaziņo individuāli (atbalsta shēmas gadījumā). Tomēr saskaņā ar pārstrukturēšanas pamatnostādņu 83. papildpunktu laika posms, kurā nevar piešķirt turpmāku atbalstu, ir saīsināts līdz pieciem gadiem attiecībā uz individuālu atbalsta piešķiršanu, kā arī glābšanas un pārstrukturēšanas shēmām, kas attiecas uz primāro lauksaimniecisko ražošanu, ja vien nav radušies ārkārtēji un neparedzēti apstākļi, par kuriem uzņēmums nav atbildīgs.

6. Atbalsta apjoms

Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta apjomu, kādu var piešķirt vienam uzņēmumam pārstrukturēšanas operācijas ietvaros:

Sniedziet visu būtisko informāciju par jebkāda veida atbalstu, kādu var piešķirt uzņēmumiem, kas tiesīgi pretendēt uz pārstrukturēšanas atbalstu.

7. Gada ziņojums

7.1. Vai jūs apņematies vismaz ik gadu sniegt ziņojumus par pasākuma darbību, iekļaujot tajos informāciju, kas norādīta Komisijas norādījumos par standartizētiem ziņojumiem?

□ | jā | □ | nē |

7.2. Vai jūs apņematies iekļaut šādā ziņojumā saņēmējuzņēmumu sarakstu, norādot vismaz šādu informāciju:

a) uzņēmuma nosaukumu;

b) tā nozares kodu, izmantojot NACE [86] nozaru klasifikācijas divciparu kodus;

c) darbinieku skaitu;

d) gada apgrozījumu un bilances vērtību;

e) piešķirtā atbalsta apjomu;

f) vajadzības gadījumā – pārstrukturēšanas atbalstu vai citu atbalstu, ko par tādu uzskata un kuru tas saņēmis agrāk;

g) vai saņēmējuzņēmums ir vai nav beidzis darbību, vai tam piemērota kopīga maksātnespējas procedūra pirms pārstrukturēšanas laika beigām.

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka 7.2. punktu nepiemēro mazo lauksaimniecības uzņēmumu gadījumā.

Ja izmanto pārstrukturēšanas pamatnostādņu 73. līdz 82. punkta noteikumus, tad ziņojumā jāietver arī dati, kas rāda:

a) tās produkcijas daudzumu (vai vērtību), kas efektīvi guvusi labumu no pārstrukturēšanas atbalsta, kā arī datus par jaudas samazinājumu, kas panākts atbilstoši šiem punktiem, vai

b) ka ir izpildīti nosacījumi, kas vajadzīgi, lai saņemtu atbrīvojumu no pienākuma samazināt jaudu saskaņā ar pārstrukturēšanas pamatnostādņu 79., 80. un 81. punktu.

III 12.Q DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU TSE TESTIEM; KRITUŠIE DZĪVNIEKI UN KAUTUVJU ATKRITUMI

Šī paziņojuma veidlapa jāizmanto attiecībā uz tādu valsts atbalstu TSE testu, kritušu dzīvnieku un kautuvju atkritumu izmaksu segšanai, ko piešķir uzņēmējiem, kas nodarbojas ar tādu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību, uz kuriem attiecas Līguma I pielikums ciktāl uz šādiem produktiem attiecas Līguma 87., 88. un 89. pants.

Lai precizētu terminus un definīcijas, lūdzu, skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu attiecībā uz TSE testiem, kritušiem dzīvniekiem un kautuvju atkritumiem (2002/C 324/02) II nodaļu.

1. TSE testi

1.1. Vai pasākums ir daļa no atbilstošas Kopienas, valsts vai reģionāla līmeņa programmas slimības profilaksei, kontrolei vai izskaušanai?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē 11.4.2. punktu.

1.2. Lūdzu, norādiet, kādi Kopienas vai valsts noteikumi uzliek valsts kompetentajām iestādēm pienākumu cīnīties ar attiecīgo slimību, organizējot tās apkarošanas pasākumus, jo īpaši ar obligātiem pasākumiem, kas paredz kompensāciju, vai sākotnēji ieviešot brīdināšanas sistēmu, vajadzības gadījumā paredzot arī atbalstu, lai mudinātu cilvēkus brīvprātīgi piedalīties profilakses pasākumos. Lūdzu, pievienojiet attiecīgo valsts noteikumu eksemplāru.

1.3. Lūdzu, skat. Lauksaimniecības pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē 11.4.3. punktu un paskaidrojiet, vai pasākums ir:

□ profilaktisks;

□ kompensējošs vai

□ šo abu apvienojums.

1.4. Vai pasākums atbilst mērķiem un īpašajiem noteikumiem, ko paredz Kopienas tiesību akti veterinārijas jomā?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē 11.4.4. punktu.

1.5. Lūdzu, sniedziet pilnīgu attaisnoto izdevumu uzskaitījumu (piemēram, testa komplektu izmaksas, paraugu ņemšanas, pārvadāšanas, testēšanas, glabāšanas un iznīcināšanas izmaksas…).

1.6. Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas izteikta kā procentuālā daļa no attaisnotajām izmaksām. Saskaņā ar pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē 11.4.5. punktu atbalsta intensitātei jābūt lielākais 100 % apmērā no izmaksām, kas radušās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jāiekļauj jebkādi Kopienas maksājumi par TSE testiem.

… %.

1.7. Vai pasākums attiecas uz lietošanai pārtikā nokautu liellopu obligātajiem GSE testiem?

□ | jā | □ | nē |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pienākums veikt testus var būt noteikts Kopienas vai valsts tiesību aktos.

1.8. Ja atbilde ir "jā", vai kopējais tiešais un netiešais atbalsts šiem testiem pārsniedz 40 EUR par vienu testu (ieskaitot Kopienas maksājumus)?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, skat. TSE pamatnostādņu 24. papildpunktu.

1.9. Vai atbalsts tiks maksāts uzņēmējam, pie kura jāņem paraugi testiem?

□ | jā | □ | nē |

1.10. Ja atbilde ir "nē", vai atbalsts tiks maksāts laboratorijām?

□ | □ | jā | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. TSE pamatnostādņu 25. papildpunktu.

1.11. Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sīki paskaidrojiet kādā veidā pilna valsts atbalsta summa tiek izmaksāta uzņēmējam, pie kura jāņem paraugi testiem:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka laboratoriju izraudzīšanās parasti jāveic atbilstoši tirgus principiem bez diskriminācijas, nepieciešamības gadījumā izmantojot Kopienas likumiem, un jo īpaši tiesu praksei atbilstošas konkursa procedūras, izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kas ir pietiekams, lai ļautu atvērt pakalpojumu tirgu konkurencei un pārbaudīt iepirkuma noteikumu objektivitāti?

1.12. Vai testa komplektu piegādātāja izraudzīšanās veikta atbilstoši tirgus principiem bez diskriminācijas, nepieciešamības gadījumā izmantojot Kopienas likumiem un jo īpaši tiesu praksei atbilstošas konkursa procedūras, izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kas ir pietiekams, lai ļautu atvērt pakalpojumu tirgu konkurencei un pārbaudīt iepirkuma noteikumu objektivitāti?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, paskaidrojiet, kādā veidā pilna valsts atbalsta summa tiek nodota uzņēmējam, pie kura jāņem paraugi testu veikšanai, un kā var izslēgt atbalsta elementa iespējamību par labu testa komplektu piegādātajam:

2. Kritušie dzīvnieki

2.1. Vai pasākums ir saistīts ar pastāvīgu programmu, kas uzrauga un nodrošina kritušu dzīvnieku drošu apglabāšanu dalībvalstī?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. TSE pamatnostādņu 32. punktu.

2.2. Vai atbalstu piešķir vienīgi lauksaimniekiem?

□ | jā | □ | nē |

2.3. Ja atbilde ir "nē", vai atbalsta maksājumu maksās uzņēmējiem, kas darbojas pakārtoti lauksaimniekam, sniedzot pakalpojumus, kas saistīti ar kritušu dzīvnieku aizvākšanu un/vai iznīcināšanu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. TSE pamatnostādņu 32. punktu.

2.4. Ja atbilde ir "jā", lūdzu pienācīgi parādiet, ka pilna valsts atbalsta summa tiek nodota lauksaimniekiem:

2.5. Vai 2.3. punktā minētā pakalpojumu sniedzēja izvēle ir lauksaimnieka ziņā?

□ | jā | □ | nē |

2.6. Ja atbilde ir "nē", vai pakalpojumu sniedzēja izraudzīšanās un atalgošana veikta atbilstoši tirgus principiem bez diskriminācijas, nepieciešamības gadījumā izmantojot konkursa procedūras, kas atbilst Kopienas likumiem, un katrā ziņā izmantojot tādu reklamēšanas līmeni, kāds ir pietiekams, lai ļautu atvērt pakalpojumu tirgu konkurencei un pārbaudīt iepirkuma noteikumu objektivitāti?

□ | jā | □ | nē |

2.7. Ja atbilde ir "nē", lūdzu, pienācīgi parādiet, ka sniegtā pakalpojuma rakstura vai juridiskā pamata dēļ ir tikai viens iespējamais pakalpojumu sniedzējs:

2.8. Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas izteikta kā procentuālā daļa no attaisnotajām izmaksām:

… % no aizvākšanas izmaksām (savākšana un pārvadāšana);

… % no iznīcināšanas izmaksām (glabāšana, pārveidošana, iznīcināšana un galīgā apglabāšana)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka līdz 2003. gada 31. decembrim var piešķirt valsts atbalstu līdz 100 % apmērā no kritušu dzīvnieku aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksām. Sākot ar 2004. gada 1. janvāri dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu līdz 100 % apmērā no tādu kritušu dzīvnieku aizvākšanas izmaksām, kuri jāaizvāc, un 75 % apmērā no šādu liemeņu iznīcināšanas izmaksām. (Izņēmumus skat. 2.10. un 2.11. punktā).

2.9. Saskaņā ar TSE pamatnostādņu 28. un 29. papildpunktu alternatīvi var piešķirt atbalstu līdz pat līdzvērtīgam apmēram par tādu prēmiju izmaksām, ko lauksaimnieki maksā par apdrošināšanu, kas sedz kritušu dzīvnieku aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksas. Vai pasākums, par kuru tiek paziņots, paredz šādus maksājumus?

□ | jā | □ | nē |

2.10. Saskaņā ar TSE pamatnostādņu 30. papildpunktu dalībvalstis alternatīvi var piešķirt atbalstu līdz 100 % apmērā par liemeņu aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksām, ja atbalstu finansē no nodevām vai obligātām iemaksām, kas paredzētas, lai finansētu šādu liemeņu iznīcināšanu, ja šādas nodevas vai iemaksas tiek tieši uzliktas vienīgi gaļas nozarei. Vai pasākums, par kuru tiek paziņots, paredz šādus maksājumus?

□ | jā | □ | nē |

2.11. Dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu 100 % apmērā par aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksām, ja ir pienākums veikt TSE testus attiecīgajiem kritušajiem dzīvniekiem. Vai ir šāds pienākums?

□ | jā | □ | nē |

2.12. Vai pasākums ir tieši saistīts ar saglabāšanas pasākumiem, piemēram, ja saskaņā ar Kopienas noteikumiem ar kritušiem dzīvniekiem atļauts barot nekrofāgu putnu apdraudētās vai aizsargājamās sugas?

□ | □ | jā | nē |

2.13. Ja atbilde ir "jā", vai dalībvalsts ir pieņēmusi nepieciešamos noteikumus, lai nodrošinātu, ka aizvien tiek izpildīti saglabāšanas mērķi?

□ | □ | jā | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, skat. TSE pamatnostādņu 35. papildpunktu.

3. Kautuvju atkritumi

Saskaņā ar TSE pamatnostādņu 38. papildpunktu Komisija neatļaus valsts atbalstu par tādu kautuvju atkritumu apglabāšanu, kas saražoti pēc šo pamatnostādņu piemērošanas dienas (2003. gada 1. janvāris).

3.1. Izņēmuma kārtā, kā arī, lai ļautu gaļas nozarei pakāpeniski integrēt augstākas izmaksas, ko rada ar TSE saistīto tiesību aktu ieviešana, Komisija atļaus valsts atbalstu līdz 50 % apmērā par izmaksām, ko radījusi 2003. gadā ražota tāda specifiskā riska materiāla un gaļas un kaulu miltu droša apglabāšana, kam nav turpmāka komerciāla pielietojuma. Ja pasākums, par kuru tiek paziņots, paredz šādus maksājumus, lūdzu, norādiet:

- kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka pasākums attiecas vienīgi uz iepriekš aprakstītajiem gaļas un kaulu miltiem:

- kādas ir attaisnotās izmaksas?

- kāda ir maksimālā atbalsta intensitāte, izteikta kā procentuālā daļa no attaisnotajām izmaksām?

3.2. Saskaņā ar TSE pamatnostādņu 40. papildpunktu Komisija atļaus valsts atbalstu 100 % apmērā par tāda specifiskā riska materiāla un gaļas un kaulu miltu apglabāšanu, kam nav turpmāka komerciāla pielietojuma un kas ražots pirms šo pamatnostādņu piemērošanas. Ja pasākums, par kuru tiek paziņots, paredz šādus maksājumus, lūdzu, norādiet:

- kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka pasākums attiecas vienīgi uz iepriekš aprakstītajiem gaļas un kaulu miltiem:

- Kādas ir attaisnotās izmaksas?

- Kāda ir maksimālo atbalsta intensitāte, izteikta kā procentuālā daļa no attaisnotajām izmaksām?

… %.

