EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0501

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 501/2004 (2004. gada 10. marts) par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 81, 19.3.2004., 1./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 005 Lpp. 3 - 7
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 93 - 97
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 93 - 97
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 10 Sējums 002 Lpp. 125 - 129

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/501/oj

32004R0501Oficiālais Vēstnesis L 081 , 19/03/2004 Lpp. 0001 - 0005


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 501/2004

(2004. gada 10. marts)

par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [3] ir kopēju standartu, definīciju, klasifikāciju un grāmatvedības noteikumu pamatprincipu kopums dalībvalstu kontu sastādīšanai Kopienas statistikas vajadzībām, lai iegūtu salīdzināmus rezultātus starp dalībvalstīm.

(2) Monetārās komitejas ziņojumā par prasībām attiecībā uz informāciju, ko 1999. gada 18. janvārī apstiprināja Ekonomikas un finanšu padome (Ecofin), ir uzsvērts, ka, lai Ekonomikas un monetārā savienība un vienotais tirgus varētu pareizi darboties, būtiska nozīme ir efektīvai ekonomikas politikas uzraudzībai un koordinācijai un ka tas prasa vispusīgu statistikas informācijas sistēmu, kas nodrošinātu politiķus ar nepieciešamajiem datiem savu lēmumu pamatošanai. Minētajā ziņojumā bija norādīta arī nepieciešamība piešķirt augstu prioritātes pakāpi īstermiņa valsts finanšu statistikai attiecībā uz dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā, un ka šīs rīcības mērķis ir valsts ceturkšņa finanšu pārskatu kompilācija, izmantojot pakāpenisku pieeju.

(3) Finanšu pārskatu ceturkšņa valsts dati (darījumi un bilances) par valsts sektoru veido lielu daļu no visiem finanšu darījumiem un finanšu bilancēm eirozonā un sniedz nozīmīgu informāciju, uz ko pamatojas monetārā politika. Saistībā ar šo un ievērojot savas darbības mērķus, Eiropas Centrālās bankas Padome ir pieņēmusi noteikumus un pamatnostādnes, lai nodrošinātu gada laikā vairākkārt vāktu datu par finanšu statistiku un valsts finanšu pārskatiem pārsūtīšanu Eiropas Centrālajai bankai.

(4) Partnersektora informācija par valsts finanšu darījumiem un bilancēm ir vajadzīga, lai veiktu valsts finansēšanas un finanšu investīciju vispusīgu analīzi, ņemot vērā partnersektoru un izmantoto finanšu instrumentu.

(5) Komisijas Regula (EK) Nr. 264/2000 (2000. gada 3. februāris) par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku [4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1221/2002 (2002. gada 10. jūnijs) par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem [5] nosaka tos valsts pārvaldes ceturkšņa datus par nefinanšu darījumiem, kas dalībvalstīm jāpārsūta Komisijai (Eurostat).

(6) Regulas (EK) Nr. 2223/96 2. un 3. pantā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Komisija var pieņemt Eiropas kontu sistēmas EKS 1995 metodoloģijas grozījumus, lai uzlabotu un padarītu skaidrāku tās saturu. Valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatu kompilācijai vajadzīgi papildu resursi dalībvalstīs, tādēļ to nevar noteikt ar Komisijas lēmumu, bet jānosaka ar īpašu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu.

(7) Statistikas programmu komiteja (SPK), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [6], un Valūtas, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteja (VFMK), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 91/115/EEK [7], paziņoja, ka atbalsta šīs regulas projektu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir uzskaitīt un noteikt Eiropas kontu sistēmas (EPS 95) finanšu darījumu un finanšu aktīvu un pasīvu galvenos raksturlielumus valsts pārvaldes sektoram un katram valsts pārvaldes apakšsektoram, kas katru ceturksni jāpārsūta Komisijai (Eurostat), izmantojot pakāpenisku pieeju.

2. pants

Ceturkšņa datu apkopošana: avoti un metodes

1. Lai sasniegtu augstus statistikas standartus, ceturkšņa dati par finanšu darījumiem un finanšu aktīviem un pasīviem pēc iespējas pamatojas uz informāciju, kas tieši pieejama valsts pārvaldes iestādē. Tomēr ceturkšņa datus par nekotētām akcijām (AF.512) un citām pašu kapitāla akcijām (AF.513), kas noteiktas un kodificētas EPS 95 un atrodas valsts pārvaldes daļu rīcībā, var noteikt, intrapolējot un ekstrapolējot informāciju par attiecīgiem gada datiem.

