Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0639

Komisijas Regula (EK) Nr. 639/2004 (2004. gada 30. marts) par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību

OV L 102, 7.4.2004., 9./11. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 61 - 63
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 156 - 158
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 007 Lpp. 156 - 158
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 04 Sējums 008 Lpp. 125 - 127

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639Oficiālais Vēstnesis L 102 , 07/04/2004 Lpp. 0009 - 0011


Komisijas Regula (EK) Nr. 639/2004

(2004. gada 30. marts)

par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 37. pantu un 299. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku [2], jo īpaši tās III nodaļa nosaka Kopienas plānu, lai koriģētu dalībvalstu flošu zvejas jaudas līdz līmenim, kas ir vispasaules mērogā saderīgs ar zvejas iespējām.

(2) Padomes 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē [3], paredz zvejas kuģu modernizāciju un atjaunošanu, izmantojot valsts atbalstu.

(3) Ņemot vērā zivsaimniecības nozares relatīvo nozīmi minētajos reģionos, ir pamatoti ņemt vērā Kopienas attālāko reģionu īpašo strukturālo, sociālo un ekonomisko situāciju attiecībā uz zvejas flošu pārvaldību. Tādēļ iekļaušanas/izslēgšanas režīma pārvaldības noteikumi un piespiedu jaudas samazināšana, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2371/2002, un noteikumi pieejai valsts atbalstam zvejas kuģu modernizācijai un atjaunošanai ir jāpielāgo minēto reģionu vajadzībām.

(4) Jebkāds jaudas palielinājums flotēm, kas reģistrētas attālāko reģionu ostās, ir jāierobežo līdz līmenim, kas atbilst vietējās zvejniecības iespējām un flošu lielumam, ko arī pielāgo atbilstoši šīm iespējām. Tādēļ mērķi, kas katram flotes segmentam ir noteikti daudzgadu vadības programmās ar kodu IV (DVP kods IV), kuras ir noteiktas pielikumā Komisijas 2002. gada 29. jūlija Lēmumam 2002/652/EK, ar ko groza Lēmumus no 98/119/EK līdz 98/131/EK, lai pagarinātu dalībvalstu zvejas flošu daudzgadu vadības programmas līdz 2002. gada 31. decembrim [4], jāuzskata par robežlīmeni vai augstāko līmeni Francijas Aizjūras departamentos, Azoru salās un Madeirā reģistrēto flošu paplašināšanai.

(5) Jānosaka īpašs robežlīmenis kuģu segmentiem, kas reģistrēti Kanāriju salās un kuriem nav noteikti konkrēti mērķi DVP IV. Nosakot minētos robežlīmeņus, jāņem vērā vietējās flotes jauda attiecībā uz zvejas iespējām.

(6) Kuģus, kas ir reģistrēti attālākajos reģionos, nedrīkst pārvest un izmantot kontinentālā daļā pēc tam, kad tiem ir piemērots labvēlīgāks režīms attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu un/vai noteikumiem par iekļaušanu flotē.

(7) Ir pamatoti attālākajos reģionos reģistrētām flotēm piemērot tos pašus noteikumus par flošu jaudas pārvaldību un valsts atbalstu, kurus piemēro kuģiem, kas reģistrēti pārējā Kopienas teritorijā, ja tiek ievēroti šajā regulā noteiktie robežlīmeņi, un jebkurā gadījumā no 2007. gada 1. janvāra, izņemot kuģus, kuri saņem valsts atbalstu atjaunošanai, ja iekļaušana flotē var notikt līdz 2007. gada 31. decembrim.

(8) Lai veicinātu šīs regulas īstenošanu, dalībvalstis apkopo informāciju par kuģiem, kas reģistrēti attālākajos reģionos. Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību par īstenotiem pasākumiem, minēto informāciju nosūta Komisijai, kura sniedz ziņojumu.

(9) Tā kā ar Regulu (EK) Nr. 2371/2002 un Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas stājās spēkā no 2003. gada 1. janvāra, ir ieviesti jauni vispārēji noteikumi flošu jaudu pārvaldībai un valsts atbalstam, no tās pašas dienas piemēro arī īpašo režīmu attālākajiem reģioniem.

