EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1789

Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2003 (2003. gada 11. septembris) par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā

OV L 281, 30.10.2003., 1./894. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 3 - 896

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2004; Iesaist. atcelta ar 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1789/oj

32003R1789

Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2003 (2003. gada 11. septembris) par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā

Oficiālais Vēstnesis L 281 , 30/10/2003 Lpp. 0001 - 0894
CS.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
ET.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
HU.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
LT.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
LV.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
MT.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
PL.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
SK.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896
SL.ES Nodaļa 02 Sējums 14 Lpp. 3 - 896


Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2003

(2003. gada 11. septembris)

par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 [1], un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču nomenklatūra, še turpmāk "kombinētā nomenklatūra", kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējās Kopienas politikas prasībām attiecībā uz preču ievešanu vai izvešanu.

(2) Kombinētā nomenklatūra un autonomās un līgtās nodokļu likmes un statistikas papildvienības atspoguļotas Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā.

(3) Ieteicams modernizēt un vienkāršot I pielikumu, kā paredzēts SLIM (iekšējā tirgus noteikumu vienkāršošanas) iniciatīvā.

(4) Kombinētā nomenklatūra jāgroza, lai ņemtu vērā:

(i) pārmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku;

(ii) tehnoloģijas un komercijas attīstību;

(iii) tekstu savstarpējas pielīdzināšanas vajadzību.

Šās regulas I pielikumā ir iekļautas koriģētās nodokļu likmes, kas izriet no Padomes noteiktajiem pasākumiem, ieskaitot 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par VVTT sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto vienošanos noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā attiecībā uz jautājumiem, kas ir tās kompetencē [2], kā arī Padomes vai Komisijas noteiktie pasākumi [3].

(6) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2658/87 12. pantu Komisijai jāpieņem regula, kurā iekļauta kombinētās nomenklatūras galīgā redakcija kopā ar autonomajām un līgtajām nodokļa likmēm, kas izriet no Padomes vai Komisijas noteiktajiem pasākumiem. Šāda regula publicējama Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ne vēlāk kā līdz 31. oktobrim un piemērojama no nākamā gada 1. janvāra.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu aizstāj ar šās regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2176/2002 (OV L 331, 7.12.2002., 3. lpp.).

[2] OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

[3] Šās regulas I pielikumā iekļauti grozījumi, ko nosaka šādu dokumentu pieņemšana:

- Padomes 1996. gada 16. septembra Lēmums 96/611/EK (OV L 271, 24.10.1996., 31. lpp.),

- Padomes 1997. gada 24. marta Lēmumi 97/359/EK un 97/360/EK (OV L 155, 12.6.1997., 1. lpp.),

- Padomes 1997. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 2216/97 (OV L 305, 8.11.1997., 1. lpp.),

- Padomes 1999. gada 10. maija Regula (EK) Nr. 1110/1999 (OV L 135, 29.5.1999., 1. lpp.),

- Padomes 2001. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 2433/2001 (OV L 329, 14.12.2001., 4. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA

KOPSAVILKUMS

PIRMĀ DAĻA — IEVADA NOTEIKUMI

I sadaļa — Vispārīgi noteikumi

A. Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi

B. Vispārīgi noteikumi par nodokļiem

C. Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem

II sadaļa — Īpaši noteikumi

A. Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām

B. Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos

C. Farmaceitiskie produkti

D. Nodokļa standartlikme

E. Tara un iepakojums

F. Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

Norādes, saīsinājumi un apzīmējumi

Papildu mērvienības

OTRĀ DAĻA — MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

Nodaļa

1. Dzīvi dzīvnieki

2. Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

3. Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

4. Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

5. Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

6. Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

7. Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

8. Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

9. Kafija, tēja, mate un garšvielas

10. Graudaugu produkti

11. Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis

Nodaļa

12. Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un lopbarība

13. Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

14. Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

15. Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

16. Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

17. Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

18. Kakao un kakao izstrādājumi

19. Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

20. Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

21. Dažādi pārtikas produkti

22. Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis

23. Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

24. Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

25. Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements

26. Rūdas, sārņi un pelni

27. Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski

28. Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi

29. Organiskās ķīmiskās vielas

Nodaļa

30. Farmaceitiskie produkti

31. Mēslošanas līdzekļi

32. Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

33. Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

34. Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

35. Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

36. Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

37. Foto un kino preces

38. Dažādi ķīmiski produkti

39. Plastmasas un to izstrādājumi

40. Kaučuks un tā izstrādājumi

41. Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda

42. Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

43. Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

44. Koks un koka izstrādājumi; kokogle

45. Korķis un korķa izstrādājumi

46. Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

47. Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

48. Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi

Nodaļa

49. Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni

50. Zīds

51. Vilna, smalka vai rupja spalva; astru dzija un austi audumi

52. Kokvilna

53. Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

54. Ķīmiskie pavedieni

55. Ķīmiskās štāpeļšķiedras

56. Vate, tūba un filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un to izstrādājumi

57. Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas

58. Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

59. Impregnētas, pārklātas vai laminētas tekstildrānas; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

60. Trikotāžas drānas

61. Trikotāžas apģērba gabali un apģērba piederumi

62. Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav no trikotāžas

63. Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

64. Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

65. Galvassegas un to daļas

66. Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas

67. Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Nodaļa

68. Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

69. Keramikas izstrādājumi

70. Stikls un stikla izstrādājumi

71. Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

72. Dzelzs un tērauds

73. Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74. Varš un tā izstrādājumi

75. Niķelis un tā izstrādājumi

76. Alumīnijs un tā izstrādājumi

77. (Rezervēta iespējamiem harmonizētās sistēmas papildinājumiem)

78. Svins un tā izstrādājumi

79. Cinks un tā izstrādājumi

80. Alva un tās izstrādājumi

81. Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

82. Parasto metālu darbarīki, ierīces, griešanas rīki un galda piederumi; to detaļas no parastā metāla

83. Dažādi parasto metālu izstrādājumi

84. Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas

85. Elektriski aparāti un iekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

Nodaļa

86. Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas

87. Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi

88. Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

89. Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

90. Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi

91. Pulksteņi un to detaļas

92. Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

93. Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

94. Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dekoratīvie spilveni un tamlīdzīgi pildīti mēbeļu piederumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamas būvkonstrukcijas

95. Rotaļlietas, izklaides un sporta inventārs; to daļas un piederumi

96. Dažādi rūpniecības izstrādājumi

97. Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

98. Veselas ražošanas iekārtas

99. (Rezervēta īpašām vajadzībām, ko nosaka Kopienas kompetentās iestādes)

TREŠĀ DAĻA — TARIFA PIELIKUMI

I sadaļa — Lauksaimniecības pielikumi

1. pielikums Lauksaimniecības komponentes (EA), cukura papildu nodokļi (AD S/Z) un miltu papildu nodokļi (AD F/M)

2. pielikums Produkti, kuriem piemēro iekļuves cenu

II sadaļa — Farmaceitiskas vielas, kam piemērojams beznodokļu režīms

3. pielikums Pasaules veselības organizācijas piešķirtie starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN) farmaceitiskām vielām, kas ir atbrīvotas no nodokļiem.

4. pielikums Salikteņu un vārdkopu daļas, kas kopā ar 3. pielikumā minētajiem INN apzīmē INN sāļus, esterus vai hidrātus; šiem sāļiem, esteriem un hidrātiem nodokli nepiemēro, ja tie ir klasificējami vienā HS sešciparu pozīcijā ar attiecīgajiem INN

5. pielikums INN sāļi, esteri un hidrāti, kurus neklasificē vienā HS pozīcijā ar attiecīgajiem INN un kuriem ir nodokļu atbrīvojums

6. pielikums Farmācijas starpprodukti, t.i., farmācijas izstrādājumu ražošanā izmantojami savienojumi, kuriem ir nodokļu atbrīvojums

III sadaļa — Kvotas

7. pielikums PTO tarifa kvotas, ko var atklāt Kopienas kompetentās iestādes

IV sadaļa — Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

8. pielikums Patēriņam nederīgas preces (denaturantu saraksts)

9. pielikums Sertifikāti

PIRMĀ DAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

A. Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi

Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem.

1. Sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi.

2. a) Jebkura norāde uz kādu preci pozīcijas ierakstā attiecas arī uz negatavām vai nepabeigtām precēm, ja uzrādāmajām precēm piemīt gatavas vai pabeigtas preces pamatīpašības. Tāda atsauce attiecas arī uz gatavām vai pabeigtām precēm (vai precēm, kas saskaņā ar šo noteikumu klasificējamas kā gatavas vai pabeigtas), ja tās uzrāda nesaliktas vai izjauktas.

b) Jebkura atsauce uz kādu materiālu vai vielu pozīcijā attiecas arī uz šā materiāla vai vielas sajaukumu vai apvienojumu ar citiem materiāliem vai vielām. Jebkura atsauce uz precēm no noteikta materiāla vai vielas attiecas uz precēm, kas no šā materiāla vai vielas izgatavotas pilnīgi vai daļēji. Preces, kas izgatavotas no vairākiem materiāliem vai vielām, klasificē atbilstīgi 3. noteikumam.

3. Ja, piemērojot 2. noteikuma b) punktu, vai cita iemesla dēļ preces pēc pirmā acu uzmetiena var klasificēt divās vai vairākās pozīcijās, klasifikāciju izdara šādi:

a) priekšroku dod pozīcijai, kurā ir konkrētāks preces apraksts, nevis pozīcijām, kurās preces apraksts ir vispārīgāks. Ja tomēr katra no divām vai vairākām pozīcijām attiecas tikai uz daļu materiālu vai vielu, kas ietilpst jauktās vai saliktās precēs, vai arī tikai uz atsevišķām sastāvdaļām mazumtirdzniecības komplektos, tad šādas pozīcijas uzskata par vienlīdz konkrētām pat tad, ja kādā no tām preču apraksts ir pilnīgāks vai precīzāks;

b) ja sajaukumus, saliktas preces, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem vai sastāv no dažādiem komponentiem, kā arī preces, kas iesaiņotas komplektos mazumtirdzniecībai, nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) punktam, tās klasificē pēc materiāliem vai sastāvdaļām, kas nosaka preces pamatīpašības, ja vien šo principu iespējams piemērot;

c) ja preces nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) vai b) apakšpunktam, tās klasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām.

4. Preces, kuras nevar klasificēt pēc iepriekš minētajiem noteikumiem, klasificē visradniecīgāko preču pozīcijā.

5. Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem attiecībā uz tajos minētajām precēm jāievēro arī šādi noteikumi:

a) fotoaparātu, mūzikas instrumentu, ieroču, rasēšanas piederumu vai kaklarotu futrāļus, makstis un tamlīdzīgu iesaiņojumu, kam ir īpaša forma un kas paredzēts ilgstošai konkrētu priekšmetu glabāšanai, kurus uzrāda kopā ar šiem priekšmetiem, klasificē kopā ar šiem priekšmetiem, ja tos parasti pārdod šādā iesaiņojumā. Šis noteikums neattiecas uz iepakojumu, kas piešķir pamatīpašības visam izstrādājumam;

b) ievērojot šā punkta a) apakšpunktu, iepakojumu un taru [1], kurā ir preces, klasificē kopā ar precēm, ja attiecīgās preces parasti šādi iepako. Šis noteikums tomēr nav saistošs, ja skaidri redzams, ka iepakojums vai tara derīga vairākkārtējai izmantošanai.

6. Juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir tikai viena līmeņa apakšpozīcijas. Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.

B. Vispārīgi noteikumi par nodokļiem

1. Muitas nodoklis, kas piemērojams ievestām precēm, kuru izcelsme ir valstīs, kuras ir Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību līgumslēdzējas puses vai ar kurām Eiropas Kopiena noslēgusi līgumus, kuros ietverta klauzula par vislielākās labvēlības tarifu, ir līgtā likme, kas norādīta nodokļu saraksta 3. slejā. Ja kontekstā nav paredzēts citādi, līgtās likmes piemērojamas precēm, kas nav iepriekšminētās preces un kuras ieved no jebkuras trešās valsts.

Līgtās nodokļu likmes, kas norādītas 3. slejā, piemēro no 2004. gada 1. janvāra.

Ja autonomās nodokļu likmes ir zemākas par līgtajām nodokļu likmēm, piemēro autonomās likmes, kas norādītas zemsvītras piezīmē.

2. Šās daļas 1. punktu nepiemēro, ja attiecībā uz konkrētu valstu izcelsmes precēm ir noteikti īpaši autonomie muitas nodokļi vai saskaņā ar spēkā esošiem nolīgumiem ir piemērojamas preferenciālas muitas nodokļu likmes.

3. Šās daļas 1. un 2. punkts neliedz dalībvalstīm piemērot citādus muitas nodokļus, kas atšķiras no kopējā muitas tarifa, ja šādu nodokļu piemērošana atbilst Kopienas tiesībām.

4. Nodokļi, kas izteikti procentos, ir procentuālie nodokļi.

5. Apzīmējums "EA" norāda, ka par attiecīgajām precēm iekasējama "lauksaimniecības komponente", kas noteikta saskaņā ar 1. pielikumu.

6. Apzīmējums "AD S/Z" vai "AD F/M" 17.–19. nodaļā norāda, ka nodokļa maksimālo likmi veido procentuālais nodoklis, kam pieskaita papildu nodokli attiecībā uz dažiem cukura veidiem vai miltiem. Šo papildu nodokli nosaka saskaņā ar 1. pielikuma noteikumiem.

7. Regulas 22. nodaļā apzīmējums "€/% vol/hl" nozīmē, ka ir jāaprēķina īpašs eiro izteikts nodoklis par katru spirta tilpumkoncentrācijas procentu hektolitrā. Tādējādi dzērienam ar spirta tilpumkoncentrāciju 40 tilp. %, nodokli uzliek šādi:

- "€ 1/% vol/hl" = € 1 × 40, tātad nodoklis par hektolitru ir € 40, vai

- "€ 1/% vol/hl + € 5/hl" = € 1 × 40 + € 5, tātad nodoklis par hektolitru ir € 45.

Ja papildus ir uzrādīta arī minimālā (MIN) vērtība, piemēram, "€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl", tas nozīmē, ka nodoklis, ko aprēķina pēc iepriekšminētā principa, jāsalīdzina ar minimālo nodokli, piemēram, "€ 9/hl", un tad piemēro augstāko no šiem abiem.

C. Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem

1. Ja vien nav paredzēts citādi, noteikumus attiecībā uz muitas vērtību piemēro, lai noteiktu ne tikai vērtību procentuālo muitas nodokļu aprēķināšanai, bet arī vērtības, uz kurām atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu.

2. Ja precēm nodokļus uzliek atbilstīgi šo preču svaram, muitojamais svars un svars, uz kuru atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu, ir:

a) ja minēts "bruto svars", tad tas ir preču un visa iepakojuma un taras kopsvars;

b) ja minēts "tīrais svars" vai vienkārši "svars", tad tas ir preču svars bez kāda iepakojuma vai taras.

3. Eiro vērtību attiecīgās valsts valūtā dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 [2] (še turpmāk "nepievienojušās dalībvalstis"), nosaka atbilstīgi 18. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 [3], kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 82/97 [4].

4. Preces, kuras var pretendēt uz labvēlīgu tarifa režīmu to galapatēriņa dēļ:

Ja īpašam galapatēriņam paredzētām precēm saskaņā ar galapatēriņa režīmu piemērojamais ievedmuitas nodoklis nav zemāks par nodokli, ko precēm piemērotu pretējā gadījumā, minētās preces klasificē KN kodā, kas attiecas uz galapatēriņu, un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993.) 291.–300. pantu nepiemēro.

II SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI

A. Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām

1. Muitas nodokļus atceļ precēm, ar ko paredzēts apgādāt kuģus vai citus kuģošanas līdzekļus, kuri uzskaitīti tālāk dotajā sarakstā, šādu transporta līdzekļu izbūvei, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas šādu kuģu vai citu kuģošanas līdzekļu iekārtai vai aprīkojumam.

2. Muitas nodokļus atceļ:

a) precēm, ko paredzēts iestrādāt urbšanas vai ieguves platformās:

1) stacionārās, kas darbojas dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos vai ārpus tiem un minētas apakšpozīcijā ex843049, vai

2) peldošās vai zemūdens platformās, kas minētas apakšpozīcijā ex890520,

ja šīs preces izmanto šādu urbumu vai ieguves platformu būvēšanai, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas minēto platformu aprīkojumam.

Tādas preces kā dzinēju degviela, smērvielas un gāze, kas vajadzīgas tādu mašīnu un aparātu darbināšanai, kurus neizmanto pastāvīgi un kuri nav platformu sastāvdaļa, bet kurus tomēr izmanto platformu būvēšanai, remontam, apkopei, pārbūvei vai aprīkošanai, arī uzskata par precēm, kuras paredzēts iestrādāt urbumu vai ieguves platformās;

b) caurulēm, kabeļiem un to savienotājdaļām, kas saista šīs urbumu vai ieguves platformas ar cietzemi.

KN kodsApraksts8901Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru vai preču pārvadāšanai:890110pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji:89011010jūras890120tankkuģi:89012010jūras890130refrižeratorkuģi, izņemot apakšpozīcijā 890120 minētos:89013010jūras890190citi kuģošanas līdzekļi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai:89019010jūras890200Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai:jūras:89020012kuru bruto tonnāža pārsniedz 25089020018kuru bruto tonnāža nepārsniedz 2508903Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas:citādas890391buru laivas, arī motorjahtas:89039110jūras890392motorlaivas, izņemot motorlaivas ar piekarināmo motoru:89039210jūras890400Velkoņi un stūmējkuģi:89040010velkoņistūmējkuģi:89040091jūras8905Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas:890510bagarkuģi:89051010jūras890590citādi:89059010jūras8906Citādi kuģošanas līdzekļi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas:89061000karakuģicitādi:89069010jūras

3. Nodokļus atceļ saskaņā ar attiecīgos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu šādu preču izmantošanu muitas kontrolē.

B. Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos

1. Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro:

- civilajiem gaisa kuģiem,

- dažām precēm, ko izmanto civilajos gaisa kuģos, vai ko iestrādā tajos to ražošanas, remonta, apkopes, pārbūves, pārveides vai konversijas procesā,

- lidotāju zemes trenažieriem un to daļām, civilām vajadzībām.

Uz šīm precēm attiecas apakšpozīcija

[5]

ar šādu zemsvītras piezīmi:

"Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 291.–300. pantu un vēlākos grozījumus). Sk. arī ievada noteikumu II sadaļas B punktu."

2. "Civilie gaisa kuģi" 1. punktā ir gaisa kuģi, kurus neizmanto dalībvalstu militāros vai tamlīdzīgos dienestos un kuriem nav militāra vai necivila reģistrācija.

Piemērojot 1. punkta otro ievilkumu, izteiciens "izmantošanai civilajā aviācijā" visās attiecīgajās apakšpozīcijās [6] attiecas arī uz precēm, ko izmanto lidotāju zemes trenažieros civilām vajadzībām.

C. Farmaceitiskie produkti

1. Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro šādu kategoriju farmaceitiskajiem produktiem:

i) 3. pielikumā uzskaitītām farmaceitiskām vielām, kurām piešķirti CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) un starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN);

ii) INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, ko apzīmē, apvienojot 3. pielikumā doto INN ar 4. pielikumā dotajām salikteņu un vārdkopu daļām, ar nosacījumu, ka šādus produktus klasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

iii) INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, kas uzskaitīti 5. pielikumā un ko neklasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

iv) 6. pielikumā uzskaitītiem farmācijas starpproduktiem, t.i., savienojumiem, ko izmanto tādu gatavo farmaceitisko produktu ražošanai, kuriem piešķirti CAS RN un ķīmiskie nosaukumi.

2. Īpaši gadījumi:

i) INN piešķirti tikai tām vielām, kas aprakstītas Pasaules veselības organizācijas (PVO) publicētajā ieteikto INN sarakstā. Ja ar INN apzīmēts mazāk vielu nekā ar CAS RN, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz tām vielām, kas apzīmētas ar INN;

ii) ja kāds 3. vai 6. pielikumā minēts produkts ir apzīmēts ar CAS RN, kas atbilst konkrētam izomēram, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz šo izomēru;

iii) INN divkāršajiem atvasinājumiem (sāļiem, esteriem un hidrātiem), kuru apzīmējumos apvieno 3. pielikumā norādīto INN ar kādu no 4. pielikumā norādītajām salikteņu vai vārdkopu daļām, beznodokļu režīmu piemēro ar nosacījumu, ka tos var klasificēt vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN:

piemērs: alanīnmetilesteris, hidrohlorīds;

iv) ja kāds no 3. pielikumā iekļautajiem INN ir sāls (vai esteris), tad ne uz vienu citu šim INN atbilstošās skābes sāli (vai esteri) beznodokļu režīms neattiecas:

piemērs: oksprenoātkālijs (INN): bez nodokļa

oksprenoātnātrijs: bez atbrīvojuma.

D. Nodokļa standartlikme

1. Muitas nodokli ar vienoto procentuālo likmi 3,5 % apmērā iekasē par precēm:

- sūtījumos, ko viena privātpersona sūta citai,

vai

- ceļotāju personīgajā bagāžā,

ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka.

Šo vienoto 3,5 % muitas nodokļa likmi piemēro ar nosacījumu, ka ievedmuitas nodoklim pakļaujamo preču vērtība nepārsniedz € 350 par vienu sūtījumu vai vienam ceļotājam.

Šādu vienotas likmes aprēķinu nepiemēro precēm, kas iekļautas 24. nodaļā un ietilpst sūtījumos vai ceļotāju personiskajā bagāžā tādos daudzumos, kas pārsniedz daudzumus, kuri paredzēti 31. vai 46. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 918/83 [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 355/94 [8].

2. Ievešanu neuzskata par ievešanu komerciālā nolūkā, ja:

a) attiecībā uz precēm sūtījumos, ko viena privātpersona sūta otrai:

- šādi sūtījumi nav regulāri,

- tajos ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personīgai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem,

- nosūtītājs sūta saņēmējam bez kādas samaksas;

b) attiecībā uz precēm ceļotāju personīgajā bagāžā:

- preces ir īpaša rakstura,

un

- ir tikai preces, kas paredzētas ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai vai domātas dāvināšanai; tādu preču raksturs un daudzums nedrīkst norādīt uz to, ka tās ieved komerciālā nolūkā.

3. Muitas nodokļa vienoto likmi nepiemēro precēm, ko ieved saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem, ja persona, kam ir tādas tiesības, pirms vienotās likmes piemērošanas lūgusi precēm piemērot attiecīgu muitas nodokli. Tādos gadījumos visām precēm sūtījumā piemēro attiecīgu ievedmuitas nodokli, neskarot beznodokļu ievešanu, ko paredz Regulas (EEK) Nr. 918/83 29.–31. pants un 45.–49. pants.

Šā punkta pirmajā daļā ievedmuitas nodokļi nozīmē gan muitas nodokli un tam līdzvērtīgus maksājumus, gan citus ievedmaksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu attiecībā uz dažām precēm, kuras iegūtas lauksaimniecības produktu pārstrādē.

4. Nepievienojušās dalībvalstis var noapaļot attiecīgajā valsts valūtā summu, ko iegūst, konvertējot € 350.

5. Nepievienojušās dalībvalstis € 350 atbilstošo vērtību savas valsts valūtā var saglabāt nemainītu, ja, izdarot ikgadējās korekcijas saskaņā ar 18. panta 2. punktu Regulā (EEK) Nr. 2913/92, pārrēķinātā summa pirms 4. punktā paredzētās noapaļošanas attiecīgās valsts valūtā mainās mazāk par 5 % vai ja summa samazinās.

E. Tara un iepakojums

Tarai un iepakojumam, kas minēti vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punkta a) un b) apakšpunktā un ko brīvā apgrozībā laiž reizē ar precēm, kas tajos iesaiņotas vai ir kopā ar tiem, piemēro tālāk izklāstītos noteikumus.

1. Ja taru un iepakojumu klasificē kopā ar precēm saskaņā ar vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punktu, tad:

a) tam piemēro tādu pašu muitas nodokļa likmi kā precēm:

- ja attiecīgajām precēm piemēro procentuālo muitas nodokli vai

- ja to iekļauj muitojamajā preču svarā;

b) tam nepiemēro muitas nodokli:

- ja attiecīgajām precēm ir ievedmuitas atbrīvojums vai

- ja precēm nodokli piemēro citādi nekā pēc svara vai vērtības, vai

- ja taras un iepakojuma svaru neiekļauj muitojamajā preču svarā.

2. Ja tarā un iepakojumā, uz ko attiecas 1. punkta a) un b) apakšpunkts, vai kopā ar tiem ir preces, uz kurām attiecas vairāki dažādi tarifa apraksti, šādas taras un iepakojuma svaru vai vērtību muitojamā svara vai vērtības noteikšanas nolūkos sadala visām minētajām precēm proporcionāli preču svaram vai vērtībai.

F. Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

1. Saskaņā ar atsevišķiem nosacījumiem labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ ir paredzēts:

- patēriņam nederīgām precēm,

- sēklas materiālam,

- sietaudumiem negatavā veidā,

- dažu veidu svaigām galda vīnogām, siera fondī, tokajietim, tabakai un nitrātam.

Uz šīm precēm attiecas apakšpozīcija

[9]

ar šādu zemsvītras piezīmi:

"Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar ievada noteikumu II sadaļas F punktā paredzētajiem nosacījumiem."

2. Patēriņam nederīgas preces, kurām labvēlīgs tarifa režīms ir piešķirts to rakstura dēļ, ir uzskaitītas 8. pielikumā ar norādi uz pozīciju, kurā tās ir klasificētas, kopā ar izmantoto denaturantu aprakstu un daudzumiem. Šādas preces pieņem par patēriņam nederīgām, ja denaturējamās preces un denaturanti ir viendabīgs maisījums un to atdalīšana nav ekonomiski izdevīga.

3. Turpmāk uzskaitītās preces klasificē attiecīgās pozīcijās sēklu materiālam vai sējai ar nosacījumu, ka preces atbilst attiecīgiem Kopienas noteikumiem:

- attiecībā uz cukurkukurūzu, speltas kviešiem, kukurūzas hibrīdiem, rīsu un sorgo (Padomes Direktīva 66/402/EEK [10],

- attiecībā uz sēklas kartupeļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/56/EK [11],

- attiecībā uz eļļas augu sēklām un eļļas augu augļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīva 2002/57/EK [12].

Ja cukurkukurūzas hibrīdi, speltas kvieši, kukurūzas hibrīdi, rīss, sorgo hibrīds vai eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi ir tādi, kam lauksaimniecības noteikumi nav piemērojami, labvēlīgu tarifa režīmu to rakstura dēļ piešķir ar nosacījumu, ka ir konstatēts, ka preces patiešām ir paredzētas sējai.

4. Sietaudumam negatavā veidā labvēlīgu tarifa režīmu piešķir ar nosacījumu, ka preces ir neizdzēšami marķētas, tā lai tās varētu identificēt kā paredzētas sijāšanai vai tamlīdzīgām rūpnieciskām vajadzībām.

5. Svaigām galda vīnogām, siera fondī, tokajietim, tabakai un nitrātam labvēlīgu tarifa režīmu piešķir, ja ir uzrādīts pienācīgi apstiprināts sertifikāts. Konkrētie noteikumi, kas piemērojami, un sertifikātu paraugi ir iekļauti 9. pielikumā.

NORĀDES, SAĪSINĀJUMI UN APZĪMĒJUMI

★ Attiecas uz jauniem kodiem

▪ Attiecas uz kodiem, kas lietoti iepriekšējā gadā, bet ar atšķirīgu piemērošanas jomu

AD F/M Miltu papildu nodoklis

AD S/Z Cukura papildu nodoklis

b/f Pudeles/flakoni

cm/s Centimetri sekundē

EA Lauksaimniecības komponente

€ Eiro

INN Starptautiskais nepatentētais nosaukums

INNM Pārveidots starptautiskais nepatentētais nosaukums

ISO Starptautiskā standartizācijas organizācija

Kbit 1024 biti

kg/br Bruto kilograms

kg/net Neto kilograms

kg/net eda Kilograms sausā tīrsvara

100 kg/net mas Simts neto kilogrami sausnas

MAX Maksimālā vērtība

Mbit 1048576 biti

MIN Minimālā vērtība

ml/g Mililitri vienā gramā

RON Pētnieciskais oktānskaitlis

Piezīme:

Pozīcijas numurs, kas muitas nodokļu saraksta 1. slejā likts kvadrātiekavās, norāda, ka šī pozīcija ir svītrota (piemēram, pozīcija [1519])

PAPILDU MĒRVIENĪBAS

c/k Karāti (1 metriskais karāts = 2 × 10-4 kg)

ce/el Elementu skaits

ct/l Kravnesība tonnās [13]

g Grams

gi F/S Sabrūkošo izotopu grams

GT Bruto tonnāža

kg C5H14ClNO Kilograms holīna hlorīda

kg H2O2 Kilograms ūdeņraža peroksīda

kg K2O Kilograms kālija oksīda

kg KOH Kilograms kālija hidroksīda (kaustiskā potaša)

kg met.am. Kilograms metilamīnu

kg N Kilograms slāpekļa

kg NaOH Kilograms nātrija hidroksīda (kaustiskās sodas)

kg/net eda Kilograms sausā tīrsvara

kg P2O5 Kilograms fosfora (V) oksīda

kg 90 % sdt Kilograms 90 % sausas vielas

kg U Kilograms urāna

1000 kWh Tūkstoš kilovatstundas

l Litrs

1000 l Tūkstoš litri

l alc. 100 % Litrs tīra (100 %) spirta

m Metrs

m2 Kvadrātmetrs

m3 Kubikmetrs

1000 m3 Tūkstoš kubikmetri

pa Pāru skaits

p/st Vienību skaits

100 p/st Simts vienības

1000 p/st Tūkstoš vienības

TJ Teradžouls (bruto siltumietilpība)

OTRĀ DAĻA

MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

I SADAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Piezīmes

1. Šajā sadaļā atsauces uz konkrētām dzīvnieku dzimtām un sugām attiecas arī uz šās dzimtas vai sugas dzīvnieku mazuļiem, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

2. Apzīmējums "žāvēti" visā nomenklatūrā attiecas arī uz produktiem, kas dehidrēti, iztvaicēti vai saldējot kaltēti, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

1. NODAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI

Piezīme

1. Šajā nodaļā ietilpst visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a) zivis un vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus, kas ietverti pozīcijās 0301, 0306 vai 0307;

b) mikroorganismu kultūras un citus produktus, kas ietverti pozīcijā 3002, un

c) dzīvniekus, kas ietverti pozīcijā 9508.

2. NODAĻA

GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

Piezīme

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) produkti, kas minēti pozīcijā 0201–0208 vai 0210 un nav piemēroti vai derīgi pārtikai;

b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (pozīcija 0504) un dzīvnieku asinis (pozīcija 0511 vai 3002), un

c) dzīvnieku tauki, izņemot pozīcijas 0209 produktus (15. nodaļa).

Papildu piezīmes

1. A. Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a) "liellopu liemeņi" apakšpozīcijās 020110 un 020210 ir veseli nokauto lopu liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvu vai bez tās, ar nagiem vai bez tiem un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez nagiem, tiem jābūt nocirstiem karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā; "liemenī" ietilpst liemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar ne mazāk kā 10 ribu pāriem;

b) "liellopu pusliemeņi" apakšpozīcijās 020110 un 020210 ir produkti, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru, "pusliemenis" ir liemeņa puses priekšējā daļa, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls un plecis, ar vairāk nekā 10 ribām;

c) rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas apakšpozīcijās 02012020 un 02022010 ir gabali, kurus veido:

- liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, kas nocirstas pie 10. ribas, un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie trešās ribas, vai

- liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci un kopā ar visu sānu gabalu un krūtsgabalu, kas nocirstas pie piektās ribas; un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie astotās ribas.

Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas, no kā sastāv "rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas", jāieved vienā reizē un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru; svara atšķirība starp sūtījuma abām daļām tomēr ir pieļaujama, ja tā nepārsniedz 5 % no smagākās daļas (liemeņa priekšējās vai pakaļējās ceturtdaļas) svara;

d) "nesadalītas priekšējās ceturtdaļas" apakšpozīcijā 02012030 un 02022030 ir liemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 pāriem ribu, bet ne vairāk kā ar 10 pāriem ribu (pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt veseliem, pārējie var būt sacirsti), ar pakrūti vai bez tās;

e) "sadalītas priekšējās ceturtdaļas" apakšpozīcijā 02012030 un 02022030 ir pusliemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 ribām, bet ne vairāk kā ar 10 ribām (pirmajām četrām ribām jābūt veselām, pārējās var būt sacirstas), ar pakrūti vai bez tās;

f) "nesadalītas pakaļējās ceturtdaļas" apakšpozīcijā 02012050 un 02022050 ir liemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ieskaitot fileju, ar vismaz trijiem pāriem veselu vai sacirstu ribu, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

g) "sadalītas pakaļējās ceturtdaļas" apakšpozīcijā 02012050 un 02022050 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ar vismaz trijām veselām vai sacirstām ribām, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

h) 11. "pakrūtes gabals un pleca gabals" apakšpozīcijā 02023050 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas muguras daļa ar pleča augšējo daļu, ko iegūst no liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar vismaz 4, bet ne vairāk par 10 ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas.

22. "krūšu gabals" apakšpozīcijā 02023050 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšu gabala augšējo un apakšējo daļu.

B. Produkti, uz kuriem attiecas šās nodaļas 1. piezīmes A punkta a)–g) apakšpunkts, var būt kopā ar mugurkaulāju vai bez tā.

C. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaulāja. Ja mugurkaulājs ir atdalīts, vērā ņem tikai tās veselās vai sacirstās ribas, kuras pretējā gadījumā būtu tieši piestiprinātas pie mugurkaulāja.

2. A. Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi vai pusliemeņi" apakšpozīcijā 02031110 un 02032110 ir mājas cūku liemeņi pēc asiņu notecināšanas un iekšu izņemšanas, pēc saru un nagu noņemšanas; pusliemeni iegūst, sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru, pa vai gar krūšu kaulu un caur sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzes centru. Šie liemeņi un pusliemeņi var būt ar galvu vai bez galvas, ar žokli, kājiņām, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez minētajām daļām. Pusliemeņi var būt ar mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēli vai bez šīm daļām. Sivēnmāšu liemeņi vai pusliemeņi var būt ar piena dziedzeriem vai bez tiem;

b) "šķiņķi (gurni)" apakšpozīcijās 02031211, 02032211, 02101111 un 02101131 ir pusliemeņa pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Šķiņķi (gurnu) atdala no pusliemeņa pārējās daļas pa līniju, kas ietver ne vairāk kā pēdējo jostas skriemeli;

c) "priekšējās daļas" apakšpozīcijās 02031911, 02032911, 02101930 un 02101960 ir pusliemeņa galvas daļa (priekša) bez galvas, ar žokli, ieskaitot kaulus, vai bez tā, ar kājiņām, apakšcisku, ādu un speķi vai bez šīm daļām.

Priekšējo daļu no pusliemeņa pārējās daļas atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.

Priekšējās daļas mugurdaļu ar lāpstiņu un muskuļu gaļu (kakla daļa svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa) vai bez tās uzskata par muguras gabala izcirtni, ja tā ir atdalīta no priekšējās daļas apakšējās (vēdera) daļas pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

d) "pleči" apakšpozīcijās 02031219, 02032219, 02101119 un 02101139 ir priekšējās daļas apakšējā daļa ar lāpstiņu un muskuļu gaļu vai bez tās, ar kauliem, ar kājiņām, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Lāpstiņu ar tai piegulošo muskuļu gaļu, ko uzrāda atsevišķi, ietver šajā apakšpozīcijā kā daļu no pleča;

e) "garie muguras gabali" apakšpozīcijās 02031913, 02032913, 02101940 un 02101970 ir pusliemeņa augšējā daļa no pirmā kakla skriemeļa līdz astes skriemeļiem, ieskaitot kaulus, ar fileju, lāpstiņu, speķi, ādu vai bez šīm daļām.

Garo muguras gabalu atdala no pusliemeņa pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

f) "vēderdaļas" apakšpozīcijās 02031915, 02032915, 02101211 un 02101219 ir pusliemeņa apakšējā daļa starp šķiņķi (gurnu) un pleci, parasti saukta par "cauraugušu", ar kauliem vai bez tiem, bet ar ādu un speķi;

g) "bekona sāni" apakšpozīcijā 02101910 ir cūku pusliemeņi bez galvas, vaigiem, vaigu apakšām, kājiņām, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšu kaula, mugurkaulāja, iegurņa kaula un diafragmas;

h) "pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)" apakšpozīcijā 02101910 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa;

ij) "3/4 pusliemeņi" apakšpozīcijā 02101920 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez priekšējās daļas;

k) "viducis" apakšpozīcijā 02101920 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa un priekšējās daļas.

Šajā apakšpozīcijā ietilpst arī viduča izcirtņi ar muguras un vēdera gabalu audiem samērīgā attiecībā pret visu cūkas liemeņa vidusdaļu.

B. Izcirtņu daļas, kas minētas 2. piezīmes A punkta f) apakšpunktā, ietilpst tajās pašās apakšpozīcijās tikai tad, ja tām ir klāt āda un speķis.

Ja izcirtņi, kas minēti apakšpozīcijās 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 un 02101960, ir iegūti no bekona sāniem, no kuriem jau ir atdalīti 2. piezīmes A punkta g) apakšpunktā norādītie kauli, tad griezuma līnijas ir tādas pašas, kādas attiecīgi noteiktas 2.piezīmes A punkta b), c) un d) apakšpunktā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.

C. Apakšpozīcijās 02064920 un 02109949 īpaši ietveramas mājas cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, un to daļas.

Galvu no pārējā pusliemeņa atdala šādi:

- ar taisnu cirtienu paralēli galvaskausam vai

- ar cirtienu paralēli galvaskausam līdz acu līmenim un tad novirzot uz galvas priekšdaļu, tādējādi atstājot žokli pie pusliemeņa.

Vaigi, šņukurs un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, jo īpaši aizmugurējā daļā, uzskatāmi par galvas daļām. Priekšējās daļas atkaulotās gaļas gabalus, ko uzrāda atsevišķi (ieskaitot krūts priekšdaļu), attiecīgi klasificējama apakšpozīcijās 02031955, 02032955, 02101951 vai 02101981.

D. Apakšpozīcijās 02090011 un 02090019"cūkas speķis" ir taukaudi, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, neatkarīgi no tā, no kuras liemeņa daļas tie iegūti; jebkurā gadījumā taukaudu svaram jābūt lielākam par ādas svaru.

Šajās apakšpozīcijās ietverts arī cūku speķis, kas atdalīts no ādas.

E. Apakšpozīcijās 02101131, 02101139, 02101219 un 02101960–02101989 izstrādājumus, kuros ūdens/olbaltumvielu attiecība ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs × 6,25), uzskata par "žāvētiem vai kūpinātiem". Slāpekļa saturu nosaka pēc metodes ISO 937-1978.

3. A. Pozīcijā 0204 turpmāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi" apakšpozīcijās 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 un 02045051 ir nokauto lopu veseli liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvām vai bez tām, ar kājiņām vai bez tām un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez kājiņām, tām jābūt nocirstām karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā;

b) "pusliemeņi" apakšpozīcijās 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 un 02045051 ir produkts, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru;

c) "īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas" apakšpozīcijās 02042210, 02044210, 02045013 un 02045053 ir liemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un pleci, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz pieciem, bet ne vairāk kā septiņiem pāriem veselu vai sacirstu ribu;

d) "īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas" apakšpozīcijās 02042210, 02044210, 02045013 un 02045053 ir pusliemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un plečiem, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz piecām, bet ne vairāk kā septiņām veselām vai sacirstām ribām;

e) "muguras gabali un/vai pakaļgali" apakšpozīcijās 02042230, 02044230, 02045015 un 02045055 ir liemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

f) "muguras gabali un/vai pakaļgali" apakšpozīcijās 02042230, 02044230, 02045015 un 02045055 ir pusliemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas, ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

g) "kājas" apakšpozīcijās 02042250, 02044250, 02045019 un 02045059 ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un kājām, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei;

h) "kājas" apakšpozīcijās 02042250, 02044250, 02045019 un 02045059 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem un kāju, kas nocirstas taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei.

B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 3. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.

4. Šādiem apzīmējumiem tiek piešķirta šāda nozīme:

a) "mājputnu gabali ar kauliem" apakšpozīcijās 02071320–02071360, 02071420–02071460, 02072620–02072670, 02072720–02072770, 02073521–02073563 un 02073621–02073663 ir minētie gabali ar visiem kauliem.

Mājputnu gabali, kas minēti a) apakšpunktā un kuri ir daļēji atkauloti, ietverti apakšpozīcijās 02071370, 02071470, 02072680, 02073579 vai 02073679;

b) "puses" apakšpozīcijās 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02073521, 02073523, 02073525, 02073621, 02073623 un 02073625 ir mājputnu liemeņu puses, kas iegūtas ar garengriezumu plaknē pa krūšu kaulu un mugurkaulu;

c) "ceturtdaļas" apakšpozīcijās 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02073521, 02073523, 02073525, 02073621, 02073623 un 02073625 ir stilbiņu ceturtdaļas vai krūtsgabalu ceturtdaļas, kas iegūtas, pārgriežot pusi šķērsvirzienā;

d) "veseli spārni, ar spārnu galiem vai bez tiem" apakšpozīcijās 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02073531 un 02073631 ir mājputnu gabali, kas sastāv no pleca un spārna daļas kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali, ietverot karpālos kaulus, var būt un var nebūt nogriezti. Griezienus izdara locītavu vietās;

e) "krūtiņas" apakšpozīcijās 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02073551, 02073553, 02073651 un 02073653 ir mājputnu gabali, kas sastāv no krūšu kaula un ribām, kuras ir abās krūšu kaula pusēs, kopā ar apkārtējo muskulatūru;

f) "stilbiņi" apakšpozīcijās 02071360, 02071460, 02073561, 02073563, 02073661 un 02073663 ir mājputnu gabali, kuros ietilpst ciskas kauls, stilba kauls un liela kauls kopā ar apkārtējo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

g) "tītaru stilbiņi" apakšpozīcijās 02072660 un 02072760 ir tītaru gabali, kas sastāv no stilba kaula un liela kaula kopā ar tos apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

h) "tītaru kājas, izņemot stilbiņus" apakšpozīcijās 02072670 un 02072770 ir tītaru gabali, kas sastāv no ciskas kaula kopā ar apņemošo muskulatūru vai no ciskas kaula, stilba kaula un liela kaula kopā ar apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

ij) "zosu vai pīļu liemeņi" apakšpozīcijās 02073571 un 02073671 ir zosis vai pīles, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām un kājām, ar izņemtiem liemeņa kauliem (krūšu kauls, ribas, mugurkauls un krustu kauls), bet ar ciskas kauliem, stilba kauliem un plecu kauliem.

5. Šajā nodaļā iekļautajiem maisījumiem piemēro šādu nodokļa likmi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) citādiem maisījumiem piemērojama tai sastāvdaļai noteiktā likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

6. a) uz termiski neapstrādātu gaļu ar piedevām attiecas 16. nodaļa; "gaļa ar piedevām" ir termiski neapstrādāta gaļa, kurai ar neapbruņotu aci redzamas vai skaidri sagaršojamas garšvielu piedevas ir iestrādātas produktā vai pārkaisītas visam produktam;

b) pozīcijas 0210 produkti, kuriem piedevas pievienotas gatavošanas procesā, jāklasificē minētajā pozīcijā, ja vien garšvielu pievienošana nav mainījusi produktu īpašības.

7. Pozīcijā 0210"sālīta gaļa un sālīti gaļas subprodukti vai gaļa un subprodukti sālījumā" ir gaļa un gaļas subprodukti, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli (kopējais sāls saturs vismaz 1,2 %).

3. NODAĻA

ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pozīcijas 0106 zīdītāji;

b) pozīcijas 0106 zīdītāju gaļa (pozīcija 0208 vai 0210);

c) beigtas zivis (ieskaitot to aknas un ikrus) un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (5. nodaļa); pārtikai nederīgi milti vai granulas no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (pozīcija 2301) un

d) kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (pozīcija 1604).

2. Šajā nodaļā "granulas" ir produkti, kas aglomerēti, tieši presējot, vai kuriem pievienots neliels daudzums saistvielu.

4. NODAĻA

PIENA PĀRSTRĀDES PRODUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS; DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1. Ar jēdzienu "piens" jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2. Pozīcijā 0405:

a) "sviests" ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai atjaunotais sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, ieskaitot konservētu sviestu), ko iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 95 %, piena beztauku sausnas — ne vairāk par 2 %, un ūdens saturs nepārsniedz 16 %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b) "piena tauku pasta" ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 %.

3. Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami pozīcijā 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a) piena tauku saturs sausnā ir 5 % vai vairāk;

b) sausna ir vismaz 70 % no svara, bet ne vairāk kā 85 %, un

c) tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4. Šajā nodaļā neietilpst:

a) produkti, kas iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (pozīcija 1702), un

b) albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (pozīcija 3502), un globulīni (pozīcija 3504).

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 040410"pārveidotās sūkalas" ir produkti, ko veido sūkalu sastāvdaļas, t.i., sūkalas, no kurām pilnīgi vai daļēji atdalīta laktoze, proteīni un minerālvielas, sūkalas, kurām pievienotas dabiskas sūkalu sastāvdaļas, un produkti, kas iegūti, sajaucot dabiskas sūkalu sastāvdaļas.

2. Apakšpozīcijā 040510"sviests" neattiecas uz atūdeņotu sviestu un kausētu bifeļmātes piena sviestu (apakšpozīcija 040590).

Papildu piezīmes

1. Tarifa likmes maisījumiem, kas ietilpst pozīcijās 0401–0406, piemērojamas šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

2. Apakšpozīcijās 04069002 un 04069003"veseli sieri" ir veseli sieri (siera galvas) ar šādu tīro svaru:

- Ementāles siers: ne mazāk par 60 kg, bet ne vairāk par 130 kg,

- Grijēras siers un Sbrinz: ne mazāk par 20 kg, bet ne vairāk par 45 kg,

- Bergkäse: ne mazāk par 20 kg, bet ne vairāk par 60 kg,

- Apencelles siers: ne mazāk par 6 kg, bet ne vairāk par 8 kg.

5. NODAĻA

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pārtikas produkti (kas nav zarnas, pūšļi un kuņği vai to gabali, un šķidras vai kaltētas dzīvnieku asinis);

b) ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot pozīcijā 0505 minētās, kā arī jēlādu atgriezumi un atkritumi, kas iekļauti pozīcijā 0511 (41. vai 43. nodaļā);

c) dzīvnieku materiāli tekstilrūpniecībai, izņemot astrus un to atlikumus (XI sadaļa), un

d) gatavi pušķi vai kūlīši suku vai slotu izgatavošanai (pozīcija 9603).

2. Pozīcijā 0501 matu šķirošanu pēc garuma (ja vien matu saknes daļas vai gali nav sastiprināti), neuzskata par apstrādi.

3. Visā nomenklatūrā ar terminu "ziloņkauls" jāsaprot ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežacūku ilkņi, degunradžu ragi un visādu dzīvnieku zobi.

4. Ar terminu "astri" visā nomenklatūrā jāsaprot zirgu vai liellopu krēpju vai astes sari.

II SADAĻA

AUGU VALSTS PRODUKTI

Piezīme

1. Šajā sadaļā "granulas" ir produkti, kas granulēti tieši ar spiedienu vai kam pievienota saistviela, kuras īpatsvars nepārsniedz 3 % masas.

6. NODAĻA

VEĢETĒJOŠI KOKI UN CITI AUGI; SĪPOLI, SAKNES UN TAMLĪDZĪGAS AUGU DAĻAS; GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI

Piezīmes

1. Ievērojot pozīcijas 0601 otro daļu, šajā nodaļā ietilpst tikai veģetējoši koki un augi (ieskaitot dārzeņu stādus), kurus parasti piegādā no dēstu audzētājiem vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem; tajā tomēr neietilpst kartupeļi, sīpoli, šalotes, ķiploki un pārējie 7. nodaļas produkti.

2. Norādes pozīcijā 0603 vai 0604 uz visām precēm jāsaprot kā norādes arī uz pušķiem, puķu groziem, vainagiem vai tamlīdzīgiem priekšmetiem, kas pilnīgi vai daļēji darināti no minētām precēm, neņemot vērā piederumus no citiem materiāliem. Minētajās pozīcijās tomēr neietilpst kolāžas un tamlīdzīgi dekori, kas minēti pozīcijā 9701.

7. NODAĻA

ĒDAMI DĀRZEŅI UN ATSEVIŠĶAS SAKNES UN BUMBUĻI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst pozīcijas 1214 lopbarības produkti.

2. Pozīcijās 0709–0712"dārzeņi" attiecas arī uz ēdamām sēnēm, trifelēm, olīvām, kaperiem, kabačiem, ķirbjiem, baklažāniem, cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata), Capsicum un Pimenta ģints dārzeņiem (dārzeņpipariem, smaržīgajiem pipariem u.tml.), fenheli, pētersīļiem, lapu kārveli, estragonu, kressalātiem un dārza majorānu (Majorana hortensis jeb Origanum majorana).

3. Pozīcijā 0712 ietilpst visi kaltētie dārzeņi, kas minēti pozīcijās 0701–0711, izņemot:

a) kaltētus lobītus pākšu dārzeņus (pozīcija 0713);

b) cukurkukurūzu pozīcijās 1102–1104 minētajos veidos;

c) kartupeļu miltus, pulveri, pārslas, granulas un zirnīšus (pozīcija 1105);

d) pozīcijas 0713 kaltētu pākšu dārzeņu miltus un pulveri (pozīcija 1106).

4. Šajā nodaļā tomēr nav ietverti kaltēti, grūsti vai malti Capsicum vai Pimenta ģints dārzeņi (pozīcija 0904).

Papildu piezīme

1. Apakšpozīcijā 07141010"miltu granulas" nozīmē granulas, pēc kuru izšķīdināšanas ūdenī vismaz 95 % no to masas, pārrēķinot sausnā, iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm acīm.

8. NODAĻA

ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst neēdami rieksti un augļi.

2. Dzesināti augļi un rieksti klasificējami tajās pašās pozīcijās, kurās klasificē atbilstošos svaigos augļus un riekstus.

3. Šajā nodaļā ietilpstošie žāvētie augļi vai rieksti var būt daļēji rehidrēti vai apstrādāti šādiem nolūkiem:

a) papildu konservēšanai vai stabilizēšanai (piemēram, mēreni karsējot, sulfurējot, pievienojot sorbīnskābi vai kālija sorbinātu);

b) izskata uzlabošanai vai saglabāšanai (piemēram, pievienojot augu eļļu vai nelielos daudzumos glikozes sīrupu);

ar nosacījumu, ka tie saglabā žāvētu augļu un riekstu īpašības.

Papildu piezīmes

Dažādu cukuru saturs izteikts, pārrēķinot saharozes saturu (cukura saturu) produktos, kas klasificēti šajā nodaļā atbilstīgi refraktometra rādījumiem (pēc metodikas, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 558/93 pielikumā) 20 °C temperatūrā, reizinot ar koeficientu 0,95.

Apakšpozīcijās 08119011, 08119031 un 08119085 jēdzienā "tropu augļi" ietilpst gvajaves, mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un pitahajas.

Apakšpozīcijās 08119011, 08119031, 08119085, 08129070 un 08135031 jēdzienā "tropu rieksti" ietilpst kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu un makadāmiju rieksti.

9. NODAĻA

KAFIJA, TĒJA, MATE UN GARŠVIELAS

Piezīmes

1. Produktu maisījumi, kas ietverti pozīcijās 0904–0910, klasificējami šādi:

a) divu vai vairāku vienas pozīcijas produktu maisījumi klasificējami tajā pašā pozīcijā, kurā klasificē attiecīgos produktus;

b) maisījumi, kas sastāv no diviem vai vairākiem dažādu pozīciju produktiem, klasificējami pozīcijā 0910.

Citu vielu piemaisījumi produktiem, kas ietverti pozīcijās 0904–0910 (vai maisījumiem, kas minēti a) vai b) apakšpunktā), neietekmē to klasifikāciju, ja vien iegūtie maisījumi saglabā tajos ietilpstošo produktu būtiskās īpašības. Citos gadījumos šādus maisījumus neklasificē šajā nodaļā; maisījumus, kas ir garšvielu maisījumi vai pikanto garšvielu maisījumi, klasificē pozīcijā 2103.

2. Šajā nodaļā neietilpst kubebas (Piper cubeba) un citi produkti, kas minēti pozīcijā 1211.

Papildu piezīme

Nosakot tarifa likmi 1. piezīmes a) punktā minētajiem maisījumiem, piemēro tā komponenta likmi, kuram tā ir visaugstākā.

10. NODAĻA

GRAUDAUGU PRODUKTI

Piezīmes

1. a) Šās nodaļas pozīcijās iekļautie produkti klasificējami šajās pozīcijās tikai tad, ja tajos ir graudi, arī vārpās vai stiebros;

b) šajā nodaļā neietilpst graudi, kas atsēnaloti vai citādi apstrādāti; lobīti, slīpēti, pulēti, glazēti, tvaicēti vai šķelti rīsi tomēr klasificējami pozīcijā 1006.

2. Pozīcijā 1005 neietilpst cukurkukurūza (7. nodaļa).

Piezīme par apakšpozīcijām

1. "Cietie kvieši" ir Triticum durum sugas kvieši un hibrīdi, kas iegūti, krustojot Triticum durum šķirnes, un kuriem ir tāds pats hromosomu skaits (28) kā šai sugai.

Papildu piezīmes

1. Turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "apaļgraudu rīsi" (apakšpozīcijas 10061021, 10061092, 10062011, 10062092, 10063021, 10063042, 10063061 un 10063092) ir rīsi, kuru graudi garumā nepārsniedz 5,2 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 2;

b) "vidējgraudu rīsi" (apakšpozīcijas 10061023, 10061094, 10062013, 10062094, 10063023, 10063044, 10063063 un 10063094) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 5,2 mm, bet nepārsniedz 6,0 mm, un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 3;

c) "garengraudu rīsi" (apakšpozīcijas 10061025, 10061027, 10061096, 10061098, 10062015, 10062017, 10062096, 10062098, 10063025, 10063027, 10063046, 10063048, 10063065, 10063067, 10063096 un 10063098) ir rīsi, kuru graudu garums pārsniedz 6,0 mm;

d) "nelobīti rīsi" (apakšpozīcijas 10061021, 10061023, 10061025, 10061027, 10061092, 10061094, 10061096 un 10061098) ir rīsi, kuriem pēc kulšanas ir saglabājusies miziņa;

e) "lobīti rīsi" (apakšpozīcijas 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 10062092, 10062094, 10062096 un 10062098) ir rīsi, kuriem ir atdalīta tikai miziņa. Piemēram, šis termins attiecināms uz rīsiem, ko tirdzniecībā apzīmē brown rice, cargo rice, loonzain un riso sbramato;

f) "daļēji slīpēti rīsi" (apakšpozīcijas 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063042, 10063044, 10063046 un 10063048) ir rīsi, kuriem atdalīta miziņa, daļa no dīgļa un visa vai daļa no augļapvalka ārējiem slāņiem, bet nav atdalīti iekšējie slāņi;

g) "pilnīgi noslīpēti rīsi" (apakšpozīcijas 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063092, 10063094, 10063096 un 10063098) ir rīsi, kuriem atdalīta miziņa, visi augļapvalka ārējie un iekšējie slāņi, viss dīglis garengraudu vai vidējgraudu rīsiem, vismaz daļa no dīgļa apaļgraudu rīsiem, bet kuriem gareniskās baltās rievas pieļaujamas ne vairāk kā uz 10 % graudu;

h) "šķeltie rīsi" (apakšpozīcija 100640) ir putraimi, kas garumā nepārsniedz trīs ceturtdaļas no veselu graudu vidējā garuma.

2. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā nodaļā, ir šāda:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

11. NODAĻA

MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKTI; IESALS; CIETES; INULĪNS; KVIEŠU LIPEKLIS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) grauzdēts iesals, ko izmanto par kafijas aizstājēju (pozīcija 0901 vai 2101);

b) pozīcijas 1901 milti, putraimi, rupja maluma milti vai cietes;

c) pozīcijas 1904 kukurūzas pārslas un pārējie izstrādājumi;

d) sagatavoti vai konservēti dārzeņi, kas minēti pozīcijā 2001, 2004 vai 2005;

e) farmaceitiski produkti (30. nodaļa) un

f) cietes, kam piemīt smaržvielu, kosmētisku līdzekļu vai ķermeņa kopšanas līdzekļu īpašības (33. nodaļa).

2. A. Miltrūpniecības izstrādājumi, kas minēti tālāk tabulā, ietverami šajā nodaļā tad, ja to sausnas masā:

a) cietes saturs (kas noteikts pēc modificētās Eversa polarimetriskās metodes) pārsniedz 2. ailē minēto; un

b) pelnvielu saturs (pēc minerālvielu piedevas samazināšanas) nepārsniedz 3. ailē minēto.

Pretējā gadījumā tos klasificē pozīcijā 2302. Graudaugu dīgļi — veseli, placināti, pārslās vai malti — tomēr vienmēr klasificējami pozīcijā 1104.

B. Produkti, kas ietverami šajā nodaļā atbilstīgi iepriekš minētajām prasībām, ietilpst pozīcijā 1101 vai 1102, ja caur pītu metāla sietu, kura acu lielumi norādīti tabulas 4. vai 5. ailē, izsijātā procentuālā daļa pēc svara nav mazāka par to, kas paredzēta attiecīgajiem graudaugu produktiem.

Pretējā gadījumā tos klasificē pozīcijā 1103 vai 1104.

Labība | Cietes saturs | Pelnvielu saturs | Caurlaidības norma sietā ar acojumu |

315 mikrometri (mikroni) | 500 mikrometri (mikroni) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

Kvieši un rudzi | 45 % | 2,5 % | 80 % | — |

Mieži | 45 % | 3 % | 80 % | — |

Auzas | 45 % | 5 % | 80 % | — |

Kukurūza un graudu sorgo | 45 % | 2 % | — | 90 % |

Rīsi | 45 % | 1,6 % | 80 % | — |

Griķi | 45 % | 4 % | 80 % | — |

Cita labība | 45 % | 2 % | 50 % | — |

3. Pozīcijā 1103"putraimi" un "rupja maluma milti" ir graudu sasmalcināšanas produkti, kuriem:

a) attiecībā uz kukurūzas izstrādājumiem caurlaidība pīta metāla sietā ar 2 mm acojumu ir vismaz 95 % masas;

b) attiecībā uz citiem graudaugu produktiem caurlaidība pīta metāla sietā ar 1,25 mm acojumu ir vismaz 95 % masas.

Papildu piezīmes

1. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā nodaļā, ir šāda:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

2. Pozīcijā 1106"milti", "rupja maluma milti" un "pulveris" ir produkti (izņemot sasmalcinātus kaltētus kokosriekstus), kas iegūti, samaļot vai citādi sasmalcinot pozīcijas 0713 kaltētus pākšu dārzeņus, pozīcijas 0714 sāgo, saknes vai bumbuļus vai 8. nodaļas produktus, kuriem:

a) attiecībā uz kaltētiem pākšu dārzeņiem, sāgo, saknēm, bumbuļiem un 8. nodaļas produktiem (izņemot pozīciju 0801 un 0802 riekstus) — vismaz 95 % masas izsijājas caur pītu metāla sietu ar 2 mm lielām acīm;

b) attiecībā uz pozīciju 0801 un 0802 riekstiem — vismaz 50 % masas izsijājas caur pītu metāla sietu ar 2,5 mm lielām acīm.

12. NODAĻA

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN EĻĻAS AUGU AUGĻI; DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN ĀRSTNIECĪBAS AUGI; SALMI UN RUPJĀ BARĪBA

Piezīmes

1. Pozīcijā 1207 ietilpst arī palmu rieksti un to kodoli, kokvilnas, rīcinauga, sēzama, sinepju, saflora, magoņu sēklas un sviestkoka rieksti. Tajā nav ietverti produkti, kas minēti pozīcijā 0801 vai 0802, un olīvas (7. vai 20. nodaļa).

2. Pozīcijā 1208 ietverti ne tikai neattaukoti milti un rupja maluma milti, bet arī daļēji attaukoti milti un rupja maluma milti vai daļēji attaukoti un pilnībā vai daļēji ar izspiesto eļļu bagātināti milti un rupja maluma milti. Tajā tomēr nav ietvertas atliekas, kas minētas pozīcijās 2304–2306.

3. Pozīcijā 1209 ietvertās biešu, stiebrzāļu un citu zālaugu sēklas, dārza puķu, dārzeņu, meža koku un augļu koku sēklas, vīķu (izņemot Vicia faba sugas) vai lupīnas sēklas uzskatāmas par "sēklām sējai".

Pozīcijā 1209 tomēr neietilpst šādu augu sēklas, pat ja tās paredzētas sēšanai:

a) pākšu dārzeņu vai cukurkukurūzas sēklas (7. nodaļa);

b) garšvielu vai citu 9. nodaļas produktu sēklas;

c) labības (10. nodaļa) sēkla vai

d) pozīcijās 1201–1207 vai 1211 minētie produkti.

4. Pozīcijā 1211 ietilpst arī šādi augi vai to daļas: parastais baziliks, gurķu mētra, žeņšeņs, izops, lakrica, visu sugu mētras, rozmarīns, rūta, ārstniecības salvija un vērmeles.

Pozīcijā 1211 tomēr neietilpst:

a) 30. nodaļas medikamenti;

b) 33. nodaļas parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi un

c) insekticīdi, fungicīdi, herbicīdi, dezinficējoši līdzekļi un tamlīdzīgi pozīcijas 3808 izstrādājumi.

5. Pozīcijā 1212"jūras aļģes un citādas aļģes" neattiecas uz:

a) neaktīvi pozīcijas 2102 vienšūnas organismi;

b) pozīcijas 3002 mikroorganismu kultūras, vai

c) pozīcijas 3101 vai 3105 mēslošanas līdzekļi.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 120510"rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu" ir rapšu vai ripšu sēklas, no kurām iegūst negaistošu eļļu, kuras erukskābes saturs nepārsniedz 2 %, un cieto komponentu, kas satur ne vairāk par 30 mikromoliem glikozinolātu vienā gramā.

13. NODAĻA

ŠELLAKA; SVEĶI UN CITAS AUGU SULAS UN EKSTRAKTI

Piezīme

1. Pozīcijā 1302 ietilpst arī lakricas, piretru, apiņu, alvejas ekstrakti un opijs.

Šajā pozīcijā neietilpst:

a) lakricas ekstrakts, kurā vairāk nekā 10 % no svara ir saharoze vai kas sagatavots kā konditorejas izstrādājums (pozīcija 1704);

b) iesala ekstrakts (pozīcija 1901);

c) kafijas, tējas vai mates ekstrakti (pozīcija 2101);

d) augu sulas vai ekstrakti, kas ir alkoholiski dzērieni (22. nodaļa);

e) kampars, glicirizīns vai citi pozīcijas 2914 vai 2938 izstrādājumi;

f) magoņu stiebru koncentrāti, kas satur ne mazāk par 50 % no svara alkaloīdus;

g) medikamenti, kas minēti pozīcijā 3003 vai 3004, un reaģenti asins grupu noteikšanai (pozīcija 3006);

h) miecvielu vai krāsošanas ekstrakti (pozīcija 3201 vai 3203);

ij) ēteriskās eļļas un esences, rezinoīdi, ekstrahēti oleosveķi, ūdens destilāti vai ēterisko eļļu ūdens šķīdumi vai citādi preparāti uz smaržvielu bāzes, ko izmanto dzērienu ražošanā (33. nodaļa), un

k) dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie sveķi (pozīcija 4001).

14. NODAĻA

AUGU MATERIĀLI PĪŠANAI; AUGU VALSTS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst šādi XI sadaļā klasificējami produkti: augu materiāli un augu materiālu šķiedras neatkarīgi no to sagatavošanas veida, ko galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā, un citi augu materiāli, kas pārstrādāti tekstilrūpniecības izejvielās.

2. Pozīcijā 1401 ietilpst arī bambusi (arī sašķelti, sazāģēti gareniski, saskaldīti gareniski, galos noapaļoti, balināti, padarīti ugunsdroši, pulēti vai krāsoti), plēsti kārkli, niedres un tamlīdzīgas preces, rotangpalmu serdes un savienotas vai sašķeltas rotangpalmas. Šajā pozīcijā nav ietvertas koka skaidas (pozīcija 4404).

3. Pozīcijā 1402 nav ietverta koku vilna (pozīcija 4405).

4. Pozīcijā 1403 nav ietverti suku vai slotu izgatavošanai sagatavoti saišķi un pušķi (pozīcija 9603).

III SADAĻA

DZĪVNIEKU UN AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRODUKTI; GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

15. NODAĻA

DZĪVNIEKU UN AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRODUKTI; GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) cūku tauki vai mājputnu tauki, kas minēti pozīcijā 0209;

b) kakao sviests, tauki un eļļa (pozīcija 1804);

c) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15 % produktu, kuri minēti pozīcijā 0405 (galvenokārt 21. nodaļā);

d) dradži jeb grības (pozīcija 2301) un atliekas, kas minētas pozīcijās 2304–2306;

e) taukskābes, gatavi vaski, medikamenti, krāsas, lakas, ziepes, parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, sulfurētas eļļas un citas preces, kas minētas VI sadaļā, un

f) no eļļām atvasināts faktiss (pozīcija 4002).

2. Pozīcijā 1509 neietilpst eļļas, kas iegūtas no olīvām ekstrakcijā ar šķīdinātāju (pozīcija 1510).

3. Pozīcijā 1518 neietilpst denaturēti tauki, eļļas vai to frakcijas, kas klasificējami nedenaturētajiem taukiem un eļļām un to frakcijām atbilstīgajās pozīcijās.

4. Ziepju pamatvielas, tauku atliekas vai eļļas nogulsnes, stearīnsveķi, glicerīnsveķi un vilnas tauki ietilpst pozīcijā 1522.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 151411 un 151419"rapšu vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu" ir negaistoša eļļa, kuras erukskābes saturs ir zemāks par 2 % no svara.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 150710, 150810, 15100010, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040–15159059 un 15180031:

a) negaistošas augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ar spiedienu, uzskatāmas par "neapstrādātām", ja tām nav bijusi cita apstrāde, kā tikai:

- dekantēšana parastajos termiņos,

- centrifugēšana vai filtrēšana, ja vien eļļu atdalīšanai no to cietajām sastāvdaļām ir izmantoti tikai mehānisks spēks, kā smaguma, spiediena vai centrbēdzes spēks (ieskaitot adsorbcijas filtrēšanas procesu vai citādus fizikālus vai ķīmiskus procesus),

b) negaistošas augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ar ekstrakcijas paņēmienu, uzskatāmas par "neapstrādātām", ja tās pēc krāsas, smaržas, garšas vai speciālām analītiskām īpašībām nevar atšķirt no augu eļļām un taukiem, kas iegūti ar spiedi,

c) "neapstrādātas eļļas" attiecas arī uz sojas eļļu, kas attīrīta no līmvielām, un kokvilnas eļļu, kas attīrīta no gosipola.

2. A. Pozīcijās 1509 un 1510 ietvertas tikai eļļas, kas iegūtas, apstrādājot olīvas, kuru taukskābju satura — ko nosaka, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2568/91 V, X-A un X-B pielikumā minētās metodes — un sterīnu satura analītiskais raksturojums ir šāds:

I tabula

Taukskābju sastāvs procentos no kopējā taukskābju daudzuma

Taukskābes | Procenti |

Miristīnskābe | ≤ 0,05 |

Linolēnskābe | ≤ 0,9 |

Arahīnskābe | ≤ 0,6 |

Eikozēnskābe | ≤ 0,4 |

Behenskābe [73] | ≤ 0,3 |

Lignocerīnskābe | ≤ 0,2 |

II tabula

Sterīni procentos no kopējā sterīnu daudzuma

Sterīns | Procenti |

Holesterīns | ≤ 0,5 |

Brasikasterīns [74] | ≤ 0,1 |

Kampesterīns | ≤ 4,0 |

Stigmasterīns [75] | < Kampesterīns |

Betasitosterīns [76] | ≤ 93,0 |

δ-7-stigmasterīns | ≤ 0,5 |

Pozīcijas 1509 un 1510 neattiecas uz ķīmiski pārveidotām olīveļļām (jo īpaši uz pāresterificētu olīveļļu) un olīveļļu maisījumiem ar citām eļļām. Pāresterificētas olīveļļas vai citu eļļu klātbūtni var konstatēt, lietojot metodes, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2568/91 VII pielikumā.

B. Apakšpozīcijā 150910 ietilpst vienīgi tās olīveļļas, kas definētas I un II sadaļā un iegūtas tikai ar mehāniskiem vai citādiem fizikāliem paņēmieniem apstākļos, īpaši termiskos apstākļos, kuri neizraisa eļļu pasliktināšanos, un kas nav pakļautas citai apstrādei, izņemot mazgāšanu, dekantēšanu, centrifugēšanu vai filtrēšanu. Eļļas, kas iegūtas no olīvām, izmantojot šķīdinātājus, ietilpst pozīcijā 1510.

I. Apakšpozīcijā 15091010"neapstrādāta spīdīgā olīveļļa" neatkarīgi no tās skābuma ir olīveļļa, kurā:

a) vasku saturs nepārsniedz 300 mg/kg;

b) eritrodiola un uvaola saturs nepārsniedz 4,5 %;

c) piesātināto taukskābju saturs triglicerīdu 2. pozīcijā nepārsniedz 1,3 %;

d) transoleīnizomēru summa nepārsniedz 0,10 % un translinolizomēru + translinolēnizomēru summa nepārsniedz 0,10 %;

e) stigmastadiēna saturs nepārsniedz 0,50 mg/kg;

f) augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas un teorētiskā satura starpība attiecībā uz triglicerīdiem ar ECN42 nepārsniedz 0,3;

un

g) ir viena vai vairākas no šādām īpašībām:

1. Peroksīdskaitlis pārsniedz 20 meq 02/kg;

2. Gaistošo halogenēto šķīdinātāju saturs pārsniedz 0,2 mg/kg vai 0,1 mg/kg kādam no šķīdinātājiem;

3. Ekstinkcijas koeficients K270 pārsniedz 0,25 un pēc eļļas apstrādes ar aktivētu alumīnija oksīdu nav lielāks par 0,11. Faktiski dažām eļļām, kam brīvo taukskābju saturs, izteikts kā oleīnskābe, pēc laišanas pār aktivētu alumīnija oksīdu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2568/91 IX pielikumā izklāstīto metodi ir vairāk par 3,3 g uz 100 g, ekstinkcijas koeficients K270 ir lielāks par 0,10. Tādā gadījumā pēc neitralizācijas un atkrāsošanas laboratorijā saskaņā ar iepriekš minētās Regulas XIII pielikumā izklāstīto metodi tām ir jābūt šādām īpašībām:

- ekstinkcijas koeficients K270 nepārsniedz 1,20;

- ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (ΔK) 270 nm apgabalā pārsniedz 0,01, bet nepārsniedz 0,16, t.i.:

ΔΚ | = Km-0,5(Km-4 + Km+4 ) |

Km | = ekstinkcijas koeficients absorbcijas līknes maksimālajā viļņu garumā 270 nm apgabalā, un |

Km - 4 and Km + 4 | = ekstinkcijas koeficienti pie 4 nm viļņu garuma attiecīgi augstāk vai zemāk par Km; |

4. Organoleptiskās īpašības, kuras raksturo ar nevēlamu piegaršu vidējo novērtējumu virs 6,0 saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2568/91 XII pielikumu.

II. Apakšpozīcijā 15091090"neapstrādāta olīveļļa" ir olīveļļa ar šādām īpašībām:

a) kā oleīnskābe izteiktais kopējais skābju saturs nepārsniedz 3,3 g uz 100 g eļļas;

b) peroksīda skaitlis nepārsniedz 20 meq O2/kg;

c) vasku saturs nepārsniedz 250 mg/kg;

d) gaistošo halogenēto šķīdinātāju kopējais saturs nepārsniedz 0,2 mg/kg, un katra šķīdinātāja saturs nepārsniedz 0,1 mg/kg;

e) ekstinkcijas koeficients K270 nav lielāks par 0,25 un pēc eļļas apstrādes ar aktivētu alumīnija oksīdu nepārsniedz 0,10;

f) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (ΔK) 270 nm apgabalā nepārsniedz 0,01;

g) organoleptiskās īpašības, kuras raksturo ar nevēlamu piegaršu vidējo novērtējumu zem 6,0 saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2568/91 XII pielikumu;

h) eritrodiola un uvaola saturs nepārsniedz 4,5 %;

ij) piesātināto taukskābju saturs triglicerīdu 2. pozīcijā nepārsniedz 1,3 %;

k) transoleīnizomēru summa nepārsniedz 0,05 % un translinolizomēru + translinolēnizomēru summa nepārsniedz 0,05 %;

l) stigmastadiēnu saturs nepārsniedz 0,15 mg/kg;

m) HPLC un teorētiskā satura starpība triglicerīdiem ar ECN42 nepārsniedz 0,2.

C. Apakšpozīcijā 150990 ietilpst olīveļļa, kas iegūta, apstrādājot apakšpozīcijā 15091010 un/vai 15091090 minētās olīveļļas, sajaukta vai nesajaukta ar neapstrādātu olīveļļu, un kurai ir šādas īpašības:

a) kā oleīnskābe izteiktais kopējais skābju saturs nepārsniedz 1,5 g uz 100 g eļļas;

b) vasku saturs nepārsniedz 350 mg/kg;

c) ekstinkcijas koeficients K270 nepārsniedz 1,0;

d) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (ΔK) 270 nm apgabalā nepārsniedz 0,13;

e) eritrodiola un uvaola saturs nepārsniedz 4,5 %;

f) piesātināto taukskābju saturs triglicerīdu 2. pozīcijā nepārsniedz 1,5 %;

g) transoleīnizomēru summa nepārsniedz 0,20 % un translinolizomēru + translinolēnizomēru summa nepārsniedz 0,30 %;

h) HPLC un teorētiskā satura starpība triglicerīdiem ar ECN42 nepārsniedz 0,3.

D. Apakšpozīcijā 15100010"neapstrādātas eļļas" ir eļļas, jo īpaši olīvu izspaidu eļļas, ar šādām īpašībām:

a) skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, pārsniedz 0,5 g uz 100 g;

b) eritrodiola un uvaola saturs nepārsniedz 4,5 %;

c) piesātināto taukskābju saturs triglicerīdu 2. pozīcijā nepārsniedz 1,8 %;

d) transoleīnizomēru summa nepārsniedz 0,20 % un translinolizomēru + translinolēnizomēru summa nepārsniedz 0,10 %;

e) HPLC un teorētiskā satura starpība triglicerīdiem ar ECN42 nepārsniedz 0,6.

E. Apakšpozīcijā 15100090 ietilpst eļļas, ko iegūst apakšpozīcijā 15100010 minēto eļļu pārstrādes procesā, ar neapstrādātas olīveļļas piejaukumu vai bez tā, kā arī eļļas, kam nepiemīt 2B, 2C vai 2D papildu piezīmē minētās īpašības. Šajā apakšpozīcijā iekļauto eļļu piesātināto taukskābju saturs triglicerīdu 2. pozīcijā nedrīkst pārsniegt 2,0 %, transoleīnizomēru saturam jābūt zemākam par 0,4 % un translinolizomēru + translinolēnizomēru summai jābūt zemākai par 0,35 %, un HPCL un teorētiskā satura starpība triglicerīdiem ar ECN42 nepārsniedz 0,5.

3. Apakšpozīcijās 15220031 un 15220039 neietilpst:

a) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2568/91 XVI pielikumā minēto metodi noteiktais joda skaitlis ir mazāks nekā 70 vai lielāks par 100;

b) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām joda skaitlis ir mazāks nekā 70 vai lielāks par 100 un kurām saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2568/91 V pielikumu noteiktais betasitosterīna [77] aizturēšanas tilpuma pīķa laukums ir mazāks par 93,0 % no kopējā sterīnu pīķa laukuma.

4. Iepriekš minētās produktu īpašību noteikšanas analītiskās metodes ir izklāstītas Regulas (EEK) Nr. 2568/91 pielikumos; attiecīgi jāņem vērā arī Regulas I pielikuma zemsvītras piezīmes.

IV SADAĻA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI

Piezīme

1. Šajā sadaļā "granulas" ir produkti, kas granulēti tieši ar spiedienu vai kam pievienota saistviela, kuras īpatsvars nepārsniedz 3 % masas.

16. NODAĻA

GAĻAS, ZIVJU UN VĒŽVEIDĪGO, MĪKSTMIEŠU VAI CITU ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas sagatavoti vai konservēti ar 2. vai 3. nodaļā vai pozīcijā 0504 minētajiem paņēmieniem.

2. Šajā nodaļā ietilpst pārtikas izstrādājumi, kuros ir vairāk nekā 20 % no svara desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru šo produktu apvienojumu. Ja izstrādājumā ir divi vai vairāki no iepriekš minētajiem produktiem, tas klasificējams 16. nodaļas pozīcijā atbilstīgi komponentam vai komponentiem, kuri izstrādājumā ir pārsvarā. Šie noteikumi neattiecas uz pildītiem izstrādājumiem, kas minēti pozīcijā 1902, vai pozīcijas 2103 vai 2104 izstrādājumiem.

Nosakot apakšpozīcijas produktiem, kuros ir aknas, šā punkta otrais teikums neattiecas uz pozīcijām 1601 vai 1602.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 1602"homogenizēti produkti" ir homogenizētas gaļas, gaļas subproduktu vai asiņu izstrādājumi zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kas safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g. Šās definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas izstrādājumam kā garšvielas, konservācijas vai citām vajadzībām. Šie produkti var nelielos daudzumos saturēt acīm redzamus gaļas vai gaļas subproduktu gabaliņus. Šai apakšpozīcijai dodama priekšroka salīdzinājumā ar citām pozīcijas 1602 apakšpozīcijām.

2. Zivis un vēžveidīgie, kas minēti pozīcijā 1604 vai 1605, pieder pie tām pašām sugām, kuras minētas 3. nodaļā ar tiem pašiem nosaukumiem.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 16023111, 16023211, 16023921, 16025010, 16029061, 16029072 un 16029074 formulējums "termiski neapstrādāts" attiecas uz produktiem, kuriem nav piemērota termiskā apstrāde vai to termiskā apstrāde nav bijusi pietiekama, lai nodrošinātu gaļas proteīnu sarecēšanu visā produktā, un tādēļ apakšpozīciju 16025010, 16029061, 16029072 un 16029074 produktiem, griežot to biezāko daļu, griezuma vietā parādās rozā šķidrums.

2. Apakšpozīcijās 16024110, 16024210 un 16024911–16024915"to izcirtņi" attiecas tikai uz gatavu vai konservētu gaļu, kuru pēc saistīto muskuļaudu izmēriem un īpašībām ir identificējama kā iegūta attiecīgi no mājas cūku šķiņķa, pleča, garā muguras gabala vai kakla.

17. NODAĻA

CUKURS UN CUKURA KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) cukura konditorejas izstrādājumi, kas satur kakao (pozīcija 1806);

b) ķīmiski tīri cukuri (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 2940, un

c) medikamenti un citi 30. nodaļas izstrādājumi.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 170111 un 170112"jēlcukurs" ir cukurs, kam, nosakot ar polarimetrisko metodi, saharozes saturs sausnā ir zemāks par 99,5 % no svara.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 17011110, 17011190, 17011210 un 17011290"jēlcukurs" ir cukurs, kas nav aromatizēts un iekrāsots, kā arī bez jebkuru citu vielu piedevas, un kura saharozes saturs sausnā, nosakot ar polarimetrisko metodi, ir zemāks par 99,5 % no svara.

2. Nodokli jēlcukuram apakšpozīcijās 17011110 un 17011210, no kura iegūtā cukura daudzums, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktu, nav 92 %, nosaka šādi:

attiecīgo likmi reizina ar korekcijas koeficientu, ko iegūst, saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem noteikto procentuālo daudzumu dalot ar 92.

3. Apakšpozīcijā 17019910"baltais cukurs" ir cukurs, kas nav aromatizēts un iekrāsots, kā arī bez jebkuru citu vielu piedevas, un kas, nosakot ar polarimetrisko metodi, sausnā satur 99,5 % vai vairāk saharozes.

4. Lai aprēķinātu nodokli produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 17022010, 17026080, 17026095, 17029060, 17029071, 17029080 un 17029099, saharozes saturu, ieskaitot pārējos cukurus, kas izteikti kā saharoze, nosaka saskaņā ar Regulas Nr. 1423/95 5. panta 2. un 4. punktā paredzētajām metodēm.

5. Apakšpozīcijās 17023010, 17024010, 17026010 un 17029030"izoglikoze" ir produkts, ko iegūst no glikozes vai tās polimēriem un kas sausnā satur vismaz 10 % fruktozes.

Lai noteiktu iepriekšējā punktā minēto apakšpozīciju produktiem piemērojamo nodokli, sausnas saturu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1423/95 5. panta 3. punktu.

6. "Inulīna sīrups":

a) apakšpozīcijā 17026080 ir tiešais produkts, ko iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vairāk nekā 50 % fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā;

b) apakšpozīcijā 17029080 ir tiešais produkts, ko iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 50 % fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā.

7. Ievedot preces sortimenta veidā, uz apakšpozīcijā 170490 minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes saturam visā sortimentā.

18. NODAĻA

KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst pozīciju 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 un 3004 izstrādājumi.

2. Pozīcijā 1806 ir ietverti cukura konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu un atbilstīgi šās nodaļas 1. piezīmei — citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu.

Papildu piezīmes

1. Ievedot preces sortimenta veidā, uz apakšpozīcijās 180620, 18063100, 180632 un 180690 minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena olbaltumvielu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes vidējam saturam visā sortimentā.

2. Apakšpozīcijās 18069011 un 18069019 neietilpst šokolādes izstrādājumi, kas izgatavoti tikai no viena veida šokolādes.

19. NODAĻA

LABĪBAS, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 20 % no svara desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa), izņemot pildītos produktus, kas minēti pozīcijā 1902;

b) cepumi vai citi izstrādājumi no miltiem vai no cietes, kas īpaši gatavoti dzīvnieku barībai (pozīcija 2309), un

c) medikamenti un citi 30. nodaļas izstrādājumi.

2. Pozīcijā 1901:

a) "putraimi" ir 11. nodaļā iekļautie graudaugu putraimi;

b) "milti" un "rupja maluma milti" ir:

1) labības milti un rupja maluma milti, kas minēti 11. nodaļā, un

2) jebkuras nodaļas augu izcelsmes milti, rupja maluma milti un pulveri, izņemot kaltēto dārzeņu (pozīcija 0712), kartupeļu (pozīcija 1105) vai kaltētu pākšu dārzeņu (pozīcija 1106) miltus un pulverus.

3. Pozīcijā 1904 neietilpst izstrādājumi, kas pilnīgā beztauku vielā satur vairāk nekā 6 % kakao vai ir glazēti ar šokolādi, vai citādi pārtikas produkti ar kakao piedevu (pozīcija 1806).

4. Pozīcijā 1904 formulējums "citādi sagatavoti" nozīmē izstrādājumus, kas sagatavoti vai pārstrādāti citādi, nekā paredzēts 10. vai 11. nodaļas pozīcijās vai piezīmēs.

Papildu piezīmes

1. Uz apakšpozīciju 190531, 190532, 190540 un 190590 precēm, ko ieved sortimenta veidā, attiecas lauksaimniecības komponente (EA), ko nosaka atbilstīgi piena tauku, piena proteīnu, saharozes, izoglikozes, glikozes un cietes vidējam saturam visā sortimentā.

2. Apakšpozīcijā 190531"saldie cepumi" ir tikai tie produkti, kuros ūdens saturs nepārsniedz 12 svara % un tauku saturs nepārsniedz 35 svara % (nosakot attiecīgo saturu, pildījumus un glazējumus neņem vērā).

20. NODAĻA

DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dārzeņi, augļi vai rieksti, kas sagatavoti vai konservēti ar 7., 8. vai 11. nodaļā minētajiem paņēmieniem;

b) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk par 20 % no svara desas, gaļu, gaļas subproduktus, asinis, zivis vai vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus vai jebkurus to maisījumus (16. nodaļa), un

c) homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 2104.

2. Pozīcijās 2007 un 2008 nav ietvertas augļu želejas, augļu pastas, iecukurotas mandeles un tamlīdzīgi cukura konditorejas izstrādājumi (pozīcija 1704) un šokolādes konditorejas izstrādājumi (pozīcija 1806).

3. Pozīcijās 2001, 2004 un 2005 ir ietverti tikai tie 7. nodaļas vai pozīcijas 1105 vai 1106 produkti (izņemot 8. nodaļas miltus, rupja maluma miltus un pulverus), kas apstrādāti vai konservēti ar paņēmieniem, kuri nav minēti 1. piezīmes a) apakšpunktā.

4. Tomātu sula ar sausnas saturu 7 % vai vairāk jāklasificē pozīcijā 2002.

5. Pozīcijā 2007"termiski apstrādāti" ir produkti, kam piemērota termiskā apstrāde atmosfēras spiedienā vai vakuumā, lai paaugstinātu produkta viskozitāti, samazinot ūdens saturu vai citādi.

6. Pozīcijā 2009"neraudzētas sulas un sulas bez spirta piedevas" ir sulas, kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 0,5 tilp. % (sk. 22. nodaļas 2. piezīmi).

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 200510"homogenizēti dārzeņi" ir homogenizēti dārzeņu izstrādājumi zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kas safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g. Šās definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas izstrādājumam kā garšvielas, konservācijas vai citām vajadzībām. Šajos produktos var nelielā daudzumā būt acīm redzami dārzeņu gabaliņi. Šī apakšpozīcija ir prioritāra salīdzinājumā ar citām pozīcijas 2005 apakšpozīcijām.

2. Apakšpozīcijā 200710"homogenizēti izstrādājumi" ir homogenizēti izstrādājumi no augļiem zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kas safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g. Šās definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas izstrādājumam kā garšvielas, konservācijas vai citām vajadzībām. Šajos produktos var nelielā daudzumā būt acīm redzami augļu gabaliņi. Apakšpozīcija 200710 ir prioritāra salīdzinājumā ar citām pozīcijas 2007 apakšpozīcijām.

3. Apakšpozīcijās 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 un 200971"Briksa vērtība" ir Briksa grādu tiešais nolasījums no Briksa hidrometra vai 20 °C temperatūrā ar refraktometru iegūts atstarošanas indekss, kas izteikts kā saharozes saturs procentos, kuru koriģē atbilstoši 20 °C, ja nolasījums izdarīts atšķirīgā temperatūrā.

Papildu piezīmes

1. Pozīcijā 2001 dārzeņiem, augļiem, riekstiem un citām pārtikā lietojamām augu daļām, kas sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, jāsatur 0,5 % vai vairāk brīvas, gaistošas skābes, kura izteikta kā etiķskābe. Turklāt apakšpozīcijas 20019050 sēņu sāls saturs nedrīkst pārsniegt 2,5 % no svara.

2. a) Šajā nodaļā klasificēto produktu dažādo cukuru saturs, kas izteikts kā saharoze (cukura saturs), atbilst refraktometra (kurš izmantots saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 558/93 pielikumā noteikto metodi) rādījumiem 20 °C temperatūrā, kas reizināti ar šādu koeficientu:

- 0,93 produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 200820–200880, 200892 un 200899, vai

- 0,95 produktiem, kas minēti citās pozīcijās;

b) pozīcijas 2009 apakšpozīcijās minētā "Briksa vērtība" atbilst refraktometra (kas izmantots saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 558/93 pielikumā noteikto metodi) rādījumiem 20 °C temperatūrā.

3. Apakšpozīciju 200820–200880, 200892 un 200899 produkti uzskatāmi par izstrādājumiem ar cukura piedevu, ja "cukura saturs" atkarā no augļu šķirnes vai pārtikā lietojamo augu daļas tajos pārsniedz šādu masas procentu:

- ananasiem un vīnogām: 13 %,

- pārējiem augļiem, ieskaitot augļu maisījumus un citas pārtikā lietojamās augu daļas: 9 %.

4. Apakšpozīcijās 20083011–20083039, 20084011–20084039, 20085011–20085059, 20086011–20086039, 20087011–20087059, 20088011–20088039, 20089212–20089238 un 20089911–20089940 lietotajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

- "faktiskā spirta masas koncentrācija": tīrā spirta kilogramu skaits 100 kg produkta,

- "% mas": apzīmējums spirta koncentrācijai masas vienībā.

5. a) Pievienotā cukura saturs pozīcijas 2009 produktos atbilst "cukura saturam", kurš atkarā no attiecīgās sulu šķirnes nepārsniedz turpmāk minētos skaitļus:

- citronu vai tomātu sula: 3,

- ābolu sula: 11,

- vīnogu sula: 15,

- citu augļu vai dārzeņu sulas, ieskaitot sulu maisījumus: 13;

b) augļu sulas ar cukura piedevu, kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67 un kuras satur mazāk par 50 svara % augļu sulu dabiskā stāvoklī, iegūtas no augļiem vai atšķaidot koncentrētu sulu, zaudē pozīcijā 2009 minēto augļu sulu sākotnējās raksturīgās īpašības.

6. Apakšpozīcijās 20096951 un 20096971"koncentrēta vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)" ir vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu), kurai refraktometra uzrādītais lielums (saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 558/93 pielikumā noteikto metodi) 20 °C temperatūrā nav mazāks par 50,9 %.

7. Apakšpozīcijās 20019091, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20081911, 20081991, 20089212, 20089216, 20089232, 20089236, 20089251, 20089272, 20089276, 20089292, 20089294, 20089297, 20089936, 20089938, 20098036, 20098073, 20098088, 20098097, 20099092, 20099095 un 20099097"tropu augļi" ir gvajaves, mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un pitahajas.

8. Apakšpozīcijās 20019091, 20060035, 20060091, 20079993, 20081911, 20081991, 20089212, 20089216, 20089232, 20089236, 20089251, 20089272, 20089276, 20089292, 20089294 un 20089297"tropu rieksti" ir kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, beteļrieksti, kolu un makadāmiju rieksti.

21. NODAĻA

DAŽĀDI PĀRTIKAS PRODUKTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dārzeņu maisījumi, kas iekļauti pozīcijā 0712;

b) grauzdēti kafijas aizstājēji, kuru sastāvā ir kafija jebkurā proporcijā (pozīcija 0901);

c) aromatizēta tēja (pozīcija 0902);

d) garšvielas vai citi produkti, kas minēti pozīcijās 0904–0910;

e) pārtikas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 2103 vai 2104 minētos, kuros ir vairāk nekā 20 % desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkuru to maisījumu (16. nodaļa);

f) raugs, ko izmanto par medikamentu, vai citi produkti, kuri iekļauti pozīcijā 3003 vai 3004, un

g) gatavi fermenti, kas iekļauti pozīcijā 3507.

2. Aizstājēju ekstrakti, kas minēti 1. piezīmes b) apakšpunktā, klasificējami pozīcijā 2101.

3. Pozīcijā 2104"homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi" ir divu vai vairāku pamatsastāvdaļu, tādu kā gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi, homogenizēti maisījumi zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kas safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g. Šās definīcijas piemērošanā neņem vērā sastāvdaļas nelielos daudzumos, kas var būt pievienotas maisījumam kā garšvielas, konservācijas vai citām vajadzībām. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus sastāvdaļu gabalus.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 21032000 un 21039090"mērces" neattiecas uz dārzeņu un augļu izstrādājumiem vai izstrādājumiem no citām ēdamām augu daļām, ja šo sastāvdaļu procentuālā attiecība ir tāda, ka caur pītu metāla sietu ar acu lielumu 5 mm pēc skalošanas ar ūdeni 20 °C temperatūrā iziet mazāk par 80 % no produkta sākotnējā svara.

2. Apakšpozīcijās 21061020 un 21069092"ciete" attiecas arī uz cietes sadalīšanās produktiem.

3. Apakšpozīcijā 21069010"siera fondī" ir izstrādājums, kas satur 12 % vai vairāk, bet mazāk par 18 % piena taukus un kas ir izgatavots no kausēta siera (tikai no Ementāles un Grijēras siera) ar baltvīna, ķiršu liķiera, cietes un garšvielu piedevu, safasēts tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai mazāk.

Lai izstrādājumu varētu iekļaut iepriekš minētajā apakšpozīcijā, jāuzrāda sertifikāts, kas izdots saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

4. Apakšpozīcijā 21069020"alkoholisko preparātu maisījumi, kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā" ir izstrādājumi, kuru spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 0,5 tilp. %.

5. Apakšpozīcijā 21069030"izoglikoze" ir produkts, kas iegūts no glikozes vai tās polimēriem, un tās fruktozes saturs sausnā ir vismaz 10 % no svara.

Lai varētu noteikt, kādu nodokli piemērot apakšpozīcijas 21069030 produktiem, sausnas saturu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1423/95 5. panta 3. punktu.

6. Lai varētu noteikt, kādu nodokli piemērot apakšpozīcijas 21069059 produktiem, saharozes saturu, ieskaitot citus cukurus, kas izteikti kā saharoze. nosaka pēc metodes, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1423/95 5. panta 2. punktā.

22. NODAĻA

DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) šās nodaļas produkti (izņemot pozīcijā 2209 minētos), kas gatavoti kulinārijas vajadzībām un tāpēc nav lietojami kā dzērieni (galvenokārt pozīcija 2103);

b) jūras ūdens (pozīcija 2501);

c) destilēts vai vadītspējīgs ūdens vai līdzīgas tīrības ūdens (pozīcija 2851);

d) etiķskābe ar etiķskābes koncentrāciju vairāk nekā 10 svara % (pozīcija 2915);

e) medikamenti, kas minēti pozīcijā 3003 vai 3004, un

f) smaržvielas un ķermeņa kopšanas līdzekļi (33. nodaļa).

2. Šajā nodaļā, 20. un 21. nodaļā spirta tilpumkoncentrāciju nosaka 20 °C temperatūrā.

3. Pozīcijā 2202"bezalkoholiskie dzērieni" ir dzērieni, kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 0,5 tilp. %. Alkoholiskos dzērienus klasificē attiecīgi pozīcijās 2203–2206 vai pozīcijā 2208.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 220410"dzirkstošie vīni" ir vīni, kuriem slēgtos traukos 20 °C temperatūrā pārspiediens ir vismaz 3 bar.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijā 22021000 ietilpst ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevām vai aromatizēts, kas gatavs lietošanai kā dzēriens.

2. Pozīcijās 2204 un 2205 un apakšpozīcijā 22060010:

a) "faktiskā spirta tilpumkoncentrācija" ir tīrā spirta daudzums 20 °C temperatūrā 100 produkta tilpumos minētajā temperatūrā;

b) "potenciālā spirta tilpumkoncentrācija" ir tīrā spirta daudzums 20 °C temperatūrā, ko iespējams iegūt pilnīgā cukuru fermentācijas procesā 100 produkta tilpumos minētajā temperatūrā;

c) "kopējā spirta tilpumkoncentrācija" ir faktiskās un potenciālās spirta tilpumkoncentrācijas summa;

d) "dabiskā spirta tilpumkoncentrācija" ir produkta kopējā spirta tilpumkoncentrācija pirms bagātināšanas;

e) apzīmējums "tilp. %" attiecas uz spirta tilpumkoncentrāciju.

3. Apakšpozīcijā 22043010"rūgstoša vīnogu misa" ir vīnogu misas rūgšanas produkts, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vairāk nekā 1 % un mazāk nekā 3/5 no kopējās spirta tilpumkoncentrācijas.

4. Apakšpozīcijās 220421 un 220429:

A. "Kopējais sausais ekstrakts" ir visu to sastāvdaļu saturs gramos vienā litrā produkta, kuras konkrētajos fizikālajos apstākļos neizgaist.

Kopējais sausais ekstrakts jānosaka ar blīvummēru 20 °C;

B. a) Turpmākajā I, II, III un IV punktā norādītais sausā ekstrakta daudzums neietekmē apakšpozīcijās 22042111–22042199 un 22042912–22042999 minēto produktu klasifikāciju:

I. Izstrādājumi, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 13 tilp. %: 90 g vai mazāk no kopējā ekstrakta vienā litrā.

II. Izstrādājumi, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 13 tilp. %, bet nepārsniedz 15 tilp. %: 130 g vai mazāk no kopējā sausā ekstrakta vienā litrā.

III. Izstrādājumi, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 15 tilp. %, bet nepārsniedz 18 tilp. %: 130 g vai mazāk no kopējā sausā ekstrakta vienā litrā.

IV. Izstrādājumi, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 18 tilp. %, bet nepārsniedz 22 tilp. %: 330 g vai mazāk no kopējā sausā ekstrakta vienā litrā.

Produkti, kuros kopējais sausā ekstrakta daudzums pārsniedz maksimālo lielumu, kas minēts iepriekš katrā kategorijā, klasificējami nākamajā tuvākajā kategorijā, izņemot gadījumu, kad kopējais sausā ekstrakta daudzums pārsniedz 330 g/l un produkti klasificējami apakšpozīcijā 22042199 vai 22042999;

b) iepriekš minētie noteikumi neattiecas uz produktiem, kas minēti apakšpozīcijās 22042193, 22042197, 22042993 un 22042997.

5. Apakšpozīcijas 22042111–22042199 un 22042912–22042999 attiecas uz:

a) vīnogu misu, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu, t. i., produktu:

- kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 12 tilp. %, bet ir mazāka par 15 tilp. %,

un

- kas iegūts, pievienojot vīna destilācijā iegūtu produktu neraudzētai vīnogu misai, kuras dabiskā spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 8,5 tilp.;

b) destilācijai spirtotu vīnu, t. i., produktu:

- kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 18 tilp. %, bet nepārsniedz 24 %,

- kas iegūts, tikai pievienojot vīnam, kurā nav atlieku cukura, nerektificētu produktu, kas iegūts vīna destilācijā un kura maksimālā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 86 tilp. %,

un

- kurā maksimālais gaistošais skābums, kas izteikts kā etiķskābe, ir 1,5 g/l;

c) desertvīniem, t. i., produktiem:

- kuru kopējā spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 17,5 tilp. % un faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 15 tilp. %, bet ne vairāk kā 22 tilp. %,

un

- kuri ražoti no vīnogu misas vai vīna, kas iegūstams no vīnogu šķirnēm, kuras akceptētas izcelsmes trešā valstī desertvīna ražošanai, un kuru dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir vismaz 12 tilp. %,

- sasaldējot,

vai

- rūgšanas laikā vai pēc rūgšanas pievienojot:

- produktus, kas iegūti vīna destilācijā, vai

- koncentrētu vīnogu misu vai, attiecībā uz atsevišķiem kvalitatīviem desertvīniem, kas ietilpst sarakstā, kurš jānosaka par vīniem, ko tradicionāli gatavo šādā veidā, tiešā siltumā koncentrētu vīnogu misu, kas neatkarīgi no šās operācijas atbilst koncentrētas vīnogu misas definīcijai, vai

- šo produktu maisījumu.

Dažus kvalitatīvus desertvīnus, kas ietilpst attiecīgajā sarakstā, tomēr var iegūt no neraudzētas, svaigas vīnogu misas, kurai nav vajadzīga minimālā 12 tilp. % dabiskā spirta tilpumkoncentrācija.

6. Apakšpozīcijās 22042111–22042178, 22042181, 22042182 un 22042912–22042958, 22042981 un 22042982"noteiktā reģionā ražoti kvalitatīvi vīni" ir Eiropas Kopienā ražoti vīni, kas atbilst Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/99 par vīna tirgus kopīgu organizāciju (OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.) noteikumiem un noteikumiem, kuri pieņemti minētās Regulas izpildei un formulēti attiecīgo valstu tiesību aktos.

7. Apakšpozīcijās 22043092 un 22043096"koncentrēta vīnogu misa" ir vīnogu misa, kurai refraktometra rādījums (pēc metodes, kas aprakstīta Regulas (EEK) Nr. 558/93 pielikumā) 20 °C temperatūrā nav mazāks par 50,9 %.

8. Tikai vermutu un citus svaigo vīnogu vīnus, kuri aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām un kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nav mazāka par 7 tilp. %, uzskata par produktiem, kas iekļaujami pozīcijā 2205.

9. Apakšpozīcijā 22060010"čagu ekstrakta vīns" ir produkts, kas iegūts, raudzējot neapstrādātas, ūdenī izmērcētas vīnogu čagas vai ekstrahējot raudzēto vīnogu čagas ūdenī.

10. Apakšpozīcijās 22060031 un 22060039 par "dzirkstošiem" uzskatāmi:

- raudzēti dzērieni pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem,

- raudzēti dzērieni citādā tarā ar vismaz 1,5 bar pārspiedienu 20 °C temperatūrā.

11. Apakšpozīcijās 22090011 un 22090019"vīna etiķis" ir etiķis, kas iegūts vienīgi vīna etiķskābās rūgšanas procesā un kura kopējais skābums, kas izteikts kā etiķskābe, nav mazāks par 60 g/l.

23. NODAĻA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVA LOPBARĪBA

Piezīme

1. Pozīcijā 2309 ir ietverti citur neminēti un neiekļauti produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai un kuri iegūti, apstrādājot izejvielas no augiem vai dzīvniekiem tiktāl, ka tās zaudējušas sākotnējā materiāla būtiskās īpašības, izņemot augu atkritumus, atliekas un šādas apstrādes blakusproduktus.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 230641"rapšu sēklas ar zemu erukskābes saturu" ir sēklas, kas definētas 12. nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 23031011 un 23031019 ietilpst tikai kukurūzas cietes ražošanas atlikumi, bet neietilpst šādu atlikumu maisījumi ar produktiem, ko iegūst no citiem augiem vai produktiem, kurus iegūst no kukurūzas citādā veidā nekā cietes ražošana ar mitro paņēmienu.

Šo izstrādājumu cietes saturs sausnā nedrīkst pārsniegt 28 % no masas, nosakot šo saturu ar metodi, kas ietverta Komisijas Direktīvas 72/199/EEK I.I pielikumā, un tauku saturs sausnā nedrīkst pārsniegt 4,5 % no masas, nosakot šo saturu ar Komisijas Direktīvas 84/4/EEK 1. pielikumā minēto A metodi.

2. Apakšpozīcijā 23067000 iekļauti tikai kukurūzas dīgļu eļļas ekstrahēšanas atlikumi, kuru sausnā ir šādas sastāvdaļas norādītajos daudzumos:

a) produkti, kuru eļļas saturs mazāks par 3 %:

- cietes saturs: mazāk par 45 %,

- proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,25): ne mazāk kā 11,5 %;

b) produkti, kuru eļļas saturs nav mazāks par 3 % un nav lielāks par 8 %:

- cietes saturs: mazāk par 45 %,

- proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,25): ne mazāk par 13 %.

Bez tam atlikumos nedrīkst būt sastāvdaļas, kas nav iegūtas no kukurūzas graudiem.

Cietes un olbaltumvielu satura noteikšanai piemērojamas metodes, kuras izklāstītas Komisijas Direktīvas 72/199/EEK I pielikuma 1. un 2. pantā.

Eļļas un mitruma satura noteikšanai ir piemērojamas metodes, kas izklāstītas Komisijas Direktīvas 71/393/EEK pielikumā. Attiecīgi piemērojams 4. punkts (A metode) un 1. punkts.

Apakšpozīcijā nav ietverti produkti, kuros ir sastāvdaļas no kukurūzas graudu daļām, kuras pievienotas pēc pārstrādes un nav bijušas pakļautas eļļas ekstrahēšanas procesam.

3. Apakšpozīcijās 23070011, 23070019, 23080011 un 23080019 turpmāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

- "faktiskā spirta masas koncentrācija": tīrā spirta kilogramu skaits 100 kg produkta,

- "potenciālā spirta masas koncentrācija": tīrā spirta kilogramu skaits, ko iespējams iegūt 100 kg produktā esošo cukuru pilnīgas rūgšanas procesā,

- "kopējā spirta masas koncentrācija": faktiskās un potenciālās spirta masas koncentrācijas summa,

- "% mas": apzīmējums spirta koncentrācijai masas vienībā.

4. Apakšpozīcijās 23091011–23091070 un 23099031–23099070"piena produkti" ir produkti, kas minēti pozīcijās 0401, 0402, 0404, 0405 un 0406 un apakšpozīcijās 04031011–04031039, 04039011–04039069, 17021100, 17021900 un 21069051.

5. Apakšpozīcijā 23099020 ietilpst tikai kukurūzas cietes ražošanas atlikumi, bet neietilpst šādu atlikumu maisījumi ar produktiem, ko iegūst no citiem augiem vai produktiem, kurus iegūst no kukurūzas citādā veidā nekā cietes ražošana ar mitro paņēmienu, un kas satur:

- mitrajā pārstrādes procesā izmantotās kukurūzas atsijas ne vairāk kā 15 % no svara,

un/vai

- atūdeņu atlikumus, kas rodas kukurūzas mitrās pārstrādes procesā, ieskaitot atūdeņu atlikumus, kurus izmanto spirta vai citu no cietes iegūstama produkta ražošanā.

Šie produkti var saturēt arī atlikumus, kas rodas, ekstrahējot kukurūzas dīgļu eļļu ar mitru graudu mehāniskas frakcionēšanas paņēmienu.

To cietes saturs sausnā nedrīkst pārsniegt 28 %, nosakot šo saturu saskaņā ar metodi, kas izklāstīta Komisijas Direktīvas 72/199/EEK I.I pielikumā; to tauku saturs, kas noteikts ar A metodi, kura minēta Komisijas Direktīvas 84/4/EEK I pielikumā, sausnā nedrīkst pārsniegt 4,5 %, un to proteīnu saturs, kas noteikts ar metodi, kura minēta Komisijas Direktīvas 72/199/EEK I.2 pielikumā, sausnā nedrīkst pārsniegt 40 %.

24. NODAĻA

TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI

Piezīme

1. Šajā nodaļā neietilpst medicīniskās cigaretes (30. nodaļa).

V SADAĻA

MINERĀLPRODUKTI

25. NODAĻA

SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS

Piezīmes

1. Ja nav īpašu piebilžu tekstā vai 4. piezīmē, šajā nodaļā ir ietverti tikai neapstrādāti produkti un skaloti produkti (arī izmantojot ķīmiskas vielas, kas izdala piemaisījumus, bet nemaina produkta struktūru), sadrupināti, samalti, pulverī saberzti, izsijāti produkti, produkti, kas bagātināti ar flotācijas, magnētiskās separācijas paņēmienu vai citā mehāniskā vai fizikālā procesā (izņemot kristalizāciju), bet produkti, kas apdedzināti, karsēti, iegūti sajaukšanas rezultātā vai pakļauti apstrādei, kura nav norādīta katrā pozīcijā, šajā nodaļā nav ietverti.

Šajā nodaļā klasificējamiem produktiem var būt pievienota putekļu nomācēja viela ar noteikumu, ka šāda piedeva nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) sublimētais, nogulsnētais vai koloidālais sērs (pozīcija 2802);

b) krāszeme, kas satur 70 % vai vairāk ķīmiski saistītās dzelzs, pārrēķinot Fe2O3 (pozīcija 2821);

c) medikamenti un pārējie 30. nodaļas izstrādājumi;

d) smaržvielas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi (33. nodaļa);

e) bruģakmeņi, ietves apmaļu akmeņi vai plāksnes (pozīcija 6801); mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi (pozīcija 6802); jumta šīfera plāksnes, apšuvuma plāksnes un hidroizolācijas šīferis (pozīcija 6803);

f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (pozīcija 7102 vai 7103);

g) sintētiskie nātrija hlorīda vai magnija oksīda kristāli (izņemot optiskos elementus) ar katra kristāla masu vismaz 2,5 g, kas minēti pozīcijā 3824; nātrija hlorīda vai magnija oksīda optiskie elementi (pozīcija 9001);

h) biljarda krīts (pozīcija 9504); vai

ij) rakstīšanas, zīmēšanas vai drēbnieku krītiņi (pozīcija 9609).

3. Izstrādājumi, kurus var klasificēt gan pozīcijā 2517, gan kādā citā šās nodaļas pozīcijā, jāklasificē pozīcijā 2517.

4. Pozīcijā 2530 ietilpst arī: neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti; krāszemes, karsētas vai nekarsētas, sajauktas vai nesajauktas; dabiskie vizlas dzelzs oksīdi; sepiolīts (arī pulētos gabalos); dzintars; aglomerēts sepiolīts un aglomerēts dzintars plāksnēs, stienīšos, stieņos un tamlīdzīgās formās, pēc formēšanas tālāk neapstrādāts; ahāts; stroncianīts (kalcinēts vai nekalcinēts), izņemot stroncija oksīdu; keramikas izstrādājumu, ķieģeļu vai betona lauskas.

26. NODAĻA

RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) izdedži vai tamlīdzīgi rūpniecības atkritumi, kas sagatavoti kā makadams (šķembu segums) (pozīcija 2517);

b) dabiskais magnija karbonāts (magnezīts), karsēts vai nekarsēts (pozīcija 2519);

c) naftas produktu tvertņu nogulsnes, kas sastāv galvenokārt no šādiem naftas produktiem (pozīcija 2710);

d) pamatizdedži, kas minēti 31. nodaļā;

e) sārņu vate, akmens vate vai tamlīdzīgas minerālās šķiedras (pozīcija 6806);

f) dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai (pozīcija 7112); vai

g) vara, niķeļa vai kobalta kušņi, kas iegūti visu veidu kausēšanas procesos (XV sadaļa).

2. Pozīcijās 2601–2617"rūdas" ir minerāli, ko faktiski izmanto metalurģijā, lai iegūtu dzīvsudrabu, pozīcijas 2844 metālus vai XIV vai XV sadaļas metālus, pat ja tie nav paredzēti metalurģijas vajadzībām. Pozīcijās 2601–2617 tomēr nav iekļauti minerāli, kas apstrādāti metalurģijai neraksturīgā veidā.

3. Pozīcijā 2620 ietilpst tikai:

a) pelni un atliekas, ko izmanto rūpniecībā metālu ieguvei vai kā bāzi metālu ķīmisko savienojumu ražošanai, izņemot pelnus un atliekas, kas rodas sadedzinot sadzīves atkritumus (pozīcija 2621); un

b) pelni un atliekas, kas satur arsēnu, satur vai nesatur metālus, un kuras izmanto arsēna vai metālu ieguvei, vai to ķīmisko savienojumu ražošanai.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 262021"etilēta benzīna nosēdumi un etilēta antidetonācijas savienojuma nosēdumi" ir nosēdumi, kas iegūti no etilēta benzīna un etilētu antidetonācijas savienojumu (piemēram, tetraetilsvina) glabāšanas tvertnēm un kuri sastāv galvenokārt no svina, svina savienojumiem un dzelzs oksīda.

2. Pelni un atliekas, kas satur arsēnu, dzīvsudrabu, talliju vai to maisījumus un ko izmanto arsēna vai minēto metālu iegūšanai vai to ķīmisko savienojumu ražošanā, klasificējamas apakšpozīcijā 262060.

27. NODAĻA

MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi, izņemot tīro metānu un propānu, kuri jāklasificē pozīcijā 2711;

b) medikamenti, kas minēti pozīcijā 3003 vai 3004; un

c) jaukti nepiesātinātie ogļūdeņraži, kas minēti pozīcijā 3301, 3302 vai 3805.

2. Pozīcijā 2710 norāde "neapstrādātas naftas eļļas un naftas produkti, kas iegūti no bitumenminerāliem" ietver ne tikai neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, bet arī tām līdzīgas eļļas, kā arī eļļas, ko veido galvenokārt jebkurā veidā iegūti jaukti nepiesātinātie ogļūdeņraži, ar nosacījumu, ka nearomātisko sastāvdaļu svars pārsniedz aromātisko sastāvdaļu svaru.

Norādes tomēr neattiecas uz šķidrajiem sintētiskajiem poliolefīniem, no kuru tilpuma mazāk par 60 % pārtvaicējas 300 °C temperatūrā un 1013 mbar spiedienā, izmantojot vakuumdestilācijas metodi (39. nodaļa).

3. Pozīcijā 2710"eļļas atkritumi" ir atkritumi, kas satur galvenokārt neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (kas aprakstītas šās nodaļas 2. piezīmē), arī tādi, kas ir maisījumā ar ūdeni. Šeit ietilpst:

a) eļļas, kas vairs nav derīgas izmantošanai par pirmproduktiem (piemēram, nolietotas ziežeļļas, nolietotas hidrauliskās eļļas un nolietotas transformatoreļļas);

b) dūņas no naftas eļļu glabāšanas tvertnēm, kas galvenokārt satur minētos produktus un pirmproduktu ražošanā izmantotās piedevas (piemēram, ķīmiskas vielas) augstā koncentrācijā; un

c) eļļas, kas ir kā emulsijas ūdenī vai maisījumā ar ūdeni, kas rodas, piemēram, naftas noplūdes rezultātā, skalojot uzglabāšanas tvertnes vai izmantojot griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļus mehāniskā apstrādē.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 270111"antracīts" ir ogles, kurās gaistošu vielu saturs nepārsniedz 14 % (sausnā bez minerālvielām).

2. Apakšpozīcijā 270112"bitumenogles" ir ogles, kurās gaistošu vielu saturs (sausnā bez minerālvielām) pārsniedz 14 % un maksimālais sadegšanas siltums (jēlproduktam bez minerālvielām) ir 5833 kcal/kg vai vairāk.

3. Apakšpozīcijās 270710, 270720, 270730, 270740 un 270760"benzols", "toluols", "ksilols", "naftalīns" un "fenoli" ir produkti, kas attiecīgi satur vairāk par 50 % no svara benzolu, toluolu, ksilolu, naftalīnu vai fenolus.

4. Apakšpozīcijā 271011"vieglās eļļas un vieglie naftas produkti" ir produkti, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 210 °C temperatūrā (metode ASTM D 86).

Papildu piezīmes [108]

1. Pozīcijā 2710:

a) "speciālie benzīni" (apakšpozīcijas 27101121 un 27101125) ir šīs nodaļas 4. piezīmē par apakšpozīcijām minētās vieglās eļļas, kas nesatur nekādus antidetonatorus un kurām to temperatūru starpība, kādās pārtvaicējas 5 % un 90 % tilpuma (ieskaitot zudumus), nepārsniedz 60 o;

b) "lakbenzīns" (apakšpozīcija 27101121) ir iepriekšējā a) apakšpunktā definētais speciālais benzīns, kuram uzliesmošanas temperatūra, izmantojot Ābela–Penska metodi [109], ir augstāka par 21 °C,

c) "vidējās eļļas" (apakšpozīcijas 27101911–27101929) ir eļļas un naftas produkti, no kuru tilpuma mazāk par 90 % (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 210 °C temperatūrā un no kuru tilpuma 65 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 250 °C temperatūrā (metode ASTM D 86),

d) "smagās eļļas" (apakšpozīcijas 27101931–27101999) ir eļļas un naftas produkti, no kuru tilpuma mazāk par 65 % (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 250 °C temperatūrā (metode ASTM D 86), vai eļļas, kuru pārtvaices procents 250 °C temperatūrā nav nosakāms ar minēto metodi,

e) "gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)" (apakšpozīcijas 27101931–27101949) ir d) apakšpunktā minētās smagās eļļas, no kuru tilpuma 85 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) pārtvaicējas 350 °C temperatūrā (metode ASTM D 86),

f) "degvieleļļas" (apakšpozīcijas 27101951–27101969) ir d) apakšpunktā minētās smagās eļļas (kas nav e) apakšpunktā minētās gāzeļļas), kuru viskozitāte V attiecīgajam kolorimetriskajam indeksam C šķīdumā:

- nepārsniedz tabulas pirmajā rindā norādīto skaitli, ja ar ASTM D 874 metodi noteiktais sulfātpelnu saturs ir mazāks par 1 % un ar ASTM D 939-54 metodi noteiktais pārziepošanas indekss ir mazāks par 4,

- ir lielāka par II rindā norādīto, ja sastingšanas temperatūra nav zemāka par 10 °C (metode ASTM D 97),

- pārsniedz pirmajā rindā norādīto, bet nav lielāka par II rindā norādīto, ja 25 % tilpuma vai vairāk pārtvaicējas 300 °C temperatūrā, pielietojot ASTM D 86 metodi, vai ja mazāk par 25 % tilpuma pārtvaicējas 300 °C temperatūrā un sastingšanas temperatūra ir augstāka par –10 °C, pielietojot ASTM D 97 metodi. Šie noteikumi attiecas tikai uz eļļām, kuru kolorimetriskā indeksa C skaitlis ir mazāks par 2.

Kolorimetriskā indeksa C viskozitātes V attiecību tabula

Kolorimetriskais indekss C | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 un vairāk |

Viskozitāte V | I | 4 | 4 | 4 | 5,4 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650 |

II | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650 |

"Viskozitāte V" ir kinemātiskā viskozitāte 50 °C temperatūrā, kas izteikta 10–6 m2 s-1 vienībās (metode ASTM D 445).

"Kolorimetriskais indekss C" ir produkta krāsa, kas noteikta ar metodi ASTM D 1500 pēc tam, kad viena daļa šā produkta sajaukta ar 100 daļām tetrahloroglekļa. Krāsa jānosaka tūlīt pēc atšķaidīšanas.

Apakšpozīcijās 27101951–27101969 ietvertas tikai degvieleļļas dabiskā krāsā.

Šajās apakšpozīcijās nav iekļautas d) apakšpunktā minētās smagās eļļas, kam nav iespējams noteikt:

- pārtvaices procentuālo daudzumu 250 °C temperatūrā (metode ASTM D 86) (nulli uzskatot par procentuālo daudzumu),

- kinemātisko viskozitāti 50 °C temperatūrā (metode ASTM D 445),

- vai kolorimetrisko indeksu C (metode ASTM D 1500).

Šādi produkti ietverti apakšpozīcijās 27101971–27101999.

2. Pozīcijā 2712"neapstrādāts naftas vazelīns (petrolatums)" (apakšpozīcija 27121010) attiecas uz petrolatumu, kura dabiskā krāsojuma kolorimetriskais indekss ir lielāks par 4,5 (metode ASTM D 1500).

3. Apakšpozīcijās 27129031–27129039 termins "neapstrādāts" attiecināms uz produktiem:

a) ar naftas saturu 3,5 vai vairāk (metode ASTM D 721), ja to viskozitāte 100 °C temperatūrā ir mazāka par 9 ×10–6 m2 s–1 (metode ASTM D 445);

vai

b) ar dabiskā krāsojuma kolorimetrisko indeksu, kas lielāks par 3 (metode ASTM D 1500), ja to viskozitāte 100 °C temperatūrā ir 9 × 10–6 m2 s–1 vai vairāk (metode ASTM D 445).

4. Pozīcijās 2710, 2711 un 2712 termins "specifisks process" attiecināms uz šādām darbībām:

a) vakuumdestilācija;

b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c) krekings;

d) riformings;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizācija ar sārmu; atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

ij) izomerizācija;

k) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 27101931–27101999 minētajiem produktiem) atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos produktos vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266–59 T);

l) (tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 produktiem) deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;

m) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 27101931–27101999 minētajiem produktiem) apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir augstāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam; apakšpozīcijās 27101971–27101999 minēto ziežeļļu turpmāko apstrādi ar ūdeņradi (piemēram, attīrīšanu ar ūdeņradi vai atkrāsošanu), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par specifiskiem procesiem;

n) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 27101951–27101969 minētajiem produktiem) destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka 300 °C temperatūrā, izmantojot ASTM D 86 metodi, pārtvaicējas mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ieskaitot zudumus; ja 300 °C temperatūrā, izmantojot ASTM D 86 metodi, pārtvaicējas vairāk par 30 % no šādu produktu tilpuma, to produktu daudzumi, ko var iegūt destilācijā atmosfēras spiedienā un kas ietilpst apakšpozīcijās 27101111–27101190 vai 27101911–27101929, ir muitojami par tādām pašām likmēm, kādas noteiktas apakšpozīciju 27101961–27101969 produktiem atbilstīgi izmantoto produktu veidam un vērtībai un iegūto produktu tīrajam svaram; šo noteikumu nepiemēro šādi iegūtiem produktiem, kas sešu mēnešu termiņā un saskaņā ar citiem nosacījumiem, kurus var noteikt kompetentās iestādes, jāpakļauj specifiskiem procesiem vai ķīmiskām pārvērtībām, pielietojot procesu, kas nav specifisks;

o) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 27101971–27101999 minētajiem produktiem) apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi;

p) tikai attiecībā uz apakšpozīcijā 27129031 minētajiem produktiem: attīrīšana no eļļas, izmantojot frakcionētu kristalizāciju.

Ja saskaņā ar tehniskajām prasībām iepriekš minētajiem apstrādes veidiem ir vajadzīga jebkāda priekšapstrāde, atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas tikai uz tiem produktu daudzumiem, kas ir paredzēti un faktiski pakļauti šādiem iepriekš minētajiem apstrādes veidiem; no muitas nodokļa atbrīvo arī visus atkritumproduktus, kas radušies priekšapstrādes gaitā.

5. To produktu daudzumi, ko var iegūt ķīmiskas pārveidošanas vai saskaņā ar tehniskajām prasībām vajadzīgas priekšapstrādes gaitā un kas ietilpst pozīcijās vai apakšpozīcijās 27071010, 27072010, 27073010, 27075010, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031–27129099 un 271390, ir muitojami par tādam pašām likmēm, kādas ir paredzētas produktiem "citām vajadzībām" atbilstīgi izmantoto produktu veidam un vērtībai un iegūto produktu tīrajam svaram. Šo noteikumu nepiemēro pozīciju 2710–2712 produktiem, kas sešu mēnešu termiņā un saskaņā ar tādiem citiem nosacījumiem, kurus var noteikt kompetentās iestādes, jāpakļauj specifiskiem procesiem vai turpmākām ķīmiskām pārvērtībām.

VI SADAĻA

ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN TĀS SASKARNOZARU RAŽOJUMI

Piezīmes

1. a) Preces (izņemot radioaktīvas rūdas), kas atbilst pozīcijas 2844 vai 2845 aprakstam, ir klasificējamas šajās pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras pozīcijā.

b) Saskaņā ar iepriekšējo a) apakšpunktu preces, kas atbilst pozīcijas 2843 vai 2846 aprakstam, ir klasificējamas šajās pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras pozīcijā.

2. Saskaņā ar iepriekšējo 1. piezīmi preces, kas klasificējamas pozīcijās 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 vai 3808 un safasētas nomērītās devās vai mazumtirdzniecībai, jāklasificē šajās pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras pozīcijā.

3. Preces, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, no kuriem visi vai daži ietverti šajā nodaļā, un kas jāsajauc VI vai VII sadaļas produktu iegūšanai, jāklasificē pozīcijās, kas atbilst šiem produktiem, ja vien šie komponenti:

a) pēc to iepakojuma ir skaidri identificējami kā paredzēti lietošanai kopā bez pārpakošanas;

b) ir noformēti kopā; un

c) to īpašības vai relatīvais savstarpējais samērs rāda, ka tie lietojami kā papildinājums cits citam.

28. NODAĻA

NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE UN NEORGANISKIE SAVIENOJUMI

Piezīmes

1. Ja nav īpašu piebilžu, šīs nodaļas pozīcijās ietilpst tikai:

a) atsevišķi ķīmiskie elementi un noteikta ķīmiska sastāva savienojumi, kas satur vai nesatur piemaisījumus;

b) iepriekšējā a) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī;

c) iepriekšējā a) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti citos šķīdinātājos, ar noteikumu, ka šī šķīdināšana ir parasta un nepieciešama metode drošībai vai transportēšanai un ka šķīdinātājs nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai nevis vispārējai izmantošanai;

d) a), b) vai c) apakšpunktā minētie produkti ar pievienotu stabilizatoru (ieskaitot pretsalipes vielas), kas vajadzīgs to saglabāšanai vai transportēšanai;

e) a), b), c) vai d) apakšpunktā minētie produkti, kam pievienota putekļu nomācēja viela vai krāsviela, lai atvieglotu produktu identificēšanu, vai drošības apsvērumu dēļ, ja vien šīs piedevas nepadara produktu īpaši piemērotu specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai.

2. Papildus ditionītiem un sulfoksilātiem, kas stabilizēti ar organiskām vielām (pozīcija 2831), neorganiskajiem karbonātiem un peroksikarbonātiem (pozīcija 2836), neorganiskajiem cianīdiem, oksicianīdiem un kompleksajiem cianīdiem (pozīcija 2837), neorganiskajiem fulminātiem, cianātiem un tiocianātiem (pozīcija 2838), pozīcijās 2843–2846 minētajiem organiskajiem produktiem un karbīdiem (pozīcija 2849) šajā nodaļā klasificējami tikai šādi oglekļa savienojumi:

a) oglekļa oksīdi, ciānūdeņražskābe, sprāgstošā skābe, izociānskābe, tiociānskābe un citādas vienkāršās vai kompleksās ciānskābes (pozīcija 2811);

b) oglekļa oksihalogenīdi (pozīcija 2812);

c) sērogleklis (pozīcija 2813);

d) tiokarbonāti, selēnkarbonāti, telūrkarbonāti, selēncianāti, telūrcianāti, tetratiocianātdiaminohromāti (reinekāti) un citādi kompleksie neorganiskie cianāti (pozīcija 2842);

e) ūdeņraža peroksīds, kas cietināts ar urīnvielu (pozīcija 2847), oglekļa oksisulfīds, oglekļa tiokarbonilhalogenīdi, ciāns, ciānhalogenīdi, ciānamīds un tā metālu atvasinājumi (pozīcija 2851), izņemot kalcija ciānamīdu gan tīrā veidā, gan ar piemaisījumiem (31. nodaļa).

3. Saskaņā ar VI sadaļas 1. piezīmes noteikumiem šajā nodaļā neietilpst:

a) nātrija hlorīds un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, kā arī citādi V sadaļā minētie produkti;

b) elementorganiskie savienojumi, kas nav minēti iepriekšējā 2. piezīmē;

c) produkti, kas minēti 31. nodaļas 2., 3., 4. vai 5. piezīmē;

d) pozīcijā 3206 minētie neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus; pozīcijas 3207 stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai pārslu veidā;

e) mākslīgais grafīts (pozīcija 3801); produkti, ko izmanto ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanai vai kas ietilpst ugunsdzēšamo granātu sastāvā (pozīcija 3813); mazumtirdzniecībai iepakoti tintes traipu izņemšanas sastāvi (pozīcijā 3824); sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu sintētiskie kristāli (kas nav optiskie elementi), no kuriem katrs sver ne mazāk par 2,5 g (pozīcija 3824);

f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) vai šo akmeņu putekļi un pulveris (pozīcijas 7102–7105), vai dārgmetāli un dārgmetālu sakausējumi, kas minēti 71. nodaļā;

g) tīri metāli vai metāli ar piemaisījumiem, metāla sakausējumi vai metālkeramika, ieskaitot sakausētus metālu karbīdus, (metālu karbīdi, sakausēti ar metālu), kas minēti XV sadaļā; vai

h) optiskie elementi, piemēram, sārmu vai sārmzemju metālu halogenīdi (pozīcija 9001).

4. Noteikta ķīmiskā sastāva kompleksās skābes, kas sastāv no II apakšnodaļā minētas nemetālu saturošas skābes un IV apakšnodaļā minētas metālu saturošas skābes, jāklasificē pozīcijā 2811.

5. Pozīcijās 2826–2842 ietverti tikai metāla vai amonija sāļi vai peroksisāļi.

Dubultsāļi vai kompleksie sāļi jāklasificē pozīcijā 2842, ja kontekstā nav norādīts citādi.

6. Pozīcijā 2844 ietilpst tikai:

a) tehnēcijs (atomnumurs 43), prometijs (atomnumurs 61), polonijs (atomnumurs 84) un visi elementi, kuru atomnumurs ir lielāks par 84;

b) dabiskie vai mākslīgie radioaktīvie izotopi (ieskaitot XIV un XV sadaļā minētos dārgmetālu vai parasto metālu izotopus), maisījumos vai atsevišķi;

c) šo elementu vai izotopu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie vai neorganiskie savienojumi, maisījumos vai atsevišķi;

d) sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus vai to izotopus, kā arī minēto elementu un izotopu neorganiskie vai organiskie savienojumi ar īpatnējo radioaktivitāti lielāku par 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e) izlietoti (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru degvielas elementi;

f) izmantošanai derīgi vai nederīgi radioaktīvie atkritumi.

Šajā piezīmē un pozīcijās 2844 un 2845"izotopi" ir:

- atsevišķi nuklīdi, tomēr izņemot nuklīdus, kas pastāv dabā monoizotopu stāvoklī,

- viena elementa izotopu maisījumi, kas bagātināti ar vienu vai vairākiem tā izotopiem, t.i., elementi, kuru dabiskais izotopiskais sastāvs ir mākslīgi pārveidots.

7. Pozīcijā 2848 ietverts vara fosfīds, kas satur vairāk nekā 15 % no svara fosforu.

8. Ķīmiskie elementi (piemēram, silīcijs un selēns), ko izmanto elektronikā, jāklasificē šajā nodaļā ar nosacījumu, ka tie pēc izvilkšanas stieplē nav apstrādāti vai tiem ir cilindru vai stieņu forma. Ja tiem ir diska, plāksnītes vai tamlīdzīga forma, tie atbilst pozīcijai 3818.

Papildu piezīme

1. Ja nav noteikts citādi, apakšpozīcijās norādītie sāļi ietver skābos un bāziskos sāļus.

I. ĶĪMISKIE ELEMENTI

II. NEORGANISKĀS SKĀBES UN NEORGANISKIE NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR SKĀBEKLI

III. NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR HALOGĒNIEM VAI SĒRU

IV. NEORGANISKĀS BĀZES UN METĀLU OKSĪDI, HIDROKSĪDI UN PEROKSĪDI

- no kuru masas ne vairāk kā 1 % ir lielākas par 75 mikrometriem,

- no kuru masas ne vairāk kā 4 % ir lielākas par 1,3 mikrometriem

V. NEORGANISKO SKĀBJU UN METĀLU SĀĻI UN PEROKSISĀĻI

VI. DAŽĀDI

29. NODAĻA

ORGANISKĀS ĶĪMISKĀS VIELAS

Piezīmes

1. Ja nav īpašu piebilžu, šīs nodaļas pozīcijās ietilpst tikai:

a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi, kas satur vai nesatur piemaisījumus;

b) viena un tā paša organiskā savienojuma divu vai vairāku izomēru maisījumi (kas satur vai nesatur piemaisījumus), izņemot piesātināto vai nepiesātināto aciklisko ogļūdeņražu izomēru (kas nav stereoizomēri) maisījumus (27. nodaļa);

c) produkti, kas minēti pozīcijās 2936–2939, vai cukuru ēteri, cukuru acetāli, cukuru esteri un to sāļi, kas minēti pozīcijā 2940, vai noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva produkti, kas minēti pozīcijā 2941;

d) iepriekšējā a), b) vai c) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī;

e) iepriekšējā a), b) vai c) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti citos šķīdinātājos, ar noteikumu, ka šī šķīdināšana ir parasta un nepieciešama metode drošībai vai transportēšanai un ka šķīdinātājs nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai nevis vispārējai izmantošanai;

f) a), b), c), d) vai e) apakšpunktā minētie produkti ar pievienoto stabilizatoru (ieskaitot pretsalipes vielas), kas vajadzīgs to saglabāšanai vai transportēšanai;

g) iepriekšējā a), b), c), d), e) vai f) apakšpunktā minētie produkti, kam pievienotas putekļu nomācējas vielas, krāsvielas vai smaržvielas, kas vajadzīgas, lai atvieglotu šo produktu identificēšanu vai drošības apsvērumu dēļ, ar noteikumu, ka šīs piedevas nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai;

h) produkti, kas atšķaidīti līdz standarta koncentrācijai un paredzēti azokrāsvielu ražošanai: diazonija sāļi, šiem sāļiem izmantojamie azokomponenti, diazotējamie amīni un to sāļi.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) preces, kas minētas pozīcijā 1504, un neapstrādāts pozīcijas 1520 glicerīns;

b) etilspirts (pozīcija 2207 vai 2208);

c) metāns vai propāns (pozīcija 2711);

d) 28. nodaļas 2. piezīmē minētie oglekļa savienojumi;

e) urīnviela (pozīcijā 3102 vai 3105);

f) augu un dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (pozīcija 3203), sintētiskās organiskās krāsvielas, sintētiskie organiskie produkti, kurus izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai luminoforiem (pozīcija 3204), mazumtirdzniecībai iepakotas krāsas vai krāsvielas (pozīcija 3212);

g) fermenti (pozīcija 3507);

h) metaldehīds, heksametilēntetramīns un tamlīdzīgas vielas dažādās formās (piemēram, tabletēs, briketēs utt.), ko lieto kā degvielu, vai šķidrumi vai sašķidrinātas gāzes degviela noslēgtos konteineros, ko lieto cigarešu šķiltavu vai tamlīdzīgu aizdedzinātāju uzpildīšanai vai atkārtotai uzpildīšanai un kuru tilpums nepārsniedz 300 cm3 (pozīcija 3606);

ij) pozīcijas 3813 produkti, ko izmanto ugunsdzēšamo aparātu uzpildei; mazumtirdzniecībai iepakoti tintes traipu izņemšanas sastāvi (pozīcijā 3824); vai

k) optiskie elementi, piemēram, etilēndiamīna tartrāts (pozīcija 9001).

3. Izstrādājumi, kas var tikt iekļauti divās vai vairākās šīs nodaļas pozīcijās, jāklasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru.

4. Pozīcijās 2904–2906, 2908–2911 un 2913–2920 katra norāde uz halogenētiem, sulfurētiem, nitrētiem vai nitrozētiem atvasinājumiem attiecas arī uz jauktiem atvasinājumiem, tādiem kā sulfohalogenētie, nitrohalogenētie, nitrosulfonētie vai nitrosulfohalogenētie atvasinājumi.

Pozīcijā 2929 kā "slāpekļa funkcionālā grupa" nav ietverta nitrogrupa un nitrozogrupa.

Pozīcijās 2911, 2912, 2914, 2918 un 2922"skābekļa funkcionālās grupas" attiecināmas tikai uz funkcionālajām grupām (raksturīgas organiskās grupas, kas satur skābekli), kuras minētas pozīcijās 2905–2920.

5. a) I–VII apakšnodaļā minēto organisko savienojumu ar skābju funkcijām esteri ar šo apakšnodaļu organiskajiem savienojumiem jāklasificē pēc tā savienojuma, kas ietverts pozīcijā ar lielāko kārtas numuru šajās apakšnodaļās.

b) Etilspirta esteri ar I–VII apakšnodaļā minētajiem organiskajiem savienojumiem, kuriem ir skābju funkcijas, jāklasificē tajās pašās pozīcijās kā attiecīgie savienojumi ar skābju funkcijām,

c) saskaņā ar VI sadaļas 1. piezīmi un 28. nodaļas 2. piezīmi:

1) organisko savienojumu ar skābju, fenolu vai enolu funkcijām vai organisko bāzu neorganiskie sāļi, kas minēti I–X apakšnodaļā vai pozīcijā 2942, jāklasificē pozīcijās, kas atbilst attiecīgajam organiskajam savienojumam; un

2) I–X apakšnodaļā vai pozīcijā 2942 minēto organisko savienojumu savstarpēji veidotie sāļi jāklasificē šās nodaļas pozīcijā ar lielāko kārtas numuru, kas atbilst bāzei vai skābei (ieskaitot savienojumus ar fenolu vai enolu funkcijām), no kā tie veidoti.

d) Metālu alkoholāti jāklasificē tajās pašās pozīcijās, kur ir minēti attiecīgie spirti, izņemot etanolu (pozīcija 2905).

e) Karbonskābju halogenīdi jāklasificē tajās pašās pozīcijās, kur minētas attiecīgās skābes.

6. Savienojumi, kas minēti pozīcijās 2930 un 2931, ir organiski savienojumi, kuru molekulās bez ūdeņraža, skābekļa vai slāpekļa atomiem ir arī citu nemetālu vai metālu (tādu kā sēra, arsēna, dzīvsudraba vai svina) atomi, kas tieši saistīti ar oglekļa atomiem.

Pozīcijā 2930 (sēra organiskie savienojumi) un pozīcijā 2931 (citi elementorganiskie savienojumi) nav ietverti sulfurēti vai halogenēti atvasinājumi (ieskaitot saliktus atvasinājumus), kuros bez ūdeņraža, skābekļa un slāpekļa atomiem ar oglekļa atomiem ir tieši saistīti sēra vai halogēnu atomi, kas piešķir šīm vielām sulfurētu vai halogenētu atvasinājumu (vai saliktu atvasinājumu) īpašības.

7. Pozīcijās 2932, 2933 un 2934 nav ietverti epoksīdi ar trīslocekļu gredzenu, ketona peroksīdi, aldehīdu vai tioaldehīdu cikliskie polimēri, daudzvērtīgo karbonskābju anhidrīdi, polihidroksispirtu vai fenolu cikliskie esteri ar daudzvērtīgajām skābēm, kā arī daudzvērtīgo skābju imīdi.

Šie noteikumi attiecas tikai uz gadījumiem, kad gredzena heteroatomi izveidojušies tikai ciklizācijas vai citu šeit minēto funkciju rezultātā.

8. Pozīcijā 2937:

a) "hormoni" attiecas uz faktoriem, kas stimulē hormonu izdalīšanos vai pašus hormonus, hormonu inhibitoriem un hormonu antagonistiem (antihormoniem);

b) formulējums "izmanto galvenokārt kā hormonus" attiecas ne tikai uz hormonu atvasinājumiem un struktūras analogiem, ko izmanto galvenokārt to endokrīnās iedarbības dēļ, bet arī uz tiem atvasinājumiem un struktūras analogiem, kurus izmanto galvenokārt kā starpsavienojumus šīs pozīcijas produktu sintēzē.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Jebkurā šīs nodaļas pozīcijā ķīmisko savienojumu atvasinājumi (jeb ķīmisko savienojumu grupas atvasinājumi) klasificējami tajā pašā apakšpozīcijā, kur ietverti savienojumi (vai savienojumu grupas), ar noteikumu, ka tie nav specifiskāk iekļauti kādā citā apakšpozīcijā un ka attiecīgajās apakšpozīcijās nav apakšpozīcijas ar virsrakstu "citādi".

I. OGĻŪDEŅRAŽI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE UN NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

II. SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

III. FENOLI, FENOLU SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

IV. ĒTERI, SPIRTU PEROKSĪDI, ĒTERU PEROKSĪDI, KETONU PEROKSĪDI, EPOKSĪDI AR TRĪSLOCEKĻU GREDZENU, ACETĀLI, PUSACETĀLI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

V. SAVIENOJUMI AR ALDEHĪDA FUNKCIONĀLO GRUPU

VI. SAVIENOJUMI AR KETONU FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM UN SAVIENOJUMI AR HINONU FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM

VII. KARBONSKĀBES UN TO ANHIDRĪDI, HALOGENĪDI, PEROKSĪDI UN PEROKSISKĀBES UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

VIII. NEMETĀLU NEORGANISKO SKĀBJU ESTERI, TO SĀĻI UN HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI

IX. SAVIENOJUMI, KAS SATUR SLĀPEKĻA FUNKCIONĀLĀS GRUPAS

- 1 % no svara vai mazāk ūdens,

- 200 mg/kg vai mazāk o-fenilēndiamīna

un

- 450 mg/kg vai mazāk p-fenilēndiamīna

X. ELEMENTORGANISKIE SAVIENOJUMI, HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI, NUKLEĪNSKĀBES UN TO SĀĻI, SULFONAMĪDI

XI. PROVITAMĪNI, VITAMĪNI UN HORMONI

XII. DABISKIE VAI SINTEZĒTIE GLIKOZĪDI UN AUGU ALKALOĪDI UN TO SĀĻI, ĒTERI, ESTERI UN CITI ATVASINĀJUMI

XIII. CITI ORGANISKIE SAVIENOJUMI

30. NODAĻA

FARMACEITISKIE PRODUKTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pārtikas produkti un dzērieni (piemēram, diētiskie, diabētiskie vai pārtikas produkti, kas bagātināti ar barojošām piedevām, pārtikas piedevas, tonizējoši dzērieni un minerālūdeņi), izņemot pārtikas līdzekļus intravenozai ievadei (IV sadaļa);

b) speciāli karsēti vai smalki samalti ģipši izmantošanai zobārstniecībā (pozīcija 2520);

c) ēterisko eļļu ūdens destilāti vai ūdens šķīdumi medicīnas vajadzībām (pozīcija 3301);

d) izstrādājumi, kas minēti pozīcijās 3303–3307, pat ja tiem ir ārstnieciskas vai profilaktiskas īpašības;

e) ziepes un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 3401, ar pievienotiem medikamentiem;

f) preparāti uz ģipša bāzes izmantošanai zobārstniecībā (pozīcija 3407); vai

g) asins albumīns, kas nav sagatavots ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām (pozīcija 3502).

2. Pozīcijā 3002"modificēti imunoloģiskie produkti" attiecas tikai uz monoklonālām antivielām (MAB), antivielu fragmentiem, antivielu konjugātiem un antivielu fragmentu konjugātiem.

3. Pozīcijās 3003 un 3004 un šīs nodaļas 4. piezīmes d) apakšpunkta piemērošanai turpmāk minētie produkti uzskatāmi:

a) par nesajauktiem produktiem:

1) ūdenī izšķīdināti nesajaukti produkti;

2) visas preces, kas minētas 28. vai 29. nodaļā; un

3) pozīcijas 1302 vienkāršie augu ekstrakti, kas tikai standartizēti vai izšķīdināti kādā šķīdinātājā,

b) par jauktiem produktiem:

1) koloidāli šķīdumi un suspensijas (izņemot koloidālo sēru);

2) augu ekstrakti, kas iegūti, apstrādājot augu izejvielu maisījumus; un

3) sāļi un koncentrāti, kas iegūti, iztvaicējot dabiskos minerālūdeņus.

4. Pozīcija 3006 attiecas tikai uz tālāk minētajiem izstrādājumiem, kas klasificējami šajā, nevis kādā citā nomenklatūras pozīcijā:

a) sterilais ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli šuvju uzlikšanai un sterili adhēzijas audumi brūču ķirurģiskai savilkšanai;

b) sterilas laminārijas un sterili lamināriju tamponi;

c) sterili absorbējošie ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi asiņošanas apturēšanai (hemostatiskie līdzekļi);

d) kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai un slimniekiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti, t.i., nesajaukti produkti, nomērītās devās safasēti un iepakoti, vai produkti, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, kuri sajaukti tamlīdzīgai izmantošanai;

e) reaģenti asins grupu noteikšanai;

f) zobu cementi un citi zobu plombēšanas materiāli; cementi cieto audu atjaunošanai (kaulu cements);

g) pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas;

h) ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes, uz pārējo pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu bāzes;

ij) gēlveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi; un

k) farmaceitiskie atkritumi, t.i., farmaceitiski produkti, kas nav derīgi izmantošanai sākotnēji paredzētajām vajadzībām, piemēram, to derīguma termiņa izbeigšanās dēļ.

Papildu piezīme:

1. Pozīcijā 3004 iekļautas augu izcelsmes zāles un preparāti uz šādu aktīvo vielu bāzes: uz vitamīnu, minerālvielu, neaizstājamo aminoskābju vai taukskābju bāzes, iepakoti mazumtirdzniecībai. Šos preparātus klasificē pozīcijā 3004, ja uz to etiķetes, iepakojuma vai pievienotajiem norādījumiem lietotājam ir šādas ziņas:

a) par konkrētām slimībām, sāpēm vai simptomiem, kuriem ražojums ir lietojams;

b) par tajos esošās aktīvās vielas vai vielu koncentrāciju;

c) par devām; un

d) par lietošanas veidu.

Minētajā pozīcijā ir iekļautas homeopātiskās zāles, ja tās atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem a), c) un d).

Preparātiem uz vitamīnu, minerālvielu, neaizstājamo aminoskābju vai taukskābju bāzes uz etiķetes norādītajai ieteicamajai dienas devai vienai no šīm vielām jābūt ievērojami lielākai nekā ieteicamajai dienas devai vispārējai veselības vai labsajūtas uzturēšanai.

31. NODAĻA

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dzīvnieku asinis, kas minētas pozīcijā 0511;

b) atsevišķi noteikta ķīmiska sastāva savienojumi (izņemot tos, kas atbilst aprakstam 2.A, 3.A, 4.A un 5. piezīmē); un

c) audzēti kālija hlorīda kristāli (izņemot optiskos elementus), no kuriem katrs sver ne mazāk par 2,5 g un kuri minēti pozīcijā 3824; kālija hlorīda optiskie elementi (pozīcija 9001).

2. Pozīcijā 3102 ietvertas tikai šādas preces ar nosacījumu, ka tās nav pozīcijā 3105 aprakstītajos veidos vai iepakojumos:

A. izstrādājumi, kas atbilst kādam no šiem aprakstiem:

i) nātrija nitrāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

ii) amonija nitrāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

iii) amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi, tīri vai ar piemaisījumiem;

iv) amonija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

v) kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi (tīri vai ar piemaisījumiem) vai kalcija nitrāta un amonija nitrāta maisījumi;

vi) kalcija nitrāta un magnija nitrāta dubultsāļi (tīri vai ar piemaisījumiem) vai kalcija nitrāta un magnija nitrāta maisījumi;

vii) kalcija ciānamīds, tīrs vai ar piemaisījumiem vai apstrādāts ar eļļu;

viii) urīnviela, tīra vai ar piemaisījumiem;

B. mēslošanas līdzekļi, kas sastāv no A punktā minēto izstrādājumu maisījumiem;

C. mēslošanas līdzekļi, kas satur amonija hlorīda vai jebkuru A vai B punktā minēto vielu maisījumu ar krītu, ģipsi vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi;

D. šķidrie mēslošanas līdzekļi, kas satur A apakšpunkta ii) vai viii) nodalījumā minētos produktus vai šo produktu maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā.

3. Pozīcijā 3103 ietverti tikai šādi produkti ar nosacījumu, ka tie nav pozīcijā 3105 aprakstītajos veidos vai iepakojumos:

A. izstrādājumi, kas atbilst kādam no šiem aprakstiem:

i) pamatizdedži (fosfātizdedži);

ii) dabiskie fosfāti, kas minēti pozīcijā 2510, karsēti vai termiski apstrādāti temperatūrā, kas ir augstāka par temperatūru, kāda vajadzīga piemaisījumu izdalīšanai;

iii) superfosfāti (parastie, dubultie, trīskāršie);

iv) kalcija hidrogēnortofosfāts, kas satur ne mazāk kā 0,2 % fluora, pārrēķinot sausā bezūdens produktā;

B. mēslošanas līdzekļi, kas satur A punktā minēto izstrādājumu maisījumus, neņemot vērā fluora kvantitatīvo saturu,

C. mēslošanas līdzekļi, kuros ir šās piezīmes A vai B punktā minētie izstrādājumi (neņemot vērā fluora kvantitatīvo saturu), kas sajaukti ar krītu, ģipsi vai citām neorganiskām vielām, kuras nav mēslošanas līdzekļi.

4. Pozīcijā 3104 ietverti tikai šādi produkti ar nosacījumu, ka tie nav pozīcijā 3105 aprakstītajos veidos vai iepakojumos:

A. izstrādājumi, kas atbilst kādam no šiem aprakstiem:

i) neapstrādāti dabiskie kālija sāļi (piemēram, karnalīts, kainīts un silvīts);

ii) kālija hlorīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, izņemot 1. piezīmes c) apakšpunktā minēto;

iii) kālija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

iv) magnija kālija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

B. mēslošanas līdzekļi, kas sastāv no A punktā minēto izstrādājumu maisījumiem.

5. Amonija dihidrogenortofosfāts (monoamonija fosfāts) un diamonija hidrogenortofosfāts (diamonija fosfāts), tīrs vai ar piemaisījumiem, un šo vielu maisījumi jāklasificē pozīcijā 3105.

6. Pozīcijā 3105"citādi mēslošanas līdzekļi" attiecas tikai uz produktiem, ko izmanto par mēslošanas līdzekļiem un kas kā pamata sastāvdaļu satur vismaz vienu no šiem barojošiem elementiem: slāpekli, fosforu vai kāliju.

32. NODAĻA

MIECVIELU VAI KRĀSU EKSTRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI; PIGMENTI UN CITAS KRĀSVIELAS; KRĀSAS UN LAKAS; ŠPAKTEĻTEPES, TEPES UN CITAS MASTIKAS; TINTES

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) atsevišķi noteikta ķīmiska sastāva elementi vai savienojumi (izņemot pozīcijās 3203 vai 3204 minētos, neorganiskus produktus, ko lieto par luminoforiem (pozīcija 3206), stiklu, kas iegūts no kausēta kvarca un citām kausētām kramzemēm, kuras minētas pozīcijā 3207, kā arī dažādas krāsas un krāsvielas, kas iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā un minētas pozīcijā 3212);

b) tanāti vai citi pozīcijās 2936–2939, 2941 vai 3501–3504 minēto produktu tanīnu atvasinājumi; un

c) asfalta mastikas un citas bitumena mastikas (pozīcija 2715).

2. Pozīcijā 3204 ir ietverti stabilizēto diazonija sāļu maisījumi un komponenti azokrāsvielu ražošanai.

3. Pozīcijās 3203–3206 ietilpst arī uz krāsvielu bāzes izgatavoti preparāti (attiecībā uz pozīciju 3206 ieskaitot krāsu pigmentus, kas minēti pozīcijā 2530 vai 28. nodaļā, metāla kristālus un metāla pulverus), ko izmanto jebkuru materiālu krāsošanai vai par komponentiem krāsvielu ražošanai. Šajās pozīcijās tomēr nav ietverti neūdens vidē disperģētie šķidrie un pastveida pigmenti, ko izmanto krāsu, ieskaitot emaljas (pozīcija 3212), ražošanai, kā arī pārējie pozīciju 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 un 3215 izstrādājumi.

4. Pozīcijā 3208 ir ietverti šķīdumi (izņemot koloidālos), kas satur kādu no pozīcijās 3901–3913 minētajām vielām gaistošos organiskos šķīdinātājos, ja šķīdinātāja svars pārsniedz 50 % no šķīduma svara.

5. Šajā nodaļā jēdziens "krāsviela" neietver produktus, ko izmanto par eļļas krāsu pildvielām, neatkarīgi no tā, vai tie derīgi arī līmes krāsām.

6. Pozīcijā 3212"spieduma folija" attiecas tikai uz plānām loksnēm, kas izmantojamas iespieddarbiem, piemēram, grāmatu vākiem vai cepuru lentēm, un kas sastāv no:

a) metāla pulvera (ieskaitot dārgmetālu pulveri) vai pigmenta, kas aglomerēts ar līmi, želatīnu vai citu saistvielu; vai

b) metāla (ieskaitot dārgmetālu) vai pigmenta, ar ko pārklāta nesēja loksne no jebkāda materiāla.

33. NODAĻA

ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS UN ĶERMEŅA KOPŠANAS LĪDZEKĻI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dabiskie oleosveķi un augu ekstrakti, kas minēti pozīcijā 1301 vai 1302;

b) ziepes un citi produkti, kas minēti pozīcijā 3401; un

c) sveķi, koka terpentīni vai sulfātterpentīni un citi produkti, kas minēti pozīcijā 3805.

2. Pozīcijā 3302"smaržvielas" attiecas tikai uz pozīcijā 3301 minētajām vielām, no šīm vielām izdalītajām smaržīgajām sastāvdaļām vai sintētiskām aromātiskajām vielām.

3. Pozīcijas 3303–3307 attiecas arī uz produktiem, kas var būt sajaukti (izņemot ēterisko eļļu ūdens destilātus un šo eļļu ūdens šķīdumus), un kas derīgi izmantošanai par šajās pozīcijās minētajiem produktiem un ir iepakoti mazumtirdzniecībai.

4. Pozīcijā 3307"parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi" attiecas arī uz šādiem produktiem: paciņām ar smaržvielām; smaržīgu vielu preparātiem, kas izplata smaržu degot; aromatizēto papīru un papīru, kas piesūcināts vai pārklāts ar kosmētikas līdzekli; šķīdumiem kontaktlēcu un acu protēžu glabāšanai; vati, filcu un neaustām drānām, kas piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar smaržvielām vai kosmētikas līdzekļiem; dzīvnieku kopšanas līdzekļiem.

34. NODAĻA

ZIEPES, ORGANISKĀS VIRSMAKTĪVĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVI VASKI, SPODRINĀŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PASTAS, ZOBTEHNIKAS VASKI UN IZSTRĀDĀJUMI ZOBĀRSTNIECĪBAI UZ ĢIPŠA BĀZES

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu pārtikas maisījumi un maisījumi, ko izmanto dažādu veidņu eļļošanai (pozīcija 1517);

b) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva savienojumi; vai

c) šampūni, zobu pastas, skūšanas krēmi un putas vai vannošanās līdzekļi, kuros ir ziepes vai citas virsmaktīvas organiskās vielas (pozīcija 3305, 3306 vai 3307).

2. Pozīcijā 3401"ziepes" nozīmē tikai ūdenī šķīstošas ziepes. Ziepēm un pārējiem produktiem, kas minēti pozīcijā 3401, var būt piedevas (piemēram, dezinficējoši līdzekļi, abrazīvie pulveri, pildvielas vai medikamenti). Produktus, kas satur abrazīvus pulverus, ietver pozīcijā 3401 tikai tad, ja tie ir stieņos, gabalos vai figūru veidā. Šie paši produkti citās formās jāklasificē pozīcijā 3405 kā "tīrīšanas pulveri un tamlīdzīgi izstrādājumi".

3. Pozīcijā 3402"organiskās virsmaktīvās vielas" ir produkti, kas, ja tiek samaisīti ar ūdeni 0,5 % koncentrācijā 20 °C temperatūrā un vienu stundu paturēti šajā temperatūrā:

a) veido caurspīdīgu vai puscaurspīdīgu šķidrumu vai stabilu emulsiju bez nešķīstošas vielas izdalīšanas; un

b) samazina ūdens virsmas spraigumu līdz 4,5 × 10–2 N/m (45 din/cm) vai mazāk.

4. Pozīcijā 3403"naftas eļļas un eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem" attiecas uz produktiem, kas minēti 27. nodaļas 2. piezīmē.

5. Pozīcijā 3404"mākslīgie vaski un gatavie vaski", izņemot turpmāk minētos gadījumus, attiecas tikai uz:

A) ūdenī šķīstošiem vai nešķīstošiem organiskiem ķīmiski iegūtiem vaskveida produktiem;

B) produktiem, kas iegūti, sajaucot dažāda veida vaskus;

C) vaskveida produktiem uz viena vai vairāku vasku bāzes, kuri satur taukus, sveķus, minerālvielas un citus materiālus.

Šajā pozīcijā nav ietverti:

a) produkti, kas minēti pozīcijās 1516, 3402 vai 3823, pat ja tiem ir vasku īpašības;

b) nejaukti dzīvnieku vaski un nejaukti augu vaski, iekrāsoti vai nekrāsoti, kas minēti pozīcijā 1521;

c) minerālvaski vai tamlīdzīgi produkti, kas minēti pozīcijā 2712, sajaukti vai nesajaukti, vai tikai iekrāsoti; vai

d) vaski, kas sajaukti ar šķidru vidi, disperģēti vai izšķīdināti šķidrā vidē (pozīcijas 3405, 3809 utt.).

35. NODAĻA

OLBALTUMVIELAS; MODIFICĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) raugs (pozīcija 2102);

b) asins frakcijas (izņemot asins albumīnu, kas nav sagatavots ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām), medikamenti un pārējie produkti, kas minēti 30. nodaļā;

c) fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai (pozīcija 3202);

d) fermentu preparāti mērcēšanai vai mazgāšanai vai pārējie produkti, kas minēti 34. nodaļā;

e) cietināti proteīni (pozīcija 3913); un

f) želatīna produkti poligrāfijas rūpniecībai (49. nodaļa).

2. Pozīcijā 3505"dekstrīni" ir cietes šķelšanās produkti, kuros reducējošā cukura saturs, kas izteikts kā dekstroze sausnā, nepārsniedz 10 %.

Šādi paši produkti, kuru reducējošā cukura saturs pārsniedz 10 %, ietverti pozīcijā 1702.

Papildu piezīme

1. Pozīcijā 3504 ir ietverti koncentrēti piena proteīni ar proteīna saturu sausnā vairāk nekā 85 %.

36. NODAĻA

SPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNIKAS IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORI SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGMAISĪJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva savienojumi, izņemot 2. piezīmes a) vai b) apakšpunktā minētos.

2. Pozīcijā 3606"degošu materiālu izstrādājumi" attiecas tikai uz:

a) uz metaldehīdu, heksametilēntetramīnu un tamlīdzīgām vielām, kas sagatavotas formās (piemēram, tabletēs, nūjiņās un tamlīdzīgās formās), lai tās izmantotu par degvielu; degvielu uz spirta bāzes un tamlīdzīgu gatavu cieto vai puscieto degvielu;

b) uz šķidro vai sašķidrināto deggāzi, ko izmanto cigarešu šķiltavu un tamlīdzīgu šķiltavu uzpildei vai atkārtotai uzpildei un kas ir konteineros ar tilpumu ne vairāk par 300 cm3; un

c) uz sveķu lāpām, degļiem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem.

37. NODAĻA

FOTO UN KINO PRECES

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst atkritumi un lūžņi.

2. Šajā nodaļā "foto" nozīmē procesu, kurā tiešas vai netiešas gaismas vai cita veida starojuma iedarbībā uz gaismjutīgām virsmām veidojas redzami attēli.

Papildu piezīmes

1. Ja skaņu filmas ieved divās lentēs (lente tikai ar attēlu un lente tikai ar skaņu), katra lente jāklasificē attiecīgajā pozīcijā.

2. "Kinohronikas" (apakšpozīcija 37069051) ir kinolentes, kas īsākas par 330 m un atspoguļo kārtējos politiskos, sporta, militāros, zinātnes, literatūras, folkloras, tūrisma, sabiedriskos u.c. notikumus.

- 75 mm platas vai platākas, bet ne platākas par 105 mm

un

38. NODAĻA

DAŽĀDI ĶĪMISKI PRODUKTI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva elementi vai savienojumi, izņemot:

1) mākslīgo grafītu (pozīcija 3801);

2) insekticīdus, rodenticīdus, fungicīdus, herbicīdus, pretdīgšanas līdzekļus un augšanas regulatorus, dezinficējošus līdzekļus un tamlīdzīgus produktus, kas iepakoti tā, kā aprakstīts pozīcijā 3808;

3) izstrādājumus, ko izmanto ugunsdzēšamos aparātos vai ugunsdzēšamo aparātu uzpildei (pozīcija 3813);

4) sertificētus standarta materiālus, kas norādīti tālāk 2. piezīmē;

5) izstrādājumus, kas minēti 3. piezīmes a) vai c) apakšpunktā;

b) ķimikāliju maisījumi ar pārtikas produktiem vai citām uzturvielām, ko izmanto pārtikas preču ražošanā (galvenokārt pozīcija 2106);

c) pelni un atliekas (ieskaitot dūņas, kas nav notekūdeņu dūņas), kas satur metālus, arsēnu vai to maisījumus un atbilst 26. nodaļas 3. piezīmes a) vai b) apakšpunkta prasībām (pozīcija 2620);

d) medikamenti (pozīcija 3003 vai 3004); un

e) izlietoti katalizatori, ko izmanto parasto metālu ekstrahēšanā vai ķīmisku savienojumu ražošanā no parastiem metāliem (pozīcija 2620), izlietoti katalizatori, ko izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanā (pozīcija 7112), vai katalizatori, kas sastāv no metāliem vai metālu sakausējumiem, piemēram, smalka pulvera vai smalka sietiņa formā (XIV vai XV sadaļa).

2. A. Pozīcijā 3822"sertificēti standarta materiāli" ir standarta materiāli, kuriem pievienots sertifikāts, kurā norādītas sertificēto īpašību vērtības, šo vērtību noteikšanai izmantotās metodes un katras vērtības ticamības pakāpe, un kuri ir piemēroti analītiskām, kalibrēšanas vai kontroles vajadzībām.

B. Izņemot 28. un 29. nodaļā iekļautos produktus, sertificēto standarta materiālu klasifikācijā pozīcijai 3822 ir priekšroka attiecībā pret visām citām šīs nomenklatūras pozīcijām.

3. Pozīcijā 3824 ir ietvertas šādas preces, kas nav minētas nevienā citā nomenklatūras pozīcijā:

a) audzēti magnija oksīda vai sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu kristāli (kas nav optiskie elementi) ar masu vismaz 2,5 g;

b) sīveļļa; kaulu eļļa;

c) pārdošanai mazumtirdzniecībā safasēti tintes traipu izņemšanas sastāvi;

d) pārdošanai mazumtirdzniecībā safasēti izstrādājumi iespiedtekstu labošanai un citādi korektūras šķidrumi; un

e) kūstoši keramikas pirometriskie elementi (piemēram, Zēgera konusi).

4. Visā nomenklatūrā "sadzīves atkritumi" ir mājsaimniecības, viesnīcu, restorānu, slimnīcu, veikalu, biroju utt. atkritumi, saslaukas no ceļiem un ietvēm, kā arī celtniecības un nojaukšanas atkritumi. Sadzīves atkritumos parasti ietilpst daudz dažādu materiālu, tādi kā plastmasas, gumija, koks, papīrs, tekstilmateriāli, stikls, metāli, pārtika, salauztas mēbeles un citādi bojāti vai nolietoti izstrādājumi. "Sadzīves atkritumi" tomēr neattiecas uz:

a) no atkritumiem nošķirtiem atsevišķiem materiāliem un izstrādājumiem, tādiem kā plastmasu, gumijas, koksnes, papīra, tekstilmateriālu, stikla vai metālu atkritumi un izlietotas baterijas, kas iekļaujami to attiecīgajās nomenklatūras pozīcijās;

b) rūpnieciskajiem atkritumiem;

c) farmaceitiskajiem atkritumiem, kas noteikti 30. nodaļas 4. piezīmes k) apakšpunktā;

vai

d) ārstniecības atkritumiem, kā noteikts turpmākajā 6. piezīmes a) apakšpunktā.

5. Pozīcijā 3825"notekūdeņu dūņas" ir dūņas, kas rodas pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, un tajās ietilpst notekūdeņu pirmsattīrīšanas dūņas, izskalojumi un nestabilizētas dūņas. Pozīcijā nav iekļautas stabilizētas dūņas, kas derīgas izmantošanai kā mēslošanas līdzeklis (31. nodaļa).

6. Pozīcijā 3825"citādi atkritumi" attiecas uz:

a) ārstniecības atkritumiem, t.i., medicīnas pētniecības, diagnostikas, ārstniecības vai ārstniecisku, ķirurģisku, zobārstniecības vai veterinārijas procedūru inficētiem atkritumiem, kuros bieži ir patogēni un farmaceitiskas vielas un kuriem nepieciešama īpaša apglabāšana (piemēram, notraipīti virsvalki vai pārsēji, lietoti cimdi un izlietotas šļirces);

b) izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumiem;

c) metālu kodinātāju, hidraulisko šķidrumu, bremžu šķidrumu un antifrīzu šķidrumu atkritumiem; un

d) citādiem ķīmijas un saskarnozaru atkritumiem.

"Citādi atkritumi" tomēr neattiecas uz atkritumiem, kuros galvenokārt ir naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (pozīcija 2710).

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 382541 un 382549"izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi" ir atkritumi, kas satur galvenokārt organiskos šķīdinātājus, kuri vairs nav derīgi turpmākai izmantošanai kā pirmprodukti, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav paredzēti šķīdinātāju reģenerācijai.

- 20 % vai vairāk, bet ne vairāk par 35 % vara

un

- 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 3 % bismuta,

VII SADAĻA

PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Preces, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, no kuriem visi vai daži ietverti šajā nodaļā, un kas jāsajauc VI vai VII sadaļas produktu iegūšanai, jāklasificē pozīcijās, kas atbilst šiem produktiem, ja vien šie komponenti:

a) pēc to iepakojuma ir skaidri identificējami kā paredzēti lietošanai kopā bez pārpakošanas;

b) ir noformēti kopā un

c) to īpašības vai relatīvais savstarpējais samērs rāda, ka tie lietojami kā papildinājums cits citam.

2. Izņemot preces, kas minētas pozīcijā 3918 vai 3919, plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi ar īpaši iespiestiem rakstiem, zīmējumiem un attēliem ir ietverti 49. nodaļā.

39. NODAĻA

PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nomenklatūrā "plastmasas" ir pozīcijās 3901– 3914 ietvertie materiāli, kas polimerizācijas procesā vai kādā turpmākajā stadijā ir ieguvuši vai spēj iegūt noteiktu formu ārējas ietekmes rezultātā (karsējot vai presējot, vajadzības gadījumā ar šķīdinātāju vai plastifikatoru), lejot, ekstrudējot, valcējot vai citā procesā, un nezaudē to pēc ārējās ietekmes izbeigšanās.

Šajā nomenklatūrā atsauces uz "plastmasām" attiecas arī uz vulkanizētu šķiedru. Šis jēdziens tomēr neietver tekstilmateriālus, kas minēti XI nodaļā.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) vaski, kas minēti pozīcijā 2712 vai 3404;

b) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi (29. nodaļa);

c) heparīns vai tā sāļi (pozīcija 3001);

d) šķīdumi (izņemot koloidālos), kas satur kādu no pozīcijās 3901–3913 minētajām vielām gaistošos organiskos šķīdinātājos, ja šķīdinātāja svars pārsniedz 50 % no šķīduma svara (pozīcija 3208); pozīcijas 3212 spieduma folija;

e) organiskas virsmaktīvās vielas vai preparāti, kas minēti pozīcijā 3402;

f) kausēti sveķi vai esteru sveķi (pozīcija 3806);

g) diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz plastmasu pamatnes (pozīcija 3822);

h) sintētiskais kaučuks, kas minēts 40. nodaļā, vai tā izstrādājumi;

ij) zirglietas (pozīcija 4201) vai koferi, ceļasomas, rokas somas un pārējie izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 4202;

k) pinumi, pīteņi vai citi 46. nodaļas izstrādājumi;

l) pozīcijas 4814 sienu pārklājumi;

m) preces, kas minētas XI nodaļā (tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi);

n) izstrādājumi, kas minēti XII nodaļā (piemēram, apavi, galvassegas, lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas, jātnieku steki vai to daļas);

o) bižutērija, kas minēta pozīcijā 7117

p) izstrādājumi, kas minēti XVI sadaļā (instrumenti un mehāniskās vai elektriskās ierīces);

q) gaisa kuģu vai spēkratu daļas, kas minētas XVII sadaļā;

r) izstrādājumi, kas minēti 90. nodaļā (piemēram, optiskie elementi, briļļu rāmji, rasēšanas instrumenti);

s) izstrādājumi, kas minēti 91. nodaļā (piemēram, pulksteņi vai pulksteņu korpusi);

t) izstrādājumi, kas minēti 92. nodaļā (piemēram, mūzikas instrumenti vai to daļas);

u) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, spuldzes un apgaismes piederumi, izgaismotas izkārtnes, saliekamās būvkonstrukcijas);

v) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi), un

w) izstrādājumi, kas minēti 96. nodaļā (piemēram, sukas, pogas, aizdares, ķemmes, pīpju iemuši vai kāti, cigarešu iemuši vai tamlīdzīgi izstrādājumi, termosu daļas vai tamlīdzīgi izstrādājumi, pildspalvas, pildzīmuļi).

3. Pozīcijās 3901– 3911 ietverti tikai šādu kategoriju ķīmiskās sintēzes produkti:

a) šķidrie sintētiskie poliolefīni, no kuru tilpuma mazāk par 60 % pārtvaicējas 300 °C un 1013 mbar spiedienā, izmantojot vakuumdestilācijas metodi (pozīcijas 3901 un 3902);

b) kumaronindēnu tipa sveķi ar zemu polimerizācijas pakāpi (pozīcija 3911);

c) citi sintētiskie polimēri, kas vidēji satur vismaz piecas monomēru vienības

d) silikoni (pozīcija 3910);

e) rezoli (pozīcija 3909) un citādi prepolimēri.

4. Formulējums "kopolimēri" ietver visus polimērus, kuros neviens atsevišķajiem monomēriem neveido 95 % no svara vai vairāk no kopējā polimēra satura.

Šajā nodaļā, ja nav īpašu piebilžu, kopolimēri (ieskaitot kopolikondensātus, kopolipievienošanas produktus, blokkopolimērus un piepotētus kopolimērus) un polimēru maisījumi jāklasificē tajā pašā pozīcijā, kurā iekļauj polimēru, kura komonomēra vienība ir pārsvarā pār visām pārējām atsevišķu komonomēru vienībām. Šajā piezīmē komonomēru vienības, kuru polimēri ietverti vienā pozīcijā, tiek aplūkotas kopā.

Ja neviena atsevišķa komonomēru vienība nav pārsvarā, kopolimēri vai polimēru maisījumi attiecīgi klasificējami pozīcijā ar lielāko kārtas numuru, kurā tie vienādā mērā varētu tikt ietverti.

5. Ķīmiski modificētie polimēri, kuros ķīmiski mainītas ir tikai sānu ķēdes, jāklasificē pozīcijā, kas atbilst nemodificētajam polimēram. Šis nosacījums neattiecas uz piepotētiem kopolimēriem.

6. Pozīcijās 3901– 3914"pirmformas" attiecas tikai uz šādām formām:

a) šķidrumi un pastas, ieskaitot dispersijas (emulsijas un suspensijas) un šķīdumus;

b) neregulāras formas bloki, gabali, pulveri (ieskaitot prespulverus), granulas, pārslas un tamlīdzīgas beramas formas.

7. Pozīcijā 3915 nav ietverti pirmformās pārveidota atsevišķa termoplastiska materiāla atkritumi, atgriezumi un lūžņi (pozīcijas 3901– 3914).

8. Pozīcijā 3917"caurulītes, caurules un šļūtenes" ir izstrādājumi ar dobu vidu, kā pusfabrikāti, tā arī gatavi izstrādājumi, kurus galvenokārt izmanto gāzu un šķidrumu pārvadīšanai un sadalei (piemēram, rievotas dārza šļūtenes, perforētas caurules). Šis jēdziens ietver arī mākslīgās desu ādas un citas plakanas formas caurules. Izņemot iepriekšminētās, citādas caurules, kuru iekšējais šķērsgriezums nav aplis, ovāls, taisnstūris (kura garums nepārsniedz platumu vairāk par pusotru reizi) vai kuru šķērsgriezums ir regulārs daudzstūris, tomēr neuzskata par caurulītēm, caurulēm vai šļūtenēm, bet gan par fasonprofiliem.

9. Pozīcijā 3918 formulējums "plastmasas sienu vai griestu segumi" ietver izstrādājumus vismaz 45 cm platos ruļļos, ko izmanto sienu vai griestu pārklāšanai un kas sastāv no plastmasas, kura cieši piestiprināta cita materiāla pamatam, izņemot papīru; turklāt plastmasas slānis (virspusē) ir reljefs, graudains, krāsots, apdrukāts vai citādi izrotāts.

10. Pozīcijās 3920 un 3921"plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes" ir tikai plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes (izņemot 54. nodaļā minētās), kā arī pareizas ģeometriskas formas bloki ar zīmējumu vai bez tā, ar citādi apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, nesagriezti vai sagriezti taisnstūros (ieskaitot kvadrātus), bet tālāk neapstrādāti (pat tad, ja sagriežot tie kļūst par lietošanai gataviem izstrādājumiem).

11. Pozīcija 3925 attiecas tikai uz šādiem izstrādājumiem, kas nav ietverti nevienā no iepriekš minētajām II apakšnodaļas pozīcijām:

a) rezervuāri, tvertnes (ieskaitot septiskās tvertnes), cisternas un tamlīdzīgi konteineri, kuru ietilpība pārsniedz 300 l;

b) konstrukciju elementi, piemēram, grīdām, sienām vai šķērssienām, griestiem vai jumtiem;

c) notekcaurules un to piederumi;

d) durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi;

e) balkoni, margas, žogi, vārti un tamlīdzīgi norobežojumi;

f) slēģi, necaurredzami aizkari (ieskaitot žalūzijas) un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas un to piederumi;

g) lielu izmēru plauktu konstrukcijas montāžai un stacionārai uzstādīšanai, piemēram, veikalos, darbnīcās, noliktavās;

h) dekoratīvas arhitektoniskas detaļas, piemēram, paneļi ar kanelūrām, kupoli, baložu būri, un

ij) durvju, logu, kāpņu, sienu un citu ēku daļu piederumi un stiprinājumi stacionārai ierīkošanai, piemēram, apaļie rokturi, rokturi, āķi, skavas, dvieļu turētāji, paneļi un citas aizsargplāksnes.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Jebkurā šīs nodaļas pozīcijā polimēri (ieskaitot kopolimērus) un ķīmiski modificēti polimēri jāklasificē saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) ja vienā un tajā pašā sērijā ir apakšpozīcija "citādi":

1) polimēra apzīmējums ar priedēkli "poli-" (piemēram, polietilēns un poliamīds-6,6) nozīmē, ka minētā polimēra sastāvā ietilpstošā monomēra vienībai vai monomēru vienībām kopumā pēc svara ir jāveido 95 % vai vairāk no kopējā polimēra satura;

2) apakšpozīcijās 390130, 390320, 390330 un 390430 minētie polimēri jāklasificē šajās apakšpozīcijās ar nosacījumu, ka minēto kopolimēru komonomēru vienības pēc svara veido 95 % vai vairāk no kopējā polimēra satura;

3) ķīmiski modificēti polimēri jāklasificē apakšpozīcijā "citādi" ar nosacījumu, ka ķīmiski modificētie polimēri nav specifiskāk ietverti citā apakšpozīcijā;

4) polimēri, kas nav minēti 1., 2. vai 3. apakšpunktā, jāklasificē apakšpozīcijā kādā no pārējām atlikušajām apakšpozīcijām sērijā, kas ietver tās monomēra vienības polimērus, kuri pēc svara ir vairāk par pārējām atsevišķajām komonomēru vienībām. Šim nolūkam vienā un tajā pašā apakšpozīcijā esošo polimēru monomēru vienības ir jāskaita kopā. Jāsalīdzina tikai komonomēru vienības, kas veido apskatāmo apakšpozīciju sērijas polimērus;

b) ja vienā un tajā pašā sērijā nav apakšpozīcijas "citādi":

1) polimēri jāklasificē apakšpozīcijā, kas ietver tās monomēra vienības polimērus, kura pēc svara ir vairāk par pārējām atsevišķajām komonomēru vienībām. Šim nolūkam vienā un tajā pašā apakšpozīcijā esošo polimēru monomēru vienības ir jāskaita kopā. Jāsalīdzina tikai apskatāmajā sērijā minētos polimērus veidojošās komonomēru vienības;

2) ķīmiski modificētie polimēri jāklasificē tajā apakšpozīcijā, kura ir piemērojama nemodificētajam polimēram.

Polimēru sakausējumi jāklasificē tajā pašā apakšpozīcijā, kādā klasificēti tajās pašās proporcijās esošo to pašu monomēru vienību polimēri.

2. Apakšpozīcijā 392043"plastifikatori" ir sekundārie (papildu) plastifikatori.

Papildu piezīme

1. Ja audums, trikotāžas drāna, filcs vai tūba vai neausta drāna ir izmantota tikai stiprināšanai, cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi), kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar porainu plastmasu, ir 39. nodaļas izstrādājumi, pat ja tie:

- ir izgatavoti no auduma, trikotāžas drānas (izņemot pozīcijā 5903 minētās), tūbas vai filca vai neaustas drānas, kas impregnēta, apvalkota vai pārklāta ar porainu plastmasu, vai

- izgatavoti no neimpregnēta, neapvalkota vai nepārklāta auduma, trikotāžas drānas, tūbas vai filca vai neaustas drānas un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju.

(56.nodaļas 3. piezīmes c) apakšpunkts un 59. nodaļas 2. piezīmes a) apakšpunkta 5. daļa).

I. PIRMFORMAS

- 50 mg/kg vai mazāk alumīnija,

- 2 mg/kg vai mazāk kalcija,

- 2 mg/kg vai mazāk hroma,

- 2 mg/kg vai mazāk dzelzs,

- 2 mg/kg vai mazāk niķeļa,

- 2 mg/kg vai mazāk titāna

un

- 8 mg/kg vai mazāk vanādija,

- 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetilgrupu, izteiktu kā vinilacetāts

un

- 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksilgrupu, kas izteiktas kā vinilspirts

II. ATKRITUMI, ATGRIEZUMI UN ATLŪZAS; PUSFABRIKĀTI; IZSTRĀDĀJUMI

40. NODAĻA

KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Ja kontekstā nav paredzēts citādi, visās šīs nomenklatūras nodaļās "kaučuks" ir šādi vulkanizēti, nevulkanizēti vai cieti produkti: dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskā kaučuka veidi, sintētiskais kaučuks, naftas faktiss un minētās vielas reģenerētā veidā.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) preces, kas minētas XI sadaļā (tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi);

b) apavi un to daļas, kas minētas 64. nodaļā;

c) galvassegas un to daļas (ieskaitot peldcepures), kas minētas 65. nodaļā;

d) mehāniskās vai elektriskās ierīces un to daļas no cietā kaučuka, kas minētas XVI sadaļā (ieskaitot visu veidu elektropreces);

e) izstrādājumi, kas minēti 90., 92., 94. vai 96. nodaļā, un

f) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (izņemot sporta cimdus un izstrādājumus, kas ietverti pozīcijās 4011– 4013).

3. Pozīcijās 4001– 4003 un 4005"pirmformas" ir tikai šādas formas:

a) šķidrumi un pastas (ieskaitot lateksu, iepriekš vulkanizētu vai nevulkanizētu, un citādas dispersijas un šķīdumus);

b) neregulāras formas bloki, gabali, ķīpas, pulveri, granulas, drupatas un tamlīdzīgas nefasētas vai beramas formas.

4. Šīs nodaļas 1. piezīmē un pozīcijā 4002"sintētiskais kaučuks" ir:

a) nepiesātinātas sintētiskas vielas, ko, vulkanizējot ar sēru, var neatgriezeniski transformēt netermoplastiskās vielās, kuras 18–29 °C, izstiepjot tās trīsreiz garākas, nepārtrūkst, bet, izstiepjot tās divreiz garākas, 5 minūšu laikā atgūst tādu garumu, kas pārsniedz sākotnējo ne vairāk kā pusotras reizes. Šajā pārbaudē var pievienot šķērssaišu veidošanai nepieciešamas vielas, tādas kā vulkanizācijas aktivatori vai paātrinātāji; pieļaujama arī 5. piezīmes b) apakšpunkta ii) un iii) nodalījumā minēto vielu klātbūtne; tādu vielu klātbūtne, kuras nav vajadzīgas šķērssaišu veidošanai, kā plastifikatori un pildvielas, tomēr nav pieļaujama;

b) tioplasti (TM) un

c) dabiskais kaučuks, kas modificēts, potējot vai sajaucot ar plastmasām, depolimerizēts dabiskais kaučuks, nepiesātinātu sintētisku vielu maisījumi ar piesātinātiem sintētiskiem lielmolekulāriem polimēriem, ja visi iepriekš minētie produkti atbilst a) apakšpunktā noteiktajām vulkanizācijas un stiepes deformācijas un reģenerācijas prasībām.

5. a) Pozīcijās 4001 un 4002 nav ietverts kaučuks vai kaučuku maisījumi, ja pirms vai pēc koagulācijas tie sajaukti ar:

i) vulkanizējošām vielām, paātrinātājiem, palēninātājiem vai aktivatoriem (izņemot tos, ko pievieno, lai sagatavotu iepriekš vulkanizētu kaučuka lateksu);

ii) pigmentiem vai citām krāsvielām, izņemot tās, ko pievieno tikai identifikācijas vajadzībām;

iii) plastifikatoriem vai pildvielām (izņemot minerāleļļu), stiprinātājiem, organiskiem šķīdinātājiem vai citām vielām, izņemot tās, kas minētas b) punktā;

b) šādu materiālu klātbūtne kaučukā vai kaučuku maisījumos nav šķērslis to ietveršanai attiecīgi pozīcijā 4001 vai 4002 ar nosacījumu, ka šāds kaučuks vai maisījums saglabā izejmateriāla pamatīpašības:

i) emulgatori vai pretsalipes vielas;

ii) neliels daudzums emulgatoru sadalīšanās produktu;

iii) ļoti neliels daudzums šādu vielu: siltumjutīgi reaģenti (galvenokārt siltumjutīgu kaučuka lateksu iegūšanai), virsmaktīvi katjonu reaģenti (galvenokārt elektropozitīvu kaučuka lateksu iegūšanai), antioksidanti, koagulanti, līdzekļi kaučuka pārvēršanai drumstalās, salizturības nodrošinātāji līdzekļi, peptizatori, konservanti, stabilizatori, viskozitāti regulējošie līdzekļi vai tamlīdzīgas speciālas piedevas.

6. Pozīcijā 4004"atkritumi, atgriezumi un lūžņi" ir atkritumi, atgriezumi un lūžņi, kas veidojas kaučuka vai tā izstrādājumu ražošanas vai apstrādes procesā, kā arī kaučuka izstrādājumi, kas griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ nav izmantojami.

7. Vulkanizēta kaučuka pavedieni, kuru šķērsgriezums pārsniedz 5 mm, jāklasificē kā sloksnes, stieņi vai fasonprofili, kas minēti pozīcijā 4008.

8. Pozīcijā 4010 ietvertas transportieru lentes vai transmisijas siksnas vai pievadsiksnas no tekstildrānas, kas impregnēta, pārklāta vai sakausēta ar gumiju, kā arī no auduma, kas austs no tekstildzijas vai korda, kurš impregnēts vai pārklāts ar gumiju vai iekausēts gumijā.

9. Pozīcijās 4001, 4002, 4003, 4005 un 4008"plātnes", "loksnes" un "lentes" nozīmē tikai plātnes, loksnes un lentes, kā arī pareizas ģeometriskas formas blokus, kas ir nesagriezti vai sagriezti taisnstūros (ieskaitot kvadrātu), kuriem ir vai nav gatavo izstrādājumu īpašību, ar apdrukātu vai citādi apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet nav citādi piegriezti pēc formas vai pakļauti turpmākai apstrādei.

Pozīcijā 4008"stieņi" un "fasonprofili" attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas ir piegriezti vai nav piegriezti noteiktā garumā vai ar virsmas apdari, bet tālāk nav apstrādāti.

Papildu piezīme

1. Ja audums, trikotāžas drāna, filcs vai tūba vai neausta drāna ir izmantota tikai stiprināšanai, cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi), kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar poraino gumiju, ir 40. nodaļas izstrādājumi, pat ja tie:

- ir izgatavoti no auduma, trikotāžas drānas (izņemot pozīcijā 5906 minētās), tūbas vai filca vai neaustas drānas, kas impregnēta, apvalkota vai pārklāta ar poraino gumiju, vai

- izgatavoti no neimpregnēta, neapvalkota vai nepārklāta auduma, trikotāžas drānas, tūbas vai filca vai neaustas drānas un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar poraino gumiju.

(56. nodaļas 3. piezīmes c) apakšpunkts un 59. nodaļas 4. piezīmes pēdējā daļa)

VIII SADAĻA

JĒLĀDAS, ĀDA, KAŽOKĀDAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGS; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN TAMLĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO DZĪVNIEKU ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDVĒRPĒJA PAVEDIENU)

41. NODAĻA

JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDA

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atlikumi (pozīcija 0511);

b) putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām, kas minētas pozīcijā 0505 vai 6701, un

c) ādas ar visu spalvu vai vilnu, neapstrādātas, miecētas vai apdarinātas (43. nodaļa); 41. nodaļā tomēr iekļaujamas šādas preces: liellopu (ieskaitot bifeļus), zirgu, aitu vai jēru (izņemot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgus jērus, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jērus), kazu vai kazlēnu (izņemot Jemenas, Mongolijas vai Tibetas kazas un kazlēnus), cūku (ieskaitot pekarus), kalnu kazu, gazeļu, ziemeļbriežu, aļņu, staltbriežu, stirnu vai suņu jēlādas ar apmatojumu.

2. A. Pozīcijās 4104– 4106 neietilpst ādas, kuru miecēšana (ieskaitot pirmapstrādi) ir atgriezenisks process (attiecīgi pozīcijas 4101– 4103).

B. Pozīcijās 4104– 4106"miecētas un žāvētas" ir ādas, kas pirms kaltēšanas ir otrreiz miecētas, krāsotas vai ietaukotas.

3. Visā nomenklatūrā "mākslīgā āda" ir tikai pozīcijā 4115 minētie materiāli.

42. NODAĻA

ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGS; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN TAMLĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO DZĪVNIEKU ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDVĒRPĒJA PAVEDIENU)

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) sterils ķirurģiskais ketguts un tamlīdzīgi sterili materiāli šuvēm (pozīcija 3006);

b) apģērba gabali un apģērba piederumi (izņemot cimdus – pirkstaiņus un dūraiņus) ar dabiskās vai mākslīgās kažokādas oderi vai ārpusē piestiprinātu kažokādu vai mākslīgo kažokādu, izņemot kažokādu tikai rotājumam (pozīcija 4303 vai 4304);

c) gatavi zvejas tīkli (pozīcija 5608);

d) izstrādājumi, kas minēti 64. nodaļā;

e) galvassegas un to daļas, kas minētas 65. nodaļā;

f) pātagas, pletnes un citi pozīcijas 6602 izstrādājumi;

g) aproču pogas, aproces vai citāda bižutērija (pozīcija 7117);

h) iejūga piederumi, kā kāpšļi, laužņi, dzelži un sprādzes (galvenokārt XV sadaļa) atsevišķi;

ij) stīgas, bungu āda un tamlīdzīgi izstrādājumi vai citas mūzikas instrumentu daļas (pozīcija 9209);

k) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi);

l) 95. nodaļas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi) un

m) pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu sagataves un citas šo izstrādājumu daļas, kas minētas pozīcijā 9606.

2. A. Papildus 1. punkta noteikumiem pozīcijā 4202 neietilpst:

a) ilgstošai lietošanai neparedzēti apdrukātas vai neapdrukātas plastmasas plēves maisiņi ar rokturiem (pozīcija 3923);

b) izstrādājumi no pinumu materiāliem (pozīcija 4602).

B. Pozīcijās 4202 un 4203 klasificētie izstrādājumi, kuros ir daļas no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu, izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem, reģenerētiem), jāklasificē attiecīgajās pozīcijās pat tad, ja šādu daļu īpatsvars ir visai liels, tomēr nepiešķir izstrādājumam tā pamatīpašības. Turpretim, ja šīs daļas piešķir izstrādājumam tā pamatīpašības, tas jāklasificē 71. nodaļā.

3. Pozīcijā 4203"apģērba gabali un apģērba piederumi" attiecas arī uz cimdiem – pirkstaiņiem un dūraiņiem (ieskaitot sporta cimdus un aizsargcimdus), priekšautiem un citiem aizsargapģērbiem, bikšturiem, jostām, patronsomām, locītavu aizsargiem, bet ne pulksteņu siksniņām (pozīcija 9113).

Papildu piezīme

1. Pozīcijas 4202 apakšpozīcijās "virsma" attiecas uz priekšmeta ārējās virsmas materiālu, kas saskatāms ar neapbruņotu aci, arī tad, ja šis materiāls ir virsmas ārējo materiālu kombinācijas ārējais slānis.

43. NODAĻA

KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Visā nomenklatūrā "kažokādas" ir miecētas vai apdarinātas visu veidu zvērādas ar apmatojumu, izņemot neapstrādātas kažokzvēru jēlādas, kas minētas pozīcijā 4301.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām (pozīcija 0505 vai 6701);

b) jēlādas ar apmatojumu, kas minētas 41. nodaļā (sk. minētās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunktu);

c) ādas cimdi ar kažokādu vai mākslīgo kažokādu (pozīcija 4203);

d) izstrādājumi, kas minēti 64. nodaļā;

e) galvassegas un to daļas, kas minētas 65. nodaļā, un

f) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta inventārs).

3. Pozīcijā 4303 ietilpst kažokādu izstrādājumi un to daļas kopā ar citiem materiāliem un kažokādu izstrādājumi vai to daļas, kas sašūtas kā apģērbi, to daļas vai apģērba piederumi vai citi izstrādājumi.

4. Apģērba gabali un apģērba piederumi (izņemot 2. piezīmē minētos) ar oderi no dabiskās vai mākslīgās kažokādas, izņemot gadījumus, kad kažokāda izmantota tikai apdarei, klasificējami attiecīgi pozīcijā 4303 vai 4304.

5. Visā nomenklatūrā "mākslīgā kažokāda" ir kažokādas imitācijas no vilnas, spalvas vai citādām šķiedrām, kas uzlīmētas vai uzšūtas uz ādas, auduma vai citiem materiāliem, izņemot austas vai adītas mākslīgās kažokādas (vispārīgi pozīcija 5801 vai 6001).

IX SADAĻA

KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLE; KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI; IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

44. NODAĻA

KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLE

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) koka šķeldas, ēveļskaidas, drupinājumi, masa vai pulveris, ko izmanto galvenokārt parfimērijā un farmakoloģijā vai kā insekticīdus, fungicīdus vai tamlīdzīgām vajadzībām (pozīcija 1211);

b) bambuss vai citi galvenokārt pinumiem izmantojami kokveida materiāli neapstrādātā veidā, šķelti vai nešķelti, garenvirzienā sazāģēti vai gareniski sagriezti (pozīcija 1401);

c) koka šķeldas, ēveļskaidas, masa vai pulveris, ko lieto galvenokārt krāsošanai vai miecēšanai (pozīcija 1404);

d) aktivētā ogle (pozīcija 3802);

e) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 4202;

f) preces, kas minētas 46. nodaļā;

g) apavi vai to daļas, kas minētas 64. nodaļā;

h) preces, kas minētas 66. nodaļā (piemēram, lietussargi, pastaigu spieķi un to daļas);

ij) preces, kas minētas pozīcijā 6808;

k) bižutērija, kas minēta pozīcijā 7117;

l) XVI vai XVII sadaļā minētās preces (piemēram, mašīnu daļas, mašīnu un aparātu apvalki, pārvalki, korpusi un ratnieku darinājumi);

m) XVIII sadaļā minētās preces (piemēram, pulksteņu korpusi, mūzikas instrumenti un to daļas);

n) šaujamieroču daļas (pozīcija 9305);

o) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi, saliekamās būvkonstrukcijas);

p) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi);

q) izstrādājumi, kas minēti 96. nodaļā (piemēram, pīpes un to daļas, pogas, zīmuļi), izņemot pozīcijā 9603 minēto izstrādājumu koka korpusus un rokturus, un

r) izstrādājumi, kas minēti 97. nodaļā (piemēram, mākslas darbi).

2. Šajā nodaļā "blīvināta koksne" ir ķīmiski vai fizikāli apstrādāta koksne (turklāt, ja slāņi ir sasaistīti, tie ir apstrādāti vairāk, nekā tas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu labu sasaisti) ar tādējādi palielinātu blīvumu vai cietību, kā arī palielinātu mehānisko stiprību un izturību pret ķīmisku un elektrisku iedarbību.

3. Pozīcijas 4414– 4421 attiecas uz attiecīgā apraksta izstrādājumiem no skaidu vai tamlīdzīgām plātnēm, no šķiedru plātnēm, koka saklātņiem vai blīvināta koka, kas pieskaitāmi koksnes izstrādājumiem.

4. Ražojumi, kas minēti pozīcijās 4410, 4411 un 4412 var būt izveidoti pozīcijā 4409 minēto preču formā: liekti, rievoti, perforēti, griezti vai veidoti formā, izņemot kvadrātu vai taisnstūri; vai tikt apstrādāti jebkurā veidā, ja tādējādi neiegūst tādas īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās minētajiem izstrādājumiem.

5. Pozīcijā 4417 nav ietverti instrumenti, kuriem asmens, griezējvirsma, darba virsma vai cita darba daļa izgatavota no 82. nodaļas 1. piezīmē norādītajiem materiāliem.

6. Atbilstīgi iepriekšminētajai 1. piezīmei un izņemot gadījumus, kad konteksts prasa citādi, jebkura atsauce uz vārdu "koks" kādā šīs sadaļas nodaļā attiecas arī uz bambusiem un citiem kokveida materiāliem.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 440341 līdz 440349, 440724 līdz 440729, 440831 līdz 440839 un 441213 līdz 441299"tropu koki" ir šādi koki: abura, Āfrikas mahagons (akažū), afrormozija (perikopsis), ako, alans, andiroba (karapa), aningre, avodire, azobe, balavs, balza, gaišais bosē, tumšais bosē, kativo, smaržīgā cedrela, dabema, tumšsarkanais meranti, dibetū, dusjē, framirē, freižu, kokvilnas koks (kapoks), fuma, žerongangs, ilomba, imbuja, ipē, iroko, žabotī, dželutongs, žekitiba, žonkongs, kapurs, kempass, keruings, kosipo, kotibe, koto, gaišsarkanais meranti, limba, loru, masaranduba, mahagons, makore, mandiokveira, mansonija, menkulangs, meranti bakavs, meravana, merbavs, merpauhs, mersava, maobi, niangona, niatohs, obeče, okoume, onzabili, oreja, ovenkols, ozigo, padauks, paldavs, Gvatemalas palisandrs, Paras palisandrs, Rio palisandrs, Brazīlijas palisandrs, pauamarelo, paumarfīms, pulajs, punahs, ramīns, sapele, saki-saki, sepetīrs, sipo, sukupira, surēns, tauari, tīks, tiama, tola, virola, baltais lauans, baltais meranti, baltā seraja, dzeltenais meranti.

Papildu piezīmes

1. Pozīcijā 4405"koksnes milti" ir koksnes pulveris, kurā pēc svara nav vairāk par 8 % daļiņu, ko aiztur siets ar 0,63 mm caurumiem.

2. Apakšpozīcijās 44140010, 44181010, 44182010, 44190010, 44201011 un 44209091"tropu koki" ir šādi koki: okoume, obeče, sapele, sipo, Āfrikas mahagons (akažū), makore, iroko, tiama, mansonija, ilomba, dibetū, limba, azobe, tumšsarkanais meranti, gaišsarkanais meranti, meranti bakavs, baltais lauans, baltais meranti, baltā seraja, dzeltenais meranti, alans, keruings, ramīns, kapurs, tīks, žonkongs, merbavs, dželutongs, kempass, virola, mahagons (Swietenia spp.), imbuja, balza, Rio palisandrs, Paras palisandrs un Brazīlijas palisandrs.

45. NODAĻA

KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) apavi vai to daļas, kas minētas 64. nodaļā;

b) galvassegas un to daļas, kas minētas 65. nodaļā, un

c) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi).

46. NODAĻA

IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO UN CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā "pinami materiāli" ir materiāli tādā formā vai stāvoklī, kas ir piemērots pīšanai, inkrustācijai vai tamlīdzīgām darbībām; šis jēdziens ietver salmus, kārklus vai vītolus, bambusu, niedres, meldrus, koka sloksnes, citādu augu materiālu sloksnes (piemēram, mizas sloksnes, šauras lapas un rafiju vai citādas no platām lapām iegūtas strēmeles), nevērptas dabiskās tekstilšķiedras, plastmasas monošķiedras un strēmeles un tamlīdzīgas formas, papīra strēmeles, bet ne strēmeles no ādas, mākslīgās ādas vai no filca vai neaustas drānas, cilvēku matiem, astriem, tekstilatlikumiem vai dzijām vai 54. nodaļā minētās monošķiedras un strēmeles.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pozīcijas 4814 sienu pārklājumi;

b) auklas, virves vai kabeļi, tauvas, savītas vai nesavītas (pozīcija 5607);

c) apavi, galvassegas vai to daļas, kas minētas 64. vai 65. nodaļā;

d) transportlīdzekļi vai to virsbūves no pinumiem (87. nodaļa) un

e) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi).

3. Pozīcijā 4601"pinami materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas sasieti kopā paralēlos saišķos" ir pinamie materiāli, pīnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no pinamiem materiāliem, kas salikti viens otram blakus un sasieti kopā lokšņu veidā, turklāt saistmateriāli var būt vērpti tekstilmateriāli.

X SADAĻA

PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

47. NODAĻA

PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS

Piezīme

1. Pozīcijā 4702"ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes" ir ķīmiskā koksnes celuloze, kurā attiecībā uz natroncelulozi vai sulfātcelulozi ir 92 % no svara vai vairāk un attiecībā uz sulfātcelulozi ir 88 % no svara vai vairāk nešķīstošo frakciju pēc vienas stundas izturēšanas kaustiskās sodas šķīdumā, kura satur 18 % nātrija hidroksīdu (NaOH), 20 °C temperatūrā, un sulfītcelulozes pelnvielu saturs nepārsniedz 0,15 % no svara.

48. NODAĻA

PAPĪRS UN KARTONS; PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā norādes uz "papīru" ietver arī norādes uz "kartonu" (neatkarīgi no biezuma vai 1 m2 svara), ja vien kontekstā nav noteikts citādi.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) izstrādājumi, kas minēti 30. nodaļā;

b) spieduma folija, kas minēta pozīcijā 3212;

c) aromatizēts papīrs vai ar kosmētiskiem preparātiem piesūcināts vai pārklāts papīrs (33. nodaļa);

d) papīrs vai celulozes vate, kas piesūcināta, apvalkota vai pārklāta ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem (pozīcija 3401) vai ar pulējamām pastām, krēmiem vai tamlīdzīgiem preparātiem (pozīcija 3405);

e) gaismjutīgs papīrs vai kartons, kas minēts pozīcijās 3701– 3704;

f) ar diagnostikas vai laboratorijas reaģentiem piesūcināts papīrs (pozīcija 3822);

g) ar papīru stiegrota slāņota plastmasas plēve vai viens slānis papīra vai kartona, kas apvalkots vai pārklāts ar plastmasas slāni, kurš veido vairāk nekā pusi no kopējā biezuma, vai izstrādājumi no šādiem materiāliem, izņemot pozīcijas 4814 sienu pārklājumus (39. nodaļa);

h) pozīcijā 4202 minētie izstrādājumi (piemēram, ceļojuma piederumi);

ij) 46. nodaļas izstrādājumi (izstrādājumi no pinamiem materiāliem);

k) papīra pavedieni vai tekstilizstrādājumi no papīra pavedieniem (XI sadaļa);

l) 64. vai 65. nodaļas izstrādājumi;

m) abrazīvais papīrs vai kartons (pozīcija 6805), vizla uz papīra vai kartona pamatnes (pozīcija 6814) (papīrs un kartons, kas klāts ar vizlas pulveri, tomēr jāklasificē šajā nodaļā);

n) metāla folija uz papīra vai kartona pamatnes (XV sadaļa);

o) pozīcijas 9209 izstrādājumi un

p) 95. nodaļas (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta inventārs) vai 96. nodaļas izstrādājumi (piemēram, pogas).

3. Saskaņā ar 7. piezīmes noteikumiem pozīcijās 4801– 4805 ir ietverts papīrs un kartons, kas ir kalandrēts, superkalandrēts, glancēts vai tamlīdzīgi apstrādāts, ar uzklātām ūdenszīmēm vai virsmas līmējumu, kā arī jebkurā veidā visā masā marmorēts vai krāsots papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi. Ja vien pozīcijā 4803 nav noteikts citādi, šajās pozīcijās nav ietverts papīrs, kartons, celulozes vate vai celulozes šķiedru audumi, kas ir citādi apstrādāti.

4. Šajā nodaļā "avīžpapīrs" ir nekrītots papīrs, kuru izmanto laikrakstu iespiešanai un kurā no kopējā šķiedru satura vismaz 65 % no svara veido mehāniski vai ķīmiski mehāniski apstrādātas nelīmētas vai vāji līmētas koksnes šķiedras, un kura virsmas raupjums pēc Pārkera (Parker Print Surf) (1 MPa) abās pusēs ir vairāk nekā 2,5 mikrometri (mikroni), un kura svars nav mazāks par 40 g/m2 un nav lielāks par 65 g/m2.

5. Apakšpozīcijā 4802"papīrs un kartons rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem" un "neperforētas perfokartes un perforatora lentes papīrs" ir papīrs un kartons, kas izgatavots galvenokārt no balinātas celulozes vai mehāniski un ķīmiski mehāniski apstrādātas masas un kurš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

- papīrs vai kartons, kas sver ne vairāk par 150 g/m2:

a) ar mehāniskā vai ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras saturu 10 % vai vairāk, un

1) kas sver ne vairāk par 80 g/m2, vai

2) ar viscaur krāsotu masu, vai

b) ar pelnvielu saturu vairāk par 8 %, un

1) kas sver ne vairāk par 80 g/m2, vai

2) ar viscaur krāsotu masu, vai

c) ar pelnvielu saturu vairāk par 3 % un baltumu 60 % vai lielāku, vai

d) ar pelnvielu saturu vairāk par 3 %, bet ne vairāk par 8 %, baltumu līdz 60 % un plīšanas pretestības koeficientu 2,5 kPa.m2/g vai mazāku, vai

e) ar pelnvielu saturu 3 % vai mazāku, baltumu 60 % vai lielāku un plīšanas pretestības koeficientu 2,5 kPa.m2/g vai mazāku;

- papīrs vai kartons, kas sver vairāk par 150 g/m2:

a) ar viscaur krāsotu masu vai

b) ar baltumu 60 % vai lielāku un

1) ar kalibru 225 mikrometri (mikroni) vai mazāku vai

2) ar kalibru lielāku par 225, bet ne lielāku par 508 mikrometriem (mikroniem) un pelnvielu saturu vairāk par 3 %, vai

c) ar baltumu mazāku par 60 %, kalibru 254 mikrometri (mikroni) vai mazāku un pelnvielu saturu vairāk par 8 %.

Pozīcijā 4802 tomēr nav ietverts filtrpapīrs vai kartons (ieskaitot tējas maisiņu papīru) un pape.

6. Šajā nodaļā "kraftpapīrs un kartons" ir papīrs un kartons, kurā ne mazāk par 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze.

7. Izņemot gadījumus, kad pozīcijas nosacījumos paredzēts citādi, divu vai vairāku pozīciju 4801– 4811 aprakstam atbilstīgo papīru, kartonu, celulozes vati un audumu no celulozes šķiedrām klasificē tajā pozīcijā, kurai šajā nomenklatūrā ir lielākais kārtas numurs.

8. Pozīcija 4801 un 4803– 4809 attiecas tikai uz papīru, kartonu, celulozes vati un audumiem no celulozes šķiedrām:

a) lentēs vai ruļļos, kas platāki par 36 cm, vai

b) taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) loksnēs, kuru viena mala nesalocītā veidā ir garāka par 36 cm un otra – garāka par 15 cm.

9. Pozīcijā 4814"tapetes un tamlīdzīgi sienu pārklājumi" attiecas tikai uz:

a) papīru ruļļos, kas nav šaurāki par 45 cm un nav platāki par 160 cm, kurš ir piemērots sienu vai griestu apdarei:

i) ar graudainu, ciļņotu, krāsotu, iespiedraksta vai citāda veida (piemēram, ar tekstila uzkārsumu) dekoratīvu virsmu, pārklātu vai nepārklātu ar caurspīdīgu aizsargplastmasu;

ii) ar nelīdzenu virsmu, kas radusies pēc koksnes daļiņu, salmu u. tml. pievienošanas;

iii) no virspuses pārklātu ar plastmasu, turklāt plastmasas slānis ir graudains, ciļņots, krāsots, ar iespiestu rakstu vai citādi dekorēts, vai

iv) no virspuses pārklātu ar paralēlos saišķos sasietu, nesasietu vai austu pinamo materiālu;

b) ar iepriekšminētajiem paņēmieniem apstrādātām papīra apmalēm un joslām, kas ir vai nav ruļļos, un ir piemērotas sienu vai griestu apdarei;

c) no vairākiem paneļiem izgatavotiem papīra sienu klājumiem ruļļos vai loksnēs ar iespiestiem attēliem, kas kopumā uz sienas veido ainavu, zīmējumu vai ornamentu.

Izstrādājumi uz kartona vai papīra pamatnes, kas ir derīgi gan grīdu, gan sienu klājumiem, ir ietverti pozīcijā 4815.

10. Pozīcijā 4820 neietilpst pēc izmēra sagrieztas, atsevišķas loksnes vai kartītes, apdrukātas vai neapdrukātas, ciļņotas vai perforētas.

11. Pozīcijā 4823 ietilpst arī perforēts papīrs vai perfokartes žakarda vai tamlīdzīgām mašīnām, kā arī mežģīņpapīrs.

12. Izņemot pozīcijā 4814 vai 4821 ietvertos izstrādājumus, šajā nodaļā nav ietverts papīrs, kartons, celulozes vate un izstrādājumi no tiem ar iespiestiem rakstiem, burtiem vai attēliem, kas neatbilst šo izstrādājumu galvenajai izmantošanai un ir iekļauti 49. nodaļā.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 480411 un 480419"kraftpapīrs" ir ar mašīnu mehāniski apdarināts vai kalandrēts papīrs vai kartons ruļļos, kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, kura masa pārsniedz 115 g/m2 un kura minimālais pārrāvējspēks pēc Millena ir norādīts tabulā; attiecībā uz jebkuru citu masu to nosaka ar lineāro interpolāciju vai ekstrapolāciju.

Svars (g/m2) | Minimālais pārrāvējspēks pēc Millena (kPa) |

115 | 393 |

125 | 417 |

200 | 637 |

300 | 824 |

400 | 961 |

2. Apakšpozīcijā 480421 un 480429"maisu kraftpapīrs" ir mašīnapdares papīrs ruļļos, kurā ne mazāk kā 80 % no kopējā šķiedru satura ir sulfātceluloze vai natronceluloze, kura masa nav mazāka par 60 g/m2, bet nepārsniedz 115 g/m2, un kurš atbilst vienam no šādiem parametru kopumiem:

a) plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir ne mazāks kā 3,7 kPa.m2/g, šķērsvirziena stiepes koeficients – lielāks par 4,5 %, bet garenvirziena stiepes koeficients – lielāks par 2 %;

b) plīšanas un stiepes minimālā pretestība un izturība ir norādīta turpmāk dotajā tabulā; bet jebkuram citam svaram atbilstošo minimālo pretestību un izturību nosaka ar lineāro interpolāciju:

Svars (g/m2) | Minimālā plīšanas pretestība (mN) | Minimālā stiepes izturība (kN/m) |

Garenvirzienā | Garenvirzienā un šķērsvirzienā | Šķērsvirzienā | Garenvirzienā un šķērsvirzienā |

60 | 700 | 1510 | 1,9 | 6 |

70 | 830 | 1790 | 2,3 | 7,2 |

80 | 965 | 2070 | 2,8 | 8,3 |

100 | 1230 | 2635 | 3,7 | 10,6 |

115 | 1425 | 3060 | 4,4 | 12,3 |

3. Apakšpozīcijā 480511"pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs" ir papīrs ruļļos, kurā vismaz 65 % no kopējā šķiedru satura ir cietkoksnes nebalinātas šķiedras, kas iegūtas pusķīmiskā pārstrādes procesā un kam sagraušanas pretestība pēc CMT 30 (Concora Medium Test – Konkora metodes tests ar 30 min izturēšanu) metodes ir vairāk nekā 1,8 N/g/m2 23 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 50 %.

4. Apakšpozīcija 480512 attiecas uz papīru ruļļos, kas izgatavots galvenokārt no pusķīmiskā procesā iegūtas salmu papīrmasas un sver 130 g/m2 vai vairāk un kam sagraušanas pretestība pēc CMT 30 (Konkora metodes tests ar 30 min izturēšanu) pārsniedz 1,4 N/g/m2 23 °C temperatūrā, ja relatīvais mitrums ir 50 %.

5. Apakšpozīcija 480524 un 480525 attiecas uz papīru un kartonu, kas pilnībā vai galvenokārt izgatavots no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra un kartona masas. Testlainera virsmas slānis var būt arī no krāsota papīra vai no papīra, kurš izgatavots no balinātas vai nebalinātas nereģenerētas celulozes. Šo izstrādājumu plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir vismaz 2 kPa m2/g.

6. Apakšpozīcijā 480530"sulfītcelulozes ietinamais papīrs" ir ar mašīnu kalandrēts papīrs, kurā vairāk nekā 40 % no kopējā šķiedru satura ir sulfītcelulozes šķiedras un kura pelnvielu saturs nepārsniedz 8 % un plīšanas pretestības koeficients pēc Millena ir ne mazāks par 1,47 kPa.m2/g.

7. Apakšpozīcijā 481022"porains krītpapīrs" ir no abām pusēm krītots papīrs, kura kopējā masa nepārsniedz 72 g/m2 un katras puses pārklājuma slāņa masa nepārsniedz 15 g/m2, uz pamatnes, no kura kopējā šķiedru satura vismaz 50 % ir mehāniskā procesā iegūtas koksnes šķiedras.

49. NODAĻA

IESPIESTAS GRĀMATAS, LAIKRAKSTI, ATTĒLI UN CITI POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN PLĀNI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) fotogrāfiju negatīvi un pozitīvi uz caurspīdīga pamata (37. nodaļa);

b) iespiestas vai neiespiestas reljefas kartes, plāni vai globusi (pozīcija 9023);

c) spēļu kārtis un citas 95. nodaļas preces, un

d) oriģinālgravīras, estampi vai litogrāfijas (pozīcija 9702), pastmarkas vai zīmogmarkas, apzīmogotas aploksnes, pirmās dienas aploksnes, aploksnes un pastkartes ar marku un tamlīdzīgi pozīcijas 9704 izstrādājumi, vairāk nekā 100 gadus vecas senlietas vai citi 97. nodaļas izstrādājumi.

2. Nomenklatūras 49. nodaļā "iespiests" nozīmē arī atveidots ar kopējamām iekārtām un pavairošanas mašīnu vai datoru, reljefa pacēluma formā veidots, fotografēts, fotokopēts, termokopēts vai rakstīts ar rakstāmmašīnu.

3. Laikraksti, žurnāli un periodiskie izdevumi, kas ir iesieti citādi nekā papīrā, un avīžu, žurnālu un periodisko izdevumu komplekti, ja vienos vākos ir vairāk nekā viens numurs, neatkarīgi no tā, vai tie satur vai nesatur reklāmas materiālus, ir klasificējami pozīcijā 4901.

4. Pozīcijā 4901 ietilpst arī:

a) iespiestu reprodukciju krājumi, piemēram, mākslas darbi vai zīmējumi ar paskaidrojošu tekstu, ar numurētām lapām un tādā formā, kas piemērota iesiešanai vienā vai vairākos sējumos;

b) ilustrēti pielikumi, kas ir kopā ar sējumu un to papildina, un

c) iespiestas grāmatu vai bukletu daļas komplektu vai atsevišķu lapu vai iespiedlokšņu veidā, kuras veido veselu darbu vai tā daļu un ir paredzētas iesiešanai.

Iespiesti attēli un ilustrācijas atsevišķu lapu veidā bez paskaidrojoša teksta tomēr ietvertas pozīcijā 4911.

5. Saskaņā ar šīs nodaļas 3. piezīmi pozīcijā 4901 neietilpst publikācijas, kas pamatā veltītas reklāmai (piemēram, brošūras, prospekti, bukleti, preču katalogi, tirdzniecības apvienību publicētas gadagrāmatas, tūrisma reklāma). Šādas publikācijas ir iekļautas pozīcijā 4911.

6. Pozīcijā 4903"bērnu bilžu grāmatas" ir grāmatas bērniem, kurās svarīgākais ir ilustrācijas, bet tekstam ir palīgloma.

XI SADAĻA

TEKSTILMATERIĀLI UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā sadaļā neietilpst:

a) dzīvnieku sari vai spalvas suku izgatavošanai (pozīcija 0502); astri un to atkritumi (pozīcija 0503);

b) cilvēku mati vai izstrādājumi no tiem (pozīcija 0501, 6703 vai 6704), izņemot filtraudumu, ko parasti lieto eļļas presēs vai tamlīdzīgiem mērķiem (pozīcija 5911);

c) kokvilnas īsšķiedras vai citi augu materiāli, kas iekļauti 14. nodaļā;

d) azbests, kas iekļauts pozīcijā 2524, vai azbesta izstrādājumi vai citi pozīcijā 6812 un 6813 iekļautie izstrādājumi;

e) pozīcijas 3005 vai 3006 izstrādājumi (piemēram, vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi izstrādājumi medicīniskām, ķirurģiskām, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām, sterili ķirurģiskās šūšanas materiāli); zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā, pozīcija 3306;

f) gaismjutīgi tekstilmateriāli, kas iekļauti pozīcijās 3701–3704;

g) plastmasas monopavedieni, kuru šķērsgriezums jebkurā vietā pārsniedz 1 mm, sloksnes vai tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmi), kuru šķietamais platums pārsniedz 5 mm (39. nodaļa), vai no šādiem monopavedieniem vai sloksnēm darinātas pīnes vai audumi, vai citādi pinumi un pīteņi (46. nodaļa);

h) audumi, trikotāžas drānas, tūba un filcs vai neaustas drānas, kas impregnēti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu, vai izstrādājumi no tiem, kas iekļauti 39. nodaļā;

ij) audumi, trikotāžas drānas, tūba un filcs vai neaustas drānas, kas impregnēti, pārklāti vai laminēti ar gumiju, vai izstrādājumi no tiem, kas iekļauti 40. nodaļā;

k) ādas ar visu apmatojumu (41. vai 43. nodaļa) vai kažokādu izstrādājumi, mākslīgā kažokāda vai izstrādājumi no tās, kas iekļauti pozīcijā 4303 vai 4304;

l) izstrādājumi no tekstilmateriāliem, kas minēti pozīcijā 4201 vai 4202;

m) produkti vai izstrādājumi, kas minēti 48. nodaļā (piemēram, celulozes vate);

n) apavi vai to daļas, getras vai stulpiņi vai tamlīdzīgi 64. nodaļas izstrādājumi,

o) matu tīkliņi vai citas galvassegas vai to daļas, kas minētas 65. nodaļā;

p) preces, kas ietvertas 67. nodaļā;

q) tekstilmateriāli ar abrazīvu virsmu (pozīcija 6805), kā arī oglekļa šķiedras vai izstrādājumi no tām, kas iekļauti pozīcijā 6815;

r) stikla šķiedras vai izstrādājumi no tām, izņemot izšuvumus ar stikla pavedienu uz redzamas auduma pamatnes (70. nodaļa);

s) izstrādājumi, kas ietverti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, gultas piederumi, lampas un apgaismes piederumi);

t) 95. nodaļas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi un tīkli);

u) 96. nodaļas izstrādājumi (piemēram, sukas, ceļojumu šūšanas komplekti, rāvējslēdzēji un rakstāmmašīnu lentes) un

v) 97. nodaļas izstrādājumi.

2. A. Preces, kas klasificējamas 50.–55. nodaļā vai pozīcijā 5809 vai 5902 un sastāv no diviem vai vairākiem tekstilmateriāliem, klasificē atbilstīgi tam materiālam, kurš preces masā ir pārsvarā.

Ja neviens no tekstilmateriāliem preces masā nav pārsvarā, tad preces klasificē tā, it kā tās pilnībā sastāvētu no tā tekstilmateriāla, kas iekļauts pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamajām pozīcijām.

B. Piemērojot iepriekšminēto noteikumu:

a) pozamenta dziju no astriem (pozīcija 5110) un metalizētus pavedienus (pozīcija 5605) uzskata par viendabīgu tekstilmateriālu, kura masu veido tā komponentu masu summa; klasificējot audumus, metāla pavedienus uzskata par tekstilmateriālu;

b) lai izvēlētos atbilstīgu pozīciju, vispirms jāizvēlas attiecīgā nodaļa, tad attiecīgā pozīcija šajā nodaļā, neņemot vērā materiālus, kas nav klasificēti šajā nodaļā;

c) gadījumos, kad 54. un 55. nodaļa ir saistīta ar kādu citu nodaļu, 54. un 55. nodaļu uzskata par vienu nodaļu;

d) ja kādā nodaļā vai pozīcijā minētas preces no dažādiem tekstilmateriāliem, tiek pieņemts, ka šīs preces sastāv no viena tekstilmateriāla.

C. Nosacījumi, kas minēti iepriekšējā A un B punktā, attiecas arī uz dziju un pavedieniem, kas minēti 3., 4., 5. vai 6. piezīmē.

3. A. Šajā sadaļā, ievērojot tālāk B punktā minētos izņēmumus, vērptos pavedienus (vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētus) pieskaita pie "auklām, tauvām, virvēm un trosēm", ja tie ir:

a) no zīda vai no zīda atlikām, ar lineāro blīvumu lielāku par 20000 deciteksiem;

b) no ķīmiskajām šķiedrām (ieskaitot dziju no diviem vai vairākiem monopavedieniem, kas ietilpst 54. nodaļā), ar lineāro blīvumu lielāku par 10000 deciteksu;

c) no kaņepājiem vai liniem:

i) slīpēti, ar lineāro blīvumu 1429 deciteksi vai vairāk, vai

ii) neslīpēti, ar lineāro blīvumu lielāku par 20000 deciteksu;

d) no kokosšķiedrām trijās vai vairāk kārtās;

e) no citām augu šķiedrām, ar lineāro blīvumu lielāku par 20000 deciteksu, vai

f) stiprināti ar metāla pavedienu.

B. Izņēmumi:

a) dzija no vilnas vai dzīvnieku cita apmatojuma un papīra pavedieni, izņemot tos, kas stiprināti ar metāla pavedienu;

b) ķīmisko pavedienu grīstes, kas minētas 55. nodaļā, un daudzpavedienu dzija bez groduma vai ar grodumu ne vairāk kā pieci vijumi (vērpes) metrā, kas minēta 54. nodaļā;

c) zīdvērpēja pavediens, kas iekļauts pozīcijā 5006, un monopavedieni, kas iekļauti 54. nodaļā;

d) metalizēti pavedieni, kas iekļauti pozīcijā 5605; ar metāla pavedienu stiprinātai dzijai piemēro šīs piezīmes A. punkta f) apakšpunktu, un

e) šenilpavedieni, pozamenta pavedieni un cilpainie pavedieni, kas iekļauti pozīcijā 5606.

4. A. 50., 51., 52., 54. un 55. nodaļā, ievērojot tālāk B punktā minētos izņēmumus, formulējums "sagatavota mazumtirdzniecībai" attiecībā uz dziju nozīmē dziju (vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētu), kas sagatavota:

a) uz kārstuvēm, spolēm, cilindriem vai tamlīdzīgiem turētājiem, to svaram (ieskaitot turētāja masu) nepārsniedzot:

i) 85 g – zīdam, zīda atlikām vai ķīmiskajiem pavedieniem; vai

ii) 125 g – citādos gadījumos;

b) kamolos un šķeterēs, to svaram nepārsniedzot:

i) 85 g – ķīmiskajiem pavedieniem, kuru lineārais blīvums mazāks par 3000 deciteku, zīdam vai zīda atlikām;

ii) 125 g – visiem pārējiem pavedieniem ar lineāro blīvumu līdz 2000 deciteksu; vai

iii) 500 g – citādos gadījumos;

c) šķeterēs, kas sastāv no vairākām ar diegiem atsevišķi pārsietām, savstarpēji neatkarīgām mazākām šķeterēm ar vienādu svaru, kurš katrai atsevišķai šķeterei nepārsniedz:

i) 85 g – zīdam, zīda atlikām vai ķīmiskajiem pavedieniem; vai

ii) 125 g – citādos gadījumos.

B. Izņēmumi:

a) vienkārtas dzija no jebkura tekstilmateriāla, izņemot:

i) nebalinātu vienkārtas dziju no vilnas vai no smalkas spalvas un

ii) balinātu, krāsotu vai apdrukātu vienkārtas dziju no vilnas vai no smalkas spalvas, ar lineāro blīvumu lielāku par 5000 deciteksu;

b) nebalināta daudzkārtu vai šķeterēta dzija:

i) no zīda vai zīda atlikām, sagatavota jebkurā veidā; vai

ii) no citiem tekstilmateriāliem, izņemot vilnu vai smalku spalvu, šķeterēs;

c) balināta, krāsota vai apdrukāta daudzkārtu vai šķeterēta dzija no zīda vai zīda atlikām, ar lineāro blīvumu 133 deciteksi vai mazāk, un

d) vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterēta dzija no jebkura tekstilmateriāla:

i) krustspoļu šķeterēs vai

ii) uz turētājiem vai kādā citā veidā, kas norāda uz to lietojumu tekstilrūpniecībā (piemēram, uz saivām, šķeterējamās mašīnas cilindriem, spolēm, koniskām spolēm vai vārpstiņām vai kokonos izšūšanai).

5. Pozīcijā 5204, 5401 un 5508"diegs" ir daudzkārtu vai šķeterēts pavediens:

a) uz turētājiem (piemēram, uz spolēm, patronām), to svaram (ieskaitot turētāja masu) nepārsniedzot 1000 g;

b) apstrādāts lietošanai par šujamo diegu un

c) ar noslēdzošo labējo grodumu.

6. Šajā sadaļā "augstas stiprības pavedieni" ir pavedieni, kuru izturība, izteikta cN/tex (centiņūtonos uz teksu), pārsniedz:

– vienkārtas pavedienam no neilona vai no citādiem poliamīdiem vai poliesteriem: | 60 cN/tex, |

– daudzkārtu vai šķeterētam pavedienam no neilona vai no citiem poliamīdiem vai poliesteriem: | 53 cN/tex, |

– vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētam pavedienam no viskozes dzijas: | 27 cN/tex. |

7. Šajā sadaļā termins "gatavi" nozīmē:

a) sagriezti citādi nekā kvadrātos vai taisnstūros;

b) pabeigti un lietošanai gatavi izstrādājumi (vai arī tādi, kuri tikai jāsadala, pārgriežot dalītājpavedienus), kam nav nepieciešama šūšana vai cita apstrāde (piemēram, putekļu lupatas, dvieļi, galdauti, lakati, segas);

c) izstrādājumi ar eģi vai apvīlēti, vai ar mezglotām bārkstīm kādā no malām, izņemot audumus, kuru grieztās malas nostiprinātas pārmalu dūrienā vai ar citu vienkāršu paņēmienu;

d) piegriezti noteiktā lielumā un ar cauro vīli;

e) izstrādājumi, kas savienoti, šujot, līmējot vai citādi (izņemot gabalpreces no diviem vai vairākiem identiska materiāla auduma gabaliem ar kopā sašūtām malām, kā arī gabalpreces no diviem un vairākiem tekstilmateriāliem divās vai vairākās kārtās ar polsterējumu vai bez tā);

f) trikotāžas izstrādājumi, kas darināti noteiktā formā, neatkarīgi no tā, vai tie sagatavoti atsevišķos gabalos vai savienotā veidā.

8. No 50. līdz 60. nodaļai:

a) 50.–55. un 60. nodaļa, un, ja konteksts nenosaka citādi, arī 56.–59. nodaļa neattiecas uz precēm, kas izgatavotas atbilstīgi 7. piezīmē sniegtajiem norādījumiem, un

b) 50.–55. nodaļa un 60. nodaļa neattiecas uz precēm, kas minētas 56.–59. nodaļā.

9. Pie austiem materiāliem, kas minēti 50.–55. nodaļā, pieskaitāmas arī drānas, ko veido paralēlas tekstilpavedienu kārtas, kuras atrodas viena virs otras šaurā vai taisnā leņķī. Šīs kārtas pavedienu krustošanās vietās savienotas salīmējot vai termiski.

10. Elastīgos izstrādājumus, kas sastāv no tekstilmateriāliem savienojumā ar gumijas pavedieniem, klasificē šajā sadaļā.

11. Šajā sadaļā termins "impregnēts" nozīmē arī "iemērkts".

12. Šajā sadaļā termins "poliamīdi" ietver arī aramīdus.

13. Ja vien konteksts nenosaka citādi, tad dažādu pozīciju tekstilģērbus klasificē attiecīgajās pozīcijās pat tad, ja tie ir sagatavoti komplektos mazumtirdzniecībai. Šajā piezīmē "tekstilģērbi" ir apģērba gabali, kas minēti pozīcijās 6101–6114 un pozīcijās 6201–6211.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Šajā sadaļā un attiecīgos gadījumos arī visā nomenklatūrā lietotiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "elastīgie pavedieni":

tāds kompleksais sintētisko tekstilmateriālu pavediens, arī monopavediens, bet izņemot teksturēto dziju, kurš, izstiepjot to trīsreiz garāku, nepārtrūkst, bet, izstiepjot to divreiz garāku, 5 minūšu laikā atgūst garumu, kas nepārsniedz sākotnējo garumu vairāk kā pusotras reizes;

b) "nebalināta dzija":

dzija:

i) nebalināta, nekrāsota (ne masā, ne atsevišķi) un neapdrukāta, kas ir tās sastāvā esošo šķiedru dabiskajā krāsā; vai

ii) nenoteiktas krāsas (pelēka), no irdinātām šķiedrām;

šāda dzija var būt apstrādāta ar bezkrāsas apretu vai nenoturīgu krāsvielu (kas izzūd pēc vienkāršas mazgāšanas ar ziepēm), kā arī – ķīmisko šķiedru dzijas gadījumā – apstrādāta ar matējošu līdzekli (piemēram, ar titāna dioksīdu);

c) "balināta dzija":

dzija:

i) kas pakļauta balināšanas procesam, izgatavota no balinātām šķiedrām vai, ja vien konteksts nenosaka citādi, krāsota baltā krāsā (vai nu masā, vai atsevišķi) vai apstrādāta ar baltu apretu;

ii) kas sastāv gan no nebalinātām, gan balinātām šķiedrām; vai

iii) daudzkārtu vai šķeterēta, kas sastāv gan no balinātiem, gan nebalinātiem pavedieniem;

d) "krāsainā (krāsota vai apdrukāta) dzija":

dzija:

i) kas ir krāsota (vai nu masā, vai atsevišķi), izņemot baltā krāsā vai ar nenoturīgu krāsvielu, vai apdrukāta, vai izgatavota no krāsotām vai apdrukātām šķiedrām;

ii) kas sastāv no dažādu krāsu krāsotām šķiedrām vai no nebalinātām vai balinātām šķiedrām apvienojumā ar krāsainām šķiedrām (melanždzija vai divkrāsaina priekšdzija), vai vienā krāsā vai vairākās krāsās punktveidā apdrukāta dzija;

iii) kas iegūta no apdrukātas lentes vai priekšdzijas; vai

iv) daudzkārtu vai šķeterēta, kas sastāv no nebalinātas vai balinātas dzijas apvienojumā ar krāsotu dziju;

iepriekš minētās definīcijas pēc analoģijas piemēro arī monopavedieniem, lentēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem, kas minēti 54. nodaļā;

e) "nebalināti audumi":

nebalināti, nekrāsoti vai neapdrukāti audumi no nebalinātās dzijas; tie var būt apstrādāti ar bezkrāsaino apretu vai krāsoti ar nenoturīgām krāsvielām;

f) "balināti audumi":

audumi:

i) kas gabalos balināti vai, ja konteksts nenosaka citādi, krāsoti baltā krāsā, vai apstrādāti ar balto apretu;

ii) kas izgatavoti no balinātās dzijas vai

iii) kas izgatavoti no nebalinātās un balinātās dzijas;

g) "krāsoti audumi":

audumi:

i) kas gabalos krāsoti vienā krāsā, izņemot baltu (ja vien konteksts nenosaka citādi), vai ar krāsainu apretu, izņemot baltu (ja vien konteksts nenosaka citādi); vai

ii) kas darināti no krāsotas vienkrāsainas dzijas;

h) "audumi no dažādu krāsu dzijām":

audumi (izņemot apdrukātus), kas:

i) izgatavoti no dažādu krāsu dzijām vai no dzijām vienas krāsas dažādos toņos (izņemot dabisko šķiedras krāsu);

ii) izgatavoti no nebalinātas vai balinātas dzijas apvienojumā ar krāsotu dziju vai

iii) izgatavoti no divkrāsainas priekšdzijas vai melanždzijas;

(jebkurā gadījumā pavedienus, kas veido eģi vai gabalu galus, vērā neņem);

ij) "apdrukāti audumi":

gabalos apdrukāti audumi neatkarīgi no tā, vai tie izgatavoti no vienkrāsainas vai daudzkrāsainas dzijas.

(Pie apdrukātiem audumiem pieskaitāmi arī: ar otiņu, suku, pulverizatoru, trafaretu apzīmēti, kā arī batikoti audumi.)

Merserizācija iepriekš minēto kategoriju dziju vai audumu klasifikāciju neiespaido.

Apakšpunktos e) līdz ij) iekļautās definīcijas pēc analoģijas piemēro arī trikotāžas drānām;

k) audekla pinums:

audumi, kuru struktūrā katrs audu pavediens iet pamīšus virs un zem nākošā šķēru pavediena un katrs šķēru pavediens iet pamīšus virs un zem nākošā audu pavediena.

2. A. 56.–63. nodaļā minētos izstrādājumus, kas sastāv no diviem vai vairākiem tekstilmateriāliem, uzskata par izstrādājumiem, kas sastāv tikai no tā tekstilmateriāla, kurš jāizvēlas saskaņā ar šīs sadaļas 2. piezīmi, kurā noteikts, kā klasificēt 50.–55. nodaļas vai pozīcijas 5809 izstrādājumus, kas sastāv no šiem pašiem tekstilmateriāliem.

B. Piemērojot iepriekšminēto noteikumu:

a) vajadzības gadījumā vērā ņem tikai to daļu, kas nosaka klasifikāciju saskaņā ar skaidrojumu 3. punktu;

b) attiecībā uz tekstilizstrādājumiem, kas sastāv no pamatauduma un plūksnotas vai cilpainas virsmas, pamataudumu neņem vērā;

c) attiecībā uz pozīcijas 5810 izšuvumiem un to izstrādājumiem ņem vērā tikai pamata audumu. Izšuvumus bez redzamas pamatnes un to izstrādājumus tomēr klasificē tikai pēc lietotajiem izšujamiem diegiem.

50. NODAĻA

ZĪDS

51. NODAĻA

VILNA, SMALKA VAI RUPJA SPALVA; ASTRU DZIJA UN AUSTI AUDUMI

Piezīme

1. Visā nomenklatūrā:

a) "vilna" ir aitu vai jēru dabiskais apmatojums;

b) "smalka spalva" ir alpaku, lamu, vikuņu, kamieļu, jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu (izņemot parastās kazas), trušu (arī Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai bizamžurku apmatojums,

c) "rupja spalva" ir iepriekš neminētu dzīvnieku apmatojums, izņemot suku gatavošanai paredzēto spalvu un sarus (pozīcija 0502) un astrus (pozīcija 0503).

52. NODAĻA

KOKVILNA

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 520942 un 521142"denīms" ir 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, ieskaitot lauzto saržu, dažādu krāsu dziju audumi, kuru virspusē ir vienas krāsas šķēru pavedieni, bet audu pavedieni ir nebalināti, balināti, krāsoti pelēki vai gaišākos krāsu toņos nekā šķēru pavedieni.

53. NODAĻA

CITĀDAS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM

Papildu piezīme

1. A. Apakšpozīcijās 53061090, 53062090 un 53082090 formulējums "sagatavota mazumtirdzniecībai" attiecībā uz dziju (vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētu), izņemot B punktā minētos gadījumus, nozīmē šādu dziju:

a) kamolos vai uz kārstuvēm, spolēm, cilindriem vai tamlīdzīgiem turētājiem, kura sver (ieskaitot turētāja masu) ne vairāk kā 200 g;

b) šķeterēs, kas sver ne vairāk kā 125 g;

c) šķeterēs, kas sastāv no vairākām mazākām ar atsevišķu pavedienu pārsietām šķeterēm, kur katra no tām sver ne vairāk kā 125 g.

B. Izņēmumi:

a) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, nebalināta, šķeterēs;

b) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, sagatavota:

i) krustspoļu šķeterēs vai

ii) uz turētājiem, vai kādā citā veidā, kas norāda uz to lietojumu tekstilrūpniecībā (piemēram, uz saivām, šķeterējamās mašīnas cilindriem, spolēm, koniskām spolēm vai vārpstiņām vai kokonos izšūšanai).

54. NODAĻA

ĶĪMISKIE PAVEDIENI

Piezīmes

1. Visā nomenklatūrā "ķīmiskās šķiedras" ir štāpeļšķiedras un organisko polimēru pavedieni, kas izgatavoti šādos ražošanas procesos:

a) polimerizējot organiskos monomērus, piemēram, poliamīdus, poliesterus, poliuretānus vai polivinila atvasinājumus, vai

b) ķīmiski pārveidojot dabiskos organiskos polimērus (piemēram, celulozi, kazeīnu, proteīnu vai aļģes), kā viskozes, acetilcelulozes, vara vai alginātu šķiedras.

Attiecībā uz šķiedrām "sintētiskās" un "mākslīgās" nozīmē: "sintētiskās": a) iepriekšējā a) apakšpunktā minētās šķiedras; "mākslīgās": b) iepriekšējā b) apakšpunktā minētās šķiedras.

Attiecībā uz "tekstilmateriāliem" apzīmējumiem "ķīmisks", "sintētisks" un "mākslīgs" ir vienāda nozīme.

2. Pozīcijā 5402 un 5403 neietilpst sintētisko vai mākslīgo pavedienu grīstes, kas minētas 55. nodaļā.

55. NODAĻA

ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS

Piezīme

1. Pozīcijās 5501 un 5502 ietilpst tikai tādas ķīmisko pavedienu grīstes, kas sastāv no vienāda garuma paralēliem pavedieniem, kuru garums ir vienāds ar grīstes garumu, un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) grīstes garums pārsniedz 2 m;

b) grodums — mazāks par pieciem vijumiem (vērpēm) metrā;

c) elementārpavediena lineārais blīvums — mazāks par 67 deciteksiem;

d) attiecībā tikai uz sintētisko pavedienu grīstēm: grīste drīkst stiepties ne vairāk kā 100 % no tās garuma;

e) grīstes kopējais lineārais blīvums — lielāks par 20000 deciteksiem.

Grīstes, kuru garums nepārsniedz 2 m, klasificē pozīcijā 5503 vai 5504.

56. NODAĻA

VATE, FILCS UN NEAUSTAS DRĀNAS; SPECIĀLA DZIJA; AUKLAS, TAUVAS, VIRVES, TROSES UN TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) vate, tūba un filcs, vai neaustas drānas, kas piesūcināti vai pārklāti ar vielām vai preparātiem (piemēram, ar parfimērijas vai kosmētikas līdzekļiem, kas minēti 33. nodaļā; ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem, kas minēti pozīcijā 3401; ar pulēšanas līdzekļiem, krēmiem vai tamlīdzīgiem preparātiem, kas minēti pozīcijā 3405, ar auduma mīkstinātājiem, kas minēti pozīcijā 3809), ja šajos gadījumos tekstilmateriāli ir tikai nesējvide;

b) tekstilizstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5811;

c) dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai granulas uz tūbas, filca, vai neaustu drānu pamatnes (pozīcija 6805);

d) aglomerēta vai reģenerēta vizla uz tūbas, filca, vai neaustu drānu pamatnes (pozīcija 6814) un

e) metāla folija uz tūbas, filca, vai neaustu drānu pamatnes (XV sadaļa).

2. Termins "tūba un filcs" ietver arī adatotu tūbu un filcu un izstrādājumus no tekstilšķiedru klājuma, kurā šķiedras saturētas kopā ar ķetelēšanas paņēmienu.

3. Pozīcijās 5602 un 5603 attiecīgi ietverta tūba, filcs un neaustās drānas, kas impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasu vai gumiju, neatkarīgi no šo materiālu īpašībām (blīvi vai poraini).

Pozīcijā 5603 ietilpst arī neaustās drānas, kurās plastmasa vai gumija lietota par saistvielu.

Pozīcijās 5602 un 5603 tomēr neietilpst:

a) ar plastmasu vai gumiju impregnēta, apvalkota, pārklāta vai laminēta tūba un filcs, kurā tekstilmateriāla ir 50 % no svara vai mazāk, vai tūba vai filcs, kas pilnīgi iestrādāts plastmasā vai gumijā (39. vai 40. nodaļa);

b) neaustās drānas, kas pilnīgi iestrādātas plastmasā vai gumijā vai no abām pusēm apvalkotas vai pārklātas ar šādiem materiāliem, ja šāds apvalks vai pārklājums ir skaidri redzams, neņemot vērā iespējamās krāsas izmaiņas (39. vai 40. nodaļa); un

c) porainas plastmasas vai porainās gumijas plāksnes, loksnes vai sloksnes, kas kombinētas ar tūbu un filcu vai neaustām drānām, ja tekstilmateriāls lietots tikai nostiprināšanai (39. vai 40. nodaļa).

4. Pozīcijā 5604 neietilpst dzija, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5404 vai 5405, ja impregnējums vai pārklājums nav redzams ar neapbruņotu aci (50.–55. nodaļa); piemērojot šo noteikumu, neņem vērā radušās krāsu izmaiņas.

57. NODAĻA

PAKLĀJI UN CITĀDAS TEKSTILMATERIĀLU GRĪDSEGAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā "paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas" ir grīdsegas, kurās, izstrādājumu lietojot, tekstilmateriāli veido redzamo virsmu, kā arī izstrādājumi ar tekstila grīdsegu īpašībām, kuri tomēr paredzēti citām vajadzībām.

2. Šajā nodaļā neietilpst grīdsegu pamatnes.

Papildu piezīme

1. Apakšpozīcijās 57011091–57011099 minētajiem paklājiem, grīdsegām un grīdceliņiem piemērojot maksimālo nodokļa likmi, muitojamā virsmā neiekļauj uzkārsumu, eģes malas un bārkstis.

58. NODAĻA

SPECIĀLI AUDUMI; TEKSTILDRĀNAS AR ŠŪTĀM PLŪKSNĀM; MEŽĢĪNES; GOBELĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst impregnētās, pārklātās vai laminētās tekstildrānas, kas minētas 59. nodaļas 1. piezīmē, kā arī pārējie 59. nodaļas izstrādājumi.

2. Pozīcijā 5801 ietilpst arī audumi ar audu pavedienu plūksnojumu, kam neapgrieztā stadijā vēl nav stāvoša plūksnojuma.

3. Pozīcijā 5803"pārviju pinuma (ažūra) audumi" ir audumi, kuru šķērus pilnībā vai daļēji veido pamatdiegi un krustpavedieni, kas krusto pamatdiegus pusapgriezienā, pilnā apgriezienā vai vairāk, veidojot cilpas, caur kurām iet audu pavedieni.

4. Pozīcijā 5804 neietilpst mezgloti auklu, tauvu vai virvju tīkli, kas minēti pozīcijā 5608.

5. Pozīcijā 5806"šauri austi audumi" ir:

a) audumi, kas nav platāki par 30 cm un kas tādā platumā jau austi, vai arī griezti no platākiem gabaliem, ar eģēm (austām, līmētām u. c.) abās malās;

b) cauruļveida audumi, kuru platums izlīdzinātā veidā nepārsniedz 30 cm; un

c) audumi, kuru platums, slīpi saliekot malas, ir mazāks nekā 30 cm.

Šauri austus audumus ar austām bārkstīm klasificē pozīcijā 5808.

6. Pozīcijā 5810"izšuvumi" ir arī izšuvumi ar metalizētu vai stikla pavedienu uz redzamas tekstildrānas pamatnes, kā arī izšūtas aplikācijas — spīdīgi rotājumi, zīles, tekstilmateriāla ornaments u. c. Šajā pozīcijā neietilpst izšūti gobelēni (pozīcija 5805).

7. Papildus izstrādājumiem, kas ietverti pozīcijā 5809, šajā nodaļā klasificē arī izstrādājumus no metāla pavedieniem apģērba izgatavošanai, apdarei vai tamlīdzīgiem mērķiem.

59. NODAĻA

IMPREGNĒTAS, PĀRKLĀTAS VAI LAMINĒTAS TEKSTILDRĀNAS; RŪPNIECĪBĀ IZMANTOJAMI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Ja vien konteksts nenosaka citādi, tad šajā nodaļā "tekstildrānas" ir tikai tie audumi, kas minēti 50.–55. nodaļā un pozīcijā 5803 un 5806, pītas lentes un apdares materiāli gabalos, kas minēti pozīcijā 5808, un trikotāžas drānas, kas minētas pozīcijās 6002–6006.

2. Pozīcijā 5903 ietilpst:

a) tekstildrānas, impregnētas, pārklātas vai laminētas ar plastmasu, neatkarīgi no to viena kvadrātmetra svara vai plastmasas īpašībām (blīva vai poraina), izņemot:

1) drānas, kurās impregnējumu vai pārklājumu nevar redzēt ar neapbruņotu aci (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa); piemērojot šo noteikumu, radušās krāsu izmaiņas nav jāņem vērā;

2) izstrādājumus, kurus 15–30 °C temperatūrā nesalaužot nevar ar rokām apliekt cilindram, kura diametrs ir 7 mm (parasti 39. nodaļa);

3) izstrādājumus, kuros tekstildrāna pilnīgi iestrādāta plastmasā vai pilnīgi apvalkota vai pārklāta ar plastmasu no abām pusēm, ja šādu pārklājumu var saskatīt ar neapbruņotu aci, neņemot vērā krāsas izmaiņas (39. nodaļa);

4) drānas, kas daļēji apvalkotas vai daļēji pārklātas ar plastmasu un uz kurām ir šādā veidā iegūti zīmējumi (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa);

5) porainas plastmasas plāksnes, loksnes vai lentes apvienojumā ar tekstildrānu, ja tekstildrāna lietota tikai nostiprinājumam (39. nodaļa); vai

6) tekstilizstrādājumus, kas minēti pozīcijā 5811;

b) drānas, kas izgatavotas no dzijas, lentēm vai tamlīdzīgiem materiāliem un kas ir impregnētas vai pārklātas ar plastmasu, un minētas pozīcijā 5604.

3. Pozīcijā 5905"tekstilmateriālu sienu pārklājumi" ir izstrādājumi ruļļos, kas ir vismaz 45 cm plati un kas paredzēti sienu vai griestu apdarei un sastāv no tekstilmateriāla virsmas, kas piestiprināta pamatnei vai apstrādāta no kreisās puses (impregnēta vai ar līmes slāni).

Šajā pozīcijā tomēr neietilpst sienu pārklājumi ar tekstila pūkām un putekļiem, kas piestiprināti tieši uz papīra pamatnes (pozīcija 4814) vai tieši uz tekstilmateriāla pamatnes (parasti pozīcija 5907).

4. Pozīcijā 5906"gumijotas tekstildrānas" ir:

a) tekstildrānas, kas impregnētas, pārklātas vai laminētas ar gumiju:

(i) kas sver ne vairāk par 1500 g/m2;

vai

(ii) kas sver vairāk par 1500 g/m2 un kurā tekstilmateriāla ir vairāk par 50 % no svara;

b) drānas no dzijas, lentēm vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai caurslāņoti ar gumiju un kuri minēti pozīcijā 5604; un

c) drānas no paralēliem tekstilpavedieniem, kas aglomerēti ar gumiju, neatkarīgi no tā, cik sver viens auduma kvadrātmetrs.

Šajā pozīcijā tomēr neietilpst porainās gumijas plāksnes, loksnes vai lentes apvienojumā ar tekstildrānu, ja tekstildrāna lietota tikai nostiprināšanai (40. nodaļa), kā arī tekstilizstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5811.

5. Pozīcijā 5907 neietilpst:

a) drānas, kurās impregnējumu vai pārklājumu nevar redzēt ar neapbruņotu aci (parasti 50.–55., 58. vai 60. nodaļa); piemērojot šo noteikumu, radušās krāsu izmaiņas nav jāņem vērā;

b) drānas ar zīmējumiem (izņemot apgleznotus audeklus teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektus vai tamlīdzīgus izstrādājumus);

c) drānas, kas daļēji pārklātas ar plūksnojumu, putekļiem, korķa pulveri vai tamlīdzīgiem materiāliem un uz kurām ir šādā veidā iegūti zīmējumi; šajā pozīcijā tomēr iekļaujamas drānas ar plūksnojuma imitāciju;

d) drānas, kas apstrādātas ar vielām, kam piemīt cietes īpašības;

e) koksne, kas pielīmēta tekstildrānas pamatnei (pozīcija 4408);

f) dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai granulas uz tekstildrānas pamatnes (pozīcija 6805);

g) aglomerēta vai reģenerēta vizla uz tekstildrānas pamatnes (pozīcija 6814); un

h) metāla folija uz tekstildrānas pamatnes (XV sadaļa).

6. Pozīcijā 5910 neietilpst:

a) tekstilmateriālu dzensiksnas vai transportieru lentes, kas ir plānākas par 3 mm; un

b) dzensiksnas vai transportieru lentes no tekstildrānām, kas impregnētas, pārklātas vai laminētas ar gumiju, vai arī kas izgatavotas no tekstilpavedieniem vai korda, kas impregnēts, apvalkots, pārklāts vai caurslāņots ar gumiju (pozīcija 4010).

7. Pozīcijā 5911 ietilpst šādas preces, kas nav ietvertas nevienā citā XI sadaļas pozīcijā:

a) tekstilizstrādājumi gabalos, kas sagriezti līdz vajadzīgajam garumam vai vienkārši sagriezti taisnstūra (ieskaitot kvadrātu) formā, izņemot tādus produktus, kuriem piemīt pozīcijās 5908–5910 minēto produktu īpašības, proti:

(i) tekstildrānas, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca padrēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu materiālu, ko parasti lieto adatu garnitūrām, un tamlīdzīgi audumi citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi, kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas veltņu pārklāšanai;

(ii) sietaudums;

(iii) filtraudums eļļas presēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, no tekstilmateriāla vai cilvēku matiem;

(iv) gludi austi tekstilaudumi ar daudzkāršiem šķēru vai audu pavedieniem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, ko parasti lieto dažādos mehānismos un mašīnās vai citām tehniskām vajadzībām;

(v) ar metālu stiegrotas tekstildrānas tehniskām vajadzībām;

(vi) kords, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, pārklāti vai nepārklāti, impregnēti neimpregnēti, stiegroti ar metālu vai nestiegroti, ko parasti lieto rūpniecībā iepakošanai vai eļļošanai,

b) tekstilizstrādājumi (izņemot pozīcijās 5908–5910 minētos) tehniskām vajadzībām (piemēram, tekstildrānas un tūba un filcs vienā gabalā, vai arī ar savienotājelementiem, ko lieto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās (piemēram, celulozes vai azbestcementa ražošanā) kā starplikas, paplākšņi, pulēšanas diski un citādas mehānismu detaļas).

60. NODAĻA

TRIKOTĀŽAS DRĀNAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) tamborētas mežģīnes, kas minētas pozīcijā 5804;

b) trikotāžas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 5807; un

c) 59. nodaļā minētās impregnētās, apvalkotās, pārklātās vai laminētās trikotāžas drānas; plūksnotās trikotāžas drānas, impregnētas, apvalkotas, pārklātas vai laminētas tomēr klasificējamas pozīcijā 6001.

2. Šajā nodaļā ietilpst arī audumi no metāla pavediena, kurus izmanto apģērbā kā rotājumu vai tamlīdzīgiem mērķiem.

3. Visā nomenklatūrā norāde "trikotāžas izstrādājumi" attiecas arī uz sašūtiem izstrādājumiem, kuros cilpdūrieni veidoti ar tekstilpavedienu.

61. NODAĻA

TRIKOTĀŽAS APģĒRBA GABALI UN APģĒRBA PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā ietilpst tikai gatavie trikotāžas izstrādājumi.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6212;

b) valkāts apģērbs vai citi lietoti izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6309; un

c) ortopēdiskie piederumi, ķirurģiskās jostas, bandāžas un tamlīdzīgi materiāli (pozīcija 9021).

3. Pozīcijās 6103 un 6104:

a) "uzvalks" un "kostīms" ir divu vai triju priekšmetu, kas izgatavoti no vienas un tās pašas drānas, komplektģērbs, kurā ietilpst:

- žakete vai kostīmjaka, kuras virspuse, izņemot piedurknes, sastāv no četrām vai vairāk joslām un kura paredzēta auguma augšdaļai; kā papildinājums tai var būt veste, kuras priekšpuse ir no tā paša auduma kā žaketes virspuse, bet mugurpuse no tāda paša auduma kā žaketes odere, un

- viens apģērba gabals, kas paredzēts ķermeņa lejasdaļai un kas var būt: garās bikses, pusgarās bikses vai īsās bikses (izņemot peldbikses), svārki vai bikšusvārki bez lencēm un krūšdaļas.

Visām uzvalka daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jābūt vienota stila un atbilstoša vai savietojama lieluma. Atsevišķās uzvalka daļās tomēr var būt vīlēs iešūti ielaidumi no cita veida auduma.

Ja vairākas atsevišķas daļas paredzētas ķermeņa lejasdaļai (piemēram, divi garo bikšu pāri, garās un īsās bikses, svārki vai bikšusvārki un garās bikses), tad par uzvalka lejasdaļas sastāvdaļu tiek uzskatīts tikai viens garo bikšu pāris, sieviešu vai meiteņu kostīmos — svārki vai bikšusvārki, pārējie apģērba gabali jāskata atsevišķi.

"Uzvalks" attiecas uz šādiem komplektģērbiem neatkarīgi no tā, vai tie atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem vai neatbilst:

- dienas uzvalks, kas sastāv no taisnas žaketes (ketaveja) ar noapaļotām garām stērbelēm aizmugurē un svītrainām garajām biksēm;

- vakara uzvalks (fraka), parasti melns, ar neaizpogājamu, priekšpusē īsu žaketi, ar šauru divdaļīgu stērbeli jeb frakastēm aizmugurē;

- smokings, kura žakete līdzīga parastajai žaketei (tikai vairāk atsedz krekla priekšdaļu), bet ar spīdīgiem atlokiem no dabiskā vai mākslīgā zīda,

b) "komplekts" ir vienāda auduma vairāku apģērba gabalu (kas nav pozīcijās 6107, 6108 vai 6109 minētie uzvalki vai kostīmi un izstrādājumi) komplekts, kas sagatavots mazumtirdzniecībai un kas sastāv no šādām daļām:

- viens apģērba gabals augšdaļai, izņemot puloverus, kas var būt otrs augšdaļas ģērbs divpriekšmetu komplektos, un vestes, kas arī var būt otrs augšdaļas ģērbs, un

- viens vai divi dažādi apģērba gabali lejasdaļai un sastāv no garajām biksēm, krūšautlenču biksēm (dungriņiem), pusgarajām biksēm, īsajām biksēm (izņemot peldbikses), svārkiem (brunčiem) vai bikšusvārkiem.

Visām komplekta daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem. Termins "komplekts" neattiecas uz treniņtērpiem vai slēpošanas kostīmiem, kas minēti pozīcijā 6211.

4. Pozīcijā 6105 un 6106 neietilpst apģērba gabali ar kabatām zem jostasvietas, ar ribotu jostojumu vai citu savilkšanas līdzekli apģērba apakšmalā, un apģērba gabali, kam 10 cm2 laukumā katrā virzienā vidēji ir mazāk par 10 valdziņiem centimetrā. Pozīcijā 6105 neietilpst apģērba gabali bez piedurknēm.

5. Pozīcijā 6109 neietilpst apģērba gabali ar šņorējumu, ribotu jostojumu vai citādu savilkumu apakšmalā.

6. Pozīcijā 6111:

a) "mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi" ir izstrādājumi bērniem augumā līdz 86 cm, kā arī autiņi;

b) izstrādājumus, ko var ierindot gan pozīcijā 6111, gan citās šās nodaļas pozīcijās, klasificē pozīcijā 6111.

7. Pozīcijā 6112"slēpošanas kostīmi" ir apģērba gabali vai apģērba gabalu komplekti, kuru izskats un materiāls liecina, ka tie paredzēti galvenokārt distanču vai kalnu slēpošanai. Tie sastāv no:

a) slēpošanas kombinezona, t. i., vienpriekšmeta apģērba gabala, kas apvieno augšdaļu un lejasdaļu; kombinezonam var būt gan piedurknes un apkakle, gan kabatas vai pēdsloksnes; vai

b) "slēpošanas kostīma", t. i., 2 vai 3 priekšmetu komplekta, kas sagatavots mazumtirdzniecībai un kurā ietilpst:

- anoraks, vējjaka vai tamlīdzīgs apģērba gabals ar rāvējslēdzēju; var būt papildināts ar vesti, un

- viens pāris garo bikšu, kas var būt augstākas par jostasvietu, viens pāris pusgaro bikšu vai vienas krūšautlenču bikses (dungriņi).

Slēpošanas kostīms var sastāvēt arī no kombinezona, kas līdzīgs a) apakšpunktā minētajam, ar stepētu vesti, ko velk virs kombinezona.

Visām "slēpošanas kostīma" daļām jābūt no vienāda pinuma, veida un sastāva vienādas krāsas vai dažādu krāsu drānas; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem.

8. Apģērba gabalus, ko var ietvert gan pozīcijā 6113, gan citās šās nodaļas pozīcijās, izņemot pozīciju 6111, klasificē pozīcijā 6113.

9. Šās nodaļas apģērba gabalus, kuru aizdare ir no kreisās puses uz labo, klasificē kā vīriešu vai zēnu apģērba gabalus; tos, kuru aizdare ir no labās puses uz kreiso — kā sieviešu vai meiteņu apģērba gabalus. Šie nosacījumi nav spēkā, ja apģērba gabalu piegriezums skaidri norāda, kuram dzimumam tas paredzēts.

Apģērba gabalus, kuru piederība pie vīriešu vai zēnu un sieviešu vai meiteņu ģērbiem nav nosakāma, klasificē atbilstīgi attiecīgajām sieviešu vai meiteņu apģērba gabalu pozīcijām.

10. Izstrādājumi, kas minēti šajā nodaļā, var būt izgatavoti no metāla pavediena.

Papildu piezīmes

1. Lai izstrādājumu varētu klasificēt kā komplektu saskaņā ar šās nodaļas 3. piezīmes b) apakšpunktu, visām komplekta sastāvdaļām jābūt izgatavotām no viena identiska auduma atbilstīgi turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Šim nolūkam:

- izmantojamā drāna var būt nebalināta, balināta, krāsota, izgatavota no dažādu krāsu pavedieniem vai apdrukāta,

- pulovers vai veste ar rievojumu ir uzskatāms par komplekta sastāvdaļu, pat tad, ja apģērba daļai, kas domāta, lai nosegtu ķermeņa lejasdaļu, nav šāda rievojuma, ar nosacījumu, ka rievojums nav piešūts, bet veidots tieši adīšanas procesā.

Vairāki apģērba gabali nav uzskatāmi par komplektu, ja to daļas ir izgatavotas no dažādām drānām; šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja atšķiras tikai apģērba gabalu krāsa.

Visas komplekta sastāvdaļas jāpiegādā kopā kā viens mazumtirdzniecības komplekts. Katras sastāvdaļas atsevišķs iesaiņojums vai marķējums neietekmē komplekta klasifikāciju.

2. Pozīcijā 6109"U krekliņi" un "citi apakškrekli" ir apģērba gabali, arī sarežģītu modeļu, kurus valkā uz miesas, kuriem nav apkakles un kuri var būt ar piedurknēm vai bez tām, ieskaitot krekliņus ar lencēm.

Šiem apģērba gabaliem, kas paredzēti ķermeņa augšdaļai, piemīt kopīgas pazīmes ar T krekliem vai tamlīdzīgiem tradicionālākiem izstrādājumiem, kas minēti pozīcijā 6109.

3. Pozīcijā 6111 un apakšpozīcijās 61161020 un 61161080 iekļauj impregnētus, ar plastmasu vai gumiju apvalkotu vai pārklātus cimdus (pirkstaiņus un dūraiņus), pat ja tie ir:

- izgatavoti no trikotāžas tekstildrānas, kas impregnēta, apvalkota vai pārklāta ar pozīcijā 5903 vai 5906 minēto plastmasu vai gumiju, vai

- izgatavoti no neimpregnētas, neapvalkotas un nepārklātas trikotāžas tekstildrānas un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju.

Ja trikotāžas tekstildrāna paredzēta vienīgi stiprināšanai, impregnēti, apvalkoti un pārklāti ar plastmasu vai gumiju cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) ir piederīgi 39. vai 40. nodaļai, pat ja tie ir izgatavoti no neimpregnētas, neapvalkotas un nepārklātas trikotāžas tekstildrānas un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar porainu plastmasu vai porainu gumiju (59. nodaļas 2. piezīmes a) punkta 5. apakšpunkts un 4. piezīmes pēdējā daļa).

62. NODAĻA

APĢĒRBA GABALI UN APĢĒRBA PIEDERUMI, KAS NAV NO TRIKOTĀŽAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā ietverti tikai gatavie izstrādājumi no jebkura tekstilmateriāla, izņemot vatelīnu, bet ne trikotāžas izstrādājumi (izņemot pozīcijā 6212 minētos).

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) valkāts apģērbs un citi lietoti izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6309; un

b) ortopēdiskie piederumi, ķirurģiskās jostas, bandāžas u. tml. (pozīcija 9021).

3. Pozīcijās 6203 un 6204:

a) "uzvalks" un "kostīms" ir divu vai triju priekšmetu, kas izgatavoti no vienas un tās pašas drānas, komplektģērbs, kurā ietilpst:

- žakete vai kostīmjaka, kuras virspuse, izņemot piedurknes, sastāv no četrām vai vairāk joslām un kura paredzēta auguma augšdaļai; kā papildinājums tai var būt veste, kuras priekšpuse ir no tā paša auduma kā žaketes virspuse, bet mugurpuse no tāda paša auduma kā žaketes odere, un

- viens apģērba gabals, kas paredzēts ķermeņa lejasdaļai un kas var būt: garās bikses, pusgarās bikses vai īsās bikses (izņemot peldbikses), svārki vai bikšusvārki bez lencēm un krūšdaļas.

Visām uzvalka daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jābūt vienota stila un atbilstoša vai savietojama lieluma. Atsevišķās uzvalka daļās var būt vīlēs iešūti ielaidumi no cita veida auduma.

Ja vairākas atsevišķas daļas paredzētas ķermeņa lejasdaļai (piemēram, divi garo bikšu pāri, garās un īsās bikses, svārki vai bikšusvārki un garās bikses), tad par uzvalka lejasdaļas sastāvdaļu tiek uzskatīts tikai viens garo bikšu pāris, sieviešu vai meiteņu kostīmos — svārki vai bikšusvārki, pārējie apģērba gabali jāskata atsevišķi.

"Uzvalks" attiecas uz šādiem komplektģērbiem neatkarīgi no tā, vai tie atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem vai neatbilst:

- dienas uzvalks, kas sastāv no taisnas žaketes (ketaveja) ar noapaļotām stērbelēm aizmugurē un svītrainām garajām biksēm,

- vakara uzvalks (fraka), parasti melns, ar neaizpogājamu, priekšpusē īsu žaketi, ar šaurām stērbelēm jeb frakastēm aizmugurē,

- smokings, kura žakete līdzīga parastajai žaketei, ar vizītsvārku stila žaketi (vairāk atsegta krekla priekšdaļa), bet ar spīdīgiem atlokiem no dabiskā vai mākslīgā zīda.

b) "komplekts" ir vienāda auduma vairāku apģērba gabalu (kas nav pozīcijā 6207 vai 6208 minētie uzvalki un kostīmi un izstrādājumi) komplekts kas sagatavots mazumtirdzniecībai un kas sastāv no šādām daļām:

- viens apģērba gabals, kas paredzēts augšdaļai, izņemot vestes, kas var būt arī otrs augšģērba gabals,

- viens vai divi dažādi apģērba gabali lejasdaļai un sastāv no garajām biksēm, krūšautlenču biksēm (dungriņiem), pusgarajām biksēm, īsajām biksēm (izņemot peldbikses), svārkiem (brunčiem) vai bikšusvārkiem.

Visām komplekta daļām jābūt no vienāda pinuma, veida, krāsas un sastāva auduma; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem. Termins "komplekts" neattiecas uz treniņtērpiem vai slēpošanas kostīmiem, kas minēti pozīcijā 6211.

4. Pozīcijā 6209:

a) "mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi" ir izstrādājumi bērniem augumā līdz 86 cm, kā arī autiņi;

b) izstrādājumus, ko var ierindot gan pozīcijā 6209, gan citās šās nodaļas pozīcijās, klasificē pozīcijā 6209.

5. Apģērba gabalus, ko var ietvert gan pozīcijā 6210, gan citās šās nodaļas pozīcijās, izņemot pozīciju 6209, klasificē pozīcijā 6210.

6. Pozīcijā 6211"slēpošanas kostīmi" ir apģērba gabali vai apģērba gabalu komplekti, kuru izskats un materiāls liecina, ka tie paredzēti galvenokārt distanču vai kalnu slēpošanai. Tie sastāv no:

a) slēpošanas kombinezona, t. i., vienpriekšmeta apģērba gabala, kas apvieno augšdaļu un lejasdaļu; kombinezonam var būt gan piedurknes un apkakle, gan kabatas vai pēdsloksnes; vai

b) "slēpošanas kostīma", t. i., 2 vai 3 priekšmetu komplekta, kas sagatavots mazumtirdzniecībai un kurā ietilpst:

- anoraks, vējjaka vai tamlīdzīgs apģērba gabals ar rāvējslēdzēju; var būt papildināts ar vesti, un

- viens pāris garo bikšu, kas var būt augstākas par jostasvietu, viens pāris pusgaro bikšu vai vienas krūšautlenču bikses (dungriņi).

Slēpošanas kostīms var sastāvēt arī no kombinezona, kas līdzīgs a) apakšpunktā minētajam, ar stepētu vesti, ko velk virs kombinezona.

Visām "slēpošanas kostīma" daļām jābūt no vienāda pinuma, veida un sastāva vienādas krāsas vai dažādu krāsu drānas; tāpat tām jāatbilst vienam vai savstarpēji savietojamiem lielumiem.

7. Kvadrātveida vai gandrīz kvadrātveida šalles un tamlīdzīgus izstrādājumus, kam neviena mala nepārsniedz 60 cm, klasificē kā lakatus pozīcijā 6213. Lakatus, kuriem kādas malas garums pārsniedz 60 cm, klasificē pozīcijā 6214.

8. Šās nodaļas apģērba gabalus, kuru aizdare ir no kreisās puses uz labo, klasificē kā vīriešu vai zēnu apģērba gabalus; tos, kuru aizdare ir no labās puses uz kreiso – kā sieviešu vai meiteņu apģērba gabalus. Šie nosacījumi nav spēkā, ja ģērbu piegriezums skaidri norāda, kuram dzimumam tas paredzēts.

Apģērba gabalus, kuru piederība pie vīriešu vai zēnu un sieviešu vai meiteņu ģērbiem nav nosakāma, klasificē atbilstīgi attiecīgajām sieviešu vai meiteņu apģērba gabalu pozīcijām.

9. Izstrādājumi, kas minēti šajā nodaļā, var būt izgatavoti no metāla pavediena.

Papildu piezīmes

1. Lai izstrādājumu varētu klasificēt kā komplektu saskaņā ar šās nodaļas 3. piezīmes b) apakšpunktu, visām komplekta sastāvdaļām jābūt izgatavotām no viena identiska auduma atbilstīgi turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Šādā nolūkā izmantotā drāna var būt nebalināta, balināta, krāsota, izgatavota no dažādu krāsu pavedieniem vai apdrukāta.

Vairāki apģērba gabali nav uzskatāmi par komplektu, ja to daļas ir izgatavotas no dažādām drānām; šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja atšķiras tikai apģērba gabalu krāsa.

Visas komplekta sastāvdaļas jāpiegādā kopā kā viens mazumtirdzniecības komplekts. Katras sastāvdaļas atsevišķs iesaiņojums vai marķējums neietekmē komplekta klasifikāciju.

Pozīcijā 6209 un 6216 iekļauj ar plastmasu vai gumiju impregnētus, apvalkotus vai pārklātus cimdus (pirkstaiņus un dūraiņus), pat ja tie ir:

- izgatavoti no tekstildrānas (izņemot trikotāžu), kas impregnēta, apvalkota vai pārklāta ar pozīcijā 5903 vai 5906 minēto plastmasu vai gumiju, vai

- izgatavoti no neimpregnētas, neapvalkotas un nepārklātas tekstildrānas (izņemot trikotāžu) un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar plastmasu vai gumiju.

Ja tekstildrāna (izņemot trikotāžu) paredzēta vienīgi stiprināšanai, ar porainu plastmasu vai porainu gumiju impregnēti, apvalkoti vai pārklāti cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi) ir piederīgi 39. vai 40. nodaļai, pat ja tie ir izgatavoti no neimpregnētas, neapvalkotas un nepārklātas tekstildrānas (izņemot trikotāžu) un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar porainu plastmasu vai porainu gumiju (59. nodaļas 2. piezīmes a) punkta 5. apakšpunkts un 4. piezīmes pēdējā daļa).

63. NODAĻA

CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; VALKĀTAS DRĒBES UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS

Piezīmes

1. I apakšnodaļa attiecas tikai uz gataviem izstrādājumiem no jebkuras tekstildrānas.

2. I apakšnodaļā neietilpst:

a) preces, kas minētas 56.–62. nodaļā; un

b) valkāts apģērbs vai citi lietoti izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6309.

3. Pozīcija 6309 attiecas tikai uz šādām precēm:

a) izstrādājumi no tekstilmateriāliem:

- apģērbs un apģērba piederumi, kā arī to daļas,

- segas un pledi,

- gultas, galda, tualetes un virtuves veļa,

- izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņemot pozīciju 5701–5705 paklājus un pozīcijas 5805 gobelēnus;

b) apavi un galvassegas no jebkura materiāla, izņemot azbestu.

Iepriekšminētos izstrādājumus var klasificēt šajā pozīcijā tikai tad, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

- ja tiem ir redzamas nodiluma pazīmes, un

- ja tie piegādāti neiesaiņoti, ķīpās, maisos vai tamlīdzīgā iepakojumā.

I. CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

II. KOMPLEKTI

III. VALKĀTAS DRĒBES UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS

XII SADAĻA

APAVI, GALVASSEGAS, LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SĒŽAMSPIEĶI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS; APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

64. NODAĻA

APAVI, GETRAS UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) vienreizlietojami pēdu vai kurpju pārsegi no trausla materiāla (piemēram, papīra, plastmasas plēves) bez piestiprinātām zolēm; šie izstrādājumi klasificējami atbilstīgi to materiālam;

b) tekstilmateriālu apavi, kam nav pielīmētas, piešūtas vai kā citādi piestiprinātas vai pieliktas ārējās zoles (XI sadaļa);

c) valkāti apavi, kas minēti pozīcijā 6309;

d) azbesta izstrādājumi (pozīcija 6812);

e) ortopēdiskie apavi vai citas ortopēdiskās ierīces vai to detaļas (pozīcija 9021); un

f) rotaļu apavi vai slidzābaki ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām; lielu sargi un tamlīdzīgi sporta aizsargpiederumi (95. nodaļa).

2. Pozīcijas 6406"daļas" neattiecas uz tapām, protektoriem, cilpiņām, āķiem, sprādzēm, izrotājumiem, tresēm, saitēm, pušķiem un citādiem rotājumiem (kas klasificējami attiecīgajās pozīcijās) un uz pogām vai citām pozīcijas 9606 precēm.

3. Šajā nodaļā

a) jēdzienos "gumija" un "plastmasa" ietilpst arī audumi un citi tekstilizstrādājumi ar gumijas vai plastmasas ārējo kārtu, kas redzama ar neapbruņotu aci; piemērojot šo noteikumu, radušās krāsu izmaiņas nav jāņem vērā; un

b) jēdziens "āda" attiecas uz precēm, kas minētas pozīcijās 4107 un 4112– 4114.

4. Atbilstīgi šās nodaļas 3. piezīmei:

a) par virsas materiālu uzskata materiālu, kuram ir vislielākais ārējās virsmas laukums, neņemot vērā aksesuārus vai pastiprinājuma detaļas, kā piestiprinātas uzlikas, apmales, rotājumus, sprādzes, cilpiņas, actiņu paliktnes vai tamlīdzīgus elementus;

b) par materiālu, no kā izgatavotas apavu zoles, uzskata to materiālu, kuram ir vislielākais virsmas laukums saskarē ar zemi, neņemot vērā tapas, siksniņas, naglas, protektorus un tamlīdzīgus elementus.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 640212, 640219, 640312, 640319 un 640411"sporta apavi" attiecas tikai uz:

a) sporta nodarbībām paredzētiem apaviem, kuriem ir vai ir pievienojamas tapas, kniedes, aiztures, skavas, siksniņas vai tamlīdzīgas detaļas;

b) slidzābakiem, distanču slēpjzābakiem, slaloma zābakiem, sniegadēļa zābakiem, cīņas, boksa un velosporta apaviem.

Papildu piezīmes

1. Šās nodaļas 4. piezīmes a) punktā "pastiprinājuma detaļas" ir jebkura materiāla (piem., plastmasas vai ādas) gabali, kas piestiprināti pie ārējās virsmas, lai palielinātu izturību; tas var būt un var nebūt piestiprināts arī pie zoles. Pēc pastiprinājuma detaļu noņemšanas redzamajam materiālam jābūt virsas materiālam, nevis oderei.

Nosakot virsas sastāvu, jāņem vērā daļas, ko nosedz aksesuāri vai pastiprinājuma detaļas.

2. Klasifikācijai 4. piezīmes b) punkta nozīmē nav jāņem vērā viens vai vairāki tekstilmateriāla slāņi, kam nepiemīt ārējās zoles parastās īpašības (piem., izturība, stiprība utt.).

65. NODAĻA

GALVASSEGAS UN TO DAĻAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) valkātas galvassegas, kas iekļautas pozīcijā 6309;

b) azbesta galvassegas (pozīcija 6812); un

c) leļļu cepures, citas rotaļu cepures un karnevāla piederumi, kas iekļauti 95. nodaļā.

2. Pozīcijā 6502 neietilpst šūto cepuru pusfabrikāti, izņemot pusfabrikātus, kuriem sloksnes sašūtas spirāliski.

66. NODAĻA

LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SĒŽAMSPIEĶI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) mērkoki un tamlīdzīgi izstrādājumi (pozīcija 9017);

b) spieķi ar šaujamierīci, spieķi ar ieliekamu durkli, svina spieķi un tamlīdzīgi izstrādājumi (93. nodaļa); un

c) preces, kas minētas 95. nodaļā (piemēram, rotaļu lietussargi, rotaļu saulessargi).

2. Pozīcijā 6603 neietilpst atsevišķas daļas, detaļas vai aksesuāri no tekstilmateriāla, kā arī pārvalki, pušķi, siksnas, lietussargu futrāļi un tamlīdzīgi jebkura materiāla priekšmeti. Tādas preces klasificē atsevišķi pat tad, ja tās ir kopā ar pozīcijas 6601 vai 6602 izstrādājumiem un tiem paredzētas, bet nav veidotas kā to sastāvdaļa.

67. NODAĻA

APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN DŪNAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO SPALVĀM UN DŪNĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) filtraudums no cilvēku matiem (pozīcija 5911);

b) mežģīnes, izšuvumi vai citi audumi ar ziedu rotājumu (XI sadaļa);

c) apavi (64. nodaļa);

d) galvassegas vai matu tīkliņi (65. nodaļa);

e) rotaļlietas, sporta inventārs un karnevāla piederumi (95. nodaļa); un

f) spalvu slotiņas, pūderslotiņas un matu sietiņi (96. nodaļa).

2. Pozīcijā 6701 neietilpst:

a) izstrādājumi, kuros spalvas vai dūnas ir tikai pildījums vai polsterējums (piemēram, pozīcijas 9404 gultas piederumi);

b) apģērba gabali vai apģērba piederumi, kuros spalvas vai dūnas izmantotas tikai apdarei vai kā polsterējums; vai

c) mākslīgie ziedi un lapas vai to daļas, vai gatavie izstrādājumi, kas ietilpst pozīcijā 6702.

3. Pozīcijā 6702 neietilpst:

a) izstrādājumi no stikla (70. nodaļa); vai

b) mākslīgie ziedi, lapas vai augļi no keramikas, akmens, metāla, koka vai citiem materiāliem, kas izveidoti vienā gabalā lejot, kaļot, griežot, štancējot vai citādi vai sastāv no daļām, kas sastiprinātas ar jebkuru paņēmienu, izņemot pīšanu, līmēšanu, iemontēšanu vienu otrā vai tamlīdzīgi.

XIII SADAĻA

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

68. NODAĻA

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) preces, kas minētas 25. nodaļā;

b) apvalkots, impregnēts vai pārklāts papīrs, kas minēts pozīcijā 4810 vai 4811 (piemēram, papīrs un kartons, kas noklāts ar vizlas pulveri vai grafītu, ar bitumenu vai asfaltu apstrādāts papīrs un kartons);

c) apvalkotas, impregnētas vai pārklātas tekstildrānas, kas minētas 56. vai 59. nodaļā (piemēram, ar vizlas pulveri noklāts audums, ar bitumenu vai asfaltu apstrādāts audums);

d) izstrādājumi, kas minēti 71. nodaļā;

e) darbarīki vai to daļas, kas minētas 82. nodaļā;

f) litogrāfijas akmeņi, kas minēti pozīcijā 8442;

g) elektroizolatori (pozīcija 8546) vai izolācijas materiālu armatūra, kas minēta pozīcijā 8547;

h) zobārstniecības urbji (pozīcija 9018);

ij) izstrādājumi, kas minēti 91. nodaļā (piemēram, pulksteņi un pulksteņu korpusi);

k) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi, saliekamās būvkonstrukcijas);

l) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles un sporta inventārs);

m) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 9602, ja tie izgatavoti no materiāliem, kas norādīti 96. nodaļas 2. piezīmes b) apakšpunktā, vai izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 9606 (piemēram, pogas), pozīcijā 9609 (piemēram, grifeles) vai pozīcijā 9610 (piemēram, šīfera tāfeles); un

n) izstrādājumi, kas minēti 97. nodaļā (piemēram, mākslas darbi).

2. Pozīcijā 6802 formulējums "apstrādāts akmens pieminekļiem vai būvniecībai" attiecas ne tikai uz dažādu veidu akmeņiem pozīcijā 2515 vai 2516, bet arī uz visiem pārējiem līdzīgi apstrādātiem dabiskiem akmeņiem (piemēram, kvarcītu, kramu, dolomītu un steatītu); tas tomēr neattiecas uz slānekli.

69. NODAĻA

KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā iekļauti tikai tie keramikas izstrādājumi, kas pēc veidošanas apdedzināti. Pozīcijās 6904–6914 iekļauti tikai tādi izstrādājumi, kas nav klasificēti pozīcijās 6901–6903.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 2844;

b) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6804;

c) izstrādājumi, kas minēti 71. nodaļā (piemēram, bižutērija);

d) metālkeramika, kas minēta pozīcijā 8113;

e) izstrādājumi, kas minēti 82. nodaļā;

f) elektroizolatori (pozīcija 8546) vai izolācijas materiālu armatūra, kas minēta pozīcijā 8547;

g) zobu protēzes (pozīcija 9021);

h) 91. nodaļas izstrādājumi (piemēram, pulksteņi un pulksteņu korpusi);

ij) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi, saliekamās būvkonstrukcijas);

k) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (piemēram, rotaļlietas, spēles un sporta piederumi);

l) izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 9606 (piemēram, pogas) vai pozīcijā 9614 (piemēram, pīpes); un

m) izstrādājumi, kas minēti 97. nodaļā (piemēram, mākslas darbi).

I. IZSTRĀDĀJUMI NO KRAMZEMES AKMENS MILTIEM VAI TAMLĪDZĪGIEM KRAMZEMES IEŽIEM, UGUNSIZTURĪGIE IZSTRĀDĀJUMI

II. CITĀDI KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI

70. NODAĻA

STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) preces, kas minētas pozīcijā 3207 (piemēram, stikla emaljas un glazūras, stikla frite, citāds stikls pulvera, granulu vai pārslu veidā);

b) izstrādājumi, kas minēti 71. nodaļā (piemēram, bižutērija);

c) optiskās šķiedras kabeļi, kas minēti pozīcijā 8544, elektroizolatori (pozīcija 8546) vai izolācijas materiālu armatūra (pozīcija 8547);

d) optiskās šķiedras, optiski apstrādāti optiskie elementi, šļirces zemādas injekcijām, mākslīgās acis, termometri, barometri, hidrometri un pārējie izstrādājumi, kas minēti 90. nodaļā;

e) lampas vai apgaismes piederumi, izgaismotas izkārtnes un tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi ar pastāvīgu gaismas avotu vai to daļas, kas minēti pozīcijā 9405;

f) rotaļlietas, spēles, sporta inventārs, eglīšu rotājumi un citādas preces, kas minētas 95. nodaļā (izņemot nemehanizētas stikla acis lellēm vai citiem izstrādājumiem, kas minēti 95. nodaļā); un

g) pogas, termosi, smaržu vai tamlīdzīgi pulverizatori un pārējie 96. nodaļas izstrādājumi.

2. Pozīcijās 7003, 7004 un 7005:

a) par apstrādātu uzskata tikai rūdītu stiklu;

b) stikla sagriešana pēc formas nemaina stikla lokšņu klasifikāciju;

c) "absorbējošs, atstarojošs vai neatstarojošs slānis" ir mikroskopiski plāns metāla vai ķīmiska savienojuma (piemēram, metāla oksīdu) pārklājums, kas absorbē, piemēram, infrasarkanos starus vai paaugstina stikla atstarošanas spēju, saglabājot noteiktu tā caurredzamības vai caurspīdības pakāpi; vai arī tas nepieļauj gaismas atstarošanos uz stikla virsmas.

3. Izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 7006, ir klasificējami šajā pozīcijā neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav gatava izstrādājuma īpašības.

4. Pozīcijā 7019"stikla vate" ir:

a) minerālvate, kurā silīcija dioksīda (SiO2) pēc masas ir ne mazāk kā 60 %;

b) minerālvate, kurā silīcija dioksīda pēc masas ir mazāk nekā 60 %, sārmmetāla oksīda (K2O vai Na2O) — vairāk nekā 5 %, vai bora oksīda (B2O3) — vairāk nekā 2 %.

Minerālvate, kas neatbilst iepriekš minētajam aprakstam, ietverta pozīcijā 6806.

5. Šajā nomenklatūrā "stikls" attiecas arī uz kausēto kvarcu un citādu kvarcu.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 701321, 701331 un 701391 ar terminu "svina kristāls" apzīmē tikai tādu stiklu, kura masas sastāvā nav mazāk par 24 % svina oksīda (PbO).

XIV SADAĻA

DABISKAS VAI KULTIVĒTAS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI; BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS

71. NODAĻA

DABISKAS VAI KULTIVĒTAS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, AR DĀRGMETĀLU PLAĶĒTI METĀLI UN TO IZSTRĀDĀJUMI; BIŽUTĒRIJA; MONĒTAS

Piezīmes

1. Atbilstīgi VI sadaļas 1. piezīmes a) apakšpunktam un turpmāk minētajiem izņēmumiem šajā nodaļā jāklasificē visi izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no:

a) dabiskām vai kultivētām pērlēm vai no dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem;

b) no dārgmetāla vai metāla,

kas plaķēts ar dārgmetālu.

2. a) pozīcijās 7113, 7114 un 7115 neietilpst izstrādājumi, kuros dārgmetāls vai metāls, kas plaķēts ar dārgmetālu, veido neievērojamu daļu sīkas furnitūras vai rotājuma veidā (monogrammas, uzgaļi un ietvari), un iepriekšējās piezīmes b) apakšpunkts uz šiem izstrādājumiem neattiecas,

b) pozīcijā 7116 neietilpst izstrādājumi, kas satur dārgmetālus vai metālus, kas plaķēti ar dārgmetāliem (izņemot sīkas detaļas).

3. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dārgmetālu amalgamas vai koloidāli dārgmetāli (pozīcija 2843);

b) sterili ķirurģiskās šūšanas materiāli, zobu plombēšanas materiāli un citas preces, kas iekļautas 30. nodaļā;

c) 32. nodaļas izstrādājumi (piemēram, lustri);

d) katalizatori ar nesēju (pozīcija 3815);

e) pozīcijas 4202 vai 4203 izstrādājumi, kas minēti 42. nodaļas 2. piezīmes b) punktā;

f) pozīcijas 4303 vai 4304 izstrādājumi;

g) preces, kas minētas XI sadaļā (tekstilpreces un tekstilizstrādājumi);

h) apavi, galvassegas un citi izstrādājumi (64. un 65. nodaļa);

ij) lietussargi, spieķi un pārējie 66. nodaļas izstrādājumi;

k) pozīcijā 6804 vai 6805 vai 82. nodaļā minētie izstrādājumi no abrazīviem materiāliem, kas satur dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu (dabisko vai sintētisko) putekļus vai pulveri; 82. nodaļas izstrādājumi ar dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu (dabisko, sintētisko vai reģenerēto) darbdaļu; mašīnas, mehāniskas ierīces un elektropreces vai to daļas, kas iekļautas XVI sadaļā; izstrādājumus vai to daļas, kas sastāv vienīgi no dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem) tomēr klasificē šajā nodaļā, izņemot neiestiprinātus apstrādātus safīrus un dimantus skaņas nolasīšanas adatām (pozīcija 8522);

l) izstrādājumi, kas minēti 90., 91. vai 92. nodaļā (zinātniskā aparatūra, pulksteņi, mūzikas instrumenti);

m) ieroči vai to daļas (93. nodaļa);

n) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļas 2. piezīmē;

o) izstrādājumi, kas minēti 96. nodaļā saskaņā ar šās nodaļas 4. piezīmi; vai

p) oriģinālskulptūras vai statuetes (pozīcija 9703), kolekciju priekšmeti (pozīcija 9705), senlietas, kas vecākas par 100 gadiem (pozīcija 9706), izņemot dabiskās vai kultivētās pērles un dārgakmeņus vai pusdārgakmeņus.

4. a) apzīmējums "dārgmetāls" attiecas uz sudrabu, zeltu un platīnu;

b) apzīmējums "platīns" attiecas uz platīnu, irīdiju, osmiju, palādiju, rodiju un rutēniju;

c) apzīmējums "dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi" neattiecas uz materiāliem, kas minēti 96. nodaļas 2. piezīmes b) punktā.

5. Šajā nodaļā jebkurš sakausējums (ieskaitot aglomerātu maisījumus un intermetāliskus savienojumus), kas satur dārgmetālu, uzskatāms par dārgmetālu sakausējumu, ja dārgmetāla ir vismaz 2 % no sakausējuma masas. Dārgmetālu sakausējumi klasificējami, ievērojot šādus noteikumus:

a) sakausējums, kura masā ir 2 % vai vairāk platīna, ir platīna sakausējums;

b) sakausējums, kura masā ir 2 % vai vairāk zelta, bet nav platīna vai tā ir mazāk par 2 %, ir uzskatāms par zelta sakausējumu;

c) citādi sakausējumi, kuros ir 2 % no svara vai vairāk sudraba, ir sudraba sakausējumi.

6. Ja nav īpašu piebilžu, nomenklatūrā jebkura norāde uz dārgmetāliem vai uz kādu konkrētu dārgmetālu attiecas arī uz attiecīgo dārgmetālu sakausējumiem atbilstīgi 5. punktā minētajiem noteikumiem, bet neattiecas uz metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem, vai uz parastajiem metāliem vai nemetāliem ar dārgmetālu pārklājumu.

7. Visā nomenklatūrā "ar dārgmetālu plaķēts metāls" ir parastā metāla materiāls, kura viena vai vairākas virsmas ir pārklātas ar dārgmetāla kārtu, lodējot ar mīkstlodi vai cietlodi, metinot, karsti velmējot vai izmantojot līdzīgu mehānisku paņēmienu. Ja tekstā nav paredzēts citādi, šis formulējums attiecas arī uz parasto metālu, kas inkrustēts ar dārgmetālu.

8. Saskaņā ar VI sadaļas 1. piezīmes a) punktu preces, kas atbilst pozīcijas 7112 aprakstam, klasificējamas tikai šajā pozīcijā, nevis kādā citā nomenklatūras pozīcijā.

9. Pozīcijā 7113"juvelierizstrādājumi" ir:

a) dažādas sīkas rotas ar dārgakmeņiem vai bez tiem (piemēram, gredzeni, aproces, kaklarotas, saktas, brošas, auskari, pulksteņķēdes, piekariņi, kuloni, kaklasaišu adatas, aproču pogas, reliģiskas vai citādas medaļas un zīmotnes); un

b) līdznēsājami (kabatās, rokassomās utt.) personiskās lietošanas piederumi (cigarešu etvijas, pūdernīcas, maciņi, saldumu kārbiņas).

10. Pozīcijā 7114"zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi" ir rotājumi, galda piederumi, tualetes piederumi, smēķēšanas piederumi un citi priekšmeti mājsaimniecības, biroja vai reliģiskām vajadzībām.

11. Pozīcijā 7117"bižutērija" ir juvelierizstrādājumi 9. piezīmes a) apakšpunkta nozīmē (izņemot pogas vai citus pozīcijas 9606 izstrādājumus vai matu sukas, sprādzes, matadatas, kas minētas pozīcijā 9615) bez dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem, bez dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla (neskaitot galvanisku pārklājumu no dārgmetāliem vai sīkas detaļas no šādiem metāliem.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 710610, 710811, 711011, 711021, 711031 un 711041 apzīmējumi "pulveris" un "pulverveida" ir produkti, no kuru masas 90 % vai vairāk izsijājas caur sietu ar 0,5 mm acojumu.

2. Neatkarīgi no 4. piezīmes b) punktā noteikumiem apakšpozīcijā 711011 un 711019 apzīmējums "platīns" neattiecas uz irīdiju, osmiju, palādiju, rodiju un rutēniju.

3. Pozīcijā 7110 katrs sakausējums ir klasificējams kopā ar to metālu, kurš masā ir pārsvarā - platīns, palādijs, rodijs, irīdijs, osmijs vai rutēnijs.

I. DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES UN DĀRGAKMEŅI VAI PUSDĀRGAKMEŅI

II. DĀRGMETĀLI UN AR DĀRGMETĀLU PLAĶĒTI METĀLI

III. JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, ZELTKAĻU UN SUDRABKAĻU DARINĀJUMI UN CITĀDI IZSTRĀDĀJUMI

XV SADAĻA

PARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā sadaļā neietilpst:

a) gatavas krāsas, tintes un citi izstrādājumi uz metāla plēkšņu vai pulvera bāzes (pozīcijas 3207– 3210, 3212, 3213 vai 3215);

b) ferocērijs un citi pirofori sakausējumi (pozīcija 3606);

c) galvassegas un to daļas, kas minētas pozīcijā 6506 vai 6507;

d) lietussargu karkasi un citi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6603;

e) 71. nodaļas preces (piemēram, dārgmetālu sakausējumi, parastie metāli, kas plaķēti ar dārgmetālu, bižutērija),

f) XVI sadaļas izstrādājumi (mehānismi un mehāniskas ierīces un elektropreces),

g) dzelzceļa un tramvaja ceļa mezgli (pozīcija 8608) un citi XVII sadaļas izstrādājumi (transportlīdzekļi, kuģi un laivas, gaisa kuģi),

h) XVIII sadaļā minētās ierīces un aparatūra, ieskaitot pulksteņu atsperes,

ij) munīcijai paredzētās svina skrotis un renkuļi (pozīcija 9306) vai citi XIX sadaļā minētie izstrādājumi (ieroči un munīcija),

k) izstrādājumi, kas iekļauti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, matraču pamati, lampas un apgaismes piederumi, izgaismotas izkārtnes, saliekamās būvkonstrukcijas),

l) 95. nodaļas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi),

m) rokas sieti, pogas, pildspalvas, zīmuļu turētāji un spalvas, mehāniskie zīmuļi un citi 96. nodaļas izstrādājumi (dažādi rūpniecības izstrādājumi), un

n) izstrādājumi, kas minēti 97. nodaļā (piemēram, mākslas darbi).

2. Visā nomenklatūrā "vispārlietojamas detaļas" ir:

a) pozīcijās 7307, 7312, 7315, 7317 vai 7318 minētie un tamlīdzīgi parasto metālu izstrādājumi;

b) parasto metālu atsperes un atsperu sloksnes, izņemot pulksteņu atsperes (pozīcija 9114); un

c) pozīcijās 8301, 8302, 8308, 8310 minētie izstrādājumi, kā arī pozīcijā 8306 minētie ietvari un spoguļi, kas izgatavoti no parastā metāla.

Nomenklatūras 73.–76. un 78.–82. nodaļā (izņemot pozīciju 7315) norādes uz preču daļām neattiecas uz iepriekš minētajām vispārlietojamām detaļām.

Saskaņā ar iepriekšējo punktu un 83. nodaļas 1. piezīmi 82. vai 83. nodaļas izstrādājumi netiek iekļauti 72.–76. un 78.–81. nodaļā.

3. Visā nomenklatūrā "parastie metāli" ir: dzelzs un tērauds, varš, niķelis, alumīnijs, svins, cinks, alva, volframs, molibdēns, tantals, magnijs, kobalts, bismuts, kadmijs, titāns, cirkonijs, antimons, mangāns, berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs un tallijs.

4. Visā nomenklatūrā "metālkeramika" ir produkti ar mikroskopisku heterogēnu metāla komponenta un keramikas komponenta savienojumu. "Metālkeramika" attiecas arī uz metālu karbīdu cietajiem sakausējumiem (ar metālu aglomerētiem metālu karbīdiem).

5. Sakausējumu klasifikācija (izņemot 72. un 74. nodaļā definētos ferosakausējumus un ligatūras):

a) parasto metālu sakausējumu klasificē kā tā metāla sakausējumu, kura masas saturs pārsniedz jebkura cita metāla masas saturu;

b) sakausējumu, kas sastāv no šajā sadaļā ietvertiem parastiem metāliem un šajā sadaļā neietvertiem citiem elementiem, klasificē kā šajā sadaļā ietverto parasto metālu sakausējumu, ja šajā sadaļā ietverto parasto metālu kopējā masa nav mazāka par pārējo elementu kopējo masas daļu šajā sakausējumā;

c) šajā nodaļā "sakausējums" ir aglomerēti metāla pulveru maisījumi, kausējot iegūti heterogēni viendabīgi maisījumi (izņemot metālkeramiku) un intermetāliski savienojumi.

6. Ja vien kontekstā nav noteikts citādi, jebkura norāde šajā nomenklatūrā uz kādu parasto metālu ir norāde arī uz sakausējumu, kurš atbilstīgi iepriekšējai 5. piezīmei ir klasificējams kā šā metāla sakausējums.

7. Kompozītizstrādājumu klasifikācija:

Ja pozīcijās nav noteikts citādi, parasto metālu izstrādājumi (ieskaitot izstrādājumus no maisījumiem, kas saskaņā ar šās nodaļas skaidrojumiem uzskatāmi par parastā metāla izstrādājumiem), kas sastāv no diviem vai vairākiem parastajiem metāliem, klasificējami kā tā metāla izstrādājumi, kura masa ir lielāka par pārējo metālu masu.

Šim nolūkam:

a) dzelzi un tēraudu vai dažādus dzelzs un tērauda veidus uzskata par vienu metālu;

b) sakausējumu uzskata par pilnīgi veidotu no tā metāla, kurš, atbilstīgi 5. piezīmei, šajā sakausējumā ir pārsvarā;

c) pozīcijas 8113 metālkeramiku uzskata par vienu parasto metālu.

8. Šajā sadaļā šādiem formulējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Atgriezumi un lūžņi

Metāla atgriezumi un lūžņi, kas iegūti metāla ražošanas vai mehāniskās apstrādes procesā, kā arī metāla izstrādājumi, kas konkrētajā veidā nemaz nav izmantojami lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ;

b) Pulveri

Produkti, no kuru masas 90 % vai vairāk izsijājas caur sietu ar 1 mm acojumu.

72. NODAĻA

DZELZS UN TĒRAUDS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā, bet šās piezīmes d), e) un f) apakšpunktā minētajos gadījumos — visā nomenklatūrā, terminiem ir šāda nozīme:

a) Pārstrādes čuguns

Kalšanai nederīgi dzelzs un oglekļa sakausējumi ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 2 % un viena vai vairāku citu elementu šādu masas daļu:

- ne vairāk kā 10 % hroma,

- ne vairāk kā 6 % mangāna,

- ne vairāk kā 3 % fosfora,

- ne vairāk kā 8 % silīcija,

- ne vairāk kā 10 % citu elementu kopumā.

b) Spoguļčuguns

Dzelzs un oglekļa sakausējumi ar mangāna masas saturu vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 30 %, un citādi atbilstīgi šās piezīmes a) apakšpunkta norādījumiem.

c) Ferosakausējumi

Sakausējumi lietņos, bluķos vai tamlīdzīgās pirmformās, kas iegūtas nepārtrauktās liešanas rezultātā, kā arī granulu vai pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti, parasti lietojami par piedevu citu sakausējumu ražošanā vai kā dezoksidanti, atsērotāji un tamlīdzīgiem mērķiem melnajā metalurģijā, bet parasti nav derīgi kalšanai, ar dzelzs masas saturu vismaz 4 % un vienu vai vairākiem šādiem elementiem:

- vairāk nekā 10 % hroma,

- vairāk nekā 30 % mangāna,

- vairāk nekā 3 % fosfora,

- vairāk nekā 8 % silīcija,

- vairāk nekā 10 % citu elementu kopumā, izņemot oglekli, ar maksimālo vara masas saturu 10 %.

d) Tērauds

Melno metālu materiāli, izņemot pozīcijā 7203 minētos, kuri (izņemot dažus lējumu veidā izgatavotus) ir derīgi kalšanai un satur ne vairāk kā 2 % oglekļa. Hroma tēraudiem tomēr var būt arī augstāks oglekļa saturs.

e) Nerūsējošais tērauds

Leģētais tērauds ar oglekļa masas saturu 1,2 % vai mazāk un ar hroma masas saturu — 10,5 % vai vairāk, ar citiem elementiem vai bez tiem.

f) Citi leģētie tēraudi

Tēraudi, kas neietilpst nerūsējošo tēraudu grupā un kas satur vienu vai vairākus šādus elementus ar šādu masas daļu:

- 0,3 % vai vairāk alumīnija,

- 0,0008 % vai vairāk bora,

- 0,3 % vai vairāk hroma,

- 0,3 % vai vairāk kobalta,

- 0,4 % vai vairāk vara,

- 0,4 % vai vairāk svina,

- 1,65 % vai vairāk mangāna,

- 0,08 % vai vairāk molibdēna,

- 0,3 % vai vairāk niķeļa,

- 0,06 % vai vairāk niobija,

- 0,6 % vai vairāk silīcija,

- 0,05 % vai vairāk titāna,

- 0,3 % vai vairāk volframa,

- 0,1 % vai vairāk vanādija,

- 0,05 % vai vairāk cirkonija,

- 0,1 % vai vairāk citu elementu, atsevišķi ņemot (izņemot sēru, fosforu, oglekli un slāpekli).

g) Dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu pārliešanai

Rupji liešanas produkti lietņu formā bez fīdera vai siltumuzlikas ar redzamiem virsmas defektiem, kas pēc ķīmiskā sastāva atšķiras no pārstrādes čuguna, spoguļčuguna vai ferosakausējumiem.

h) Granulas

Produkti, no kuru masas mazāk par 90 % izsijājas caur sietu ar 1 mm acojumu un 90 % vai vairāk — caur sietu ar 5 mm acojumu.

ij) Pusfabrikāti

Nepārtrauktā liešanā iegūti pilna šķērsgriezuma izstrādājumi, kam ir paredzēta vai nav paredzēta pirmējā karstā velmēšana, citi pilna šķērsgriezuma izstrādājumi bez citas apstrādes kā tikai pirmējā karstā velmēšana, kā arī tikai sagatavoti kaļot, ieskaitot sagataves leņķiem, fasonprofiliem un speciālajiem profiliem.

Šos izstrādājumus nepiegādā satītus ruļļos.

k) Plakani velmējumi

Pilna taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezuma velmējumi, kas nav definēti šās piezīmes ij) punktā un tiek ražoti šādās formās:

- pakāpeniski uztītu kārtu ruļļi, vai

- taisnas loksnes; turklāt, ja to biezums ir mazāks nekā 4,75 mm, tad to platums vismaz desmitkārt pārsniedz biezumu, bet, ja biezums ir 4,75 mm vai vairāk, tad platums pārsniedz 150 mm un vismaz divkārt — biezumu.

Plakanos velmējumos ietilpst arī tie izstrādājumi ar reljefu virsmu, kas iegūta velmējot (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), un tie, kas ir perforēti, rievoti vai pulēti, ar noteikumu, ka šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši citās pozīcijās klasificēto izstrādājumu īpašības.

Plakanie velmējumi, kuri nav taisnstūra vai kvadrāta formā, jebkuru izmēru gadījumā klasificējami kā izstrādājumi ar platumu 600 mm vai vairāk, ja tie nav ieguvuši citās pozīcijās klasificēto izstrādājumu īpašības.

l) Karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

Karsti velmēti izstrādājumi brīvi tītos saišķos, ar pilnu šķērsgriezumu apļa, apļa segmentu, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Šie izstrādājumi var būt ar iedobumiem, izciļņiem, rievām vai citām deformācijām, kas veidotas velmējot (stiegrojuma stieņi).

m) Citādi stieņi

Izstrādājumi, kas neatbilst šās piezīmes ij), k) vai l) punktā dotajām definīcijām vai stieples definīcijai, bet kam ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, apļa segmenta, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai cita izliekta daudzstūra formā visā garumā (ieskaitot saplacinātu apli vai modificētu taisnstūri, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas).

Šie izstrādājumi var būt:

- ar iedobumiem, izciļņiem, rievām vai citām deformācijām, kas veidotas velmējot (stiegrojuma stieņi),

- savīti pēc velmēšanas.

n) Leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Izstrādājumi, kas neatbilst šās piezīmes ij), k), l) vai m) punktā dotajām definīcijām vai stieples definīcijai, bet kam ir pilns vienlaidu šķērsgriezums visā garumā.

Nomenklatūras 72. nodaļā nav ietverti pozīcijas 7301 vai 7302 izstrādājumi.

o) Stieple

Auksti velmēts izstrādājums rituļos, ar jebkuru pilnu vienlaidu šķērsgriezumu visā garumā, kas neatbilst plakanu velmējumu definīcijai.

p) Dobi stieņi

Urbšanas darbiem derīgi jebkura šķērsgriezuma dobi stieņi, kuru šķērsgriezuma maksimālais ārējais izmērs pārsniedz 15 mm, bet nepārsniedz 52 mm un maksimālais iekšējais izmērs nepārsniedz pusi maksimālā ārējā izmēra. Dobi dzelzs vai tērauda stieņi, kas neatbilst šai definīcijai, klasificējami pozīcijā 7304.

2. Melnos metālus, kas plaķēti ar citiem melnajiem metāliem, klasificē kā tā melnā metāla izstrādājumus, kura masa ir pārsvarā.

3. Dzelzs vai tērauda izstrādājumus, kurus iegūst ar elektrolītiskās nogulsnēšanas metodi, spiedliešanu vai sakausēšanu, klasificē pēc to formas, sastāva un ārējā izskata tajās šās nodaļas pozīcijās, kuras attiecas uz līdzīgiem karsti velmētiem izstrādājumiem.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Leģētais pārstrādes čuguns

Čuguns lietņos ar viena elementa vai vairāku turpmāk minēto elementu šādu masas saturu:

- vairāk nekā 0,2 % hroma,

- vairāk nekā 0,3 % vara,

- vairāk nekā 0,3 % niķeļa,

- vairāk nekā 0,1 % jebkura no šādiem elementiem: alumīnijs, molibdēns, titāns, volframs, vanādijs.

b) Neleģētais automātu tērauds

Neleģētais tērauds ar viena vai vairāku turpmāk minēto elementu šādu masas saturu:

- 0,08 % vai vairāk sēra,

- 0,1 % vai vairāk svina,

- vairāk nekā 0,05 % selēna,

- vairāk nekā 0,01 % telūra,

- vairāk nekā 0,05 % bismuta.

c) Elektrotehniskais silīcijtērauds

Leģētais tērauds, kas satur vismaz 0,6 % no svara, bet ne vairāk par 6 % silīciju un ne vairāk par 0,08 % no svara oglekli. Tajā var būt arī ne vairāk kā 1 % no svara alumīnijs, bet nekādu citu elementu tādā samērā, kas šim tēraudam piešķirtu cita veida leģētā tērauda īpašības.

d) Ātrgriezējtērauds

Leģētais tērauds, kas kopā ar citiem elementiem vai bez tiem satur vismaz divus no šādiem trim elementiem — molibdēnu, volframu un vanādiju — ar to kopējo masas saturu 7 % vai vairāk, oglekļa saturu — 0,6 % vai vairāk un hroma saturu 3–6 %.

e) Silīcijmangāntērauds

Leģētais tērauds, kura masā ir:

- ne vairāk kā 0,7 % oglekļa,

- 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,9 % mangāna, un

- 0,6 % vai vairāk, taču ne vairāk kā 2,3 % silīcija, bet nav nekādu citu elementu tādās proporcijās, kas šim tēraudam piešķirtu cita veida leģētā tērauda īpašības.

2. Klasificējot ferosakausējumus pozīcijas 7202 apakšpozīcijās, jāievēro šāds noteikums:

Ferosakausējumu uzskata par bināru un klasificē attiecīgajā apakšpozīcijā (ja tāda ir), ja tikai viens no sakausējuma leģējošiem elementiem pārsniedz šās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunktā noteikto minimālo procentuālo daļu; analoģiski to uzskata par trīskāršu vai četrkāršu, ja attiecīgi divi vai trīs leģējošie elementi pārsniedz tiem noteikto minimālo procentuālo daļu.

Piemērojot šo noteikumu attiecībā uz "pārējiem elementiem", kas minēti šās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunktā, katra elementa masas saturam jāpārsniedz 10 %.

Papildu piezīme

1. Šādiem formulējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

- "elektrotehniskie": apakšpozīcijās 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 un 72112320 — plakani velmējumi, kuriem 50 Hz maiņstrāvas un 1 T magnētiskās plūsmas apstākļos pēc Epšteina metodes aprēķinātais jaudas zudums W/kg ir:

- 2,1 W vai mazāk, ja to biezums nepārsniedz 0,20 mm,

- 3,6 W vai mazāk, ja to biezums nav mazāks par 0,20 mm, bet mazāks par 0,60 mm,

- 6 W vai mazāk, ja to biezums nav mazāks par 0,60 mm, bet nav lielāks par 1,50 mm.

- "baltais skārds": apakšpozīcijās 72101220, 72107011, 72121010 un 72124010 — plakani velmējumi (kuri ir plānāki par 0,5 mm) ar metāla kārtas pārklājumu, kura masas saturā ir 97 % vai vairāk alvas.

- "instrumentu tērauds": apakšpozīcijās 72241010, 72249002, 72253010, 72254012, 72269120, 72283020, 72284010, 72285020 un 72286020 — tērauda sakausējumi, kas nav nerūsējošais tērauds vai ātrgriezējtērauds un kuru saturs atbilst vienam no šādiem salikumiem, ar vai bez citiem elementiem:

- mazāk nekā 0,6 % oglekļa

un

0,7 % vai vairāk silīcija un 0,05 % vai vairāk vanādija

vai

4 % vai vairāk volframa,

- 0,8 % vai vairāk oglekļa

un

0,05 % vai vairāk vanādija,

- vairāk nekā 1,2 % oglekļa

un

ne mazāk kā 11 %, bet ne vairāk kā 15 % hroma,

- 0,16 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % oglekļa,

un

3,8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,3 % niķeļa,

un

1,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,5 % hroma,

un

0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % molibdēna,

- 0,3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % oglekļa

un

1,4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 % hroma,

un

0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % molibdēna,

un

mazāk nekā 1,2 % niķeļa,

- 0,3 % vai vairāk oglekļa

un

mazāk nekā 5,2 % hroma,

un

0,65 % vai vairāk molibdēna vai 0,4 % vai vairāk volframa,

- 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 % oglekļa

un

1,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,8 % niķeļa,

un

0,5 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2 % hroma,

un

0,15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % molibdēna.

I. SĀKOTNĒJIE MATERIĀLI; GRANULĒTI UN PULVERVEIDA IZSTRĀDĀJUMI

II. DZELZS UN NELEĢĒTAIS TĒRAUDS

III. NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS

IV. CITĀDS LEĢĒTAIS TĒRAUDS; DOBI LEĢĒTĀ UN NELEĢĒTĀ TĒRAUDA STIEŅI URBŠANAI

73. NODAĻA

DZELZS VAI TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā "čuguns" ir liešanā iegūti produkti, kuros masas ziņā dzelzs saturs pārsniedz jebkuru citu elementu un kurš pēc ķīmiskā sastāva neatbilst tēraudam, kas definēts 72. nodaļas 1. piezīmes d) apakšpunktā.

2. Šajā nodaļā "stieples" ir karsti vai auksti formēti produkti ar jebkuras formas šķērsgriezumu, kam neviens no šķērsgriezuma izmēriem nepārsniedz 16 mm.

74. NODAĻA

VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Rafinēts varš:

metāls, kura masas saturā ir vismaz 99,85 % vara,

vai

metāls, kura masas saturā ir vismaz 97,5 % vara, ja citu elementu saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:

Pārējie elementi

Elements | Satura ierobežojums masas procentos |

| |

Ag | Sudrabs | 0,25 |

As | Arsēns | 0,5 |

Cd | Kadmijs | 1,3 |

Cr | Hroms | 1,4 |

Mg | Magnijs | 0,8 |

Pb | Svins | 1,5 |

S | Sērs | 0,7 |

Sn | Alva | 0,8 |

Te | Telūrs | 0,8 |

Zn | Cinks | 1 |

Zr | Cirkonijs | 0,3 |

Pārējie elementi [], katrs | 0,3 |

b) Vara sakausējumi:

No nerafinēta vara atšķirīgas metāliskas vielas, kurās vara masas saturs ir lielāks par jebkura cita elementa masas saturu, ar nosacījumu, ka:

(i) vismaz viena cita elementa masas saturs pārsniedz tabulā norādīto;

vai

(ii) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 2,5 %.

c) Ligatūras:

Sakausējumi, kuru masas saturā līdzās pārējiem elementiem ir vairāk nekā 10 % vara, kas nav derīgi kalšanai un izmantojami galvenokārt kā piedevas citu sakausējumu ražošanā vai kā dezoksidanti, desulfurētāji vai tamlīdzīgiem mērķiem krāsainajā metalurģijā. Vara fosfīds (fosforvarš) ar fosfora masas saturu vairāk nekā 15 % tomēr ietilpst pozīcijā 2848.

d) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Stieples un stieņus, kam izveidoti koniski gali vai kas apstrādāti citā veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu turpmākās apstrādes mašīnā, piemēram, stiepļu vai cauruļu vilkšanai, attiecina uz neapstrādātu varu pozīcijā 7403.

e) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

f) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

Pozīcijā 7414"stieple" tomēr attiecas tikai uz ritulī satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs neatkarīgi no šķērsgriezuma formas nepārsniedz 6 mm;

g) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7403) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijā 7409 un 7410 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

h) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu, ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Vara un cinka sakausējumi (misiņš):

Vara un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja tajos ir arī citi elementi, tad:

- cinka masas saturam ir jāpārsniedz jebkura cita šo elementu masas saturs,

- niķeļa masas saturam jābūt mazāk nekā 5 % (sk. vara, niķeļa un cinka sakausējumus — jaunsudrabs),

- alvas masas saturam jābūt mazāk nekā 3 % (sk. vara un alvas sakausējumus — bronza).

b) Vara un alvas sakausējumi (bronza):

Vara un alvas sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja ir citi elementi, tad alvas masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem, izņemot gadījumu, kad alvas masas saturs ir 3 % vai vairāk un cinka masas saturs var pārsniegt alvas masas saturu, tomēr tam jābūt mazākam par 10 %.

c) Vara, niķeļa un cinka sakausējumi (jaunsudrabs):

Vara, niķeļa un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Niķeļa masas saturam jābūt vismaz 5 % (sk. vara un cinka sakausējumus — misiņš).

d) Vara un niķeļa sakausējumi:

Vara un niķeļa sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus, bet katrā ziņā cinka masas saturam jābūt ne vairāk kā 1 %. Ja ir citi elementi, tad niķeļa masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem.

