EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1486

Komisijas Regula (EK) Nr. 1486/2003 (2003. gada 22. augusts), ar ko nosaka procedūras Komisijas inspekciju veikšanai civilās aviācijas drošības jomāDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 213, 23.8.2003., 3./6. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 405 - 408
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 81 - 84
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 012 Lpp. 81 - 84

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/04/2010; Atcelts ar 32010R0185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1486/oj

32003R1486Oficiālais Vēstnesis L 213 , 23/08/2003 Lpp. 0003 - 0006


Komisijas Regula (EK) Nr. 1486/2003

(2003. gada 22. augusts),

ar ko nosaka procedūras Komisijas inspekciju veikšanai civilās aviācijas drošības jomā

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (2002. gada 16. decembris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā [1], un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Lai uzraudzītu, kā dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 2320/2002, Komisijai jāveic inspekcijas, sākot no sestā mēneša pēc šās regulas stāšanās spēkā. Inspekciju organizēšana Komisijas uzraudzībā ir vajadzīga, lai pārliecinātos par valstu civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu efektivitāti.

(2) Komisijai jāsaskaņo ar dalībvalstīm Komisijas inspekciju grafiks un sagatavošana. Tās inspekciju grupām jāsastāv no kvalificētiem valstu kontrolieriem, kurus izvirza dalībvalstis.

(3) Komisijas inspekcijas jāveic atbilstoši noteiktai procedūrai, kas ietver standartmetodes.

(4) Konfidenciāla informācija saistībā ar inspekcijām jāuzskata par klasificētu informāciju.

(5) Komisija ņem vērā dalībvalstu darbības un pārbauda darbības, procedūras, mācību programmas un starpvaldību organizāciju telpas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu tehniskās zināšanas un resursus un lai panāktu saskaņotu, uz sadarbību orientētu pieeju civilās aviācijas drošības jomā, kad vien tas iespējams.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniedza komiteja, kura izveidota ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 2320/2002,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka procedūras Komisijas inspekciju veikšanai, lai uzraudzītu, kā dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 2320/2002 katras dalībvalsts un katras atsevišķas lidostas līmenī.

Inspekcijas veic caurspīdīgā, efektīvā, saskaņotā un vienotā veidā.

2. pants

Definīcijas

Regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1. "kompetenta iestāde" ir valsts iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts saskaņā ar 5. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 2320/2002;

2. "Komisijas inspekcija" ir Komisijas inspektoru veikta esošo kvalitātes kontroles un civilās aviācijas drošības pasākumu, procedūru un struktūru pārbaude, lai noteiktu, vai tās atbilst Regulai (EK) Nr. 2320/2002;

3. "Komisijas inspektors" ir Komisijas nodarbināta atbilstoši kvalificēta persona vai valsts kontrolieris, kuru Komisija pilnvarojusi veikt civilās aviācijas drošības inspekcijas;

4. "Komiteja" ir komiteja, kas izveidota ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 2320/2002;

5. "trūkums" ir neatbilstība Regulā (EK) Nr. 2320/2002 noteiktajām prasībām;

6. "valsts kontrolieris" ir persona, kuru nodarbina dalībvalsts un kurš ir kvalificēts civilās aviācijas drošības kontrolieris saskaņā ar 10. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1217/2003 [2];

7. "tests" ir civilās aviācijas drošības pasākumu izmēģinājums, kurā tiek inscenēts nelikumīgas darbības mēģinājums ar mērķi pārbaudīt esošo drošības pasākumu īstenošanas efektivitāti.

II NODAĻA VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

3. pants

Dalībvalstu sadarbība

1. Neierobežojot Komisijas pienākumus, dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju tās inspekcijas uzdevumu izpildē. Šāda sadarbība ir spēkā sagatavošanas, kontroles un ziņošanas posmos.

2. Dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka paziņojumi par inspekciju paliek konfidenciāli, lai nodrošinātu, ka inspekcijas process netiek negatīvi ietekmēts.

4. pants

Komisijas pilnvaru īstenošana

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka Komisijas inspektori var īstenot savas pilnvaras pārbaudīt civilās aviācijas drošības pasākumus, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 vai jebkura cita organizācija, uz kuru attiecas minētā regula.

2. Katra dalībvalsts nodrošina, ka, pēc pieprasījuma, Komisijas inspektoriem ir pieeja visiem šiem dokumentiem:

a) valsts civilās aviācijas drošības programmai, tai skaitā valsts civilās aviācijas drošības mācību programmai;

b) valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmai;

c) noteiktu lidostu un aviācijas uzņēmumu drošības programmām;

d) Regulas (EK) Nr. 2320/2002 7. panta 1. daļā minēto kontroļu rezultātiem.

3. Katru reizi, kad Komisijas inspektori sastopas ar grūtībām savu pienākumu izpildē, attiecīgās dalībvalstis ar jebkādiem līdzekļiem savu tiesību aktos noteikto tiesību ietvaros palīdz Komisijai pilnībā veikt uzdevumu.

5 pants

Valstu kontrolieru dalība Komisijas inspekcijās

1. Dalībvalstis Komisijai dara pieejamus savus kontrolierus, kas var piedalīties Komisijas inspekcijās, kā arī ar tām saistītos sagatavošanās un ziņošanas posmos.

2. Valsts kontrolieris nepiedalās Komisijas inspekcijās tajā dalībvalstī, kurā viņš ir nodarbināts.

3. Dalībvalstis Komisiju nodrošina ar valsts kontrolieru sarakstu, uz kura pamata Komisija var viņus uzaicināt piedalīties Komisijas inspekcijās.

Šo sarakstu atjaunina vismaz katru gadu līdz jūnija beigām un pirmo reizi — divu mēnešu laikā pēc šās regulas stāšanās spēkā.

4. Komisija 3. punktā minētos sarakstus dara zināmus Komitejai.

5. Vismaz divus mēnešus pirms paredzēts veikt Komisijas inspekciju, Komisija atbilstošajai iestādei pieprasa informāciju par valstu kontrolieru pieejamību šādas inspekcijas veikšanai.

6. Izmaksas, kas rodas sakarā ar valstu kontrolieru dalību Komisijas inspekcijās, atbilstoši Kopienas noteikumiem sedz Komisija.

6. pants

Komisijas inspektoru kvalifikācijas kritēriji

1. Lai kvalificētos Komisijas inspekcijām, Komisijas inspektori ir sekmīgi izgājuši apmācības.

Šīs apmācības:

a) ir akreditējusi Komisija;

b) ir sākotnējas un atkārtotas;

c) nodrošina funkciju izpildes līmeni, kas ir atbilstošs, lai pārbaudītu, vai ir īstenoti drošības pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

2. Komisija nodrošina, ka Komisijas inspektori atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un ka tiem ir pietiekama teorētiskā un praktiskā pieredze.

III NODAĻA PROCEDŪRAS KOMISIJAS INSPEKCIJU VEIKŠANAI

7. pants

Paziņošana par inspekcijām

1. Komisija par inspekciju vismaz divus mēnešus iepriekš paziņo tai kompetentajai iestādei, kuras teritorijā tā tiks veikta.

2. Kad jāpārbauda lidosta, Komisija attiecīgi paziņo kompetentajai iestādei.

3. Paziņojot par inspekciju kompetentajai iestādei, Komisija nosūta kompetentajai iestādei aizpildīšanai pirmsinspekcijas anketu un pieprasījumu sniegt 4. panta 2. punktā uzskaitītos dokumentus.

Aizpildīto anketu un pieprasītos dokumentus Komisijai iesniedz sešu nedēļu laikā pēc paziņojuma par inspekciju saņemšanas.

8. pants

Inspekcijas sagatavošana

1. Komisijas inspektori apņemas veikt sagatavošanas pasākumus, lai nodrošinātu inspekciju efektivitāti, precizitāti un konsekvenci.

2. Komisija kompetentajai iestādei dara zināmus to Komisijas inspektoru vārdus un uzvārdus, kas pilnvaroti veikt inspekciju, kā arī citu informāciju pēc vajadzības.

3. Katras inspekcijas vajadzībām kompetentā iestāde ieceļ koordinatoru, kurš veic praktiskus pasākumus saistībā ar inspekciju.

9. pants

Inspekciju veikšana

1. Lai uzraudzītu atbilstību Regulā (EK) Nr. 2320/2002 noteiktajām civilās aviācijas drošības prasībām, izmanto standarta metodes.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijas inspektori tiek pavadīti visā inspekcijas laikā.

3. Komisijas inspektoriem ir dienesta apliecības, kas tiem dod tiesības Komisijas vārdā veikt inspekcijas, un lidostas dienesta apliecības, kas dod piekļuvi visām teritorijām, kas nepieciešamas inspekcijas nolūkos.

4. Testus veic tikai pēc iepriekšējas paziņošanas un vienošanās, ciešā sadarbībā ar minēto iestādi, lai nodrošinātu testu drošību un efektivitāti.

5. Neierobežojot 10. pantu, Komisijas inspektori, kad tas ir atbilstoši un izpildāms, uz vietas sniedz mutisku kopsavilkumu par saviem izdarītajiem atzinumiem. Jebkurā gadījumā atbilstošo iestādi tūlīt informē par visiem nopietniem trūkumiem, uz kuriem norādījusi Komisijas inspekcija.

10. pants

Inspekcijas ziņojums

1. Sešu nedēļu laikā pēc inspekcijas pabeigšanas Komisija atbilstošajai iestādei dara zināmu inspekcijas ziņojumu.

Atbilstošā iestāde attiecīgos atzinumus dara zināmus inspicētajām organizācijām.

2. Ziņojumā norāda inspekcijas laikā izdarītos atzinumus un trūkumus.

Ziņojums var saturēt ieteikumus stāvokļa uzlabošanai.

3. Izvērtējot Regulas (EK) Nr. 2320/2002 īstenošanu, piemēro šādu klasifikāciju:

a) atbilst pilnībā;

b) atbilst, bet ir vēlami uzlabojumi;

c) neatbilst, ir nelieli trūkumi;

d) neatbilst, ir nopietni trūkumi;

e) nepiemēro;

f) nav apstiprināta.

11. pants

Atbilstošās iestādes atbilde

Trīs mēnešu laikā pēc inspekcijas ziņojuma nosūtīšanas atbilstošā iestāde rakstiskā veidā iesniedz Komisijai atbildi uz ziņojumu, kurā:

a) aplūko atzinumus un ieteikumus;

b) paredz rīcības plānu, precizējot pasākumus un termiņus norādīto trūkumu novēršanai.

Ja inspekcijas ziņojumā nav norādīti nekādi trūkumi, tad atbilde nav nepieciešama.

12. pants

Komisijas rīcība

Komisija var veikt jebkuru no šiem pasākumiem trūkumu gadījumā un pēc atbilstošās iestādes atbildes saņemšanas:

a) iesniegt piezīmes atbilstošajai iestādei vai pieprasīt sīkāku skaidrojumu, lai precizētu visu atbildi vai tās daļu;

b) veikt paveiktā darba kontroli, lai pārbaudītu, kā tiek īstenoti pasākumi stāvokļa uzlabošanai; paziņojums par šādu paveiktā darba kontroli jāizdara vismaz divas nedēļas iepriekš;

c) uzsākt pārkāpumu izskatīšanas procedūru pret attiecīgo dalībvalsti.

IV NODAĻA VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Slepena informācija

Neierobežojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 2320/2002, Komisija slepenos ar inspekciju saistītos materiālus uzskata par klasificētu informāciju.

14. pants

Komisijas inspekcijas programma

1. Komisija lūdz padomu Komitejai par prioritātēm sakarā ar inspekcijas programmas īstenošanu.

2. Komisija regulāri informē Komiteju par savas inspekcijas programmas īstenošanu, kā arī par izvērtēšanas rezultātiem.

15. pants

Informācija atbilstošām iestādēm par nopietniem trūkumiem

Ja inspekcijā atklāj kādu nopietnu trūkumu un uzskata, ka tas nopietni ietekmē vispārējo civilās aizsardzības drošības līmeni Kopienā, Komisija nekavējoties par to informē atbilstošās iestādes.

16. pants

Koordinācija ar starpvaldību organizācijām

Plānojot inspekcijas programmu, Kopiena ņem vērā starpvaldību organizāciju plānotās un nesen veiktās drošības kontroles, lai nodrošinātu dažādu drošības inspekciju un kontroļu vispārējo efektivitāti.

17. pants

Pārskatīšana

Līdz 2005. gada 31. jūlijam un regulāri pēc šā termiņa Komisija pārskata savu inspekciju sistēmu un jo īpaši šīs sistēmas efektivitāti un tās saskanību ar starpvaldību organizāciju pasākumiem šajā jomā.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šā regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šā regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. augustā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola De Palacio

[1] OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.

[2] OV L 169, 8.7.2003., 44. lpp.

--------------------------------------------------

Augša