Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32004R0273

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 273/2004 (2004. gada 11. februāris) par narkotisko vielu prekursoriemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 47, 18.2.2004., 1./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 008 Lpp. 46 - 56
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 183 - 193
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 183 - 193
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 15 Sējums 006 Lpp. 83 - 92

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

32004R0273Oficiālais Vēstnesis L 047 , 18/02/2004 Lpp. 0001 - 0010


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 273/2004

(2004. gada 11. februāris)

par narkotisko vielu prekursoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Vīnē 1988. gada 19. decembrī pieņemto Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību, turpmāk tekstā – "Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija", Kopiena ir noslēgusi ar Padomes Lēmumu 90/611/EEK [4].

(2) Prasības Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas 12. pantā attiecībā uz tirdzniecību ar narkotisko vielu prekursoriem (t.i., vielām, ko bieži lieto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai), ciktāl tās aptver Kopienas un attiecīgo trešo valstu tirdzniecību, ir īstenotas, pieņemot Padomes 1990. gada 13. decembra Regulu (EEK) Nr. 3677/90, ar kuru paredz pasākumus, kas jāveic, lai novērstu dažu vielu novirzīšanu narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai [5].

(3) Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas 12. pantā ir paredzēta attiecīgu pasākumu pieņemšana nolūkā uzraudzīt prekursoru izgatavošanu un izplatīšanu. Šajā sakarā ir jāpieņem pasākumi attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību ar prekursoriem. Šādus pasākumus ieviesa ar Padomes 1992. gada 14. decembra Direktīvu 92/109/EEK par dažu tādu vielu ražošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai [6]. Lai labāk nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs vienlaikus piemēro saskaņotus noteikumus, regulu uzskata par piemērotāku, nekā spēkā esošā direktīva.

(4) Sakarā ar Eiropas Savienības paplašināšanos ir svarīgi aizstāt Direktīvu 92/109/EEK ar regulu, jo, ikreiz grozot minēto direktīvu un tās pielikumus, būtu vajadzīgi valsts īstenošanas pasākumi 25 dalībvalstīs.

(5) Ar lēmumiem, kas pieņemti tās 35. sesijā 1992. gadā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotisko vielu komisija Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijai pievienotā pielikuma tabulas papildināja ar jaunām vielām. Šajā regulā jāparedz atbilstoši noteikumi, lai atklātu iespējamus gadījumus, kad Kopienā nelikumīgi tiek novirzīti narkotisko vielu prekursori, un nodrošinātu, ka Kopienas tirgū piemēro kopīgus pārraudzības noteikumus.

(6) Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas 12. panta noteikumi balstās uz tirdzniecības uzraudzības sistēmu attiecīgajām vielām. Vairumā gadījumu tirdzniecība ir pilnīgi likumīga. Šo vielu sūtījumu dokumentācijai un marķējumam ir jābūt pietiekami skaidram. Turklāt, nodrošinot kompetentās iestādes ar to darbībai nepieciešamajiem līdzekļiem, ir svarīgi atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas garam attīstīt paņēmienus, kuri pamatojas uz ciešu sadarbību ar attiecīgajiem uzņēmējiem, kā arī uz izlūkdatu vākšanas attīstību.

(7) Kopienā šobrīd atšķirīgi traktē pasākumus, kas piemērojami attiecībā uz sasafrasa eļļu, jo dažās dalībvalstīs to uzskata par safrolu saturošu maisījumu un tādēļ to kontrolē, savukārt citās dalībvalstīs uzskata par dabīgu produktu, kam kontroli neveic. Iekļaujot klasificētas vielas definīcijā norādi uz dabīgiem produktiem, būtu atrisināta šāda neatbilstība, un tādējādi būtu pieļaujami, ka uz sasafrasa eļļu attiecina kontroli. Definīcijai jāaptver vienīgi tādi dabīgi produkti, no kuriem ir viegli ekstrahējamas klasificētas vielas.

(8) Vielas, ko parasti izmanto nelikumīgai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai, ir jānorāda pielikumā.

(9) Ir jānodrošina, ka dažu I pielikumā uzskaitīto narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošana vai izmantošana būtu iespējama tikai tad, ja ir saņemta licence. Turklāt šādu vielu piegāde būtu pieļaujama vienīgi tad, ja personas, kam tās piegādājamas, ir licences īpašnieki un tās ir parakstījušas klientu deklarāciju. Sīki izstrādāti noteikumi par klientu deklarācijām ir jāparedz III pielikumā.

