EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004R0567

Padomes Regula (EK) Nr. 567/2004 (2004. gada 22. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai

OV L 90, 27.3.2004., 1./2. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 043 Lpp. 275 - 276

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/567/oj

32004R0567Oficiālais Vēstnesis L 090 , 27/03/2004 Lpp. 0001 - 0002


Padomes Regula (EK) Nr. 567/2004

(2004. gada 22. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Līgumu par Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai [1], un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Aktu par Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem [2], un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1) Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai [3] Va nodaļā ir paredzēts atbalsta pasākums lauksaimniekiem, kuri ievēro nesen ieviestos saistošos standartus.

(2) Pievienošanās rezultātā lauksaimniekiem Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā būs jāsaskaras ar lielu skaitu jauniem standartiem, kas pamatoti ar Kopienas tiesību aktiem, un, kas viņiem būs jāievēro no pievienošanās dienas vai vēlāka datuma. Būtiski ir sniegt atbalstu, kas segtu vismaz daļu no to ieguldījumu vērtības, kuri vajadzīgi, lai izpildītu minētos standartus. Tādēļ jāparedz īpašas atkāpes attiecībā uz "standartu izpildes" pasākuma īstenošanu jaunajās dalībvalstīs.

(3) Tādēļ ir jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 1257/1999,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.l pantā iekļauj šādu 2.b punktu:

"2.b Atkāpjoties no 21.a, 21.b un 21.c panta prasībām, lai noteiktu atbalsta apjomu gadā, vērā var ņemt izdevumus saistībā ar ieguldījumiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu standartu, ko Kopiena noteikusi līdz pievienošanās dienai un kas no šīs dienas vai vēlāka datuma lauksaimniekiem ir saistošs. Šo iespēju var izmantot tikai pirmos trīs atbalsta perioda gadus, un gada maksimālā atbalsta robeža ir EUR 25000 par saimniecību. Šajā ieguldījumu periodā nav spēkā 21.c pantā paredzētais samazinājums. Līdz ieguldījumu perioda beigām vērā nevar ņemt ienākumu zudumu un papildizmaksas, kas izriet no standarta izpildes.

Par saskaņā ar pirmo daļu atbalstītiem ieguldījumiem nav tiesību pretendēt uz I nodaļā paredzēto atbalstu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. maijā saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta [4] stāšanos spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 236, 23.9.2003., 17. lpp.

[2] OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

[3] OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[4] OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

--------------------------------------------------

Augša