EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32004R0549

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula)Dokuments attiecas uz EEZ.

OV L 96, 31.3.2004., 1./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 23 - 30
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 75 - 82

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj

32004R0549Oficiālais Vēstnesis L 096 , 31/03/2004 Lpp. 0001 - 0009


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004

(2004. gada 10. marts),

ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai

(pamatregula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma [4] 251. pantā noteikto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2003. gada 11. decembrī apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā:

(1) Lai īstenotu kopējo transporta politiku, ir vajadzīga efektīva gaisa transporta sistēma, kas ļauj droši un regulāri veikt gaisa pārvadājumu pakalpojumus, veicinot brīvu preču, pakalpojumu un kapitāla apriti un personu pārvietošanos.

(2) Ārkārtas sanāksmē Lisabonā 2000. gada 23. un 24. martā Eiropadome aicināja Komisiju izteikt priekšlikumus par gaisa telpas organizēšanu, gaisa satiksmes vadību un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību, kuru pamatā ir darbs, ko veikusi Komisijas izveidotā Augsta līmeņa grupa Eiropas vienotās gaisa telpas jautājumos. Šī grupa, ko veido lielākoties dalībvalstu civilās un militārās aeronavigācijas iestādes, iesniedza ziņojumu 2000. gada novembrī.

(3) Gaisa transporta sistēmas nevainojamai darbībai nepieciešams aeronavigācijas pakalpojumu pastāvīgs, augsts drošības līmenis, kas optimāli ļautu izmantot Eiropas gaisa telpu, un pastāvīgs, augsts drošības līmenis gaisa satiksmē, lai vispārējās interesēs pildītu aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas pienākumu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Tāpēc atbildības un kompetences ziņā tas jāveic, ievērojot stingrākos standartus.

(4) Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīva jāizstrādā atbilstoši saistībām, kas izriet no Kopienas un tās dalībvalstu dalības organizācijā Eurocontrol, un atbilstoši principiem, kas noteikti 1944. gada Čikāgas Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju.

(5) Lēmumi par militāru operāciju un mācību saturu, apjomu vai veikšanu neietilpst Kopienas kompetences jomā.

(6) Dalībvalstis ir pieņēmušas vispārēju deklarāciju par militāriem jautājumiem, kas skar Eiropas vienoto gaisa telpu [5]. Saskaņā ar šo deklarāciju dalībvalstīm jo īpaši jāuzlabo civilmilitārā sadarbība un, ja ieinteresētās dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu, jāpalīdz to bruņotajiem spēkiem sadarboties visos gaisa satiksmes pārvaldības jautājumos, ciktāl tās to uzskata par vajadzīgu.

(7) Gaisa telpa ir ierobežota, un tās optimāla un efektīva izmantošana būs iespējama tikai tad, ja tiks ņemtas vērā visu lietotāju prasības un attiecīgā gadījumā pārstāvētas visā Eiropas vienotajā gaisa telpas, tostarp Vienotās gaisa telpas komitejas, attīstībā, lēmumu pieņemšanas procesā un īstenošanā.

(8) Visu šo iemeslu dēļ un Eiropas vienotās gaisa telpas paplašināšanas dēļ, lai iekļautu lielāku skaitu Eiropas valstu, Kopienai, ņemot vērā norises organizācijā Eurocontrol, jānosaka kopīgi mērķi un rīcības programma, lai iesaistītu Kopienu, dalībvalstis un dažādās ieinteresētās personas ar nolūku radīt integrētāku izmantojamu gaisa telpu — Eiropas vienoto gaisa telpu.

(9) Ja dalībvalstis rīkojas, lai panāktu atbilstību Kopienas prasībām, iestādēm, kas veic atbilstības pārbaudes, jābūt pietiekami neatkarīgām no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem.

(10) Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji, kas salīdzināmi ar valsts iestādēm, funkcionāli vai strukturāli jāatdala, un tie ir organizējami, ņemot vērā to ļoti atšķirīgajām juridiskajām formām dažādajās dalībvalstīs.

(11) Ja vajadzīga neatkarīga revīzija attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, oficiālo revīzijas iestāžu pārbaudes dalībvalstīs, kur minētos pakalpojums sniedz administratīvā vadība vai valsts struktūra, kas darbojas iepriekš minēto iestāžu pārraudzībā, jāatzīst par neatkarīgu revīziju, neatkarīgi no tā, vai sagatavotie revīzijas ziņojumi ir darīti zināmi atklātībai vai ne.

(12) Vēlams paplašināt Eiropas vienoto gaisa telpu, ietverot trešās valstis vai nu saistībā ar Kopienas dalību organizācijā Eurocontrol pēc Kopienas pievienošanos Eurocontrol, vai ar nolīgumiem, ko ar šīm valstīm noslēgusi Kopiena.

(13) Kopienas pievienošanās organizācijai Eurocontrol ir svarīgs komponents Eiropas gaisa telpas radīšanā.

(14) Eiropas vienotās gaisa telpas radīšanas procesā Kopienai attiecīgā gadījumā jāizveido augstākā līmeņa sadarbība ar Eurocontrol, lai nodrošinātu reglamentējošu un stratēģisku konsekvenci un lai šo abu personu darbība nedublētos.

(15) Saskaņā ar augstā līmeņa grupas secinājumiem Eurocontrol ir struktūra, kam ir attiecīga kompetence, lai kā reglamentējošu institūciju atbalstītu Kopienu. Tāpēc jāizstrādā īstenošanas noteikumi attiecībā uz jautājumiem, kas saskaņā ar Eurocontrol dotajām pilnvarām ir minētās organizācijas kompetencē, ievērojot nosacījumus, kas iekļaujami Komisijas un Eurocontrol sadarbības pamatā.

(16) To pasākumu izstrādei, kas vajadzīgi Eiropas vienotās gaisa telpas radīšanai, nepieciešamas plaša mēroga ieinteresēto ekonomisko un sociālo personu apspriedes.

(17) Sociālajiem partneriem jāsaņem pareiza informācija un konsultācijas par visiem pasākumiem, kam ir ievērojama sociāla ietekme. Jāapspriežas arī ar nozaru dialogu komiteju, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 98/500/EK (1998. gada 20. maijs) par nozaru dialogu komiteju izveidi, lai veicinātu sociālo partneru dialogu Eiropas līmenī [6].

(18) Tādām ieinteresētajām personām kā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, gaisa telpas izmantotājiem, lidostām, aviācijas rūpniecībai un profesionāļu pārstāvības struktūrām jābūt iespējai informēt Komisiju par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanas tehniskajiem jautājumiem.

(19) Eiropas līmenī aeronavigācijas pakalpojumu sistēma kopumā jānovērtē regulāri, pienācīgu uzmanību veltot augsta līmeņa drošības uzturēšanai, lai pārbaudītu pieņemto pasākumu efektivitāti un ieteiktu turpmākus pasākumus.

(20) Sankcijām, ko paredz par šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu neievērošanu, jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām, un tās nedrīkst mazināt drošību.

(21) To pasākumu ietekme, kas veikti piemērojot šo regulu, jānovērtē, ņemot vērā ziņojumus, kas Komisijai regulāri jāiesniedz.

(22) Šī regula neietekmē dalībvalstu tiesības pieņemt noteikumus attiecībā uz to bruņoto spēku organizēšanu. Izmantojot šīs tiesības, dalībvalstis drīkst pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka to bruņotajiem spēkiem ir pietiekoši daudz gaisa telpas atbilstīgiem izglītības un apmācības mērķiem. Tāpēc jāparedz aizsardzības pasākumu noteikums, lai šis tiesības varētu izmantot.

(23) Spānijas Karaliste un Apvienotā Karaliste 1987. gada 2. decembrī Londonā ar abu valstu ārlietu ministru kopīgu deklarāciju ir vienojušās par plašākas sadarbības noteikumiem attiecībā uz Gibraltāra lidostas izmantošanu. Minētajiem noteikumiem vēl jāstājas spēkā.

(24) Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā, jo šīs regulas mērķi, proti, Eiropas vienotās gaisa telpas radīšanu, dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt šā pasākuma starptautiskā mēroga dēļ, un to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, paredzot arī sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus, kuros ņemti vērā īpašie vietējie apstākļi. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula neparedz neko, kas nav vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(25) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [7].

(26) 8. panta 2. punkts Komitejas procedūras standartreglamentā [8], kas pieņemts, piemērojot Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 1. punktu, paredz standartnoteikumu par to, ka komitejas priekšsēdētājs var nolemt uzaicināt trešās personas uz minētās komitejas sanāksmi. Vajadzības gadījumā Vienotās gaisa telpas komitejas priekšsēdētājam jāuzaicina Eurocontrol pārstāvji piedalīties sanāksmēs kā novērotāji vai eksperti,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis un darbības joma

1. Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvas mērķis ir uzlabot esošos drošības standartus un kopējo efektivitāti parastiem gaisa pārvadājumiem Eiropā, lai optimizētu to apjomu atbilstoši visu gaisa telpas izmantotāju prasībām un cik iespējams samazinātu kavēšanos. Šo mērķi īstenojot, šīs regulas mērķis ir izveidot saskaņotu tiesisko regulējumu, lai līdz 2004. gada 31. decembrim radītu Eiropas vienoto gaisa telpu.

2. Šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu piemērošana neierobežo dalībvalstu suverenitāti attiecībā uz to gaisa telpu un dalībvalstu prasībām, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības, valsts drošības un aizsardzības jautājumiem, kas izklāstīti 13. pantā. Šī regula un iepriekš minētie pasākumi neattiecas uz militārām operācijām un mācībām.

3. Šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu piemērošana neierobežo dalībvalstu tiesības un pienākumus attiecībā uz 1994. gada Čikāgas Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju.

4. Uzskata, ka šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu piemērošana attiecībā uz Gibraltāra lidostu neskar Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes attiecīgās juridiskās nostājas, kas saistītas ar domstarpībām par tās teritorijas suverenitāti, kurā atrodas šī lidosta.

5. Šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu piemērošana attiecībā uz Gibraltāra lidostu atliek līdz brīdim, kad stājas spēkā 1987. gada 2. decembra Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministru kopīgajā deklarācijā iekļautā vienošanās. Spānijas un Apvienotās Karalistes valdības par to informē Padomi.

2. pants

Definīcijas.

Šajā regulā un 3. pantā minēto pasākumu vajadzībām ir spēkā šādas definīcijas:

1. "Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums" ir pakalpojums, ko sniedz, lai:

a) novērstu sadursmes:

- starp gaisa kuģiem, un

- manevrēšanas laukumā starp gaisa kuģiem un šķēršļiem; un

b) paātrinātu un saglabātu sakārtotu gaisa satiksmes plūsmu.

2. "Lidlauka vadības pakalpojums" ir ATC pakalpojums satiksmei uz lidlauka.

3. "Aeronavigācijas informācijas pakalpojums" ir pakalpojums, ko sniedz, lai noteiktā jomā nodrošinātu aeronavigācijas informāciju un datus, kas vajadzīgi aeronavigācijas drošībai, regularitātei un efektivitātei.

4. "Aeronavigācijas pakalpojumi" ir gaisa satiksmes pakalpojumi: saziņas, navigācijas un uzraudzības pakalpojumi; meteoroloģiskie pakalpojumi, kas vajadzīgi aeronavigācijai un aeronavigācijas informācijas pakalpojumi.

5. "Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji" ir visi valsts vai privātie uzņēmumi, kas sniedz aeronavigācijas pakalpojumus vispārējai gaisa satiksmei.

6. "Gaisa telpas bloks" ir tāda gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem laikā un telpā, kurā sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

7. "Gaisa telpas organizēšana" ir plānošanas funkcija, kuras galvenais mērķis ir maksimāli izmantot pieejamo gaisa telpu, dinamiski sadalot laiku, un reizēm — sadalīt gaisa telpu dažādām gaisa telpas izmantotāju kategorijām atbilstīgi īslaicīgām vajadzībām.

8. "Gaisa telpas izmantotāji" ir visi gaisa kuģi, ko izmanto vispārējai gaisa satiksmei.

9. "Gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība" ir funkcija, kuras mērķis ir sekmēt drošu, sakārtotu un paātrinātu gaisa satiksmes plūsmu, nodrošinot ATC iespēju maksimālu izmantošanu un satiksmes intensitātes atbilstību apjomam, ko deklarējuši attiecīgie gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji.

10. "Gaisa satiksmes pārvaldība" ir gaisā un uz zemes veicamo funkciju apkopojums (gaisa satiksmes pakalpojumi, gaisa telpas pārvaldība un gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība), kas vajadzīgs, lai nodrošinātu drošu un efektīvu gaisa kuģu kustību visos darbības posmos.

11. "Gaisa satiksmes pakalpojumi" ir dažādie lidojumu informāciju pakalpojumi, brīdināšanas pakalpojumi, gaisa satiksmes konsultāciju pakalpojumi un ATC pakalpojumi (gaisa, pieejas un lidlauka vadības pakalpojumi).

12. "Lidojumu rajona pakalpojums" ir ATC pakalpojums kontrolētiem lidojumiem gaisa telpas blokā.

13. "Pieejas kontroles pakalpojums" ir ATC pakalpojums ielidojošajiem un izlidojošajiem kontrolēto lidojumu gaisa kuģiem.

14. "Pakalpojumu kopums" ir divi vai vairāki aeronavigācijas pakalpojumi.

15. "Sertifikāts" ir dokuments, ko izdevusi dalībvalsts jebkādā formā, kas atbilst valsts tiesību aktiem un apliecina, ka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs atbilst konkrētā pakalpojuma sniegšanas prasībām.

16. "Saziņas pakalpojumi" ir fiksētie un mobilie aeronavigācijas pakalpojumi, kas nodrošina saziņu zeme — zeme, gaiss — zeme un gaiss — gaiss ATC mērķiem.

17. "Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkls" (EATMN) ir to sistēmu kopums, kas uzskaitītas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 552/2004 (2004. gada 10. marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (Savietojamības regula) [9] un kas nodrošina to, lai Kopienā varētu sniegt aeronavigācijas pakalpojumus, tostarp pie robežām nodrošina koordināciju ar trešām valstīm.

18. "Darbības koncepcija" ir kritēriji, kas jāizpilda, lai EATMN vai tā daļu varētu operatīvi izmantot.

19. "Sastāvdaļas" ir materiāli objekti, piemēram, aparatūra, un nemateriāli objekti, piemēram, programmatūra, no kuriem ir atkarīga EATMN savietojamība.

20. "Eurocontrol" ir Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija, kas izveidota saskaņā ar 1960. gada 13. decembra Starptautisko Konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā [10].

21. "Eurocontrol principi maršruta navigācijas pakalpojumu pamatizmaksu noteikšanai un vienības likmes aprēķinam" ir principi, kas precizēti Eurocontrol izdotajā 1999. gada 1. augusta Dokumentā Nr. 99.60.01/01.

22. "Gaisa telpas elastīga izmantošana" ir gaisa telpas pārvaldības koncepcija, ko piemēro Eiropas Civilās aviācijas konferences jomā, kas precizēta Eurocontrol izdotās "Gaisa telpas pārvaldības rokasgrāmatas par gaisa telpas izmantošanas koncepcijas piemērošanu" pirmajā izdevumā 1996. gada 5. februārī.

23. "Lidojuma informācijas reģions" ir noteiktu izmēru gaisa telpa, kurā sniedz informācijas un brīdināšanas pakalpojumus.

24. "Lidojuma līmenis" ir konstanta atmosfēras spiediena virsma, kas saistīta ar īpašo spiediena rādītāju 1013,2 hektopaskāli un ir atdalīta no citām virsmām ar īpašiem spiediena intervāliem.

25. "Funkcionāls gaisa telpas bloks" ir gaisa telpas bloks, kas izveidots atbilstīgi operatīvām prasībām, kurās ņemta vērā vajadzība nodrošināt gaisa telpas integrētāku pārvaldību neatkarīgi no esošajām robežām.

26. "Vispārēja gaisa satiksme" ir civilās aviācijas gaisa kuģa kustība, kā arī valsts gaisa kuģu (tostarp militāro, muitas un policijas gaisa kuģu) kustība, ja šī kustība notiek atbilstīgi ICAO procedūrām.

27. "ICAO" ir Starptautiskā civilās aviācijas organizācija, kas izveidota saskaņā ar 1944. gada Čikāgas Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju.

28. "Savietojamība" ir funkcionālo, tehnisko un darbības īpašību kopums, kas vajadzīgas EATMN un tās darbības procedūru sistēmām un sastāvdaļām, lai nodrošinātu tā drošu, vienotu un efektīvu darbību. Savietojamību panāk, nodrošinot sistēmu un sastāvdaļu atbilstību pamatprasībām.

29. "Meteoroloģiskie pakalpojumi" ir objekti un pakalpojumi, kas gaisa kuģim sniedz meteoroloģiskās prognozes, rezumējumu un novērojumus, kā arī visu meteoroloģisko informāciju un datus, ko sniegušas valstis aeronavigācijas vajadzībām.

30. "Navigācijas pakalpojumi" ir objekti un pakalpojumi, kas gaisa kuģim sniedz informāciju par atrašanās vietu un laiku.

31. "Darbības dati" ir informācija par visiem lidojuma posmiem, kas vajadzīgi, lai aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, gaisa telpas izmantotāji, lidostas operatori un citas iesaistītās personas varētu pieņemt lēmumus par darbību.

32. "Procedūra", ko lieto saistībā ar Savietojamības regulu, ir standartpaņēmiens sistēmu izmantošanai (vai nu tehniski, vai darbībā) saistībā ar saskaņotām un validētām darbības koncepcijām, kas paredz vienotu īstenošanu visā EATMN.

33. "Nodošana ekspluatācijā" ir pirmā izmantošana pēc sistēmas sākotnējās uzstādīšanas vai uzlabošanas.

34. "Maršrutu tīkls" ir precizētu maršrutu tīkls, ko izmanto, lai pārbaudītu vispārējās gaisa satiksmes plūsmu, kura vajadzīga, lai sniegtu ATC pakalpojumus.

35. "Maršrutēšana" ir izraudzīts maršruts, pa kuru lido gaisa kuģis, veicot darbību.

36. "Vienota darbība" ir EATMN darbība tādā veidā, ka lietotājam šķiet, tā darbojas kā viena vienota vienība.

37. "Sektors" ir dispečerzona un/vai lidojuma informācijas reģions/augšējā gaisa telpa.

38. "Uzraudzības pakalpojumi" ir objekti un pakalpojumi, ko izmanto, lai noteiktu attiecīgo gaisa kuģa atrašanās vietu, lai būtu iespējama droša distancēšana.

39. "Sistēma" ir apkopojums, kas aptver gaisa un zemes sastāvdaļas, kā arī kosmosa tehniskās sistēmas, kas sniedz atbalstu aeronavigācijas pakalpojumiem visos lidojuma posmos.

40. "Uzlabojums" ir jebkura sistēmas darbības īpašību pārmaiņa.

3. pants

Kopienas iesaistīšanās jomas

1. Ar šo regulu izveido Eiropas vienotās gaisa telpas saskaņotu tiesisko regulējumu kopā ar

a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) [11];

b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004 (2004. gada 10. marts) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (pakalpojumu sniegšanas regula) [12];

c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 552/2004 (2004. gada 10. marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) [13];

un ar īstenošanas noteikumiem, ko pieņēmusi Komisija, pamatojoties uz šo regulu un iepriekšminētajām regulām.

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus piemēro, ievērojot šīs regulas noteikumus.

4. pants

Valsts uzraudzības iestādes

1. Dalībvalstis izraugās un izveido struktūru vai struktūras, kas kļūst par valsts uzraudzības iestādi, kura uzņemas pienākumus, kas jāpilda šādai iestādei saskaņā ar šo regulu un saistībā ar 3. pantā minētajiem pasākumiem.

2. Valsts uzraudzības iestādes ir neatkarīgas no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem. Šo neatkarību nodrošina, vismaz funkcijas atbilstīgi sadalot valsts uzraudzības iestādēm un minētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts uzraudzības iestādes izmantotu savas pilnvaras objektīvi un pārredzami.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai valsts uzraudzības iestāžu nosaukumus un adreses, to izmaiņas un pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 2. punkta izpildi.

5. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Vienotās gaisa telpas komiteja, še turpmāk — "Komiteja", ko veido divi pārstāvji no katras dalībvalsts un kā priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Komiteja nodrošina to, lai tiktu pienācīgi ņemtas vērā visu kategoriju lietotāju intereses.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laika posms ir viens mēnesis.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

6. pants

Nozares konsultatīvā struktūra

Neierobežojot Komitejas un Eurocontrol uzdevumus, Komisija izveido "nozares konsultatīvo struktūru", kurā ietilpst aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, gaisa telpas izmantotāju asociācijas, lidostas, aviācijas rūpniecība un profesionāļu pārstāvības struktūras. Šīs struktūras uzdevums ir konsultēt Komisiju par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanas tehniskajiem aspektiem.

7. pants

Attiecības ar Eiropas trešām valstīm

Kopiena tiecas paplašināt Eiropas vienoto gaisa telpu attiecībā uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un atbalsta šādu paplašināšanu. Tālab tā cenšas vai nu ar līgumiem, ko noslēdz ar trešām valstīm, kas ir tās kaimiņvalstis, vai saistībā ar Eurocontrol paplašināt šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu darbības jomu attiecībā uz minētajām valstīm.

8. pants

Īstenošanas noteikumi

1. Lai saskaņā ar 3. pantu izstrādātu un īstenotu noteikumus, kas ietilpst Eurocontrol kompetences jomā, Komisija piešķir Eurocontrol pilnvaras noteikt izpildāmos uzdevumus un to grafiku. Šajā sakarā tā tiecas cik vien labi iespējams izmantot Eurocontrol kārtību visu ieinteresēto personu iesaistīšanai un apspriedēm ar tām, ja šī kārtība atbilst Komisijas praksei pārredzamības un apspriežu procedūru ziņā un nav pretrunā tās institucionālajām saistībām. Komisija pieņem lēmumus saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. Pamatojoties uz darbu, kas pabeigts saskaņā ar 1. punktu, lēmumus par šāda darba rezultātu izmantošanu Kopienā un to īstenošanas termiņiem pieņem saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto procedūru. Minētos lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Neatkarīgi no 2. punkta, ja Eurocontrol nevar pieņemt pilnvaras, ko tai piešķir saskaņā ar 1. punktu, vai, ja Komisija, apspriedusies ar Komiteju, uzskata, ka:

a) darbs, ko veic ar šādām pilnvarām, termiņu ziņā netiek veikts apmierinoši, vai

b) veiktā darba rezultāti nav pienācīgi,

Komisija saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto procedūru var pieņemt alternatīvus pasākumus attiecīgo pilnvaru mērķu sasniegšanai.

4. Lai saskaņā ar 3. pantu izstrādātu un īstenotu noteikumus, kas nav Eurocontrol kompetences jomā, Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto procedūru.

9. pants

Sankcijas

Sankcijas, ko dalībvalstis gaisa telpas izmantotājiem un pakalpojumu sniedzējiem var noteikt par šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu pārkāpumiem, ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

10. pants

Apspriedes ar ieinteresētajām personām

Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem un Komisija izveido apspriežu mehānismu, lai Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanai nodrošinātu ieinteresēto personu pienācīgu iesaistīšanu.

Šādas ieinteresētās personas var būt:

- aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji,

- gaisa telpas izmantotāji,

- lidostas,

- aviācijas rūpniecība,

- profesionāļu pārstāvības struktūras.

Apspriedes ar ieinteresētajām personām jo īpaši attiecas uz jaunu koncepciju un tehnoloģiju izstrādāšanu un ieviešanu EATMN.

11. pants

Darbības rezultātu pārskatīšana

1. Komisijas nodrošina aeronavigācijas darbības rezultātu pārbaudi un novērtēšanu, izmantojot Eurocontrol zināšanas.

2. Analizējot informāciju, kas savākta 1. punkta vajadzībām, tiecas:

a) salīdzināt un uzlabot aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu;

b) palīdzēt aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem sniegt vajadzīgos pakalpojumus;

c) uzlabot apspriežu procesu starp gaisa telpas izmantotājiem, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un lidostām;

d) noteikt un veicināt labāko praksi, tostarp uzlabotu drošību, efektivitāti un jaudu.

3. Neierobežojot sabiedrības tiesības piekļūt Komisijas dokumentiem, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [14], Komisija saskaņā ar 5. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem pasākumus 2. punktā minētās informācijas izplatīšanai ieinteresētajām personām.

12. pants

Uzraudzība, kontrole un ietekmes novērtējuma paņēmieni

1. Uzraudzības, kontroles un ietekmes novērtējuma paņēmienu pamatā ir dalībvalstu iesniegtie gada ziņojumi par to darbību īstenošanu, ko veic saskaņā ar šo regulu un 3. pantā minētajiem pasākumiem.

2. Komisija regulāri pārskata šīs regulas un 3. pantā minēto pasākumu piemērošanu un tiklīdz iespējams līdz 2007. gada 20. aprīlim un pēc tam ik pēc trim gadiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Tālab Komisija var pieprasīt no dalībvalstīm bez informācijas, kas ietverta to ziņojumos saskaņā ar 1. punktu, sniegt vēl papildu informāciju.

3. Lai sagatavotu 2. punktā minētos ziņojumus, Komisija lūdz Komitejas atzinumu.

4. Ziņojumos ietver to rezultātu novērtējumu, kas gūti, veicot darbības saskaņā ar šo regulu, tostarp attiecīgu informāciju par izmaiņām nozarē, jo īpaši ekonomikas, sociālajā, nodarbinātības un tehnoloģiskajā ziņā, kā arī par pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā sākotnējos mērķus un lai izpildītu nākotnes vajadzības.

13. pants

Aizsardzības pasākumi

Šī regula nekavē dalībvalsti piemērot pasākumus, ciktāl tie vajadzīgi, lai aizsargātu drošības un aizsardzības politikas intereses. Šie pasākumi konkrēti ir obligāti:

- lai uzraudzītu gaisa telpu, par ko tā atbild, saskaņā ar ICAO reģionālajiem aeronavigācijas nolīgumiem, arī lai spētu atklāt, identificēt un novērtēt gaisa kuģi, kas izmanto šo gaisa telpu, ar nolūku aizsargāt lidojumu drošību un attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu drošības un aizsardzības vajadzības,

- ja notiek nopietni iekšēji nemieri, kas ietekmē likumības un kārtības ievērošanu,

- ja notiek karš vai radies nopietns starptautisks saspīlējums, kura dēļ pastāv kara draudi,

- lai izpildītu dalībvalstu starptautiskās saistības attiecībā uz miera un starptautiskās drošības saglabāšanu,

- lai veiktu militāras operācijas un mācības, tostarp nodrošinātu vajadzīgās treniņu iespējas.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 10. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 103 E, 30.4.2002., 1. lpp.

[2] OV C 241, 7.10.2002., 24. lpp.

[3] OV C 278, 14.11.2002., 13. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 3. septembra Atzinums (OV C 272 E, 13.11.2003., 296. lpp.), Padomes 2003. gada 18. marta Kopējā nostāja (OV C 129 E, 3.6.2003., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2004. gada 29. janvāra Normatīvā rezolūcija un Padomes 2004. gada 2. februāra Lēmums.

[5] OV L 96, 31.3.2004., 9. lpp.

[6] OV L 225, 12.8.1998., 27. lpp.

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[8] OV C 38, 6.2.2001., 3. lpp.

[9] OV L 96, 31.3.2004., 33. lpp.

[10] Konvencija grozīta ar 1981. gada 12. februāra Protokolu un pārskatīta ar 1997. gada 27. jūnija Protokolu.

[11] OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.

[12] OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

[13] OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.

[14] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

--------------------------------------------------

Augša