EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1216

Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2003 (2003. gada 7. jūlijs), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 169, 8.7.2003., 37./43. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 321 - 328
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 190 - 197
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 190 - 197
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 124 - 130

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

32003R1216

Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2003 (2003. gada 7. jūlijs), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksuDokuments attiecas uz EEZ.

Oficiālais Vēstnesis L 169 , 08/07/2003 Lpp. 0037 - 0043
CS.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
ET.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
HU.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
LT.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
LV.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
MT.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
PL.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
SK.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328
SL.ES Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 321 - 328


Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2003

(2003. gada 7. jūlijs),

ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu [1], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1) Darbaspēku izmaksu indeksa sezonālā un darbadienu korekcija ir būtiska indeksa sastāvdaļa. Koriģētās virknes ļauj salīdzināt rezultātus un interpretēt indeksu saprotamā veidā.

(2) Iepriekš noteikti datu pārsūtīšanas veidi mazina problēmas, kas rodas no datu pārsūtīšanas, un vienlaicīgi ar standartizētiem ziņojumiem par kvalitāti uzlabo darbaspēka izmaksu indeksa interpretāciju un ātru izmantošanu.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu.

(4) Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 450/2003 9. pantam, atļauj dažas atkāpes no Regulas (EK) Nr. 450/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārsūtīšanas un pielāgošanas kārtība

1. Nosūtītos rādītājus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) elektroniskā veidā. Pārsūtīšana atbilst attiecīgiem datu apmaiņas standartiem, ko apstiprina Statistikas Programmu komiteja. Eiropas Kopienu statistikas birojs sniedz piekļuvi detalizētai dokumentācijai saistībā ar apstiprinātajiem standartiem un sniedz pamatnostādnes par minēto standartu īstenošanu.

2. Pārsūtītos rādītājus un metadatus sagatavo tā, lai sniegtu iespēju pilnībā interpretēt rezultātus un efektīvi piemērot Komisijas (Eiropas Kopienu Statistikas biroja) sezonālo korekciju kārtību Eiropas apkopojumiem.

Indeksu virknes iesniedz šādā veidā:

a) nepielāgotas;

b) pielāgotas darba dienai;

c) pielāgotas darba dienai un sezonai.

2. pants

Kvalitāte

1. Regulas (EK) Nr. 450/2003 8. panta 1. punktā minētie kvalitātes kritēriji ietver:

a) atbilstību;

b) precizitāti;

c) savlaicīgumu un punktualitāti;

d) pieejamību un skaidrību;

e) salīdzināmību;

f) saskaņu;

g) pabeigtību.

Valsts iestādes nodrošina to, ka rezultāti pietiekoši skaidri atspoguļo patieso situāciju saistībā ar ekonomiskajām darbībām.

2. Kvalitātes ziņojumus, kas ir minēti Regulas (EK) Nr. 450/2003 8. panta 2. punktā, pārsūta Komisijai vēlākais līdz pašreizējā gada 31. augustam; tie balstās uz datiem iepriekšējā kalendārā gada ceturtā ceturkšņa beigās. Pirmo kvalitātes ziņojumu iesniedz vēlākais 2004. gada 31. augustā.

3. Gadskārtējo kvalitātes ziņojumu saturs darbaspēka izmaksu indeksiem ir izklāstīts šās regulas I pielikumā.

3. pants

Pārejas laiks

Ziņas, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 450/2003 9. panta 1. punktā minēto pārejas laiku, ir izklāstītas šās regulas II pielikumā.

4. pants

Priekšizpēte

Ziņas, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 450/2003 10. pantā minēto priekšizpēti, ir izklāstītas šās regulas III pielikumā.

5. pants

Indeksa mainīšana

Laspeiresa ķēdes indeksa formula, ko izmanto darbaspēka indeksa aprēķināšanā NACE 1. red.sekciju kombinācijām, kas ir minētas Regulas (EK) Nr. 450/2003 pielikumā, ir norādīta šīs regulas IV pielikumā.

6. pants

Atkāpes

Atkāpes no 1. panta 2. punkta, kas ir apstiprinātas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 450/2003 9. panta 2. punktam, ir izklāstītas šīs regulas V pielikumā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 69, 13.3.2003., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Gadskārtējos ziņojumos par darbaspēka izmaksu indeksu kvalitāti ietver:

a) pierādījumus par atbilstību lietotāju vajadzībām:

- vispārēju izklāstu, tostarp lietotāju aprakstu, lietotāju vajadzību izcelsmi un apmierināšanu, statistikas atbilstību lietotājiem;

b) pierādījumus par precizitāti (informācija, kas ir sadalīta pa NACE 1. red.iedaļām):

- caurskatīšanas vēsturi: tabulu, kurā ir norādīti caurskatīti publicētie gadskārtējie darbaspēka izmaksu pieauguma rādītāji, izmantojot nepielāgotas virknes, par pēdējiem 12 ceturkšņiem; caurskatīšanas iemeslu kopsavilkumu,

- segumu: tabulu, kurā procentuālā izteiksmē atspoguļots darbinieku skaits, kas ir norādīts paraugā(-os)/reģistrā(-os), pamatojoties uz darbinieku skaitu saskaņā ar ESA 95; ja darbaspēka izmaksu posteņi ir iesūtīti no dažādiem avotiem, tabulu, kas ir sadalīta pa darbaspēka izmaksu posteņiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 450/2003 4. panta 2. punktam,

- biežumu: tabulu, kurā norādīts, cik bieži ievāc/caurskata informāciju par dažādiem izmaksu posteņiem,

- novērtējumu: aprakstu par metodēm, ko izmanto, lai novērtētu/modelētu trūkstošo informāciju (trūkstošās darbinieku grupas, uzņēmumus, saimnieciskās aktivitātes un izmaksu posteņus); pēc iespējas kvantitatīvāku novērtējumu par trūkstošās informācijas gala rezultātu ietekmi (trūkstošās darbinieku grupas, uzņēmumi, saimnieciskās aktivitātes un izmaksu posteņi),

- nostrādātās stundas: aprakstu par nostrādāto stundu apkopošanas metodēm; vai nostrādāto stundu aizstājošu aprēķinu aprakstu, kā arī pēc iespējas kvantitatīvāku novērtējumu par aizstājošu aprēķinu ietekmi uz gala rezultātiem,

- administratīvus datus: ja tiek izmantoti administratīvi dati, komentārus par korespondenci un atšķirībām starp administratīviem jēdzieniem un teorētiskiem statistikas jēdzieniem;

c) savlaicīgumu un punktualitāti:

- tabulu, kurā norāda datu pārsūtīšanas kavēšanu vismaz par 12 ceturkšņiem, ko ietver ziņojums un sarakste laika posmā no paredzētā pārsūtīšanas datuma līdz faktiskajam pārsūtīšanas datumam;

d) pieejamību un skaidrību:

- to izdevumu aprakstu, kuros publicē datus un metadatus dalībvalstīs;

e) salīdzināmību:

- aprakstu par jebkurām jēdzienu un metožu atšķirībām jebkuros divos sekojošos ceturkšņos, sākot no 1996. gada pirmā ceturkšņa. Papildus atšķirību aprakstu un pēc iespējas kvantitatīvāku novērtējumu par izmaiņu ietekmi uz aprēķiniem. Norāda jebkuras atšķirības, kas rodas, salīdzinot NACE 1. red. iedaļas;

f) saskaņu:

- grafiku un tabulu, kurā norāda nepielāgotus kopējā darbaspēka izmaksu indeksa pieauguma rādītājus (NACE 1. red. iedaļas) un ESA 95 kompensācijas darbiniekiem par nostrādātajām stundām (A6 sadalījums) ar paskaidrojumiem par atšķirībām pieauguma rādītājos pēdējo 12 ceturkšņu laikā;

g) pabeigtību:

- ziņojumu par panākumiem, īstenojot Regulu (EK) Nr. 450/2003, kā arī sīki izstrādātu plānu un laika grafiku īstenošanas pabeigšanai; kopsavilkumu par atlikušajām atkāpēm no ES jēdzieniem.

Pirmajā kvalitātes ziņojumā, ko jāiesniedz līdz 2004. gada 31. augustam, attiecībā uz retrospektīviem datiem ietver arī sekojošo:

- izmantoto retrospektīvo datu avotu aprakstu un izmantotās metodoloģijas aprakstu,

- aprakstu par saraksti laika posmā no retrospektīvo datu seguma (saimnieciskās aktivitātes, darbinieki, izmaksu posteņi) līdz pašreizējiem datiem,

- aprakstu par retrospektīvo datu un pašreizējo datu salīdzināmību.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PĀREJAS LAIKI, KAS ATTIECAS UZ REGULAS ĪSTENOŠANU

Dalībvalsts | Attiecīgais noteikums | Pants | Pārejas laiks |

Beļģija | Pārsūtīšanas kavēšana par 70 dienām | 6 | 2 gadi |

Darba samaksa par nostrādāto stundu | 2 | 2 gadi |

Vācija | NACE H, I un K iedaļa | 3 | 2 gadi |

Grieķija | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Spānija | Pārsūtīšanas kavēšana par 70 dienām | 6 | 2 gadi |

Francija | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Īrija | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Itālija | Darba samaksa par nostrādāto stundu | 2 | 1 gads |

Retrospektīvi dati, kas pamatojas uz nostrādātajām stundām | 2,5 | 1 gads |

Pārsūtīšanas kavēšana par 70 dienām | 6 | 1 gads |

Darba devēja sociālās iemaksas un nodokļi, ko maksā darba devējs, no šīm summām atņemot saņemto atbalstu —neieskaitot nodokļus un subsīdijas (D4 un D5) | 4 | 2 gadi |

Luksemburga | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Nīderlande | Retrospektīvi dati no 1996. gada līdz 2002. gadam | 5 | 2 gadi |

Darba devēja sociālās iemaksas un nodokļi, ko maksā darba devējs, no šīm summām atņemot saņemto atbalstu —neieskaitot nodokļus un subsīdijas (D4 un D5) | 4 | 2 gadi |

Austrija | NACE C, D, E un F iedaļas | 3 | 1 gads |

NACE G, H, I, J un K iedaļas | 3 | 2 gadi |

Portugāle | Pārsūtīšanas kavēšana par 70 dienām | 6 | 1 gads |

Somija | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Zviedrija | Visi noteikumi | | 2 gadi |

Apvienotā Karaliste | Ziemeļīrijas pārstāvība | 3 | 2 gadi |

Tādu vienību pārstāvība, kurās ir mazāk par 20 darbiniekiem | 3 | 2 gadi |

Retrospektīvi dati | 5 | 1 gads |

Darbadienu korekcija | 11 | 2 gadi |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

1. Priekšizpēte, lai izvērtētu to, kā ceturkšņa darbaspēka izmaksu rādītājus var panākt no NACE L, M, N un O iedaļām

Dalībvalstu veiktā priekšizpēte jo īpaši ietver:

Aprakstu

Par katras no minētajām saimnieciskajām aktivitātēm ieguldījumu valsts ekonomikā, ko izsaka ar darbaspēka izmaksām vai citā piemērotā veidā.

Par darbaspēka izmaksu struktūru un minēto saimniecisko aktivitāšu attīstības kopīgām iezīmēm un atšķirībām, salīdzinot ar izmaksu struktūrām un attīstību NACE iedaļās C līdz K.

Iespējas

Citu dalībvalstu prakses novērtējums, kurās jau ir pieejami dati minētajām NACE iedaļām.

Dažādu iespēju novērtējums, kā iegūt darbaspēka izmaksu indeksus NACE L, M, N un O iedaļām, kas ļautu pārsūtīt datus par 2007. gada pirmo ceturksni. Ņem vērā šādus iespējamos datu avotus:

a) esošo datu apkopojumu izmantošanu;

b) administratīvus avotus;

c) statistiskā novērtējuma procedūras;

d) jaunus datu apkopojumus.

Katras iespējas izvērtējumā iekļauj datus par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti; paredzētās valsts statistikas biroja izveidošanas un uzturēšanas izmaksas; izmaksu aprēķinu par jebkuru papildu apgrūtinājumu, kas ir radīts uzņēmumiem; paredzamo rezultātu statistikas kvalitāti; jebkurus riskus vai neskaidrības; un īpašas priekšrocības vai trūkumus.

Ieteikumu

Pamatojoties uz dažādu iespēju izvērtējumu, sniedz ieteikumu par piemērotāko pieeju.

Īstenošanu

Ieteiktā īstenošanas plāna detaļas, ietverot sākuma datumu un ieteikuma īstenošanas noteiktu posmu beigu datumus.

Dalībvalstis, kas veic priekšizpēti

Šādas dalībvalstis veic priekšizpēti, lai izvērtētu, kā NACE 1. red. L, M, N un O iedaļām var iegūt darbaspēka izmaksu ceturkšņa rādītājus, kas ir noteikti Regulas (EK) Nr. 450/2003 4. panta 1. punktā:

- Dānija,

- Vācija,

- Grieķija,

- Spānija,

- Francija,

- Itālija,

- Austrija,

- Zviedrija.

2. Priekšizpēte, lai izvērtētu, kā var iegūt kopējo darbaspēka izmaksu indeksu, neietverot prēmijas

Dalībvalstu veiktā priekšizpēte jo īpaši ietver:

Aprakstu

Prēmiju iemaksas iekļauj kopējās darbaspēka izmaksās, pievienojot aprakstu, kurā izklāsta prēmiju maksājumu iezīmes valsts ekonomikā.

Iespējas

Citu dalībvalstu prakses izvērtēšana, kurās jau ir pieejami dati, lai aprēķinātu kopējo darbaspēka izmaksu indeksu, kurā nav iekļautas prēmijas.

Dažādu iespēju novērtējums, kā iegūt kopējo darbaspēka izmaksu indeksu, neietverot prēmijas, kas ļautu pārsūtīt datus par 2007. gada pirmo ceturksni. Ņem vērā šādus iespējamos datu avotus:

a) esošo datu apkopojumu izmantošanu;

b) administratīvus avotus;

c) statistiskā novērtējuma procedūras;

d) jaunus datu apkopojumus.

Katras iespējas izvērtējumā iekļauj datus par tehniskiem un juridiskiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti; paredzētās valsts statistikas biroja izveidošanas un uzturēšanas izmaksas; izmaksu aprēķinu par jebkuru papildu apgrūtinājumu, kas ir radīts uzņēmumiem; paredzamo rezultātu statistikas kvalitāti; jebkurus riskus vai neskaidrības; un īpašas priekšrocības vai trūkumus.

Ieteikumu

Pamatojoties uz dažādu iespēju izvērtējumu, sniedz ieteikumu par piemērotāko pieeju.

Īstenošanu

Ieteiktā īstenošanas plāna detaļas, ietverot sākuma datumu un ieteikuma īstenošanas noteiktu posmu beigu datumus.

Dalībvalstis, kas veic priekšizpēti

Šādas dalībvalstis veic priekšizpēti, lai izvērtētu, kā var iegūt kopējo darbaspēka izmaksu indeksu, neietverot prēmijas, kas ir definēts Regulas (EK) Nr. 450/2003 4. panta 2. punktā:

- Vācija,

- Grieķija,

- Francija,

- Itālija,

- Austrija,

- Portugāle,

- Somija,

- Zviedrija.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Laspeiresa ķēdes indeksa formula, ko izmanto darbaspēka izmaksu indeksa (LCI) aprēķināšanai NACE 1. red. iedaļām:

1. Nosaka:

w

itj = darba samaksa par vienu darbinieka nostrādāto stundu NACE 1. red. i iedaļā t ceturksnī j gadā

ω

ik = darba samaksa par vienu darbinieka nostrādāto stundu NACE 1. red. i iedaļā k gadā

h

ik = darbinieku nostrādātās stundas NACE 1. red i iedaļā k gadā

W

ik ω

*h

=

darbinieku nostrādātās stundas NACE 1. red i iedaļā k gadā

2. LCI

=

w

h

ω

h

=

ω

h

W

=

W

W

ikkur 1 ≤ t ≤ 4

3. Lielumi, ko izmanto indeksa aprēķināšanā ir izteikti kā:

W

W

ik

kur

W

ik

, i un k ir definēti šī pielikuma 1. punktā.

4. Gadskārtējā gada 1 saikne ar gadu 1 + 1, kur 0 ≤ 1 < 1 + 1 < j ir izteikta kā:

L

=

ω

h

ω

h

5. Laspeiresa ķēdes indeksa formula ceturksnim t gadā j ar bāzes gadu k = 0 un m lielu intervālu, kas nepieciešams, lai apstrādātu un piemērotu nepieciešamos gadskārtējos lielumus, kur 1 ≤ m ≤ 2, ir izteikta kā:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ….. (Lj-m-1, j-m). LCItj(j-m).

6. Pirmais bāzes gads ir 2000. gads, kad gadskārtējais darbaspēka izmaksu indekss ir 100.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Atkāpes

Dānija, Vācija, Francija un Zviedrija: indeksu virknes iesniedz tikai b) pielāgotus darba dienai un c) pielāgotus sezonai un darba dienai. Metodes, ko izmanto pielāgošanai darba dienai un sezonai, ir pilnībā dokumentētas un pieejamas Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam).

--------------------------------------------------

Augša