EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004R0273

Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogahBesedilo velja za EGP.

UL L 47, 18.2.2004, str. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v estonščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v litovščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v madžarščini poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v malteščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v poljščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 008 str. 46 - 56
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 15 zvezek 010 str. 183 - 193
posebna izdaja v romunščini: poglavje 15 zvezek 010 str. 183 - 193
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 006 str. 83 - 92

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 03/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

32004R0273Official Journal L 047 , 18/02/2004 P. 0001 - 0010


Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 11. februarja 2004

o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je s Sklepom Sveta 90/611/EGS [4] pristopila h Konvenciji Združenih narodov zoper nezakonit promet prepovedanih drog in psihotropnih snovi, sprejeti 19. decembra 1988 na Dunaju, v nadaljevanju "Konvencija Združenih narodov".

(2) Zahteve člena 12 Konvencije Združenih narodov glede prometa s predhodnimi sestavinami pri prepovedanih drogah (tj. snovmi, ki se pogosto uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog in psihotropnih snovi), kar zadeva trgovino med Skupnostjo in tretjimi državami, se izvajajo z Uredbo Sveta (EGS) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi [5].

(3) Člen 12 Konvencije Združenih narodov predvideva sprejetje ustreznih ukrepov za spremljanje proizvodnje in distribucije predhodnih snovi. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe v zvezi s prometom s predhodnimi sestavinami med državami članicami. Taki ukrepi so bili uvedeni z Direktivo Sveta 92/109/EGS z dne 14. decembra 1992 o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi [6]. Da bi se zagotovil boljši nadzor in da se usklajena pravila hkrati uporabljajo v vseh državah članicah, se šteje, da je uredba primernejša od zdajšnje direktive.

(4) V smislu širitve Evropske unije je pomembno, da se Direktiva 92/109/EGS nadomesti z uredbo, ker bi vsako spreminjanje direktive in njenih prilog imelo za posledico nacionalne izvedbene ukrepe v 25 državah članicah.

(5) Komisija Združenih narodov za droge je s sklepi, sprejetimi na svoji 35. seji, v preglednice Priloge h Konvenciji Združenih narodov vključila dodatne snovi. V tej uredbi je treba določiti ustrezne določbe za odkrivanje možnih primerov nezakonitega preusmerjanja predhodnih snovi v Skupnosti in zagotoviti, da se na trgu Skupnosti uporabljajo skupna pravila spremljanja.

(6) Določbe člena 12 Konvencije Združenih narodov temeljijo na sistemu spremljanja prometa s temi snovmi. Večina prometa s temi snovmi je v celoti zakonitega. Dokumentacija pošiljk in označevanje navedenih snovi mora biti dovolj jasna. Pomembno pa je, da se, medtem ko se pristojne organe oskrbi s potrebnimi sredstvi za ukrepanje v duhu Konvencije Združenih narodov, razvijejo mehanizmi na osnovi tesnega sodelovanja z zadevnimi izvajalci in razvoja zbiranja informacij.

(7) Ukrepi, ki se v Skupnosti uporabljajo za sasafrazovo olje, se sedaj razlagajo na različne načine, ker se v nekaterih državah članicah šteje za zmes, ki vsebuje safrol in je zato pod nadzorom, medtem ko ga druge države članice štejejo za naraven proizvod, za katerega nadzor ne velja. Vključitev napotitve na naravne proizvode v opredelitvi "snovi s seznama" bo odpravila neskladje in omogočila nadzor nad sasafrazovim oljem; navedena opredelitev naj bi zajemala samo naravne proizvode, iz katerih se lahko ekstrahirajo snovi s seznama.

(8) Snovi, ki se običajno uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji drog in psihotropnih snovi, je treba uvrstiti na seznam v prilogi.

(9) Zagotoviti je treba, da je za proizvodnjo ali uporabo nekaterih snovi s seznama Priloge I, treba imeti licenco.Poleg tega naj bi bila dobava takih snovi dovoljena samo, kadar je fizična ali pravna oseba, kateri bodo snovi dobavljene, imetnik licence in je podpisala izjavo kupca. V Prilogi III je treba določiti podrobna pravila o izjavi kupca.

(10) Sprejeti je treba ukrepe za spodbujanje izvajalcev, da pristojne organe obveščajo o sumljivih sklepanjih poslov, ki vključujejo snovi s seznama v Prilogi I.

