EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0060

Komisijas Regula (EK) Nr. 60/2004 (2004. gada 14. janvāris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

OV L 9, 15.1.2004., 8./12. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 042 Lpp. 125 - 129
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 202 - 206
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 052 Lpp. 202 - 206
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 166 - 170

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/03/2014: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 11/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/60(1)/oj

32004R0060Oficiālais Vēstnesis L 009 , 15/01/2004 Lpp. 0008 - 0012


Komisijas Regula (EK) Nr. 60/2004

(2004. gada 14. janvāris),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Noteikumus attiecībā uz cukura tirgus ražošanas un tirdzniecības režīmu, kas Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju [1] iekļauti ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu (še un turpmāk – Pievienošanās akts), piemēros no 2004. gada 1. maija, t.i., divus mēnešus pirms 2003./2004. tirdzniecības gada beigām. Tādēļ jāmaina pārejas pasākumi no Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (še un turpmāk – jaunās dalībvalstis) spēkā esošā ražošanas un tirdzniecības režīma uz to, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1260/2001.

(2) Visa jauno dalībvalstu cukura produkcija 2003./2004. tirdzniecības gadam tiek ražota saskaņā ar valstu noteikumiem, un lielākā to produkcijas daļa tiks realizēta līdz 2004. gada 1. maijam. Līdz ar to Regulas (EK) Nr. 1260/2001 2. līdz 6. un 10. līdz 21. pantā paredzētie noteikumi par cenām, starpnozaru nolīgumiem un pašfinansēšanu netiek piemēroti ātrāk par 2004. gada 1. jūliju. Pašfinansēšanas režīma un noteikumu par tā cukura cenām, kas saražots pirms 2004. gada 1. jūlija, nepiemērošana nozīmē, ka eksporta kompensāciju režīmu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. līdz 31. pantā, intervences pasākumus un ražošanas kompensāciju režīmu, kas paredzēts 7., 8. un 9. pantā, nepiemēro pirms 2004. gada 1. jūlija.

(3) Attiecībā uz izoglikozi ražošana ir pastāvīga un atbilstoša pieprasījumam, un tādēļ ir nepieciešams noteikt attiecīgu izoglikozes pamatdaudzuma daļu, kas paredzēta jaunajām izoglikozi ražojošajām dalībvalstīm, lai paplašinātajā Kopienā atvieglotu pāreju un nodrošinātu līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu. Tomēr, lai pret izoglikozi nodrošinātu tādu pašu attieksmi kā pret cukuru, jaunajās dalībvalstīs Regulas (EK) Nr. 1260/2001 2. līdz 21. un 27. līdz 31. pants attiecībā uz izoglikozi jāpiemēro tikai no 2004. gada 1. jūlija.

(4) Pievienošanās akts cukuru ražojošam uzņēmumam Slovēnijā nosaka maksimālo vajadzīgo piegādi 19585 tonnu apmērā. Lai no 2004. gada 1. maija līdz 30. jūnijam šo uzņēmumu nodrošinātu ar rafinēšanai vajadzīgā jēlcukura piegādi, šim laika posmam jānosaka attiecīgu maksimālās vajadzīgās piegādes daļu.

(5) Cukura nozarē ir ievērojams tirgus traucējuma risks, ko rada produkti, kas spekulatīvos nolūkos tiek ievesti jaunajās dalībvalstīs pirms to pievienošanās. Tādēļ, ņemot vērā jauno dalībvalstu pievienošanos, jāparedz pāreju atvieglinoši noteikumi, lai izvairītos no šādām spekulatīvām darbībām. Ar Regulu (EK) Nr. 1972/2003 [2] jau ir pieņemti līdzīgi noteikumi attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās dēļ. Lai ņemtu vērā cukura nozares īpatnības, ir vajadzīgi atsevišķi noteikumi.

(6) Pievienošanās akta IV pielikuma 5. nodaļa paredz, ka preces, uz kurām attiecināti dažādi atliktā režīma veidi, pievienošanās dienā, laižot tās brīvā apgrozībā, tiek atbrīvotas no muitas nodokļiem, ja ir izpildīti zināmi nosacījumi. Tomēr cukura nozarē pastāv liels risks, ka šī iespēja tiks izmantota spekulatīvos nolūkos. Turklāt tas varētu ļaut uzņēmējiem apiet ar šo regulu paredzēto pienākumu uz sava rēķina izņemt no tirgus jauno dalībvalstu iestāžu noteikto liekā cukura vai izoglikozes daudzumu vai, ja tie nevar sniegt apliecinājumu par šo daudzumu izņemšanu, veikt maksājumus. Tādēļ produktiem, kas rada šādu risku, jānosaka ievedmuitas nodokļi, kas tiem piemērojami no dienas, kad tos laiž brīvā apgrozībā.

