Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32003R1059

Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

OV L 154, 21.6.2003., 1./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 196 - 238
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 101 - 143
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 101 - 143
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 3 - 43

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 18/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059Official Journal L 154 , 21/06/2003 P. 0001 - 0041


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1059/2003

(2003. gada 26. maijs)

par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[3],

saskaņā ar Līguma[4] 251. pantā noteikto procedūru,

tā kā:

(1) Statistikas lietotāji pauž viedokli, ka arvien vairāk ir vajadzīga datu saskaņošana, lai visā Eiropas Savienībā būtu salīdzināmi dati. Iekšējā tirgus darbībai ir vajadzīgi statistikas standarti, kas piemērojami valsts un Kopienas statistikas datu vākšanai, nosūtīšanai un publicēšanai, lai visu vienotā tirgus dalībnieku rīcībā būtu salīdzināmi statistikas dati. Šajā sakarā klasifikācija ir svarīgs instruments salīdzināmu statistikas datu vākšanai, apkopošanai un izplatīšanai.

(2) Eiropas statistikas sistēmas pamatā ir reģionālā statistika. To izmanto ļoti dažādiem mērķiem. Daudzus gadus Eiropas reģionālās statistikas dati ir vākti, apkopoti un izplatīti, pamatojoties uz vienotu reģionālo klasifikāciju, ko sauc par "Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru" (šeit turpmāk - "NUTS"). Tagad ir lietderīgi noteikt šīs reģionālās klasifikācijas tiesisko regulējumu un paredzēt skaidrus noteikumus attiecībā uz šīs klasifikācijas turpmākiem grozījumiem. NUTS klasifikācija nedrīkst traucēt citu iedalījumu un klasifikāciju pastāvēšanu.

(3) Līdz ar to attiecībā uz Komisijai nosūtītajiem dalībvalstu statistikas datiem, ko iedala atbilstīgi teritoriālajām vienībām, attiecīgā gadījumā ir jāizmanto NUTS klasifikācija.

(4) Komisijai, analizējot visus statistikas datus, kas klasificēti atbilstīgi teritoriālām vienībām, un tos izplatot, attiecīgā gadījumā ir jāizmanto NUTS klasifikācija.

(5) Reģionālās statistikas datu klasifikācijai ir vajadzīgi dažādi līmeņi atkarībā no tā, kādam nolūkam attiecīgie statistikas dati paredzēti valsts un Eiropas mērogā. Ir lietderīgi Eiropas reģionālajā NUTS klasifikācijā paredzēt vismaz trīs iedalījuma hierarhijas līmeņus. Dalībvalstīs var būt vēl lielāks skaits NUTS datu līmeņu, ja dalībvalstis to uzskata par vajadzīgu.

(6) Pareizai NUTS klasifikācijas pārvaldīšanai ir vajadzīga informācija par NUTS 3. līmeņa pašreizējo teritoriālo struktūru, un tādēļ tā ir regulāri jānosūta Komisijai.

(7) Lai nodrošinātu objektivitāti, apkopojot un izmantojot reģionālo statistiku, ir vajadzīgi objektīvi kritēriji reģionu noteikšanai.

(8) Reģionālās statistikas izmantotāju vajadzībām ir svarīgi nodrošināt nomenklatūras stabilitāti ilgākā laikā. Tādēļ NUTS klasifikāciju nedrīkst grozīt pārāk bieži. Šī regula nodrošinās lielāku noteikumu stabilitāti ilgākā laikā.

(9) Reģionālās statistikas salīdzināmības nolūkā reģioniem jābūt salīdzināma lieluma iedzīvotāju skaita ziņā. Lai šo mērķi sasniegtu, NUTS klasifikācijas grozījumiem jāpadara reģionālā struktūra viendabīgāka iedzīvotāju skaita ziņā.

(10) Jāņem vērā arī pašreizējā politiskā, administratīvā un institucionālā situācija. Neadministratīvajām vienībām ir jāatspoguļo ekonomiskie, sociālie, vēsturiskie, kultūras, ģeogrāfiskie vai vides apstākļi.

(11) Jāizdara atsauce uz "iedzīvotāju" definīciju, kas ir klasifikācijas pamatā.

(12) NUTS klasifikācija attiecas tikai uz dalībvalstu ekonomisko teritoriju un neaptver pilnībā to teritoriju, uz kuru attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. Tādēļ tās izmantošanu Kopienas mērķiem jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā. Katras valsts ekonomiskā teritorija, kā noteikts Komisijas Lēmumā 91/450/EEK[5], ietver arī ārpusreģiona teritoriju, ko veido ekonomiskās teritorijas daļas, kuras nevar pievienot noteiktam reģionam (gaisa telpa, teritoriālie ūdeņi un kontinentālais šelfs, teritoriālie anklāvi, jo īpaši vēstniecības, konsulāti un militārās bāzes, kā arī naftas, dabasgāzes u.c. resursu atradnes starptautiskos ūdeņos, ārpus kontinentālā šelfa, ko izmanto attiecīgajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi). NUTS klasifikācijā jāparedz arī iespēja statistiski klasificēt šo ārpusreģiona teritoriju.

(13) Lai izdarītu grozījumus NUTS klasifikācijā, būs jāveic ciešas apspriedes ar dalībvalstīm.

(14) Dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt piedāvātās darbības mērķi, t.i., veikt reģionālās statistikas saskaņošanu, un tādēļ to var pilnīgāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(15) Ar šajā regulā noteikto NUTS klasifikāciju jāaizstāj "Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra (NUTS)", ko līdz šim izveidojis Eiropas Kopienu Statistikas birojs sadarbībā ar valstu statistikas institūtiem. Tādēļ visas atsauces Kopienas tiesību aktos uz "Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru (NUTS)" tagad jāuzskata par atsaucēm uz šajā regulā noteikto NUTS klasifikāciju.

(16) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku[6] nosaka pamatprincipu kopumu šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

(17) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[7].

(18) Apspriedes ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom[8], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1. Šīs regulas mērķis ir izveidot kopēju teritoriālo vienību statistisko klasifikāciju, šeit turpmāk - "NUTS", lai nodrošināt saskaņotas reģionālās statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu Kopienā.

2. NUTS klasifikācija, kas noteikta I pielikumā, aizstāj "Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru (NUTS)", kuru izveidoja Eiropas Kopienu Statistikas birojs sadarbībā ar dalībvalstu statistikas institūtiem.

2. pants

Struktūra

1. NUTS klasifikācija sadala dalībvalstu ekonomisko teritoriju, kā noteikts Lēmumā 91/450/EEK, teritoriālās vienībās. Katrai teritoriālajai vienībai tajā piešķirts īpašs kods un nosaukums.

2. NUTS klasifikācija ir hierarhiska. Tā katru dalībvalsti iedala NUTS 1. līmeņa teritoriālajās vienībās, no kurām katru, savukārt, iedala NUTS 2. līmeņa teritoriālajās vienībās, tās, savukārt, iedalot NUTS 3. līmeņa teritoriālajās vienībās.

3. Tomēr atsevišķas teritoriālās vienības var klasificēt vairākos NUTS līmeņos.

4. Vienā un tajā pašā NUTS līmenī divas atšķirīgas teritoriālās vienības, kas atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī, nevar apzīmēt ar vienādu nosaukumu. Ja divām teritoriālām vienībām dažādās dalībvalstīs ir vienāds nosaukums, šo teritoriālo vienību nosaukumiem pievieno valsts identifikatoru.

5. Katrā dalībvalstī var būt vēl sīkāki iedalījuma hierarhijas līmeņi, par kuriem lemj pati dalībvalsts un ar kuru palīdzību sīkāk sadala NUTS 3. līmeni. Divos gados pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iespēju izstrādāt Eiropas mēroga noteikumus, lai izveidotu sīkākus NUTS klasifikācijas līmeņus.

3. pants

Klasifikācijas kritēriji

1. Dalībvalstu esošās administratīvās vienības veido pirmo kritēriju, ko izmanto teritoriālo vienību noteikšanai.

Šim nolūkam "administratīva vienība" ir ģeogrāfisks apgabals ar administratīvu iestādi, kurai ir pilnvaras pieņemt administratīvus vai politiskus lēmumus attiecībā uz minēto apgabalu atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesiskajai un institucionālajai sistēmai.

2. Lai izveidotu attiecīgo NUTS līmeni, kurā klasificē noteiktu administratīvu vienību kategoriju dalībvalstī, šīs administratīvo vienību kategorijas vidējais lielums dalībvalstī ir atkarīgs no šādiem iedzīvotāju skaita sliekšņiem:

Līmenis Minimālais slieksnis Maksimālais slieksnis

NUTS 1 3 miljoni 7 miljoni

NUTS 2 800 000 3 miljoni

NUTS 3 150 000 800 000

Ja visas dalībvalsts iedzīvotāju skaits ir mazāks par attiecīgā NUTS līmeņa minimālo slieksni, visu dalībvalsti uzskata par vienu NUTS teritoriālo vienību šajā līmenī.

3. Šajā regulā teritoriālās vienības iedzīvotāju skaitu veido personas, kurām šajā apgabalā ir pastāvīga dzīvesvieta.

4. Esošās administratīvās vienības, ko izmanto NUTS klasifikācijā, ir noteiktas II pielikumā. II pielikuma grozījumus pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

5. Ja noteiktam NUTS līmenim saskaņā ar 2. punktā minētajiem kritērijiem dalībvalstī nav piemērota izmēra administratīvu vienību, šo NUTS līmeni veido, apvienojot atbilstošu skaitu mazāku tuvu esošu administratīvu vienību. Veicot šādu apvienošanu, ņem vērā tādus attiecīgus kritērijus kā ģeogrāfiskie, sociālekonomiskie, vēsturiskie, kultūras vai vides apstākļi.

Šādi izveidotas apvienotās vienības šeit turpmāk sauc par "neadministratīvām vienībām". Dalībvalsts neadministratīvu vienību lielums noteiktā NUTS līmenī ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita sliekšņiem, kas minēti 2. punktā.

Saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru atsevišķām neadministratīvām vienībām tomēr var piemērot atkāpes no minētajiem sliekšņiem īpašu ģeogrāfisku, sociālekonomisku, vēsturisku, kultūras vai vides apstākļu dēļ, jo īpaši salās un attālākajos reģionos.

4. pants

NUTS sastāvdaļas

1. Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija publicē visu NUTS 3. līmeņa teritoriālo vienību sastāvdaļas, norādot tās kā III pielikumā noteiktās mazākās administratīvās vienības, kuras tai ir nosūtījušas dalībvalstis.

III pielikuma grozījumus pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2. Katra gada pirmajos sešos mēnešos dalībvalstis nosūta Komisijai visas sastāvdaļu izmaiņas, kas notikušas iepriekšējā gadā un kas var ietekmēt NUTS 3. līmeņa robežas, un, nosūtot datus, ievēro Komisijas pieprasīto elektronisko datu formātu.

5. pants

NUTS grozījumi

1. Dalībvalstis informē Komisiju par:

a) visām izmaiņām, kas notikušas administratīvajās vienībās, ciktāl tās var ietekmēt NUTS klasifikāciju, kura noteikta I pielikumā, vai II un III pielikuma saturu;

b) visām citām izmaiņām valsts līmenī, kas var ietekmēt NUTS klasifikāciju, saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem klasifikācijas kritērijiem.

2. Izmaiņas NUTS 3. līmeņa robežās, kas notikušas III pielikumā noteikto mazāko administratīvo vienību izmaiņu dēļ:

a) neuzskata par NUTS grozījumiem, ja tās saistītas ar tāda iedzīvotāju skaita pārvietošanos, kas ir vienāds ar vienu procentu no attiecīgo NUTS 3. līmeņa teritoriālo vienību iedzīvotāju skaita vai mazāks par to;

b) uzskata par NUTS grozījumiem saskaņā ar šā panta 3. punktu, ja tās saistītas ar tāda iedzīvotāju skaita pārvietošanos, kas ir lielāks par vienu procentu no attiecīgo NUTS 3. līmeņa teritoriālo vienību iedzīvotāju skaita.

3. NUTS grozījumus attiecībā uz kādas dalībvalsts neadministratīvajām vienībām, kā minēts 3. panta 5. punktā, var izdarīt tad, ja šis grozījums attiecīgajā NUTS līmenī samazina skaita standartnovirzi attiecībā uz visu ES teritoriālo vienību iedzīvotāju skaitu.

4. NUTS klasifikācijas grozījumus pieņem kalendārā gada otrajā pusē saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru ne biežāk kā ik pēc trim gadiem, ņemot vērā 3. pantā noteiktos kritērijus. Tomēr, ja notiek kādas dalībvalsts attiecīgās administratīvās struktūras ievērojama reorganizācija, NUTS klasifikācijas grozījumus var pieņemt biežāk nekā ik pēc trim gadiem.

Komisijas izpildes pasākumi, kas minēti pirmajā daļā, attiecībā uz datu nosūtīšanu Komisijai stājas spēkā otrā gada 1. janvārī pēc to pieņemšanas.

5. Ja NUTS klasifikācijā izdara grozījumus, attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu, lai aizvietotu jau nosūtītos datus. Laikrindas sarakstu un garumu precizē saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, ņemot vērā to nodrošināšanas iespējamību. Šīs laikrindas iesniedz divu gadu laikā pēc grozījumu izdarīšanas NUTS klasifikācijā.

6. pants

Pārvaldība

Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu NUTS klasifikācijas viendabīgu pārvaldīšanu. Šādi pasākumi jo īpaši var ietvert:

a) NUTS paskaidrojumu sastādīšanu un atjaunināšanu;

b) to jautājumu risināšanu, kas saistīti ar NUTS īstenošanu dalībvalstu teritoriālo vienību klasifikācijā.

7. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu (šeit turpmāk - "Komiteja").

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

Ziņojumu sniegšana

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 26. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

G. Drys

I PIELIKUMS

NUTS klasifikācija (kods - nosaukums)

Kods NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

BE BELGIQUE-BELGIË

BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BE10 Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE100 Arr. 1 de Bruxelles-Capitale

Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2 VLAAMS GEWEST

BE21 Prov. 2 Antwerpen

BE211 Arr. Antwerpen

BE212 Arr. Mechelen

BE213 Arr. Turnhout

BE22 Prov. Limburg (B)

BE221 Arr. Hasselt

BE222 Arr. Maaseik

BE223 Arr. Tongeren

BE23 Prov. Oost-Vlaanderen

BE231 Arr. Aalst

BE232 Arr. Dendermonde

BE233 Arr. Eeklo

BE234 Arr. Gent

BE235 Arr. Oudenaarde

BE236 Arr. Sint-Niklaas

BE24 Prov. Vlaams-Brabant

BE241 Arr. Halle-Vilvoorde

BE242 Arr. Leuven

BE25 Prov. West-Vlaanderen

BE251 Arr. Brugge

BE252 Arr. Diksmuide

BE253 Arr. Ieper

BE254 Arr. Kortrijk

BE255 Arr. Oostende

BE256 Arr. Roeselare

BE257 Arr. Tielt

BE258 Arr. Veurne

BE3 RÉGION WALLONNE

BE31 Prov. Brabant wallon

BE310 Arr. Nivelles

BE32 Prov. Hainaut

BE321 Arr. Ath

BE322 Arr. Charleroi

BE323 Arr. Mons

BE324 Arr. Mouscron

BE325 Arr. Soignies

BE326 Arr. Thuin

BE327 Arr. Tournai

BE33 Prov. Lige

BE331 Arr. Huy

BE332 Arr. Lige

BE333 Arr. Verviers

BE334 Arr. Waremme

BE34 Prov. Luxembourg (B)

BE341 Arr. Arlon

BE342 Arr. Bastogne

BE343 Arr. Marche-ne-Famenne

BE344 Arr. Neufchâteau

BE345 Arr. Virton

BE35 Prov. Namur

BE351 Arr. Dinant

BE352 Arr. Namur

BE353 Arr. Philippeville

BEZ EXTRA-REGIO

BEZZ Extra-Regio

BEZZZ Extra-Regio

DK DANMARK

DK0 DANMARK

DK00 Danmark

DK001 Københavns og Frederiksber Kommuner

DK002 Københavns Amt

DK003 Frederiksborg Amt

DK004 Roskilde Amt

DK005 Vestsjællands Amt

DK006 Storstrøms Amt

DK007 Bornholms Amt

DK008 Fyns Amt

DK009 Sønderjyllands Amt

DK00A Ribe Amt

DK00B Vejle Amt

DK00C Ringkøbing Amt

DK00D Århus Amt

DK00E Viborg Amt

DK00F Nordjyllands Amt

DKZ EXTRA-REGIO

DKZZ Extra-Regio

DKZZZ Extra-Regio

DE DEUTSCHLAND

DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG

DE11 Stuttgart

DE111 Stuttgart, Stadtkreis

DE112 Böblingen

DE113 Esslingen

DE114 Göppingen

DE115 Ludwigsburg

DE116 Rems-Murr-Kreis

DE117 Heilbronn, Stadtkreis

DE118 Heilbronn, Landkreis

DE119 Hohenlohekreis

DE11A Schwäbisch Hall

DE1IB Main-Tauber-Kreis

DE11C Heidenheim

DE1ID Ostalbkreis

DE12 Karlsruhe

DE121 Baden-Baden, Stadtkreis

DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

DE123 Karlsruhe, Landkreis

DE124 Rastatt

DE125 Heidelberg, Stadtkreis

DE126 Mannheim, Stadtkreis

DE127 Neckar-Odenwald-Kreis

DE128 Rhein-Neckar-Kreis

DE129 Pforzheim, Stadtkreis

DE12A Calw

DE12B Enzkreis

DE12C Freudenstadt

DE13 Freiburg

DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

DE133 Emmendingen

DE134 Ortenaukreis

DE135 Rottweil

DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137 Tuttlingen

DE138 Konstanz

DE139 Lörrach

DE13A Waldshut

DE14 Tübingen

DE141 Reutlingen

DE142 Tübingen, Landkreis

DE143 Zollernalbkreis

DE144 Ulm, Stadtkreis

DE145 Alb-Donau-Kreis

DE146 Biberach

DE147 Bodenseekreis

DE148 Ravensburg

DE149 Sigmaringen

DE2 BAYERN

DE21 Oberbayern

DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212 München, Kreisfreie Stadt

DE213 Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214 Altötting

DE215 Berchtesgadener Land

DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217 Dachau

DE218 Ebersberg

DE219 Eichstätt

DE21A Erding

DE21B Freising

DE21C Fürstenfeldbruck

DE21D Garmisch-Partenkirchen

DE21E Landsberg a. Lech

DE21F Miesbach

DE21G Mühldorf a. Inn

DE21H München, Landkreis

DE21I Neuburg-Schrobenhausen

DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K Rosenheim, Landkreis

DE21L Starnberg

DE21M Traunstein

DE21N Weilheim-Schongau

DE22 Niederbayern

DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222 Passau, Kreisfreie Stadt

DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224 Deggendorf

DE225 Freyung-Grafenau

DE226 Kelheim

DE227 Landshut, Landkreis

DE228 Passau, Landkreis

DE229 Regen

DE22A Rottal-Inn

DE22B Straubing-Bogen

DE22C Dingolfing-Landau

DE23 Oberpfalz

DE231 Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233 Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt

DE234 Amberg-Sulzbach

DE235 Cham

DE236 Neumarkt i. d. OPf.

DE237 Neustadt a. d. Waldnaab

DE238 Regensburg, Landkreis

DE239 Schwandorf

DE23A Tirschenreuth

DE24 Oberfranken

DE241 Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243 Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244 Hof, Kreisfreie Stadt

DE245 Bamberg, Landkreis

DE246 Bayreuth, Landkreis

DE247 Coburg, Landkreis

DE248 Forchheim

DE249 Hof, Landkreis

DE24A Kronach

DE24B Kulmbach

DE24C Lichtenfels

DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25 Mittelfranken

DE251 Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253 Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255 Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256 Ansbach, Landkreis

DE257 Erlangen-Höchstadt

DE258 Fürth, Landkreis

DE259 Nürnberger Land

DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B Roth

DE25C Weißenburg-Gunzenhausen

DE26 Unterfranken

DE261 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262 Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264 Aschaffenburg, Landkreis

DE265 Bad Kissingen

DE266 Rhön-Grabfeld

DE267 Haßberge

DE268 Kitzingen

DE269 Miltenberg

DE26A Main-Spessart

DE26B Schweinfurt, Landkreis

DE26C Würzburg, Landkreis

DE27 Schwaben

DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275 Aichach-Friedberg

DE276 Augsburg, Landkreis

DE277 Dillingen a. d. Donau

DE278 Günzburg

DE279 Neu-Ulm

DE27A Lindau (Bodensee)

DE27B Ostallgäu

DE27C Unterallgäu

DE27D Donau-Ries

DE27E Oberallgäu

DE3 BERLIN

DE30 Berlin

DE300 Berlin

DE4 BRANDENBURG

DE41 Brandenburg - Nordost

DE411 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412 Barnim

DE413 Märkisch-Oderland

DE414 Oberhavel

DE415 Oder-Spree

DE416 Ostprignitz-Ruppin

DE417 Prignitz

DE418 Uckermark

DE42 Brandenburg - Südwest

DE421 Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE422 Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE423 Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE424 Dahme-Spreewald

DE425 Elbe-Elster

DE426 Havelland

DE427 Oberspreewald-Lausitz

DE428 Potsdam-Mittelmark

DE429 Spree-Neiße

DE42A Teltow-Fläming

DE5 BREMEN

DE50 Bremen

DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502 Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6 HAMBURG

DE60 Hamburg

DE600 Hamburg

DE7 HESSEN

DE71 Darmstadt

DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715 Bergstraße

DE716 Darmstadt-Dieburg

DE717 Groß-Gerau

DE718 Hochtaunuskreis

DE719 Main-Kinzig-Kreis

DE71A Main-Taunus-Kreis

DE71B Odenwaldkreis

DE71C Offenbach, Landkreis

DE71D Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E Wetteraukreis

DE72 Gieen

DE721 Gießen, Landkreis

DE722 Lahn-Dill-Kreis

DE723 Limburg-Weilburg

DE724 Marburg-Biedenkopf

DE725 Vogelsbergkreis

DE73 Kassel

DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732 Fulda

DE733 Hersfeld-Rotenburg

DE734 Kassel, Landkreis

DE735 Schwalm-Eder-Kreis

DE736 Waldeck-Frankenberg

DE737 Werra-Meißner-Kreis

DE8 MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE80 Mecklenburg-Vorpommern

DE801 Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802 Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805 Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806 Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807 Bad Doberan

DE808 Demmin

DE809 Güstrow

DE80A Ludwigslust

DE80B Mecklenburg-Strelitz

DE80C Müritz

DE80D Nordvorpommern

DE80E Nordwestmecklenburg

DE80F Ostvorpommern

DE80G Parchim

DE80H Rügen

DE801 Uecker-Randow

DE9 NIEDERSACHSEN

DE91 Braunschweig

DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913 Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914 Gifhorn

DE915 Göttingen

DE916 Goslar

DE917 Helmstedt

DE918 Northeim

DE919 Osterode am Harz

DE91A Peine

DE91B Wolfenbüttel

DE92 Hannover

DE922 Diepholz

DE923 Hameln-Pyrmont

DE925 Hildesheim

DE926 Holzminden

DE927 Nienburg (Weser)

DE928 Schaumburg

DE929 Region Hannover

DE93 Lüneburg

DE931 Celle

DE932 Cuxhaven

DE933 Harburg

DE934 Lüchow-Dannenberg

DE935 Lüneburg, Landkreis

DE936 Osterholz

DE937 Rotenburg (Wümme)

DE938 Soltau-Fallingbostel

DE939 Stade

DE93A Uelzen

DE93B Verden

DE94 Weser-Ems

DE941 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942 Emden, Kreisfreie Stadt

DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944 Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946 Ammerland

DE947 Aurich

DE948 Cloppenburg

DE949 Emsland

DE94A Friesland

DE94B Grafschaft Bentheim

DE94C Leer

DE94D Oldenburg, Landkreis

DE94E Osnabrück, Landkreis

DE94F Vechta

DE94G Wesermarsch

DE94H Wittmund

DEA NORDRHEIN-WESTFALEN

DEA1 Düsseldorf

DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17 Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18 Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B Kleve

DEA1C Mettmann

DEA1D Neuss

DEA1E Viersen

DEA1F Wesel

DEA2 Köln

DEA21 Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA25 Aachen, Kreis

DEA26 Düren

DEA27 Erftkreis

DEA28 Euskirchen

DEA29 Heinsberg

DEA2A Oberbergischer Kreis

DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

DEA3 Münster

DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

DEA3 Borken

DEA35 Coesfeld

DEA36 Recklinghausen

DEA37 Steinfurt

DEA38 Warendorf

DEA4 Detmold

DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42 Gütersloh

DEA43 Herford

DEA44 Höxter

DEA45 Lippe

DEA46 Minden-Lübbecke

DEA47 Paderborn

DEA5 Arnsberg

DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57 Hochsauerlandkreis

DEA58 Märkischer Kreis

DEA59 Olpe

DEA5A Siegen-Wittgenstein

DEA5B Soest

DEA5C Unna

DEB RHEINLAND-PFALZ

DEB1 Koblenz

DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12 Ahrweiler

DEB13 Altenkirchen (Westerwald)

DEB14 Bad Kreuznach

DEB15 Birkenfeld

DEB16 Cochem-Zell

DEB17 Mayen-Koblenz

DEB18 Neuwied

DEB19 Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B Westerwaldkreis

DEB2 Trier

DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22 Bernkastel-Wittlich

DEB23 Bitburg-Prüm

DEB24 Daun

DEB25 Trier-Saarburg

DEB3 Rheinhessen-Pfalz

DEB31 Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34 Ludwigshafen am Rhein,

Kreisfreie Stadt

DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36 Neustadt an der Weinstrae,

Kreisfreie Stadt

DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38 Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B Alzey-Worms

DEB3C Bad Dürkheim

DEB3D Donnersbergkreis

DEB3E Germersheim

DEB3F Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G Kusel

DEB3H Südliche Weinstraße

DEB3I Ludwigshafen, Landkreis

DEB3J Mainz-Bingen

DEB3K Südwestpfalz

DEC SAARLAND

DEC0 Saarland

DEC01 Stadtverband Saarbrücken

DEC02 Merzig-Wadern

DEC03 Neunkirchen

DEC04 Saarlouis

DEC05 Saarpfalz-Kreis

DEC06 St. Wendel

DED SACHSEN

DED1 Chemnitz

DED11 Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED12 Plauen, Kreisfreie Stadt

DED13 Zwickau, Kreisfreie Stadt

DED14 Annaberg

DED15 Chemnitzer Land

DED16 Freiberg

DED17 Vogtlandkreis

DED18 Mittlerer Erzgebirgskreis

DED19 Mittweida

DED1A Stollberg

DED1B Aue-Schwarzenberg

DED1C Zwickauer Land

DED2 Dresden

DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

DED22 Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED23 Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt

DED24 Bautzen

DED25 Meißen

DED26 Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED27 Riesa-Großenhain

DED29 Sächsische Schweiz

DED28 Löbau-Zittau

DED2A Weißeritzkreis

DED2B Kamenz

DED3 Leipzig

DED31 Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED32 Delitzsch

DED33 Döbeln

DED34 Leipziger Land

DED35 Muldentalkreis

DED36 Torgau-Oschatz

DEE SACHSEN-ANHALT

DEE1 Dessau

DEE11 Dessau, Kreisfreie Stadt

DEE12 Anhalt-Zerbst

DEE13 Bernburg

DEE14 Bitterfeld

DEE15 Köthen

DEE16 Wittenberg

DEE2 Halle

DEE21 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE22 Burgenlandkreis

DEE23 Mansfelder Land

DEE24 Merseburg-Querfurt

DEE25 Saalkreis

DEE26 Sangerhausen

DEE27 Weißenfels

DEE3 Magdeburg

DEE31 Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE32 Aschersleben-Staßfurt

DEE33 Bördekreis

DEE34 Halberstadt

DEE35 Jerichower Land

DEE36 Ohrekreis

DEE37 Stendal

DEE38 Quedlinburg

DEE39 Schönebeck

DEE3A Wernigerode

DEE3B Altmarkkreis Salzwedel

DEF SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEF0 Schleswig-Holstein

DEF01 Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04 Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05 Dithmarschen

DEF06 Herzogtum Lauenburg

DEF07 Nordfriesland

DEF08 Ostholstein

DEF09 Pinneberg

DEF0A Plön

DEF0B Rendsburg-Eckernförde

DEF0C Schleswig-Flensburg

DEF0D Segeberg

DEF0E Steinburg

DEF0F Stormarn

DEG THÜRINGEN

DEG0 Thüringen

DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02 Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04 Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06 Eichsfeld

DEG07 Nordhausen

DEG09 Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A Kyffhäuserkreis

DEG0B Schmalkalden-Meiningen

DEG0C Gotha

DEG0D Sömmerda

DEG0E Hildburghausen

DEG0F Ilm-Kreis

DEG0G Weimarer Land

DEG0H Sonneberg

DEG0I Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J Saale-Holzland-Kreis

DEG0K Saale-Orla-Kreis

DEG0L Greiz

DEG0M Altenburger Land

DEG0N Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P Wartburgkreis

DEZ EXTRA-REGIO

DEZZ Extra-Regio

DEZZZ Extra-Regio

GR

GR1

GR11 ,

GR111

GR112

GR113

GR114

GR115

GR12

GR121

GR122

GR123

GR124

GR125

GR126

GR127

GR13

GR131

GR132

GR133

GR134

GR14

GR141

GR142

GR143

GR144

GR2

GR21

GR211

GR212

GR213

GR214

GR22

GR221

GR222

GR223

GR224

GR23

GR231

GR232

GR233

GR24

GR241

GR242

GR243

GR244

GR245

GR25

GR251

GR252

GR253

GR254

GR255

GR3

GR30

GR300

GR4 ,

GR41

GR411

GR412

GR413

GR42

GR421

GR422

GR43

GR431

GR432

GR433

GR434

GRZ EXTRA-REGIO

GRZZ Extra-Regio

GRZZZ Extra-Regio

ES ESPAA

ES1 NOROESTE

ES11 Galicia

ES111 A Corua

ES112 Lugo

ES113 Ourense

ES114 Pontevedra

ES12 Principado de Asturias

ES120 Asturias

ES13 Cantabria

ES130 Cantabria

ES2 NORESTE

ES21 País Vasco

ES211 Álava

ES212 Guipúzcoa

ES213 Vizcaya

ES22 Comunidad Foral de Navarra

ES220 Navarra

ES23 La Rioja

ES230 La Rioja

ES24 Aragn

ES241 Huesca

ES242 Teruel

ES243 Zaragoza

ES3 COMUNIDAD DE MADRID

ES30 Comunidad de Madrid

ES300 Madrid

ES4 CENTRO (E)

ES41 Castilla y Len

ES411 Ávila

ES412 Burgos

ES413 Len

ES414 Palencia

ES415 Salamanca

ES416 Segovia

ES417 Soria

ES418 Valladolid

ES419 Zamora

ES42 Castilla-La Mancha

ES421 Albacete

ES422 Ciudad Real

ES423 Cuenca

ES424 Guadalajara

ES425 Toledo

ES43 Extremadura

ES431 Badajoz

ES432 Cáceres

ES5 ESTE

ES51 Catalua

ES511 Barcelona

ES512 Girona

ES513 Lleida

ES514 Tarragona

ES52 Comunidad Valenciana

ES521 Alicante/Alacant

ES522 Castelln/Castell

ES523 Valencia/Valncia

ES53 Illes Balears

ES530 Illes Balears

ES6 SUR

ES61 Andalucía

ES611 Almería

ES612 Cádiz

ES613 Crdoba

ES614 Granada

ES615 Huelva

ES616 Jaén

ES617 Málaga

ES618 Sevilla

ES62 Regin de Murcia

ES620 Murcia

ES63 Ciudad Autnoma de Ceuta

ES630 Ceuta

ES64 Ciudad Autnoma de Melilla

ES640 Melilla

ES7 CANARIAS

ES70 Canarias

ES701 Las Palmas

ES702 Santa Cruz de Tenerife

ESZ EXTRA-REGIO

ESZZ Extra-Regio

ESZZZ Extra-Regio

FR FRANCE

FR1 ÎLE-DE-FRANCE

FR10 Île-de-France

FR101 Paris

FR102 Seine-et-Marne

FR103 Yvelines

FR104 Essonne

FR105 Hauts-de-Seine

FR106 Seine-Saint-Denis

FR107 Val-de-Marne

FR108 Val-d'Oise

FR2 BASSIN PARISIEN

FR21 Champagne-Ardenne

FR211 Ardennes

FR212 Aube

FR213 Marne

FR214 Haute-Marne

FR22 Picardie

FR221 Aisne

FR222 Oise

FR223 Somme

FR23 Haute-Normandie

FR231 Eure

FR232 Seine-Maritime

FR24 Centre

FR241 Cher

FR242 Eure-et-Loir

FR243 Indre

FR244 Indre-et-Loire

FR245 Loir-et-Cher

FR246 Loiret

FR25 Basse-Normandie

FR251 Calvados

FR252 Manche

FR253 Orne

FR26 Bourgogne

FR261 Côte-d'Or

FR262 Nivre

FR263 Saône-et-Loire

FR264 Yonne

FR3 NORD - PAS-DE-CALAIS

FR30 Nord - Pas-de-Calais

FR301 Nord

FR302 Pas-de-Calais

FR4 EST

FR41 Lorraine

FR413 Moselle

FR411 Meurthe-et-Moselle

FR412 Meuse

FR414 Vosges

FR42 Alsace

FR421 Bas-Rhin

FR422 Haut-Rhin

FR43 Franche-Comté

FR431 Doubs

FR432 Jura

FR433 Haute-Saône

FR434 Territoire de Belfort

FR5 QUEST

FR51 Pays-de-la-Loire

FR511 Loire-Atlantique

FR512 Maine-et-Loire

FR513 Mayenne

FR514 Sarthe

FR515 Vendée

FR52 Bretagne

FR521 Côtes-d'Armor

FR522 Finistre

FR523 Ille-et-Vilaine

FR524 Morbihan

FR53 Poitou-Charentes

FR531 Charente

FR532 Charente-Maritime

FR533 Deux-Svres

FR534 Vienne

FR6 SUD-OUEST

FR61 Aquitaine

FR611 Dordogne

FR612 Gironde

FR613 Landes

FR614 Lot-et-Garonne

FR615 Pyrénées-Atlantiques

FR62 Midi-Pyrénées

FR621 Arige

FR622 Aveyron

FR623 Haute-Garonne

FR624 Gers

FR625 Lot

FR626 Hautes-Pyrénées

FR627 Tarn

FR628 Tarn-et-Garonne

FR63 Limousin

FR631 Corrze

FR632 Creuse

FR633 Haute-Vienne

FR7 CENTRE-EST

FR71 Rhône-Alpes

FR711 Ain

FR712 Ardche

FR713 Drôme

FR714 Isre

FR715 Loire

FR716 Rhône

FR717 Savoie

FR718 Haute-Savoie

FR72 Auvergne

FR721 Allier

FR722 Cantal

FR723 Haute-Loire

FR724 Puy-de-Dôme

FR8 MÉDITERRANÉE

FR81 Languedoc-Roussillon

FR811 Aude

FR812 Gard

FR813 Hérault

FR814 Lozre

FR815 Pyrénées-Orientales

FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR821 Alpes-de-Haute-Provence

FR822 Hautes-Alpes

FR823 Alpes-Maritimes

FR824 Bouches-du-Rhône

FR825 Var

FR826 Vaucluse

FR83 Corse

FR831 Corse-du-Sud

FR832 Haute-Corse

FR9 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

FR91 Guadeloupe

FR910 Guadeloupe

FR92 Martinique

FR920 Martinique

FR93 Guyane

FR930 Guyane

FR94 Réunion

FR940 Réunion

FRZ EXTRA-REGIO

FRZZ Extra-Regio

FRZZZ Extra-Regio

IE IRELAND

IE0 IRELAND

IE01 Border, midland and western

IE011 Border

IE012 Midland

IE013 West

IE02 Southern and eastern

IE021 Dublin

IE022 Mid-east

IE023 Mid-west

IE024 South-east (IRL)

IE025 South-west (IRL)

IEZ EXTRA-REGIO

IEZZ Extra-regio

IEZZZ Extra-regio

IT ITALIA

ITC NORD-OVEST

ITC1 Piemonte

ITC11 Torino

ITC12 Vercelli

ITC13 Biella

ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

ITC15 Novara

ITC16 Cuneo

ITC17 Asti

ITC18 Alessandria

ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC20 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3 Liguria

ITC31 Imperia

ITC32 Savona

ITC33 Genova

ITC34 La Spezia

ITC4 Lombardia

ITC41 Varese

ITC42 Como

ITC43 Lecco

ITC44 Sondrio

ITC45 Milano

ITC46 Bergamo

ITC47 Brescia

ITC48 Pavia

ITC49 Lodi

ITC4A Cremona

ITC4B Mantova

ITD NORD-EST

ITD1 Provincia autonoma Bolzano/ Bozen 3

ITD10 Bolzano-Bozen

ITD2 Provincia autonoma Trento 3

ITD20 Trento

ITD3 Veneto

ITD31 Verona

ITD32 Vicenza

ITD33 Belluno

ITD34 Treviso

ITD35 Venezia

ITD36 Padova

ITD37 Rovigo

ITD4 Friuli-Venezia Giulia

ITD41 Pordenone

ITD42 Udine

ITD43 Gorizia

ITD44 Trieste

ITD5 Emilia-Romagna

ITD51 Piacenza

ITD52 Parma

ITD53 Reggio nell'Emilia

ITD54 Modena

ITD55 Bologna

ITD56 Ferrara

ITD57 Ravenna

ITD58 Forl-Cesena

ITD59 Rimini

ITE CENTRO (I)

ITE1 Toscana

ITE11 Massa-Carrara

ITE12 Lucca

ITE13 Pistoia

ITE14 Firenze

ITE15 Prato

ITE16 Livorno

ITE17 Pisa

ITE18 Arezzo

ITE19 Siena

ITE1A Grosseto

ITE2 Umbria

ITE21 Perugia

ITE22 Terni

ITE3 Marche

ITE31 Pesaro e Urbino

ITE32 Ancona

ITE33 Macerata

ITE34 Ascoli Piceno

ITE4 Lazio

ITE41 Viterbo

ITE42 Rieti

ITE43 Roma

ITE44 Latina

ITE45 Frosinone

ITF SUD

ITF1 Abruzzo

ITF11 L'Aquila

ITF12 Teramo

ITF13 Pescara

ITF14 Chieti

ITF2 Molise

ITF21 Isernia

ITF22 Campobasso

ITF3 Campania

ITF31 Caserta

ITF32 Benevento

ITF33 Napoli

ITF34 Avellino

ITF35 Salerno

ITF4 Puglia

ITF41 Foggia

ITF42 Bari

ITF43 Taranto

ITF44 Brindisi

ITF45 Lecce

ITF5 Basilicata

ITF51 Potenza

ITF52 Matera

ITF6 Calabria

ITF61 Cosenza

ITF62 Crotone

ITF63 Catanzaro

ITF64 Vibo Valentia

ITF65 Reggio di Calabria

ITG ISOLE

ITG1 Sicilia

ITG11 Trapani

ITG12 Palermo

ITG13 Messina

ITG14 Agrigento

ITG15 Caltanissetta

ITG16 Enna

ITG17 Catania

ITG18 Ragusa

ITG19 Siracusa

ITG2 Sardegna

ITG21 Sassari

ITG22 Nuoro

ITG23 Oristano

ITG24 Cagliari

ITZ EXTRA-REGIO

ITZZ Extra-Regio

ITZZZ Extra-Regio

LU LUXEMBOURG

(GRAND-DUCHÉ)

LU0 LUXEMBOURG

(GRAND-DUCHÉ)

LU00 Luxembourg

(Grand-Duché)

LU000 Luxembourg

(Grand-Duché)

LUZ EXTRA-REGIO

LUZZ Extra-Regio

LUZZZ Extra-Regio

NL NEDERLAND

NL1 NOORD-NEDERLAND

NL11 Groningen

NL111 Oost-Groningen

NL112 Delfzijl en omgeving

NL113 Overig Groningen

NL12 Friesland

NL121 Noord-Friesland

NL122 Zuidwest-Friesland

NL123 Zuidoost-Friesland

NL13 Drenthe

NL131 Noord-Drenthe

NL132 Zuidoost-Drenthe

NL133 Zuidwest-Drenthe

NL2 OOST-NEDERLAND

NL21 Overijssel

NL211 Noord-Overijssel

NL212 Zuidwest-Overijssel

NL213 Twente

NL22 Gelderland

NL221 Veluwe

NL222 Achterhoek

NL223 Arnhem/Nijmegen

NL224 Zuidwest-Gelderland

NL23 Flevoland

NL230 Flevoland

NL3 WEST-NEDERLAND

NL31 Utrecht

NL310 Utrecht

NL32 Noord-Holland

NL321 Kop van Noord-Holland

NL322 Alkmaar en omgeving

NL323 IJmond

NL324 Agglomeratie Haarlem

NL325 Zaanstreek

NL326 Groot-Amsterdam

NL327 Het Gooi en Vechtstreek

NL33 Zuid-Holland

NL331 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

NL333 Delft en Westland

NL334 Oost-Zuid-Holland

NL335 Groot-Rijnmond

NL336 Zuidoost-Zuid-Holland

NL34 Zeeland

NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342 Overig Zeeland

NL4 ZUID-NEDERLAND

NL41 Noord-Brabant

NL411 West-Noord-Brabant

NL412 Midden-Noord-Brabant

NL413 Noordoost-Noord-Brabant

NL414 Zuidoost-Noord-Brabant

NL42 Limburg (NL)

NL421 Noord-Limburg

NL422 Midden-Limburg

NL423 Zuid-Limburg

NLZ EXTRA-REGIO

NLZZ Extra-Regio

NLZZZ Extra-Regio

AT ÖSTERREICH

AT1 OSTÖSTERREICH

AT11 Burgenland

AT111 Mittelburgenland

AT112 Nordburgenland

AT113 Südburgenland

AT12 Niederösterreich

AT121 Mostyiertel-Eisenwurzen

AT122 Niederösterreich-Süd

AT123 Sankt Pölten

AT124 Waldviertel

AT125 Weinviertel

AT126 Wiener Umland/Nordteil

AT127 Wiener Umland/Südteil

AT13 Wien

AT130 Wien

AT2 SÜDÖSTERREICH

AT21 Kärnten

AT211 Klagenfurt-Villach

AT212 Oberkärnten

AT213 Unterkärnten

AT22 Steiermark

AT221 Graz

AT222 Liezen

AT223 Östliche Obersteiermark

AT224 Oststeiermark

AT225 West- und Südsteiermark

AT226 Westliche Obersteiermark

AT3 WESTÖSTERREICH

AT31 Oberösterreich

AT311 Innviertel

AT312 Linz-Wels

AT313 Mühlviertel

AT314 Steyr-Kirchdorf

AT315 Traunviertel

AT32 Salzburg

AT321 Lungau

AT322 Pinzgau-Pongau

AT323 Salzburg und Umgebung

AT33 Tirol

AT331 Außerfern

AT332 Innsbruck

AT333 Osttirol

AT334 Tiroler Oberland

AT335 Tiroler Unterland

AT34 Vorarlberg

AT341 Bludenz-Bregenzer Wald

AT342 Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ EXTRA-REGIO

ATZZ Extra-Regio

ATZZZ Extra-Regio

PT PORTUGAL

PT1 CONTINENTE

PT11 Norte

PT111 Minho-Lima

PT112 Cávado

PT113 Ave

PT114 Grande Porto

PT115 Tâmega

PT116 Entre Douro e Vouga

PT117 Douro

PT118 Alto Trás-os-Montes

PT15 Algarve

PT150 Algarve

PT16 Centro (P)

PT161 Baixo Vouga

PT162 Baixo Mondego

PT163 Pinhal Literal

PT164 Pinhal Interior Norte

PT165 Dâo-Lafôes

PT166 Pinhal Interior Sul

PT167 Serra da Estrela

PT168 Beira Interior Norte

PT169 Beira Interior Sul

PT16A Cova da Beira

PT16B Oeste

PT16C Médio Tejo

PT17 Lisboa

PT171 Grande Lisboa

PT172 Península de Setibal

PT18 Alentejo

PT181 Alentejo Litoral

PT182 Alto Alentejo

PT183 Alentejo Central

PT184 Baixo Alentejo

PT185 Leziria do Tejo

PT2 Região Autnoma dos AORES

PT20 Região Autnoma dos Aores

PT200 Região Autnoma dos Aores

PT3 Região Autnoma da MADEIRA

PT30 Região Autnoma da Madeira

PT300 Região Autnoma da Madeira

PTZ EXTRA-REGIO

PTZZ Extra-Regio

PTZZZ Extra-Regio

FI SUOMI/FINLAND

FI1 MANNER-SUOMI

FI13 Itä-Suomi

FI131 Etelä-Savo

FI132 Pohjois-Savo

FI133 Pohjois-Karjala

FI134 Kainuu

FI18 Etelä-Suomi

FI181 Uusimaa

FI182 Itä-Uusimaa

FI183 Varsinais-Suomi

FI184 Kanta-Häme

FI185 Päijät-Häme

FI186 Kymenlaakso

FI187 Etelä-Karjala

FI19 Länsi-Suomi

FI191 Satakunta

FI192 Pirkanmaa

FI193 Keski-Suomi

FI194 Etelä-Pohjanmaa

FI195 Pohjanmaa

FI1A Pohjois-Suomi

FI1A1 Keski-Pohjanmaa

FI1A2 Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3 Lappi

FI2 ÅLAND

FI20 Åland

FI200 Åland

FIZ EXTRA-REGIO

FIZZ Extra-Regio

FIZZZ Extra-Regio

SE SVERIGE

SE0 SVERIGE

SE01 Stockholm

SE010 Stockholms län

SE02 Östra Mellansverige

SE021 Uppsala län

SE022 Södermanlands län

SE023 Östergötlands län

SE024 Örebro län

SE025 Västmanlands län

SE04 Sydsverige

SE041 Blekinge län

SE044 Skåne län

SE06 Norra Mellansverige

SE061 Värmlands län

SE062 Dalarnas län

SE063 Gävleborgs län

SE07 Mellersta Norrland

SE071 Västernorrlands län

SE072 Jämtlands län

SE08 Övre Norrland

SE081 Västerbottens län

SE082 Norrbottens län

SE09 Småland med öarna

SE091 Jönköpings län

SE092 Kronobergs län

SE093 Kalmar län

SE094 Gotlands län

SE0A Västsverige

SE0A1 Hallands län

SE0A2 Västra Götalands län

SEZ EXTRA-REGIO

SEZZ Extra-Regio

SEZZZ Extra-Regio

UK UNITED KINGDOM

UKC NORTH EAST

UKC1 Tees Valley and Durham

UKC11 Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12 South Teesside

UKC13 Darlington

UKC14 Durham CC

UKC2 Northumberland and Tyne and Wear

UKC21 Northumberland

UKC22 Tyneside

UKC23 Sunderland

UKD NORTH WEST

UKD1 Cumbria

UKD11 West Cumbria

UKD12 East Cumbria

UKD2 Cheshire

UKD21 Halton and Warrington

UKD22 Cheshire CC

UKD3 Greater Manchester

UKD31 Greater Manchester South

UKD32 Greater Manchester North

UKD4 Lancashire

UKD41 Blackburn with Darwen

UKD42 Blackpool

UKD43 Lancashire CC

UKD5 Merseyside

UKD51 East Merseyside

UKD52 Liverpool

UKD53 Sefton

UKD54 Wirral

UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER

UKE1 East Riding and North Lincolnshire

UKE11 Kingston upon Hull, City of

UKE12 East Riding of Yorkshire

UKE13 North and North East Lincolnshire

UKE2 North Yorkshire

UKE21 York

UKE22 North Yorkshire CC

UKE3 South Yorkshire

UKE31 Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32 Sheffield

UKE4 West Yorkshire

UKE41 Bradford

UKE42 Leeds

UKE43 Calderdale, Kirklees and Wakefield

UKF EAST MIDLANDS

UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire

UKF11 Derby

UKF12 East Derbyshire

UKF13 South and West Derbyshire

UKF14 Nottingham

UKF15 North Nottinghamshire

UKF16 South Nottinghamshire

UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF21 Leicester

UKF22 Leicestershire CC and Rutland

UKF23 Northamptonshire

UKF3 Lincolnshire

UKF30 Lincolnshire

UKG WEST MIDLANDS

UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG11 Herefordshire, County of

UKG12 Worcestershire

UKG13 Warwickshire

UKG2 Shropshire and Staffordshire

UKG21 Telford and Wrekin

UKG22 Shropshire CC

UKG23 Stoke-on-Trent

UKG24 Staffordshire CC

UKG3 West Midlands

UKG31 Birmingham

UKG32 Solihull

UKG33 Coventry

UKG34 Dudley and Sandwell

UKG35 Walsall and Wolverhampton

UKH EAST OF ENGLAND

UKH1 East Anglia

UKH11 Peterborough

UKH12 Cambridgeshire CC

UKH13 Norfolk

UKH14 Suffolk

UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire

UKH21 Luton

UKH22 Bedfordshire CC

UKH23 Hertfordshire

UKH3 Essex

UKH31 Southend-on-Sea

UKH32 Thurrock

UKH33 Essex CC

UKI LONDON

UKI1 Inner London

UKI11 Inner London - West

UKI12 Inner London - East

UKI2 Outer London

UKI21 Outer London - East and North East

UKI22 Outer London - South

UKI23 Outer London - West and North West

UKJ SOUTH EAST

UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ11 Berkshire

UKJ12 Milton Keynes

UKJ13 Buckinghamshire CC

UKJ14 Oxfordshire

UKJ2 Surrey, East and West Sussex

UKJ21 Brighton and Hove

UKJ22 East Sussex CC

UKJ23 Surrey

UKJ24 West Sussex

UKJ3 Hampshire and Isle of Wight

UKJ31 Portsmouth

UKJ32 Southampton

UKJ33 Hampshire CC

UKJ34 Isle of Wight

UKJ4 Kent

UKJ41 Medway

UKJ42 Kent CC

UKK SOUTH WEST

UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK11 Bristol, City of

UKK12 North and North-East Somerset

South Gloucestershire

UKK13 Gloucestershire

UKK14 Swindon

UKK15 Wiltshire CC

UKK2 Dorset and Somerset

UKK21 Bournemouth and Poole

UKK22 Dorset CC

UKK23 Somerset

UKK3 Cornwall and Isles of Scilly

UKK30 Cornwall and Isles of Scilly

UKK4 Devon

UKK41 Plymouth

UKK42 Torbay

UKK43 Devon CC

UKL WALES

UKL1 West Wales and The Valleys

UKL11 Isle of Anglesey

UKL12 Gwynedd

UKL13 Conwy and Denbighshire

UKL14 South-West Wales

UKL15 Central Valleys

UKL16 Gwent Valleys

UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18 Swansea

UKL2 East Wales

UKL21 Monmouthshire and Newport

UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23 Flintshire and Wrexham

UKL24 Powys

UKM SCOTLAND

UKM1 North Eastern Scotland

UKM10 Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray

UKM2 Eastern Scotland

UKM21 Angus and Dundee City

UKM22 Clackmannanshire and Fife

UKM23 East Lothian and Midlothian

UKM24 Scottish Borders, The

UKM25 Edinburgh, City of

UKM26 Falkirk

UKM27 Perth and Kinross and Stirling

UKM28 West Lothian

UKM3 South Western Scotland

UKM31 East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond

UKM32 Dumfries and Galloway

UKM33 East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM34 Glasgow City

UKM35 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM36 North Lanarkshire

UKM37 South Ayrshire

UKM38 South Lanarkshire

UKM4 Highlands and Islands

UKM41 Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42 Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM43 Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKM44 Eilean Siar (Western Isles)

UKM45 Orkney Islands

UKM46 Shetland Islands

UKN NORTHERN IRELAND

UKN0 Northern Ireland

UKN01 Belfast

UKN02 Outer Belfast

UKN03 East of Northern Ireland

UKN04 North of Northern Ireland

UKN05 West and South of Northern Ireland

UKZ EXTRA-REGIO

UKZZ Extra-regio

UKZZZ Extra-regio

1 "Arr." nozīmē "Arrondissement administrative" franču valodā vai "Administratief arrondissernent" holandiešu valodā.

2 "Prov." nozīmē "Province" franču valodā vai "Provincie" holandiešu valodā.

3 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen un Provincia Autonoma Trento veido Trentino-Alto Adige/Südtirol reģionu.

II PIELIKUMS

Esošās administratīvās vienības

NUTS 1. līmenī: Beļģijai "Gewesten/Régions", Vācijai "Länder", Portugālei "Continente", Região dos Aores un Região da Madeira, Apvienotajai Karalistei Scotland, Wales, Northern Ireland un Government Office Regions of England.

NUTS 2. līmenī: Beļģijai "Provincies/Provinces", Vācijai "Regierungsbezirke", Grieķijai "periferies", Spānijai "comunidades y ciudades autnomas", Francijai "régions", Īrijai "regions", Itālijai "regioni", Nīderlandei "provincies" un Austrijai "Länder".

NUTS 3. līmenī: Beļģijai "arrondissementen/arrondissements", Dānijai "Amtskommuner", Vācijai "Kreise/kreisfreie Städte", Grieķijai "nomoi", Spānijai "provincias", Francijai "départements", Īrijai "regional authority regions", Itālijai "provincie", Zviedrijai "län" un Somijai "maakunnat/landskapen".

III PIELIKUMS

Mazākas administratīvas vienības

Beļģijai "Gemeenten/Communes", Dānijai "Kommuner", Vācijai "Gemeinden", Grieķijai "Demoi/Koinotites", Spānijai "Municipios", Francijai "Communes", Īrijai "counties or county boroughs", Itālijai "Comuni", Luksemburgai "Communes", Nīderlandei "Gemeenten", Austrijai "Gemeinden", Portugālei "Freguesias", Somijai "Kunnat/Kommuner", Zviedrijai "Kommuner" un Apvienotajai Karalistei "Wards".

[1] OV C 180 E, 26.6.2001., 108. lpp.

[2] OV C 260, 17.9.2001., 57. lpp.

[3] OV C 107, 3.5.2002., 54. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2001. gada 24. oktobra atzinums (OV C 112 E, 9.5.2002., 146. lpp.), Padomes 2002. gada 9. decembra ko pējā nostāja (OV C 32 E, 11.2.2003., 26. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 8. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[5] OV L 240, 29.8.1991., 36. lpp.

[6] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[8] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

Augša