2. Finanšu darījumu un finanšu aktīvu un pasīvu ceturkšņa datu kompilācija atbilst EPS 95 noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz institucionālo vienību sektorālo klasifikāciju, konsolidācijas noteikumiem, finanšu darījumu un finanšu aktīvu un pasīvu klasifikāciju, reģistrācijas laiku un novērtēšanas noteikumiem.

3. Ceturkšņa datiem un attiecīgiem gada datiem, kas pārsūtīti Komisijai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2223/96, jāsaskan.

4. Ceturkšņa dati par finanšu aktīviem un pasīviem ir finanšu aktīvu un pasīvu atlikums katra ceturkšņa beigās.

3. pants

Ceturkšņa datu pārsūtīšana par finanšu darījumiem, finanšu aktīviem un pasīviem

1. Dalībvalstis pārsūta Komisijai (Eurostat) ceturkšņa datus par finanšu darījumiem (F) un finanšu aktīviem un pasīviem (AF) attiecībā uz šādiem instrumentiem, kas noteikti un kodificēti EPS 95:

a) monetāro zeltu un speciālajām aizņēmumtiesībām (SDRs) (F.1 un AF.1);

b) valūtu un noguldījumiem (F.2 un AF.2);

c) īstermiņa vērtspapīriem, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.331 un AF.331);

d) ilgtermiņa vērtspapīriem, kas nav akcijas, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus (F.332 un AF.332);

e) atvasinātajiem finanšu instrumentiem (F.34 un AF.34);

f) īstermiņa aizdevumiem (F.41 un AF.41);

g) ilgtermiņa aizdevumiem (F.42 un AF.42);

h) akcijām un citu pašu kapitālu (F. 5 un AF.5);

i) mājsaimniecību neto pašu kapitālu dzīvības apdrošināšanas rezervēs un pensiju fondu rezervēs (F.61 un AF.61);

j) apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksu un atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēm (F.62 un AF.62);

k) citiem debitoru parādiem/parādiem kreditoriem (F.7 un AF.7).

2. Dalībvalstis pārsūta Komisijai (Eurostat) arī šādus ceturkšņa datus par valsts pārvaldes apakšsektoru (S.1311) saskaņā ar 4. pantā minēto:

a) kotētas akcijas (F.511 un AF.511) saistībā ar finanšu aktīvu darījumiem un finanšu aktīviem;

b) valūta (F.21 un AF.21) saistībā ar pasīvu darījumiem un pasīviem.

4. pants

Valsts pārvaldes sektora un apakšsektoru iekļaušana

Dalībvalstis pārsūta ceturkšņa datus par valsts pārvaldes sektoru un apakšsektoriem saskaņā ar to, kas EPS 95 noteikts un kodificēts kā valsts pārvalde (S.13), kas ietver:

- centrālo valdību (S.1311),

- pavalsts valdību (S.1312),

- vietējo valdību (S.1313),

- sociālā nodrošinājuma fondus (S.1314).

5. pants

Pārsūtāmo ceturkšņa datu būtība

1. Šīs regulas 3. pantā minētos ceturkšņa datus par valdības apakšsektoriem, kuri minēti 4. pantā, pārsūta konsolidēti.

2. Šīs regulas 3. pantā minētos ceturkšņa datus par valdības sektoriem (S.13), kuri minēti 4. pantā, pārsūta gan konsolidēti, gan nekonsolidēti.

3. Ceturkšņa datus, kas sadalīti pa partnersektoriem, iesniedz par valdības apakšsektoriem (S.1311) un sociālā nodrošinājuma fondiem (S.1314), kas minēti 4. pantā un noteikti šīs regulas pielikumā.

6. pants

Ceturkšņa datu pārsūtīšanas termiņi

1. Šīs regulas 3., 4. un 5. pantā minētos ceturkšņa datus nosūta Komisijai (Eurostat) vēlākais trīs mēnešus pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru šie dati attiecas.