(7) Turklāt saskaņā ar Pievienošanās aktu cukura vai izoglikozes krājumu apjoms, kas pārsniedz parastos pārejošos krājumus, no tirgus ir jāizņem uz jauno dalībvalstu rēķina. Komisija noteiks liekos krājumus, pamatojoties uz tirdzniecības attīstību, ražošanas un patēriņa tendencēm jaunajās dalībvalstīs laika posmā no 2000. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. aprīlim. Šajā procesā, papildus cukuram un izoglikozei, jāņem vērā arī citi produkti ar ievērojamu cukura ekvivalenta saturu, tā kā arī tie arī var būt spekulācijas iespējamie mērķi. Gadījumā, ja noteiktais liekais cukura un izoglikozes daudzums netiek izņemts no Kopienas tirgus vēlākais līdz 2005. gada 30. aprīlim, attiecīgās jaunās dalībvalstis par attiecīgo daudzumu būs finansiāli atbildīgas. Summa, kas jāiekasē par labu jaunajām dalībvalstīm un jāiemaksā Kopienas budžetā tad, ja netiek izņemti liekie krājumi, būs augstākā eksporta kompensācija, kas piemērojama laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2005. gada 30. aprīlim.

(8) Gan Kopienas, gan jauno dalībvalstu interesēs ir novērst lieko krājumu uzkrāšanos, un jebkurā gadījumā spēt noteikt tos uzņēmējus vai personas, kas iesaistītas galvenajās spekulatīvajās tirdzniecības darbībās. Šajā nolūkā jaunajās dalībvalstīs 2004. gada 1. maijā jābūt sistēmai, kas ļauj tām noteikt tos, kuri ir atbildīgi par šādām darbībām.

(9) Lai noteiktu liekos krājumus un to, kā tiek izņemti noteiktie liekie krājumi, jaunās dalībvalstis sniedz Komisijai attiecīgo produktu pēdējo tirdzniecības, ražošanas un patēriņa statistiku, kā arī apliecinājumu par noteikto lieko krājumu izņemšanu no tirgus līdz noteiktajam termiņam.

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. PUNKTS

PĀREJAS PASĀKUMI SAKARĀ AR PIEVIENOŠANOS

1. pants

Atsevišķu Regulas (EK) Nr. 1260/2001 noteikumu piemērojamība

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 2. līdz 21. pantu un 27. līdz 31. pantu nepiemēro no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. jūnija attiecībā uz Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju (šeit un turpmāk jaunās dalībvalstis).

2. pants

Izoglikozes kvotas

Laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. jūnijam A un B izoglikozes pamatdaudzumi jaunajām dalībvalstīm, kas ražo izoglikozi, ir šādi:

| Pamatdaudzums A sausnas tonnās | Pamatdaudzums B sausnas tonnās |

Ungārija | 21271 | 1667 |

Polija | 4152 | 312 |

Slovākija | 6254 | 837 |

3. pants

Niedru cukura preferenciāli ievedumi

Lai apmierinātu Slovēnijas niedru jēlcukura rafinēšanas pieprasījumu laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. jūnijam, Slovēnija 3264 tonnu robežās šajā laikā ir pilnvarota izdot atļaujas "īpašajam preferences cukuram", izsakot kā baltā cukura ekvivalentu un ievērojot Komisijas Regulā (EK) Nr. 1159/2003 [3] paredzētos nosacījumus.

2. PUNKTS

PĀREJAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO SPEKULĀCIJĀM

4. pants

Definīcijas

Šajā pantā ir piemērojamas šādas definīcijas:

1. "Cukurs" ir:

a) biešu cukurs un niedru cukurs cietā stāvoklī, kas atbilst KN kodam 1701;

b) cukura sīrups, kas atbilst KN kodiem 17026095, 17029099 un 21069059;

c) inulīna sīrups, kas atbilst KN kodiem 17026080 un 17029080.

2. "Izoglikoze" ir produkts, kas atbilst KN kodiem 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 un 21069030;

3. "Pārstrādes produkti" ir produkti, kuriem pievienotā cukura/cukura ekvivalenta saturs pārsniedz 10 % un kuri iegūti lauksaimniecības produktu pārstrādē.

4. "Fruktoze" ir ķīmiski tīra fruktoze ar KN kodu 17025000.