(10) Būtu jāpieņem pasākumi, lai mudinātu uzņēmējus informēt kompetentās iestādes par darījumiem, kas, iespējams, ir saistīti ar klasificētām vielām, kuras uzskaitītas I pielikumā.

(11) Ir jāpieņem pasākumi, lai garantētu I pielikumā iekļauto klasificēto vielu tirdzniecības labāku kontroli.

(12) Visi darījumi, kas saistīti ar I pielikumā iekļauto 1. un 2. kategorijas klasificēto vielu laišanu tirgū ir pienācīgi jādokumentē. Uzņēmējiem ir jāinformē kompetentās iestādes par katru aizdomīgu darījumu, kas saistīts ar vielām, kuras uzskaitītas I pielikumā. Tomēr izņēmumi būtu piemērojami darījumiem, kas saistīti ar I pielikumā iekļautām 2. kategorijas klasificētām vielām, ja attiecīgie daudzumi nepārsniedz II pielikumā norādītos daudzumus.

(13) Ir konstatēts, ka par prekursoriem sintētisko narkotiku vai psihotropo vielu izgatavošanā izmanto daudzas citas vielas, turklāt daudzas no tām likumīgi tirgo lielos daudzumos. Ja uz šīm vielām attiecinātu tādas stingras pārbaudes kā tās, kuras uzskaitītas I pielikumā, tad rastos nevajadzīgs šķērslis tirdzniecībai saistībā ar darbības licencēm un darījumu dokumentēšanu. Tādēļ Kopienas līmenī nosakāms elastīgāks mehānisms, saskaņā ar kuru dalībvalstu kompetentās iestādes tiek informētas par šādiem darījumiem.

(14) Sadarbības procedūras ieviešana ir paredzēta Eiropas Savienības rīcības plānā cīņai pret narkotiskajām vielām, ko apstiprināja 2000. gada 19. un 20. jūnija Eiropadomes sanāksmē Santamarija da Feirā. Lai atbalstītu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ķīmijas rūpniecības nozari, jo īpaši attiecībā uz vielām, kuras, lai gan tās nav norādītas šajā regulā, var izmantot nelikumīgā sintētisko narkotiku vai psihotropo vielu izgatavošanā, ir jāizstrādā pamatnostādnes, kas paredzētas tam, lai palīdzētu ķīmijas rūpniecības nozarei.

(15) Ir ieteicams noteikt, ka dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sodiem, kas piemērojami šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos. Ņemot vērā to, ka narkotisko vielu prekursoru tirdzniecība var būt saistīta ar nelikumīgu sintētisko narkotiku vai psihotropo vielu izgatavošanu, ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu izvēlēties tos atbilstoši valsts tiesību aktiem pieejamos sodus, kuri ir vispreventīvākie.

(16) Pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu šīs regulas prasības, ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [7].

(17) Sakarā ar to, ka šīs regulas mērķus, t.i., saskaņotu narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības uzraudzību un rūpes par to, lai novērstu to, ka tos novirza nelikumīgai sintētisko narkotiku vai psihotropo vielu izgatavošanai, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis un tādējādi, ievērojot to, ka šāda tirdzniecība ir starptautiska un mainīga, tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šī regula nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(18) Ir jāatceļ Padomes Direktīva 92/109/EEK, Komisijas Direktīvas 93/46/EEK [8], 2001/8/EK [9] un 2003/101/EK [10] un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1485/96 [11] un Nr. 1533/2000 [12],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma un mērķi

Šī regula nosaka saskaņotus pasākumus dažu tādu vielu kontrolei un uzraudzībai Kopienā, ko bieži izmanto nelikumīgai sintētisko narkotiku vai psihotropo vielu izgatavošanai, lai novērstu šādu vielu novirzīšanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "klasificēta viela" ir jebkura pielikumā minēta viela, to skaitā maisījumi un dabīgi produkti, kuros ietilpst šādas vielas. Šī definīcija neaptver zāles, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm [13], farmaceitiskus preparātus, maisījumus, dabīgus produktus un citus preparātus, kas satur klasificētas vielas, kuru sastāvs ir tāds, ka šīs vielas nevar viegli izmantot vai viegli ekstrahēt ar vienkārši izmantojamiem līdzekļiem vai ekonomiski izdevīgā veidā;

b) "neklasificēta viela" ir jebkura viela, attiecībā uz kuru ir konstatēts, ka, lai gan tā nav iekļauta I pielikumā, to izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai;

c) "laišana tirgū" ir klasificētu vielu visu veidu realizācija Kopienā, par maksu vai bez maksas, vai šo vielu glabāšana, izgatavošana, ražošana, apstrāde, tirdzniecība, izplatīšana, izmantojot vai neizmantojot starpniecības pakalpojumus, ar nolūku nodrošināt šo vielu piegādi Kopienā;

d) "uzņēmējs" ir katra fiziska vai juridiska persona, kura ir saistīta ar klasificētu vielu laišanu tirgū;

e) "Starptautiskā Narkotiku kontroles padome" ir padome, kas izveidota saskaņā ar 1961. gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām, kura grozīta ar 1972. gada Protokolu;

f) "speciālā licence" ir licence, ko piešķir kādam īpaša veida uzņēmējam;

g) "īpaša reģistrācija" ir reģistrācija, ko veic attiecībā uz kādu īpaša veida uzņēmēju.

3. pants

Prasības attiecībā uz klasificēto vielu laišanu tirgū

1. Uzņēmējiem, kas vēlas laist tirgū I pielikumā iekļautās 1. un 2. kategorijas vielas, ir pienākums izraudzīt personu, kura būtu atbildīga par klasificēto vielu tirdzniecību, darīt kompetentajām iestādēm zināmu minētās personas vārdu un kontaktinformāciju, kā arī tūlīt tām paziņot par kādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā. Šī persona gādā, lai klasificēto vielu tirdzniecība, ko veic uzņēmējs, atbilstu šai regulai. Šī persona var pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt vajadzīgos lēmumus iepriekš norādīto uzdevumu izpildei.

2. Pirms iegūt īpašumā vai laist tirgū I pielikumā iekļautās 1. kategorijas vielas, uzņēmējiem ir pienākums no kompetentajām iestādēm saņemt licenci. Kompetentās iestādes var piešķirt speciālās licences aptiekām, veterinārajām ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem. Šādas speciālās licences ir derīgas vienīgi prekursoru izmantojumam attiecīgā uzņēmēja oficiālajā darbības jomā.

3. Katrs uzņēmējs, kuram ir 2. punktā minētā licence, I pielikumā iekļautās 1. kategorijas vielas piegādā vienīgi fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir šāda licence vai kuras ir parakstījušas klienta deklarāciju, kas paredzēta 4. panta 1. punktā.

4. Apsverot, vai piešķirt licenci, kompetentā iestāde ņem vērā pretendenta kompetenci un atbilstību noteikumiem. Prasība piešķirt licenci ir noraidāma, ja ir pamats uzskatīt, ka pretendents vai par tirdzniecību atbildīgā persona nav piemērota vai uzticama. Kompetentās iestādes licenci var apturēt vai atsaukt, ja vien tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka [licences] īpašnieks vairs nav piemērots, lai tam būtu licence, vai arī ja tas vairs nepilda nosacījumus, saskaņā ar kuriem licence izdota.

5. Neskarot 14. pantu, kompetentās iestādes var vai nu ierobežot licences derīgumu uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, vai uzlikt uzņēmējiem par pienākumu vismaz reizi trijos gados pierādīt, ka tas joprojām izpilda nosacījumus, ar kādiem licence piešķirta. Licencē norāda darbību vai darbības, attiecībā uz ko tā ir derīga, kā arī attiecīgās vielas. Speciālās licences 2. punkta nozīmē principā piešķir uz neierobežotu laiku, bet kompetentās iestādes tās var apturēt vai atsaukt gadījumos, kas norādīti 4. punkta trešajā teikumā.

6. Neskarot 6. pantu, uzņēmējiem, kuru darbība ir saistīta I pielikumā iekļauto 2. kategorijas klasificēto vielu laišanu tirgū, pirms laist šīs vielas tirgū, ir pienākums reģistrēt un atjaunināt kompetento iestāžu rīcībā esošās adreses telpām, kurās tie ražo vai tirgo šīs vielas. Attiecībā uz aptiekām, veterinārās ārstniecības iestādēm, atsevišķu veidu valsts iestādēm vai bruņotajiem spēkiem var noteikt īpašu reģistrāciju. Šādu reģistrāciju uzskata par derīgu vienīgi prekursoru izmantojumam attiecīgā uzņēmēja vai iestādes oficiālajā darbības jomā.

7. Kompetentās iestādes var prasīt no uzņēmējiem maksu attiecībā uz licences pieteikumu vai reģistrāciju. Šādas maksas iekasē bez diskriminācijas, un tās nepārsniedz pieteikuma izskatīšanas izmaksas.

4. pants

Klienta deklarācija

1. Neskarot 6. un 14. pantu, katrs Kopienā reģistrēts uzņēmējs, kurš piegādā kādam klientam kādu klasificētu vielu, kura ietilpst I pielikuma 1. vai 2. kategorijā, saņem no šā klienta deklarāciju, kurā precīzi norādīts, kā plānots izmantot minēto vielu, kas viņam piegādāta. Par katru klasificēto vielu pieprasa atsevišķu deklarāciju. Šī deklarācija atbilst paraugam III pielikuma 1. punktā. Juridiskas personas deklarāciju sagatavo uz savas veidlapas.

2. Uzņēmējs, kurš regulāri piegādā kādam klientam kādu klasificētu vielu, kas ietilpst I pielikuma 2. kategorijā, var piekrist tam, ka deklarāciju attiecībā uz atsevišķiem darījumiem aizstāj ar vienotu deklarāciju attiecībā uz daudziem darījumiem ar šo klasificēto vielu, kas veikti kādā laika posmā, kurš nav ilgāks par vienu gadu, ar noteikumu, ka uzņēmējs ir pārliecinājies, ka ir izpildīti šādi kritēriji:

a) klients ir persona, kurai tas iepriekšējos 12 mēnešos ir piegādājis vielu vismaz trīs reizes;

b) piegādātājam nav iemesla pieņemt, ka vielu izmantos nelikumīgiem mērķiem;

c) pasūtītie daudzumi atbilst šā klienta parastajam patēriņa apjomam.

Šī deklarācija atbilst paraugam III pielikuma 2. punktā. Juridiskas personas deklarāciju sagatavo uz savas veidlapas.

3. Uzņēmējs, kas piegādā I pielikuma 1. kategorijai atbilstīgas klasificētās vielas, uz klienta deklarācijas kopijas uzliek savu zīmogu un ieraksta datumu, kurā ir to apzīmogojis, tādējādi apliecinot tās atbilstību oriģinālam. Šādai kopijai vienmēr ir jābūt līdz 1. kategorijas vielām, kad tās pārvieto Kopienā, un tā pēc pieprasījuma uzrādāma iestādēm, kas atbildīgas par transportlīdzekļu kravas pārbaudi pārvadājumu laikā.

5. pants

Dokumentācija

1. Neskarot 6. pantu, uzņēmēji gādā par to, lai visi darījumi, kas saistīti ar I pielikumā iekļauto 1. un 2. kategorijas klasificēto vielu laišanu tirgū, tiktu pienācīgi dokumentēti saskaņā ar [šā panta] 2. līdz 5. punktu. Šis pienākums neattiecas uz tiem uzņēmējiem, kuri saņēmuši speciālas licences vai uz ko attiecas īpaša reģistrācija saskaņā ar attiecīgi 3. panta 2. un 6. punktu.

2. Tirdzniecības dokumentos, piemēram, rēķinos, kravas deklarācijās, administratīvos dokumentos, transporta un cita veida pārvadājumu dokumentos, ir pietiekama informācija, kura ietver:

a) klasificētās vielas nosaukumu, kā norādīts I pielikuma 1. un 2. kategorijā;

b) klasificētās vielas daudzumu un svaru un attiecībā uz maisījumiem vai dabīgiem produktiem – maisījuma vai dabīgā produkta daudzumu un svaru un daudzumu un svaru vai procentuālo daļu I pielikuma 1. un 2. kategorijas vielai vai vielām, kas ietilpst maisījumā;

c) piegādātāja, izplatītāja un saņēmēja un, ja iespējams, citu darījumā tieši iesaistīto 2. panta c) un d) apakšpunktā minēto personu nosaukumus (vārdus) un adreses.

3. Dokumentācijā ir jābūt arī klienta deklarācijai, kas paredzēta 4. pantā.

4. Uzņēmējiem ir pienākums glabāt šādu sīku dokumentāciju attiecībā uz savām darbībām, lai būtu izpildīti pienākumi, kas tiem ir uzlikti ar 1. punktu.

5. Šā panta 1. un 4. punktā minēto dokumentāciju glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā ir notikusi 1. punktā minētā darbība, un pēc pieprasījuma tiem tūlīt ir jābūt pieejamiem iespējamām kompetento iestāžu pārbaudēm.

6. Dokumentāciju var glabāt arī attēlu veidā uz attēlu vai cita veida datu nesēja. Ir jāgādā par to, lai šādi glabāti dati:

a) kad tos pārveido lasāmā formātā, atbilstu dokumentācijai gan formas, gan saturā ziņā;

b) būtu vienmēr tūlīt pieejami, apskatāmi un izlasāmi, un būtu iespējama to automātiska apstrāde laikā, kurš paredzēts 5. punktā.

6. pants

Izņēmumi

Pienākumi atbilstīgi 3., 4. un 5. punktam neattiecas uz darījumiem, kas saistīti ar I pielikuma 2. kategorijas klasificētajām vielām, tad, ja vienā gadā attiecīgie daudzumi nepārsniedz tos, kas norādīti II pielikumā.

7. pants

Marķējums

Uzņēmēji gādā par to, lai I pielikuma 1. un 2. kategorijas klasificētās vielas pirms to izplatīšanas tiktu pienācīgi marķētas. Šajā marķējumā ir jānorāda šo vielu nosaukumi atbilstīgi nosaukumiem I pielikumā. Uzņēmēji papildus var piestiprināt savas ierastās etiķetes.

8. pants

Paziņojums kompetentajām iestādēm

1. Uzņēmēji tūlīt informē kompetentās iestādes par visiem apstākļiem, piemēram, neparastiem pasūtījumiem vai darījumiem, kas saistīti ar klasificētām vielām, kuras paredzēts laist tirgū, kas liek domāt, ka šādas vielas var tikt novirzītas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai.

2. Uzņēmēji kompetentajām iestādēm pārskata veidā sniedz informāciju par saviem darījumiem, kas saistīti ar klasificētajām vielām, kā norādīts izpildes pasākumos, kuri pieņemti saskaņā ar 14. pantu.

9. pants

Pamatnostādnes

1. Lai sekmētu sadarbību starp kompetentajām iestādēm, uzņēmējiem un ķīmijas rūpniecības nozarei, jo īpaši attiecībā uz neklasificētajām vielām, Komisija saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 15. panta 2. punktā, izstrādā un atjaunina pamatnostādnes ķīmijas rūpniecības nozares atbalstam.

2. Pamatnostādnes jo īpaši ietver:

a) informāciju par to, kā jāatklāj un kā jāziņo par aizdomīgiem darījumiem;

b) pastāvīgi atjaunināmu neklasificētu vielu sarakstu, lai ķīmijas rūpniecības nozare varētu pārraudzīt šādu vielu tirdzniecību;

c) citu informāciju, ko uzskata par noderīgu.

3. Kompetentās iestādes gādā par to, lai pamatnostādnes un neklasificēto vielu saraksts regulāri tiktu izplatīts, kā tās uzskata par vajadzīgu, saskaņā ar mērķiem, kas izvirzīti pamatnostādnēs.

10. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras un pienākumi

1. Lai nodrošinātu 3. līdz 8. panta pareizu piemērošanu, katra dalībvalsts pieņem pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus kontroles un uzraudzības pienākumus un jo īpaši:

a) iegūt informāciju par pasūtījumiem vai darījumiem, kas saistīti ar klasificētajām vielām;

b) iekļūt uzņēmēju uzņēmumu telpās, lai iegūtu pierādījumus par pārkāpumiem;

c) vajadzības gadījumā aizturēt sūtījumus, kas neatbilst šai regulai.

2. Kompetentās iestādes neizpauž konfidenciālu, ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju.

11. pants

Sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetento iestādi vai iestādes, kas atbildīga(–as) par šīs regulas piemērošanu, un par to informē Komisiju.

2. Šīs regulas piemērošanai un neskarot šīs regulas 15. pantu, noteikumus Padomes 1997. gada 13. marta Regulā (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu administratīvo iestāžu savstarpēju palīdzību un sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu pareizu to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas uz muitas un lauksaimniecības jautājumiem [14], jo īpaši noteikumus par informācijas konfidencialitātes ievērošanu, piemēro mutatis mutandis. Saskaņā ar šā panta 1. punktu izraudzītā kompetentā iestāde vai iestādes darbojas kā kompetentās iestādes Regulas (EK) Nr. 515/97 2. panta 2. punkta nozīmē.

12. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā uz sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

13. pants

Dalībvalstu paziņojumi

1. Lai varētu izdarīt visus vajadzīgos pielāgojumus uzraudzības noteikumos attiecībā uz tirdzniecību ar klasificētajām un neklasificētajām vielām, katras dalībvalsts kompetentās iestādes katru gadu paziņo Komisijai visu svarīgo informāciju par šajā regulā noteikto uzraudzības pasākumu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz vielām, ko izmanto narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanā, un par novirzīšanas un nelikumīgas izgatavošanas metodēm.

2. Pamatojoties uz paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar 1. punktu, Komisija sagatavo gada pārskatu un iesniedz to Starptautiskajai Narkotiku kontroles padomei, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas 12. panta 12. punktu un pēc apspriešanās ar dalībvalstīm.

14. pants

Īstenošana

Vajadzības gadījumā saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru šīs regulas īstenošanai nosaka šādus pasākumus:

a) prasības un nosacījumus attiecībā uz licences piešķiršanu saskaņā ar 3. pantu, kā arī precizējumus attiecībā uz pašu licenci;

b) vajadzības gadījumā nosacījumus, kas attiecas uz dokumentāciju un marķējumu maisījumiem un preparātiem, kas satur vielas, kuras uzskaitītas I pielikumā, kā paredzēts 5. līdz 7. pantā;

c) visus I pielikuma grozījumus, ja ir grozītas tabulas Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas pielikumā;

d) grozījumus attiecībā uz limitiem, kas noteikti II pielikumā;

e) prasības un nosacījumus attiecībā uz 4. pantā minētajām klientu deklarācijām, kā arī sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz to izmantojumu. Vajadzības gadījumā tas ietver arī noteikumus, kas reglamentē klientu deklarāciju iesniegšanu elektroniski;

f) citus pasākumus, kas ir vajadzīgi šīs regulas efektīvai īstenošanai.

15. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3677/90 10. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Informācija par pasākumiem, ko pieņēmušas dalībvalstis

Katra dalībvalsts informē Komisiju par pasākumiem, ko tā pieņem saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši par pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 10. un 12. pantu. Tās paziņo arī par turpmākiem to grozījumiem.

Komisija šo informāciju sniedz pārējām dalībvalstīm. Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija izvērtē tās īstenošanu.

17. pants

Atcelšana

1. Atceļ Padomes Direktīvu 92/109/EEK, Komisijas Direktīvas 93/46/EEK, 2001/8/EK un 2003/101/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1485/96 un (EK) Nr. 1533/2000.

2. Atsauces uz atceltajām direktīvām vai regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. Iepriekš minēto direktīvu vai regulu aizstāšana ar šo regulu neietekmē saskaņā ar šīm direktīvām vai regulām veikto reģistrāciju, piešķirto licenču vai sniegto klienta deklarāciju spēkā esamību.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. augustā, izņemot 9., 14. un 15. pantu, kas stājas spēkā dienā, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai varētu pieņemt minētajos pantos paredzētos pasākumus. Šie pasākumi stājas spēkā ne ātrāk kā 2005. gada 18. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 11. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 20 E, 28.1.2003., 160. lpp.

[2] OV C 95, 23.4.2003., 6. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 11. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 29. septembra Kopējā nostāja (OV C 277 E, 18.11.2003., 31. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 16. decembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

[4] OV L 326, 24.11.1990., 56. lpp.

[5] OV L 357, 20.12.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1232/2002 (OV L 180, 10.7.2002., 5. lpp.).

