EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32002R0359

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 359/2002 (2002. gada 12. februāris), ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN

OV L 58, 28.2.2002., 1./2. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 12 - 13
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 163 - 164
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 163 - 164
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 22 - 23

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/359/oj

32002R0359Oficiālais Vēstnesis L 058 , 28/02/2002 Lpp. 0001 - 0002


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 359/2002

(2002. gada 12. februāris),

ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto kārtību [2],

tā kā:

(1) Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [3] 8. pantā ir paredzēts, ka Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmu lieto kā Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmu budžeta un pašu resursu nolūkiem, kā tas noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1552/89 [4], kamēr Padomes Lēmums 94/728/EK, Euratom [5] paliek spēkā.

(2) Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmas dati vairs nav pieejami tik detalizētā līmenī, kāds ir vajadzīgs, lai noteiktu pašu resursus no PVN.

(3) Tas neskar kārtību, kas ir pieņemta, lai noteiktu apjomu pašu resursiem no nacionālā kopprodukta.

(4) Nosakot dalībvalstu iemaksas budžetā, ir ieteicams lietot vislabākos pieejamos statistikas datus.

(5) Dati, kuru pamatā ir jaunā Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Kopienā (EKS 95) un kurus izmanto, lai noteiktu pašu resursus no PVN, nekādi neiespaido ne pašu resursu līmeni, ne iemaksu sadalījumu starp dalībvalstīm.

(6) Konsultācijas ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [6], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2223/96 8. pantu papildina ar šādu punktu:

"1. a Lai noteiktu pašu resursus no PVN, atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, dalībvalstis var izmantot datus, kuru pamatā ir jaunā Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Kopienā (EKS 95), kamēr Lēmums 94/728/EK, Euratom paliek spēkā."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 12. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Piqué I Camps

[1] OV C 29 E, 30.1.2001., 266. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. aprīļa atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī), Padomes 2001. gada 16. jūlija kopējā nostāja (OV C 307, 31.10.2001., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 12. decembra lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 995/2001 (OV L 139, 23.5.2001., 3. lpp.).

[4] OV L 155, 7.6.1989., 1. lpp. Regula atcelta un aizvietota ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

[5] OV L 293, 12.11.1994., 9. lpp.

[6] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

Augša