Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002R0029

Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2002 (2001. gada 19. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

OV L 6, 10.1.2002., 3./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 012 Lpp. 164 - 195
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 198 - 229
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 014 Lpp. 198 - 229
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 02 Sējums 003 Lpp. 162 - 193

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/29/oj

32002R0029Oficiālais Vēstnesis L 006 , 10/01/2002 Lpp. 0003 - 0034


Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2002

(2001. gada 19. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 9. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 761/93 [2], un jo īpaši tās 8.b pantu un 9. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EEK) Nr. 3037/90 izveidota saimniecisko darbību klasifikācija, še turpmāk saukta par "NACE Rev. 1", lai atbilstu statistikas vajadzībām Kopienā.

(2) NACE Rev. 1 ir jāgroza, lai ņemtu vērā tehnoloģiju un ekonomikas attīstību, kā arī Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līguma darbības izbeigšanos.

(3) NACE Rev. 1 ir jāgroza, lai saglabātu starptautiski saistītu sistēmu, kā arī lai nodrošinātu konverģenci pasaules līmenī.

(4) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3037/90.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3037/90 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2003. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

[2] OV L 83, 3.4.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

NACE REV. 1.1

| | |

| | |

A IEDAĻA | LAUKSAIMNIECĪBA, MEDNIECĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA | ISIC |

01 | | | LAUKSAIMNIECĪBA, MEDNIECĪBA UN PALĪGDARBĪBAS | |

01.1 | | Augkopība; jaukta dārzkopība; dārzkopība | 011 |

01.11 | Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta | 0111 |

01.12 | Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana | 0112 |

01.13 | Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana | 0113 |

01.2 | | Lopkopība | 012 |

01.21 | Govkopība, piena lopkopība | 0121x |

01.22 | Aitkopība, kazkopība, zirgkopība | 0121x |

01.23 | Cūkkopība | 0122x |

01.24 | Putnkopība | 0122x |

01.25 | Cita veida lopkopība | 0122x |

01.3 | | Ar lopkopību apvienota kultūraugu audzēšana (jaukta lauksaimniecība) | 013 |

01.30 | Ar lopkopību apvienota kultūraugu audzēšana (jaukta lauksaimniecība) | 0130 |

01.4 | | Lauksaimniecības un lopkopības dienestu darbības, izņemot veterināras darbības; ainavu arhitektūra | 014 |

01.41 | Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra | 0140x |

01.42 | Lopkopības dienestu darbības, izņemot veterināros pakalpojumus | 0140x |

01.5 | | Medniecība, slazdošana, zīdītāju un putnu pavairošana, ieskaitot saistītas palīgdarbības | 015 |

01.50 | Medniecība, slazdošana, zīdītāju un putnu pavairošana, ieskaitot saistītas palīgdarbības | 0150 |

02 | | | MEŽSAIMNIECĪBA, MEŽA IZSTRĀDĀŠANA UN SAISTĪTAS PALĪGDARBĪBAS | |

02.0 | | Mežsaimniecība, meža izstrādāšana un saistītas palīgdarbības | 020 |

02.01 | Mežsaimniecība un meža izstrādāšana | 0200x |

02.02 | Ar mežsaimniecību saistītas palīgdarbības | 0200x |

B IEDAĻA | ZVEJA |

05 | | | ZVEJNIECĪBA, ZIVKOPĪBA UN PALĪGDARBĪBAS | |

05.0 | | Zvejniecība, zivkopība un palīgdarbības | 050 |

05.01 | Zveja | 0501 |

05.02 | Zivkopība | 0502 |

C IEDAĻA | DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES RŪPNIECĪBA |

CA APAKŠIEDAĻA | ENERĢĒTISKĀ KURINĀMĀ IEGUVE |

10 | | | AKMEŅOGĻU UN LIGNĪTA IEGUVE; KŪDRAS IEGUVE | |

10.1 | | Akmeņogļu ieguve un aglomerācija | 101 |

10.10 | Akmeņogļu ieguve un aglomerācija | 1010 |

10.2 | | Lignīta ieguve un aglomerācija | 102 |

10.20 | Lignīta ieguve un aglomerācija | 1020 |

10.3 | | Kūdras ieguve un aglomerācija | 103 |

10.30 | Kūdras ieguve un aglomerācija | 1030 |

11 | | | NAFTAS UN DABASGĀZES IEGUVE; AR NAFTAS UN DABASGĀZES IEGUVI SAISTĪTAS PALĪGDARBĪBAS, IZŅEMOT IZPĒTI | |

11.1 | | Naftas un dabasgāzes ieguve | 111 |

11.10 | Naftas un dabasgāzes ieguve | 1110 |

11.2 | | Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītas palīgdarbības, izņemot izpēti | 112 |

11.20 | Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītas palīgdarbības, izņemot izpēti | 1120 |

12 | | | URĀNA UN TORIJA RŪDU IEGUVE | |

12.0 | | Urāna un torija rūdu ieguve | 120 |

12.00 | Urāna un torija rūdu ieguve | 1200 |

CB APAKŠIEDAĻA | DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE, IZŅEMOT ENERĢĒTISKĀ KURINĀMĀ IEGUVI |

13 | | | METĀLA RŪDU IEGUVE | |

13.1 | | Dzelzs rūdu ieguve | 131 |

13.10 | Dzelzs rūdu ieguve | 1310 |

13.2 | | Krāsainā metāla rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas | 132 |

13.20 | Krāsainā metāla rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas | 1320 |

14 | | | CITU DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE | |

14.1 | | Akmens ieguve | 141x |

14.11 | Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu ieguve | 1410x |

14.12 | Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve | 1410x |

14.13 | Slānekļa ieguve | 1410x |

14.2 | | Smilts un mālu ieguve | 141x |

14.21 | Grants un smilšu karjeru ekspluatācija | 1410x |

14.22 | Mālu un kaolīna ieguve | 1410x |

14.3 | | Minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu ieguve | 142x |

14.30 | Minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu ieguve | 1421 |

14.4 | | Sāls ieguve | 142x |

14.40 | Sāls ieguve | 1422 |

14.5 | | Citu derīgo izrakteņu ieguve, citur neminēta | 142x |

14.50 | Citu derīgo izrakteņu ieguve, citur neminēta | 1429 |

D IEDAĻA | RAŽOŠANA |

DA APAKŠIEDAĻA | PĀRTIKAS PRODUKTU, DZĒRIENU UN TABAKAS RAŽOŠANA |

15 | | | PĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĒRIENU RAŽOŠANA | |

15.1 | | Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana | 151x |

15.11 | Gaļas ražošana un konservēšana | 1511x |

15.12 | Mājputnu gaļas ražošana un konservēšana | 1511x |

15.13 | Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana | 1511x |

15.2 | | Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana | 151x |

15.20 | Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana | 1512 |

15.3 | | Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana | 151x |

15.31 | Kartupeļu pārstrāde un konservēšana | 1513x |

15.32 | Augļu un dārzeņu sulas ražošana | 1513x |

15.33 | Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana, citur neminēta | 1513x |

15.4 | | Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana | 151x |

15.41 | Nerafinētu eļļu un tauku ražošana | 1514x |

15.42 | Rafinētu eļļu un tauku ražošana | 1514x |

15.43 | Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana | 1514x |

15.5 | | Piena produktu ražošana | 152 |

15.51 | Piensaimniecība un siera ražošana | 1520x |

15.52 | Saldējuma ražošana | 1520x |

15.6 | | Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana | 153x |

15.61 | Miltrūpniecības produktu ražošana | 1531 |

15.62 | Cietes un cietes produktu ražošana | 1532 |

15.7 | | Gatavās dzīvnieku barības ražošana | 153x |

15.71 | Lauksaimniecības dzīvnieku barības līdzekļu ražošana | 1533x |

15.72 | Mājdzīvnieku barības ražošana | 1533x |

15.8 | | Citu pārtikas produktu ražošana | 154 |

15.81 | Maizes ražošana; svaigu miltu konditorejas izstrādājumu un kūku gatavošana | 1541x |

