EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32003R0091

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 91/2003 (2002. gada 16. decembris) par dzelzceļa transporta statistiku

OV L 14, 21.1.2003., 1./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 207 - 221
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 77 - 92
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 011 Lpp. 77 - 92
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 56 - 70

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 21/05/2018; Atcelts ar 32018R0643 . Jaunākā konsolidētā versija: 13/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/91/oj

32003R0091Oficiālais Vēstnesis L 014 , 21/01/2003 Lpp. 0001 - 0015


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 91/2003

(2002. gada 16. decembris)

par dzelzceļa transporta statistiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 251. pantā [3],

tā kā:

(1) Dzelzceļš ir svarīga Kopienas transporta tīkla daļa.

(2) Komisijai ir nepieciešama statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, lai pārraudzītu un attīstītu kopējo transporta politiku, kā arī politikas pārvadājumu elementus reģionos un Eiropas komunikācijas tīklos.

(3) Statistika par dzelzceļa drošību ir nepieciešama Komisijai, lai sagatavotu un pārraudzītu Kopienas darbības pārvadājumu drošības jomā.

(4) Kopienas statistika par dzelzceļa transportu ir arī vajadzīga, lai izpildītu pārraudzības uzdevumus, kas paredzēti 10.b pantā Padomes Direktīvā 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību [4].

(5) Kopienas statistika par visiem pārvadājumu veidiem jāvāc saskaņā ar vienotiem jēdzieniem un standartiem, lai sasniegtu pilnīgāko pielietojamo salīdzināmību starp pārvadājuma veidiem.

(6) Dzelzceļa nozares pārstrukturēšana saskaņā ar Direktīvu 91/440/EEK, kā arī izmaiņas informācijas veidā, kas vajadzīga Komisijai un citiem tās Kopienas statistikas lietotājiem, attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumiem, padara par novecojušiem Padomes Direktīva 80/1177/EEK (1980. gada 4. decembris) par statistikas pārskatiem, kas attiecas uz preču pārvadājumiem pa dzelzceļu un kas ir daļa no reģionālās statistikas [5], noteikumus attiecībā uz statistikas vākšanu no noteiktām galveno dzelzceļa tīklu administratīvajām vadībām.

(7) To publisko un privāto dzelzceļa uzņēmumu kopesamība, kuri veic darbību komerciālā dzelzceļa tirgū, nosaka vajadzību pēc skaidri noteiktiem statistikas datiem, kuru sniegšana jāveic visiem dzelzceļa uzņēmumiem un izplatīšana — Eiropas Kopienu Statistikas birojam.

(8) Saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu, tādu kopēju statistikas standartu ieviešana, kas ļautu saskaņotu datu izveidi, ir darbība, ko var efektīvi veikt vienīgi Kopienas līmenī. Par oficiālās statistikas izveidi atbildīgu organizāciju un iestāžu vadībā šādi standarti jāīsteno visās dalībvalstīs.

(9) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [6] paredz pamatprincipu kopumu attiecībā uz noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā.

(10) Pasākumi, kuri vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [7].

(11) Saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kura izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (1989. gada 19. jūnijs), ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju [8],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir izveidot kopējus noteikumus Kopienas dzelzceļa transporta statistikas izveidei.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visiem dzelzceļiem Kopienā. Katra dalībvalsts dara zināmu statistiku, kas attiecas uz dzelzceļa transportu attiecīgās valsts teritorijā. Ja dzelzceļa uzņēmums veic darbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, attiecīgās valsts iestādes pieprasa uzņēmumam sniegt datus atsevišķi par katru valsti, kurā tas veic darbību, tā, lai varētu sastādīt valsts statistiku.

Dalībvalstis šīs regulas darbības jomā var neiekļaut:

a) dzelzceļa uzņēmumus, kas pilnībā vai galvenokārt darbojas rūpniecības vai līdzīgos objektos, tajā skaitā ostās;

b) dzelzceļa uzņēmumus, kas galvenokārt sniedz vietēja rakstura tūrisma pakalpojumus, piemēram, saglabājamā vēsturiskā tvaika lokomotīvju dzelzceļā.

