EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0432

Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2004 (2004. gada 5. marts), ar kuru astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par régistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportāDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 71, 10.3.2004., 3./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 21 - 22
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 229 - 230
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 229 - 230
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 023 Lpp. 3 - 4

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/02/2014; Atcelts ar 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/432/oj

32004R0432Oficiālais Vēstnesis L 071 , 10/03/2004 Lpp. 0003 - 0004


Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2004

(2004. gada 5. marts),

ar kuru astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 [2], un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1) Padomes Regulas (EK) Nr. 3821/85 I.B pielikumā noteiktas autotransportā izmantojamo reģistrācijas kontrolierīču konstrukcijas, testēšanas, uzstādīšanas un inspekciju tehniskās specifikācijas.

(2) Pievēršot īpašu uzmanību sistēmas vispārīgajam drošumam, kā arī reģistrācijas kontrolierīču un tahogrāfa karšu savietojamībai, jāgroza dažas Regulas (EK) Nr. 3821/85 I.B pielikumā noteiktās tehniskās specifikācijas.

(3) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 3821/85 18. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 3821/85 I.B pielikumu groza šādi.

1. Pielikuma IV nodaļas 1. punkta 172. prasībā vārdus "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" aizstāj ar "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

2. Pielikuma IV nodaļas 5.3.9. punkta 227. prasībā vārdus "- kalibrēšanas nolūks (uzstādīšana pirmo reizi, uzstādīšana, regulāra pārbaude)" aizstāj ar vārdiem "- kalibrēšanas nolūks (aktivizēšana, uzstādīšana pirmo reizi, uzstādīšana, regulāra pārbaude)".

3. Pielikuma 1. papildinājuma 2.29. punktā pēdējās divas rindas aizstāj ar šo:

""

aa

"

H

"

bb

"

H

Maiņu indekss, kas norāda uz tādu datu elementu izmantošanu, kas struktūrai definēti ar augstāko baitu, "00h" šai versijai."

4. Pielikuma 1. papildinājuma 2.67. punkta beigās pievieno šādu zemsvītras piezīmi:"Zemsvītras piezīme: Precizēts ražotāju identifikācijas kodu saraksts būs ievietots Eiropas Sertifikācijas iestādes tīmekļa vietnē."

5. Pielikuma 2. papildinājuma 3.6.3. punkta prasības TCS_333 piektajā ievilkumā formulu "(nobīde + Le < EF lielums)" aizstāj ar formulu "(nobīde + Lc < EF lielums)".

6. Pielikuma 2. papildinājuma 3.6.7. punkta prasības TCS_348 trešajā ailē vērtību "Ceh" aizstāj ar "C2h".

7. Pielikuma 7. papildinājuma 2.2.2. punkta astotās ailes ceturtajā rindā datus ""8F""EA"" aizstāj ar ""EA""8F"".

8. Pielikuma 7. papildinājuma 2.2.2.2. punkta prasībā DDP_006 norādi uz ""8F""EA"" aizstāj ar ""EA""8F"".

9. Pielikuma 7. papildinājuma 2.2.6.5. punkta prasībā DDP_033 Garums (baitos) "(164)" aizstāj ar "(167)".

10. Pielikuma 8. papildinājuma 8.2. punkta prasībā CPR_075:

a) 40. tabulas virsrakstā norādi "recordDataIdentifier vērtība F00B" aizstāj ar "recordDataIdentifier vērtība F90B";

b) 40. tabulas trešajā ailē (Darbības diapazons) norādi "-59 līdz 59 min" aizstāj ar "-59 līdz + 59 min".

11. Pielikuma 8. papildinājuma 8.2. punkta CPR_076 prasības 41. tabulas virsrakstā norādi "recordDataIdentifier vērtība F022" aizstāj ar "recordDataIdentifier vērtība F922".

12. Pielikuma 8. papildinājuma 8.2. punkta CPR_078 prasības 42. tabulas virsrakstā norādi "recordDataIdentifier vērtība F07E" aizstāj ar "recordDataIdentifier vērtība F97E".

13. Pielikuma 10. papildinājuma 4.2. punktā aiz vārda "kontrolkarti" iestarpina vārdus "un uzņēmuma karti".

14. Pielikuma 10. papildinājuma 4.2.3. punktā vārdus "Turpmākajās piešķirēs" aizstāj ar vārdiem "Papildus turpmākajās piešķirēs".

15. Pielikuma 10. papildinājuma 4.3.2. punktā vārdus "GENERAL_READ: Lietotāja datus no TOE var nolasīt visi lietotāji, izņemot kartes turētāja identifikācijas datus, kurus no kontrolkartēm var nolasīt tikai transportlīdzekļa bloks VEHICLE_UNIT." aizstāj ar vārdiem "GENERAL_READ: Lietotāja datus no TOE var nolasīt visi lietotāji, izņemot kartes turētāja identifikācijas datus, kurus no kontrolkartēm un uzņēmuma kartēm var nolasīt tikai transportlīdzekļa bloks VEHICLE_UNIT.".

16. Pielikuma 11. papildinājuma 2.2.1. punkta CSM_003 prasībā vārdus "Publiskais eksponents e RSA aprēķiniem visās ģenerētajās RSA atslēgās ir no 2 atšķirīgs skaitlis" aizstāj ar vārdiem "Publiskais eksponents e RSA aprēķiniem ir vesels skaitlis no 3 līdz n-1, kas apmierina nosacījumu gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.".

17. Pielikuma 11. papildinājuma 3.3.1. punkta CSM_017 prasības 5. piezīmes 5.1. apakšpunkta otrās tabulas otrajā ailē vārdus "BCD kodējums" aizstāj ar "Vesels skaitlis".

18. Pielikuma 11. papildinājuma 3.3.2. punkta CSM_018 prasībā aiz vārdiem "ievērojot ISO/IEC 9796-2" iestarpina vārdus "izņemot tā A.4 pielikumu".

19. Pielikuma 11. papildinājuma 4. punkta CSM_020 prasības otrās diagrammas kreisajā pusē 10. ailē vārdu "signature" aizstāj ar "signature*".

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 5. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola De Palacio

[1] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

[2] OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša