Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R0415

Padomes regula (EK) Nr. 415/2003 (2003. gada 27. februāris) par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā

OV L 64, 7.3.2003., 1./8. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 119 - 126
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 66 - 73
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 006 Lpp. 66 - 73

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/04/2010; Atcelts ar 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/415/oj

32003R0415Oficiālais Vēstnesis L 064 , 07/03/2003 Lpp. 0001 - 0008


Padomes regula (EK) Nr. 415/2003

(2003. gada 27. februāris)

par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

ņemot vērā Spānijas Karalistes iniciatīvu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Noteikumi vīzu izsniegšanai uz robežas jūrniekiem tranzītā jāprecizē un jāatjaunina, jo īpaši, lai atļautu grupas tranzītvīzu izsniegšanu uz robežas jūrniekiem, kuriem ir vienas valsts pilsonība un, kuri ceļo grupā, ja tranzīta periods ir ierobežots.

(2) Tādēļ noteikumi, kas ietverti Šengenas Izpildu komitejas 1996. gada 19. decembra Lēmumā par vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā (SCH/Com–ex (96) 27) [3], jāaizstāj ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Skaidrības labad šie noteikumi jāapvieno ar vispārējiem noteikumiem, kas ietverti Šengenas Izpildu komitejas 1994. gada 26. aprīļa Lēmumā par vienotu vīzu izsniegšanu uz robežas (SCH/Com–ex (94) 2) [4]; tas atbilst arī Kopīgās rokasgrāmatas 14. pielikumam [5]. Tādēļ minētie lēmumi un pielikums jāatceļ. Ņemot vērā šo Regulu, būtu jāgroza arī Kopīgā rokasgrāmata un Kopīgā konsulārā instrukcija diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām [6].

(3) Pieņemot lēmumu par atsevišķas veidlapas formātu, kas minēta I pielikumā un pie kuras jāpielīmē grupas tranzītvīza, dalībvalstīm jāņem vērā vienotā forma, kura norādīta Padomes Regulā (EK) Nr. 333/2002 (2002. gada 18. februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu [7].

(4) Pasākumi, kuri vajadzīgi šā tiesību akta īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [8].

(5) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šī regula papildina Šengenas acquis atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, saskaņā ar iepriekšminētā protokola 5. pantu, sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi šo regulu, Dānija izlemj, vai ieviest to savos tiesību aktos, vai ne.

(6) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus Eiropas Savienības Padomes un Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes noslēgtā nolīguma par šo valstu saistību ar Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un izstrādi [9] nozīmē attiecībā uz jomu, kas minēta 1. panta A punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē [10].

(7) Šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus, kuri nav saistoši Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā [11]; tādējādi Apvienotā Karaliste nepiedalās tās pieņemšanā; šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(8) Šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus, kuri nav saistoši Īrijai, saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā [12]; tādējādi Īrija nepiedalās tās pieņemšanā un šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(9) Šī regula ir tiesību akts, kas izstrādāts, pamatojoties uz Šengenas acquis vai kā citādi ar to saistīts Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Atkāpjoties no vispārējā noteikuma, ka vīzas izsniedz diplomātiskās un konsulārās iestādes, saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti 12. panta 1. punktā 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajā Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu [13], še turpmāk – "Šengenas Konvencija", trešās valsts pilsonim, kuram vajadzīga vīza šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, izņēmuma gadījumos vīzu var izsniegt uz robežas ar šādiem nosacījumiem:

a) viņš atbilst Šengenas Konvencijas 5. panta 1. punkta a), c), d) un e) apakšpunktos minētajiem nosacījumiem;

b) viņš nav iepriekš pieprasījis vīzu;

c) viņam vajadzības gadījumā jāiesniedz dokuments, kas apliecina neparedzētus un steidzamus iemeslus ieceļošanai valstī, un

d) jāapstiprina atgriešanās savā valstī vai tranzīts uz trešo valsti.