3. pants

Definīcijas

1. Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

a) "ziņotājvalsts" ir dalībvalsts, kas pārsūta datus Statistikas birojam;

b) "valsts iestādes" ir valsts statistikas institūti un citas struktūras, kas katrā dalībvalstī atbild par Kopienas statistikas izveidi;

c) "dzelzceļa uzņēmums" ir jebkurš publisks vai privāts uzņēmums, kas sniedz kravu un/vai pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus pa dzelzceļu.

2. Saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru var pielāgot definīcijas, kas minētas 1. punktā, un pieņemt papildu definīcijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu statistikas saskaņošanu.

4. pants

Datu vākšana

1. Statistika, kas jāsavāc, ir norādīta šīs regulas pielikumos. Tie attiecas uz šādiem datu veidiem:

a) ikgadēju statistiku par kravu pārvadājumiem — sīki izstrādāts ziņojums (A pielikums);

b) ikgadēju statistiku par kravu pārvadājumiem — vienkāršots ziņojums (B pielikums);

c) ikgadēju statistiku par pasažieru pārvadājumiem — sīki izstrādāts ziņojums (C pielikums);

d) ikgadēju statistiku par pasažieru pārvadājumiem — vienkāršots ziņojums (D pielikums);

e) ceturkšņa statistiku par kravu un pasažieru pārvadājumiem (E pielikums);

f) reģionālu statistiku par kravu un pasažieru pārvadājumiem (F pielikums);

g) statistiku par satiksmes plūsmām pa dzelzceļa tīklu (G pielikums);

h) statistiku par negadījumiem (H pielikums).

2. Šīs regulas B un D pielikumi norāda to vienkāršoto ziņojumu prasības, kurus dalībvalstis var izmantot kā alternatīvas parastajiem sīki izstrādātajiem ziņojumiem, kas norādīti A un C pielikumos, attiecībā uz uzņēmumiem, kuru kopējais kravu vai pasažieru pārvadājumu apjoms ir mazāks nekā 500 miljoni tonnkilometri vai 200 miljoni pasažierkilometri. Šīs robežvērtības var pielāgot saskaņā ar 11. panta 2. punktā noteikto procedūru.

3. Dalībvalstis arī sniedz to dzelzceļa uzņēmumu sarakstu, par kuriem, kā noteikts I pielikumā, ir sniegta statistika.

4. Šajā regulā preces klasificē saskaņā ar J pielikumu. Bīstamas kravas papildus klasificē saskaņā ar K pielikumu.

5. Pielikumu saturu var pielāgot saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.

5. pants

Datu avoti

1. Dalībvalsts izraugās publisku vai privātu organizāciju dalībai to datu vākšanā, kas vajadzīgi saskaņā ar šo regulu.

2. Vajadzīgos datus var iegūt, izmantojot jebkādu kombināciju no šādiem avotiem:

a) obligātiem apsekojumiem;

b) administratīviem datiem, tostarp datiem, ko savākušas pārvaldes iestādes;

c) statistiskā novērtējuma procedūrām;

d) datiem, ko sniedz profesionālās organizācijas dzelzceļa nozarē;

e) ad hoc pētījumiem.

3. Valstu iestādes veic pasākumus, lai koordinētu izmantotos datu avotus un lai nodrošinātu tās statistikas kvalitāti, ko pārsūta Statistikas birojam.

6. pants

Statistikas pārsūtīšana Statistikas birojam

1. Dalībvalstis pārsūta Statistikas birojam 4. pantā minēto statistiku.

2. Kārtību 4. pantā minētās statistikas pārsūtīšanai nosaka saskaņā ar procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.

7. pants

Izplatīšana

1. Kopienas statistiku, kas balstīta uz datiem, kuri noteikti šīs regulas A līdz H pielikumā, izplata Statistikas birojs. Šajā ziņā, ņemot vērā Eiropas dzelzceļa raksturlielumus, datus, ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 uzskata par konfidenciāliem, var atklāt vienīgi, ja

a) dati jau pieejami sabiedrībai dalībvalstīs vai

b) šādu atklāšanu attiecīgie uzņēmumi iepriekš skaidri atļāvuši.

Valstu iestādes lūdz minētajiem uzņēmumiem atļauju atklāt vajadzīgos datus un informē Statistikas biroju par šī lūguma rezultātiem, kad datus pārsūta Statistikas birojam.

2. Informāciju, kas darīta zināma saskaņā ar I pielikumu, neizplata.

8. pants

Statistikas kvalitāte

1. Lai palīdzētu dalībvalstīm statistikas kvalitātes uzturēšanā dzelzceļa transporta jomā, Statistikas birojs izstrādā un publicē metodiskus ieteikumus. Šajos ieteikumos ņem vērā valstu iestāžu, dzelzceļa uzņēmumu un dzelzceļa nozares profesionālo organizāciju paraugprakses.

2. Statistikas datu kvalitāti vērtē Statistikas birojs. Šim nolūkam pēc Statistikas biroja pieprasījuma dalībvalstis sniedz informāciju par metodēm, kas izmantotas statistikas izveidē.

9. pants

Ziņojums

Pēc tam, kad dati ir savākti par trim gadiem, Komisija sūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta darbā, kurš veikts saskaņā ar šo regulu, un vajadzības gadījumā pievieno attiecīgus priekšlikumus. Minētajā ziņojumā iekļauj 8. pantā minētās kvalitātes vērtēšanas rezultātus. Tajos novērtē to ietekmi uz dzelzceļa transporta statistikas kvalitāti, kādu atstāj Regulā (EK) Nr. 322/97 izklāstīto statistikas konfidencialitātes noteikumu piemērošana šai regulai. Tajā arī novērtē ieguvumus no statistikas pieejamības šajā jomā, šādas statistikas iegūšanas izmaksas un apgrūtinājumu uzņēmumiem.

10. pants

Īstenošanas pasākumi

Saskaņā ar procedūru, kas noteikta 11. panta 2. punktā, veic šādus īstenošanas pasākumus:

a) robežvērtību pielāgošanu attiecībā uz vienkāršotu ziņojumu (4. pants);

b) definīciju pielāgošanu un papildu definīciju pieņemšanu (3. pants);

c) pielikumu satura pielāgošanu (4. pants);

d) pasākumus datu pārsūtīšanai Statistikas birojam (6. pants);

e) pamatnostādņu definēšanu ziņojumiem par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību (8. un 9. pants).

11. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

12. pants

Direktīva 80/1177/EEK

1. Dalībvalstis sniedz rezultātus par 2002. gadu saskaņā ar Direktīvu 80/1177/EEK.

2. Ar šo no 2003. gada 1. janvāra atceļ Direktīvu 80/1177/EEK.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Fischer Boel

[1] OV C 180 E, 26.6.2001., 94. lpp.

[2] OV C 221, 30.5.2001., 63. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 4. decembra atzinums (OV C 72 E, 21.3.2002., 58. lpp.), Padomes 2002. gada 27. jūnija kopējā nostāja (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. oktobra lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[4] OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/12/EK (OV L 75, 15.3.2001., 1. lpp).

[5] OV L 350, 23.12.1980., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[8] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR KRAVU PĀRVADĀJUMIEM — SĪKI IZSTRĀDĀTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātās kravas tonnastonnkilometriPreču vilcienu kustība vilcienkilometriIesaistīto vairākveidu transporta vienību skaits skaits20 pēdu ekvivalenta mērvienība (attiecībā uz konteineriem un noņemamām virsbūvēm) |