3.3. Saskaņā ar TSE pamatnostādņu 41. papildpunktu Komisija līdz 2004. gada beigām atļaus valsts atbalstu līdz 100 % apmērā, lai segtu izmaksas par tāda specifiskā riska materiāla un gaļas un kaulu miltu drošu un pareizu uzglabāšanu, kas gaida drošu apglabāšanu. Ja pasākums, par kuru tiek paziņots, paredz šādus maksājumus, lūdzu, norādiet:

- kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka pasākums attiecas vienīgi uz iepriekš aprakstīto specifisko riska materiālu un gaļas un kaulu miltiem:

- kādas ir attaisnotās izmaksas?

- kāda ir maksimālo atbalsta intensitāte, izteikta kā procentuālā daļa no attaisnotajām izmaksām?

… %.

III 13.A DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR VALSTS ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU PĀRSTRUKTUĒŠANAI AVIĀCIJAS NOZARĒ

Šis pielikums jāizmanto, lai paziņotu par tādu individuālu pārstrukturēšanas atbalstu aviosabiedrībām, uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [87]un par valsts atbalstu aviācijas nozarē [88].

1. Atbilstības kritēriji

1.1. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

□ | □ | □ | □ |

1.2. Vai uzņēmums ir sabiedrība ar neierobežotu atbildību, kam vairāk nekā puse no tā grāmatvedībā uzrādītā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā ceturtdaļa no šī kapitāla zaudēta iepriekšējo mēnešu laikā?

□ | jā | □ | nē |

1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, lai būtu kopējo maksātnespējas procedūru subjekts?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde uz jebkuru no iepriekš minētajiem jautājumiem ir "jā", lūdzu, pievienojiet attiecīgos dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu pārskatu kopā ar bilanci vai arī tiesas lēmumu, ar kuru saskaņā ar valsts uzņēmējdarbības tiesībām uzņēmumā tiek uzsākta pārbaude).

Ja atbildes uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem ir "nē", lūdzu, iesniedziet pierādījumus, kas pamato, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās un tādējādi ir tiesīgs pretendēt glābšanas atbalstu.

1.4. Kad uzņēmums izveidots? …

1.5. Kopš kura laika uzņēmums darbojas? …

1.6. Vai uzņēmums pieder lielākai uzņēmumu grupai?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgas ziņas par grupu (organizācijas shēmu, kas parāda saiknes starp grupas dalībniekiem, sniedzot ziņas par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumus, ka uzņēmuma grūtības ir paša uzņēmuma grūtības un nav radušās, patvaļīgi sadalot izmaksas grupas ietvaros, un ka grūtības ir pārāk nopietnas, lai grupa pati tās pārvarētu.

1.7. Vai uzņēmums (vai grupa, kurai tas pieder) agrāk ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas (datums, summa, Komisijas iepriekšējā lēmuma numurs, ja tāds ir, utt.).

2. Pārstrukturēšanas plāns

2.1. Lūdzu, iesniedziet tā tirgus pētījuma eksemplāru, kuru apkalpo grūtībās nonākušais uzņēmums, minot pētījumu izdarījušās organizācijas nosaukumu. Tirgus pētījumā jānorāda —

2.1.1. Produkta precīza definīcija un ģeogrāfiskais(-ie) tirgus(-i).

2.1.2. Uzņēmuma galveno konkurentu nosaukumi un pēc vajadzības to daļas pasaules, Kopienas vai vietējā tirgū.

2.1.3. Uzņēmuma tirgus daļas attīstība pēdējos gados.

2.1.4. Kopējās ražošanas jaudas un pieprasījuma novērtējums Kopienas līmenī, secinot, vai tirgū ir jaudas pārpalikums vai nav.

2.1.5. Prognozes par pieprasījuma, kopējo jaudu un cenu tendencēm tirgū visā Kopienā nākamajiem pieciem gadiem.

2.2. Lūdzu, pievienojiet pārstrukturēšanas plānu. Tā kā atbalstam ir jābūt visaptverošas pārstrukturēšanas programmas daļai, ir jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai:

2.2.1. Dažādu hipotēžu izklāsts par tirgus attīstību, pamatojoties uz tirgus pētījumu.

2.2.2. To cēloņu analīze, kuru dēļ uzņēmums ir nokļuvis grūtībās.

2.2.3. Uzņēmuma iecerētās nākotnes stratēģijas izklāsts un skaidrojums, kā šī stratēģija radīs rentabilitāti.

2.2.4. Pilnīgs dažādu pārstrukturēšanas pasākumu apraksts un pārskats, un to izmaksas.

2.2.5. Dažādu pasākumu īstenošanas grafiks un galīgais termiņš, kurā pārstrukturēšanas plānam jābūt pilnīgi īstenotam.

2.2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudu un jo īpaši par šīs jaudas izlietojumu un jaudas samazināšanu, jo īpaši, ja tas nepieciešams, lai atjaunotu uzņēmuma finansiālo dzīvotspēju un/vai dēļ situācijas tirgū.

2.2.7. Pilnīgs pārstrukturēšanas finanšu pasākumu apraksts, tostarp:

- vēl pieejamā kapitāla izlietojums,

- aktīvu vai meitas uzņēmumu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu,

- dažādu akcionāru un trešo personu (piemēram, kreditoru, banku) finanšu saistības,

- valsts palīdzības apjoms un šāda apjoma nepieciešamības pamatojums.

2.2.8. Paredzamais peļņas un zaudējumu aprēķins nākamajiem pieciem gadiem ar aptuvenu kapitāla peļņu un riska izpēti, pamatojoties uz vairākiem attīstības modeļiem.

2.2.9. Dalībvalsts iestāžu saistības nepiešķirt uzņēmumam turpmāku atbalstu.

2.2.10. Dalībvalsts iestāžu saistības neiejaukties uzņēmuma vadībā citādi, kā vien pamatojoties uz savām īpašumtiesībām un ļaujot vadīt uzņēmumu saskaņā ar komerciāliem principiem.

2.2.11. Saistības, ko dalībvalstu iestādes uzņēmušās, lai piešķirtu atbalstu tikai pārstrukturēšanas programmas mērķiem un atturētu uzņēmumu no citu aviācijas uzņēmumu akciju daļu iegādes pārstrukturēšanas laika posmā.

2.2.12. Pārstrukturēšanas plāna autora(-u) vārds(-i) un plāna sagatavošanas datums.

2.3. Aprakstiet kompensējošos pasākumus, kas ierosināti nolūkā mīkstināt izkropļojošo ietekmi uz konkurenci Kopienas līmenī un jo īpaši uzņēmuma pārstrukturēšanas plānā paredzētā jaudas un piedāvājuma samazinājuma ietekmi uz tā konkurentiem.

2.4. Sniedziet visu būtisko informāciju par jebkāda veida atbalstu, kas pirms pārstrukturēšanas laika posmā beigām vai nu saskaņā ar shēmu vai citādi piešķirts uzņēmumam, kurš saņem pārstrukturēšanas atbalstu.

2.5. Sniedziet visu būtisko informāciju, lai aprakstītu pārredzamības un kontroles kārtību, kāda paredzēta pasākumam, par kuru tiek paziņots.

III 13.B DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo atbalstu vai atbalsta shēmu transporta infrastruktūrai. Tā jāizmanto arī attiecībā uz jebkādu individuālo atbalsta shēmu, par kuru Komisijai tiek paziņots juridiskās noteiktības labad.

