EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32004R2230

Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hraneBesedilo velja za EGP.

UL L 379, 24.12.2004, str. 64–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 183M , 5.7.2006, str. 450–453 (MT)
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 15 zvezek 012 str. 80 - 83
posebna izdaja v romunščini: poglavje 15 zvezek 012 str. 80 - 83
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 020 str. 20 - 23

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2230/oj

24.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/64


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2230/2004

z dne 23. decembra 2004

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 36(3) Uredbe,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mrežno delovanje med Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“ ) in med organizacijami držav članic, ki delujejo na področju dela Agencije, je eno od osnovnih načel njenega delovanja. Uporaba tega načela delovanja, kot ga predvidevata odstavka 1 in 2 člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002, mora biti določena na način, ki zagotavlja učinkovitost.

(2)

Določeni organi držav članic na državni ravni izvajajo naloge, ki so podobne nalogam Agencije. Mrežno delovanje mora spodbujati krog znanstvenega sodelovanja, ki omogoča delitev informacij in znanja, opredelitev skupnih nalog in optimizacijo uporabe virov ter strokovnega znanja. Na ravni Skupnosti je prav tako pomembno olajšati sintezo podatkov, ki jih ti organi zbirajo na področju varnosti živil in krme.

(3)

Ob upoštevanju dejstva, da imajo ti organi nalogo, da prevzamejo določene naloge, ki so jim dodeljene, in s tem zagotavljajo pomoč Agenciji pri misijah splošnega interesa, ki so opredeljene z Uredbo (ES) št. 178/2002, je bistvenega pomena, da države članice te organe imenujejo na podlagi meril znanstvene in tehnične usposobljenosti, učinkovitosti in neodvisnosti.

(4)

Potrebno je, da države članice pri Agenciji dokažejo svoje upoštevanje zahtevanih meril na tak način, ki omogoča uvrstitev pristojnih organov na seznam, ki ga sestavi upravni odbor Agencije.

(5)

Prav tako je potrebno, da države članice natančno določijo področja pristojnosti imenovanih organov, da olajšajo delovanje mreže. V skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (2) Agencija potem, ko izdela mnenja glede zahteve po dovoljenju za gensko spremenjena živila ali krmo, lahko od organa države članice, ki je pristojen za ocenjevanje živil ali krme, zahteva, da v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 178/2002 oceni varnost živila ali krme.

(6)

Pomembno je, da v skladu z določbami člena 27(4)(c) Uredbe (ES) št. 178/2002 Posvetovalni forum lahko zagotovi tesno sodelovanje med Agencijo in pristojnimi organi držav članic s spodbujanjem delovanja evropskih mrež organov, ki delujejo na področjih dela Agencije.

(7)

Naloge, dodeljene pristojnim organom, uvrščenim na seznam, morajo vključevati zagotavljanje pomoči Agenciji pri njeni misiji znanstvene in tehnične podpore politiki in zakonodaji Skupnosti, brez poseganja v odgovornosti Agencije pri izvajanju nalog v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002.

(8)

Finančna podpora mora biti dodeljena na podlagi meril, ki zagotavljajo, da takšna podpora učinkovito in uspešno prispeva k izpolnjevanju nalog Agencije kot tudi k uresničevanju prednostnih nalog Skupnosti na področju znanstvene in tehnične podpore na zadevnih področjih.

(9)

Na splošno je pomembno zagotoviti, da so naloge, ki jih Agencija dodeli organizacijam članicam mreže, učinkovito (tudi ob upoštevanju rokov) in neodvisno opravljene, v skladu z visokimi znanstvenimi in tehničnimi standardi. Agencija mora ostati odgovorna tako za dodeljevanje nalog pristojnim organom kot tudi za spremljanje teh nalog.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pristojne organizacije, ki jih imenujejo države članice

1.   Pristojne organizacije, ki jih imenujejo države članice na podlagi člena 36(2) Uredbe (ES) št. 178/2002, morajo izpolnjevati naslednja merila:

(a)

na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“), zlasti tistih, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na varnost živil in krme, morajo opravljati naloge znanstvene in tehnične podpore, predvsem zbiranja in analiziranja podatkov, ki so povezani z ugotavljanjem tveganja, z izpostavljenostjo tveganjem, z ocenjevanjem tveganja, z ocenjevanjem varnosti živil ali krme, z znanstvenimi ali tehničnimi raziskavami ali znanstveno ali tehnično pomočjo pri obvladovanju tveganja;

(b)

so pravni subjekti, ki morajo slediti ciljem splošnega interesa, njihove organizacijske ureditve morajo vključevati posebne postopke in pravila, ki zagotavljajo, da so naloge, dodeljene s strani Agencije, opravljene neodvisno in celovito;

(c)

morajo imeti priznano visoko raven strokovnega znanstvenega ali tehničnega znanja na enem ali več področjih, ki so povezana z delom Agencije, zlasti na tistih področjih, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost živil ali krme;

(d)

morajo biti sposobni delati v mreži na področju znanstvene dejavnosti, kot je navedeno v členu 3 te uredbe, in/ali so sposobni učinkovito izvrševati vrste nalog, navedene v členu 4 te uredbe, ki jim jih lahko dodeli Agencija.

