Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R0639

Komisijas Regula (EK) Nr. 639/2003 (2003. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā

OV L 93, 10.4.2003., 10./17. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 414 - 421
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 3 - 10
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 048 Lpp. 3 - 10

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 26/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/639/oj

32003R0639Oficiālais Vēstnesis L 093 , 10/04/2003 Lpp. 0010 - 0017


Komisijas Regula (EK) Nr. 639/2003

(2003. gada 9. aprīlis),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2345/2001 [2], un jo īpaši tās 33. panta 12. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 9. punkts paredz, ka kompensācijas maksājumam par dzīvu liellopu eksportu jāatbilst Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku labturību un, jo īpaši, Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvai 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/29/EK [4].

(2) Sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 615/98 [5]. Pieredze rāda, ka dzīvnieku labturības prasību izpilde jāuzlabo, lai piešķirtu kompensācijas par šādu dzīvnieku eksportu. Tāpēc jāpastiprina pārbaudes un sodi, kas paredzēti minētajā regulā. Turklāt skaidrības labad jāaizstāj Regula (EK) Nr. 615/98.

(3) Lai garantētu dzīvnieku labturības standartu saglabāšanu, jāievieš uzraudzības sistēma, kura ietver obligātas pārbaudes izvešanas punktā no Kopienas un pēc izvešanas no Kopienas muitas teritorijas, ja notiek transportlīdzekļa maiņa, un arī pirmās izkraušanas vietā galamērķa trešā valstī.

(4) Lai veicinātu pareizas pārbaudes, izvedot no Kopienas, jānosaka izvešanas punkti.

(5) Dzīvnieku fiziskā stāvokļa un veselības stāvokļa novērtēšanā vajadzīga īpaša kompetence un pieredze. Tādēļ pārbaudes jāveic veterinārārstam. Turklāt, jāprecizē šādu pārbaužu apjoms un jāizstrādā paraugziņojums, kas nodrošinātu šādu pārbaužu precizitāti un saskaņotību.

(6) Pārbaudēm trešās valstīs minētās regulas nolūkā jābūt obligātām, un tās jāveic dalībvalstu iestādēm vai starptautiskām kontroles un uzraudzības iestādēm (turpmāk SA), ko apstiprinājušas un kontrolē dalībvalstis saskaņā ar Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulu (EK) Nr. 800/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanā lauksaimniecības produktiem [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 444/2003 [7]. Lai veiktu pārbaudes minētās regulas nolūkos, no 2004. gada 1. janvāra SA jo īpaši jāatbilst apstiprināšanas un kontrolprasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 800/1999 VI pielikumā.

(7) Papildu eksporta kompensācijas nemaksāšanai, ja ir pierādījums, ka Direktīva 91/628/EEK nav ievērota attiecībā uz lielu skaitu dzīvnieku, jāpiemēro atbilstoši sodi. Turklāt, ja tāda neatbilstība radusies pilnīgas dzīvnieku labturības prasību neievērošanas dēļ, jānosaka visas kompensācijas zaudējums.

(8) Dalībvalstis sniedz Komisijai vajadzīgo informāciju minētās regulas piemērošanas uzraudzības un ziņošanas nolūkā.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Eksporta kompensāciju maksājumi par dzīviem liellopiem, kuri ietilpst KN kodā 0102 (turpmāk "dzīvnieki"), ievērojot Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 9. punkta otro daļu, ir pakļauti Direktīvas 91/628/EEK un minētās regulas noteikumu ievērošanā, pārvedot dzīvniekus uz pirmo izkraušanas vietu galamērķa trešā valstī.

2. pants

Pārbaudes Kopienā

1. Dzīvniekus izvest no Kopienas muitas teritorijas var tikai šādos izvešanas punktos:

a) robežkontroles punktā, kas saskaņots ar Komisijas lēmumu par dzīvu nagaiņu no trešām valstīm veterinārajām pārbaudēm;

vai

b) izvešanas punktā, ko noteikusi dalībvalsts.

2. Valsts pilnvarots veterinārārsts izvešanas punktā no Kopienas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/93/EK [8] pārbauda, vai par dzīvniekiem, par kuriem ir pieņemta eksporta deklarācija:

a) ir ievērotas Direktīvā 91/628/EEK noteiktās prasības no izbraukšanas vietas, kā noteikts minētās direktīvas 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā, līdz izvešanas punktam; un

b) transporta nosacījumi turpmākajam braucienam atbilst Direktīvas 91/628/EEK noteikumiem, un vai ir veikti vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to atbilstību līdz pirmajai izkraušanai galamērķa trešā valstī.

Valsts pilnvarots veterinārārsts, kurš veicis pārbaudes, aizpilda ziņojumu saskaņā ar I pielikumā noteikto paraugu, apliecinot, vai saskaņā ar pirmo daļu veikto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši vai neapmierinoši.

Veterinārā iestāde, kas atbild par izvešanas punktu, saglabā minēto ziņojumu vismaz trīs gadus.

3. Ja valsts pilnvarots veterinārārsts izvešanas punktā uzskata, ka 2. punkta prasības ir ievērotas, viņš to apliecina ar šādu ierakstu:

- Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

- Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

- Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend

- Αποτελέδματα των ελέγχων βάδει τον άρυρον 2 τον κανονιδμού (EK) αριυ 639/2003 ικανοποιητικά

- Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

- Résultats des contròles visés à l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

- Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

- Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

- Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

- Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisten tarkastuksen tulokset ovat hyväksyttävät

- Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande

un apzīmogo un paraksta dokumentu, kurš ir pierādījums izvešanai no Kopienas muitas teritorijas, vai nu T5 kontroleksemplāra J iedaļā vai atbilstošākajā vietā valsts dokumentā.

4. Valsts pilnvarots veterinārārsts izvešanas punktā norāda uz 3. punktā minētā dokumenta kopējo dzīvnieku skaitu, par kuriem ir pieņemta eksporta deklarācija, izņemot tādu dzīvnieku skaitu, kuri pārvedot atnesušies vai kam bijis aborts, vai kuri nobeigušies, vai attiecībā uz kuriem netika ievērotas Direktīvas 91/628/EEK prasības.

5. Dalībvalstis var pieprasīt, lai eksportētājs sniedz izvešanas punkta valsts pilnvarotajam veterinārārstam iepriekšēju paziņojumu par sūtījuma ierašanos izvešanas punktā.

6. Atkāpjoties no 1. punkta, ja piemēro vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvadāšanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 800/1999 10. pantā, valsts pilnvarots veterinārārsts veic pārbaudes birojā, kur dzīvniekus pakļauj šādai procedūrai.

Sertifikāciju un norādes, kas noteiktas šā panta 3. un 4. punktā, izdara uz dokumenta, ko izmanto kompensācijas maksājumu nolūkā, vai uz T5 kontroleksemplāra gadījumā, kurš aprakstīts Regulas (EK) Nr. 800/1999 10. panta 4. punktā.

3. pants

Pārbaudes trešās valstīs

1. Pēc izvešanas no Kopienas muitas teritorijas eksportētājs nodrošina, lai dzīvniekus pakļautu pārbaudei:

a) jebkurā vietā, kur notiek transportlīdzekļa maiņa, izņemot gadījumus, ja šāda maiņa nebija plānota un tā notiek ārkārtēju un neparedzētu apstākļu dēļ;

b) pirmās izkraušanas vietā galamērķa trešā valstī.

2. Starptautiska kontroles un uzraudzības iestāde, ko šajā nolūkā apstiprinājusi un kontrolē dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta a) līdz f) punktu, vai oficiāla dalībvalsts aģentūra atbild par 1. punktā paredzēto pārbaužu veikšanu.