(11) Sprejeti je treba ukrepe za zagotavljanje boljšega nadzora prometa s snovmi s seznama v Prilogi I znotraj Skupnosti.

(12) Vsi sklenjeni posli, ki vodijo k dajanju v promet snovi s seznama skupin 1 in 2 Priloge I morajo biti ustrezno dokumentirani. Izvajalci morajo pristojne organe uradno obveščati o vseh sumljivih sklepanjih poslov, ki vključujejo snovi s seznama v Prilogi I. Izjema so sklenjeni posli, ki vključujejo snovi iz skupine 2 Priloge I, če količine ne presegajo količin, navedenih v Prilogi II.

(13) Znatno število drugih snovi, od katerih s številnimi poteka zakonit promet v velikih količinah, je opredeljenih kot predhodne sestavine za nezakonito proizvodnjo sintetičnih drog in psihotropnih snovi. Podreditev teh snovi enako strogemu nadzoru, kot velja za snovi s seznama v Prilogi I bi predstavljalo nepotrebno oviro v prometu, kjer so za opravljanje dejavnosti potrebne licence in dokumentacija za sklenjene posle. Zato je na ravni Skupnosti treba določiti bolj prilagodljiv mehanizem, s pomočjo katerega se pristojne organe v državah članicah uradno obvešča o vseh takih sklenjenih poslih.

(14) Uvedba postopka sodelovanja je predvidena v načrtu ukrepanja proti drogam, ki ga je v Evropski uniji odobril Evropski Svet v Santa Maria da Feira, 19 in 20. junija 2000. Za podporo sodelovanju med pristojnimi organi držav članic in kemijsko industrijo, zlasti glede snovi, ki bi se, čeprav v tej uredbi niso navedene, lahko uporabljale v nezakoniti proizvodnji sintetičnih drog in psihotropnih snovi, je treba pripraviti usmeritve, katerih cilj je pomagati kemijski industriji.

(15) Primerno je, da se predvidi, da države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitev določb te uredbe. Ob upoštevanju, da promet s predhodnimi sestavinami lahko vodi v nezakonito proizvodnjo sintetičnih drog in psihotropnih snovi, lahko države članice prosto izbirajo najbolj odvračilne kazni v skladu s svojo nacionalno zakonodajo.

(16) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe je treba sprejeti v skladu z Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7].

(17) Ker države članice ciljev te uredbe, namreč usklajeno spremljanje prometa s predhodnimi sestavinami in preprečevanje preusmerjanja le teh v nezakonito proizvodnjo sintetičnih drog in psihotropnih snovi, ne morejo zadovoljivo dosegati in jih je zaradi mednarodne in spremenljive narave te trgovine mogoče bolje dosegati na ravni Skupnosti, ta lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne posega dlje kakor je potrebno za doseganje teh ciljev.

(18) Direktivo Sveta 92/109/EGS, Direktive Komisije 93/46/EGS [8], 2001/8/ES [9] in 2003/101/ES [10] ter Uredbi Komisije (ES) št. 1485/96 [11] in (ES) št. 1533/2000 [12] je treba razveljaviti

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta uredba določa usklajene ukrepe znotraj Skupnosti za nadzor in spremljanje nekaterih snovi, pogosto uporabljenih za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi zaradi preprečevanja preusmerjanja teh snovi.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "snov s seznama" je katera koli snov s seznama v Prilogi I, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. Izključena so zdravila, kakor so opredeljena z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini [13], farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, ki so sestavljeni tako, da jih na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini;

(b) "snov, ki ni na seznamu" je katera koli snov, ki je, čeprav ni na seznamu v Prilogi I, opredeljena kot snov, ki je že bila uporabljena za nezakonito proizvodnjo drog ali psihotropnih snovi;

(c) "dajanje v promet" je kakršna koli dobava, za plačilo ali brezplačno, snovi s seznama v Skupnost; ali skladiščenje, izdelava, proizvodnja, predelava, trgovina, distribucija ali posredovanje teh snovi za namen dobave v Skupnost;

(d) "izvajalec" je katera koli fizična ali pravna oseba, ki je vključena v promet s snovmi s seznama;

(e) "Mednarodni svet za nadzor drog" je odbor, ustanovljen z Enotno konvencijo o drogah, 1961, spremenjeno s Protokolom iz leta 1972;

(f) "posebna licenca" je licenca, podeljena posebni vrsti izvajalca;

(f) "posebna registracija" je registracija, opravljena za posebno vrsto izvajalca;

Člen 3

Zahteve za promet s snovmi s seznama

1. Izvajalci, ki želijo opravljati promet s snovmi s seznama skupin 1 in 2 Priloge I, morajo imenovati uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi s seznama, in pristojne organe uradno obvestiti o imenu in podatkih, potrebnih za stike z navedenim uslužbencem, in jih uradno takoj obvestiti o vseh poznejših spremembah teh podatkov. Uslužbenec zagotavlja, da izvajalec opravlja promet s snovmi s seznama v skladu s to uredbo. Uslužbenec ima pooblastilo, da zastopa izvajalca in sprejema potrebne odločitve za izvajanje nalog, določenih zgoraj.

2. Izvajalci morajo od ustreznih organov pridobiti licenco, preden lahko posedujejo snovi s seznama skupine 1 Priloge I, ali opravljajo promet z njimi. Pristojni organi lahko izdajo posebno licenco lekarnam, ambulantam za veterinarsko medicino, nekaterim vrstam organov oblasti ali oboroženim silam. Take posebne licence veljajo samo za uporabo predhodnih sestavin v okviru uradnih dolžnosti zadevnih izvajalcev.

3. Katerikoli izvajalec, imetnik licence iz odstavka 2, dobavi snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I samo fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo tako licenco in so podpisale izjavo kupca, kakor je predvideno v členu 4(1).

4. Pri odločanju ali podeliti licenco pristojni organi upoštevajo zlasti usposobljenost in neoporečnost vlagatelja. Izdaja licence se zavrne, če obstaja utemeljen dvom o ustreznosti in zanesljivosti vlagatelja ali uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi s seznama. Pristojni organi lahko odpravijo ali razveljavijo licenco, če upravičeno domnevajo, da imetnik ni več ustrezna oseba za posedovanje licence, ali če pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, niso več izpolnjeni.

5. Brez vpliva na člen 14 pristojni organi lahko omejijo veljavnost licence na obdobje, ki ni daljše od treh let, ali zavežejo izvajalce, da v rednih časovnih razmikih, ki niso daljši od treh let, dokažejo, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni. V licenci se navede dejavnost ali dejavnosti, za katero licenca velja, in zadevne snovi. Posebne licence v smislu odstavka 2 se načeloma izdajajo za neomejen čas trajanja, pristojni organi pa jih lahko začasno odpravijo ali razveljavijo po pogojih iz tretjega stavka odstavka 4.

6. Ne glede na odstavek 6 morajo izvajalci, ki opravljajo promet s snovmi s seznama skupine 2 Priloge I, pri pristojnih organih takoj registrirati in z zadnjimi podatki dopolniti naslove objektov, kjer proizvajajo te snovi, ali iz katerih poteka promet s temi snovmi, preden začnejo opravljati promet. Lekarne, ambulante veterinarske medicine, nekatere vrste organov ali oboroženih sil so lahko predmet posebne registracije. Take posebne registracije veljajo samo za uporabo predhodnih sestavin v okviru uradnih dolžnosti izvajalcev.

7. Pristojni organi lahko zahtevajo plačilo pristojbin, ki jih izvajalci plačajo za vloge za licenco ali registracijo. Pristojbine se zaračunavajo brez razlikovanja in naj ne presegajo stroška obdelave vloge.

Člen 4

Izjava kupca

1. Brez poseganja v člena 6 in 14, katerikoli izvajalec s sedežem v Skupnosti, ki kupcu dobavlja snov s seznama skupin 1 ali 2 Priloge I, od kupca pridobi izjavo, v kateri je/so prikazana/e posebna/e uporaba/e snovi s seznama. Za vsako snov s seznama se zahteva posebna izjava. Ta izjava ustreza vzorcu iz točke 1 Priloge III. Če gre za pravne osebe, se izjava poda na pisemskem papirju z glavo.

2. Kot alternativa zgornji izjavi za posamezni sklenjeni posel, izvajalec, ki kupca redno oskrbuje s snovjo s seznama skupine 2 Priloge I, lahko sprejme enotno izjavo za več sklenjenih poslov, v katere je vključena snov s seznama, v časovnem obdobju, ki ne presega eno leto, pod pogojem, da je izvajalec prepričan, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) izvajalec je v predhodnih 12 mesecih kupca oskrbel s snovjo vsaj trikrat;

(b) izvajalec nima vzroka za sum, da bo snov uporabljena za nezakonit namen;

(c) naročene količine so skladne z običajno porabo kupca.