(10) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru realizēšanas kārtību [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īpaši robežlīmeņi

1. Uz tiem flošu segmentiem, kas ir reģistrēti attālākajos reģionos, kā noteikts Līguma 299. panta 2. punktā, ir attiecināmi šādi zvejas jaudas īpašie robežlīmeņi:

a) Francijas Aizjūras departamentos, Azoru salās un Madeirā: katrai flotes daļai attiecīgie DVP IV mērķi, kas izteikti kW un bruto tonnās, katram attālajam reģionam 2002. gada beigās;

b) Kanāriju salās: robežlīmeņi, kuru sākuma punkts izteikts attiecīgam flotes segmentam kW un bruto tonnās, kuģiem, kas reģistrēti Kanāriju salu ostās līdz 2003. gada 1. janvārim, un var tikt palielināti, pamatojoties uz šo segmentu iespējām. Palielinājumus var pamatoti pieļaut līdz līmenim, kas būtu pieņemts, ja šiem segmentiem tiktu piemērotas DVP IV procedūras, un tie ir saskaņā ar pēdējiem zinātniskiem ieteikumiem, kuri ir apstiprināti Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejā, kas ir dibināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 33. pantu.

2. Šā panta īstenošanas noteikumus pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. pants

Flotes atjaunošana un modernizācija

Flotes segmentiem, uz kuriem attiecas 1. panta 1. punkts:

1. Atkāpjoties no 13. panta Regulā (EK) Nr. 2371/2002:

a) floti drīkst papildināt ar jaunu jaudu, ar valsts atbalstu vai bez tā, atbilstoši noteiktajiem robežlielumiem, kas norādīti 1. pantā;

b) pienākumu samazināt kopējo flotes jaudu par 3 % no robežlieluma nepiemēro;

2. Atkāpjoties no Regulas Nr. 2792/1999 9. panta 1. punkta c) i) apakšpunkta, var piešķirt valsts atbalstu flotes modernizācijai attiecībā uz tonnāžu un/vai jaudu;

3. Šā panta 1. un 2. punktā noteiktās atkāpes pārstāj piemērot, tiklīdz tiek sasniegti robežlīmeņi un jebkurā gadījumā ne vēlāk par 2006. gada 31. decembri;

4. Atkāpjoties no Regulas Nr. 2792/1999 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta, līdz 2005. gada 31. decembrim var piešķirt valsts atbalstu zvejas kuģu atjaunošanai;

5. Neatkarīgi no šā panta 3. punkta atkāpes zvejas kuģiem, kuri saņem valsts atbalstu atjaunošanai, divus gadus pēc valsts atbalsta atjaunošanai piešķiršanas dienas pārstāj būt spēkā šā panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā atkāpe un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2007. gada 31. decembrī.

3. pants

Kuģu pārvešana uz kontinentu

Jebkura kuģu pārvešana no attālākā reģiona uz kontinentu ir uzskatāma par ievešanu kontinentālajā flotē Regulas (EK) Nr. 2371/2002 13. panta nozīmē. Ja kuģi pārved uz kontinentu, valsts atbalsts flotes atjaunošanai un piederumiem vai zvejas kuģu modernizācijai jāatlīdzina proporcionāli laikam:

a) 10 gadu laikā, ja ir piešķirta valsts palīdzība flotes atjaunošanai; un

b) piecu gadu laikā, ja ir piešķirts valsts atbalsts zvejas kuģu aprīkošanai vai modernizācijai no dienas, kad ir pieņemts administratīvs lēmums piešķirt palīdzību.

4. pants

Jaudas pārvaldība

1. Dalībvalstis pārvalda flotes, kas ir reģistrētas attālākos reģionos, saskaņā ar šo regulu.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par kuģiem, kas reģistrēti šo valstu attālākos reģionos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 15. pantu.

3. Noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto procedūru.

5. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Zivsaimniecības un akvakultūras komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir 20 darbdienas.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

6. pants

Ziņojumu sagatavošana

Komisija līdz 2006. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 30. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 4. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

[3] OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2369/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 49. lpp.).

[4] OV L 215, 10.8.2002., 23. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Augša