EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R0296

Komisijas Regula (EK) Nr. 296/2003 (2003. gada 17. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti

OV L 43, 18.2.2003., 18./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 046 Lpp. 138 - 145
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 046 Lpp. 138 - 145

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/296/oj

32003R0296Oficiālais Vēstnesis L 043 , 18/02/2003 Lpp. 0018 - 0025


Komisijas Regula (EK) Nr. 296/2003

(2003. gada 17. februāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 5. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2197/95 [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1) Divu platību, kas paredzētas diviem dažādiem izmantojumiem saistībā ar kokvilnu, summas saglabāšanas rezultātā vai nu pietrūkst datu vai dati tiek aprēķināti, vai arī notiek dubultā skaitīšana. Tādēļ jāizvēlas tikai viena platība.

(2) Ir ieteicams precīzāk zināt tehnisko kultūru veidu un platības.

(3) Lai iegūtu kvalitatīvu statistiku, vajadzīga rupjās barības statistikas precizēšana un klasifikācijas atjaunināšana.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EK [3], atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 959/93 II, III, IV, V un VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I, II, III, IV un V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 17. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 98, 24.4.1993., 1. lpp.

[2] OV L 221, 19.9.1995., 2. lpp.

[3] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

II PIELIKUMS

2. PANTA 1. UN 2. PUNKTĀ MINĒTO PLATĪBU SPECIFIKĀCIJA

Preču apraksts | Jaunais Cronos kods | Galvenā platība vai reģistrētā platība (ha) | Sekundārā platība vai papildu platība (ha) |

| |

A.Kopā graudaugu produkti | | 1050 | |

—Rīsi | | 1250 | | |

B.Žāvēti pākšaugi | | 1300 | | |

—Sējas zirņi | | 1320 | | |

—Pārējie žāvētie zirņi | | 1311 | | |

—Cūku pupas un lauka pupas | | 1335 (iesk. 1338) | | |

—Žāvētas pupas | | 1331 | | |

—Lupīnas | | 1343 | | |

—Pārējie žāvētie pākšaugi | | 1341, 1342, 1349 | | |

C.Sakņaugi | | 1350 | | |

—Kartupeļi | | 1360 | | |

—Cukurbietes | | 1370 | | |

—Lopbarības bietes | | 1381 | | |

—Pārējās sakņu kultūras(piemēram, lopbarības kāposti, rāceņi) | | 1382 | | |

D.Tehniskās kultūras | | 1400 | | |

—Rapši un ripši | | 1420 | | |

—Saulgriežu sēklas | | 1450 | | |

—Linsēklas | | 1460 | | |

—Sojas pupas | | 1470 | | |

—Kokvilna | | 1540 | | |

—Pārējās eļļas augu sēklas (piemēram, magones, sinepes, sezams u.c.) | | 1480 (izņemot 1490) | | |

—Šķiedras lini | | 1520 | | |

—Kaņepes | | 1530 | | |

—Tabaka | | 1550 | | |

—Apiņi | | 1560 | | |

—Pārējās šķiedraugu kultūras | | 1510 | | |

—Pārējās tehniskās kultūras | | 1570 | | |

To skaitā:

Cigoriņi kafijai; | | 1571 | | |

Cigoriņi inulīnam; | | 1572 | | |

Ārstniecības, aromātiskie augi vai garšaugi; | | 1580 | | |

Citur nenorādītas tehniskās kultūras | | 1589 | | |

E.Rupjā barība un ganības no aramzemes | | 2610 | | |

—Viengadīga rupjā lopbarība zaļmasā: | | 2611 | | |

—Zaļā kukurūza; | | 2625 | | |

—Rupjā lopbarība, izņemot kukurūzu; | | 2612 | | |

—Daudzgadīga rupjā lopbarība; | | 2671, 2672, 2673 | | |

—Zālāji aramzemē un ganības | | 2680 | | |

F.Svaigie dārzeņi (iekļaujot zemenes) | | (1600 + 2260) | | |

—ārā vai zem zema neaizsniedzama apsega | | | | |

G.Ziedi un dekoratīvie augi | | 3001 | | |

—ārā vai zem zema neaizsniedzama apsega | | | | |

H.Platības, kurās novāc sēklas | | 3310 | | |

I.Papuve (iekļaujot zaļmēslojumu) | | 2696 | | |

J.Aramzeme (A–I) | | 0001 | | |

K.Daudzgadīgās ganības | | 0002 | | |

L.Zeme zem daudzgadīgajām kultūrām (izņemot zemenes) | | (0003-2260) | | |

tai skaitā:

Augļu dārzi; | | 2040 | | |

Vīna dārzi; | | 2410 | | |

Olīvkoku stādījumi | | 2450 | | |

M.Zemstikla kultūras | | 1111 | | |

tai skaitā:

Svaigi dārzeņi; | | 1112 | | |

Ziedi un dekoratīvie augi; | | 1113 | 0 | |

Ilggadīgās kultūras | | 1114 | 0 | |

N.Pārējās platības, iekļaujot piemājas dārziņus | | 0004 | | |

O.Izmantota lauksaimniecības zemes platība (A-I) + (K-N) | | 0005 | | |

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

III PIELIKUMS

2. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTO PRODUKTU SPECIFIKĀCIJA

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

III pielikums

"

IV PIELIKUMS

VAJADZĪGĀS PRECIZITĀTES SPECIFIKĀCIJA KATRĀ DALĪBVALSTĪ PAR 4. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTAJĀM PLATĪBU GRUPĀM

NB:

Precizitāte graudaugiem un rīsiem ir jau noteikta ar Padomes 1990. gada 26.marta Regulu (EEK) Nr. 837/90. Lielie burti B, C, D, E, F un I attiecas uz II pielikuma virsrakstiem.

Jaunais Cronos kods | Preču apraksts | Maksimālais pieļaujamais variāciju koeficients (%) | Maksimālā pieļaujamā standartkļūda (ha) |

1300 | B.Žāvēti pākšaugi | 3 | 5000 |

1350 | C.Sakņaugi | 3 | 5000 |

1400 | D.Tehniskās kultūras | 3 | 5000 |

2610 | E.Rupjā barība un ganības no aramzemes | 3 | 5000 |

(1600 + 2260) | F.Svaigi dārzeņi (iekļaujot zemenes) | 3 | 5000 |

2696 | I.Papuve (iekļaujot zaļmēslojumu) | 3 | 5000 |

"

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

"

V PIELIKUMS

REGULAS 6. PANTĀ MINĒTO PLATĪBU UN PRODUKTU SPECIFIKĀCIJA

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

"

VIII PIELIKUMS

MAZNOZĪMĪGAS PLATĪBAS UN PLATĪBAS, KAS IEKĻAUJAMAS REGULĀRAJOS STATISTIKAS APSEKOJUMOS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Augša