[6] OV L 370, 19.12.1992., 76. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[8] Komisijas 1993. gada 22. jūnija Direktīva 93/46/EEK, ar ko aizstāj un groza pielikumus Padomes Direktīvai 92/109/EEK par dažu tādu vielu izgatavošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (OV L 159, 1.7.1993., 134. lpp.).

[9] Komisijas 2001. gada 8. februāra Direktīva 2001/8/EK, ar ko aizstāj I pielikumu Padomes Direktīvai 92/109/EEK par dažu tādu vielu izgatavošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (OV L 39, 9.2.2001., 31. lpp.).

[10] Komisijas 2003. gada 3. novembra Direktīva 2003/101/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/109/EEK par dažu tādu vielu izgatavošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (OV L 286, 4.11.2003., 14. lpp.).

[11] Komisijas 1996. gada 26. jūlija Regula (EK) Nr. 1485/96, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 92/109/EEK piemērošanai attiecībā uz klientu deklarācijām par dažu tādu vielu konkrētu izmantošanu, kuras izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai (OV L 188, 27.7.1996., 28. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1533/2000 (OV L 175, 14.7.2000., 75. lpp.).

[12] Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 1533/2000, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1485/96, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 92/109/EEK piemērošanai attiecībā uz klientu deklarācijām, kur norāda izmantojumu dažām vielām, ko izmanto narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai.

[13] OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/63/EK (OV L 159, 27.6.2003., 46. lpp.).

[14] OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Klasificētās vielas, kas definētas 2. panta a) punktā

1. KATEGORIJA

Viela | KN apzīmējums (ja tas atšķiras) | KN kods | CAS numurs |

1–fenil–2–propanons | Fenilacetons | 29143100 | 103–79–7 |

N- acetilantranilskābe | 2-acetamīdbenzoskābe | 29242300 | 89-52-1 |

Izosafrols (cis + trans) | | 29329100 | 120-58-1 |

3,4-metilēndioksifenil-propān-2-ons | 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propān-2-ons) | 29329200 | 4676-39-5 |

Piperonāls | | 29329300 | 120-57-0 |

Safrols | | 29329400 | 94-59-7 |

Efedrīns | | 29394100 | 299-42-3 |

Pseidoefedrīns | | 29394200 | 90-82-4 |

Norefedrīns | | ex29394900 | 14838-15-4 |

Ergometrīns | | 29396100 | 60-79-7 |

Ergotamīns | | 29396200 | 113-15-5 |

Lizergīnskābe | | 29396300 | 82-58-6 |

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu, izņemot katīnu, stereoizomēri, ja vien tie ir iespējami. |

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien tie ir iespējami un ja tie nav katīna sāļi. |

Viela | KN apzīmējums (ja tas atšķiras) | KN kods | CAS numurs |

Etiķskābes anhidrīds | | 29152400 | 108-24-7 |

Feniletiķskābe | | 29163400 | 103-82-2 |

Antranilskābe | | 29224300 | 118-92-3 |

Piperidīns | | 29333200 | 110-89-4 |

Kālija permanganāts | | 28416100 | 7722-64-7 |

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien tie ir iespējami. |

Viela | KN apzīmējums (ja tas atšķiras) | KN kods | CAS numurs |

Sālsskābe | Hlorūdeņradis | 28061000 | 7647-01-0 |

Sērskābe | | 28070010 | 7664-93-9 |

Toluols | | 29023000 | 108-88-3 |

Etilēteris | Dietilēteris | 29091100 | 60-29-7 |

Acetons | | 29141100 | 67-64-1 |

Metiletilketons | Butanons | 29141200 | 78-93-3 |

Šajā kategorijā uzskaitīto vielu sāļi, ja vien tie ir iespējami un ja tie nav sālsskābes un sērskābes sāļi. |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Viela | Maksimālais daudzums |

Etiķskābes anhidrīds | 100 l |

Kālija permanganāts | 100 kg |

Antranīlskābe un tās sāļi | 1 kg |

Feniletiķskābe un tās sāļi | 1 kg |

Piperidīns un tā sāļi | 0,5 kg |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

1. Atsevišķu darījumu deklarācijas paraugs (1. vai 2. kategorijas vielas)

+++++ TIFF +++++

2. Vairāku darījumu deklarācijas paraugs (2. kategorijas vielas)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša