EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R0859

Padomes Regula (EK) Nr. 859/2003 (2003. gada 14. maijs), ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ

OV L 124, 20.5.2003., 1./3. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 317 - 320
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 186 - 189
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 186 - 189
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 002 Lpp. 25 - 27

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/859/oj

32003R0859Oficiālais Vēstnesis L 124 , 20/05/2003 Lpp. 0001 - 0003


Padomes Regula (EK) Nr. 859/2003

(2003. gada 14. maijs),

ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 63. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Eiropadomes īpašajā 1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē tika pasludināts, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina taisnīga attieksme pret tiem trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā, jāpiešķir viņiem tiesības un pienākumi, kuri pielīdzināmi ES pilsoņu tiesībām un pienākumiem, jācīnās pret diskrimināciju saimnieciskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē un jātuvina viņu tiesiskais statuss dalībvalstu pilsoņu statusam.

(2) Eiropas Parlamenta 1999. gada 27. oktobra rezolūcijā [3] ir iekļauts aicinājums nekavējoties pildīt solījumus nodrošināt taisnīgu attieksmi pret tiem trešo valsu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo dalībvalstīs, un noteikt viņu tiesisko statusu, paredzot vienādas tiesības, kuras, cik iespējams, līdzinās Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām.

(3) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā 1991. gada 26. septembrī sniegtajā atzinumā par trešo valstu migrējošo darba ņēmēju statusu [4] arī aicina nodrošināt vienādu attieksmi pret Kopienas pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem sociālajā jomā.

(4) Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā ir paredzēts, ka Eiropas Savienība ievēro pamattiesības, kas nodrošinātas 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītajā Eiropas Konvencijā par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, uzskatot tās par Kopienu tiesību vispārējiem principiem.

(5) Šī regula respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir cita starpā atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 34. panta 2. punktā pausto virzību.

(6) Kopienas mērķis ir panākt augstu sociālās aizsardzības līmeni, kā arī uzlabot dzīves līmeni un dzīves kvalitāti dalībvalstīs.

(7) Kas attiecas uz trešo valstu pilsoņu sociālo aizsargātību un jo īpaši viņiem paredzēto sociālā nodrošinājuma shēmu, Nodarbinātības un sociālās politikas padome savos 2001. gada 3. decembra secinājumos pauž viedokli, ka koordinācijas pasākumi, kas skar trešo valstu pilsoņus, ļaus nodrošināt viņiem virkni vienādu tiesību, kuras, cik iespējams, līdzinās ES pilsoņu tiesībām.

(8) Pašlaik Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā [5], kura kalpo par pamatu atsevišķo dalībvalstu sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanai, un Padomes 1972. gada 21. marta Regula (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 [6], attiecas tikai uz dažiem trešo valstu pilsoņiem. To juridisko aktu daudzums un dažādība, kurus izmanto, lai risinātu problēmas saistībā ar dalībvalstu sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu, piemērojot tās trešo valstu pilsoņiem, kas atrodas tādā pašā stāvoklī kā Kopienas pilsoņi, rada juridiskus un administratīvus sarežģījumus. Tas rada nopietnas grūtības attiecīgajām privātpersonām, viņu darba devējiem un kompetentajām valsts sociālā nodrošinājuma iestādēm.

(9) Tādēļ ir jāparedz, ka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus par koordināciju piemēro tiem Kopienā likumīgi dzīvojošiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem pašlaik neattiecas šo regulu noteikumi viņu valstspiederības dēļ un kuri atbilst pārējiem šajās regulās paredzētajiem nosacījumiem; to piemērošanai ir it īpaši svarīga nozīme, ņemot vērā gaidāmo Eiropas Savienības paplašināšanos.

(10) Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 piemērošana attiecībā uz šīm personām nedod tām tiesības iebraukt, uzturēties vai dzīvot dalībvalstī vai iesaistīties tās darba tirgū.

(11) Pamatojoties uz šo regulu, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā persona jau likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā. Tātad likumīga dzīvesvieta ir priekšnoteikums minēto noteikumu piemērošanai.

(12) Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumi nav piemērojami gadījumos, ja tie visādā ziņā skar tikai vienu dalībvalsti. Tas cita starpā attiecas uz gadījumiem, kad trešās valsts pilsonis ir saistīts tikai ar vienu trešo valsti un vienu dalībvalsti.

(13) Lai saglabātu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 69. pantu, personai jāreģistrējas kā darba meklētājam nodarbinātības dienestā katrā dalībvalstī, kurā tā iebrauc. Tātad šos noteikumus var attiecināt uz trešās valsts pilsoni tikai tad, ja viņam/viņai ir tiesības, kas attiecīgā gadījumā izriet no viņa/viņas uzturēšanās atļaujas, reģistrēties kā darba meklētājam attiecīgās dalībvalsts nodarbinātības dienestā un tiesības tur legāli strādāt.

