EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1554

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1554/2003 2003. gada 22. jūlijs, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

OV L 221, 4.9.2003., 1./1. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 415 - 415
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 85 - 85
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 85 - 85
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 020 Lpp. 71 - 71

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

32003R1554Oficiālais Vēstnesis L 221 , 04/09/2003 Lpp. 0001 - 0001


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1554/2003

(2003. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) 2003. gada martā uzsāktais karš pret Irāku un tam sekojošie politiskie notikumi, kā arī smaga akūta respiratorā sindroma (SARS) uzliesmojums nopietni skāra aviosabiedrību organizētos gaisa satiksmes pārvadājumus, kā rezultātā būtiski samazinājās pieprasījums 2003. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonas sākumā.

(2) Lai pārliecinātos par to, ka, neizmantojot laika nišas, kas iedalītas 2003. gada sezonai, operatori nezaudē tiesības uz šīm nišām, ir skaidri un nepārprotami jānosaka, ka 2003. un 2004. gada lidojumu plānošanas sezonas negatīvi ietekmē karš un SARS uzliesmojums.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 95/93, [4]

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1 pants

Padomes Regulā (EEK) Nr. 95/93 iekļauj šādu 10.b pantu:

"10.b pants

Saistībā ar regulas 10. panta 3. punktu koordinatori atzīst, ka aviosabiedrībām 2004. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonā ir tiesības uz tās pašas sērijas laika nišām, kas tām bija piešķirtas 2003. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonā."

2 pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 270, 25.9.2001., 131. lpp. E.

[2] OV C 125, 27.5.2002., 8. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 15. jūlija lēmums.

[4] OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.. Regula grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 894/2002 (OV L 142, 31.5.2002., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša