EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 3 - 43

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059Dziennik Urzędowy L 154 , 21/06/2003 P. 0001 - 0041


Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 26 maja 2003 roku

w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Użytkownicy danych statystycznych wyrażają rosnącą potrzebę harmonizacji w celu zapewnienia porównywalności danych na całym obszarze Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku międzynarodowego wymaga istnienia standardów statystycznych w celu zbierania, przekazywania oraz publikowania krajowych i Wspólnotowych danych statystycznych tak, aby wszystkie podmioty na danym rynku mogły otrzymać porównywalne dane statystyczne. W tym kontekście, klasyfikacje są ważnym narzędziem dla zbierania, opracowania oraz rozpowszechniania danych statystycznych.

(2) Statystyki regionalne są kamieniem węgielnym Europejskiego Systemu Statystycznego. Wykorzystuje się je dla wielu celów. Od wielu lat europejskie statystyki regionalne opierają się na wspólnej klasyfikacji podziału regionalnego zwanej "Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych" (NUTS). Obecnie istnieje potrzeba prawnego umocowania tej klasyfikacji podziału regionalnego jak również ustanowienia precyzyjnych zasad dla potrzeb przyszłych zmian w zakresie niniejszej klasyfikacji. Klasyfikacja NUTS nie wyklucza istnienia innych dalszych podziałów i klasyfikacji.

(3) W związku z tym, wszystkie dane statystyczne Państw Członkowskich przekazywane do Komisji, w podziale na jednostki terytorialne, powinny w miarę możliwości uwzględniać klasyfikację NUTS.

(4) Analizując i udostępniając dane, Komisja powinna, w miarę możliwości, stosować klasyfikację NUTS dla wszystkich danych statystycznych klasyfikowanych według jednostek terytorialnych.

(5) W zależności od ich przeznaczenia na poziomie narodowym lub europejskim, niezbędne są różne poziomy statystyk regionalnych. W europejskiej klasyfikacji podziału regionalnego NUTS należy przyjąć przynajmniej trzy hierarchiczne poziomy szczegółowości. W razie potrzeby Państwa Członkowskie mogą przyjąć więcej poziomów szczegółowości klasyfikacji NUTS.

(6) Informacja na temat aktualnego terytorialnego układu regionu poziomu NUTS 3 jest niezbędna dla właściwego administrowania klasyfikacją NUTS, w związku z czym należy ją regularnie przedkładać Komisji.

(7) Określanie regionów wymaga stosowania obiektywnych kryteriów zapewniających bezstronność przy kompilowaniu i korzystaniu z danych statystyk regionalnych.

(8) Użytkownicy statystyk regionalnych potrzebują stabilności nomenklatury w czasie. Dlatego też, klasyfikacja NUTS nie powinna ulegać zmianie zbyt często. Samo istnienie rozporządzenia zapewni zwiększoną trwałość zasad.

(9) Porównywalność danych statystyk regionalnych wymaga, aby regiony można było ze sobą porównać pod względem stanu zaludnienia. W tym celu zmiany klasyfikacji NUTS powinny doprowadzić do ujednolicenia struktury regionalnej pod względem wielkości zaludnienia.

(10) Należy uwzględniać rzeczywistą polityczną, administracyjną i instytucjonalną sytuację. Jednostki nie administracyjne muszą odzwierciedlać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, historyczne, kulturowe, geograficzne lub środowiskowe.

(11) Konieczne jest odniesienie do definicji "ludności", na której oparta jest klasyfikacja.

(12) Klasyfikacja NUTS ogranicza się do gospodarczego terytorium Państw Członkowskich i nie obejmuje w pełni całości obszaru, o którym mowa w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Wykorzystanie jej w celach Wspólnoty będzie zatem wymagać odrębnej oceny w każdym przypadku. Zgodnie z definicją przyjętą w Decyzji Komisji 91/450/EWG [5], w skład terytorium gospodarczego każdego z państw wchodzą obszary eksterytorialne regionów, na które składają się części terytorium gospodarczego, których nie można przyłączyć do danego regionu (przestrzeń powietrzna, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny, enklawy terytorialne, a w szczególności ambasady, konsulaty, bazy wojskowe oraz złoża ropy, gazu ziemnego itp. na wodach międzynarodowych, poza szelfem kontynentalnym, eksploatowane przez jednostki rezydenta). Konieczne jest aby klasyfikacja NUTS umożliwiała również prowadzenie statystyk dla takiego obszaru eksterytorialnego.

(13) Zmiany do klasyfikacji NUTS będą wymagać ścisłych konsultacji z Państwami Członkowskimi.

(14) Ze względu na to, że cel proponowanego działania, czyli harmonizacji statystyk regionalnych, nie może być w wystarczającym stopniu zrealizowany przez Państwa Członkowskie, a może być pełniej zrealizowany na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodne z zasadą pomocniczości zawartymi w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zdefiniowaną w tym samym artykule, niniejsze Rozporządzenie nie wykracza poza to, co konieczne jest dla osiągnięcia tego celu.

(15) Klasyfikacja NUTS przedstawiona w niniejszym rozporządzeniu powinna zastąpić "Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)" ustalaną doraźnie przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich we współpracy z krajowymi instytutami statystyk. W rezultacie, wszystkie odniesienia aktów Wspólnotowych do "Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)" należy obecnie rozumieć jako odnoszące się do klasyfikacji NUTS przedstawionej w niniejszym rozporządzeniu.

(16) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 roku w sprawie statystyk Wspólnoty [6] stanowi podstawę odniesienia dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

(17) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 roku, ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7].

(18) Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom [8] zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych, dalej zwanych "NUTS", aby zapewnić zbieranie, opracowanie i rozpowszechnianie na obszarze Wspólnoty porównywalnych danych statystyk regionalnych.

2. Klasyfikacja NUTS przedstawiona w załączniku I zastępuje "Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)" ustanowioną przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich we współpracy z krajowymi instytutami statystyki Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Struktura

1. Klasyfikacja NUTS dokonuje podziału obszaru ekonomicznego Państw Członkowskich określonego w decyzji Komisji 91/450/EWG na jednostki terytorialne. Każdej jednostce terytorialnej zostaje przypisany określony kod i nazwa.

2. Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde Państwo Członkowskie na jednostki terytorialne poziomu NUTS 1, z których każdy dzieli się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3.

3. Dana jednostka terytorialna może jednak reprezentować kilka poziomów NUTS.

4. Na tym samym poziomie NUTS dwie różne jednostki terytorialne w tym samym Państwie Członkowskim nie mogą być identyfikowane według tej samej nazwy. Jeżeli dwie jednostki terytorialne w różnych Państwach Członkowskich mają taką samą nazwę, do nazw jednostek terytorialnych dodaje się symbol kraju.

5. Każde Państwo Członkowskie może przyjąć kolejne hierarchiczne szczeble szczegółowości dla dalszego podziału poziomu NUTS 3. Po konsultacjach z Państwami Członkowskimi, w ciągu dwóch lat od wejścia niniejszego Rozporządzenia w życie, Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oświadczenie dotyczące zasadności ustanowienia ogólnoeuropejskich zasad tworzenia bardziej szczegółowych szczebli klasyfikacji NUTS.

Artykuł 3

Kryteria klasyfikacji

1. Jednostki administracyjne istniejące w ramach Państw Członkowskich stanowią pierwsze kryterium stosowane dla określenia jednostek terytorialnych.

W tym celu "jednostka administracyjna" oznacza obszar geograficzny z władzami administracyjnymi uprawnionymi do podejmowania decyzji administracyjnych i politycznych dla tego obszaru w obrębie prawnych i instytucjonalnych ram Państwa Członkowskiego.

2. W celu ustanowienia odpowiedniego poziomu NUTS, który ma objąć konkretną klasę jednostek administracyjnych w Państwie Członkowskim, średnia wielkość tej klasy jednostek administracyjnych w Państwie Członkowskim będzie się mieścić w następujących granicach stanu ludności:

Poziom | Dolna granica | Górna granica |

NUTS 1 | 3 miliony | 7 milionów |

NUTS 2 | 800000 | 3 miliony |

NUTS 3 | 150000 | 800000 |

W przypadku gdy stan ludności całego Państwa Członkowskiego jest niższy niż dolna granica danego poziomu NUTS, całe Państwo Członkowskie traktowane jest jako jedna jednostka terytorialna NUTS na tym poziomie.

3. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia przyjmuje się, że ludność danej jednostki terytorialnej składa się z osób, które zwykle w niej zamieszkują.

4. Istniejące jednostki administracyjne wykorzystywane dla klasyfikacji NUTS przedstawiono w załączniku II. Zmiany do załącznika II mogą być przyjęte zgodnie z procedurą wykonawczą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

5. Jeżeli dla danego poziomu NUTS nie istnieją w Państwie Członkowskim jednostki administracyjne o właściwej skali wielkości, które odpowiadają kryteriom wymienionym w ust. 2, to ten poziom NUTS tworzy się, łącząc ze sobą odpowiednią liczbę istniejących mniejszych, przylegających jednostek administracyjnych. Przy łączeniu uwzględnia się kryteria geograficzne, społeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe lub uwarunkowania środowiska naturalnego.

Połączone jednostki nazywa się "jednostkami nieadministracyjnymi". Wielkość jednostek nieadministracyjnych w Państwie Członkowskim dla danego poziomu NUTS mieści się w granicach stanu zaludnienia, o których mowa w ust. 2.

Zgodnie z procedurą wykonawczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, poszczególne jednostki nieadministracyjne mogą odbiegać od tych przedziałów z powodu szczególnych geograficznych, społeczno-ekonomicznych, historycznych, kulturowych lub środowiskowych uwarunkowań, co szczególnie dotyczy wysp i regionów najbardziej oddalonych.

Artykuł 4

Elementy składowe NUTS

1. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja – po konsultacji z Państwami Członkowskimi – opublikuje elementy składowe każdej jednostki terytorialnej poziomu NUTS 3 pod względem mniejszych jednostek administracyjnych, zgodnie z treścią załącznika III, w oparciu o dane przekazane przez Państwa Członkowskie.

Zmiany do załącznika III będą przyjmowane zgodnie z procedurą wykonawczą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

2. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy każdego roku Państwa Członkowskie przekażą wszystkie zmiany elementów składowych za poprzedni rok, które mogą mieć wpływ na granice jednostek poziomu NUTS 3, w postaci danych elektronicznych, w formacie wymaganym przez Komisję.

Artykuł 5

Zmiany w zakresie NUTS

1. Państwa Członkowskie informują Komisję:

a) o wszelkich modyfikacjach w zakresie istniejących jednostek administracyjnych, mogących mieć wpływ na klasyfikację NUTS, zgodnie z brzmieniem załącznika I lub postanowień załączników II i III,

b) o wszelkich innych zmianach na poziomie kraju, mogących wpłynąć na klasyfikację NUTS, zgodnie z kryteriami klasyfikacji, o których mowa w art. 3.

2. Zmiany granic jednostek na poziomie NUTS 3 wynikające ze zmian w mniejszych jednostkach administracyjnych, o których mowa w załączniku III:

a) nie są uznawane za zmiany w klasyfikacji NUTS, o ile oznaczają przeniesienie liczby ludności, równej lub mniejszej jednemu procentowi terytorialnych jednostek poziomu NUTS 3, których to dotyczy,

b) są uznawane za zmiany klasyfikacji NUTS, zgodnie z paragrafem 3 niniejszego artykułu, o ile oznaczają przeniesienie więcej niż jednego procenta ludności jednostek terytorialnych NUTS 3, których to dotyczy.

3. Zmiany do klasyfikacji NUTS w odniesieniu do jednostek nieadministracyjnych Państwa Członkowskiego, o których mowa w art. 3 ust. 5, mogą być dokonane, jeśli na danym poziomie klasyfikacji NUTS zmiana taka zmniejsza standardowe odchylenia wielkości pod względem stanu zaludnienia we wszystkich jednostkach terytorialnych Unii Europejskiej.

4. Zmiany w klasyfikacji NUTS są przyjmowane w drugiej połowie roku kalendarzowego zgodnie procedurą wykonawczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, nie częściej jednak niż co trzy lata, na podstawie kryteriów zdefiniowanych w art. 3. Niemniej w przypadku znaczącej reorganizacji struktury administracyjnej Państwa Członkowskiego, zmiany w klasyfikacji NUTS mogą być wprowadzane w odstępach krótszych niż trzy lata.

Środki wykonawcze Komisji, o których mowa w pierwszym akapicie, dotyczące przekazywania danych do Komisji, wchodzą w życie 1 stycznia w drugim roku po ich uchwaleniu.

5. Po przyjęciu zmiany w klasyfikacji NUTS, dane Państwo Członkowskie przekaże Komisji szereg czasowy dla nowego podziału regionalnego w celu zastąpienia przekazanych wcześniej danych. Lista szeregu czasowego oraz jego długość będą określone zgodnie z procedurą wykonawczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, biorąc pod uwagę możliwość ich dostarczenia. Szeregi czasowe należy przekazać w okresie dwóch lat od daty wprowadzenia zmiany w klasyfikacji NUTS.

Artykuł 6

Zarządzanie

Komisja podejmie niezbędne środki, aby zapewnić konsekwentne zarządzanie klasyfikacją NUTS. W szczególności takie środki mogą obejmować:

a) sporządzanie i aktualizację not wyjaśniających na temat NUTS,

b) analizę problemów pojawiających się z tytułu wdrożenia NUTS w klasyfikacjach jednostek terytorialnych Państw Członkowskich.

Artykuł 7

Procedura

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu Statystycznego, powołany na mocy artykułu 1 decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (zwany dalej Komitetem).

2. Tam gdzie powołano się na niniejszy ustęp, zastosowanie mają art. 5 i 7 Decyzji 1999/468/WE, zgodnie z art. 8 tego dokumentu.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 Decyzji Rady 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje regulamin.

Artykuł 8

Sprawozdawczość

Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jego wykonania.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 26 maja 2003

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 180 E, z 26.6.2001, str. 108

[2] Dz.U. C 260, z 17.9.2001, str. 57

[3] Dz.U. C 107, z 3.5.2002, str. 54

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z 24 października 2001 (Dz.U. C 112 E, z 9.5.2002, str. 146), Wspólne Stanowisko Rady z dnia 9 grudnia 2002 (Dz.U. C 32 E, z 11.2.2003, str. 26) oraz Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 kwietnia 2003 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[5] Dz.U. L 240, z 29. 8.1991, str. 36

[6] Dz.U. L 52, z 22.2.1997, str. 1

[7] Dz.U. L 184, z 17.7.1999, str. 23

[8] Dz.U. L 181, z 28.6.1989, str. 47

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

NUTS klasyfikacja (kod – nazwa)

Code | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | | |

BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |

BE100 | | | Arr.de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Prov. Antwerpen | |

BE211 | | | Arr. Antwerpen |

BE212 | | | Arr. Mechelen |

BE213 | | | Arr. Turnhout |

BE22 | | Prov. Limburg (B) | |

BE221 | | | Arr. Hasselt |

BE222 | | | Arr. Maaseik |

BE223 | | | Arr. Tongeren |

BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Arr. Aalst |

BE232 | | | Arr. Dendermonde |

BE233 | | | Arr. Eeklo |

BE234 | | | Arr. Gent |

BE235 | | | Arr. Oudenaarde |

BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |

BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |

BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Arr. Leuven |

BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Arr. Brugge |

BE252 | | | Arr. Diksmuide |

BE253 | | | Arr. Ieper |

BE254 | | | Arr. Kortrijk |

BE255 | | | Arr. Oostende |

BE256 | | | Arr. Roeselare |

BE257 | | | Arr. Tielt |

BE258 | | | Arr. Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Prov. Brabant wallon | |

BE310 | | | Arr. Nivelles |

BE32 | | Prov. Hainaut | |

BE321 | | | Arr. Ath |

BE322 | | | Arr. Charleroi |

BE323 | | | Arr. Mons |

BE324 | | | Arr. Mouscron |

BE325 | | | Arr. Soignies |

BE326 | | | Arr. Thuin |

BE327 | | | Arr. Tournai |

BE33 | | Prov. Liège | |

BE331 | | | Arr. Huy |

BE332 | | | Arr. Liège |

BE333 | | | Arr. Verviers |

BE334 | | | Arr. Waremme |

BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |

BE341 | | | Arr. Arlon |

BE342 | | | Arr. Bastogne |

BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Arr. Neufchâteau |

BE345 | | | Arr. Virton |

BE35 | | Prov. Namur | |

BE351 | | | Arr. Dinant |

BE352 | | | Arr. Namur |

BE353 | | | Arr. Philippeville |

BEZ | EXTRA-REGIO | | |

BEZZ | | Extra-Regio | |

BEZZZ | | | Extra-Regio |

DK | | | DANMARK |

DK0 | DANMARK | | |

DK00 | | Danmark | |

DK001 | | | Københavns og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns Amt |

DK003 | | | Frederiksborg Amt |

DK004 | | | Roskilde Amt |

DK005 | | | Vestsjællands Amt |

DK006 | | | Storstrøms Amt |

DK007 | | | Bornholms Amt |

DK008 | | | Fyns Amt |

DK009 | | | Sønderjyllands Amt |

DK00A | | | Ribe Amt |

DK00B | | | Vejle Amt |

DK00C | | | Ringkøbing Amt |

DK00D | | | Århus Amt |

DK00E | | | Viborg Amt |

DK00F | | | Nordjyllands Amt |

DKZ | EXTRA-REGIO | | |

DKZZ | | Extra-Regio | |

DKZZZ | | | Extra-Regio |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | | |

DE30 | | Berlin | |

DE300 | | | Berlin |

DE4 | BRANDENBURG | | |

DE41 | | Brandenburg - Nordost | |

DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE412 | | | Barnim |

DE413 | | | Märkisch-Oderland |

DE414 | | | Oberhavel |

DE415 | | | Oder-Spree |

DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE417 | | | Prignitz |

DE418 | | | Uckermark |

DE42 | | Brandenburg - Südwest | |

DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE424 | | | Dahme-Spreewald |

DE425 | | | Elbe-Elster |

DE426 | | | Havelland |

DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |

DE429 | | | Spree-Neiße |

DE42A | | | Teltow-Fläming |

DE5 | BREMEN | | |

DE50 | | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | | |

DE60 | | Hamburg | |

DE600 | | | Hamburg |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |

DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE801 | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE929 | | | Region Hannover |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Kreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Südwestpfalz |

DEC | SAARLAND | | |

DEC0 | | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | St. Wendel |

DED | SACHSEN | | |

DED1 | | Chemnitz | |

DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED14 | | | Annaberg |

DED15 | | | Chemnitzer Land |

DED16 | | | Freiberg |

DED17 | | | Vogtlandkreis |

DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |

DED19 | | | Mittweida |

DED1A | | | Stollberg |

DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |

DED1C | | | Zwickauer Land |

DED2 | | Dresden | |

DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |

DED24 | | | Bautzen |

DED25 | | | Meißen |

DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED27 | | | Riesa-Großenhain |

DED29 | | | Sächsische Schweiz |

DED28 | | | Löbau-Zittau |

DED2A | | | Weißeritzkreis |

DED2B | | | Kamenz |

DED3 | | Leipzig | |

DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED32 | | | Delitzsch |

DED33 | | | Döbeln |

DED34 | | | Leipziger Land |

DED35 | | | Muldentalkreis |

DED36 | | | Torgau-Oschatz |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |

DEF0 | | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | | |

DEG0 | | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland-Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

DEG0N | | | Eisenach, Kreisfreie Stadt |

DEG0P | | | Wartburgkreis |

DEZ | EXTRA-REGIO | | |

DEZZ | | Extra-Regio | |

DEZZZ | | | Extra-Regio |

GR | | | ΕΛΛΑΔΑ |

GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR11 | | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη | |

GR111 | | | Έβρος |

GR112 | | | Ξάνθη |

GR113 | | | Ροδόπη |

GR114 | | | Δράμα |

GR115 | | | Καβάλα |

GR12 | | Κεντρική Μακεδονία | |

GR121 | | | Ημαθία |

GR122 | | | Θεσσαλονίκη |

GR123 | | | Κιλκίς |

GR124 | | | Πέλλα |

GR125 | | | Πιερία |

GR126 | | | Σέρρες |

GR127 | | | Χαλκιδική |

GR13 | | Δυτική Μακεδονία | |

GR131 | | | Γρεβενά |

GR132 | | | Καστοριά |

GR133 | | | Κοζάνη |

GR134 | | | Φλώρινα |

GR14 | | Θεσσαλία | |

GR141 | | | Καρδίτσα |

GR142 | | | Λάρισα |

GR143 | | | Μαγνησία |

GR144 | | | Τρίκαλα |

GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR21 | | Ήπειρος | |

GR211 | | | Άρτα |

GR212 | | | Θεσπρωτία |

GR213 | | | Ιωάννινα |

GR214 | | | Πρέβεζα |

GR22 | | Ιόνια Νησιά | |

GR221 | | | Ζάκυνθος |

GR222 | | | Κέρκυρα |

GR223 | | | Κεφαλληνία |

GR224 | | | Λευκάδα |

GR23 | | Δυτική Ελλάδα | |

GR231 | | | Αιτωλοακαρνανία |

GR232 | | | Αχαΐα |

GR233 | | | Ηλεία |

GR24 | | Στερεά Ελλάδα | |

GR241 | | | Βοιωτία |

GR242 | | | Εύβοια |

GR243 | | | Ευρυτανία |

GR244 | | | Φθιώτιδα |

GR245 | | | Φωκίδα |

GR25 | | Πελοπόννησος | |

GR251 | | | Αργολίδα |

GR252 | | | Αρκαδία |

GR253 | | | Κορινθία |

GR254 | | | Λακωνία |

GR255 | | | Μεσσηνία |

GR3 | ATTIKΗ | | |

GR30 | | Aττική | |

GR300 | | | Aττική |

GR4 | NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ | | |

GR41 | | Βόρειο Αιγαίο | |

GR411 | | | Λέσβος |

GR412 | | | Σάμος |

GR413 | | | Χίος |

GR42 | | Νότιο Αιγαίο | |

GR421 | | | Δωδεκάνησος |

GR422 | | | Κυκλάδες |

GR43 | | Κρήτη | |

GR431 | | | Ηράκλειο |

GR432 | | | Λασίθι |

GR433 | | | Ρεθύμνη |

GR434 | | | Χανιά |

GRZ | EXTRA-REGIO | | |

GRZZ | | Extra-Regio | |

GRZZZ | | | Extra-Regio |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | A Coruña |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Ourense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | |

ES120 | | | Asturias |

ES13 | | Cantabria | |

ES130 | | | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | País Vasco | |

ES211 | | | Álava |

ES212 | | | Guipúzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |

ES220 | | | Navarra |

ES23 | | La Rioja | |

ES230 | | | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |

ES30 | | Comunidad de Madrid | |

ES300 | | | Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Ávila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-La Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante/Alacant |

ES522 | | | Castellón/Castelló |

ES523 | | | Valencia/València |

ES53 | | Illes Balears | |

ES530 | | | Illes Balears |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucía | |

ES611 | | | Almería |

ES612 | | | Cádiz |

ES613 | | | Córdoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaén |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | |

ES620 | | | Murcia |

ES63 | | Ciudad Autónoma de Ceuta | |

ES630 | | | Ceuta |

ES64 | | Ciudad Autónoma de Melilla | |

ES640 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | | |

ES70 | | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz de Tenerife |

ESZ | EXTRA-REGIO | | |

ESZZ | | Extra-Regio | |

ESZZZ | | | Extra-Regio |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE-DE-FRANCE | | |

FR10 | | Île-de-France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD — PAS-DE-CALAIS | | |

FR30 | | Nord — Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR413 | | | Moselle |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays-de-la-Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | |

FR910 | | | Guadeloupe |

FR92 | | Martinique | |

FR920 | | | Martinique |

FR93 | | Guyane | |

FR930 | | | Guyane |

FR94 | | Réunion | |

FR940 | | | Réunion |

FRZ | EXTRA-REGIO | | |

FRZZ | | Extra-Regio | |

FRZZZ | | | Extra-Regio |

IE | | | IRELAND |

IE0 | IRELAND | | |

IE01 | | Border, midland and western | |

IE011 | | | Border |

IE012 | | | Midland |

IE013 | | | West |

IE02 | | Southern and eastern | |

IE021 | | | Dublin |

IE022 | | | Mid-east |

IE023 | | | Mid-west |

IE024 | | | South-east (IRL) |

IE025 | | | South-west (IRL) |

IEZ | EXTRA-REGIO | | |

IEZZ | | Extra-regio | |

IEZZZ | | | Extra-regio |

IT | | | ITALIA |

ITC | NORD-OVEST | | |

ITC1 | | Piemonte | |

ITC11 | | | Torino |

ITC12 | | | Vercelli |

ITC13 | | | Biella |

ITC14 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | | | Novara |

ITC16 | | | Cuneo |

ITC17 | | | Asti |

ITC18 | | | Alessandria |

ITC2 | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |

ITC20 | | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC3 | | Liguria | |

ITC31 | | | Imperia |

ITC32 | | | Savona |

ITC33 | | | Genova |

ITC34 | | | La Spezia |

ITC4 | | Lombardia | |

ITC41 | | | Varese |

ITC42 | | | Como |

ITC43 | | | Lecco |

ITC44 | | | Sondrio |

ITC45 | | | Milano |

ITC46 | | | Bergamo |

ITC47 | | | Brescia |

ITC48 | | | Pavia |

ITC49 | | | Lodi |

ITC4A | | | Cremona |

ITC4B | | | Mantova |

ITD | NORD-EST | | |

ITD1 | | Provincia autonoma Bolzano/Bozen | |

ITD10 | | | Bolzano-Bozen |

ITD2 | | Provincia autonoma Trento | |

ITD20 | | | Trento |

ITD3 | | Veneto | |

ITD31 | | | Verona |

ITD32 | | | Vicenza |

ITD33 | | | Belluno |

ITD34 | | | Treviso |

ITD35 | | | Venezia |

ITD36 | | | Padova |

ITD37 | | | Rovigo |

ITD4 | | Friuli-Venezia Giulia | |

ITD41 | | | Pordenone |

ITD42 | | | Udine |

ITD43 | | | Gorizia |

ITD44 | | | Trieste |

ITD5 | | Emilia-Romagna | |

ITD51 | | | Piacenza |

ITD52 | | | Parma |

ITD53 | | | Reggio nell'Emilia |

ITD54 | | | Modena |

ITD55 | | | Bologna |

ITD56 | | | Ferrara |

ITD57 | | | Ravenna |

ITD58 | | | Forlì-Cesena |

ITD59 | | | Rimini |

ITE | CENTRO (I) | | |

ITE1 | | Toscana | |

ITE11 | | | Massa-Carrara |

ITE12 | | | Lucca |

ITE13 | | | Pistoia |

ITE14 | | | Firenze |

ITE15 | | | Prato |

ITE16 | | | Livorno |

ITE17 | | | Pisa |

ITE18 | | | Arezzo |

ITE19 | | | Siena |

ITE1A | | | Grosseto |

ITE2 | | Umbria | |

ITE21 | | | Perugia |

ITE22 | | | Terni |

ITE3 | | Marche | |

ITE31 | | | Pesaro e Urbino |

ITE32 | | | Ancona |

ITE33 | | | Macerata |

ITE34 | | | Ascoli Piceno |

ITE4 | | Lazio | |

ITE41 | | | Viterbo |

ITE42 | | | Rieti |

ITE43 | | | Roma |

ITE44 | | | Latina |

ITE45 | | | Frosinone |

ITF | SUD | | |

ITF1 | | Abruzzo | |

ITF11 | | | L'Aquila |

ITF12 | | | Teramo |

ITF13 | | | Pescara |

ITF14 | | | Chieti |

ITF2 | | Molise | |

ITF21 | | | Isernia |

ITF22 | | | Campobasso |

ITF3 | | Campania | |

ITF31 | | | Caserta |

ITF32 | | | Benevento |

ITF33 | | | Napoli |

ITF34 | | | Avellino |

ITF35 | | | Salerno |

ITF4 | | Puglia | |

ITF41 | | | Foggia |

ITF42 | | | Bari |

ITF43 | | | Taranto |

ITF44 | | | Brindisi |

ITF45 | | | Lecce |

ITF5 | | Basilicata | |

ITF51 | | | Potenza |

ITF52 | | | Matera |

ITF6 | | Calabria | |

ITF61 | | | Cosenza |

ITF62 | | | Crotone |

ITF63 | | | Catanzaro |

ITF64 | | | Vibo Valentia |

ITF65 | | | Reggio di Calabria |

ITG | ISOLE | | |

ITG1 | | Sicilia | |

ITG11 | | | Trapani |

ITG12 | | | Palermo |

ITG13 | | | Messina |

ITG14 | | | Agrigento |

ITG15 | | | Caltanissetta |

ITG16 | | | Enna |

ITG17 | | | Catania |

ITG18 | | | Ragusa |

ITG19 | | | Siracusa |

ITG2 | | Sardegna | |

ITG21 | | | Sassari |

ITG22 | | | Nuoro |

ITG23 | | | Oristano |

ITG24 | | | Cagliari |

ITZ | EXTRA-REGIO | | |

ITZZ | | Extra-Regio | |

ITZZZ | | | Extra-Regio |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

LU0 | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | | |

LU00 | | Luxembourg (Grand-Duché) | |

LU000 | | | Luxembourg (Grand-Duché) |

LUZ | EXTRA-REGIO | | |

LUZZ | | Extra-Regio | |

LUZZZ | | | Extra-Regio |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | |

NL230 | | | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | |

NL310 | | | Utrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie 's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

NLZ | EXTRA-REGIO | | |

NLZZ | | Extra-Regio | |

NLZZZ | | | Extra-Regio |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | |

AT130 | | | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

ATZ | EXTRA-REGIO | | |

ATZZ | | Extra-Regio | |

ATZZZ | | | Extra-Regio |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT15 | | Algarve | |

PT150 | | | Algarve |

PT16 | | Centro (P) | |

PT161 | | | Baixo Vouga |

PT162 | | | Baixo Mondego |

PT163 | | | Pinhal Litoral |

PT164 | | | Pinhal Interior Norte |

PT165 | | | Dâo-Lafôes |

PT166 | | | Pinhal Interior Sul |

PT167 | | | Serra da Estrela |

PT168 | | | Beira Interior Norte |

PT169 | | | Beira Interior Sul |

PT16A | | | Cova da Beira |

PT16B | | | Oeste |

PT16C | | | Médio Tejo |

PT17 | | Lisboa | |

PT171 | | | Grande Lisboa |

PT172 | | | Península de Setúbal |

PT18 | | Alentejo | |

PT181 | | | Alentejo Litoral |

PT182 | | | Alto Alentejo |

PT183 | | | Alentejo Central |

PT184 | | | Baixo Alentejo |

PT185 | | | Leziria do Tejo |

PT2 | Região Autónoma dos AÇORES | | |

PT20 | | Região Autónoma dos Açores | |

PT200 | | | Região Autónoma dos Açores |

PT3 | Região Autónoma da MADEIRA | | |

PT30 | | Região Autónoma da Madeira | |

PT300 | | | Região Autónoma da Madeira |

PTZ | EXTRA-REGIO | | |

PTZZ | | Extra-Regio | |

PTZZZ | | | Extra-Regio |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI18 | | Etelä-Suomi | |

FI181 | | | Uusimaa |

FI182 | | | Itä-Uusimaa |

FI183 | | | Varsinais-Suomi |

FI184 | | | Kanta-Häme |

FI185 | | | Päijät-Häme |

FI186 | | | Kymenlaakso |

FI187 | | | Etelä-Karjala |

FI19 | | Länsi-Suomi | |

FI191 | | | Satakunta |

FI192 | | | Pirkanmaa |

FI193 | | | Keski-Suomi |

FI194 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI195 | | | Pohjanmaa |

FI1A | | Pohjois-Suomi | |

FI1A1 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI1A2 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1A3 | | | Lappi |

FI2 | ÅLAND | | |

FI20 | | Åland | |

FI200 | | | Åland |

FIZ | EXTRA-REGIO | | |

FIZZ | | Extra-Regio | |

FIZZZ | | | Extra-Regio |

SE | | | SVERIGE |

SE0 | SVERIGE | | |

SE01 | | Stockholm | |

SE010 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE044 | | | Skåne län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Dalarnas län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

SE09 | | Småland med öarna | |

SE091 | | | Jönköpings län |

SE092 | | | Kronobergs län |

SE093 | | | Kalmar län |

SE094 | | | Gotlands län |

SE0A | | Västsverige | |

SE0A1 | | | Hallands län |

SE0A2 | | | Västra Götalands län |

SEZ | EXTRA-REGIO | | |

SEZZ | | Extra-Regio | |

SEZZZ | | | Extra-Regio |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UKC | NORTH EAST | | |

UKC1 | | Tees Valley and Durham | |

UKC11 | | | Hartlepool and Stockton-on-Tees |

UKC12 | | | South Teesside |

UKC13 | | | Darlington |

UKC14 | | | Durham CC |

UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |

UKC21 | | | Northumberland |

UKC22 | | | Tyneside |

UKC23 | | | Sunderland |

UKD | NORTH WEST | | |

UKD1 | | Cumbria | |

UKD11 | | | West Cumbria |

UKD12 | | | East Cumbria |

UKD2 | | Cheshire | |

UKD21 | | | Halton and Warrington |

UKD22 | | | Cheshire CC |

UKD3 | | Greater Manchester | |

UKD31 | | | Greater Manchester South |

UKD32 | | | Greater Manchester North |

UKD4 | | Lancashire | |

UKD41 | | | Blackburn with Darwen |

UKD42 | | | Blackpool |

UKD43 | | | Lancashire CC |

UKD5 | | Merseyside | |

UKD51 | | | East Merseyside |

UKD52 | | | Liverpool |

UKD53 | | | Sefton |

UKD54 | | | Wirral |

UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |

UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |

UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |

UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |

UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |

UKE2 | | North Yorkshire | |

UKE21 | | | York |

UKE22 | | | North Yorkshire CC |

UKE3 | | South Yorkshire | |

UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |

UKE32 | | | Sheffield |

UKE4 | | West Yorkshire | |

UKE41 | | | Bradford |

UKE42 | | | Leeds |

UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |

UKF | EAST MIDLANDS | | |

UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |

UKF11 | | | Derby |

UKF12 | | | East Derbyshire |

UKF13 | | | South and West Derbyshire |

UKF14 | | | Nottingham |

UKF15 | | | North Nottinghamshire |

UKF16 | | | South Nottinghamshire |

UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |

UKF21 | | | Leicester |

UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |

UKF23 | | | Northamptonshire |

UKF3 | | Lincolnshire | |

UKF30 | | | Lincolnshire |

UKG | WEST MIDLANDS | | |

UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |

UKG11 | | | Herefordshire, County of |

UKG12 | | | Worcestershire |

UKG13 | | | Warwickshire |

UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |

UKG21 | | | Telford and Wrekin |

UKG22 | | | Shropshire CC |

UKG23 | | | Stoke-on-Trent |

UKG24 | | | Staffordshire CC |

UKG3 | | West Midlands | |

UKG31 | | | Birmingham |

UKG32 | | | Solihull |

UKG33 | | | Coventry |

UKG34 | | | Dudley and Sandwell |

UKG35 | | | Walsall and Wolverhampton |

UKH | EAST OF ENGLAND | | |

UKH1 | | East Anglia | |

UKH11 | | | Peterborough |

UKH12 | | | Cambridgeshire CC |

UKH13 | | | Norfolk |

UKH14 | | | Suffolk |

UKH2 | | Bedfordshire and Hertfordshire | |

UKH21 | | | Luton |

UKH22 | | | Bedfordshire CC |

UKH23 | | | Hertfordshire |

UKH3 | | Essex | |

UKH31 | | | Southend-on-Sea |

UKH32 | | | Thurrock |

UKH33 | | | Essex CC |

UKI | LONDON | | |

UKI1 | | Inner London | |

UKI11 | | | Inner London — West |

UKI12 | | | Inner London — East |

UKI2 | | Outer London | |

UKI21 | | | Outer London — East and North East |

UKI22 | | | Outer London — South |

UKI23 | | | Outer London — West and North West |

UKJ | SOUTH EAST | | |

UKJ1 | | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |

UKJ11 | | | Berkshire |

UKJ12 | | | Milton Keynes |

UKJ13 | | | Buckinghamshire CC |

UKJ14 | | | Oxfordshire |

UKJ2 | | Surrey, East and West Sussex | |

UKJ21 | | | Brighton and Hove |

UKJ22 | | | East Sussex CC |

UKJ23 | | | Surrey |

UKJ24 | | | West Sussex |

UKJ3 | | Hampshire and Isle of Wight | |

UKJ31 | | | Portsmouth |

UKJ32 | | | Southampton |

UKJ33 | | | Hampshire CC |

UKJ34 | | | Isle of Wight |

UKJ4 | | Kent | |

UKJ41 | | | Medway |

UKJ42 | | | Kent CC |

UKK | SOUTH WEST | | |

UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |

UKK11 | | | Bristol, City of |

UKK12 | | | North and North-East Somerset |

| | | South Gloucestershire |

UKK13 | | | Gloucestershire |

UKK14 | | | Swindon |

UKK15 | | | Wiltshire CC |

UKK2 | | Dorset and Somerset | |

UKK21 | | | Bournemouth and Poole |

UKK22 | | | Dorset CC |

UKK23 | | | Somerset |

UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |

UKK30 | | | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK4 | | Devon | |

UKK41 | | | Plymouth |

UKK42 | | | Torbay |

UKK43 | | | Devon CC |

UKL | WALES | | |

UKL1 | | West Wales and The Valleys | |

UKL11 | | | Isle of Anglesey |

UKL12 | | | Gwynedd |

UKL13 | | | Conwy and Denbighshire |

UKL14 | | | South-West Wales |

UKL15 | | | Central Valleys |

UKL16 | | | Gwent Valleys |

UKL17 | | | Bridgend and Neath Port Talbot |

UKL18 | | | Swansea |

UKL2 | | East Wales | |

UKL21 | | | Monmouthshire and Newport |

UKL22 | | | Cardiff and Vale of Glamorgan |

UKL23 | | | Flintshire and Wrexham |

UKL24 | | | Powys |

UKM | SCOTLAND | | |

UKM1 | | North Eastern Scotland | |

UKM10 | | | Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray |

UKM2 | | Eastern Scotland | |

UKM21 | | | Angus and Dundee City |

UKM22 | | | Clackmannanshire and Fife |

UKM23 | | | East Lothian and Midlothian |

UKM24 | | | Scottish Borders, The |

UKM25 | | | Edinburgh, City of |

UKM26 | | | Falkirk |

UKM27 | | | Perth and Kinross and Stirling |

UKM28 | | | West Lothian |

UKM3 | | South Western Scotland | |

UKM31 | | | East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond |

UKM32 | | | Dumfries and Galloway |

UKM33 | | | East Ayrshire and North Ayrshire Mainland |

UKM34 | | | Glasgow City |

UKM35 | | | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire |

UKM36 | | | North Lanarkshire |

UKM37 | | | South Ayrshire |

UKM38 | | | South Lanarkshire |

UKM4 | | Highlands and Islands | |

UKM41 | | | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty |

UKM42 | | | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey |

UKM43 | | | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands |

UKM44 | | | Eilean Siar (Western Isles) |

UKM45 | | | Orkney Islands |

UKM46 | | | Shetland Islands |

UKN | NORTHERN IRELAND | | |

UKN0 | | Northern Ireland | |

UKN01 | | | Belfast |

UKN02 | | | Outer Belfast |

UKN03 | | | East of Northern Ireland |

UKN04 | | | North of Northern Ireland |

UKN05 | | | West and South of Northern Ireland |

UKZ | EXTRA-REGIO | | |

UKZZ | | Extra-regio | |

UKZZZ | | | Extra-regio |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Istniejące jednostki administracyjne

W przypadku poziomu NUTS 1: w Belgii "Gewesten/Regions", w Niemczech "Länder", w Portugalii "Continente", Regiao dos Acores i Regiao da Madeira, oraz w Zjednoczonym Królestwie Scotland, Wales, Northern Irland i Government Office Regions of England.

W przypadku poziomu NUTS 2: w Belgii "Provincies/Provinces", w Niemczech "Regierungsbezrike", w Grecji "periferies", w Hiszpanii "comunidades y ciudades autonomas", we Francji "regions", w Irlandii "regiony", w Holandii "provincies" a w Austrii "Länder".

W przypadku poziomu NUTS 3: w Belgii "arrondissemnenten/arrondissemeNUTS", w Danii "Amtskommuner", w Niemczech "Kreise/kreisfreie Stadte", w Grecji "nomoi", w Hiszpanii "provincias", we Francji "departamenty", w Irlandii "regiony władzy lokalnej", we Włoszech "provincie", w Szwecji "lan" i w Finlandii "maakunnat/landskapen".

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Lokalne jednostki administracyjne

W Belgii "Gemeenten/Communes", w Danii "Kommuner", w Niemczech "Gemeinden", w Grecji "Demoi/Koinotites", w Hiszpanii "Municipios", we Francji "Communes", w Irlandii "counties" lub "county borough", we Włoszech "Comuni", w Luksemburgu "Communes", w Holandii "Gemeenten", w Austrii "Gemeinden", w Portugalii "Freguesias", w Finlandii "Kunnat/Kommuner", w Szwecji "Kommuner" i w Zjednoczonym Królewstwie "Wards".

--------------------------------------------------

Top