15.82 | Sausiņu un cepumu gatavošana; ilgākai glabāšanai paredzētu miltu konditorejas izstrādājumu un kūku gatavošana | 1541x |

15.83 | Cukura ražošana | 1542 |

15.84 | Kakao ražošana; šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi | 1543 |

15.85 | Makaronu, nūdeļu, kuskusu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana | 1544 |

15.86 | Tējas un kafijas ražošana | 1549x |

15.87 | Garšvielu un garnējuma ražošana | 1549x |

15.88 | Homogenizēto pārtikas produktu un diētisko pārtikas produktu ražošana | 1549x |

15.89 | Citu pārtikas produktu ražošana, citur neminēta | 1549x |

15.9 | | Dzērienu ražošana | 155 |

15.91 | Dzeramu alkoholisko dzērienu ražošana, izmantojot destilāciju | 1551x |

15.92 | Etilspirta ražošana pēc raudzēšanas tehnoloģijas | 1551x |

15.93 | Vīnu ražošana | 1552x |

15.94 | Sidra un citu augļu vīnu ražošana | 1552x |

15.95 | Citu raudzētu dzērienu ražošana pēc tehnoloģijas, kas nav destilācija | 1552x |

15.96 | Alus ražošana | 1553x |

15.97 | Iesala ražošana | 1553x |

15.98 | Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana | 1554 |

16 | | | TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA | |

16.0 | | Tabakas izstrādājumu ražošana | 160 |

16.00 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 1600 |

DB APAKŠIEDAĻA | TEKSTILMATERIĀLU UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

17 | | | TEKSTILMATERIĀLU RAŽOŠANA | |

17.1 | | Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana | 171x |

17.11 | Kokvilnas tipa šķiedru sagatavošana un vērpšana | 1711x |

17.12 | Vilnas tipa šķiedru sagatavošana un vērpšana | 1711x |

17.13 | Ķemmdzijas sagatavošana un vērpšana | 1711x |

17.14 | Linu tipa šķiedru sagatavošana un vērpšana | 1711x |

17.15 | Zīda šķeterēšana un sagatavošana, ieskaitot no atsukām iegūto zīdu, un sintētisko vai mākslīgo pavedienu dzijas sķeterēšana un teksturēšana | 1711x |

17.16 | Šujamo diegu ražošana | 1711x |

17.17 | Citu tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana | 1711x |

17.2 | | Tekstilmateriālu aušana | 171x |

17.21 | Kokvilnas materiālu aušana | 1711x |

17.22 | Vilnas materiālu aušana | 1711x |

17.23 | Ķemmdzijas materiālu aušana | 1711x |

17.24 | Zīda materiālu aušana | 1711x |

17.25 | Citu tekstilmateriālu aušana | 1711x |

17.3 | | Tekstilmateriālu apdare | 171x |

17.30 | Tekstilmateriālu apdare | 1712 |

17.4 | | Pašūtu tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu | 172x |

17.40 | Pašūtu tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu | 1721 |

17.5 | | Citu tekstilmateriālu ražošana | 172x |

17.51 | Paklāju un grīdsegu ražošana | 1722 |

17.52 | Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana | 1723 |

17.53 | Neaustu materiālu un šādu materiālu izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu | 1729x |

17.54 | Citu tekstilmateriālu ražošana, citur neminēta | 1729x |

17.6 | | Trikotāžas materiālu ražošana | 173x |

17.60 | Trikotāžas materiālu ražošana | 1730x |

17.7 | | Trikotāžas izstrādājumu ražošana | 173x |

17.71 | Trikotāžas zeķbikšu ražošana | 1730x |

17.72 | Puloveru, jaku un līdzīgu izstrādājumu ražošana | 1730x |

18 | | | APĢĒRBA RAŽOŠANA; KAŽOKĀDU APDARINĀŠANA UN KRĀSOŠANA | |

18.1 | | Ādas apģērbu ražošana | 181x |

18.10 | Ādas apģērbu ražošana | 1810x |

18.2 | | Citu apģērbu un to piederumu ražošana | 181x |

18.21 | Darba apģērbu ražošana | 1810x |

18.22 | Citu virsdrēbju ražošana | 1810x |

18.23 | Apakšveļas ražošana | 1810x |

18.24 | Citu apģērbu un piederumu ražošana | 1810x |

18.3 | | Kažokādu apdarināšana un krāsošana; kažokādas izstrādājumu ražošana | 182 |

18.30 | Kažokādu apdarināšana un krāsošana; kažokādas izstrādājumu ražošana | 1820 |

DC APAKŠIEDAĻA | ĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

19 | | | ĀDAS MIECĒŠANA UN APDARINĀŠANA; ZIRGLIETU UN IEJŪGA PIEDERUMU, CEĻOJUMA PIEDERUMU, SOMU UN LĪDZĪGU IZSTRĀDĀJUMU UN APAVU RAŽOŠANA | |

19.1 | | Ādu miecēšana un apdarināšana | 191x |

19.10 | Ādu miecēšana un apdarināšana | 1911 |

19.2 | | Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu un iejūga piederumu ražošana | 191x |

19.20 | Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu un iejūga piederumu ražošana | 1912 |

19.3 | | Apavu ražošana | 192 |

19.30 | Apavu ražošana | 1920 |

DD APAKŠIEDAĻA | KOKMATERIĀLU UN KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

20 | | | KOKMATERIĀLU UN KOKA UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MĒBELES; SALMU IZSTRĀDĀJUMU UN PINUMU MATERIĀLU RAŽOŠANA | |

20.1 | | Kokmateriālu zāģēšana un ēvelēšana; kokmateriālu piesūcināšana | 201 |

20.10 | Kokmateriālu zāģēšana un ēvelēšana; kokmateriālu piesūcināšana | 2010 |

20.2 | | Finierlokšņu ražošana; saplākšņu, saklātņu, kokskaidu plātņu, kokšķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana | 202x |

20.20 | Finierlokšņu ražošana; saplākšņu, saklātņu, kokskaidu plātņu, kokšķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana | 2021 |

20.3 | | Būvgaldniecības izstrādājumu ražošana | 202x |

20.30 | Būvgaldniecības izstrādājumu ražošana | 2022 |

20.4 | | Koka konteineru ražošana | 202x |

20.40 | Koka konteineru ražošana | 2023 |

20.5 | | Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pinumu materiālu izstrādājumu ražošana | 202x |

20.51 | Citu koka izstrādājumu ražošana | 2029x |

20.52 | Korķa, salmu un pinumu materiālu izstrādājumu ražošana | 2029x |

DE APAKŠIEDAĻA | PAPĪRA MASAS, PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA; IZDEVĒJDARBĪBA UN IESPIEŠANA |

21 | | | PAPĪRA MASAS, PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA | |

21.1 | | Papīra masas, papīra un kartona ražošana | 210x |

21.11 | Papīra masas ražošana | 2101x |

21.12 | Papīra un kartona ražošana | 2101x |

21.2 | | Papīra un kartona izstrādājumu ražošana | 210x |

21.21 | Rievota papīra un kartona un papīra un kartona konteineru ražošana | 2102 |