75. NODAĻA

NIĶELIS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un citādas divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

b) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

c) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7502) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijā 7506 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu, ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Neleģētais niķelis:

Metāls, kurā niķeļa masas saturs kopā ar kobaltu ir vismaz 99 %, ar nosacījumu, ka:

(i) kobalta masas saturs nepārsniedz 1,5 %, un

(ii) jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:

Pārējie elementi

Elements | Satura ierobežojums masas procentos |

| |

Fe | Dzelzs | 0,5 |

O | Skābeklis | 0,4 |

Pārējie elementi, katrs | 0,3 |

b) Niķeļa sakausējumi:

Metāliskas vielas, kurās niķeļa masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ar nosacījumu, ka:

(i) kobalta masas saturs pārsniedz 1,5 %;

(ii) vismaz viena cita elementa masas saturs pārsniedz tabulā norādīto;

(iii) pārējo elementu kopējais masas saturs, izņemot niķeli kopā ar kobaltu, pārsniedz 1 %.

2. Neatkarīgi no šās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkta apakšpozīcijā 750810 termins "stieple" attiecināms tikai uz tiem rituļos satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz 6 mm.

76. NODAĻA

ALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

b) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

c) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7601) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijās 7606 un 7607 cita starpā ir iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Neleģētais alumīnijs:

Metāls, kurā alumīnija masas saturs ir vismaz 99 %, ar nosacījumu, ka jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:

Pārējie elementi

Elements | Satura ierobežojums masas procentos |

Fe + Si (dzelzs plus silīcijs) | 1 |

Pārējie elementi [], katrs | 0,1 [] |

b) Alumīnija sakausējumi:

Metāliskas vielas, kurās alumīnija masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ar nosacījumu, ka:

(i) vismaz viena cita elementa masas saturs vai dzelzs un silīcija kopējais masas saturs pārsniedz tabulā norādīto robežu;

vai

(ii) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 1 %.

2. Neatkarīgi no šās nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkta apakšpozīcijā 761691 termins "stieple" attiecināms tikai uz tiem rituļos satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz 6 mm.

78. NODAĻA

SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

b) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

c) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7801) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri"), kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijā 7804 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā "rafinēts svins" ir:

Metāls, kurā svina masas saturs ir vismaz 99,9 %, ar nosacījumu, ka jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:

Pārējie elementi

Elements | Satura ierobežojums masas procentos |

| |

Ag | Sudrabs | 0,02 |

As | Arsēns | 0,005 |

Bi | Bismuts | 0,05 |

Ca | Kalcijs | 0,002 |

Cd | Kadmijs | 0,002 |

Cu | Varš | 0,08 |

Fe | Dzelzs | 0,002 |

S | Sērs | 0,002 |

Sb | Antimons | 0,005 |

Sn | Alva | 0,005 |

Zn | Cinks | 0,002 |

Pārējie (piemēram, Te), katrs | 0,001 |

79. NODAĻA

CINKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

b) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

c) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, rituļos satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 7901) ar pilnu taisnstūra (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijā 7905 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Neleģētais cinks:

Metāls, kurā cinka masas saturs ir vismaz 97,5 %.

b) Cinka sakausējumi:

Metāliskas vielas, kurās cinka masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ar noteikumu, ka visu pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 2,5 %.

c) Cinka putekļi:

Putekļi, kas iegūti, kondensējot cinka tvaikus, un kas sastāv no sīkākām sfēriskām daļiņām nekā tās ir cinka pulverī. Vismaz 80 % masas daļiņu izsijājas caur sietu ar 63 mikrometru (mikronu) acojumu. Metāliskā cinka masas saturs putekļos ir vismaz 85 %.

80. NODAĻA

ALVA UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Stieņi:

Rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

b) Profili:

Rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis apzīmējums attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

c) Stieples:

Rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (arī kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma.

d) Plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

Plakani, satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 8001) ar pilnu taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu, ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas — taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (arī kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Pozīcijā 8004 un 8005 iekļautas arī plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šās apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) Caurules un caurulītes:

Rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, apvalkotas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Šajā nodaļā šādiem apzīmējumiem ir piešķirta šāda nozīme:

a) Neleģēta alva:

Metāls, kurā alvas masas saturs ir vismaz 99 %, turklāt bismuta vai vara masas saturs nepārsniedz tabulā norādītās robežas:

Pārējie elementi

Elements | Satura ierobežojums masas procentos |

| |

Bi | Bismuts | 0,1 |

Cu | Varš | 0,4 |

b) Alvas sakausējumi:

Metāliskas vielas, kurās alvas masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ar nosacījumu, ka:

(i) visu pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 1 %,

vai

(ii) bismuta vai vara masas saturs ir tāds pats vai lielāks par tabulā norādītajām robežām.

81. NODAĻA

PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Nomenklatūras 74. nodaļas 1. piezīme, kurā definēti jēdzieni "stieņi", "profili", "stieples" un "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija", pēc analoģijas attiecas arī uz šo nodaļu.

82. NODAĻA

PARASTO METĀLU INSTRUMENTI, DARBARĪKI, GRIEŠANAS RĪKI, KAROTES UN DAKŠIŅAS; TO DAĻAS NO PARASTAJIEM METĀLIEM

Piezīmes

1. Šajā nodaļā, izņemot lodlampas, pārnēsājamās ēzes, slīpripas ar rāmjiem, manikīra un pedikīra komplektus, kā arī izstrādājumus, kas ietverti pozīcijā 8209, ietilpst tikai instrumenti un piederumi ar asmeņiem, griezējšķautnēm, darbvirsmām vai citām darbīgajām daļām no:

a) parastajiem metāliem,

b) metālu karbīdiem vai metālkeramikas,

c) parastajos metālos, metāla karbīdos vai metālkeramikā iestrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem), vai

d) abrazīviem materiāliem, kas iestrādāti parastajos metālos, ja tiem ir parastā metāla griezējzobi, rievas, gropes u. tml., kas pēc attiecīgā abrazīva pielietojuma saglabā savas funkcijas un identitāti.

2. Šajā nodaļā ietverto parastā metāla izstrādājumu daļas klasificē kopā ar izstrādājumiem, kuriem tās paredzētas, izņemot īpaši pieminētas daļas un rokas instrumentu turētājus (pozīcija 8466). Vispārlietojamas detaļas, kā norādīts XV sadaļas 2. piezīmē, šajā nodaļā tomēr nav ietvertas.

Elektroskuvekļu un matu cirpšanas mašīnu galviņas, asmeņi un griezējplāksnes klasificējamas pozīcijā 8510.

3. Komplekti, kas sastāv no viena vai vairākiem pozīcijas 8211 nažiem un vismaz tāda paša skaita pozīcijas 8215 izstrādājumiem, klasificējami pozīcijā 8215.

83. NODAĻA

DAŽĀDI PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā parasto metālu detaļas ir klasificējamas kopā ar izstrādājumiem, kuriem tās paredzētas. Pozīcijās 7312, 7315, 7317, 7318 vai 7320 ietvertos dzelzs vai tērauda izstrādājumus un tiem līdzīgos citu parasto metālu izstrādājumus (74.–76. un 78.–81. nodaļa) tomēr neuzskata par šajā nodaļā ietverto izstrādājumu daļām.

2. Pozīcijā 8302"skrituļi" ir skrituļi (attiecīgā gadījumā ieskaitot riepas), kuru diametrs nepārsniedz 75 mm, vai lielāka diametra skrituļi ar noteikumu, ka tiem pierīkotā riteņa vai riepas platums nepārsniedz 30 mm.

XVI SADAĻA

MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā sadaļā neietilpst:

a) transmisijas siksnas vai transportieru lentes un dzensiksnas no plastmasām, kas minētas 39. nodaļā, vai no vulkanizētas gumijas (pozīcija 4010); citi izstrādājumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku, izmantošanai mašīnās, mehāniskās vai elektriskās ierīcēs vai citām tehniskām vajadzībām (pozīcija 4016);

b) izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas (pozīcija 4204) vai kažokādas (pozīcija 4303) izmantošanai mašīnās un mehānismos vai citām tehniskām vajadzībām;

c) spoles, krustspoles, spolītes, konusi, serdeņi un tamlīdzīgas pamatnes no jebkura materiāla (piemēram, 39., 40., 44. un 48. nodaļā vai XV sadaļā minētās);

d) perfokartes žakarda un tamlīdzīgām mašīnām (piemēram, 39. vai 48. nodaļā vai XV sadaļā minētās);

e) transmisijas siksnas vai transportieru lentes un dzensiksnas no tekstilmateriāliem (pozīcija 5910) un citi tekstilmateriālu izstrādājumi tehniskām vajadzībām (pozīcija 5911);

f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie), kas minēti pozīcijās 7102–7104, kā arī izstrādājumi vienīgi no šādiem akmeņiem (pozīcija 7116), izņemot neiestiprinātus apstrādātus safīrus un dimantus, kuri paredzēti skaņas nolasīšanas adatām (pozīcija 8522);

g) XV nodaļas 2. piezīmē definētās vispārlietojamās detaļas no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa);

h) urbšanas caurules (pozīcija 7304);

ij) bezgalu lentes no metāla stieplēm vai sloksnēm (XV sadaļa);

k) izstrādājumi, kas minēti 82. un 83. nodaļā;

l) XVII sadaļas preces;

m) izstrādājumi, kas minēti 90. nodaļā;

n) pulksteņi un citi 91. nodaļas izstrādājumi;

o) pozīcijā 8207 ietvertie maināmie instrumenti un sukas, kas ir mašīnu detaļas (pozīcija 9603); līdzīgi maināmie instrumenti klasificējami atbilstīgi materiālam, no kura izgatavota to darbdaļa (piemēram, 40., 42., 43., 45. un 59. nodaļā vai pozīcijā 6804 vai 6909);

p) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā, un

q) rakstāmmašīnu vai tamlīdzīgas lentes spolēs un kasetēs vai bez tām (klasificējamas atbilstīgi to materiālam vai pozīcijā 9612, ja tās ir piesūcinātas ar tinti vai citādi sagatavotas nospiedumu iegūšanai).

2. Ievērojot šās sadaļas 1. piezīmi, 84. nodaļas 1. piezīmi un 85. nodaļas 1. piezīmi, mašīnu daļas (izņemot pozīciju 8484, 8544, 8545, 8546 un 8547 izstrādājumu daļas) klasificē pēc šādiem noteikumiem:

a) detaļas, kas ir kādā no 84. vai 85. nodaļas pozīcijām iekļautie izstrādājumi (izņemot pozīcijas 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 un 8548), visos gadījumos klasificē atbilstīgi tām paredzētajām pozīcijām;

b) citas detaļas, kas paredzētas izmantošanai tikai vai galvenokārt noteikta veida mašīnās vai vairākās vienas pozīcijas mašīnās (ieskaitot pozīcijās 8479 un 8543 iekļautās mašīnas), klasificē kopā ar šīm mašīnām vai attiecīgi pozīcijās 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 vai 8538; daļas, kas vienlīdz izmantojamas galvenokārt pozīciju 8517 un 8525–8528 izstrādājumos, tomēr klasificē pozīcijā 8517;

c) visas pārējās detaļas klasificē attiecīgi pozīcijā 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 vai 8538 vai, ja tas nav iespējams, pozīcijā 8485 vai 8548.

3. Ja nav īpašu piebilžu, tad kombinētas mašīnas (kombaini), kas sastāv no divām vai vairākām vienā agregātā savienotām mašīnām, kā arī citas mašīnas, kas izpilda divas vai vairākas papildu vai alternatīvas funkcijas, klasificējamas atbilstīgi to galvenajai funkcijai.

4. Ja kāda mašīna (ieskaitot kombinētās mašīnas) sastāv no atsevišķiem komponentiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir atsevišķi vai savienoti ar cauruļvadiem, transmisijas ierīcēm, elektrokabeļiem vai citām ierīcēm), kas paredzēti tādas funkcijas kopīgai izpildei, kura skaidri noteikta kādā 84. vai 85. nodaļas pozīcijā, tā klasificējama pozīcijā, kas atbilst attiecīgajai funkcijai.

5. Šajās piezīmēs "mašīna" ir jebkurš mehānisms, mašīna, iekārta, ierīce, aparāts vai ietaise, kas ir iekļauta 84. vai 85. nodaļā.

Papildu piezīmes

1. Instrumentus, kas nepieciešami mašīnu montāžai vai apkopei, klasificē kopā ar mašīnām, ar kurām tos ieved. Kopā ar mašīnām ievestie maināmie instrumenti arī klasificējami kopā ar tām, ja tie ir mašīnas parastā aprīkojuma daļas un parasti tiek piegādāti kopā ar tām.

2. Ja muitas noteikumi prasa, tad deklarētājam sava deklarācija jāpapildina ar ilustratīvu dokumentu (piemēram, instrukciju, prospektu, kataloga lappusi, fotogrāfiju), kas dod normālu mašīnas un tās izmantošanas aprakstu, galvenos raksturojumus un — nesamontētas vai izjauktas mašīnas gadījumā — tās montāžas shēmu, kā arī dažādu saiņu satura sarakstu.

3. Pēc deklarētāja lūguma 2. punkta a) apakšpunkta vispārīgais noteikums atbilstīgi kompetentu iestāžu nosacījumiem attiecināms arī uz mašīnām, kuras ieved pa daļām.

84. NODAĻA

KODOLREAKTORI, KATLI, MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO DETAĻAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dzirnakmeņi, tecīlas un citi 68. nodaļas izstrādājumi;

b) iekārtas un ierīces (piemēram, sūkņi), kas izgatavotas no keramikas, un jebkāda materiāla iekārtu vai ierīču keramikas detaļas (69. nodaļa);

c) laboratoriju stikla trauki (pozīcija 7017); stikla iekārtas, ierīces un citi izstrādājumi tehniskām vajadzībām vai to detaļas (pozīcija 7019 vai 7020);

d) pozīcijas 7321 vai 7322 izstrādājumi un tamlīdzīgi izstrādājumi no citiem parastajiem metāliem (74.–76. un 78.–81. nodaļa);

e) elektromehāniskas mājsaimniecības ierīces, kas minētas pozīcijā 8509; pozīcijas 8525 ciparu kameras un

f) mehāniskās bezmotora sukas grīdu kopšanai (pozīcija 9603).

2. Ievērojot XVI nodaļas 3. piezīmi, mašīnas un ierīces, kas atbilst aprakstam vienā vai vairākās pozīcijās 8401–8424 un vienlaicīgi aprakstam kādā pozīcijā no 8425 līdz 8480, klasificē nevis otrās, bet gan pirmās minētās grupas attiecīgajā pozīcijā.

Pozīcijā 8419 tomēr neietilpst:

a) iekārtas sēklu diedzēšanai, inkubatori un brūderi (pozīcija 8436);

b) graudu mitrināšanas iekārtas (pozīcija 8437);

c) difūzijas aparāti cukura sulas ekstrahēšanai (pozīcija 8438);

d) iekārtas tekstildziju, tekstildrānu un gatavu tekstilizstrādājumu termiskai apstrādei (pozīcija 8451) un

e) mehāniskās apstrādes iekārtas un ierīces, kurās temperatūras maiņa, pat ja tā nepieciešama, ir palīgprocess.

Pozīcijā 8422 neietilpst:

a) šujmašīnas maisu un tamlīdzīgas taras aizdarei (pozīcija 8452) un

b) pozīcijas 8472 biroju iekārtas.

Pozīcijā 8424 neietilpst strūklas iespiedmašīnas (pozīcija 8443 vai 8471).

3. Darbgaldus jebkuru materiālu apstrādei, kas atbilst pozīcijai 8456 un reizē pozīcijai 8457,8458, 8459, 8460, 8461, 8464 vai 8465, klasificē pozīcijā 8456.

4. Pozīcijā 8457 ietverti tikai tie metālapstrādes darbgaldi, izņemot virpas (arī daudzfunkcionālās virpas), kas var izpildīt dažādas apstrādes operācijas:

a) automātiski apmainot instrumentus, kas tiek padoti no magazīnas vai tamlīdzīgas ierīces atbilstīgi apstrādes programmai (daudzfunkcionāli darbgaldi);

b) automātiski (vienlaikus vai secīgi) izmantojot dažādas darbdaļas, kas apstrādā vienā stāvoklī fiksētu sagatavi (vienpozīcijas agregātu darbmašīnas); vai

c) automātiski pārvietojot sagatavi pie dažādām darbdaļām (daudzpozīciju agregātu darbmašīnas).

5. A. Pozīcijā 8471"automātiskās datu apstrādes iekārtas" ir:

a) digitālās mašīnas, kas spēj:

1) glabāt darba programmu vai programmas vai vismaz programmas izpildei nepieciešamo informāciju;

2) brīvi mainīt programmu atbilstīgi lietotāja prasībām;

3) izpildīt lietotāja noteiktās aritmētiskās darbības; un

4) bez cilvēka iejaukšanās izpildīt apstrādes programmu, vajadzības gadījumā to mainot ar loģiskiem lēmumiem, kurus pieņem darba procesā;

b) analogās mašīnas, kas spēj darboties ar matemātiskās modelēšanas metodēm un kurās ir vismaz: analogi elementi, vadības elementi un programmēšanas elementi;

c) hibrīdās mašīnas, kas sastāv no digitālās mašīnas ar analogiem elementiem vai no analogās mašīnas ar digitāliem elementiem.

B. Automātiskās datu apstrādes iekārtas var būt arī sistēmas, kas sastāv no atsevišķiem dažāda skaita blokiem. Ievērojot E punktu, bloks uzskatāms par noslēgtas sistēmas daļu, ja tas atbilst šādiem noteikumiem:

a) tādu var izmantot tikai vai galvenokārt automātiskā datu apstrādes sistēmā;

b) tas ir savienojams ar centrālo procesora bloku tieši vai caur vienu vai vairākiem citiem blokiem; un

c) tas spēj uztvert vai nodot datus tādā formā (kodos vai signālos), ko šī sistēma var izmantot.

C. Atsevišķi datu automātiskās apstrādes iekārtu bloki klasificējami pozīcijā 8471.

D. Drukas ierīces, tastatūras, X-Y koordinātu ievades ierīces un disku glabāšanas bloki, kas atbilst B piezīmes b) un c) nosacījumiem, visos gadījumos klasificējami pozīcijā 8471.

E. Iekārtas, kas veic īpašas no datu apstrādes atšķirīgas funkcijas un iekļaujas vai ir sajūgtas ar datu automātiskās apstrādes iekārtām, klasificējamas pozīcijās, kas atbilst to attiecīgajām funkcijām vai, ja tas nav iespējams, – atlikušajās pozīcijās.

6. Pozīcijā 8482 ietilpst arī pulētas tērauda lodītes, kuru maksimālais un minimālais diametrs neatšķiras no nominālā diametra vairāk par 1 % vai vairāk par 0,05 mm, atkarībā no tā, kurš lielums mazāks.

Citādas tērauda lodītes klasificējamas pozīcijā 7326.

7. Iekārtas, kuras izmanto vairākiem mērķiem, klasificē pēc galvenā mērķa, it kā tas būtu vienīgais.

Saskaņā ar šās nodaļas 2. piezīmi un XVI sadaļas 3. piezīmi iekārtu, kuras galvenais mērķis nav aprakstīts nevienā pozīcijā vai attiecībā uz kuru neviens mērķis nav galvenais, klasificē pozīcijā 8479, ja vien kontekstā nav paredzēts citādi. Pozīcijā 8479 ietilpst arī iekārtas trošu un kabeļu izgatavošanai (piemēram, tīšanas, savērpšanas vai šķeterēšanas mašīnas) no metāla stieples, tekstildzijas vai citiem materiāliem un šādu materiālu kombinācijām.

8. Pozīcijā 8470 jēdziens "kabatas formāta" attiecas tikai uz mehānismiem, kuru izmēri nepārsniedz 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijā 847149 jēdziens "sistēmas" nozīmē datu automātiskās apstrādes iekārtas, kuru bloki atbilst 84. nodaļas 5. punkta B piezīmē izklāstītajiem noteikumiem un kurās ietilpst vismaz centrālais procesors, viens ievades mezgls (piemēram, tastatūra vai skanneris) un viens izvades mezgls (piemēram, vizuālās demonstrācijas bloks vai drukas ierīce).

2. Apakšpozīcijā 848240 ietverti tikai gultņi ar cilindriskiem rullīšiem ar vienādu diametru, kas nepārsniedz 5 mm, bet kuru garums ir vismaz trīs diametri. Rullīšu gali var būt noapaļoti.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijās 840710 un 840910"gaisa kuģu dzinēji" attiecas tikai uz dzinējiem, kas paredzēti lietošanai kopā ar propelleru vai rotoru.

2. Apakšpozīcijā 84717051 ietilpst arī kompaktdisku (CD-ROM) iekārtas, kas ir automātiskās datu apstrādes iekārtu atmiņas bloki, kuri sastāv no diskdziņu blokiem signālu izguvei no CD-ROM, audio CD un foto CD un ir aprīkoti ar ligzdu austiņām, skaļuma regulēšanas pogu vai palaišanas/apstādināšanas pogu.

85. NODAĻA

ELEKTROIERĪCES UN ELEKTROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) elektriski apsildāmas segas, matrači, spilveni, kāju sildītāji un tamlīdzīgi izstrādājumi; elektriski apsildāms apģērbs, apavi, ausu sildītāji un citi valkāšanai paredzēti elektriski apsildāmi izstrādājumi;

b) stikla izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 7011; un

c) elektriski apsildāmās mēbeles, kas minētas 94. nodaļā.

2. Pozīcijās 8501 – 8504 neietilpst preces, kas aprakstītas pozīcijā 8511, 8512, 8540, 8541 vai 8542.

Pozīcijā 8504 tomēr ietilpst dzīvsudraba taisngrieži ar metāla tvertni.

3. Pozīcijā 8509 ietilpst tikai šādas parasti mājsaimniecībā lietojamas elektromehāniskas ierīces:

a) putekļsūcēji, arī sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcēji, grīdu pulētāji, pārtikas smalcinātāji un maisītāji un augļu vai dārzeņu sulu spiedes — neatkarīgi no svara;

b) citādas ierīces, ja to svars nepārsniedz 20 kg. Minētajā pozīcijā tomēr nav ietverti ventilatori, ventilācijas vai velkmes iekārtas ar ventilatoru, ar vai bez filtriem (pozīcija 8414), drēbju centrbēdzes žāvētavas (pozīcija 8421), trauku mazgājamās mašīnas (pozīcija 8422), mājsaimniecības veļas mazgājamās mašīnas (pozīcija 8450), ruļļu vai citādas gludināšanas mašīnas (pozīcija 8420 vai 8451), šujmašīnas (pozīcija 8452), elektriskās šķēres (pozīcija 8467) un elektriskie sildītāji (pozīcija 8516).

4. Pozīcijā 8534"iespiedshēmas" ir uz izolēta pamata jebkurā iespiešanas procesā (piemēram, ar spiešanu, galvanizēšanu, kodināšanu) vai plēves tehnikā, savienotājelementiem, kontaktiem vai citiem iespiedelementiem (piemēram, induktoriem, rezistoriem vai kondensatoriem) veidotas atsevišķas vai pēc iepriekš noteikta modeļa savienotas shēmas, izņemot elementus (piemēram, pusvadītāju elementus), kas var ražot, iztaisnot, modulēt vai pastiprināt elektriskos signālus.

Jēdzienā "iespiedshēmas" neietilpst shēmas, kas kombinētas ar citiem elementiem, kuri nav iegūti iespiešanas procesā, un kā arī atsevišķi rezistori, kondensatori vai induktori. Iespiedshēmas tomēr var būt aprīkotas ar neiespiestiem savienotājelementiem.

Plānas vai biezas plēves tipa shēmas, kurās izmantoti ar to pašu tehnoloģiju iegūti pasīvi un aktīvi elementi, klasificētas pozīcijā 8542.

5. Pozīcijās 8541 un 8542:

A. "Diodes, tranzistori un tamlīdzīgas pusvadītāju ierīces" ir pusvadītāju ierīces, kuru darbības pamatā ir to pretestības maiņa elektriskā lauka ietekmē.

B. "Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas" ir:

a) monolītās integrālās shēmas, kurās to elementi (diodes, tranzistori, rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u. c.) galvenokārt izveidoti iekšienē un uz pusvadītāju materiāla (piemēram, leģēta silīcija) virsmas un ir savstarpēji neatdalāmi saistīti;

b) hibrīdās integrālās shēmas, kurās plānas vai biezas plēves tehnoloģijā veidotie pasīvie elementi (rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u. c.) un pusvadītāju tehnoloģijā izpildītie aktīvie elementi (diodes, tranzistori, monolītās integrālās shēmas u. c.) nedalāmi savienoti uz viena izolējoša substrāta (stikla, keramikas u. c.); šādās shēmās var būt iekļauti arī diskrēti elementi;

c) mikroshēmas modificētu moduļu, mikromoduļu vai tamlīdzīgā veidā, ar diskrētiem, aktīviem vai aktīviem un pasīviem komponentiem, kas kombinēti un savstarpēji savienoti.

Klasificējot šajā piezīmē definētos izstrādājumus, pozīcijas 8541 un 8542 ir prioritāras attiecībā pret citām nomenklatūras pozīcijām, kuras var ietvert šos izstrādājumus, piemēram, ņemot vērā to funkcijas.

6. Plates, lentes un citus informācijas nesējus klasificē pozīcijā 8523 vai 8524, ja tos piegādā kopā ar aparatūru, kurai tie paredzēti.

Šī piezīme neattiecas uz minētajiem informācijas nesējiem, ja tos piegādā kopā ar izstrādājumiem, kuriem tie nav paredzēti.

7. Pozīcijā 8548"izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori" ir tādi, kas nav vairs izmantojami bojājumu, plīsumu, nolietošanās vai citu iemeslu dēļ un kurus arī nav iespējams uzlādēt no jauna.

Piezīmes par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijas 851992 un 852712 ietver tikai kasešu atskaņotājus ar iebūvētu pastiprinātāju, bez iebūvēta skaļruņa, kuri spēj darboties bez ārēja elektriskās strāvas avota, un kuru izmēri nepārsniedz 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2. Apakšpozīcijā 854210"viedkartes" ir kartes ar iebūvētu jebkura tipa elektronisko integrālo shēmu (mikroprocesoru) mikroshēmas veidā un ar magnētisko svītru vai bez tās.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijas 851910, 851921, 851929, 851931 un 851939 neattiecas uz atskaņošanas aparatūru ar lāzera nolasīšanas sistēmu, kas klasificēta apakšpozīcijā 85199912 vai 85199918.

piezīme par apakšpozīcijām pēc analoģijas attiecas arī uz apakšpozīcijām 85203230 un 85203330.

XVII SADAĻA

SATIKSMES LĪDZEKĻI UN TO APRĪKOJUMS

Piezīmes

1. Šajā sadaļā neietilpst izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijās 9501, 9503 vai 9508, kā arī bobi, kamaniņas un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 9506.

2. "Detaļas" un "daļas un piederumi" neatkarīgi no tā, vai tos var klasificēt kā šās nodaļas precēm domātus, neattiecas uz šādiem izstrādājumiem:

a) jebkura materiāla savienojumiem, paplāksnēm u.tml. izstrādājumiem (klasificējami atbilstīgi to materiālam vai pozīcijā 8484) vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku (pozīcija 4016);

b) vispārlietojamām detaļām, kas minētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem no plastmasas (39. nodaļa);

c) izstrādājumiem, kas minēti 82. nodaļā (darbarīkiem);

d) izstrādājumiem, kas minēti pozīcijā 8306;

e) pozīcijās 8401– 8479 minētajām mašīnām, iekārtām vai to daļām; pozīcijā 8481 vai 8482 minētajiem izstrādājumiem un, ja tie ir dzinēju vai motoru daļas, pozīcijā 8483 minētajiem izstrādājumiem;

f) elektromehānismiem vai elektroiekārtām (85. nodaļa);

g) izstrādājumiem, kas minēti 90. nodaļā;

h) izstrādājumiem, kas minēti 91. nodaļā;

ij) ieročiem (93. nodaļa);

k) lampām un apgaismes piederumiem (pozīcija 9405);

l) sukām, kas ir transportlīdzekļu daļas (pozīcija 9603).

3. Norādes 86.–88. nodaļā uz "detaļām" un "daļām un piederumiem" neattiecas uz tādām daļām vai piederumiem, kurus nav paredzēts lietot vienīgi vai galvenokārt kopā ar šo nodaļu izstrādājumiem. Daļas vai piederumi, kas atbilst divu vai vairāku šās nodaļas pozīciju aprakstiem, klasificējami tajās pozīcijās, kas atbilst to galvenajam lietošanas veidam.

4. Šajā sadaļā:

a) transportlīdzekļi, kas īpaši konstruēti braukšanai gan pa ceļu, gan dzelzceļu, klasificējami atbilstošajā 87. nodaļas pozīcijā;,

b) amfībijas tipa mehāniskie transportlīdzekļi klasificējami atbilstošajā 87. nodaļas pozīcijā;

c) gaisa kuģi, kas īpaši konstruēti tā, lai tos varētu izmantot arī par autotransporta līdzekļiem, klasificējami atbilstošajā 88. nodaļas pozīcijā.

5. Aparātus uz gaisa spilvena šajā sadaļā klasificē kā tā veida transportlīdzekļus, kuram tie visvairāk atbilst, konkrēti:

a) 86. nodaļā, ja tie pārvietojas pa vadotni (vilcieni uz gaisa spilvena);

b) 87. nodaļā, ja tie paredzēti braukšanai pa sauszemi vai pa sauszemi un ūdeni;

c) 89. nodaļā, ja tie paredzēti braukšanai pa ūdeni neatkarīgi no tā, vai ar tiem var izbraukt krastā vai krasta piestātnē vai braukt pa ledu.

Daļas un piederumus transportlīdzekļiem uz gaisa spilvena klasificē tāpat kā minētos transportlīdzekļus saskaņā ar iepriekšējo piezīmi.

Ceļa aprīkojums vilcieniem uz gaisa spilvena klasificējams tāpat kā dzelzceļa sliežu aprīkojums, un šo transporta sistēmu signalizācijas iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai – kā dzelzceļa signalizācijas iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai.

Papildu piezīmes

1. Ievērojot 89. nodaļas 3. papildu piezīmi, darbarīkus un izstrādājumus spēkratu, gaisa kuģu un kuģu apkopei un remontam klasificē kopā ar spēkratiem, gaisa kuģiem vai kuģošanas līdzekļiem, ar kuriem kopā tos ieved. Citi piederumi, kurus ieved kopā ar spēkratiem, gaisa kuģiem vai kuģošanas līdzekļiem, arī klasificējami kopā ar tiem, ja tie ir šo spēkratu, gaisa kuģu vai kuģu parastā aprīkojuma daļas un parasti tiek pārdoti kopā ar tiem.

2. Vispārīgo noteikumu 2. punkta a) apakšpunkta noteikumi pēc deklarētāja prasības un atbilstīgi kompetentu iestāžu noteikumiem attiecināmi arī uz pozīcijās 8608, 8805, 8905 un 8907 minētajiem izstrādājumiem, kurus ieved pa daļām.

86. NODAĻA

DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀNISKĀS) SATIKSMES SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) dzelzceļa vai tramvaju ceļa koka vai betona gulšņi, betona vadotnes sekcijas vilcieniem uz gaisa spilvena (pozīcija 4406 vai 6810);

b) dzelzceļa vai tramvaju ceļa konstrukciju materiāli no dzelzs un tērauda (pozīcija 7302); un

c) pozīcijas 8530 elektriskās signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai kontroles nodrošināšanai.

2. Pozīcijā 8607 ietilpst arī:

a) asis, riteņi, riteņpāri (ritošā daļa), metāla bandāžas, rumbas un citas riteņu daļas;

b) rāmji, apakšrāmji, ratiņi un motorratiņi;

c) bukses; bremzes;

d) ritošā sastāva buferi; jūgkāši un citādas jūgierīces un savienojumi;

e) vagonu virsbūves.

3. Ievērojot 1. piezīmi, pozīcijā 8608 ietilpst arī:

a) ceļa posmu komplekti, griezuļi, strupceļa atduras, kraušanas aprīkojums;

b) semafori, mehāniskie signāldiski, pārmiju mehānismi, signālu un pārmiju vadības mehānismi un citas signalizācijai, kustības drošībai vai kontrolei paredzētas un ar elektrisko apgaismojumu apgādātas vai neapgādātas mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietu objektiem, ostu iekārtām vai lidlaukiem.

87. NODAĻA

TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RITOŠO SASTĀVU, UN TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst vilcienu vai tramvaju ritošais sastāvs, kas paredzēts vienīgi braukšanai pa sliedēm.

2. Šajā nodaļā "traktori" ir spēkrati, kas konstruēti galvenokārt citu transportlīdzekļu, iekārtu vai kravu vilkšanai vai stumšanai neatkarīgi no tā, vai tie apgādāti ar palīgiekārtu rīku, sēklu, mēslojuma vai citu preču pārvadāšanai.

Mašīnas un darbarīki, kas paredzēti pozīcijā 8701 ietvertajiem traktoriem kā maināmas iekārtas, klasificējami to attiecīgajās pozīcijās pat tad, ja tos ieved komplektā ar traktoru, neatkarīgi no tā, vai tie ir uzstādīti vai nav.

3. Ar kabīni apgādātas motorizētas šasijas ietilpst pozīcijās 8702 – 8704, nevis 8706.

4. Pozīcijā 8712 ietverti visi bērnu divriteņi. Pārējie bērnu velosipēdi ietilpst pozīcijā 9501.

88. NODAĻA

GAISA KUĢI, KOSMOSA KUĢI UN TO DAĻAS

Piezīme par apakšpozīcijām

1. Apakšpozīcijās 880211 – 880240"pašsvars" ir gaisa kuģa svars normālā lidošanas gatavībā bez ekipāžas, degvielas un aprīkojuma masas, izņemot pastāvīgi pierīkotās aprīkojuma vienības.

89. NODAĻA

KUĢI, LAIVAS UN CITI PELDLĪDZEKĻI

Piezīme

1. Nekomplektēti, līdz galam neuzbūvēti kuģu korpusi, samontēti, nesamontēti, nekomplektēti vai izjaukti kuģi, ja tie nav konkrēta veida peldķermeņi, klasificējami pozīcijā 8906.

Papildu piezīmes

1. Apakšpozīcijas 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020012, 89020018, 89039110, 89039210, 89040091 un 89069010 attiecas tikai uz jūras kuģiem, kuru korpusa kopgarums (izņemot izvirzītās daļas) nav mazāks par 12 m. Jūrā braukšanai paredzētās zvejas laivas un glābšanas laivas tomēr uzskatāmas par jūras kuģiem neatkarīgi no to garuma.

2. Apakšpozīcijas 89051010 un 89059010 attiecas tikai uz jūras kuģiem un peldošiem dokiem.

3. Pozīcijā 8908"izjaukšanai paredzēti kuģošanas līdzekļi un citi peldlīdzekļi" ietver šādus izstrādājumus, ko ieved izjaukšanai, ar nosacījumu, ka tās ir bijušas parastā aprīkojuma daļas:

- rezerves daļas (piemēram, dzenskrūves), lietotas vai jaunas,

- noņemamas daļas (furnitūra, virtuves iekārta, galda piederumi u. tml.) ar redzamām lietošanas pēdām.

XVIII SADAĻA

OPTISKĀS IERĪCES UN APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

90. NODAĻA

OPTISKĀS IERĪCES UN APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) mašīnās, ierīcēs vai citām tehniskām vajadzībām izmantojami izstrādājumi no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku (pozīcija 4016), no ādas vai mākslīgās ādas (pozīcija4204) vai no tekstilmateriāla (pozīcija 5911);

b) fiksētājjostas un citi fiksētāji (elastīgās saites) no tekstilmateriāliem, ja šo izstrādājumu galveno funkciju (saturēšanu, fiksēšanu) veic tās elastība (piemēram, bandāžas jostas grūtniecēm, krūškurvja bandāžas jostas, vēdera bandāžas jostas, muskuļu vai locītavu fiksatori) (XI sadaļa);

c) ugunsizturīgi izstrādājumi, kas minēti pozīcijā 6903; pozīcijas 6909 keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām;

d) pozīcijas 7009 optiski neapstrādātie stikla spoguļi vai spoguļi, kas izgatavoti no parastā metāla vai dārgmetāla un nav optiski elementi (pozīcija 8306 vai 71. nodaļa);

e) pozīcijā 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 vai 7017 iekļautās preces;

f) vispārlietojamas detaļas, kas definētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgas preces no plastmasas (39. nodaļa);

g) sūkņi ar mērierīcēm, kas iekļauti pozīcijā 8413; svari ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai vai svaru atsvari atsevišķi (pozīcija 8423); celšanas vai pārvietošanas mehānismi (pozīcija 8425–8428); mašīnas papīra un kartona griešanai (pozīcija 8441); pozīcijas 8466 ierīces apstrādājamo detaļu vai instrumentu regulēšanai darbmašīnās, ieskaitot piederumus ar optiskās nolasīšanas ierīcēm (piemēram, optiskās dalītājgalvas), kas pašas nav optiski instrumenti (piemēram, kontrolteleskopi); kalkulatori (pozīcija 8470); vārsti un citas ierīces (pozīcija 8481);

h) velosipēdu vai automobiļu starmeši vai lukturi (pozīcija 8512); pārnēsājami elektriskie lukturi, kas iekļauti pozīcijā 8513; kinematogrāfiskā skaņas ierakstīšanas, atskaņošanas vai pārrakstīšanas aparatūra (pozīcija 8519 vai 8520); skaņas nolasītāji (pozīcija 8522); nekustīga attēla videokameras un citi videokameru magnetofoni un ciparu kameras (pozīcija 8525); radiolokācijas aparatūra, radionavigācijas aparatūra un radio tālvadības aparatūra (pozīcija 8526); pozīcijas 8537 ciparvadības ierīces; virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kas iekļautas pozīcijā 8539; optiskās šķiedras kabeļi, kas iekļauti pozīcijā 8544;

ij) prožektori un starmeši, kas iekļauti pozīcijā 9405;

k) 95. nodaļas izstrādājumi;

l) tilpuma mērītāji, kas klasificējami atbilstīgi to materiālam; un

m) spoles, veltnīši vai tamlīdzīgi priekšmeti (kas klasificējami atbilstīgi to materiālam, piemēram, pozīcijā 3923 vai XV sadaļā).

2. Ievērojot 1. piezīmi, šajā nodaļā ietverto mašīnu, aparātu, ierīču vai izstrādājumu daļas un piederumi klasificējami pēc šādiem noteikumiem:

a) daļas un piederumus, kas ir kādā šās nodaļas pozīcijā vai 84., 85. vai 91. nodaļā (izņemot pozīcijas 8485, 8548 vai 9033) ietvertās preces, vienmēr klasificē to attiecīgajās pozīcijās;

b) citādas daļas un piederumus, kas paredzēti izmantošanai vienīgi vai galvenokārt noteikta veida mašīnās, ierīcēs vai aparātos vai vairākās vienas pozīcijas mašīnās, ierīcēs vai aparātos (ieskaitot pozīcijā 9010, 9013 vai 9031 iekļautās mašīnas, ierīces vai aparātus), klasificē kopā ar attiecīgajām mašīnām, ierīcēm vai aparātiem;

c) visas pārējās daļas un piederumi klasificējami pozīcijā 9033.

3. Uz šo nodaļu attiecas arī XVI sadaļas 4. piezīmes noteikumi.

4. Pozīcijā 9005 neietilpst teleskopiskie tēmekļi, zemūdeņu un tanku periskopi, kā arī optiskās ierīces, kas paredzētas šajā nodaļā vai XVI sadaļā iekļautajām mašīnām, iekārtām un ierīcēm; šādi teleskopiski tēmekļi un teleskopi klasificējami pozīcijā 9013.

5. Optiskie mēraparāti un kontrolaparāti, ierīces vai mašīnas, kuras bez šās piezīmes varētu klasificēt gan pozīcijā 9013, gan pozīcijā 9031, klasificējamas pozīcijā 9031.

6. Pozīcijā 9021"ortopēdiskie piederumi" ir ierīces:

- ķermeņa fizisku izkropļojumu novēršanai vai koriģēšanai, vai

- ķermeņa daļu atbalstīšanai vai saturēšanai pēc slimības, operācijas vai ievainojuma.

Ortopēdiskie piederumi ir arī apavi un īpašas starpzoles, kas paredzētas pēdas un kāju deformācijas koriģēšanai, ja tās izgatavotas 1) pēc izmēra, vai 2) sērijveidā, noformētas nevis pāros, bet pa vienai, un vienlīdz der abām pēdām.

7. Pozīcijā 9032 ietilpst tikai:

a) instrumenti un aparāti šķidrumu vai gāzu patēriņa (daudzuma), līmeņa, spiediena vai citu mainīgu parametru automātiskai regulēšanai vai temperatūras automātiskai regulēšanai neatkarīgi no tā, vai to darbībā izmanto elektriskas parādības, kuru izmaiņas nosaka automātiski regulējamie faktori, un kuri ir paredzēti attiecīgā faktora vēlamās vērtības panākšanai un saglabāšanai bez svārstībām, pastāvīgi vai periodiski mērot tā faktisko vērtību; un

b) elektrisko lielumu automātiski regulētāji, kā arī instrumenti vai aparāti tādu neelektrisku lielumu automātiskai regulēšanai, kuru darbība ir atkarīga no elektriskām parādībām, kuru izmaiņas nosaka automātiski regulējamie faktori, un kuri ir paredzēti attiecīgā faktora vēlamās vērtības panākšanai un saglabāšanai bez svārstībām, pastāvīgi vai periodiski mērot tā faktisko vērtību.

Papildu piezīme

1. Apakšpozīcijās 90151010, 90152010, 90153010, 90154010, 90158011, 90158019, 90241010, 90248010, 90251991, 90258091, 90261051, 90261059, 90262030, 90268091, 90271010, 90278011, 90278013, 90308017, 90303930, 90308992, 90318032, 90318034, 90318039 un 90321030 apzīmējums "elektroniskas" attiecas uz ierīcēm un iekārtām, kurās viens vai vairāki pozīciju 8540, 8541 un 8542 izstrādājumi ietilpst tikai iepriekš aprādīto iemeslu dēļ, nav jāņem vērā minēto pozīciju izstrādājumi, kurus izmanto vienīgi strāvas iztaisnošanai vai kuri ietilpst ierīču vai iekārtu barošanas blokā.

91. NODAĻA

PULKSTEŅI UN TO DETAĻAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pulksteņstikli vai bumbas (klasificējami atbilstīgi to materiālam);

b) pulksteņķēdes (attiecīgi pozīcija 7113 vai 7117);

c) vispārlietojamas daļas, kas definētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa), dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla (galvenokārt pozīcija 7115); pulksteņu atsperes tomēr klasificējamas kā pulksteņu detaļas (pozīcija 9114);

d) gultņu lodītes (attiecīgi pozīcija 7326 vai 8482);

e) pozīcijas 8412 izstrādājumi, kas projektēti darbam bez enkurmehānisma;

f) lodīšu gultņi (pozīcija 8482); un

g) 85. nodaļas izstrādājumi, kas vēl nav samontēti vai nav piemontēti pārējiem komponentiem pulksteņmehānismos vai izstrādājumos, kurus paredzēts izmantot vienīgi vai galvenokārt kā šo mehānismu daļas (85. nodaļa).

2. Pozīcijā 9101 ietilpst tikai līdznēsājamie pulksteņi ar korpusu, kas izgatavots tikai no dārgmetāla vai metāla, kurš plaķēts ar dārgmetālu, vai no šiem pašiem materiāliem, kombinējot tos ar dabiskām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem), kas ietverti pozīcijās 7101 – 7104; pulksteņus ar parastā metāla korpusu, kurā iestrādāts dārgmetāls, klasificē pozīcijā 9102.

3. Šajā nodaļā "pulksteņmehānismi" ir ierīces, kuru darbību regulē balanss un matatspere, kvarca kristāls vai cita sistēma, kas dala laiku intervālos, ar rādītājiem vai sistēmu, kurai var pievienot mehāniskos rādītājus. Šādi pulksteņmehānismi nedrīkst pārsniegt 12 mm biezumā (augstumā) un 50 mm platumā, garumā vai diametrā.

4. Pulksteņmehānismi un citas detaļas, kuras paredzētas izmantošanai jebkādos pulksteņos vai citos izstrādājumos (piemēram, precīzijas instrumentos), klasificējamas šajā nodaļā, izņemot 1. piezīmē minētos gadījumus.

92. NODAĻA

MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) vispārēji lietojamas daļas, kas minētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa);

b) mikrofoni, pastiprinātāji, skaļruņi, austiņas, pārslēgi, stroboskopi un citas palīgierīces, aparatūra vai iekārtas, kas minētas 85. vai 90. nodaļā, kuras paredzēts lietot kopā ar šajā nodaļā iekļautajiem instrumentiem, bet kuras nav iestrādātas minētajos instrumentos un neatrodas ar tiem vienā korpusā;

c) rotaļu instrumenti un aparatūra (pozīcija 9503);

d) sukas mūzikas instrumentu tīrīšanai (pozīcija 9603); un

e) kolekciju priekšmeti un senlietas (pozīcija 9705 vai 9706).

2. Lociņi un tamlīdzīgi piederumi pozīcijas 9202 vai 9206 mūzikas instrumentu spēlēšanai, kas nepieciešamā daudzumā tiek ievesti kopā ar minētajiem instrumentiem un ir paredzēti lietošanai kopā ar tiem, klasificējami tajās pašās pozīcijās, kur attiecīgie instrumenti.

Pozīcijā 9209 minētās kartes, diski un veltnīši, kas uzrādīti kopā ar mūzikas instrumentiem, ir patstāvīgi izstrādājumi un nav minēto instrumentu daļas.

XIX SADAĻA

IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

93. NODAĻA

IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) izstrādājumi, kas minēti 36. nodaļā (piemēram, triecienkapseles, detonatori, signālraķetes);

b) vispārēji lietojamas daļas, kas minētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa);

c) kaujas bruņumašīnas (pozīcija 8710);

d) teleskopiskie tēmēkļi un citas ieroču optiskās ierīces, ja tās nav ierīkotas ieročos vai netiek piegādātas kopā ar ieročiem, kuros tās jāierīko (90. nodaļa);

e) šaujamloki un bultas, paukošanas ieroči un rotaļu ieroči (95. nodaļa); un

f) kolekciju priekšmeti un senlietas (pozīcija 9705 vai 9706).

2. Pozīcijā 9306 minētajās "daļās" neietilpst pozīcijas 8526 radio un radiolokācijas aparatūra.

XX SADAĻA

DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

94. NODAĻA

MĒBELES; GULTAS PIEDERUMI, MATRAČI, MATRAČU PAMATI, POLSTERĒJUMI UN TAMLĪDZĪGI PILDĪTI MĀJAS APRĪKOJUMA IZSTRĀDĀJUMI; LAMPAS UN APGAISMES PIEDERUMI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI; IZGAISMOTAS IZKĀRTNES, TABLO UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; SALIEKAMĀS BŪVKONSTRUKCIJAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) piepūšamie vai ūdens matrači un spilveni, kas iekļauti 39., 40. vai 63. nodaļā;

b) grīdas spoguļi (piemēram, rotējošie spoguļi), kas minēti pozīcijā 7009;

c) izstrādājumi, kas minēti 71. nodaļā;

d) vispārēji lietojamas daļas, kas minētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa), tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa) un seifi, kas minēti pozīcijā 8303;

e) mēbeles, kas īpaši konstruētas kā pozīcijas 8418 ledusskapju daļas; mēbeles, kas īpaši paredzētas šujmašīnām; (pozīcija 8452);

f) lampas un apgaismes piederumi, kas iekļauti 85. nodaļā;

g) mēbeles, kas īpaši veidotas kā detaļas pozīcijā 8518 (pozīcija 8518), pozīcijās 8519 līdz 8521 (pozīcija 8522) vai pozīcijās 8525 līdz 8528 (pozīcija 8529) minētajām iekārtām;

h) pozīcijas 8714 izstrādājumi;

ij) zobārstniecības krēsli komplektā ar zobārstniecības iekārtām (pozīcija 9018) vai spļaujamtraukiem (pozīcija 9018);

k) izstrādājumi, kas iekļauti 91. nodaļā (piemēram, pulksteņi un pulksteņu korpusi);

l) rotaļu mēbeles, rotaļu lampas, ierīces (pozīcija 9503), biljarda galdi vai citas spēlēm īpaši paredzētās mēbeles (pozīcija 9504), mēbeles triku demonstrēšanai, rotājumi (izņemot elektriskās vītnes), piemēram, ķīniešu lukturīši (pozīcija 9505).

2. Pozīcijās 9401 līdz 9403 minētie izstrādājumi (izņemot to daļas) šajās pozīcijās ietverami tajos gadījumos, ja tos paredzēts novietot uz grīdas vai uz zemes.

Turpmāk minētos izstrādājumus tomēr klasificē pozīcijās 9401 līdz 9403 arī tajos gadījumos, ja tos paredzēts piekarināt, piestiprināt pie sienas vai novietot vienu uz otra:

a) trauku un grāmatu skapji, citādas mēbeles ar plauktiem un sekciju mēbeles;

b) sēdekļi un gultas.

3. a) Pozīcijās 9401 līdz9403 norādes uz izstrādājumu daļām neattiecas uz loksnēm vai plātnēm (izgrieztām vai neizgrieztām pēc formas, bet nesavienotām ar citām daļām) no stikla (ieskaitot spoguļstiklu), marmora vai cita akmens vai materiāliem, kas minēti 68. vai 69. nodaļā;

b) pozīcijā 9404 minētās preces, kas tiek piegādātas atsevišķi, nav jāklasificē kā izstrādājumu daļas pozīcijās 9401, 9402 vai 9403.

4. Pozīcijā 9406"saliekamās būvkonstrukcijas" ir ēkas, kas pilnīgi izgatavotas uzņēmumā vai izgatavotas kā atsevišķu elementu kopums, ko samontē uz vietas: saliekamās mājas, biroji, skolas, veikali, nojumes, garāžas, un tamlīdzīgas būves.

95. NODAĻA

ROTAĻLIETAS, SPĒLES UN SPORTA PIEDERUMI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) Ziemassvētku eglīšu svecītes (pozīcija 3406);

b) uguņošanas ierīces un citi pirotehnikas izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 3604;

c) diegi, auklas, makšķerauklas un tamlīdzīgi noteikta garuma makšķerēšanas piederumi, kas nav pilnīgi gatavi zvejas rīki un ir iekļauti 39. nodaļā, pozīcijā 4206 vai XI sadaļā;

d) sporta somas un citādas somas, kas iekļautas pozīcijā 4202, 4303 vai 4304;

e) sporta apģērbs un maskarādes tērpi no tekstilmateriāliem (61. vai 62. nodaļa);

f) karogi un lentes no tekstilmateriāliem un laivu, vējdēļu un sauszemes burāšanas līdzekļu buras, kas iekļautas 63. nodaļā;

g) sporta apavi (izņemot slidzābakus ar piestiprinātam slidām vai skrituļslidām), kas minēti 64. nodaļā, un sporta cepures, kas minētas 65. nodaļā;

h) spieķi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi priekšmeti (pozīcija 6602) un to daļas (pozīcija 6603);

ij) neiemontētas leļļu un citu rotaļlietu stikla acis, kas iekļautas pozīcijā 7018;

k) vispārēji lietojamas daļas, kas definētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) un tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa);

l) zvani, zvārguļi, gongi un tamlīdzīgi pozīcijas 8306 izstrādājumi;

m) šķidrumu sūkņi (pozīcija 8413), šķidrumu un gāzu filtrēšanas un attīrīšanas ierīces un aparāti (pozīcija 8421), elektromotori (pozīcija 8501), elektriskie transformatori (pozīcija 8504) un tālvadības radioaparatūra (pozīcija 8526);

n) XVII sadaļas sporta transportlīdzekļi (izņemot bobus, kamaniņas un tamlīdzīgus izstrādājumus);

o) bērnu divriteņi (pozīcija 8712);

p) sporta laivas, piemēram, kanoe un akadēmiskās airēšanas laivas (89. nodaļa), un to irkļi (šādi izstrādājumi no koka ietverti 44. nodaļā);

q) brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi izstrādājumi sporta nodarbībām vai spēlēm brīvā dabā (pozīcija 9004);

r) mānekļsvilpes un svilpes (pozīcija 9208);

s) ieroči un citādi 93. nodaļas izstrādājumi;

t) visādas elektriskās vītnes (pozīcija 9405);

u) rakešu stīgas, teltis un citi tūrisma piederumi un cimdi (klasificējami atbilstīgi to materiālam).

2. Šajā nodaļā ir iekļautas preces, kurās tikai nelielā daudzumā iestrādātas dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie), dārgmetāli vai metāli, kas plaķēti ar dārgmetālu.

3. Ievērojot 1. piezīmi, daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt lietošanai kopā ar izstrādājumiem, kuri minēti šajā nodaļā, klasificējami kopā ar šiem izstrādājumiem.

4. Pozīcijā 9503 nav iekļauti izstrādājumi, kas to konstrukcijas, formas vai materiāla dēļ ir identificējami kā tikai dzīvniekiem paredzēti, piemēram, "istabas dzīvnieku rotaļlietas" (klasificējami tiem atbilstīgajās pozīcijās).

96. NODAĻA

DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) kosmētiskie un higiēniskie zīmuļi (33. nodaļa);

b) izstrādājumi, kas minēti 66. nodaļā (piemēram, lietussargu vai spieķu daļas);

c) bižutērija (pozīcija 7117);

d) vispārēji lietojamas daļas, kas minētas XV sadaļas 2. piezīmē, no parastā metāla (XV sadaļa) vai tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. nodaļa);

e) griešanas rīki un citādi 82. nodaļas izstrādājumi ar rokturiem vai citādām grieztām vai lietām daļām; rokturi un citas šo izstrādājumu daļas, ko piegādā atsevišķi, tomēr ietveramas pozīcijā 9601 vai 9602;

f) izstrādājumi, kas minēti 90. nodaļā (piemēram, briļļu ietvari (pozīcija 9003), rasējamās spalvas (pozīcija 9017), sukas zobārstniecības vai ārstnieciskām, ķirurģiskām vai veterinārām vajadzībām (pozīcija 9018));

g) izstrādājumi, kas minēti 91. nodaļā (piemēram, pulksteņu korpusi);

h) mūzikas instrumenti vai to daļas un piederumi (92. nodaļa);

ij) izstrādājumi, kas minēti 93. nodaļā (ieroči un to daļas);

k) izstrādājumi, kas minēti 94. nodaļā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes piederumi);

l) 95. nodaļas izstrādājumi (rotaļlietas, spēles, sporta piederumi);

m) mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas (97. nodaļa).

2. Pozīcijā 9602"augu vai minerālu materiāli griešanai (grebšanai)" ir:

a) cietas sēklas, kodoli, čaumalas, rieksti un tamlīdzīgi augu izcelsmes materiāli, ko izmanto kokgriešanai (piemēram, augu ziloņkauls un dumpalmu rieksti);

b) dzintars, sepiolīts, aglomerēts dzintars un aglomerēts sepiolīts, ahāts un ahāta aizstājēji minerāli.

3. Pozīcijā 9603"gatavi zari un saišķi slotiņu izgatavošanai" ir neapdarināti zari, mezgli un saišķi no dzīvnieku vilnas, augu šķiedrām vai citiem materiāliem, kurus bez apstrādes var izmantot slotiņu izgatavošanai vai kuri jāapstrādā, nolīdzinot vai apgriežot pēc noteiktas formas.

4. Šajā nodaļā tiek ietverti izstrādājumi (izņemot pozīcijās 9601 līdz 9606 vai 9615 minētās preces) neatkarīgi no tā, vai tie pilnīgi vai daļēji sastāv no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu, no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem). Pozīcijās 9601 līdz 9606 un 9615 tomēr ir iekļauti izstrādājumi, kuros tikai nelielā daudzumā iestrādātas dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie), dārgmetāli vai metāli, kas plaķēti ar dārgmetālu.

XXI SADAĻA

MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

97. NODAĻA

MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

Piezīmes

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) nedzēstas pastmarkas un zīmogmarkas, aploksnes vai pastkartes ar marku un tamlīdzīgi pozīcijas 4907 izstrādājumi;

b) teātra dekorācijas, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi izstrādājumi no apgleznota audekla (pozīcija 5907), izņemot tādus, ko var klasificēt pozīcijā 9706;

c) dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (pozīcijas 7101 līdz 7103).

2. Pozīcijā 9702"oriģinālgravīras, estampi un litogrāfijas" ir melnbalti vai krāsaini nospiedumi, kas ar roku darbu kontaktmetodē iegūti no vienas vai vairākām plātnēm neatkarīgi no mākslinieka izmantotās tehnikas un materiāla, taču ne mehāniski vai fotomehāniski.

3. Pozīcijā 9703 neietilpst komerciāliem mērķiem paredzētas skulptūru un amatniecības izstrādājumu sērijveida reprodukcijas, pat ja šie priekšmeti ir mākslinieku modelēti un radīti.

4. a) Ievērojot 1., 2. un 3. piezīmi, šajā nodaļā ietvertās preces klasificējamas tieši šajā, nevis kādā citā nomenklatūras nodaļā;

b) pozīcijā 9706 neietilpst priekšmeti, kas ietverti iepriekšējās šās nodaļas pozīcijās.

5. Gleznu, zīmējumu, pasteļu, kolāžu un tamlīdzīgu dekoru, gravīru vai litogrāfiju ietvari uzskatāmi par piederīgiem pie šiem mākslas darbiem, ja to raksturs un vērtība atbilst šiem darbiem.

Ietvari, kas pēc veida vai vērtības neatbilst šajā piezīmē minētajiem priekšmetiem, klasificējami atsevišķi.

98. NODAĻA

VESELAS RAŽOŠANAS IEKĀRTAS

Piezīme

Komisijas 2000. gada 7. septembra Regula (EK) Nr. 1901/2000 []un Nr. 1917/2000 []pieļauj vienkāršotu deklarēšanas procedūru attiecībā uz veselu ražošanas iekārtu izvešanas, piegādes vai nosūtīšanas reģistrāciju Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības vajadzībām. Lai izmantotu šo procedūru, personām, kas atbild par statistikas ziņu sniegšanu, jāsaņem vajadzīgā iepriekšējā atļauja no kompetentajām struktūrām, kuras norādītas šajā tabulā.

Dalībvalsts | Kompetentās struktūrvienības nosaukums un adrese |

Beļģija | Institut des comptes nationaux p/a Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 B-1000 Bruxelles Instituut voor de Nationale Rekeningen p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14 B-1000 Brussel |

Dānija | Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø |

Vācija (Federatīvā Republika) | Statistisches Bundesamt Gruppe IV D-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen D-65180 Wiesbaden |

Grieķija | Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Οδός Λυκούργου 14-16 GR-101 66 Αθήνα |

Spānija | Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 E-28071 Madrid |

Francija | Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 8, rue de la Tour-des-Dames F-75436 Paris Cedex 09 |

Itālija | Agenzia delle Dogane Area gestione tributi e rapporti con gli utenti Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 1-00143 Roma |

Īrija | Central Statistics Office Ardee Rd. Rathmines Dublin 6, Ireland Office of the Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 2, Ireland |

Luksemburga | Service Central de la Statistique et des Études Économiques 6, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg |

Nīderlande | De inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd |

Austrija | Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Österreichisches Statistisches Zentralamt Hintere Zollamtsstraße 2b A-1033 Wien |

Portugāle | Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua da Alfândega, 5, r/c P-1149-006 Lisboa |

Somija | Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Tullstyrelsen PB 512 FIN-00101 Helsingfors |

Zviedrija | Tullverket Huvudkontoret Box 12854 S-11298 Stockholm Statistiska centralbyrån Box 24300 S-10451 Stockholm |

Apvienotā Karaliste | Head of Tariff and Statistical Office HM Customs and Excise Information Management Division 5th floor, North Central Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea SS99 1AA United Kingdom |

TREŠĀ DAĻA

TARIFA PIELIKUMI

I NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS PIELIKUMI

1. PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPONENTES (EA), CUKURA PAPILDU NODOKĻI (AD S/Z) UN MILTU PAPILDU NODOKĻI (AD F/M)

Norādēs uz šo pielikumu lauksaimniecības komponentes (EA) un attiecīgos gadījumos arī cukura papildu nodokli (AD S/Z) un miltu papildu nodokli (AD F/M) nosaka pēc šādu sastāvdaļu daudzuma attiecīgajā produktā:

- piena tauki,

- piena proteīns,

- saharoze/invertcukurs/izoglikoze,

- ciete/glikoze.

Attiecīgu papildu kodu šīm precēm var iegūt tālāk 1. tabulā.

Precēm piemērojamā lauksaimniecības komponente (eiro par 100 kg tīrā svara) ir norādīta 2. tabulas 2. slejā. Cukura papildu nodokli ("AD S/Z") (eiro par 100 kg tīrā svara), kas norādīts 2. tabulas 3. vertikālajā ailē, nepiemēro pilnīgi, ja vien tarifa sarakstā, izmantojot simbolu "AD S/Z", nav norādes uz 1. pielikumu; miltu papildu nodokli ("AD F/M") (eiro par 100 tīrā svara kg) nepiemēro pilnīgi, ja vien tarifa sarakstā, izmantojot apzīmējumu "AD F/M", nav norādes uz 1. pielikumu.

1. tabula

Papildkods (pēc sastāva)

Piena tauki svara % | Piena proteīni svara % [] | []Ciete/glikoze (svara %) |

≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 25 | ≥ 25< 50 | ≥ 50 < 75 | ≥ 75 |

[]Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (svara %) | []Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (svara %) | []Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (svara %) | []Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (svara %) | []Saharoze/invertcukurs/izoglikoze (svara %) |

≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0< 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30< 50 | ≥ 50 | ≥ 0< 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 |

≥ 0 < 1,5 | ≥ 0 < 2,5 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7017 | 7758 | 7759 |

≥ 2,5 < 6 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027 | 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7035 | 7036 | 7037 | 7768 | 7769 |

≥ 6 < 18 | 7040 | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7055 | 7056 | 7057 | 7778 | 7779 |

≥ 18 < 30 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7075 | 7076 | 7077 | 7788 | 7789 |

≥ 30 < 60 | 7080 | 7081 | 7082 | 7083 | 7084 | 7085 | 7086 | 7087 | 7088 | × | 7090 | 7091 | 7092 | × | 7095 | 7096 | × | × | × |

≥ 60 | 7800 | 7801 | 7802 | × | × | 7805 | 7806 | 7807 | × | × | 7810 | 7811 | × | × | × | × | × | × | × |

≥ 1,5 < 3 | ≥ 0 < 2,5 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | 7111 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 | 7798 | 7799 |

≥ 2,5 < 6 | 7120 | 7121 | 7122 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129 | 7130 | 7131 | 7132 | 7133 | 7135 | 7136 | 7137 | 7808 | 7809 |

≥ 6 < 18 | 7140 | 7141 | 7142 | 7143 | 7144 | 7145 | 7146 | 7147 | 7148 | 7149 | 7150 | 7151 | 7152 | 7153 | 7155 | 7156 | 7157 | 7818 | 7819 |

≥ 18 < 30 | 7160 | 7161 | 7162 | 7163 | 7164 | 7165 | 7166 | 7167 | 7168 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 | 7173 | 7175 | 7176 | 7177 | 7828 | 7829 |

≥ 30 < 60 | 7180 | 7181 | 7182 | 7183 | × | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | × | 7190 | 7191 | 7192 | × | 7195 | 7196 | × | × | × |

≥ 60 | 7820 | 7821 | 7822 | × | × | 7825 | 7826 | 7827 | × | × | 7830 | 7831 | × | × | × | × | × | × | × |

≥ 3 < 6 | ≥ 0 < 2,5 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 |

≥ 2,5 < 12 | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7215 | 7216 | 7217 | 7220 | 7221 |

≥ 12 | 7260 | 7261 | 7262 | 7263 | 7264 | 7265 | 7266 | 7267 | 7268 | 7269 | 7270 | 7271 | 7272 | 7273 | 7275 | 7276 | × | 7838 | × |

≥ 6 < 9 | ≥ 0 < 4 | 7860 | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 |

≥ 4 < 15 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 | 7316 | 7317 | 7320 | 7321 |

≥ 15 | 7360 | 7361 | 7362 | 7363 | 7364 | 7365 | 7366 | 7367 | 7368 | 7369 | 7370 | 7371 | 7372 | 7373 | 7375 | 7376 | × | 7378 | × |

≥ 9 < 12 | ≥ 0 < 6 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 | 7907 | 7908 | 7909 | 7910 | 7911 | 7912 | 7913 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 |

≥ 6 < 18 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 | 7405 | 7406 | 7407 | 7408 | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7415 | 7416 | 7417 | 7420 | 7421 |

≥ 18 | 7460 | 7461 | 7462 | 7463 | 7464 | 7465 | 7466 | 7467 | 7468 | × | 7470 | 7471 | 7472 | × | 7475 | 7476 | × | × | × |

≥ 12 < 18 | ≥ 0 < 6 | 7940 | 7941 | 7942 | 7943 | 7944 | 7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7951 | 7952 | 7953 | 7955 | 7956 | 7957 | 7958 | 7959 |

≥ 6 < 18 | 7500 | 7501 | 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7515 | 7516 | 7517 | 7520 | 7521 |

≥ 18 | 7560 | 7561 | 7562 | 7563 | 7564 | 7565 | 7566 | 7567 | 7568 | × | 7570 | 7571 | 7572 | × | 7575 | 7576 | × | × | × |

≥ 18 < 26 | ≥ 0 < 6 | 7960 | 7961 | 7962 | 7963 | 7964 | 7965 | 7966 | 7967 | 7968 | 7969 | 7970 | 7971 | 7972 | 7973 | 7975 | 7976 | 7977 | 7978 | 7979 |

≥ 6 | 7600 | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 | 7615 | 7616 | × | 7620 | × |

≥ 26 < 40 | ≥ 0 < 6 | 7980 | 7981 | 7982 | 7983 | 7984 | 7985 | 7986 | 7987 | 7988 | × | 7990 | 7991 | 7992 | × | 7995 | 7996 | × | × | × |

≥ 6 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | × | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | × | 7710 | 7711 | 7712 | × | 7715 | 7716 | × | × | × |

≥ 40 < 55 | | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | × | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | × | 7730 | 7731 | 7732 | × | 7735 | 7736 | × | × | × |

≥ 55 < 70 | | 7740 | 7741 | 7742 | × | × | 7745 | 7746 | 7747 | × | × | 7750 | 7751 | × | × | × | × | × | × | × |

≥ 70 < 85 | | 7760 | 7761 | 7762 | × | × | 7765 | 7766 | × | × | × | 7770 | 7771 | × | × | × | × | × | × | × |

≥ 85 | | 7780 | 7781 | × | × | × | 7785 | 7786 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

2. tabula

Kods | Lauksaimniecības komponente | AD S/Z | AD F/M |

1 | 2 | 3 | 4 |

7000 | 0 | 0 | 0 |

7001 | 10,06 | 10,06 | |

7002 | 18,87 | 18,87 | |

7003 | 27,25 | 27,25 | |

7004 | 38,99 | 38,99 | |

7005 | 4,16 | | 4,16 |

7006 | 14,22 | 10,06 | 4,16 |

7007 | 23,03 | 18,87 | 4,16 |

7008 | 31,41 | 27,25 | 4,16 |

7009 | 43,15 | 38,99 | 4,16 |

7010 | 8,88 | | 8,88 |

7011 | 18,95 | 10,06 | 8,88 |

7012 | 27,75 | 18,87 | 8,88 |

7013 | 36,14 | 27,25 | 8,88 |

7015 | 13,99 | | 13,99 |

7016 | 24,05 | 10,06 | 13,99 |

7017 | 32,85 | 18,87 | 13,99 |

7020 | 16,63 | | |

7021 | 26,69 | 10,06 | |

7022 | 35,50 | 18,87 | |

7023 | 40,56 | 27,25 | |

7024 | 52,30 | 38,99 | |

7025 | 20,79 | | 4,16 |

7026 | 30,85 | 10,06 | 4,16 |

7027 | 39,66 | 18,87 | 4,16 |

7028 | 44,72 | 27,25 | 4,16 |

7029 | 56,46 | 38,99 | 4,16 |

7030 | 25,51 | | 8,88 |

7031 | 35,58 | 10,06 | 8,88 |

7032 | 44,38 | 18,87 | 8,88 |

7033 | 49,44 | 27,25 | 8,88 |

7035 | 27,29 | | 13,99 |

7036 | 37,35 | 10,06 | 13,99 |

7037 | 46,16 | 18,87 | 13,99 |

7040 | 49,90 | | |

7041 | 59,96 | 10,06 | |

7042 | 68,76 | 18,87 | |

7043 | 67,17 | 27,25 | |

7044 | 78,91 | 38,99 | |

7045 | 54,05 | | 4,16 |

7046 | 64,12 | 10,06 | 4,16 |

7047 | 72,92 | 18,87 | 4,16 |

7048 | 71,33 | 27,25 | 4,16 |

7049 | 83,07 | 38,99 | 4,16 |

7050 | 58,78 | | 8,88 |

7051 | 68,84 | 10,06 | 8,88 |

7052 | 77,65 | 18,87 | 8,88 |

7053 | 76,05 | 27,25 | 8,88 |

7055 | 53,90 | | 13,99 |

7056 | 63,96 | 10,06 | 13,99 |

7057 | 72,77 | 18,87 | 13,99 |

7060 | 89,10 | | |

7061 | 99,16 | 10,06 | |

7062 | 107,97 | 18,87 | |

7063 | 93,53 | 27,25 | |

7064 | 110,27 | 38,99 | |

7065 | 93,26 | | 4,16 |

7066 | 103,32 | 10,06 | 4,16 |

7067 | 112,13 | 18,87 | 4,16 |

7068 | 102,69 | 27,25 | 4,16 |

7069 | 114,43 | 38,99 | 4,16 |

7070 | 97,98 | | 8,88 |

7071 | 108,05 | 10,06 | 8,88 |

7072 | 116,85 | 18,87 | 8,88 |

7073 | 107,42 | 27,25 | 8,88 |

7075 | 85,27 | | 13,99 |

7076 | 95,33 | 10,06 | 13,99 |

7077 | 104,13 | 18,87 | 13,99 |

7080 | 173,45 | | |

7081 | 183,51 | 10,06 | |

7082 | 192,32 | 18,87 | |

7083 | 166,01 | 27,25 | |

7084 | 177,75 | 38,99 | |

7085 | 177,61 | | 4,16 |

7086 | 187,67 | 10,06 | 4,16 |

7087 | 196,47 | 18,87 | 4,16 |

7088 | 170,17 | 27,25 | 4,16 |

7090 | 182,33 | | 8,88 |

7091 | 192,39 | 10,06 | 8,88 |

7092 | 201,20 | 18,87 | 8,88 |

7095 | 152,74 | | 13,99 |

7096 | 162,81 | 10,06 | 13,99 |

7100 | 5,69 | | |

7101 | 15,75 | 10,06 | |

7102 | 24,55 | 18,87 | |

7103 | 32,94 | 27,25 | |

7104 | 44,68 | 38,99 | |

7105 | 9,84 | | 4,16 |

7106 | 19,91 | 10,06 | 4,16 |

7107 | 28,71 | 18,87 | 4,16 |

7108 | 37,10 | 27,25 | 4,16 |

7109 | 48,84 | 38,99 | 4,16 |

7110 | 14,57 | | 8,88 |

7111 | 24,63 | 10,06 | 8,88 |

7112 | 33,44 | 18,87 | 8,88 |

7113 | 41,82 | 27,25 | 8,88 |

7115 | 19,67 | | 13,99 |

7116 | 29,73 | 10,06 | 13,99 |

7117 | 38,54 | 18,87 | 13,99 |

7120 | 22,32 | | |

7121 | 32,38 | 10,06 | |

7122 | 41,19 | 18,87 | |

7123 | 46,25 | 27,25 | |

7124 | 57,99 | 38,99 | |

7125 | 26,48 | | 4,16 |

7126 | 36,54 | 10,06 | 4,16 |

7127 | 45,34 | 18,87 | 4,16 |

7128 | 50,40 | 27,25 | 4,16 |

7129 | 62,14 | 38,99 | 4,16 |

7130 | 31,20 | | 8,88 |

7131 | 41,26 | 10,06 | 8,88 |

7132 | 50,07 | 18,87 | 8,88 |

7133 | 55,13 | 27,25 | 8,88 |

7135 | 32,98 | | 13,99 |

7136 | 43,04 | 10,06 | 13,99 |

7137 | 51,85 | 18,87 | 13,99 |

7140 | 55,58 | | |

7141 | 65,65 | 10,06 | |

7142 | 74,45 | 18,87 | |

7143 | 72,86 | 27,25 | |

7144 | 84,60 | 38,99 | |

7145 | 59,74 | | 4,16 |

7146 | 69,80 | 10,06 | 4,16 |

7147 | 78,61 | 18,87 | 4,16 |

7148 | 77,01 | 27,25 | 4,16 |

7149 | 88,75 | 38,99 | 4,16 |

7150 | 64,47 | | 8,88 |

7151 | 74,53 | 10,06 | 8,88 |

7152 | 88,33 | 18,87 | 8,88 |

7153 | 81,74 | 27,25 | 8,88 |

7155 | 59,59 | | 13,99 |

7156 | 69,65 | 10,06 | 13,99 |

7157 | 78,46 | 18,87 | 13,99 |

7160 | 94,79 | | |

7161 | 104,85 | 10,06 | |

7162 | 113,65 | 18,87 | |

7163 | 104,22 | 27,25 | |

7164 | 115,96 | 38,99 | |

7165 | 98,94 | | 4,16 |

7166 | 109,10 | 10,06 | 4,16 |

7167 | 117,81 | 18,87 | 4,16 |

7168 | 108,38 | 27,25 | 4,16 |

7169 | 120,12 | 38,99 | 4,16 |

7170 | 103,67 | | 8,88 |

7171 | 113,73 | 10,06 | 8,88 |

7172 | 122,54 | 18,87 | 8,88 |

7173 | 113,10 | 27,25 | 8,88 |

7175 | 90,95 | | 13,99 |

7176 | 101,01 | 10,06 | 13,99 |

7177 | 109,82 | 18,87 | 13,99 |

7180 | 179,13 | | |

7181 | 189,20 | 10,06 | |

7182 | 198,00 | 18,87 | |

7183 | 171,70 | 27,25 | |

7185 | 183,29 | | 4,16 |

7186 | 193,36 | 10,06 | 4,16 |

7187 | 202,16 | 18,87 | 4,16 |

7188 | 175,86 | 27,25 | 4,16 |

7190 | 188,02 | | 8,88 |

7191 | 198,08 | 10,06 | 8,88 |

7192 | 206,89 | 18,87 | 8,88 |

7195 | 158,43 | | 13,99 |

7196 | 168,49 | 10,06 | 13,99 |

7200 | 37,49 | | |

7201 | 47,55 | 10,06 | |

7202 | 56,36 | 18,87 | |

7203 | 64,74 | 27,25 | |

7204 | 76,48 | 38,99 | |

7205 | 41,65 | | 4,16 |

7206 | 51,71 | 10,06 | 4,16 |

7207 | 60,52 | 18,87 | 4,16 |

7208 | 68,90 | 27,25 | 4,16 |

7209 | 80,64 | 38,99 | 4,16 |

7210 | 46,37 | | 8,88 |

7211 | 56,44 | 10,06 | 8,88 |

7212 | 65,24 | 18,87 | 8,88 |

7213 | 73,63 | 27,25 | 8,88 |

7215 | 51,48 | | 13,99 |

7216 | 61,54 | 10,06 | 13,99 |

7217 | 70,34 | 18,87 | 13,99 |

7220 | 56,58 | | 19,09 |

7221 | 66,64 | 10,06 | 19,09 |

7260 | 78,85 | | |

7261 | 88,91 | 10,06 | |

7262 | 97,72 | 18,87 | |

7263 | 106,11 | 27,25 | |

7264 | 117,85 | 38,99 | |

7265 | 83,01 | | 4,16 |

7266 | 93,07 | 10,06 | 4,16 |

7267 | 101,88 | 18,87 | 4,16 |

7268 | 110,26 | 27,25 | 4,16 |

7269 | 122,00 | 38,99 | 4,16 |

7270 | 87,73 | | 8,88 |

7271 | 97,80 | 10,06 | 8,88 |

7272 | 106,60 | 18,87 | 8,88 |

7273 | 114,99 | 27,25 | 8,88 |

7275 | 92,84 | | 13,99 |

7276 | 102,90 | 10,06 | 13,99 |

7300 | 51,24 | | |

7301 | 61,30 | 10,06 | |

7302 | 70,11 | 18,87 | |

7303 | 78,50 | 27,25 | |

7304 | 90,24 | 38,99 | |

7305 | 55,40 | | 4,16 |

7306 | 65,46 | 10,06 | 4,16 |

7307 | 74,27 | 18,87 | 4,16 |

7308 | 82,65 | 27,25 | 4,16 |

7309 | 94,39 | 38,99 | 4,16 |

7310 | 60,12 | | 8,88 |

7311 | 70,19 | 10,06 | 8,88 |

7312 | 78,99 | 18,87 | 8,88 |

7313 | 87,38 | 27,25 | 8,88 |

7315 | 65,23 | | 13,99 |

7316 | 75,29 | 10,06 | 13,99 |

7317 | 84,10 | 18,87 | 13,99 |

7320 | 70,33 | | 19,09 |

7321 | 80,39 | 10,06 | 19,09 |

7360 | 86,43 | | |

7361 | 96,50 | 10,06 | |

7362 | 105,30 | 18,87 | |

7363 | 113,69 | 27,25 | |

7364 | 125,43 | 38,99 | |

7365 | 90,59 | | 4,16 |

7366 | 100,66 | 10,06 | 4,16 |

7367 | 109,46 | 18,87 | 4,16 |

7368 | 117,85 | 27,25 | 4,16 |

7369 | 129,59 | 38,99 | 4,16 |

7370 | 95,32 | | 8,88 |

7371 | 105,38 | 10,06 | 8,88 |

7372 | 114,18 | 18,87 | 8,88 |

7373 | 122,57 | 27,25 | 8,88 |

7375 | 100,42 | | 13,99 |

7376 | 110,48 | 10,06 | 13,99 |

7378 | 105,52 | | 19,09 |

7400 | 64,64 | | |

7401 | 74,70 | 10,06 | |

7402 | 83,51 | 18,87 | |

7403 | 91,89 | 27,25 | |

7404 | 103,63 | 38,99 | |

7405 | 68,80 | | 4,16 |

7406 | 78,86 | 10,06 | 4,16 |

7407 | 87,66 | 18,87 | 4,16 |

7408 | 96,05 | 27,25 | 4,16 |

7409 | 107,79 | 38,99 | 4,16 |

7410 | 73,52 | | 8,88 |

7411 | 83,58 | 10,06 | 8,88 |

7412 | 92,39 | 18,87 | 8,88 |

7413 | 100,78 | 27,25 | 8,88 |

7415 | 78,62 | | 13,99 |

7416 | 88,69 | 10,06 | 13,99 |

7417 | 97,49 | 27,25 | 13,99 |

7420 | 83,73 | | 19,09 |

7421 | 93,79 | 10,06 | 19,09 |

7460 | 93,07 | | |

7461 | 103,13 | 10,06 | |

7462 | 111,93 | 18,87 | |

7463 | 120,32 | 27,25 | |

7464 | 132,06 | 38,99 | |

7465 | 97,22 | | 4,16 |

7466 | 107,29 | 10,06 | 4,16 |

7467 | 116,09 | 18,87 | 4,16 |

7468 | 124,48 | 27,25 | 4,16 |

7470 | 101,95 | | 8,88 |

7471 | 112,01 | 10,06 | 8,88 |

7472 | 120,82 | 18,87 | 8,88 |

7475 | 107,05 | | 13,99 |

7476 | 117,11 | 10,06 | 13,99 |

7500 | 76,83 | | |

7501 | 86,90 | 10,06 | |

7502 | 95,70 | 18,87 | |

7503 | 104,09 | 27,25 | |

7504 | 115,83 | 38,99 | |

7505 | 80,99 | | 4,16 |

7506 | 91,05 | 10,06 | 4,16 |

7507 | 99,88 | 18,87 | 4,16 |

7508 | 108,24 | 27,25 | 4,16 |

7509 | 119,98 | 38,99 | 4,16 |

7510 | 85,72 | | 8,88 |

7511 | 95,78 | 10,06 | 8,88 |

7512 | 104,58 | 18,87 | 8,88 |

7513 | 112,97 | 27,25 | 8,88 |

7515 | 90,82 | | 13,99 |

7516 | 100,88 | 10,06 | 13,99 |

7517 | 109,69 | 18,87 | 13,99 |

7520 | 95,92 | | 19,09 |

7521 | 105,98 | 10,06 | 19,09 |

7560 | 99,69 | | |

7561 | 109,75 | 10,06 | |

7562 | 118,56 | 18,87 | |

7563 | 126,94 | 27,25 | |

7564 | 138,68 | 38,99 | |

7565 | 103,85 | | 4,16 |

7566 | 113,91 | 10,06 | 4,16 |

7567 | 122,71 | 18,87 | 4,16 |

7568 | 131,10 | 27,25 | 4,16 |

7570 | 108,57 | | 8,88 |

7571 | 118,63 | 10,06 | 8,88 |

7572 | 127,44 | 18,87 | 8,88 |

7575 | 113,67 | | 13,99 |

7576 | 123,74 | 10,06 | 13,99 |

7600 | 102,49 | | |

7601 | 112,56 | 10,06 | |

7602 | 121,36 | 18,87 | |

7603 | 129,75 | 27,25 | |

7604 | 141,49 | 38,99 | |

7605 | 106,65 | | 4,16 |

7606 | 116,71 | 10,06 | 4,16 |

7607 | 125,52 | 18,87 | 4,16 |

7608 | 133,90 | 27,25 | 4,16 |

7609 | 145,64 | 38,99 | 4,16 |

7610 | 111,38 | | 8,88 |

7611 | 121,44 | 10,06 | 8,88 |

7612 | 130,24 | 18,87 | 8,88 |

7613 | 138,63 | 27,25 | 8,88 |

7615 | 116,48 | | 13,99 |

7616 | 126,54 | 10,06 | 13,99 |

7620 | 121,58 | | |

7700 | 121,42 | | |

7701 | 131,48 | 10,06 | |

7702 | 140,29 | 18,87 | |

7703 | 148,67 | 27,25 | |

7705 | 125,58 | | 4,16 |

7706 | 135,64 | 10,06 | 4,16 |

7707 | 144,44 | 18,87 | 4,16 |

7708 | 152,83 | 27,25 | 4,16 |

7710 | 130,30 | | 8,88 |

7711 | 140,36 | 10,06 | 8,88 |

7712 | 149,17 | 18,87 | 8,88 |

7715 | 135,40 | | 13,99 |

7716 | 145,47 | 10,06 | 13,99 |

7720 | 119,42 | | |

7721 | 129,49 | 10,06 | |

7722 | 138,29 | 18,87 | |

7723 | 146,68 | 27,25 | |

7725 | 123,58 | | 4,16 |

7726 | 133,64 | 10,06 | 4,16 |

7727 | 142,45 | 18,87 | 4,16 |

7728 | 150,83 | 27,25 | 4,16 |

7730 | 128,31 | | 8,88 |

7731 | 138,37 | 10,06 | 8,88 |

7732 | 147,17 | 18,87 | 8,88 |

7735 | 133,41 | | 13,99 |

7736 | 143,47 | 10,06 | 13,99 |

7740 | 153,54 | | |

7741 | 163,61 | 10,06 | |

7742 | 172,41 | 18,87 | |

7745 | 157,70 | | 4,16 |

7746 | 167,77 | 10,06 | 4,16 |

7747 | 176,57 | 18,87 | 4,16 |

7750 | 162,43 | | 8,88 |

7751 | 172,49 | 10,06 | 8,88 |

7758 | 19,09 | | 19,09 |

7759 | 29,15 | 10,06 | 19,09 |

7760 | 187,67 | | |

7761 | 197,73 | 10,06 | |

7762 | 206,53 | 18,87 | |

7765 | 191,82 | | 4,16 |

7766 | 201,89 | 10,06 | 4,16 |

7768 | 32,39 | | 19,09 |

7769 | 42,46 | 10,06 | 19,09 |

7770 | 196,55 | | 8,88 |

7771 | 206,61 | 10,06 | 8,88 |

7778 | 59,00 | | 19,09 |

7779 | 69,07 | 10,06 | 19,09 |

7780 | 221,79 | | |

7781 | 231,85 | 10,06 | |

7785 | 225,94 | | 4,16 |

7786 | 236,01 | 10,06 | 4,16 |

7788 | 90,37 | | 19,09 |

7789 | 100,43 | 10,06 | 19,09 |

7798 | 24,78 | | 19,09 |

7799 | 34,84 | 10,06 | 19,09 |

7800 | 247,10 | | |

7801 | 257,17 | 10,06 | |

7802 | 265,97 | 18,87 | |

7805 | 251,26 | | 4,16 |

7806 | 261,32 | 10,06 | 4,16 |

7807 | 270,13 | 18,87 | 4,16 |

7808 | 38,08 | | 19,09 |

7809 | 48,14 | 10,06 | 19,09 |

7810 | 255,99 | | 8,88 |

7811 | 266,05 | 10,06 | 8,88 |

7818 | 64,69 | | 19,09 |

7819 | 74,75 | 10,06 | 19,09 |

7820 | 252,79 | | |

7821 | 262,85 | 10,06 | |

7822 | 271,66 | 18,87 | |

7825 | 256,95 | | 4,16 |

7826 | 267,01 | 10,06 | 4,16 |

7827 | 275,82 | 18,87 | 4,16 |

7828 | 96,06 | | 19,09 |

7829 | 106,12 | 10,06 | 19,09 |

7830 | 261,67 | | 8,88 |

7831 | 271,74 | 10,06 | 8,88 |

7838 | 97,94 | | 19,09 |

7840 | 11,37 | | |

7841 | 21,44 | 10,06 | |

7842 | 30,24 | 18,87 | |

7843 | 38,63 | 27,25 | |

7844 | 50,37 | 38,99 | |

7845 | 15,53 | | 4,16 |

7846 | 25,59 | 10,06 | 4,16 |

7847 | 34,40 | 18,87 | 4,16 |

7848 | 42,78 | 27,25 | 4,16 |

7849 | 54,52 | 38,99 | 4,16 |

7850 | 20,26 | | 8,88 |

7851 | 30,32 | 10,06 | 8,88 |

7852 | 39,12 | 18,87 | 8,88 |

7853 | 47,51 | 27,25 | 8,88 |

7855 | 25,36 | | 13,99 |

7856 | 35,42 | 10,06 | 13,99 |

7857 | 44,23 | 18,87 | 13,99 |

7858 | 30,46 | | 19,09 |

7859 | 40,52 | 10,06 | 19,09 |

7860 | 18,96 | | |

7861 | 29,02 | 10,06 | |

7862 | 37,82 | 18,87 | |

7863 | 46,21 | 27,25 | |

7864 | 57,95 | 38,99 | |

7865 | 23,11 | | 4,16 |

7866 | 33,18 | 10,06 | 4,16 |

7867 | 41,98 | 18,87 | 4,16 |

7868 | 50,37 | 27,25 | 4,16 |

7869 | 62,11 | 38,99 | 4,16 |

7870 | 27,84 | | 8,88 |

7871 | 37,90 | 10,06 | 8,88 |

7872 | 46,71 | 18,87 | 8,88 |

7873 | 55,09 | 27,25 | 8,88 |

7875 | 32,94 | | 13,99 |

7876 | 43,00 | 10,06 | 13,99 |

7877 | 51,81 | 18,87 | 13,99 |

7878 | 38,04 | | 19,09 |

7879 | 48,11 | 10,06 | 19,09 |

7900 | 26,54 | | |

7901 | 36,60 | 10,06 | |

7902 | 45,41 | 18,87 | |

7903 | 53,79 | 27,25 | |

7904 | 65,53 | 38,99 | |

7905 | 30,70 | | 4,16 |

7906 | 40,76 | 10,06 | 4,16 |

7907 | 49,56 | 18,87 | 4,16 |

7908 | 57,95 | 27,25 | 4,16 |

7909 | 69,69 | 38,99 | 4,16 |

7910 | 35,42 | | 8,88 |

7911 | 45,48 | 10,06 | 8,88 |

7912 | 54,29 | 18,87 | 8,88 |

7913 | 62,67 | 27,25 | 8,88 |

7915 | 40,52 | | 13,99 |

7916 | 50,59 | 10,06 | 13,99 |

7917 | 59,39 | 18,87 | 13,99 |

7918 | 45,63 | | 19,09 |

7919 | 55,69 | 10,06 | 19,09 |

7940 | 37,91 | | |

7941 | 47,98 | 10,06 | |

7942 | 56,78 | 18,87 | |

7943 | 65,17 | 27,25 | |

7944 | 76,91 | 38,99 | |

7945 | 42,07 | | 4,16 |

7946 | 52,13 | 10,06 | 4,16 |

7947 | 60,94 | 18,87 | 4,16 |

7948 | 69,32 | 27,25 | 4,16 |

7949 | 81,06 | 38,99 | 4,16 |

7950 | 46,79 | | 8,88 |

7951 | 56,86 | 10,06 | 8,88 |

7952 | 65,66 | 18,87 | 8,88 |

7953 | 74,05 | 27,25 | 8,88 |

7955 | 51,90 | | 13,99 |

7956 | 61,96 | 10,06 | 13,99 |

7957 | 70,77 | 27,25 | 13,99 |

7958 | 57,00 | | 19,09 |

7959 | 67,06 | 10,06 | 19,09 |

7960 | 54,97 | | |

7961 | 65,04 | 10,06 | |

7962 | 73,84 | 18,87 | |

7963 | 82,23 | 27,25 | |

7964 | 93,97 | 38,99 | |

7965 | 59,13 | | 4,16 |

7966 | 69,19 | 10,06 | 4,16 |

7967 | 78,00 | 18,87 | 4,16 |

7968 | 86,38 | 27,25 | 4,16 |

7969 | 98,12 | 38,99 | 4,16 |

7970 | 63,86 | | 8,88 |

7971 | 73,92 | 10,06 | 8,88 |

7972 | 82,72 | 18,87 | 8,88 |

7973 | 91,11 | 27,25 | 8,88 |

7975 | 68,96 | | 13,99 |

7976 | 79,02 | 10,06 | 13,99 |

7977 | 87,83 | 18,87 | 13,99 |

7978 | 74,06 | | 19,09 |

7979 | 84,12 | 10,06 | 19,09 |

7980 | 85,30 | | |

7981 | 95,37 | 10,06 | |

7982 | 104,17 | 18,87 | |

7983 | 112,56 | 27,25 | |

7984 | 124,30 | 38,99 | |

7985 | 89,46 | | 4,16 |

7986 | 99,52 | 10,06 | 4,16 |

7987 | 108,33 | 18,87 | 4,16 |

7988 | 116,71 | 27,25 | 4,16 |

7990 | 94,19 | | 8,88 |

7991 | 104,25 | 10,06 | 8,88 |

7992 | 113,05 | 18,87 | 8,88 |

7995 | 99,29 | | 13,99 |

7996 | 109,35 | 10,06 | 13,99 |

2. PIELIKUMS

PRODUKTI, KURIEM PIEMĒRO IEKĻUVES CENU []

II SADAĻA

FARMACEITISKAS VIELAS, KAM PIEMĒROJAMS BEZNODOKĻU REŽĪMS

3. PIELIKUMS

PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS PIEŠĶIRTIE STARPTAUTISKIE NEPATENTĒTIE NOSAUKUMI (INN) FARMACEITISKĀM VIELĀM, KAS IR ATBRĪVOTAS NO NODOKĻIEM