2. Vienlaikus ar minētajiem datiem nosūta iepriekšējo ceturkšņu datu labojumus.

3. Šīs regulas 3. pantā minēto datu pirmo pārsūtīšanu, izņemot datus par citiem debitoru parādiem/parādiem kreditoriem (F.7 un AF.7), kā arī 4. un 5. pantā minēto datu pārsūtīšanu veic saskaņā ar šādu laika grafiku:

a) par centrālās valdības apakšsektoru (S.1311) un sociālā nodrošinājuma fondu apakšsektoru (S.1314) — ne vēlāk kā 2004. gada 30. jūnijā; Komisija var atļaut atkāpi, kas nav ilgāka par 18 mēnešiem, no tādu datu pārsūtīšanas sākuma datuma, kas sadalīti pa partnersektoriem, un dažiem datiem par finanšu darījumiem un finanšu aktīviem un pasīviem tiktāl, par cik valsts statistikas sistēmām nepieciešami būtiski pielāgojumi;

b) par valdības (S.1312) un vietējās valdības (S.1313) apakšsektoriem:

i) ne vēlāk kā 2004. gada 30. jūnijs pasīvu darījumiem un pasīviem, kas noteikti 3. panta 1. punktā; Komisija var atļaut atkāpi, kas nav garāka par 18 mēnešiem, no šādu datu pārsūtīšanas sākuma datuma tiktāl, par cik valsts statistikas sistēmām nepieciešami būtiski pielāgojumi;

ii) ne vēlāk kā 2005. gada 30. jūnijs finanšu aktīvu darījumiem un aktīviem, kas noteikti 3. panta 1. punktā; Komisija var atļaut atkāpi, kas nav garāka par sešiem mēnešiem, no šādu datu pārsūtīšanas sākuma datuma tiktāl, par cik valsts statistikas sistēmām nepieciešami būtiski pielāgojumi;

c) par valsts pārvaldes sektoru (S.13) — ne vēlāk kā 2005. gada 30. jūnijā; Komisija var atļaut atkāpi, kas nav garāka par sešiem mēnešiem, no šādu datu pārsūtīšanas sākuma datuma tiktāl, cik valsts statistikas sistēmām nepieciešami būtiski pielāgojumi;

4. Ceturkšņa datu nosūtīšanu par citiem debitoru parādiem/parādiem kreditoriem (F.7 un AF.7) un valsts pārvaldes sektoru (S.13) un tā apakšsektoriem, kas minēti 4. pantā, veic ne vēlāk kā 2005. gada 30. jūnijā. Komisija var atļaut atkāpi, kas nav garāka par sešiem mēnešiem, no šādu datu pārsūtīšanas sākuma datuma tiktāl, par cik valsts statistikas sistēmām nepieciešami būtiski pielāgojumi.

7. pants

Noteikumi par retrospektīviem datiem

1. Šīs regulas 6. pantā minētie ceturkšņa dati aptver retrospektīvus datus par finanšu darījumiem, sākot no 1999. gada pirmā ceturkšņa, un finanšu bilancēm, sākot no 1998. gada ceturtā ceturkšņa saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts 6. panta 3. un 4. punktā pirmajai datu nosūtīšanai.

2. Vajadzības gadījumā retrospektīvus datus var pamatot ar "visprecīzāko novērtējumu", jo īpaši ievērojot 2. panta 2. un 3. punkta noteikumus.

8. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) to avotu un metožu aprakstu, ko tās izmanto, apkopojot 3. pantā minētos ceturkšņa datus (sākotnējais apraksts), vienlaikus ar ceturkšņa datu nosūtīšanas uzsākšanu atbilstīgi termiņiem, kas minēti 6. panta 3. un 4. punktā.

2. Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par jebkurām izmaiņām tās sākotnējos aprakstos, kad tās pārsūta labotos datus.

3. Komisija (Eurostat) informē Statistikas programmu komiteju (SPK) un Valūtas, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (VFMBSK) par avotiem un metodēm, ko izmanto katra dalībvalsts.

9. pants

Ziņojums

Pamatojoties uz to datu nosūtīšanu, kas ir minēti 3., 4. un 5. pantā, kā arī pēc apspriešanās ar SPK un VFMBSK, vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim Komisija (Eurostat) sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par dalībvalstu nosūtīto ceturkšņa datu novērtējumu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 10. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 165, 16.7.2003., 6. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2003. gada 21. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 22. decembra Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 10. februāra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

[3] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

[4] OV L 29, 4.2.2000., 4. lpp.

[5] OV L 179, 9.7.2002., 1. lpp.

[6] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[7] OV L 59, 6.3.1991., 19. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 96/174/EK (OV L 51, 1.3.1996., 48. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

SADALĪJUMS PA PARTNERSEKTORIEM [1]

Centrālās valdības (S.1311) un sociālā nodrošinājuma fondu (S.1314) finanšu darījumi un finanšu bilances [2]

+++++ TIFF +++++

[1] Ierāmētās ailes norāda prasības ziņojumu sniegšanai.

[2] Kodi, kas ņemti no EPS 95, norāda: S: sektoru/apakšsektoru, F: finanšu darījumu, un AF: finanšu bilances pozīciju.

--------------------------------------------------

Augša