21.22 | Mājsaimniecības un sanitārtehnisko preču un tualetes piederumu ražošana | 2109x |

21.23 | Papīra kancelejas piederumu ražošana | 2109x |

21.24 | Tapešu ražošana | 2109x |

21.25 | Citu papīra un kartona izstrādājumu ražošana, citur neminēta | 2109x |

22 | | | IZDEVĒJDARBĪBA, IESPIEŠANA UN IERAKSTU REPRODUCĒŠANA | |

22.1 | | Izdevējdarbība | 221 |

22.11 | Grāmatu izdošana | 2211 |

22.12 | Avīžu izdošana | 2212x |

22.13 | Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana | 2212x |

22.14 | Skaņu ierakstu izdošana | 2213 |

22.15 | Cita veida izdošana | 2219 |

22.2 | | Iespiešana un ar iespiešanu saistītās darbības | 222 |

22.21 | Avīžu iespiešana | 2221x |

22.22 | Citur neminētā poligrāfija | 2221x |

22.23 | Grāmatiespiešana | 2222x |

22.24 | Salikšana un iespiedformu izgatavošana | 2222x |

22.25 | Ar iespiešanu saistītās palīgdarbības | 2222x |

22.3 | | Ierakstīto informācijas līdzekļu reproducēšana | 223 |

22.31 | Skaņu ierakstu reproducēšana | 2230x |

22.32 | Video ierakstu reproducēšana | 2230x |

22.33 | Datorierakstu reproducēšana | 2230x |

DF APAKŠIEDAĻA | KOKSA, RAFINĒTO NAFTAS PRODUKTU UN KODOLDEGVIELAS RAŽOŠANA |

23 | | | KOKSA, RAFINĒTO NAFTAS PRODUKTU UN KODOLDEGVIELAS RAŽOŠANA | |

23.1 | | Koksa ražošana | 231 |

23.10 | Koksa ražošana | 2310 |

23.2 | | Rafinēto naftas produktu ražošana | 232 |

23.20 | Rafinēto naftas produktu ražošana | 2320 |

23.3 | | Kodoldegvielas ieguve un pārveide | 233 |

23.30 | Kodoldegvielas ieguve un pārveide | 2330 |

DG APAKŠIEDAĻA | ĶĪMISKU VIELU, ĶĪMIJAS PRODUKTU UN MĀKSLĪGO ŠĶIEDRU RAŽOŠANA |

24 | | | ĶĪMISKU VIELU, ĶĪMIJAS PRODUKTU UN MĀKSLĪGO ŠĶIEDRU RAŽOŠANA | |

24.1 | | Pamata ķīmisko vielu ražošana | 241 |

24.11 | Rūpniecisko gāzu ražošana | 2411x |

24.12 | Krāsvielu un pigmentu ražošana | 2411x |

24.13 | Citu neorganisko pamata ķīmisko vielu ražošana | 2411x |

24.14 | Citu organisko pamata ķīmisko vielu ražošana | 2411x |

24.15 | Mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošana | 2412 |

24.16 | Plastmasu primāro formu ražošana | 2413x |

24.17 | Mākslīgā kaučuka primāro formu ražošana | 2413x |

24.2 | | Pesticīdu un citu agroķīmisko produktu ražošana | 242x |

24.20 | Pesticīdu un citu agroķīmisko produktu ražošana | 2421 |

24.3 | | Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošana | 242x |

24.30 | Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošana | 2422 |

24.4 | | Farmācijas izstrādājumu, medikamentu un botānisko produktu ražošana | 242x |

24.41 | Farmācijas pamata izstrādājumu ražošana | 2423x |

24.42 | Farmācijas preparātu ražošana | 2423x |

24.5 | | Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un personiskās higiēnas līdzekļu ražošana | 242x |

24.51 | Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana | 2424x |

24.52 | Smaržu un personiskās higiēnas līdzekļu ražošana | 2424x |

24.6 | | Citu ķīmijas produktu ražošana | 242x |

24.61 | Sprāgstvielu ražošana | 2429x |

24.62 | Līmju un želatīna ražošana | 2429x |

24.63 | Ēterisko eļļu ražošana | 2429x |

24.64 | Foto ķimikāliju ražošana | 2429x |

24.65 | Datu nesēju ražošana | 2429x |

24.66 | Citu ķīmijas produktu ražošana, citur neminēta | 2429x |

24.7 | | Ķīmisko šķiedru ražošana | 243 |

24.70 | Ķīmisko šķiedru ražošana | 2430 |

DH APAKŠIEDAĻA | GUMIJAS UN PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

25 | | | GUMIJAS UN PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA | |

25.1 | | Gumijas izstrādājumu ražošana | 251 |

25.11 | Gumijas riepu un cauruļu ražošana | 2511x |

25.12 | Gumijas riepu protektoru atjaunošana | 2511x |

25.13 | Citu gumijas izstrādājumu ražošana | 2519 |

25.2 | | Plastmasas izstrādājumu ražošana | 252 |

25.21 | Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana | 2520x |

25.22 | Plastmasas iepakojuma izstrādājumu ražošana | 2520x |

25.23 | Būvniecībā izmantojamu plastmasas izstrādājumu ražošana | 2520x |

25.24 | Citu plastmasas izstrādājumu ražošana | 2520x |

DI APAKŠIEDAĻA | CITU NEMETĀLA MINERĀLIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

26 | | | CITU NEMETĀLA MINERĀLIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA | |

26.1 | | Stikla un stikla izstrādājumu ražošana | 261 |

26.11 | Lokšņu stikla ražošana | 2610x |

26.12 | Lokšņu stikla profilēšana un apstrāde | 2610x |

26.13 | Dobu stikla izstrādājumu ražošana | 2610x |

26.14 | Stikla šķiedras ražošana | 2610x |

26.15 | Cita veida stikla ražošana un apstrāde, ieskaitot tehniskos stikla priekšmetus | 2610x |

26.2 | | Ugunsneizturīgu keramikas izstrādājumu ražošana mērķiem, kas nav saistīti ar būvniecību; ugunsizturīgu keramikas izstrādājumu ražošana | 269x |

26.21 | Mājsaimniecības un dekoratīvo keramikas priekšmetu ražošana | 2691x |

26.22 | Keramikas sanitārtehnisko izstrādājumu ražošana | 2691x |

26.23 | Keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošana | 2691x |

26.24 | Citu speciālo keramikas izstrādājumu ražošana | 2691x |

26.25 | Citu keramikas izstrādājumu ražošana | 2691x |

26.26 | Ugunsizturīgu keramikas izstrādājumu ražošana | 2692 |

26.3 | | Keramikas flīžu un plākšņu ražošana | 269x |

26.30 | Keramikas flīžu un plākšņu ražošana | 2693x |

26.4 | | Apdedzināta māla ķieģeļu, flīžu un būvproduktu ražošana | 269x |

26.40 | Apdedzināta māla ķieģeļu, flīžu un būvproduktu ražošana | 2693x |

26.5 | | Cementa, kaļķa un ģipša ražošana | 269x |

26.51 | Cementa ražošana | 2694x |

26.52 | Kaļķu ražošana | 2694x |

26.53 | Ģipša ražošana | 2694x |

26.6 | | Betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana | 269x |

26.61 | Betona elementu ražošana būvniecības nolūkiem | 2695x |

26.62 | Ģipša elementu ražošana būvniecības nolūkiem | 2695x |

26.63 | Izmantošanai gatava betona ražošana | 2695x |

26.64 | Javas ražošana | 2695x |

26.65 | Šķiedru cementa ražošana | 2695x |

26.66 | Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana | 2695x |

26.7 | | Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu kalšana, veidošana un apdarināšana | 269x |