KN kods | CAS reģ. nr. | Nosaukums |

28183000 | 1330-44-5 | algeldrāts |

28332200 | 61115-28-4 | alusulfs |

28421000 | 71205-22-6 | almasilāts |

12408-47-8 | simaldrāts |

28429090 | 60239-66-9 | almadrāta sulfāts |

66827-12-1 | almagāts |

0-00-0 | almagodrāts |

41342-54-5 | karbaldrāts |

12304-65-3 | hidrotalcīts |

74978-16-8 | magaldrāts |

28433000 | 34031-32-8 | auranofīns |

16925-51-2 | aurotioglikanīds |

12244-57-4 | nātrija aurotiomalāts |

10210-36-3 | nātrija aurotiosulfāts |

28439090 | 41575-94-4 | karboplatīns |

15663-27-1 | cisplatīns |

96392-96-0 | deksormaplatīns |

111523-41-2 | enloplatīns |

62928-11-4 | iproplatīns |

135558-11-1 | lobaplatīns |

103775-75-3 | miboplatīns |

95734-82-0 | nedaplatīns |

62816-98-2 | ormaplatīns |

61825-94-3 | oksaliplatīns |

110172-45-7 | sebriplatīns |

74790-08-2 | spiroplatīns |

111490-36-9 | zeniplatīns |

28444020 | 14932-42-4 | ksenons (133 Xe) |

28444030 | 15690-63-8 | cēzija (131 Cs) hlorīds |

10375-56-1 | hlormerodrīns (197 Hg) |

13115-03-2 | ciānkobalamīns (57 Co) |

18195-32-9 | ciānkobalamīns (58 Co) |

13422-53-2 | ciānkobalamīns (60 Co) |

8016-07-7 | etjodēta eļļa (131 I) |

54063-42-2 | dzelzs (59 Fe) citrāts injekcijām |

0-00-0 | fibrinogēns (125 I) |

105851-17-0 | fludeoksiglikoze (18 F) |

92812-82-3 | fluorodopa (18 F) |

41183-64-6 | gallija (67 Ga) citrāts |

77679-27-7 | jodbenguāns (131 I) |

74855-17-7 | jodkanlidskābe (123 I) |

9048-49-1 | jodēts (125 I) cilvēka seruma albumīns |

9048-49-1 | jodēts (131 I) cilvēka seruma albumīns |

54510-20-2 | jodcetilskābe (123 I) |

42220-21-3 | jodholesterīns (131 I) |

75917-92-9 | jofetamīns (123 I) |

155798-07-5 | joflupāns (123 I) |

113716-48-6 | joloprīds (123 I) |

127396-36-5 | jomazenils (123 I) |

17033-82-8 | jometīns (125 I) |

17033-83-9 | jometīns (131 I) |

136794-86-0 | jometopāns (123 I) |

54182-63-7 | makrosalbs (131 I) |

54277-47-3 | makrosalbs (99m Tc) |

5579-94-2 | merisoprols (197 Hg) |

94153-50-1 | mespiperons (11 Q) |

15251-14-6 | radioaktīvā joda (131 I) nātrijs |

154427-83-5 | samārija (153 Sm) leksidronāms |

1187-56-0 | selēnmetionīns (75 Se) |

10039-53-9 | nātrija hromāts (51 Cr) |

24359-64-6 | nātrija jodīds (125 I) |

7790-26-3 | nātrija jodīds (131 I) |

881-17-4 | nātrija jodhipurāts (131 I) |

17692-74-9 | nātrija jotalamāts (125 I) |

15845-98-4 | nātrija jotalamāts (131 I) |

8027-28-9 | nātrija fosfāts (32 P) |

178959-14-3 | tehnēcija (99m Tc) apcitīds |

121281-41-2 | tehnēcija (99m Tc) bicisāts |

142481-95-6 | tehnēcija (99m Tc) furifosmīns |

165942-79-0 | tehnēcija (99m Tc) nofetumomabmerpentāns |

157476-76-1 | tehnēcija (99m Tc) pintumomabs |

109581-73-9 | tehnēcija (99m Tc) sestamibi |

106417-28-1 | tehnēcija (99m Tc) siboroksīms |

104716-22-5 | tehnēcija (99m Tc) teboboroksīms |

54182-60-4 | tolpovidons (131 I) |

28444080 | 10043-49-9 | koloidālais zelts (198 Au) |

28459010 | 35523-45-6 | fludalanīns |

122431-96-3 | zilaskorbs (2 H) |

28459090 | 103831-41-0 | nātrija borkaptāts (10 B) |

28469000 | 113662-23-0 | gadobenskābe |

138071-82-6 | gadobutrols |

131410-48-5 | gadodiamīds |

117827-80-2 | gadopenamīds |

80529-93-7 | gadopentetīnskābe |

72573-82-1 | gadoterskābe |

120066-54-8 | gadoteridols |

131069-91-5 | gadoversetamīds |

135326-11-3 | gadoksetskābe |

138721-73-0 | sprodiamīns |

29021980 | 75-19-4 | ciklopropāns |

29029090 | 75078-91-0 | temarotēns |

29034410 | 76-14-2 | kriofluorāns |

29034700 | 423-55-2 | perflubrons |

29034930 | 124-72-1 | teflurāns |

29034980 | 151-67-7 | halotāns |

29035990 | 1715-40-8 | bromciklēns |

306-94-5 | perflunafēns |

29036200 | 50-29-3 | klofenotāns |

29036990 | 479-68-5 | broparestrols |

34106-48-4 | fenjodhlorīds |

56917-29-4 | fluretofēns |

53-19-0 | mitotāns |

29041000 | 99287-30-6 | egualēns |

5560-69-0 | etildibunāts |

14992-59-7 | nātrija dibunāts |

6223-35-4 | nātrija galenāts |

29049020 | 124-88-9 | dimetiodalnātrijs |

126-31-8 | metiodalnātrijs |

29052990 | 77-75-8 | metilpentinols |

29053980 | 55-98-1 | busulfāns |

35449-36-6 | gemkadiols |

64218-02-6 | plaunotols |

29054980 | 7518-35-6 | mannosulfāns |

299-75-2 | treosulfāns |

29055100 | 113-18-8 | ethlorvinols |

29055910 | 57-15-8 | hlorbutanols |

24403-04-1 | debropols |

29055999 | 52-51-7 | bronopols |

2209-86-1 | loprodiols |

488-41-5 | mitobronitols |

10318-26-0 | mitolaktols |

29061100 | 15356-70-4 | racementols |

29061900 | 19793-20-5 | bolandiols |

112828-00-9 | kalcipotriols |

29474-12-2 | cimepanols |

67-96-9 | dihidrotahisterols |

23089-26-1 | levomenols |

131918-61-1 | parikalcitols |

134404-52-7 | seokalcitols |

57333-96-7 | takalcitols |

29062900 | 104561-36-6 | doretinels |

583-03-9 | fenipentols |

15687-18-0 | fenpentadiols |

56430-99-0 | flumecinols |

13980-94-4 | metaglikodols |

79-93-6 | fenaglikodols |

14088-71-2 | proklonols |

29071900 | 1300-94-3 | amilmetakrezols |

5591-47-9 | ciklomenols |

2078-54-8 | propofols |

13741-18-9 | ksibornols |

29072900 | 85-95-0 | benzestrols |

84-17-3 | dienestrols |

56-53-1 | dietilstilbestrols |

10457-66-6 | gerohinols |

5635-50-7 | heksestrols |

27686-84-6 | masoprokols |

130-73-4 | metestrols |

29081000 | 6915-57-7 | bibrokatols |

15686-33-6 | biklotimols |

34633-34-6 | bifluranols |

59-50-7 | hlorkrezols |

88-04-0 | hlorksilenols |

10572-34-6 | cikliomenols |

37693-01-9 | klofoktols |

145-94-8 | klorindanols |

120-32-1 | klorofēns |

97-23-4 | dihlorofēns |

133-53-9 | dihlorksilenols |

127035-60-3 | enofelasts |

70-30-4 | heksahlorofēns |

65634-39-1 | pentafluranols |

64396-09-4 | terfluranols |

29082000 | 20123-80-2 | dobesilātkalcijs |

78480-14-5 | dikresulēns |

4444-23-9 | persilskābe |

57775-26-5 | sultosilskābe |

29089000 | 10331-57-4 | niklofolāns |

39224-48-1 | nitroklofēns |

29091900 | 57041-67-5 | desflurāns |

13838-16-9 | enflurāns |

333-36-8 | flurotils |

406-90-6 | fluroksēns |

26675-46-7 | izoflurāns |

76-38-0 | metoksiflurāns |

679-90-3 | roflurāns |

28523-86-6 | sevoflurāns |

29092000 | 56689-41-9 | aliflurāns |

29093090 | 569-57-3 | hlortrianizēns |

55837-16-6 | entsufons |

80844-07-1 | etofenprokss |

777-11-7 | haloprogīns |

29094919 | 544-62-7 | batilols |

2216-77-5 | dibuprols |

13021-53-9 | terbuprols |

29094990 | 104-29-0 | hlorfenezīns |

3102-00-9 | febuprols |

3671-05-4 | fenocinols |

27318-86-1 | floverīns |

63834-83-3 | gvaietolīns |

93-14-1 | gvaifenezīns |

131875-08-6 | leksakalcitols |

59-47-2 | mefenezīns |

26159-36-4 | naproksols |

29095010 | 1321-14-8 | sulfogvajakols |

29095090 | 2174-64-3 | flamenols |

150-76-5 | mekvinols |

103-16-2 | monobenzons |

3380-34-5 | triklosāns |

29109000 | 60-57-1 | dieldrīns |

1954-28-5 | etoglicīds |

29110000 | 3563-58-4 | hloralodols |

78-12-6 | petrihlorāls |

6055-48-7 | toloksihlorinols |

29121900 | 111-30-8 | glutarāls |

29141990 | 6809-52-5 | teprenons |

29142900 | 2226-11-1 | bornelons |

29143900 | 82-66-6 | difenadions |

83-12-5 | fenindions |

55845-78-8 | ksenipentons |

29144090 | 14107-37-0 | alfadolons |

23930-19-0 | alfaksolons |

85969-07-9 | budotitāns |

50673-97-7 | kolestolons |

465-53-2 | ciklopregnols |

21208-26-4 | dimepregnēns |

128-20-1 | eltanolons |

35100-44-8 | endrizons |

38398-32-2 | ganaksolons |

20098-14-0 | idramantons |

565-99-1 | renanolons |

2673-23-6 | ksenigloksāls |

29145000 | 117-37-3 | anisindions |

70356-09-1 | avobenzons |

75464-11-8 | butantrons |

579-23-7 | ciklovalons |

114-43-2 | desaspidīns |

131-53-3 | dioksibenzons |

480-22-8 | ditranols |

52479-85-3 | eksifons |

2295-58-1 | flopropions |

27762-78-3 | ketoksāls |

18493-30-6 | metohalkons |

1641-17-4 | meksenons |

42924-53-8 | nabumetons |

7114-11-6 | naftonons |

1843-05-6 | oktabenzons |

131-57-7 | oksibenzons |

70-70-2 | paroksipropions |

112018-00-5 | tebufelons |

29146990 | 88426-33-9 | buparvakvons |

117-10-2 | dantrons |

80809-81-0 | docebenons |

58186-27-9 | idebenons |

863-61-6 | menatetrenons |

14561-42-3 | menoktons |

4042-30-2 | parvakvons |

319-89-1 | tetrohinons |

303-98-0 | ubidekarenons |

29147000 | 56219-57-9 | arildons |

95233-18-4 | atovakvons |

1146-98-1 | bromindions |

3030-53-3 | klofenoksīds |

1146-99-2 | klorindions |

1879-77-2 | doksibetasols |

6723-40-6 | fluindarols |

957-56-2 | fluindions |

15687-21-5 | flumedroksons |

16469-74-2 | hidromadinons |

1470-35-5 | izobromindions |

130-37-0 | menadionnātrija bisulfīts |

116313-94-1 | nitekapons |

49561-92-4 | nivimedons |

4065-45-6 | sulizobenzons |

134308-13-7 | tolkapons |

29153930 | 102-76-1 | triacetīns |

29153990 | 514-50-1 | acebrohols |

80595-73-9 | acefluranols |

99107-52-5 | bunaprolasts |

2624-43-3 | ciklofenils |

5984-83-8 | fenabutēns |

91431-42-4 | lonapalēns |

29157020 | 555-44-2 | tripalmitīns |

29159080 | 7008-02-8 | jodetrils |

124-07-2 | oktānskābe |

77372-61-3 | valproātpivoksils |

76584-70-8 | valproātseminātrijs |

99-66-1 | valproskābe |

29161500 | 26266-58-0 | sorbitāntrioleāts |

29161980 | 6217-54-5 | dokoneksents |

506-26-3 | gamolēnskābe |

51-77-4 | gefarnāts |

10417-94-4 | ikosapents |

83689-23-0 | molfarnāts |

29162000 | 25229-42-9 | cikrotoskābe |

75867-00-4 | fenflutrīns |

69915-62-4 | loksanasts |

52645-53-1 | permetrīns |

26002-80-2 | fenotrīns |

29163900 | 55837-18-8 | butibufēns |

36950-96-6 | cikloprofēns |

34148-01-1 | klidanaks |

51146-56-6 | deksibuprofēns |

33159-27-2 | ekabets |

51543-39-6 | esflurbiprofēns |

5728-52-9 | felbinaks |

36616-52-1 | fenkloraks |

15301-67-4 | feneritrols |

7698-97-7 | fenestrels |

17692-38-5 | fluprofēns |

5104-49-4 | flurbiprofēns |

24645-20-3 | heksaprofēns |

1553-60-2 | ibufenaks |

99-79-6 | jofendilāts |

57144-56-6 | izoprofēns |

37529-08-1 | meksoprofēns |

1085-91-2 | nafkaproskābe |

91587-01-8 | pelretīns |

28168-10-7 | tetriprofēns |

71109-09-6 | vedaprofēns |

84392-17-6 | ksenalipīns |

959-10-4 | ksenbucīns |

964-82-9 | kseniheksēnskābe |

29171390 | 123-99-9 | azelaīnskābe |

29171990 | 577-11-7 | dokusātnātrijs |

53-10-1 | hidroksidionnātrija sukcināts |

29173400 | 131-67-9 | ftalofīns |

29181100 | 15145-14-9 | ciklaktāts |

29181600 | 1317-30-2 | kālija glikaldrāts |

29181980 | 26976-72-7 | aceburskābe |

17140-60-2 | kalcija glikoheptonāts |

5793-88-4 | kalcija saharāts |

34150-62-4 | kalcija nātrija feriklāts |

474-25-9 | henodeoksiholskābe |

57808-63-6 | cikloksilskābe |

456-59-7 | ciklandelāts |

17692-20-5 | ciklobutoskābe |

512-16-3 | ciklobutirols |

68635-50-7 | deloksolons |

5977-10-6 | fencibutirols |

31221-85-9 | ibuverīns |

93105-81-8 | lodelabēns |

503-49-1 | meglutols |

81093-37-0 | pravastatīns |

7009-49-6 | nātrija heksaciklonāts |

7007-81-0 | tretokanskābe |

128-13-2 | ursodeoksiholskābe |

29182200 | 55482-89-8 | guacetisāls |

64496-66-8 | salafibrāts |

29182390 | 118-56-9 | homosalāts |

552-94-3 | salsalāts |

58703-77-8 | sulprosāls |

29182980 | 153-43-5 | klorindānskābe |

1884-24-8 | cinarīns |

22494-42-4 | diflunisāls |

486-79-3 | dipirocetils |

22494-27-5 | flufenisāls |

490-79-9 | gentisskābe |

83-40-9 | hidroksitoluilskābe |

96-84-4 | jofenskābe |

7009-60-1 | fenjodolnātrijs |

4955-90-2 | nātrija gentisāts |

15534-92-6 | terbuficīns |

322-79-2 | triflusāls |

29183000 | 32808-51-8 | bukloksiskābe |

81-23-2 | dehidroholskābe |

22161-81-5 | deksketoprofēns |

36330-85-5 | fenbufēns |

519-95-9 | florantirons |

892-01-3 | heksaciprons |

58182-63-1 | itanoksons |

22071-15-4 | ketoprofēns |

41387-02-4 | leksofenaks |

68767-14-6 | loksoprofēns |

3562-99-0 | menbutons |

63472-04-8 | metbufēns |

69956-77-0 | pelubiprofēns |

2522-81-8 | pibekarbs |

112665-43-7 | seratrodasts |

145-41-5 | nātrija dehidroholāts |

29189090 | 2260-08-4 | acetiromats |

55079-83-9 | acitretīns |

106685-40-9 | adapalēns |

22131-79-9 | alklofenaks |

24818-79-9 | alumīnija klofibrāts |

5129-14-6 | anisakrils |

117819-25-7 | bakeprofēns |

84386-11-8 | baksitozīns |

55937-99-0 | beklobrāts |

5711-40-0 | bromebrskābe |

39087-48-4 | kalcija klofibrāts |

4138-96-9 | kanrenskābe |

5697-56-3 | karbenoksolons |

52247-86-6 | cikloksolons |

35703-32-3 | cinametskābe |

66984-59-6 | cinfenoaks |

104-28-9 | cinoksāts |

31581-02-9 | cinoksolons |

52214-84-3 | ciprofibrāts |

30299-08-2 | klinofibrāts |

22494-47-9 | klobuzarīts |

637-07-0 | klofibrāts |

882-09-7 | klofibrskābe |

88431-47-4 | klomoksirs |

13739-02-1 | diacereīns |

7706-67-4 | dimekrotskābe |

61887-16-9 | dulofibrāts |

471-53-4 | enoksolons |

58-54-8 | etakrīnskābe |

124083-20-1 | etomoksirs |

54350-48-0 | etretināts |

26281-69-6 | eksiprobēns |

34645-84-6 | fenklofenaks |

54419-31-7 | fenirofibrāts |

49562-28-9 | fenofibrāts |

31879-05-7 | fenoprofēns |

17243-33-3 | fepentolskābe |

25812-30-0 | gemfibrozils |

57296-63-6 | indakrinons |

2217-44-9 | jodftaleīnnātrijs |

96609-16-4 | lifibrols |

41791-49-5 | lonaprofēns |

74168-08-4 | losmiprofēns |

14613-30-0 | magnija klofibrāts |

579-94-2 | menglitāts |

517-18-0 | metalenestrils |

40596-69-8 | metoprēns |

3771-19-5 | nafenopīns |

22204-53-1 | naproksēns |

68548-99-2 | oksindanaks |

76676-34-1 | oksprenoātkālijs |

68170-97-8 | palmoksirskābe |

554-24-5 | fenobutiodils |

2181-04-6 | kālija kanrenoāts |

14929-11-4 | simfibrāts |

55902-94-8 | sitofibrāts |

12214-50-5 | nātrija glukaspaldrāts |

64506-49-6 | sofalkons |

56488-59-6 | terbufibrols |

51-26-3 | tiropropīnskābe |

51-24-1 | tiratrikols |

41826-92-0 | trepibutons |

84290-27-7 | tukaresols |

77858-21-0 | velaresols |

29190090 | 28841-62-5 | atrinozitols |

21466-07-9 | bromfenofoss |

470-90-6 | klofenvinfoss |

62-73-7 | dihlorvoss |

65708-37-4 | flufosāls |

522-40-7 | fosfestrols |

6064-83-1 | fosfosāls |

83-86-3 | fitīnskābe |

306-52-5 | triklofoss |

17196-88-2 | vinkofoss |

29201000 | 2104-96-3 | bromofoss |

299-84-3 | fenklofoss |

29209010 | 5634-37-7 | kloretāts |

1612-30-2 | menadiolnātrija sulfāts |

126-92-1 | nātrija etasulfāts |

139-88-8 | nātrija tetradecilsulfāts |

88426-32-8 | ursulholskābe |

29209085 | 2612-33-1 | klonitrāts |

7297-25-8 | eritritiltetranitrāts |

15825-70-4 | mannīta heksanitrāts |

78-11-5 | pentaeritritiltetranitrāts |

1607-17-6 | pentrinitrols |

2921-92-8 | propatilnitrāts |

29211200 | 2624-44-4 | etamsilāts |

29211980 | 3735-65-7 | butinamīns |

51-75-2 | hlormetīns |

36505-83-6 | dektaflūrs |

124-28-7 | dimantīns |

61822-36-4 | diprobutīns |

3151-59-5 | hetaflūrs |

13946-02-6 | iproheptīns |

503-01-5 | izometeptēns |

502-59-0 | oktamilamīns |

543-82-8 | oktodrīns |

338-83-0 | perfluamīns |

107-35-7 | taurīns |

555-77-1 | trihlormetīns |

123-82-0 | tuaminoheptāns |

29212900 | 9011-04-5 | heksadimetrīna bromīds |

112-24-3 | trientīns |

29213099 | 768-94-5 | amantadīns |

102-45-4 | ciklopentamīns |

3570-07-8 | dimekamīns |

6192-97-8 | levopropilheksedrīns |

60-40-2 | mekamilamīns |

19982-08-2 | memantīns |

3595-11-7 | propilheksedrīns |

13392-28-4 | rimantadīns |

79594-24-4 | somantadīns |

29214500 | 494-03-1 | hlornafazīns |

79617-96-2 | sertralīns |

52795-02-5 | tametralīns |

29214600 | 300-62-9 | amfetamīns |

156-08-1 | benzfetamīns |

51-64-9 | deksamfetamīns |

457-87-4 | etilamfetamīns |

1209-98-9 | fenkamfamīns |

7262-75-1 | lefetamīns |

156-34-3 | levamfetamīns |

17243-57-1 | mefenorekss |

122-09-8 | fentermīns |

29214980 | 4255-23-6 | alfetamīns |

150-59-4 | alverīns |

15686-27-8 | amfepentorekss |

50-48-6 | amitriptilīns |

17243-39-9 | benzoktamīns |

101828-21-1 | butenafīns |

19992-80-4 | butiksirāts |

35941-65-2 | butriptilīns |

461-78-9 | hlorfentermīns |

13364-32-4 | klobenzorekss |

10389-73-8 | klortermīns |

303-53-7 | ciklobenzaprīns |

15301-54-9 | cipenamīns |

13977-33-8 | demelverīns |

3239-44-9 | deksfenfluramīns |

102-05-6 | dibemetīns |

5966-41-6 | diizopromīns |

5581-40-8 | dimefadans |

17279-39-9 | dimetamfetamīns |

57653-27-7 | droprenilamīns |

2201-15-2 | eticiclidīns |

341-00-4 | etifelmīns |

13042-18-7 | fendilīns |

458-24-2 | fenfluramīns |

35764-73-9 | fluotracēns |

7273-99-6 | gamfeksīns |

54063-48-8 | heptaverīns |

140850-73-3 | igmezīns |

86939-10-8 | indatralīns |

7395-90-6 | indrilīns |

27466-27-9 | intriptilīns |

37577-24-5 | levofenfluramīns |

5118-30-9 | litracēns |

10262-69-8 | maprotilīns |

5118-29-6 | melitracēns |

100-92-5 | mefentermīns |

119386-96-8 | mofegilīns |

65472-88-0 | naftifīns |

72-69-5 | nortriptilīns |

47166-67-6 | oktriptilīns |

5580-32-5 | ortetamīns |

555-57-7 | pargilīns |

434-43-5 | pentorekss |

93-88-9 | fenprometamīns |

14334-40-8 | pramiverīns |

390-64-7 | prenilamīns |

438-60-8 | protriptilīns |

136236-51-6 | rasagilīns |

14611-51-9 | selegilīns |

106650-56-0 | sibutramīns |

78628-80-5 | terbinafīns |

15793-40-5 | terodilīns |

5632-44-0 | tolpropamīns |

155-09-9 | tranilcipromīns |

58757-61-2 | trimeksilīns |

29215990 | 77518-07-1 | amiflamīns |

37640-71-4 | aprindīns |

3572-43-8 | bromheksīns |

3590-16-7 | feklemīns |

29221100 | 2272-11-9 | monoetanolamīna oleāts |

29221400 | 469-62-5 | dekstropropoksifēns |

29221980 | 509-74-0 | acetilmetadols |

82168-26-1 | adafenoksāts |

101479-70-3 | adaprolols |

64-95-9 | adifenīns |

52742-40-2 | alimadols |

17199-58-5 | alfacetilmetadols |

17199-54-1 | alfametadols |

124316-02-5 | alprafenons |

13655-52-2 | alprenolols |

18683-91-5 | ambroksols |

54063-24-0 | amifloverīns |

54063-25-1 | amiterols |

3563-01-7 | aprofēns |

87129-71-3 | arnolols |

35607-20-6 | avridīns |

302-40-9 | benaktizīns |

22487-42-9 | benaprizīns |

2179-37-5 | benciklāns |

23602-78-0 | benfluorekss |

18965-97-4 | berlafenons |

17199-59-6 | betacetilmetadols |

17199-55-2 | betametadols |

63659-18-7 | betaksolols |

90293-01-9 | bifemelāns |

66722-44-9 | bisoprolols |

20448-86-6 | bornaprīns |

66451-06-7 | bornaprolols |

118-23-0 | bromazīns |

604-74-0 | bufenadrīns |

27591-01-1 | bunolols |

14556-46-8 | bupranolols |

18109-80-3 | butamirāts |

14007-64-8 | butetamāts |

7433-10-5 | butidrīns |

55769-65-8 | butobendīns |

64552-17-6 | butofilolols |

77-22-5 | karamifēns |

112922-55-1 | ceriklamīns |

77-38-3 | hlorfenoksamīns |

63659-12-1 | cikloprolols |

69429-84-1 | cilobamīns |

39099-98-4 | cinamolols |

54141-87-6 | cinfenīns |

1679-75-0 | cinamaverīns |

90-86-8 | cinamedrīns |

71827-56-0 | klemeprols |

37148-27-9 | klenbuterols |

14860-49-2 | klobutinols |

791-35-5 | klofedanols |

5632-52-0 | klofenciklāns |

511-46-6 | klofenetamīns |

911-45-5 | klomifēns |

39563-28-5 | kloranolols |

17780-72-2 | klorgilīns |

3811-25-4 | klorprenalīns |

96389-68-3 | krisnatols |

512-15-2 | ciklopentolāts |

15585-86-1 | ciprodenāts |

119356-77-3 | dapoksetīns |

60812-35-3 | dekominols |

3579-62-2 | denaverīns |

120444-71-5 | deramciklāns |

23573-66-2 | detanozāls |

5051-22-9 | dekspropranolols |

47419-52-3 | deksproksibutēns |

15687-08-8 | dekstrofemīns |

77-19-0 | dicikloverīns |

3686-78-0 | dietifēns |

80387-96-8 | difemerīns |

14587-50-9 | difeterols |

509-78-4 | dimenoksadols |

545-90-4 | dimefeptanols |

53657-16-2 | dimepranols |

58-73-1 | difenhidramīns |

81447-80-5 | diprafenons |

58473-73-7 | drobulīns |

1679-76-1 | drofenīns |

82413-20-5 | droloksifēns |

64552-16-5 | ecipramidils |

102-60-3 | edetols |

25314-87-8 | elukaīns |

3565-72-8 | embramīns |

15690-57-0 | enklomifēns |

85320-67-8 | erikolols |

103598-03-4 | esmolols |

90-54-0 | etafenons |

74-55-5 | etambutols |

54063-36-4 | etolorekss |

1157-87-5 | etoloksamīns |

55837-19-9 | eksaprolols |

123618-00-8 | fedotozīns |

34616-39-2 | fenalkomīns |

63075-47-8 | fepradinols |

82101-10-8 | flerobuterols |

15221-81-5 | fludorekss |

50366-32-0 | flunamīns |

54910-89-3 | fluoksetīns |

84057-96-5 | flusoksolols |

299-61-6 | ganglefēns |

36199-78-7 | gvaifekainols |

15687-23-7 | gvajaktamīns |

69756-53-2 | halofantrīns |

50583-06-7 | halonamīns |

372-66-7 | heptaminols |

15599-37-8 | heksapradols |

54-03-5 | heksobendīns |

532-77-4 | heksilkaīns |

27581-02-8 | idropranolols |

13425-98-4 | improsulfāns |

16112-96-2 | indanorekss |

60607-68-3 | indenolols |

52403-19-7 | iproksamīns |

13445-63-1 | itramīntozilāts |

1092-46-2 | ketokaīns |

7488-92-8 | ketokainols |

7617-74-5 | lauriksamīns |

34433-66-4 | levacetilmetadols |

93221-48-8 | levobetaksolols |

47141-42-4 | levobunolols |

77164-20-6 | levomoprolols |

2338-37-6 | levopropoksifēns |

76496-68-9 | levoprotilīns |

82186-77-4 | lumefantrīns |

56341-08-3 | mabuterols |

576-68-1 | mannomustīns |

51-68-3 | meklofenoksāts |

5668-06-4 | mekloksamīns |

524-99-2 | medrilamīns |

6284-40-8 | meglumīns |

23891-60-3 | mepramidils |

495-70-5 | meprilkaīns |

22664-55-7 | metipranolols |

37350-58-6 | metoprolols |

31828-71-4 | meksiletīns |

13877-99-1 | minepentāts |

129612-87-9 | miproksifēns |

5741-22-0 | moprolols |

53076-26-9 | moksaprindīns |

3572-74-5 | moksastīns |

54-32-0 | moksisilīts |

15518-87-3 | miralakts |

7712-50-7 | mirtekaīns |

42200-33-9 | nadolols |

42050-23-7 | nafetolols |

1234-71-5 | namoksirāts |

53716-48-6 | nekseridīns |

7413-36-7 | nifenalols |

53179-07-0 | nisoksetīns |

1477-39-0 | noracimetadols |

6818-37-7 | olaflūrs |

83-98-7 | orfenadrīns |

56433-44-4 | oksaprotilīns |

468-61-1 | okseladīns |

6452-71-7 | oksprenolols |

5633-20-5 | oksibutinīns |

77599-17-8 | panomifēns |

94-23-5 | paretoksikaīns |

13479-13-5 | pargeverīns |

47082-97-3 | pargolols |

38363-40-5 | penbutolols |

77-23-6 | pentoksiverīns |

59-96-1 | fenoksibenzamīns |

92-12-6 | feniltoloksamīns |

57526-81-5 | prenalterols |

65236-29-5 | prenoverīns |

302-33-0 | proadifēns |

27325-36-6 | procinolols |

54-80-8 | pronetalols |

54063-53-5 | propafenons |

493-76-5 | propanokaīns |

525-66-6 | propranolols |

14089-84-0 | proksibutēns |

22232-57-1 | racefemīns |

96743-96-3 | ramciklāns |

4148-16-7 | ritrosulfāns |

53716-44-2 | rociverīns |

15639-50-6 | safingols |

125926-17-2 | sarpogrelāts |

126924-38-7 | seproksetīns |

56481-43-7 | setazindols |

68567-30-6 | solpekainols |

65429-87-0 | spirendolols |

6535-03-1 | stevaladils |

10540-29-1 | tamoksifēns |

173324-94-2 | temiverīns |

27591-97-5 | tilorons |

5634-42-4 | tokamfils |

15301-93-6 | tofenacīns |

2933-94-0 | toliprolols |

83015-26-3 | tomoksetīns |

89778-26-7 | toremifēns |

90845-56-0 | trekadrīns |

58313-74-9 | treptilamīns |

39133-31-8 | trimebutīns |

78-41-1 | triparanols |

7077-34-1 | trolnitrāts |

77-86-1 | trometamols |

41570-61-0 | tulobuterols |

15301-96-9 | tiromedāns |

83480-29-9 | vogliboze |

3572-52-9 | ksenisalāts |

81584-06-7 | ksibenolols |

19179-78-3 | ksipranolols |

1600-19-7 | ksiloksemīns |

68876-74-4 | zokainons |

15690-55-8 | zuklomifēns |

29222900 | 112891-97-1 | alentemols |

5585-64-8 | aminoksitrifēns |

493-75-4 | bialamikols |

64638-07-9 | brolamfetamīns |

53648-55-8 | dezocīns |

34368-04-2 | dobutamīns |

51-61-6 | dopamīns |

86197-47-9 | dopeksamīns |

103878-96-2 | fosopamīns |

18840-47-6 | gepefrīns |

1518-86-1 | hidroksiamfetamīns |

66195-31-1 | ibopamīns |

61661-06-1 | levdobutamīns |

39951-65-0 | lometralīns |

93-30-1 | metoksifenamīns |

17692-54-5 | mitoklomīns |

65415-42-1 | oksabreksīns |

1199-18-4 | oksidopamīns |

370-14-9 | foledrīns |

15599-45-8 | simetīns |

124937-51-5 | tolterodīns |

15686-23-4 | trimoksamīns |

3735-45-3 | vetrabutīns |

29223100 | 90-84-6 | amfepramons |

76-99-3 | metadons |

467-85-6 | normetadons |

29223900 | 34911-55-2 | amfebutamons |

34662-67-4 | kotriptilīns |

92629-87-3 | deksnafenodons |

53394-92-6 | drinidēns |

466-40-0 | izometadons |

6740-88-1 | ketamīns |

125-58-6 | levometadons |

15351-09-4 | metamfepramons |

92615-20-8 | nafenodons |

29224400 | 20380-58-9 | tilidīns |

29224995 | 89796-99-6 | aceklofenaks |

56-41-7 | alanīns |

60719-82-6 | alaproklāts |

39718-89-3 | alminoprofēns |

57574-09-1 | amineptīns |

60-32-2 | aminokapronskābe |

553-65-1 | amoksekaīns |

15250-13-2 | araprofēns |

56-84-8 | asparagīnskābe |

75219-46-4 | atrimustīns |

1134-47-0 | baklofēns |

94-09-7 | benzokaīns |

149-16-6 | butakaīns |

12111-24-9 | kalcija trinātrija pentetāts |

54-30-8 | kamilofīns |

55986-43-1 | cetabens |

34675-84-8 | cetraksāts |

305-03-3 | hlorambucils |

133-16-4 | hloroprokaīns |

4295-55-0 | klofenamskābe |

13930-34-2 | klormekaīns |

6582-31-6 | dapabutāns |

32447-90-8 | dekstilidīns |

15307-86-5 | diklofenaks |

36499-65-7 | dikobalta edetāts |

60-00-4 | etilēndiamīntetraetiķskābe (edetīnskābe) |

67037-37-0 | eflornitīns |

23049-93-6 | enfenamskābe |

30544-47-9 | etofenamāts |

7424-00-2 | fenklonīns |

530-78-9 | flufenamskābe |

60142-96-3 | gabapentīns |

96-83-3 | jopanskābe |

94-14-4 | izobutambēns |

73-32-5 | izoleicīns |

61-90-5 | leicīns |

92-23-9 | leicinokaīns |

136-44-7 | lisadimāts |

63329-53-3 | lobenzarīts |

644-62-2 | meklofenamskābe |

61-68-7 | mefenamskābe |

148-82-3 | melfalāns |

1088-80-8 | metamelfalāns |

70-26-8 | ornitīns |

21245-01-2 | padimāts |

67-43-6 | pentetskābe |

63-91-2 | fenilalanīns |

57775-28-7 | prefenamāts |

148553-50-8 | pregabalīns |

59-46-1 | prokaīns |

94-12-2 | risokaīns |

531-76-0 | sarkolizīns |

62-33-9 | nātrija kalcija edetāts |

15708-41-5 | nātrija feredetāts |

29098-15-5 | terofenamāts |

94-24-6 | tetrakaīns |

13710-19-5 | tolfenamīnskābe |

1197-18-8 | traneksāmskābe |

67330-25-0 | ufenamāts |

72-18-4 | valīns |

60643-86-9 | vigabatrīns |

59209-97-1 | zafuleptīns |

29225000 | 99-45-6 | adrenalons |

124478-60-0 | aglepristons |

78756-61-3 | alifedrīns |

50588-47-1 | amafolons |

119-29-9 | ambukaīns |

64862-96-0 | ametantrons |

51579-82-9 | amfenaks |

646-02-6 | aminoetilnitrāts |

128470-16-6 | arbutamīns |

3703-79-5 | bametāns |

3818-62-0 | betoksikaīns |

59170-23-9 | bevantolols |

30392-40-6 | bitolterols |

91714-94-2 | bromfenaks |

22103-14-6 | bufenjods |

447-41-6 | bufenīns |

2922-20-5 | butaksamīns |

66734-12-1 | butopamīns |

63269-31-8 | ciramadols |

109525-44-2 | kliropamīns |

18866-78-9 | kolterols |

829-74-3 | korbadrīns |

83200-09-3 | dembreksīns |

71771-90-9 | denopamīns |

3506-31-8 | deterenols |

5714-08-9 | detrotironīns |

407-41-0 | deksfosfoserīns |

90237-04-0 | deksekoverīns |

137-53-1 | dekstrotiroksīnnātrijs |

22950-29-4 | dimetofrīns |

497-75-6 | dioksetedrīns |

10329-60-9 | dioksifedrīns |

52365-63-6 | dipivefrīns |

54592-27-7 | divabuterols |

23651-95-8 | droksidopa |

67-42-5 | egtazskābe |

141993-70-6 | eldacimibs |

93047-39-3 | etanterols |

709-55-7 | etilefrīns |

85750-39-6 | etilefrīna pivalāts |

17365-01-4 | etiroksāts |

133-11-9 | fenamisāls |

13392-18-2 | fenoterols |

72973-11-6 | forfenimekss |

3215-70-1 | heksoprenalīns |

487-53-6 | hidroksiprokaīns |

490-98-2 | hidroksitetrakaīns |

53034-85-8 | ibuterols |

530-08-5 | izoetarīns |

7683-59-2 | izoprenalīns |

395-28-8 | izokssuprīns |

51-31-0 | levizoprenalīns |

59-92-7 | levodopa |

34391-04-3 | levosalbutamols |

97747-88-1 | lilopristons |

3625-06-7 | mebeverīns |

32359-34-5 | medifoksamīns |

134865-33-1 | meluadrīns |

89-57-6 | mesalazīns |

3571-71-9 | metaterols |

390-28-3 | metoksamīns |

555-30-6 | metildopa |

1212-03-9 | metiprenalīns |

672-87-7 | metirozīns |

62571-87-3 | minaksolons |

65271-80-9 | mitoksantrons |

93047-40-6 | naminterols |

60734-87-4 | nisbuterols |

15686-81-4 | norbudrīns |

536-21-0 | norfenefrīns |

96346-61-1 | onapristons |

586-06-1 | orciprenalīns |

32462-30-9 | oksfenicīns |

99-43-4 | oksibuprokaīns |

15687-41-9 | oksifedrīns |

59-42-7 | fenilefrīns |

67577-23-5 | pivenfrīns |

86-43-1 | propoksikaīns |

499-67-2 | proksimetakaīns |

620-30-4 | racemetirozīns |

97825-25-7 | raktopamīns |

92071-51-7 | rotraksāts |

58882-17-0 | roksadimāts |

18559-94-9 | salbutamols |

18910-65-1 | salmefamols |

89365-50-4 | salmeterols |

57558-44-8 | sekoverīns |

56-45-1 | serīns |

23031-25-6 | terbutalīns |

75626-99-2 | tobuterols |

27203-92-5 | tramadols |

60-18-4 | tirozīns |

93413-69-5 | venlafaksīns |

1174-11-4 | ksenazoskābe |

29231000 | 28319-77-9 | holīna alfoscerāts |

507-30-2 | holīna glikonāts |

2016-36-6 | holīna salicilāts |

1336-80-7 | feroholināts |

28038-04-2 | salkolekss |

29232000 | 63-89-8 | kolfoscerilpalmitāts |

29239000 | 60-31-1 | acetilholīna hlorīds |

55077-30-0 | aklatonija napadizilāts |

58158-77-3 | amantānija bromīds |

306-53-6 | azametonija bromīds |

121-54-0 | benzetonija hlorīds |

139-07-1 | benzododecīnija hlorīds |

19379-90-9 | benzoksonija hlorīds |

3818-50-6 | befēnija hidroksinaftoāts |

15585-70-3 | bibenzonija bromīds |

61-75-6 | bretilija tozilāts |

51-83-2 | karbahols |

461-06-3 | karnitīns |

13254-33-6 | karpronija hlorīds |

122-18-9 | cetalkonija hlorīds |

58703-78-9 | ceteksonija hlorīds |

57-09-0 | cetrimonija bromīds |

7168-18-5 | hlorfenoktija amsonāts |

29546-59-6 | ciklonija bromīds |

68379-03-3 | klofilija fosfāts |

2218-68-0 | kloralbetaīns |

541-22-0 | dekametonija bromīds |

2401-56-1 | deditonija bromīds |

2001-81-2 | diponija bromīds |

15687-13-5 | dodeklonija bromīds |

538-71-6 | domifēna bromīds |

70641-51-9 | edelfozīns |

116-38-1 | edrofonija hlorīds |

3614-30-0 | emepronija bromīds |

30716-01-9 | emilija tozilāts |

65-29-2 | gallamīna trietjodīds |

7008-13-1 | halopenija hlorīds |

317-52-2 | heksafluronija bromīds |

55-97-0 | heksametonija bromīds |

19486-61-4 | lauralkonija hlorīds |

1794-75-8 | laurcetija bromīds |

541-15-1 | levokarnitīns |

7681-78-9 | mebezonija jodīds |

3006-10-8 | mecetronija etilsulfāts |

4858-60-0 | mefenidramija metilsulfāts |

62-51-1 | metaholīna hlorīds |

3166-62-9 | metilbenaktizīna bromīds |

25155-18-4 | metilbenzetonija hlorīds |

2424-71-7 | metocinija jodīds |

58066-85-6 | miltefozīns |

139-08-2 | miristalkonija hlorīds |

7009-91-8 | nitriholīna perhlorāts |

15687-40-8 | oktafonija hlorīds |

7002-65-5 | oksibetaīns |

7174-23-4 | oksidipentonija hlorīds |

50-10-2 | oksifenona bromīds |

17088-72-1 | penoktonija bromīds |

541-20-8 | pentametonija bromīds |

42879-47-0 | pranolija hlorīds |

3690-61-7 | prodekonija bromīds |

123-47-7 | prolonija jodīds |

77257-42-2 | stilonija jodīds |

71-27-2 | suksametonija hlorīds |

54063-57-9 | suksetonija hlorīds |

1119-97-7 | tetradonija bromīds |

71-91-0 | tetrilamonija bromīds |

552-92-1 | tolokonijmetilsulfāts |

79-90-3 | triklobizonija hlorīds |

125-99-5 | tridiheksetiljodīds |

391-70-8 | troksonija tozilāts |

4304-01-2 | truksikūrija jodīds |

29241100 | 57-53-4 | meprobamāts |

29241900 | 77337-76-9 | akamprosāts |

77-66-7 | acekarbromāls |

2490-97-3 | aceglutamīds |

131-48-6 | aceneiramskābe |

99-15-0 | acetilleicīns |

57-08-9 | aceksamskābe |

1675-66-7 | adelmidrols |

39825-23-5 | bisorciks |

4213-51-8 | bromakrilīds |

496-67-3 | bromizovāls |

32838-26-9 | butoktamīds |

128326-81-8 | kaldiamīds |

5579-13-5 | kapurīds |

541-79-7 | karboklorāls |

77-65-6 | karbromāls |

78-44-4 | karizoprodols |

154-93-8 | karmustīns |

35301-24-7 | cedefingols |

633-47-6 | kropropamīds |

6168-76-9 | krotetamīds |

3342-61-8 | deanola aceglumāts |

116-52-9 | dikloralurīnviela |

95-04-5 | ektilurīnviela |

60784-46-5 | elmustīns |

78-28-4 | emilkamāts |

56488-60-9 | glutaurīns |

306-41-2 | hekskarbaholīna bromīds |

18679-90-8 | hopatēnskābe |

466-14-8 | ibrotamīds |

3106-85-2 | izospaglumskābe |

56-85-9 | levoglutamīds |

64-55-1 | mebutamāts |

1954-79-6 | mekloralurīnviela |

76990-56-2 | milacemīds |

73105-03-0 | neptamustīns |

25269-04-9 | nizobamāts |

146919-78-0 | opratonija jodīds |

544-31-0 | palmidrols |

32954-43-1 | pendekamaīns |

5667-70-9 | pentabamāts |

26305-03-3 | pepstatīns |

78512-63-7 | pimelautīds |

69542-93-4 | pivagabīns |

138531-07-4 | sinapultīds |

4910-46-7 | spaglumskābe |

78088-46-7 | tabuautīds |

62304-98-7 | timalfazīns |

132787-19-0 | tradekamīds |

4268-36-4 | tibamāts |

51-79-6 | uretāns |

512-48-1 | valdetamīds |

52061-73-1 | valdipromīds |

4171-13-5 | valnoktamīds |

2430-27-5 | valpromīds |

129009-83-2 | versetamīds |

29242190 | 34866-47-2 | karbuterols |

56980-93-9 | celiprolols |

51213-99-1 | klanfenūrs |

159910-86-8 | droksinavīrs |

87721-62-8 | flestolols |

369-77-7 | halokarbāns |

13010-47-4 | lomustīns |

71475-35-9 | lozilurīnviela |

103055-07-8 | lufenurons |

75949-61-0 | pafenolols |

74738-24-2 | rekainams |

13909-09-6 | semustīns |

57460-41-0 | talinolols |

101-20-2 | triklokarbāns |

29242400 | 126-52-3 | etinamāts |

29242910 | 137-58-6 | lidokaīns |

29242995 | 37517-30-9 | acebutolols |

32795-44-1 | acekainīds |

556-08-1 | acedobens |

118-57-0 | acetaminosalols |

18699-02-0 | aktarīts |

54785-02-3 | adameksīns |

606-17-7 | adipjodons |

2901-75-9 | afalanīns |

138112-76-2 | agomelatīns |

3011-89-0 | aklomīds |

26750-81-2 | alibendols |

5486-77-1 | aloklamīds |

88321-09-9 | aloksistatīns |

115-79-7 | ambenonija hlorīds |

519-88-0 | ambucetamīds |

787-93-9 | ameltolīds |

5591-49-1 | anilamāts |

87071-16-7 | arklofenīns |

22839-47-0 | aspartams |

29122-68-7 | atenolols |

16231-75-7 | atolīds |

65617-86-9 | avizafons |

81732-65-2 | bambuterols |

102670-46-2 | batanoprīds |

501-68-8 | beklamīds |

5003-48-5 | benorilāts |

15686-76-7 | bensalāns |

37106-97-1 | bentiromīds |

148-07-2 | benzmalecēns |

3440-28-6 | betamiprons |

41859-67-0 | bezafibrāts |

70976-76-0 | bifepramīds |

67579-24-2 | bromadolīns |

332-69-4 | bromamīds |

4093-35-0 | bromoprīds |

41113-86-4 | bromoksanīds |

40912-73-0 | brosotamīds |

54340-61-3 | brovaneksīns |

86216-41-3 | broksitalamskābe |

1083-57-4 | bucetīns |

575-74-6 | buklosamīds |

32421-46-8 | bunaftīns |

1233-53-0 | bunamjodils |

4663-83-6 | buramāts |

3785-21-5 | butanilikaīns |

66292-52-2 | butilfenīns |

528-96-1 | kalcija benzamidosalicilāts |

123122-55-4 | kandoksatrils |

123122-54-3 | kandoksatrilāts |

21434-91-3 | kapobenskābe |

63-25-2 | karbarils |

5749-67-7 | karbasalātkalcijs |

15687-16-8 | karbifēns |

1042-42-8 | karkainija hlorīds |

3567-38-2 | karfimāts |

98815-38-4 | kasokefamīds |

34919-98-7 | cetamolols |

735-52-4 | cetofenikols |

97-27-8 | hlorbetamīds |

64379-93-7 | cinflumīds |

58473-74-8 | cinromīds |

5588-21-6 | cintramīds |

75616-03-4 | ciprazafons |

10423-37-7 | citenamīds |

6170-69-0 | klamidoksiskābe |

30544-61-7 | klanobutīns |

3576-64-5 | klefamīds |

3207-50-9 | klinolamīds |

14437-41-3 | klioksanīds |

18966-32-0 | klokanfamīds |

5626-25-5 | klodakaīns |

1223-36-5 | klofeksamīds |

26717-47-5 | klofibrīds |

14261-75-7 | kloforekss |

15301-50-5 | kloponons |

15687-05-5 | kloracetadols |

65569-29-1 | kloksaceprīds |

30531-86-3 | kolfenamāts |

14008-60-7 | krezotamīds |

483-63-6 | krotamitons |

5779-54-4 | ciklarbamāts |

7199-29-3 | ciheptamīds |

14817-09-5 | decimemīds |

891-60-1 | deklopramīds |

83435-66-9 | delaprils |

56-94-0 | demekarija bromīds |

3734-33-6 | denatonija benzoāts |

119817-90-2 | deksloksiglumīds |

2623-33-8 | diacetamāts |

28197-69-5 | diacetolols |

36141-82-9 | diamfenetīds |

552-25-0 | diampromīds |

87-12-7 | dibromsalāns |

24353-45-5 | dibusadols |

15585-88-3 | dikarfēns |

17243-49-1 | diklometīds |

134-62-3 | dietiltoluamīds |

75659-07-3 | dilevalols |

579-38-4 | diloksanīds |

60-46-8 | dimevamīds |

58338-59-3 | dinalīns |

71119-12-5 | dinazafons |

148-01-6 | dinitolmīds |

101-71-3 | difenāns |

65717-97-7 | dizofenīns |

54063-35-3 | dofamija hlorīds |

39907-68-1 | dopamantīns |

75616-02-3 | dulozafons |

104775-36-2 | ekabapīds |

71027-13-9 | eklanamīns |

15687-14-6 | embutramīds |

2521-01-9 | enciprāts |

4582-18-7 | endomīds |

10087-89-5 | enpromāts |

304-84-7 | etamivāns |

62992-61-4 | etersalāts |

938-73-8 | etenzamīds |

5714-09-0 | etilkartrizoāts |

36637-18-0 | etidokaīns |

63245-28-3 | etifenīns |

25287-60-9 | etofamīds |

15302-15-5 | etosalamīds |

53370-90-4 | eksalamīds |

25451-15-4 | felbamāts |

4665-04-7 | fenacetinols |

306-20-7 | fenaklons |

27736-80-7 | fenaftskābe |

4551-59-1 | fenalamīds |

54063-40-0 | fenoksedils |

65646-68-6 | fenretinīds |

5107-49-3 | flualamīds |

847-20-1 | flubanilāts |

40256-99-3 | flucetorekss |

30533-89-2 | flurantels |

4776-06-1 | flusalāns |

13311-84-7 | flutamīds |

15302-18-8 | formetorekss |

73573-87-2 | formoterols |

19368-18-4 | ftaksilīds |

106719-74-8 | galtifenīns |

26718-25-2 | halofenāts |

358-52-1 | heksapropimāts |

6961-46-2 | idrocilamīds |

74517-78-5 | indekainīds |

3115-05-7 | jobenzamskābe |

136949-58-1 | jobitridols |

10397-75-8 | jokarmskābe |

16034-77-8 | jocetamskābe |

440-58-4 | jodamīds |

81045-33-2 | jodecimols |

92339-11-2 | jodiksanols |

31127-82-9 | jodoksamskābe |

141660-63-1 | jofratols |

49755-67-1 | joglicīnskābe |

63941-73-1 | joglikols |

63941-74-2 | joglikomīds |

56562-79-9 | joglunīds |

2618-25-9 | joglikamskābe |

66108-95-0 | joheksols |

22730-86-5 | joliksānskābe |

25827-76-3 | jomeglamskābe |

78649-41-9 | jomeprols |

62883-00-5 | jopamidols |

89797-00-2 | jopentols |

1456-52-6 | joprocemskābe |

73334-07-3 | jopromīds |

37723-78-7 | jopronskābe |

97702-82-4 | josarkols |

5591-33-3 | josefamskābe |

51876-99-4 | joserskābe |

79211-10-2 | josimīds |

37863-70-0 | josumetskābe |

2276-90-6 | jotalamskābe |

60019-19-4 | jotetrskābe |

26887-04-7 | jotranskābe |

79211-34-0 | jotrizīds |

16024-67-2 | jotrizoskābe |

79770-24-4 | jotrolāns |

51022-74-3 | jotroksiskābe |

87771-40-2 | joversols |

96191-65-0 | joksabrolskābe |

59017-64-0 | joksaglskābe |

107793-72-6 | joksilāns |

28179-44-4 | joksitalamskābe |

19863-06-0 | joksotrizoskābe |

31598-07-9 | jozomskābe |

71-81-8 | izopropamīda jodīds |

122898-67-3 | itoprīds |

36894-69-6 | labetalols |

175385-62-3 | lasinavīrs |

59160-29-1 | lidofenīns |

24353-88-6 | lorbamāts |

97964-56-2 | lorglumīds |

59179-95-2 | lorzafons |

147362-57-0 | lovirīds |

107097-80-3 | loksiglumīds |

82821-47-4 | mabuprofēns |

78266-06-5 | mebrofenīns |

1227-61-8 | mefeksamīds |

54870-28-9 | meglitinīds |

14417-88-0 | melinamīds |

2577-72-2 | metabromsalāns |

621-42-1 | metacetamols |

100-95-8 | metalkonija hlorīds |

532-03-6 | metokarbamols |

364-62-5 | metoklopramīds |

42794-76-3 | midodrīns |

92623-85-3 | milnaciprāns |

29619-86-1 | moktamīds |

56281-36-8 | motretinīds |

1505-95-9 | naftipramīds |

105816-04-4 | nateglinīds |

114-80-7 | neostigmīna bromīds |

78281-72-8 | nepafenaks |

50-65-7 | niklozamīds |

2444-46-4 | nonivamīds |

13912-77-1 | oktakaīns |

58493-49-5 | olvanīls |

526-18-1 | osalmīds |

26095-59-0 | otilonija bromīds |

70009-66-4 | oksalinasts |

126-93-2 | oksanamīds |

70541-17-2 | oksazafons |

126-27-2 | oksetakaīns |

29541-85-3 | oksitriptilīns |

2277-92-1 | oksiklozanīds |

50-19-1 | oksifenamāts |

59110-35-9 | pamatolols |

1693-37-4 | parapropamols |

30653-83-9 | parsalmīds |

5579-05-5 | paksamāts |

5579-06-6 | pentalamīds |

172820-23-4 | peksiganāns |

63-98-9 | fenacemīds |

62-44-2 | fenacetīns |

90-49-3 | feneturīds |

673-31-4 | fenprobamāts |

6673-35-4 | praktolols |

721-50-6 | prilokaīns |

51-06-9 | prokaīnamīds |

13931-64-1 | procimāts |

62666-20-0 | progabīds |

6620-60-6 | proglumīds |

66532-85-2 | propacetamols |

1421-14-3 | propanidīds |

730-07-4 | propetamīds |

5579-08-8 | propildocetrizoāts |

17692-45-4 | kvatakaīns |

22662-39-1 | rafoksanīds |

128298-28-2 | remacemīds |

20788-07-2 | resorantels |

150812-12-7 | retigabīns |

123441-03-2 | rivastigmīns |

90895-85-5 | ronaktolols |

487-48-9 | salacetamīds |

36093-47-7 | salantels |

46803-81-0 | saletamīds |

587-49-5 | salfluverīns |

65-45-2 | salicilamīds |

6376-26-7 | salverīns |

57227-17-5 | sevopramīds |

129-63-5 | nātrija acetrizoāts |

737-31-5 | nātrija amidotrizoāts |

129-57-7 | nātrija diprotrizoāts |

7225-61-8 | nātrija metrizoāts |

7246-21-1 | nātrija tiropanoāts |

94-35-9 | stiramāts |

129-46-4 | suramīnnātrijs |

94497-51-5 | tamibarotēns |

5560-78-1 | teklozāns |

51012-32-9 | tiaprīds |

55837-29-1 | tiropramīds |

41708-72-9 | tokainīds |

38103-61-6 | tolamolols |

3686-58-6 | tolikaīns |

97964-54-0 | tomoglumīds |

53902-12-8 | tranilasts |

87-10-5 | tribromsalāns |

6340-87-0 | triklacetamols |

76812-98-1 | trigevolols |

616-68-2 | trimekaīns |

138-56-7 | trimetobenzamīds |

53783-83-8 | tromantadīns |

38647-79-9 | urefibrāts |

29251200 | 77-21-4 | glutetimīds |

29251995 | 2897-83-8 | alonimīds |

51411-04-2 | alrestatīns |

125-84-8 | aminoglutetimīds |

69408-81-7 | amonafīds |

1673-06-9 | amfotalīds |

64-65-3 | bemegrīds |

144849-63-8 | bisnafīds |

22855-57-8 | brosuksimīds |

15518-76-0 | ciproksimīds |

162706-37-8 | elinafīds |

77-67-8 | etosuksimīds |

60-45-7 | fenimīds |

77-41-8 | mesuksimīds |

129688-50-2 | minalrestats |

10403-51-7 | mitindomīds |

54824-17-8 | mitonafīds |

6319-06-8 | noreksimīds |

1156-05-4 | fenglutarimīds |

86-34-0 | fensuksimīds |

14166-26-8 | taglutimīds |

21925-88-2 | tesikams |

35423-09-7 | tesimīds |

7696-12-0 | tetrametrīns |

50-35-1 | talidomīds |

29252000 | 22573-93-9 | aleksidīns |

5581-35-1 | amfeklorāls |

3459-96-9 | amikarbalīds |

49745-00-8 | amidantels |

33089-61-1 | amitrazs |

137159-92-3 | aptiganels |

74-79-3 | arginīns |

81907-78-0 | batebulasts |

78718-52-2 | beneksāts |

55-73-2 | betanidīns |

85125-49-1 | biklodils |

692-13-7 | buformīns |

3748-77-4 | bunamidīns |

59721-28-7 | kamostats |

22790-84-7 | karbantels |

55-56-1 | hlorheksidīns |

537-21-3 | hlorproguanils |

6903-79-3 | kreatinolfosfāts |

496-00-4 | dibrompropamidīns |

45086-03-1 | etoformīns |

80018-06-0 | fengabīns |

15339-50-1 | ferrotrenīns |

39492-01-8 | gabeksāts |

55926-23-3 | guanklofīms |

29110-47-2 | guanfacīns |

3658-25-1 | guanoktīns |

13050-83-4 | guanoksifēns |

104317-84-2 | gusperimuss |

3811-75-4 | heksamidīns |

495-99-8 | hidroksistilbamidīns |

135-43-3 | lauroguadīns |

66871-56-5 | lidamidīns |

46464-11-3 | meobentīns |

657-24-9 | metformīns |

459-86-9 | mitoguazons |

146978-48-5 | moksuubants |

81525-10-2 | nafamostats |

76631-45-3 | napaktadīns |

886-08-8 | norletimols |

5879-67-4 | oletimols |

100-33-4 | pentamidīns |

101-93-9 | fenakaīns |

114-86-3 | fenformīns |

500-92-5 | proguanils |

104-32-5 | propamidīns |

1729-61-9 | renitolīns |

1221-56-3 | nātrija jopodāts |

140-59-0 | stilbamidīna izetionāts |

17035-90-4 | targinīns |

85465-82-3 | timotrināns |

4210-97-3 | tiformīns |

86914-11-6 | tolgabīds |

160677-67-8 | tresperimuss |

149820-74-6 | ksemilofibāns |

6443-40-9 | ksilamidīntozilāts |

29263000 | 15686-61-0 | fenproporekss |

29269095 | 123548-56-1 | akreozasts |

65899-72-1 | alozafons |

17590-01-1 | amfetaminils |

83200-10-6 | anipamils |

137109-71-8 | balazipons |

1069-55-2 | bukrilāts |

34915-68-9 | bunitrolols |

54239-37-1 | cimaterols |

21702-93-2 | kloguanamils |

57808-65-8 | klozantels |

85247-76-3 | dagapamils |

92302-55-1 | devapamils |

38321-02-7 | deksverapamils |

78370-13-5 | emopamils |

6606-65-1 | enbukrilāts |

130929-57-6 | entakapons |

86880-51-5 | epanolols |

15599-27-6 | etaminils |

5232-99-5 | etokrilēns |

23023-91-8 | flukrilāts |

16662-47-8 | gallopamils |

1113-10-6 | guancidīns |

77-51-0 | izoaminils |

147076-36-6 | laflunimuss |

101238-51-1 | levemopamils |

53882-12-5 | lodoksamīds |

137-05-3 | mekrilāts |

136033-49-3 | neksopamils |

1689-89-0 | nitroksinils |

6701-17-3 | okrilāts |

6197-30-4 | oktokrilēns |

65655-59-6 | pakrinolols |

58503-83-6 | penirolols |

85247-77-4 | ronipamils |

111753-73-2 | satigrels |

52-53-9 | verapamils |

29270000 | 80573-04-2 | balsalazīds |

502-98-7 | hlorazodīns |

536-71-0 | diminazēns |

94-10-0 | etoksazēns |

80573-03-1 | ipsalazīds |

29280090 | 546-88-3 | acetohidroksamīnskābe |

5854-93-3 | alanozīns |

34297-34-2 | anidoksīms |

15256-58-3 | beloksamīds |

7654-03-7 | benmoksīns |

322-35-0 | benserazīds |

38274-54-3 | benurestats |

4267-81-6 | bolazīns |

555-65-7 | brokrezīns |

2438-72-4 | bufeksamaks |

3583-64-0 | bumadizons |

53078-44-7 | kaproksamīns |

81424-67-1 | karacemīds |

3240-20-8 | karbenzīds |

28860-95-9 | karbidopa |

25394-78-9 | cetoksīms |

3788-16-7 | cimemoksīns |

54739-19-4 | klovoksamīns |

58832-68-1 | kloksimāts |

140-87-4 | ciacetacīds |

70-51-9 | deferoksamīns |

24701-51-7 | demeksiptilīns |

511-41-1 | difoksazīds |

85750-38-5 | erokainīds |

105613-48-7 | eksametazīms |

90581-63-8 | falintolols |

141579-54-6 | fenleitons |

3818-37-9 | fenoksipropazīns |

141184-34-1 | filaminasts |

54739-18-3 | fluvoksamīns |

5051-62-7 | guanabenzs |

5001-32-1 | guanoklors |

7473-70-3 | guanoksabenzs |

127-07-1 | hidroksikarbamīds |

53648-05-8 | ibuproksams |

127420-24-0 | idraprils |

3544-35-2 | iproklozīds |

60070-14-6 | mariptilīns |

65-64-5 | mebanazīns |

54063-51-3 | nadoksolols |

46263-35-8 | nafomīns |

15687-37-3 | naftazons |

57925-64-1 | naprodoksīms |

3362-45-6 | noksiptilīns |

4684-87-1 | oktamoksīns |

51-71-8 | fenelzīns |

103-03-7 | fenikarbazīds |

55-52-7 | feniprazīns |

14816-18-3 | foksīms |

671-16-9 | prokarbazīns |

25875-51-8 | robenidīns |

20228-27-7 | ruvazons |

5579-27-1 | simtrazēns |

78372-27-7 | stirokainīds |

95268-62-5 | upenazīms |

56187-89-4 | ksimoprofēns |

29299000 | 4317-14-0 | amitriptilīnoksīds |

15350-99-9 | amoksidramīna kamsilāts |

52658-53-4 | benfosformīns |

52758-02-8 | benzaprinoksīds |

97642-74-5 | klomifenoksīds |

299-86-5 | krufomāts |

3733-81-1 | defosfamīds |

70788-28-2 | flurofamīds |

1491-41-4 | naftalofoss |

4075-88-1 | oksifentorekss |

139-05-9 | nātrija ciklamāts |

70788-29-3 | tolfamīds |

29302000 | 148-18-5 | ditiokarbnātrijs |

3735-90-8 | fenkarbamīds |

50838-36-3 | tolciklāts |

27877-51-6 | tolindāts |

29303000 | 97-77-8 | disulfirāms |

95-05-6 | sulfirāms |

137-26-8 | tirams |

29304010 | 63-68-3 | metionīns |

29309013 | 52-90-4 | cisteīns |

29309016 | 616-91-1 | acetilcisteīns |

42293-72-1 | bencisteīns |

65002-17-7 | bucilamīns |

638-23-3 | karbocisteīns |

82009-34-5 | cilastatīns |

89163-44-0 | cinaproksēns |

86042-50-4 | cistineksīns |

18725-37-6 | dacisteīns |

13189-98-5 | fudosteīns |

2485-62-3 | mecisteīns |

52-67-5 | penicilamīns |

5287-46-7 | prenisteīns |

89767-59-9 | salmisterns |

87573-01-1 | salnacedīns |

29309070 | 77-46-3 | acedapsons |

127-60-6 | acediasulfonnātrijs |

63547-13-7 | adrafinils |

144-75-2 | aldesulfonnātrijs |

5965-40-2 | alokupreīdnātrijs |

109-57-9 | aliltiourīnviela |

123955-10-2 | almokalants |

85754-59-2 | ambamustīns |

539-21-9 | ambazons |

3569-77-5 | amidapsons |

20537-88-6 | amifostīns |

26328-53-0 | amoskanāts |

305-97-5 | antiolimīns |

106854-46-0 | argimesna |

103725-47-9 | betiatīds |

90357-06-5 | bikalutamīds |

79467-22-4 | bipenamols |

97-18-7 | bitionols |

844-26-8 | bitionoloksīds |

4044-65-9 | bitoskanāts |

23233-88-7 | brotianīds |

108-02-1 | kaptamīns |

486-17-9 | kaptodiams |

786-19-6 | karbofenotions |

159138-80-4 | kariporīds |

473-32-5 | haulmosulfons |

1166-34-3 | cinanserīns |

87556-66-9 | klotikazons |

4938-00-5 | danosteīns |

80-08-0 | dapsons |

112573-72-5 | deksekadotrils |

5964-62-5 | diatimosulfons |

59-52-9 | dimerkaprols |

16208-51-8 | dimesna |

67-68-5 | dimetilsulfoksīds |

5835-72-3 | diprofēns |

82599-22-2 | ditiomustīns |

584-69-0 | ditofāls |

502-55-6 | diksantogēns |

74639-40-0 | dokarpamīns |

112573-73-6 | ekadotrils |

513-10-0 | ekotiopāta jodīds |

87719-32-2 | etarotēns |

1234-30-6 | etokarlīds |

58306-30-2 | febantels |

97-24-5 | fentiklors |

113593-34-3 | flosatidils |

2924-67-6 | fluorezons |

90566-53-3 | flutikazons |

2507-91-7 | gloksazons |

554-18-7 | glikosulfons |

3569-59-3 | heksazonija jodīds |

83519-04-4 | ilmofozīns |

66608-32-0 | imkarbofoss |

23205-04-1 | josulamīds |

71767-13-0 | jotasuls |

88041-40-1 | lemidosuls |

127304-28-3 | linarotēns |

790-69-2 | loflukarbāns |

60-23-1 | merkaptamīns |

20223-84-1 | merkaptomerīns |

66516-09-4 | mertiatīds |

19767-45-4 | mesna |

926-93-2 | metaliburs |

66960-34-7 | metkefamīds |

68693-11-8 | modafinils |

122575-28-4 | naglivāns |

88255-01-0 | netobimīns |

19881-18-6 | nitroskanāts |

15599-39-0 | noksitiolīns |

35727-72-1 | ontianils |

137109-78-5 | orazipons |

27450-21-1 | osmadizons |

27025-41-8 | oksiglutations |

3569-58-2 | oksizonija jodīds |

114568-26-2 | patamostats |

81045-50-3 | pivoprils |

107023-41-6 | pobilukasts |

23288-49-5 | probukols |

81110-73-8 | racekadotrils |

34914-39-1 | ritiometāns |

54657-98-6 | serfibrāts |

6385-58-6 | nātrija bitionolāts |

5964-24-9 | nātrija timerfonāts |

133-65-3 | solasulfons |

121-55-1 | subatizons |

304-55-2 | sukcimers |

5934-14-5 | sukcisulfons |

66264-77-5 | sulfinalols |

42461-79-0 | sulfonterols |

38194-50-2 | sulindaks |

54063-56-8 | suloktidils |

25827-12-7 | suloksifēns |

69217-67-0 | sumacetamols |

105687-93-2 | sumarotēns |

94055-76-2 | suplatasttozilāts |

85053-46-9 | surikainīds |

3383-96-8 | temefoss |

14433-82-0 | tiacetarsamīdnātrijs |

500-89-0 | tiambutozīns |

104-06-3 | tioacetazons |

54-64-8 | tiomersāls |

6964-20-1 | tiadenols |

55837-28-0 | tiafibrāts |

10433-71-3 | tiametonija jodīds |

129731-11-9 | tibeglisēns |

13402-51-2 | tibenzāts |

82-99-5 | tifenamils |

53993-67-2 | tiflorekss |

89987-06-4 | tiludronskābe |

910-86-1 | tiokarlīds |

10489-23-3 | tioktilāts |

1953-02-2 | tiopronīns |

39516-21-7 | tiopropamīns |

15686-78-9 | tiosalāns |

26481-51-6 | tiprenolols |

70895-45-3 | tipropidils |

38452-29-8 | tolmesoksīds |

2398-96-1 | tolnaftāts |

82964-04-3 | tolrestats |

7009-79-2 | ksentiorāts |

22012-72-2 | zilantels |

29310095 | 97-44-9 | acetarsols |

60668-24-8 | alafosfalīns |

66376-36-1 | alendronskābe |

98-50-0 | arsanilskābe |

103486-79-9 | belfosdils |

17316-67-5 | butafosfāns |

51395-42-7 | butedronskābe |

126-22-7 | butonāts |

121-59-5 | karbarsons |

62-37-3 | hlormerodrīns |

10596-23-3 | klodronskābe |

455-83-4 | dihlorfenarsīns |

65606-61-3 | diciferrons |

3639-19-8 | difetarsons |

68959-20-6 | disikvonija hlorīds |

2809-21-4 | etidronskābe |

73514-87-1 | fosarilāts |

63585-09-1 | foskarnetnātrijs |

2398-95-0 | foskolskābe |

16543-10-5 | fosenazīds |

54870-27-8 | fosfonetnātrijs |

13237-70-2 | fosmenskābe |

92118-27-9 | fotemustīns |

116-49-4 | glikobiarsols |

14235-86-0 | hidrargafēns |

114084-78-5 | ibandronskābe |

124351-85-5 | inkadronskābe |

1984-15-2 | medronskābe |

525-30-4 | merkuderamīds |

498-73-7 | merkurobutols |

492-18-2 | mersalils |

52-68-6 | metrifonāts |

76541-72-5 | mifobāts |

457-60-3 | neoarsfenamīns |

79778-41-9 | neridronskābe |

98-72-6 | nitarsons |

63132-39-8 | olpadronskābe |

15468-10-7 | oksidronskābe |

306-12-7 | oksofenarsīns |

40391-99-9 | pamidronskābe |

535-51-3 | fenarsonsulfoksilāts |

8017-88-7 | fenildzīvsudraba borāts |

0-00-0 | propagermānijs |

33204-76-1 | kvadrosilāns |

0-00-0 | repagermānijs |

121-19-7 | roksarsons |

51321-79-0 | sparfosskābe |

5959-10-4 | stibosamīns |

618-82-6 | sulfarsfenamīns |

75018-71-2 | tauroselholskābe |

127502-06-1 | tetrofosmīns |

2430-46-8 | tolboksāns |

57808-64-7 | toldimfoss |

19028-28-5 | toljodija hlorīds |

554-72-3 | triparsamīds |

132236-18-1 | zifrosilons |

29321900 | 72420-38-3 | acifrāns |

75748-50-4 | ankarolols |

28434-01-7 | bioresmetrīns |

53684-49-4 | bufetolols |

64743-08-4 | diklofurims |

735-64-8 | fenamifurils |

3690-58-2 | fubrogonija jodīds |

3776-93-0 | furfenorekss |

4662-17-3 | furidarons |

142996-66-5 | furomīns |

549-40-6 | furostubestrols |

15686-77-8 | fursalāns |

541-64-0 | furtretonija jodīds |

31329-57-4 | naftidrofurils |

405-22-1 | nidroksizons |

3270-71-1 | nifuraldezons |

19561-70-7 | nifuratrons |

5580-25-6 | nifuretazons |

5579-95-3 | nifurmerons |

965-52-6 | nifuroksazīds |

6236-05-1 | nifuroksīms |

5579-89-5 | nifursemizons |

16915-70-1 | nifursols |

67-28-7 | nihidrazons |

84845-75-0 | niperotidīns |

64743-09-5 | nitrafudams |

59-87-0 | nitrofurals |

60653-25-0 | orpanoksīns |

66357-35-5 | ranitidīns |

6673-97-8 | spiroksazons |

93064-63-2 | venritidīns |

3563-92-6 | zilofuramīns |

29322910 | 77-09-8 | fenolftaleīns |

29322980 | 642-83-1 | aceglatons |

152-72-7 | acenokumarols |

67696-82-6 | akrihelīns |

65776-67-2 | afurolols |

76-65-3 | amolanons |

3447-95-8 | benfurodilhemisukcināts |

58409-59-9 | bukumolols |

465-39-4 | bufogenīns |

804-10-4 | karbokromēns |

35838-63-2 | klokumarols |

60986-89-2 | klofuraks |

68206-94-0 | klorikromēns |

56-72-4 | kumafoss |

4366-18-1 | kumetarols |

132100-55-1 | dalvastatīns |

1233-70-1 | diarbarons |

66-76-2 | dikumarols |

476-66-4 | elagskābe |

2908-75-0 | eskulamīns |

91406-11-0 | ezuprons |

548-00-5 | etilbiskumacetāts |

87810-56-8 | fostriecīns |

67268-43-3 | giparmēns |

32449-92-6 | glikurolaktons |

321-55-1 | haloksons |

90-33-5 | himekromons |

81478-25-3 | lomevaktons |

112856-44-7 | losigamons |

75330-75-5 | lovastatīns |

52814-39-8 | meteskuletols |

73573-88-3 | mevastatīns |

75992-53-9 | moksadolēns |

113507-06-5 | moksidektīns |

96829-58-2 | orlistats |

15301-80-1 | oksamarīns |

435-97-2 | fenprokumons |

57-57-8 | propiolaktons |

79902-63-9 | simvastatīns |

52-01-7 | spironolaktons |

29334-07-4 | sulmarīns |

42422-68-4 | taleranols |

66898-60-0 | talosalāts |

75139-06-9 | tetronazīns |

3902-71-4 | trioksisalēns |

3258-51-3 | valofāns |

477-32-7 | visnadīns |

81-81-2 | varfarīns |

15301-97-0 | ksilokumarols |

26538-44-3 | zeranols |

29329950 | 114977-28-5 | docetaksels |

33069-62-4 | paklitaksels |

29329970 | 56180-94-0 | akarboze |

25161-41-5 | acevaltrāts |

61136-12-7 | almurtīds |

123072-45-7 | aprosulātnātrijs |

71963-77-4 | artemeters |

88495-63-0 | artesunāts |

85443-48-7 | bencianols |

58546-54-6 | bezigomsīns |

55102-44-8 | bofumustīns |

12569-38-9 | kalcija glubionāts |

34753-46-3 | ciheptolāns |

18296-45-2 | didrovaltrāts |

3567-40-6 | dioksamāts |

18467-77-1 | diprogulskābe |

61869-07-6 | domjodols |

122312-55-4 | dosmalfāts |

98383-18-7 | ekomustīns |

90733-40-7 | edifolons |

135038-57-2 | fazidotrils |

29041-71-2 | dzelzs fruktoze |

105618-02-8 | galamustīns |

3416-24-8 | glikozamīns |

61914-43-0 | glikuronamīds |

40580-59-4 | guanadrels |

451-77-4 | homarilamīns |

116818-99-6 | izalsteīns |

56290-94-9 | medroksalols |

31112-62-6 | metrizamīds |

1508-45-8 | mitopodozīds |

74817-61-1 | murabutīds |

53983-00-9 | nibroksāns |

22693-65-8 | olmidīns |

541-66-2 | oksapropānija jodīds |

5684-90-2 | pentrihlorāls |

53341-49-4 | ponfibrāts |

470-43-9 | promoksolāns |

136-70-9 | protokilols |

58994-96-0 | ranimustīns |

78113-36-7 | romurtīds |

47254-05-7 | spiroksepīns |

1344-34-9 | stibamīnglikozīds |

49763-96-4 | stiripentols |

66112-59-2 | temurtīds |

51497-09-7 | tenamfetamīns |

97240-79-4 | topiramāts |

30910-27-1 | treloksināts |

29329985 | 96566-25-5 | ablukasts |

2455-84-7 | ambenoksāns |

58805-38-2 | ambikromils |

4439-67-2 | amikhelīns |

1951-25-3 | amjodarons |

79130-64-6 | ansoksetīns |

123407-36-3 | arteflēns |

63968-64-9 | artemisinīns |

39552-01-7 | befunolols |

81703-42-6 | bendakalols |

1477-19-6 | benzarons |

3562-84-3 | benzbromarons |

68-90-6 | benzjodarons |

13157-90-9 | benzkvercīns |

72619-34-2 | bermoprofēns |

132017-01-7 | bervastatīns |

78371-66-1 | bukromarons |

54340-62-4 | bufuralols |

4442-60-8 | butamoksāns |

55165-22-5 | butokrolols |

56689-43-1 | kanbizols |

521-35-7 | kanabinols |

4940-39-0 | hromokarbs |

154-23-4 | cianidanols |

3607-18-9 | cidoksepīns |

59729-33-8 | citaloprams |

3611-72-1 | kloridarols |

66575-29-9 | kolforsīns |

110816-79-0 | kromoglikātlizetils |

16110-51-3 | kromoglicīnskābe |

1165-48-6 | dimeflīns |

6538-22-3 | dimeprozāns |

80743-08-4 | dioksadilols |

78-34-2 | dioksations |

61-74-5 | domoksīns |

55286-56-1 | doksaminols |

1668-19-5 | doksepīns |

1972-08-3 | dronabinols |

149494-37-1 | ebalzotāns |

119-41-5 | efloksāts |

15686-63-2 | etabenzarons |

16509-23-2 | etomoksāns |

77416-65-0 | eksepanols |

34887-52-0 | fenizorekss |

15686-60-9 | flavamīns |

37470-13-6 | flavodskābe |

79619-31-1 | flavodilols |

71316-84-2 | fluradolīns |

23580-33-8 | furakrīnskābe |

67700-30-5 | furaprofēns |

58012-63-8 | furkloprofēns |

38873-55-1 | furobufēns |

56983-13-2 | furofenaks |

19889-45-3 | guabenksāns |

81674-79-5 | gvaimesāls |

2165-19-7 | guanoksāns |

35212-22-7 | ipriflavons |

37855-80-4 | iprokrolols |

151581-24-7 | iralukasts |

57009-15-1 | izokromils |

652-67-5 | izosorbīds |

87-33-2 | izosorbīda dinitrāts |

16051-77-7 | izosorbīdmononitrāts |

55453-87-7 | izoksepaks |

82-02-0 | khelīns |

480-17-1 | leikocianidols |

65350-86-9 | meciadanols |

26225-59-2 | mecinarons |

4386-35-0 | meraleīnnātrijs |

129-16-8 | merbromīns |

53-46-3 | metantelīnija bromīds |

85-90-5 | metilhromons |

87626-55-9 | mitoflaksons |

51022-71-0 | nabilons |

74912-19-9 | naboktāts |

52934-83-5 | nanafrocīns |

99200-09-6 | nebivolols |

81486-22-8 | nipradilols |

113806-05-6 | olopatadīns |

55689-65-1 | oksepinaks |

26020-55-3 | oksetorons |

87549-36-8 | parcetasāls |

4730-07-8 | pentamoksāns |

67102-87-8 | pentomons |

42408-79-7 | pirandamīns |

68298-00-0 | pirnabīns |

50-34-0 | propantelīna bromīds |

60400-92-2 | proksikromils |

128232-14-4 | raksofelasts |

169758-66-1 | robalzotāns |

22888-70-6 | silibinīns |

33889-69-9 | silikristīns |

29782-68-1 | silidianīns |

474-58-8 | sitogluzīds |

72492-12-7 | spizofurons |

58761-87-8 | sudeksanokss |

7182-51-6 | taloprams |

37456-21-6 | terbukromils |

77005-28-8 | teksakromils |

97483-17-5 | tifuraks |

76301-19-4 | timefurons |

40691-50-7 | tiksanokss |

50465-39-9 | tokofibrāts |

23915-73-3 | trebenzomīns |

18296-44-1 | valtrāts |

33459-27-7 | ksanoksiskābe |

139110-80-8 | zanamivīrs |

29331110 | 479-92-5 | propifenazons |

29331190 | 58-15-1 | aminofenazons |

747-30-8 | aminofenazona ciklamāts |

55837-24-6 | bisfenazons |

7077-30-7 | butopiramonija jodīds |

1046-17-9 | dibupirons |

22881-35-2 | famprofazons |

68-89-3 | metamizolnātrijs |

60-80-0 | fenazons |

3615-24-5 | ramifenazons |

29331910 | 50-33-9 | fenilbutazons |

29331990 | 105-20-4 | betazols |

50270-32-1 | bufezolaks |

142155-43-9 | cizolirtīns |

60104-29-2 | klofezons |

81528-80-5 | dalbraminols |

70181-03-2 | dazoprīds |

20170-20-1 | difenamizols |

23111-34-4 | feklobuzons |

30748-29-9 | feprazons |

80410-36-2 | fezolamīns |

7554-65-6 | fomepizols |

115436-73-2 | ipazilīds |

50270-33-2 | izofezolaks |

853-34-9 | kebuzons |

53808-88-1 | lonazolaks |

119322-27-9 | meribendāns |

7125-67-9 | metohizīns |

2210-63-1 | mofebutazons |

55294-15-0 | muzolimīns |

59040-30-1 | nafazatroms |

129-20-4 | oksifenbutazons |

71002-09-0 | pirazolaks |

4023-00-1 | praksadīns |

34427-79-7 | proksifezons |

57-96-5 | sulfinpirazons |

27470-51-5 | suksibuzons |

103475-41-8 | tepoksalīns |

13221-27-7 | tribuzons |

32710-91-1 | trifezolaks |

29332100 | 1317-25-5 | alkloksa |

5579-81-7 | aldioksa |

40828-44-2 | klazolimīns |

5588-20-5 | klodantoīns |

86-35-1 | etotoīns |

93390-81-9 | fosfenitoīns |

89391-50-4 | imirestats |

50-12-4 | mefenitoīns |

63612-50-0 | nilutamīds |

57-41-0 | fenitoīns |

56605-16-4 | spiromustīns |

29332910 | 50-60-2 | fentolamīns |

29332990 | 91017-58-2 | abunidazols |

830-89-7 | albutoīns |

63824-12-4 | alikonazols |

33178-86-8 | alinidīns |

4474-91-3 | angiotensīns II |

53-73-6 | angiotensinamīds |

91-75-8 | antazolīns |

66711-21-5 | apraklonidīns |

60173-73-1 | arfalazīns |

104054-27-5 | atipamezols |

40077-57-4 | aviptadils |

40828-45-3 | azolimīns |

31478-45-2 | bamnidazols |

57647-79-7 | benklonidīns |

63927-95-7 | bentemazols |

22994-85-0 | benznidazols |

60628-96-8 | bifonazols |

78186-34-2 | bisantrēns |

96153-56-9 | bisfentidīns |

59803-98-4 | brimonidīns |

108894-40-2 | brolakonazols |

64872-76-0 | butokonazols |

105920-77-2 | kamonagrels |

177563-40-5 | karafibāns |

22232-54-8 | karbimazols |

42116-76-7 | karnidazols |

53267-01-9 | cibenzolīns |

120635-74-7 | cilansetrons |

104902-08-1 | cilutazolīns |

51481-61-9 | cimetidīns |

59939-16-1 | cirazolīns |

38083-17-9 | klimbazols |

17692-28-3 | klonazolīns |

4205-90-7 | klonidīns |

23593-75-1 | klotrimazols |

77175-51-0 | krokonazols |

4342-03-4 | dakarbazīns |

76894-77-4 | dazmegrels |

78218-09-4 | dazoksibens |

70161-09-0 | demokonazols |

73931-96-1 | denzimols |

122830-14-2 | deriglidols |

76631-46-4 | detomidīns |

81447-79-2 | dekslofeksidīns |

113775-47-6 | deksmedetomidīns |

551-92-8 | dimetridazols |

6043-01-2 | domazolīns |

3254-93-1 | doksenitoīns |

128326-82-9 | eberkonazols |

27220-47-9 | ekonazols |

99500-54-6 | efetozols |

158682-68-9 | elisartāns |

113082-98-7 | enalkirēns |

73790-28-0 | enilkonazols |

77671-31-9 | enoksimons |

22668-01-5 | etanidazols |

69539-53-3 | etintidīns |

33125-97-2 | etomidāts |

15037-44-2 | etonāms |

73445-46-2 | fenflumizols |

41473-09-0 | fenmetozols |

57653-26-6 | fenobāms |

4846-91-7 | fenoksazolīns |

72479-26-6 | fentikonazols |

59729-37-2 | feksinidazols |

53597-28-7 | fludazonija hlorīds |

36740-73-5 | flumizols |

4548-15-6 | flunidazols |

84962-75-4 | flutomidāts |

28125-87-3 | flutonidīns |

119006-77-8 | flutrimazols |

5786-71-0 | fosfokreatinīns |

116684-92-5 | galdansetrons |

110883-46-0 | girakodazols |

25859-76-1 | glibutimīns |

71-00-1 | histidīns |

95668-38-5 | idralfidīns |

84243-58-3 | imazodāns |

89371-37-9 | imidaprils |

89371-44-8 | imidaprilāts |

36364-49-5 | imidazola salicilāts |

27885-92-3 | imidokarbs |

7303-78-8 | imidolīns |

55273-05-7 | impromidīns |

40507-78-6 | indanazolīns |

85392-79-6 | indanidīns |

14885-29-1 | ipronidazols |

138402-11-6 | irbesartāns |

115574-30-6 | irtemazols |

110605-64-6 | izaglidols |

27523-40-6 | izokonazols |

116795-97-2 | ledazerols |

81447-78-1 | levlofeksidīns |

145858-51-1 | liarozols |

107429-63-0 | lintoprīds |

65571-68-8 | lofemizols |

31036-80-3 | lofeksidīns |

60628-98-0 | lombazols |

114798-26-4 | losartāns |

86347-14-0 | medetomidīns |

58261-91-9 | mefenidils |

14058-90-3 | metazamīds |

5696-06-0 | metetoīns |

34839-70-8 | metiamīds |

5377-20-8 | metomidāts |

38349-38-1 | metrafazolīns |

443-48-1 | metronidazols |

22916-47-8 | mikonazols |

23757-42-8 | midaflūrs |

80614-27-3 | midazogrels |

83184-43-4 | mifentidīns |

20406-60-4 | mipimazols |

13551-87-6 | mizonidazols |

125472-02-8 | mivazerols |

97901-21-8 | nafagrels |

64212-22-2 | nafimidons |

91524-14-0 | napamezols |

835-31-4 | nafazolīns |

130759-56-7 | nemazolīns |

173997-05-2 | nepikastats |

130726-68-0 | netikonazols |

17230-89-6 | nimazons |

21721-92-6 | nitrefazols |

54533-85-6 | nizofenons |

89838-96-0 | oktimibāts |

137460-88-9 | odalprofēns |

74512-12-2 | omokonazols |

116002-70-1 | ondansetrons |

66778-37-8 | orkonazols |

16773-42-5 | ornidazols |

64211-45-6 | oksikonazols |

1491-59-4 | oksimetazolīns |

82571-53-7 | ozagrels |

501-62-2 | fenamazolīns |

130120-57-9 | prezatīdvara acetāts |

76448-31-2 | propenidazols |

7036-58-0 | propoksāts |

126222-34-2 | remikirēns |

89781-55-5 | rolafagrels |

65896-16-4 | romifidīns |

7681-76-7 | ronidazols |

3366-95-8 | seknidazols |

54143-54-3 | sepazonija hlorīds |

103926-64-3 | sepimostats |

79313-75-0 | sopromidīns |

30529-16-9 | stirimazols |

61318-90-9 | sulkonazols |

51022-76-5 | sulnidazols |

1082-56-0 | tefazolīns |

1077-93-6 | ternidazols |

84-22-0 | tetrizolīns |

60-56-0 | tiamazols |

62894-89-7 | tiflamizols |

62882-99-9 | tinazolīns |

19387-91-8 | tinidazols |

59-98-3 | tolazolīns |

4201-22-3 | tolonidīns |

1082-57-1 | tramazolīns |

56-28-0 | triklodazols |

84203-09-8 | trifenagrels |

62087-96-1 | triletīds |

56097-80-4 | valkonazols |

526-36-3 | ksilometazolīns |

51940-78-4 | zetidolīns |

90697-56-6 | zimidobens |

71097-23-9 | zofikonazols |

118072-93-8 | zoledronskābe |

29333300 | 71195-58-9 | alfentanils |

144-14-9 | anileridīns |

15301-48-1 | bezitramīds |

1812-30-2 | bromazepāms |

28782-42-5 | difenoksīns |

915-30-0 | difenoksilāts |

467-83-4 | dipipanons |

437-38-7 | fentanils |

469-79-4 | ketobemidons |

113-45-1 | metilfenidāts |

359-83-1 | pentazocīns |

57-42-1 | petidīns |

77-10-1 | fenciklidīns |

562-26-5 | fenoperidīns |

467-60-7 | pipradrols |

302-41-0 | piritramīds |

15686-91-6 | propirāms |

64-39-1 | trimeperidīns |

29333910 | 54-92-2 | iproniazīds |

101-26-8 | piridostigmīna bromīds |

29333999 | 827-61-2 | aceklidīns |

807-31-8 | aceperons |

13410-86-1 | akoniazīds |

87848-99-5 | akrivastīns |

66564-15-6 | aleprīds |

154541-72-7 | alinastīns |

25384-17-2 | alilprodīns |

468-51-9 | alfameprodīns |

77-20-3 | alfaprodīns |

93277-96-4 | altapizons |

83991-25-7 | ambasilīds |

1580-71-8 | amiperons |

88150-42-9 | amlodipīns |

15378-99-1 | anazocīns |

98330-05-3 | anpirtolīns |

86780-90-7 | aranidipīns |

106669-71-0 | arpromidīns |

68844-77-9 | astemizols |

115-46-8 | azaciklonols |

3964-81-6 | azatadīns |

123524-52-7 | azelnidipīns |

4945-47-5 | bamipīns |

104713-75-9 | barnidipīns |

105979-17-7 | benidipīns |

2062-84-2 | benperidols |

2156-27-6 | benproperīns |

24671-26-9 | benriksāts |

3691-78-9 | benzetidīns |

119391-55-8 | benzetimīds |

16571-59-8 | benzindopirīns |

16852-81-6 | benzoklidīns |

53-89-4 | benzpiperilons |

587-46-2 | benzpirīnija bromīds |

125602-71-3 | bepotastīns |

126825-36-3 | bertosamils |

119257-34-0 | besipirdīns |

5638-76-6 | betahistīns |

468-50-8 | betameprodīns |

468-59-7 | betaprodīns |

5205-82-3 | bevonija metilsulfāts |

116078-65-0 | bidisomīds |

479-81-2 | bietamiverīns |

69047-39-8 | binifibrāts |

514-65-8 | biperidēns |

159997-94-1 | birikodars |

603-50-9 | bisakodils |

89194-77-4 | bisaramils |

13456-08-1 | bitipazons |

171655-91-7 | brazofensīns |

71990-00-6 | bremazocīns |

101345-71-5 | brifentanils |

71195-56-7 | brokleprīds |

10457-90-6 | bromperidols |

86-22-6 | bromfeniramīns |

33144-79-5 | broperamols |

57982-78-2 | budipīns |

22632-06-0 | bupikomīds |

2180-92-9 | bupivakaīns |

55285-35-3 | butaniksīns |

55837-14-4 | butaverīns |

93821-75-1 | butinazocīns |

55837-15-5 | butopiprīns |

15302-05-3 | butoksilāts |

79449-98-2 | kabastīns |

4876-45-3 | kamfotamīds |

70724-25-3 | karbazerāns |

486-16-8 | karbinoksamīns |

90729-42-3 | karebastīns |

59708-52-0 | karfentanils |

98323-83-2 | karmoksirols |

7528-13-4 | karperidīns |

20977-50-8 | karperons |

5942-95-0 | karpipramīns |

107266-08-0 | karvotrolīns |

145599-86-6 | cerivastatīns |

123-03-5 | cetilpiridīnija hlorīds |

59-32-5 | hloropiramīns |

132-22-9 | hlorfenamīns |

75985-31-8 | ciameksons |

53449-58-4 | ciklonikāts |

85166-20-7 | ciklotropija bromīds |

132203-70-4 | cilnidipīns |

66564-14-5 | cinitaprīds |

14796-24-8 | cinperēns |

81098-60-4 | cisaprīds |

55905-53-8 | kleboprīds |

166432-28-6 | klevidipīns |

15302-10-0 | klibukaīns |

3485-62-9 | klidīnija bromīds |

47739-98-0 | klokapramīns |

10457-91-7 | klofluperols |

21829-22-1 | klonikserils |

17737-65-4 | kloniksīns |

3703-76-2 | kloperastīns |

2971-90-6 | klopidols |

53179-12-7 | klopimozīds |

61764-61-2 | kloroperons |

57653-29-9 | kogazocīns |

7007-96-7 | krotoniazīds |

3572-80-3 | ciklazocīns |

47128-12-1 | cikliramīns |

139-62-8 | ciklometikaīns |

77-39-4 | cikrimīns |

129-03-3 | ciproheptadīns |

4904-00-1 | ciprolidols |

27115-86-2 | dakuronija bromīds |

120958-90-9 | dalkotidīns |

31232-26-5 | danitracēns |

47029-84-5 | dazadrols |

63388-37-4 | deklenperons |

30652-11-0 | deferiprons |

99518-29-3 | derpanikāts |

132-21-8 | deksbromfeniramīns |

25523-97-1 | dekshlorfeniramīns |

21888-98-2 | deksetimīds |

24358-84-7 | deksivakaīns |

120054-86-6 | deksniguldipīns |

27112-37-4 | diamokaīns |

17737-68-7 | dikloniksīns |

382-82-1 | dikolīnija jodīds |

13862-07-2 | difemetoreks |

972-02-1 | difenidols |

47806-92-8 | difenoksimīds |

561-77-3 | diheksiverīns |

37398-31-5 | dilmefons |

3425-97-6 | dimekolonija jodīds |

5636-83-9 | dimetindēns |

300-37-8 | diodons |

101-08-6 | diperodons |

62-97-5 | difemanila metilsulfāts |

147-20-6 | difenilpiralīns |

117-30-6 | dipiproverīns |

3696-28-4 | dipiritions |

68284-69-5 | dizobutamīds |

3737-09-5 | dizopiramīds |

15876-67-2 | distigmīna bromīds |

99499-40-8 | disuprazols |

103336-05-6 | ditekirēns |

74517-42-3 | diterkalīnija hlorīds |

57808-66-9 | domperidons |

120014-06-4 | donepezils |

21228-13-7 | dorastīns |

469-21-6 | doksilamīns |

29125-56-2 | droklidīnija bromīds |

34703-49-6 | dropempīns |

548-73-2 | droperidols |

78421-12-2 | droksikainīds |

15599-26-5 | droksipropīns |

586-60-7 | diklonīns |

90729-43-4 | ebastīns |

119431-25-3 | eliprodils |

80879-63-6 | emiglitāts |

37612-13-8 | enkainīds |

93181-85-2 | endiksaprīns |

67765-04-2 | enefeksīns |

60662-18-2 | eniklobrāts |

66364-73-6 | enpirolīns |

64840-90-0 | eperizons |

132829-83-5 | espatropāts |

536-33-4 | etionamīds |

31637-97-5 | etofibrāts |

469-82-9 | etokseridīns |

100-91-4 | eikatropīns |

86189-69-7 | felodipīns |

59859-58-4 | femoksetīns |

30817-43-7 | fenkleksonija metilsulfāts |

69365-65-7 | fenoktimīns |

55837-26-8 | fenperāts |

77-01-0 | fenpipramīds |

3540-95-2 | fenpiprāns |

125-60-0 | fenpiverīnija bromīds |

553-69-5 | feniramidols |

53415-46-6 | fepitrizols |

138708-32-4 | ferpifosātnātrijs |

54063-45-5 | fetoksilāts |

83799-24-0 | feksofenadīns |

21221-18-1 | flazalons |

54143-55-4 | flekainīds |

86811-58-7 | fluazurons |

75444-64-3 | flumeridons |

38677-85-9 | fluniksīns |

53179-10-5 | fluperamīds |

56995-20-1 | flupirtīns |

21686-10-2 | flupranons |

54965-22-9 | fluspiperons |

1841-19-6 | fluspirilēns |

118248-91-2 | fodipirs |

145216-43-9 | forasartāns |

5598-52-7 | fospirāts |

149-17-7 | ftivazīds |

1539-39-5 | gapikomīns |

106686-40-2 | gapromidīns |

54063-47-7 | gemazocīns |

107266-06-8 | gevotrolīns |

132553-86-7 | glemanserīns |

852-42-6 | gvajapāts |

1463-28-1 | guanaklīns |

59831-65-1 | halopemīds |

52-86-8 | haloperidols |

7237-81-2 | hepronikāts |

1096-72-6 | hepzidīns |

3626-67-3 | heksadilīns |

468-56-4 | hidroksipetidīns |

7008-17-5 | hidroksipiridīna tartrāts |

57653-28-8 | ibazocīns |

79449-99-3 | ikospiramīds |

100927-13-7 | idaverīns |

23210-56-2 | ifenprodils |

66208-11-5 | ifoksetīns |

63758-79-2 | indalpīns |

3569-26-4 | indopīns |

26844-12-2 | indoramīns |

155415-08-0 | inogatrāns |

6556-11-2 | inozitola nikotināts |

5579-92-0 | jopidols |

5579-93-1 | jopidons |

22150-28-3 | ipragratīns |

89667-40-3 | isbogrels |

54-85-3 | izoniazīds |

57021-61-1 | izoniksīns |

121750-57-0 | itamelīns |

36292-69-0 | ketazocīns |

103890-78-4 | lacidipīns |

144412-49-7 | lamifibāns |

73278-54-3 | lamtidīns |

170566-84-4 | lanepitants |

103577-45-3 | lansoprazols |

6272-74-8 | lapīrija hlorīds |

76956-02-0 | lavoltidīns |

103878-84-8 | lazabemīds |

125729-29-5 | lemildipīns |

24678-13-5 | lenperons |

5005-72-1 | leptaklīns |

100427-26-7 | lerkanidipīns |

79516-68-0 | levokabastīns |

24558-01-8 | levofacetoperāns |

22204-91-7 | lifibrāts |

159776-68-8 | linetastīns |

88678-31-3 | liranaftāts |

145414-12-6 | lireksaprīds |

86811-09-8 | litoksetīns |

93181-81-8 | lodaksaprīns |

61380-40-3 | lofentanils |

53179-11-6 | loperamīds |

106900-12-3 | loperamīda oksīds |

79794-75-5 | loratadīns |

59729-31-6 | lorkainīds |

171049-14-2 | lotrafibāns |

128075-79-6 | lufironils |

155319-91-8 | mangafodipirs |

14745-50-7 | meletimīds |

3575-80-2 | melperons |

76-90-4 | mepenzolāta bromīds |

6968-72-5 | mepiroksols |

22801-44-1 | mepivakaīns |

91-84-9 | mepiramīns |

62658-88-2 | mesudipīns |

4394-04-1 | metaniksīns |

1707-15-9 | metazīds |

3734-52-9 | metazocīns |

13447-95-5 | metaniazīds |

29342-02-7 | metipirokss |

54-36-4 | metirapons |

114-91-0 | metiridīns |

89613-77-4 | mezakoprīds |

39537-99-0 | micinikāts |

66529-17-7 | midaglizols |

72432-03-2 | miglitols |

141725-10-2 | milakainīds |

139886-32-1 | milamelīns |

59831-64-0 | milenperons |

75437-14-8 | milverīns |

70260-53-6 | mindodilols |

52157-83-2 | mindoperons |

2748-88-1 | miripīrija hlorīds |

2856-74-8 | modalīns |

81329-71-7 | modekainīds |

122957-06-6 | modipafants |

1050-79-9 | moperons |

89419-40-9 | mosapramīns |

58239-89-7 | moksazocīns |

4575-34-2 | mifadols |

124858-35-1 | nadifloksacīns |

504-03-0 | nanofīns |

22443-11-4 | nepinalons |

51-12-7 | nialamīds |

3099-52-3 | nikametāts |

150443-71-3 | nikanartīns |

79455-30-4 | nikaravens |

55985-32-5 | nikardipīns |

5868-05-3 | niceritrols |

13912-80-6 | nikoboksils |

10571-59-2 | nikoklonāts |

31980-29-7 | nikofibrāts |

80614-21-7 | nikogrelāts |

27959-26-8 | nikomols |

65141-46-0 | nikorandils |

555-90-8 | nikotiazons |

29876-14-0 | nikotredols |

5657-61-4 | nikoksamāts |

36504-64-0 | niktindols |

21829-25-4 | nifedipīns |

2139-47-1 | nifenazons |

4394-00-7 | niflumskābe |

113165-32-5 | niguldipīns |

59-26-7 | niketamīds |

22609-73-0 | niludipīns |

75530-68-6 | nilvadipīns |

66085-59-4 | nimodipīns |

16426-83-8 | niometacīns |

15387-10-7 | niprofazons |

63675-72-9 | nisoldipīns |

39562-70-4 | nitrendipīns |

4394-05-2 | niksilskābe |

155418-06-7 | nolpitantija besilāts |

60324-59-6 | nomelidīns |

561-48-8 | norpipanons |

96487-37-5 | nuvenzepīns |

114-90-9 | obidoksīma hlorīds |

101343-69-5 | okfentanils |

71138-71-1 | oktapinols |

71251-02-0 | oktenidīns |

87784-12-1 | ofornīns |

115972-78-6 | olradipīns |

73590-58-6 | omeprazols |

2779-55-7 | opiniazīds |

160492-56-8 | osanetants |

100158-38-1 | otenzepads |

2398-81-4 | oksiniacīnskābe |

5322-53-2 | oksiperomīds |

13958-40-2 | oksiramīds |

27302-90-5 | oksisurāns |

546-32-7 | oksfeneridīns |

4354-45-4 | oksiklipīns |

96515-73-0 | palonidipīns |

121650-80-4 | pankoprīds |

15500-66-0 | pankuronija bromīds |

13752-33-5 | panidazols |

96922-80-4 | pantenikāts |

102625-70-7 | pantoprazols |

80349-58-2 | panuramīns |

5634-41-3 | parapenzolāta bromīds |

7162-37-0 | paridokaīns |

2066-89-9 | pasiniazīds |

50432-78-5 | pemerīds |

79-55-0 | pempidīns |

26864-56-2 | penfluridols |

7009-54-3 | pentapiperīds |

7681-80-3 | pentapiperija metilsulfāts |

96513-83-6 | pentizomīds |

4960-10-5 | perastīns |

92268-40-1 | perfomedils |

6621-47-2 | perheksilīns |

157716-52-4 | perifozīns |

129-83-9 | fenampromīds |

127-35-5 | fenazocīns |

94-78-0 | fenazopiridīns |

469-80-7 | feneridīns |

86-21-5 | feniramīns |

82227-39-2 | pibaksizīns |

103922-33-4 | pibutidīns |

57548-79-5 | pikafibrāts |

79201-85-7 | picenadols |

144035-83-6 | piklamilasts |

51832-87-2 | pikobenzīds |

17692-43-2 | pikodralazīns |

3731-52-0 | pikolamīns |

586-98-1 | pikonols |

21755-66-8 | pikoperīns |

78090-11-6 | pikoprazols |

64063-57-6 | pikotrīns |

130641-36-0 | pikumeterols |

15686-87-0 | pifenāts |

31224-92-7 | pifoksīms |

60576-13-8 | piketoprofēns |

534-84-9 | pimeklons |

79992-71-5 | pimetacīns |

3565-03-5 | pimetīns |

578-89-2 | pimetremīds |

13495-09-5 | piminodīns |

70132-50-2 | pimonidazols |

2062-78-4 | pimozīds |

60560-33-0 | pinacidils |

28240-18-8 | pinolkaīns |

1893-33-0 | pipamperons |

125-51-9 | pipenzolāta bromīds |

82-98-4 | piperidolāts |

136-82-3 | piperokaīns |

2531-04-6 | piperilons |

4546-39-8 | pipetanāts |

18841-58-2 | pipoktanons |

55837-21-3 | pipoksizīns |

68797-29-5 | pipradimadols |

55313-67-2 | pipramadols |

3562-55-8 | piprokurārija jodīds |

38677-81-5 | pirbuterols |

35620-67-8 | pirdonija bromīds |

87-21-8 | piridokaīns |

24340-35-0 | piridoksilāts |

75755-07-6 | piridronskābe |

55285-45-5 | pirifibrāts |

55432-15-0 | pirinidazols |

33605-94-6 | pirisudanols |

68252-19-7 | pirmenols |

50650-76-5 | piroktons |

124436-59-5 | pirodavīrs |

84490-12-0 | piroksimons |

54110-25-7 | pirozadils |

103923-27-9 | pirtenidīns |

54063-52-4 | pitofenons |

39123-11-0 | pituksāts |

94-63-3 | pralidoksīma jodīds |

99522-79-9 | pranidipīns |

85966-89-8 | preklamols |

55837-22-4 | pribekaīns |

95374-52-0 | prideperons |

511-45-5 | pridinols |

1219-35-8 | primaperons |

78997-40-7 | prizotinols |

31314-38-2 | prodipīns |

561-76-2 | properidīns |

3811-53-8 | propinetidīns |

3670-68-6 | propipokaīns |

60569-19-9 | propiverīns |

587-61-1 | propiliodons |

3781-28-0 | propiperons |

14222-60-7 | protionamīds |

1882-26-4 | pirikarbāts |

1740-22-3 | pirinolīns |

13463-41-7 | cinka piritions |

1098-97-1 | piritinols |

15301-88-9 | pitamīns |

71276-43-2 | kvadazocīns |

10447-39-9 | hifenadīns |

64755-06-2 | hinuklija bromīds |

31721-17-2 | hinupramīns |

117976-89-3 | rabeprazols |

156137-99-4 | rapakuronija bromīds |

132875-61-7 | remifentanils |

112727-80-7 | renzaprīds |

135062-02-1 | repaglinīds |

149926-91-0 | revatropāts |

110140-89-1 | ridogrels |

104153-37-9 | rilopirokss |

32953-89-2 | rimiterols |

71653-63-9 | riodipīns |

105462-24-6 | rizedronskābe |

96449-05-7 | rispenzepīns |

78092-65-6 | ristianols |

162401-32-3 | roflumilasts |

121840-95-7 | rogletimīds |

42597-57-9 | ronifibrāts |

56079-81-3 | ropitoīns |

84057-95-4 | ropivakaīns |

5560-77-0 | rotoksamīns |

78273-80-0 | roksatidīns |

112192-04-8 | roksindols |

2804-00-4 | roksoperons |

158876-82-5 | rupatadīns |

159912-53-5 | sabkomelīns |

134377-69-8 | safironils |

495-84-1 | salinazīds |

143257-97-0 | sameridīns |

115911-28-9 | sampirtīns |

142001-63-6 | saredutants |

110347-85-8 | selfotels |

57734-69-7 | sehifenadīns |

106516-24-9 | sertindols |

122955-18-4 | sibopirdīns |

172927-65-0 | sibrafibāns |

140944-31-6 | silperizons |

36175-05-0 | nātrija pikofosfāts |

10040-45-6 | nātrija pikosulfāts |

6184-06-1 | sorbinicāts |

749-02-0 | spiperons |

510-74-7 | spiramīds |

144-45-6 | spirgetīns |

357-66-4 | spirilēns |

137795-35-8 | spiroglumīds |

3784-99-4 | stilbāzija jodīds |

80343-63-1 | sufotidīns |

47662-15-7 | suksemerīds |

147025-53-4 | talsaklidīns |

59429-50-4 | tamitinols |

90961-53-8 | tedisamils |

77342-26-8 | tefenperāts |

108687-08-7 | teludipīns |

72808-81-2 | tepirindols |

149979-74-8 | terbogrels |

50679-08-8 | terfenadīns |

37087-94-8 | tibrskābe |

31932-09-9 | tikarbodīns |

154413-61-3 | tikolubants |

57648-21-2 | timiperons |

57237-97-5 | timoprazols |

77502-27-3 | tolpadols |

728-88-1 | tolperizons |

97-57-4 | tolpronīns |

71461-18-2 | tonazocīns |

88296-62-2 | transkainīds |

86365-92-6 | trazoloprīds |

120656-74-8 | trefentanils |

13422-16-7 | triflocīns |

749-13-3 | trifluperidols |

144-11-6 | triheksifenidils |

56-97-3 | trimedoksīma bromīds |

5789-72-0 | trimetamīds |

7009-82-7 | trimetidīnija metosulfāts |

91-81-6 | tripelēnamīns |

486-12-4 | triprolidīns |

1508-75-4 | tropikamīds |

149488-17-5 | trovirdīns |

30751-05-4 | troksipīds |

35515-77-6 | truksipikūrija jodīds |

73590-85-9 | ufiprazols |

72005-58-4 | vadokaīns |

132373-81-0 | vamikamīds |

50700-72-6 | vekuronija bromīds |

93-47-0 | verazīds |

15686-68-7 | volazocīns |

135354-02-8 | ksaliprodēns |

83059-56-7 | zabiciprils |

90103-92-7 | zabiciprilāts |

90182-92-6 | zakoprīds |

56775-88-3 | zimeldīns |

56383-05-2 | zindotrīns |

29334100 | 77-07-6 | levorfanols |

29334910 | 17230-85-2 | amkvināts |

127294-70-6 | balofloksacīns |

5486-03-3 | buhinolāts |

141725-88-4 | cetefloksacīns |

85-79-0 | cinhokaīns |

132-60-5 | cinhofēns |

19485-08-6 | ciprohināts |

105956-97-6 | klinafloksacīns |

110013-21-3 | merafloksacīns |

151096-09-2 | moksifloksacīns |

485-34-7 | neocinhofēns |

13997-19-8 | nehināts |

485-89-2 | oksicinhofēns |

154612-39-2 | palinavīrs |

143383-65-7 | premafloksacīns |

1698-95-9 | prohinolāts |

40034-42-2 | rozoksacīns |

127779-20-8 | sahinavīrs |

127254-12-0 | sitafloksacīns |

143224-34-4 | telinavīrs |

29334930 | 125-71-3 | dekstrometorfāns |

29334990 | 90402-40-7 | abanohils |

42465-20-3 | acehinolīns |

15301-40-3 | aktinohinols |

10023-54-8 | aminohinols |

3811-56-1 | aminohinurīds |

13425-92-8 | amihinsīns |

86-42-0 | amodiahīns |

550-81-2 | amopirohīns |

64228-81-5 | atrakūrija bezilāts |

86-75-9 | benzoksihīns |

108437-28-1 | binfloksacīns |

22407-74-5 | bisobrīns |

96187-53-0 | brehinārs |

15599-52-7 | brohinaldols |

3684-46-6 | broksaldīns |

521-74-4 | broksihinolīns |

42408-82-2 | butorfanols |

15686-38-1 | karbazocīns |

54-05-7 | hlorkvīns |

72-80-0 | hlorhinaldols |

54063-29-5 | cikarperons |

59889-36-0 | ciprefadols |

96946-42-8 | cisatrakūrija bezilāts |

2545-39-3 | klamoksihīns |

4298-15-1 | kletohīns |

55150-67-9 | klimihalīns |

130-26-7 | kliohinols |

54340-63-5 | klofeverīns |

7270-12-4 | klohināts |

130-16-5 | kloksihīns |

13007-93-7 | kuproksolīns |

1131-64-2 | debrisohīns |

18507-89-6 | dekohināts |

522-51-0 | dehalīnija hlorīds |

125-73-5 | dekstrorfāns |

67165-56-4 | diklofensīns |

83-73-8 | dijodhidroksihinolīns |

36309-01-0 | dimemorfāns |

147-27-3 | dimoksilīns |

77086-21-6 | dizocilpīns |

106819-53-8 | doksakūrija hlorīds |

14009-24-6 | drotaverīns |

3176-03-2 | drotebanols |

143664-11-3 | elakridars |

37517-33-2 | esprohīns |

486-47-5 | etaverīns |

18429-78-2 | famotīns |

23779-99-9 | floktafenīns |

83863-79-0 | florifenīns |

76568-02-0 | flosehināns |

3820-67-5 | glafenīns |

154-73-4 | guanisohīns |

4310-89-8 | hedahīnija hlorīds |

118-42-3 | hidroksihlorhīns |

55299-11-1 | ihindamīns |

91524-15-1 | irloksacīns |

56717-18-1 | izotikvimīds |

90828-99-2 | itrokainīds |

72714-75-1 | ivohalīns |

79798-39-3 | ketorfanols |

3253-60-9 | laudeksija metilsulfāts |

146-37-2 | laurolīnija acetāts |

10351-50-5 | lenihinsīns |

152-02-3 | levalorfāns |

125-70-2 | levometorfāns |

10061-32-2 | levofenacilmorfāns |

23910-07-8 | mebihīns |

53230-10-7 | meflohīns |

18429-69-1 | memotīns |

2154-02-1 | metofolīns |

106861-44-3 | mivakūrija hlorīds |

103775-10-6 | moeksiprils |

103775-14-0 | moeksiprilāts |

158966-92-8 | montelukasts |

10539-19-2 | moksaverīns |

159989-64-7 | nelfinavīrs |

64039-88-9 | nikafenīns |

76252-06-7 | nikainoprols |

2545-24-6 | niceverīns |

4008-48-4 | nitroksolīns |

24526-64-5 | nomifensīns |

1531-12-0 | norlevorfanols |

549-68-8 | oktaverīns |

21738-42-1 | oksamnihīns |

635-05-2 | pamahīns |

574-77-6 | papaverolīns |

86-78-2 | pentahīns |

468-07-5 | fenomorfāns |

77472-98-1 | pipehalīns |

90-34-6 | primahīns |

548-84-5 | pirvīnija hlorīds |

136668-42-3 | hiflapons |

139314-01-5 | hilostigmīns |

86024-64-8 | hinakainols |

2768-90-3 | hinaldīnzilais |

85441-61-8 | hinaprils |

85441-60-7 | hinaprilāts |

19056-26-9 | hindekamīns |

5714-76-1 | hinetalāts |

86-80-6 | hinizokaīns |

525-61-1 | hinocīds |

13757-97-6 | hinprenalīns |

1776-83-6 | hintiofoss |

510-53-2 | racemetorfāns |

297-90-5 | racemorfāns |

61563-18-6 | sohinolols |

74129-03-6 | tebukvīns |

113079-82-6 | terbehinils |

7175-09-9 | tilbrohinols |

5541-67-3 | tilihinols |

53400-67-2 | tihinamīds |

40692-37-3 | tizohons |

1748-43-2 | tretīnijtozilāts |

30418-38-3 | tretohinols |

79201-80-2 | veradolīns |

120443-16-5 | verlukasts |

72714-74-0 | vikalīns |

29335310 | 57-44-3 | barbitāls |

144-02-5 | barbitālnātrijs |

50-06-6 | fenobarbitāls |

57-30-7 | fenobarbitālnātrijs |

29335390 | 52-43-7 | alobarbitāls |

57-43-2 | amobarbitāls |

77-26-9 | butalbitāls |

52-31-3 | ciklobarbitāls |

115-38-8 | metilfenobarbitāls |

76-74-4 | pentobarbitāls |

125-40-6 | sekbutabarbitāls |

76-73-3 | sekobarbitāls |

2430-49-1 | vinilbitāls |

29335400 | 77-02-1 | aprobarbitāls |

4388-82-3 | barbeksaklons |

744-80-9 | benzobarbitāls |

561-86-4 | bralobarbitāls |

841-73-6 | bukoloms |

960-05-4 | karbubarbs |

15687-09-9 | difebarbamāts |

27511-99-5 | eterobarbs |

13246-02-1 | febarbamāts |

509-86-4 | heptabarbs |

56-29-1 | heksobarbitāls |

50-11-3 | metarbitāls |

467-43-6 | metiturāls |

151-83-7 | metoheksitāls |

561-83-1 | nealbarbitāls |

357-67-5 | fetarbitāls |

2409-26-9 | prazitons |

143-82-8 | probarbitālnātrijs |

2537-29-3 | proksibarbāls |

115-44-6 | talbutāls |

76-23-3 | tetrabarbitāls |

467-36-7 | tialbarbitāls |

467-38-9 | tiotetrabarbitāls |

125-42-8 | vinbarbitāls |

29335500 | 61197-73-7 | loprazolāms |

340-57-8 | meklokvalons |

72-44-6 | metakvalons |

34758-83-3 | zipeprols |

29335910 | 333-41-5 | dimpilāts |

29335995 | 136470-78-5 | abakavīrs |

55485-20-6 | akaprazīns |

299-89-8 | acetiamīns |

59277-89-3 | aciklovīrs |

101197-99-3 | acitemāts |

96914-39-5 | aktizomīds |

127266-56-2 | adatanserīns |

106941-25-7 | adefovīrs |

56066-19-4 | aditerēns |

56066-63-8 | aditoprims |

56287-74-2 | aflohalons |

315-30-0 | alopurinols |

27076-46-6 | alpertīns |

76330-71-7 | altanserīns |

86393-37-5 | amifloksacīns |

642-44-4 | aminometradīns |

58602-66-7 | aminopterīnnātrijs |

550-28-7 | amizometradīns |

36590-19-9 | amokarzīns |

75558-90-6 | amperozīds |

121-25-5 | amprolijs |

5587-93-9 | ampirimīns |

68475-42-3 | anagrelīds |

442-03-5 | anizopirols |

55300-29-3 | antrafenīns |

71576-40-4 | aptazapīns |

86627-15-8 | aroniksils |

55779-18-5 | arprinocīds |

136816-75-6 | atevirdīns |

89303-63-9 | atiprozīns |

135637-46-6 | atizorams |

2856-81-7 | azabuperons |

62973-76-6 | azanidazols |

1649-18-9 | azaperons |

448-34-0 | azaprocīns |

5234-86-6 | azahinzols |

446-86-6 | azatioprīns |

102280-35-3 | bahiloprims |

95634-82-5 | batelapīns |

156862-51-0 | belaperidons |

52395-99-0 | belarizīns |

92210-43-0 | bemarinons |

88133-11-3 | bemitradīns |

59752-23-7 | benderizīns |

22457-89-2 | benfotiamīns |

299-88-7 | bentiamīns |

17692-23-8 | bentipimīns |

108210-73-7 | bifeprofēns |

86662-54-6 | binizolasts |

41510-23-0 | biriperons |

2667-89-2 | bisbentiamīns |

132810-10-7 | blonanserīns |

55837-17-7 | brindoksīms |

56518-41-3 | brodimoprims |

56741-95-8 | bropirimīns |

51481-62-0 | bukainīds |

86304-28-1 | buciklovīrs |

82-95-1 | buklizīns |

62052-97-5 | bumepidils |

80755-51-7 | bunazozīns |

59184-78-0 | buhinerāns |

76536-74-8 | buhiterīns |

36505-84-7 | buspirons |

87051-46-5 | butanserīns |

68741-18-4 | buterizīns |

510-90-7 | butalitālnātrijs |

80433-71-2 | kalcija levofolināts |

61422-45-5 | karmofūrs |

125363-87-3 | karsatrīns |

83881-51-0 | cetirizīns |

522-18-9 | hlorbenzoksamīns |

82-93-9 | hlorciklizīns |

53131-74-1 | ciapiloms |

37751-39-6 | ciklazindols |

113852-37-2 | cidofovīrs |

80109-27-9 | ciladopa |

54063-30-8 | ciltoprazīns |

23887-41-4 | cinepazets |

54063-23-9 | cinepazīnskābe |

23887-46-9 | cinepazīds |

298-57-7 | cinnarizīns |

60763-49-7 | cinnarizīna klofibrāts |

51493-19-7 | cinprazols |

23887-47-0 | cinpropazīds |

82117-51-9 | cinuperons |

85721-33-1 | ciprofloksacīns |

33453-23-5 | ciprohazons |

298-55-5 | klocinizīns |

4052-13-5 | kloperidons |

25509-07-3 | klorohalons |

5786-21-0 | klozapīns |

82-92-8 | ciklizīns |

112398-08-0 | danofloksacīns |

72822-12-9 | dapiprazols |

3733-63-9 | dekloksizīns |

117827-81-3 | delfaprazīns |

84408-37-7 | desciklovīrs |

24584-09-6 | deksrazoksāns |

5355-16-8 | diaveridīns |

86641-76-1 | dibrospidija hlorīds |

90-89-1 | dietilkarbamazīns |

98106-17-3 | difloksacīns |

5522-39-4 | difluanazīns |

7008-00-6 | dimetolizīns |

36518-02-2 | diprohalons |

58-32-2 | dipiridamols |

90808-12-1 | divaplons |

64019-03-0 | dohalasts |

120770-34-5 | draflazīns |

17692-31-8 | dropropizīns |

80576-83-6 | edatreksāts |

150756-35-7 | efletirizīns |

110629-41-9 | elbanizīns |

95520-81-3 | elziverīns |

110690-43-2 | emitefūrs |

107361-33-1 | enazadrems |

68576-86-3 | enciprazīns |

59989-18-3 | eniluracils |

74011-58-8 | enoksacīns |

31729-24-5 | enpiprazols |

93106-60-6 | enrofloksacīns |

18694-40-1 | epirizols |

73090-70-7 | epiroprims |

10402-90-1 | eprazinons |

32665-36-4 | eprozinols |

98123-83-2 | epsiprantels |

64204-55-3 | esaprazols |

7432-25-9 | etahalons |

17692-34-1 | etodroksizīns |

52942-31-1 | etoperidons |

104227-87-4 | famciklovīrs |

164150-99-6 | fandofloksacīns |

7077-33-0 | febuverīns |

54063-38-6 | fenaperons |

54063-39-7 | fenetradils |

75184-94-0 | fenprinasts |

3607-24-7 | feniripols |

79660-72-3 | fleroksacīns |

167933-07-5 | flibanserīns |

82190-92-9 | flotrenizīns |

1480-19-9 | fluanizons |

54340-64-6 | fluciprazīns |

2022-85-7 | flucitozīns |

52468-60-7 | flunarizīns |

51-21-8 | fluoruracils |

67121-76-0 | fluperlapīns |

76716-60-4 | fluprazīns |

40507-23-1 | fluprohazons |

37554-40-8 | fluhazons |

86696-88-0 | frabuprofēns |

82410-32-0 | ganciklovīrs |

160738-57-8 | gatifloksacīns |

83928-76-1 | gepirons |

119914-60-2 | grepafloksacīns |

55837-20-2 | halofuginons |

141-94-6 | heksetidīns |

115-63-9 | heksociklija metilsulfāts |

21560-59-8 | hohizils |

68-88-2 | hidroksizīns |

108674-88-0 | idenasts |

119687-33-1 | iganidipīns |

75689-93-9 | imaniksils |

7008-18-6 | iminofenimīds |

41340-39-0 | impakarzīns |

150378-17-9 | indinavīrs |

141549-75-9 | indisetrons |

5984-97-4 | jodtiouracils |

69017-89-6 | ipeksidīns |

55477-19-5 | iprozilamīns |

96478-43-2 | irindalons |

4214-72-6 | izaksonīns |

74050-98-9 | ketanserīns |

52196-22-2 | ketotreksāts |

143257-98-1 | lerisetrons |

132449-46-8 | lesopitrons |

130018-77-8 | levocetirizīns |

99291-25-5 | levodropropizīns |

3416-26-0 | lidoflazīns |

119514-66-8 | lifarizīns |

94192-59-3 | liksazinons |

127759-89-1 | lobukavīrs |

98207-12-6 | lobuprofēns |

86627-50-1 | lodiniksils |

98079-51-7 | lomefloksacīns |

101477-55-8 | lomerizīns |

106400-81-1 | lometreksols |

104719-71-3 | lorcinadols |

108785-69-9 | lorpiprazols |

72141-57-2 | losulazīns |

80428-29-1 | mafoprazīns |

120092-68-4 | manidipīns |

140945-32-0 | mapinastīns |

134208-17-6 | mazapertīns |

569-65-3 | meklozīns |

1243-33-0 | mefeklorazīns |

87611-28-7 | melhinasts |

20326-12-9 | mepiprazols |

50-44-2 | merkaptopurīns |

59-05-2 | metotreksāts |

56-04-2 | metiltiouracils |

68902-57-8 | metioprims |

54188-38-4 | metralindols |

81043-56-3 | metrenperons |

50335-55-2 | mezilamīns |

24219-97-4 | mianserīns |

24360-55-2 | milipertīns |

38304-91-5 | minoksidils |

79467-23-5 | mioflazīns |

61337-67-5 | mirtazapīns |

108612-45-9 | mizolastīns |

65329-79-5 | mobenzoksamīns |

56693-13-1 | mociprazīns |

13665-88-8 | mopidamols |

23790-08-1 | moksiprahīns |

75438-57-2 | moksonidīns |

5061-22-3 | nafiverīns |

57149-07-2 | naftopidils |

83366-66-9 | nefazodons |

109713-79-3 | neldazozīns |

27367-90-4 | niaprazīns |

130636-43-0 | nifekalants |

60662-19-3 | nilprazols |

42471-28-3 | nimustīns |

56739-21-0 | nitrahazons |

147149-76-6 | nolatrekseds |

5626-36-8 | nonapirimīns |

70458-96-7 | norfloksacīns |

100587-52-8 | norfloksacīna sukcinils |

76600-30-1 | nozantīns |

96604-21-6 | ocinaplons |

152939-42-9 | opaniksils |

315-72-0 | opipramols |

60104-30-5 | orazamīds |

113617-63-3 | orbifloksacīns |

6981-18-6 | ormetoprims |

65-86-1 | orotskābe |

36531-26-7 | oksantels |

60607-34-3 | oksatomīds |

2465-59-0 | oksipurinols |

153-87-7 | oksipertīns |

125-53-1 | oksifenciklimīns |

70458-92-3 | pefloksacīns |

2208-51-7 | pelanserīns |

133432-71-0 | peldezīns |

94386-65-9 | pelrinons |

137281-23-3 | pemetrekseds |

69372-19-6 | pemirolasts |

39809-25-1 | penciklovīrs |

96164-19-1 | peraklopons |

67254-81-3 | peradoksīms |

72444-62-3 | perafensīns |

35265-50-0 | perahinsīns |

1977-11-3 | perlapīns |

10001-13-5 | peksantels |

39640-15-8 | piberalīns |

55837-13-3 | piklopastīns |

5636-92-0 | pikloksidīns |

27315-91-9 | pipebuzons |

52212-02-9 | pipekuronija bromīds |

51940-44-4 | pipemidīnskābe |

299-48-9 | piperamīds |

12002-30-1 | piperazīnkalcija edetāts |

54-91-1 | pipobromāns |

2608-24-4 | piposulfāns |

15534-05-1 | pipratekols |

21560-58-7 | pihizils |

75444-65-4 | pirenperons |

28797-61-7 | pirenzepīns |

69479-26-1 | pirepolols |

50892-23-4 | piriniksīnskābe |

65089-17-0 | piriniksils |

1897-89-8 | pirihalons |

72732-56-0 | piritreksims |

60762-57-4 | pirlindols |

55149-05-8 | pirolāts |

39186-49-7 | pirolazamīds |

19562-30-2 | piromidīnskābe |

65950-99-4 | pirhinozols |

55268-74-1 | prazihantels |

67227-55-8 | primidolols |

111786-07-3 | prinoksodāns |

57132-53-3 | proglumetacīns |

51-52-5 | propiltiouracils |

22760-18-5 | prohazons |

23476-83-7 | prospidija hlorīds |

42061-52-9 | pumitepa |

58-14-0 | pirimetamīns |

5221-49-8 | pirimitāts |

14222-46-9 | piritidija bromīds |

70018-51-8 | hazinons |

4015-32-1 | hazodīns |

15793-38-1 | hinazozīns |

97466-90-5 | hinelorāns |

77197-48-9 | hinezamīds |

4774-24-7 | hipazīns |

95635-55-5 | ranolazīns |

21416-87-5 | razoksāns |

85673-87-6 | revenasts |

133718-29-3 | revizinons |

8063-28-3 | ribaminols |

79781-95-6 | rilapīns |

28610-84-6 | rimazolija metilsulfāts |

75859-04-0 | rimkazols |

37750-83-7 | rimoprogīns |

148504-51-2 | ripisartāns |

108436-80-2 | rociklovīrs |

76696-97-4 | rofelodīns |

1866-43-9 | rolodīns |

3601-19-2 | ropizīns |

115762-17-9 | ruzadolāns |

62989-33-7 | sapropterīns |

98105-99-8 | sarafloksacīns |

87729-89-3 | seganserīns |

115313-22-9 | serazapīns |

131635-06-8 | sifaprazīns |

154-82-5 | simetrīds |

130800-90-7 | sipatrigīns |

98631-95-9 | sobuzoksāns |

110871-86-8 | sparfloksacīns |

3286-46-2 | sulbutiamīns |

85418-85-5 | sunagrels |

148408-65-5 | sunepitrons |

118420-47-6 | tagorizīns |

66093-35-4 | talmetoprims |

128229-52-7 | tamolarizīns |

87760-53-0 | tandospirons |

88579-39-9 | tasuldīns |

80680-06-4 | tefludazīns |

108319-06-8 | temafloksacīns |

86181-42-2 | temelastīns |

56693-15-3 | terciprazīns |

14728-33-7 | teroksalēns |

53808-87-0 | tetroksoprims |

71-73-8 | tiopentālnātrijs |

91-85-0 | tonzilamīns |

78299-53-3 | tiakrilasts |

5581-52-2 | tiamiprīns |

154-42-7 | tioguanīns |

52618-67-4 | tioperidons |

110101-66-1 | tiruazads |

5334-23-6 | tizopurīns |

41964-07-2 | tolimidons |

70312-00-4 | tolnapersīns |

20326-13-0 | tolpiprazols |

553-08-2 | tonzonija bromīds |

54063-58-0 | toprilidīns |

15421-84-8 | trapidils |

26070-23-5 | trazitilīns |

19794-93-5 | trazodons |

123205-52-7 | trelnarizīns |

82190-93-0 | trenizīns |

79855-88-2 | trehinsīns |

396-01-0 | triamterēns |

5714-82-9 | triklofenola piperazīns |

35795-16-5 | trimazozīns |

5011-34-7 | trimetazidīns |

738-70-5 | trimetoprims |

52128-35-5 | trimetreksāts |

107736-98-1 | umespirons |

66-75-1 | uramustīns |

34661-75-1 | urapidils |

124832-26-4 | valaciklovīrs |

175865-60-8 | valganciklovīrs |

81523-49-1 | vaneprims |

67469-69-6 | vanokserīns |

116308-55-5 | vatanidipīns |

79644-90-9 | vebufloksacīns |

66172-75-6 | verofilīns |

26242-33-1 | vintiamols |

137234-62-9 | vorikonazols |

151319-34-5 | zaleplons |

114298-18-9 | zalospirons |

37762-06-4 | zaprinasts |

112733-06-9 | zenarestats |

78208-13-6 | zolenzepīns |

4004-94-8 | zolertīns |

29336920 | 100-97-0 | metēnamīns |

29336980 | 27469-53-0 | almitrīns |

645-05-6 | altretamīns |

537-17-7 | amanozīns |

63119-27-7 | anitrazafēns |

15585-71-4 | brometenamīns |

500-42-5 | hlorazanils |

101831-36-1 | klazurils |

3378-93-6 | klociguanils |

609-78-9 | cikloguanila embonāts |

66215-27-8 | ciromazīns |

101831-37-2 | diklazurils |

92257-40-4 | dizatrifons |

57381-26-7 | irsogladīns |

84057-84-1 | lamotrigīns |

103337-74-2 | letrazurils |

13957-36-3 | meladrazīns |

128470-15-5 | melarsomīns |

68289-14-5 | metrazifons |

5580-22-3 | oksonazīns |

98410-36-7 | palatrigīns |

15599-44-7 | spirazīns |

108258-89-5 | sulazurils |

87-90-1 | simklosēns |

35319-70-1 | tiazurils |

69004-03-1 | toltrazurils |

51-18-3 | tretamīns |

2244-21-5 | troklosēnkālijs |

29337200 | 22316-47-8 | klobazāms |

125-64-4 | metiprilons |

29337900 | 100510-33-6 | adibendāns |

88124-26-9 | adozopīns |

122852-42-0 | alosetrons |

22136-26-1 | amedalīns |

134-37-2 | amfenidons |

60719-84-8 | amrinons |

72432-10-1 | aniracetāms |

129722-12-9 | aripiprazols |

86541-75-5 | benazeprils |

86541-78-8 | benazeprilāts |

65008-93-7 | bometolols |

104051-20-9 | brefonalols |

51781-06-7 | karteolols |

113957-09-8 | cebaracetāms |

17650-98-5 | ceruletīds |

29342-05-0 | ciklopirokss |

109859-78-1 | cilobradīns |

68550-75-4 | cilostamīds |

73963-72-1 | cilostazols |

54063-34-2 | kofisatīns |

120551-59-9 | krilvastatīns |

67199-66-0 | danihidons |

84629-61-8 | darenzepīns |

53086-13-8 | deksindoprofēns |

41729-52-6 | dezaguanīns |

126100-97-8 | dimiracetāms |

84901-45-1 | doliracetāms |

67793-71-9 | drahinolols |

59776-90-8 | dupracetāms |

69-25-0 | eledoizīns |

156001-18-2 | embusartāns |

88124-27-0 | etazepīns |

467-90-3 | etipikons |

33996-58-6 | etiracetāms |

21590-92-1 | etomidolīns |

129300-27-2 | fabesetrons |

77862-92-1 | falipamils |

17692-37-4 | fantridons |

110958-19-5 | fasoracetāms |

1980-49-0 | felipirīns |

2261-94-1 | flukarbrils |

148396-36-5 | fradafibāns |

74436-00-3 | geklosporīns |

134143-28-5 | glaspimods |

67542-41-0 | imuracetāms |

63610-08-2 | indobufēns |

100643-96-7 | indolidāns |

31842-01-0 | indoprofēns |

21766-53-0 | jolidonskābe |

155974-00-8 | ivabradīns |

59227-89-3 | laurokaprāms |

149503-79-7 | lefradafibāns |

102767-28-2 | levetiracetāms |

97878-35-8 | libenzaprils |

73725-85-6 | lidanserīns |

105431-72-9 | linopirdīns |

143943-73-1 | lirehinils |

128486-54-4 | lurosetrons |

88296-61-1 | medorinons |

1910-68-5 | metisazons |

78415-72-2 | milrinons |

102791-47-9 | nanterinons |

116041-13-5 | nebracetāms |

77191-36-7 | nefiracetāms |

128326-80-7 | nikoracetāms |

50516-43-3 | nofekainīds |

63958-90-7 | nonatimulīns |

106730-54-5 | olprinons |

21590-91-0 | omidolīns |

163250-90-6 | orbofibāns |

135548-15-1 | okseklosporīns |

62613-82-5 | oksiracetāms |

125-13-3 | oksifenizatīns |

133737-32-3 | pagoklons |

135729-56-5 | palonosetrons |

138506-45-3 | pidobenzons |

114485-92-6 | pidolacetamols |

98-79-3 | pidolskābe |

7491-74-9 | piracetāms |

82209-39-0 | pirakselāts |

53179-13-8 | pirfenidons |

108310-20-9 | pirodomasts |

68497-62-1 | pramiracetāms |

125-33-7 | primidons |

72332-33-3 | prokaterols |

77-04-3 | piritildions |

101193-40-2 | hinotolasts |

78466-98-5 | razobazāms |

111911-87-6 | rebamipīds |

61413-54-5 | roliprāms |

18356-28-0 | rolziracetāms |

91374-21-9 | ropinirols |

84088-42-6 | rohinimekss |

102669-89-6 | saterinons |

81377-02-8 | seglitīds |

103997-59-7 | selprazīns |

54935-03-4 | sulisatīns |

145733-36-4 | tasosartāns |

35115-60-7 | teprotīds |

85136-71-6 | tilizolols |

143343-83-3 | toborinons |

22365-40-8 | triflubazāms |

26070-78-0 | ubisindīns |

81840-15-5 | vesnarinons |

85175-67-3 | zatebradīns |

78466-70-3 | zomebazāms |

43200-80-2 | zopiklons |

29339110 | 58-25-3 | hlordiazepoksīds |

29339190 | 28981-97-7 | alprazolāms |

36104-80-0 | kamazepāms |

1622-61-3 | klonazepāms |

2894-67-9 | delorazepāms |

439-14-5 | diazepāms |

29975-16-4 | estazolāms |

29177-84-2 | etilloflazepāts |

3900-31-0 | fludiazepāms |

1622-62-4 | flunitrazepāms |

17617-23-1 | flurazepāms |

23092-17-3 | halazepāms |

846-49-1 | lorazepāms |

848-75-9 | lormetazepāms |

22232-71-9 | mazindols |

2898-12-6 | medazepāms |

59467-70-8 | midazolāms |

2011-67-8 | nimetazepāms |

146-22-5 | nitrazepāms |

1088-11-5 | nordazepāms |

604-75-1 | oksazepāms |

52463-83-9 | pinazepāms |

2955-38-6 | prazepāms |

3563-49-3 | pirovalerons |

846-50-4 | temazepāms |

10379-14-3 | tetrazepāms |

28911-01-5 | triazolāms |

29339920 | 82-88-2 | fenindamīns |

29339930 | 60575-32-8 | amezepīns |

53716-46-4 | anilopāms |

58581-89-8 | azelastīns |

58503-82-5 | azipramīns |

15351-05-0 | buzepīda metjodīds |

298-46-4 | karbamazepīns |

66834-24-0 | cianopramīns |

33545-56-1 | ciklopramīns |

303-54-8 | depramīns |

1232-85-5 | elantrīns |

6196-08-3 | elanzepīns |

47206-15-5 | enprazepīns |

80012-43-7 | epinastīns |

72522-13-5 | eptazocīns |

96645-87-3 | erizepīns |

77-15-6 | etoheptazīns |

67227-56-9 | fenoldopāms |

135381-77-0 | flezelastīns |

6829-98-7 | imipramīna oksīds |

796-29-2 | ketimipramīns |

23047-25-8 | lofepramīns |

54340-58-8 | meptazinols |

21730-16-5 | metapramīns |

509-84-2 | metetoheptazīns |

469-78-3 | meteptazīns |

27432-00-4 | mezepīns |

69624-60-8 | nelezaprīns |

28721-07-5 | okskarbazepīns |

83471-41-4 | pinkainīds |

73-07-4 | prazepīns |

3426-08-2 | prozapīns |

64294-95-7 | setastīns |

83275-56-3 | tiracizīns |

56030-50-3 | trepipāms |

739-71-9 | trimipramīns |

68318-20-7 | verilopāms |

117827-79-9 | zilpaterols |

29339940 | 37115-32-5 | adinazolāms |

37669-57-1 | arfendazāms |

26304-61-0 | azepindols |

84379-13-5 | bretazenils |

59009-93-7 | karburazepāms |

88768-40-5 | cilazaprils |

90139-06-3 | cilazaprilāts |

75696-02-5 | cinolazepāms |

10171-69-4 | klazolāms |

59467-77-5 | klimazolāms |

1159-93-9 | klobenzepāms |

15687-07-7 | ciprazepāms |

75991-50-3 | dazepinils |

963-39-3 | demoksepāms |

103420-77-5 | devazepīds |

4498-32-2 | dibenzepīns |

57109-90-7 | dikālija klorazepāts |

40762-15-0 | doksefazepāms |

52042-01-0 | elfazepāms |

87233-61-2 | emedastīns |

65400-85-3 | etilkarfluzepāts |

23980-14-5 | etildirazepāts |

34482-99-0 | fletazepāms |

78755-81-4 | flumazenils |

52391-89-6 | flutemazepāms |

25967-29-7 | flutoprazepāms |

35322-07-7 | fosazepāms |

82230-53-3 | girizopāms |

848-53-3 | homohlorciklizīns |

35142-68-8 | homopipramols |

57916-70-8 | iklazepāms |

87646-83-1 | lodazekārs |

29176-29-2 | lofendazāms |

42863-81-0 | lopirazepāms |

58662-84-3 | meklonazepāms |

28781-64-8 | menitrazepāms |

65517-27-3 | metaklazepāms |

29442-58-8 | motrazepāms |

102771-12-0 | nerizopāms |

129618-40-2 | nevirapīns |

10379-11-0 | nortetrazepāms |

55299-10-0 | pivoksazepāms |

5571-84-6 | kālija nitrazepāts |

150408-73-4 | pranazepīds |

57435-86-6 | premazepāms |

52829-30-8 | proflazepāms |

10321-12-7 | propizepīns |

36735-22-5 | hazepāms |

26308-28-1 | ripazepāms |

78771-13-8 | sarmazenils |

98374-54-0 | siltenzepīns |

2898-13-7 | sulazepāms |

83166-17-0 | tampramīns |

141374-81-4 | tarazepīds |

54663-47-7 | tibezonija jodīds |

137332-54-8 | tivirapīns |

22345-47-7 | tofizopāms |

86273-92-9 | tolufazepāms |

51037-88-8 | tuklazepāms |

28546-58-9 | uldazepāms |

64098-32-4 | zapizolāms |

31352-82-6 | zolazepāms |

29339990 | 111841-85-1 | abekarnils |

137882-98-5 | abitesartāns |

53164-05-9 | acemetacīns |

3551-18-6 | acetriptīns |

51037-30-0 | acipimokss |

114607-46-4 | acitazanolasts |

79152-85-5 | akodazols |

47487-22-9 | akridorekss |

7527-91-5 | akrizorcīns |

78459-19-5 | adimolols |

86696-87-9 | aganodīns |

74258-86-9 | alaceprils |

157182-32-6 | alatrofloksacīns |

54965-21-8 | albendazols |

54029-12-8 | albendazola oksīds |

59338-93-1 | alizaprīds |

119610-26-3 | aloracetāms |

82626-01-5 | alpidems |

93479-96-0 | altekonazols |

30578-37-1 | amezīnija metilsulfāts |

15180-02-6 | amfonelskābe |

23271-63-8 | amicibons |

2609-46-3 | amilorīds |

31386-24-0 | amindokāts |

90-45-9 | aminoakridīns |

69635-63-8 | amipizons |

71675-85-9 | amisulprīds |

24622-72-8 | amiksetrīns |

16870-37-4 | amogastrīns |

5214-29-9 | ampizīns |

87344-06-7 | amtolmetīnguacils |

120511-73-1 | anastrozols |

132640-22-3 | andolasts |

66635-85-6 | anirolaks |

19281-29-9 | aptokaīns |

153205-46-0 | asimadolīns |

77400-65-8 | asokainols |

123018-47-3 | atiprimods |

134523-00-5 | atorvastatīns |

76530-44-4 | azamulīns |

13539-59-8 | azapropazons |

64118-86-1 | azimeksons |

1830-32-6 | azintamīds |

87034-87-5 | bamaluzols |

135779-82-7 | bamahimasts |

35135-01-4 | benafentrīns |

16506-27-7 | bendamustīns |

20187-55-7 | bendazaks |

621-72-7 | bendazols |

363-13-3 | benhepazons |

61864-30-0 | benolizīms |

1050-48-2 | benzilonija bromīds |

1980-45-6 | benzodepa |

13696-15-6 | benzopironija bromīds |

39544-74-6 | benzotripts |

63-12-7 | benzhinamīds |

642-72-8 | benzidamīns |

64706-54-3 | bepridils |

71195-57-8 | bicifadīns |

54063-27-3 | biklofibrāts |

130641-38-2 | bindarīts |

60662-16-0 | binedalīns |

32195-33-8 | bisbendazols |

128270-60-0 | bivalirudīns |

129655-21-6 | bizelezīns |

62658-63-3 | bopindolols |

4774-53-2 | botiakrīns |

10355-14-3 | boksidīns |

89622-90-2 | brinazarons |

71119-11-4 | bucindolols |

316-15-4 | bukrikaīns |

36798-79-5 | budralazīns |

55837-25-7 | buflomedils |

54867-56-0 | bufrolīns |

30103-44-7 | bumekaīns |

3896-11-5 | bumetrizols |

36121-13-8 | burodilīns |

51152-91-1 | butaklamols |

968-63-8 | butinolīns |

62228-20-0 | butoprozīns |

64241-34-5 | kadralazīns |

132722-73-7 | kalteridols |

54063-28-4 | kamiverīns |

139481-59-7 | kandesartāns |

54278-85-2 | kandokuronija jodīds |

62571-86-2 | kaptoprils |

57775-29-8 | karazolols |

6804-07-5 | karbadokss |

69-81-8 | karbazohroms |

51460-26-5 | karbazohroma nātrija sulfonāts |

24279-91-2 | karbohons |

38081-67-3 | karmantadīns |

23465-76-1 | karoverīns |

39731-05-0 | karpindolols |

53716-49-7 | karprofēns |

34966-41-1 | kartazolāts |

72956-09-3 | karvedilols |

121104-96-9 | celgozivīrs |

159776-69-9 | cemadotīns |

111223-26-8 | ceronaprils |

7007-92-3 | cetoheksazīns |

69-27-2 | hlorizondamīna hlorīds |

3689-76-7 | hlormidazols |

65884-46-0 | ciadokss |

32211-97-5 | ciklindols |

31431-43-3 | ciklobendazols |

20168-99-4 | cinmetacīns |

2056-56-6 | cinopentazons |

28598-08-5 | cinoktramīds |

64557-97-7 | cinohidokss |

35452-73-4 | ciprafamīds |

15686-51-8 | klemastīns |

442-52-4 | klemizols |

27050-41-5 | klenpirīns |

4755-59-3 | klodazons |

2030-63-9 | klofazimīns |

5310-55-4 | klomakrāns |

25803-14-9 | klometacīns |

303-49-1 | klomipramīns |

3861-76-5 | klonitazēns |

42779-82-8 | klopiraks |

5220-68-8 | klohinozīns |

47135-88-6 | klosiramīns |

28069-65-0 | kuprimiksīns |

15599-22-1 | ciklopironija bromīds |

22136-27-2 | daledalīns |

71680-63-2 | dametralasts |

153438-49-4 | dapitants |

75522-73-5 | dazidamīns |

76002-75-0 | dazohinasts |

34024-41-4 | deboksamets |

16401-80-2 | delmetacīns |

140661-97-8 | deltibants |

42438-73-3 | denpidazons |

51987-65-6 | desglugastrīns |

50-47-5 | desipramīns |

52340-25-7 | deksklamols |

60719-87-1 | deksimafēns |

91077-32-6 | dezinamīds |

57998-68-2 | diazihons |

17411-19-7 | dikarbīns |

21626-89-1 | diftalons |

484-23-1 | dihidralazīns |

35898-87-4 | dilazeps |

4757-55-5 | dimetakrīns |

51047-24-6 | dimetipirija bromīds |

115956-12-2 | dolasetrons |

95355-10-5 | domipizons |

79700-61-1 | dopropidils |

90104-48-6 | doreptīds |

76953-65-6 | dramedilols |

27314-77-8 | drazidokss |

63667-16-3 | dribendazols |

2440-22-4 | drometrizols |

25771-23-7 | duometacīns |

162301-05-5 | ecenofloksacīns |

105806-65-3 | efegatrāns |

70977-46-7 | eflumasts |

143322-58-1 | eletriptāns |

62568-57-4 | emideltīds |

75847-73-3 | enalaprils |

76420-72-9 | enalaprilāts |

39715-02-1 | endralazīns |

80883-55-2 | enviradēns |

66304-03-8 | epikainīds |

83200-08-2 | eproksindīns |

101246-68-8 | eptastigmīns |

79286-77-4 | esafloksacīns |

68788-56-7 | etaceprīds |

51022-77-6 | etazolāts |

442-16-0 | etakridīns |

84226-12-0 | etikloprīds |

3478-15-7 | etipirija jodīds |

911-65-9 | etonitazēns |

54063-37-5 | etoprindols |

2235-90-7 | etriptamīns |

102676-47-1 | fadrozols |

108894-41-3 | famiraprīnija hlorīds |

114432-13-2 | fantofarons |

49564-56-9 | fazadīnija bromīds |

5467-78-7 | fenamols |

43210-67-9 | fenbendazols |

53597-27-6 | fendosāls |

15301-68-5 | fenharmāns |

54063-41-1 | fepromīds |

54063-46-6 | feksikaīns |

53966-34-0 | floksacrīns |

31430-15-6 | flubendazols |

40594-09-0 | flucindols |

86386-73-4 | flukonazols |

42835-25-6 | flumehīns |

70801-02-4 | flutrolīns |

93957-54-1 | fluvastatīns |

76263-13-3 | fluzinamīds |

98048-97-6 | fosinoprils |

95399-71-6 | fosinoprilāts |

114517-02-1 | foshidons |

79700-63-3 | fronepidils |

158747-02-5 | frovatriptāns |

153436-22-7 | gavestinels |

109623-97-4 | gedokarnils |

52443-21-7 | glukametacīns |

596-51-0 | glikopironija bromīds |

120081-14-3 | goralatīds |

59252-59-4 | guanazodīns |

55-65-2 | guanetidīns |

5980-31-4 | heksedīns |

3734-12-1 | heksopironija bromīds |

493-80-1 | histapirodīns |

1239-45-8 | homīdija bromīds |

3614-47-9 | hidrakarbazīns |

86-54-4 | hidralazīns |

7008-14-2 | hidroksindasāts |

7008-15-3 | hidroksindasols |

91618-36-9 | ibafloksacīns |

50847-11-5 | ibudilasts |

116057-75-1 | idoksifēns |

142880-36-2 | ilomastāts |

60719-86-0 | imafēns |

59643-91-3 | imeksons |

50-49-7 | imipramīns |

99011-02-6 | imihimods |

88578-07-8 | imoksiterols |

99323-21-4 | inaperizons |

31386-25-1 | indokāts |

80876-01-3 | indolaprils |

53-86-1 | indometacīns |

69907-17-1 | indopanolols |

73758-06-2 | indorenāts |

5034-76-4 | indoksols |

436-40-8 | inprohons |

125974-72-3 | intoplicīns |

15992-13-9 | intrazols |

62732-44-9 | ipidakrīns |

7248-21-7 | iprazohroms |

5560-72-5 | iprindols |

64779-98-2 | irolaprīds |

55902-02-8 | isamfazons |

116861-00-8 | isamoltāns |

86315-52-8 | izomazols |

34301-55-8 | izometamīdija hlorīds |

56463-68-4 | izoprazons |

487-79-6 | kainskābe |

74103-06-3 | ketorolaks |

157476-77-2 | lagatīds |

116287-14-0 | lanperizons |

5633-16-9 | lejopirols |

104340-86-5 | leminoprazols |

112809-51-5 | letrozols |

71048-87-8 | levonantradols |

141505-33-1 | levosimendāns |

153504-81-5 | likostinels |

105102-20-3 | liroldīns |

76547-98-3 | lisinoprils |

6306-71-4 | lobendazols |

50264-69-2 | lonidamīns |

117857-45-1 | loreklezols |

69175-77-5 | losindols |

88303-60-0 | losoksantrons |

66535-86-2 | lotrifēns |

52304-85-5 | lotukaīns |

90509-02-7 | luksabendazols |

31431-39-7 | mebendazols |

524-81-2 | mebhidrolīns |

15574-49-9 | mekarbināts |

300-22-1 | medazomīds |

159776-70-2 | melagatrāns |

26921-72-2 | melizāms |

83-89-6 | mepakrīns |

23694-81-7 | mepindolols |

16915-79-0 | mehidokss |

54063-49-9 | metamfazons |

15687-33-9 | metindizāts |

1661-29-6 | meturedepa |

116644-53-2 | mibefradils |

496-38-8 | midamalīns |

3277-59-6 | mimbāns |

127657-42-5 | minodronskābe |

136122-46-8 | mipitrobāns |

55843-86-2 | miroprofēns |

145375-43-5 | mitiglinīds |

91753-07-0 | mitohidons |

85622-95-3 | mitozolomīds |

122332-18-7 | mivobulīns |

27737-38-8 | miksidīns |

4757-49-7 | monometakrīns |

85856-54-8 | moveltiprils |

1845-11-0 | nafoksidīns |

389-08-2 | nalidiksskābe |

65511-41-3 | nantradols |

70696-66-1 | napirimuss |

73865-18-6 | nardeterols |

55248-23-2 | nebidrazīns |

103844-77-5 | nekopidems |

93664-94-9 | nemonaprīds |

156601-79-5 | nepaprazols |

86140-10-5 | neraminols |

130610-93-4 | niravolīns |

4533-39-5 | nitrakrīns |

10448-84-7 | nitromifēns |

40759-33-9 | nolīnija bromīds |

15997-76-9 | nonaperons |

114856-44-9 | oberadilols |

59767-12-3 | oktastīns |

3147-75-9 | oktrizols |

23696-28-8 | olahindokss |

108391-88-4 | orbutoprils |

33996-33-7 | oksaceprols |

56611-65-5 | oksagrelāts |

27035-30-9 | oksametacīns |

99258-56-7 | oksamizols |

35578-20-2 | oksarbazols |

17259-75-5 | oksdralazīns |

53716-50-0 | oksfendazols |

20559-55-1 | oksibendazols |

64057-48-3 | oksifungīns |

4350-09-8 | oksitriptāns |

561-43-3 | oksipironija bromīds |

14255-87-9 | parbendazols |

61484-38-6 | pareptīds |

103238-56-8 | parodilols |

65222-35-7 | pazeliptīns |

5534-95-2 | pentagastrīns |

54-95-5 | pentetrazols |

62087-72-3 | pentigetīds |

52-62-0 | pentolonija tartrāts |

82924-03-6 | pentoprils |

82834-16-0 | perindoprils |

95153-31-4 | perindoprilāts |

84-12-8 | fanhinons |

62510-56-9 | picilorekss |

64000-73-3 | pildralazīns |

88069-67-4 | pilsikainīds |

74150-27-9 | pimobendāns |

54824-20-3 | pinafīds |

13523-86-9 | pindolols |

78541-97-6 | pihindons |

85691-74-3 | pirmagrels |

62625-18-7 | piroglirīds |

16378-21-5 | piroheptīns |

91441-23-5 | piroksantrons |

31793-07-4 | pirprofēns |

17243-65-1 | piralkonija bromīds |

545-80-2 | poldīna metilsulfāts |

144702-17-0 | pomisartāns |

72702-95-5 | ponalrestāts |

17716-89-1 | pranosāls |

5370-41-2 | pridefīns |

4630-95-9 | prifmija bromīds |

77639-66-8 | prinomīds |

59010-44-5 | prizidilols |

23249-97-0 | prokodazols |

77-37-2 | prociklidīns |

3734-17-6 | prodilidīns |

428-37-5 | profadols |

92-62-6 | proflavīns |

77-14-5 | proheptazīns |

147-85-3 | prolīns |

493-92-5 | prolintāns |

158364-59-1 | pumaprazols |

98-96-4 | pirazinamīds |

7009-69-0 | pirofendāns |

7009-68-9 | piroksamīns |

2210-77-7 | pirokaīns |

15686-97-2 | pirolifēns |

15301-89-0 | hillifolīns |

87056-78-8 | hinagolīds |

130-81-4 | hindonija bromīds |

2423-66-7 | hindoksīns |

85760-74-3 | hinpirols |

84225-95-6 | rakloprīds |

87333-19-5 | ramiprils |

87269-97-4 | ramiprilāts |

132036-88-5 | ramosetrons |

80125-14-0 | remoksiprīds |

83395-21-5 | ridazolols |

99593-25-6 | rilmazafons |

79282-39-6 | rilozarons |

53808-86-9 | ritropironija bromīds |

144034-80-0 | rizatriptāns |

38821-80-6 | rodokaīns |

10078-46-3 | roletamīds |

66608-04-6 | rolgamidīns |

2201-39-0 | roliciklidīns |

2829-19-8 | roliciprīns |

53862-80-9 | roksolonija metilsulfāts |

106308-44-5 | rufmamīds |

103844-86-6 | saripidēms |

57645-05-3 | sermetacīns |

57262-94-9 | setiptilīns |

99591-83-0 | siguazodāns |

131741-08-7 | simendāns |

25126-32-3 | sinkalīds |

30033-10-4 | sterkuronija jodīds |

39862-58-3 | strinolīns |

73384-60-8 | sulmazols |

53583-79-2 | sultoprīds |

98116-53-1 | sulukasts |

110623-33-1 | suritozols |

104675-35-6 | suronakrīns |

34061-33-1 | taklamīns |

321-64-2 | takrīns |

16188-61-7 | talastīns |

115308-98-0 | talimustīns |

17243-68-4 | taloksimīns |

169312-27-0 | talviralīns |

94948-59-1 | tasonermīns |

87936-75-2 | tazadolēns |

82989-25-1 | tazanolasts |

144701-48-4 | telmisartāns |

91441-48-4 | teloksantrons |

34499-96-2 | temodokss |

85622-93-1 | temozolomīds |

58-46-8 | tetrabenazīns |

95104-27-1 | tetrazolasts |

17289-49-5 | tetridamīns |

52-24-4 | tiotepa |

107489-37-2 | timoktonāns |

27314-97-2 | tirapazamīns |

14679-73-3 | todralazīns |

40173-75-9 | tofetridīns |

26171-23-3 | tolmetīns |

50454-68-7 | tolnidamīns |

6187-50-4 | tolhinzols |

88107-10-2 | tomelukasts |

76145-76-1 | tomoksiprols |

108138-46-1 | tosufloksacīns |

41094-88-6 | trakazolāts |

87679-37-6 | trandolaprils |

87679-71-8 | trandolaprilāts |

104485-01-0 | trapenkaīns |

97110-59-3 | trazija ezilāts |

1018-34-4 | trepīrija jodīds |

55242-77-8 | triafungīns |

6503-95-3 | triampizīns |

68-76-8 | triazikvons |

96258-13-8 | tribendilols |

68786-66-3 | triklabendazols |

7009-76-9 | triklazāts |

3818-88-0 | triciklamola hlorīds |

63619-84-1 | trioksifēns |

35710-57-7 | trizoksīms |

14368-24-2 | trocimīns |

147059-72-1 | trovafloksacīns |

97546-74-2 | troksolamīds |

3612-98-4 | troksipirolija tozilāts |

302-49-8 | uredepa |

137862-53-4 | valsartāns |

112964-98-4 | velnakrīns |

21363-18-8 | viminols |

70704-03-9 | vinkonāts |

106498-99-1 | vintoperols |

129731-10-8 | vorozols |

50528-97-7 | ksilobāms |

50264-78-3 | ksinidamīns |

101975-10-4 | zardaverīns |

62851-43-8 | zidometacīns |

86111-26-4 | zindoksifēns |

81872-10-8 | zofenoprils |

75176-37-3 | zofenoprilāts |

1222-57-7 | zolimidīns |

82626-48-0 | zolpidēms |

33369-31-2 | zomepiraks |

29341000 | 105292-70-4 | alonaciks |

82114-19-0 | amflutizols |

140-40-9 | aminitrozols |

96-50-4 | aminotiazols |

490-55-1 | amifenazols |

25422-75-7 | antazonīts |

68377-92-4 | arotinolols |

153242-02-5 | azeripīds |

104777-03-9 | azobamasts |

13471-78-8 | beklotiamīns |

61990-92-9 | benpenolizīns |

21817-73-2 | bidimazija jodīds |

17969-45-8 | brofezils |

26097-80-3 | kambendazols |

149079-51-6 | kartasteīns |

74772-77-3 | ciglitazons |

128312-51-6 | cinalukasts |

533-45-9 | klometiazols |

6469-36-9 | kloprotiazols |

141200-24-0 | darglitazons |

51287-57-1 | denotivīrs |

77519-25-6 | deksetozolīns |

109229-58-5 | englitazons |

74604-76-5 | enoksamasts |

82159-09-9 | epalrestāts |

73-09-6 | etozolīns |

76824-35-6 | famotidīns |

79069-94-6 | fanetizols |

17969-20-9 | fenklozskābe |

18046-21-4 | fentiazaks |

15387-18-5 | fezations |

500-08-3 | forminitrazols |

136468-36-5 | foropafants |

103181-72-2 | gvaisteīns |

138511-81-6 | ikodulīns |

70529-35-0 | itazigrels |

53943-88-7 | letosteīns |

27826-45-5 | libecilīds |

136381-85-6 | lintitripts |

71119-10-3 | lotifazols |

71125-38-7 | meloksikāms |

119637-67-1 | moguisteīns |

84233-61-4 | nezosteīns |

54657-96-4 | nifuralīds |

3570-75-0 | nifurtiazols |

61-57-4 | niridazols |

55981-09-4 | nitazoksanīds |

962-02-7 | nitrodāns |

76963-41-2 | nizatidīns |

56784-39-5 | ozolinons |

101001-34-7 | pamikogrels |

29952-13-4 | peratizols |

121808-62-6 | pidotimods |

111025-46-8 | pioglitazons |

17243-64-0 | piprozolīns |

13409-53-5 | podilfēns |

24840-59-3 | pretamāzija jodīds |

93738-40-0 | ralitolīns |

80830-42-8 | rentiaprils |

155213-67-5 | ritonavīrs |

122320-73-4 | rosiglitazons |

136433-51-7 | tazofelons |

39832-48-9 | tazolols |

54147-28-3 | tebatizols |

122946-43-4 | telmesteīns |

3810-35-3 | tenonitrozols |

473-30-3 | tiazosulfons |

148-79-8 | tiabendazols |

60084-10-8 | tiazofurīns |

30097-06-4 | tidiaciks |

71079-19-1 | timegadīns |

100417-09-2 | timirdīns |

64179-54-0 | timofibrāts |

444-27-9 | timonaciks |

69014-14-8 | tiotidīns |

74531-88-7 | tioksamasts |

105523-37-3 | tiprotimods |

30709-69-4 | tizoprolskābe |

97322-87-7 | troglitazons |

91257-14-6 | tuvatidīns |

85604-00-8 | zaltidīns |

138742-43-5 | zankirēns |

553-13-9 | zolamīns |

56355-17-0 | zoliprofēns |

29342080 | 95-27-2 | dimazols |

514-73-8 | ditiazanīna jodīds |

70590-58-8 | etrabamīns |

100035-75-4 | evandamīns |

75889-62-2 | fostedils |

26130-02-9 | frentizols |

15599-36-7 | haletazols |

95847-70-4 | ipsapirons |

144665-07-6 | lubeluzols |

77528-67-7 | manozodils |

150915-41-6 | perospirons |

104632-26-0 | pramipeksols |

95847-87-3 | revospirons |

1744-22-5 | riluzols |

104153-38-0 | sabeluzols |

49785-74-2 | supidimīds |

79071-15-1 | tazasubrāts |

85702-89-2 | tazeprofēns |

32527-55-2 | tiaramīds |

61570-90-9 | tioksidazols |

146939-27-7 | ziprasidons |

110703-94-1 | zopolrestāts |

29343010 | 1420-55-9 | tietilperazīns |

50-52-2 | tioridazīns |

29343090 | 61-00-7 | acepromazīns |

13461-01-3 | aceprometazīns |

2751-68-0 | acetofenazīns |

84-96-8 | alimemazīns |

58-37-7 | aminopromazīns |

135003-30-4 | apadolīns |

49864-70-2 | azaklorzīns |

54063-26-2 | azaftozīns |

653-03-2 | butaperazīns |

2622-30-2 | karfenazīns |

800-22-6 | hloracizīns |

84-01-5 | hlorproetazīns |

50-53-3 | hlorpromazīns |

17692-26-1 | ciklofenazīns |

3546-03-0 | ciamemazīns |

518-61-6 | dacemazīns |

60-91-3 | dietazīns |

15302-12-2 | dimelazīns |

477-93-0 | dimetoksanāts |

62030-88-0 | duoperons |

523-54-6 | etimemazīns |

522-24-7 | fenetazīns |

37561-27-6 | fenoverīns |

30223-48-4 | fluacizīns |

69-23-8 | flufenazīns |

47682-41-7 | flupimazīns |

7220-56-6 | flutiazīns |

33414-30-1 | ftormetazīns |

33414-36-7 | ftorpropazīns |

28532-90-3 | furomazīns |

3833-99-6 | homofenazīns |

7224-08-0 | imiklopazīns |

60-99-1 | levomepromazīns |

1759-09-7 | levometiomeprazīns |

101396-42-3 | mehitāmija jodīds |

29216-28-2 | mehitazīns |

5588-33-0 | mesoridazīns |

1982-37-2 | metdilazīns |

7009-43-0 | metiomeprazīns |

61-01-8 | metopromazīns |

61-73-4 | metiltioninija hlorīds |

13993-65-2 | metiazīnskābe |

388-51-2 | metofenazāts |

14008-44-7 | metopimazīns |

31883-05-3 | moracizīns |

16498-21-8 | oksaflumazīns |

3689-50-7 | oksomemazīns |

14759-04-7 | oksiridazīns |

84-08-2 | paratiazīns |

60-89-9 | pekazīns |

2622-26-6 | periciazīns |

13093-88-4 | perimetazīns |

58-39-9 | perfenazīns |

92-84-2 | fenotiazīns |

84-04-8 | pipamazīns |

3819-00-9 | piperacetazīns |

58-38-8 | prohlorperazīns |

522-00-9 | profenamīns |

58-40-2 | promazīns |

60-87-7 | prometazīns |

362-29-8 | propiomazīns |

145-54-0 | propiromazīna bromīds |

13799-03-6 | protizīnskābe |

23492-69-5 | sopitazīns |

24527-27-3 | spiklomazīns |

14759-06-9 | sulforidazīns |

58-34-4 | tiazīnamija metilsulfāts |

84-06-0 | tiopropazāts |

2622-37-9 | trifluomeprazīns |

117-89-5 | trifluoperazīns |

146-54-3 | triflupromazīns |

29349100 | 2207-50-3 | aminorekss |

57801-81-7 | brotizolāms |

33671-46-4 | klotiazepāms |

24166-13-0 | kloksazolāms |

357-56-2 | dekstromoramīds |

59128-97-1 | haloksazolāms |

27223-35-4 | ketazolāms |

34262-84-5 | mezokarbs |

24143-17-7 | oksazolāms |

2152-34-3 | pemolīns |

634-03-7 | fendimetrazīns |

134-49-6 | fenmetrazīns |

56030-54-7 | sufentanils |

29349910 | 113-59-7 | hlorprotiksēns |

86-12-4 | tenalidīns |

29349920 | 67-45-8 | furazolidons |

29349990 | 2627-69-2 | akadezīns |

10072-48-7 | acefurtiamīns |

33665-90-6 | acesulfāms |

42228-92-2 | acivicīns |

39633-62-0 | aklantāts |

748-44-7 | akoksatrīns |

17176-17-9 | ademetionīns |

61-19-8 | adenozīna fosfāts |

110314-48-2 | adozelezīns |

151356-08-0 | afovirsēns |

81403-80-7 | alfuzozīns |

526-35-2 | alometadions |

84145-89-1 | almoksatons |

138298-79-0 | alnespirons |

152317-89-0 | alniditāns |

25526-93-6 | alovudīns |

121029-11-6 | altohalīns |

111393-84-1 | amitivīrs |

68302-57-8 | amleksanokss |

122384-88-7 | amlintīds |

22661-76-3 | amoproksāns |

78613-35-1 | amorolfīns |

14028-44-5 | amoksapīns |

99464-64-9 | ampiroksikāms |

95896-08-5 | anaritīds |

77658-97-0 | anaksirons |

31698-14-3 | ancitabīns |

15301-45-8 | antafenīts |

5029-05-0 | antienīts |

105219-56-5 | apafants |

92569-65-8 | aprikalims |

9004-04-0 | aprotinīns |

19885-51-9 | aranotīns |

119-96-0 | arstinols |

23964-58-1 | artikaīns |

153420-96-3 | atibeprons |

108912-17-0 | atliprofēns |

90779-69-4 | atosibāns |

154355-76-7 | atreleutons |

85076-06-8 | aksamozīds |

320-67-2 | azacitidīns |

60207-31-0 | azakonazols |

143393-27-5 | azalanstats |

72822-56-1 | azaloksāns |

37855-92-8 | azanators |

2169-64-4 | azaribīns |

123040-69-7 | azasetrons |

34959-30-3 | azaspīrija hlorīds |

125-45-1 | azatepa |

36067-73-9 | azepeksols |

149908-53-2 | azimilīds |

64748-79-4 | azumolēns |

99156-66-8 | barmastīns |

79784-22-8 | barukainīds |

130370-60-4 | batimastats |

105685-11-8 | batoprazīns |

94011-82-2 | bazinaprīns |

15351-04-9 | bekantons |

130782-54-6 | beciparcils |

112893-26-2 | beklikonazols |

100927-14-8 | befiperīds |

134564-82-2 | befloksatons |

41717-30-0 | befuralīns |

135928-30-2 | beloksepīns |

112018-01-6 | bemoradāns |

16759-59-4 | benoksafoss |

51234-28-7 | benoksaprofēns |

1219-77-8 | bensuldazskābe |

29462-18-8 | bentazepāms |

114776-28-2 | bepafants |

86434-57-3 | beperīdija jodīds |

10189-94-3 | bepiastīns |

105567-83-7 | berefrīns |

150490-85-0 | berupipāms |

153507-46-1 | bibapcitīds |

117545-11-6 | bimakalims |

102908-59-8 | binospirons |

17692-24-9 | bisoksatīns |

69304-47-8 | brivudīns |

72481-99-3 | brokrināts |

63638-91-5 | brofaromīns |

21440-97-1 | brofoksīns |

5579-85-1 | bromhlorenons |

76596-57-1 | broksaterols |

59-14-3 | broksuridīns |

362-74-3 | bukladezīns |

22131-35-7 | butalamīns |

54400-59-8 | butamizols |

127214-23-7 | kamigliboze |

154361-50-9 | kapecitabīns |

66203-00-7 | karokainīds |

18464-39-6 | karoksazons |

89213-87-6 | karperitīds |

68020-77-9 | karprazidils |

2037-95-8 | karsalāms |

119813-10-4 | karzelezīns |

14176-10-4 | cetiedils |

107233-08-9 | cevimelīns |

494-14-4 | hlordimorīns |

80-77-3 | hlormezanons |

148-65-2 | hlorpirilēns |

132-89-8 | hlortenoksazīns |

95-25-0 | hlorzoksazons |

55694-98-9 | ciklafrīns |

89943-82-8 | cikletanīns |

66564-16-7 | ciklosidomīns |

58765-21-2 | ciklotizolāms |

633-90-9 | cifostodīns |

73815-11-9 | cimoksatons |

62380-23-8 | cinekromēns |

69118-25-8 | cinepaksadils |

477-80-5 | cinofuradions |

28657-80-9 | cinoksacīns |

88053-05-8 | cinoksopazīds |

143631-62-3 | ciprokirēns |

104456-79-3 | ciskonazols |

65509-66-2 | citatepīns |

21512-15-2 | citenazons |

987-78-0 | citikolīns |

1195-16-0 | citiolons |

4291-63-8 | kladribīns |

16562-98-4 | klantifēns |

58001-44-8 | klavulānskābe |

96125-53-0 | klentiazēms |

163252-36-6 | klevudīns |

33588-20-4 | klidafidīns |

51022-75-4 | kliprofēns |

14796-28-2 | klodanolēns |

71923-34-7 | klodoksopons |

3876-10-6 | klominorekss |

982-24-1 | klopentiksols |

113665-84-2 | klopidogrels |

60085-78-1 | klopipazāns |

13448-22-1 | klorotepīns |

2058-52-8 | klotiapīns |

1856-34-4 | klotioksons |

4177-58-6 | klotiksamīds |

15311-77-0 | kloksipendils |

37681-00-8 | kumazolīns |

94470-67-4 | kromakalims |

53736-51-9 | kromitrils |

113759-50-5 | kronidipīns |

14461-91-7 | ciklazodons |

15301-52-7 | cikleksanons |

50-18-0 | ciklofosfamīds |

147-94-4 | citarabīns |

118976-38-8 | dabelotīns |

125372-33-0 | dakopafants |

112362-50-2 | dalfopristīns |

1469-07-4 | damotepīns |

7261-97-4 | dantrolēns |

133099-04-4 | darifenacīns |

72803-02-2 | darodipīns |

137500-42-6 | darsidomīns |

61477-97-2 | dazolicīns |

2353-33-5 | decitabīns |

79874-76-3 | delmopinols |

106972-33-2 | deniprīds |

1767-88-0 | desmetilmoramīds |

14769-74-5 | deksamizols |

143249-88-1 | deksefaroksāns |

4741-41-7 | deksoksadrols |

114030-44-3 | dekspemedolaks |

364-98-7 | diazoksīds |

5571-97-1 | dihlormezanons |

69655-05-6 | didanozīns |

702-54-5 | dietadions |

86-14-6 | dietiltiambutēns |

5617-26-5 | difenkloksazīns |

42399-41-7 | diltiazems |

695-53-4 | dimetadions |

524-84-5 | dimetiltiambutēns |

6495-46-1 | dioksadrols |

467-86-7 | dioksafetilbutirāts |

52042-24-7 | diproksadols |

87495-31-6 | disoksarils |

18471-20-0 | ditazols |

106707-51-1 | dobuprīds |

59831-63-9 | dokonazols |

99248-32-5 | donetidīns |

113-53-1 | dosulepīns |

84625-59-2 | dotarizīns |

26058-50-4 | dotefonija bromīds |

309-29-5 | doksaprāms |

74191-85-8 | doksazozīns |

3094-09-5 | doksifluridīns |

62904-71-6 | dokspikomīns |

35067-47-1 | droksacīns |

90101-16-9 | droksikāms |

116539-59-4 | duloksetīns |

60940-34-3 | ebselēns |

77695-52-4 | ekastolols |

80263-73-6 | eklazolasts |

15176-29-1 | edoksudīns |

89197-32-0 | efaroksāns |

154598-52-4 | efavirenzs |

111011-63-3 | efonidipīns |

119413-55-7 | elgodipīns |

103946-15-2 | elnadipīns |

115464-77-2 | elopiprazols |

72895-88-6 | eltenaks |

98224-03-4 | eltoprazīns |

129729-66-4 | emakalims |

38957-41-4 | emorfazons |

124378-77-4 | enadolīns |

59798-73-1 | enilospirons |

55726-47-1 | enocitabīns |

59755-82-7 | enolikāms |

155773-59-4 | ensakulīns |

165800-04-4 | eperezolīds |

60136-25-6 | epervudīns |

5696-17-3 | epipropidīns |

87940-60-1 | eprobemīds |

133040-01-4 | eprosartāns |

101335-99-3 | eprovafēns |

148031-34-9 | eptifibatīds |

0-00-0 | erbulozols |

84611-23-4 | erdosteīns |

16781-39-8 | etasulīns |

441-61-2 | etilmetiltiambutēns |

64420-40-2 | etibendazols |

21715-46-8 | etifoksīns |

7716-60-1 | etisazols |

40054-69-1 | etizolāms |

41340-25-4 | etodolaks |

17692-35-2 | etofuradīns |

82140-22-5 | etolotifēns |

28189-85-7 | etoksadrols |

127625-29-0 | fananserīns |

106100-65-6 | fasiplons |

65886-71-7 | fazarabīns |

23271-74-1 | fedrilāts |

1008-65-7 | fenadiazols |

4378-36-3 | fenbutrazāts |

5588-29-4 | fenmetramīds |

15302-16-6 | fenozolons |

21820-82-6 | fenpipalons |

5053-06-5 | fenspirīds |

22293-47-6 | feprosidnīns |

69123-90-6 | fiacitabīns |

69123-98-4 | fialuridīns |

136087-85-9 | fidarestāts |

78168-92-0 | filenadols |

34161-24-5 | fipeksīds |

15301-69-6 | flavoksāts |

98205-89-1 | flesinoksāns |

77590-96-6 | flordipīns |

53731-36-5 | floredils |

50-91-9 | floksuridīns |

21679-14-1 | fludarabīns |

71923-29-0 | fludoksopons |

7125-73-7 | flumetramīds |

30914-89-7 | flumeksadols |

61325-80-2 | flumezapīns |

720-76-3 | fluminorekss |

66934-18-7 | flunoksaprofēns |

105182-45-4 | fluparoksāns |

2709-56-0 | flupentiksols |

27060-91-9 | flutazolāms |

10202-40-1 | flutizenols |

52867-77-3 | fluzoperīns |

15687-22-6 | foleskutols |

18053-31-1 | fominobēns |

144245-52-3 | fomivirsēns |

17692-39-6 | fomokaīns |

22514-23-4 | fopirtolīns |

37132-72-2 | fotretamīns |

141790-23-0 | fozivudīna tidoksils |

60248-23-9 | fuprazols |

556-12-7 | furalazīns |

139-91-3 | furaltadons |

1239-29-8 | furazabols |

5118-17-2 | furazolija hlorīds |

85666-24-6 | furegrelāts |

2385-81-1 | furetidīns |

6281-26-1 | furmetoksadons |

138661-03-7 | furnidipīns |

56119-96-1 | furodazols |

804-30-8 | fursultiamīns |

7761-75-3 | furterēns |

64603-91-4 | gaboksadols |

68134-81-6 | gaciklidīns |

124012-42-6 | galocitabīns |

95058-81-4 | gemcitabīns |

122254-45-9 | glenvastatīns |

80763-86-6 | glunikāts |

7247-57-6 | heteronija bromīds |

3105-97-3 | hikantons |

611-53-0 | ibacitabīns |

130308-48-4 | ikatibants |

145508-78-7 | ikopezils |

79944-58-4 | idazoksāns |

54-42-2 | idoksuridīns |

143443-90-7 | ifetrobāns |

3778-73-2 | ifosfamīds |

119719-11-8 | ilatreotīds |

82857-82-7 | ilepcimīds |

137214-72-3 | iliparcils |

135202-79-8 | ilonidaps |

133454-47-4 | iloperidons |

81167-16-0 | imiloksāns |

114686-12-3 | imitrodasts |

318-23-0 | imolamīns |

60929-23-9 | indeloksazīns |

39178-37-5 | inikarons |

58-63-9 | inozīns |

133107-64-9 | lispro insulīns |

13445-12-0 | jobutoskābe |

51934-76-0 | jomorīnskābe |

104454-71-9 | ipenoksazons |

83656-38-6 | ipramidils |

105118-13-6 | iprotiazems |

57067-46-6 | isamoksols |

59-63-2 | izokarboksazīds |

107320-86-5 | izomolpāns |

482-15-5 | izotipendils |

75949-60-9 | izoksaprolols |

34552-84-6 | izoksikāms |

75695-93-1 | isradipīns |

117279-73-9 | israpafants |

84625-61-6 | itrakonazols |

53003-81-9 | ivarimods |

65277-42-1 | ketokonazols |

34580-13-7 | ketotifēns |

118288-08-7 | lafutidīns |

134678-17-4 | lamivudīns |

133242-30-5 | landiolols |

101530-10-3 | lanokonazols |

108736-35-2 | lanreotīds |

113457-05-9 | ledoksantrons |

75706-12-6 | leflunomīds |

138068-37-8 | lepirudīns |

26513-90-6 | letimīds |

14769-73-4 | levamizols |

94535-50-9 | levkromakalims |

339-72-0 | levcikloserīns |

100986-85-4 | levofloksacīns |

3795-88-8 | levofuraltadons |

5666-11-5 | levomoramīds |

78994-23-7 | levormeloksifēns |

116476-16-5 | levosemotiadils |

4792-18-1 | levoksadrols |

128620-82-6 | limazociks |

165800-03-3 | linezolīds |

75358-37-1 | linoglirīds |

33876-97-0 | linsidomīns |

110143-10-7 | lodenozīns |

72444-63-4 | lodiperons |

70374-39-9 | lornoksikāms |

70384-91-7 | lortalamīns |

1977-10-2 | loksapīns |

121288-39-9 | loksoribīns |

479-50-5 | lukantons |

76743-10-7 | lukartamīds |

85118-42-9 | lufuradoms |

83903-06-4 | lupitidīns |

88859-04-5 | mafosfamīds |

35846-53-8 | maitansīns |

59937-28-9 | malotilāts |

115550-35-1 | marbofloksacīns |

65509-24-2 | maroksepīns |

42024-98-6 | mazatikols |

164178-54-5 | mazokalims |

53-31-6 | medibazīns |

13355-00-5 | melarsonilkālijs |

494-79-1 | melarsoprols |

83784-21-8 | menabitāns |

70-07-5 | mefenoksalons |

17854-59-0 | mepiksanokss |

4295-63-0 | meprotiksols |

29053-27-8 | meseklazons |

135-58-0 | mesulfēns |

1665-48-1 | metaksalons |

493-78-7 | metafenilēns |

91-80-5 | metapirilēns |

721-19-7 | metastiridons |

5800-19-1 | metiapīns |

42110-58-7 | metioksāts |

20229-30-5 | metitepīns |

4969-02-2 | metiksēns |

17692-22-7 | metizolīns |

103980-45-6 | metostilenols |

22013-23-6 | metoksepīns |

23707-33-7 | metrifudils |

31868-18-5 | meksazolāms |

94149-41-4 | midesteīns |

148564-47-0 | milfasartāns |

37065-29-5 | miloksacīns |

25905-77-5 | minaprīns |

85118-44-1 | minokromils |

117523-47-4 | mirfentanils |

7696-00-6 | mitotenamīns |

50924-49-7 | mizoribīns |

15518-84-0 | mobekarbs |

71320-77-9 | moklobemīds |

125533-88-2 | mofarotēns |

78967-07-4 | mofezolaks |

54063-50-2 | mofloverīns |

29936-79-6 | mofoksīms |

5581-46-4 | molinazons |

7416-34-4 | molindons |

94746-78-8 | molracetāms |

25717-80-0 | molsidomīns |

132019-54-6 | monatepils |

75841-82-6 | mopidralazīns |

19395-58-5 | mohizons |

20574-50-9 | morantels |

6536-18-1 | morazons |

31848-01-8 | morklofons |

41152-17-4 | morforekss |

952-54-5 | morinamīds |

65847-85-0 | morniflumāts |

35843-07-3 | morokromēns |

3731-59-7 | moroksidīns |

469-81-8 | morferidīns |

3780-72-1 | morsuksimīds |

112885-41-3 | mosaprīds |

90697-57-7 | motapizons |

17692-56-7 | moksikumons |

82239-52-9 | moksiraprīns |

52279-59-1 | moksnidazols |

66203-94-9 | murokainīds |

58019-65-1 | nabazenils |

66556-74-9 | nabitāns |

53-84-9 | nadīds |

84145-90-4 | nafoksadols |

28820-28-2 | naftoksāts |

101506-83-6 | namirotēns |

148152-63-0 | napitāns |

22292-91-7 | naranols |

120819-70-7 | naroparcils |

88058-88-2 | naksagolīds |

69049-73-6 | nedokromils |

86636-93-3 | neflumozīds |

13669-70-0 | nefopāms |

99453-84-6 | nelteneksīns |

121032-29-9 | nelzarabīns |

183747-35-5 | nepadutants |

99803-72-2 | nerbakadols |

90326-85-5 | nesapidils |

84558-93-0 | netivudīns |

4397-91-5 | nikofurāts |

95058-70-1 | niktiazems |

555-84-0 | nifuradēns |

4936-47-4 | nifuratels |

5036-03-3 | nifurdazils |

3363-58-4 | nifurfolīns |

15179-96-1 | nifurimīds |

26350-39-0 | nifurizons |

18857-59-5 | nifurmazols |

57474-29-0 | nifurohīns |

24632-47-1 | nifurpipons |

13411-16-0 | nifurpirinols |

1614-20-6 | nifurprazīns |

5055-20-9 | nifurhinazols |

23256-30-6 | nifurtimokss |

1088-92-2 | nifurtoinols |

1900-13-6 | nifurvidīns |

39978-42-2 | nifurzīds |

50435-25-1 | nimidāns |

6506-37-2 | nimorazols |

6363-02-6 | nitramizols |

67-20-9 | nitrofurantoīns |

110588-56-2 | noberastīns |

31430-18-9 | nokodazols |

16985-03-8 | nonabīns |

75963-52-9 | nuklomedons |

36471-39-3 | nuklotiksēns |

57726-65-5 | nufenoksols |

129029-23-8 | okaperidons |

78410-57-8 | ociltīds |

56391-55-0 | oktazamīds |

131796-63-9 | odapipāms |

83380-47-6 | ofloksacīns |

132539-06-1 | olanzapīns |

39567-20-9 | olpimedons |

64224-21-1 | oltiprazs |

167305-00-2 | omapatrilāts |

176894-09-0 | omiloksetīns |

60175-95-3 | omonasteīns |

147432-77-7 | ontazolasts |

78994-24-8 | ormeloksifēns |

16509-11-8 | otimerātnātrijs |

16485-05-5 | oksadimedīns |

26629-87-8 | oksaflozāns |

56969-22-3 | oksapadols |

6577-41-9 | oksapija jodīds |

21256-18-8 | oksaprozīns |

27591-42-0 | oksazidions |

25392-50-1 | oksazorons |

17692-63-6 | oksitefonija bromīds |

72830-39-8 | oksmetidīns |

90729-41-2 | oksodipīns |

959-14-8 | oksolamīns |

14698-29-4 | oksolīnskābe |

5585-93-3 | oksipendils |

124423-84-3 | panadiplons |

139225-22-2 | panamezīns |

115-67-3 | parametadions |

26513-79-1 | paraksazons |

61400-59-7 | parkonazols |

61869-08-7 | paroksetīns |

103255-66-9 | pazinaklons |

127045-41-4 | pazufloksacīns |

114716-16-4 | pemedolaks |

77-12-3 | pentacīnija hlorīds |

138661-02-6 | pentetreotīds |

81382-51-6 | pentiapīns |

55694-83-2 | pentizidons |

53910-25-1 | pentostatīns |

57083-89-3 | peraloprīds |

62435-42-1 | perfosfamīds |

2055-44-9 | perizoksāls |

467-84-5 | fenadoksons |

115-55-9 | fenitilons |

76732-75-7 | pikartamīds |

72467-44-8 | piklonidīns |

39577-19-0 | pikumasts |

56208-01-6 | pifarnīns |

27199-40-2 | pifeksols |

54341-02-5 | piflutiksols |

314-03-4 | pimetiksēns |

38955-22-5 | pinadolīns |

53251-94-8 | pinavērija bromīds |

14008-66-3 | pinoksepīns |

2167-85-3 | pipazetāts |

59-39-2 | piperoksāns |

24886-52-0 | pipofezīns |

23744-24-3 | pipoksolāns |

40680-87-3 | piprofurols |

30868-30-5 | pirazofurīns |

1043-21-6 | pirenoksīns |

3605-01-4 | piribedils |

36322-90-4 | piroksikāms |

132722-74-8 | pirsidomīns |

59840-71-0 | pitenodils |

15574-96-6 | pizotifēns |

63394-05-8 | plafibrīds |

153168-05-9 | plekonarils |

151126-32-8 | pramlintīds |

140-65-8 | pramokaīns |

103177-37-3 | pranlukasts |

52549-17-4 | pranoprofēns |

92623-83-1 | pravadolīns |

19216-56-9 | prazozīns |

47543-65-7 | prenoksdiazīns |

30840-27-8 | pretiadils |

69425-13-4 | prifelons |

70833-07-7 | prifurolīns |

36505-82-5 | prodolskābe |

34740-13-1 | profeksalons |

3615-74-5 | promolāts |

33743-96-3 | proroksāns |

303-69-5 | protipendils |

2622-24-4 | protiksēns |

58416-00-5 | protiofāts |

5696-09-3 | proksazols |

69815-38-9 | proksorfāns |

179474-81-8 | prukaloprīds |

123447-62-1 | prulifloksacīns |

15686-83-6 | pirantels |

7035-04-3 | piridarons |

86048-40-0 | hazolasts |

111974-69-7 | hetiapīns |

54340-59-9 | hinkarbāts |

62265-68-3 | hinfamīds |

545-59-5 | racemoramīds |

84449-90-1 | raloksifēns |

112887-68-0 | raltitrekseds |

84071-15-8 | ramiksotidīns |

135459-90-4 | ranelskābe |

30271-85-3 | razinodils |

71620-89-8 | reboksetīns |

76053-16-2 | reklazepāms |

73080-51-0 | repirinasts |

36791-04-5 | ribavirīns |

7724-76-7 | riboprīns |

132014-21-2 | rilmakalīms |

54187-04-1 | rilmenidīns |

106266-06-2 | risperidons |

87051-43-2 | ritanserīns |

91833-77-1 | rokastīns |

132418-36-1 | rocepafants |

119302-91-9 | rokuronija bromīds |

109543-76-2 | romazarīts |

38373-83-0 | romifenons |

170902-47-3 | roksifibāns |

101363-10-4 | rufloksacīns |

126294-30-2 | sagandipīns |

5578-73-4 | sangvinārija hlorīds |

110588-57-3 | saperkonazols |

121617-11-6 | saviprazols |

79262-46-7 | savoksepīns |

145574-90-9 | skopinasts |

29050-11-1 | seklazons |

116476-13-2 | semotiadils |

99592-32-2 | sertakonazols |

132418-35-0 | setipafants |

86487-64-1 | setoperons |

143248-63-9 | sinitrodils |

138778-28-6 | siratiazems |

53123-88-9 | sirolimuss |

3064-61-7 | nātrija stibokaptāts |

4448-96-8 | solipertīns |

68367-52-2 | sorbinils |

130403-08-6 | soretolīds |

77181-69-2 | sorivudīns |

95105-77-4 | sornidipīns |

90243-97-3 | spiklamīns |

87151-85-7 | spiradolīns |

83647-97-6 | spiraprils |

83602-05-5 | spiraprilāts |

41992-23-8 | spirogermānijs |

1054-88-2 | spiroksatrīns |

3056-17-5 | stavudīns |

72324-18-6 | stepronīns |

54340-66-8 | subendazols |

34042-85-8 | sudoksikāms |

37753-10-9 | sufosfamīds |

58095-31-1 | sulbenokss |

350-12-9 | sulbentīns |

77590-92-2 | suproklons |

40828-46-4 | suprofēns |

53813-83-5 | suriklons |

104987-11-3 | takrolimuss |

101626-70-4 | talipeksols |

67489-39-8 | talmetacīns |

66898-62-2 | talniflumāts |

21489-20-3 | talsuprāms |

42408-80-0 | tandamīns |

106073-01-2 | taniplons |

19388-87-5 | taurolidīns |

124066-33-7 | taurosteīns |

38668-01-8 | taurultāms |

118292-40-3 | tazarotēns |

79253-92-2 | taziprinons |

131987-54-7 | tazomelīns |

55837-23-5 | teflutiksols |

17902-23-7 | tegafūrs |

80880-90-6 | telenzepīns |

111902-57-9 | temokaprils |

110221-53-9 | temokaprilāts |

120210-48-2 | tenidaps |

82650-83-7 | tenilapīns |

62473-79-4 | teniloksazīns |

86696-86-8 | tenilsetāms |

21500-98-1 | tenociklidīns |

95232-68-1 | tenosāls |

129336-81-8 | tenosiprols |

59804-37-4 | tenoksikāms |

893-01-6 | tenilidons |

63590-64-7 | terazozīns |

67915-31-5 | terkonazols |

147650-57-5 | tererstigmīns |

86433-40-1 | terflavoksāts |

132338-79-5 | terikalants |

25683-71-0 | terizidons |

119625-78-4 | terlakirēns |

59653-74-6 | teroksirons |

34784-64-0 | tertatolols |

5036-02-2 | tetramizols |

4304-40-9 | tenija klozilāts |

91-79-2 | tenildiamīns |

7219-91-2 | tiheksinola metilbromīds |

2240-21-3 | tiofuradēns |

115103-54-3 | tiagabīns |

31428-61-2 | tiamenidīns |

51527-19-6 | tianafaks |

66981-73-5 | tianeptīns |

57010-31-8 | tiapamils |

14785-50-3 | tiapirinols |

33005-95-7 | tiaprofēnskābe |

5845-26-1 | tiazesīms |

63996-84-9 | tibalozīns |

97852-72-7 | tibenelasts |

15686-72-3 | tibrofāns |

70-10-0 | tiklatons |

55142-85-3 | tiklopidīns |

144-12-7 | tiemonija jodīds |

40180-04-9 | tienilskābe |

75458-65-0 | tienokarbīns |

37967-98-9 | tienopramīns |

90055-97-3 | tienoksolols |

39754-64-8 | tifemoksons |

81656-30-6 | tifluadoms |

89875-86-5 | tiflukarbīns |

14176-49-9 | tiletamīns |

159098-79-0 | tilnoprofēnarbamels |

58433-11-7 | tilomizols |

42239-60-1 | tilozepīns |

96306-34-2 | timelotems |

35035-05-3 | timepīdija bromīds |

26839-75-8 | timolols |

50708-95-7 | tinabinols |

66788-41-8 | tinofedrīns |

24237-54-5 | tinoridīns |

22619-35-8 | tioklomarols |

65899-73-2 | tiokonazols |

66969-81-1 | tiodazozīns |

38070-41-6 | tiodonija hlorīds |

61220-69-7 | tiopinaks |

87691-91-6 | tiospirons |

34976-39-1 | tioksacīns |

40198-53-6 | tioksaprofēns |

4991-65-5 | tioksolons |

95588-08-2 | tipentozīns |

5169-78-8 | tipepidīns |

54376-91-9 | tipetropija bromīds |

7489-66-9 | tipindols |

83153-39-3 | tiprinasts |

71731-58-3 | tihizija bromīds |

35423-51-9 | tizokromīds |

80680-05-3 | tivanidazols |

2949-95-3 | tiksadils |

83573-53-9 | tizabrīns |

51322-75-9 | tizanidīns |

29218-27-7 | toloksatons |

655-05-0 | tozalinons |

103624-59-5 | traboksopīns |

131094-16-1 | trafermīns |

4047-34-1 | trantelīnija bromīds |

58712-69-9 | traksanokss |

148998-94-1 | trekovirsēns |

35943-35-2 | triciribīns |

70-00-8 | trifluridīns |

68-91-7 | trimetafāna kamsilāts |

127-48-0 | trimetadions |

635-41-6 | trimetozīns |

35619-65-9 | tritiozīns |

14504-73-5 | tritohalīns |

47420-28-0 | triksolāns |

22089-22-1 | trofosfamīds |

27574-24-9 | tropatepīns |

108001-60-1 | trohidazols |

84697-22-3 | tubulozols |

116289-53-3 | tulopafants |

118812-69-4 | ularitīds |

109683-61-6 | utibaprils |

109683-79-6 | utibaprilāts |

64860-67-9 | valperinols |

17692-71-6 | vanitiolīds |

103222-11-3 | vapreotīds |

141575-50-0 | vedaklidīns |

5536-17-4 | vidarabīns |

46817-91-8 | viloksazīns |

89651-00-3 | voksergolīds |

81801-12-9 | ksamoterols |

131986-45-3 | ksanomelīns |

14008-71-0 | ksantiols |

52832-91-4 | ksinomilīns |

7361-61-7 | ksilazīns |

7481-89-2 | zalcitabīns |

109826-26-8 | zaldarīds |

89482-00-8 | zaltoprofēns |

127308-82-1 | zamifenacīns |

28810-23-3 | zepastīns |

107452-89-1 | zikonotīds |

30516-87-1 | zidovudīns |

111406-87-2 | zileitons |

84697-21-2 | zinokonazols |

145781-32-4 | zolasartāns |

139264-17-8 | zolmitriptāns |

52867-74-0 | zoloperons |

121929-20-2 | zoniklezols |

26615-21-4 | zotepīns |

61-80-3 | zoksazolamīns |

53772-83-1 | zudopentiksols |

29350090 | 59-66-5 | acetazolamīds |

968-81-0 | acetoheksamīds |

3184-59-6 | alipamīds |

154323-57-6 | almotriptāns |

81982-32-3 | alpiroprīds |

5588-16-9 | altizīds |

3754-19-6 | ambuzīds |

1421-68-7 | amidefrīnmezilāts |

85320-68-9 | amosulalols |

51264-14-3 | amsakrīns |

74863-84-6 | argatrobāns |

133267-19-3 | artilīds |

151140-96-4 | avitriptāns |

1150-20-5 | azabons |

27589-33-9 | azosemīds |

1824-52-8 | bemetizīds |

73-48-3 | bendroflumetiazīds |

91-33-8 | benztiazīds |

104-22-3 | benzilsulfamīds |

90992-25-9 | besulpamīds |

36148-38-6 | besunīds |

147536-97-8 | bosentāns |

138890-62-7 | brinzolamīds |

28395-03-1 | bumetanīds |

7007-88-7 | butadiazamīds |

2043-38-1 | butizīds |

339-43-5 | karbutamīds |

42583-55-1 | karmetizīds |

138-41-0 | karzenīds |

58-94-6 | hlortiazīds |

94-20-2 | hlorpropamīds |

77-36-1 | hlortalidons |

68475-40-1 | ciproprīds |

671-95-4 | klofenamīds |

636-54-4 | klopamīds |

2127-01-7 | kloreksolons |

60200-06-8 | klorsulons |

742-20-1 | ciklopentiazīds |

2259-96-3 | ciklotiazīds |

79094-20-5 | daltrobāns |

136817-59-9 | delavirdīns |

119905-05-4 | delehamīns |

3436-11-1 | delfantrīns |

30236-32-9 | deksotalols |

120-97-8 | diklofenamīds |

22736-85-2 | diflumidons |

7456-24-8 | dimetotiazīns |

96-62-8 | dinseds |

671-88-5 | disulfamīds |

723-42-2 | ditolamīds |

115256-11-6 | dofetilīds |

112966-96-8 | domitrobāns |

120279-96-1 | dorzolamīds |

141626-36-0 | dronedarons |

100981-43-9 | ebrotidīns |

72301-79-2 | enviroksīms |

1764-85-8 | epitizīds |

125279-79-0 | ersentilīds |

1213-06-5 | etebenecīds |

1824-58-4 | etiazīds |

103745-39-7 | fasudils |

20287-37-0 | fenhizons |

80937-31-1 | flosulīds |

56488-61-0 | flubeprīds |

148-56-1 | flumetiazīds |

54-31-9 | furosemīds |

52157-91-2 | galosemīds |

51876-98-3 | gliamilīds |

10238-21-8 | glibenklamīds |

26944-48-9 | glibornurīds |

36980-34-4 | glikaramīds |

24455-58-1 | glicetanils |

21187-98-4 | gliklazīds |

52994-25-9 | glikondamīds |

3074-35-9 | glidazamīds |

35273-88-2 | gliflumīds |

93479-97-1 | glimepirīds |

37598-94-0 | glipalamīds |

29094-61-9 | glipizīds |

33342-05-1 | glihidons |

52430-65-6 | glisamurīds |

32797-92-5 | glisentīds |

71010-45-2 | glisindamīds |

24477-37-0 | glisolamīds |

25046-79-1 | glisoksepīds |

7007-76-3 | glikosulfamīds |

535-65-9 | glibutiazols |

1492-02-0 | glibuzols |

631-27-6 | gliklopiramīds |

664-95-9 | gliciklamīds |

451-71-8 | gliheksamīds |

3459-20-9 | glimidīnnātrijs |

1038-59-1 | glioktamīds |

1228-19-9 | glipinamīds |

80-34-2 | gliprotiazols |

3567-08-6 | glisobuzols |

80-13-7 | halazons |

1034-82-8 | heptolamīds |

13957-38-5 | hidrobentizīds |

58-93-5 | hidrohlortiazīds |

135-09-1 | hidroflumetiazīds |

159634-47-6 | ibutamorēns |

122647-31-8 | ibutilīds |

26807-65-8 | indapamīds |

42792-26-7 | izosulprīds |

23672-07-3 | levosulpirīds |

139133-26-9 | leksipafants |

120824-08-0 | linotrobāns |

68677-06-5 | loraprīds |

138-39-6 | mafenīds |

515-57-1 | maleilsulfatiazols |

3568-00-1 | mebutizīds |

7195-27-9 | mefruzīds |

122-89-4 | mesulfamīds |

7541-30-2 | mesuprīns |

565-33-3 | metaheksamīds |

138384-68-6 | metesinds |

554-57-4 | metazolamīds |

135-07-9 | metiklotiazīds |

77989-60-7 | metibrīds |

1084-65-7 | metikrans |

17560-51-9 | metolazons |

61477-95-0 | monalazondinātrijs |

154397-77-0 | napsagatrāns |

121679-13-8 | naratriptāns |

51803-78-2 | nimesulīds |

473-42-7 | nitrosulfatiazols |

139133-27-0 | nupafants |

140695-21-2 | osutidīns |

1580-83-2 | paraflutizīds |

21132-59-2 | pazoksīds |

1766-91-2 | penflutizīds |

485-24-5 | ftalilsulfametizols |

85-73-4 | ftalilsulfatiazols |

39860-99-6 | pipotiazīns |

55837-27-9 | piretanīds |

346-18-9 | politiazīds |

57-66-9 | probenecīds |

98-75-9 | propazolamīds |

68556-59-2 | prosulprīds |

73-49-4 | hinetazons |

64099-44-1 | hisultazīns |

116649-85-5 | ramatrobāns |

120688-08-6 | risotilīds |

111974-60-8 | ritolukasts |

22933-72-8 | salazodīns |

2315-08-4 | salazosulfadimidīns |

139-56-0 | salazosulfamīds |

515-58-2 | salazosulfatiazols |

133276-80-9 | samiksogrels |

129981-36-8 | sampatrilats |

146623-69-0 | saprisartāns |

56302-13-7 | satranidazols |

101526-83-4 | sematilīds |

123308-22-5 | sezolamīds |

139755-83-2 | sildenafils |

108894-39-9 | sitalidons |

127373-66-4 | sivelestats |

3930-20-9 | sotalols |

13642-52-9 | soterenols |

498-78-2 | stearilsulfamīds |

116-43-8 | sukcinilsulfatiazols |

30279-49-3 | suklofenīds |

2455-92-7 | sulklamīds |

127-77-5 | sulfabenzs |

127-71-9 | sulfabenzamīds |

547-44-4 | sulfakarbamīds |

21662-79-3 | sulfacekols |

144-80-9 | sulfacetamīds |

80-32-0 | sulfahlorpiridazīns |

485-41-6 | sulfahrizoidīns |

17784-12-2 | sulfacitīns |

4015-18-3 | sulfaklomīds |

54063-55-7 | sulfaklorazols |

102-65-8 | sulfaklozīns |

128-12-1 | sulfadiasulfonnātrijs |

68-35-9 | sulfadiazīns |

547-32-0 | sulfadiazīnnātrijs |

115-68-4 | sulfadikramīds |

122-11-2 | sulfadimetoksīns |

57-68-1 | sulfadimidīns |

2447-57-6 | sulfadoksīns |

94-19-9 | sulfaetidols |

127-69-5 | sulfafurazols |

57-67-0 | sulfaguanidīns |

27031-08-9 | sulfaguanols |

152-47-6 | sulfalēns |

14376-16-0 | sulfalokskābe |

65761-24-2 | sulfamazons |

127-79-7 | sulfamerazīns |

127-58-2 | sulfamerazīnnātrijs |

144-82-1 | sulfametizols |

723-46-6 | sulfametoksazols |

80-35-3 | sulfametoksipiridazīns |

3772-76-7 | sulfametomidīns |

651-06-9 | sulfametoksidiazīns |

32909-92-5 | sulfametrols |

1220-83-3 | sulfamonometoksīns |

729-99-7 | sulfamoksols |

63-74-1 | sulfanilamīds |

122-16-7 | sulfanitrāns |

599-88-2 | sulfaperīns |

526-08-9 | sulfafenazols |

116-42-7 | sulfaproksilīns |

852-19-7 | sulfapirazols |

144-83-2 | sulfapiridīns |

59-40-5 | sulfahinoksalīns |

599-79-1 | sulfasalazīns |

632-00-8 | sulfasomizols |

3563-14-2 | sulfasukcinamīds |

1984-94-7 | sulfasimazīns |

72-14-0 | sulfatiazols |

515-49-1 | sulfatiourīnviela |

1161-88-2 | sulfatolamīds |

23256-23-7 | sulfatroksazols |

13369-07-8 | sulfatrozols |

515-64-0 | sulfizomidīns |

90207-12-8 | sulikrināts |

57479-88-6 | sulmeprīds |

121-64-2 | sulokarbilāts |

110311-27-8 | sulofenūrs |

82666-62-4 | sulosemīds |

72131-33-0 | sulotrobāns |

15676-16-1 | sulpirīds |

61-56-3 | sultiāms |

73747-20-3 | sulveraprīds |

103628-46-2 | sumatriptāns |

32059-27-1 | sumetizīds |

149556-49-0 | susalimods |

81428-04-8 | taltrimīds |

106133-20-4 | tamsulozīns |

85977-49-7 | tauromustīns |

4267-05-4 | teklotiazīds |

3692-44-2 | tioheksamīds |

316-81-4 | tioproperazīns |

3688-85-5 | tiamizīds |

69387-87-7 | tinisulprīds |

3313-26-6 | tiotiksēns |

144494-65-5 | tirofibāns |

56488-58-5 | tizolemīds |

139308-65-9 | tolafentrīns |

1156-19-0 | tolazamīds |

64-77-7 | tolbutamīds |

1027-87-8 | tolpentamīds |

5588-38-5 | tolpiramīds |

56211-40-6 | torasemīds |

32295-18-4 | tosifēns |

87051-13-6 | tosulūrs |

127-65-1 | tozilhloramīdnātrijs |

133-67-5 | trihlormetiazīds |

24243-89-8 | triflumidāts |

73803-48-2 | tripamīds |

52406-01-6 | uredofoss |

119-85-7 | vanildisulfamīds |

66644-81-3 | veraliprīds |

63198-97-0 | viroksīms |

14293-44-8 | ksipamīds |

107753-78-6 | zafirlukasts |

75820-08-5 | zidapamīds |

37000-20-7 | zinterols |

72301-78-1 | zinviroksīms |

68291-97-4 | zonisamīds |

29361000 | 41294-56-8 | alfakalcidols |

137-76-8 | cetotiamīns |

6092-18-8 | cikotiamīns |

137-86-0 | oktotiamīns |

29362100 | 4759-48-2 | izotretinoīns |

68-26-8 | retinols |

302-79-4 | tretinoīns |

29362200 | 154-87-0 | kokarboksilāze |

532-40-1 | monofosfotiamīns |

59-58-5 | prosultiamīns |

59-43-8 | tiamīns |

29362300 | 83-88-5 | riboflavīns |

29362400 | 137-08-6 | kalcija pantotenāts |

81-13-0 | dekspantenols |

16485-10-2 | pantenols |

29362500 | 65-23-6 | piridoksīns |

29362600 | 13870-90-1 | kobamamīds |

68-19-9 | ciānokobalamīns |

13422-51-0 | hidroksokobalamīns |

13422-55-4 | mekobalamīns |

29362700 | 50-81-7 | askorbīnskābe |

134-03-2 | nātrija askorbāts |

29362800 | 61343-44-0 | tokofenoksāts |

9002-96-4 | tokofersolāns |

40516-48-1 | tretinoīntokoferils |

29362910 | 1492-18-8 | kalcija folināts |

59-30-3 | folskābe |

29362930 | 58-85-5 | biotīns |

29362990 | 19356-17-3 | kalcifediols |

32222-06-3 | kalcitriols |

67-97-0 | kolekalciferols |

50-14-6 | ergokalciferols |

83805-11-2 | falekalcitriols |

492-85-3 | nikofolīns |

98-92-0 | nikotīnamīds |

59-67-6 | nikotīnskābe |

84-80-0 | fitomenadions |

5988-22-7 | fitonadiolnātrija difosfāts |

55721-11-4 | sekalciferols |

29371100 | 96353-48-9 | somagrebovs |

106282-98-8 | somalapors |

123212-08-8 | somatosalms |

82030-87-3 | somatrems |

12629-01-5 | somatropīns |

126752-39-4 | somavubove |

119693-74-2 | somenopors |

102744-97-8 | sometribovs |

102733-72-2 | sometripors |

129566-95-6 | somfasepors |

89383-13-1 | somidobovs |

29371200 | 11061-68-0 | insulīns, cilvēka |

29371900 | 183552-38-7 | abarelikss |

34765-96-3 | alsaktīds |

113-79-1 | argiprezīns |

113-80-4 | argiprestocīns |

103451-84-9 | avikatonīns |

140703-49-7 | avorelīns |

182212-66-4 | avotermīns |

95729-65-0 | azetirelīns |

165101-51-9 | bekaplermīns |

57982-77-1 | buserelīns |

9007-12-9 | kalcitonīns |

26112-29-8 | kalcitonīns, liellopu |

100016-62-4 | kalcitonīns, cāļu |

57014-02-5 | kalcitonīns, zušu |

21215-62-3 | kalcitonīns, cilvēku |

12321-44-7 | kalcitonīns, cūku |

11118-25-5 | kalcitonīns, žurku |

47931-85-1 | kalcitonīns, lašu |

37025-55-1 | karbetocīns |

33605-67-3 | kargutocīns |

157238-32-9 | cetermīns |

120287-85-6 | cetrorelikss |

177073-44-8 | horiogonadotropīns α |

9002-61-3 | horiona gonadotropīns |

22572-04-9 | kodaktīds |

0-00-0 | kortikorelīns |

9002-60-2 | kortikotropīns |

9004-12-0 | dalanēts insulīns |

113-78-0 | demoksitocīns |

57773-65-6 | deslorelīns |

16679-58-6 | desmoprezīns |

89662-30-6 | detirelikss |

105953-59-1 | dumorelīns |

105250-86-0 | ebiratīds |

60731-46-6 | elkatonīns |

111212-85-2 | ersofermīns |

140703-51-1 | eksamorelīns |

56-59-7 | feliprezīns |

38234-21-8 | fertirelīns |

9002-68-0 | folitropīns, α |

150490-84-9 | folitropīns, β |

124904-93-4 | ganirelikss |

24870-04-0 | giraktīds |

16941-32-5 | glikagons |

33515-09-2 | gonadorelīns |

65807-02-5 | goserelīns |

76712-82-8 | histrelīns |

68859-20-1 | insulīnargīns |

116094-23-6 | insulīnasparts |

0-00-0 | insulīndefalāns |

160337-95-1 | insulīnglargīns |