Pārskata periods | Gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | A1 tabula: pārvadātās kravas, pēc satiksmes veidaA2 tabula: pārvadātās kravas, pēc preču veida (J pielikums)A3 tabula: pārvadātās kravas (starptautiskie un tranzīta pārvadājumi), pēc iekraušanas valsts un izkraušanas valstsA4 tabula: pārvadātās kravas, pēc bīstamās kravas kategorijas (K pielikums)A5 tabula: pārvadātās kravas, pēc sūtījuma veida (nav obligāts)A6 tabula: pārvadātās kravas vairākveidu transporta vienībās, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veidaA7 tabula: vairākveidu transporta vienību ar kravu skaits, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veidaA8 tabula: vairākveidu transporta vienību bez kravas skaits, pēc satiksmes veida un pēc transporta vienības veidaA9 tabula: preču vilcienu reisi |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods A1, A2 un A3 tabulai | 2003 |

Pirmais pārskata periods A4, A5, A6, A7, A8 un A9 tabulai | 2004 |

Piezīmes | 1.Satiksmes veidus iedala šādi:iekšzemesstarptautiski pārvadājumi uz ziņotājvalstistarptautiski pārvadājumi no ziņotājvalststranzīts2.Sūtījuma veidus var iedalīt šādi:sūtījums ar pilnīgi piekrautu vilcienusūtījums ar pilnīgi piekrautu vagonuciti veidi3.Transporta vienību veidus iedala šādi:konteineri un noņemamās virsbūvespuspiekabes (bez pavadības)ceļu transportlīdzeklis (ar pavadību)4.Attiecībā uz A3 tabulu Statistikas birojs un dalībvalstis var veikt pasākumus ar mērķi veicināt to datu konsolidāciju, kuru izcelsme ir uzņēmumos citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu šo datu saskanību.5.Attiecībā uz A4 tabulu dalībvalstis norāda, kuras satiksmes kategorijas, ja tādas ir, nav iekļautas datos.6.Attiecībā uz A2 līdz A8 tabulu, ja pilnīga informācija par tranzīta pārvadājumiem nav pieejama, dalībvalstis ziņo visus pieejamos datus. |

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR KRAVU PĀRVADĀJUMIEM — VIENKĀRŠOTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātās kravas tonnastonnkilometriPreču vilcienu reisi vilcienkilometri |

Pārskata periods | Gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | B1 tabula: pārvadātās kravas, pēc satiksmes veidaB2 tabula: preču vilcienu kustība |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2004 |

Piezīmes | 1.Satiksmes veidus iedala šādi:iekšzemesstarptautiski pārvadājumi uz ziņotājvalstistarptautiski pārvadājumi no ziņotājvalststranzīts |

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM — SĪKI IZSTRĀDĀTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātie pasažieri pasažieru skaitspasažierkilometriPasažieru vilcienu reisi vilcienkilometri |

Pārskata periods | Gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | C1 tabula: pārvadātie pasažieri, pēc satiksmes veida (provizoriskie dati, tikai pasažieru skaits)C2 tabula: starptautiski pārvadātie pasažieri, pēc iekāpšanas valsts un pēc izkāpšanas valsts (provizoriskie dati, tikai pasažieru skaits)C3 tabula: pārvadātie pasažieri, pēc satiksmes veida (galīgie konsolidētie dati)C4 tabula: starptautiski pārvadātie pasažieri, pēc iekāpšanas valsts un pēc izkāpšanas valsts (galīgie konsolidētie dati, tikai pasažieru skaits)C5 tabula: pasažieru vilcienu kustība |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām (C1, C2, C5 tabula) Četrpadsmit mēneši pēc pārskata perioda beigām (C3, C4 tabula) |

Pirmais pārskata periods | 2004 |

Piezīmes | 1.Satiksmes veidus iedala šādi:iekšzemesstarptautiski2.Attiecībā uz C1 un C2 tabulu dalībvalstis var sniegt provizoriskos datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm ziņotājvalstī vai uz jebkādu citu pieejamu avotu. Attiecībā uz C3 un C4 tabulu dalībvalstis sniedz galīgos konsolidētos datus, tajā skaitā informāciju par pārdotajām biļetēm ārpus ziņotājvalsts. Šo informāciju var iegūt vai nu tieši no citu valstu valsts iestādēm, vai ar to starptautisko kompensāciju pasākumu starpniecību, kas attiecas uz biļetēm. |

--------------------------------------------------

D PIELIKUMS

IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM — VIENKĀRŠOTS ZIŅOJUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātie pasažieri pasažieru skaitspasažierkilometriPasažieru vilcienu reisi vilcienkilometri |

Pārskata periods | Gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | D1 tabula: pārvadātie pasažieriD2 tabula: pasažieru vilcienu reisi |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Astoņi mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2004 |

Piezīmes | 1.Attiecībā uz D1 tabulu dalībvalstis var sniegt datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm ziņotājvalstī vai uz jebkādu citu pieejamu avotu. |

--------------------------------------------------

E PIELIKUMS

CETURKŠŅA STATISTIKA PAR KRAVU UN PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātās kravas tonnasonnkilometriPārvadātie pasažieri pasažieru skaitspasažierkilometri |

Pārskata periods | Ceturksnis |

Biežums | Katrs ceturksnis |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | E1 tabula: pārvadātās kravasE2 tabula: pārvadātie pasažieri |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Trīs mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2004. gada pirmais ceturksnis |

Piezīmes | 1.Attiecībā uz E1 un E2 tabulu var ziņot, pamatojoties uz provizoriskajiem datiem, tajā skaitā uz novērtējumiem. Attiecībā uz E2 tabulu dalībvalstis var sniegt datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm ziņotājvalstī vai uz jebkādu citu pieejamu avotu.2.Šo statistiku sniedz par uzņēmumiem, uz kuriem attiecas A un C pielikums. |

--------------------------------------------------

F PIELIKUMS

REĢIONĀLĀ STATISTIKA PAR KRAVU UN PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Pārvadātās kravas tonnasPārvadātie pasažieri pasažieru skaits |

Pārskata periods | Viens gads |

Biežums | Katri pieci gadi |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | F1 tabula: iekšzemes kravu pārvadājumi pēc iekraušanas reģiona un izkraušanas reģiona (NUTS 2)F2 tabula: starptautiskie kravu pārvadājumi pēc iekraušanas un izkraušanas reģiona (NUTS 2)F3 tabula: iekšzemes pasažieru pārvadājumi pēc iekāpšanas reģiona un izkāpšanas reģiona (NUTS 2)F4 tabula: starptautiskie pasažieru pārvadājumi pēc iekāpšanas reģiona un izkāpšanas reģiona (NUTS 2) |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Divpadsmit mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2005 |

Piezīmes | 1.Ja iekraušanas vai izkraušanas vieta (F1, F2 tabula) vai iesēšanās vai izkāpšanas vieta (F3, F4 tabula) ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, dalībvalstis ziņo tikai valsti.2.Lai palīdzētu dalībvalstīm šo tabulu sagatavošanā, Statistikas birojs nodrošina dalībvalstis ar UIC staciju kodu sarakstu un ar atbilstošajiem NUTS kodiem.3.Attiecībā uz F3 un F4 tabulu dalībvalstis var sniegt datus, kas balstīti uz pārdotajām biļetēm vai uz jebkādu citu pieejamu avotu.4.Minēto statistiku sniedz par uzņēmumiem, uz kuriem attiecas A un C pielikums. |

--------------------------------------------------

G PIELIKUMS

STATISTIKA PAR SATIKSMES PLŪSMĀM DZELZCEĻA TĪKLĀ

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Kravu pārvadājumi vilcienu skaitsPasažieru pārvadājumi vilcienu skaitsCiti (dienesta vilcieni u.c.) (nav obligāts) vilcienu skaits |

Pārskata periods | Viens gads |

Biežums | Katri pieci gadi |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | G1 tabula: kravu pārvadājumi, pēc tīkla posmaG2 tabula: pasažieru pārvadājumi, pēc tīkla posmaG3 tabula: citi (dienesta vilcieni u.c.), pēc tīkla posma (nav obligāts) |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Astoņpadsmit mēnešus pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2005 |

Piezīmes | 1.Dalībvalstis definē tīkla posmu kopu tā, lai vismaz iekļautu Eiropas dzelzceļa tīklu savu valstu teritorijās. Tās Statistikas birojam ziņoģeogrāfiskās koordinātas un citus datus, kas vajadzīgi, lai identificētu un atzīmētu kartē katru tīkla posmu, kā arī savienojumus starp posmiem,informāciju par to vilcienu raksturlielumiem, kas izmanto katru tīkla posmu.2.Katru tīkla posmu, kas ir daļa no Eiropas dzelzceļa tīkla), identificē, izmantojot papildu atribūtu datu ierakstā, lai varētu noteikt plūsmas apjomu Eiropas dzelzceļa tīklā. |

--------------------------------------------------

H PIELIKUMS

STATISTIKA PAR NEGADĪJUMIEM

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Negadījumu skaits (H1, H2 tabula)Bojā gājušo skaits (H3 tabula)Smagi cietušo skaits (H4 tabula) |

Pārskata periods | Gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | H1 tabula: negadījumu skaits, pēc negadījuma veidaH2 tabula: negadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiemH3 tabula: bojā gājušo skaits, pēc negadījuma veida un pēc personas kategorijasH4 tabula: smagi cietušo skaits, pēc negadījuma veida un pēc personas kategorijas |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2004 |

Piezīme | 1.Negadījumu veidus iedala šādi:sadursmes (izņemot avārijas uz dzelzceļa pārbrauktuvēm)noskriešana no sliedēmnegadījumi, kas saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēmtādi negadījumi attiecībā uz personām, ko kustībā izraisījusi ritošā daļaugunsgrēks ritošajā daļācitikopā.Negadījuma veids attiecas uz sākotnējo negadījumu.2.H2 tabulai šāds sadalījumskopējais to negadījumu skaits, kas saistīti vismaz ar vienu dzelzceļa transportlīdzekli, kurš pārvada bīstamu kravu, kas noteikta kravu sarakstā K pielikumāminēto negadījumu skaits, kuros notiek bīstamu kravu noplūde.3.Personu kategorijas iedala šādi:pasažieridarbinieki (tostarp darbuzņēmēji)citikopā.4.Datus H1 līdz H4 tabulā sniedz par visiem dzelzceļiem, uz kuriem attiecas šī regula.5.Pirmo piecu šīs regulas piemērošanas gadu laikā dalībvalstis var sniegt šo statistiku atbilstīgi savām valstu definīcijām, ja nav pieejami dati, kas atbilst saskaņotajām definīcijām (pieņemtām saskaņā ar 11. panta 2. punktā noteikto procedūru). |

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Mainīgo lielumu un mērvienību saraksts | Skatīt turpmāk |

Pārskata periods | Viens gads |

Biežums | Katrs gads |

Tabulu saraksts ar sadalījumu katrai tabulai | Skatīt turpmāk |

Datu pārsūtīšanas termiņš | Pieci mēneši pēc pārskata perioda beigām |

Pirmais pārskata periods | 2003 |

Piezīme | Informāciju, kas norādīta turpmāk (I1 tabula), sniedz attiecībā uz katru dzelzceļa uzņēmumu, par kuru dati ir sniegti saskaņā ar A līdz H pielikumu. Šo informāciju izmanto, lai pārbaudītu, uz kuriem uzņēmumiem attiecas tabulas A līdz H pielikumos.lai apstiprinātu A un C pielikuma aptveramību saistībā ar dzelzceļa pārvadājumu kopējo apjomu. |

I1 tabula

Datu avota identifikācija

11.1.1. | Ziņotājvalsts | |

11.1.2. | Pārskata gads | |

11.1.3. | Uzņēmuma nosaukums (nav obligāts) | |

11.1.4. | Valsts, kurā atrodas uzņēmums | |

Darbības veids

11.2.1. | Kravu pārvadājumi: starptautiski | jā/nē |

11.2.2. | Kravu pārvadājumi: iekšzemes | jā/nē |

11.2.3. | Pasažieru pārvadājumi: starptautiski | jā/nē |

11.2.4. | Pasažieru pārvadājumi: iekšzemes | jā/nē |

Dati, kas iekļauti A līdz H pielikumā

| A pielikums | jā/nē |

| B pielikums | jā/nē |

| C pielikums | jā/nē |

| D pielikums | jā/nē |

| E pielikums | jā/nē |

| F pielikums | jā/nē |

| G pielikums | jā/nē |

| H pielikums | jā/nē |

Pārvadājumu apjoms (nav obligāts)