Izjava ustreza vzorcu iz točke 2 Priloge III. Če gre za pravne osebe, se izjava poda na pisemskem papirju z glavo.

3. Izvajalec, ki dobavi snovi s seznama skupine 1 Priloge I, izvod opremi z žigom in datumom, s čimer potrdi, da je izvod točna kopija izvirnika. Taka kopija mora vedno spremljati snovi skupine 1, ki se premikajo znotraj Skupnosti, na zahtevo pa jo je treba vedno pokazati organom, odgovornim za pregled vsebine vozila med prevozom.

Člen 5

Dokumentacija

1. Brez poseganja v člen 6 izvajalci zagotovijo, da so vsi sklenjeni posli, ki vodijo k dajanju snovi s seznama skupin 1 in 2 Priloge I v promet, ustrezno dokumentirani v skladu z odstavki 2 do 5 spodaj. Ta obveznost ne velja za izvajalce, ki so imetniki posebnih licenc, ali zanje velja posebna registracija na podlagi člena 3(2) ali (6).

2. Trgovinski dokumenti, kot so računi, popisi tovora, upravni dokumenti, prevozni dokumenti in drugi dokumenti o pošiljanju naj vsebujejo dovolj podatkov, ki omogočajo nedvoumno razpoznavanje:

(a) imena snovi s seznama, kakor je določeno v skupinah 1 in 2 Priloge I;

(b) količine in mase snovi s seznama in, če gre za zmes ali naravni proizvod, količine in mase, če je na voljo, zmesi ali naravnega proizvoda, ter tudi količine in mase, ali odstotnega deleža katere(-ih) koli snovi iz skupin 1 in 2 Priloge I, ki jih zmes vsebuje.

(c) imena in naslova dobavitelja, distributerja, prejemnika in, če je mogoče, drugih izvajalcev, neposredno vpletenih v sklenjeni posel, kakor je navedeno v členu 2(c) in (d).

3. Dokumentacija mora vsebovati tudi izjavo kupca iz člena 4.

4. Izvajalci vodijo tako podroben popis svojih dejavnosti kot to opredeljujejo obveznosti iz odstavka 1.

5. Dokumentacija in popisi iz odstavkov 1 do 4 se hranijo vsaj tri leta od konca koledarskega leta, v katerem se je sklenjeni posel iz odstavka 1 izvedel, in mora biti vedno na voljo pristojnim organom, če ti zahtevajo pregled.

6. Dokumentacija se sme hraniti v obliki reprodukcij na slikovnem mediju ali drugem podatkovnem mediju. Zagotoviti je treba, da se shranjeni podatki:

(a) ujemajo z dokumentacijo po izgledu in vsebini, kadar so prikazani tako, da so čitljivi, in

(b) so vedno takoj na voljo in jih je mogoče takoj prikazati tako, da so čitljivi, ter jih je mogoče analizirati z avtomatskimi sredstvi v času trajanja obdobja, določenega v odstavku 5.

Člen 6

Izjeme

Obveznosti iz členov 3, 4 in 5 ne veljajo za sklenjene posle, ki vključujejo snovi s seznama skupine 2 Priloge I, kadar količine v obdobju enega leta ne presegajo količin, navedenih v Prilogi II.

Člen 7

Označevanje

Izvajalci zagotovijo, da se oznake pritrdijo na snovi s seznama skupin 1 in 2 Priloge I preden se snovi dobavijo. Na etiketah morajo biti navedena imena snovi, kakor so navedena v Prilogi I. Izvajalci lahko dodatno pritrdijo običajne oznake.

Člen 8

Uradno obveščanje pristojnim organov

1. Izvajalci pristojne organe takoj obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila ali sklenjeni posli, ki vključujejo snovi s seznama, ki kažejo na to, da bi se take snovi, ki se dajejo v promet lahko preusmerjale za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

2. Izvajalci pristojnim organom v zgoščeni obliki posredujejo informacije o sklenjenih poslih, ki vključujejo snovi s seznama, kakor je podrobno navedeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih na podlagi člena 14.

Člen 9

Smernice

1. Za lažje sodelovanje med pristojnimi organi, izvajalci in kemijsko industrijo, zlasti pri snoveh, ki niso na seznamu, Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(2) pripravi in dopolnjuje usmeritve, ki so pomoč kemijski industriji.

2. V usmeritvah se zagotovijo zlasti:

(a) informacije, kako prepoznati sumljivo sklepanje poslov in kako obveščati o njih;

(b) redno dopolnjen seznam snovi, ki niso na seznamu, s čimer se industriji omogoča, da na prostovoljni osnovi spremlja promet s takimi snovmi;

(c) druge informacije, ki se lahko štejejo za koristne.

3. Pristojni organi zagotovijo, da se usmeritve in seznam snovi, ki niso na seznamu, redno razpošiljajo na način, ki se pristojnim organom zdi primeren v skladu s cilji usmeritev.

Člen 10

Pristojnosti in obveznosti pristojnih organov

1. Da se zagotovi pravilna uporaba členov 3 do 8, vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki njihovim pristojnim organom omogočajo izvajanje nadzora in obveznost spremljanja, zlasti:

(a) pri pridobivanju informacij o vseh naročilih snovi s seznama ali poslih, ki vključujejo snovi s seznama;

(b) pri vstopanju v izvajalčeve poslovne prostore, da bi pridobili dokaze o nepravilnostih;

(c) da po potrebi zadržijo pošiljke, ki niso v skladu s to uredbo.

2. Pristojni organi upoštevajo zaupnost poslovnih podatkov.

Člen 11

Sodelovanje med državami članicami in Komisijo

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ ali organe, odgovorne za zagotovitev uporabe te uredbe in o tem obvesti Komisijo.

2. Za namene uporabe te uredbe in brez vpliva na člen 15 se smiselno uporabijo določbe Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje [14], in zlasti določb o zaupnosti. Pristojni organ ali organi, imenovani v skladu z odstavkom 1 tega člena nastopajo kot pristojni organi v smislu člena 2(2) Uredbe (ES) št. 515/97.

Člen 12

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje izvajanja pravil. Kazni, ki bodo določene, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 13

Sporočila držav članic

1. Da bi se omogočile kakršne koli potrebne prilagoditve režimov za nadzor prometa s snovmi s seznama in s snovmi, ki jih ni na seznamu, pristojni organi vsake države članice vsako leto Komisiji sporočijo vse podatke o uresničevanju ukrepov nadzora iz te uredbe, zlasti glede snovi pogosto uporabljenih za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi in načinov preusmerjanja ter nedovoljene proizvodnje.

2. Skladno s členom 12(12) Konvencije Združenih narodov in po posvetovanju z državami članicami Komisija predloži povzetek sporočil iz odstavka 1 Mednarodnemu svetu za nadzor drog.

Člen 14

Izvajanje

Če je treba se za izvajanje te uredbe v skladu s postopkom iz člena 15(2) sprejmejo naslednji ukrepi:

(a) določitev zahtev in pogojev za dodelitev licence, predvidene v členu 3 ter podrobnosti, ki se nanašajo na licenco;

(b) določitev pogojev, kadarkoli je to potrebno, ki se uporabljajo za dokumentacijo in označevanje zmesi in pripravkov, ki vsebujejo snovi s seznama v Prilogi I, kakor je predvideno v členih 5 do 7;

(c) kakršne koli spremembe Priloge I potrebne zaradi sprememb preglednic v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov;

(d) spremembe mejnih vrednosti, določenih v Prilogi II;

(e) določitev zahtev in pogojev za izjave kupcev iz člena 4 ter podrobna pravila o njihovi uporabi. Vključena so tudi pravila, kako posredovati izjave kupcev v elektronski obliki, če je primerno;

(f) drugi ukrepi, potrebni za učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 15

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 10 Uredbe (EGS) št. 3677/90.

2. Kadar gre za sklicevanje na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Časovno obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je 3 mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 16

Informacije o ukrepih, ki jih sprejmejo države članice

Vsaka država članica Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in zlasti o ukrepih, sprejetih na podlagi členov 10 in 12. Komisijo uradno obveščajo tudi o vseh poznejših spremembah ukrepov.

Komisija te informacije posreduje ostalim državam članicam. Komisija ovrednoti izvajanje te uredbe tri leta po začetku njene veljavnosti.

Člen 17

Razveljavitve

1. Direktiva Sveta 92/109/EGS, Direktive Komisije 93/46/EGS, 2001/8/ES in 2003/101/ES ter Uredbi Komisije (ES) št. 1485/96 in (ES) št. 1533/2000 se razveljavijo.

2. Sklicevanja na razveljavljene direktive ali uredbe se razlagajo kot sklicevanja na to uredbo.

3. Razveljavitev pa ne vpliva na veljavnost katerega koli registra, katerih koli odobrenih licenc in katerih koli izjav kupcev, izdanih v skladu z razveljavljenimi direktivami ali uredbami.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 18. avgusta 2005, razen členov 9, 14 in 15, ki začnejo veljati na dan objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, da bi se omogočilo sprejetje ukrepov, predvidenih v navedenih členih. Taki ukrepi začnejo veljati najprej 18. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. februarja 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

PRILOGA 1

Seznam snovi v smislu člena 2(a)

SKUPINA 1

Snov Poimenovanje KN (če se razlikuje) Oznaka KN 1 Št. CAS 2

1-fenil-2-propanon fenilaceton 2914 31 00 103-79-7

N-acetilantranilna kislina 2-acetamidobenzojska kislina 2924 23 00 89-52-1

izosafrol (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1

3,4-metilendioksifenil-propan-2-on 1-(1,3-benzodioksol- 5-il)propan-2-on 2932 92 00 4676-39-5

piperonal 2932 93 00 120-57-0

sssafrol 2932 94 00 94-59-7

efedrin 2939 41 00 299-42-3

psevdoefedrin 2939 42 00 90-82-4

norefedrin ex 2939 49 00 14838-15-4

ergometrin 2939 61 00 60-79-7

ergotamin 2939 62 00 113-15-5

lizergična kislina 2939 63 00 82-58-6

Stereoizomeri v tej skupini navedenih snovi razen katina 3, kadar taki izomeri obstajajo.

Soli v tej skupini navedenih snovi, kadar take soli obstajajo, razen soli katina.

1 UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

2 Št. CAS je registrska številka po seznamu "Chemical Abstract Service", ki je enoten numerični identifikator, specifičen za vsako snov in njeno strukturo. Št. CAS je specifična za vsak izomer in vsako sol posameznega izomera. Razumljivo je, da so številke CAS za soli zgoraj navedenih snovi drugačne od navedenih številk.

3 Imenovana tudi (+)-norpsevdoefedrin, oznaka KN 2939 43 00, št. CAS 492-39-7.

SKUPINA 2

Snov Poimenovanje KN (če se razlikuje) Oznaka KN 1 Št. CAS 2

anhidrid ocetne kisline 2915 24 00 108-24-7

fenilocetna kislina 2916 34 00 103-82-2

antranilna kislina 2922 43 00 118-92-3

piperidin 2933 32 00 110-89-4

kalijev permanganat 2841 61 00 7722-64-7

Soli v tej skupini navedenih snovi, kadar take soli obstajajo.

1 UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

2 Št. CAS je registrska številka po seznamu "Chemical Abstract Service", ki je enoten numerični identifikator, specifičen za vsako snov in njeno strukturo. Št. CAS je specifična za vsak izomer in vsako sol posameznega izomera. Razumljivo je, da so številke CAS za soli zgoraj navedenih snovi drugačne od navedenih številk.

SKUPINA 3

Snov Poimenovanje KN (če se razlikuje) Oznaka KN 1 Št. CAS 2

klorovodikova kislina vodikov klorid 2806 10 00 7647-01-0

žveplova kislina 2807 00 10 7664-93-9

toluen 2902 30 00 108-88-3

etil eter dietil eter 2909 11 00 60-29-7

aceton 2914 11 00 67-64-1

metil etil keton butanon 2914 12 00 78-93-3

Soli v tej skupini navedenih snovi, kadar take soli obstajajo, in niso soli klorovodikove ali žveplove kisline.

1 UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

2 Št. CAS je registrska številka po seznamu "Chemical Abstract Service", ki je enoten numerični identifikator, specifičen za vsako snov in njeno strukturo. Št. CAS je specifična za vsak izomer in vsako sol posameznega izomera. Razumljivo je, da so številke CAS za soli zgoraj navedenih snovi drugačne od navedenih številk.