Pārbaudes, kas paredzētas 1. punktā, veic veterinārārsts.

Ziņojumu par katru pārbaudi, kas veikta saskaņā ar 1. punktu, sagatavo veterinārārsts, kurš veica pārbaudi, saskaņā ar II un III pielikumā noteiktajiem paraugiem.

4. pants

Procedūra eksporta kompensāciju maksājumiem

1. Eksportētājs tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir pieņemta eksporta deklarācija, vēlākais, eksporta deklarācijas iesniegšanas dienā paziņo visu vajadzīgo sīko informāciju par braucienu.

Vienlaikus vai, vēlākais, kad viņš par to uzzina, eksportētājs paziņo kompetentajai iestādei par jebkuru iespējamo transportlīdzekļa maiņu.

2. Pieteikumiem par eksporta kompensāciju maksājumiem, kas izstrādāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. pantu, šajā pantā noteiktajā termiņā jāpievieno:

a) pienācīgi aizpildīts dokuments, kas noteikts šās regulas 2. panta 3. punktā; un

b) ziņojumi, kas paredzēti šās regulas 3. panta 2. punktā.

3. Ja 3. panta 1. punktā noteiktās pārbaudes nevarēja veikt tādu iemeslu dēļ, ko eksportētājs nespēja kontrolēt, kompetentā iestāde pēc eksportētāja saprātīgas prasības var pieņemt citus dokumentus, kuri pierāda, ka ir ievērota Direktīva 91/628/EEK.

5. pants

Eksporta kompensāciju nemaksāšana

1. Eksporta kompensāciju nemaksā par:

a) dzīvniekiem, kuri pārvedot nobeigušies, izņemot 2. punktā paredzētos gadījumus;

b) dzīvniekiem, kuri atnesušies vai kam bijis aborts pārvedot pirms to pirmās izkraušanas galamērķa trešā valstī;

c) dzīvniekiem, par kuriem kompetenta iestāde uzskata, ka nav ievērota Direktīva 91/628/EEK, ņemot vērā 4. panta 2. punktā noteiktos dokumentus un visus citus tās rīcībā esošos elementus par atbilstību šai regulai.

Dzīvnieka svaru, par kuru kompensāciju nemaksā, nosaka pēc vienotas likmes, sadalot kopējo svaru kilogramos, kas norādīti eksporta deklarācijā, ar kopējo dzīvnieku skaitu, kas norādīts tajā pašā deklarācijā.

2. Ja dzīvnieki ir nobeigušies pārvedot force majeure iemeslu dēļ pēc izvešanas no Kopienas muitas teritorijas, tad:

a) nediferencētās kompensācijas gadījumā samaksā visu kompensāciju;

b) diferencētās kompensācijas gadījumā samaksā daļu kompensācijas, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 18. panta 2. punktu.

6. pants

Sodi

1. Kompensāciju turpmāk samazina par summu, kas vienāda ar nesamaksāto kompensācijas summu saskaņā ar 5. panta 1. punktu, ja dzīvnieku skaits, par kuriem nav samaksāta eksporta kompensācija, ir:

a) lielāks nekā 1 % no skaita, kas norādīts uz pieņemtās eksporta deklarācijas, bet ir vismaz divi dzīvnieki; vai

b) vairāk nekā pieci dzīvnieki.

2. Kompensāciju par visiem eksporta deklarācijā norādītajiem dzīvniekiem atsaka, ja dzīvnieku skaits, par kuriem nav samaksāta kompensācija saskaņā ar 5. panta 1. punktu, ir:

a) lielāks nekā 5 % no skaita, kas norādīts uz pieņemtās eksporta deklarācijas, bet ir vismaz trīs dzīvnieki; vai

b) 10 dzīvnieki, bet vismaz 2 % no skaita, kas norādīts uz pieņemtās eksporta deklarācijas.

3. Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā neņem vērā dzīvniekus, kas nobeigušies pārvadāšanas laikā, un dzīvniekus, kas atnesušies vai kam bijis aborts pirms to pirmās izkraušanas galamērķa trešā valstī, un par kuriem eksportētājs kompetentajai iestādei pierāda, ka to nobeigšanās vai dzimšana vai aborts nav Direktīvas 91/628/EEK neievērošanas rezultāts.

4. Sodu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 800/1999 51. pantā, nepiemēro nesamaksātajai summai un samazinājuma summai saskaņā ar 5. pantu un šā panta 1. un 2. punktu.

7. pants

Pārmaksāto summu atgūšana

Ja pēc kompensācijas samaksas konstatē, ka Direktīva 91/628/EEK nav ievērota, attiecīgo kompensācijas daļu, attiecīgā gadījumā iekļaujot sodu saskaņā ar šās regulas 6. pantu, uzskata par pārmērīgi samaksātu un atgūst saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 52. panta noteikumiem.

8. pants

Informācijas paziņošana

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra gada 31. martam paziņo Komisijai šādu informāciju saistībā ar šās regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā:

a) eksporta deklarāciju skaitu par dzīviem dzīvniekiem, par kuriem ir samaksāta kompensācija, un dzīvo dzīvnieku skaitu, par kuriem ir samaksāta kompensācija;

b) eksporta deklarāciju skaitu, par kurām kompensācija pilnībā vai daļēji nav samaksāta, un dzīvnieku skaitu, par kuriem kompensācija nav samaksāta;

c) eksporta deklarāciju skaitu, par kurām kompensācija ir pilnībā vai daļēji atgūta, un dzīvnieku skaitu, par kuriem kompensācija ir atgūta, to skaitā tos, par kuriem kompensāciju atgūšana attiecas uz eksporta operācijām, kuras veiktas pirms attiecīgā perioda;

d) nemaksāšanas un kompensācijas atgūšanas iemeslus par dzīvniekiem, kā noteikts b) un c) apakšpunktā;

e) nesamaksātās kompensāciju summas eiro un atgūtās summas, to skaitā atgūtās summas, kas atbilst eksporta operācijām, kuras veiktas pirms attiecīgā perioda;

f) eksporta deklarāciju skaitu un summas, par kurām atgūšanas procedūra vēl notiek;

g) jebkuru citu informāciju, ko dalībvalstis uzskata par atbilstošu šās regulas darbībai.

9. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 615/98 atceļ. Tomēr minēto regulu turpmāk piemēro eksporta deklarācijām, kuras pieņemtas pirms šās regulas piemērošanas.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās piemēro saskaņā ar IV pielikumā noteikto korelācijas tabulu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro eksporta deklarācijām, kas pieņemtas no 2003. gada 1. oktobra.

Tomēr prasību par to, ka 3. panta 2. punktā noteiktās starptautiskās kontroles un uzraudzības iestādes apstiprināšanai un kontrolei jābūt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta a) līdz f) apakšpunktu, piemēro eksporta deklarācijām, kas pieņemtas no 2004. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.

[2] OV L 315, 1.12.2001., 29. lpp.

[3] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp.

[4] OV L 148, 30.6.1995., 52. lpp.

[5] OV L 82, 19.3.1998., 19. lpp.

[6] OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

[7] OV L 67, 12.3.2003., 3. lpp.

[8] OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Kolerācijas tabula

Šī regula | Regula (EK) Nr. 615/98 |

1. pants | 1. pants |

2. pants | 2. pants |

3. pants | 3. pants |

4. pants | 5. panta 1., 2. un 6. punkts |

5. pants | 5. panta 3. punkts |

6. pants | 5. panta 4. un 5. punkts |

7. pants | 5. panta 7. punkts |

8. pants | |

9. pants | |

10. pants | 6. pants |

--------------------------------------------------

Augša