26.70 | Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu kalšana, veidošana un apdarināšana | 2696 |

26.8 | | Citu nemetāla minerālproduktu ražošana | 269x |

26.81 | Abrazīvo materiālu ražošana | 2699x |

26.82 | Citu nemetāla minerālproduktu ražošana, citur neminēta | 2699x |

DJ APAKŠIEDAĻA | PARASTO METĀLU UN VEIDOTU METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA |

27 | | | PARASTO METĀLU RAŽOŠANA | |

27.1 | | Parastās dzelzs un tērauda un ferosakausējumu ražošana | 271x |

27.10 | Parastās dzelzs un tērauda un ferosakausējumu ražošana | 2710x |

27.2 | | Cauruļu ražošana | 271x |

27.21 | Čuguna cauruļu ražošana | 2710x |

27.22 | Tērauda cauruļu ražošana | 2710x |

27.3 | | Dzelzs un tērauda cita veida sākotnējā apstrāde | 271x |

27.31 | Aukstā stiepšana | 2710x |

27.32 | Šauro slokšņu aukstā velmēšana | 2710x |

27.33 | Deformēšana aukstā stāvoklī | 2710x |

27.34 | Stiepļu izstiepšana | 2710x |

27.4 | | Dārgmetālu un krāsaino metālu ražošana | 272 |

27.41 | Dārgmetālu ražošana | 2720x |

27.42 | Alumīnija ražošana | 2720x |

27.43 | Svina, cinka un alvas ražošana | 2720x |

27.44 | Vara ražošana | 2720x |

27.45 | Citu krāsaino metālu ražošana | 2720x |

27.5 | | Metālu liešana | 273 |

27.51 | Dzelzs liešana | 2731x |

27.52 | Tērauda liešana | 2731x |

27.53 | Vieglo metālu liešana | 2732x |

27.54 | Citu krāsaino metālu liešana | 2732x |

28 | | | VEIDOTU METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MEHĀNISMUS UN IEKĀRTAS | |

28.1 | | Metāla būvkonstrukciju ražošana | 281x |

28.11 | Metāla būvkonstrukciju un to daļu ražošana | 2811x |

28.12 | Namdaru un būvgaldniecības izstrādājumu no metāla ražošana | 2811x |

28.2 | | Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana; centrālapkures radiatoru un katlu ražošana | 281x |

28.21 | Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana | 2812x |

28.22 | Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana | 2812x |

28.3 | | Tvaika katlu ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus | 281x |

28.30 | Tvaika katlu ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus | 2813 |

28.4 | | Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija | 289x |

28.40 | Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija | 2891 |

28.5 | | Metālu virsmas apstrāde un pārklāšana; vispārējā mašīnbūve | 289x |

28.51 | Metālu virsmas apstrāde un pārklāšana | 2892x |

28.52 | Vispārējā mašīnbūve | 2892x |

28.6 | | Galda piederumu, darbarīku un vispārēja pielietojuma metāla izstrādājumu ražošana | 289x |

28.61 | Galda piederumu ražošana | 2893x |

28.62 | Darbarīku ražošana | 2893x |

28.63 | Slēdzeņu un eņģu ražošana | 2893x |

28.7 | | Citu veidotu metāla izstrādājumu ražošana | 289x |

28.71 | Tērauda tvertņu un līdzīgu tilpņu ražošana | 2899x |

28.72 | Vieglo metālu iepakojuma ražošana | 2899x |

28.73 | Stiepļu izstrādājumu ražošana | 2899x |

28.74 | Spaiļu, skrūvju stiprinājumu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana | 2899x |

28.75 | Veidotu metāla produktu ražošana, citur neminēta | 2899x |

DK APAKŠIEDAĻA | MEHĀNISMU UN IEKĀRTU RAŽOŠANA, CITUR NEMINĒTA |

29 | | | Mehānismu un iekārtu ražošana, citur neminēta | |

29.1 | | Mehāniskās piedziņas mašīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus | 291x |

29.11 | Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus | 2911 |

29.12 | Sūkņu un kompresoru ražošana | 2912x |

29.13 | Krānu un ventiļu ražošana | 2912x |

29.14 | Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu ražošana | 2913 |

29.2 | | Citu vispārējas nozīmes mehānismu ražošana | 291x |

29.21 | Kurtuvju un krāšņu degļu ražošana | 2914 |

29.22 | Celšanas un kraušanas iekārtu ražošana | 2915 |

29.23 | Rūpniecisku dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana | 2919x |

29.24 | Citu vispārējas nozīmes mehānismu ražošana, citur neminēta | 2919x |

29.3 | | Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana | 292x |

29.31 | Lauksaimniecības traktoru ražošana | 2921x |

29.32 | Citu lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana | 2921x |

29.4 | | Darbgaldu ražošana | 292x |

29.41 | Portatīvo rokas mašīnu ražošana | 2922x |

29.42 | Citu metālapstrādes mašīnu ražošana | 2922x |

29.43 | Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana | 2922x |

29.5 | | Citu speciālo mašīnu ražošana | 292x |

29.51 | Metalurģijā izmantojamu mašīnu ražošana | 2923 |

29.52 | Derīgo izrakteņu rūpniecībā un būvniecībā izmantojamu mašīnu ražošana | 2924 |

29.53 | Pārtikas rūpniecībā, dzērienu rūpniecībā un tabakas rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana | 2925 |

29.54 | Tekstilrūpniecībā un ādas apstrādes rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana | 2926 |

29.55 | Papīra un kartona ražošanā izmantojamu mašīnu ražošana | 2929x |

29.56 | Citu speciālo mašīnu ražošana, citur neminēta | 2929x |

29.6 | | Ieroču un munīcijas ražošana | 292x |

29.60 | Ieroču un munīcijas ražošana | 2927 |

29.7 | | Mājsaimniecībā izmantojamu ierīču ražošana, citur neminēta | 293 |

29.71 | Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana | 2930x |

29.72 | Neelektrisku mājsaimniecības ierīču ražošana | 2930x |

DL APAKŠIEDAĻA | ELEKTRISKO UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA |

30 | | | BIROJA IEKĀRTU UN DATORU RAŽOŠANA | |

30.0 | | Biroja iekārtu un datoru ražošana | 300 |

30.01 | Biroja iekārtu ražošana | 3000x |

30.02 | Datoru un citu informācijas apstrādes iekārtu ražošana | 3000x |

31 | | | ELEKTROMEHĀNISMU UN ELEKTROAPARATŪRAS RAŽOŠANA, CITUR NEMINĒTA | |

31.1 | | Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošana | 311 |

31.10 | Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošana | 3110 |

31.2 | | Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana | 312 |

31.20 | Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana | 3120 |

31.3 | | Izolēto vadu un kabeļu ražošana | 313 |

31.30 | Izolēto vadu un kabeļu ražošana | 3130 |

31.4 | | Akumulatoru, galvanisko elementu un galvanisko bateriju ražošana | 314 |

31.40 | Akumulatoru, galvanisko elementu un galvanisko bateriju ražošana | 3140 |

31.5 | | Apgaismes ierīču un elektrisko lampu ražošana | 315 |

31.50 | Apgaismes ierīču un elektrisko lampu ražošana | 3150 |

31.6 | | Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta | 319 |

31.61 | Dzinēju un transporta līdzekļu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta | 3190x |

31.62 | Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta | 3190x |

32 | | | RADIO, TELEVĪZIJAS UN SAKARU IEKĀRTU UN APARATŪRAS RAŽOŠANA | |

32.1 | | Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana | 321 |

32.10 | Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana | 3210 |

32.2 | | Televīzijas un radio raidaparatūras ražošana telefona un telegrāfa līniju sakariem | 322 |

32.20 | Televīzijas un radio raidaparatūras ražošana telefona un telegrāfa līniju sakariem | 3220 |

32.3 | | Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana | 323 |

32.30 | Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana | 3230 |

33 | | | MEDICĪNAS, PRECĪZIJAS UN OPTISKO APARĀTU, PULKSTEŅU RAŽOŠANA | |

33.1 | | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana | 331x |

33.10 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana | 3311 |

33.2 | | Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas | 331x |

33.20 | Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas | 3312 |

33.3 | | Rūpnieciska procesa kontroles iekārtu ražošana | 331x |

33.30 | Rūpnieciskā procesa kontroles iekārtu ražošana | 3313 |

33.4 | | Optisku ierīču un foto aparatūras ražošana | 332 |

33.40 | Optisku ierīču un foto aparatūras ražošana | 3320 |

33.5 | | Pulksteņu ražošana | 333 |

33.50 | Pulksteņu ražošana | 3330 |

DM APAKŠIEDAĻA | TRANSPORTLIDZEKLU RAŽOŠANA |

34 | | | MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU RAŽOŠANA | |

34.1 | | Motorizētu transportlīdzekļu ražošana | 341 |

34.10 | Motorizētu transportlīdzekļu ražošana | 3410 |

34.2 | | Motorizētu transportlīdzekļu virsbūvju (kabīņu) ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana | 342 |

34.20 | Motorizētu transportlīdzekļu virsbūvju (kabīņu) ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana | 3420 |

34.3 | | Motorizētu transportlīdzekļu daļu un piederumu un to dzinēju ražošana | 343 |

34.30 | Motorizētu transportlīdzekļu daļu un piederumu un to dzinēju ražošana | 3430 |

35 | | | CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA | |

35.1 | | Kuģu būve un remonts | 351 |

35.11 | Kuģu būve un remonts | 3511 |

35.12 | Izpriecu un sporta laivu būve un remonts | 3512 |

35.2 | | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana | 352 |

35.20 | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana | 3520 |

35.3 | | Lidaparātu un kosmisko aparātu ražošana | 353 |

35.30 | Lidaparātu un kosmisko aparātu ražošana | 3530 |

35.4 | | Motociklu un velosipēdu ražošana | 359x |

35.41 | Motociklu ražošana | 3591 |

35.42 | Velosipēdu ražošana | 3592x |

35.43 | Invalīdu ratiņu ražošana | 3592x |

35.5 | | Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta | 359x |

35.50 | Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta | 3599 |

DN APAKŠIEDAĻA | RŪPNIECĪBAS NOZARES, CITUR NEMINĒTAS |

36 | | | MĒBEĻU RAŽOŠANA; RŪPNIECĪBAS NOZARES, CITUR NEMINĒTAS | |

36.1 | | Mēbeļu ražošana | 361 |

36.11 | Krēslu un sēdekļu ražošana | 3610x |

36.12 | Citu biroja un veikala mēbeļu ražošana | 3610x |

36.13 | Citu virtuves mēbeļu ražošana | 3610x |

36.14 | Citu mēbeļu ražošana | 3610x |

36.15 | Matraču ražošana | 3610x |

36.2 | | Juvelierizstrādājumu un saistītu izstrādājumu ražošana | 369x |

36.21 | Monētu profilēšana | 3691x |

36.22 | Juvelierizstrādājumu un saistītu izstrādājumu ražošana, citur neminēta | 3691x |

36.3 | | Mūzikas instrumentu ražošana | 369x |

36.30 | Mūzikas instrumentu ražošana | 3692 |

36.4 | | Sporta preču ražošana | 369x |

36.40 | Sporta preču ražošana | 3693 |

36.5 | | Spēļu un rotaļlietu ražošana | 369x |

36.50 | Spēļu un rotaļlietu ražošana | 3694 |

36.6 | | Dažādas rūpniecības nozares, citur neminētas | 369x |

36.61 | Dārglietu imitāciju ražošana | 3699x |

36.62 | Suku un slotu ražošana | 3699x |

36.63 | Citas rūpniecības nozares, citur neminētas | 3699x |

37 | | | PĀRSTRĀDE | |

37.1 | | Atkritumu un lūžņu pārstrāde | 371 |

37.10 | Atkritumu un lūžņu pārstrāde | 3710 |

37.2 | | Nemetāla atkritumu un lūžņu pārstrāde | 372 |

37.20 | Nemetāla atkritumu un lūžņu pārstrāde | 3720 |

E IEDAĻA | ELEKTROENERĢIJA, GĀZE UN ŪDENS APGĀDE |

40 | | | ELEKTROENERĢIJA, GĀZE, TVAIKS UN KARSTĀ ŪDENS APGĀDE | |

40.1 | | Elektroenerģijas izstrāde un sadale | 401 |

40.11 | Elektrības ražošana | 4010x |

40.12 | Elektrības pārvade | 4010x |

40.13 | Elektrības sadale un tirdzniecība | 4010x |

40.2 | | Gāzes ražošana; gāzveida degvielas sadale, izmantojot cauruļvadus | 402 |

40.21 | Gāzes ražošana | 4020x |

40.22 | Gāzveida kurināmā, izmantojot cauruļvadus, tirdzniecība un sadale | 4020x |

40.3 | | Tvaika un karstā ūdens apgāde | 403 |

40.30 | Tvaika un karstā ūdens apgāde | 4030 |

41 | | | ŪDENS IEGUVE, ATTĪRĪŠANA UN SADALE | |

41.0 | | Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale | 410 |

41.00 | Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale | 4100 |

F IEDAĻA | BŪVDARBI |

45 | | | BŪVDARBI | |

45.1 | | Būvlaukuma sagatavošana | 451 |

45.11 | Ēku nojaukšana un sagraušana; grunts pārvietošana | 4510x |

45.12 | Pārbaudes urbumu izdarīšana | 4510x |

45.2 | | Veselu inženierbūvju vai to daļu montāža; inženierbūvniecība | 452 |

45.21 | Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves | 4520x |

45.22 | Jumta seguma un sastatņu montāža | 4520x |

45.23 | Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve | 4520x |

45.24 | Ūdens projektu darbi | 4520x |

45.25 | Citi montāžas darbi | 4520x |

45.3 | | Uzstādīšanas darbi ēkās | 453 |

45.31 | Elektrības pievadu un iekārtu uzstādīšana | 4530x |

45.32 | Siltumizolācijas darbi | 4530x |

45.33 | Santehnikas cauruļvadu likšana | 4530x |

45.34 | Citi uzstādīšanas darbi | 4530x |

45.4 | | Apdares darbi | 454 |

45.41 | Apmešana | 4540x |

45.42 | Būvgaldniecība | 4540x |

45.43 | Grīdas un sienu segšana | 4540x |

45.44 | Krāsošana un stiklošana | 4540x |

45.45 | Citi apdares darbi | 4540x |

45.5 | | Būvniecības vai nojaukšanas iekārtu un operatora noma | 455 |

45.50 | Būvniecības vai nojaukšanas iekārtu un operatora noma | 4550 |

G IEDAĻA | VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU, MOTOCIKLU UN PERSONISKU UN MĀJSAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETU REMONTS |

50 | | | MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA, APKOPE UN REMONTS; DZINĒJU DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBA | |

50.1 | | Motorizētu transportlīdzekļu tirdzniecība | 501 |

50.10 | Motorizētu transportlīdzekļu tirdzniecība | 5010 |

50.2 | | Motorizētu transportlīdzekļu apkope un remonts | 502 |

50.20 | Motorizētu transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts | 5020 |

50.3 | | Motorizētu transportlīdzekļu detaļu un piederumu tirdzniecība | 503 |

50.30 | Motorizētu transportlīdzekļu detaļu un piederumu tirdzniecība | 5030 |

50.4 | | Motociklu un to detaļu un piederumu tirdzniecība, tehniskā apkope un remonts | 504 |

50.40 | Motociklu un to detaļu un piederumu tirdzniecība, tehniskā apkope un remonts | 5040 |

50.5 | | Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība | 505 |

50.50 | Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība | 5050 |

51 | | | VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN KOMISIJAS STARPNIECĪBA, IZŅEMOT MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU UN MOTOCIKLU VAIRUMTIRDZNIECĪBU UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIECĪBU | |

51.1 | | Vairumtirdzniecība, komisijas vai pēc līguma | 511 |

51.11 | Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu dzīvnieku, tekstilizejvielu un pusfabrikātu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.12 | Degvielas, rūdu, metālu, rūpniecisko ķimikāliju tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.13 | Kokmateriālu un būvmateriālu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.14 | Mašīnu, rūpniecisko iekārtu, kuģu un gaisa kuģu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.15 | Mēbeļu, mājsaimniecības priekšmetu, metāla izstrādājumu un būvatslēdznieku darbu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.16 | Audumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.17 | Pārtikas, dzērienu un tabakas tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.18 | Īpašu produktu vai produktu grupu tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.19 | Dažādu preču tirdzniecības starpniecība | 5110x |

51.2 | | Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu dzīvnieku vairumtirdzniecībaŠīm grupām pieskaitāma vienīgi uz sava rēķina organizētā vairumtirdzniecība | 512x |

51.21 | Graudu, sēklas materiāla un lopbarības vairumtirdzniecība | 5121x |

51.22 | Ziedu un augu vairumtirdzniecība | 5121x |

51.23 | Dzīvu dzīvnieku vairumtirdzniecība | 5121x |

51.24 | Kailādu un zvērādu vairumtirdzniecība | 5121x |

51.25 | Neapstrādātas tabakas vairumtirdzniecība | 5121x |

51.3 | | Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība | 512x |

51.31 | Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.32 | Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.33 | Piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecība | 5122x |

51.34 | Alkoholisko un citu dzērienu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.35 | Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.36 | Cukura, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.37 | Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība | 5122x |

51.38 | Citas pārtikas, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un gliemjus, vairumtirdzniecība | 5122x |

51.39 | Nespecializēta pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība | 5122x |

51.4 | | Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 513 |

51.41 | Audumu vairumtirdzniecība | 5131x |

51.42 | Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība | 5131x |

51.43 | Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu vairumtirdzniecība | 5139x |

51.44 | Porcelāna un stikla izstrādājumu, laku, krāsu, tapešu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība | 5139x |

51.45 | Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība | 5139x |

51.46 | Farmācijas izstrādājumu vairumtirdzniecība | 5139x |

51.47 | Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 5139x |

51.5 | | Nelauksaimniecisko starpproduktu, atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 514 |

51.51 | Degvielu un saistīto produktu vairumtirdzniecība | 5141 |

51.52 | Metāla un metāla rūdu vairumtirdzniecība | 5142 |

51.53 | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 5143x |

51.54 | Metāla izstrādājumu, santehnikas un apkures iekārtu un pievadu vairumtirdzniecība | 5143x |

51.55 | Ķīmijas izstrādājumu vairumtirdzniecība | 5149x |

51.56 | Citu starpproduktu vairumtirdzniecība | 5149x |

51.57 | Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 5149x |

51.8 | | Mašīnu, iekārtu un pievadu vairumtirdzniecība | 515 |

51.81 | Darbgaldu vairumtirdzniecība | 5159x |

51.82 | Kalnrūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība | 5159x |

51.83 | Tekstilrūniecības mašīnu, kā arī šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība | 5159x |

51.84 | Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība | 5151 |

51.85 | Citu biroja iekārtu un tehnikas vairumtirdzniecība | 5159x |

51.86 | Citu elektronisko detaļu un iekārtu vairumtirdzniecība | 5152 |

51.87 | Citu rūpniecībā, tirdzniecībā un navigācijā izmantojamu mašīnu vairumtirdzniecība | 5159x |

51.88 | Lauksaimniecības mašīnu, piederumu un rīku, ieskaitot traktorus, vairumtirdzniecība | 5159x |

51.9 | | Cita vairumtirdzniecība | 519 |

51.90 | Cita vairumtirdzniecība | 5190 |

52 | | | MAZUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU UN MOTOCIKLU MAZUMTIRDZNIECĪBU; PERSONISKU UN MĀJSAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETU REMONTS | |

52.1 | | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos | 521 |

52.11 | Mazumtirdzniecība nespecializētos veikalos, kur pārsvarā pārdod pārtiku, dzērienus vai tabaku | 5211 |

52.12 | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētos veikalos | 5219 |

52.2 | | Pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība specializētos veikalos | 522 |

52.21 | Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība | 5220x |

52.22 | Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība | 5220x |

52.23 | Zivju, vēžveidīgo un gliemju mazumtirdzniecība | 5220x |

52.24 | Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukura konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 5220x |

52.25 | Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība | 5220x |

52.26 | Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 5220x |

52.27 | Cita veida pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētos veikalos | 5220x |

52.3 | | Farmaceitisko un medicīnas preču, kosmētisko līdzekļu un tualetes piederumu mazumtirdzniecība | 523x |

52.31 | Farmācijas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 5231x |

52.32 | Medicīnisku un ortopēdisku preču mazumtirdzniecība | 5231x |

52.33 | Kosmētikas un skaistumkopšanas līdzekļu mazumtirdzniecība | 5231x |

52.4 | | Cita veida jaunu preču mazumtirdzniecība specializētos veikalos | 523x |

52.41 | Audumu mazumtirdzniecība | 5232x |

52.42 | Apģērbu mazumtirdzniecība | 5232x |

52.43 | Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 5232x |

52.44 | Mēbeļu, apgaismes iekārtu un pārējo mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība, citur neminēta | 5233x |

52.45 | Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu mazumtirdzniecība | 5233x |

52.46 | Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība | 5234 |

52.47 | Grāmatu, avīžu un rakstāmpiederumu mazumtirdzniecība | 5239x |

52.48 | Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos | 5239x |

52.5 | | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 524 |

52.50 | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos | 5240 |

52.6 | | Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem | 525 |

52.61 | Mazumtirdzniecība, preces pasūtot pa pastu | 5251 |

52.62 | Mazumtirdzniecība stendos, kioskos un tirgos | 5252 |

52.63 | Cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem | 5259 |

52.7 | | Personisko un mājsaimniecības priekšmetu remonts | 526 |

52.71 | Zābaku, kurpju un citu ādas priekšmetu remonts | 5260x |

52.72 | Mājsaimniecības elektroierīču remonts | 5260x |

52.73 | Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts | 5260x |

52.74 | Remonts, citur neminēta veida | 5260x |

H IEDAĻA | VIESNĪCAS UN RESTORĀNI |

55 | | | VIESNĪCAS UN RESTORĀNI | |

55.1 | | Viesnīcas | 551x |

55.10 | Viesnīcas | 5510x |

55.2 | | Kempingi un citas dažāda veida īslaicīgas uzturēšanās mītnes | 551x |

55.21 | Jauniešu apmetnes un kalnu apmetnes | 5510x |

55.22 | Kempingi, tai skaitā apdzīvojamo autopiekabju laukumi | 5510x |

55.23 | Dažāda veida izmitināšanas vietas, citur neminētas | 5510x |

55.3 | | Restorāni | 552x |

55.30 | Restorāni | 5520x |

55.4 | | Bāri | 552x |

55.40 | Bāri | 5520x |

55.5 | | Ēdnīcas un ēdināšanas uzņēmumi | 552x |

55.51 | Ēdnīcas | 5520x |

55.52 | Ēdināšanas uzņēmumi | 5520x |

I IEDAĻA | TRANSPORTS, GLABĀŠANA UN SAKARI |

60 | | | SAUSZEMES TRANSPORTS; CAURUĻVADU TRANSPORTS | |

60.1 | | Dzelzceļu satiksme | 601 |

60.10 | Dzelzceļu satiksme | 6010 |

60.2 | | Cits sauszemes transports | 602 |

60.21 | Cita regulāra sauszemes pasažieru satiksme | 6021 |

60.22 | Pasažieru pārvadāšana, izmantojot taksometrus | 6022x |

60.23 | Cita sauszemes pasažieru satiksme | 6022x |

60.24 | Preču autotransports | 6023 |

60.3 | | Cauruļvadu transports | 603 |

60.30 | Cauruļvadu transports | 6030 |

61 | | | ŪDENS SATIKSME | |

61.1 | | Jūras piekrastes ūdeņu satiksme | 611 |

61.10 | Jūras un piekrastes ūdeņu satiksme | 6110 |

61.2 | | Iekšzemes ūdensceļu satiksme | 612 |

61.20 | Iekšzemes ūdensceļu satiksme | 6120 |

62 | | | GAISA SATIKSME | |

62.1 | | Regulāra gaisa satiksme | 621 |

62.10 | Regulāra gaisa satiksme | 6210 |

62.2 | | Neregulāra gaisa satiksme | 622x |

62.20 | Neregulāra gaisa satiksme | 6220x |

62.3 | | Kosmosa transports | 622x |

62.30 | Kosmosa transports | 6220x |

63 | | | CEĻOJUMU AĢENTŪRU PALĪGDARBĪBAS TRANSPORTA JOMĀ | |

63.1 | | Kravu apstrāde un glabāšana | 630x |

63.11 | Kravu apstrāde | 6301 |

63.12 | Kravu glabāšana un noliktavu darbs | 6302 |

63.2 | | Citas palīgdarbības transporta jomā | 630x |

63.21 | Citas palīgdarbības sauszemes transporta jomā | 6303x |

63.22 | Citas palīgdarbības ūdens satiksmes jomā | 6303x |

63.23 | Citas palīgdarbības gaisa satiksmes jomā | 6303x |

63.3 | | Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta | 630x |

63.30 | Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta | 6304 |

63.4 | | Citu transporta aģentūru darbība | 630x |

63.40 | Citu transporta aģentūru darbība | 6309 |

64 | | | SAKARU IESTĀDES UN TĀLSAKARI | |

64.1 | | Pasta un kurjera darbības | 641 |

64.11 | Valsts pasta darbības | 6411 |

64.12 | Citas kurjera darbības | 6412 |

64.2 | | Tālsakari | 642 |

64.20 | Tālsakari | 6420 |

J IEDAĻA | FINANŠU STARPNIECĪBA |

65 | | | FINANŠU STARPNIECĪBA, IZŅEMOT APDROŠINĀŠANU UN PENSIJU FONDUS | |

65.1 | | Monetārā starpniecība | 651 |

65.11 | Centrālā banka | 6511 |

65.12 | Cita monetārā starpniecība | 6519 |

65.2 | | Cita finanšu starpniecība | 659 |

65.21 | Finanšu noma | 6591 |

65.22 | Cita veida kredītu piešķiršana | 6592 |

65.23 | Cita finanšu starpniecība, citur neminēta | 6599 |

66 | | | APDROŠINĀŠANA UN PENSIJU FONDI, IZŅEMOT OBLIGĀTO SOCIĀLO APDROŠINĀŠANU | |

66.0 | | Apdrošināšana un pensiju fondi, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 660 |

66.01 | Dzīvības apdrošināšana | 6601 |

66.02 | Pensiju fondi | 6602 |

66.03 | Nedzīvības apdrošināšana | 6603 |

67 | | | PALĪGDARBĪBAS FINANŠU STARPNIECĪBAS JOMĀ | |

67.1 | | Palīgdarbības finanšu starpniecības jomā, izņemot apdrošināšanu un pensiju fondus | 671 |

67.11 | Finanšu tirgu pārvalde | 6711 |

67.12 | Ieguldījumu portfeļu pārvaldība | 6712 |

67.13 | Citas palīgdarbības finanšu starpniecības jomā | 6719 |

67.2 | | Palīgdarbības apdrošināšanas un pensiju jomā | 672 |

67.20 | Palīgdarbības apdrošināšanas un pensiju jomā | 6720 |

K IEDAĻA | DARBĪBAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, NOMA UN DARĪJUMI |

70 | | | DARBĪBAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU | |

70.1 | | Darbības ar pašam piederošu nekustamo īpašumu | 701x |

70.11 | Nekustamā īpašuma izveidošana un pārdošana | 7010x |

70.12 | Tirgošanās ar pašam piederošu nekustamo īpašumu | 7010x |

70.2 | | Pašam piederoša īpašuma izīrēšana | 701x |

70.20 | Pašam piederoša īpašuma izīrēšana | 7010x |

70.3 | | Nekustamā īpašuma komisijas darbības vai darbības pēc līguma | 702 |

70.31 | Nekustamā īpašuma aģentūras | 7020x |

70.32 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana komisijā vai pēc līguma | 7020x |

71 | | | MAŠĪNU UN IEKĀRTU BEZ OPERATORA, KĀ ARĪ PERSONISKU UN MĀJSAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETU NOMA | |

71.1 | | Automobiļu noma | 711x |

71.10 | Automobiļu noma | 7111x |

71.2 | | Citu transporta līdzekļu noma | 711x |

71.21 | Citu transporta līdzekļu noma | 7111x |

71.22 | Ūdens transporta līdzekļu noma | 7112 |

71.23 | Gaisa transporta līdzekļu noma | 7113 |

71.3 | | Iekārtu un ierīču noma | 712 |

71.31 | Lauksaimniecības iekārtu un ierīču noma | 7121 |

71.32 | Būvniecības un inženierbūvniecības mašīnu un iekārtu noma | 7122 |

71.33 | Biroja iekārtu un tehnikas, t.sk. datoru, noma | 7123 |

71.34 | Citu mašīnu un iekārtu noma, citur neminēta | 7129 |

71.4 | | Personisku un mājsaimniecības priekšmetu noma, citur neminēta | 713 |

71.40 | Personisku un mājsaimniecības priekšmetu noma, citur neminēta | 7130 |

72 | | | INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN AR TO SAISTĪTAS DARBĪBAS | |

72.1 | | Konsultāciju pakalpojumi datoraparatūras jomā | 721 |

72.10 | Konsultāciju pakalpojumi datoraparatūras jomā | 7210 |

72.2 | | Konsultēšana programmatūras jomā, programmēšana | 722 |

72.21 | Programmatūru izlaišana | 7221 |

72.22 | Cita konsultēšana programmatūras jomā, programmēšana | 7229 |

72.3 | | Datu apstrāde | 723 |

72.30 | Datu apstrāde | 7230 |

72.4 | | Datu bāžu darbības | 724 |

72.40 | Datu bāžu darbības | 7240 |

72.5 | | Biroja, grāmatvedības un informācijas tehnoloģijas aparatūras apkope un remonts | 725 |

