EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1786

Padomes Regula (EK) Nr. 1786/2003 (2003. gada 29. septembris) par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

OV L 270, 21.10.2003., 114./120. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 382 - 388
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 13 - 19
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 050 Lpp. 13 - 19

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/03/2008; Atcelts ar 32007R1234 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1786/oj

32003R1786Oficiālais Vēstnesis L 270 , 21/10/2003 Lpp. 0114 - 0120


Padomes Regula (EK) Nr. 1786/2003

(2003. gada 29. septembris)

par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Padomes 1995. gada 21. februāra Regula (EK) Nr. 603/95 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju [4] izveido minētā tirgus kopīgo organizāciju ar atbalstu, ko piešķir pēc divām vienotām likmēm: vienu par kaltētu rupjo lopbarību un otru — par saulē žāvētu rupjo lopbarību.

(2) Regulā (EK) Nr. 603/95 vairākas reizes ir izdarīti būtiski grozījumi. Turpmāku grozījumu dēļ tā skaidrības labad jāatceļ un jāaizstāj.

(3) Rupjās lopbarības galvenās daļas ražošanas pamatā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 603/95 noteikto shēmu ir degizrakteņu izmantošana žāvēšanai un dažās dalībvalstīs — apūdeņošanas izmantošana. Shēma jāgroza, jo radušās bažas par ietekmi uz vidi.

(4) Ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko nosaka kopīgus noteikumus tieša atbalsta shēmām, uz kurām attiecas kopējā lauksaimniecības politika, un nosaka atbalsta shēmas lauksaimniekiem [5].

(5) Ņemot vērā šos faktorus, ar Regulu (EK) Nr. 603/95 noteiktās divas atbalsta likmes jāsamazina, nosakot vienu likmi, ko piemēro gan kaltētai, gan saulē žāvētai rupjai barībai.

(6) Tādas žāvētās rupjās lopbarības tirdzniecības gadam, par ko piešķir atbalstu, jābūt no 1. aprīļa līdz 31. martam, jo ražošana dienvidu valstīs sākas aprīlī.

(7) Lai attiecībā uz žāvētu rupjo lopbarību garantētu budžeta neitralitāti, jānosaka Kopienas ražošanas apjoma maksimums. Tādēļ maksimālais garantētais daudzums jānosaka, aptverot gan kaltētu, gan saulē žāvētu rupjo barību.

(8) Minētais daudzums jāsadala starp dalībvalstīm, ņemot vērā vēsturiskos daudzumus, kas atzīti Regulā (EK) Nr. 603/95.

(9) Lai Kopienā panāktu garantētā maksimālā daudzuma ievērošanu un nepieļautu pārprodukciju, atbalstu jāsamazina, ja minētais daudzums tiek pārsniegts. Minētais samazinājums jāpiemēro proporcionāli fiksētajai pārprodukcijai katrā dalībvalstī, kas pārsniegusi valstij garantēto daudzumu.

(10) Galīgo atbalsta summu nevar izmaksāt, kamēr nav zināms, vai garantētais maksimālais daudzums nav pārsniegts. Tādēļ atbalsta avansa maksājums jāmaksā, kad žāvētā rupjā lopbarība izvesta no pārstrādes uzņēmuma.

(11) Jānosaka kvalitātes prasību minimumam, kas jāizpilda, lai varētu saņemt atbalstu.

(12) Lai veicinātu rupjās lopbarības vienmērīgu piegādi pārstrādātājiem zaļmasas veidā, no tiesībām uz atbalstu attiecīgos gadījumos izriet prasība ražotājiem un pārstrādes uzņēmumiem noslēgt līgumu.

(13) Lai veicinātu ražošanas ķēdes pārredzamību un atvieglotu būtiskas pārbaudes, līgumos obligāti jāiekļauj daži dati.

(14) Lai saņemtu atbalstu, pārstrādātājiem jāveic krājumu uzskaite, sniedzot informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu tiesības saņemt atbalstu, un jāuzrāda visi citi vajadzīgie apliecinošie dokumenti.

(15) Ja ražotājiem ar pārstrādes uzņēmumiem nav noslēgts līgums, tad pēdējiem jānodrošina cita informācija, kas vajadzīga, lai varētu pārbaudīt tiesības saņemt atbalstu.

(16) Ja līgums ir īpaša pasūtījuma līgums tādas rupjās lopbarības pārstrādei, ko piegādājis audzētājs, jānodrošina, lai atbalstu saņemtu minētais audzētājs.

(17) Valsts atbalsta piešķiršana apdraudētu vienota žāvētas rupjās lopbarības tirgus pareizu darbību. Tāpēc Līguma noteikumi, kas reglamentē valsts atbalstu, jāattiecina uz produktiem, uz kuriem attiecas šā tirgus kopīgā organizācija.

(18) Vienkāršošanas labad komitejai, kas palīdz Komisijai, jābūt Labības pārvaldības komitejai.

(19) Pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu Nr. 1999/468/EK, kas nosaka procedūras, kas jāveic, lai īstenotu Komisijai uzticētās izpildu pilnvaras [6].

(20) Iekšējais tirgus un muitas nodokļi ārkārtas apstākļos var izrādīties neatbilstoši. Šādos gadījumos, lai Kopienas tirgu neatstātu neaizsargātu pret iespējamiem traucējumiem, Kopienai jāspēj bez kavēšanās veikt visus vajadzīgos pasākumus. Visiem šādiem pasākumiem jāatbilst Kopienas starptautiskajām saistībām.

(21) Lai ņemtu vērā iespējamās pārmaiņas žāvētas rupjās lopbarības ražošanā, Komisija, ņemot vērā žāvētas rupjās lopbarības tirgus kopīgās organizācijas novērtējumu, sniedz Padomei ziņojumu par nozares stāvokli, jo īpaši attiecībā uz pārmaiņām jomās, kas saistītas ar pākšaugiem un citu rupjo lopbarību zaļmasas veidā, žāvētas rupjās lopbarības ražošanu un degizrakteņu ietaupījumu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievienojami attiecīgi priekšlikumi.

(22) Izdevumi, kas dalībvalstīm radušies tādu saistību rezultātā, kas izriet šīs regulas piemērošanas dēļ, jāfinansē Kopienai saskaņā ar Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [7].

(23) Vienreizēju maksājumu shēmu piemēro no 2005. gada 1. janvāra, tādēļ šo shēmu piemēro no 2005. gada 1. aprīļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Tiek izveidota žāvētas rupjās lopbarības tirgus kopīgā organizācija un tā attiecas uz šādiem produktiem:

KN kods | Apraksts |

a)ex 1214 10 00 | Mākslīgā karstumā žāvēti rupja maluma lucernas milti un granulas Citādi žāvēti un malti rupja maluma lucernas milti un granulas |

ex 1214 90 91 un ex 1214 90 99 | Lucerna, sējas esparsete, āboliņš, lupīnas, vīķi un tamlīdzīgi mākslīgā karstumā žāvēti rupjās lopbarības produkti, izņemot sienu un lopbarības kāpostus un produktus, kas satur sienu Lucerna, sējas esparsete, āboliņš, lupīnas, vīķi, bišu amoliņš, aunazirņi un vanagnadziņi, kas citādi žāvēti un sasmalcināti |

b)ex 2309 90 98 | Olbaltumvielu koncentrāti, kas iegūti no lucernas sulas vai zāles sulas Dehidrēti produkti, kas iegūti tikai no cietajiem atlikumiem un sulas, ko iegūst, gatavojot pirmajā ievilkumā minētos koncentrātus |

2. pants

Tirdzniecības gads 1. pantā minētajiem produktiem sākas 1. aprīlī un beidzas nākamā gada 31. martā.

3. pants

Šo regulu piemēro, neierobežojot Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzētos pasākumus.

II NODAĻA ATBALSTS

4. pants

1. Atbalstu piešķir par 1. pantā uzskaitītajiem produktiem.

2. Neierobežojot 6. pantu, nosaka, ka atbalsts ir EUR 33 par tonnu.

5. pants

1. Ar šo tirdzniecības gadam nosaka maksimālo garantēto daudzumu (MGD) 4855900 tonnas kaltētas un/vai saulē žāvētas rupjās barības, par ko drīkst piešķirt 4. panta 2. apakšpunktā paredzēto atbalstu.

2. Maksimālo garantēto daudzumu, kas paredzēts 1. punktā, dalībvalstīm sadala šādi.

Valstīm garantētie daudzumi (tonnās)

(tonnās) |

Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienība (BLEU) | 8000 |

Dānija | 334000 |

Vācija | 421000 |

Grieķija | 37500 |

Spānija | 1325000 |

Francija | 1605000 |

Īrija | 5000 |

Itālija | 685000 |

Nīderlande | 285000 |

Austrija | 4400 |

Portugāle | 30000 |

Somija | 3000 |

Zviedrija | 11000 |

Apvienotā Karaliste | 102000 |

6. pants

Ja tirdzniecības gadā žāvētas rupjās lopbarības apjoms, par ko tiek prasīts 4. panta 2. punktā paredzētais atbalsts, pārsniedz maksimālo garantēto daudzumu, kurš norādīts 5. panta 1. punktā, minētajā gadā maksājamo atbalstu procentuāli proporcionāli minētajam pārsniegumam samazina katrā dalībvalstī, kur ražošana pārsniedz valstij garantēto daudzumu.

Samazinājumu nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru tādā līmenī, kas nodrošina, ka budžeta izdevumi, kuri izteikti eiro, nepārsniedz tos, kas rastos, ja garantētais maksimālais daudzums nebūtu pārsniegts.

7. pants

1. Pārstrādes uzņēmumi, kas piesakās uz atbalstu, ir tiesīgi uz avansa maksājumu EUR 19,80 par tonnu vai EUR 26,40 par tonnu, ja tie ir iemaksājuši nodrošinājumu EUR 6,60 par tonnu.

Dalībvalstis izdara vajadzīgās pārbaudes, lai pārbaudītu tiesības saņemt atbalstu. Tiklīdz tiesības saņemt atbalstu ir atzītas, izmaksā avansu.

Tomēr avansu drīkst izmaksāt pirms tiesību atzīšanas, ja pārstrādātājs ir iemaksājis nodrošinājumu, kas līdzvērtīgs avansa maksājumam plus 10 %. Šis nodrošinājums kalpo arī kā nodrošinājums mērķiem, kas minēti 1. daļā. To samazina līdz pirmajā daļā noteiktajam apjomam, tiklīdz atzītas tiesības saņemt atbalstu, un atmaksā pilnā apmērā, izmaksājot atbalsta atlikumu.

2. Pirms avansu izmaksā, žāvētajai rupjajai lopbarībai jābūt izvestai no pārstrādes uzņēmuma.

3. Ja avanss ir izmaksāts, atlikumu līdz starpībai starp avansa summu un atbalsta kopsummu, kas pienākas pārstrādes uzņēmumam, izmaksā, piemērojot 6. pantu.

4. Ja avanss pārsniedz kopsummu, ko pārstrādes uzņēmumam ir tiesības saņemt pēc 6. panta piemērošanas, pārstrādātājs pēc pieprasījuma dalībvalsts kompetentajai iestādei atmaksā pārsnieguma summu.

8. pants

Katru gadu, vēlākais, līdz 31. maijam dalībvalstis informē Komisiju par žāvētas rupjās lopbarības daudzumiem, par ko iepriekšējā tirdzniecības gadā bija tiesības saņemt 4. panta 2. punktā noteikto atbalstu.

9. pants

Atbalstu, kas noteikts 4. panta 2. punktā, izmaksā pēc attiecīgās puses pieteikuma par žāvēto rupjo lopbarību, kas izvesta no pārstrādes uzņēmuma un atbilst šādiem kritērijiem:

a) tās maksimālais mitruma saturs ir no 11 % līdz 14 %, kas var atšķirties atkarībā no produkta noformējuma;

b) tās minimālais kopējais kopproteīna saturs sausnā nav mazāks par šādu daudzumu:

i) 15 % produktos, kas minēti 1. panta a) punktā un b) punkta otrajā ievilkumā;

ii) 45 % produktos, kas minēti 1. panta b) punkta pirmajā ievilkumā;

c) tai ir pienācīgi laba un tirdzniecības prasībām atbilstoša kvalitāte.

Papildu prasības, jo īpaši par šķiedru un karotīna saturu, drīkst pieņemt saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

10. pants

Atbalstu, kas paredzēts 4. pantā 2. punktā, piešķir tikai uzņēmumiem, kuri pārstrādā 1. pantā uzskaitītos produktus un kuri izpilda šādus nosacījumus:

a) tie veic krājumu uzskaiti, ietverot vismaz šādu informāciju:

i) pārstrādātās rupjās lopbarības daudzums zaļmasas veidā un, attiecīgā gadījumā, saulē žāvētās rupjās barības daudzums; tomēr, ja vajadzīgs uzņēmuma īpašo apstākļu dēļ, daudzumus var aprēķināt pēc apsētajām platībām;

ii) saražotās žāvētas rupjās lopbarības daudzumi un no pārstrādes uzņēmuma izvestie daudzumi un to kvalitāte;

b) iesniedz citus apliecinošus dokumentus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu tiesības saņemt atbalstu;

c) tie atbilst vismaz vienai no šādām kategorijām:

i) pārstrādātāji, kas noslēguši līgumus ar ražotājiem par rupjās lopbarības žāvēšanu;

ii) uzņēmumi, kas pārstrādājuši savu ražu, vai — attiecībā uz uzņēmumu grupu — tās sastāvā esošu uzņēmumu ražu;

iii) uzņēmumi, kuri savus krājumus ieguvuši no fiziskām vai juridiskām personām, kas sniedz attiecīgas garantijas, kuras vēl jānosaka, un kas noslēgušas ar rupjās lopbarības ražotājiem līgumus par žāvēšanu; kompetentā iestāde dalībvalstī, kur novākta rupjā lopbarība, apstiprina šādus pircējus ar noteikumiem, kas izstrādāti saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

11. pants

Uzņēmumi, kas pārstrādā savu ražu vai savas grupas locekļu ražu, katru gadu pirms dienas, kura vēl jānosaka, iesniedz savas dalībvalsts kompetentajai iestādei deklarāciju par platībām, no kurām novāc pārstrādājamās rupjās barības kultūras.

12. pants

1. Līgumā, kas minēts 10. panta c) punktā, norādīta ne tikai cena, kura maksājama audzētājam, kas gatavo rupjo lopbarību zaļmasas veidā vai, attiecīgos gadījumos, saulē žāvētas rupjās barības audzētājam, bet arī vismaz šāda informācija:

a) platība, no kuras rupjās lopbarības kultūras nogādājamas pārstrādātājam;

b) piegādes un maksājumu termiņi.

2. Ja līgums, kurš minēts 10. panta c) punkta i) apakšpunktā, ir īpaša pasūtījuma līgums tādas rupjās lopbarības pārstrādei, ko piegādā ražotājs, tajā norāda vismaz platību, no kuras lopbarības kultūras piegādājamas, un ietver noteikumu, no kura izriet pārstrādes uzņēmumu pienākums izmaksāt ražotājam atbalstu, kas noteikts 4. pantā un saņemts par daudzumu, kurš pārstrādāts saskaņā ar līgumu.

13. pants

1. Dalībvalstis ievieš pārbaudes sistēmas, lai pārbaudītu, vai visi pārstrādes uzņēmumi atbilst šādiem noteikumiem:

a) nosacījumiem, kas noteikti 1. līdz 12. pantā;

b) daudzumi, par ko iesniegti atbalsta pieprasījumi, atbilst kvalitātes minimumam atbilstošiem žāvētas rupjās lopbarības daudzumiem, kurus izved no uzņēmuma.

2. Izvedot no pārstrādes rūpnīcas, žāvēto rupjo lopbarību nosver un ņem tās paraugus.

3. Pirms 1. punkta piemērošanas noteikumu pieņemšanas dalībvalstis tos paziņo Komisijai.

III NODAĻA TIRDZNIECĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

14. pants

Ja vien šī regula neparedz citādi, uz 1. pantā uzskaitītajiem produktiem attiecas kopējā muitas tarifa nodokļu likmes.

15. pants

1. Uz 1. pantā uzskaitīto produktu tarifu klasifikāciju attiecina vispārīgos kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus un sīki izstrādātos tās piemērošanas noteikumus. Tarifu nomenklatūru, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, iekļauj kopējā muitas tarifā.

2. Ja vien šajā regulā vai noteikumos, kas pieņemti, ievērojot šo regulu, nav paredzēts citādi, tirdzniecībā ar trešām valstīm ir aizliegts:

a) iekasēt jebkuru tādu maksu, kurai ir muitas nodoklim līdzvērtīga ietekme;

b) piemērot jebkuru kvantitatīvu ierobežojumu vai pasākumu, kam ir līdzvērtīga ietekme.

16. pants

1. Ja importa vai eksporta dēļ viena vai vairāku 1. pantā uzskaitīto produktu Kopienas tirgū radušies vai draud rasties nopietni traucējumi, kas var apdraudēt Līguma 33. pantā noteikto mērķu sasniegšanu, tad tirdzniecībā ar valstīm, kuras nav PTO locekles, drīkst piemērot attiecīgus pasākumus, līdz šādi traucējumi vai to iespējamības draudi ir novērsti.

2. Ja rodas 1. punktā minētā situācija, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes pieņem lēmumu par vajadzīgajiem pasākumiem. Dalībvalstīm paziņo par šiem pasākumiem, kas piemērojami nekavējoties. Ja Komisija saņem dalībvalsts lūgumu, tā pieņem lēmumu par to triju darba dienu laikā pēc lūguma saņemšanas.

3. Jebkura dalībvalsts Komisijas pieņemtos pasākumus var nodot izskatīšanai Padomē trīs darba dienu laikā no to izziņošanas dienas. Padome sanāk nekavējoties. Pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, tā drīkst grozīt vai atcelt attiecīgo pasākumu viena mēneša laikā pēc dienas, kad par to paziņots Padomei.

4. Šā panta noteikumus piemēro, ņemot vērā saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. panta 2. punktu.

IV NODAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

17. pants

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, 1. pantā uzskaitīto produktu ražošanai un tirdzniecībai piemēro Līguma 87., 88., un 89. pantu.

18. pants

1. Komisijai palīdz Labības nozares pārvaldības komiteja, kas izveidota saskaņā ar 25. pantu Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju [8], še turpmāk — "Komiteja".

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

19. pants

Komiteja var izskatīt visus jautājumus, ko izvirzījis tās priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma.

20. pants

Sīki izstrādātus šīs regulas piemērošanas noteikumus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru, jo īpaši par šādiem jautājumiem:

a) 4. pantā paredzētā atbalsta un 7. pantā paredzētā avansa piešķiršana;

b) tiesību uz atbalstu pārbaude un noteikšana, tostarp visas vajadzīgās pārbaudes, kurās drīkst izmantot attiecīgus integrētās sistēmas elementus;

c) 7. panta 1. punktā norādītā nodrošinājuma atmaksāšana;

d) kritēriji 9. pantā minēto kvalitātes standartu noteikšanai;

e) nosacījumi, kas jāizpilda 10. panta c) punkta ii) apakšpunktā un 11. pantā norādītajiem uzņēmumiem;

f) veicamais kontroles pasākums, kas minēts 13. panta 2. punktā;

g) kritēriji, kas jāievēro, lai slēgtu 10. pantā minētos līgumus, un informācija, kura tajos jāiekļauj papildus 12. pantā noteiktajiem kritērijiem;

h) 5. panta 1. punktā minētā maksimālā garantētā daudzuma (MGD) piemērošana.

21. pants

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt pārejas posma pasākumus.

22. pants

Dalībvalstis ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās veic, lai piemērotu šo regulu.

23. pants

Līdz 2008. gada 30. septembrim Komisija, ņemot vērā žāvētas rupjās lopbarības kopīgā tirgus organizācijas novērtējumu, sniedz Padomei ziņojumu par šo nozari, jo īpaši attiecībā uz pārmaiņām jomās, kas saistītas ar pākšaugiem un citu rupjo lopbarību zaļmasas veidā, žāvētas rupjās lopbarības ražošanu un degizrakteņu ietaupījumu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus priekšlikumus.

24. pants

Regulu (EK) Nr. 1258/1999 un noteikumus, kas pieņemti tās ieviešanai, piemēro izmaksām, kas dalībvalstīm radušās, pildot saistības, kas izriet no šīs regulas.

25. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 603/95.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar pielikumā iekļauto korelācijas tabulu.

26. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 29. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] Atzinums sniegts 2003. gada 5. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 208, 3.9.2003., 41. lpp.

[3] Atzinums sniegts 2003. gada 2. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 63, 21.3.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[5] OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[7] OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

[8] OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Regula (EK) Nr. 603/95 | Šī regula |

1. pants | 1. pants |

2. pants | 2. pants |

— | 3. pants |

3. pants | 4. pants |

4. pants | 5. pants |

5. pants | 6. pants |

6. pants | 7. pants |

7. pants | 8. pants |

8. pants | 9. pants |

9. pants | 10. pants |

10. pants | 11. pants |

11. pants | 12. pants |

12. pants | 13. pants |

13. pants | 14. pants |

14. pants | 15. pants |

15. pants | 16. pants |

16. pants | 17. pants |

17. panta 1. līdz 4. punkts | 18. pants |

17. panta 5. punkts | 19. pants |

18. panta a) punkts | 20. pants |

18. panta b) punkts | 21. pants |

19. pants | 22. pants |

20. pants | 24. pants |

21. pants | 25. pants |

--------------------------------------------------

Augša