EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1702

Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003 (2003. gada 24. septembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 243, 27.9.2003., 6./79. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 456 - 529
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 101 - 174
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 101 - 174

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 09/09/2012; Atcelts ar 32012R0748 . Jaunākā konsolidētā versija: 28/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1702/oj

32003R1702Oficiālais Vēstnesis L 243 , 27/09/2003 Lpp. 0006 - 0079


Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003

(2003. gada 24. septembris),

ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (2002. gada 15. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidit [1] (še turpmāk — "Pamatregula"), kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1701/2003 [2], — jo īpaši tās 5. un 6. pantu,

tā kā:

(1) Pamatregula nosaka kopīgas pamatprasības, kuru mērķis ir nodrošināt augstu, vienādu civilās aviācijas lidojumu drošības un vides aizsardzības līmeni; tā prasa, lai Komisija pieņemtu vajadzīgos īstenošanas noteikumus, kas nodrošinātu to vienādu piemērošanu; saskaņā ar to izveido "Eiropas Aviācijas drošības aģentūru" (še turpmāk — "Aģentūra"), lai palīdzētu Komisijai šādu īstenošanas noteikumu izstrādāšanā.

(2) No 2003. gada 28. septembra atcels spēkā esošās prasības aeronavigācijas jomā, kas iekļautas II pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 3922/91 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2871/2000 [4].

(3) Ievērojot Pamatregulu, jāpieņem kopīgas tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kas nodrošinātu aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču saderīgumu lidojumderīguma un vides aizsardzības ziņā; šādās prasībās un procedūrās precizē nosacījumus, ar kādiem izdod, saglabā, groza, aptur vai atsauc attiecīgos sertifikātus.

(4) Organizācijām, kas iesaistītas ražojumu, daļu un ierīču projektēšanā un ražošanā, jāizpilda dažas tehniskās prasības, lai pierādītu, ka tām ir iespējas un līdzekļi izpildīt savas saistības, un izmantotu ar tām saistītās prerogatīvas; Komisijai jāpieņem pasākumi, kas precizētu nosacījumus, ar kādiem izdod, saglabā, groza, aptur vai atsauc sertifikātus, kuri apliecina minēto prasību izpildi.

(5) Pieņemot kopīgo pamatprasību īstenošanas pasākumus aeronavigācijas jomā, Komisijai jāraugās, lai tajos tiktu atspoguļoti jaunākie sasniegumi un labākā prakse, jāņem vērā pasaules aviācijas pieredze un zinātnes un tehnikas attīstība un jānodrošina tūlītēja reaģēšana gadījumos, kad jānoskaidro konstatētu avāriju un nopietnu starpgadījumu iemesli.

(6) Vajadzība nodrošināt vienveidību, piemērojot kopīgas aeronavigācijas un ekoloģiskas prasības aeronavigācijas ražojumiem, daļām un ierīcēm, prasa, lai dalībvalstu kompetentās iestādes un, attiecīgā gadījumā, Aģentūra, ievērotu kopīgas procedūras, lai novērtētu atbilstību šīm prasībām; Aģentūrai jāizstrādā sertifikācijas specifikācijas un vadlīnijas, kas veicinātu vajadzīgo noteikumu vienādošanu.

(7) Tāpēc jāļauj vienmērīgi pāriet uz jaunajiem Aģentūras reglamentācijas noteikumiem, kas nodrošina augsta un vienāda civilās aviācijas lidojumu drošības līmeņa uzturēšanu Kopienā; saskaņā ar Pamatregulas 57. pantu aeronavigācijas nozarei un dalībvalstu pārvaldes iestādēm jādod pietiekami ilgs laiks, lai pielāgotos šiem jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem un atzītu tādu sertifikātu turpmāku spēkā esību, kas izdoti pirms šās regulas stāšanās spēkā.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz atzinumu, ko sniegusi Aģentūra [5] saskaņā ar Pamatregulas 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. punktu.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kura izveidota saskaņā ar Pamatregulas 54. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma un definīcijas

1. Saskaņā ar Pamatregulas 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu šī regula nosaka kopīgas tehniskās prasības un administratīvās procedūras ražojumu, daļu un ierīču sertifikācijai par atbilstību lidojumderīguma un vides aizsardzības prasībām, paredzot:

a) tipa sertifikātu, ierobežotu tipa sertifikātu, papildu tipa sertifikātu un minēto sertifikātu grozījumu izdošanu;

b) lidojumderīguma sertifikātu, ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, lidošanas atļauju un autorizētu izmantošanas sertifikātu izdošanu;

c) remonta projekta apstiprinājumu izdošanu;

d) atbilstības vides aizsardzības prasībām pierādīšanu;

e) trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanu;

f) ražojumu, daļu un ierīču identifikāciju;

g) dažu daļu un ierīču sertifikāciju;

h) projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju;

i) lidojumderīguma norādījumu izdošanu.

2. Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

a) "JAA" ir "Apvienotās aviācijas institūcijas";

b) "JAR" ir "Vienotās prasības aviācijai";

c) "21. daļa" ir prasības un procedūras gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču sertifikācijai un šās regulas pielikumos minēto projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijai;

d) "M daļa" ir piemērojamās nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasības, kas pieņemtas saskaņā ar Pamatregulu.

2. pants

Ražojumu, daļu un ierīču sertifikācija

1. Ražojumiem, daļām un ierīcēm izdod sertifikātus, kā precizēts 21. daļā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, gaisa kuģi, ieskaitot jebkuru uzstādītu ražojumu, daļu un ierīci, kas nav reģistrēti dalībvalstī, atbrīvo no 21. daļas I un H apakšiedaļas prasībām.

3. Attiecībā uz ražojumu, kam dalībvalsts izdevusi tipa sertifikātu pirms 2003. gada 28. septembra, piemēro šādus noteikumus:

a) uzskata, ka šādam ražojumam ir tipa sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šo regulu, ja:

i) tā tipa sertifikācijas bāze ir:

- JAA tipa sertifikācijas bāze ražojumiem, kas sertificēti saskaņā ar JAA procedūrām, kā noteikts to JAA tehnisko datu lapā, vai

- attiecībā uz citiem ražojumiem — projekta valsts tipa sertifikāta tehnisko datu lapā noteiktā tipa sertifikācijas bāze, ja minētā valsts ir:

- dalībvalsts, ja vien Aģentūra, jo īpaši ņemot vērā izmantotās lidojumderīguma normas un ekspluatācijas pieredzi, nekonstatē, ka šāda tipa sertifikācijas bāze nenodrošina lidojumu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Pamatregulā vai šajā regulā noteiktajam; vai

- valsts, ar ko dalībvalsts noslēgusi divpusēju lidojumderīguma nolīgumu vai tamlīdzīgu vienošanos, kurā noteikts, ka attiecīgie ražojumi ir sertificēti uz minētās projekta valsts lidojumderīguma normu pamata, ja vien Aģentūra nekonstatē, ka projekta valsts lidojumderīguma normas vai ekspluatācijas pieredze, vai lidojumu drošības sistēma nenodrošina lidojumu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Pamatregulā vai šajā regulā noteiktajam;

- Aģentūra pirmā veic šo abu iepriekšējo noteikumu ietekmes vērtējumu, paturot prātā atzinuma, kas attiecas uz šās regulas iespējamajiem grozījumiem, sniegšanu Komisijai;

ii) vides aizsardzības prasības ir tās, kas noteiktas Čikāgas Konvencijas 16. pielikumā un kas piemērojamas ražojumam;

iii) piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu ir projekta valsts norādījumi;

b) dalībvalsts reģistrā pirms 2003. gada 28. septembra iekļauta gaisa kuģa projektu uzskata par apstiprinātu saskaņā ar šo regulu, ja:

i) pamattipa projekts ir daļa no a) apakšpunktā minētā tipa sertifikāta;

ii) visas tās izmaiņas pamattipa projektā, par kurām tipa sertifikāta turētājs nav atbildīgs, ir apstiprinātas un

iii) tiek ievēroti reģistrācijas dalībvalsts līdz 2003. gada 28. septembrim izdotie vai pieņemtie norādījumi par lidojumderīgumu, tostarp visas projekta valsts lidojumderīguma norādījumu izmaiņas, kam piekritusi reģistrācijas dalībvalsts;

c) Aģentūra nosaka, kādu ražojumu tipa sertifikāti neatbilst a) punktam, pirms 2007. gada 28. marta;

d) Aģentūra nosaka tipa sertifikāta trokšņa līmeņa tehnisko datu lapu visiem ražojumiem, uz ko attiecas a) punkts, pirms 2007. gada 28. marta; pirms šādas noteikšanas dalībvalstis drīkst turpināt izdot trokšņa līmeņa sertifikātus saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

4. Attiecībā uz ražojumiem, kam tipa sertifikācijas process 2003. gada 28. septembrī notiek ar JAA vai dalībvalsts starpniecību:

a) ja ražojumu sertificē vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b) nepiemēro 21. daļas 21A.15. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

c) atkāpjoties no 21. daļas 21A.17. punkta a) apakšpunkta, tipa sertifikācijas bāze ir tā, ko apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts;

d) atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A. 20. punkta a) un b) apakšpunktu.

5. Attiecībā uz ražojumiem, kam ir valsts tipa sertifikāts vai līdzvērtīgs un kam apstiprinājuma process izmaiņām, ko izdara dalībvalsts, nav pabeigts laikā, kad saskaņā ar šo regulu nosaka tipa sertifikāta derīgumu:

a) ja apstiprinājuma procesā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b) nepiemēro 21. daļas 21A.93. punktu;

c) piemērojamā tipa sertifikācijas bāze ir tā, ko izmaiņu apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts;

d) atzinumu par atbilstību, kas sniegts ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.103. punkta a) apakšpunkta 2. daļu un b) apakšpunktu.

6. Attiecībā uz papildu tipa sertifikātiem, kam 2003. gada 28. septembrī sertifikācijas procedūru veic dalībvalsts saskaņā ar piemērojamajām JAA papildu tipa sertifikācijas procedūrām, un attiecībā uz tādām svarīgām izmaiņām ražojumos, ko ierosinājušas personas, kuras nav tipa sertifikāta turētājas ražojumam, kam 2003. gada 28. septembrī sertifikācijas procesu veic dalībvalsts saskaņā ar piemērojamajām valsts procedūrām:

a) ja sertifikācijā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b) nepiemēro 21. daļas 21A.113. punkta a) un b) apakšpunktu;

c) piemērojamā sertifikācijas bāze ir tā, ko papildu tipa sertifikāta vai svarīgas izmaiņas pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts;

d) atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.115. punkta a) apakšpunktu.

7. Attiecībā uz ražojumiem, kam ir valsts tipa sertifikāts vai līdzvērtīgs un kam lielāka remonta projekta apstiprināšana, kuru veic dalībvalsts, nav pabeigta laikā, kad saskaņā ar šo regulu nosaka tipa sertifikāta derīgumu, atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.433. punkta a) apakšpunktu.

8. Attiecībā uz daļām un ierīcēm, attiecībā uz ko dalībvalstīs 2003. gada 28. septembrī notiek apstiprināšanas vai atļaujas izdošanas process:

a) ja atļaujas izdošanas procesā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b) nepiemēro 21. daļas 21A.603. punktu;

c) attiecīgie datu prasības, uz ko attiecas 21. daļas 21A.605. punkts, ir tādas, ko apstiprinājuma vai atļaujas pieteikuma iesniegšanas dienā piemēro attiecīgā dalībvalsts;

d) atzinumu par atbilstību, ko sniegusi JAA vai dalībvalsts, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.606. punkta a) apakšpunktu.

9. Lidojumderīguma sertifikātu, ko izdevusi dalībvalsts, apliecinot atbilstību tipa sertifikātam, kura derīgums noteikts saskaņā ar 3. punktu, uzskata par atbilstošu šai regulai.

10. Kamēr Aģentūra nav veikusi noteikšanu saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu, gaisa kuģu tipi, kam dalībvalsts atļauj lidot pirms 2003. gada 28. septembra un kam nevar izdot tipa sertifikātu saskaņā ar 3. punktu, paliek reģistrācijas dalībvalsts pārziņā saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.

11. Līdz 2007. gada 28. martam dalībvalstis sniedz atzinumu par to, ka gaisa kuģa stāvoklis un attiecīgie ar to saistītie ierobežojumi, kas kompensē neatbilstību pamatprasībām, ļauj gaisa kuģim droši veikt lidojumu parastos apstākļos. Šādā gadījumā lidošanas atļaujā norāda izmantošanas ierobežojumu tās dalībvalsts gaisa telpā, kuras kompetentā iestāde ir izdevusi atļauju. Lai varētu veikt lidojumus ārpus šās gaisa telpas, atļauju validē attiecīgo valstu kompetentās iestādes.

Līdz 2007. gada 28. martam gaisa kuģi, kam dalībvalsts pirms 2003. gada 28. septembra atļāvusi lidot bez lidojumderīguma sertifikāta, drīkst palikt dalībvalsts pārziņā saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Šādi gaisa kuģi lido tikai attiecīgās dalībvalsts gaisa telpā. Lidojumiem ārpus šās gaisa telpas nepieciešama attiecīgās valsts kompetentās iestādes atļauja.

12. Ja 21. daļā ir norāde piemērot un/vai izpildīt M apakšiedaļas noteikumus, bet M apakšiedaļa nav spēkā, to vietā piemēro attiecīgos valsts tiesību aktus.

13. Daļu un ierīču apstiprinājumus, ko izdevusi dalībvalsts un kas ir spēkā 2003. gada 28. septembrī, uzskata par izdotiem saskaņā ar šo regulu.

14. Attiecībā uz papildu tipa sertifikātiem, kurus izdevusi dalībvalsts saskaņā ar JAA procedūrām vai attiecīgām valsts procedūrām, un attiecībā uz tādām izmaiņām ražojumos, ko ierosinājušas personas, kuras nav tipa sertifikāta turētājas ražojumam, ko apstiprinājusi dalībvalsts saskaņā ar piemērojamajām valsts procedūrām, ja papildu tipa sertifikāts vai izmaiņas ir spēkā 2003. gada 28. septembrī, papildu tipa sertifikātu vai izmaiņas uzskata par izdotām saskaņā ar šo regulu.

3. pants

Projektēšanas organizācijas

1. Organizācija, kas atbild par ražojumu, daļu un ierīču projektēšanu vai par to izmaiņām, vai to remontiem, pierāda savas iespējas saskaņā ar 21. daļu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, organizācija, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī, drīkst pierādīt savas iespējas kā tāda sertifikāta turētāja, kuru minētā valsts izdevusi ražojumam, daļai vai ierīcei, attiecībā uz ko tā iesniedz pieteikumu, ja:

a) minētā valsts ir projekta valsts, un

b) Aģentūra ir konstatējusi, ka minētās valsts sistēma ietver tādu pašu atbilstības neatkarīgas pārbaudes līmeni, kāds paredzēts šajā regulā, ar līdzvērtīgu organizāciju apstiprināšanas sistēmu vai ar minētās valsts kompetentās iestādes tiešu iesaistīšanu.

3. Projektēšanas organizācijas apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi saskaņā ar JAA prasībām un procedūrām un kas ir spēkā pirms 2003. gada 28. septembra, uzskata par atbilstošiem šai regulai. Minētajā gadījumā 21. daļas J apakšiedaļā minēto otrā līmeņa atzinumu sniegšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu, ja minētie atzinumi saistīti ar atšķirībām no iepriekš piemērotajām JAR.

4. Tipa sertifikāta turētājs, kam 2003. gada 28. septembrī nav attiecīga projektēšanas organizācijas apstiprinājuma, kurš izdots saskaņā ar piemērojamajām JAA procedūrām, pirms 2005. gada 28. septembra pierāda savas iespējas saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti 21. daļas 21A.14 punktā.

5. Organizācija, kas iesniegusi papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma vai palīgdzinēja projekta apstiprinājuma pieteikumu un kam 2003. gada 28. septembrī nav attiecīga projektēšanas organizācijas apstiprinājuma, kuru saskaņā ar piemērojamajām JAA procedūrām izdevusi dalībvalsts, pierāda savas iespējas pirms 2005. gada 28. septembra saskaņā ar 21. daļas 21A.112., 21A.432B. punktu vai palīgdzinēja gadījumā — ar 21A.602B. punktu.

6. Attiecībā uz organizācijām, kam 2003. gada 28. septembrī projektēšanas organizācijas apstiprinājums top ar dalībvalsts starpniecību saskaņā ar piemērojamajām JAA procedūrām:

1. Nepiemēro 21. daļas 21A.234. punktu;

2. Atzinumu par atbilstību, kas sniegts saskaņā ar JAA procedūrām, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.245. punktu.

4. pants

Ražošanas organizācijas

1. Organizācija, kas atbild par ražojumu, daļu un ierīču ražošanu, pierāda savas iespējas saskaņā ar 21. daļas noteikumiem.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ražotājs, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī, drīkst pierādīt savas iespējas kā tāda sertifikāta turētājs, kuru minētā valsts izdevusi ražojumam, daļai vai ierīcei, attiecībā uz ko tas iesniedz pieteikumu, ja:

a) minētā valsts ir ražotājvalsts un

b) Aģentūra ir konstatējusi, ka minētās valsts sistēma ietver tādu pašu atbilstības neatkarīgas pārbaudes līmeni, kas paredzēts šajā regulā, ar līdzvērtīgu organizāciju apstiprināšanas sistēmu vai ar minētās valsts kompetentās iestādes tiešu iesaistīšanu.

3. Ražošanas organizāciju apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi saskaņā ar JAA prasībām un procedūrām un kas ir spēkā pirms 2003. gada 28. septembra, uzskata par atbilstošiem šai regulai. Šādā gadījumā 21. daļas G apakšiedaļā minēto otrā līmeņa atzinumu sniegšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu, ja minētie atzinumi saistīti ar atšķirībām no iepriekš piemērotajām JAR.

4. Organizācija pierāda savu iespēju atbilstību šai regulai pirms 2005. gada 28. septembra.

5. Kamēr organizācija nav pierādījusi savu iespēju atbilstību 21. daļas F un G apakšdaļai, atbilstības apliecinājumus un autorizētus izmantošanas sertifikātus, ko izdevusi minētā organizācija saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, uzskata par izdotiem saskaņā ar šo regulu.

6. Attiecībā uz organizācijām, kam 2003. gada 28. septembrī ražošanas organizācijas apstiprinājums top ar dalībvalsts starpniecību saskaņā ar piemērojamajām JAA procedūrām:

a) nepiemēro 21. daļas 21A.134. punktu;

b) atzinumu par atbilstību, kas sniegts saskaņā ar JAA procedūrām, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu 21. daļas 21A.145. punktu.

5. pants

Stāšanās spēkā

1. Šī regula stājas spēkā 2003. gada 28. septembrī, izņemot 21. daļas 21A.804. punkta a) apakšpunkta 3. daļu, kas stājas spēkā 2004. gada 28. martā, un 21. daļas H apakšiedaļu, kas stājas spēkā 2004. gada 28. septembrī.

2. Atkāpjoties no 21. daļas 21A.159. punkta, dalībvalstis līdz 2005. gada 28. septembrim drīkst izdot apstiprinājumus uz noteiktu laiku.

3. Atkāpjoties no 21. daļas 21A.181. punkta, dalībvalstis līdz 2008. gada 28. septembrim drīkst izdot sertifikātus uz noteiktu laiku.

4. Ja dalībvalsts piemēro 2. un 3. punkta noteikumus, tā informē Komisiju un Aģentūru.

5. Aģentūra noteiktajā laikā novērtē šās regulas noteikumu ietekmi uz apstiprinājumu derīguma termiņiem, paturot prātā atzinuma, kas attiecas uz iespējamiem šās regulas grozījumiem, sniegšanu Komisijai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola De Palacio

[1] OV L 240., 7.9.2002., 1. lpp.

[2] OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.

[3] OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

[4] OV L 333, 29.12.2000., 47. lpp.

[5] 1.9.2003.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

21. DAĻA

Saturs (sīks izklāsts)

21.1: Vispārīgā daļa

Šajā daļā "kompetentā iestāde" ir:

a) dalībvalsts atbildīgā iestāde attiecībā uz organizācijām, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī, vai Aģentūra, ja minētā dalībvalsts to pieprasa, vai

b) Aģentūra attiecībā uz organizācijām, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī.

A IEDAĻA

PRASĪBAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM UN IEGŪTĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

A APAKŠIEDAĻA — VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21A.1. Darbības joma

Šī iedaļa ietver vispārīgus noteikumus, kas attiecas uz jebkura saskaņā ar šo iedaļu izdota vai izdodama sertifikāta pieteikuma iesniedzēja un turētāja tiesībām un pienākumiem.

21A.2. Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

Pasākumus un pienākumus, ko jāuzņemas veikt ražojuma, daļas vai ierīces, uz ko attiecas šī iedaļa, sertifikāta turētājam vai sertifikāta pieteikuma iesniedzējam, to uzdevumā drīkst uzņemties jebkura cita fiziska vai juridiska persona, ja minētā sertifikāta turētājs vai sertifikāta pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka viņš ir ar šo otru personu noslēdzis līgumu, kas nodrošina, ka turētāja pienākumi tiek un tiks pienācīgi izpildīti.

21A.3. Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

a) Datu vākšanas, pārbaudes un analīzes sistēma. Saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, Eiropas Tehnisko standartu prasību (ETSO) atļaujas, lielāka remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājam ir sistēma, lai vāktu, pārbaudītu un analizētu ziņojumus un informāciju par bojājumiem, darbības traucējumiem, defektiem vai citiem notikumiem, kuri rada vai var radīt problēmas, uzturot lidojumderīgumu ražojumam, daļai vai ierīcei, uz ko attiecas tipa sertifikāts, ierobežota tipa sertifikāts, papildu tipa sertifikāts, ETSO atļauja, būtiska remonta projekta apstiprinājums vai jebkurš cits attiecīgs apstiprinājums, kuru uzskata par izdotu saskaņā ar šo regulu. Informācija par šo sistēmu ir pieejama visiem ražojuma, daļas vai ierīces lietotājiem un pēc pieprasījuma — jebkurai saskaņā ar citām saistītām īstenošanas regulām pilnvarotai personai.

b) Ziņošana Aģentūrai.

1. Saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, ETSO atļaujas, lielāka remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs ziņo Aģentūrai par jebkuru bojājumu, darbības traucējumu, defektu vai citu notikumu, ko apzinās saistībā ar ražojumu, daļu vai ierīci, uz ko attiecas tipa sertifikāts, ierobežota tipa sertifikāts, papildu tipa sertifikāts, ETSO atļauja, lielāka remonta projekta apstiprinājums vai jebkurš cits attiecīgs apstiprinājums, ko uzskata par izdotu saskaņā ar šo regulu, un kas radījis vai var radīt nedrošu stāvokli.

2. Šos ziņojumus Aģentūras noteiktā formā un veidā sniedz iespējami īsā laikā un katrā ziņā nosūta ne vēlāk kā 72 stundas pēc iespējami nedrošā stāvokļa konstatācijas, ja nav ārkārtēju apstākļu, kas to neļauj izdarīt.

c) Ziņoto notikumu izmeklēšana.

1. Ja iemesls notikumam, par ko ir ziņots atbilstīgi b) apakšpunktam vai atbilstīgi 21A.129. punkta f) apakšpunkta 2. daļai vai 21A.165. punkta f) apakšpunkta 2. daļai, ir projekta trūkumi vai ražošanas trūkumi, tad saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vai, attiecīgā gadījumā, ražotājs pēta trūkuma cēloni un ziņo Aģentūrai par savas izmeklēšanas rezultātiem un par jebkuriem pasākumiem, ko viņš veiks vai ierosina veikt, lai minēto trūkumu novērstu.

2. Ja Aģentūra uzskata, ka nepieciešams rīkoties, lai novērstu trūkumu, tad saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vai, attiecīgā gadījumā, ražotājs iesniedz Aģentūrai attiecīgos datus.

21A.3B. Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

a) Norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu ir Aģentūras izdots vai pieņemts dokuments, kas uzliek pienākumu veikt darbības ar gaisa kuģi, lai atjaunotu pieļaujamu lidojumu drošības līmeni, ja pierādījumi liecina, ka citādi šā gaisa kuģa lidojumu drošības līmenis var tikt apdraudēts.

b) Aģentūra izdod norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu, ja:

1. Aģentūra ir konstatējusi, ka gaisa kuģī stāvoklis ir nedrošs gaisa kuģa vai gaisa kuģī uzstādīta dzinēja, propellera, daļas vai ierīces trūkuma dēļ un

2. Ka minētais stāvoklis visticamāk būs vai radīsies citos gaisa kuģos.

c) Ja Aģentūrai jāizdod norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu, lai novērstu nedrošu stāvokli, kas minēts b) apakšpunktā, vai lai prasītu veikt pārbaudi, saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs:

1. Ierosina attiecīgu izlabošanas pasākumu vai nepieciešamās pārbaudes vai abus un šo priekšlikumu sīku izklāstu iesniedz Aģentūrā apstiprināšanai.

2. Kad Aģentūra ir apstiprinājusi 1. daļā minētos priekšlikumus, dara pieejamus attiecīgus aprakstošus datus un izpildes norādījumus visiem zināmajiem ražojuma, daļas vai ierīces lietotājiem vai īpašniekiem un, pēc pieprasījuma, jebkurai personai, kam jāpilda norādījuma attiecībā uz lidojumderīgumu prasības.

d) Norādījumā attiecībā uz lidojumderīgumu ir iekļautas vismaz turpmāk norādītās ziņas:

1. Nedroša stāvokļa identifikācija.

2. Apdraudētā gaisa kuģa identifikācija.

3. Vajadzīgā rīcība.

4. Vajadzīgās rīcības izpildes laiks.

5. Spēkā stāšanās diena.

21A.4. Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

Tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, ETSO atļaujas, tipa projekta izmaiņu apstiprinājuma vai remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vajadzības gadījumā sadarbojas ar ražošanas organizāciju, lai nodrošinātu:

a) apmierinošu projektēšanas un ražošanas koordinēšanu, kas noteikta 21A.122. vai 21A.133. punktā, vai 21A.165. punkta c) apakšpunkta 2. daļā, un

b) pienācīgu atbalstu ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīguma uzturēšanai.

B APAKŠIEDAĻA — TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21A.11. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūras ražojuma tipa sertifikātu un gaisa kuģa ierobežoto tipa sertifikātu izdošanai un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

21A.13. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21A.14. punktu, ir tiesīga būt tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

21A.14. Iespēju pierādīšana

a) Jebkura organizācija, kas iesniedz tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šai daļai, ja ražojums ir viens no turpmāk norādītajiem.

1. Ļoti viegla lidmašīna vai rotorplāns, planieris vai planieris ar dzinēju, gaisa balons, dirižablis; vai

2. Maza lidmašīna, kas atbilst visiem uzskaitītajiem elementiem:

i) viens dabiskas velkmes virzuļdzinējs, kura maksimālā pacelšanās jauda (MTOP) nepārsniedz 250 ZS;

ii) standarta konfigurācija;

iii) standarta materiāli un konstrukcija;

iv) lidojumi, uz ko attiecas VFR, apstākļos, kad nav apledošanas;

v) ne vairāk par 4 vietām, ieskaitot pilota sēdekli, un maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 3000 lb (1361 kg);

vi) nehermetizējama kabīne;

vii) vadības sistēma bez pastiprinātājiem;

viii) vienkārši figūrlidojumi + 6/-3 g robežās; vai

3. Virzuļdzinējs; vai

4. Dzinējs vai propellers, kam tips sertificēts saskaņā ar lidojumderīguma normām, ko piemēro planieriem ar dzinēju; vai

5. Fiksēta vai maināma soļa propellers.

21A.15. Pieteikums

a) Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b) Gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumam ir klāt minētā gaisa kuģa trīsdimensiju rasējums un provizoriski pamatdati, tostarp ierosinātie ekspluatācijas rādītāji un ierobežojumi.

c) Dzinēja vai propellera tipa sertifikāta pieteikumam ir klāt dzinēja vai propellera vispārīgs rasējums, projektēto parametru, ekspluatācijas rādītāju un ierosināto ekspluatācijas ierobežojumu apraksts.

21A.16A. Lidojumderīguma normas

Aģentūra saskaņā ar Pamatregulas 14. pantu izdod lidojumderīguma normas kā standarta līdzekļus, ar ko pierādīt ražojumu, daļu un ierīču atbilstību Pamatregulas I pielikumā noteiktajām pamatprasībām. Šādas normas ir pietiekoši sīki izstrādātas un konkrētas, lai pieteikuma iesniedzējiem norādītu, kādi noteikumi jāievēro, lai sertifikāti tiktu izdoti.

21A.16B. Īpaši nosacījumi

a) Aģentūra ražojumam nosaka īpašas sīki izstrādātas tehniskas specifikācijas, ko sauc par īpašiem nosacījumiem, ja attiecīgā lidojumderīguma norma neietver atbilstošus vai attiecīgus ražojuma lidojuma drošības standartus tādēļ, ka:

1. Ražojumam ir jauni vai neparasti projekta parametri attiecībā pret projektēšanas praksi, kas ir piemērojamās lidojumderīguma normas pamatā; vai

2. Ražojuma paredzētais izmantošanas mērķis ir neparasts; vai

3. Pieredze ar citiem līdzīgiem ekspluatācijā esošiem ražojumiem ar līdzīgiem projekta parametriem liecina, ka var rasties nedroši stāvokļi.

b) Īpašie nosacījumi ietver tādus lidojuma drošības standartus, kādus Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu lidojumu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs piemērojamajā lidojumderīguma normā noteiktajam.

21A.17. Tipa sertifikācijas bāze

a) Tipa sertifikācijas bāzi, kas izziņojama tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas mērķiem, veido:

1. Aģentūras noteiktā piemērojamā lidojumderīguma norma, kas ir spēkā minētā sertifikāta pieteikuma iesniegšanas dienā, ja vien:

i) Aģentūra nav noteikusi citādi vai

ii) pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies ievērot atbilstību grozījumiem, kas stājas spēkā vēlāk, vai tas ir pieprasīts saskaņā ar c) un d) apakšpunktu;

2. Jebkurš īpašs nosacījums, kas noteikts saskaņā ar 21A.16B. punkta a) apakšpunktu.

b) Lielu lidmašīnu un lielu rotorplānu tipa sertifikāta pieteikums ir spēkā piecus gadus un jebkura cita tipa sertifikāta pieteikums ir spēkā trīs gadus, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdi pierāda, ka viņa ražojuma projektēšanai, izstrādāšanai un testēšanai nepieciešams ilgāks laikposms, un Aģentūra apstiprina ilgāku laikposmu.

c) Ja tipa sertifikāts nav izdots vai ir skaidrs, ka sertifikāts netiks izdots b) apakšpunktā noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1. Iesniegt jaunu tipa sertifikāta pieteikumu un izpildīt visus a) apakšpunkta noteikumus, ko piemēro attiecībā uz sākotnējo pieteikumu, vai

2. Prasīt sākotnējā pieteikuma termiņa pagarinājumu un izpildīt piemērojamās lidojumderīguma normas, kuras bijušas spēkā dienā, ko izvēlas pieteikuma iesniedzējs un kas nedrīkst būt pirms dienas, kura ir agrāka nekā tipa sertifikāta izdošanas diena par b) apakšpunktā sākotnējam pieteikumam noteikto laikposmu.

d) Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot grozījumu lidojumderīguma normās, kas stājas spēkā pēc tipa sertifikāta pieteikuma iesniegšanas, pieteikuma iesniedzējs ievēro arī jebkuru citu grozījumu, kuru Aģentūra uzskata par tieši saistītu.

21A.18. Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

a) Piemērojamās trokšņa līmeņa prasības gaisa kuģa tipa sertifikāta izdošanai noteiktas saskaņā ar 16. pielikuma I sējuma II daļas 1. nodaļas noteikumiem Čikāgas Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju un:

1. Zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām — attiecīgi I sējuma II daļas 2., 3. un 4. nodaļā;

2. Propelleru lidmašīnām — attiecīgi I sējuma II daļas 3., 4., 5., 6. un 10. nodaļā;

3. Helikopteriem — attiecīgi I sējuma II daļas 8. un 11. nodaļā; un

4. Virsskaņas lidmašīnām — attiecīgi I sējuma II daļas 12. nodaļā.

b) Piemērojamās emisijas prasības gaisa kuģa un dzinēja tipa sertifikāta izdošanai noteiktas 16. pielikumā Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju:

1. Par paredzēto degvielas izplūdes novēršanu — II sējuma II daļas 2. nodaļā;

2. Par tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, — II sējuma III daļas 2. nodaļā; un

3. Par tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai virsskaņas ātrumos, — II sējuma III daļas 3. nodaļā.

c) Aģentūra saskaņā ar Pamatregulas 14. pantu izdod sertifikācijas specifikācijas, paredzot pieļaujamus līdzekļus, lai pierādītu atbilstību trokšņa līmeņa un emisijas prasībām, kas noteiktas attiecīgi a) un b) apakšpunktā.

21A.19. Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ierosina izmaiņu ražojumā, iesniedz jauna tipa sertifikāta pieteikumu, ja Aģentūra uzskata, ka projekta, jaudas, spiediena vai masas izmaiņa ir tik liela, ka nepieciešami pamatīgi visaptveroši pētījumi attiecībā uz atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei.

21A.20. Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām

a) Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs pierāda atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, un norāda Aģentūrai līdzekļus, ar kādiem šāda atbilstība pierādīta.

b) Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka ir pierādījis atbilstību visai piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.

c) Ja pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgas projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, tas izdara b) apakšpunktā minēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas noteikumiem.

21A.21. Tipa sertifikāta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu ražojuma tipa sertifikātu pēc:

a) savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21A.14. punktu;

b) 21A.20. punkta b) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas un

c) pierādīšanas, ka:

1. Sertificējamais ražojums atbilst piemērojamajai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 21A.17. un 21A.18. punktu;

2. Visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni;

3. Neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija, un

4. Tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ir skaidri norādījis, ka ir gatavs ievērot 21A.44. punktu;

d) gaisa kuģa tipa sertifikāta gadījumā dzinējam vai propelleram, vai abiem, ja tie uzstādīti gaisa kuģī, ir tipa sertifikāts, kas ir izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu.

21A.23. Ierobežota tipa sertifikāta izdošana

a) 21A.21. punkta c) apakšpunkta noteikumiem neatbilstoša gaisa kuģa pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu ierobežotu tipa sertifikātu pēc tam, kad

1. Ir ievērota atbilstība attiecīgajai Aģentūras noteiktajai sertifikācijas bāzei, kas nodrošina pietiekamu lidojumu drošību attiecībā uz gaisa kuģa paredzētajiem izmantošanas mērķiem, un atbilstība piemērojamajām vides aizsardzības prasībām;

2. Pieteikuma iesniedzējs ir skaidri norādījis, ka ir gatavs ievērot 21A.44. punktu.

b) Lidmašīnā uzstādītajam dzinējam vai propelleram, vai abiem:

1. Ir tipa sertifikāts, kas ir izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu; vai

2. Ir atbilstības pierādījumi sertifikācijas specifikācijām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu drošu gaisa kuģa lidojumu.

21A.31. Tipa projekts

a) Tipa projektu viedo:

1. Rasējumi un specifikācijas, un saraksts ar minētājiem rasējumiem un specifikācijām, kas vajadzīgas, lai definētu konfigurāciju un projektētos parametrus ražojumam, kam pierādīta atbilstība piemērojamajai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām;

2. Ziņas par materiāliem un procesiem, un par ražojuma ražošanas un montāžas metodēm, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu ražojuma atbilstību;

3. Piemērojamās lidojumderīguma normas definētās lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu nodaļa par apstiprinātajiem lidojumderīguma ierobežojumiem un

4. Jebkuri citi dati, kas vajadzīgi, lai ar salīdzināšanu varētu noteikt tā paša tipa jaunāku ražojumu lidojumderīgumu, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un (attiecīgā gadījumā) izplūdes gāzu emisiju rādītājus.

b) Katru tipa projektu atbilstoši identificē.

21A.33. Pārbaudes un testi

a) Pieteikuma iesniedzējs izdara visas pārbaudes un testus, kas vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.

b) Pirms uzsākt katru a) apakšpunktā noteikto testu, pieteikuma iesniedzējs konstatē:

1. Attiecībā uz testa paraugu:

i) ka materiāli un procesi pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projekta specifikācijām;

ii) ka ražojuma daļas pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projekta rasējumiem;

iii) ka ražošanas procesi, uzbūve un montāža pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projektā precizētajiem; un

2. Ka testa aprīkojums un visa mēraparatūra, ko izmanto testos, ir piemēroti testam un ir pienācīgi kalibrēti.

c) Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai veikt jebkuru pārbaudi, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību b) apakšpunktam.

d) Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai caurlūkot jebkuru ziņojumu un izdarīt jebkuru pārbaudi, un izdarīt vai novērot tādu testēšanu lidojuma laikā un uz zemes, kas vajadzīga, lai pārbaudītu tās atbilstības deklarācijas derīgumu, kuru iesniedzis pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 21A.20. punkta b) apakšpunktu, un konstatētu, ka neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija.

e) Attiecībā uz testiem, ko saskaņā ar d) apakšpunktu izdara vai novēro Aģentūra:

1. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai paziņojumu par atbilstību b) apakšpunktam; un

2. Nekādas ar testu saistītas izmaiņas, kas iespaidotu paziņojumu par atbilstību, nedrīkst izdarīt ražojumam, daļai vai ierīcei no atbilstības b) apakšpunktam pierādīšanas brīža līdz brīdim, kad to iesniedz Aģentūrā testēšanai.

21A.35. Lidojuma pārbaudījumi

a) Lai iegūtu tipa sertifikātu, lidojuma pārbaudi veic saskaņā ar šādas lidojuma pārbaudes nosacījumiem, ko precizē Aģentūra.

b) Pieteikuma iesniedzējs izpilda visus lidojuma pārbaudījumus, ko Aģentūra uzskata par vajadzīgiem:

1. Lai konstatētu atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

2. Lai gaisa kuģi sertificētu saskaņā ar šo iedaļu, izņemot planierus un planierus ar dzinēju un izņemot lidmašīnas ari 2722 kg vai mazāku maksimālās pacelšanās masu (MTOM), lai konstatētu, vai ir atbilstīgas garantijas, ka gaisa kuģis, tā daļas un ierīces ir drošas un kārtīgi darbojas.

c) (Rezervēts)

d) (Rezervēts)

e) (Rezervēts)

f) Lidojuma pārbaudījumi, kas noteikti b) apakšpunkta 2. daļā, ietver:

1. Vismaz 300 ekspluatācijas stundas ar pilnu tipa sertifikātam atbilstošu dzinēju komplektu attiecībā uz gaisa kuģi ar tāda tipa turbodzinējiem, kas iepriekš nav izmantoti sertificēta tipa gaisa kuģī; un

2. Vismaz 150 ekspluatācijas stundas attiecībā uz visiem pārējiem gaisa kuģiem.

21A.41. Tipa sertifikāts

Tiek uzskatīts, ka gan tipa sertifikāts, gan ierobežotais tipa sertifikāts ietver tipa projektu, ekspluatācijas ierobežojumus, tipa sertifikāta lidojumderīguma un emisiju tehnisko datu lapu, piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, pēc kurām Aģentūra fiksē atbilstību, un jebkurus citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri noteikti ražojumam piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās un vides aizsardzības prasībās. Turklāt gan gaisa kuģa tipa sertifikāts, gan ierobežots gaisa kuģa tipa sertifikāts ietver tipa sertifikāta trokšņa līmeņa tehnisko datu lapu. Dzinēja tipa sertifikāta tehnisko datu lapa ietver ierakstu par emisiju atbilstību.

21A.44. Turētāja pienākumi

Visi tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētāji:

a) uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21A.3., 21A.3B., 21A.4., 21A.55., 21A.57. un 21A.61. punktā, un, lai tos veiktu, turpina izpildīt kvalifikācijas prasības attiecībā uz atbilstību saskaņā ar 21A.14. punktu un

b) precizē marķējumu saskaņā ar Q apakšiedaļu.

21A.47. Nodošana

Tipa sertifikātu vai ierobežotu tipa sertifikātu drīkst nodot tikai fiziskai vai juridiskai personai, kura spēj uzņemties 21A.44. punktā noteiktos pienākumus un, lai to darītu, ir pierādījusi savu spēju atbilst 21A.14. punkta kritērijiem.

21A.51. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu izdod uz neierobežotu laiku. Tie paliek spēkā, ja:

1. Turētājs saglabā atbilstību šai daļai un

2. Neatsakās no sertifikāta vai ja tas netiek atsaukts saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā tipa sertifikātu un ierobežoto tipa sertifikātu atdod Aģentūrai.

21A.55. Uzskaite

Visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā ražojuma pārbaudes ziņojumus, tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu un atbilstību piemērojamajām vides aizsardzības prasībām.

21A.57. Rokasgrāmatas

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs uzrāda, glabā un atjaunina oriģinālus visām rokasgrāmatām, kas nepieciešamas saskaņā ar ražojumam piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, un pēc pieprasījuma nodrošina Aģentūrai kopijas.

21A.61. Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a) Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs vismaz vienu pilnu lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu komplektu, kas ietver aprakstošus datus un izpildes norādījumus, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam viena vai vairāku gaisa kuģu, dzinēju vai propelleru īpašniekam vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu apdraudētajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms tam, kad attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundas/cikli.

b) Visiem zināmajiem ražojuma lietotājiem nodrošina arī pieeju izmaiņām lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos un pēc pieprasījuma šādu pieeju nodrošina jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā izmaiņas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos tiek izplatītas.

(C. APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA — IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21A.90. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūras tipa sertifikātu un ierobežoto tipa sertifikātu izmaiņu apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātu attiecas uz gan uz tipa sertifikātu, gan ierobežotu tipa sertifikātu.

21A.91. Tipa projekta izmaiņu klasifikācija

Tipa projekta izmaiņas klasificē kā sīkas un lielākas. "Sīka izmaiņa" ir tāda, kas ievērojami neietekmē masu, līdzsvaru, konstrukcijas stiprību, izturību, ekspluatācijas rādītājus, trokšņa līmeni, degvielas izplūdi vai citus rādītājus, kas ietekmē ražojuma lidojumderīgumu. Neierobežojot 21A.19. punktu, visas pārējās izmaiņas šajā apakšiedaļā ir "lielākas izmaiņas". Lielākas un sīkas izmaiņas apstiprina saskaņā ar attiecīgi 21A.95. vai 21A.97. punktu un atbilstoši identificē.

21A.92. Atbilstība

a) Tikai tipa sertifikāta turētājs drīkst iesniegt tipa projekta lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar šo apakšiedaļu; visi pārējie lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēji iesniedz pieteikumu saskaņā ar E apakšiedaļu.

b) Jebkura fiziska vai juridiska persona drīkst iesniegt sīkas izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu tipa projektam saskaņā ar šo apakšiedaļu.

21A.93. Pieteikums

Tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā un tas ietver:

a) izmaiņas aprakstu, kas identificē:

1. visas tipa projekta un apstiprināto rokasgrāmatu daļas, ko skar izmaiņas; un

2. sertifikācijas specifikācijas un vides aizsardzības prasības, kas ievērotas, izdarot izmaiņu, saskaņā ar 21A.101. punktu;

b) jebkuru tādu atkārtotu pētījumu identifikāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu pārveidotā ražojuma atbilstību piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām.

21A.95. Sīkas izmaiņas

Sīkas izmaiņas tipa projektā klasificē un apstiprina vai nu:

a) Aģentūra, vai

b) atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21A.97. Lielākas izmaiņas

a) Lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs

1. iesniedz Aģentūrai pamatojumu kopā ar jebkuriem vajadzīgiem aprakstošiem datiem iekļaušanai tipa projektā,

2. pierāda, ka pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21A.101. punktā,

3. deklarē, ka ir pierādījis atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, un nodrošina Aģentūrai šādas deklarācijas pamatojumu, un,

4. ja pieteikuma iesniedzējs ir atbilstoša projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, sniedz a) apakšpunkta 3. daļā paredzēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas noteikumiem,

5. ievēro 21A.33. punktu un — attiecīgā gadījumā — 21A.35. punktu.

b) Tipa projekta lielākas izmaiņas apstiprinājums attiecas tikai uz to (tām) tipa projekta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), kas ir mainīta(-as).

21A.101. Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

a) Tipa sertifikāta izmaiņas pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka pārveidotais ražojums atbilst lidojumderīguma normai, kas piemērojama pārveidotajam ražojumam un kas ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā, un piemērojamajām vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas 21A.18. punktā.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt, ka pārveidotais ražojums atbilst agrākam grozījumam a) apakšpunktā definētajā lidojumderīguma normā un jebkurā citā sertifikācijas specifikācijā, ko Aģentūra uzskata par tieši saistītu. Taču agrāk grozītā lidojumderīguma norma nedrīkst but tā, kam seko atbilstošā lidojumderīguma norma, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt atbilstību agrākam grozījumam lidojumderīguma normā attiecībā uz jebkuru no turpmāk minētajām.

1. Izmaiņa, ko Aģentūra uzskata par nesvarīgu. Nosakot, vai atsevišķa izmaiņa ir svarīga, Aģentūra izskata izmaiņu saistībā ar visām iepriekšējām attiecīgām projekta izmaiņām un visiem attiecīgiem grozījumiem piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, kas iekļautas ražojuma tipa sertifikātā. Izmaiņas, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem, tiek automātiski uzskatītas par svarīgām:

i) vispārējā konfigurācija vai uzbūves principi nav saglabāti,

ii) pieņēmumi, kas izmantoti pārveidojamā ražojuma sertificēšanai, nepaliek spēkā.

2. Jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko Aģentūra uzskata par izmaiņas neietekmētu.

3. Jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko ietekmē izmaiņa, attiecībā uz kuru Aģentūra uzskata, ka atbilstība lidojumderīguma normām, kas noteiktas a) apakšpunktā, jūtami neietekmētu pārveidotā ražojuma lidojumu drošības līmeni vai būtu nepraktiska.

c) Izmaiņas pieteikuma iesniedzējs gaisa kuģim (kas nav rotorplāns) ar maksimālo masu 2722 (6000 lb) vai mazāku vai rotorplāns bez turbīnas ar maksimālo masu 1361 kg (3000 lb) vai mazāku drīkst pierādīt, ka pārveidotais ražojums atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Ja tomēr Aģentūra uzskata, ka izmaiņa ir svarīga kādā jomā, Aģentūra drīkst norādīt atbilstību tipa sertifikātā ar atsauci iekļautas tipa sertifikācijas bāzes grozījumam, kas ir spēkā pieteikuma dienā, un jebkurai sertifikācijas specifikācijai, ko Aģentūra uzskata par tieši saistītu, ja vien Aģentūra arī neuzskata, ka atbilstība minētajam grozījumam vai sertifikācijas specifikācijai jūtami neietekmētu pārveidotā ražojuma lidojumu drošības līmeni vai būtu nepraktiska.

d) Ja Aģentūra uzskata, ka lidojumderīguma norma, kas ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā, nenodrošina pietiekami augstus standartus attiecībā pret ierosināto izmaiņu, pieteikuma iesniedzējam jāievēro jebkuri īpaši nosacījumi un šo īpašo nosacījumu grozījumi, kurus nosaka saskaņā ar 21A.16B. punkta noteikumiem, lai nodrošinātu lidojumu drošību, kas līdzvērtīga lidojumderīguma normā noteiktajai, kura ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā.

e) Lielu lidmašīnu un lielu rotorplānu tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir spēkā piecus gadus, un jebkura cita tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir spēkā trīs gadus. Ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta šajā apakšpunktā noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1. Iesniegt jaunu tipa sertifikāta izmaiņas pieteikumu un izpildīt visus a) apakšpunkta noteikumus, ko piemēro attiecībā uz sākotnējo izmaiņas pieteikumu, vai

2. Prasīt sākotnējā pieteikuma termiņa pagarinājumu un izpildīt a) apakšpunkta noteikumus attiecībā uz pieteikuma faktiskas iesniegšanas dienu, ko izvēlas pieteikuma iesniedzējs un kas nedrīkst būt pirms dienas, kura ir agrāka nekā izmaiņas apstiprinājuma diena par šajā apakšpunktā sākotnējam izmaiņas pieteikumam noteikto laikposmu.

21A.103. Apstiprinājuma izdošana

a) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt tipa Aģentūras apstiprinājumu lielākai projekta izmaiņai pēc:

1. Pielikuma 21A.97. punkta a) apakšpunkta 3. daļā minētās deklarācijas iesniegšanas un

2. Pierādīšanas, ka:

i) pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21A.101. punktā;

ii) visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni, un

iii) neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija.

b) Sīku tipa projekta izmaiņu apstiprina tikai saskaņā ar 21A.95. punktu, ja ir pierādīts, ka pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, kas precizētas 21A.101. punktā.

21A.105. Uzskaite

Attiecībā uz katru izmaiņu visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā pārveidotā ražojuma pārbaudes ziņojumus, pieteikuma iesniedzējs tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu un atbilstību piemērojamajām vides aizsardzības prasībām.

21A.107. Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a) Sīkas tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma turētājs vismaz vienu komplektu ar ražojuma, kam izdarāma sīkā izmaiņa, lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu saistītajiem variantiem, ja tādi ir, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam viena vai vairāku nebūtiski pārveidoto gaisa kuģu, dzinēju vai propelleru īpašniekam vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu pārveidotajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumu variantiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums.

b) Arī visiem zināmajiem nebūtiski pārveidotā ražojuma lietotājiem nodrošina pieeju izmaiņām minētajos lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos un pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums.

21A.109. Pienākumi un EPA marķējums

Sīkas tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma turētājs:

a) uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21A.4., 21A.105. un 21A.107. punktā, un

b) precizē marķējumu, tostarp EPA (še turpmāk — "Eiropas Rezerves daļu apstiprinājuma") burtus, saskaņā ar 21A.804. punkta a) apakšpunktu.

E. APAKŠIEDAĻA — PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21A.111. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru lielāku tipa projekta izmaiņu apstiprināšanai saskaņā ar papildu tipa sertifikāta procedūrām un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

21A.112. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona ("organizācija"), kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas atbilstīgi 21A.112B. pantam, ir tiesīga būt papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

21A.112B. Iespēju pierādīšana

a) Jebkura organizācija, kas iesniedz papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai ievērotu atbilstību šai apakšiedaļai.

21A.113. Papildu tipa sertifikāta pieteikums

a) Papildu tipa sertifikāta pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b) Papildu tipa sertifikāta pieteikums ietver 21A.93. punktā noteiktos aprakstus un identifikāciju. Šāds pieteikums ietver arī pierādījumu, ka minēto identifikāciju pamatā ir patiesas ziņas, kas iegūtas vai nu ar paša pieteikuma iesniedzēja resursiem, vai vienojoties ar tipa sertifikāta turētāju.

21A.114. Atbilstības pierādīšana

Visiem papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējiem jāatbilst 21A.97. punktam.

21A.115. Papildu tipa sertifikāta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu papildu tipa sertifikātu:

a) pēc 21A.103. punkta a) apakšpunkta izpildīšanas;

b) pēc savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21A.112B. punktu;

c) tad, ja saskaņā ar 21A.113. punkta b) apakšpunktu pieteikuma iesniedzējs ir vienojies ar tipa sertifikāta turētāju, pēc tam kad:

1. Tipa sertifikāta turētājs ir informējis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21A.93. punktu, un

2. Tipa sertifikāta turētājs ir piekritis sadarboties ar papildu tipa sertifikāta turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot atbilstību 21A.44. un 21A.118A. punktam.

21A.116. Nodošana

Papildu tipa sertifikātu nodot tikai fiziskai vai juridiskai personai, kas spēj uzņemties 21A.118A. punktā noteiktos pienākumus un kas šim nolūkam ir pierādījusi savu spēju atbilst 21A.112B. punkta kritērijiem.

21A.117. Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

a) Sīkas izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, klasificē un apstiprina saskaņā ar D apakšiedaļu.

b) Katru lielāku izmaiņu tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, apstiprina kā atsevišķu papildu tipa sertifikātu saskaņā ar šo apakšiedaļu.

c) Atkāpjoties no b) apakšpunkta, lielāku izmaiņu tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, kuru iesniedzis pats papildu tipa sertifikāta turētājs, drīkst apstiprināt kā izmaiņu esošajā papildu tipa sertifikātā.

21A.118A. Pienākumi un EPA marķējums

Visi papildu tipa sertifikāta turētāji:

a) uzņemas pienākumus:

1. Kas noteikti 21A.3., 21A.3B., 21A.4., 21A.105., 21A.119. un 21A.120. punktā;

2. Kas netieši izriet no sadarbības ar tipa sertifikāta turētāju, uz ko attiecas 21A.115. punkta c) apakšpunkta 2. daļa,

un, lai to darītu, turpina ievērot atbilstību 21A.112B. punkta kritērijiem;

b) precizē marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21A.804. punkta a) apakšpunktu.

21A.118B. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Papildu tipa sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1. Turētājs saglabā atbilstību šai daļai un

2. No sertifikāta neatsakās vai to neatsauc saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā papildu tipa sertifikātu atdod Aģentūrai.

21A.119^. Rokasgrāmatas

Papildu tipa sertifikāta turētājs uzrāda, glabā un atjaunina oriģinālus visiem variantiem, kas vajadzīgi rokasgrāmatās, saskaņā ar ražojumam piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, lai iekļautu papildu tipa sertifikāta ieviestās izmaiņas, un pēc pieprasījuma nodrošina Aģentūrai šo rokasgrāmatu kopijas.

21A.120. Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a) Gaisa kuģa, dzinēja vai propellera papildu tipa sertifikāta turētājs vismaz vienu ar papildu tipa sertifikātu saistīto lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantu komplektu, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam īpašniekam, kam pieder viens vai vairāki gaisa kuģi, dzinēji vai propelleri ar papildu tipa sertifikāta parametriem, vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu ietekmētajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumu variantiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu variantu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms tam, kad attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundu/ciklu skaits.

b) Arī visiem zināmajiem lietotājiem, kas izmanto ražojumu ar papildu tipa sertifikātu, nodrošina pieeju izmaiņām minētajos lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos un pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā izmaiņas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos tiek izplatītas.

F APAKŠIEDAĻA — RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21A.121. Darbības joma

a) Šī apakšiedaļa nosaka procedūru atbilstības pierādīšanai piemērojamajiem projekta datiem par ražojumu, daļu un ierīci, kas paredzēta ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma, uz ko attiecas G apakšiedaļa.

b) Šajā apakšiedaļā iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz saskaņā ar šo apakšiedaļu ražotā ražojuma, daļas vai ierīces ražotāja pienākumiem.

21A.122. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt pieteikumu, lai pierādītu atsevišķu ražojumu, daļu vai ierīču atbilstību, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, ja:

a) tā ir turētāja vai ir iesniegusi pieteikumu apstiprinājumam, kas attiecas uz minētā ražojuma, daļas vai ierīces projektu, vai

b) tā ir nodrošinājusi apmierinošu ražošanas un projektēšanas koordinēšanu, atbilstīgi vienojoties ar šāda projekta pieteikuma iesniedzēju vai apstiprinājuma turētāju.

21A.124. Pieteikums

a) Visi vienošanās pieteikumi atsevišķu ražojumu, daļu un ierīču, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, atbilstības pierādīšanai, iesniedzami kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b) Šāds pieteikums ietver:

1. Datus, kas attiecīgā gadījumā pierāda, ka:

i) ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana saskaņā ar G apakšiedaļu būtu neatbilstoša; vai

ii) ražojuma, daļas vai ierīces, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, sertifikācija vai apstiprināšana vajadzīga līdz ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošanai saskaņā ar G apakšiedaļu.

2. tās informācijas izklāstu, kas noteikta 21A.125. punkta b) apakšpunktā.

21A.125. Vienošanās dokumenta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt vienošanās dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde, kura piekrīt atbilstības pierādīšanai attiecībā uz atsevišķiem ražojumiem, daļām un ierīcēm, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, pēc:

a) tādas ražošanas pārbaudes sistēmas izveidošanas, kas nodrošina, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

b) tādas rokasgrāmatas nodrošināšanas, kas ietver:

1. Aprakstu ražošanas pārbaudes sistēmai, kas paredzēta a) apakšpunktā;

2. Aprakstu līdzekļiem, ar ko izdara ražošanas pārbaudes sistēmas noteikšanas;

3. Aprakstu 21A.127. un 21A.128. punktā noteiktajiem testiem un to personu vārdus, kas pilnvarotas 21A.130. punkta a) apakšpunkta mērķiem;

c) tam, kad tas ir pierādījis spēju nodrošināt palīdzību saskaņā ar 21A.3. un 21A.129. punkta d) apakšpunktu.

21A.125B. Atzinumi

a) Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst šās daļas piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1. Pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajiem projekta datiem un var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību.

2. Otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, ka netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b) Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību a) apakšpunktam.

c) Saņemot saskaņā ar 21B.143. punktu sniegtos atzinumus:

1. Pirmā līmeņa atzinuma gadījumā vienošanās dokumenta turētājs laikposmā, kas nepārsniedz 21 darbdienas pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu;

2. Otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentās iestādes piešķirtais izlabošanas pasākuma laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par sešiem mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura kompetentā iestāde drīkst pagarināt sešu mēnešu laikposmu atbilstoši apmierinošam ar kompetento iestādi saskaņotam izlabošanas pasākumu plānam;

3. Trešā līmeņa atzinums neprasa vienošanās dokumenta turētāja tūlītēju rīcību.

d) Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz vienošanās dokumentu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu ierobežojumu, apturēšanu vai atsaukšanu atbilstoši 21B.145. punktam. Vienošanās dokumenta turētājs laikus sniedz apliecinājumu par vienošanās dokumenta ierobežojuma, apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21A.125C. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Vienošanās dokumentu izdod uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Tas nepaliek spēkā, ja:

1. Vienošanās dokumenta turētājs nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2. Ir pierādījumi, ka ražotājs nevar saglabāt apmierinošu to ražojumu, daļu vai ierīču ražošanas kontroli, uz ko attiecas vienošanās; vai

3. Ražotājs vairs neatbilst 21A.122. punkta prasībām; vai

4. No vienošanās dokumenta atsakās vai to atsauc atbilstīgi 21B.145. punktam, vai tam ir pagājis termiņš.

b) Pēc atteikšanās, atsaukšanas vai termiņa paiešanas vienošanās dokuments jāatdod kompetentajai iestādei.

21A.126. Ražošanas pārbaudes sistēma

a) Ražošanas pārbaudes sistēma, kas paredzēta 21A.125. punktā, nodrošina līdzekļus, lai noteiktu, vai:

1. Saņemtie materiāli un pirktās vai apakšlīgumā paredzētās daļas, ko izmanto gatavajā ražojumā, ir tās, kas precizētas piemērojamajos projekta datos.

2. Saņemtie materiāli un pirktās vai apakšlīgumā paredzētās daļas ir pienācīgi identificētas.

3. Procesi, ražošanas paņēmieni un montāžas metodes, kas iespaido gatavā ražojuma kvalitāti un lidojumu drošību, ir pilnveidoti saskaņā ar specifikācijām, kuras apstiprinājusi kompetentā iestāde.

4. Projekta izmaiņas, tostarp materiālu aizstāšana, ir apstiprinātas saskaņā ar D vai E apakšiedaļu un pārbaudītas pirms iekļaušanas gatavajā ražojumā.

b) 21A.125. punkta a) apakšpunktā paredzētā ražošanas pārbaudes sistēma ir tāda, kas nodrošina turpmāk minēto:

1. Daļu un procesu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem pārbauda ražošanas punktos, kur var izdarīt precīzas noteikšanas.

2. Materiāli, ko var sabojāt un kas bojājas, tiek atbilstīgi glabāti un pienācīgi aizsargāti.

3. Esošie projekta rasējumi ir viegli pieejami ražošanā un pārbaudēs iesaistītajam personālam un vajadzības gadījumā tiek izmantoti.

4. Izbrāķētos materiālus un daļas nošķir un identificē tā, lai nepieļautu to uzstādīšanu gatavajā ražojumā.

5. Materiālus un daļas, kas aizturēti tādēļ, ka neatbilst projekta datiem vai specifikācijām, un kam uzstādīšana gatavajā ražojumā ir apsverama, pakļauj apstiprinātai konstrukcijas un ražošanas pārbaudes procedūrai. Tos materiālus un daļas, kas ar šo procedūru ir atzīti par darbspējīgiem, pienācīgi identificē un atkārtoti pārbauda, vai tie nav jāpārtaisa vai jāremontē. Tos materiālus un daļas, kas ar šo procedūru ir izbrāķēti, marķē un no tiem atbrīvojas, lai nodrošinātu to neiekļaušanu galaproduktā.

6. Ražošanas pārbaudes sistēmas protokolus glabā, ja iespējams, tad identificē ar pabeigtu ražojumu vai daļu, un ražotājs tos saglabā, lai nodrošinātu vajadzīgo informāciju ražojuma lidojumderīguma uzturēšanai.

21A.127. Testi: gaisa kuģis

a) Ikviens ražotājs, kas ražojis gaisa kuģi saskaņā ar šo apakšiedaļu, ievieš apstiprinātu ražošanas testēšanas procedūru lidojuma laikā un uz zemes un pārbaudes veidlapas, un saskaņā ar minētajām veidlapām pārbauda katru saražoto gaisa kuģi, lai noskaidrotu attiecīgos aspektus attiecībā uz atbilstību 21A.125. punkta a) apakšpunktam.

b) Katra ražošanas testa procedūra ietver vismaz turpmāk minēto.

1. Vadības īpašību pārbaude.

2. Lidojuma tehnisko raksturojumu pārbaude (izmantojot parastos gaisa kuģa kontrolinstrumentus).

3. Pārbaude, vai visas gaisa kuģa iekārtas un sistēmas darbojas kārtīgi.

4. Noteikšana, vai visi instrumenti ir pareizi marķēti un vai visi plakāti un nepieciešamās lidojumu rokasgrāmatas ir savā vietā pēc lidojuma pārbaudēm.

5. Lidmašīnas ekspluatācijas rādītāju pārbaude uz zemes.

6. Jebkuru citu testējamajam gaisa kuģim raksturīgu elementu pārbaude.

21A.128. Testi: dzinēji un propelleri

Katrs tādu dzinēju vai propelleru ražotājs, kas ražoti saskaņā ar šo apakšiedaļu, pakļauj katru dzinēju vai fiksēta vai maināma soļa propelleru pieļaujamai funkcionālai pārbaudei, kas precizēta tipa sertifikāta turētāja dokumentācijā, lai konstatētu, vai tas darbojas atbilstīgi visā darbības diapazonā, kam tā tips ir sertificēts, izmantojot to kā līdzekli, lai noskaidrotu attiecīgos aspektus attiecībā uz atbilstību 21A.125. punkta a) apakšpunktam.

21A.129. Ražotāja pienākumi

Katrs tāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs, kas ražota saskaņā ar šo apakšiedaļu:

a) dara katru ražojumu, daļu vai ierīci pieejamu kompetentās iestādes pārbaudei;

b) glabā ražošanas vietā tehniskos datus un rasējumus, kas vajadzīgi, lai konstatētu, vai ražojums atbilst piemērojamajiem projekta datiem;

c) uztur ražošanas pārbaudes sistēmu, kas nodrošina, ka visi ražojumi atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

d) nodrošina palīdzību tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam, kas veic lidojumderīguma uzturēšanas darbības, kuras saistītas ar ražojumiem, daļām vai ierīcēm, kas ir saražotas;

e) lidojumu drošības interesēs izveido un uztur iekšējo notikumu ziņošanas sistēmu, dodot iespēju savākt un novērtēt ziņojums par notikumiem, lai identificētu negatīvas tendences vai pievērstu uzmanību trūkumiem, un atlasa notikumus, par kuriem jāziņo. Šī sistēma ietver attiecīgās ar notikumiem saistītās informācijas izvērtēšanu un ar to saistītās informācijas izsludināšanu;

f) 1. Ziņo tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam par visiem gadījumiem, kad ražotājs ir izlaidis ražojumu, daļu vai ierīci, kam pēc tam identificē atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem, un kopā ar tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāju veic pētījumus, lai identificētu, kuras no minētajām atkāpēm varētu radīt nedrošu stāvokli;

2. Ziņo Aģentūrai un kompetentajai dalībvalsts iestādei par atkāpēm, kas var radīt nedrošu stāvokli, kas identificēts saskaņā ar 1. daļu. Šādus ziņojumus sniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra saskaņā ar 21A. 3. punkta b) apakšpunkta 2. daļu vai ko atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde;

3. Ja ražotājs darbojas kā piegādātājs citai ražošanas organizācijai, ziņo arī minētajai citai organizācijai par visiem gadījumiem, kad tas ir minētajai organizācijai izlaidis ražojumus, daļas vai ierīces, kam pēc tam identificējis iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem.

21A.130. Atbilstības apliecinājums

a) Katrs tāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs, kas ražota saskaņā ar šo apakšiedaļu, sagādā atbilstības apliecinājumu — EASA 52. veidlapu — sakomplektētam gaisa kuģim vai EASA 1. veidlapu citiem ražojumiem, daļām vai ierīcēm (sk. pielikumu). Šo apliecinājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, kas ražošanas organizācijā ieņem atbildīgu amatu.

b) Atbilstības apliecinājums ietver:

1. Apliecinājumu katram ražojumam, daļai vai ierīcei, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

2. Apliecinājumu katram gaisa kuģim, ka gaisa kuģis ir pārbaudīts lidojuma laikā un uz zemes saskaņā ar 21A.127. punkta a) apakšpunktu un

3. Apliecinājumu katram dzinējam vai fiksēta vai maināma soļa propelleram, ka ražotājs saskaņā ar 21A.128. punktu tam izdarījis noslēguma funkcionālo pārbaudi, un dzinēju gadījumā vēl arī noteikšanu saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem, ka katrs pabeigts dzinējs atbilst piemērojamajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā.

c) Katrs šāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs:

1. Nododot īpašumtiesības uz šādu ražojumu, daļu vai ierīci pirmo reizi vai

2. Iesniedzot pieteikumu gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta saņemšanai pirmo reizi vai

3. Iesniedzot pieteikumu dzinēja, propellera, daļas vai ierīces lidojumderīguma apliecinājuma dokumenta saņemšanai pirmo reizi,

uzrāda esošo atbilstības apliecinājumu, lai kompetentā iestāde to validē.

d) Kompetentā iestāde atbilstības apliecinājumu validē ar parakstu, ja pēc pārbaudes tā uzskata, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

G APAKŠIEDAĻA — RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.131. Darbības joma

Šajā apakšiedaļā:

a) noteikta ražošanas organizācijas apstiprinājuma izsniegšanas procedūra ražošanas organizācijai, kas pierāda ražojumu, daļu un ierīču atbilstību piemērojamajiem projekta datiem;

b) ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikumu iesniedzēju vai turētāju tiesībām un pienākumiem.

21A.133. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona ("organizācija"), ir tiesīga būt tāda apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs, uz ko attiecas šī apakšiedaļa. Pieteikuma iesniedzējs:

a) pamato, ka definētajā darbības jomā apstiprinājums, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, ir atbilstošs, lai pierādītu atbilstību atsevišķam projektam, un

b) ir turētājs vai ir iesniedzis minētā atsevišķā projekta pieteikumu vai

c) ir nodrošinājis apmierinošu ražošanas un projektēšanas koordinēšanu, atbilstīgi vienojoties ar minētā atsevišķā projekta pieteikuma iesniedzēju vai apstiprinājuma turētāju.

21A.134. Pieteikums

Katru ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumu iesniedz kompetentajā iestādē tādā formā un veidā, ko minētā iestāde noteikusi, un tas ietver 21A.143. punktā paredzētās informācijas izklāstu un apstiprinājuma noteikumus, kurus prasa izdot saskaņā ar 21A.151. punktu.

21A.135. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

Organizācijai ir tiesības uz ražošanas organizācijas apstiprinājumu, ko izdevusi kompetentā iestāde, ja tā ir pierādījusi atbilstību piemērojamajām prasībām šajā apakšiedaļā.

21A.139. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

a) Ražošanas organizācija pierāda, ka ir izveidojusi un spēj uzturēt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir dokumentēta. Šī kvalitātes sistēma ir tāda, ka tā ļauj organizācijai panākt, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces, kuras organizācija vai tās partneri saražo vai kuras piegādā no trešajām pusēm, vai kuras paredz apakšlīgumā ar pieaicinātām pusēm, atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, un tādējādi izmantot prerogatīvas, kas paredzētas 21A.163. pantā.

b) Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ietver:

1. Atbilstoši apstiprinājuma darbības jomai kontroles procedūras attiecībā uz:

i) dokumentu izdošanu, apstiprināšanu vai mainīšanu;

ii) pārdevēju un apakšuzņēmēju novērtēšanu, revīziju un kontroli;

iii) pārbaudi, ka ienākošie ražojumi, daļas, materiāli un iekārtas, tostarp elementi, ko ražojumu pircēji piegādā jaunus vai lietotus, ir tie, kas precizēti piemērojamajos projekta datos;

iv) identifikāciju un izsekojamību;

v) ražošanas procesiem;

vi) pārbaudīšanu un testēšanu, tostarp ražošanas lidojumu pārbaudēm;

vii) instrumentiem, stendiem un testa aprīkojumu;

viii) neatbilstošo elementu pārbaudi;

ix) lidojumderīguma koordināciju ar projekta apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju;

x) uzskaites datu pilnīgumu un uzkrāšanu;

xi) personāla kompetenci un kvalifikāciju;

xii) lidojumderīguma apliecinājuma dokumenta izdošanu;

xiii) apiešanos, glabāšanu un iepakošanu;

xiv) iekšējās kvalitātes revīziju un izrietošajiem izlabošanas pasākumiem;

xv) darbu, kas, ievērojot apstiprinājuma noteikumus, izdarīts jebkurā citā vietā, kas neatrodas apstiprinātajos objektos;

xvi) darbu, kas izdarīts pēc ražošanas pabeigšanas, bet pirms piegādes, lai uzturētu gaisa kuģi ekspluatācijai drošā stāvoklī.

Kontroles procedūrās jāiekļauj īpaši noteikumi par jebkuru svarīgu daļu;

2. Neatkarīgu kvalitātes nodrošināšanas funkciju, lai pārraudzītu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentēto procedūru atbilstību un pietiekamību. Šī pārraudzība ietver atbildes sniegšanas sistēmu personai vai personu grupai, kas minēta 21A.145. punkta c) apakšpunkta 2. daļā, un galu galā vadītājam, kurš minēts 21A.145. punkta c) apakšpunkta 1. daļā, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu izlabošanas pasākumu.

21A.143. Pašraksturojums

a) Organizācija iesniedz kompetentajai iestādei ražošanas uzņēmuma pašraksturojumu, nodrošinot šādu informāciju:

1. Atbildīgā vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka vienmēr tiks ievērota atbilstība ražošanas uzņēmuma pašraksturojumam un visām saistītām rokasgrāmatām, kas definē apstiprinātas organizācijas atbilstību šai apakšiedaļai.

2. Vadītāju, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi saskaņā ar 21A.145. punkta c) apakšpunkta 2. daļu, dienesta pakāpi(-es) un vārdus.

3. To vadītāja(-u) saistības un pienākumus, kas paredzēti 21A.145. punkta c) apakšpunkta 2. daļā, tostarp problēmas, kuras viņi var risināt organizācijas vārdā tieši ar kompetento iestādi.

4. Organizācijas struktūras shēmu, kur parādītas saistītas vadītāju atbildības jomas, kā paredzēts 21A.145. punkta c) apakšpunkta 1. un 2. daļā.

5. Par sertificēšanu atbildīgā, 21A.145. punkta c) apakšpunktā minētā personāla sarakstu.

6. Cilvēku resursu vispārīgu aprakstu.

7. Vispārīgu to objektu aprakstu, kas atrodami pēc katras adreses, kura precizēta ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikātā.

8. Vispārīgu aprakstu ražošanas organizācijas darbības jomai, uz ko attiecas apstiprinājuma noteikumi.

9. Procedūru organizācijas struktūras izmaiņu paziņošanai kompetentajai iestādei.

10. Grozījumu izdarīšanas procedūru ražošanas uzņēmuma pašraksturojumā.

11. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un procedūru parakstu, kā paredzēts 21A.139. punkta b) apakšpunkta 1. daļā.

12. Sarakstu ar trešajām pusēm, kas minētas 21A.139. punkta a) apakšpunktā.

b) Ražošanas uzņēmuma pašraksturojumu vajadzības gadījumā groza, lai organizācijas apraksts nenovecotu, un visu grozījumu kopijas nosūta kompetentajai iestādei.

21A.145. Apstiprināšanas prasības

Ražošanas organizācija pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21A.143. punktu, pierāda, ka:

a) attiecībā uz vispārīgām apstiprināšanas prasībām, objektiem, darba apstākļiem, iekārtām un instrumentiem, procesiem un saistītiem materiāliem, personāla skaitu un kompetenci un vispārīgu organizāciju — tā ir atbilstoša, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti 21A. 165. punktā;

b) attiecībā uz visiem vajadzīgajiem lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisiju datiem:

1. Ražošanas organizācija ir saņēmusi šādus datus no Aģentūras un no tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāja vai pieteikuma iesniedzēja, lai konstatētu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem.

2. Ražošanas organizācija ir noteikusi procedūru, lai nodrošinātu, ka lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisijas dati tiek pareizi iekļauti ražošanas datos.

3. Šādus datus pastāvīgi atjaunina un dara pieejamus visam personālam, kam savu pienākumu izpildīšanai vajadzīga pieeja šādiem datiem.

c) attiecībā uz vadību un personālu:

1. Vadītājs ir ražošanas organizācijas norīkots un ir atbildīgs kompetentajai iestādei. Viņa vai viņas pienākums organizācijā ir nodrošināt, lai visa ražošana tiktu izdarīta atbilstoši noteiktajiem standartiem un lai ražošanas organizācija visu laiku atbilstu datiem un ievērotu procedūras, kas identificētās 21A.143. punktā noteiktajā pašraksturojumā.

2. Ražošanas organizācija ir norīkojusi personu vai personu grupu, lai nodrošinātu, ka organizāciju atbilst šās apakšiedaļas prasībām, un to identificējusi kopā ar viņas(-u) pilnvaru robežām. Šāda(-as) persona(-as) darbojas tiešā 1. daļā minētā atbildīgā vadītāja pakļautībā. Norīkotās personas spēj pierādīt, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība un pieredze, lai izpildītu savus pienākumus.

3. Visu līmeņu personālam ir piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka ražošanas uzņēmumā ir pilnīga un efektīva jautājumus saskaņošana attiecībā uz lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisiju datiem.

d) attiecībā uz par sertificēšanu atbildīgo personālu, ko ražošanas organizācija pilnvarojusi parakstīt dokumentus, kas izdoti saskaņā ar 21A.163. punktu atbilstīgi apstiprinājuma noteikumu darbības jomai:

1. Par sertificēšanu atbildīgajam personālam ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība un pieredze, lai veiktu tam uzticētos pienākumus.

2. Ražošanas organizācija veic visa par sertificēšanu atbildīgā personāla uzskaiti, kas ietver sīku informāciju par pilnvarojuma apjomu.

3. Par sertificēšanu atbildīgais personāls ir informēts par sava pilnvarojuma apjomu.

21A.147. Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

a) Pēc ražošanas organizācijas apstiprināšanas katru izmaiņu apstiprinātajā ražošanas organizācijā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīgumam un trokšņa līmeņa rādītājiem, degvielas izplūdei un izplūdes gāzu emisijai, jo īpaši izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, apstiprina kompetentā iestāde. Apstiprinājuma pieteikumu kompetentajai iestādei iesniedz rakstveidā, un pirms izmaiņas īstenošanas organizācija pierāda kompetentajai iestādei, ka tā saglabās atbilstību šai apakšiedaļai.

b) Kompetentā iestāde paredz, ar kādiem nosacījumiem ražošanas organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šo apakšiedaļu, drīkst veikt darbību šādu izmaiņu laikā, ja vien kompetentā iestāde nekonstatē, ka apstiprinājums ir jāaptur.

21A.148. Atrašanās vietas maiņas

Apstiprinātās ražošanas organizācijas ražošanas objektu vietas maiņa uzskatāma par svarīgu, un tādēļ ievēro 21A.147. punktu.

21A.149. Nodošana

Ja nav notikusi īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu 21A.147. punkta vajadzībām, ražošanas organizācijas apstiprinājums nav nododams.

21A.151. Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē darbības jomu, ražojumus vai daļu un ierīču kategorijas vai abus, attiecībā uz ko turētājam ir tiesības izmantot prerogatīvas, kas paredzētas 21A.163. punktā.

Minētos noteikumus izdod kā ražošanas organizācijas apstiprinājuma daļu.

21A.153. Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

Visas izmaiņas apstiprinājuma noteikumos apstiprina kompetentā iestāde. Pieteikumu izmaiņai apstiprinājuma noteikumos iesniedz kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā. Pieteikuma iesniedzējs atbilst piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21A.157. Pārbaudes

Ražošanas organizācija nosaka kārtību, kas ļauj kompetentajai iestādei izdarīt jebkuras pārbaudes, tostarp partneru un apakšuzņēmēju pārbaudes, kas vajadzīgas, lai konstatētu atbilstību un saglabātu atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21A.158. Atzinumi

a) Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šās daļas piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1. Pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajiem projekta datiem un kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību.

2. Otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, ka netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b) Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību saskaņā ar a) apakšpunktu.

c) Saņemot saskaņā ar 21B.225. punktu sniegtos atzinumus:

1. Pirmā līmeņa atzinuma gadījumā ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikposmā, kurš nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu.

2. Otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentās iestādes piešķirtais laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par sešiem mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura kompetentā iestāde drīkst pagarināt sešu mēnešu laikposmu atbilstoši apmierinošam, ar kompetento iestādi saskaņotam izlabošanas pasākumu plānam.

3. Trešā līmeņa atzinums neprasa ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d) Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz ražošanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu ierobežojumu, apturēšanu vai atsaukšanu atbilstoši 21B.245. punktam. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par ražošanas organizācijas apstiprinājuma ierobežojuma, apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21A.159. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Ražošanas organizācijas apstiprinājumu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas nepaliek spēkā, ja:

1. Ražošanas organizācija nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2. Turētājs vai jebkurš tā partneris vai apakšuzņēmējs neļauj kompetentajai iestādei izdarīt pārbaudes saskaņā ar 21A.157. pantu; vai

3. Ir pierādījumi, ka ražošanas organizācija nevar uzturēt apmierinošu to ražojumu, daļu vai ierīču ražošanas kontroli, uz ko attiecas apstiprinājums; vai

4. Ražošanas organizācija vairs neatbilst 21A.133. punkta prasībām; vai

5. No sertifikāts atsakās vai to atsauc atbilstīgi 21B.245. punktam.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod kompetentajai iestādei.

21A.163. Prerogatīvas

Atbilstoši tāda apstiprinājuma noteikumiem, kas izdots saskaņā ar 21A.135. punktu, izdota ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs drīkst:

a) veikt ražošanas darbības, uz ko attiecas šī daļa;

b) pabeigtā gaisa kuģa gadījuma un pēc 21A.174. punktā paredzētās atbilstības apliecinājuma (EASA 52. veidlapas) uzrādīšanas, saņemt gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu un trokšņa līmeņa sertifikātu bez papildu pierādījumiem;

c) citu ražojumu, daļu vai ierīču gadījumā izdot autorizētus izmantošanas sertifikātus (EASA 1. veidlapu), kas prasīta 21A.307. punktā, bez papildu pierādījumiem;

d) veikt apkopi jaunam gaisa kuģim, ko tas ražojis, un izdot izmantošanas sertifikātu (EASA 53. veidlapu) par minēto apkopi.

21A.165. Turētāja pienākumi

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs:

a) nodrošina, ka ražošanas organizācijas pašraksturojumu, kas nodrošināts saskaņā ar 21A.143. pantu, un dokumentus, kuri uz to attiecas, organizācijā izmanto kā galvenos darba dokumentus;

b) uztur ražošanas organizāciju atbilstoši datiem un procedūrām, kas apstiprinātas ražošanas organizācijas apstiprināšanai;

c) 1. Konstatē, ka visi pabeigtie gaisa kuģi atbilst tipa projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms atbilstības apliecinājumu iesniegšanas kompetentajai iestādei, vai

2. Konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces ir pabeigtas un atbilst apstiprinātajiem projekta datiem, un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms EASA 1. veidlapas izdošanas, lai apliecinātu lidojumderīgumu, un dzinēju gadījumā vēl arī saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem konstatē, ka katrs nokomplektēts dzinējs atbilst piemērojamajām, 21A.18. punkta b) apakšpunktā definētajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā, lai apliecinātu emisijas atbilstību, vai

3. Konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem datiem pirms EASA 1. veidlapas kā atbilstības sertifikāta izdošanas;

d) veic detalizētu izdarītā darba uzskaiti;

e) lidojumu drošības interesēs izveido un uztur iekšējo notikumu ziņošanas sistēmu, dodot iespēju savākt un novērtēt ziņojumus par notikumiem, lai identificētu negatīvas tendences vai pievērstu uzmanību trūkumiem, un atlasa notikumus, par kuriem jāziņo. Šī sistēma ietver attiecīgās ar notikumiem saistītās informācijas izvērtēšanu un saistītās informācijas izsludināšanu.

f) 1. Ziņo tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam par visiem gadījumiem, kad ražošanas organizācija ir izlaidusi ražojumu, daļu vai ierīci, kam pēc tam identificē iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem, un kopā ar tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāju veic pētījumus, lai identificētu, kuras no minētājām atkāpēm varētu radīt nedrošu stāvokli.

2. Ziņo Aģentūrai un kompetentajai dalībvalsts iestādei par atkāpēm, kas var radīt nedrošu stāvokli, kas identificēts saskaņā ar 1. daļu. Šādus ziņojumus sniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra saskaņā ar 21A. 3. punkta b) apakšpunkta 2. daļu vai ko atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde.

3. Tad, kad ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas kā piegādātājs citai ražošanas organizācijai, ziņo arī minētajai citai organizācijai par visiem gadījumiem, kad tas ir minētajai organizācijai izlaidis ražojumus, daļas vai ierīces, kam pēc tam identificējis iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem.

g) nodrošina palīdzību tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam, kas veic lidojumderīguma uzturēšanas darbības, kas saistītas ar ražojumiem, daļām vai ierīcēm, kuras ir saražotas;

h) izveido arhivēšanas sistēmu, ietverot prasības, ko tas izvirzījis saviem partneriem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, nodrošinot to datu saglabāšanu, kurus izmanto ražojumu, daļu vai ierīču atbilstības pamatošanai. Šādus datus tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīguma uzturēšanu.

i) Tad, kad saskaņā ar tās apstiprinājuma noteikumiem turētājs izdod izmantošanas sertifikātu, pirms sertifikāta izdošanas konstatē, ka katrs pabeigtais gaisa kuģis ir saņēmis vajadzīgo apkopi un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

H APAKŠIEDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21A.171. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka lidojumderīguma sertifikātu izdošanas procedūru.

21A.172. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuras vārdu gaisa kuģis ir reģistrēts vai tiks reģistrēts dalībvalstī ("reģistrācijas dalībvalsts"), vai tās pārstāvis ir tiesīgs būt minētā gaisa kuģa, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs.

21A.173. Klasifikācija

Lidojumderīguma sertifikātus klasificē šādi:

a) lidojumderīguma sertifikātus izdod gaisa kuģim, kas atbilst tipa sertifikātam, kurš izdots saskaņā ar šo daļu;

b) ierobežotus lidojumderīguma sertifikātus izdod gaisa kuģim:

1. Kas atbilst ierobežotam tipa sertifikātam, kurš izdots saskaņā ar šo daļu, vai

2. Par ko Aģentūrai ir pierādīts, ka tas atbilst īpašām sertifikācijas specifikācijām, kuras nodrošina pietekamu lidojumu drošību,

c) Lidošanas atļaujas izdod gaisa kuģim, kas neatbilst vai par ko nav pierādīts, ka tas atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, taču spēj noteiktos apstākļos veikt drošu lidojumu.

21A.174. Pieteikums

a) Atbilstīgi 21A.172. punktam lidojumderīguma sertifikāta pieteikumu iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b) Visos lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta pieteikumos iekļauj:

1. Pieteikto lidojumderīguma sertifikāta klasi;

2. Attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i) atbilstības apliecinājumu:

- kas izdots saskaņā ar 21A.163. punkta b) apakšpunktu, vai

- kas izdots saskaņā ar 21A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts,

- vai — attiecībā uz ievestu gaisa kuģi — izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam;

ii) ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu;

iii) gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim tādu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma;

3. Attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i) kam izcelsme ir dalībvalstī, — lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kurš izdots saskaņā ar M daļu;

ii) kam izcelsme ir trešajā valstī:

- dalībvalsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājumu, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā,

- ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu,

- gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim šādu materiālu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma,

- iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu, tostarp ierobežojumus, kas saistīti ar ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, uz ko attiecas 21A.184. punkta c) apakšpunkts,

- rekomendāciju lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta izdošanai un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kas izdots pēc lidojumderīguma pārbaudes, kura izdarīta saskaņā ar M daļu;

c) Ja nav citas vienošanās, apliecinājumus, kas minēti b) apakšpunkta 2. daļas i) punktā un b) apakšpunkta 3. daļas ii) punktā, izdod ne agrāk kā 60 dienas pirms gaisa kuģa prezentēšanas reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

d) Visi lidošanas atļaujas pieteikumi ietver:

1. Lidojuma(-u) mērķi;

2. Lidojumam izmantoto maršrutu vai gaisa telpu vai abus;

3. Minimālo lidojuma apkalpi un tās kvalifikāciju, kas nepieciešama, lai gaisa kuģi ekspluatētu;

4. Pārvadāšanas ierobežojumus personām, kas nepieder pie lidojuma apkalpes;

5. Gaisa kuģa neatbilstības piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām;

6. Jebkurus ierobežojumus, ko uzskata par vajadzīgiem drošai gaisa kuģa ekspluatācijai;

7. Jebkuru citu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu ekspluatācijas ierobežojumu noteikšanai.

21A.175. Valoda

Rokasgrāmatas, plakāti, saraksti un instrumentu marķējumi un cita vajadzīga informācija, kas paredzēta piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, prezentējama vienā vai vairākās Eiropas Kopienas oficiālajās valodās, ko akceptē reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21A.177. Grozīšana vai modificēšana

Lidojumderīguma sertifikātu drīkst grozīt vai modificēt tikai reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21A.179. Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

a) Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās:

1. Un ja tas paliek tajā pašā reģistrā, lidojumderīguma sertifikātu vai ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu, kas atbilst tikai ierobežotam tipa sertifikātam, nodod kopā ar gaisa kuģi;

2. Un, ja gaisa kuģis ir reģistrēts citā dalībvalstī, lidojumderīguma sertifikātu vai ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu, kas atbilst tikai ierobežotam tipa sertifikātam, izdod:

i) pēc iepriekšējā lidojumderīguma sertifikāta un derīga saskaņā ar M daļu izdota lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta uzrādīšanas un

ii) 21A.175. punkta izpildīšanas.

b) Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās un gaisa kuģim ir:

1. Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts, kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, vai

2. Lidošanas atļauja,

šādus lidojumderīguma sertifikātus nodod kopā ar gaisa kuģi, ja gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā, vai izdod tikai ar tās reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes oficiālu piekrišanu, kurā tas tiek nodots.

21A.180. Pārbaudes

Lidojumderīguma sertifikāta turētājs nodrošina piekļuvi gaisa kuģim, kam minētais lidojumderīguma sertifikāts ir izdots, pēc reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma.

21A.181. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Lidojumderīguma sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1. Atbilst piemērojamajām tipa projekta un nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasībām un

2. Gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā, un

3. Tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts, saskaņā ar ko tas ir izdots, pirms tam nav atzīts par nederīgu saskaņā ar 21A.51. punktu,

4. No sertifikāta neatsakās un to neatsauc atbilstīgi 21B.330. punktam.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

21A.182. Gaisa kuģa identifikācija

Katrs tāda lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, uz kuru attiecas šī apakšiedaļa, pierāda, ka tā gaisa kuģis ir identificēts saskaņā ar Q apakšiedaļu.

21A.183. Lidojumderīguma sertifikātu izdošana

Reģistrācijas valsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

1. Jaunam gaisa kuģim:

i) pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

ii) tad, ja gaisa kuģis atbilst apstiprinātam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestādes pārbaudes;

2. Lietotam gaisa kuģim

i) pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka

- gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo daļu, un piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu, un

- gaisa kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar M daļas piemērojamajiem noteikumiem, un

ii) tad, ja gaisa kuģis atbilst apstiprinātam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestādes pārbaudes.

21A.184. Ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu izdošana

a) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu:

1. Jaunam gaisa kuģim pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka gaisa kuģis atbilst projektam, ko apstiprinājusi Aģentūra saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai saskaņā ar īpašām sertifikācijas specifikācijām, un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

2. Lietotam gaisa kuģim:

i) pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

- gaisa kuģis atbilst projektam, ko apstiprinājusi Aģentūra saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai saskaņā ar īpašām sertifikācijas specifikācijām, un

- ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu, un

- gaisa kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar M daļas piemērojamajiem noteikumiem; un

ii) tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecināta, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.

b) Gaisa kuģim, kas nevar atbilst pamatprasībām, kas minētas Pamatregulā, un kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, Aģentūra vajadzības gadījumā ņem vērā atkāpes no šīm pamatprasībām un:

1. Izdod īpašas sertifikācijas specifikācijas, kas nodrošina pietekamu drošību attiecībā uz paredzēto izmantojumu, un pārbauda atbilstību tām, un

2. Nosaka šā gaisa kuģa izmantošanas ierobežojumus.

c) Izmantošanas ierobežojumi tiks saistīti ar ierobežotiem lidojumderīguma sertifikātiem, kas ietver gaisa telpas ierobežojumus, kuri vajadzīgi, lai ņemtu vērā atkāpes no lidojumderīguma pamatprasībām, kas noteiktas Pamatregulā.

21A.185. Lidošanas atļauju izdošana

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod lidošanas atļauju pēc tam, kad Aģentūra ir noskaidrojusi, ka gaisa kuģis un atbilstošie saistītie ierobežojumi, kas kompensē neatbilstību pamatprasībām, ļauj gaisa kuģim droši veikt lidojumu parastos apstākļos. Šim nolūkam Aģentūra drīkst likt vai prasīt pieteikuma iesniedzējam izdarīt atbilstošas pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu lidojumu drošību.

I APAKŠIEDAĻA — TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21A.201. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanas procedūru.

21A.203. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuras vārdu gaisa kuģis ir reģistrēts vai tiks reģistrēts dalībvalstī (reģistrācijas dalībvalsts), vai tās pārstāvis ir tiesīgs būt minētā gaisa kuģa trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar šo apakšiedaļu.

21A.204. Pieteikums

a) Atbilstoši 21A.203. punktam trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikumu iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b) Visos pieteikumos iekļauj:

1. Attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i) atbilstības apliecinājumu:

- kas izdots saskaņā ar 21A.163. punkta b) apakšpunktu vai

- kas izdots saskaņā ar 21A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts,

- vai attiecībā uz ievestu gaisa kuģi — izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam, un

ii) ziņas par trokšņa līmeni, kas noteikts saskaņā ar piemērojamajām trokšņa līmeņa prasībām. Šīs ziņas iekļauj gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā, ja konkrētam gaisa kuģim gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma.

2. Attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i) ziņas par trokšņa līmeni, kas noteikts saskaņā ar piemērojamajām trokšņa līmeņa prasībām. Šīs ziņas iekļauj gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā, ja konkrētam gaisa kuģim gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma, un

ii) iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu.

c) Ja nav citas vienošanās, apliecinājumus, kas minēti b) apakšpunkta 1. daļā, izdod ne agrāk kā 60 dienas pirms gaisa kuģa prezentēšanas reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

21A.205. Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod trokšņa līmeņa sertifikātu pēc 21A.204. punkta b) apakšpunktā paredzēto dokumentu uzrādīšanas.

21A.207. Grozīšana vai modificēšana

Trokšņa līmeņa sertifikātu drīkst grozīt vai modificēt tikai reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21A.209. Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās un:

a) ja gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā, trokšņa līmeņa sertifikātu nodod kopā ar gaisa kuģi; vai

b) ja gaisa kuģi reģistrē citā dalībvalstī, trokšņa līmeņa sertifikātu izdod pēc iepriekšējā trokšņa līmeņa sertifikāta uzrādīšanas.

21A.210. Pārbaudes

Trokšņa līmeņa sertifikāta turētājs nodrošina piekļuvi gaisa kuģim, kam minētais trokšņa līmeņa sertifikāts ir izdots, pārbaudes izdarīšanai pēc reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes vai Aģentūras pieprasījuma.

21A.211. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Trokšņa līmeņa sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1. Atbilst piemērojamajām tipa projekta, vides aizsardzības un nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasībām; un

2. Gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā; un

3. Tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts, saskaņā ar ko tas ir izdots, pirms tam nav atzīts par nederīgu saskaņā ar 21A.51. punktu.

4. No sertifikāta neatsakās un to neatsauc atbilstīgi 21B.430. punktam.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

J APAKŠIEDAĻA — PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.231. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru projektēšanas organizāciju apstiprināšanai un ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem.

21A.233. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona ("organizācija") ir tiesīga būt pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumam, uz ko attiecas šī apakšiedaļa:

a) saskaņā ar 21A.14., 21A.112B., 21A.432B. vai 21A.602B. punktu; vai

b) attiecībā uz sīkām izmaiņām vai sīka remonta projektu, ja to prasa 21A.263. punktā noteikto prerogatīvu iegūšanai.

21A.234. Pieteikums

Visus projektēšanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumus iesniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra, un tie ietver 21A.243. punktā paredzētās informācijas izklāstu un apstiprinājuma noteikumus, kurus paredzēts izdot saskaņā ar 21A.251. punktu.

21A.235. Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

Organizācijai ir tiesības uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko izdod Aģentūra, ja tā ir pierādījusi atbilstību piemērojamajām prasībām šajā apakšiedaļā.

21A.239. Projekta nodrošināšanas sistēma

a) Projektēšanas organizācija pierāda, ka tā ir izveidojusi un spēj uzturēt projekta nodrošināšanas sistēmu pieteikto ražojumu, daļu un ierīču projekta un projekta izmaiņu kontrolei un uzraudzīšanai. Šī projekta nodrošināšanas sistēma ir tāda, kas ļauj organizācijai:

1. Nodrošināt, ka ražojumu, daļu un ierīču projekts un to projekta izmaiņas atbilst piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, un

2. Nodrošināt, ka tās pienākumi tiek pienācīgi izpildīti saskaņā ar:

i) atbilstošajiem šās daļas noteikumiem; un

ii) tāda apstiprinājuma noteikumiem, kas izdots saskaņā ar 21A.251. punktu;

3. Neatkarīgi pārraudzīt sistēmas dokumentēto procedūru atbilstību un pietiekamību. Šī pārraudzība ietver atbildes sistēmu personai vai personu grupai, kam pienākums ir nodrošināt izlabošanas pasākumus.

b) Projekta nodrošināšanas sistēma ietver to atbilstības pierādījumu neatkarīgas pārbaudes funkciju, uz kuru pamata organizācija iesniedz Aģentūrai atbilstības apliecinājumus un saistīto dokumentāciju.

c) Projekta organizācija precizē veidu, kā ar projekta nodrošināšanas sistēmu novērtē partneru vai apakšuzņēmēju projektēto daļu vai ierīču vai izpildīto uzdevumu pieņemamību, saskaņā ar paņēmieniem, uz kuriem attiecas rakstiskas procedūras.

21A.243. Dati

a) Projektēšanas organizācija nodod Aģentūrai rokasgrāmatu, kurā tieši vai netieši aprakstīta organizācija, attiecīgās procedūras un projektējamie ražojumi vai izmaiņas ražojumos.

b) Ja jebkuras daļas vai ierīces vai jebkuras izmaiņas ražojumos projektē partneru organizācijas vai apakšuzņēmēji, rokasgrāmatā iekļauj ierakstu par to, kā projektēšanas organizācija spēj visām daļām un ierīcēm sniegt garantijas attiecībā uz atbilstību, kas paredzēta 21A.239. punkta b) apakšpunktā, un tieši vai netieši iekļauj aprakstus un informāciju par to partneru vai apakšuzņēmēju projektēšanas darbībām un organizāciju, kas vajadzīgi, lai dotu šādu apliecinājumu.

c) Rokasgrāmatu vajadzības gadījumā groza, lai organizācijas apraksts nenovecotu, un grozījumu kopijas nosūta Aģentūrai.

d) Projektēšanas organizācija nodrošina vadības un citu personu, kas atbild par tādu lēmumu pieņemšanu, kuri ietekmē lidojumderīgumu un vides aizsardzību organizācijā, kvalifikācijas un pieredzes apliecinājumus.

21A.245. Apstiprināšanas prasības

Papildus 21A.239. punkta ievērošanai projektēšanas organizācija, pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21A.243. punktu, pierāda, ka:

a) visās tehniskajās struktūrvienībās personāls ir pietiekamā skaitā un ar pietiekamu pieredzi, un tam piešķirtas atbilstošām pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka iepriekš minētais kopā ar birojiem, objektiem un iekārtām ir pietiekams, lai personāls varētu sasniegt mērķus attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu, trokšņa līmeni, degvielas izplūdi un izplūdes gāzu emisiju;

b) starp struktūrvienībām un struktūrvienībās notiek pilnīga un efektīva jautājumu saskaņošana attiecībā uz lidojumderīgumu un vides aizsardzību.

21A.247. Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

Pēc projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošanas Aģentūra apstiprina katru izmaiņu projekta nodrošināšanas sistēmā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma lidojumderīgumam un atbilstībai vides aizsardzības prasībām. Rakstveida apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūrai, un projektēšanas organizācija, pamatojoties uz ierosināto rokasgrāmatas izmaiņu iesniegumu, pirms izmaiņas īstenošanas Aģentūrai pierāda, ka pēc īstenošanas tā saglabās atbilstību šai apakšiedaļai.

21A.249. Nodošana

Ja nav notikusi īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu 21A.247. punkta vajadzībām, projektēšanas organizācijas apstiprinājums nav nododams.

21A.251. Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē projektēšanas darbu veidus, ražojumu, daļu un ierīču kategorijas, attiecībā uz ko projektēšanas organizācija ir projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, un funkcijas un saistības, kuru izpildei organizācija ir saņēmusi apstiprinājumu, attiecībā uz ražojumu lidojumderīgumu un trokšņa līmeņa rādītājiem, degvielas izplūdi un izplūdes gāzu emisijām. Attiecībā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, kas ietver tipa sertifikāciju vai ETSO atļauju palīgdzinējam (APU), apstiprinājuma noteikumi papildus ietver ražojumu vai APU sarakstu. Minētos noteikumus izdod kā daļu no projektēšanas organizācijas apstiprinājuma.

21A.253. Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

Visas izmaiņas apstiprinājuma noteikumos apstiprina Aģentūra. Pieteikumu izmaiņai apstiprinājuma noteikumos iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā. Projektēšanas organizācija atbilst piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21A.257. Pārbaudes

a) Projektēšanas organizācija nosaka kārtību, kas ļauj Aģentūrai izdarīt jebkuras pārbaudes, tostarp partneru un apakšuzņēmēju pārbaudes, kas vajadzīgas, lai konstatētu atbilstību un saglabātu atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

b) Projektēšanas organizācija ļauj Aģentūrai caurlūkot jebkuru ziņojumu un izdarīt jebkuru pārbaudi, un izdarīt vai novērot tādu testēšanu lidojuma laikā un uz zemes, kas vajadzīga, lai pārbaudītu derīgumu atbilstības apliecinājumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs iesniedzis saskaņā ar 21A.239. punkta b) apakšpunktu.

21A.258. Atzinumi

a) Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šās daļas piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1. Pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajām prasībām un kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību,

2. Otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šai daļai, ka netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b) Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību saskaņā ar a) apakšpunktu.

c) Saņemot saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām sniegtos atzinumus,

1. Pirmā līmeņa atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikposmā, kurš nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz Aģentūrai pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu;

2. Otrā līmeņa atzinuma gadījumā Aģentūras piešķirtais laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par sešiem mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura Aģentūra drīkst pagarināt sešu mēnešu laikposmu atbilstoši apmierinošam, ar Aģentūru saskaņotam izlabošanas pasākumu plānam;

3. Trešā līmeņa atzinums neprasa projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d) Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu apturēšanu vai atsaukšanu saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām. Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par projektēšanas organizācijas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21A.259. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) Projektēšanas organizācijas apstiprinājumu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas nepaliek spēkā, ja:

1. Projektēšanas organizācija nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2. Turētājs vai jebkurš tā partneris vai apakšuzņēmējs neļauj Aģentūrai izdarīt pārbaudes saskaņā ar 21A.257. pantu; vai

3. Ir pierādījumi, ka projekta nodrošināšanas sistēma nevar uzturēt apmierinošu tādu ražojumu projektu vai to izmaiņu kontroli un uzraudzību, uz ko attiecas apstiprinājums; vai

4. No sertifikāta ir atteikušies vai tas ir atsaukts saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod Aģentūrai.

21A.263. Prerogatīvas

a) Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam apstiprinājuma darbības jomā ir tiesības veikt projektēšanas darbības, uz ko attiecas šī daļa.

b) Ievērojot 21A.257. punkta b) apakšpunktu, atbilstības dokumentus, ko iesniedz pieteikuma iesniedzējs, lai saņemtu:

1. Tipa sertifikātu vai lielākas tipa projekta izmaiņas apstiprinājumu; vai

2. Papildu tipa sertifikātu; vai

3. ETSO atļauju, uz ko attiecas 21A.602. punkta b) apakšpunkta 1. daļa;

4. lielāka remonta projekta apstiprinājumu;

Aģentūra pieņem bez papildu pārbaudes.

c) Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem un saskaņā ar attiecīgajām projekta nodrošināšanas sistēmas procedūrām ir tiesības:

1. Klasificēt tipa projekta izmaiņas un remontus kā "lielākus" vai "sīkus";

2. Apstiprināt sīkas izmaiņas tipa projektā un sīkus remontus;

3. Izdot informāciju vai norādījumus, ietverot šādu apliecinājumu: "Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. [EASA]. J. [xyz]";

4. Apstiprināt dokumentāras izmaiņas gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā un izdot šādas izmaiņas, ietverot šādu apliecinājumu: "Uz gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) AFM Nr. yyy redakciju Nr. xx attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. [EASA]. J. [xyz]";

5. Apstiprināt lielāku remontu projektus ražojumiem, kam tas ir tipa sertifikāta turētājs vai papildu tipa sertifikāta turētājs.

21A.265. Turētāja pienākumi

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs:

a) Uztur rokasgrāmatu atbilstoši projekta nodrošināšanas sistēmai;

b) Nodrošina, ka šo rokasgrāmatu organizācijā izmanto kā galveno darba dokumentu;

c) Nosaka, ka ražojumu projekti, vai attiecīgi to izmaiņas vai remonti atbilst piemērojamajām prasībām un tiem nav nedrošu īpašību;

d) Izņemot sīkas izmaiņas vai remontus, kas apstiprināti saskaņā ar 21A.263. punkta prerogatīvām, nodrošina Aģentūrai apliecinājumus un saistītu dokumentāciju, kura apstiprina atbilstību c) apakšpunktam;

e) Nodod Aģentūrai informāciju vai norādījumus attiecībā uz vajadzīgo rīcību saskaņā ar 21A.3B. punktu.

K APAKŠIEDAĻA — DAĻAS UN IERĪCES

21A.301. Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru daļu un ierīču apstiprināšanai.

21A.303. Atbilstība piemērojamajām prasībām

Daļu un ierīču, kas uzstādāmas sertificēta tipa ražojumā, atbilstību pierāda:

a) saistībā ar tipa sertifikācijas B, D vai E apakšiedaļas procedūrām attiecībā uz ražojumu, kurā tās uzstādīs, vai

b) attiecīgā gadījumā saskaņā ar O apakšiedaļas ETSO atļaujas procedūrām, vai

c) standarta daļu gadījumā saskaņā ar oficiāli atzītiem standartiem.

21A.305. Daļu un ierīču apstiprināšana

Visos gadījumos, kad daļas vai ierīces apstiprinājums noteikti vajadzīgs saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai Aģentūras pasākumiem, daļa vai ierīce atbilst piemērojamajām ETSO vai specifikācijām, ko Aģentūra konkrētā gadījumā atzinusi par līdzvērtīgām.

21A.307. Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

Nevienu daļu vai ierīci (izņemot standarta daļu) nedrīkst uzstādīt sertificēta tipa ražojumā, ja tai nav:

a) klāt autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa), kas apliecina lidojumderīgumu, un

b) marķējuma, kas izdarīts saskaņā ar Q apakšiedaļu.

(L. APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA — REMONTI

21A.431. Darbības joma

a) Šī apakšiedaļa nosaka procedūras remonta projekta apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

b) "Remonts" ir bojājuma novēršana un/vai lidojumderīguma stāvokļa atjaunošana pēc tam, kad ražotājs jebkuru ražojumu, daļu vai ierīci ir atļāvis izmantot pirmo reizi.

c) Bojājuma novēršanu, nomainot daļas vai ierīces bez projektēšanas, uzskata par apkopes uzdevumu, un tāpēc tai nav nepieciešams apstiprinājums, uz ko attiecas šī daļa.

d) ETSO atbilstoša izstrādājuma remontu uzskata par ETSO atbilstoša projekta izmaiņu un sagatavo saskaņā ar 21A.611. punktu..

21A.432. Atbilstība

a) Jebkura fiziska vai juridiskā persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21A.432B. pantu, ir tiesīga būt lielāka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

b) Jebkura fiziska vai juridiskā persona ir tiesīga būt sīka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs.

21A.432B. Iespēju pierādīšana

a) Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz lielāka remonta projekta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šai apakšiedaļai.

21A.433. Remonta projekts

a) Remonta projekta apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs:

1. Pierāda atbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas ar norādēm iekļautas attiecīgi tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā, vai tām, kuras ir spēkā (remonta projekta apstiprinājuma) pieteikuma iesniegšanas dienā, un jebkuriem grozījumiem tajās sertifikācijas specifikācijās vai īpašajos nosacījumos, ko Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu lidojumu drošības līmeni, kurš ir līdzvērtīgs tam, kas noteikts tipa sertifikācijas bāzē, kas ar norādēm iekļauta tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā.

2. Pēc Aģentūras pieprasījuma iesniedz visus vajadzīgos pamatojuma datus.

3. Deklarē atbilstību sertifikācijas specifikācijām un a) apakšpunkta 1. daļas vides aizsardzības prasībām.

b) Ja pieteikuma iesniedzējs nav attiecīgi tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētājs, pieteikuma iesniedzējs drīkst izpildīt a) apakšpunkta prasības, izmantojot attiecīgi savus resursus vai vienojoties ar tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētāju.

21A.435. Remontu klasifikācija

a) Remonts drīkst būt "lielāks" vai "sīks". Klasifikāciju izdara saskaņā ar 21A.91. punkta kritērijiem attiecībā uz izmaiņu tipa projektā.

b) Remontu kā "sīku" vai "lielāku" saskaņā ar a) apakšpunktu klasificē vai nu:

1. Aģentūra, vai

2. Atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21A.437. Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

Ja ir deklarēts un pierādīts, ka remonta projekts atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un 21A.433. punkta a) apakšpunkta 1. daļas vides aizsardzības prasībām, to apstiprina:

a) Aģentūra vai

b) saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru, atbilstoši apstiprināta organizācija, kas ir arī tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētāja, vai

c) tikai attiecībā uz sīkiem remontiem — atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21A.439. Rezerves daļu ražošana

Daļas un ierīces, kas izmantojamas remontam, ražo saskaņā ar ražošanas datiem, kuri balstās uz visiem vajadzīgajiem projekta datiem, ko nodrošina remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

a) saskaņa ar F apakšiedaļu vai

b) organizācija, kas atbilstoši apstiprināta saskaņā ar G apakšiedaļu, vai

c) atbilstoši apstiprināta apkopes organizācija.

21A.441. Remonta veikšana

a) Remontu veic atbilstoši apstiprināta apkopes organizācija vai ražošanas organizācija, kas ir atbilstoši apstiprināta saskaņā ar G apakšiedaļu, izmantojot 21A.163. punktā minēto prerogatīvu.

b) Projektēšanas organizācija nodod organizācijai, kas veic remontu, visus vajadzīgos uzstādīšanas norādījumus.

21A.443 Ierobežojumi

Remonta projektu drīkst apstiprināt ar ierobežojumiem, un šajā gadījumā remonta projekts ietver visus vajadzīgos norādījumus un ierobežojumus. Šos norādījumus un ierobežojumus remonta apstiprinājuma turētājs nodod lietotājam saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21A.445. Neremontēts bojājums

a) Ja bojātu ražojumu, daļu vai ierīci atstāj nesalabotu un tā neatbilst iepriekš apstiprinātiem datiem, bojājuma seku novērtējumu attiecībā uz tā lidojumderīgumu drīkst izdarīt tikai:

1. Aģentūra, vai

2. Atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

Jebkuru vajadzīgu ierobežojumu sagatavo saskaņā ar 21A.443. pantā noteiktajām procedūrām.

b) Ja organizācija, kas novērtē bojājumu, uz kuru attiecas a) apakšpunkts, nav ne Aģentūra, ne tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētājs, šī organizācija pierāda, ka novērtēšana izdarīta, pamatojoties uz patiesām ziņām, kas iegūtas vai nu ar pašas organizācijas resursiem, vai vienojoties ar attiecīgi tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētāju vai ražotāju.

21A.447. Uzskaite

Attiecībā uz katru remontu visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus, testu ziņojumus, norādījumus un ierobežojumus, kas var būt izdoti saskaņā ar 21A.443. punktu, klasifikācijas pamatojumu un projekta apstiprinājuma pierādījumu:

a) remonta projekta apstiprinājuma turētājs tur Aģentūrai pieejamus un

b) remonta projekta apstiprinājuma turētājs saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu salaboto ražojumu, daļu vai ierīču lidojumderīguma uzturēšanu.

21A.449. Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a) Remonta projekta apstiprinājuma turētājs vismaz vienu tādu lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņu pilnu komplektu, kas radušās remonta projektā, ietverot aprakstošus datus un izpildes norādes, kas sagatavotas saskaņā ar piemērojamajām prasībām, nodrošina katram salabota gaisa kuģa lietotājam. Salaboto ražojumu, daļu vai ierīci drīkst atļaut izmantot turpmāk, pirms izmaiņas minētajos norādījumos ir pabeigtas, taču tikai izmantošanai uz ierobežotu laiku, vienojoties ar Aģentūru. Minētajām izmaiņām norādījumos pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš noteikums minēto norādījumu izmaiņās. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu izmaiņu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundu/ciklu skaits.

b) Ja minēto lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņu precizētas redakcijas izdod remonta projekta apstiprinājuma turētājs pēc tam, kad remonts ir apstiprināts pirmo reizi, šīs precizētās redakcijas nodrošina katram lietotājam, un tām pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš noteikums minēto norādījumu izmaiņās. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā precizētās redakcijas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņās tiek izplatītas.

21A.451. Pienākumi un EPA marķējums

a) Katrs lielāka remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

1. Uzņemas pienākumus,

i) kas noteikti 21A.3., 21A.3B., 21A.4., 21A.439., 21A.441., 21A.443., 21A.447. un 21A.449. punktā;

ii) kas netieši izriet no sadarbības ar attiecīgi tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta turētāju vai abiem, uz ko attiecas 21A.433. punkta b) apakšpunkts.

2. Precizē marķējumu, tostarp EPA ("Eiropas Rezerves daļu apstiprinājuma") burtus, saskaņā ar 21A.804. punkta a) apakšpunktu.

b) Izņemot tipa sertifikāta turētājus, uz kuriem attiecas 21A.44. punkts, sīka remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

1. Uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21A.4., 21A.447. un 21A.449. punktā, un

2. Precizē marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21A.804. punkta a) apakšpunktu.

(N. APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA — EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21A.601. Darbības joma

a) Šī apakšiedaļa nosaka izdošanas procedūru Eiropas Tehnisko standartu prasību atļaujām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu atļauju pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem.

b) Šajā apakšiedaļā:

1. "Izstrādājums" ir jebkura daļa un ierīce, kas izmantojama civilās aviācijas gaisa kuģī.

2. "Eiropas Tehnisko standartu prasība" (šajā daļā turpmāk — "ETSO") ir sīki izstrādāta lidojumderīguma specifikācija, ko izdevusi Aģentūra, lai nodrošinātu atbilstību Pamatregulas pamatprasībām, un ir minimālais tehnisko raksturojumu standarts konkrētiem izstrādājumiem.

3. Izstrādājums, kas ražots saskaņā ar ETSO atļauju, K apakšiedaļas vajadzībām ir apstiprināts izstrādājums.

21A.602A. Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo vai gatavojas ražot ETSO atbilstošu izstrādājumu un ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21A.602B. pantu, ir tiesīga būt ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs.

21A.602B. Iespēju pierādīšana

Jebkurš ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs pierāda savas iespējas šādi:

a) attiecībā uz ražošanu — kā tāda ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, kas izdots saskaņā ar G apakšiedaļu vai ievērojot atbilstību F apakšiedaļas procedūrām; un

b) attiecībā uz projektu:

1. Palīgdzinējam — kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra;

2. Visiem pārējiem izstrādājumiem, izmantojot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šai daļai.

21A.603. Pieteikums

a) ETSO atļaujas pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā, un tas ietver 21A.605. punktā paredzētās informācijas izklāstu.

b) Ja paredzamas vairākas sīkas izmaiņas saskaņā ar 21A.611. punktu, pieteikuma iesniedzējs savā pieteikuma uzrāda izstrādājuma pamatmodeļa numuru un saistītos daļu numurus ar atvērtām iekavām pēc tiem, lai norādītu, ka reizēm numuru beigās tiks pievienoti izmaiņu apzīmējoši burti vai cipari (vai to kombinācija).

21A.604. ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

Attiecībā uz ETSO atļauju palīgdzinējam:

a) piemēro 21A.15., 21A.16B., 21A.17., 21A.20., 21A.21., 21A.31., 21A.33., 21A.44. punktu, atkāpjoties no 21A.603. punkta, 21A.606. punkta c) apakšpunkta, 21A.610. un 21A.615. punkta, izņemot to, ka ETSO atļauja tiek izdota saskaņā ar 21A.606. punktu tipa sertifikāta vietā;

b) šās 21. daļas D apakšiedaļu vai E apakšiedaļu piemēro projekta izmaiņu apstiprināšanai, atkāpjoties no 21A.611. panta. Ja piemēro E apakšiedaļu, atsevišķa ETSO atļauja tiek izdota papildu tipa sertifikāta vietā.

21A.605. Datu pieprasījumi

Pieteikuma iesniedzējs Aģentūrai iesniedz šādus dokumentus:

a) paziņojumu par atbilstību, ar ko apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis šās apakšiedaļas prasības;

b) deklarāciju par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP);

c) vienu to tehnisko datu kopiju, kuri vajadzīgi saskaņā ar piemērojamajām ETSO;

d) pašraksturojumu (vai norādi uz pašraksturojumu), kas minēts 21A.143. punktā, lai saņemtu atbilstošu ražošanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar G apakšiedaļu, vai rokasgrāmatu (vai norādi uz rokasgrāmatu), kas minēta 21A.125. punkta b) apakšpunktā, lai ražotu saskaņā ar F apakšiedaļu bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma;

e) par APU — rokasgrāmatu (vai norādi uz rokasgrāmatu), kas minēta 21A.243. punktā, lai saņemtu atbilstošu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar J apakšiedaļu;

f) par visiem pārējiem izstrādājumiem — procedūras, kas minētas 21A.602B. punkta b) apakšpunkta 2. daļā.

21A.606. ETSO atļaujas izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt ETSO atļauju, ko izdod Aģentūra, pēc:

a) savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21A.602B. punktu un

b) pierādīšanas, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem, un atbilstošā paziņojuma par atbilstību iesniegšanas;

c) pierādīšanas, ka tas spēj ievērot atbilstību 21A.3. punkta b) un c) apakšpunktam.

21A.607. ETSO atļaujas prerogatīvas

ETSO atļaujas turētājam ir tiesības ražot un marķēt izstrādājumu ar atbilstošo ETSO marķējumu.

21A.608. Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

a) DDP ir iekļautas vismaz šādas ziņas:

1. Ziņas, kas atbilstoši 21A.31. punkta a) un b) apakšpunktam identificē izstrādājumu un tā projektu un testēšanas standartu.

2. Izstrādājuma nominālais tehniskais raksturojums attiecīgā gadījumā, kas vai nu iekļauts tieši, vai ar norādi uz citiem papildu dokumentiem.

3. Paziņojums par atbilstību, ar ko apliecina, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām ETSO.

4. Norāde uz attiecīgo testu ziņojumiem.

5. Norāde uz atbilstošajām apkopes, kapitālā remonta un remonta rokasgrāmatām.

6. Atbilstības līmeņi, ja ETSO pieļauj dažādus atbilstības līmeņus.

7. Saskaņā ar 21A.610. punktu apstiprināto atkāpju saraksts.

b) DDP vīzē ar datumu un ETSO atļaujas turētāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstu.

21A.609. ETSO atļauju turētāju pienākumi

ETSO atļaujas, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, turētājs:

a) ražo katru izstrādājumu saskaņā ar G apakšiedaļu vai F apakšiedaļu, kas nodrošina, ka katrs pabeigtais izstrādājums atbilst projekta datiem un ir droši uzstādāms;

b) sagatavo un uztur visu izstrādājumu, kam izdota ETSO atļauja, visiem modeļiem, spēkā esošu pilnu tehnisku datu un uzskaites datu dokumentāciju saskaņā ar 21A.613. punktu;

c) sagatavo, glabā un atjaunina oriģinālus visām rokasgrāmatām, kas paredzētas piemērojamajās izstrādājuma lidojumderīguma specifikācijās;

d) izstrādājuma lietotājiem un Aģentūrai pēc pieprasījuma nodrošina pieeju tām apkopes, kapitālā remonta un remonta rokasgrāmatām, kas vajadzīgas izstrādājuma izmantošanai un apkopei, un minēto rokasgrāmatu izmaiņām;

e) visus izstrādājumus marķē saskaņā ar 21A.807. punktu; un

f) ievēro atbilstību 21A.3. punkta b) un c) apakšpunktam, 21A.3B. un 21A.4. punktam;

g) turpina ievērot 21A.602B. punkta kvalifikācijas prasības.

21A.610. Atkāpes apstiprinājums

a) Visi ražotāji, kas prasa apstiprinājumu, lai atkāptos no jebkura ETSO tehniskā raksturojuma standarta, pierāda, ka standartus, no kuriem tiek prasīta atkāpe, kompensē ar faktoriem vai projektētiem parametriem, kas nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni.

b) Apstiprinājuma lūgumu izdarīt atkāpi kopā ar visiem attiecīgajiem datiem iesniedz Aģentūrai.

21A.611. Projekta izmaiņas

a) ETSO atļaujas turētājs drīkst izdarīt sīkas projekta izmaiņas (jebkuru izmaiņu, kas nav svarīga izmaiņa) bez Aģentūras papildu atļaujas. Šādā gadījumā pārveidotais izstrādājums saglabā sākotnējo modeļa numuru (mainās daļas numurs vai tiek izmantoti grozījumi, lai identificētu sīkas izmaiņas), un turētājs nosūta Aģentūrai jebkurus pārskatītus datus, kas vajadzīgi, lai ievērotu atbilstību 21A.603. punkta b) apakšpunktam.

b) Jebkura ETSO atļaujas turētāja veikta projekta izmaiņa, kas ir pietiekoši liela, lai būtu vajadzīgi pamatīgi visaptveroši pētījumi, lai konstatētu atbilstību ETSO, ir svarīga izmaiņa. Pirms veikt šādu izmaiņu turētājs izstrādājumam piešķir jauna tipa vai modeļa apzīmējumu un iesniedz pieteikumu jaunai atļaujai atbilstoši 21A.603. punktam.

c) Neviena projekta izmaiņa, ko veikusi jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav ETSO atļaujas turētājs, kurš iesniedzis paziņojumu par izstrādājuma atbilstību, neatbilst apstiprinājumam, uz ko attiecas O apakšiedaļa, ja vien persona, kas prasa apstiprinājumu, neiesniedz atsevišķas ETSO atļaujas pieteikumu saskaņā ar 21A.603. punktu.

21A.613. Uzskaite

Papildus uzskaites prasībām, kas atbilst kvalitātes nodrošināšanas sistēmai vai ir saistītas ar to, visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā ražojuma pārbaudes ziņojumus, tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu izstrādājuma un ar to aprīkotā sertificēta tipa ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu.

21A.615. Aģentūras pārbaude

Pēc Aģentūras pieprasījuma izstrādājuma ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs vai turētājs ļauj Aģentūrai:

a) novērot testus;

b) pārbaudīt minētā izstrādājuma tehnisko datu dokumentāciju.

21A.619. Termiņš un pastāvīgs derīgums

a) ETSO atļauju izdod uz nenoteiktu laiku. Tā nepaliek spēkā, ja:

1. Netiek ievēroti nosacījumi, ko vajadzēja ievērot, kad tika piešķirta ETSO atļauja; vai

2. Turētāja pienākumi, kas precizēti 21A.609. punktā, vairs netiek izpildīti; vai

3. Izrādās, ka ekspluatācijā esošs izstrādājums rada nepieļaujamus apdraudējumus; vai

4. No atļaujas ir atteikušies vai tā ir atsaukta saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b) Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod Aģentūrai.

21A.621. Nodošana

Ja nav notikusi turētāja īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu izmaiņu, un tāpēc ievēro attiecīgi 21A.247. un 21A.247. punktu, ETSO atļauja, kas izdota saskaņā ar šo daļu, nav nododama.

(P APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

Q APAKŠIEDAĻA — RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21A.801. Ražojumu identifikācija

a) Ražojumu identifikācija ietver šādas ziņas:

1. Ražotāja nosaukumu.

2. Ražojuma apzīmējumu.

3. Ražotāja piešķirto sērijas numuru.

4. Jebkuras citas ziņas, ko Aģentūra uzskata par lietderīgām.

b) Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo gaisa kuģi vai dzinēju saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē minēto kuģi vai dzinēju ar ugunsizturīgu plāksni, uz kuras ir a) apakšpunktā precizētās ziņas, kas marķētas ar kodināšanu, štancēšanu, gravēšanu vai citu apstiprinātu ugunsizturīga marķējuma uzlikšanas paņēmienu. Identifikācijas plāksni nostiprina tā, lai tā būtu pieejama un skaidri salasāma un lai to nevarētu viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

c) Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo propelleru, propellera lāpstu vai propellera rumbu saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē to ar plāksni, štancēšanu, gravēšanu, kodināšanu vai citu apstiprinātu paņēmienu, kā uz tā nekritiskas virsmas uzlikt ugunsizturīgu marķējumu, kas ietver a) apakšpunktā precizētās ziņas un ko nevar viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

d) Brīva lidojuma gaisa balonam ar apkalpi b) apakšpunktā noteikto identifikācijas plāksni piestiprina pie gaisa balona apvalka un, ja iespējams, tādā vietā, kur tā lietotājam ir skaidri salasāma, kad gaisa balons tiek piepūsts. Turklāt grozu un sildierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar ražotāja vārdu, daļas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu un sērijas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu.

21A.803. Apiešanās ar identifikācijas datiem

a) Neviena persona nenoņem, nemaina vai neuzliek 21A.801. punkta a) apakšpunktā minēto identifikācijas informāciju nevienam gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai vai 21A.807. punkta a) apakšpunktā minēto — APU, bez Aģentūras piekrišanas.

b) Neviena persona nenoņem vai neuzstāda identifikācijas plāksni, kas minēta 21A.801. vai 21A.807. punktā attiecībā uz APU, bez Aģentūras piekrišanas.

c) Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic apkopi saskaņā ar piemērojamajiem ar to saistītajiem izpildes noteikumiem, saskaņā ar Aģentūras noteiktajiem paņēmieniem, metodēm un praksi drīkst:

1. Noņemt, mainīt vai uzlikt identifikācijas informāciju, kas minēta 21A.801. punkta a) apakšpunktā, jebkuram gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai vai 21A.807. punkta a) apakšpunktā minēto — APU; vai

2. Noņemt identifikācijas plāksni, kas minēta 21A.801. vai 21A.807. punktā attiecībā uz APU, apkopes laikā.

d) Neviena persona nevienam gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai neuzstāda nevienu citu identifikācijas plāksni, kā tikai to, kas noņemta saskaņā ar c) apakšpunkta 2. daļu.

21A.804. Daļu un ierīču identifikācija

a) Katrs daļas vai ierīces ražotājs daļu vai ierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar:

1. Nosaukumu, preču zīmi vai simbolu, pēc kā identificē ražotāju; un

2. Daļas numuru, kā definēts piemērojamajos projekta datos; un

3. Burtiem EPA (Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums) attiecībā uz daļām un ierīcēm, kas ražotas saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstošajiem izstrādājumiem.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja Aģentūra piekrīt, ka daļa vai ierīce ir pārāk maza vai ka kādā citā ziņā nebūtu lietderīgi marķēt daļu vai ierīci ar ziņām, kas paredzētas a) apakšpunktā, tad autorizētā izmantošanas dokumentā, kurš ir klāt daļai vai ierīcei vai tās iepakojumam, iekļauj ziņas, ar ko daļu nevarētu marķēt.

21A.805. Ļoti būtisku daļu identifikācija

Papildus 21A.804. punkta prasībām, katrs tādas daļas ražotājs, ar ko aprīko sertificēta tipa ražojumu, kuru identificē kā svarīgu daļu, neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē minēto daļu ar daļas numuru un sērijas numuru.

21A.807. ETSO atbilstošo izstrādājumu identifikācija

a) Katrs tādas ETSO atļaujas turētājs, uz ko attiecas O apakšiedaļa, neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē katru izstrādājumu ar šādu informāciju:

1. Ražotāja nosaukums un adrese;

2. Izstrādājuma nosaukums, tips, daļas numurs vai modeļa apzīmējums;

3. Izstrādājuma sērijas numurs vai ražošanas datums vai abi; un

4. Attiecīgais ETSO numurs.

b) Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja Aģentūra piekrīt, ka daļa ir pārāk maza vai ka kādā citā ziņā nebūtu lietderīgi marķēt daļu ar informāciju, kas paredzēta a) apakšpunktā, tad autorizētā izmantošanas dokumentā, kurš ir klāt daļai vai tās iepakojumam, iekļauj informāciju, ar ko daļu nevarētu marķēt.

c) Katra persona, kas ražo APU saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē APU ar ugunsizturīgu plāksni, uz kuras ir a) apakšpunktā precizētā informācija, kas marķēta ar kodināšanu, štancēšanu, gravēšanu vai citu apstiprinātu ugunsizturīga marķējuma uzlikšanas paņēmienu. Identifikācijas plāksni nostiprina tā, lai tā būtu pieejama un skaidri salasāma un lai to nevarētu viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

B IEDAĻA

PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA — VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21B.5. Darbības joma

a) Šī iedaļa nosaka procedūru dalībvalsts kompetentajai iestādei, kad tā pilda savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz šajā daļā minēto sertifikātu, apstiprinājumu un atļauju izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu un atsaukšanu.

b) Aģentūra saskaņā ar Pamatregulas 14. pantu izstrādā specifikācijas un norādījumus, lai dalībvalstīm palīdzētu šās iedaļas īstenošanā.

21B.20. Kompetentās iestādes pienākumi

Katra dalībvalsts kompetentā iestāde atbild par A iedaļas F, G, H un I apakšiedaļu īstenošanu tikai attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem vai turētājiem, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir tās teritorijā.

21B.25. Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

a) Vispārīgās prasības:

Dalībvalsts norīko kompetento iestādi, kurai uzticēts pienākums īstenot A iedaļas F, G, H un I apakšiedaļu, ar dokumentētām procedūrām, organizācijas struktūru un personālu.

b) Resursi:

1. Personāla skaits ir pietiekams, lai veiktu uzticētos uzdevumus.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde ieceļ vadītāju vai vadītājus, kas atbild par saistītā(-o) uzdevuma(-u) izpildi iestādē, arī par saziņu ar Aģentūru un attiecīgā gadījumā — ar pārējām valsts iestādēm.

c) Kvalifikācija un apmācība:

Viss personāls ir pietiekami kvalificēts, un tam ir pietiekamas zināšanas, pieredze, un tas ir pietiekami apmācīts, lai izpildītu uzticēto uzdevumu.

21B.30. Dokumentētas procedūras

a) Dalībvalsts kompetentā iestāde nosaka dokumentētas procedūras, kā aprakstīt tās organizāciju, līdzekļus un paņēmienus, ko izmanto, lai izpildītu šās daļas prasības. Procedūras tiek atjauninātas, un minētajā iestādē tas ir galvenais darba dokuments visām saistītajām darbībām.

b) Procedūru apraksta kopija un to grozījumi ir pieejami Aģentūrai.

21B.35. Izmaiņas organizācijā un procedūrās

a) Dalībvalsts kompetentā iestāde par visām svarīgajām izmaiņām tās organizācijā un dokumentētajās procedūrās paziņo Aģentūrai.

b) Dalībvalsts kompetentā iestāde atjaunina savas dokumentētās procedūras, kas attiecas uz jebkuru izmaiņu noteikumos, laikus, lai nodrošinātu efektīvu izpildi.

21B.40. Strīdu izšķiršana

a) Dalībvalsts kompetentā iestāde savas organizācijas dokumentētajās procedūrās nosaka strīdu izšķiršanas kārtību.

b) Ja starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm izceļas strīds, ko nevar izšķirt, 21B.25. punkta b) apakšpunkta 2. daļā definēto vadītāju pienākums ir risināt jautājumu ar Aģentūras starpniecību.

21B.45. Ziņošana/koordinēšana

a) Dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā nodrošina koordināciju ar citām saistītajām minētās iestādes sertifikācijas, pētījumu, apstiprinājuma vai atļaujas piešķiršanas grupām, ar citām dalībvalstīm un Aģentūru, lai nodrošinātu efektīvu apmaiņu ar informāciju par ražojumu, daļu un iekārtu drošību.

b) Dalībvalsts kompetentā iestāde ziņo Aģentūrai par jebkurām grūtībām šās daļas īstenošanā.

21B.55. Uzskaite

Dalībvalsts kompetentā iestāde veic attiecīgo uzskaiti, vai saglabā tai pieejamību, par sertifikātiem, apstiprinājumiem un atļaujām, ko tā piešķīrusi saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un par ko atbildība ir nodota Aģentūrai, ja vien šī uzskaite nav nodota Aģentūrai.

21B.60. Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

Ja kompetentā dalībvalsts iestāde saņem norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu no trešās valsts kompetentās iestādes, minēto norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu nodod Aģentūrai izplatīšanai saskaņā ar Pamatregulas 15. pantu.

B APAKŠIEDAĻA — TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(C. APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA — IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

E APAKŠIEDAĻA — PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

F APAKŠIEDAĻA — RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21B.120. Pārbaudes

a) Kompetentā iestāde norīko pārbaudes grupu darbam ar katru vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai veiktu ar šo vienošanās dokumentu saistītos uzdevumus, kuras sastāvā ir grupas vadītājs, kas vada pārbaudes grupu, un vajadzībās gadījumā viens vai vairāki grupas locekļi. Grupas vadītājs sniedz pārskatu vadītājam, kas atbild par darbību, kas definēta 21B.25. punkta b) apakšpunkta 2. daļā.

b) Kompetentā iestāde izdara pietiekamas pārbaudes attiecībā uz vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu ieteikumus izdot, saglabāt, grozīt, apturēt vai atsaukt vienošanās dokumentu.

c) Kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo procedūras vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju pārbaudei, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1. Saņemtā iesnieguma novērtēšanu;

2. Pārbaudes grupas noteikšanu;

3. Pārbaužu sagatavošanu un plānošanu;

4. Dokumentācijas (rokasgrāmatas, procedūru utt.) novērtēšanu;

5. Revīzijas un pārbaudes;

6. Izlabošanas pasākumu kontroli un

7. Ieteikumu izdot, grozīt, apturēt vai atsaukt vienošanās dokumentu.

21B.130. Vienošanās dokumenta izdošana

a) Pārliecinoties, ka ražotājs atbilst piemērojamajām A iedaļas F apakšiedaļas prasībām, kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod vienošanās dokumentu (EASA 65. veidlapu sk. papildinājumā) atsevišķu ražojumu, daļu vai ierīču atbilstības pierādīšanai.

b) Vienošanās dokumentā norāda vienošanās darbības jomu, termiņa beigu datumu un attiecīgā gadījumā atbilstošos ierobežojumus attiecībā uz atļauju.

c) Vienošanās dokumenta derīguma laiks nepārsniedz vienu gadu.

21B.1315. Vienošanās dokumenta saglabāšana

Kompetentā iestāde vienošanās dokumentu saglabā tik ilgi, kamēr:

a) ražotājs pareizi izmanto EASA 52. veidlapu (sk. papildinājumu) kā atbilstības apliecinājumu pabeigtajam gaisa kuģim un EASA 1. veidlapu (sk. papildinājumu) — citiem ražojumiem, kas nav pabeigtais gaisa kuģis, daļas un ierīces, un

b) dalībvalsts kompetentā iestāde pirms EASA 52. veidlapas (sk. papildinājumu) vai EASA 1. veidlapas (sk. papildinājumu) validācijas, kas minēta 21A.130. punkta c) apakšpunktā, veic pārbaudes un tās neatklāj neatbilstību prasībām vai procedūrām, kuras iekļautas rokasgrāmatā, ko nodrošina ražotājs, vai par attiecīgo ražojumu, daļu vai ierīču neatbilstību. Šajās pārbaudēs pārbauda vismaz to, ka:

1. Vienošanās attiecas uz ražojumu, daļu vai ierīci, ko validē, un paliek spēkā;

2. Rokasgrāmatu, kura aprakstīta 21A.125. punkta b) apakšpunktā, un tās izmaiņas, kas minētas vienošanās dokumentā, ražotājs izmanto kā darba pamatdokumentu. Ja tas tā nav, pārbaudi neturpina un līdz ar to izmantošanas sertifikātus nevalidē;

3. Ražošana veikta, ievērojot nosacījumus, kas noteikti vienošanās dokumentā, un tās rezultāti ir apmierinoši;

4. Pārbaudes un testi (tostarp, attiecīgos gadījumos, lidojuma pārbaudījumi), kas paredzēti 21A.130. punkta b) apakšpunkta 2. daļā un/vai b) apakšpunkta 3. daļā, veikti, ievērojot nosacījumus, kas noteikti vienošanās dokumentā, un to rezultāti ir apmierinoši;

5. Kompetentās iestādes pārbaudes, kas aprakstītas vai minētas vienošanās dokumentā, ir veiktas un to rezultāti atzīti par pieņemamiem;

6. Atbilstības apliecinājums atbilst 21A.130. punktam un tajā sniegtā informācija nav tāda, kas validāciju nepieļauj; un

c) neviens vienošanās dokumenta termiņš nav beidzies.

21B.140. Vienošanās dokumenta grozīšana

a) Kompetentā iestāde pēc vajadzības saskaņā ar 21B.120. pantu veic pārbaudes attiecībā uz jebkura vienošanās dokumenta grozījumu.

b) Ja kompetentā iestāde ir pārliecināta, ka atbilstību A iedaļas F apakšiedaļas prasībām turpinās ievērot, tā attiecīgi groza vienošanās dokumentu.

21B.143. Atzinumu sniegšana

a) Ja kompetentā iestāde atrod objektīvu pierādījumu, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst šās daļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.125B. punktam un:

1. Par pirmā līmeņa atzinumu vienošanās dokumenta turētājam paziņo nekavējoties un 3 darba dienu laikā pēc noteikšanas apstiprina rakstveidā.

2. Otrā līmeņa atzinumu vienošanās dokumenta turētājam apstiprina rakstveidā 14 darba dienu laikā pēc noteikšanas.

b) Kompetentā iestāde atbilstošā veidā dara zināmu vienošanās dokumenta turētājam jebkuru trešā līmeņa atzinumu, kas definēts 21A.125B. punkta b) apakšpunktā, tai izdevīgā laikā.

21B.145. Vienošanās dokumenta apturēšana un atsaukšana

a) Pirmā un otrā līmeņa atzinumu gadījumā kompetentā iestāde pilnīgi vai daļēji ierobežo, aptur vai atsauc vienošanās dokumentu, kā norādīts turpmāk:

1. Pirmā līmeņa atzinuma gadījumā vienošanās dokumentu nekavējoties ierobežo vai aptur. Ja vienošanās dokumenta turētājs neizpilda 21A.125B. punkta c) apakšpunkta 1. daļas prasības, vienošanās dokumentu atsauc.

2. Otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentā iestāde lemj par jebkuru vienošanās dokumenta ierobežojumu, uz laiku apturot vienošanās dokumenta vai tā daļu darbību. Ja vienošanās dokumenta turētājs neizpilda 21A.125B. punkta c) apakšpunkta 2. daļas prasības, vienošanās dokumentu atsauc.

b) Par vienošanās dokumenta apturēšanu vai atsaukšanu vienošanās dokumenta turētājam paziņo rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē vienošanās dokumenta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

c) Ja vienošanās dokumenta darbību aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības A iedaļas F apakšiedaļai.

21B.150. Uzskaite

a) Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas ļauj pietiekami labi izsekot katra atsevišķa vienošanās dokumenta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b) Uzskaite ietver vismaz:

1. Dokumentus, ko nodrošinājis vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzējs vai turētājs;

2. Dokumentus, kas sastādīti pētījumos un pārbaudēs un kuros konstatēta 21B.120. punktā definēto elementu darbība un gala rezultāts;

3. Vienošanās dokumentu ar izmaiņām un

4. To tikšanos protokolus, kurās piedalījies ražotājs.

c) Uzskaites datus pēc vienošanās dokumenta termiņa izbeigšanās glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks.

d) Kompetentā iestāde glabā uzskaites datus arī par visiem atbilstības apliecinājumiem (EASA 52. veidlapu sk. papildinājumā) un autorizētiem izmantošanas sertifikātiem (EASA 1. veidlapu sk. papildinājumā), ko tā ir validējusi.

G APAKŠIEDAĻA — RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21B.220. Pārbaudes

a) Kompetentā iestāde ieceļ par ražošanas organizācijas apstiprināšanu atbildīgo darba grupu darbam ar katru ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai veiktu visus attiecīgos ar šo ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumu saistītos uzdevumus, kuras sastāvā ir grupas vadītājs, kas vada par apstiprināšanu atbildīgo darba grupu, un vajadzībās gadījumā viens vai vairāki grupas locekļi. Grupas vadītājs atskaitās vadītājam, kas atbild par darbību, kas definēta 21B.25. punkta b) apakšpunkta 2. daļā.

b) Kompetentā iestāde izdara pietiekamas pārbaudes attiecībā uz ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu ieteikumus izdot, saglabāt, grozīt, apturēt vai atsaukt apstiprinājumu.

c) Kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo procedūras ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma pārbaudei, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1. Saņemtā iesnieguma novērtēšanu;

2. Par ražošanas organizācijas apstiprināšanu atbildīgās darba grupas noteikšanu;

3. Pārbaužu sagatavošanu un plānošanu;

4. Dokumentācijas (ražošanas organizācijas pašraksturojuma, procedūru utt.) novērtēšanu;

5. Revīzijas;

6. Izlabošanas pasākumu kontroli;

7. Ieteikumu izdot, grozīt, apturēt vai atsaukt ražošanas organizācijas apstiprinājumu;

8. Pastāvīgu uzraudzību.

21B.225. Atzinumu sniegšana

a) Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šās daļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.158. punkta a) apakšpunktam un:

1. Par pirmā līmeņa atzinumu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam paziņo nekavējoties un 3 darba dienu laikā pēc noteikšanas apstiprina rakstveidā.

2. Otrā līmeņa atzinumu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam apstiprina rakstveidā 14 darba dienu laikā pēc noteikšanas.

b) Kompetentā iestāde atbilstošā veidā dara zināmu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam jebkuru trešā līmeņa atzinumu, kas definēts 21A.158. punkta b) apakšpunktā, tai izdevīgā laikā.

21B.230. Sertifikāta izdošana

a) Pārliecinoties, ka ražošanas organizācija atbilst piemērojamajām A iedaļas G apakšiedaļas prasībām, kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod ražošanas organizācijas apstiprinājumu (EASA 65. veidlapu, sk. papildinājumā).

b) Agentūras noteiktā veidā EASA 55. veidlapā norāda atsauces numuru.

21B.235. Pastāvīga uzraudzība

a) Lai pamatotu ražošanas organizācijas apstiprinājuma saglabāšanu, kompetentā iestāde veic pastāvīgu uzraudzību:

1. Lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbilst A iedaļas G apakšiedaļas prasībām, un

2. Lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas saskaņā ar ražošanas organizācijas pašraksturojumu, un

3. Lai pārbaudītu ražošanas organizācijas pašraksturojuma procedūru efektivitāti un

4. Lai pārraudzītu ražojuma, daļas vai ierīces standartus, ņemot paraugu.

b) Pastāvīgu uzraudzību veic saskaņā ar 21B.220. punktu.

c) Kompetentā iestāde ar rūpīgi izplānotu pastāvīgu uzraudzību nodrošina, ka ražošanas organizācijas apstiprinājumu pilnīgi pārskata attiecībā uz atbilstību šai daļai 24 mēnešu laikā. Pastāvīga uzraudzība drīkst būt vairākas šajā laikā izdarītas pārbaudes. Revīziju skaits drīkst mainīties atkarībā no organizācijas komplicētības, ražotņu skaita un ražojumu svarīguma. Kompetentā iestāde pakļauj ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju pastāvīgai uzraudzībai, kā minimums, vismaz vienu reizi gadā.

21B.240. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

a) Kompetentā iestāde pārrauga jebkuru sīku izmaiņu, veicot pastāvīgu uzraudzību.

b) Kompetentā iestāde pēc vajadzības saskaņā ar 21B.220. punktu pēta jebkuru svarīgu ražošanas organizācijas apstiprinājumā turētāja veiktu izmaiņu ražošanas organizācijas apstiprinājumā vai pieteikumā, lai grozītu apstiprinājuma darbības jomu un noteikumus.

c) Ja Kompetentā iestāde ir pārliecināta, ka atbilstību A iedaļas G apakšiedaļas prasībām turpinās ievērot, tā attiecīgi groza ražošanas organizācijas apstiprinājumu.

21B.245. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

a) Pirmā vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentā iestāde pilnīgi vai daļēji ierobežo, aptur vai atsauc ražošanas organizācijas apstiprinājumu, kā norādīts turpmāk.

1. Pirmā līmeņa atzinuma gadījumā ražošanas organizācijas apstiprinājumu nekavējoties ierobežo vai aptur. Ja ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neizpilda 21A.158. punkta c) apakšpunkta 1. daļas prasības, ražošanas organizācijas apstiprinājumu atsauc.

2. Otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentā iestāde lemj par jebkuru apstiprinājuma darbības jomas ierobežojumu, uz laiku apturot ražošanas organizācijas apstiprinājuma vai tā daļu darbību. Ja ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neizpilda 21A.158. punkta c) apakšpunkta 2. daļas prasības, ražošanas organizācijas apstiprinājumu atsauc.

b) Par ražošanas organizācijas apstiprinājuma ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju informē rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju par tā apelācijas tiesībām.

c) Ja ražošanas organizācijas apstiprinājumu aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības A iedaļas G apakšiedaļai.

21B.260. Uzskaite

a) Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas ļauj pietiekami labi izsekot katra atsevišķa ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b) Uzskaite ietver vismaz:

1. Dokumentus, ko nodrošina ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai turētājs;

2. Dokumentus, kas sastādīti pārbaudēs un kuros konstatēta 21B.220. punktā definēto elementu darbība un gala rezultāts, tostarp atzinumus, kas sniegti saskaņā ar 21B.225. punktu;

3. Pastāvīgās uzraudzības programmu, tostarp veikto pārbaužu uzskaites datus;

4. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikātu ar izmaiņām;

5. To tikšanos protokolus, kurās piedalās ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs.

c) Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks.

H APAKŠIEDAĻA — LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21B.320. Pārbaudes

a) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde veic pietiekamas pārbaudes attiecībā uz lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu sertifikāta vai atļaujas izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

b) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde sagatavo novērtēšanas procedūras, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1. Pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtēšanu;

2. Pieteikuma atbilstības novērtēšanu;

3. Lidojumderīguma sertifikātu klasifikāciju;

4. Kopā ar pieteikumu saņemtās dokumentācijas novērtēšanu;

5. Gaisa kuģa pārbaudi;

6. Lidojumderīguma sertifikātiem vajadzīgo nosacījumu vai ierobežojumu noteikšanu.

21B.325. Lidojumderīguma sertifikātu izdošana

a) Pārliecinoties, ka atbilstība piemērojamajām A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza lidojumderīguma sertifikātu (EASA 25. veidlapu sk. papildinājumā), ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu (EASA 24. veidlapu sk. papildinājumā) vai lidošanas atļauju (EASA 20. veidlapu sk. papildinājumā).

b) Papildus tāda jauna gaisa kuģa vai lietota gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātam, kam izcelsme ir trešajā valstī, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod sākotnējā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.a veidlapu sk. papildinājumā).

21B.330. Lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

a) Ja ir pierādījums, ka jebkurš 21A.181. punkta a) apakšpunktā precizētais nosacījums nav izpildīts, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde aptur vai atsauc lidojumderīguma sertifikātu.

b) Izdodot paziņojumu par lidojumderīguma sertifikāta, ierobežota lidojumderīguma sertifikāta vai lidošanas atļaujas apturēšanu un atsaukšanu, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo apturēšanas un atsaukšanas iemeslus un informē sertifikāta vai atļaujas turētāju par tā apelācijas tiesībām.

21B.345. Uzskaite

a) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas pietiekami labi ļauj izsekot katra atsevišķa lidojumderīguma sertifikāta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b) Uzskaite ietver vismaz:

1. Dokumentus, ko nodrošina pieteikuma iesniedzējs;

2. Dokumentus, kas sastādīti veicot pārbaudes un kuros konstatēta 21B.320. punkta b) apakšpunktā definēto elementu darbība un gala rezultāts, un

3. Kopiju sertifikātam vai atļaujai ar grozījumiem.

c) Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks pēc to saņemšanas no valsts reģistra.

I APAKŠIEDAĻA — TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21B.420. Pārbaudes

a) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde veic pietiekamas pārbaudes attiecībā uz trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu sertifikāta izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

b) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo novērtēšanas procedūras, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1. Atbilstības novērtēšanu;

2. Ar pieteikumu saņemtās dokumentācijas novērtēšanu;

3. Gaisa kuģa pārbaudi;

21B.425. Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

Pārliecinoties, ka atbilstība piemērojamajām A iedaļas I apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza trokšņa līmeņa sertifikātus (EASA 45. veidlapu sk. papildinājumā).

21B.430. Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

a) Ja ir pierādījums, ka daži 21A.211. punkta a) apakšpunktā precizētie nosacījumi nav izpildīti, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde aptur vai atsauc trokšņa līmeņa sertifikātu.

b) Izdodot paziņojumu par trokšņa līmeņa sertifikāta apturēšanu un atsaukšanu, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo apturēšanas un atsaukšanas iemeslus un informē sertifikāta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

21B.445. Uzskaite

a) Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido minimāliem datu saglabāšanas kritērijiem atbilstošu uzskaites sistēmu, kas pietiekami labi ļauj izsekot katra atsevišķa trokšņa līmeņa sertifikāta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b) Uzskaite ietver vismaz:

1. Dokumentus, ko nodrošina pieteikuma iesniedzējs;

2. Dokumentus, kas sastādīti veicot pārbaudes un kuros konstatēta 21B.420. punkta b) apakšpunktā definēto elementu darbība un gala rezultāts;

3. Kopiju sertifikātam ar grozījumiem.

c) Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks pēc to saņemšanas no valsts reģistra.

J APAKŠIEDAĻA — PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

K APAKŠIEDAĻA — DAĻAS UN IERĪCES

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(L APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA — REMONTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(N APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA — EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(P APAKŠIEDAĻA — NAV PIEMĒROJAMA)

Q APAKŠIEDAĻA — RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

--------------------------------------------------

Augša