EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004R0282

Uredba Komisije (ES) 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v SkupnostBesedilo velja za EGP

UL L 49, 19.2.2004, str. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 042 str. 462 - 476
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 053 str. 202 - 213
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 053 str. 202 - 213
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 018 str. 243 - 254

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 13/12/2019; razveljavil 32019R2130 . Najnovejša prečiščena različica: 17/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/oj

32004R0282Uradni list L 049 , 19/02/2004 str. 0011 - 0024


Uredba Komisije (ES) 282/2004

z dne 18. februarja 2004

o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembah direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS [1], ter zlasti člena 3(2) in člena 7(2) Direktive,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi gladkega poteka postopka na mejnih kontrolnih točkah je za predhodno prijavo prispetja živali iz tretjih držav treba sprejeti uradni dokument, ki vsebuje informacije v zvezi s carinsko deklaracijo.

(2) Postopki za deklaracijo in veterinarski pregledi živali na meji morajo biti usklajeni s postopki, ki se uporabljajo za proizvode živalskega izvora.

(3) Kot del te usklajenosti je treba uporabiti opredelitev osebe, odgovorne za tovor, kakor je določeno v členu 2(2)(e) Direktive Sveta 97/78/ES [2].

(4) Razvoj celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces, ki ga uvaja Odločba Komisije 2003/623/ES [3], vključuje standardizacijo dokumentov v zvezi z deklaracijo in pregledi, tako da se omogoči primerno vodenje in obdelava zbranih podatkov za boljše zdravstveno varnost v Skupnosti.

(5) Določbe Odločbe Komisije 92/527/EGS z dne 4. novembra 1992 o določitvi vzorca spričevala, iz člena 7(1) Direktive 91/496/EGS je treba ustrezno dopolniti in Odločbo 92/527/EGS razveljaviti.

(6) Ker se pričakuje, da bodo mejne kontrolne točke med obstoječimi državami članicami in novimi državami članicami po pristopu odpravljene, je treba sprejeti prehodni ukrep, da bi se izognili potrebi po uvedbi novih upravnih postopkov za en mesec.

(7) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uradna prijava prispetja živali s Enotnim veterinarskim vstopnim dokumentom

1. Kadar katera koli žival, navedena v Direktivi 91/496/EGS vstopa v Skupnost iz tretje države, oseba, ki je odgovorna za tovor v smislu člena 2(2)(e) Direktive 97/78/ES pošlje uradno prijavo o prispetju vsaj en delovni dan pred predvidenim prispetjem živali na ozemlje Skupnosti. Prispetje živali se uradno prijavi inšpekcijskemu osebju mejne kontrolne točke z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), predpisanega v Prilogi I.

2. CVED se izda v skladu s splošnimi pravili o certificiranju, določenimi v ustrezni zakonodaji Skupnosti.

3. CVED je sestavljen iz izvirnika in toliko izvodov, kolikor jih zahteva pristojni organ, da ravna v skladu s to uredbo. Oseba, ki je odgovorna za tovor, izpolni del 1 potrebnega števila izvodov CVED in jih preda pristojnemu uradnemu veterinarju na mejni kontrolni točki.

4. Brez vpliva na odstavka 1 in 3, se po predhodnem dogovoru s pristojnimi organi države članice, ki jih pošiljka zadeva, informacije v dokumentu lahko predhodno sporoči prek telekomunikacijskega sistema ali drugega sistema za prenos podatkov. V tem primeru morajo biti informacije, poslane v elektronski obliki, popolnoma enake podatkom, zahtevanim v delu 1 vzorčnega CVED.

Člen 2

Veterinarski pregledi

Veterinarski pregledi in laboratorijske analize se izvajajo v skladu z Odločbo Komisije 97/794/ES [4].

Člen 3

Postopki, ki jih je treba upoštevati po dokončanih veterinarskih pregledih

1. Po dokončanih veterinarskih pregledih iz člena 4 Direktive 91/496/EGS, del 2, uradni veterinar, odgovoren za mejno kontrolno točko, do konca izpolni CVED in ga podpiše; enako lahko stori drug uradni veterinar, ki naloge izvaja po pooblastilu veterinarja, odgovornega za mejno kontrolno točko.

Kadar se uvoz zavrne, se izpolni okence "podrobnosti o ponovnem izvozu" v delu 3 CVED, takoj ko so posredovane ustrezne informacije. Te informacije se vnese v sistem za izmenjavo informacij, naveden v členu 20 Direktive Sveta 90/425/EGS [5].

2. Izvirnik CVED je sestavljen iz delov 1 in 2, ustrezno izpolnjenih in podpisanih.

3. Uradni veterinar, uvoznik ali oseba, odgovorna za tovor, uradno obvesti carinske organe, pristojne za mejno kontrolno točko, o veterinarski odločbi, sprejeti v zvezi s pošiljko, s predložitvijo izvirnika CVED, ali s pošiljanjem tega z elektronsko pošto.

4. Kadar je veterinarska odločba ugodna in carinski organi soglašajo, izvirnik CVED spremlja živali do namembnega kraja, navedenega v dokumentu.

5. En izvod CVED shrani uradni veterinar na mejni kontrolni točki.

6. En izvod CVED in, kadar je to primerno, v skladu s členom 7 Direktive 91/496/EGS, izvod veterinarskega uvoznega spričevala, prejme uvoznik ali oseba, odgovorna za tovor.

7. Uradni veterinar hrani izvirnik veterinarskega spričevala ali dokumentacije, ki spremlja živali, kot tudi izvod CVED, vsaj tri leta. Pri živalih v tranzitu ali za pretovarjanje, katerih končni namembni kraj je izven Skupnosti, izvirni veterinarski dokument, ki spremlja živali ob prispetju, potuje dalje z živalmi, mejna kontrolna točka pa shrani samo izvode.

Člen 4

Postopki, ki jih je treba upoštevati pri živalih pod carinskim nadzorom ali pri posebnem monitoringu

O živalih, ki vstopajo v Skupnost in za katere ne velja obveznost identifikacijskih in/ali fizičnih pregledov na podlagi člena 4(3) ali člena 8(A)(I)(b)(ii) Direktive 91/496/EGS, kjer zadošča dokumentacijski pregled, uradni veterinar mejne kontrolne točke na vstopu v Skupnost uradno obvesti veterinarja na mejni kontrolni točki namembnega kraja. Uradno obveščanje poteka preko sistema za izmenjavo informacij, navedenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS. Uradni veterinar na mejni kontrolni točki namembnega kraja izda CVED, vključno z dokončno veterinarsko odločbo o sprejetju živali. Kadar pošiljka ne prispe, ali pa količinsko ali kakovostno ni povsem ustrezna, pristojni organ, odgovoren za mejno kontrolno točko namembnega kraja, izpolni del 3 CVED.

Pri tranzitu oseba, ki je odgovorna za tovor, pošiljko predloži uradnemu veterinarju na izstopni mejni kontrolni točki. Uradni veterinarji na mejnih kontrolnih točkah, ki so uradno obveščeni o živalih v tranzitu, ki potujejo v namembne kraje v katerikoli tretji državi, na izstopu iz Skupnosti, izpolnijo del 3 CVED. S CVED obvestijo uradnega veterinarja na mejni kontrolni točki, kjer so živali v tranzitu vstopile v Skupnost.

Uradni veterinarji pristojnega organa v namembnem kraju, ki so uradno obveščeni o prispetju živali, določenih za klanje, odobrenih za pošiljanje v karantensko postajo v smislu Odločbe Komisije 2000/666/ES [6] ali uradnega pooblaščenega organa, institucije ali centra v smislu Direktive Sveta 92/65/EGS [7], locirani na pristojnem območju, izpolnijo del 3 CVED v primerih, kadar pošiljka ne prispe ali pa je količinsko ali kakovostno nepopolna.

Člen 5

Koordinacija med pristojnimi organi, odgovornimi za preglede

Da se zagotovi, da so vse živali, ki vstopajo v Skupnost, veterinarsko pregledane, pristojni organ in uradni veterinarji vsake države članice sodelujejo z drugimi inšpekcijskimi službami pri zbiranju vseh informacij v zvezi z uvozom živali. To vključuje zlasti naslednje informacije:

(a) informacije, ki so na voljo carinskim službam;

(b) informacije v manifestih ladij, vlakov ali letal;

(c) drugi viri informacij, ki so na voljo upravljavcem cest, železnic, pristanišč ali letališč.

Člen 6

Dostop do podatkovnih baz in sodelovanje v informacijskih sistemih

Za doseganje cilja iz člena 5 pristojni organi in carinske službe držav članic organizirajo medsebojno izmenjavo podatkov, ki jih imajo v svojih podatkovnih bazah. Sistemi informacijske tehnologije, ki jih uporablja pristojni organ, se, kolikor je to mogoče, in ob primernem varovanju podatkov, koordinirajo s sistemi carinskih služb, ter sistemi komercialnih operaterjev, tako da se pospeši prenos informacij.

Člen 7

Uporaba elektronskega certificiranja

V dogovoru s pristojnim organom se izdelava, uporaba, prenos in shranjevanje CVED-ov lahko izvaja prek elektronskih sredstev.

Med pristojnimi organi se informacije posredujejo prek sistema za izmenjavo informacij, navedenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS.

Člen 8

Prehodni ukrepi

Ta uredba se uporablja samo do 1. maja 2004 za mejne kontrolne točke, navedene v Prilogi II, za katere se pričakuje, da bodo po pristopu Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške in Slovenije odpravljene.

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 92/527/EGS se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razlagajo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 31. marca 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] Ul L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[3] UL L 216, 28.8.2003, str. 58.

[4] UL L 332, 18.11.1992, str. 22.

[5] UL L 323, 26.11.1997, str. 31.

[6] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[7] UL L 278, 31.10.2000, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

País: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPais: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Drēzdene Frīdrihštate | 0153499 | F | | HC, NHC | |

Forsta | 0150399 | R | | HC, NHC-NT | U, E, O |

Frankfurte pie Oderas | 0150499 | F | | HC, NHC | |

Frankfurte pie Oderas | 0150499 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Furth im Wald - Šāfberga | 0149399 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Ludvigsdorfas autoceļš | 0152399 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Pomelna | 0151299 | R | | HC, NHC-T(FR), NHC-NT | U, E, O |

Širndinga - autoceļš | 0149799 | R | | HC, NHC | O |

Vaidhausa | 0150099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Cinvalde | 0152599 | R | | HC, NHC | U, E, O |

País: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliePaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Gorīcija | 0301199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Proseko - Ferneti | 0302399 | R | Prodotti HC | HC | |

| Prodotti NHC | NHC | |

| Altri Animali | | O |

| Tomaso Prioglio Spå | | U, E |

País: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPais: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Berga | 1300199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Deičkreica | 1300399 | R | | HC(2), NHC-NT | E, O, U(13) |

Drāzenhofena | 1300499 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Heiligenkreica | 1300299 | R | | HC(2), NHC, (18) | |

Hoenava | 1300799 | F | | | U |

Karawankentunnel | 1300899 | R | | HC(2), NHC-NT | E, O, U(13) |

Nikelsdorfa | 1301099 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Soprona | 1301199 | F | | HC(2), NHC-NT | |

Špīlfelda | 1301299 | R | | HC, NHC | U, E, O |

Dienvidvilaha | 1301499 | F | | HC-NT, NHC-NT | |

Vīne - ZB-Kledering | 1300599 | F | | HC(2), NHC-NT | |

Vulovica | 1301699 | F | | NHC-NT(6) | |

Vulovica | 1301699 | R | | HC, NHC-NT | E, O, U(13) |

Berga | 1300199 | R | | HC, NHC | U, E, O |

--------------------------------------------------

Na vrh