(14) Ir jāpieņem pārejas noteikumi, lai aizsargātu personas, uz kurām attiecas šī regula, un gādātu par to, ka tās nezaudē tiesības, šai regulai stājoties spēkā.

(15) Lai sasniegtu šos mērķus, ieteicams obligāti paplašināt to noteikumu darbības jomu, kuri koordinē valstu sociālā nodrošinājuma shēmas, Kopienas līmenī pieņemot juridisku aktu, kas būtu saistošs un tieši piemērojams visās dalībvalstīs, kuras piedalās šīs regulas pieņemšanā.

(16) Šī regula neskar tiesības un pienākumus, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem ar trešām valstīm, kuriem pievienojusies Kopiena un kuri nodrošina priekšrocības sociālā nodrošinājuma jomā.

(17) Ņemot vērā, ka atsevišķas dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt iecerētās rīcības mērķus, jo šādas rīcības mēroga vai seku dēļ šos mērķus var vieglāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas formulēts Līguma 5. pantā. Atbilstīgi minētajā pantā noteiktajam proporcionalitātes principam šī regula neparedz neko tādu, kas nav tieši saistīts ar šo mērķu sasniegšanu.

(18) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Īrija un Apvienotā Karaliste 2002. gada 19. un 23. aprīļa vēstulē paziņoja, ka tās vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(19) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi šī direktīva nav tai saistoša vai piemērojama,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar noteikumiem šīs regulas pielikumā Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumi attiecas uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem tie netika līdz šim attiecināti tikai viņu valstspiederības dēļ, kā arī uz viņu ģimenēm un pārdzīvojušiem tuviniekiem, ja vien viņi likumīgi dzīvo dalībvalsts teritorijā un visādā ziņā nav saistīti tikai ar vienu dalībvalsti.

2. pants

1. Šī regula nenosaka tiesības attiecībā uz laikposmu pirms 2003. gada 1. jūnija.

2. Nosakot tiesības, kas iegūtas saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, ņem vērā jebkuru apdrošināšanas laiku un attiecīgā gadījumā jebkuru nodarbinātības, pašnodarbinātības vai pastāvīgās uzturēšanās laiku, kas reģistrēts atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem pirms 2003. gada 1. jūnija.

3. Ievērojot 1. punkta noteikumus, tiesības, kas iegūtas saskaņā ar šo regulu, ir spēkā arī tad, ja tās saistītas ar gadījumu pirms 2003. gada 1. jūnija.

4. Jebkuru pabalstu, kas netika piešķirts vai tika apturēts attiecīgās personas valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ, šai personai pēc tās pieprasījuma piešķir vai atsāk maksāt no 2003. gada 1. jūnija, ja vien tiesības saņemt šos agrāk piešķirtos pabalstus nav atlīdzinātas, izmaksājot vienreizēju kompensāciju.

5. Personām, kurām pirms 2003. gada 1. jūnija tika piešķirta pensija, viņu tiesības var pēc pieprasījuma pārskatīt, ņemot vērā šīs regulas noteikumus.

6. Ja 4. un 5. punktā minētais pieprasījums ir iesniegts divu gadu laikā, skaitot no 2003. gada 1. jūnija, tiesības, kas izriet no šīs regulas, iegūst no iesniegšanas dienas, un attiecīgajām personām nepiemēro dalībvalsts tiesību aktu noteikumus par tiesību zaudēšanu vai noilgumu.

7. Ja 4. un 5. punktā minētais pieprasījums ir iesniegts, beidzoties 6. punktā norādītajam termiņam, tiesības, kuras nav zaudētas vai attiecībā uz kurām nav iestājies noilgums, iegūst no pieprasījuma iesniegšanas dienas, ievērojot dalībvalsts tiesību aktu labvēlīgākos noteikumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2003. gada 14. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] OV C 126 E, 28.5.2002., 388. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2002. gada 21. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 154, 5.6.2000., 63. lpp.

[4] OV C 339, 31.12.1991., 82. lpp.

[5] OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2001 (OV L 187, 10.7.2001., 1. lpp.).

[6] OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 410/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 17. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ĪPAŠIE NOTEIKUMI, KAS MINĒTI 1. PANTĀ

I. VĀCIJA

Kas attiecas uz ģimenes pabalstiem, šo regulu piemēro tikai tiem trešo valstu pilsoņiem, kam ir uzturēšanās atļauja, kas atbilst Vācijas tiesību aktos noteiktajai "Aufenthaltserlaubnis" vai "Aufenthaltsberechtigung" definīcijai.

II. AUSTRIJA

Kas attiecas uz ģimenes pabalstiem, šo regulu piemēro tikai tiem trešo valstu pilsoņiem, kas atbilst Austrijas tiesību aktos minētajiem nosacījumiem, ar kādiem var iegūt pastāvīgas tiesības saņemt ģimenes pabalstus.

--------------------------------------------------

Augša