2. Vīzu, kas izsniegta uz robežas atbilstīgi 1. punktā minētajiem nosacījumiem, vajadzības gadījumā var izmantot kā tranzīta vīzu (B tips) vai ceļojuma vīzu (C tips) Šengenas Konvencijas 11. panta 1. punkta nozīmē:

a) tā ir derīga visās dalībvalstīs, kur piemēro Šengenas Konvencijas 3. nodaļas II sadaļas noteikumus, vai arī

b) tai ir ierobežots teritoriālais derīgums Šengenas Konvencijas 10. panta 3. punkta noteikumu nozīmē.

Abos gadījumos izsniegtā vīza ir derīga tikai vienai ieceļošanas reizei. Šādas ceļojumu vīzas derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 15 dienas. Šādas tranzīta vīzas derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 5 dienas.

3. Trešās valsts pilsonim, kurš pieprasījis tranzīta vīzu uz robežas, jābūt vīzām, kas vajadzīgas, lai turpinātu ceļojumu uz tranzīta valstīm, kuras nav dalībvalstis un kurās piemēro Šengenas Konvencijas 3. nodaļas II sadaļas noteikumus, kā arī vīzai, kas vajadzīga ieceļošanai galamērķa valstī. Izsniegtā tranzīta vīza atļauj tiešo tranzītu caur attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu teritorijām.

4. Trešās valsts pilsonim, kurš pieder personu kategorijai, kuriem vajadzīga obligāta apspriešanās ar vienu vai vairākām dalībvalstu centrālajām iestādēm, principā nedrīkst izsniegt vīzu uz robežas.

Tomēr vīzu šādām personām var izsniegt uz robežas izņēmuma gadījumos, saskaņā ar Šengenas Konvencijas 5. panta 2. punktu.

2. pants

1. Jūrniekam, kam vajadzīga vīza šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, tranzīta vīzu var izsniegt uz robežas, ja

a) viņš atbilst 1. panta 1. un 3. punkta nosacījumiem un

b) viņš šķērso attiecīgo robežu, lai uzkāptu vai atkārtoti uzkāptu uz kuģa, vai arī nokāptu no kuģa, uz kura viņš attiecīgi strādās vai ir strādājis par jūrnieku.

Tranzīta vīzu izsniedz saskaņā ar 1. panta 2. punkta noteikumiem, un tajā ietver norādi, ka vīzas turētājs ir jūrnieks.

2. Jūrniekiem, kam ir vienas valsts pilsonība un kas ceļo grupā, kurā ir piecas līdz piecdesmit personas, var izsniegt grupas tranzītvīzu uz robežas, ja attiecībā uz katru no viņiem ir ievērotas 1. punkta prasības.

3. Pirms vīzu izsniegšanas uz robežas jūrniekam vai jūrniekiem tranzītā, kompetentajām valsts iestādēm jāievēro I pielikumā minētie norādījumi.

4. Izpildot šos norādījumus, kompetentās dalībvalstu iestādes apmainās ar vajadzīgo informāciju par attiecīgo jūrnieku vai jūrniekiem, izmantojot pienācīgi aizpildītu veidlapu jūrniekiem tranzītā, kas dota II pielikumā.

5. Šīs regulas I un II pielikumu groza saskaņā ar 3. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

6. Šo pantu piemēro, neskarot 1. panta 4. punkta noteikumus.

3. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1683/95 [14] 6. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Šī regula neietekmē dalībvalstu kompetenci attiecībā uz valstu un teritoriālu vienību, kā arī uz to iestāžu izdotu pasu, ceļošanas dokumentu un personu apliecinošu dokumentu atzīšanu.

5. pants

1. Atceļ:

a) Šengenas Izpildu komitejas 1994. gada 26. aprīļa Lēmumu (SCH/Com–ex (94) 2), un

b) Šengenas Izpildu komitejas 1996. gada 19. decembra Lēmumu (SCH/Com–ex (96) 27).

2. Kopīgās rokasgrāmatas II daļas 5. un 5.1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"Noteikumi par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā, ir ietverti Padomes Regulā (EK) Nr. 415/2003 (2003. gada 27. februāris) par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā [15] (skatīt 14. pielikumu)."

.

3. Kopīgās rokasgrāmatas 14. pielikuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Noteikumi par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā, ir ietverti Padomes Regulā (EK) Nr. 415/2003, vai arī tos pieņem, pamatojoties uz minēto regulu."

.

Pārējo 14. pielikuma tekstu atceļ.

4. Kopīgās konsulārās instrukcijas I daļas 2.1.4. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

"Atkāpjoties no iepriekšminētā, jūrniekiem var izsniegt grupu tranzītvīzas saskaņā ar noteikumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 415/2003 (2003. gada 27. februāris) par vīzu izsniegšanu uz robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā [*] OV L 64, 7.3.2003., 1. lpp."

.

6. pants

Šī regula stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2003. gada 27. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Chrisochoïdis

[1] OV C 139, 12.6.2002., 6. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2003. gada 11. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 239, 22.9.2000., 182. lpp.

[4] OV L 239, 22.9.2000., 163. lpp.

[5] OV C 313, 16.12.2002., 97. lpp.

[6] OV C 313, 16.12.2002., 1. lpp.

[7] OV L 53, 23.2.2002., 4. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

[10] OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

[11] OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

[12] OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

[13] OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

[14] OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 334/2002 (OV L 53, 23.2.2002., 7. lpp.).

[15] OV L 64, 7.3.2003., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI VĪZU IZSNIEGŠANAI UZ ROBEŽAS JŪRNIEKIEM TRANZĪTĀ, UZ KURIEM ATTIECAS VĪZU REŽĪMS

Šo norādījumu mērķis ir paredzēt noteikumus informācijas apmaiņai starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas piemēro Šengenas acquis, attiecībā uz jūrniekiem tranzītā, uz kuriem attiecas vīzu režīms. Ja vīza ir izsniegta uz robežas, pamatojoties uz apmaiņas informāciju, tad atbildīga ir dalībvalsts, kura izsniegusi vīzu.

Šajos norādījumos

"Šengenas osta" ir osta, kas atrodas uz tādas dalībvalsts ārējās robežas, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis;

"Šengenas lidosta" ir lidosta, kas atrodas uz tādas dalībvalsts ārējās robežas, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis;

"Šengenas teritorija" ir teritorija dalībvalstīs, kurās pilnībā piemēro Šengenas acquis.

I Došanās uz kuģi, kas piestājis Šengenas ostā vai tajā gaidāms

a) ieceļošana Šengenas teritorijā caur lidostu, kas atrodas citā dalībvalstī, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis

- kuģošanas sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes Šengenas ostā, kurā kuģis ir piestājis vai ir gaidāms, ka Šengenas ostā ieradīsies jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms. Kuģošanas sabiedrība vai tās aģents paraksta garantijas rakstu attiecībā uz šiem jūrniekiem,

- minētās kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams pārbauda, vai kuģošanas sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ievēroti citi noteikumi ieceļošanai Šengenas teritorijā. Saistībā ar šo pārbaudi pārbauda arī ceļojuma maršrutu Šengenas teritorijā, piemēram, pamatojoties uz lidmašīnas biļetēm,

- kompetentās iestādes Šengenas ostā, izmantojot pienācīgi aizpildītas veidlapas jūrniekiem tranzītā, uz kuriem attiecas vīzu režīms (kā izklāstīts II pielikumā), kas sūtītas pa faksu, elektronisko pastu vai citā veidā, informē kompetentās iestādes Šengenas ieceļošanas lidostā par pārbaudes rezultātiem un norāda, vai vīzu var principā izsniegt uz robežas,

- ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi un informācija sakrīt ar jūrnieka deklarāciju vai dokumentiem, tad kompetentās iestādes Šengenas ieceļošanas vai izceļošanas lidostās var izsniegt tranzīta vīzu uz robežas, kuras maksimālais derīguma termiņš ir piecas dienas. Turklāt šādos gadījumos iepriekšminēto jūrnieku ceļošanas dokumentu apzīmogo ar Šengenas iebraukšanas vai izbraukšanas zīmogu un izsniedz attiecīgajam jūrniekam;

b) ieceļošana Šengenas teritorijā pāri sauszemes vai jūras robežai, kas atrodas citā dalībvalstī, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis

- kārtība ir tāda pati kā ieceļošanai caur Šengenas lidostu, izņemot to, ka jāinformē kompetentās iestādes robežpunktā, caur kuru attiecīgais jūrnieks ieceļo Šengenas teritorijā.

II Dienesta atstāšana no kuģa, kas iebraucis Šengenas ostā

a) izceļošana no Šengenas teritorijas caur lidostu, kas atrodas citā dalībvalstī, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis

- kuģošanas sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes attiecīgajā Šengenas ostā, par to, ka ieceļo jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms, kuri atstās dienestu un izceļos no Šengenas teritorijas caur Šengenas lidostu. Kuģošanas sabiedrība vai tās aģents paraksta garantijas rakstu attiecībā uz šiem jūrniekiem,

- minētās kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams pārbauda, vai kuģošanas sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ir ievēroti citi noteikumi ieceļošanai Šengenas teritorijā. Saistībā ar šo pārbaudi pārbauda arī ceļojuma maršrutu Šengenas teritorijā, piemēram, pamatojoties uz lidmašīnas biļetēm,

- ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad kompetentās iestādes var izsniegt tranzīta vīzu, kuras maksimālais derīguma termiņš ir piecas dienas;

b) izceļošana no Šengenas teritorijas pāri sauszemes vai jūras robežai, kas atrodas citā dalībvalstī, kurā pilnībā piemēro Šengenas acquis

- kārtība ir tāda pati kā izceļošanai caur Šengenas lidostu.

III Došanās no kuģa, kas iebraucis Šengenas ostā, uz kuģi, kas aties no ostas, kura atrodas citā dalībvalstī, kur pilnībā piemēro Šengenas acquis

- kuģošanas sabiedrība vai tās aģents informē kompetentās iestādes attiecīgajā Šengenas ostā, par to, ka ieceļo jūrnieki, uz ko attiecas vīzu režīms, kuri atstās dienestu un izceļos no Šengenas teritorijas caur Šengenas lidostu. Kuģošanas sabiedrība vai tās aģents paraksta garantijas rakstu attiecībā uz šiem jūrniekiem,

- minētās kompetentās iestādes cik drīz vien iespējams pārbauda, vai kuģošanas sabiedrības vai tās aģenta sniegtā informācija ir patiesa un vai ievēroti citi noteikumi ieceļošanai Šengenas teritorijā. Lai pārbaudītu datu pareizību, sazinās ar kompetento iestādi Šengenas ostā, no kuras jūrnieks izceļos no Šengenas teritorijas ar kuģi. Veic pārbaudi, lai noteiktu vai kuģis, uz kuru tie dosies, ir ieradies ostā vai arī tajā ir gaidāms. Saistībā ar šo pārbaudi pārbauda arī ceļojuma maršrutu Šengenas teritorijā,

- ja pieejamo datu pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad kompetentās iestādes var izsniegt tranzīta vīzu, kuras maksimālais derīguma termiņš ir piecas dienas.

IV Grupas vīzu izsniegšana uz robežas jūrniekiem tranzītā

- jūrniekiem, kam ir vienas valsts pilsonība un kas ceļo grupā, kurā ir piecas līdz piecdesmit personas, uz robežas var izsniegt grupas tranzītvīzu, kura jāpielīmē pie atsevišķas lapas,

- šajā atsevišķajā lapā, numurējot pēc kārtas, norāda personas datus jūrniekiem, uz kuriem attiecas vīzu režīms (uzvārds un vārds, dzimšanas datums, pilsonība un ceļošanas dokumenta numurs). Dati par pirmo un pēdējo jūrnieku jānorāda divas reizes, lai izvairītos no viltojumiem un papildinājumiem,

- šo vīzu izsniegšanā ievēro kārtību, kāda minēta šajos norādījumos individuālo vīzu izsniegšanai jūrniekiem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

SĪKS VEIDLAPAS APRAKSTS

Pirmie četri punkti attiecas uz jūrnieka personību.

1. A. Uzvārds(-i) [1]

B. Vārds(-i)

C. Pilsonība

D. Amats/Pakāpe.

2. A. Dzimšanas vieta

B. Dzimšanas datums.

3. A. Pases numurs

B. Izsniegšanas datums

C. Derīguma termiņš.

4. A. Jūrnieka grāmatiņas numurs

B. Izsniegšanas datums

C. Derīguma termiņš.

Veidlapas 3. un 4. punkts ir norādīti atsevišķi precizitātes labad, jo, atkarībā no jūrnieka pilsonības un dalībvalsts, kurā viņš ieceļo, identifikācijas mērķiem var izmantot pasi vai jūrnieka grāmatiņu.

Nākamie četri punkti attiecas uz kuģniecības aģentu un attiecīgo kuģi.

5. Kuģniecības aģenta vārds vai aģentūras nosaukums (fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv kuģa īpašnieku uz vietas visos jautājumos, kuri attiecas uz kuģa īpašnieka pienākumiem kuģa aprīkošanā).

6. A. Kuģa nosaukums

B. Karogs (zem kura peld tirdzniecības kuģis).

7. A. Kuģa ierašanās datums

B Reisa sākumpunkts (osta)

Burts "A" attiecas uz datiem par kuģa ierašanos ostā, kurā jūrniekam jāuzkāpj uz kuģa.

8. A. Kuģa atiešanas datums

B Kuģa galamērķis (nākamā osta).

Punktos 7.A un 8.A sniedz norādes par laikposmu, kad jūrnieks var ceļot, lai uzkāptu uz kuģa. Jāatceras, ka paredzētais maršruts var mainīties ārēju, neapredzētu faktoru ietekmē, piemēram, vētras, avārijas utt.

Nākamie četri punkti precizē jūrnieka ceļojuma iemeslus un galamērķi.

9. "Galamērķis" ir jūrnieka ceļojuma galapunkts. Tā var būt osta, kurā viņš gatavojas uzkāpt uz kuģa vai valsts, uz kuru viņš dodas, ja atstāj dienestu.

10. Iemesli vīzas pieprasīšanai

a) Gadījumā, ja jūrnieks ierodas, lai uzkāptu uz kuģa, galamērķis ir osta, kurā viņš uzkāps uz kuģa.

b) Komandas maiņas gadījumā, dodoties uz citu kuģi Šengenas teritorijā, tas arī ir osta, kurā jūrnieks uzkāps uz kuģa. Komandas maiņu, dodoties uz kuģi, kas atrodas ārpus Šengenas teritorijas, uzskata par dienesta atstāšanu.

c) Dienesta atstāšana var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, līguma izbeigšanās, nelaimes gadījums darbā, steidzami ģimenes apstākļi utt.

11. Transportlīdzeklis

Tāda jūrnieka tranzītā, uz kuru attiecas vīzu režīms, Šengenas teritorijā izmantoto transportlīdzekļu saraksts. Veidlapā paredzētas trīs iespējas:

a) automašīna (vai autobuss);

b) vilciens;

c) lidmašīna.

12. Ierašanās datums (Šengenas teritorijā)

Attiecas galvenokārt uz jūrniekiem pirmajā Šengenas lidostā vai ārējās robežas šķērsošanas vietā (jo ne vienmēr tā ir lidosta), caur kuru viņš vēlas ieceļot Šengenas teritorijā.

Tranzīta datums

Tas ir datums, kurā jūrnieks izbrauc no ostas Šengenas teritorijā un dodas uz citu ostu, kas arī atrodas Šengenas teritorijā.

Izbraukšanas datums

Tas ir datums, kurā jūrnieks izbrauc no Šengenas teritorijas ostas, lai dotos uz citu kuģi ostā, kas atrodas ārpus Šengenas teritorijas, vai datums, kurā jūrnieks izbrauc no Šengenas teritorijas ostas, lai atgrieztos mājās (ārpus Šengenas teritorijas).

Pēc tam, kad norādīts ceļošanas veids, jāsniedz arī pieejamā informācija attiecībā uz šiem transportlīdzekļiem:

a) automašīna, autobuss: reģistrācija;

b) vilciens: nosaukums, numurs utt.;

c) informācija par lidojumu: datums, laiks, numurs.

13. Oficiāla deklarācija, ko parakstījis kuģniecības aģents vai kuģa īpašnieks, apstiprinot atbildību par jūrnieku uzturēšanās izmaksām un, vajadzības gadījumā, repatriācijas izmaksām.

Ja jūrnieki ceļo grupā, katram no viņiem jāsniedz 1.A un 4.C punktos minētie dati.

[1] Lūdzu, norādiet uzvārdu(-s), kas dots pasē.

--------------------------------------------------

Augša