2.   Države članice Agenciji, in z enim izvodom tudi Komisiji, posredujejo imena in podatke o imenovanih organizacijah, elemente, ki dokazujejo usklajenost teh organizacij z merili, navedenimi v odstavku 1, kot tudi navedbo njihovih posebnih področij pristojnosti. Z namenom uporabe člena 6(3)(b) in člena 18(3)(b) Uredbe (ES) št. 1829/2003 države članice posredujejo imena in podatke o organizacijah, ki so pristojne za ocenjevanje varnosti gensko spremenjenih živil in krme.

Ko imenovana organizacija deluje v okviru mreže, je to potrebno posebej omeniti in natančno opisati pogoje delovanja v mreži.

V primerih, ko gre za poseben del imenovane organizacije, ki ima sposobnost in zmožnost delovanja v mreži na področju znanstvene dejavnosti in/ali izvrševanja nalog, ki ji jih lahko dodeli Agencija, to natančno določijo države članice.

3.   Ko imenovane organizacije ne izpolnjujejo več meril, navedenih v odstavku 1, države članice umaknejo njihovo imenovanje in o tem takoj obvestijo Agencijo ter ji posredujejo ustrezne dokaze. Obvestilo pošljejo v vednost Komisiji.

Države članice redno, vendar najmanj vsaka (3) leta, ponovno pregledajo seznam organizacij, ki so jih imenovale.

Člen 2

Sestavljanje seznama pristojnih organizacij

1.   Agencija zagotovi, da pristojne organizacije, ki so jih imenovale države članice, izpolnjujejo merila, navedena v členu 1(1). Države članice so po potrebi z utemeljeno prošnjo pozvane, da dopolnijo dokaze, navedene v členu 1(2).

2.   Upravni odbor Agencije na predlog izvršnega direktorja sestavi seznam pristojnih organizacij in na podlagi postopka iz odstavka 1 navede posebna področja njihove pristojnosti, zlasti glede ocenjevanja varnosti gensko spremenjenih živil in krme.

3.   Seznam, ki je predviden v odstavku 2 (v nadaljevanju „Seznam“), je objavljen v Uradnem listu Evropske unije, serija C.

4.   Na predlog izvršnega direktorja Agencije se seznam ob upoštevanju sprememb ali novih predlogov za imenovanje, ki jih podajo države članice, redno posodablja.

Člen 3

Mrežno delovanje med Agencijo in organizacijami, ki so uvrščene na seznam

1.   Agencija spodbuja mrežno delovanje z organizacijami, ki so uvrščene na seznam, na tak način, da pospešuje aktivno znanstveno sodelovanje na področjih delovanja Agencije, zlasti na tistih, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost živil ali krme.

Zato Agencija na osnovi del, ki se izvajajo v okviru njenega Posvetovalnega foruma, opredeljuje dejavnosti znanstvene narave skupnega interesa, ki bi lahko bile izvršene v okviru mreže. Dela, usklajena v okviru posvetovalnega foruma, upoštevajo predloge organizacij, ki so uvrščene na seznam.

V skladu s členom 27(4)(c) Uredbe (ES) št. 178/2002 Posvetovalni forum prispeva k mrežnemu delovanju.

2.   Komisija in Agencija sodelujeta z namenom, da bi se izognili podvajanju z obstoječimi znanstvenimi in tehničnimi deli, ki potekajo na ravni Skupnosti.

Člen 4

Naloge, ki se dodelijo organizacijam, uvrščenim na seznam

1.   Brez poseganja v izpolnjevanje misije in izvajanje nalog, za katere je zadolžena na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002, lahko Agencija eni ali več organizacijam, uvrščenim na seznam, z njihovim privoljenjem dodeli tiste naloge, katerih namen je, da ji zagotavljajo znanstveno in tehnično podporo.

2.   Posvetovalni forum skrbi za dobro splošno usklajenost med zahtevami Agencije po prispevku organizacij, uvrščenih na seznam, in zmožnostmi, s katerimi organizacije na seznamu razpolagajo, da izpolnijo te zahteve. Zato daje izvršni direktor vse potrebne informacije na razpolago Posvetovalnemu forumu.

