EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1669

Komisijas Regula (EK) Nr. 1669/2003 (2003. gada 1. septembris), ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz datu sērijām, kuras jāizveido uzņēmumu gada statistikai, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

OV L 244, 29.9.2003., 57./73. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 516 - 532
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 040 Lpp. 212 - 228
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 040 Lpp. 212 - 228

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/04/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1669/oj

32003R1669

Komisijas Regula (EK) Nr. 1669/2003 (2003. gada 1. septembris), ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz datu sērijām, kuras jāizveido uzņēmumu gada statistikai, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

Oficiālais Vēstnesis L 244 , 29/09/2003 Lpp. 0057 - 0073
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 516 - 532


Komisijas Regula (EK) Nr. 1669/2003

(2003. gada 1. septembris),

ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz datu sērijām, kuras jāizveido uzņēmumu gada statistikai, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada 20. decembris) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1668/2003 [2], un jo īpaši tās 12. panta ii), v) un vii) punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 ir izveidota vienota sistēma, lai apkopotu Kopienas statistiku par banku un pensiju fondu nozares struktūru, darbībām, veikumu un konkurētspēju Kopienā.

(2) Komisijas Regulā (EK) Nr. 2701/98 [3], kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1614/2002 [4], ir iekļautas datu sērijas, kas jānosūta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 īstenošanas vajadzībām. Attiecībā uz grozījumiem, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2056/2002 [5] izdarīti Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97, jānorāda, kādas datu sērijas jānosūta un kādi pielāgojumi jāizdara esošajās sērijās.

(3) Jānorāda, cik bieži jāapkopo papildu statistika par izdevumiem vides jomā. Jānorāda pirmais apsekojuma gads Regulas (EK, Euratom) Nr. 2056/2002 3. pantā paredzēto rezultātu apkopošanai. Jānorāda rezultātu iedalījums izdevumu vides jomā statistikas izveidei, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis sniedz salīdzināmus un saskaņotus statistikas datus.

(4) Jānorāda, kā iedalīt rezultātus kredītiestāžu un pensiju fondu statistikas izveidei, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis sniedz salīdzināmus un saskaņotus statistikas datus.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2701/98 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Rezultātu iedalījumi un pirmais apsekojuma gads Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4., 8. un 9. pantā minēto rezultātu apkopošanai attiecībā uz minētās regulas 6. pielikuma 4. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem ir tāds, kā norādīts datu sērijās šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Rezultātu iedalījumi un pirmais apsekojuma gads Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4., 8. un 9. pantā minēto rezultātu apkopošanai attiecībā uz minētās regulas 7. pielikuma 4. iedaļā uzskaitītajiem raksturlielumiem ir tāds, kā norādīts datu sērijās šīs regulas III pielikumā.

4. pants

Dalībvalstis sagatavo šīs regulas 1. un 2. pantā minētās datu sērijas 2001. apsekojuma gadam un nākamajiem gadiem par 21 12 0 un 21 14 0 raksturlielumiem, kas uzskaitīti 2. pielikumā, un par raksturlielumiem, kuri uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā.

Dalībvalstis sagatavo šīs regulas 3. pantā minētās datu sērijas attiecībā uz 2002. apsekojuma gada un nākamo gadu datiem par raksturlielumiem, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 7. pielikuma 4. iedaļā.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 1. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp.

[2] OV L 244, 29.9.2003., 32. lpp.

[3] OV L 344, 18.12.1998., 81. lpp.

[4] OV L 244, 12.9.2002., 7. lpp.

[5] OV L 317, 21.11.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2701/98 pielikumu groza šādi.

1. Septīto rindu 1A sērijas tabulā aizstāj ar šādu rindu:

"Pirmais apsekojuma gads | 1995. gads, izņemot NACE 1. red. 65.1 un 65.2 grupu, 66.02 klasi un 67. nodaļu |

2001. gads attiecībā uz NACE 1. red. 65.1 grupu un kredītiestādēm, kas pēc klasifikācijas ietilpst NACE 1. red. 65.22 klasē |

2002. gads attiecībā uz NACE 1. red. 66.02 klasi" |

2. Ceturto rindu 1A sērijas tabulā aizstāj ar šādu rindu:""

3. zemsvītras piezīmei 1.1A sērijas piektajā rindā pievieno šādu tekstu:

"Attiecībā uz 65.1 grupu un kredītiestādēm, kas pēc klasifikācijas ietilpst 65.22 klasē: nav jāsniedz."

4. 2. zemsvītras piezīmi 1A sērijas piektajā rindā aizstāj ar šādu:

"Attiecībā uz 65.1 grupu kredītiestādes, kas pēc klasifikācijas ietilpst 65.22 klasē un 66. nodaļā: nav jāsniedz."

5. Nozarei paredzētajā kopsavilkuma tabulā iekļauj šādas sērijas:

"2 O Izdevumi par vides aizsardzību, kas iedalīti pēc lieluma klasēm (nodarbināto personu skaits)."

6. 2B sērijas tabulu aizstāj ar šādu:

"Sērijas nosaukums | Izdevumi par vides aizsardzību (pa vides jomām) |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus – par 21 11 0 un 21 12 0 raksturlielumiem, ik pēc trim gadiem – par 21 14 0 raksturlielumu |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. C līdz E iedaļa (izņemot 37. nodaļu) |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

21 11 0 | Ieguldījumi piesārņojuma kontroles iekārtās un uzņēmumos, kā arī īpašās piesārņojuma novēršanas palīgierīcēs (galvenokārt piesārņojuma kontroles iekārtas ražošanas cikla noslēgumā) |

21 12 0 | Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija) |

Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

21 14 0 | Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red.: divu ciparu līmenis (nodaļas) |

Iedalījuma līmenis pēc vides jomām | Apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana, citi vides aizsardzības pasākumi." |

7. Pievieno šādu tabulu:

"2O sērija

Sērijas nosaukums | Izdevumi par vides aizsardzību, kas iedalīti atbilstoši lieluma klasēm (nodarbināto personu skaits) |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Attiecībā uz 21 11 0 un 21 12 0 raksturlielumiem – ik gadu, attiecībā uz 21 14 0 raksturlielumu – katru trešo gadu |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. C līdz E iedaļa (izņemot 37. nodaļu) |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

21 11 0 | Ieguldījumi piesārņojuma kontroles iekārtās un uzņēmumos, kā arī īpašās piesārņojuma novēršanas palīgierīcēs (galvenokārt piesārņojuma kontroles iekārtās ražošanas cikla noslēgumā) |

21 12 0 | Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija) |

Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

21 14 0 | Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red.: divu ciparu līmenis (nodaļas) |

Iedalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-49, 50-249, 250+" |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

DATU SĒRIJAS PAR KREDĪTIESTĀDĒM

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

6A | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

6B | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc juridiskā statusa |

6C | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc mātes uzņēmuma mītnes valsts |

6D | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc kredītiestāžu kategorijām |

6E | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot atbilstoši lieluma klasei |

6F | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot atbilstoši produkcijai |

6G | Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma |

6H | Ikgadējā reģionālā statistika |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā

6A sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 31 0 | Personāla izmaksas |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 11 2 | Nodarbināto sieviešu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 13 6 | Darbinieku – sieviešu skaits |

16 14 0 | Darbinieku skaits, kas izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās |

42 11 0 | Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |

42 11 1 | Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no fiksētā procenta vērtspapīriem |

42 12 0 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |

42 12 1 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas par emitētajiem parāda vērtspapīriem |

42 13 0 | Ienākumi no vērtspapīriem |

42 13 1 | Ienākumi no akcijām un citiem mainīgā procenta vērtspapīriem |

42 14 0 | Iekasētā komisijas nauda |

42 15 0 | Samaksātā komisijas nauda |

42 20 0 | Tīrā peļņa vai tīrie zaudējumi no finanšu operācijām |

42 31 0 | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |

42 32 0 | Vispārējie administratīvie uzdevumi |

42 32 2 | Citi administratīvie izdevumi |

42 33 0 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |

42 35 0 | Aizdevumu, avansa maksājumu un uzkrājumu, kas tiek veidoti neparedzēto izdevumu saistībām un citām saistībām, vērtības korekcijas un vērtības atkārtotas korekcijas |

42 36 0 | Citas vērtības korekcijas un vērtības atkārtotas korekcijas |

42 40 0 | Peļņa vai zaudējumi no pamatdarbības |

42 50 0 | Ārkārtas peļņa vai zaudējumi |

42 51 0 | Visi nodokļi (nodoklis par pamatdarbības peļņu vai zaudējumiem, nodoklis par ārkārtas peļņu vai zaudējumiem, citi nodokļi) |

42 60 0 | Finanšu gada peļņa vai zaudējumi |

43 11 0 | Aizdevumi klientiem |

43 21 0 | Saistības pret klientiem |

43 29 0 | Kapitāla un rezervju kopsumma |

43 30 0 | Kopsavilkuma bilance |

47 13 0 | Kredītiestādēm piederošo bankas automātu skaits |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

12 14 0 | Pamatcenām pievienotā vērtība |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot atbilstoši to juridiskajam statusam, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6B sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc juridiskā statusa |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 11 1 | Uzņēmumu skaits, iedalot pēc to juridiskā statusa |

43 32 0 | Kopsavilkuma bilance, uzņēmumus iedalot pēc to juridiskā statusa |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Iedalījums pēc juridiskā statusa | 1.Akciju sabiedrības2.Kooperatīvi uzņēmumi3.Publisko tiesību uzņēmumi4.Tādu uzņēmumu filiāles, kuru galvenais birojs atrodas ārpus EEZ valstīm5.Citi |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot atbilstoši mātes uzņēmumu mītnes valstij, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6C sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc mātes uzņēmuma mītnes valsts |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 11 4 | Uzņēmumu skaits, iedalot pēc mātes uzņēmuma mītnes vietas |

43 31 0 | Kopsavilkuma bilance, iedalot pēc mātes uzņēmuma mītnes vietas |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Iedalījums pēc mātes uzņēmuma mītnes valsts | 1.Mātes uzņēmums atrodas izcelsmes dalībvalstī2.Mātes uzņēmums atrodas citās valstīs |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc kredītiestāžu veida, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6D sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc kredītiestāžu kategorijām |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 11 7 | Nodarbināto personu skaits, iedalot pēc kredītiestāžu kategorijas |

16 11 1 | Nodarbināto personu skaits, iedalot pēc kredītiestāžu kategorijas |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Iedalījums pēc kredītiestāžu kategorijas | 1.Licencētas bankas2.Specializētas kredītiestādes3.Citas kredītiestādes |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc lielumu klases, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6E sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot pēc lieluma klases |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 11 6 | Uzņēmumu skaits, iedalot tos pēc kopsavilkuma bilances lieluma klasēm |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Iedalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Kopsavilkuma bilance pārskata gada beigās: 1.> 99999 miljoni eiro2.10000 līdz 99999 miljoni eiro3.1000 līdz 9999 miljoni eiro4.100 līdz 999 miljoni eiro5.< 100 miljoni eiro |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc produkcijas, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6F sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, uzņēmumus iedalot atbilstoši produkcijai |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

44 11 0 | Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, iedalot pēc CPA (apakš) kategorijām |

44 12 0 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, iedalot pēc CPA (apakš) kategorijām |

44 13 0 | Iekasētā komisijas nauda, iedalot pēc CPA (apakš) kategorijām |

44 14 0 | Samaksātā komisijas nauda, iedalot pēc CPA (apakš) kategorijām |

47 11 0 | Rēķinu skaits, iedalot pēc CPA (apakš)kategorijām |

47 12 0 | Aizdevumu klientiem skaits, iedalot pēc CPA (apakš) kategorijām |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases |

Iedalījums atbilstoši produkcijai | CPA (apakš) kategorijas: |

65.12.11 | Starpnozaru noguldījumu pieņemšanas pakalpojumi |

65.12.12 | Standarta noguldījumu pieņemšanas pakalpojumi |

65.12.13 | Nestandarta noguldījumu pieņemšanas pakalpojumi |

65.12.21 | Starpnozaru kreditēšanas pakalpojumi |

65.12.22 | Patērētāja kreditēšanas pakalpojumi |

65.12.23 | Hipotekārā kredīta piešķiršanas pakalpojumi |

65.12.24 | Komerckredīta piešķiršanas pakalpojumi |

65.12.25 | Citi kreditēšanas pakalpojumi, kas nav minēti citur |

65.12.3 | Citi naudas starpniecības pakalpojumi, kas nav minēti citur |

65.21 | Finanšu nomas pakalpojumi |

65.22.1 | Starpnozaru kreditēšanas pakalpojumi |

65.22.2 | Patērētāja kreditēšanas pakalpojumi |

65.22.3 | Hipotekārā kredīta piešķiršanas pakalpojumi |

65.22.4 | Komerckredīta piešķiršanas pakalpojumi |

65.22.5 | Citi kreditēšanas pakalpojumi, kas nav minēti citur |

65.23.1 | Investīciju banku pakalpojumi |

65.23.2 | Citi finanšu starpniecības pakalpojumi, kas nav minēti citur |

67.12.1 | Brokeru pakalpojumi saistībā ar vērtspapīriem |

67.12.2 | Fondu pārvaldīšanas pakalpojumi |

67.13 | Pārējie finanšu starpniecības papildpakalpojumi, kas nav minēti citur |

67.21 | Brokeru pakalpojumi |

67.22 | Pārējie apdrošināšanas un pensiju finansēšanas papildpakalpojumi, kas nav minēti citur |

Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 6. pielikuma 4. iedaļā par uzņēmumu gada statistiku

6G sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 41 0 | Kopējais filiāļu skaits, iedalot pēc atrašanās vietas valstīs, kuras neietilpst EEZ |

11 51 0 | Kopējais finanšu meitasuzņēmumu skaits, iedalot pēc atrašanās vietas citās valstīs |

45 11 0 | Kopējā EEZ filiāļu skaita ģeogrāfiskais iedalījums |

45 21 0 | Procentu ieņēmumu un tamlīdzīgu ieņēmumu ģeogrāfiskais iedalījums |

45 22 0 | Kopsavilkuma bilances ģeogrāfiskais iedalījums |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

45 31 0 | Procentu ieņēmumu un tamlīdzīgu ieņēmumu no uzņēmējdarbības, izmantojot brīvību sniegt pakalpojumus (citās EEZ valstīs) – ģeogrāfiskais iedalījums |

45 41 0 | Procentu ieņēmumu un tamlīdzīgu ieņēmumu no filiāļu darbības (valstīs, kas neietilpst EEZ) – ģeogrāfiskais iedalījums |

45 42 0 | Procentu ieņēmumu un tamlīdzīgu ieņēmumu no uzņēmējdarbības, izmantojot brīvību sniegt pakalpojumus (valstīs, kas neietilpst EEZ) – ģeogrāfiskais iedalījums |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klase |

Ģeogrāfiskais iedalījums | Ģeogrāfiskais iedalījums pēc EEZ dalībvalsts: 1.Belgique/België2.Danmark3.Deutschland4.Ellada5.España6.France7.Ireland8.Italia9.Luxembourg (Grand-Duché)10.Nederland11.Österreich12.Portugal13.Suomi/Finland14.Sverige15.United Kingdom16.Island17.Liechtenstein18.NorgeVispārējais ģeogrāfiskais iedalījums: dalībvalstī, kurā atrodas galvenais birojscitās dalībvalstīscitās EEZ valstīsSchweiz/Suisse/SvizzeraUSAJapanpārējās trešās valstīs (pārējās pasaules valstīs) |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta 6. pielikuma 4. iedaļā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

6H sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā reģionālā statistika |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2001. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Visas kredītiestādes NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases darbības jomā |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 6. pielikuma 4. iedaļā |

13 32 0 | Algas |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red. 65.12 un 65.22 klases |

Iedalījuma reģionos līmenis | NUTS 1 |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PENSIJU FONDU DATU SĒRIJAS

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

7A | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

7B | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc lieluma klases |

7C | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc valūtas |

7D | Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma |

7E | Ikgadējā uzņēmumu statistika par pensiju fondiem, kas nav autonomi |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

7A sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2002. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. 66.02 klase |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

12 11 0 | Apgrozījums |

48 00 1 | Dalībnieku iemaksas pensiju fondā |

48 00 2 | Darba devēju iemaksas pensiju fondā |

48 00 3 | Ienākošie pārskaitījumi |

48 00 4 | Citas iemaksas pensiju fondā |

48 00 5 | Iemaksas pensiju fondā saskaņā ar iepriekš noteiktu izmaksu shēmu |

48 00 6 | Iemaksas pensiju fondā saskaņā ar iepriekš noteiktu iemaksu shēmu |

48 00 7 | Iemaksas pensiju fondā saskaņā ar jauktu shēmu |

48 01 0 | Ienākumi no ieguldījumiem (PF) |

48 01 1 | Kapitāla pieaugums un samazinājums |

48 02 1 | Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības |

48 02 2 | Citi ienākumi (PF) |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

48 03 0 | Kopējie izdevumi par pensijām |

48 03 1 | Regulārie pensiju maksājumi |

48 03 2 | Vienreizēji pensiju maksājumi |

48 03 3 | Izejošie pārskaitījumi |

48 04 0 | Neto izmaiņas tehniskajās rezervēs |

48 05 0 | Apdrošināšanas prēmiju maksājumi |

48 06 0 | Kopējie darbības izdevumi |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 31 0 | Personāla izmaksas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

48 07 0 | Visi nodokļi |

48 11 0 | Zeme un ēkas (PF) |

48 12 0 | Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (PF) |

48 13 0 | Akcijas un citi mainīgā procenta vērtspapīri |

48 14 0 | Vienības vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos |

48 15 0 | Parāda vērtspapīri un citi fiksētā procenta vērtspapīri |

48 16 0 | Līdzdalība kopējos ieguldījumu fondos (PF) |

48 17 0 | Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un pārējie aizdevumi, kas nav minēti citur |

48 18 0 | Citi ieguldījumi |

48 10 0 | Kopējie pensiju fondu ieguldījumi |

48 10 1 | Kopējie ieguldījumi dalībuzņēmumā |

48 10 4 | Kopējie ieguldījumi atbilstoši tirgus vērtībai |

48 13 1 | Akcijas, ko tirgo regulētā tirgū |

48 13 2 | Akcijas, ko tirgo regulētā tirgū, kura specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi |

48 13 3 | Slēgtas emisijas akcijas |

48 13 4 | Citi mainīgā procenta vērtspapīri |

48 20 0 | Pārējie aktīvi |

48 30 0 | Kapitāls un rezerves |

48 40 0 | Neto tehniskās rezerves (PF) |

48 50 0 | Citi pasīvi |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

48 70 0 | Dalībnieku skaits |

48 70 1 | Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits |

48 70 2 | Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits |

48 70 3 | Jaukto shēmu dalībnieku skaits |

48 70 4 | Aktīvo dalībnieku skaits |

4870 5 | Atliktās pensijas shēmas dalībnieku skaits |

48 70 6 | Pensionāru skaits |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 61 0 | Pensiju shēmu skaits |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamatcenām |

48 15 1 | Parāda vērtspapīri un citi fiksētā procenta vērtspapīri, ko izdod valsts pārvaldes iestādes |

48 15 2 | Citi parāda vērtspapīri un citi fiksētā procenta vērtspapīri |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc lieluma klasēm, kas uzskaitīta 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

7B sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc lieluma klasēm |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2002. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. 66.02 klase |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 8 | Uzņēmumu skaits, iedalot tos pēc ieguldījumu apmēra |

11 11 9 | Uzņēmumu skaits, iedalot tos pēc dalībnieku lieluma klasēm |

Iedalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Ieguldījumu lieluma klases: 1.> 5000 miljoni eiro2.2501 līdz 5000 miljoni eiro3.501 līdz 2500 miljoni eiro4.50 līdz 500 miljoni eiro5.< 50 miljoni eiroDalībnieku lieluma klases: 1.> 100000 dalībnieki2.10001 līdz 100000 dalībnieki3.1001 līdz 10000 dalībnieki4.101 līdz 1000 dalībnieki5.50 līdz 100 dalībnieki6.< 50 dalībnieki |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc valūtām, kas uzskaitīta 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

7C sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc valūtas |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2002. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. 66.02 klase |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

48 64 0 | Kopējie ieguldījumi, iedalot atbilstoši ieguldījumiem eiro un ieguldījumiem valūtā, kas nav eiro |

Iedalījums atbilstoši valūtām | 1.Eiro2.Citas valūtas |

Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma, kas uzskaitīta 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

7D sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika pēc ģeogrāfiskā iedalījuma |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2002. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | Tikai NACE 1. red. 66.02 klase |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

48 61 0 | Apgrozījuma ģeogrāfiskais iedalījums |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

48 62 0 | Akcijas un citi mainīgā procenta vērtspapīri, kas iedalīti atbilstoši atrašanās vietai |

48 63 0 | Kopējie ieguldījumi, kas iedalīti atbilstoši atrašanās vietai |

Ģeogrāfiskais iedalījums | 1.Izcelsmes valsts2.Citas ES valstis3.Citas EEZ valstis4.ASV un Kanāda5.Japāna6.Pārējā pasaule |

Ikgadējā uzņēmumu statistika par pensiju fondiem, kas nav autonomi, kas uzskaitīta 7. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā Regulā (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu gada statistiku

7E sērija

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika par pensiju fondiem, kas nav autonomi |

| |

Pirmais apsekojuma gads | 2002. gads |

Biežums | Ik gadus |

Aptvertās darbības | NACE 1. red. C līdz K iedaļas |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

11 15 0 | Uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju fondi, kas nav autonomi |

Fakultatīvi raksturlielumi | Raksturlielumi 7. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

48 08 0 | Apgrozījums pensiju fondos, kas nav autonomi |

Darbību iedalījuma līmenis | NACE 1. red., iedaļas līmenis |

--------------------------------------------------

Augša