11.3.1. | Kopējais kravu pārvadājumu apjoms (tonnas) | |

11.3.2. | Kopējais kravu pārvadājumu apjoms (tonnkilometri) | |

11.3.3. | Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (pasažieri) | |

11.3.4. | Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (pasažierkilometri) | |

--------------------------------------------------

J PIELIKUMS

PREČU KLASIFIKĀCIJA

Šādas preču grupas izmanto līdz brīdim, kad saskaņā ar 11. panta 2. punktā noteikto procedūru nosaka jaunu klasifikāciju.

Preču grupas | NST/R nodaļa | NST/R grupas | Preču apraksts |

1 | 0 | 01 | Labība |

2 | 02, 03 | Kartupeļi, citi svaigi vai saldēti augļi un dārzeņi |

3 | 00, 06 | Dzīvi dzīvnieki, cukurbietes |

4 | 05 | Kokmateriāli un korķis |

5 | 04, 09 | Tekstilmateriāli, tekstilizstrādājumi un ķīmiskās šķiedras, citi neapstrādāti dzīvnieku un augu izcelsmes materiāli |

6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Pārtikas produkti un dzīvnieku barība |

7 | 18 | Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi, un tauki |

8 | 2 | 21, 22, 23 | Cietais kurināmais |

9 | 3 | 31 | Jēlnafta |

10 | 32, 33, 34 | Naftas produkti |

11 | 4 | 41, 46 | Dzelzsrūda, dzelzs un tērauda atkritumi un domnu putekļi |

12 | 45 | Krāsaino metālu rūdas un atkritumi |

13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Metāla preces |

14 | 6 | 64, 69 | Cements, kaļķi, rūpnieciski ražoti būvmateriāli |

15 | 61, 62, 63, 65 | Neapstrādātas un apstrādātas minerālvielas |

16 | 7 | 71, 72 | Dabiskais un ķīmiskais mēslojums |

17 | 8 | 83 | Akmeņogļu ķimikālijas, darva |

18 | 81, 82, 89 | Ķīmiskas vielas, kas nav akmeņogļu ķimikālijas un darva |

19 | 84 | Papīra masa un makulatūra |

20 | 9 | 91, 92, 93 | Samontēts vai nemontēts transporta aprīkojums, mehānismi, iekārtas, motori un to daļas |

21 | 94 | Metāla izstrādājumi |

22 | 95 | Stikls, stikla izstrādājumi, keramikas preces |

23 | 96, 97 | Āda, tekstilizstrādājumi, apģērbs, citas rūpniecības preces |

24 | 99 | Dažādi izstrādājumi |

--------------------------------------------------

K PIELIKUMS

BĪSTAMU KRAVU KLASIFIKĀCIJA

1. Sprāgstvielas

2. Saspiestas, sašķidrinātas vai spiediena iedarbībā izšķīdinātas gāzes

3. Uzliesmojoši šķidrumi

4.1. Uzliesmojošas cietas vielas

4.2. Vielas, kas var pašuzliesmoties

4.3. Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

5.1. Oksidējošas vielas

5.2. Organiskie peroksīdi

6.1. Toksiskas vielas

6.2. Vielas, kas var izraisīt inficēšanos

7. Radioaktīvs materiāls

8. Kodīgas vielas

9. Dažādas bīstamas vielas

Piezīme:

šīs kategorijas ir tās, kas definētas Bīstamu kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (parasti zināmi kā RID), kas pieņemti saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/49/EK (1996. gada 23. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu un tās turpmākiem grozījumiem [1].

[1] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/6/EK (OV L 30, 1.2.2001., 42. lpp).

--------------------------------------------------

Augša