3.   Naloge, ki so lahko dodeljene organizacijam na seznamu, najsi eni organizaciji ali večim v skupini, so naslednje:

razširjanje najboljše prakse in izboljšanje metod zbiranja in analiziranja znanstvenih in tehničnih podatkov, zlasti z namenom lajšanja njihove medsebojne primerljivosti in zagotavljanja sinteze na ravni Skupnosti,

zbiranje in analiziranje posebnih podatkov, ki ustrezajo skupnim prednostnim nalogam, zlasti prednostnim nalogam Skupnosti, ki so zapisane v programih dela Agencije in v primerih, ko Komisija nujno zahteva znanstveno pomoč Agencije, zlasti v okviru splošnega načrta za obvladovanje kriz, ki ga predvideva člen 55 prej navedene Uredbe (ES) št. 178/2002,

zbiranje in analiziranje podatkov, ki Agenciji omogočajo lažje ocenjevanje tveganj, vključno z ocenjevanjem na področju prehrane ljudi v povezavi z zakonodajo Skupnosti, zlasti pa zbiranje in/ali obdelovanje znanstvenih podatkov, ki so na voljo o katerikoli snovi, obdelavi, živilih ali krmi, pripravi, organizmih ali onesnaževalih, ki so lahko povezani z zdravstvenim tveganjem, kot tudi zbiranje in/ali analiza podatkov o izpostavljenosti prebivalstva držav članic zdravstvenemu tveganju, ki je povezano z živili ali s krmo,

pridobivanje znanstvenih podatkov ali opravljanje del, ki prispevajo k nalogam v zvezi z ocenjevanjem tveganja, vključno z nalogami ocenjevanja na področju prehrane ljudi v povezavi z zakonodajo Skupnosti, za katere je odgovorna Agencija; ta vrsta nalog mora ustrezati problemom, ki so natančno opredeljeni v teku izvajanja nalog Agencije, pri tem pa gre zlasti za tiste probleme, s katerimi se ukvarjajo njen Odbor in stalne znanstvene skupine, da ne prihaja do podvajanja, bodisi pri projektih raziskav Skupnosti bodisi pri podatkih ali pri prispevkih, ki jih mora zlasti v okviru postopkov za pridobivanje dovoljenj priskrbeti industrija,

priprava znanstvenih mnenj Agencije, vključno s pripravljalnimi deli v zvezi z ocenjevanjem dokumentacije za pridobitev dovoljenja,

usklajevanje metod na področju ocenjevanja tveganja,

souporaba podatkov skupnega pomena, na primer ustvarjanje zbirk podatkov,

naloge, ki jih predvidevata člen 6 in člen 18(3)(b) prej navedene Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 5

Finančna podpora

1.   Agencija se lahko odloči, da bo namenila finančno podporo za naloge, ki jih je dodelila organizacijam, uvrščenim na seznam, v primeru, ko te naloge predstavljajo poseben interes za pomoč pri izpolnjevanju nalog Agencije, ali pri izpolnjevanju prednostnih nalog, ki so opredeljene v programih dela, ali v primerih, ko Komisija nujno zahteva pomoč Agencije, zlasti ko gre za pomoč pri obvladovanju kriznih razmer.

2.   Finančna pomoč je v obliki podpore, ki je dodeljena v skladu s finančno uredbo Agencije ter s pravili glede njene uporabe.

Člen 6

Usklajeni kriteriji kakovosti in pogoji izvedbe

1.   Po posvetu s Komisijo Agencija določi usklajena merila kakovosti za izvedbo nalog, ki jih dodeli organizacijam, uvrščenim na seznam, in zlasti:

(a)

merila, ki zagotavljajo da so naloge izvedene v skladu z visokimi znanstvenimi in tehničnimi standardi, še posebej glede znanstvene in/ali tehnične usposobljenosti osebja, ki se ukvarja s temi nalogami;

(b)

merila, ki se nanašajo na vire, ki so lahko namenjeni izvajanju nalog, še posebej glede zagotavljanja, da so naloge opravljene v vnaprej določenih rokih;

(c)

merila, povezana z obstojem pravil in postopkov, ki za kategorije posebnih nalog zagotavljajo, da bodo opravljene neodvisno in celovito ter ob upoštevanju zaupnosti.

2.   Natančno določeni pogoji za opravljanje nalog, ki so dodeljene organizacijam, uvrščenim na seznam, se določijo v posebnih dogovorih, sklenjenih med Agencijo in med vsako od zadevnih organizacij.

Člen 7

Nadzor nad izvajanjem nalog

Agencija zagotavlja dobro izvajanje nalog, ki jih dodeli organizacijam, uvrščenim na seznam. Agencija sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje spoštovanja meril in pogojev iz člena 6. V primeru neizpolnjevanja pravil in pogojev Agencija uporabi sanacijske ukrepe. Po potrebi lahko sproži postopek zamenjave organizacije.

V primeru nalog, za katere so dodeljene podpore, se uporabljajo kazni, predvidene s finančno uredbo Agencije in njenimi izvedbenimi pravili.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.


Na vrh