PRILOGA II

Snov Mejna količina

anhidrid ocetne kisline 100 1

kalijev permanganat 100 kg

antranilna kislina in njene soli 1 kg

fenilocetna kislina in njene soli 1 kg

puperidin in njegove soli 0,5 kg

PRILOGA III

1. Vzorec izjave za posamezne sklenjene posle (skupina 1 ali 2)

IZJAVA KUPCA O NAMENU UPORABE ZA SNOV SKUPINE 1 ALI 2 (posamezni sklenjeni posli)

Spodaj podpisani,

Ime:

Naslov:

Številka dovoljenja/licence/registracije: (neustrezno prečrtaj)

ki ga/jo je dne izdal

(ime in naslov organa)

brez časovne omejitve/z veljavnostjo do: (neustrezno prečrtaj)

sem/smo naročil(-i) pri:

Ime:

Naslov:

naslednjo snov

Opis:

Oznaka (KN) kombinirane nomenklature: Količina:

Snov se bo uporabljala izključno za

Potrjujem(-o), da se zgoraj navedena snov ne bo ponovno prodala ali na drug način dobavila kateremu koli drugemu kupcu, če ta ne bo predložil podobne izjave o uporabi v skladu s tem vzorcem, ali za snovi skupine 2 izjave o večkratnih sklenjenih poslih.

Podpis: Ime (velike tiskane črke)

Delovno mesto: Datum:

2. Vzorec izjave za večkratne sklenjene posle (skupina 2)

IZJAVA KUPCA O NAMENU UPORABE ZA SNOV SKUPINE 2 (večkratni sklenjeni posli)

Spodaj podpisani,

Ime:

Naslov:

Referenčna registrska številka:

ki ga/jo je dne izdal (ime in naslov organa)

brez časovne omejitve/z veljavnostjo do: (neustrezno prečrtaj)

nameravam(-o) naročiti pri

Ime:

Naslov:

naslednjo snov

Opis:

Oznaka (KN) kombinirane nomenklature: Količina:

Snov se bo uporabljala izključno za

in predstavlja količino, ki običajno zadošča za mesecev (največ 12 mesecev)

Potrjujem(-o), da se zgoraj navedena snov ne bo ponovno prodala ali na drug način dobavila kateremu koli drugemu kupcu, če ta ne bo predložil podobne izjave o uporabi ali izjave v zvezi s posameznimi sklenjenimi posli.

Podpis: Ime: (velike tiskane črke)

Delovno mesto: Datum:

[1] UL C 20 E, 28.1.2003, str. 160.

[2] UL C 95, 23.4.2003, str. 6.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu), skupno stališče Sveta z dne 29. septembra 2003 (UL C 277 E, 18.11.2003, str. 31) in stališče Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 326, 24.11.1990, str. 56.

[5] UL L 357, 20.12.1990, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1232/2002 (UL L 180, 10.7.2002, str. 5).

[6] UL L 370, 19.12.1992, str. 76. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] Direktiva Komisije 93/46/EGS z dne 22. junija 1993 o nadomestitvi in spremembah prilog Direktive Sveta 92/109/EGS o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi (UL L 159, 1.7.1993, str. 134).

[9] Direktiva Komisije 2001/8/ES z dne 8. februarja 2001 o nadomestitvi Priloge I Direktive Sveta 92/109/EGS o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi (UL L 39, 9.2.2001, str. 31).

[10] Direktiva Komisije 2003/101/ES z dne 3. novembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 92/109/EGS o proizvodnji in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi (UL L 286, 4.11.2003, str. 14).

[11] Uredba Komisije (ES) št. 1485/96 z dne 26. julija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Direktive Sveta 92/109/EGS v zvezi z izjavo kupca o uporabi določenih snovi, ki se uporabljajo za nedovoljeno proizvodnjo drog in psihotropnih snovi (UL L 188, 27.7.1996, str. 28). Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 1533/2000 (UL L 175, 14.7.2000, str. 75).

[12] Uredba Komisije (ES) št. 1533/2000 z dne 13. julija 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 1485/96 o podrobnih pravilih glede uporabe Direktive Sveta 92/109/EGS v zvezi z izjavo kupca o osebni rabi nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nedovoljeno proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi.

[13] UL L 311, 28.11.2001, str. 67. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/63/ES (UL L 159, 27.6.2003, str. 46).

[14] UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

Na vrh