5. pants

Atliktais režīms

1. Atkāpjoties no Pievienošanās akta IV pielikuma 5. nodaļas un Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 [4] 20. un 214. panta, produktiem, kas atbilst KN kodiem 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 un 2202, izņemot tos, kuri uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1972/2003 4. panta 5. punktā, piemēro erga omnes ievedmuitas nodokļa likmi, ieskaitot papildu ievedmuitas nodokli, kurš piemērojams dienā, kad produkti laisti brīvā apgrozībā, ja:

a) pirms 2004. gada 1. maija tie ir bijuši brīvā apgrozībā Kopienā, kāda tā pastāvēja 2004. gada 30. aprīlī, vai jaunajā dalībvalstī;

b) 2004. gada 1. maijā, tie ir:

i) pagaidu glabāšanā; vai

ii) tie Kopienā atrodas saskaņā ar muitas režīmu vai procedūru, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 15. punkta b) apakšpunktā un 4. panta 16. punkta b) līdz g) apakšpunktā; vai

iii) tos transportē pēc tam, kad tie paplašinātajā Kopienā ir bijuši pakļauti izvešanas formalitātēm.

Izņemot rafinētu biešu C cukuru, C izoglikozes sīrupu un C inulīna sīrupu, kas attiecīgi atbilst KN kodiem 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 un 17029080, šī pirmā daļa neattiecas uz produktiem, kas tiek izvesti no piecpadsmit valstu Kopienas, ja ievedējs sniedz pierādījumus, ka eksportētājvalsts produktiem nav pieprasītas nekādas eksporta kompensācijas. Pēc ievedēja pieprasījuma izvedējs nokārto, ka kompetentā iestāde apstiprina eksporta deklarāciju, ka par produktiem nav pieprasīta eksporta kompensācija eksportētājvalstī.

2. Atkāpjoties no Pievienošanās akta IV pielikuma 5. nodaļas un Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 [5] 20. un 214. panta, produktiem ar KN kodiem 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 un 2202 (izņemot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1972/2003 4. panta 5. punktā uzskaitītos produktus), ko ieved no trešām valstīm, piemēro ievedmuitas nodokli, ieskaitot papildu ievedmuitas nodokli, kurš piemērojams dienā, kad produkti laisti brīvā apgrozībā, ja:

a) tie 2004. gada 1. maijā jaunajā dalībvalstī atrodas saskaņā ar ievešanas pārstrādei [muitas] procedūru, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 16. punkta d) apakšpunktā, vai pagaidu ievešanas režīmu, kas minēts 4. panta 16. punkta f) apakšpunktā;

b) tos laiž brīvā apgrozībā 2004. gada 1. maijā vai pēc tā.

6. pants

Virsnormas krājumi

1. Vēlākais līdz 2004. gada 31. oktobrim Komisija katrai jaunajai dalībvalstij saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 42. panta 2. punktā paredzēto procedūru nosaka paša cukura vai pārstrādes produktos esošā cukura, izoglikozes un fruktozes daudzumu, ko uzskata par tādu, kas pārsniedz parasto pārejošo krājumu 2004. gada 1. maijā un kas ir jāizņem no tirgus uz jaunās dalībvalsts rēķina.

Lai noteiktu šo pārpalikuma daudzumu, ņem vērā attīstību, kādā gadā pirms pievienošanās notikusi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šādos aspektos:

a) cukura kā tāda vai pārstrādes produktos, izoglikozes un fruktozes ievestie un izvestie daudzumi;

b) cukura un izoglikozes ražošana, patēriņš un krājumi;

c) apstākļi, kādos radušies krājumi.

2. Vēlākais līdz 2005. gada 30. aprīlim attiecīgās jaunās dalībvalstis bez Kopienas iejaukšanās nodrošina tāda cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšanu no tirgus, kas ir vienlīdzīgs ar 1. punktā minēto pārpalikuma daudzumu:

a) izvedot bez Kopienas kompensācijām;

b) izmantojot degmaisījumu nozarē;

c) bez atbalsta denaturējot dzīvnieku barībai saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 100/72 [6] III un IV sadaļu.

3. Šā panta 2. punkta piemērošanai jauno dalībvalstu kompetentās iestādes 2004. gada 1. maijā izveido sistēmu, ar kuru galveno attiecīgo uzņēmēju līmenī nosaka ražotos vai tirgotos pārpalikuma daudzumus pašam cukuram vai cukuram pārstrādes produktos, izoglikozei un fruktozei. Minētā sistēma var jo īpaši balstīties uz importa uzraudzību, fiskālo kontroli, apsekojumiem, kas pamatoti ar uzņēmumu pārskatiem un fiziskajiem krājumiem, un var ietvert tādus pasākumus kā riska garantijas. Identifikācijas sistēma pamatojas uz riska novērtējumu, kurā pienācīgi ņem vērā jo īpaši šādus kritērijus:

- attiecīgo uzņēmēju darbības veids,

- noliktavu ietilpība,

- pasākumu līmenis.

Jaunās dalībvalstis izmanto šo sistēmu, lai piespiestu attiecīgos uzņēmējus uz sava rēķina izņemt no tirgus to noteiktajam individuālajam pārpalikuma daudzumam līdzvērtīgu cukura vai izoglikozes daudzumu. Attiecīgie uzņēmēji sniedz jaunajai dalībvalstij pieņemamu apliecinājumu par to, ka vēlākais līdz 2005. gada 30. aprīlim produkti tika izņemti no tirgus.

Ja šāds apliecinājums nav sniegts, jaunā dalībvalsts iekasē summu, kuru aprēķina attiecīgo daudzumu sareizinot ar augstāko ievedmaksājumu, kas piemērojams attiecīgajam produktam laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2005. gada 30. aprīlim, palielinot to par EUR 1,21 uz 100 kg baltā cukura vai sausnas ekvivalenta.

Summa, kas minēta trešajā daļā, jāieskaita jaunās dalībvalsts valsts budžetā.

4. Kad cukurs vai izoglikoze ir izņemta saskaņā ar panta 2. punkta a) apakšpunktu, attiecīgie uzņēmumi ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. jūlijam sniedz izvešanas apliecinājumu, uzrādot:

a) izvešanas atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar Komisijas Regulām (EK) Nr. 1291/2000 [7] un (EK) Nr. 1464/95 [8];

b) Regulas (EK) Nr. 1291/2000 32. un 33. pantā minētos attiecīgos dokumentus, kas nepieciešami garantijas atbrīvošanai.

Šā punkta a) apakšpunktā minētās izvešanas atļaujas pieteikuma 20. ailē ir šāda norāde: "izvešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 60/2004 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu".

Šā punkta a) apakšpunktā minētās izvešanas atļaujas 22. ailē ir šāda norāde: "bez kompensācijas vai maksājuma eksportējami … (daudzums, par kādu šis sertifikāts tika izdots) kg; sertifikāts ir derīgs tikai … (jaunā dalībvalsts, kas to izdod)".

Šā punkta a) apakšpunktā minētā izvešanas atļauja ir derīga no tās izsniegšanas dienas līdz 2005. gada 1. maijam.

7. pants

Apliecinājums par izņemšanu, ko sniedz jaunās dalībvalstis

1. Vēlākais līdz 2005. gada 31. jūlijam jaunās dalībvalstis Komisijai sniedz apliecinājumu par to, ka 6. panta 1. punktā minētais pārpalikuma daudzums ir izņemts no tirgus saskaņā ar 6. panta 2. punktu, un katram veidam, kādā tas darīts, norāda izņemto daudzumu.

2. Ja nav sniegts apliecinājums par izņemšanu no tirgus saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz visu vai daļu pārpalikuma daudzuma, jaunā dalībvalsts maksā summu, kuru aprēķina neizņemto daudzumu reizinot ar augstāko eksporta kompensāciju, kas piemērojama baltajam cukuram ar KN kodu 17019910 laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2005. gada 30. aprīlim. Šī summa tiks iemaksāta Kopienas budžetā vēlākais līdz 2005. gada 30. novembrim un tiks ņemta vērā, aprēķinot ražošanas nodevas 2004./2005. tirdzniecības gadam.

8. pants

Kontrole

1. Jaunās dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus šīs sadaļas piemērošanai un jo īpaši izveido kontroles procedūras, kas var izrādīties nepieciešamas 6. panta 1. punktā minētā pārpalikuma daudzuma izņemšanai.

2. Jaunās dalībvalstis vēlākais līdz 2004. gada 31. jūlijam Komisijai paziņo:

a) informāciju par 6. panta 3. punkta pirmajā daļā minētās sistēmas izveidi pārpalikumu daudzumu noteikšanai;

b) katra mēneša ievesto un izvesto cukura, izoglikozes, fruktozes un pārstrādes produktu apjomu laika posmā no 2000. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. aprīlim, ziņojot atsevišķi par ievešanu un izvešanu Kopienā, kāda tā pastāvēja 2004. gada 30. aprīlī, jaunajās dalībvalstīs un trešās valstīs;

c) laika posmā no 2000. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. aprīlim katru gadu saražotos cukura un izoglikozes daudzumus, iedalot tos, ja vajag, pēc ražošanas saskaņā ar kvotām un ārpus kvotām, un par katru gadu patērētos daudzumus;

d) laika posmā no 2000. gada 1. maija līdz 2004. gada 1. maijam – cukura un izoglikozes krājumus katra gada 1. maijā.

3. PUNKTS

NOBEIGUMA NOTEIKUMS

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. maijā, pēc tam, kad spēkā stājies Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgums.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 178 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu.

[2] OV L 293, 11.11.2003., 3. lpp.

[3] OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp.

[4] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[5] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[6] OV L 12, 15.1.1972., 15. lpp.

[7] OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

[8] OV L 144, 28.6.1995., 14. lpp.

--------------------------------------------------

Augša