1. Infrastruktūras veids

1.1. Lūdzu, norādiet, kāda veida infrastruktūra var pretendēt uz atbalstu saskaņā ar pasākumu.

1.2. Vai attiecīgā infrastruktūra ir atvērta un pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem ar nediskriminējošiem noteikumiem vai arī tā ir paredzēta vienam vai vairākiem konkrētiem uzņēmumiem?

1.3. Vai infrastruktūra ir publiskā domēna daļa un kā tāda tiek vadīta vai arī to vada/pārvalda vienība, kas ir atdalīta no publiskās administrācijas?

1.4. Lūdzu, norādiet, ar kādiem nosacījumiem infrastruktūra tiks vadīta.

1.5. Vai shēma vai individuālais pasākums ir saistīts ar jaunu infrastruktūru vai arī esošas infrastruktūras paplašināšanu/modernizāciju?

2. Attaisnotās izmaksas un atbalsta intensitāte

2.1. Vai shēma vai individuālais atbalsts attiecas uz:

□ ieguldījumu izmaksām;

□ saimnieciskās darbības izmaksām;

□ citām (lūdzu, norādiet):

2.2. Kādas ir attiecīgā projekta kopējās izmaksas un kādā mērā saņēmējs sedz šīs izmaksas?

2.3. Kādā veidā noteikts atbalsta apjoms, piemēram, izmantojot konkursa procedūru, tirgus pētījumus utt.?

2.4. Lūdzu, pamatojiet valsts iemaksu nepieciešamību un paskaidrojiet, kā tiek nodrošināts, ka valsts līdzdalība nav lielāka par minimāli nepieciešamo.

3. Saņēmējs

3.1. Kādā veidā izraudzīts saņēmējs?

3.2. Vai saņēmējs arī vadīs infrastruktūru?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "nē", lūdzu, paskaidrojiet, kā izraudzīts vadītājs.

III 13.C DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU JŪRAS TRANSPORTAM

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu, uz kuru attiecas Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportam [89].

1. Shēmas veidi

Vai shēma veido vai ietver:

a) □ tonnāžas nodokli;

b) □ sociālo iemaksu samazinājumu;

c) □ jūrniekiem piemērojamā ienākumu nodokļa samazinājumu;

d) □ vietējo nodokļu samazinājumu;

e) □ reģistrācijas nodevu samazinājumu;

f) □ apmācības atbalstu;

g) □ atbalstu kravas furgonu novirzīšanai no zemes ceļiem uz jūras ceļiem;

h) □ pakalpojumu valsts līguma vai tā piešķiršanas procedūra;

i) □ sociāla rakstura atbalstu;

j) □ cits, lūdzu, aprakstiet:

2. Atbilstības kritēriji

a) b) c) d) e) f) g) apakšpunktiem

2.1. Kādi ir uzņēmumu atbilstības kritēriji?

2.2. Kādi ir kuģu atbilstības kritēriji, jo īpaši, vai ir pienākums attiecībā uz karogu?

2.3. Vajadzības gadījumā – kādi ir jūrnieku atbilstības kritēriji?

2.4. Aprakstiet darbības, kas tiesīgas pretendēt uz atbalstu. Jo īpaši, vai šis režīms attiecas uz:

□ | velkoņu darbībām? | □ | bagarēšanas darbībām? |

2.5. Kādi ir ierobežošanas pasākumi, lai nepieļautu pārmērīgu kapitāla pieplūdumu šī paša uzņēmuma darbībās?

2.6. Attiecībā uz h) apakšpunktu – kādi ir sabiedriskā pakalpojuma pienākumi, kompensācijas aprēķināšanas metode, dažādie konkursam iesniegtie piedāvājumi un iemesli, kādēļ izraudzīts tieši šis uzņēmums?

2.7. Attiecībā uz i) apakšpunktu – kādi ir attiecīgie maršruti, attiecīgie lietotāju kopumi un nosacījumi, kādi paredzēti individuālā pabalsta piešķiršanai?

3. Atbalsta intensitāte

Attiecībā uz a) apakšpunktu —

3.1. Kādas likmes izmantotas, lai aprēķinātu ar nodokļiem apliekamo ienākumu par 100 neto tonnām?

Līdz 1000 neto tonnām

No 1001 līdz 10000 neto tonnām

No 10001 līdz 20000 neto tonnām

Vairāk nekā 20001 neto tonnai

3.2. Vai uzņēmumiem ir pienākums veidot atsevišķu uzskaiti par to darbībām, kas tiesīgas pretendēt atbalstu, un darbībām, kas nav tiesīgas pretendēt uz atbalstu?

3.3. Kā jāattiecas pret uzņēmumu grupām un grupas iekšējiem darījumiem?

Attiecībā uz b) c) d) e) apakšpunktu —

3.4. Kāda ir atbalsta intensitāte, izteikta kā procentuālā daļa no tādas sociālās/fiskālās iemaksas vai arī nodokļa vai nodevas, kāda jūrniekam vai kuģa īpašniekam parasti būtu piemērota? … %.

3.5. Vai arī līdz kādam līmenim šīs iemaksas, nodevas vai nodokļi bijuši ierobežoti absolūtā izteiksmē?

3.6. Attiecībā uz f) apakšpunktu — kāda ir atbalsta intensitāte praktikantu apmācības izmaksu vai algas izteiksmē?

3.7. Attiecībā uz g) apakšpunktu — kāda ir atbalsta summa par pārvadāto tonnkilometru?

3.8. Attiecībā uz i) apakšpunktu — kādas ir individuālo pabalstu apjoms?

III 13.D DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU KOMBINĒTAJAM TRANSPORTAM

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par individuālo atbalstu vai atbalsta shēmu kombinētā transporta nolūkiem. Tā jāizmanto arī tāda individuālā atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru Komisijai tiek paziņots juridiskās noteiktības labad.

1. Shēmas vai pasākuma veids

Vai shēma vai individuālais pasākums attiecas uz — Kombinēto transportlīdzekļu iegādi?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet atbilstošus aktīvus:

Tādas infrastruktūras celtniecību, kas saistīta ar kombinēto transportu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, aprakstiet pasākumu:

Neatmaksājamu subsīdiju piešķiršanu, lai samazinātu izmaksas par piekļuvi kombinētā transporta pakalpojumiem?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, iesniedziet pētījumu, kas pamato šādu pasākumu: …

Citi:…

2. Attaisnotās izmaksas

Vai jūras konteineri (ISO 1) ir atbilstoši saskaņā ar shēmu?

□ | jā | □ | nē |

Vai vagoni un lokomotīves ir atbilstoši saskaņā ar shēmu?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, norādiet saņēmējus:

Vai attaisnotie posteņi tiks izmantoti vienīgi kombinētā transporta darbībām?