9002-79-3 | intermedīns |

170851-70-4 | ipamorelīns |

53714-56-0 | leiprorelīns |

66866-63-5 | lutrelīns |

152923-57-4 | lutropīns, α |

50-57-7 | liprezīns |

68562-41-4 | mekasermīns |

90243-66-6 | montirelīns |

54017-73-1 | murodermīns |

77727-10-7 | nakartocīns |

76932-56-4 | nafarelīns |

17692-62-5 | norleisaktīds |

83150-76-9 | oktreotīds |

62305-86-6 | orotirelīns |

3397-23-7 | orniprezīns |

50-56-6 | oksitocīns |

78664-73-0 | posatirelīns |

158861-67-7 | pralmorelīns |

24305-27-9 | protirelīns |

127932-90-5 | ramorelikss |

146706-68-5 | rismorelīns |

34273-10-4 | saralazīns |

1393-25-5 | sekretīns |

12279-41-3 | seraktīds |

86168-78-7 | sermorelīns |

9002-70-4 | seruma gonadotropīns |

83930-13-6 | somatorelīns |

38916-34-6 | somatostatīns |

144916-42-7 | sonermīns |

103300-74-9 | taltirelīns |

52232-67-4 | teriparatīds |

14636-12-5 | terliprezīns |

16960-16-0 | tetrakozaktīds |

144743-92-0 | teverelikss |

85466-18-8 | timokartīns |

69558-55-0 | timopentīns |

308079-72-3 | timostimulīns |

9002-71-5 | tirotropīns |

47931-80-6 | tosaktīds |

20282-58-0 | trikozaktīds |

57773-63-4 | triptorelīns |

97048-13-0 | urofolitropīns |

11000-17-2 | vazoprezīns injekcijām |

29372100 | 53-06-5 | kortizons |

50-23-7 | hidrokortizons |

50-24-8 | prednizolons |

53-03-2 | prednizons |

29372200 | 28971-58-6 | akrocinonīds |

67452-97-5 | alklometazons |

3924-70-7 | amcinafals |

7332-27-6 | amcinafīds |

51022-69-6 | amcinonīds |

123013-22-9 | amelometazons |

4419-39-0 | beklometazons |

378-44-9 | betametazons |

5534-05-4 | betametazonacibutāts |

52080-57-6 | hlorprednizons |

19705-61-4 | cikortonīds |

58524-83-7 | ciprocinonīds |

25122-41-2 | klobetazols |

54063-32-0 | klobetazons |

4828-27-7 | klokortolons |

5251-34-3 | kloprednols |

35135-68-3 | kormetazons |

595-52-8 | descinolons |

382-67-2 | dezoksimetazons |

50-02-2 | deksametazons |

83880-70-0 | deksametazonacefurāts |

7008-26-6 | dihlorizons |

2557-49-5 | diflorazons |

2607-06-9 | diflukortolons |

23674-86-4 | difluprednāts |

25092-07-3 | dimezons |

2355-59-1 | drocinonīds |

3693-39-8 | fluklorolona acetonīds |

127-31-1 | fludrokortizons |

1524-88-5 | fludroksikortīds |

2135-17-3 | flumetazons |

60135-22-0 | flumoksonīds |

3385-03-3 | flunizolīds |

67-73-2 | fluocinolona acetonīds |

356-12-7 | fluocinonīds |

33124-50-4 | fluokortīns |

152-97-6 | fluokortolons |

426-13-1 | fluorometolons |

3841-11-0 | fluperolons |

2193-87-5 | fluprednidēns |

53-34-9 | fluprednizolons |

2825-60-7 | formokortāls |

3093-35-4 | halcinonīds |

24320-27-2 | halokortolons |

50629-82-8 | halometazons |

57781-15-4 | halopredons |

103466-73-5 | ikometazonenbutāts |

338-95-4 | izoflupredons |

106033-96-9 | itrocinonīds |

78467-68-2 | locikortolondicibāts |

4732-48-3 | meklorizons |

105102-22-5 | mometazons |

59497-39-1 | naflokorts |

53-33-8 | parametazons |

58497-00-0 | procinonīds |

74131-77-4 | tikabesons |

87116-72-1 | timobesons |

85197-77-9 | tipredāns |

21365-49-1 | tralonīds |

124-94-7 | triamcinolons |

31002-79-6 | triamcinolonbenetonīds |

4989-94-0 | triamcinolonfuretonīds |

5611-51-8 | triamcinolonheksacetonīds |

26849-57-0 | triklonīds |

98651-66-2 | ulobetazols |

29372300 | 139402-18-9 | alestramustīns |

432-60-0 | alilestrenols |

10448-96-1 | almestrons |

850-52-2 | altrenogests |

30781-27-2 | amadinons |

2740-52-5 | anagestons |

313-05-3 | azakosterols |

1961-77-9 | hlormadinons |

16915-71-2 | cingestols |

54063-31-9 | cismadinons |

20047-75-0 | klogestons |

5367-84-0 | klomegestons |

54063-33-1 | kloksestradiols |

15262-77-8 | delmadinons |

10116-22-0 | demegestons |

54024-22-5 | dezogestrels |

65928-58-7 | dienogests |

79-64-1 | dimetisterons |

152-62-5 | didrogesterons |

809-01-8 | edogestrons |

547-81-9 | epiestriols |

7004-98-0 | epimestrols |

2363-58-8 | epitiostanols |

80471-63-2 | epostāns |

50-28-2 | estradiols |

50-50-0 | estradiolbenzoāts |

3571-53-7 | estradiolundecilāts |

979-32-8 | estradiolvalerāts |

2998-57-4 | estramustīns |

4140-20-9 | estrapronikāts |

5941-36-6 | estrazinols |

514-68-1 | estriolsukcināts |

10322-73-3 | estrofurāts |

53-16-7 | estrons |

57-63-6 | etinilestradiols |

434-03-7 | etisterons |

965-90-2 | etilestrenols |

3124-93-4 | etinerons |

54048-10-1 | etonogestrels |

1231-93-2 | etinodiols |

337-03-1 | flugestons |

566-48-3 | formestāns |

129453-61-8 | fulvestrants |

19291-69-1 | gestaklons |

14340-01-3 | gestadienols |

60282-87-3 | gestodēns |

1253-28-7 | gestonorona kaproāts |

16320-04-0 | gestrinons |

3538-57-6 | haloprogesterons |

68-96-2 | hidroksiprogesterons |

630-56-8 | hidroksiprogesterona kaproāts |

797-63-7 | levonorgestrels |

52-76-6 | linestrenols |

977-79-7 | medrogestons |

520-85-4 | medroksiprogesterons |

3562-63-8 | megestrols |

5633-18-1 | melengestrols |

72-33-3 | mestranols |

52279-58-0 | metogests |

23163-42-0 | metindiols |

34816-55-2 | moksestrols |

39791-20-3 | nilestriols |

58691-88-6 | nomegestrols |

68-22-4 | noretisterons |

68-23-5 | noretinodrels |

13563-60-5 | norgesterons |

35189-28-7 | norgestimāts |

25092-41-5 | norgestomets |

6533-00-2 | norgestrels |

848-21-5 | norgestrienons |

6795-60-4 | norvinisterons |

13885-31-9 | orestrāts |

105149-04-0 | osaterons |

3643-00-3 | oksogestons |

7001-56-1 | pentagestrons |

28014-46-2 | poliestradiola fosfāts |

57-83-0 | progesterons |

23873-85-0 | proligestons |

34184-77-5 | promegestons |

39219-28-8 | promestriēns |

1169-79-5 | hinestradols |

152-43-2 | hinestrols |

10592-65-1 | hingestanols |

67-95-8 | hingestrons |

5630-53-5 | tibolons |

896-71-9 | tigestols |

5192-84-7 | trengestons |

74513-62-5 | trimegestons |

29372900 | 154229-19-3 | abiraterons |

52-39-1 | aldosterons |

595-77-7 | algestons |

521-18-6 | androstanolons |

83625-35-8 | amebukorts |

96301-34-7 | atamestāns |

3570-10-3 | benorterons |

1605-89-6 | bolasterons |

846-48-0 | boldenons |

16915-78-9 | bolenols |

1491-81-2 | bolmantalāts |

51333-22-3 | budesonīds |

120815-74-9 | butiksokorts |

17021-26-0 | kalusterons |

976-71-6 | kanrenons |

141845-82-1 | ciklesonīds |

89672-11-7 | cioteronels |

5591-27-5 | klometerons |

1093-58-9 | klostebols |

53608-96-1 | kloksotestosterons |

50801-44-0 | kortisuzols |

1110-40-3 | kortivazols |

152-58-9 | kortodoksons |

2098-66-0 | ciproterons |

17230-88-5 | danazols |

14484-47-0 | deflazakorts |

63014-96-0 | delanterons |

20423-99-8 | deprodons |

638-94-8 | desonīds |

64-85-7 | dezoksikortons |

41020-79-5 | dicirenons |

66877-67-6 | domoprednāts |

67392-87-4 | drospirenons |

58-19-5 | drostanolons |

164656-23-9 | dutasterīds |

2320-86-7 | enestebols |

107724-20-9 | eplerenons |

119169-78-7 | epristerīds |

107868-30-4 | eksemestāns |

98319-26-7 | finasterīds |

19888-56-3 | fluazakorts |

76-43-7 | fluoksimesterons |

2454-11-7 | formebolons |

76-47-1 | hidrokortamāts |

74050-20-7 | hidrokortizonaceponāts |

19120-01-5 | hidroksistenozols |

17332-61-5 | izoprednidēns |

129260-79-3 | loteprednols |

13085-08-0 | mazipredons |

3625-07-8 | mebolazīns |

2668-66-8 | medrizons |

21362-69-6 | mepitiostāns |

1247-42-3 | meprednizons |

7483-09-2 | mesabolons |

87952-98-5 | mespirenons |

521-11-9 | mestanolons |

1424-00-6 | mesterolons |

72-63-9 | metandienons |

153-00-4 | metenolons |

521-10-8 | metandriols |

83-43-2 | metilprednizolons |

86401-95-8 | metilprednizolonaceponāts |

90350-40-6 | metilprednizolonsuleptanāts |

58-18-4 | metiltestosterons |

965-93-5 | metribolons |

43169-54-6 | meksrenoātkālijs |

3704-09-4 | mibolerons |

84371-65-3 | mifepristons |

105051-87-4 | minamestāns |

434-22-0 | nandrolons |

65415-41-0 | nikokortonīds |

51354-32-6 | nisterims |

24358-76-7 | nivakortols |

797-58-0 | norboletons |

13583-21-6 | norklostebols |

33122-60-0 | nordinons |

52-78-8 | noretandrolons |

1254-35-9 | oksaboloncipionāts |

53-39-4 | oksandrolons |

33765-68-3 | oksendolons |

18118-80-4 | oksizopreds |

145-12-0 | oksimesterons |

434-07-1 | oksimetolons |

67-81-2 | penmesterols |

77016-85-4 | plomestāns |

53-43-0 | prasterons |

5714-75-0 | prednazāts |

6693-90-9 | prednazolīns |

73771-04-7 | prednikarbāts |

29069-24-7 | prednimustīns |

5626-34-6 | prednizolamāts |

5060-55-9 | prednizolona steaglāts |

599-33-7 | prednilidēns |

145-13-1 | pregnenolons |

3638-82-2 | propetandrols |

49847-97-4 | prorenoātkālijs |

2487-63-0 | hinbolons |

76675-97-3 | resokortols |

49697-38-3 | rimeksolons |

144459-70-1 | rofleponīds |

79243-67-7 | rosterolons |

60023-92-9 | roksibolons |

5055-42-5 | silandrons |

74220-07-8 | spirorenons |

10418-03-8 | stanozolols |

5197-58-0 | stenbolons |

968-93-4 | testolaktons |

58-22-0 | testosterons |

5874-98-6 | testosterona ketolaurāts |

2205-73-4 | tiomesterons |

61951-99-3 | tiksokortols |

60607-35-4 | topterons |

91935-26-1 | toripristons |

10161-33-8 | trenbolons |

3764-87-2 | trestolons |

13647-35-3 | trilostāns |

137099-09-3 | turosterīds |

107000-34-0 | zanoterons |

29373100 | 51-43-4 | epinefrīns |

29373900 | 51-41-2 | norepinefrīns |

329-65-7 | racepinefrīns |

29374000 | 55-03-8 | levotiroksīnnātrijs |

6893-02-3 | liotironīns |

3130-96-9 | ratironīns |

9010-34-8 | tiroglobulīns |

29375000 | 74176-31-1 | alfaprostols |

745-65-3 | alprostadils |

55028-70-1 | arbaprostils |

83997-19-7 | ataprosts |

88430-50-6 | beraprosts |

69648-38-0 | butaprosts |

35700-23-3 | karboprosts |

95722-07-9 | cikaprosts |

81845-44-5 | ciprostēns |

88931-51-5 | klinprosts |

40665-92-7 | kloprostenols |

62524-99-6 | delprostenāts |

33813-84-2 | deprostils |

90243-98-4 | dimoksaprosts |

551-11-1 | dinoprosts |

363-24-6 | dinoprostons |

51953-95-8 | doksaprosts |

81026-63-3 | enizoprosts |

73121-56-9 | enprostils |

35121-78-9 | epoprostenols |

90693-76-8 | eptaloprosts |

59619-81-7 | etiprostons |

69381-94-8 | fenprostalēns |

86348-98-3 | flunoprosts |

40666-16-8 | fluprostenols |

62559-74-4 | froksiprosts |

64318-79-2 | gemeprosts |

73873-87-7 | iloprosts |

105674-77-9 | lanprostons |

130209-82-4 | latanoprosts |

88852-12-4 | limaprosts |

67110-79-6 | luprostiols |

61263-35-2 | meteneprosts |

88980-20-5 | meksiprostils |

59122-46-2 | mizoprostols |

87269-59-8 | naksaprostēns |

71097-83-1 | nileprosts |

79360-43-3 | nokloprosts |

70667-26-4 | ornoprostils |

69648-40-4 | oksoprostols |

61557-12-8 | penprostēns |

139403-31-9 | pimilprosts |

79672-88-1 | piriprosts |

54120-61-5 | prostalēns |

110845-89-1 | remiprostols |

77287-05-9 | rioprostils |

56695-65-9 | rosaprostols |

122946-42-3 | spiriprostils |

60325-46-4 | sulprostons |

108945-35-3 | taprostēns |

71116-82-0 | tiaprosts |

80225-28-1 | tilsuprosts |

67040-53-3 | tiprostanīds |

69900-72-7 | trimoprostils |

120373-36-6 | unoprostons |

85505-64-2 | vapiprosts |

73647-73-1 | viprostols |

29379000 | 13074-00-5 | azastēns |

83646-97-3 | inokoterons |

104-14-3 | oktopamīns |

29381000 | 520-27-4 | diosmīns |

30851-76-4 | etoksazorutozīds |

23869-24-1 | monokserutīns |

153-18-4 | rutozīds |

7085-55-4 | trokserutīns |

29389010 | 1111-39-3 | acetildigitoksīns |

36983-69-4 | aktodigīns |

17598-65-1 | deslanozīds |

71-63-6 | digitoksīns |

20830-75-5 | digoksīns |

1405-76-1 | gitalīns, amorfais |

3261-53-8 | gitaloksīns |

10176-39-3 | gitoformāts |

17575-22-3 | C lanatozīds |

30685-43-9 | metildigoksīns |

7242-04-8 | pengitoksīns |

29389090 | 14144-06-0 | dizogluzīds |

33419-42-0 | etopozīds |

18719-76-1 | keracianīns |

17226-75-4 | helozīds |

33396-37-1 | meproscilarīns |

131129-98-1 | mipragozīds |

150332-35-7 | pamahezīds |

8063-80-7 | polisaponīns |

466-06-8 | proscilaridīns |

33156-28-4 | ramnodigīns |

100345-64-0 | siagozīds |

29767-20-2 | tenipozīds |

99759-19-0 | tihezīds |

29391100 | 52485-79-7 | buprenorfīns |

125-28-0 | dihidrokodeīns |

14521-96-1 | etorfīns |

125-29-1 | hidrokodons |

466-99-9 | hidromorfons |

639-48-5 | nikomorfīns |

76-42-6 | oksikodons |

76-41-5 | oksimorfons |

509-67-1 | folkodīns |

466-90-0 | tebakons |

29391900 | 25333-77-1 | acetorfīns |

23758-80-7 | aletorfīns |

7125-76-0 | kodoksīms |

72060-05-0 | konorfons |

4406-22-8 | ciprenorfīns |

427-00-9 | desomorfīns |

14357-78-9 | diprenorfīns |

69373-95-1 | diproteverīns |

16549-56-7 | homprenorfīna |

2183-56-4 | hidromorfinols |

16008-36-9 | metildezorfīns |

509-56-8 | metildihidromorfīns |

143-52-2 | metopons |

467-18-5 | mirofīns |

20594-83-6 | nalbufīns |

55096-26-9 | nalmefēns |

16676-26-9 | nalmeksons |

62-67-9 | nalorfīns |

465-65-6 | naloksons |

16590-41-3 | naltreksons |

3688-66-2 | nikokodīns |

808-24-2 | nikodikodīns |

467-15-2 | norkodeīns |

466-97-7 | normorfīns |

128-62-1 | noskapīns |

42281-59-4 | oksilorfāns |

68616-83-1 | pentamorfons |

88939-40-6 | semorfons |

77287-89-9 | ksorfanols |

29392900 | 1301-42-4 | eiprocīns |

84-55-9 | vikvidils |

29394100 | 90-81-3 | racefedrīns |

29394200 | 90-82-4 | pseidoefedrīns |

29394300 | 492-39-7 | katīns |

29394900 | 7681-79-0 | etafedrīns |

530-54-1 | metoksifedrīns |

14838-15-4 | fenilpropanolamīns |

26652-09-5 | ritodrīns |

29395100 | 3736-08-1 | fenetilīns |

29395900 | 70788-27-1 | acefilīnklofibrols |

18428-63-2 | acefilīnpiperazīns |

107767-55-5 | albifilīns |

317-34-0 | aminofilīns |

151581-23-6 | apaksifilīns |

136145-07-8 | arofilīns |

2016-63-9 | bamifilīns |

30924-31-3 | kafaminols |

58166-83-9 | kafedrīns |

4499-40-5 | holīnteofilināts |

132210-43-6 | cipamfilīns |

57076-71-8 | denbufilīns |

1703-48-6 | dimabefilīns |

523-87-5 | dimenhidrināts |

519-30-2 | dimetazāns |

17692-30-7 | diniprofilīns |

479-18-5 | diprofilīna |

69975-86-6 | doksofilīns |

41078-02-8 | enprofilīns |

314-35-2 | etamifilīns |

519-37-9 | etofilīns |

54504-70-0 | etofilīnklofibrāts |

82190-91-8 | flufilīns |

85118-43-0 | fluprofilīns |

80288-49-9 | furafilīns |

5634-38-8 | gvaifilīns |

90162-60-0 | isbufilīns |

90749-32-9 | laprafilīns |

100324-81-0 | lizofilīns |

10226-54-7 | lomifilīns |

15518-82-8 | meteskufilīns |

80294-25-3 | meksafilīns |

116763-36-1 | nestifilīns |

6493-05-6 | pentoksifilīns |

110390-84-6 | perbufilīns |

10001-43-1 | pimefilīns |

606-90-6 | piprinhidrināts |

17693-51-5 | prometazīnteoklāts |

55242-55-2 | propentofilīns |

603-00-9 | proksifilīns |

53403-97-7 | piridofilīns |

54063-54-6 | reproterols |

98204-48-9 | spirofilīns |

98833-92-2 | stakofilīns |

102144-78-5 | tameridons |

79712-55-3 | tazifilīns |

81792-35-0 | teopranitols |

65184-10-3 | teoprolols |

13460-98-5 | teodrenalīns |

15766-94-6 | teofilīnefedrīns |

105102-21-4 | torbafilīns |

17243-70-8 | triklofilīns |

17243-56-0 | visnafilīns |

36921-54-7 | ksantifibrāts |

437-74-1 | ksantinolnikotināts |

29396100 | 60-79-7 | ergometrīns |

29396200 | 113-15-5 | ergotamīns |

29396900 | 3031-48-9 | acetergamīns |

121588-75-8 | amesergīds |

60019-20-7 | brazergolīns |

83455-48-5 | bromergurīds |

25614-03-3 | bromokriptīns |

81409-90-7 | kabergolīns |

74627-35-3 | ciānergolīns |

59091-65-5 | deleigotrils |

66759-48-6 | dezokriptīns |

511-12-6 | dihidroergotamīns |

59032-40-5 | disulergīns |

87178-42-5 | dosergozīds |

88660-47-3 | epikriptīns |

64795-23-9 | etisulergīns |

36945-03-6 | lergotrils |

18016-80-3 | lisurīds |

50-37-3 | lizergīds |

81968-16-3 | mergokriptīns |

64795-35-3 | mesulergīns |

17692-51-2 | metergolīns |

22336-84-1 | metergotamīns |

113-42-8 | metileigometrīns |

361-37-5 | metizergīds |

27848-84-6 | nicergolīns |

66104-22-1 | peigolīds |

5793-04-4 | propizeigīds |

77650-95-4 | protergurīds |

107052-56-2 | romergolīns |

108674-86-8 | sergoleksols |

37686-84-3 | tergurīds |

57935-49-6 | tiomergīns |

7125-71-5 | tohizīns |

29399190 | 537-46-2 | metamfetamīns |

29399900 | 7008-42-6 | akronīns |

15180-03-7 | alkuronija hlorīds |

4880-92-6 | apovinkamīns |

428-07-9 | atromepīns |

52-88-0 | atropīna metonitrāts |

4438-22-6 | atropīnoksīds |

40796-97-2 | bemesetrons |

86-13-5 | benzatropīns |

53-18-9 | bietaserpīns |

57475-17-9 | brovinkamīns |

29025-14-7 | butropija bromīds |

71031-15-7 | katinons |

7008-24-4 | hlorserpidīns |

51598-60-8 | cimetropija bromīds |

5627-46-3 | klobenztropīns |

546-06-5 | konezīns |

486-56-6 | kotinīns |

602-40-4 | ciheptropīns |

105118-14-7 | dateliptija hlorīds |

1242-69-9 | decitropīns |

4914-30-1 | dehidroemetīns |

477-30-5 | demekolcīns |

604-51-3 | deptropīns |

131-01-1 | deserpidīns |

53862-81-0 | detajmija bitartrāts |

33335-58-9 | dimetiltubokurarīnija hlorīds |

58337-35-2 | eliptīnija acetāts |

25573-43-7 | ezeridīns |

524-83-4 | etibenzatropīns |

5868-06-4 | fentonija bromīds |

63516-07-4 | flutropija bromīds |

357-70-0 | galantamīns |

17127-48-9 | glaziovīns |

109889-09-0 | granisetrons |

80-49-9 | homatropīna metilbromīds |

22254-24-6 | ipratropija bromīds |

97682-44-5 | irinotekāns |

123258-84-4 | itasetrons |

90-69-7 | lobelīns |

47562-08-3 | lorajmīns |

149882-10-0 | lurtotekāns |

3735-85-1 | mefeserpīns |

54-49-9 | metaraminols |

865-04-3 | metoserpidīns |

1178-28-5 | metoserpāts |

135905-89-4 | mirisetrons |

80-50-2 | oktatropīna metilbromīds |

365-26-4 | oksilofrīns |

30286-75-0 | oksitropija bromīds |

1028-33-7 | pentifilīns |

3784-89-2 | fenaktropīnija hlorīds |

585-14-8 | poskīns |

2589-47-1 | prajmalija bitartrāts |

7009-65-6 | prampīns |

50-39-5 | proteobromīns |

520-52-5 | psilocibīns |

73573-42-9 | rescimetols |

24815-24-5 | rescinamīns |

50-55-5 | rezerpīns |

72238-02-9 | reteliptīns |

117086-68-7 | rikasetrons |

5610-40-2 | sekurinīns |

88199-75-1 | sevitropijmezilāts |

79467-19-9 | sintropija bromīds |

90-39-1 | sparteīns |

15130-91-3 | sultroponijs |

84-36-6 | sirosingopīns |

113932-41-5 | tematropijmetilsulfāts |

602-41-5 | tiokolhikozīds |

495-83-0 | tigloidīns |

139404-48-1 | tiotropija bromīds |

123948-87-8 | topotekāns |

64294-94-6 | tropabazāts |

85181-40-4 | tropanserīns |

76352-13-1 | tropaprīds |

143-92-0 | tropenzilīna bromīds |

533-08-4 | tropiglīns |

19410-02-7 | tropirīns |

89565-68-4 | tropisetrons |

15790-02-0 | tropodifēns |

10405-02-4 | trospija hlorīds |

57-94-3 | tubokurarīna hlorīds |

865-21-4 | vinblastīns |

4880-88-0 | vinburnīns |

1617-90-9 | vinkamīns |

19877-89-5 | vinkanols |

65285-58-7 | vinkantrils |

57-22-7 | vinkristīns |

74709-54-9 | vindeburnols |

53643-48-4 | vindezīns |

68170-69-4 | vinepidīns |

162652-95-1 | vinflunīns |

54022-49-0 | vinformīds |

123286-00-0 | vinfosiltīns |

865-24-7 | vinglicināts |

81571-28-0 | vinleicinols |

23360-92-1 | vinleirozīns |

83482-77-3 | vinmegalāts |

71486-22-1 | vinorelbīns |

42971-09-5 | vinpocetīns |

57694-27-6 | vinpolīns |

15228-71-4 | vinrosidīns |

81600-06-8 | vintriptols |

67699-40-5 | vinzolidīns |

511-55-7 | ksenitropija bromīds |

522-87-2 | johimbīnskābe |

123482-22-4 | zatosetrons |

25775-90-0 | zukapsaicīns |

29400090 | 10016-20-3 | alfadekss |

56824-20-5 | amipriloze |

7585-39-9 | betadekss |

15879-93-3 | hloraloze |

29899-95-4 | klobenozīds |

132682-98-5 | glifosfamīds |

96427-12-2 | laktalfāts |

585-86-4 | laktitols |

4618-18-2 | laktuloze |

55902-93-7 | mebenozīds |

15351-13-0 | nikofuranoze |

33779-37-2 | salprotozīds |

133692-55-4 | sepriloze |

54182-58-0 | sukralfāts |

57680-56-5 | sukrozofāts |

10310-32-4 | tribenozīds |

29411010 | 26787-78-0 | amoksicilīns |

29411020 | 69-53-4 | ampicilīns |

6489-97-0 | metampicilīns |

33817-20-8 | pivampicilīns |

29411090 | 525-94-0 | adicilīns |

87-09-2 | almecilīns |

10004-67-8 | amantocilīns |

63469-19-2 | apalcilīns |

63358-49-6 | aspoksicilīns |

17243-38-8 | azidocilīns |

37091-66-0 | azlocilīns |

50972-17-3 | bakampicilīns |

751-84-8 | benetamīnpenicilīns |

1538-09-6 | benzatīnbenzilpenicilīns |

61-33-6 | benzilpenicilīns |

4697-36-3 | karbenicilīns |

27025-49-6 | karfecilīns |

35531-88-5 | karindacilīns |

3485-14-1 | ciklacilīns |

6011-39-8 | klemizolpenicilīns |

1926-49-4 | klometocilīns |

61-72-3 | kloksacilīns |

3116-76-5 | dikloksacilīns |

26774-90-3 | epicilīns |

1926-48-3 | fenbenicilīns |

51154-48-4 | fibracilīns |

5250-39-5 | flukloksacilīns |

98048-07-8 | fomidacilīns |

78186-33-1 | fumoksicilīns |

54340-65-7 | furbucilīns |

66327-51-3 | fuzlocilīns |

3511-16-8 | hetacilīns |

4780-24-9 | izopropicilīns |

86273-18-9 | lenampicilīns |

3736-12-7 | levopropicilīns |

61-32-5 | meticilīns |

51481-65-3 | mezlocilīns |

147-52-4 | nafcilīns |

66-79-5 | oksacilīns |

53861-02-2 | oksetacilīns |

983-85-7 | penamecilīns |

147-55-7 | feneticilīns |

87-08-1 | fenoksimetilpenicilīns |

7009-88-3 | feniracilīns |

61477-96-1 | piperacilīns |

55975-92-3 | pirbenicilīns |

69414-41-1 | piridicilīns |

82509-56-6 | piroksicilīns |

15949-72-1 | prazocilīns |

551-27-9 | propicilīns |

1596-63-0 | hinacilīns |

55530-41-1 | rotamicilīns |

67337-44-4 | sarmoksicilīns |

40966-79-8 | sarpicilīns |

41744-40-5 | sulbenicilīns |

76497-13-7 | sultamicilīns |

22164-94-9 | suncilīns |

47747-56-8 | talampicilīns |

56211-43-9 | tameticilīns |

66148-78-5 | temocilīns |

34787-01-4 | tikarcilīns |

26552-51-2 | tifencilīns |

151287-22-8 | tobicilīns |

29412080 | 11011-72-6 | bluensomicīns |

94554-99-1 | paldimicīns |

57-92-1 | streptomicīns |

4480-58-4 | streptoniazīds |

29413000 | 5874-95-3 | amiciklīns |

15599-51-6 | apiciklīns |

57-62-5 | hlortetraciklīns |

1181-54-0 | klomociklīns |

58298-92-3 | kolimeciklīns |

127-33-3 | demeklociklīns |

987-02-0 | demeciklīns |

564-25-0 | doksiciklīns |

15590-00-8 | etamociklīns |

16545-11-2 | gvameciklīns |

992-21-2 | limeciklīns |

2013-58-3 | meklociklīns |

31770-79-3 | megluciklīns |

914-00-1 | metaciklīns |

10118-90-8 | minociklīns |

5585-59-1 | nitrociklīns |

79-57-2 | oksitetraciklīns |

15301-82-3 | pekociklīns |

4599-60-4 | penimepiciklīns |

16259-34-0 | penimociklīns |

1110-80-1 | pipaciklīns |

751-97-3 | rolitetraciklīns |

808-26-4 | sanciklīns |

60-54-8 | tetraciklīns |

29414000 | 13838-08-9 | azīdamfenikols |

56-75-7 | hloramfenikols |

31342-36-6 | hloramfenikolpantotenāts, kompleksais |

76639-94-6 | florfenikols |

847-25-6 | racefenikols |

15318-45-3 | tiamfenikols |

29415000 | 527-75-3 | beritromicīns |

81103-11-9 | klaritromicīns |

62013-04-1 | diritromicīns |

114-07-8 | eritromicīns |

96128-89-1 | eritromicīnacistrāts |

84252-03-9 | eritromicīnstinoprāts |

82664-20-8 | fluritromicīns |

53066-26-5 | leksitromicīns |

80214-83-1 | roksitromicīns |

29419000 | 129639-79-8 | abafungīns |

65195-55-3 | abamektīns |

57576-44-0 | aklarubicīns |

0-00-0 | aktagardīns |

37305-75-2 | aktaplanīns |

1402-81-9 | ambomicīns |

58857-02-6 | ambruticīns |

1402-82-0 | amfomicīns |

37517-28-5 | amikacīns |

1397-89-3 | amfotericīns B |

110267-81-7 | amrubicīns |

1402-84-2 | antelmicīns |

4803-27-4 | antramicīns |

37321-09-8 | apramicīns |

51025-85-5 | arbekacīns |

0-00-0 | ardacīns |

4117-65-1 | aspartocīns |

55779-06-1 | astromicīns |

11051-71-1 | avilamicīns |

37332-99-3 | avoparcīns |

54182-65-9 | azalomicīns |

115-02-6 | azaserīns |

83905-01-5 | azitromicīns |

7644-67-9 | azotomicīns |

78110-38-0 | aztreonāms |

1405-87-4 | bacitracīns |

50846-45-2 | bakmecilināms |

11015-37-5 | bambermicīns |

127785-64-2 | bazifungīns |

4696-76-8 | bekanamicīns |

27661-27-4 | benaksibīns |

36889-15-3 | betamicīns |

120410-24-4 | biapenems |

38129-37-2 | bikozamicīns |

11056-11-4 | biniramicīns |

11056-06-7 | bleomicīns |

26631-90-3 | brobaktāms |

59733-86-7 | butikacīns |

12772-35-9 | butirozīns |

8052-16-2 | kaktinomicīns |

1403-17-4 | kandicidīns |

11003-38-6 | kapreomicīns |

4564-87-8 | karbomicīns |

50935-04-1 | karubicīns |

87638-04-8 | karumonāms |

10206-21-0 | cefacetrils |

53994-73-3 | cefaklors |

50370-12-2 | cefadroksils |

15686-71-2 | cefaleksīns |

3577-01-3 | cefaloglicīns |

5575-21-3 | cefalonijs |

859-07-4 | cefalorāms |

50-59-9 | cefaloridīns |

153-61-7 | cefalotīns |

34444-01-4 | cefamandols |

51627-20-4 | cefaparols |

21593-23-7 | cefapirīns |

51627-14-6 | cefatrizīns |

58665-96-6 | cefazaflūrs |

56187-47-4 | cefazedons |

25953-19-9 | cefazolīns |

76610-84-9 | cefbuperazons |

41952-52-7 | cefkanels |

97275-40-6 | cefkaneldaloksāts |

135889-00-8 | cefkapēns |

105239-91-6 | cefklidīns |

80195-36-4 | cefdaloksīms |

91832-40-5 | cefdinirs |

104145-95-1 | cefditorēns |

57847-69-5 | cefedrolors |

103238-57-9 | cefempidons |

88040-23-7 | cefepīms |

65052-63-3 | cefetamets |

117211-03-7 | cefetekols |

65307-12-2 | cefetrizols |

66474-36-0 | cefivitrils |

79350-37-1 | cefiksīms |

116853-25-9 | cefluprenāms |

65085-01-0 | cefmenoksīms |

107452-79-9 | cefmepīdija hlorīds |

56796-20-4 | cefmetazols |

75481-73-1 | cefminokss |

69739-16-8 | cefodizīms |

61270-58-4 | cefonicīds |

62893-19-0 | cefoperazons |

60925-61-3 | ceforanīds |

122841-10-5 | cefoseliss |

63527-52-6 | cefotaksīms |

69712-56-7 | cefotetāns |

61622-34-2 | cefotiāms |

36920-48-6 | cefoksazols |

35607-66-0 | cefoksitīns |

113359-04-9 | cefozoprāns |

84880-03-5 | cefpimizols |

70797-11-4 | cefpiramīds |

84957-29-9 | cefpiroms |

80210-62-4 | cefpodoksīms |

92665-29-7 | cefprozils |

84957-30-2 | cefhinoms |

38821-53-3 | cefradīns |

52231-20-6 | cefrotils |

51762-05-1 | cefroksadīns |

62587-73-9 | cefsulodīns |

54818-11-0 | cefsumīds |

72558-82-8 | ceftazidīms |

82547-58-8 | cefterāms |

26973-24-0 | ceftezols |

97519-39-6 | ceftibutēns |

80370-57-6 | ceftiofūrs |

77360-52-2 | ceftiolēns |

71048-88-9 | ceftioksīds |

68401-81-0 | ceftizoksīms |

135821-54-4 | ceftizoksīmalapivoksils |

73384-59-5 | ceftriaksons |

39685-31-9 | cefuracetīms |

55268-75-2 | cefuroksīms |

82219-78-1 | cefuzonāms |

53228-00-5 | cetociklīns |

66-81-9 | cikloneksimīds |

59865-13-3 | ciklosporīns |

79404-91-4 | cilofungīns |

11056-12-5 | cirolemicīns |

18323-44-9 | klindamicīns |

30387-39-4 | kolistimetātnātrijs |

1066-17-7 | kolistīns |

4434-05-3 | kumamicīns |

68-41-7 | cikloserīns |

50-76-0 | daktinomicīns |

103060-53-3 | daptomicīns |

20830-81-3 | daunorubicīns |

66211-92-5 | detorubicīns |

34493-98-6 | dibekacīns |

156131-91-8 | dimadektīns |

14289-25-9 | diproleandomicīns |

117704-25-3 | doramektīns |

23214-92-8 | doksorubicīns |

1403-47-0 | duazomicīns |

56592-32-6 | efrotomicīns |

97068-30-9 | elsamitrucīns |

1391-41-9 | endomicīns |

11115-82-5 | enramicīns |

33103-22-9 | enviomicīns |

56420-45-2 | epirubicīns |

123997-26-2 | eprinomektīns |

63521-85-7 | esorubicīns |

70639-48-4 | etizomicīns |

106560-14-9 | faropenēms |

480-49-9 | filipīns |

99665-00-6 | flomoksefs |

37717-21-8 | flurocitabīns |

23155-02-4 | fosfomicīns |

66508-53-0 | fosmidomicīns |

119-04-0 | framicetīns |

23110-15-8 | fumagilīns |

1393-87-9 | fuzafungīns |

6990-06-3 | fuzidīnskābe |

114451-30-8 | ganefromicīns |

1403-66-3 | gentamicīns |

90850-05-8 | gloksimonāms |

1405-97-6 | gramicidīns |

113-73-5 | gramicidīns S |

126-07-8 | griseofulvīns |

1394-02-1 | hahimicīns |

1403-71-0 | hamicīns |

11029-70-2 | heliomicīns |

58957-92-9 | idarubicīns |

64221-86-9 | imipenēms |

58152-03-7 | isepamicīns |

70288-86-7 | ivermektīns |

16846-24-5 | josamicīns |

11048-15-0 | kalafungīns |

59-01-8 | kanamicīns |

1392-21-8 | kitasamicīns |

56283-74-0 | laidlomicīns |

25999-31-9 | lasalocīds |

64952-97-2 | latamoksefs |

149951-16-6 | lenapenēms |

70774-25-3 | leirubicīns |

11014-70-3 | levorīns |

10118-85-1 | lidimicīns |

154-21-2 | linkomicīns |

36441-41-5 | lividomicīns |

76470-66-1 | lorakarbefs |

13058-67-8 | lucimicīns |

84878-61-5 | maduramicīns |

35775-82-7 | maridomicīns |

32887-01-7 | mecilināms |

64314-52-9 | medorubicīns |

28022-11-9 | megalomicīns |

71628-96-1 | menogarils |

11121-32-7 | mepartricīns |

96036-03-2 | meropenems |

1407-05-2 | metocidīns |

52093-21-7 | mikronomicīns |

35457-80-8 | midekamicīns |

122173-74-4 | mideplanīns |

11006-76-1 | mikamicīns |

31101-25-4 | mirinkamicīns |

73684-69-2 | mirosamicīns |

11056-14-7 | mitokarcīns |

1403-99-2 | mitogilīns |

11043-99-5 | mitomalcīns |

50-07-7 | mitomicīns |

11056-15-8 | mitospers |

50935-71-2 | mocimicīns |

17090-79-8 | monensīns |

12650-69-0 | mupirocīns |

24280-93-1 | mikofenolskābe |

55134-13-9 | narazīns |

7681-93-8 | natamicīns |

11048-13-8 | nebramicīns |

102130-84-7 | nemadektīns |

108852-90-0 | nemorubicīns |

1404-04-2 | neomicīns |

56391-56-1 | netilmicīns |

1404-08-6 | neitramicīns |

11056-16-9 | nifungīns |

1404-15-5 | nogalamicīns |

56377-79-8 | noziheptīds |

303-81-1 | novobiocīns |

1400-61-9 | nistatīns |

3922-90-5 | oleandomicīns |

11006-70-5 | olivomicīns |

159445-62-2 | orientiparcīns |

11006-76-1 | ostreogricīns |

90898-90-1 | oksimonāms |

87726-17-8 | panipenēms |

7542-37-2 | paromomicīns |

11096-49-4 | partricīns |

59794-18-2 | paulomicīns |

19504-77-9 | pecilocīns |

1404-20-2 | peliomicīns |

55870-64-9 | pentizomicīns |

68247-85-8 | peplomicīns |

72496-41-4 | pirarubicīns |

108319-07-9 | pirazmonāms |

79548-73-5 | pirlimicīns |

32886-97-8 | pivmecilināms |

62107-94-2 | plauracīns |

125-65-5 | pleiromulīns |

18378-89-7 | plikamicīns |

1404-26-8 | polimiksīns B |

801-52-5 | porfiromicīns |

47917-41-9 | primicīns |

11006-76-1 | pristinamicīns |

66887-96-5 | propikacīns |

53-79-2 | puromicīns |

1018-71-9 | pirolnitrīns |

120138-50-3 | hinupristīns |

76168-82-6 | ramoplanīns |

11056-09-0 | ranimicīns |

1404-48-4 | relomicīns |

56689-42-0 | repromicīns |

25546-65-0 | ribostamicīns |

72559-06-9 | rifabutīns |

129791-92-0 | rifalazils |

94168-98-6 | rifametāns |

113102-19-5 | rifameksils |

2750-76-7 | rifamīds |

13292-46-1 | rifampicīns |

6998-60-3 | rifamicīns |

61379-65-5 | rifapentīns |

80621-81-4 | rifaksimīns |

1404-55-3 | ristocetīns |

84845-57-8 | ritipenēms |

96497-67-5 | rodorubicīns |

74014-51-0 | rokitamicīns |

35834-26-5 | rozaramicīns |

3930-19-6 | rufokromomicīns |

1404-59-7 | rutamicīns |

53003-10-4 | salinomicīns |

156769-21-0 | sanfetrinēms |

23477-98-7 | sedekamicīns |

113378-31-7 | semduramicīns |

22733-60-4 | sikanīns |

58944-73-3 | sinefungīns |

32385-11-8 | sizomicīns |

1404-64-4 | sparsomicīns |

1695-77-8 | spektinomicīns |

8025-81-8 | spiramicīns |

636-47-5 | stalimicīns |

11033-34-4 | stefimicīns |

1404-74-6 | streptovaricīns |

18883-66-4 | streptozocīns |

68373-14-8 | sulbaktāms |

1405-52-3 | sulfomiksīns |

120788-07-0 | sulopenēms |

65057-90-1 | talizomicīns |

89786-04-9 | tazobaktāms |

61036-62-2 | teikoplanīns |

113167-61-6 | terdekamicīns |

55297-95-5 | tiamulīns |

102507-71-1 | tigemonāms |

108050-54-0 | tilmikozīns |

32986-56-4 | tobramicīns |

2751-09-9 | troleandomicīns |

88669-04-9 | trospektomicīns |

1401-69-0 | tilozīns |

1404-88-2 | tirotricīns |

58970-76-6 | ubenimekss |

101312-92-9 | valnemulīns |

121584-18-7 | valspodars |

1404-90-6 | vankomicīns |

32988-50-4 | viomicīns |

11006-76-1 | virginiamicīns |

1405-00-1 | viridofulvīns |

54182-61-5 | vistatolons |

580-74-5 | ksantocilīns |

9014-02-2 | zinostatīns |

54083-22-6 | zorubicīns |

29420000 | 16037-91-5 | nātrija stiboglikonāts |

30012010 | 135968-09-1 | lenograstīms |

134088-74-7 | nartograstīms |

123774-72-1 | sargramostīms |

30012090 | 83712-60-1 | defibrotīds |

121181-53-1 | filgrastīms |

121547-04-4 | mirimostīms |

99283-10-0 | molgramostīms |

127757-91-9 | regramostīms |

30019091 | 9005-49-6 | heparīnnātrijs |

30019099 | 120993-53-5 | dezirudīns |

54182-59-1 | sulglikotīds |

300210 | 9008-11-1 | interferons, α |

9008-11-1 | interferons, β |

9008-11-1 | interferons, γ |

118390-30-0 | interferons, alfakon-1 |

30021010 | 137487-62-8 | alvircepts sudotokss |

30021091 | 143653-53-6 | abciksimabs |

156227-98-4 | afelimomabs |

156586-92-4 | altumomabs |

9000-94-6 | antitrombīns III, cilvēka |

154361-48-5 | arcitumomabs |

179045-86-4 | baziliksimabs |

158318-63-9 | bektumomabs |

0-00-0 | biciromabs |

151763-64-3 | kapromabs |

156586-90-2 | cedelizumabs |

182912-58-9 | klenoliksimabs |

152923-56-3 | daklizumabs |

145832-33-3 | detumomabs |

0-00-0 | dorlimomaba aritoks |

141410-98-2 | edobakomabs |

156586-89-9 | edrekolomabs |

142864-19-5 | enlimomabs |

169802-84-0 | enlimomabpegols |

167816-91-3 | faralimomabs |

167747-20-8 | felvizumabs |

171656-50-1 | igovomabs |

126132-83-0 | imciromabs |

170277-31-3 | infliksimabs |

152981-31-2 | inolimomabs |

174722-30-6 | keliksimabs |

166089-32-3 | lintuzumabs |

127757-92-0 | maslimomabs |

0-00-0 | muromonabs-CD-3 |

150631-27-9 | nakolomabtafenatokss |

138661-01-5 | nebakumabs |

162774-06-3 | nerelimomabs |

159445-64-4 | odulimomabs |

147191-91-1 | priliksimabs |

153101-26-9 | regavirumabs |

174722-31-7 | rituksimabs |

144058-40-2 | satumomabs |

0-00-0 | sevirumabs |

167747-19-5 | sulesomabs |

117305-33-6 | telimomabaritokss |

180288-69-1 | trastuzumabs |

0-00-0 | tuvirumabs |

148189-70-2 | votumumabs |

141483-72-9 | zolimomabaritokss |

30021095 | 143090-92-0 | anakinra |

143631-61-2 | ateksakīns, α |

148637-05-2 | cilmostīms |

161753-30-6 | daniplestīms |

142298-00-8 | emoktakīns |

154725-65-2 | epoetīns, ε |

148363-16-0 | epoetīns, ω |

102786-61-8 | eptakogs, α (aktivets) |

0-00-0 | fibrīns, cilvēka |

142261-03-8 | hemoglobīna krosfumarils |

154248-96-1 | iroplakts |

156679-34-4 | lenercepts |

137463-76-4 | milodistīms |

124146-64-1 | mobenakīns |

0-00-0 | moroktokogs, α |

148641-02-5 | muplestīms |

166089-33-4 | nagrestipēns |

113478-33-4 | nonakogs, α |

139076-62-3 | oktokogs, α |

145941-26-0 | oprelvekīns |

112721-39-8 | pifonakīns |

148883-56-1 | tifakogīns |

30021099 | 0-00-0 | fibrīns, liellopu |

141752-91-2 | pegaldesleikīns |

30029090 | 0-00-0 | tendamistats |

30032000 | 123760-07-6 | zinostatīna stimalamers |

30033100 | 8063-29-4 | divfāzu insulīns injekcijām |

8049-62-5 | saliktā insulīna cinka suspensija |

8049-62-5 | insulīna cinka suspensija (amorfā) |

8049-62-5 | insulīna cinka suspensija (kristāliskā) |

8052-74-2 | izofāninsulīns |

30033900 | 8049-55-6 | kortikotropīna cinka hidroksīds |

0-00-0 | plusonermīns |

30034000 | 8069-64-5 | meralurīds |

60135-06-0 | merkumatilīnnātrijs |

8012-34-8 | merkurofilīns |

30039010 | 8002-90-2 | hiniofons |

30039090 | 5779-59-9 | alazanīna triklofenāts |

66813-51-2 | aleksitolnātrijs |

9014-67-9 | aloksiprīns |

13051-01-9 | karbazohroma salicilāts |

8026-10-6 | nātrija hlorīda saliktais šķīdums |

8026-79-7 | nātrija laktāta saliktais šķīdums |

0-00-0 | fuladektīns |

12182-48-8 | glukalokss |

8031-09-2 | nātrija morhuāts |

12040-73-2 | sukralokss |

300431 | 9004-21-1 | globīna cinka insulīns injekcijām |

9004-10-8 | neitrālais insulīns injekcijām |

9004-17-5 | protamīna cinka insulīns injekcijām |

32030010 | 547-17-1 | ksantofila palmitāts |

32041200 | 3861-73-2 | anazolēnnātrijs |

15722-48-2 | olsalazīns |

32041300 | 548-62-9 | metilrosanilīnija hlorīds |

7232-51-1 | pararosanilīna embonāts |

92-31-9 | tolonija hlorīds |

32041900 | 7235-40-7 | β karotīns |

32049000 | 1461-15-0 | oftasceīns |

34021200 | 8001-54-5 | benzalkonija hlorīds |

34021300 | 104-31-4 | benzonatāts |

9004-95-9 | cetomakrogols 1000 |

9002-92-0 | lauromakrogols 400 |

57821-32-6 | menfegols |

9016-45-9 | nonoksinols |

9002-93-1 | oktoksinols |

9003-11-6 | poloksalēns |

9003-11-6 | poloksamers |

9017-37-2 | polisorbāts 1 |

9009-51-2 | polisorbāts 8 |

9005-64-5 | polisorbāts 20 |

9005-64-5 | polisorbāts 21 |

9005-66-7 | polisorbāts 40 |

9005-67-8 | polisorbāts 60 |

9005-67-8 | polisorbāts 61 |

9005-65-6 | polisorbāts 80 |

9005-65-6 | polisorbāts 81 |

9005-70-3 | polisorbāts 85 |

154362-61-5 | polisorbāts 120 |

35079090 | 143003-46-7 | alglicerāze |

105857-23-6 | alteplāze |

9046-56-4 | ankrods |

81669-57-0 | anistreplāze |

9039-61-6 | batroksobīns |

9000-99-1 | brināze |

9001-00-7 | bromelains |

9001-09-6 | himopapaīns |

9004-07-3 | himotripsīns |

143831-71-4 | dornāze, α |

120608-46-0 | duteplāze |

9004-09-5 | fibrinolizīns (cilvēka) |

37326-33-3 | hialosidāze |

9001-54-1 | hialuronidāze |

154248-97-2 | imiglicerāze |

9001-01-8 | kalidinogenāze |

149394-67-2 | ledismāze |

156616-23-8 | monteplāze |

99821-44-0 | nasaruplāze |

159445-63-3 | nateplāze |

51899-01-5 | okrāze |

9016-01-7 | orgoteīns |

151912-42-4 | pamiteplāze |

130167-69-0 | pegaspargāze |

155773-57-2 | pegorgoteīns |

9001-74-5 | penicilināze |

9074-07-1 | promelāze |

133652-38-7 | reteplāze |

9001-62-1 | rizolipāze |

99149-95-8 | saruplāze |

37312-62-2 | serapeptāze |

63551-77-9 | sferikāze |

131081-40-8 | silteplāze |

37340-82-2 | streptodornāze |

9002-01-1 | streptokināze |

110294-55-8 | sudismāze |

12211-28-8 | sutilains |

9002-04-4 | trombīns, liellopu |

9031-11-2 | tilaktāze |

9039-53-6 | urokināze |

99821-47-3 | urokināze, α |

38084010 | 505-86-2 | cetrimīds |

38249064 | 8063-24-9 | akriflavīnija hlorīds |

87806-31-3 | porfimernātrijs |

38249099 | 107667-60-7 | polaprezinks |

1338-39-2 | sorbitānlaurāts |

1338-43-8 | sorbitānoleāts |

26266-57-9 | sorbitānpalmitāts |

8007-43-0 | sorbitānseshioleāts |

1338-41-6 | sorbitānstearāts |

26658-19-5 | sorbitāntristearāts |

39019090 | 25053-27-4 | apolātnātrijs |

39029090 | 71251-04-2 | surfomers |

39059990 | 9003-39-8 | krospovidons |

9003-39-8 | povidons |

39069090 | 9003-97-8 | polikarbofils |

39071000 | 54531-52-1 | polibenzarsols |

390720 | 9005-71-4 | polisorbāts 65 |

39072099 | 186638-10-8 | pegmusirudīns |

39073000 | 9003-23-0 | polietadēns |

390799 | 26009-03-0 | poliglikolskābe |

39079919 | 41706-81-4 | poliglekaprons |

39091000 | 9011-05-6 | polinoksilīns |

39094000 | 101418-00-2 | polikrezulēns |

391190 | 75345-27-6 | polidronija hlorīds |

39119019 | 95522-45-5 | kolestilāns |

31512-74-0 | poliksetonija hlorīds |

39119099 | 82230-03-3 | karbetimers |

182815-43-6 | kolesevelāms |

54063-44-4 | ferropolimalers |

56959-18-3 | glusoferrons |

41385-14-2 | leiciglumers |

29535-27-1 | maletamers |

90409-78-2 | polifeprosāns |

32289-58-0 | poliheksanīds |

52757-95-6 | sevelamers |

39123100 | 9000-11-7 | kroskarmeloze |

39123980 | 0-00-0 | celuklorāls |

9004-67-5 | metilceluloze |

39129010 | 9004-36-8 | celaburāts |

9004-38-0 | celacefāts |

39139000 | 110042-95-0 | acemannāns |

9041-08-1 | ardeparīnnātrijs |

39464-87-4 | betasizofirāns |

0-00-0 | certoparīnnātrijs |

64440-87-5 | cideferrons |

9015-73-0 | kolekstrāns |

9041-08-1 | dalteparīnnātrijs |

83513-48-8 | danaparoīdnātrijs |

37209-31-7 | detralfāts |

9004-54-0 | dekstrāns |

56087-11-7 | dekstranomers |

8063-26-1 | dekstriferrons |

9041-08-1 | enoksaparīnnātrijs |

57680-55-4 | gleptoferrons |

0-00-0 | minolteparīnnātrijs |

0-00-0 | nadroparīnkalcijs |

0-00-0 | parnaparīnnātrijs |

0-00-0 | nātrija pentozānpolisulfāts |

53973-98-1 | poligenāns |

9012-76-4 | poliglusāms |

9015-56-9 | poligelīns |

0-00-0 | reviparīnnātrijs |

9050-67-3 | sizofirāns |

57459-72-0 | suleparoīdnātrijs |

57821-29-1 | sulodeksīds |

0-00-0 | tinzaparīnnātrijs |

39140000 | 50925-79-6 | kolestipols |

11041-12-6 | kolestiramīns |

54182-62-6 | polakrilīns |

56227-39-5 | polideksīda sulfāts |

4. PIELIKUMS

SALIKTEŅU UN VĀRDKOPU DAĻAS, KAS KOPĀ AR 3. PIELIKUMĀ MINĒTAJIEM INN APZĪMĒ INN SĀĻUS, ESTERUS VAI HIDRĀTUS; ŠIEM SĀĻIEM, ESTERIEM UN HIDRĀTIEM NODOKLI NEPIEMĒRO, JA TIE IR KLASIFICĒJAMI VIENĀ HS SEŠCIPARU APAKŠPOZĪCIJĀ AR ATTIECĪGAJIEM INN

ACETĀTS

ACETONĪDS

1-ACETOKSIETIL-

ACETURĀTS

N-ACETILGLICINĀTS

ACETILSALICILĀTS

ACISTRĀTS

ACOKSIL-

ADIPĀTS

ALIL-

ALILBROMĪDS

ALILJODĪDS

ALUMĪNIJS

AMINOSALICILĀTS

AMONIJA ˜, AMONIJS

AMONIJA FUZIDĀTS

AMSONĀTS

ANTIPIRĀTS

ARGINĪNS

ASKORBĀTS

AKSETIL-

BARBITURĀTS

BENZATĪN-, BENZATĪNS

BENZOLSULFONĀTS

BENZOLSULFONĀTS

BENZOACETĀTS

BENZOĀTS

BENZIL-

BENZILBROMĪDS

BENZILJODĪDS

BEZILĀTS

BEZILĀTS

BEZOMIL-

BIHINĀTS

BIS-(HIDROGĒNMALĀTS)

BIS-(HIDROGĒNMALEĀTS)

BIS-(HIDROGĒNMALONĀTS)

BISMUTA ˜, BISMUTS

BIS-(FOSFĀTS)

BITARTRĀTS

BORĀTS

BROMĪDS

BUCIKLĀTS

BUNAPSILĀTS

BUTEPRĀTS

BUTIL-

t-BUTIL-

terc-BUTIL-

trešējais BUTIL-

t-BUTILACETĀTS

terc-BUTILACETĀTS

trešējais BUTILACETĀTS

t-BUTILAMĪNA ˜, t-BUTILAMĪNS

terc-BUTILAMĪNA ˜, terc-BUTILAMĪNS

trešējā BUTILAMĪNA ˜, trešējais BUTILAMĪNS

BUTILĀTS

BUTILBROMĪDS

BUTILESTERIS

t-BUTILESTERIS

terc-BUTILESTERIS

trešējais BUTILESTERIS

BUTIRĀTS

KALCIJS

KALCIJA HLORĪDS

KALCIJA DIHIDRĀTS

KAMPARĀTS

KAMPARSULFONĀTS

KAMPAR-10-SULFONĀTS

KAMPARSULFONĀTS

KAMPAR-10-SULFONĀTS

KAMSILĀTS

KAMSILĀTS

KAPROĀTS

KARBAMĀTS

KARBEZILĀTS

KARBONĀTS

HLORĪDS

p-HLORBENZOLSULFONĀTS

p-HLORBENZOLSULFONĀTS

8-HLORTEOFILINĀTS

HOLĪNS

CIKLOTĀTS

CINAMĀTS

CIPIONĀTS

CITRĀTS

KLOZILĀTS

KLOZILĀTS

KROBEFĀTS

KROMAKĀTS

KROMEZILĀTS

CIKLOHEKSĀNPROPIONĀTS

CIKLOHEKSILAMONIJS

CIKLOHEKSILPROPIONĀTS

N-CIKLOHEKSILSULFAMĀTS

N-CIKLOHEKSILSULFAMĀTS

CIKLOPENTĀNPROPIONĀTS

CIKLOTĀTS

CIPIONĀTS

DAPROPĀTS

DEANILS

DEKANOĀTS

DECIL-

DIACETĀTS

DIAMONIJA ˜, DIAMONIJS

DIBENZOĀTS

DIBUDINĀTS

DIBUNĀTS

DIBUTIRĀTS

DIHOLĪNA ˜, DIHOLĪNS

DICIKLOHEKSILAMONIJA ˜, DICIKLOHEKSILAMONIJS

DIETANOLAMĪNS

DIETILAMĪNS

DIETILAMONIJA ˜, DIETILAMONIJS

DIFUMARĀTS

DIFUROĀTS

DIGOLILS

DIHIDRĀTS

DIHIDROBROMĪDS

DIHIDROHLORĪDS

DIHIDROHLORĪDA FOSFĀTS

DIHIDROGĒNCITRĀTS

DIHIDROGĒNFOSFĀTS

DIHIDROKSIBENZOĀTS

DIMALĀTS

DIMALEĀTS

DIMALONĀTS

DIMEZILĀTS

N,N-DIMETIL-β-ALANINS

DINITRĀTS

DINITROBENZOĀTS

DIOLAMĪNS

DIOKSĪDS

DIFOSFĀTS

DIPIVOKSILS

DIPROPIONĀTS

DINĀTRIJA ˜, -DINĀTRIJS

DINĀTRIJFOSFĀTS

DISULFĀTS

DISULFĪDS

DISULFĀTS

DISULFĪDS

DIUNDEKANOĀTS

DOKOZILS

DOFOSFĀTS

EDAMĪNS

EDIZILĀTS

EDIZILĀTS

EMBONĀTS

ENANTĀTS

ENANTĀTS

EPOLAMĪNS

ERBUMĪNS

EZILĀTS

ESTOLĀTS

EZILĀTS

ETABONĀTS

1,2-ETĀNDISULFONĀTS

1,2-ETĀNDISULFONĀTS

ETĀNSULFONĀTS

ETĀNSULFONĀTS

ETANOLAMĪNA ˜, ETANOLAMĪNS

ETOBROMĪDS

ETIL-

ETILAMĪNA ˜, ETILAMĪNS

ETILAMONIJA ˜, ETILAMONIJS

ETILĒNANTĀTS

ETILĒNDIAMĪNA ˜, ETILĒNDIAMĪNS

ETILESTERIS

ETILHEKSANOĀTS

ETILJODĪDS

ETILSUKCINĀTS

FARNEZILS

FENDIZOĀTS

DZELZS CITRĀTS

FLUORĪDS

FLUORSULFONĀTS

FLUORSULFONĀTS

FORMIĀTS

NĀTRIJA FORMIĀTS

FOSFATEKSS

FOSTEDĀTS

FUMARĀTS

FUROĀTS

GLIKARĀTS

GLICEPTĀTS

GLIKOHEPTONĀTS

GLIKONĀTS

GLIKOZĪDS

GLIKOLĀTS

GLIOKSILĀTS

ZELTA ˜, ZELTS

HEMIHIDRĀTS

HEMISULFĀTS

HEMISULFĀTS

HEPTANOĀTS

HEKSAACETĀTS

HEKSAHIDRĀTS

HEKSANOĀTS

HIBENZĀTS

HIPURĀTS

HIBENZĀTS

HIKLĀTS

HIDRĀTS

HIDROBROMĪDS

HIDROGĒNHLORĪDS

HIDROGĒNHLORĪDA DIHIDRĀTS

HIDROGĒNHLORĪDA HEMIHIDRĀTS

HIDROGĒNHLORĪDA MONOHIDRĀTS

HIDROGĒNHLORĪDA FOSFĀTS

HIDROGĒNEDIZILĀTS

HIDROGĒNFUMARĀTS

HIDROGĒNMALĀTS

HIDROGĒNMALEĀTS

HIDROGĒNMALONĀTS

HIDROGĒNOKSALĀTS

HIDROGĒNSUKCINĀTS

HIDROGĒNSULFĀTS

HIDROGĒNSULFĪTS

HIDROGĒNSULFĀTS

HIDROGĒNSULFĪTS

HIDROGĒNTARTRĀTS

HIDROKSĪDS

HIDROKSIBENZOĀTS

o-(4-HIDROKSIBENZOIL)BENZOĀTS

2-HIDROKSIETĀNSULFONĀTS

2-HIDROKSIETĀNSULFONĀTS

HIDROKSINAFTOĀTS

JODĪDS

DZELZS HLORĪDS

IZETIONĀTS

IZETIONĀTS

IZOBUTIRĀTS

IZOKAPROĀTS

IZONIKOTINĀTS

IZOFTALĀTS

IZOPROPIONĀTS

IZOPROPIL-

LAKTĀTS

LAKTOBIONĀTS

LAURĀTS

LAURILS

LAURILSULFĀTS

LAURILSULFĀTS

LAURILS

LAURILSULFĀTS

LAURILSULFĀTS

LEVULINĀTS

LITIJA ˜, LITIJS

LIZINĀTS

MAGNIJS

MALĀTS

MALEĀTS

MALONĀTS

MANDELĀTS

MEGALLĀTS

MEGLUMĪNS

MEZILĀTS

MEZILĀTS

METEMBONĀTS

METĀNSULFONĀTS

METĀNSULFONĀTS

4-METILBICIKLO[2,2,2]OKT-2-ĒN-1-KARBOKSILĀTS

METILBROMĪDS

4,4'-METILĒN BIS-(3-HIDROKSI-2-NAFTOĀTS)

METILĒNDISALICILĀTS

METILESTERIS

N-METILGLIKAMĪNA ˜, N-METILGLIKAMĪNS

METILJODĪDS

METILSULFĀTS

METILSULFĀTS

METILSULFĀTS

METILSULFĀTS

MOFETILS

MONOBENZOĀTS

MONOHIDRĀTS

MONOHIDROGĒNHLORĪDS

MONONITRĀTS

NAFĀTS

NAPADIZILĀTS

NAPADIZILĀTS

1,5-NAFTALĪNDISULFONĀTS

1,5-NAFTALĪNDISULFONĀTS

2-NAFTALĪNSULFONĀTS

2-NAFTALĪNSULFONĀTS

NAPSILĀTS

NAPSILĀTS

NIKOTINĀTS

NITRĀTS

NITROBENZOĀTS

OKTIL-

OLAMĪNS

OLEĀTS

OROTĀTS

ORTOFOSFĀTS

OKSALĀTS

OKSĪDS

N-OKSĪDA HIDROGĒNHLORĪDS

OKSOGLURĀTS

4-OKSOPENTANOĀTS

PALMITĀTS

PALMITĀTA HIDROGĒNHLORĪDS

PAMOĀTS

PANTOTENĀTS

PANTOTENĀTA SULFĀTS

PANTOTENĀTA SULFĀTS

PENDETĪDS

PENTAHIDRĀTS

PERHLORĀTS

FENILPROPIONĀTS

FOSFĀTS

FOSFĪTS

FTALĀTS

PIKRĀTS

PIVALĀTS

(PIVALOILOKSI)METIL-

PIVOKSETIL-

PIVOKSILS

PIVOKSILHIDROGĒNHLORĪDS

KĀLIJS

KĀLIJA SULFĀTS

KĀLIJA SULFĀTS

PROPIONĀTS

PROPIONĀTA DODECILSULFĀTS

PROPIONĀTA DODECILSULFĀTS

PROPIONĀTA LAURILSULFĀTS

PROPIONĀTA LAURILSULFĀTS

PROPILS

PROPILESTERIS

PROKSETILS

PIRIDILACETĀTS

1-PIROLIDĪNETANOLS

HINĀTS

REZINĀTS

SAHARĀTS

SALICILĀTS

SALICILOILACETĀTS

NĀTRIJS

NĀTRIJA HIDRĀTS

NĀTRIJA HIDROGĒNFOSFĀTS

NĀTRIJA LAURILSULFĀTS

NĀTRIJA LAURILSULFĀTS

NĀTRIJA LAURILSULFĀTS

NĀTRIJA LAURILSULFĀTS

NĀTRIJA METĀNSULFONĀTS

NĀTRIJA METĀNSULFONĀTS

NĀTRIJA MONOHIDRĀTS

NĀTRIJA FOSFĀTS

NĀTRIJA SUKCINĀTS

NĀTRIJA SULFĀTS

NĀTRIJA SULFOBENZOĀTS

NĀTRIJA 3-SULFOBENZOĀTS

NĀTRIJA SULFĀTS

NĀTRIJA SULFOBENZOĀTS

NĀTRIJA-3-SULFOBENZOĀTS

STEAGLĀTS

STEARĀTS

SUKCINĀTS

SUKCINILS

SULFĀTS

SULFINĀTS

SULFĪTS

SULFOSALICILĀTS

SULFĀTS

SULFINĀTS

SULFĪTS

SULFOSALICILĀTS

TANĀTS

TARTRĀTS

TEBUTĀTS

TENOĀTS

TEOKLĀTS

TEPROZILĀTS

TETRADECILHIDROGĒNFOSFĀTS

TETRAHIDRĀTS

TETRAHIDROFTALĀTS

TETRAIZOPROPILS

TETRANĀTRIJA ˜, TETRANĀTRIJS

TEOKLĀTS

TIOCIANĀTS

TOFEZILĀTS

ρ-TOLUOLSULFONĀTS

ρ-TOLUOLSULFONĀTS

TOZILĀTS

TOZILĀTS

TRIKLOFENĀTS

TRIETANOLAMĪNA ˜,TRIETANOLAMĪNS

TRIFLUORACETĀTS

TRIFLUTĀTS

TRIHIDRĀTS

TRIJODĪDS

TRIMETILACETĀTS

TRINITRĀTS

TRIPALMITĀTS

TROLAMĪNS

TROMETAMOLS

TROMETAMĪNS

TROKSUNDĀTS

UNDEKANOĀTS

UNDEC-10-ENOĀTS

UNDECILENĀTS

VALERĀTS

KSINAFOĀTS

CINKS

5. PIELIKUMS

INN SĀĻI, ESTERI UN HIDRĀTI, KURUS NEKLASIFICĒ VIENĀ HS POZĪCIJĀ AR ATTIECĪGAJIEM INN UN KURIEM IR NODOKĻU ATBRĪVOJUMS

HS kods | INN | INN sāls, esteris vai hidrāts | HS kods | CAS reģ. nr. |

2925.20 | arginīns | | | |

2922.42 | glutamīnskābe | arginīna L-glutamāts | 2925.20 | 4320-30-3 |

2918.90 | karbenoksolons | karbenoksolona diholīna sāls | 2923.10 | 74203-92-2 |

2909.49 | hlorfenezīns | hlorfenezīna karbamāts | 2924.29 | 886-74-8 |

2907.29 | dienestrols | dienestrola diacetāts | 2915.39 | 84-19-5 |

2907.29 | dietilstilbestrols | dietilstilbestrola dibutirāts | 2915.60 | 74664-03-2 |

| dietilstilbestrola dipropionāts | 2915.50.00 | 130-80-3 |

2918.90 | enoksolons | enoksolona dihidrogēnfosfāts | 2919.00 | 18416-35-8 |

2905.51 | ethlorvinols | ethlorvinola karbamāts | 2924.19 | 74283-25-3 |

2907.29 | heksestrols | heksestrola dibutirāts | 2915.60 | 36557-18-3 |

| heksestrola dipropionāts | 2915.50.00 | 59386-02-6 |

2934.91 | fenmetrazīns | fenmetrazīna teoklāts | 2939.59 | 13931-75-4 |

6. PIELIKUMS

FARMĀCIJAS STARPPRODUKTI, T.I., FARMĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANĀ IZMANTOJAMI SAVIENOJUMI, KURIEM IR NODOKĻU ATBRĪVOJUMS

KN kods | CAS reģ. nr. | Nosaukums |

28433000 | 12192-57-3 | (α-D-glikopiranoziltio) zelts |

28444030 | 82407-94-1 | 1-[4-(2-dimetilaminoetoksi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-ols |

29035990 | 7051-34-5 | brommetilciklopropāns |

29036990 | 3312-04-7 | 1-hlor-4,4-bis-(4-fluorfenil)butāns |

42074-68-0 | 1-hlor-2-(hlordifenilmetil) benzols |

76283-09-5 | α, 4-dibrom-2-fluortoluols |

620-20-2 | α, 3-dihlortoluols |

29049085 | 121-17-5 | 4-hlor-α,α,α-trifluor-3-nitrotoluols |

4714-32-3 | 1-nitro-4-(1,2,2,2,-tetrahloretil)benzols |

29052290 | 1113-21-9 | (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilheksadeka-1,6,10,14-tetraetan-3-ols |

505-32-8 | 3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-ols |

7212-44-4 | 3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-trien-3-ols |

29052990 | 2914-69-4 | (S)-but-3-in-2-ols |

29054910 | 1947-62-2 | (2R,3R)-1,4-bis-(mesiloksi)butān-2,3-diols |

29055910 | 920-66-1 | 1,1,1,3,3,3-heksafluorpropan-2-ols |

148043-73-6 | 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ols |

54322-20-2 | nātrija 4-hlor-1-hidroksibutān-1-sulfonāts |

75-89-8 | 2,2,2-trifluoretanols |

29055999 | 57090-45-6 | (R)-3-hlorpropān-1,2-diols |

29062900 | 104265-58-9 | 2-[(1S,2R)-6-fluor-2-hidroksi-1-izopropil-1, 2, 3, 4-tetrahidro-2-naftil]etil ρ-toluolsulfonāts |

1570-95-2 | 2-fenilpropān-1,3-diols |

29071900 | 27673-48-9 | 5,8-dihidro-1-naftols |

29072900 | 700-13-0 | 2, 3, 5-trimetilhidrohinons |

29093038 | 5111-65-9 | 6-brom-2-naftilmetilēteris |

29093090 | 3383-72-0 | 2-hloretil-4-nitrofenilēteris |

31264-51-4 | 3-hlorpropil-2,5-ksililēteris |

29095090 | 63659-16-5 | 4-[2-(ciklopropilmetoksi) etil] fenols |

83682-27-3 | nātrija 2-hidroksi-1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propān-2-sulfonāts |

29103000 | 51594-55-9 | (R)-1-hlor-2,3-epoksipropāns |

29109000 | 56718-70-8 | 2,3-epoksipropil-4-(2-metoksietil)fenilēteris |

129940-50-7 | (S)-[(tritiloksi)metil]oksirāns |

29110000 | 1132-95-2 | 1,1-diizopropoksicikloheksāns |

94158-44-8 | 1,1-dimetoksi-2-(2-metoksietoksi)etāns |

20627-73-0 | α,α-dimetoksi-2-nitrotoluols |

29122900 | 38849-09-1 | 3-(9,10-dihidro-9,10-etanoantracēn-9-il)akrilaldehīds |

29124900 | 1620-98-0 | 3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzaldehīds |

3453-33-6 | 6-metoksi-2-naftaldehīds |

2144-08-3 | 2,3,4-trihidroksibenzaldehīds |

29143900 | 2222-33-5 | 5H-dibenzo[a,d]ciklohepten-5-ons |

1210-35-1 | 10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciklohepten-5-ons |

645-13-6 | 4-metilvalerofenons |

29144090 | 80-75-1 | 11-α-hidroksipregn-4-en-3, 20-dions |

85700-75-0 | 11-α,17,21-trihidroksi-16-β-metilpregna-1,4-dien-3,20-dions |

29145000 | 2107-69-9 | 5,6-dimetoksiindan-1-ons |

981-34-0 | 9-β, 11-β-epoksi-17-α, 21-dihidroksi-16-β-metilenpregna-1,4-diēn-3, 20– dions |

24916-90-3 | 9-β, 11-β-epoksi-17, 21-dihidroksi-16-α-metilpregna-1,4-dien-3,20-dions |

28315-93-7 | 5-hidroksi-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftons |

104-20-1 | 4-(4-metoksifenil)butān-2-ons |

1078-19-9 | 6-metoksi-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftons |

29147000 | 150587-07-8 | 21-benziloksi-9 α-fluoro-11-β,17-α-dihidroksi-16-α-metilpregna-1,4-dien-3,20-dions |

43076-61-5 | 4'-terc-butil-4-hlorbutirofenons |

153977-22-1 | trans-2-hlor-3-[4-(4-hlorfenil)cikloheksil]-1,4-naftohinons |

83881-08-7 | 21-hlor-9-β,11-β-epoksi-17-hidroksi-16-α-metilpregna-1,4-diēn-3,20-dions |

3874-54-2 | 4-hlor-4'-fluorbutirofenons |

151265-34-8 | 21-hlor-16-α-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dions |

534-07-6 | 1,3-dihloracetons |

79836-44-5 | 4-(3,4-dihlorfenil)-3,4-dihidronaftalīn-1(2H)-ons |

4252-78-2 | 2,2,4-trihloracetofenons |

29153990 | 24085-06-1 | 2-acetoksi-5-acetilbenzilacetāts |

131266-10-9 | 2-(acetoksimetil)-4-(benziloksi)butilacetāts |

127047-77-2 | 2-(acetoksimetil)-4-jodbutilacetāts |

37413-91-5 | 3,20-dioksopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ilacetāts |

7753-60-8 | 17-α-hidroksi-3,20-dioksopregna-4,9(11)-dien-21-ilacetāts |

24510-54-1 | 17-α-hidroksi-16-α-metil-3,20-dioksopregna-1,4-dien-21-ilacetāts |

24510-55-2 | 17-α-hidroksi-16-β-metil-3,20-dioksopregna-1,4-dien-21-ilacetāts |

10106-41-9 | 17-hidroksi-16-α-metil-3,20-dioksopregna-1,4,9(11)-triēn-21-ilacetāts |

910-99-6 | 17-α-hidroksi-16-β-metil-3,20-dioksopregna-1,4,9(11)-trien-21-ilacetāts |

979-02-2 | 20-oksopregna-5,16,-diēn-3-β-ilacetāts |

29159020 | 638-41-5 | pentilhlorformāts |

29159080 | 18997-19-8 | hlormetilpivalāts |

29162000 | 3721-95-7 | ciklobutanekarbonskābe |

29163100 | 132294-17-8 | (1S,2S,3S)-2,3-bis-(benzoiloksimetil)ciklobutanols |

132294-16-7 | (2S,3S)-2,3-bis-(benzoiloksimetil)ciklobutanons |

29163900 | 141109-25-3 | 2-brom-2-(2-hlorfenil)etiķskābe |

37742-98-6 | 4-brom-2,2-difenilsviestskābe |

110877-64-0 | 2-hlor-4,5-difluorbenzoskābe |

49708-81-8 | trans-4-(p-hlorfenil)cikloheksānkarbonskābe |

119916-27-7 | 4,6-dibrom-3-fluor-o-toluolskābe |

55332-37-1 | (S)-2-(4-fluorfenil)-3-metilsviestskābe |

2417-72-3 | metil-4-(brommetil)benzoāts |

4276-85-1 | 2-(2,4,6-triizopropilfenil)etiķskābe |

29171910 | 0-00-0 | magnija bis-(4-nitrobenzilmalonāta)dihidrāts |

29171990 | 6065-63-0 | dietilpropilmalonāts |

28868-76-0 | dimetilhlormalonāts |

48059-97-8 | (E)-okt-4-ēn-1,8-diskābe |

71170-82-6 | trietil 3-brompropān-1,1,1-trikarboksilāts |

29173980 | 27932-00-9 | indān-5-il hidrogēnfenilmalonāts |

21601-78-5 | fenilhidrogēnfenilmalonāts |

29181300 | 2743-38-6 | dibenzoil-L-vīnskābe |

29181600 | 11116-97-5 | kalcija glikonātlaktāts |

29181980 | 139893-43-9 | amonija (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutiriloksi)-1,2,6,7,8,8a-heksahidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-dihidroksiheptanoāts |

77550-67-5 | amonija (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-heksahidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutiriloksi]-1-naftil]-3,5-dihidroksiheptanoāts |

29169-64-0 | (R)-α-(hlorkarbonil)benzilformiāts |

36394-75-9 | (S)-α-hloroformiletilacetats |

56188-04-6 | {(1R,3R,5S) 3,5-dihidroksi-2-[(E)-(3S)-3-hidroksiokt-1-enil]ciklopentil}etiķskābe |

157604-22-3 | dinātrij(2S,3R)-2-hidroksi-3-izobutilsukcināts |

4358-88-7 | etil DL-mandelāts |

611-71-2 | D-mandeļskābe |

90315-82-5 | etil-(R)-2-hidroksi-4-fenilbutirāts |

3976-69-0 | metil-(R)-3-hidroksibutirāts |

29182980 | 168899-58-9 | 3-acetoksi-o-toluilskābe |

167678-46-8 | 3-hloroformil-o-tolilacetāts |

3943-89-3 | etil-3,4-hidroksibenzoāts |

29183000 | 56105-81-8 | (R)-2-(3-benzoilfenil)propionskābe |

22161-86-0 | (RS)-2-(3-benzoilfenil) propionskābe |

121873-00-5 | etil-3-(2-hlor-4,5-difluorfenil)-3-hidroksiakrilāts |

78834-75-0 | etil-7-hlor-2-oksoheptanoāts |

64920-29-2 | etil-2-okso-4-fenilbutirāts |

1944-63-4 | 3-[3aS, 4S, 7aS)-7a-metil-1, 5-dioksooktahidro-1H-indēn-4-il] propionskābe |

39562-17-9 | metil 2-(3-nitrobenzilidēn)-3-oksobutirāts |

302-97-6 | 3-oksoandrost-4-ēn-17-β-karbonskābe |

29189090 | 87-13-8 | dietiletoksimetilēnmalonāts |

28416-82-2 | 6-α-9-difluor-11-β,17-α-dihidroksi-16-α-metil-3-oksoandrosta-1,4-dien-17-β-karbonskabe |

111006-10-1 | izobutil-3,4-epoksibutirāts |

157283-68-6 | izopropil(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroksi-2-((E)-(3R)-hidroksi-4-[3-(trifluormetil)fenoksi]but-1-enilciklopentil]hept-5-enoāts |

26159-31-9 | (RS)-2-(6-metoksi-2-naftil) propionskābe |

70264-94-7 | metil-4-(brommetil)-m-anizāts |

33924-48-0 | metil-5-hlor-o-anizāts |

105560-93-8 | metil (2R, 3S)-2, 3-epoksi-3-(4-metoksifenil) propionāts |

29754-58-3 | metil-5-glioksiloilsalicilāta hidrāts |

40098-26-8 | metil 7-[(3RS) 3-hidroksi-5-oksociklopent-1-enil] heptanoāts |

30131-16-9 | 4-(4-fenilbutoksi)benzoskābe |

29209010 | 208338-09-4 | (4R,5R)-4,5-bis-(meziloksimetil)-1,3,2-dioksatiolān-2,2-dioksīds |

35180-01-9 | hlormetilizopropilkarbonāts |

16606-55-6 | (R)-propilēnkarbonāts |

29209085 | 55-91-4 | diizopropilflluorfosfāts |

29211980 | 4261-68-1 | (2-hloretil)diizopropilamīna hidrogēnhlorīds |

5407-04-5 | 3-hlorpropildimetilamonija hlorīds |

29212900 | 100-36-7 | 2-aminoetildietilamīns |

156886-85-0 | N,N'-bis-[3-(etilamino)propil]propān-1,3-diamīna tetrahidrohlorīds |

29213010 | 167944-94-7 | cikloheksilamonija 1-[(S)-2-(terc-butoksikarbonil)3-(2-metoksietoksi)propil]ciklopentānkarboksilāts |

29214210 | 671-89-6 | 4-amino-6-hlorbenzol-1,3-di(sulfonilhlorīds) |

29214300 | 393-11-3 | α,α,α-trifluor-4-nitro-m-toluidīns |

29214910 | 328-93-8 | α,α,α,α', α',α'-heksafluor-2,5-ksilidins |

54396-44-0 | α', α',α'-trifluor-2,3-ksilidīns |

29214980 | 103-67-3 | benzil(metil)amīns |

132173-07-0 | (Z)-N-[3-(3-hlor-4-cikloheksilfenil)prop-2-enil]-N-etilcikloheksilamīna hidrohlorīds |

1614-57-9 | 3-(5H-dibenzo[a,d]cikloheptēn-5-ilpropil)dimetilamonija hlorīds |

79617-99-5 | trans-(+-)-4-(3,4-dihlorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil(metil)amonija hlorīds |

69385-30-4 | 2,6-difluorbenzilzmīns |

129140-12-1 | 1-etil-1,4-difenilbut-3-enilamīns |

166943-39-1 | metil(4'-nitrofenetil)amīna hidrogēnhlorīds |

81972-27-2 | 3-(trihlorvinil)anilīna hidrogēnhlorīds |

33881-72-0 | trietilanilīns |

29215990 | 122-75-8 | N, N'-dibenziletilēndiamonija di(acetāts) |

29221980 | 154598-58-0 | (S)-2-(2-amino-5-hlorfenil)-4-ciklopropil-1,1,1-trifluorbut-3-in-2-ols |

151851-75-1 | (R)-2-amino-2-etilheksan-1-ols |

126456-43-7 | (1S,2R)-1-aminoindan-2-ols |

534-03-2 | 2-aminopropān-1,3-diols |

54527-65-0 | 2-[benzil(metil)amino]etilacetoacetāts |

151807-53-3 | (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis-(benzoiloksimetil)ciklobutilamīns |

23323-37-7 | 1-dezoksi-1-(oktilamino)-D-glicīts |

68047-07-4 | 4'-[2-(dimetilamino) etoksil]-2-fenilbutirofenons |

83647-29-4 | 3-((Z)-1-[4-(2-dimetilaminoetoksi)fenil]]-2-fenilbut-1-enil}fenols |

38345-66-3 | (2S,3R)-4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ols |

1159-03-1 | 5-(3-dimetilaminopropil)-10,11-dihidrodibenzo[a,d]-5-ols |

29222900 | 55174-61-3 | 3,4-dimetoksi-β-metilfenetilamins |

120-20-7 | 3,4-dimetoksifenetilamīns |

29223900 | 784-38-3 | 2-amino-5-hlor-2'fluorbenzofenons |

2011-66-7 | 2-amino-2'-hlor-5-nitrobenzofenons |

156732-13-7 | (S)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilheks-4-ēn-3-ons |

2958-36-3 | 2-amino-2',5-dihlorbenzofenons |

29224100 | 113403-10-4 | deksibuprofēnlizīns (INNM) |

29224995 | 56-12-2 | 4-aminosviestskābe |

128013-69-4 | 3-(aminometil)-5-metilheksānskābe |

35453-19-1 | 5-amino-2,4,6-trijodizoftalskābe |

37441-29-5 | 5-amino-2, 4, 6-trijodizoftaloildihlorīds |

42854-62-6 | benzil L-alanīns–ρ-toluolsulfoskābe (1:1) |

67299-45-0 | cis-4-(benziloksikarbonil)cikloheksilamonija tozilāts |

39878-87-0 | (-)-α-(hloroformil)benzilamonija hlorids |

20763-30-8 | 2-cikloheksa-1,4-dienilglicīns |

1118-89-4 | dietil-L-glutamāta hidrohlorīds |

82717-96-2 | (S,S)-N-(1-etoksikarbonil-3-fenilpropil)alanīns |

154772-45-9 | etil-(S)-3-aminopent-4-inoāta hidrohlorīds |

14205-39-1 | metil-3-aminokrotonāts |

119916-05-1 | metil-3-amino-4,6-dibrom-o-toluāts |

54527-73-0 | 2-(N-metilbenzilamino)etil 3-aminobut-2-enoāts |

81677-60-3 | metil (4-nitrofenil)-L-alanināts |

949-99-5 | 3-(4 nitrofenil)-L-alanīns |

875-74-1 | D-α-fenilglicins |

961-69-3 | kālija (R)-N-(3-etoksi-1-metil-3-oksiprop-1-enil)-2-fenilglicīns |

34582-65-5 | kālija (R)-N-(3-metoksi-1-metil-3-oksiprop-1-enil)-2-fenilglicināts |

13291-96-8 | nātrija (R)-N-(3-metoksi-1-metil-3-oksiprop-1-enil)-2-fenilglicināts |

29225000 | 7206-70-4 | 4-amino-5-hlor-2-metoksibenzoskābe |

90005-55-3 | 3'-amino-2'-hidroksiacetofenona hidrohlorīds |

24085-03-8 | 2-[benzil(terc-butil)amino]-1-(α,4-dihidroksi-m-tolil)etanols |

24085-08-3 | benzil(terc-butil)(4-hidroksi-3-hidroksimetil-4-oksofenetil)amonija hlorīds |

35205-50-6 | 4'-benziloksi-2-[(1-metil-2-fenoksietil)amino]propiofenona hidrohlorīds |

0-00-0 | etil-2-(2-hlor-4,5-difluorbenzoil)-3-(2,4-difluoranilīn)akrilāts |

121524-09-2 | etil-((7S)-7-{[(2R)-2-(3-hlorfenil)-2-hidroksietil]amino}-5,6,7,8-tetrahidro-2-naftiloksi)acetāta hidrohlorīds |

16589-24-5 | 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]fenols–L-vīnskābe (2:1) |

22818-40-2 | D-2-(4-hidroksifenil)glicīns |

59338-84-0 | metil-4-amino-5-nitro-o-anizāts |

79814-47-4 | metilhidrogēn(2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hidroksietil)]glutarāts |

69416-61-1 | kālija (R)-2-(4-hidroksifenil) N-(3-metoksi-1-metil-3-oksiprop-1-enil)glicināts |

26787-84-8 | nātrija (R)-2-(4-hidroksifenil) N-(3-metoksi-1-metil-3-oksiprop-1-enil)glicināts |

29241900 | 153758-31-7 | (2S)-2-amino-3-hidroksi-N-pentilpropionamīds–skābeņskābe (1:1) |

5794-13-8 | L-asparagīna hidrāts |

90303-36-9 | N-[N-(terc-butoksikarbonil)-L-alanil]-L-alanīna hidrāts |

590-63-6 | 2-karbamoiloksipropiltrimetilamonija hlorīds |

116833-20-6 | 2-(etilmetilamino)acetamīds |

125496-24-4 | (S)-3-formamido-2-formiloksipropionskābe |

5422-34-4 | N-(2-hidroksietil)laktamīds |

29242995 | 112522-64-2 | 4-acetamido-2'-aminobenzanilīds |

24201-13-6 | 4-acetamido-5-hlor-o-anīsskābe |

27313-65-1 | N-acetil-3-(3,4-dimetoksifenil)-DL-alanīns |

40188-45-2 | 3'-acetil-4'-hidroksibutiralanīds |

136450-06-1 | 3'-acetil-2'-hidroksi-4-(4-fenilbutoksi)benzanilīds |

40187-51-7 | 5-acetilsalicilamīds |

121-60-8 | N-acetilsulfanililhlorīds |

148051-08-5 | 5-amino-N,N'-bis-[2-acetoksi-1-(acetoksimetil)etil]2,4,6-trijodizoftalamīds |

76801-93-9 | 5-amino-N,N'-bis-[2,3-dihidroksipropil)-2,4,6-trijodizoftalamīds |

41526-21-0 | 2'-benzoil-2-brom-4'-hloracetanilīds |

91558-42-8 | benzil-(1-karbamoil-2-hidroksipropil)karbamāts |

3588-63-4 | N-benziloksikarbonil-DL-valīns |

1149-26-4 | N-(benziloksikarbonil)-L-valīns |

1584-62-9 | 2-brom-4'-hlor-2'-(2-fluorbenzoil)acetanilīds |

116661-86-0 | (2S, 3S)-3-(terc-butoksikarbonilamino)-2-hidroksi-4-fenilsviestskābe |

144163-85-9 | terc-butil [(1S, 3S, 4S)-4-amino-1-benzil-3-hidroksi-5-fenilpentil] karbamāts |

149451-80-9 | terc-butil-[(1S,2S)-1-benzil-2,3-dihidroksipropil]karbamāts |

168960-18-7 | terc-butil(1R,4S)-4-(hidroksimetil)ciklopent-2-enilkarbamāts |

98737-29-2 | terc-butil{(S) α-[(S)-oksiranil] fenetil}karbamats |

0-00-0 | 2-hlor-N-[2-(2-hlorbenzoil)-4-nitrofenil]acetamīds |

50978-11-5 | 3,5-diacetamido-2,4,6-trijodbenzoskābes dihidrāts |

30566-92-8 | 5-(N,N-dibenzilglicil)salicilamīds |

166518-60-1 | N-[(2,6-diizopropilfenoksi)sulfonil]-2-(2,4,6-triizopropilfenil)acetamīda |

75885-58-4 | 2,2-dimetilciklopropānkarboksamīds |

137246-21-0 | N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciklopropānkarboksamīds |

125971-96-2 | 2-[α-(4-fluorbenzoil)benzil]-4-metil-3-oksovaleranilids |

13255-50-0 | 4-formil-N-izopropilbenzamīds |

141862-47-7 | 5-glioksiloilsalicilamīda hidrāts |

52806-53-8 | 2-hidroksi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluormetil)propionanilīds |

4093-29-2 | metil-4-acetamido-o-anizāts |

4093-31-6 | metil-4-acetamido-5-hlor-o-anizāts |

32981-85-4 | metil-(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroksi-3-fenilpropionāts |

176972-62-6 | metil-(1S,2S)-1-benzil-3-hlor-2-hidroksipropilkarbamāts |

41844-71-7 | metil-N-(metoksikarbonil)-L-fenilalanināts |

153441-77-1 | metil-N-(fenoksikarbonil)-L-valināts |

1939-27-1 | 2-metil-N-(α,α,α-trifluor-m-tolil)propionamīds |

29251995 | 1075-89-4 | 8-azaspirol[4.5]dekān-7,9-dions |

88784-33-2 | 1-benzilhidrogēn-(S)-4-ftalimidoglutarāts |

151860-15-0 | mezo-N-benzil-3-nitrociklopropān-1,2-dikarboksimīds |

84803-46-3 | 4-(4-hlorfenil)piperidīn-2,6-dions |

97338-03-9 | etil-(S)-3-(4-aminofenil)-2-ftalimidopropionāta hidrohlorīds |

94213-26-0 | etil-(S)-3-{4-[bis-(2-hloretil)amino]fenil}-2-ftalimidopropionāta hidrohlorīds |

29252000 | 149177-92-4 | 4'-amidīnsukcīnanilīnskābes hidrohlorīds |

29269095 | 39186-58-8 | 4-brom-2,2-difenilbutānnitrils |

151338-11-3 | N-terc-butil-3-cianoandrosta-3,5-diēn-17-karboksamīds |

14818-98-5 | L-N-(1-ciān-1-vanililetil)acetamīds |

58311-73-2 | (Z)-(2-cianovinil)trimetilamonija-ρ-toluolsulfonāts |

186038-82-4 | dietil(1-ciān-3-metilbutil)malonāts |

133481-10-4 | etil(1-cianocikloheksil)acetāts |

94-05-3 | etil-2-ciano-3-etoksiakrilāts |

56326-98-8 | 1-(4-fluorfenil)-4-oksocikloheksānkarbonitrils |

114772-53-1 | 4'-metilbifenil-2-karbonitrils |

20850-49-1 | 3-metil-2-(3,4-dimetoksifenil)butironitrils |

15760-35-7 | 3-metilēnciklobutānkarbonitrils |

36622-33-0 | 3-metil-2-(3,4,5-trimetoksifenil)butironitrils |

32852-95-2 | 2-(3-fenoksifenil)propionnitrils |

123632-23-5 | 4-(2,2,3,3-tetrafluorpropoksi)cinamonitrils |

13338-63-1 | 3,4,5-trimetoksifenilacetonitrils |

29280090 | 192802-28-1 | (S)-O-benzilaktaldehīd-N-(terc-butoksikarbonil)hidrazons |

89766-91-6 | 1-karboksi-1-metiletoksiamonija hlorīds |

84080-70-6 | 4-hlor-2-[(Z)-metoksikarbonil)metoksiimino]-3-oksosviestskābe |

16390-07-1 | 4-hlor-1'-(4-metoksifenil)benzohidrazīds |

94213-23-7 | (Z)-[ciano(2, 3-dihlorfenil)metilēn] karbazamidīns |

53016-31-2 | 13-etil-17-α-hidroksi-18,19-dinorpregn-4-en-20-īm-3-ona oksīms |

130580-02-8 | trans-2-fluor-4-hidroksihalkon-O-[(Z)-2-(dimetilamino)etil]oksīms–fumārskābe (2:1) |

55819-71-1 | (RS)-serinohidrazīda hidrohlorīds |

29299000 | 139976-34-4 | N'-α-(terc-butoksikarbonil)-N-metoksi-N-metil-N'-ω-nitro-L-arginīnamīds |

2188-18-3 | N'-α-(terc-butoksikarbonil)-N'-ω-nitro-L-arginīns |

92050-02-7 | 2,6-diizopropilfenilsulfamāts |

29309016 | 159453-24-4 | N-(benziloksikarbonil)-S-fenil-L-cisteīns |

105996-54-1 | N,N'-bis-(trifluoracetil)-DL-homocistīns |

29309030 | 583-91-5 | 2-hidroksi-4-(metiltio)sviestskābe |

29309070 | 76497-39-7 | D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionskābe |

74345.73-6 | D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionilhlorīds |

157521-26-1 | (S)-2-(actiltio)-3-fenilpropionskābe–dicikloheksilamīns (1:1) |

51458-28-7 | (1R,2R)-2-amino-1-(4-metilsulfonilfenil)propān-1,3-diols |

56724-21-1 | (1R,2R)-2-amino-1-(4-metilsulfonilfenil)propān-1,3-diolhidrohlorīds |

159878-02-1 | benzil-(1R,2S)-3-hlor-2-hidroksi-1-(feniltiometil) propilkarbamāts |

148757-89-5 | 9-bromnonil-4,4,5,5,5-pentafluorpentilsulfīds |

6320-03-2 | o-hlortiofenols |

27366-72-9 | 2-(dimetilaminotio)acetamīdhidrohlorīds |

10191-60-3 | dimetilcianokarbonimidoditioāts |

182149-25-3 | N,N'-[ditio-bis-(o-fenilēnkarbonil)]bis-L-izoleicīns |

33174-74-2 | 2,2'-ditiodibenzonitrils |

136511-43-8 | etil-N-{2-[(acetiltio)metil]-3-(o-toluol)-1-oksopropil}-L-metionāts |

87483-29-2 | 4-fluorbenzil-4-(metiltio)fenilketons |

49627-27-2 | (Z)-5-fluor-2-metil-1-(4-metiltiobenzilidēn)-1H-indēn-3-iletiķskābe |

67305-72-0 | N-(2-merkaptoetil)propionamīds |

162515-68-6 | 2-[1-(merkaptometil)ciklopropil]etiķskābe |

4274-38-8 | 2-merkapto-5-(trifluormetil)anilīnija hlorīds |

62140-67-4 | metil-5-(etilsulfonil)-o-anizāts |

63484-12-8 | metil-2-metoksi-5-metilsulfonilbenzoāts |

61832-41-5 | metil(1-metiltio-2-nitrovinil)amīns |

10506-37-3 | O-2-naftilhlortioformiāts |

1134-94-7 | 2-(feniltio)anilīns |

29310095 | 87460-09-1 | benzilhidroksi(4-fenilbutil)fosfinoilacetāts |

35000-38-5 | terc-butiltrifenilfosforanilidēna acetāts |

17814-85-6 | (4-karboksibutil)trifenilfosfonija bromīds |

31618-90-3 | dietil(toziloksi)metilfosfonāts |

123599-78-0 | [(2-metil-1-propioniloksipropoksi)(4-fenilbutil)fosfinoil]etiķskābe |

128948-01-6 | {(S)-[(R)-2-metil-1-propioniloksipropoksi](4-fenilbutil)fosfinoil}etiķskābe |

1660-95-3 | tetraizopropilmetilēndifosfonāts |

29321900 | 66356-53-4 | 5-(2-aminoetiltiometil)furfurildimetilamīns |

97148-39-5 | amonija (Z)-2-metoksiimino-2-(2-furil)acetāts |

37743-18-3 | 3,3-difeniltetrahidrofurān-2-ilidēn(dimetil)amonija bromīds |

86087-23-2 | (S)-tetrahidrofurān-3-ols |

29322980 | 517-23-7 | α-acetil-γ-butirolaktons |

23363-33-9 | 4'-(benziloksikarbonil)-4'-demetilepipodofilotoksīns |

6559-91-7 | 4'-dimetilepipodofilotoksīns |

39521-49-8 | (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-dioksolān-2-il) heksahidrociklopropa[3,4]ciklopen ta[1,2-b] furān-2(3H)-ons |

39746-01-5 | (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-oksoheksahidro-2H-ciklopenta[b] furān-5-il-benzoāts |

104872-06-2 | (3S,4S)-3-heksil-4-[(R)-2-(hidroksitridecil)]oksetān-2-ons |

599-04-2 | α-hidroksi-β,β-dimetil-γ-butirolaktons |

79-50-5 | DL-α-hidroksi-β,β-dimetil-γ-butirolaktons |

192704-56-6 | 11-α-hidroksi-7-α-(metoksikarbonil)-3-oksopregn-4-en-21,17-α-karbolakts |

73726-56-4 | 11-α-hidroksi-3-oksopregna-4,6-dien-21,17-α-karbolaktons |

298-81-7 | 9-metoksifuro[3,2-g]hromēn-7-ons |

482-44-0 | 9-(3-metilbut-2-eniloksi)-7H-furo[3,2-g]hromēn-7-ons |

976-70-5 | 3-oksopregn-4-ēn-21,17-α-karbolaktons |

29329950 | 32981-86-5 | 10-deacetilbakcatīns III |

29329970 | 7512-17-6 | 2-acetamido-2-dezoksi-β-D-glikopiranoze |

79944-37-9 | trans-6-amino-2,2-dimetil-1,3-dioksepān-5-ols |

170242-34-9 | (S)-2-amino-5-(1,3-dioksolān-4-il)baldriānskābe |

57999-49-2 | 2-(3-bromfenoksi)tetrahidropirāns |

125971-94-0 | terc-butil[(4R,6R)-6-(cianometil)-2, 2-dimetil-1,3-dioksolān-4-il]acetāts |

33659-28-8 | kalcija bis-(4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-glikonāts–kalcija bromīds (1:1) |

110638-68-1 | kalcija bis-(4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-glikonāta dihidrāts |

157518-70-2 | (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-okso-1,3-dioksolān-4-il]-4-metilbaldriānskābe |

96-82-2 | 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-glikonskābe |

467-55-0 | 3-β-hidroksi-5-α-spirostan-12-ons |

114870-03-0 | metil-O-2-dezoksi-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glikopiranozil-(1,40-O-β-D-glikopiranuronozil-(1,4)-O-2-dezoksi-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glikopiranozil-(1,4)-O-2-O-sulfo-α-L-idopiranuronozil-(1,4)-2-dezoksi-2-(sulfoamino)-6-(hidrogēnsulfāt)-α-D-glikopiranozīda dekanātrija sāls |

533-31-3 | 3,4-(metilēndioksi)fenols |

88128-61-4 | (3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-dioksān-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-oktahidro-3aH-ciklopenta[a]naftalīn-3,7-dions |

29329985 | 130525-62-1 | (4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroksopropil]5,6-dihidropiran-2-karbonskābe |

107188-37-4 | 2-(4-aminofenoksimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-oksohromān-6-ilacetāts |

69999-16-2 | (2,3-dihidrobenzfurān-5-il)etiķskābe |

40591-65-9 | 2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-glikopiranozilkarbamimidotioāta hidrobromīds |

107188-34-1 | 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenoksimetil)4-oksohromān-6-ilacetāts |

29331190 | 6150-97-6 | magnija bis-[(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-okso-2-fenil-1H-pirazol-4-il) metilamino]metānsulfonāts |

29331990 | 27511-79-1 | 3-aminopirazol-4-karboksamīda hemisulfāts |

3736-92-3 | 1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidīn-3,5-dions |

139756-01-7 | 1-metil-4-nitro-propilpirazol-5-karboksamīds |

59194-35-3 | N'1-metil-1H-pirazol-1-karboksamidīna hidrohlorīds |

4023-02-3 | pirazol-1-karboksamidīna hidrohlorīds |

29332990 | 151012-31-6 | 3-(4-brombenzil)-2-butil-4-hlor-1H-imidazol-5-ilmetanols |

83857-96-9 | 2-butil-5-hlor-1H-imidazol-4-karbaldehīds |

133909-99-6 | 2-butil-4-hlor-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]1H-imidazol-5-ilmetanols |

151257-01-1 | 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ēn-4-ona hidrohlorīds |

152146-59-3 | 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoskābe |

68282-49-5 | 2-butilimidazol-5-karbaldehīds |

138401-24-8 | 4'-[2-butil-4-okso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ēn-3-il)metil]bifenil-2-karbonitrils |

4897-25-0 | 5-hlor-1-metil-4-nitroimidazols |

24155-42-8 | 1-(2,4-dihlorfenil)-2-imidazol-1-iletanols |

130804-35-2 | 1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-heptil-3-(2,4-difluorfenil)urīnviela |

822-36-6 | 4-metilimidazols |

696-23-1 | 2-metil-4-nitroimidazols |

150097-92-0 | metil-5-pentafluoretil-2-propilimidazol-4-karboksilāts |

99614-02-5 | 1,2,3,4-tetrahidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)karbazol-4-ons |

29333999 | 176381-97-8 | (S)-N-[4-(4-acetamido-4-fenil-piperidil)-2-(3,4-dihlorfenil)butil]-N-metilbenzamīds–fumārskābe (1:1) |

104860-73-3 | 4-amino-5-hlor-N-{1-[3-(4-fluorfenoksi)propil]-3-metoksi-4-piperidil}-2-metoksibenzamīds |

171764-07-1 | (S)-2-amino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutiramīds |

180250-77-5 | (2S,3S)-3-amino-2-etoksi-N-nitropiperidīn-1-karboksamidīna hidrohlorīds |

65326-33-2 | 2-amino-3-piridilmetilketons |

142034-92-2 | (1S,3S,4S)-1-azabiciklo[2.2.1]heptān-3-ols |

21472-89-9 | (+-)-1-azabiciklo[2.2.1]heptān-3-ons |

142034-97-7 | (1R,4S)-1-azabiciklo[2.2.1]heptān-3-ons |

180050-34-4 | (1S,4R)-1-azabiciklo[2.2.1]heptān-3-on-O-[(Z)-(3-metoksifenil)etinil]oksīms–maleīnskābe (1:1) |

173050-51-6 | (R)-N-{1-(3-[1-benzoil-3-(3,4-dihlorfenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetamīda hidrohlorīds |

61380-02-7 | 1-benzil-4-(metoksimetil)-N-fenil-4-piperidilamīns |

188591-61-9 | 1-(4-benziloksifenil)-2-(4-hidrioksi-4-fenil-2-piperidil)propān-1-ons |

22065-85-6 | 1-benzilpiperidīn-4-karbaldehīds |

142057-79-2 | (RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5, 6-dimetoksiindān-1-ons |

120014-07-5 | 2-[(1-benzil-4-piperidil)metilēn]-5, 6-dimetoksiindān-1-ons |

6935-27-9 | benzil(2-piridil)amīns |

160588-45-4 | 10,10-bis-[(2-fluor-4-piridil)metil]antrons |

139781-09-2 | 5,5-bis-(4-piridilmetil)-5H-ciklopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridīnhidrāts |

57988-58-6 | 4-(4-bromfenil)piperidīn-4-ols |

87848-95-1 | 6-brom-2-piridil-ρ-tolilketons |

157688-46-5 | 2-[1-(terc-butoksikarbonil)-4-piperidil]etiķskābe |

32998-95-1 | N-(terc-butil)-3-metilpiridīn-2-karboksamīds |

43076-30-8 | 1-(4-terc-butilfenil)-4-[4-(α-hidroksibenzhidril)piperidin]butān-1-ons |

84449-80-9 | 1-[2-(4-karboksifenoksi)etil]piperidīna hlorīds |

83949-32-0 | 4-karboksi-4-fenilpiperidīnija ρ-toluolsulfonāts |

38092-89-6 | 8-hlor-6,11-dihidro-11-(1-metil-4-piperidilidēn)-5H-benzo[5,6] ciklohepta[1,2-b]piridīns |

2008-75-5 | 1-(2-hloretil)piperidīnija hlorīds |

5382-23-0 | 4-hlor-1-metilpiperidīnhidrohlorīds |

2942-59-8 | 2-hlornikotīnskābe |

5326-23-8 | 6-hlornikotīnskābe |

168273-06-1 | 5-(4-hlorfenil)-1-(2,4-dihlorfenil)-4-metil-N-piperidīn-1H-pirazol-3-karboksamīds |

31255-57-9 | 3-[2-(3-hlorfenil)etil]piridīn-2-karbonitrils |

107256-31-5 | 3-[2-(3-hlorfenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilketona hidrohlorīds |

39512-49-7 | 4-(4-hlorfenil)piperidīn-4-ols |

53786-28-0 | 5-hlor-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-ons |

100643-71-8 | 8-hlor-11-(4-piperidilidēn)-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciklohepta[1,2-b]piridīns |

83556-85-8 | 1-(3-hlorpropil)-2,6-dimetilpiperidīnija hlorīds |

7379-35-3 | 4-hlorpiridīnhidrohlorīds |

6298-19-7 | 2-hlor-3-piridilamīns |

77145-61-0 | 1-(6-hlor-2-piridil)-4-piperidilamīna hidrohlorīds |

56488-00-7 | 3-(cianoimino)-3-piperidīnpropionnitrils |

101904-56-7 | 4-(5H-dibenzo[a,d]cikloheptēn-5-il)piperidīns |

193275-84-2 | 4-{4-[11R)-3,10-dibrom-8-hlor-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciklohepta[1,2-b]piridīn-11-il]piperidīnkarbonilmetil}piperidīn-1-karboksamīds |

193275-85-3 | 4-{4-[11S)-3,10-dibrom-8-hlor-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciklohepta[1,2-b]piridīn-11-il]piperidīnkarbonilmetil}piperidīn-1-karboksamīds |

82671-06-5 | 2,6-dihlor-5-fluornikotīnskābe |

875-35-4 | 2,6-dihlor-4-metilnikotīnnitrils |

153050-21-6 | (S)-1-{2-[3,4-dihlorfenil)-1-(3-izopropoksifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciklo[2.2.2]oktānhlorīds |

35794-11-7 | 3,5-dimetilpiperidīns |

5424-11-3 | 2,2-difenil-4-piperidīnovaleronitrils |

53786-45-1 | etil-4-(2-amino-4-hloranilīn)piperidīn-1-karboksilāts |

53786-46-2 | etil-4-(5-hlor-2,3-dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-2-il)piperidīn-1-karboksilāts |

1452-94-4 | etil-2-hlornikotināts |

49608-01-7 | etil-6-hlornikotināts |

84501-68-8 | etil-4-[1-(4-fluorbenzil)-1H-benzimidazol-2-ilamino)piperidīn-1-karboksilāts |

103094-30-0 | 3-etil-5-metil(+-)-4-(2-hlorfenil)-1,4-dihidro-2-[2-(1,3-dioksoizoindolīn-2-il)etoksimetil]piridīn-3,5-dikarboksilāts |

29976-53-2 | etil-4-oksopiperidīn-1-karboksilāts |

5223-06-3 | 2-(5-etil-2-piridil)etanols |

0-00-0 | 4-(4-fluorbenzoil)piridīnija ρ-toluolsulfonāts |

75970-99-9 | [1-(4-fluorbenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)amīns |

104860-26-6 | cis-1-[3-(4-fluorfenoksi)propil]-3-metoksi-4-piperidilamīns |

189894-57-3 | 1-[(1S,2S)-2-hidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-metiletil]-4-fenilpiperidīn-4-ol-metānsulfonāta trihidrāts |

5006-66-6 | 6-hidroksinikotīnskābe |

86604-78-6 | 4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridilmetanols |

84196-16-7 | N-[4-(metoksimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionamīda hidrohlorīds |

108555-25-5 | 1-[2-(4-metoksifenil)etil]-4-piperidilamīna dihidrohlorīds |

118175-10-3 | [4-(3-metoksipropoksi)-3-metil-2-piridil]metanols |

179024-48-7 | N-[(R)-9-metil-4-okso-1-fenil-3,4,,6,7-tetrahidro[1,4]diazepmo[6,7,1-hi]indol-3-il]izonikotīnamīds |

4046-24-6 | 5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d] cikloheptan-5-ola hidrohlorīds |

139886-04-7 | 1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbaldehīd (E)-O-metiloksīma hidrohlorīds |

103577-66-8 | 3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)-2-piridilmetanols |

5435-54-1 | 3-nitro-piridons |

4783-86-2 | 4-fenoksipiridīns |

40807-61-2 | 4-fenilpiperidīn-4-ols |

19395-41-6 | 2-fenil-2-(2-piperidil)etiķskābe |

1609-66-1 | N-fenil-N-(4-piperidil)propionamīds |

5005-36-7 | 2-fenil-2-piridilacetonitrils |

20662-53-7 | 1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-ons |

6622-91-9 | 4-piridiletiķskābes hidrohlorīds |

192329-80-9 | 4-(4-piridiloksi)benzolsulfoskābe |

192330-49-7 | 4-(4-piridiloksi)benzolsulfonilhlorīda hidrohlorīds |

70708-28-0 | 1-(2-piridil)-3-(pirolidīn-1-il)-1-(ρ-tolil)propan-1-ols |

100-76-5 | hinuklidīns |

1619-34-7 | hinuklidin-3-ols |

2147-83-3 | 1-(1,2,3,6-tetrahidro-4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-ons |

29334910 | 119916-34-6 | 7-brom-1-ciklopropil-6-fluor-5-metil-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karbonskābe |

105956-96-5 | 7-[3-terc-butoksikarbonilamino)pirolidīn-1-il]-8-hlor-1-ciklopropil-6-fluor-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karbonskābe |

86393-33-1 | 7-hlor-1-ciklopropil-6-fluor-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karbonskābe |

68077-26-9 | 7-hlor-1-etil-6-fluor-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-3-karbonskābe |

98105-79-4 | 7-hlor-6-fluor-1-(4-fluorfenil)-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-3-karbonskābe |

93107-30-3 | 1-ciklopropil-6,7-difluor-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-3-karbonskābe |

112811-72-0 | 1-ciklopropil-6,7-difluor-8-metoksi-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karbonskābe |

103995-01-3 | 1-(2,4-difluorfenil)-6,7-difluor-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-3-karbonskābe |

98349-25-8 | etil-1-ciklopropil-6,7-difluor-4-okso-1,4-dihidrohinolīn-3-karboksilāts |

100501-62-0 | etil-1-etil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-2-karboksilāts |

170143-39-2 | 3-metilhidrogēn-7-hlor-1,4-dihidro-4-oksohinolīn-2,3-dikarboksilāts |

136465-98-0 | N-(2-hinolilkarbonil)-L-asparagīns |

29334990 | 136522-17-3 | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R.3S)-3-amino-2-hidroksi-4-fenilbutil]-N-terc-butildekahidroizohinolīn-3-karboksamīds |

159878-04-3 | benzil-(1S,2S)-3-[3S,4aS,8aS)-3-terc-butilkarbamoilperhidro-2-izohinolil]-2-hidroksi-1-(feniltiometil)propilkarbamāts |

77497-97-3 | (S)-3-benziloksikarbonil-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīnija ρ-toluolsulfonāts |

136465-81-1 | (3S,4aS,8aS)-N-terc-butildekahidroizohinolīn-3-karboksamīds |

159989-65-8 | (3S,4aS,8aS)-N-(terc-butil)-2-[(2S,3S)-2-hidroksi-3-(3-hidroksi-2-metilbenzamido)-4-(feniltio)butil]perhidroizohinolīn-3-karboksamīds–metānsulfoskābe (1:1) |

149182-72-9 | (S)-N-terc-butil-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīn-3-karboksamīds |

149057-17-0 | (S)-N-terc-butil-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīn-3-karboksamīda hidrohlorīds |

186537-30-4 | (S)-N-terc-butil-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīn-3-karboksamīda sulfāts |

4965-33-7 | 7-hlor-2-metilhinolīns |

146362-70-1 | 2-{[1-(7-hlor-4-hinolil)-5-(2,6-dimetoksifenil)-1H-pirazol-3-il]karbonilamino}adamantān-2-karbonskābe |

120578-03-2 | 3-[(E)-2-(7-hlor-2-hinolil)vinil]benzaldehīds |

1087-69-0 | (9S,13S,14S)-3-metoksimorfināna hidrogēnhlorīds |

178680-13-2 | metil-((1S,2R)-1-benzil-3-[3S,4aS,8aS)-3-terc-butilkarbamoil)dekahidro-2-izohinolil]-2-hidroksipropil}karbamāts |

181139-72-0 | metil 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-hlor-2-hinolil)vinil]fenil}-3-hidroksipropil]benzoāts |

149968-11-6 | metil 2-(3-{(E)-3-[2-(7-hlor-2-hinolil)vinil]fenil}-3-oksopropil]benzoāts |

64228-78-0 | pentametilēna bis-{3-[1-(3,4-dimetoksibenzil)-6, 7-dimetoksi-1, 2, 3, 4-tetrahidro-2-izohinolil]propionāts}–skābeņskābe (1:2) |

136465-99-1 | N-(2-hinolilkarboniloksi)sukcinimīds |

142522-81-4 | nātrija (R)-1-{(1-(3-[2-(7-hlor-2-hinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-hidroksi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciklopropilacetāts |

22982-78-1 | 1,2,3,4-terahidro-2-izopropilaminometil-6-metil-7-nitrohinolīna metānsulfonāts |

74163-81-8 | (S)-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīn-3-karbonskābe |

29335995 | 75128-73-3 | 2-[(2-acetamido-6-okso-6,9-dihidro-1H-purīn-9-il) metoksi]etilacetāts |

97845-60-8 | 2-(acetoksimetil)-4-(2-amino-6-hlorpurīn-9-il)butilacetāts |

3056-33-5 | N-(9-acetil-6-okso-6,9-dihidro-1H-purīn-2-il)acetamīds |

13889-98-0 | 1-acetilpiperazīns |

67914-60-7 | 4-(4-acetilpiperazīn-4-il)fenols |

156126-53-3 | (1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis-(benzoiloksimetil)ciklobutil]-9H-purīn-6-ons |

147149-89-1 | 2-amino-5-brom-6-metilhinazolīn-4(1H)-ons |

23680-84-4 | 4-amino-2-hlor-6,7-dimetoksihinazolīns |

10310-21-1 | 2-amino-6-hlorpurīns |

172015-79-1 | [(1S,4R)-4-(2-amino-6-hlor-9H-purīn-9-il)ciklopent-2-enil]metanola hidrohlorīds |

171887-03-9 | N-2(2-amino-4,6-dihlorpirimidīn-5-il)formamīds |

7597-60-6 | 6-amino-5-formamido-1,3-dimetiluracils |

124832-31-1 | 2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purīn-9-il)metoksi]etil-N-(benziloksikarbonil)-L-valināts |

707-99-3 | 6-amino-9H-purīn-9-iletanols |

14047-28-0 | (R)-2-(6-amino-9H-purīn-9-il)-1-metiletanols |

147127-20-6 | (R)-[2-(6-amino-9H-purīn-9-il)-1-metiletioksi]metilfosfonskābe |

841-77-0 | 1-benzhidrilpiperazīns |

157810-81-6 | (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terc-butilkarbamoil)-4-(3-piridilmetil)piperazīn-1-il]-4-hidroksi-N-[(1S,2R)-2-hidroksiindān-1-il]valeramīda sulfāts |

149950-60-7 | 6-benzil-1-(etoksimetil)-5-izopropilpirimidīn-2,4(1H,3H)-dions |

156126-83-9 | (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis-(benzoiloksimetil)ciklobutil]-6-jod-9H-purīn-2-ilamīns |

202138-50-9 | bis-[(izopropiloksikarboniloksi)metils[(R)-2-(6-amino-9H-purīn-9-il)-1-metiletoksi]metilfosfonāts–fumārskābe (1:1) |

179688-29-0 | 6,7-bis-(2-metoksietoksi)hinazolīn-4(1H)-ons |

150323-35-6 | (3S)-1-(terc-butoksikarbonil)-3-(terc-butilkarbamoil)piperazīns |

106461-41-0 | 2-sec-butil-4-{4-[4-(4-hidroksifenil)piperazīn-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-ons |

41078-70-0 | 3-(2-hloretil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a-pirimidin-4-ons |

5081-87-8 | 3-(2-hloretil)hinazolīn-2,4(1H,3H)-dions |

93076-03-0 | 3-(2-hloretil)-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a-pirimidin-4-ona hidrohlorīds |

52605-52-4 | 1-(3-hlorfenil)-4-(3-hlorpropil)piperazīna hidrohlorīds |

41202-32-8 | 1-(2-hlorfenil)piperazīna hidrohlorīds |

13078-15-4 | 1-(3-hlorfenil)piperazīna hidrohlorīds |

71-30-7 | citozīns |

56-06-4 | 2,6-diaminopirimidin-4-ols |

149062-75-9 | 1,3-dihlor-6,7,8,9,10,12-heksahidroazepīn[2,1-b]hinazolīna hidrohlorīds |

150728-13-5 | 4,6-dihlor-5-(2-metoksifenoksi)-2,2'-bipiriminidils |

41202-77-1 | 1-(2,3-dihlorfenil)piperazīna hidrohlorīds |

27469-60-9 | 1-(4,4'-difluorbenzhidril)piperazīns |

132961-05-8 | (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluor-α-hidroksiiminobenzil)piperidīn]etil}-6,7,8,9-terahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ons |

188416-34-4 | (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorfenil)-3-(5-fluorpirimidīn-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-2-il)butan-2-ols–(1R,4S)-2-oksobornān-10-sulfoskābe (1:1) |

5018-45-1 | 5,6-dimetoksipirimidīn-4-ilamīns |

28888-44-0 | 6,7-dimetoksihinazolīn-2,4(1H,3H)-dions |

153537-73-6 | (S)-2-{4-([2,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidrohinazolīn-6-il)metil](prop-2-inil0amino}-2-fluorbenzamīd)-4-(1H-tetrazol-5-il)sviestskābe |

7280-37-7 | estropipāts |

56177-80-1 | 2-etoksi-5-fluorpirimidīn-4(1H)-ons |

112733-28-5 | etil [3-(4-brom-2-fluorbenzil)-7-hlor-2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolīn-1-il]acetāts |

112733-45-6 | etil (7-hlor-2, 4-diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolīn-1-il)acetāts |

59703-00-3 | 4-etil-2,3-dioksopiperazīn-1-karbonilhlorīds |

137234-87-8 | 6-etil-5-fluorpirimidīn-4(1H)-ons |

183319-69-9 | (3-etinilfenil)[6,7-bis-(2-metoksietoksi)hinazolīn-4-il]amīna hidrohlorīds |

64090-19-3 | 1-(4-fluorfenil)piperazīna dihidrohlorīds |

19690-23-4 | 6-jod-1H-purīn-2-ilamīns |

696-07-1 | 5-joduracils |

67914-97-0 | 4-(4-izopropilpiperazīn-1-il)fenols |

147539-21-7 | izopropil[2-(piperazīn-1-il)-3-piridil]amīns |

35386-24-4 | 1-(2-metoksifenil)piperazīns |

5464-78-8 | 1-(2-metoksifenil)piperazīna hidrohlorīds |

20535-83-5 | 6-metoksi-1H-purīn-2-ilamīns |

125224-62-6 | (1S)-2-metil-2,5-diazabiciklo[2.2.1]heptāna dihidrobromīds |

6928-85-4 | 4-metilpiperazīn-1-ilamīns |

65-71-4 | 5-metiluracils |

145012-50-6 | (7RS,9aRS)-perhidropiridol[1,2-a]pirazīn-7-ilmetanols |

184177-81-9 | fenil-{4-[4-(4-hidroksifenil)piperazīn-1-il]fenil}karbamāts |

2210-93-7 | 1-fenilpiperazīna hlorīds |

111641-17-9 | 4-(piperazīn-1-il)-2,6-bis-(pirolidīn-1-il)pirimidīns |

20980-22-7 | 2-(piperazīn-1-il)pirimidīns |

94021-22-4 | 2-piperazīn-1-ilpirimidīna dihidrohlorīds |

68-94-0 | purīn 6(1H)-ons |

156126-48-6 | terabutilamonija (6-jod-1H-purīn-2-il)amīds |

70849-60-4 | 1-(o-tolil)piperazīna hidrohlorīds |

66-22-8 | uracils |

29336980 | 58909-39-0 | tetrahidro-2-metil-3-tio-1,2,4-triazīn-5,6-dions |

29337900 | 76855-69-1 | (3S, 4R)-4-acetoksi 3-[(R)-1-(terc-butildimetilsililoksi)etil]azetidīn-2-ons |

175873-08-2 | 4-[(S)-3-amino-2-oksopirolidīn-1-il)benzonitrila hidrohlorīds |

61865-48-3 | (+-)-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-3-ons |

79200-56-9 | (1R,4S)-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-3-ons |

159593-17-6 | 4-terc-butilbenzils2-[(2R,3S)-3-[(R)-1-(terc-butildimetilsililoksi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metoksi-2-oksocikloheksil]-4-oksoazetidīn-1-il}-2-oksoacetāts |

135297-22-2 | (3S,4R)-3-[(R)-1-(terc-butildimetilsililoksi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metoksi-2-oksocikloheksil]azetidīn-2-ons |

118289-55-7 | 6-hlor-5-(2-hloretil)indol-2(3H)-ons |

17630-75-0 | 5-hlorindolīn-2-ons |

56341-37-8 | 6-hlorindol-2(3H)-ons |

141646-08-4 | 1-{[(cikloheksiloksi)karbonil]oksi}etil-1-(1-hidroksietil)-5-metoksi-2-okso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-oktahidroazeto[2,1-a]izoindol-4-karboksilāts |

15362-40-0 | 1-(2,6-dihlorfenil)indolīn-2-ons |

20096-03-1 | 3,3-dietil-5-(hidroksimetil)piridīn-2,4(1H,3H)-dions |

175873-10-6 | etil-3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-hidroksiamidīn)fenil-2-oksopirolidīn-3-il}ureīd)propionāts |

61516-73-2 | etil-2-oksopirolidīn-2-ilacetāts |

132127-34-5 | (3R,4S)-3-hidroksi-4-fenilazetidīn-2-ons |

103335-41-7 | metil-3-okso-4-aza-5-α-androst-1-en-17-β-karboksilats |

139122-76-2 | 4-(2-metil-2-fenilhidrazino)-5,6-dihidro-2-piridons |

122852-75-9 | 5-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ons |

90776-59-3 | 4-nitrobenzil-(4R,5R,6S)-3-(difenoksifosforiloksi)-6-[(R)-1-hidroksietil]-4-metil-7-okso-1-azabiciklo[3.2.0]hept-2-ēn-karboksilāts |

75363-99-4 | p-nitrobenzil-(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hidroksietil]-3,7-diokso-1-azabiciklo[3.2.0]heptān-2-karboksilāts |

103335-55-3 | 3-okso-4-aza-5-α-androstan-17-β-karbonskabe |

103335-54-2 | 3-okso-4-azaandrost-5-ēn-17-β-karbonskābe |

71107-19-2 | 2-okso-5-vinilpirolidīn-3-karboksamīds |

141316-45-2 | kālija 1-(1-hidroksietil)-5-metoksi-2-okso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-oktahidroazeto[2,1-a]izoindol-4-karboksilāts |

29339930 | 179528-39-3 | N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-dihidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepīn-6-il)karbonil]benzamīds |

139592-99-7 | (Z)-1-[3-(3-hlor-4-cikloheksilfenil)prop-2-enil]heksahidro-1H-azepīna hidrohlorīds |

256-96-2 | 5H-dibenz[b,f]azepīns |

494-19-9 | 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepīns |

29339940 | 188978-02-1 | (4R.5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-dihidroksiheksahidro-2H-1,3-diazepīn-2-ons |

70890-50-5 | 3-amino-7-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepīn-2(3H)-ons |

106928-72-7 | terc-butil-(1S,9S)-6,10-diokso-9-ftalimidooktahidropiridazol[1,2-a][1,2]diazepīn-1-karboksilāts |

2886-65-9 | 7-hlor-5-(2-fluorfenil)-1H-1,4-benzodiazepīn-2(3H)-ons |

59467-64-0 | [7-hlor-5-(2-fluorfenil)-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepīn-2-il]metilamīns |

59469-29-3 | [7-hlor-5-(2-fluorofenil)-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepīn-2-ilmetil]amonij-bis-(maleāts) |

59467-69-5 | 8-hlor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepīns |

59468-44-9 | 8-hlor-6-(2-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepīn-3-karbonskābe |

59469-63-5 | 7-hlor-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilēn)-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepīn-4-oksīds |

59467-63-9 | 7-hlor-5-(2-fluorfenil)-2-(nitrometilēn) 2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepīns |

177932-89-7 | (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-aminobenzil)-5,6-dihidroheksahidro-2H-1,3-diazepīn-2-ona dimetānsulfonāts |

29339990 | 64838-55-7 | 1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolīns |

130404-91-0 | N-[(R)-2-({(R)-2-[(adamantiloksikarbonil)amino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-oksopropil}amino)-1-feniletil]sukcīnskābe–1-dezoksi-1-metilamino-D-glicīts (1:1) |

122536-48-5 | 3-[(S)-3-(L-alanilamino)pirolidīn-1-il]-1-ciklopropil-6-fluor-4-okso-1,4-dihidro-1,8-naftiridīn-3-karbonskābes hidrohlorīds |

13485-59-1 | L-alanil-L-prolīns |

64137-52-6 | [3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilamīns |

120851-71-0 | trans-1-benzoil-4-fenil L-prolīns |

151860-16-1 | mezo-3-benzil-6-nitro-3-azabiciklo[3.1.0]heksāns |

65632-62-4 | (S)-1-(benziloksikarbonil)heksahidropiridazīn-3-karbonskābe |

143322-57-0 | 5-brom-3-[(R)-1-metilpirolidīn-2-ilmetil]indols |

122536-91-8 | 7-{(S)-3-[(S)-2-(terc-butoksikarbonilamino)-1-oksopropilamino]pirolidīn-1-il}-1-ciklopropil-6-fluor-4-okso-1,4-dihidro-1,8-naftiridīn-3-karbonskābe |

134575-17-0 | terc-butilmezo-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamāts |

122536-66-7 | terc-butil {(S)-1-metil-2-okso-2-[(S)-pirolidīn-3-ilamino]etil}karbamāts |

140629-77-2 | terc-butil[(RS)-pirolidīn-3-il]karbamāts |

100361-18-0 | 7-hlor-1-ciklopropil-6-fluor-4-okso-1,4-dihidro-1,8-naftiridīn-3-karbonskābe |

31251-41-9 | 8-hlor-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciklohepta[1,2-b]piridīn-11-ons |

7250-67-1 | N-(2-hloretil)pirolidīna hidrohlorīds |

38150-27-5 | 5-hlor-2-[3-(hidroksimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenons |

170142-29-7 | 7-hlor-2-(4-metoksi-2-metilfenil)-2,3-dihidro-5H-piridazino[4,5-b]hinolīn-1,410-triona nātrija sāls |

36916-19-5 | 5-hlor-2-(3-metil-4H-1,2,4,-triazol-4-il)benzofenons |

90657-55-9 | trans-4-cikloheksil-2-prolīna hidrohlorīds |

194602-25-0 | dibenzil-1-(2,4-difluorfenil)-2-(1H-1,2-triazol-1-il)-1-(1H-1,2-triazol-1-ilmetil)etilfosfāts |

176161-55-0 | (5,6-dihlor-1H-benzimidazol-1-il)izopropilamīns |

178619-89-1 | 6,7-dihlor-2,3-dimetoksihinoksalīn-5-ilamīns |

54196-62-2 | 2',5-dihlor-2-[3-(hidroksimetil)-5-metil-4H-1, 2, 4-triazol-4-il]benzofenons |

54196-61-1 | 2',5-dihlor-2-(3-metil-4H-1,2,4,-triazol-4-il)benzofenons |

71208-55-4 | dietil-(6-hlor-9H-karbazol-2-il)metilmalonāts |

137733-33-6 | N', N'-dietil-2-metil-N-(6-fenil-5-propilpiridazīn-3-il)propān-1,2-diamīns–fumārskābe (2:3) |

123631-92-5 | 2-(2,4-difluorfenil)-1,3-bis-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ols |

141113-28-2 | (E)-(+)-2-(2,4-difluorfenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluorpropoksi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ols |

141113-41-9 | (R)-2-(2,4-difluorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propān-1,2-diols |

86386-75-6 | 2,4'-difluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenona hidrohlorīds |

132659-89-3 | 3-dimetilaminometil-1,2,3,4-tetrahidro-9-metilkarbazol-4-ons |

194602-27-2 | difenil-[(S)-pirolidīn-3-il]acetonitrila hidrobromīds |

66242-82-8 | dinātrij-2,5-dihidro-5-tiookso-1H-tetrazol-1-ilmetānsulfonāts |

103300-91-0 | 1-{N'2-[(S)-1-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoracetillizil}prolīns |

100491-29-0 | etil-7-hlor-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluor-1,4-dihidro-4-oksinaftiridīn-3-karboksilāts |

122665-86-5 | etil-[3-(cianometil)-4-okso-3,4-dihidroftalazīn-1-il]acetāts |

153435-96-2 | etil-4,6-dihlor-3-formilindol-2-karboksilāts |

69048-98-2 | 1-etil-1,2-dihidro-5H-tetrazol-5-ons |

41340-36-7 | 2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanols |

95885-13-5 | 5-etil-4-(2-fenoksietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-ons |

26116-12-1 | 1-etilpirolidīn-2-ilmetilamīns |

55408-10-1 | etiltetrazol-5-karboksilāts |

96107-94-7 | etil-1H-tetrazol-5-karboksilāta nātrija sāls |

185453-89-8 | 7-etil-3-[trimetilsililoksi)etil]indols |

83783-69-1 | 4-fluorbenzil-1H-benzimidazol-2-ilamīns |

2380-94-1 | 4-hidroksiindols |

96034-57-0 | trans-4-hidroksi-1-(4-nitrobenziloksikarbonil)-L-prolīns |

160194-26-3 | 2-jod-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilīns |

52099-72-6 | 1-izopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-ons |

66635-71-0 | izopropil-2,3-dihidro-1H-pirolizīn-1-karboksilāts |

37052-78-1 | 5-metoksibenzimidazol-2-tiols |

182073-77-4 | N'-[N-metoksikarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluor-1-izopropil-2-oksopropil]-L-prolīna amīds |

1458-18-0 | metil-3-amino-5,6-dihlorpirazīn-2-karboksilāts |

155322-92-2 | (3)-3-[(S)-1-(metilamino)etil]pirolidīns |

127105-49-1 | metil-(S)-2-amino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirāts |

124750-53-4 | 5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazols |

132026-12-1 | 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridīn-1-il)benzoskābe |

51856-79-2 | metil-1-metilpirol-2-ilacetāts |

85440-79-5 | 2-metil-1-nitrozoindolīns |

5521-55-1 | 5-metilpirazīn-2-karbonskābe |

13183-79-4 | 1-metiltetrazol-5-tiols |

4928-88-5 | metil-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilāts |

190791-29-8 | (5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirolidīnetoksi)fenil]-5,6,7,8-tetrahidro-2-naftols–vīnskābe (1:1) |

103831-11-4 | pirolidīn-3-ilamīna dihidrohlorīds |

59032-27-8 | nātrija 1,2,3-triazol-5-tiolāts |

0-00-0 | 1,4,7,10-tetraazaciklododekān-1,4,7-trietiķskābes sulfāts |

114873-37-9 | 1,4,7,10-tetraazaciklododekān-1,4,7-triiltrietiķskābe |

112193-77-8 | 1,4,7,10-tetraazonijciklododekāna bis-sulfāts |

27387-31-1 | 1,2,3,4-tetrahidro-9-metilkarbazol-4-ons |

21732-17-2 | 1H-tetrazol-1-iletiķskābe |

3641-08-5 | 1H-1,2,4-triazol-3-karboksamīds |

4928-87-4 | 1H-1,2,4-triazol-3-karbonskābe |

6969-71-7 | 1,2,4-triazol[4,3-a]piridin-3(2H)-ons |

103300-89-6 | N'6-trifluoracetil-L-lizil-L-prolīns |

105641-23-4 | N'6-trifluoracetil-L-lizil-L-prolīna ρ-toluolsulfonāts |

143722-25-2 | 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronskābe |

29341000 | 180144-61-0 | 3-{[4-(4-amidīnfenil)tiazol-2-il][1-(karboksimetil)-4-piperidil]amino}propionskābe |

171485-87-3 | 2-[4-(2-amino-4-okso-4,5-dihidrotiazol-5-ilmetil)fenoksimetil]-2,5,7,8-tetrametilhromān-6-ilacetāts |

65872-41-5 | (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoksiiminoetiķskābe |

119154-86-8 | (Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoksiiminoacetilhlorīda hidrohlorīds |

174761-17-2 | benzhidril-7-{(Z)-2-[2-terc-butoksikarbonilamino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-eniloksikarbonil)but-2-enamido}-3-cefēm-4-karboksilāts |

64486-18-6 | (Z)-2-(2-(hloracetamido)tiazol-4-il)-2-(metoksiimino)etiķskābe |

76823-93-3 | 1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidīns |

139340-56-0 | {5-[(Z)-3,5-di(terc-butil)-4-hidroksibenzilidēn]-4-okso-4,5-dihidrotiazol-2-il}amonija metānsulfonāts |

64485-82-1 | etil-2-(amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroksiiminoacetāts |

64485-88-7 | etil-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(metoksiimino)acetāts |

190841-79-3 | etil-3-{(4-[4-(N-etoksikarbonilamidīn)fenil]tiazol-2-il}[1-(etoksikarbonilmetil)-4-piperidil]amino)propionāts |

64987-03-7 | etil-(2-formamido-1,3-tiazol-4-il)glioksilāts |

66339-00-2 | etil-2-(hidroksiimino)-2-[2-(tritilamino)tiazol-4-il]acetāta hidrohlorīds |

64987-06-0 | (2-formamido-1,3-tiazol-4-il)glioksālskābe |

65872-43-7 | 2-(2-formamido-1,3-tiazol-4-il)-2-metoksiiminoetiķskābe |

88046-01-9 | 2-guanidīntiazol-4-ilmetil-karbamimidotiotāta dihidrohlorīds |

556-90-1 | 2-imino-1,3-tiazol-4-ons |

154212-61-0 | N-[2-izopropiltiazol-4-ilmetil(metil) karbamoil]-L-valīns |

66215-71-2 | (Z)-2-metoksiimino-2-[2-(tritilamino)tiazol-4-il]etiķskābe |

154212-59-6 | 4-nitrofeniltiazol-5-ilmetilkarbonāta hidrohlorīds |

105889-80-3 | pivaloiloksimetil-7-{(Z)-2-[2-(terc-butoksikarbonilamino)tiazol-4-il]pent-2-enamido}-3-(karbamoiloksimetil)-3-cefēm-4-karboksilāts |

2295-31-0 | tiazolidīn-2,4-dions |

38585-74-9 | tiazol-5-ilmetanols |

29342080 | 87691-88-1 | 1-(1,2-benzizotiazol-3-il)piperazīna hidrohlorīds |

80756-85-0 | S-(benztiazol-2-il) (Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoksiiminotioacetāts |

89604-92-2 | terc-butil-2-{[1-(2-aminotiazol-4-il)-2-(benzizotiazol-2-iltio)-2-oksoetilidēn]aminooksi}-2-metilpropionāts |

177785-47-6 | (2S,3S)-3-metil-2-(3-okso-2,3-dihidro-1,2-benzizotiazol-2-il)baldriānskābe |

29343090 | 6631-94-3 | 2-acetilfentiazīns |

92-39-7 | 2-hlorfentiazīns |

32338-15-1 | fentiazīn-2-ilamīns |

29349930 | 957-68-6 | 7-aminocefalosporānskābe |

29349990 | 87932-78-3 | 3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-3-cefēm-karbonskābe |

22720-75-8 | 2-acetilbenz[b[tiofēns |

58-61-7 | adenozīns |

152305-23-2 | (S)-4-(4-aminobenzil)oksazolidīn-2-ons |

160115-08-2 | {(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-karboksilāt-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-ēn-3-il]alil}(karbamoilmetil)(etil)metilamonijs |

119221-49-7 | 5-[(2-aminoetil)amino]-2-(2-dietilaminoetil)-2H-[1]benztiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-ols |

143491-57-0 | (2R,5S)-4-amino-5-fluor-1-[2-(hidroksimetil)-1,3-oksatiolān-5-il]pirimidīn-2(1H)-ons |

80370-59-8 | 7-amino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefēm-4-karbonskābe |

24701-69-7 | 7-amino-3-metoksimetil-3-cefēm-4-karbonskābe |

22252-43-3 | 7-amino-3-metil-3-cefēm-4-karbonskābe |

24209-38-9 | 7-amino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefēm-4-karbonskābe |

30246-33-4 | 7-amino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefēm-4-karbonskābe |

115787-67-2 | 2-(2-amino-5-nitro-6-okso-1, 6-dihidropirimidīn-4-il)-3-(3-tienil)propionnitrils |

177575-17-6 | (S)-N-{5-[2-(2-amino-4-okso-4,6,7,8-tetrahidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazīn-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutamīnskābe |

186521-45-9 | (6S)-5-[2-(2-amino-4-okso-4,6,7,8-tetrahidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazīn-6-il)etil]tiofēn-2-karbonskābe |

551-16-6 | 6-aminopenicilānskābe |

39754-02-4 | 7-[(R)-amino9fenil)acetamido]-3-metil-3-cefēm-4-karbonskābe–dimetilformamīds (2:1) |

106447-44-3 | 7-amino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefēm-4-karbonskābe |

71420-85-4 | 7-amino-3-[1-(sulfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefēm-4-karbonskābes nātrija sāls |

117829-20-6 | 2-amino-7-tenil-1,7-dihidro-4H-pirolo[2,3-d]pirimidīn-4-ona hidrohlorīds |

116833-10-4 | (Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[fluormetoksi)imino]etiķskābe |

38313-48-3 | 3',5'-anhidrotimidīns |

3083-77-0 | 1-(β-D-arabinofuranozil)pirimidīn-2,4(1H,3H)-dions |

29706-84-1 | 3'-azido-3'-dezoksi-5'-O-tritiltimidīns |

108895-45-0 | 3'-azido-2',3'-didezoksi-5-metilcitidīna hidrohlorīds |

51762-51-7 | benzhidril-3-hidroksi-7-(fenilacetamido)cefām-4-karboksilāts |

77887-68-4 | benzhidril-6-(4-metilbenzamido)penicilanāta 4-oksīds |

157341-41-8 | (2S)-N-{(R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)butil]-3,30dietil-2-(4-(4-metilpiperazīn-1-il)karbonil]fenoksi}-4-oksoazetidīn-1-karboksamīds |

110314-42-6 | 5-[(benzfurān-2-ilkarbonil)amino]indol-2-karbonskābe |

122567-97-9 | 5'-benzoil-2',3'-didehidro-3'-dezoksitimidīns |

158512-24-4 | (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epoksivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetrahidro-2H-indeno[1,2-d]oksazols |

168828-81-7 | benzil-(3-fluor-4-morfolīnfenil)karbamāts |

0-00-0 | (4S,5S)-5-benzil-2-okso-1,3-oksazolidīn-4-ilmetil-4-nitrobenzolsulfonāts |

14282-76-9 | 2-brom-3-metiltiofēns |

3158-91-6 | 2-hlordibenz[b,f][1,4]oksazepīn-11(10H)-ons |

4295-65-2 | 2-hlor-9-(3-dimetilaminopropil)-9H-tioksantēn-9-ols |

184475-35-2 | (3-hlor-4-fluorfenil)[7-metoksi-6-(3-morfolīnpropoksi)hinazolīn-4-il]amīns |

69399-79-7 | 3-(2-hlor-6-fluorfenil)-5-metilizoksazol-4-karbonilhlorīds |

25629-50-9 | 3-(2-hlorfenil)-5-metilizoksazol-4-karbonilhlorīds |

131986-28-2 | 3-(4-hlor-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridīns |

25229-97-4 | 2-ciano-3-morfolīnakrilamīds |

63-37-6 | citidīn-5'-(dihidrogēnfosfāts) |

145514-04-1 | (2R,4R)-4-(2,6-diamino-9H-purīn-9-il)-1,3-dioksolān-2-ilmetanols |

28092-62-8 | (3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-heksahidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dions |

126429-09-2 | 2-(dihlormetil)-4, 5-dihidro-5-(4-mezilfenil)oksazol-4-ilmetanols |

126813-11-4 | (4R,5R)-2-(dihlormetil)-4,5-dihidro-5-(4-mezilfenil)oksazol-4-ilmetanols |

84682-23-5 | 2-(2,4-dihlorfenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolān-4-ilmetanols |

4462-55-9 | 3-(2,6-dihlorfenil)-5-metilizoksazol-4-karbonilhlorīds |

67914-85-6 | cis-2-(2,4-dihlorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolān-4-ilmetanols |

4097-22-7 | 2', 3'-didezoksiadenozīns |

177575-19-8 | dietil-N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-okso-4,6,7,8-tetrahidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazīn-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutamāts |

175712-02-4 | [(3S,5S)-5-(2,4-difluorfenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetrahidrofurān-3-il]metil-4-hlorbenzolsulfonāts |

171228-49-2 | 4-{4-(4-[4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorfenil)-5-(1h-1,2,4-triazol-1-ilmetil)terahidrofurān-3-ilmetiloksi]fenil}piperazīn-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-hidroksipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-ons |

70918-74-0 | 1-(2,3-dihidro-1,4-benzdioksīn-2-ilkarbonil)piperazīna hidrohlorīds |

147086-81-5 | (4S,6S)-5,6-dihidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopirān-4-ol-7,7-dioksīds |

178357-37-4 | (5aR,11bS)-9,10-dimetoksi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-heksahidrobenzo[f]tieno[2,3-c]hinolīna hidrohlorīds |

186521-41-5 | dimetil-2-[(S)-1-terc-butoksikarbonilaminometil)-2-(5-etoksikarbonil-2-tienil)propiltio]malonāts |

84915-43-5 | (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinān-3-karbonskābe |

161005-84-1 | (S)-N,N-dimetil-[3-(2-tienil)-3-(1-naftiloksi)propil]amīns–fosforskābe (1:1) |

124492-04-2 | (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonān-8-karbonskābe |

3206-73-3 | DL-5-(1,2-ditiolān-3-il)valeramīds |

186521-40-4 | etil-5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terc-butoksikarbonilamino)butil]tiofēn-2-karboksilāts |

208337-84-2 | etil-5-[(3R)-4-amino-3-hidroksibutil]tiofēn-2-karboksilāts |

186521-44-8 | etil-(6S)-5-[2-(2-amino-4-okso-4,6,7,8-tetrahidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazīn-6-il)etil]tiofēn-2-karboksilāts |

208337-82-0 | etil-5-(but-3-enil)tiofēn-2-karboksilāts |

186521-38-0 | etil-5-[(3R)-4-(terc-butoksikarbonilamino)-3-hidroksibutil]tiofēn-2-karboksilāts |

186521-39-1 | etil-5-[(3R)-4-(terc-butoksikarbonilamino)-3-(meziloksi)butil]tiofēn-2-karboksilāts |

28657-79-6 | 1-etil-1,4-dihidro-4-okso-1,3-dioksolo[4,5-g]cinnolīn-3-karbonitrils |

208337-83-1 | etil-5-[(3R)-3,4-dihidroksibutil]tiofēn-2-karboksilāts |

143468-96-6 | etilhidrogēn-(2-tienilmetil)malonāts |

110351-94-5 | (S)-4-etil-4-hidroksi-7,8-dihidro-1H-pirano[3,4-f]indolizīn-3,6,10(4H)-trions |

24683-26-9 | etil-4-hidroksi-2-metil-2H-1,2-benztiazīn-3-karboksilāta 1,1-dioksīds |

84793-24-8 | etil-(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diokso-1,3-oksazolidīn-3-il]-4-fenilbutirāts |

63877-96-3 | 2-(4-fluorbenzil)tiofēns |

140841-32-3 | 6-[3-fluor-5-(metoksitetrahidropirān-4-il)fenoksimetil]-1-metil-2-hinolons |

112984-60-8 | (+-)-6-fluor-1-metil-4-okso-7-(piperazīn-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]hinolīn-3-karbonskābe |

94732-98-6 | 1-(1-{3-[2-(4-fluorfenil)-1,3-dioksolān-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-2-tions |

125995-03-1 | (4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorfenil)-5-izopropil-3-fenil-4-(fenilkarbamoil)pirol-1-il]etil}-4-hidroksitetrahidro-2H-pirān-2-ons |

40172-95-0 | 1-(2-furoil)piperazīns |

131988-19-7 | 3-(4-heksiloksi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridīna jodīds |

42399-49-5 | (2S,3S)-3-hidroksi-2-(4-metoksifenil)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepīn-4(5H)-ons |

4691-65-0 | inozīna 5'-dinātrija fosfāts |

76247-39-7 | jodmetilpenicilanāta 1,1-dioksīds |

104795-66-6 | 3-izopropoksi-5-metoksi-N-(1H-tetrazol-5-il)benz[b]tiofēn-2-karboksamīds |

104795-67-7 | 3-izopropoksi-5-metoksi-N-(1H-tetrazol-5-il) benz[b]tiofēn-2-karboksamīds–1H-imidazols (1:1) |

104795-68-8 | 3-izopropoksi-5-metoksi-N-(1H-tetrazol-5-il)benz[b]tiofēn-2-karboksamīda nātrija sāls |

51818-85-0 | 7-[(D)-mandelamido]cefalosporānskābe |

147027-10-9 | (1R,2S,5R)-metil (2R,5S)-5-(4-amino-2-okso-1,2-dihidropirimidīn-1-il)-1,3-oksatiolān-2-karboksilāts |

147126-62-3 | (1R,2S,5R)-metil (2R,5R)-5-hidroksi-1,3-oksatiolān-2-karboksilāts |

104218-44-2 | 3'-O-mezil-5'-O-tritiltimidīns |

104146-10-3 | 4-metoksibenzil-3-hlormetil-7-(2-fenilacetamido)-3-cefēm-4-karboksilāts |

63675-74-1 | 6-metoksi-2-(4-metoksifenil)benz[b]tiofēns |

167304-98-5 | metil-(4S,7S,10aS)-4-amino-5-oksooktahidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepīn-7-karboksilāts |

130209-90-4 | metil-2-(2-hlorfenil)-2-(4,5,6-tetrahidrotieno[3,2-c]piridīn-5-il)acetāta hidrohlorīds |

147086-83-7 | N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopirān-4-il)acetamīds |

181696-73-1 | 5-metil-3,4-difenil-4,5-dihidroizoksazol-5-ols |

186521-42-6 | metil-(S)-6-{2-[5-etoksikarbonil)-2-tienil]etil}-3-okso-1,4-tiazinān-2-karboksilāts |

59804-25-0 | metil-4-hidroksi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazīn-3-karboksilāta 1,1-dioksīds |

78850-37-0 | metil-(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetoksipropil]-3a,7a-dihidro-4H-pirano[3,4-d]oksazol-6-karboksilāts |

138564-59-7 | 5-metil-2-(2-nitroanilīn)tiofēn-3-karbonitrils |

27255-72-7 | 3-metil-7-(fenilacetamido)-3-cefēm-4-karbonskābe |

16883-16-2 | 5-metil-3-fenilizoksazol-4-karbonilhlorīds |

29490-19-5 | 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiols |

39925-10-5 | metil-1-(2,3,5-tri-O-acetil-β-D-ribofuranozil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilats |

1463-10-1 | 5-metiluridīns |

25954-21-6 | 5-metiluridīna hemihidrāts |

13062-59-4 | 4-morfolin-2-ilpirokatehola hidrohlorīds |

53994-83-5 | 4-nitrobenzil-7-amino-3-hlor-3-cefēm-4-karboksilāts |

63427-57-6 | 4-nitrobenzil-3-metilēn-7-(fenoksiacetamido)cefām-4-karboksilāta 5-oksīds |

29707-62-8 | 4-nitrobenzil-6-(2-fenoksiacetamido)penicilanāta 1-oksīds |

0-00-0 | (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3, 6-epoksitetrahidroftalimīds |

32231-06-4 | 1-piperonilpiperazīns |

63074-07-7 | 1-(tetrahidro-2-furoil)piperazīns |

28783-41-7 | 4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-c]piridīna hidrohlorīds |

39098-97-0 | 2-tienilacetilhlorīds |

21080-92-2 | 3-tienilmalonskābe |

5271-67-0 | tiofēn-2-karbonilhlorīds |

50-89-5 | timidīns |

55612-11-8 | 5'-O-tritiltimidīns |

29350090 | 88918-84-7 | 4-aminobenzil-N-metilmetānsulfonamīda hidrohlorīds |

121-30-2 | 4-amino-6-hlorbenzol-1,3-disulfonamīds |

88919-22-6 | 3-(2-aminoetil)-N-metilindol-5-ilmetānsulfonamīds |

151140-66-8 | (4-amino-3-jodfenil)-N-metilmetānsulfonamīds |

112101-81-2 | 5-[(R)-(2-aminopropil]-2-metoksibenzolsulfonamīds |

183556-68-5 | (S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-benzodioksol-5-ilsulfonil)(izobutil)amino]-1-benzil-2-hidroksipropil}-3,3-dimetil-2-sarkozilamino)butiramīds |

6292-59-7 | 4-terc-butilbenzolsulfonamīds |

22663-37-2 | 1-(4-hlorbenzolsulfonil)urīnviela |

150375-75-0 | N'-{(2R,3S)-5-hlor-3-(2-hlorfenil)-1-[(3,4-dimetoksifenil)sulfonil]-3-hidroksi-2,3-dihidro-1H-indol-2-ilkarbonil} L-prolīnamīds |

180200-68-4 | 4-(4-cikloheksil-2-metiloksazol-5-il)-2-fluorbenzolsulfonamīds |

120298-38-6 | N-(5,6-dihidro-6-metil-2-sulfamoil-4H-tieno[2,3-b]tiopirān-4-il)acetamīd-7,7-dioksīds |

105951-31-3 | 5,6-dihidro-4-okso-4H-tieno[2,3-b]tiīn-2-sulfonamīds |

105951-35-7 | 5,6-dihidro-4-okso-4H-tieno[2,3-b]tiīn-2-sulfonamīda 7,7-dioksīds |

192329-83-2 | (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridiloksi)fenilsulfonil]-1,4-tiazinān-3-karbonskābe |

194602-23-8 | 2-etoksi-5-[(4-metilpiperazīn-1-il)sulfonil]benzoskābe |

179524-67-5 | (S)-2-{3-[(2-fluorbenzil)sulfonilamino]-2-okso-2,3-dihidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidīnbutil)acetamīds |

81880-96-8 | N-(4-hidarzīnbenzil)metānsulfonamīda hidrohlorīds |

17852-52-7 | 4-hidrazonobenzolsulfonamīda hidrohlorīds |

192329-42-3 | (S)-N-hidroksi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridiloksi)fenilsulfonil]-1,4-tiazinān-3-karboksamīds |

100632-57-3 | 4-[(4-mezilamino)fenil]-4-oksosviestskābe |

150975-95-4 | 5-metānsulfonamīdindol-2-karbonskābe |

66644-80-2 | 3-metoksi-5-sulfamoil-o-anīsskābe |

147200-03-1 | N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diokso-2-sulfamoil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopirān-4-il)acetamīds |

106820-63-7 | metil-3-[metoksikarbonilmetil)sulfamoil]tiofēn-2-karboksilāts |

181695-72-7 | 4-(5-metil-3-fenilizoksazol-4-il)benzolsulfonamīds |

198470-85-8 | N-[4-(5-metil-3-fenilizoksazol-4-il)fenilsulfon]propionamīda nātrija sāls |

33045-52-2 | metil-5-sulfamoil-o-anizāts |

33288-71-0 | 5-metil-N-[4-(sulfamoil)fenetil]pirazīn-2-karboksamīds |

84522-34-9 | nātrija 4-[2-(5-metilpirazīn-2-karboksamīd)etil]benzolsulfonamīds |

16673-34-0 | N-(2-(4-sulfamoil)fenil)etil-5-hlor-2-metoksibenzamīds |

161814-49-9 | (3S)-tetrahidrofurān-3-ils(1S,2R)-3-[(4-aminofenilsulfonil)(izobutil)amino-1-benzil-2-hidroksipropilkarbamāts |

169590-42-5 | 4-[5-(ρ-tolil)-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]benzolsulfonamids |

29389010 | 5511-98-8 | acetildigoksīns |

29389090 | 104443-57-4 | 1-O-[O-2-acetamido-2 dezoksi-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-O-(N-acetil-α-neiraminozil)-(2,3)-O-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-β-D-glikopiranozil]keramīds |

196085-62-8 | N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-α-neiraminozil)-(2,3)-O-2-acetamido-2-dezoksi-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-O-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-β-D-glikopiranoziloksimetil]-2-hidroksi-3-formilpropil}stearamīds |

104443-62-1 | 1-O-[O-(N-acetil-α-neiraminozil)-(2,3)-O-[O-β-D-galaktopiranozil-(1,3)-2-acetamido-2-dezoksi-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-O-β-D-galaktopiranozil-(1,4) β-D glikopiranozil]keramīds |

8024-48-4 | kasantranols |

81-27-6 | A senozīds |

52730-36-6 | A senozīda kalcija sāls |

128-57-4 | B senozīds |

52730-37-7 | B senozīda kalcija sāls |

29391900 | 41444-62-6 | kodeīna fosfāta hemihidrāts |

66820-84-6 | (RS)-tetrahidropapaverīna hidrohlorīds |

54417-53-7 | (R)-1,2,3,4-tetrahidropapaverīna hidrohlorīds |

29392900 | 123599-79-1 | [(2-metil-1-propioniloksipropoksi)(4-fenilbutil)fosfinoil]etiķskābe–cinhonidīns (1:1) |

29399900 | 51-55-8 | atropīns |

92-13-7 | pilokarpīns |

29400000 | 182410-00-0 | β-ciklodekstrinsulfobutilēteru nātrija sāļi |

533-67-5 | 2-dezoksi-D-eritropentoze |

50-69-1 | D-riboze |

24259-59-4 | L-riboze |

13035-61-5 | 1,2,3,5-tetraacetil-β-D-ribofuranoze |

4132-28-9 | 2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glikoze |

80312-55-6 | 2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O (trimetilsilil)-β-D-glikoze |

29419000 | 13292-22-3 | 3-formilrifamicīns |

14487-05-9 | rifamicīns O |

30021095 | 116638-33-6 | SC [monokristāls]-59735 |

193700-51-5 | SC [monokristāls]-70935 |

300390 | 141256-04-4 | 1-(28-{O-D-apio-β-D-furanozil-(1,3)-O-β-D-ksilopiranozil-(1,4)-O-6-dezoksi-α-L-mannopiranozil)-(1,2)-4-O-[5-(5-α-L-arabinofuranoziloksi-3-hidroksi-6-metiloktanoiloksi)-3-hidroksi-6-metiloktanoil]-6-dezoksi-β-D-galaktopiranoziloksi}-16-α-hidroksi-23-β,28-dioksoolean-12-ēn-3-β-il)-O-β-D-galaktopiranozil-(1,2)-O-β-D-ksilopiranozil-(1,3)-β-D-glikopiranoziduronskābe |

195993-11-4 | hemocianīni, megathura crenulata, ķīmisko reakciju produkti ar 1-O-[O-2-acetamido-2 dezoksi-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-O-(N-acetil-α-neiraminozil)-(2,3)-O-β-D-galaktopiranozil-(1,4)-β-D-glikopiranozi |

30063000 | 155773-56-1 | feristēns |

35079090 | 9003-98-9 | dezoksiribonukleāze |

0-00-0 | fibrinukleāzes pulveris |

9001-63-2 | lizocīms |

9002-12-4 | urātoksidāze |

382490 | 0-00-0 | 4-(2-aminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)amīns, toluola- |

0-00-0 | α-(6-fluor-2-metilindēn-3-il)-p-tolilmetilsulfida šķīdums toluola šķīdumā |

38249064 | 330-95-0 | 1,3-bis-(4-nitrofenil) urīnviela–4,6-dimetilpirimidīn-2-ols (1:1) |

104832-01-1 | (R)-6,7-dimetoksi-2-metil-1-(3,4,5-trimetoksibenzil)-1,2,3,4-tetrahidroizohinolīns–dibenzoil-L-vīnskābe (1:1) |

0-00-0 | Starpkoncentrāts, kas iegūts ģenētiski modificētu E. coli fermentācijas procesā un satur cilvēka granulocītu-makrofāgu koloniju stimulējošo faktoru; HS pozīcijas 3002 medikamentu ražošanai |

0-00-0 | Starpkoncentrāts, kas iegūts ģenētiski modificētu E. coli fermentācijas procesā un satur cilvēka interferonu α-2b; HS pozīcijas 3002 medikamentu ražošanai |

0-00-0 | Starpkoncentrāti, kas iegūti Micromonospora inyoensis fermentācijas procesā un kurus izmanto antibiotiku sizomicīna (INN) un netilmicīna ražošanā (INN) |

0-00-0 | Starpkoncentrāti, kas iegūti Micromonospora inyoensis fermentācijas procesā un kurus izmanto antibiotiku gentamicīna sulfāta (INNM) un izepamicīna (INN) ražošanā |

0-00-0 | kālija klavulanāts–mikrokristāliskā celuloze (1:1) |

0-00-0 | kālija klavulanāts–silīcija dioksīds (1:1) |

0-00-0 | kālija klavulanāts–saharoze (1:1) |

38249099 | 0-00-0 | etil-7-hlor-2-oksoheptanoāta toluola šķīdums |

391190 | 162430-94-6 | 1,6-heksāndiamīna polimērs ar 1,10-dibromdekānu |

III SADAĻA

KVOTAS

7. PIELIKUMS

PTO TARIFA KVOTAS, KO ATKLĀJ KOPIENAS KOMPETENTĀS IESTĀDES

Kārtas nr. | KN kods | Apraksts | Kvotā iekļautais daudzums | Nodokļu likme (%) | Citi noteikumi un nosacījumi |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 | 0102900501029029010290490102905901029069 | Šādu kalnos audzētu šķirņu teles un govis (kas nav paredzētas kaušanai): pelēkās, brūnās, dzeltenās, plankumainās Simes un Pincgavas šķirnes | 5000 lopu | 6 | |

2 | 010290050102902901029049010290590102906901029079 | Šādu kalnos audzētu šķirņu buļļi, govis un teles (kas nav paredzēti kaušanai): plankumainās Simes, Šveices un Freiburgas šķirnes | 5000 lopu | 4 | Attiecībā uz lopiem jābūt šādiem dokumentiem: attiecībā uz buļļiem: šķirnes sertifikātam,attiecībā uz govīm un telēm: šķirnes sertifikātam vai izziņai par ierakstu ciltsgrāmatā par šķirnes tīrību |

3 | 010290050102902901029049 | Dzīvi bullēni nobarošanai, svarā līdz 300 kg | 169000 pēc skaita | 16 + 582 €/ 1000 kg/net | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

– Polija | 12340 t |

– Rumānija | 1010 t |

– Ungārija | 21385 t |

– Bulgārija | 4255 t |

–Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika | 215 t |

– citas | 105 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

01041030

01041080

01042090

| Dzīvas aitas un kazas | 800 t (kautsvars) | 10 | Piegādātājvalstis: Čehijas Republika un Slovākijas Republika Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

0204 | Svaiga, dzesināta vai saldēta aitu un kazu gaļa |

02011000

02013000

02021000

02023090

02061095

02062991

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Argentīna | 17000 t |

– ASV/Kanāda | 11500 t |

– Austrālija | 7000 t |

– Urugvaja | 2300 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02012090

02013000

02022090

02023010

02023050

02023090

02061095

02062991

| Augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta, kas atbilst šādai definīcijai: atlasīti atdzesētas vai saldētas augstākās kvalitātes liellopu gaļas izcirtņi no tikai ganībās ganītiem lopiem, kam nav vairāk kā četri pastāvīgi priekšējie zobi un kautķermeņa svars nepārsniedz 325 kilogramus, un gaļa ir gaišā un viendabīgā krāsā, pietiekamas, bet ne pārmērīgas treknuma kategorijas. Visi izcirtņi ir vakuumpakojumā, un tos apzīmē ar nosaukumu high-quality beef ("augstākā labuma liellopu gaļa"). | 300 t | 20 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02013000

02061095

| Atkaulota augstākā labuma gaļa, svaiga vai dzesināta, kas atbilst šādai definīcijai: īpašas vai labas kvalitātes liellopu gaļas izcirtņi, kas iegūti no tikai ganībās ganītiem 22 līdz 24 mēnešus veciem lopiem, kam ir divi pastāvīgi priekšējie zobi un kaušanas dzīvsvars nepārsniedz 460 kilogramus; tie ir īpaši izcirtņi kartona kārbā (special boxed beef), uz kuriem var būt burti "sc" (special cuts, īpaši izcirtņi). | 11000 t | 20 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02013000

02023090

02061095

02062991

| Atkaulota augstākā labuma gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta, kas atbilst šādai definīcijai: liellopu gaļas izcirtņi no jauniem vēršiem (novilhos) vai telēm (novilhas) vecumā no 20 līdz 24 mēnešiem, kas ir ganīti tikai ganībās, ir zaudējušas priekšējos centrālos piena zobus, bet kam nav vairāk kā četri pastāvīgi priekšējie zobi, kas ir nobrieduši un atbilst šādām liellopu kautķermeņa klasifikācijas prasībām: gaļa no B vai R klases pilnīgas vai normālas kompleksijas liemeņiem, kuri atbilst 2. vai 3. treknuma kategorijai; izcirtņi, uz kuriem kā to augstās kvalitātes zīme ir burti "sc" vai uzlīme "sc" (special cuts, īpaši izcirtņi), liekami kartona kastēs ar uzrakstu "high quality beef" ("augstākā labuma liellopu gaļa"). | 5000 t | 20 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02013000

02023090

02061095

02062991

| Atkaulota augstākā labuma gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta, kas atbilst šādai definīcijai: īpašas vai labas kvalitātes liellopu gaļas izcirtņi, kas iegūti no tikai ganībās ganītiem lopiem, kuru kaušanas dzīvsvars nepārsniedz 460 kilogramus; tie ir īpaši izcirtņi kartona kārbā special boxed beef. Uz šiem izcirtņiem var būt burti "sc" (special cuts, īpaši izcirtņi). | 4000 t | 20 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02021000

02023090

| Saldēta liellopu gaļa | 53000 t (bezkaula produktu svars) | 20 |

02062991 | Saldēta diafragmas biezā daļa un plānā daļa |

12 | 02023090 | Atkaulota saldēta bizonu gaļa | 2250 t | 20 | Piegādātājvalsts: Austrālijas tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

13 | 02022030 | Saldētas nesadalītas un sadalītas liellopu priekšējās ceturtdaļas | 50700 t (neatkaulotas gaļas svars) | 20 (*) 20 + 994,5 €/ 1000 kg/net (**) | Ievestā gaļa izmantojama pārstrādei. (*) Ja gaļa paredzēta tādu konservu ražošanai, kuros nav citu sastāvdaļu kā tikai liellopu gaļa un želeja (galerts). (**) Ja gaļa nav paredzēta iepriekš minēto konservu ražošanai. Atbilstoši Kopienas noteikumiem daudzumu var pārrēķināt līdzvērtīgā augstākā labuma gaļas daudzumā. Tiesības pretendēt uz šo kvotu un tās sadali nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02023010 | Liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, kuras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos, no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ceturtdaļa — vesela vai sacirsta ne vairāk kā piecos gabalos, un otrā — pakaļējā ceturtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju | 20 (*) 20 + 1554,3 €/ 1000 kg/net (**) |

02023050 | Pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu gabali | 20 (*) 20 + 1554,3 €/ 1000 kg/net (**) |

02023090 | Citādi | 20 (*) 20 + 2138,4 €/ 1000 kg/net (**) |

02062991 | Saldēta diafragmas biezā daļa un plānā daļa | 20 (*) 20 + 2138,4 €/ 1000 kg/net (**) |

02031110

02032110

| Svaigi, dzesināti vai saldēti mājas cūku liemeņi un pusliemeņi | 15000 t | 268 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

15 | | Svaigi, dzesināti vai saldēti mājas cūku izcirtņi ar kauliem vai bez tiem, izņemot fileju, ko sagatavo atsevišķi | 5500 t | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

02031211 | 389 €/ 1000 kg/net |

02031219 | 300 €/ 1000 kg/net |

02031911 | 300 €/ 1000 kg/net |

02031913 | 434 €/ 1000 kg/net |

02031915 | 233 €/ 1000 kg/net |

02031955 | 434 €/ 1000 kg/net |

02031959 | 434 €/ 1000 kg/net |

02032211 | 389 €/ 1000 kg/net |

02032219 | 300 €/ 1000 kg/net |

02032911 | 300 €/ 1000 kg/net |

02032913 | 434 €/ 1000 kg/net |

02032915 | 233 €/ 1000 kg/net |

02032955 | 434 €/ 1000 kg/net |

02032959 | 434 €/ 1000 kg/net |

16 | 02031913 | Svaigi vai dzesināti neatkauloti mājas cūku muguras gabali un to izcirtņi | 7000 t | 0 | |

02032915 | Saldēti mājas cūku vēderdaļas (cauraugušas) un to izcirtņi | |

02031955

02032955

| Svaigi, dzesināti vai saldēti atkauloti mājas cūku muguras gabali un šķiņķi | 34000 t | 250 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

02031955

02032955

| Svaiga, dzesināta vai saldēta mājas cūku fileja | 5000 t | 300 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

— Argentīna | 23000 t |

— Austrālija | 18650 t |

— Čīle | 3000 t |

— Jaunzēlande | 226700 t |

— Urugvaja | 5800 t |

— Islande | 600 t |

— Polija | 200 t |

— Rumānija | 75 t |

— Ungārija | 1150 t |

— Bulgārija | 1250 t |

— Bosnija un Hercegovina | 850 t |

— Horvātija | 450 t |

— Slovēnija | 50 t |

—Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika | 1750 t |

— Grenlande | 100 t |

— citas | 200 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

02062991

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

— Argentīna | 700 t |

— citas | 800 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

21 | | Svaigi, dzesināti vai saldēti vistu liemeņi | 6200 t | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

02071110 | 131 €/ 1000 kg/net |

02071130 | 149 €/ 1000 kg/net |

02071190 | 162 €/ 1000 kg/net |

02071210 | 149 €/ 1000 kg/net |

02071290 | 162 €/ 1000 kg/net |

22 | | Svaigi, dzesināti vai saldēti cāļu gabali | 4000 t | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

02071310 | 512 €/ 1000 kg/net |

02071320 | 179 €/ 1000 kg/net |

02071330 | 134 €/ 1000 kg/net |

02071340 | 93 €/ 1000 kg/net |

02071350 | 301 €/ 1000 kg/net |

02071360 | 231 €/ 1000 kg/net |

02071370 | 504 €/ 1000 kg/net |

02071420 | 179 €/ 1000 kg/net |

02071430 | 134 €/ 1000 kg/net |

02071440 | 93 €/ 1000 kg/net |

02071460 | 231 €/ 1000 kg/net |

23 | 02071410 | Saldēti atkauloti vistu gabali | 700 t | 795 €/ 1000 kg/net |

24 | | Saldēti vistu gabali: | 15500 t | 0 |

02071410 | bezkaula |

02071450 | krūtiņas un to gabali |

02071470 | Citādi |

25 | | Svaiga, dzesināta vai saldēta tītaru gaļa | 1000 t | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

02072410 | 170 €/ 1000 kg/net |

02072490 | 186 €/ 1000 kg/net |

02072510 | 170 €/ 1000 kg/net |

02072590 | 186 €/ 1000 kg/net |

02072610 | 425 €/ 1000 kg/net |

02072620 | 205 €/ 1000 kg/net |

02072630 | 134 €/ 1000 kg/net |

02072640 | 93 €/ 1000 kg/net |

02072650 | 339 €/ 1000 kg/net |

02072660 | 127 €/ 1000 kg/net |

02072670 | 230 €/ 1000 kg/net |

02072680 | 415 €/ 1000 kg/net |

02072730 | 134 €/ 1000 kg/net |

02072740 | 93 €/ 1000 kg/net |

02072750 | 339 €/ 1000 kg/net |

02072760 | 127 €/ 1000 kg/net |

02072770 | 230 €/ 1000 kg/net |

26 | | Saldēti tītaru gabali: | 2500 t | 0 |

02072710 | Bezkaula |

02072720 | Puses vai ceturtdaļas |

02072780 | Citādi |

03023110

03023990

03026921

03026925

03034111

03034980

03037921

03037931

| Tunzivis (Thunnus ğints) un mazās tunzivis (Euthynnus) | 17250 t | 0 | Zivis paredzētas konservu ražošanai. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem un ievērojot atbilstību salīdzināmajai cenai. |

03024000

03035000

03041097

03041098

03049022

| Siļķes | 34000 t | 0 | Atkarā no atbilstības salīdzināmajai cenai |

03026968

03037819

| Sudrabotais heks (Merluccius bilinearis) | 2000 t | 8 |

30 | 03032900 | Sīgu ğints (Coregonus) zivis | 1000 t | 5,5 |

31 | 03042094 | Allocyttus ğints un Pseudocyttus maculatus sugas zivis | 200 t | 0 |

03055110

03055190

03056200

| Atlantijas mencas (Gadus morhua) un Grenlandes mencas (Gadus ogac) | 25000 t | 0 |

03055911

03055919

03056910

| Polārmencas Boreogadus saida |

33 | 04021019 | Sausais vājpiens | 68000 t | 475 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04051011

04051019

04051030

04051050

04051090

04059010

04059090

| Sviests un citādi piena tauki | 10000 t (sviesta ekvivalenta veidā) | 948 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04051011

04051019

| Vismaz sešas nedēļas vecs sviests, kura tauku saturs ir ne zemāks par 80 %, bet zemāks par 82 %, un kas, neizmantojot uzglabātas izejvielas, izgatavots tieši no piena vai krējuma vienreizējā, autonomā un nepārtrauktā ražošanas procesā | 76667 t | 86,88 €/ 100 kg/net | Jaunzēlandes izcelsmes sviests. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

04051030 | Vismaz sešas nedēļas vecs sviests, kura tauku saturs ir ne zemāks par 80 %, bet zemāks par 82 %, un kas, neizmantojot uzglabātas izejvielas, izgatavots tieši no piena vai krējuma vienreizējā, autonomā un nepārtrauktā ražošanas procesā, kas var ietvert krējuma pārstrādi koncentrētos un/vai frakcionētos sviesta taukos (šos procesus dēvē par "Ammix" un "Spreadable" sviesta maisījumu ražošanas procesiem) | |

04061020

04061080

| Saldēts siers picai, sadalīts gabaliņos, kas katrs sver ne vairāk par 1 gramu, tarā ar neto saturu 5 kg vai vairāk, ar ūdens saturu 52 % no svara vai vairāk un tauku saturu sausnā 38 % no svara vai vairāk | 5300 t | 130 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

37 | 04063010 | Kausēts Ementāles siers | 18400 t | 719 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04069013 | Ementāles siers | 858 €/ 1000 kg/net |

38 | 04063010 | Kausēts Grijēras siers | 5200 t | 719 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04069015 | Grijēras siers, Sbrinz | 858 €/ 1000 kg/net |

39 | 04069001 | Kausēšanai paredzētais siers | 20000 t | 835 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04069001

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Jaunzēlandei | 4000 t |

– Austrālijai | 500 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

41 | 04069021 | Čedaras siers | 15000 t | 210 €/1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Jaunzēlande | 7000 t |

– Austrālija | 3250 t |

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

04069021

- 334,20 € standartlieluma veseliem sieriem,

- 354,83 € sieriem ar tīro svaru vismaz 500 g,

- 368,58 € sieriem, kuru svars nepārsniedz 500 g.

- parastas plakanas, cilindriskas formas sieriem, kuru tīrais svars ir vismaz 33 kg, bet nepārsniedz 44 kg,

- parastas, plakanas cilindriskas formas vai paralēlskaldņa formas sieriem ar tīro svaru 10 kg vai vairāk.

| 4000 t | 13,75 €/ 100 kg/net | Kvota piešķirta Kanādai kā piegādātājvalstij. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

44 | 04061020 | Svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, arī sūkalu siers un biezpiens, izņemot sieru picai ar kārtas nr. 36 | 19500 t | 926 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04061080 | | 1064 €/ 1000 kg/net |

04062090 | Citi rīvēti vai pulverī sagatavoti sieri | 941 €/ 1000 kg/net |

04063031 | Citi kausētie sieri | 690 €/ 1000 kg/net |

04063039 | | 719 €/ 1000 kg/net |

04063090 | | 1029 €/ 1000 kg/net |

04064010

04064050

04064090

| Zilie sieri | 704 €/ 1000 kg/net |

04069017 | Bergkäse un Apencelles siers | 858 €/ 1000 kg/net |

04069018 | Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or un Tête de Moine | 755€/1000 kg/net |

04069023 | Edamas siers | 755€/ 1000 kg/net |

04069025 | Tilzītes siers | |

04069027 | Butterkäse | |

04069029 | Kaškavals | |

04069031

04069033

| Feta | |

04069035 | Kefalotyri | |

04069037 | Finlandia | |

04069039 | Jarlsberg | |

04069050 | Siers no aitas vai no bifeļmātes piena | |

04069063 | Pecorino | 941 €/ 1000 kg/net |

04069069 | Citādi | |

04069073 | Provolone | 755€/ 1000 kg/net |

04069075 | Caciocavallo | |

04069076 | Danbo, Fontal,Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | |

04069078 | Haudas siers | |

04069079 | Esrom, Italico, Kernhem, Saint Paulin | |

04069081 | Čestras siers , Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 755 €/ 1000 kg/net |

04069082 | Kamambērs | |

04069084 | Brī siers | |

04069086 | kas pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 52 % | |

04069087 | kas pārsniedz 52 %, bet nepārsniedz 62 % | |

04069088 | kas pārsniedz 62 %, bet nepārsniedz 72 % | |

04069093 | kas pārsniedz 72 % | 926 €/ 1000 kg/net |

04069099 | Citādi | 1064 €/ 1000 kg/net |

45 | 04070030 | Pārējo mājputnu olas | 135000 t | 152 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

46 | 04081180 | Olu dzeltenumi | 7000 t (ekvivalents olām čaumalās) | 711 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

04081981 | | 310 €/ 1000 kg/net |

04081989 | | 331 €/ 1000 kg/net |

04089180 | Pārējo putnu olas, bez čaumalām | 687 €/ 1000 kg/net |

04089980 | | 176 €/ 1000 kg/net |

47 | 07019050 | Kartupeļi, no 1. janvāra līdz 15. maijam | 4000 t | 3 | |

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Argentīna | 19147 t |

– Ķīna | 13200 t |

– citas valstis | 6023 t |

|

49 | 07061000 | Burkāni un galda rāceņi un kāļi | 1200 t | 7 |

50 | 07070005 | Gurķi, no 1. novembra līdz 1. maijam | 1100 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 2,5 |

51 | 07096010 | Dārzeņpipari (paprika) | 500 t | 1,5 |

0711 | Sk. nr. 86 |

52 | 07122000 | Kaltēti sīpoli | 12000 t | 10 |

07141010

07141091

07141099

| Manioks | 5500000 t | 6 | Maksimālais daudzums 21 miljons t katrā četru gadu periodā. Kvota piešķirta Taizemei kā piegādātājvalstij. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

07141091

07141099

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Indonēzija | 825000 t |

–pārējās VVTT dalībvalstis, izņemot Taizemi | 145590 t |

– Ķīna | 350000 t |

–pārējās valstis, kas nav VVTT dalībvalstis | 32000 t |

no kurām 2000 t paredzētas lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs |

07149011

07149019

| Niedru maranta, saleps un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes saturu | |

55 | 07142090 | Batātes, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā | 600000 t | 0 | Kvota piešķirta Ķīnai. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

56 | 07142090 | Batātes, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā | 5000 t | 0 | Kvota piešķirta pārējām valstīm, izņemot Ķīnu. |

08021190

08021290

| Mandeles | 90000 t | 2 |

58 | 08030019 | Banāni | 2200000 t | 75 €/ 1000 kg/net |

08051010

08051030

08051050

| Augstākā labuma apelsīni | 20000 t | 10 | No 1. februāra līdz 30. aprīlim. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

60 | 08052090 | Mineolas | 15000 t | 2 | No 1. februāra līdz 30. aprīlim. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

61 | 08055010 | Citroni | 10000 t | 6 | No 15. janvāra līdz 14. jūnijam. |

62 | 08061010 | Svaigas galda vīnogas, no 21. jūlija līdz 31. oktobrim | 1500 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 9 |

08081020

08081050

08081090

| Svaigi āboli, no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam | 600 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 0 |

64 | 08082050 | Svaigi bumbieri, no 1. augusta līdz 31. decembrim | 1000 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 5 |

65 | 08091000 | Svaigas aprikozes, no 1. augusta līdz 31. maijam | 500 t | 10 |

66 | 08091000 | Svaigas aprikozes, no 1. jūnija līdz 31. jūlijam | 2500 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 10 |

67 | 08092095 | Svaigi saldie ķirši, no 21. maija līdz 15. jūlijam | 800 t | Procentuālais nodoklis samazināts uz 4 |

68 | 10011000 | Cietie kvieši (ar minimālo stiklaino graudu saturu 73 %) | 50000 t | 0 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

10011000

10019099

| Augstas kvalitātes kvieši | 300000 t | 0 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

70 | 10059000 | Citāda kukurūza | 500000 t | MAX 50 €/ 1000 kg/net [] | Jāieved Portugālē. |

71 | 10059000 | Citāda kukurūza | 2000000 t | [] | Jāieved Spānijā. Bez tam kvotas daudzumu samazina proporcionāli kukurūzas lipekļa lopbarības, drabiņu un alus darītavu atkritumu, un citrusaugļu mīkstuma daudzumiem, ko Spānijā ieved no trešām valstīm. |

10070090 | Citāds graudu sorgo | 300000 t | [] |

10062011

10062098

| Lobīti rīsi | 20000 t | 88 €/t |

10063021

10063098

| Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi | 63000 t | bez nod. |

74 | 10064000 | Šķeltie rīsi, kas paredzēti apakšpozīcijas 19011000 pārtikas produktu ražošanai | 1000 t | 0 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

75 | 10082000 | Sāre | 1300 t | 7 €/ 1000 kg/net |

76 | 11042298 | Citādas apstrādātas auzas | 10000 t | 0 |

11081400

- pārtikas izstrādājumi, kas safasēti mazumtirdzniecībai un iekļauti pozīcijā 1901, vai

- tapioka graudu vai grūbu veidā, kas safasēta mazumtirdzniecībai un iekļauta pozīcijā 1903.

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

78 | 11081400 | Manioka ciete | 2000 t | 170,59 €/ 1000 kg/net | Paredzēta pozīcijā 3003 vai 3004 iekļauto medikamentu ražošanai. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

79 | 16010091 | Nevārītas žāvētas vai uzziežamās desas | 3000 t | 747 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

16010099 | Citādas | 502 €/ 1000 kg/net |

80 | | Konservēta mājas cūku gaļa | 6100 t | | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

16024110 | 784 €/ 1000 kg/net |

16024210 | 646 €/ 1000 kg/net |

16024911 | 784 €/ 1000 kg/net |

16024913 | 646 €/ 1000 kg/net |

16024915 | 646 €/ 1000 kg/net |

16024919 | 428 €/ 1000 kg/net |

16024930 | 375 €/ 1000 kg/net |

16024950 | 271 €/ 1000 kg/net |

16052010

16052091

16052099

| Izlobītas parastās ziemeļgarneles (Pandalus borealis), vārītas vai saldētas, bet tālāk nesagatavotas | 500 t | 0 | |

82 | 16054000 | Saldēti saldūdens vēži, sagatavoti ar dillēm | 3000 t | 0 | |

83 | 17011110 | Niedru jēlcukurs rafinēšanai | 85463 t | 9,8 €/ 100 kg/net | Šī likme piemērojama jēlcukuram, no kura ieguvums ir 92 %. Sk. arī 17. nodaļas 2. papildu piezīmi. |

17011110

17019990

Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi:

– Indija | 10000 t |

– ĀKK valstis | 1294700 t |

saskaņā ar Lomes Konvencijas noteikumiem. |

85 | 17025000 | Ķīmiski tīra fruktoze | 4504 t | 16 | |

86 | | Atmatenes: | 62660 t | | Daudzums izteikts attiecībā uz sauso svaru. |

20031020

20031030

| pagatavotas vai konservētas | 23 | Piegādātājvalstīm kvotu sadala šādi: |

– Polija | 33880 t |

– citas valstis | 28780 t |

|

87 | 20091199 | Saldēta koncentrēta apelsīnu sula bez cukura piedevas, ar Briksa vērtību līdz 50, tarā ar ietilpību divi litri vai mazāk, un kurai nav pievienota sarkano apelsīnu sula | 1500 t | 13 | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

88 | | – vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu): | 14000 tonnu | Ievestos produktus izmantos vīnogu sulas ražošanai vai tādu produktu ražošanai, uz kuriem neattiecas vīnu nozare, kā, piemēram, etiķis, bezalkoholiskie dzērieni, ievārījumi un mērces. Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

200961 | – – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 30: |

20096190 | – – – vērtībā līdz 18 € par 100 kg tīrā svara | 22,4 |

200969 | – – citāda: – – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67: |

20096911 | – – – – vērtībā līdz 22 € par 100 kg tīrā svara | 40 + 20,6 €/ 100 kg/net |

20096919 | – – – – citāda | 40 |

| – – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 30, bet nepārsniedz 67: – – – – kuras vērtība pārsniedz 18 € par 100 kg tīrā svara: |

20096951 | – – – – – koncentrēta | 22,4 |

| – – – – vērtībā līdz 18 € par 100 kg tīrā svara: |

20096990 | – – – – – citāda | 22,4 |

89 | | Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot graudaugus: | 475000 t | Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem. |

23023010 | – kviešu | 30,6 €/ 1000 kg/net |

23023090 | 62,25 €/ 1000 kg/net |

23024010 | – citu graudaugu | 30,6 €/ 1000 kg/net |

23024090 | 62,25 €/ 1000 kg/net |

90 | 23099031 | Maisījumi, kuru sastāvā ir diedzēti asni un miežu atsijas pirms iesala gatavošanas procesa (iespējams, arī citas sēklas), kas sajauktas ar miežu atlikām pēc iesala gatavošanas procesa, un kuri satur 12,5 % no svara vai vairāk proteīnu | 20000 t | 0 |

23099041 | Maisījumi, kuru sastāvā ir diedzēti asni un miežu atsijas pirms iesala gatavošanas procesa (iespējams, arī citas sēklas), kas sajauktas ar miežu atlikām pēc iesala gatavošanas procesa, un kuri satur 12,5 % no svara vai vairāk proteīnu un ne vairāk kā 28 % cieti |

91 | 23099031 | Maisījumi, kuru sastāvā ir diedzēti asni un miežu atsijas pirms iesala gatavošanas procesa (iespējams, arī citas sēklas), kas sajauktas ar miežu atlikām pēc iesala gatavošanas procesa, un kuri satur 15,5 % no svara vai vairāk proteīnu | 100000 t | 0 |

23099041 | Maisījumi, kuru sastāvā ir diedzēti asni un miežu atsijas pirms iesala gatavošanas procesa (iespējams, arī citas sēklas), kas sajauktas ar miežu atlikām pēc iesala gatavošanas procesa, un kuri satur 15,5 % no svara vai vairāk proteīnu un ne vairāk kā 23 % cieti |

92 | | Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā: – citādi: – – – – – kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara: | 2800 t | 7 |

23099031 | – – – – – – kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk |

23099041 | – – – – – – kuros cietes saturs pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 30 % no svara |

23099051 | – – – – – – kuros cietes saturs pārsniedz 30 % no svara |

93 | 35021190 | Citāds olu albumīns | 15500 t (ekvivalents olām čaumalās) | 617 €/ 1000 kg/net | Realizējot šo kvotu, var ņemt vērā ievešanu saskaņā ar Eiropas nolīgumiem. |

35021990 | 83 €/ 1000 kg/net |

94 | 32019090 | Eikaliptu miecvielu ekstrakti | 250 t | 3,2 | |

44121900

44129299

44129980

- kuru virsmas nav apstrādātas tālāk par lobīšanu un kuri ir biezāki par 8,5 mm,

vai

- slīpēti, biezāki par 18,5 mm.

| 650000 m3 | 0 | |

53061010

53061030

| Nebalināta linšķiedras dzija (izņemot atsuku pavedienus), ar lineāro blīvumu 333,3 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs nav lielāks par 30) | 400 t | 1,8 | Produkti izmantojami daudzkārtu vai šķeterētu pavedienu ražošanai apavu rūpniecībai vai virvju izstrādājumu ražošanai. |

97 | 70181090 | Stikla pērlītes, dārgakmeņu un pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla izstrādājumi | 52 t | 0 | |

72022100

72022910

72022990

| Ferosilīcijs | 12600 t | 0 | |

99 | 72023000 | Ferosilīcijmangāns | 18550 t | 0 | |

72024910

72024950

| Ferohroms ar oglekļa masas saturu ne vairāk par 0,10 % un hroma masas saturu vairāk par 30 %, bet ne vairāk par 90 % | 2950 t | 0 | |

IV SADAĻA

LABVĒLĪGS TARIFA REŽĪMS PREČU RAKSTURA DĒĻ

8. PIELIKUMS

PATĒRIŅAM NEDERĪGAS PRECES

8. PIELIKUMS

PATĒRIŅAM NEDERĪGAS PRECES

(Denaturantu saraksts)

Preču, kas ir nederīgas vai ir padarītas nederīgas patēriņam vai denaturētas atbilstīgi KN kodam saskaņā ar šiem noteikumiem, denaturēšanu veic, izmantojot vienu no 4. vertikālajā ailē minētajiem denaturantiem, ko lieto 5. vertikālajā ailē norādītajos daudzumos.

Kārtas nr. | KN kods | Apraksts | Denaturants |

Nosaukums | Mazākais izlietojamais daudzums (g uz 100 kg denaturētā produkta) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

1 | 0408 | Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu | Terpentīneļļa | 500 |

Lavandas eļļa | 100 |

Rozmarīna eļļa | 150 |

Bērzu eļļa | 100 |

— olu dzeltenumi: | | |

040811 | — — žāvēti: | Zivju milti, kas ietverti kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 23012000, ar īpatnēju aromātu, kas pēc svara procentiem sausnā satur vismaz: 62,5 % kopproteīna un6 % neapstrādātu lipīdu (taukvielu) | 5000 |

04081120 | — — — nederīgi pārtikai | | |

040819 | — — citādi: | | |

04081920 | — — — nederīgi pārtikai | | |

— citādi: | | |

040891 | — — žāvēti: | | |

04089120 | — — — nederīgi pārtikai | | |

040899 | — — citādi: | | |

04089920 | — — — nederīgi pārtikai | | |

2 | 1106 | Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris: | Zivju eļļa vai zivju aknu eļļa, filtrēta, bet nedezodorēta un neatkrāsota, bez piedevām | 1000 |

110620 | — pozīcijā 0714 minēto sāgo vai sakņu un bumbuļu: | Zivju milti, kas minēti apakšpozīcijā 23012000, kam ir raksturīga smaka un kas sausnā satur vismaz: | 5000 |

11062010 | — — denaturēti | 62,5 % kopproteīna un6 % neapstrādātu lipīdu (taukvielu) | |

Kārtas nr. | KN kods | Apraksts | Denaturants |

Nosaukums | Mazākais izlietojamais daudzums (g uz 100 kg denaturētā produkta) |

Ķīmiskais nosaukums vai apraksts | Vispārpieņemtais nosaukums | Krāsu indekss [] |

(1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) |

3 | 250100 | Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipes vielām un nesējvielām; jūras ūdens: | 4-sulfobenzolazorezorcīna nātrija sāls vai 2,4-dihidroksiazobenzol-4-sulfonskābe (krāsa — dzeltena) | Hrizoīns S | 14270 | 6 |

— vārāmā sāls (ieskaitot galda un denaturēto) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināta vai ar pievienotām pretsalipes vielām un nesējvielām: | 1-(4-sulfo-1-fenilazo)-4-aminobenzol-5-sulfoskābes dinātrija sāls (krāsa — dzeltena) | Noturīgi dzeltenais AB | 13015 | 6 |

— — citāda: | | | | |

25010051 | — — — denaturēta vai rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu | 1-(4-sulfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisulfonskābes tetranātrija sāls (krāsa — sarkana) | Magoņsarkanais 6R (E 126) | 16290 | 1 |

Tetrabromfluoresceīns (krāsa: fluorescējoši dzeltena) | Eozīns | 45380 | 0,5 |

Naftalīns | Naftalīns | — | 250 |

Ziepju pulveris | Ziepju pulveris | — | 1000 |

Nātrija vai kālija dihromāts | Nātrija vai kālija dihromāts | — | 30 |

Dzelzs oksīds ar Fe2O3 masas saturu vismaz 50 %. Dzelzs oksīdam jābūt tumši sarkanam līdz brūnam smalkam pulverim, no kura masas vismaz 90 % izsijājas caur sietu ar 0,10 mm acojumu. | Dzelzs oksīds | — | 250 |

Nātrija hipohlorīts | Nātrija hipohlorīts | | 3000 |

Kārtas nr. | KN kods | Apraksts | Denaturants |

Nosaukums | Mazākais izlietojamais daudzums (g uz 100 kg denaturētā produkta) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

4 | 3502 | Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no svara sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi: | Rozmarīna eļļa (tikai šķidriem albumīniem) | 150 |

Nerafinēta kampareļļa (šķidriem un cietiem albumīniem) | 2000 |

Baltā kampareļļa (šķidriem un cietiem albumīniem) | 2000 |

Nātrija azīds (šķidriem un cietiem albumīniem) | 100 |

Dietanolamīns (tikai cietiem albumīniem) | 6000 |

— olu albumīns: | | |

350211 | — — žāvēts: | | |

35021110 | — — — nederīgs vai kas tiks padarīts nederīgs pārtikai | | |

350219 | — — citāds: | | |

35021910 | — — — nederīgs vai kas tiks padarīts nederīgs pārtikai | | |

350220 | — piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus: | | |

35022010 | — — nederīgs vai kas tiks padarīts nederīgs pārtikai | | |

350290 | — — citāds: | | |

— — albumīni, izņemot olu albumīnu un piena albumīnu (laktalbumīnu) | | |

35029020 | — — — nederīgi vai kas tiks padarīti nederīgi pārtikai | | |

9. PIELIKUMS

SERTIFIKĀTI

9. PIELIKUMS

SERTIFIKĀTI

1. Vispārīgi noteikumi

Ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts sertifikāts, kas atbilst šajā pielikumā dotajam paraugam, labvēlīgu tarifa režīmu preču rakstura, kvalitātes vai autentiskuma dēļ piešķir šādiem produktiem:

- svaigām galda vīnogām, kas minētas pozīcijā 0806,

- siera fondī, kas minēti pozīcijā 2106,

- tokajiešiem, kas minēti pozīcijā 2204,

- tabakai, kas minēta pozīcijā 2401,

- nitrātam, kas minēts pozīcijā 3102 un 3105.

2. Noteikumi attiecībā uz sertifikātiem

Sertifikātu forma

Sertifikāti atbilst šajā pielikumā atveidotajiem paraugiem.

Sertifikātus iespiež un aizpilda vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un, vajadzības gadījumā, izvešanas valsts valsts valodā.

Sertifikātu izmēri ir aptuveni 210 × 297 milimetri.

- Attiecībā uz siera fondī (2. sertifikāts) izraksta vienu sertifikāta oriģināleksemplāru un divas kopijas. Oriģināleksemplārs ir baltā krāsā, pirmā kopija — sārtā un otrā kopija — dzeltenā krāsā. Katram sertifikātam ir atsevišķs kārtas numurs, ko piešķir izdevēja iestāde un zem kura ir šai iestādei atbilstīgās valsts simbols. Kopijām ir tas pats kārtas numurs un valsts simbols kas oriģināleksemplāram. Sertifikāta oriģināleksemplāru un pirmo kopiju iesniedz attiecīgajām iestādēm, sertifikāta otro kopiju izdevēja iestāde nosūta tieši ievešanas dalībvalsts muitas dienestam.

- Tokajieša sertifikātiem (Regulas (EEK) Nr. 2658/87 8. pielikums, 3. sertifikāts) izmantojamais papīrs ir baltā krāsā, bez mehāniskas papīra masas, piemērots rakstīšanai un sver vismaz 55 g/m2 un ne vairāk par 65 g/m2. Tam ir iespiests gijošēts sārts aizsargraksta fons, lai padarītu pamanāmus viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem; sertifiāta ārējās malas var būt ar dekoratīviem zīmējumiem joslā, kas nav platāka par 13 mm.

- Attiecībā uz citām precēm izmantojamais papīrs ir baltā krāsā un sver vismaz 40 g/m2.

Sertifikātu izdošana un vizēšana

Sertifikātam jābūt pienācīgi vizētām, norādot izdošanas datumu un vietu, un tajās jābūt izvešanas valsts izdevējas iestādes zīmogam un parakstīšanai pilnvarotās personas vai personu parakstam.

Sertifikātu izdod viena no turpmākajā tabulā uzskaitītajām iestādēm ar nosacījumu, ka šī iestāde:

- ir atzīta izvešanas valstī,

- apņemas pārbaudīt sertifikātā norādītos datus,

- apņemas pēc pieprasījuma sniegt Komisijai un dalībvalstīm visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga sertifikātā norādīto datu pārbaudei.

Izvešanas valsts nosūta Komisijai to zīmogu paraugus, ko izmanto tās sertifikāta izdevēja(-as) iestāde(-es) un pilnvarotās iestādes.

Komisija šo informāciju paziņo dalībvalstu muitas dienestiem.

Sertifikātu derīgums

Sertifikātu derīguma laiks ir 10 mēneši un tabakai – 24 mēneši, skaitot no izdošanas datuma.

Sūtījumi pa daļām

Ja sūtījumu sadala daļās, izgatavo sertifikāta oriģināleksemplāra fotokopiju katrai sūtījuma daļai. Sertifikāta oriģināleksemplāru un fotokopijas iesniedz kompetentajai muitas iestādei. Katrā fotokopijā jānorāda sūtījuma saņēmēja vārds, un adrese un fotokopija jāmarķē ar sarkanas krāsas uzrakstu "Izraksts derīgs attiecībā uz … kg" (cipariem un vārdiem) un jāuzrāda sadalīšanas vieta un datums. Šo paziņojumu autentiskumu apstiprina ar muitas iestādes zīmogu un atbildīgā muitas ierēdņa parakstu. Datus par sūtījuma sadalīšanu ieraksta sertifikāta oriģināleksemplārā, ko patur attiecīgā muitas iestāde.

Iestādes, kuras drīkst vizēt sertifikātus []

KN kods | Izvešanas valsts | Izdevēja iestāde | Reģistrācijas vieta |

0806 | Amerikas Savienotās Valstis | United States Department of Agriculture vai tā pilnvarotās iestādes | Vašingtona |

2106 | Šveice | Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK | Berne |

2204 | Ungārija | ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET National Institute for Wine QualificationLandesanstalt für WeinuntersuchungInstitut National pour la qualification du vin | Budapešta |

2401 | Amerikas Savienotās Valstis | Tobacco Association of the United States vai tās pilnvarotās iestādes | Rolī, Ziemeļkarolīna |

Kanāda | Directorate — General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, vai tā pilnvarotās iestādes | Otava |

Argentīna | Camara del Tabaco del Salta vai tās pilnvarotās iestādes | Salta |

Camara del Tabaco del Jujuy vai tās pilnvarotās iestādes | Sansalvadora de Huhuja |

Camara de Comercio Exterior de Misiones vai tās pilnvarotās iestādes | Posadasa |

Bangladeša | Lauksaimniecības ministrija, Lauksaimniecības paplašināšanas departaments, Pārdodamās ražas nodaļa vai tās pilnvarotās iestādes | Daka |

Brazīlija | Secretariat do commercio exterior | Riodežaneiro |

Federação das indústrias do Estrado do Rio Grande do Sul | Portualegri |

Federação das industries do Estado do Parana | Kuritiba |

Federação das industries do Estado de Santa Catarina vai to pilnvarotās iestādes | Florianopolisa |

Banco do Brasil SA un tās pilnvarotās iestādes | |

1690 — Agência Négocios Internacionais | Portualegri (RS) |

2682 — Agência Négocios Internacionais | Kašiasa du Sula (RS) |

0180 — Agência Négocios Internacionais | Santakrūza du Sula (RS) |

2309 — Agência Négocios Internacionais | Blumenau (SC) |

2978-5 — Agência Négocios Internacionais | Salvadora (BA) |

Ķīna | Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcija vai tās pilnvarotās iestādes | Šanhaja |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču Šaņdunas inspekcija vai tās pilnvarotās iestādes | Cindao |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Hubei birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Hankou |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Guangdunas birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Guaņdžou |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Ļaoņinas birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Daļana |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Juņnaņas birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Kuņmina |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Šeņjanas birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Šeņjana |

Ķīnas Tautas Republikas Importa un eksporta preču inspekcijas Hainaņas birojs vai tā pilnvarotās iestādes | Hainaņa |

Kolumbija | Superintendence de Industrie y Comercio — Division de Control de Normas y Calidades vai tā pilnvarotās iestādes | Bogota |

Kuba | Empresa Cubana del Tabaco, "Cubatabaco" vai tā pilnvarotās iestādes | Havana |

Gvatemala | Direccion de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economia vai tā pilnvarotās iestādes | Gvatemala |

Indija | Tabakas padome vai tās pilnvarotās iestādes | Guntura |

Indonēzija | Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya | Suarabaja |

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember | Džembera |

Lembaga Tembakau Cabang Surakarta | Surakarta |

Lembaga Tembakau Cabang Medan | Medana |

Meksika | Secretaria de Economia (Direccion General de Comercio Exterior) vai tā pilnvarotās iestādes | Mehiko |

Filipīnas | Filipīnu Republikas Lauksaimniecibas departaments Nacionālā Tabakas administrācija | Kesonsitija |

Dienvidkoreja | Korejas Tabakas un žeņšeņa sabiedrība vai tās pilnvarotās iestādes | Tedžona |

Šrilanka | Tirdzniecības departaments vai tā pilnvarotās iestādes | Kolombo |

Šveice | Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und BierbesteuerungAdministration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bièreAmministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birraŠveices Muitas pārvalde — Ģenerāldirektorāts — Tabakas un alus nodokļu nodaļa | Berne |

Taizeme | Tirdzniecības ministrijas Ārējās tirdzniecības departaments vai tā pilnvarotās iestādes | Bangkoka |

| Čīle | Servicio Nacional de Geologia y Mineria | Santjago |

Sertifikātu saraksts

1. sertifikāts | ĪSTUMA SERTIFIKĀTS ("EMPEROR" GALDA VĪNOGAS) |

2. sertifikāts | SERTIFIKĀTS IZSTRĀDĀJUMAM "SIERA FONDĪ" |

3. sertifikāts | IZCELSMES VIETAS SERTIFIKĀTS TOKAJIETIM (ASZU, SZAMORODNI) |

4. sertifikāts | ĪSTUMA SERTIFIKĀTS (TABAKA) |

5. sertifikāts | TĪRĪBAS SERTIFIKĀTS (NITRĀTS NO ČĪLES) |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] "Iepakojums" un "tara" ir ārējais vai tiešais iepakojums, trauki, ietinamie materiāli vai turētāji, izņemot transporta ierīces (piemēram, kravas konteinerus), brezentu, polispastu vai transporta palīgaprīkojumu. Apzīmējums "tara" neattiecas uz iepakojumu, kas minēts vispārīgo noteikumu 5. punkta a) apakšpunktā.

[2] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

[3] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[4] OV L 17, 21.1.1997., 1. lpp.

[5] Attiecīgās apakšpozīcijas ietilpst šādās pozīcijās: 391721, 391722, 391723, 391729, 391731, 391733, 391739, 391740, 392690, 400829, 400912, 400922, 400932, 400942, 401130, 401213, 401220, 401610, 401693, 401699, 401700, 450490, 482390, 681290, 681310, 681390, 700721, 730431, 730439, 730441, 730449, 730451, 730459, 730490, 730630, 730640, 730650, 730660, 731210, 731290, 732290, 732410, 732490, 732620, 741300, 760810, 760820, 810890, 830210, 830220, 830242, 830249, 830260, 830710, 830790, 840710, 840890, 840910, 841111, 841112, 841121, 841122, 841181, 841182, 841191, 841199, 841210, 841221, 841229, 841231, 841239, 841280, 841290, 841319, 841320, 841330, 841350, 841360, 841370, 841381, 841391, 841410, 841420, 841430, 841451, 841459, 841480, 841490, 841581, 841582, 841583, 841590, 841810, 841830, 841840, 841861, 841869, 841950, 841981, 841990, 842119, 842121, 842123, 842129, 842131, 842139, 842410, 842511, 842519, 842531, 842539, 842542, 842549, 842699, 842810, 842820, 842833, 842839, 842890, 847110, 847141, 847149, 847150, 847160, 847170, 847989, 847990, 848310, 848330, 848340, 848350, 848360, 848390, 848410, 848490, 850120, 850131, 850132, 850133, 850134, 850140, 850151, 850152, 850153, 850161, 850162, 850163, 850211, 850212, 850213, 850220, 850231, 850239, 850240, 850410, 850431, 850432, 850433, 850440, 850450, 850710, 850720, 850730, 850740, 850780, 850790, 851110, 851120, 851130, 851140, 851150, 851180, 851680, 851810, 851821, 851822, 851829, 851830, 851840, 851850, 852090, 852110, 852290, 852510, 852520, 852610, 852691, 852692, 852790, 852910, 852990, 853110, 853120, 853180, 853910, 854389, 854390, 854430, 880110, 880190, 880211, 880212, 880220, 880230, 880240, 880310, 880320, 880330, 880390, 880529, 900190, 900290, 901410, 901420, 901490, 902000, 902511, 902519, 902580, 902590, 902610, 902620, 902680, 902690, 902910, 902920, 902990, 903010, 903020, 903031, 903039, 903040, 903083, 903089, 903090, 903180, 903190, 903210, 903220, 903281, 903289, 903290, 910400, 910919, 910990, 940110, 940320, 940370, 940510, 940560, 940592 and 940599.

[6] Attiecīgās apakšpozīcijas ietilpst šādās pozīcijās: 391721, 391722, 391723, 391729, 391731, 391733, 391739, 391740, 392690, 400829, 400912, 400922, 400932, 400942, 401130, 401213, 401220, 401610, 401693, 401699, 401700, 450490, 482390, 681290, 681310, 681390, 700721, 730431, 730439, 730441, 730449, 730451, 730459, 730490, 730630, 730640, 730650, 730660, 731210, 731290, 732290, 732410, 732490, 732620, 741300, 760810, 760820, 810890, 830210, 830220, 830242, 830249, 830260, 830710, 830790, 840710, 840890, 840910, 841111, 841112, 841121, 841122, 841181, 841182, 841191, 841199, 841210, 841221, 841229, 841231, 841239, 841280, 841290, 841319, 841320, 841330, 841350, 841360, 841370, 841381, 841391, 841410, 841420, 841430, 841451, 841459, 841480, 841490, 841581, 841582, 841583, 841590, 841810, 841830, 841840, 841861, 841869, 841950, 841981, 841990, 842119, 842121, 842123, 842129, 842131, 842139, 842410, 842511, 842519, 842531, 842539, 842542, 842549, 842699, 842810, 842820, 842833, 842839, 842890, 847110, 847141, 847149, 847150, 847160, 847170, 847989, 847990, 848310, 848330, 848340, 848350, 848360, 848390, 848410, 848490, 850120, 850131, 850132, 850133, 850134, 850140, 850151, 850152, 850153, 850161, 850162, 850163, 850211, 850212, 850213, 850220, 850231, 850239, 850240, 850410, 850431, 850432, 850433, 850440, 850450, 850710, 850720, 850730, 850740, 850780, 850790, 851110, 851120, 851130, 851140, 851150, 851180, 851680, 851810, 851821, 851822, 851829, 851830, 851840, 851850, 852090, 852110, 852290, 852510, 852520, 852610, 852691, 852692, 852790, 852910, 852990, 853110, 853120, 853180, 853910, 854389, 854390, 854430, 880110, 880190, 880211, 880212, 880220, 880230, 880240, 880310, 880320, 880330, 880390, 880529, 900190, 900290, 901410, 901420, 901490, 902000, 902511, 902519, 902580, 902590, 902610, 902620, 902680, 902690, 902910, 902920, 902990, 903010, 903020, 903031, 903039, 903040, 903083, 903089, 903090, 903180, 903190, 903210, 903220, 903281, 903289, 903290, 910400, 910919, 910990, 940110, 940320, 940370, 940510, 940560, 940592 and 940599.

[7] OV L 105, 23.4.1983., 1. lpp.

[8] OV L 46, 18.2.1994., 5. lpp.; Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2744/98 (OV L 345, 19.12.1998., 9. lpp.).

[9] Attiecīgās apakšpozīcijas ir 04081120, 04081920, 04089120, 04089920, 07011000, 07129011, 08061010, 10019010, 10051011, 10051013, 10051015, 10051019, 10061010, 10070010, 11062010, 12010010, 12021010, 12040010, 12051010, 12060010, 12071010, 12072010, 12073010, 12074010, 12075010, 12076010, 12079110, 12079920, 21069010, 22042193, 22042197, 22042993, 22042997, 24011010, 24011020, 24011030, 24011041, 24011049, 24012010, 24012020, 24012030, 24012041, 24012049, 25010051, 31025010, 31059010, 35021110, 35021910, 35022010, 35029020, 59112000.

[10] OV L 125, 11.7.1966., 2309. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

[11] OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

[12] OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

[13] "Iepakojums" un "tara" ir ārējais vai tiešais iepakojums, trauki, ietinamie materiāli vai turētāji, izņemot transporta ierīces (piemēram, kravas konteinerus), brezentu, polispastu vai transporta palīgaprīkojumu. Apzīmējums "tara" neattiecas uz iepakojumu, kas minēts vispārīgo noteikumu 5. punkta a) apakšpunktā.

[73] ≤ 0,2 eļļai pozīcijā 1509.

[74] ≤ 0,2 eļļām pozīcijā 1510.

[75] Prasība neattiecas uz neapstrādātu spīdīgo olīveļļu (apakšpozīcija 15091010) un neapstrādātu olīvu izspaidu eļļu (apakšpozīcija 15100010).

[76] δ-5,23-stigmastadienols + hlerosterins + betasitosterīns + sitostanols + δ-5-avenasterīns + δ-5,24-stigmastadienols.

[77] δ-5,23-stigmastadienols + hlerosterins + betasitosterīns + sitostanols + δ-5-avenasterīns + δ-5,24-stigmastadienols.

[108] Ja nav noteikts citādi, "metode ASTM" ir metode, ko noteikusi Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrība (American Society for Testing and Materials) naftas produktu un eļļošanas līdzekļu standartu definīciju un specifikāciju 1976. gada izdevumā.

[109] "Ābela–Penska metode" ir metode DIN (Deutsche Industrienorm) 51755 — März 1974, kas publicēta DNA (Deutsche Normenausschuss), Berlin 15.

[] Pārējie elementi ir, piemēram, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

[] Pārējie elementi ir, piemēram, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

[] Vara saturs ir pieļaujams augstāks par 0,1 %, bet ne augstāks par 0,2 %, ar nosacījumu, ka ne hroma, ne mangāna saturs nepārsniedz 0,05 %.

[] OV L 228, 8.9.2000., 28. lpp.

[] OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp.

[] Ciete/glikoze.Preču saturs (ko uzrāda) attiecībā uz cieti, tās sadalīšanās produkti, t.i., visi glikozes polimēri, un glikoze, kas noteikta kā glikoze un izteikta kā ciete (sausnā, 100 % tīra; koeficients glikozes pārvēršanai cietē: 0,9).Ja glikozes un fruktozes maisījums (jebkādā veidā) tiek deklarēts un/vai konstatēts precēs, aprēķinos iekļaujamais glikozes daudzums ir tas, kas pārsniedz fruktozes saturu precēs.

[] Saharoze/invertcukurs/izoglikoze.Preču saturs (ko uzrāda) attiecībā uz saharozi kopā ar saharozi, kuru iegūst, izsakot kā saharozi jebkuru glikozes un fruktozes maisījumu (abu cukuru daudzuma aritmētiskā summa, ko reizina ar 0,95), kuru deklarē (jebkādā veidā) un/vai var konstatēt precēs.Ja preču fruktozes saturs ir mazāks par glikozes saturu, aprēķinos iekļaujamais glikozes daudzums ir daudzums, kas pēc svara ir vienāds ar fruktozes daudzumu.Piezīme:Visos gadījumos, kad tiek deklarēts kāds laktozes hidrolīzes produkts un/vai cukuros ir konstatējama galaktoze, no kopējās glikozes satura pirms citiem aprēķiniem atņem glikozes daudzumu, kas vienāds ar galaktozes daudzumu.

[] Piena proteīni.Kazeīnus un kazeinātus, kas ir preču sastāvā, neuzskata par piena proteīniem, ja precēs nav citu piena izcelsmes sastāvdaļu.Piena taukus, kuru precēs ir mazāk par 1 % no svara, un laktozi, kuras ir mazāk par 1 % no svara, neuzskata par citām piena izcelsmes sastāvdaļām.Pēc muitas formalitāšu nokārtošanas attiecīgajai personai atbilstošajā deklarācijā jānorāda: vienīgā piena sastāvdaļa: kazeīns/kazeināts (attiecīgajā gadījumā).

[] Iekļuves cenas piemērošanas noteikumi attiecībā uz augļiem un dārzeņiem ir izklāstīti Regulā (EK) Nr. 3223/94 (OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 453/2002 (OV L 72, 14.3.2002., 9. lpp.).

[] Attiecībā uz vēl vienu pozīcijā 0204 iekļauto kvotu sk. 5. kārtas numuru.

[] Attiecībā uz pārējām pozīcijā 0206 iekļautajām kvotām sk. 6.–11. un 13. kārtas numuru.

[] Likmi nosaka Kopienas kompetentās iestādes, lai nodrošinātu kvotas izpildi.

[] Šajā ailē norādīti numuri, kas atbilst Rewe Colour Index, third edition 1971, Bradford, England.

[] Grozījumus, kas šajā sarakstā jāizdara gada laikā, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ĪPAŠIE KOPIENAS PASĀKUMI, KAS MINĒTI REGULAS (EEK) Nr. 2658/87 2. PANTĀ

1. Tarifa atcelšana

2. Tarifa kvotas

3. Tarifa preferences (ieskaitot kvotas un limitus)

4. Vispārējā preferenču sistēma, ko piemēro jaunattīstības valstīm

5. Antidempinga un kompensācijas nodokļi

6. Kompensācijas maksājumi

7. Lauksaimniecības komponentes

8. Vienību vērtības

9. Standarta un minimālās cenas

10. Ievešanas aizliegumi

11. Ievešanas ierobežojumi

12. Ievešanas uzraudzība

13. Tirdzniecības papildu mehānisms

14. Izvešanas aizliegums

15. Izvešanas ierobežojumi

16. Izvešanas uzraudzība

17. Eksporta kompensācijas

--------------------------------------------------

Augša