EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004R0608

Komisijas Regula nr. 608/2004 (2004. gada 31. marts) par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteriDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 97, 1.4.2004., 44./45. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 287 - 288
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 125 - 126
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 011 Lpp. 125 - 126
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 020 Lpp. 18 - 19

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/12/2014; Atcelts ar 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/608/oj

32004R0608Oficiālais Vēstnesis L 097 , 01/04/2004 Lpp. 0044 - 0045


Komisijas Regula Nr. 608/2004

(2004. gada 31. marts)

par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteri

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformējumu un reklāmu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK [2], un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu un 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1) Fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un fitostanolu esteri samazina holesterīna līmeni, taču var samazināt arī β-karotīna līmeni asins plazmā. Tāpēc dalībvalstis un Komisija ir apspriedušās ar Pārtikas zinātnisko komiteju par fitosterīnu, fitosterīnu esteru, fitostanolu un fitostanolu esteru uzņemšanas ietekmi no dažādiem avotiem.

(2) Pārtikas zinātniskā komiteja 2002. gada 26. septembra atzinumā "Vispārīgas atziņas par paaugstinātas fitosterīnu līmeņu uzņemšanas no dažādiem avotiem ilglaicīgo ietekmi uz β-karotīnu" apstiprinājusi vajadzību fitosterīnus, fitosterīnu esterus, fitostanolus un fitostanolu esterus marķēt, kā noteikts Komisijas 2000. gada 24. jūlija Lēmumā 2000/500/EK par atļauju laist tirgū "ziežamos dzeltenos taukus ar fitosterīnu esteru piedevu" kā jaunu pārtikas produktu vai jaunu pārtikas sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 [3]. Pārtikas zinātniskā komiteja norādījusi arī, ka nav nekādu liecību par papildu priekšrocībām par 3 g/dienā lielāku devu patēriņam, ka augstam patēriņam varētu būt kāda nevēlama iedarbība un ka tāpēc ir saprātīgi augu sterīnu patēriņu nepalielināt virs 3 g/dienā.

(3) Produkti, kas satur fitosterolus/fitostanolus, tāpēc jānoformē atsevišķās porcijās, kas satur ne vairāk kā 3 g fitosterīnu/fitostanolu vai ne vairāk kā 1 g brīvo fitosterīnu/fitostanolu veidā. Ja tā nav, tad jābūt skaidri norādītai pārtikas standartdevai, kas izteikta gramos vai mililitros, un fitosterīnu/fitostanolu daudzumam šajā standartdevā, kas izteikts brīvo fitosterīnu/fitostanolu veidā. Jebkurā gadījumā produktu sastāvam un to marķējumam jābūt tādam, lai lietotāji varētu viegli ierobežot to patēriņu līdz fitosterīnu/fitostanolu devai 3 g/dienā, izlietojot vai nu vienu devu, kas satur ne vairāk kā 3 g, vai trīs devas, kas katra satur ne vairāk kā 1 g.

(4) Lai veicinātu patērētāju izpratni, izrādījies lietderīgi marķējumā "fito-" aizstāt ar vārdu "augu".

(5) Ar Lēmumu 2000/500/EK dažus fitosterīna esterus atļauts pievienot ziežamajiem dzeltenajiem taukiem. Lai nodrošinātu, ka produkts sasniedz patērētāju mērķgrupu, proti, cilvēkus, kuri vēlas asinīs samazināt holesterīna līmeni, tajā noteiktas īpašas marķēšanas prasības.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula attiecas uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām ar fitosterīnu, fitosterīnu esteru, fitostanolu vai fitostanolu esteru piedevu.

2. pants

Marķēšanai fitosterīnu, fitosterīna esteri, fitostanolu un fitostanola esteri attiecīgi apzīmē ar terminiem "augu sterīns", "augu sterīna esteris", "augu stanols" un "augu stanola esteris" vai, ja vajadzīgs, to daudzskaitļa formā.

Neskarot citas Kopienas vai valstu tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, pārtikai un pārtikas sastāvdaļām ar fitosterīnu, fitosterīna esteru, fitostanolu un fitostanola esteru piedevu jābūt marķētām šādi:

1) tajā pašā redzamības zonā, kurā ir nosaukums, ar kādu produktu pārdod, skaidri redzamiem un labi salasāmiem jābūt vārdiem "ar augu sterīnu/augu stanolu piedevu";

2) sastāvdaļu sarakstā jānorāda fitosterīnu, fitosterīna esteru, fitostanolu un fitostanola esteru piedevas saturs (izteikts gramos vai procentos brīvo augu sterīnu/stanolu veidā uz 100 g vai 100 ml produkta);

3) jābūt paziņojumam, ka konkrētais produkts paredzēts tikai cilvēkiem, kas vēlas samazināt holesterīna līmeni asinīs;

4) jābūt paziņojumam, ka pacienti, kas lieto medikamentus holesterīna līmeņa samazināšanai, produktu var lietot tikai ārsta uzraudzībā;

5) jābūt labi redzamam un salasāmam paziņojumam, ka produkts uzturvērtības ziņā var nebūt piemērots grūtniecēm, mātēm, kas baro bērnu ar krūti, un bērniem līdz piecu gadu vecumam;

6) jābūt norādījumam, ka produkts izmantojams kā sabalansēta un dažāda uztura sastāvdaļa, kurā ietilpst regulārs augļu un dārzeņu patēriņš, kas palīdz uzturēt karotinoīdu līmeni;

7) tajā pašā redzamības zonā, kurā ir iepriekš 3. punktā noteiktais paziņojums, jābūt paziņojumam, ka augu sterīnu/augu stanolu piedevas patēriņš nedrīkst pārsniegt 3 g/dienā;

8) jābūt noteiktai pārtikas vai pārtikas sastāvdaļas devai (vēlams gramos vai mililitros), norādot augu sterīnu/augu stanolu daudzumu, ko satur viena tās deva.

3. pants

Pārtikai un pārtikas sastāvdaļām ar fitostanola esteru piedevu, kas jau ir Kopienas tirgū, kā arī "ziežamajiem dzeltenajiem taukiem", kas atļauti ar Komisijas Lēmumu 2000/500/EK un kas ražoti pēc sešiem mēnešiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, jāatbilst 2. pantā noteiktajiem marķēšanas noteikumiem.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004 gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

[2] OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.

[3] OV L 200, 8.8.2000., 59. lpp.

--------------------------------------------------

Augša