□ | jā | □ | nē |

Citas attaisnotās izmaksas saskaņā ar individuālo atbalstu vai shēmu:

3. Atbalsta intensitāte

Vai atbalsta intensitāte kombinētā transporta infrastruktūrai ir augstāka kā 30 % no attaisnotajām izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Vai atbalsta intensitāte kombinētā transporta infrastruktūrai ir augstāka kā 50 % no attaisnotajām izmaksām?

□ | jā | □ | nē |

Ja atbilde ir "jā", lūdzu, sniedziet dokumentārus pierādījumus, kas to pamato:

Attiecībā uz subsīdijām, ko piešķir, lai samazinātu izmaksas par piekļuvi kombinētā transporta pakalpojumiem, lūdzu, iesniedziet pētījumu, kas pamato plānotā atbalsta intensitāti.

[1] Saskaņā ar Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.) (še turpmāk — "Procedūras regula"), nelikumīgs atbalsts ir jauns atbalsts, kas īstenots, pārkāpjot EK Līguma 88. panta 3. punktu.

[5] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L 10, 10.13.2001., 33. lpp.).

[6] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 68/20 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp.).

[7] Komisijas 2002. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai, OJ L 337, 13.12.2002, p. 3 un OJ L 349, 24.12.2002, p. 126.

[10] Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp., un Komisijas Regulas (EK) Nr. …/… , ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, projekts .

[11] Kā definēts Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.

[12] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.

[13] OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.

[14] Šim aprakstam jāatspoguļo kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību 4.6. punktam Pamatnostādnēs par valstu reģionālo atbalstu, OV 74, 10.3.1998., 9. lpp., kurā grozījumi izdarīti ar Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp., un turpmākiem grozījumiem Pamatnostādnēs par valstu reģionālo atbalstu, OV C 258, 9.9.2000., 5. lpp.

[15] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam, OV L 10,13, 1.2001., 20. lpp.

[16] OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.

[17] Komisijas 2002. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 2204/2002 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai, OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp. un OV L 349, 24.12.2002., 126. lpp.

[18] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu, OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

[19] Pamatnostādnes par valstu reģionālo atbalstu, OV C 74, 10.3.1998., 9. lpp., kurās grozījumi izdarīti ar Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, OV 28, 9.10.1999., 2. lpp., un turpmākiem grozījumiem Pamatnostādnēs par valstu reģionālo atbalstu, OV C 258, 9.9.2000., 5. lpp.

[20] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.un Komisijas 2002. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 2204/2002 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai, OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp., un OV L 349, 24.12.2002., 126. lpp.

[21] Komisijas vēstule dalībvalstīm, kas nosūtīta 8.3.2002., par attiecīgiem pasākumiem atbilstoši EK Līguma 88. panta 1. punktam saskaņā ar daudznozaru pamatprincipiem SG (2002) D/228828, un Komisijas vēstule dalībvalstīm, kas nosūtīta 8.3.2002., par attiecīgiem pasākumiem atbilstoši EK Līguma 88. panta 1. punktam attiecībā uz kodeksu par atbalstu sintētiskās šķiedras nozarei un Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu mehānisko transportlīdzekļu rūpniecības nozarei SG (2002) D/228829.

[22] Tas jāsaprot Pamatnostādņu par valstu reģionālo atbalstu, OV C 74, 10.3.1998., 9. lpp., 4.1. punkta nozīmē, saskaņā ar kuru "reģionālā atbalsta priekšmets ir nodrošināt ienesīgus ieguldījumus (sākotnējie ieguldījumi) vai darbvietu radīšanu, kas saistīta ar ieguldījumiem. Tādējādi šajā metodē nav dota priekšroka ne kapitāla, ne darbaspēka faktoram."

[23] Aizdevuma apjoms kā attaisnotā ieguldījuma procentuālā daļa vai daļa.

[24] Uz ieguldījumu kompensēšanu attiecas darbības atbalsts un tādējādi tas ir izslēgts no sākotnējā ieguldījuma.

[25] Kā definēts Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.

[26] Transporta nozarē izdevumus par transportlīdzekļu iegādi nedrīkst iekļaut vienotajā izdevumu posteņu grupā. Šādi izdevumi nevar pretendēt uz sākotnējo ieguldījumu.

[27] Aprakstam jāatspoguļo kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību Pamatnostādņu par valstu reģionālo atbalstu 4.4. un 4.5. punktam, OV C 74, 10.3.1998., 9. lpp.

[28] Šim aprakstam jāatspoguļo kā iestādes iecerējušas nodrošināt atbilstību Pamatnostādņu par valstu reģionālo atbalstu 4.6. punktam, OV C 74, 10.3.1998., 9. lpp.

[29] Darbavietu skaits atbilst gada darba vienību (GDV) skaitam, t.i., to personu skaitam, kas gadā nodarbinātas pilnu darba laiku, bet nepilna darba laika darbs un sezonas darbs ir GDV daļa.

[30] Aprakstam jāatspoguļo kā iestādes iecerējušas nodrošināt, ka atbalsts tiek piešķirts vienīgi par papildu izmaksām par preču pārvadāšanu valsts ietvaros, ka tas tiek aprēķināts, pamatojoties uz visizdevīgāko transporta veidu un īsāko ceļu starp ražošanas vai pārstrādes vietām un noieta tirgiem, un to nevar piešķirt tādu uzņēmumu produktu pārvadāšanai, kam nav alternatīvas atrašanās vietas.

[31] OV C 232, 12.8.2000., 24. lpp. saistībā ar OV C 28, 1.2.2000., 7. lpp.

[32] Maksimālā atbalsta intensitāte 40 % (50 % mazāk labvēlīgu apgabalu gadījumā).

[33] Sk. 34. zemsvítras piezími.

[34] Izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu Komisijas Regulas (EK) Nr. 70/2001 4. panta 5. punkta nozīmē, OV L 10; 13.1.2001., 33. lpp.

[35] Komisijas paziņojuma "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi" B pielikuma nozīmē, OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

[36] Komisijas paziņojuma: "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi" D un C pielikuma nozīmē, OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

[37] Saskaņā ar šo noteikumu "dalībvalstīm pieprasīts paziņot par katru reģionālā ieguldījumu atbalsta gadījumu, ja iecerētais atbalsts ir lielāks, nekā maksimālais atļautais atbalsts, kādu ieguldījums var saņemt saskaņā ar skalu un noteikumiem, kas izklāstīti 21. punktā", OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

[38] Par atbalstu, kas piešķirts ārpus atļautām shēmām, dalībvalstīm jāsniedz informācija, kas sīki izskaidro atbalsta labvēlīgo ietekmi uz attiecīgo atbalstāmo reģionu.

[39] Komisijas paziņojums: "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi", OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

[40] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.) un turpmākie grozījumi (OV C 48, 13.2.1998., 2. lpp.) un Komisijas paziņojums par pamatnostādņu pagarināšanu (OV C 111, 8.5.2002., 3. lpp.).

[41] Regula 70/2001 ar grozījumiem (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

[42] Skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.) 5.8. punktu.

[43] Lauksaimniecības nolīgums, kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas beigās (OV L 336, 23.12.1994., 31. lpp.).

[44] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.) un turpmākie grozījumi (OV C 48, 13.2.1998., 2. lpp.) un Komisijas paziņojums par pamatnostādņu pagarināšanu (OV C 111, 8.5.2002., 3. lpp.).

[45] Regula 70/2001 ar grozījumiem, OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.

[46] Skat. Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.) 5.8. punktu.

[47] Lauksaimniecības nolīgums, kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas beigās (OV L 336,23, 12.1994., 31. lpp.).

[48] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.).

[49] Saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicējis Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

[50] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.).

[51] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.).

[52] Saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicējis Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

[53] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp. Lūdzu, ņemiet vērā, ka īpašas veidlapas tiek izmantotas attiecībā uz atbalstu aviācijas nozares (III.13.a daļa) un lauksaimniecības nozares uzņēmumu pārstrukturēšanai (III. 12.p daļa).

[54] Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomisko un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dažiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfiskiem un citiem audiovizuāliem darbiem (OV C 43, 16.2.2002., 6. lpp.).

[55] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai (OV C 37, 3.2.2001., 3. lpp.)

[56] Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/77/EK (OV L 283, 27.10.2001., 3. lpp.).

[57] Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L 10, 13.10.2001., 33. lpp.).

[58] Komisijas paziņojums par valsts atbalstu un riska kapitālu (OV C 235, 21.8.2001., 3. lpp.).

[59] Informācija, kas jāsniedz, neattiecas uz de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulai (EK) Nr. 69/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.), kas piešķirts tiem pašiem uzņēmumiem un par kuru nav jāpaziņo.

[60] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[61] Jaunieviesti minimālie standarti ir standarti, kas jāpadara obligāti attiecībā uz uzņēmējiem ne vairāk kā divus gadus pirms ieguldījumu veikšanai faktiski tiek uzsākta, ja ir tiesību akti, kas neparedz nekādu pārejas periodu, vai standarti, kas kļūs obligāti pēc tam, kad ieguldījumu veikšana faktiski būs uzsākta, pamatojoties uz pārejas periodiem, kas noteikti tiesību aktos, ar kuriem tiek ieviesti šādi standarti.

[62] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232,12. 8.2000., 17. lpp.).

[63] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[64] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (OV L 214,13, 8.1999., 31. lpp.).

[65] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē, (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[66] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[67] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[68] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[69] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000, 17. lpp.).

[70] Citiem vārdiem – lauksaimnieki, izslēdzot pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumus.

[71] Norāde uz kultūraugiem nenozīmē, ka lauksaimniecības dzīvnieki ir izslēgti no atbalsta. Principus, kas izklāstīti pamatnostādņu 11.3. punktā, pēc analoģijas piemēro atbalstam, kas paredzēts, lai kompensētu lauksamniecības dzīvnieku zaudējumus nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ.

[72] Bruto produkcija parastā gadā jāaprēķina, salīdzinot ar vidējo bruto produkciju trīs iepriekšējos gados, neieskaitot tos gadus, kad maksāta kompensācija sakarā ar citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Tomēr var pieņemt citas metodes parastā ražošanas apjoma aprēķināšanai (ieskaitot reģionālos bāzes datus), ja tās ir reprezentatīvas un to pamatā nav nenormāli augsti ražošanas apjoma rādītāji.

[73] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000,, 17. lpp.).

[74] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[75] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[76] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

[77] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[78] Aprakstam jāatspoguļo kā iestādes iecerējušas nodrošināt, ka atbalsts tiek piešķirts vienīgi par papildu izmaksām par preču pārvadāšanu valsts ietvaros, ka tas tiek aprēķināts, pamatojoties uz visizdevīgāko transporta veidu un īsāko ceļu starp ražošanas vai pārstrādes vietām un noieta tirgiem, un to nevar piešķirt tādu uzņēmumu produktu pārvadāšanai, kam nav alternatīvas atrašanās vietas.

[79] OV C 44, 16.2.1996., 2. lpp.

[80] OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.

[81] OV C 19, 20.1.2001., 7. lpp.

[82] OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.

[83] OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

[84] OV C 19, 20.1.2001., 7. lpp.

[85] OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp.

[86] Saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicējis Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

[87] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.).

[88] Pamatnostādnes, piemērojot EK Līguma 92. un 93. pantu, kā arī EET līguma 61. pantu valsts atbalstam aviācijas nozarē (OV C 350, 10.12.1994., 5. lpp.).

[89] Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportam (OV C 205, 5.7.1997., 5. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

VIENKĀRŠOTĀ PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Šo veidlapu var izmantot vienkāršotai paziņošanai atbilstoši 4. panta 2. punktam Komisijas Īstenošanas Regulā Nr. šī regula …, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999 [1].

1. Iepriekš apstiprināta atbalsta shēma [2]

1.1. Komisijas piešķirtais atbalsta numurs:

1.2. Nosaukums:

1.3. Apstiprināšanas datums [minot Komisijas vēstules numuru SG(..)…]:

1.4. Publikācija "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī":

1.5. Primārais mērķis (lūdzu, norādiet vienu):

1.6. Juridiskais pamats:

1.7. Kopējais budžets:

1.8. Ilgums:

2. Instruments, par kuru jāpaziņo —

□ jauns budžets (lūdzu, norādiet kopējo, kā arī gada budžetu attiecīgās valsts valūtā):

□ jauns ilgums (lūdzu, norādiet dienu, sākot ar kuru atbalstu var piešķirt, un pēdējo dienu, līdz kurai atbalstu var piešķirt):

□ stingrāku kritēriju ieviešana (lūdzu, norādiet, vai grozījumi skar atbalsta intensitātes vai attaisnoto izdevumu samazinājumu un sniedziet sīkākas ziņas):

Lūdzu, pievienojiet eksemplāru (vai interneta saiti) ar attiecīgajiem izvilkumiem no juridisko pamatu veidojošā(-o) dokumenta(-u) galīgā varianta.

[1] Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.1999., l. lpp.).

[2] Ja par atbalstu shēmu paziņots Komisijai vairāk nekā vienu reizi, lūdzu, sniedziet ziņas par pēdējo pabeigto paziņojumu, kuru Komisija apstiprinājusi.

--------------------------------------------------

III.A PIELIKUMS

STANDARTIZĒTS FORMĀTS PAZIŅOŠANAI PAR ESOŠO VALSTS ATBALSTU

(Šis formāts attiecas uz visām nozarēm, izņemot lauksaimniecību)

Lai vienkāršotu, pilnveidotu un uzlabotu vispārējo sistēmu paziņošanai par valsts atbalstu, pašreizējo standartizēto paziņošanas procedūru aizstās ar ikgadēju atjaunināšanu. Komisija katru gadu līdz 1. martam nosūtīs dalībvalstīm iepriekš formatētu izklājlapu, kurā iekļautas sīkas ziņas par visām esošajām atbalsta shēmām un individuālo atbalstu. Dalībvalstīs atsūtīs izklājlapas atpakaļ Komisijai elektroniskā veidā līdz attiecīgā gada 30. jūnijam. Tas ļaus Komisijai "t" gadā publicēt datus par valsts atbalstu pārskata periodā t-1 [1].

Lielāko daļu informācijas iepriekš formatētajā izklājlapā jau iepriekš aizpilda Komisija, pamatojoties uz datiem, kas sniegti atbalsta apstiprināšanas laikā. No dalībvalstīm tiek pieprasīts pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā izmainīt ziņas par katru shēmu vai individuālo atbalstu, kā arī pievienot gada izdevumus par pēdējo gadu (t-1). Bez tam dalībvalstis norāda, kuras shēmas ir beigušās vai par kurām pārtraukti visi maksājumi, kā arī to, vai shēma tiek līdzfinansēta no Kopienas līdzekļiem vai nē.

Informācija par, piemēram, atbalsta mērķi, nozari, kurai atbalsts novirzīts utt., ir saistīta ar laiku, kad atbalsts apstiprināts, nevis atbalsta galīgajiem saņēmējiem. Piemēram, tādas shēmas primārais mērķis, kas atbalsta apstiprināšanas laikā paredzēta vienīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ir atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr citu shēmu, kuras ietvaros viss atbalsts galu galā piešķirts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, neuzskata par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ja laikā, kad atbalsts apstiprināts, shēma bija atvērta visiem uzņēmumiem.

Izklājlapā iekļauj šādus parametrus. 1.–3. parametru un 6.–12. parametru jau iepriekš aizpilda Komisija un tos pārbauda dalībvalstis. 4., 5. un 13. parametru aizpilda dalībvalstis.

1. Nosaukums

2. Atbalsta numurs

3. Visi iepriekšējie atbalsta numuri (piemēram, pēc shēmas atjaunošanas)

4. Beigu datums

Dalībvalstīm jānorāda tās shēmas, kas beigušās vai kurām pārtraukti visi maksājumi.

5. Līdzfinansējums

Lai gan Kopienas finansējums pats par sevi ir izslēgts, kopējais valsts atbalsts katrai dalībvalstij ietver atbalsta pasākumus, ko līdzfinansē no Kopienas līdzekļiem. Lai noteiktu, kuras shēmas tiek līdzfinansētas, un aprēķinātu, cik lielu daļu šāds atbalsts veido no kopējā valsts atbalsta, dalībvalstīm tiek prasīts norādīt, vai shēma tiek līdzfinansēta vai nē, un ja tā tiek līdzfinansēta — norādīt līdzfinansētā atbalsta procentuālo daļu. Ja tas nav iespējams – iesniedz provizorisku aprēķinu par kopējo līdzfinansētā atbalsta apjomu.

6. Nozare

Nozaru klasifikācija lielā mērā balstīta uz NACE [2] [trīsciparu līmenī].

7. Primārais mērķis

8. Sekundārais mērķis

Sekundārais mērķis ir mērķis, kuram atbalsts (vai noteikta tā daļa) ir sevišķi paredzēts atbalsta apstiprināšanas laikā papildus primārajam mērķim. Piemēram, shēmai, kuras primārais mērķis ir pētniecība un attīstība, sekundārais mērķis var būt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja atbalsts paredzēts vienīgi MVU. Citai shēmai, kuras primārais mērķis ir MVU, var būt sekundārais mērķis apmācība un nodarbinātība, ja atbalsta apstiprināšanas laikā x% no atbalsta paredzēti apmācībai un y% paredzēti nodarbinātībai.

9. Reģions(-i)

Apstiprināšanas laikā atbalsts var tikt sevišķi iezīmēts kādam vienam īpašam reģionam vai reģionu grupai. Vajadzības gadījumā jānorobežo 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētie reģioni no 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajiem reģioniem. Ja atbalsts paredzēts vienam konkrētam reģionam, tas jānorāda NUTS [3] II līmenī.

10. Atbalsta veida(-u) kategorija

Izšķir sešas kategorijas (pabalsts, nodokļu samazinājums/atbrīvojums, līdzdalība akciju kapitālā, aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem, nodokļu atlikšana, garantija).

11. Atbalsta veida apraksts valsts valodā

12. Atbalsta veids

Izšķir trīs kategorijas: Shēma, shēmas individuāla piemērošana, individuāls atbalsts, ko piešķir bez shēmas (ad hoc atbalsts).

13. Izdevumi

Pēc vispārēja noteikuma rādītāji jāizsaka faktisko izdevumu izteiksmē (vai faktisko ieņēmumu zudumu izteiksmē nodokļu atvieglojumu gadījumā). Ja maksājumi nav pieejami, attiecīgi paredz un iezīmē saistības vai budžeta apropriācijas. Sniedz atsevišķus rādītājus par katru atbalsta veidu shēmas vai individuālā atbalsta (piemēram, subsīdijas, aizdevumi ar atvieglotiem noteikumiem utt.) ietvaros. Rādītājus izsaka valsts valūtā, kāda tika piemērota pārskata perioda laikā. Izdevumus sniedz par t-1, t-2, t-3, t-4, t-5 gadiem.

[1] t ir gads, kurā dati ir pieprasīti.

[2] NACE 1.1 red. ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā.

[3] NUTS ir teritoriālo vienību nomenklatūra Kopienas statistikas vajadzībām.

--------------------------------------------------

III.B PIELIKUMS

STANDARTIZĒTS FORMĀTS PAZIŅOŠANAI PAR ESOŠO VALSTS ATBALSTU

(Šis formāts attiecas uz lauksamniecības nozari)

Lai vienkāršotu, pilnveidotu un uzlabotu vispārējo sistēmu paziņošanai par valsts atbalstu, pašreizējo standartizēto paziņošanas procedūru aizstās ar ikgadēju atjaunināšanu. Komisija katru gadu līdz 1. martam nosūtīs dalībvalstīm iepriekš formatētu izklājlapu, kurā iekļautas sīkas ziņas par visām esošajām atbalsta shēmām un individuālo atbalstu. Dalībvalstīs atsūtīs izklājlapas atpakaļ Komisijai elektroniskā veidā līdz attiecīgā gada 30. jūnijam. Tas ļaus Komisijai "t" gadā publicēt datus par valsts atbalstu pārskata periodā t-1 [1].

Lielāko daļu informācijas iepriekš formatētajā izklājlapā jau iepriekš aizpilda Komisija, pamatojoties uz datiem, kas sniegti atbalsta apstiprināšanas laikā. No dalībvalstīm tiek pieprasīts pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā izmainīt ziņas par katru shēmu vai individuālo atbalstu, kā arī pievienot gada izdevumus pat pēdējo gadu (t-1). Bez tam, dalībvalstis norāda, kuras shēmas ir beigušās vai par kurām pārtraukti visi maksājumi, kā arī to, vai shēma tiek līdzfinansēta no Kopienas līdzekļiem vai nē.

Informācija par, piemēram, atbalsta mērķi, nozari, kurai atbalsts novirzīts utt., ir saistīta ar laiku, kad atbalsts apstiprināts, nevis atbalsta galīgajiem saņēmējiem. Piemēram, tādas shēmas primārais mērķis, kas atbalsta apstiprināšanas laikā paredzēta vienīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ir atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr citu shēmu, kuras ietvaros viss atbalsts galu galā piešķirts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, neuzskata par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ja laikā, kad atbalsts apstiprināts, shēma bija atvērta visiem uzņēmumiem.

Izklājlapā iekļauj šādus parametrus. 1.–3. parametru un 6.–12. parametru jau iepriekš aizpilda Komisija un tos pārbauda dalībvalstis. 4., 5. un 13. un 14. parametru aizpilda dalībvalstis.

1. Nosaukums

2. Atbalsta numurs

3. Visi iepriekšējie atbalsta numuri (piemēram, pēc shēmas atjaunošanas)

4. Beigu datums

Dalībvalstīm jānorāda tās shēmas, kas beigušās vai kurām pārtraukti visi maksājumi.

5. Līdzfinansējums

Lai gan Kopienas finansējums pats par sevi ir izslēgts, kopējais valsts atbalsts katrai dalībvalstij ietver atbalsta pasākumus, ko līdzfinansē no Kopienas līdzekļiem. Lai noteiktu, kuras shēmas tiek līdzfinansētas, un aprēķinātu, cik lielu daļu šāds atbalsts veido no kopējā valsts atbalsta, dalībvalstīm pieprasīts norādīt, vai shēma tiek līdzfinansēta vai nē, un ja tā tiek līdzfinansēta – norādīt līdzfinansētā atbalsta procentuālo daļu. Ja tas nav iespējams – iesniedz provizorisku aprēķinu par kopējo līdzfinansētā atbalsta apjomu.

6. Nozare

Nozaru klasifikācija lielā mērā balstīta uz NACE [2] [trīsciparu līmenī].

7. Primārais mērķis

8. Sekundārais mērķis

Sekundārais mērķis ir mērķis, kuram atbalsts (vai noteikta tā daļa) sevišķi paredzēts atbalsta apstiprināšanas laikā papildus primārajam mērķim. Piemēram, shēmai, kuras primārais mērķis ir pētniecība un attīstība, sekundārais mērķis var būt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja atbalsts paredzēts vienīgi MVU. Citai shēmai, kuras primārais mērķis ir MVU, var būt sekundārais mērķis apmācība un nodarbinātība, ja atbalsta apstiprināšanas laikā x% no atbalsta paredzēti apmācībai un y% paredzēti nodarbinātībai.

9. Reģions(-i)

Apstiprināšanas laikā atbalsts var būt sevišķi iezīmēts kādam vienam īpašam reģionam vai reģionu grupai. Vajadzības gadījumā jāizšķir 1. mērķa reģioni un mazāk labvēlīgi apgabali.

10. Atbalsta veida(-u) kategorija

Izšķir sešas kategorijas (pabalsts, nodokļu samazinājums/atbrīvojums, līdzdalība akciju kapitālā, aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem, nodokļu atlikšana, garantija).

11. Atbalsta veida apraksts valsts valodā

12. Atbalsta veids

Izšķir trīs kategorijas: Shēma, shēmas individuāla piemērošana, individuāls atbalsts, ko piešķir bez shēmas (ad hoc atbalsts).

13. Izdevumi

Pēc vispārēja noteikuma rādītāji jāizsaka faktisko izdevumu izteiksmē (vai faktisko ieņēmumu zudumu izteiksmē nodokļu atvieglojumu gadījumā). Ja maksājumi nav pieejami, attiecīgi paredz un iezīmē saistības vai budžeta apropriācijas. Sniedz atsevišķus rādītājus par katru atbalsta veidu shēmas vai individuālā atbalsta (piemēram, subsīdijas, aizdevums ar atvieglotiem noteikumiem utt.) ietvaros. Rādītājus izsaka valsts valūtā, kāda tika piemērota pārskata perioda laikā. Izdevumus sniedz par t-1, t-2, t-3, t-4, t-5 gadu.

14. Atbalsta intensitāte un saņēmēji

Dalībvalstīm jānorāda:

- faktiskā atbalsta intensitāte par faktiski piešķirto atbalstu par katru atbalsta veidu un reģionu,

- saņēmēju skaits,

- vidējais atbalsta apjoms uz vienu saņēmēju.

[1] t ir gads, kurā dati ir pieprasīti.

[2] NACE 1.1 red. ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā.

--------------------------------------------------

III.C PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ GADA ZIŅOJUMĀ, KURŠ JĀIESNIEDZ KOMISIJAI

Pārskatus nosūta elektroniski. Tajos iekļauj šādu informāciju.

1. Atbalsta shēmas nosaukums, Komisijas atbalsta numurs un Komisijas lēmuma numurs.

2. Izdevumi. Summas izsakāmas eiro, vajadzības gadījumā – valsts valūtā. Nodokļu atvieglojumu gadījumā ir jānorāda ikgadējie nodokļu zaudējumi. Ja precīzi skaitļi nav pieejami, var sniegt šo zaudējumu provizorisku aprēķinu. Norāda šādas ziņas par katru pārskata gadu katram atbalsta shēmā izmantotajam atbalsta veidam (piem., subsīdijām, aizdevumam ar atvieglotiem nosacījumiem, garantijai utt.).

2.1. Saistību summas, nodokļu zaudējumi (provizorisks aprēķins) vai citi ieņēmumu zudumi, garantijas u. tml. jauniem atbalstītiem projektiem. Garantiju shēmu gadījumā ir jānorāda no jauna piešķirto garantiju kopējais apjoms.

2.2. Faktiskie maksājumi, nodokļu zaudējumi (provizorisks aprēķins) vai citi ieņēmumu zudumi, garantijas utt. jauniem un esošajiem projektiem. Garantiju shēmu gadījumā ir jāsniedz šādas ziņas: nesamaksāto garantiju kopējā summa, ienākums no prēmijām, piedzītās summas, izmaksātās kompensācijas, shēmas darbības iznākums attiecībā uz pārskata gadu.

2.3. Atbalstīto projektu un/vai uzņēmumu skaits.

2.4. Paredzamais kopējais apjoms:

- atbalsts, kas piešķirts par zvejas kuģu nepārejošu izņemšanu no aprites, nododot tos trešām valstīm,

- atbalsts, ko piešķir par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu,

- atbalsts, ko piešķir par zvejas kuģu atjaunošanu,

- atbalsts, ko piešķir par zvejas kuģu modernizēšanu,

- atbalsts, ko piešķir par lietotu zvejas kuģu iegādi,

- atbalsts, ko piešķir sociālekonomisku pasākumu īstenošanai,

- atbalsts, ko sniedz, lai atlīdzinātu dabas katastrofu vai ārkārtēju notikumu izraisītus zaudējumus,

- atbalsts nomaļiem reģioniem,

- atbalsts, ko piešķir, izmantojot parafiskālus maksājumus.

2.5. Pielikuma 2.1. punktā minēto summu sadalījums pa reģioniem, kas definēti kā 1. mērķa reģioni un citi apgabali.

3. Citas ziņas un piezīmes.

--------------------------------------------------

Augša