72.50 | Biroja, grāmatvedības un informācijas tehnoloģijas aparatūras apkope un remonts | 7250 |

72.6 | | Citas ar informācijas tehnoloģiju saistītas darbības | 729 |

72.60 | Citas ar informācijas tehnoloģiju saistītas darbības | 7290 |

73 | | | ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA | |

73.1 | | Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība dabaszinātnēs un inženierzinātnēs | 731 |

73.10 | Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība dabaszinātnēs un inženierzinātnēs | 7310 |

73.2 | | Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība sociālajās un humanitārajās zinātnēs | 732 |

73.20 | Teorētiskā un eksperimentālā pētniecība sociālajās un humanitārajās zinātnēs | 7320 |

74 | | | CITA KOMERCDARBĪBA | |

74.1 | | Juridiskās, grāmatvedības un revīzijas darbības; konsultācijas nodokļu jomā; tirgus un sabiedriskās domas izpēte; uzņēmumu un vadības konsultācijas; īpašumu pārvaldība | 741 |

74.11 | Juridiskās darbības | 7411 |

74.12 | Grāmatvedības un revīzijas darbības; konsultācijas nodokļu jomā | 7412 |

74.13 | Tirgus un sabiedriskās domas izpēte | 7413 |

74.14 | Konsultācijas uzņēmējdarbības un vadības jomā | 7414x |

74.15 | Īpašumu pārvaldības uzņēmumi | 7414x |

74.2 | | Arhitektūras un inženierbūvniecības darbības un saistītas tehniskas konsultācijas | 742x |

74.20 | Arhitektūras un inženierbūvniecības darbības un saistītas tehniskas konsultācijas | 7421 |

74.3 | | Kontroles un tehnisku pārbaužu darbības | 742x |

74.30 | Kontroles un tehnisku pārbaužu darbības | 7422 |

74.4 | | Reklāma | 743 |

74.40 | Reklāma | 7430 |

74.5 | | Darbaspēka vervēšana un personāla atlase | 749x |

74.50 | Darbaspēka vervēšana un personāla atlase | 7491 |

74.6 | | Izmeklēšana un drošības darbības | 749x |

74.60 | Izmeklēšana un drošības darbības | 7492 |

74.7 | | Ēku tīrīšana un uzkopšana | 749x |

74.70 | Ēku tīrīšana un uzkopšana | 7493 |

74.8 | | Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur | 749x |

74.81 | Fotopakalpojumi | 7494 |

74.82 | Iesaiņojuma pakalpojumi | 7495 |

74.85 | Sekretāru un tulkošanas pakalpojumi | 7499x |

74.86 | Zvanu centru darbība | 7499x |

74.87 | Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur | 7499x |

L | IEDAĻAVALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA |

75 | | | VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA | |

75.1 | | Vispārējā valsts, saimnieciskā un sociālās politikas pārvalde | 751 |

75.11 | Vispārējā valsts pārvalde | 7511 |

75.12 | Veselības aizsardzības, izglītības, kultūras pakalpojumu un citu sociālo pakalpojumu, izņemot sociālo apdrošināšanu, jomu pārvalde | 7512 |

75.13 | Uzņēmējdarbības pārvalde un efektivitātes paaugstināšana | 7513 |

75.14 | Pārvaldes atbalsta darbības | 7514 |

75.2 | | Valsts prerogatīvas pakalpojumi | 752 |

75.21 | Ārlietas | 7521 |

75.22 | Aizsardzība | 7522 |

75.23 | Tieslietas | 7523x |

75.24 | Darbības valsts drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas jomā | 7523x |

75.25 | Ugunsdzēsības dienesta darbības | 7523x |

75.3 | | Darbības obligātās sociālās apdrošināšanas jomā | 753 |

75.30 | Darbības obligātās sociālās apdrošināšanas jomā | 7530 |

M IEDAĻA | IZGLĪTĪBA |

80 | | | IZGLĪTĪBA | |

80.1 | | Pamatizglītība | 801 |

80.10 | Pamatizglītība | 8010 |

80.2 | | Vidējā izglītība | 802 |

80.21 | Vispārējā vidējā izglītība | 8021 |

80.22 | Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība | 8022 |

80.3 | | Augstākā izglītība | 803 |

80.30 | Augstākā izglītība | 8030 |

80.4 | | Pieaugušo izglītība un cita veida izglītība | 809 |

80.41 | Transportlīdzekļu vadītāju skolas darbība | 8090x |

80.42 | Pieaugušo un cita veida izglītība, citur neminēta | 8090x |

N IEDAĻA | VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA |

85 | | | VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA | |

85.1 | | Darbības cilvēku veselības aizsardzības jomā | 851 |

85.11 | Slimnīcu darbība | 8511 |

85.12 | Medicīniskās prakses darbība | 8512x |

85.13 | Zobārstniecības prakses darbība | 8512x |

85.14 | Citas darbības cilvēku veselības aizsardzības jomā | 8519 |

85.2 | | Veterināras darbības | 852 |

85.20 | Veterināras darbības | 8520 |

85.3 | | Darbības sociālās palīdzības jomā | 853 |

85.31 | Sociālā palīdzība ar izmitināšanu | 8531 |

85.32 | Sociālā palīdzība bez izmitināšanas | 8532 |

O IEDAĻA | CITAS DARBĪBAS KOMUNĀLO, SOCIĀLO UN PERSONISKO PAKALPOJUMU JOMĀ |

90 | | | NOTEKŪDEŅU UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, KANALIZĀCIJAS, ASENIZĀCIJAS UN LĪDZĪGAS DARBĪBAS | |

90.0 | | Notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, kanalizācijas, asenizācijas un līdzīgas darbības | 900 |

90.01 | Notekūdeņu savākšana un apstrāde | 9000x |

90.02 | Citu atkritumu savākšana un apstrāde | 9000x |

90.03 | Kanalizācija, pretsoļi un tiem līdzīgas darbības | 9000x |

91 | | | APVIENĪBU DARBĪBAS, CITUR NEMINĒTAS | |

91.1 | | Uzņēmējdarbības, darba devēju un profesionālo organizāciju darbības | 911 |

91.11 | Uzņēmējdarbības un darba devēju organizāciju darbības | 9111 |

91.12 | Profesionālu organizāciju darbība | 9112 |

91.2 | | Arodbiedrību darbības | 912 |

91.20 | Arodbiedrību darbības | 9120 |

91.3 | | Citu apvienību darbības | 919 |

91.31 | Reliģisko organizāciju darbība | 9191 |

91.32 | Politisko organizāciju darbība | 9192 |

91.33 | Citu apvienību darbības, citur neminētas | 9199 |

92 | | | DARBĪBAS ATPŪTAS INDUSTRIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA JOMĀ | |

92.1 | | Kinematogrāfijas darbības un videodarbības | 921x |

92.11 | Kino un video filmu ražošana | 9211x |

92.12 | Kino un video filmu izplatīšana | 9211x |

92.13 | Kino filmu demonstrēšana | 9212 |

92.2 | | Radio un televīzijas darbības | 921x |

92.20 | Radio un televīzijas darbības | 9213 |

92.3 | | Citas izklaides industrijas darbības | 921x |

92.31 | Mākslas un literatūras jaunrade un interpretācija | 9214x |

92.32 | Mākslas iestāžu darbība | 9214x |

92.33 | Gada tirgu un atrakciju parku darbība | 9219x |

92.34 | Citas izklaides industrijas darbības, citur neminētas | 9219x |

92.4 | | Ziņu aģentūru darbība | 922 |

92.40 | Ziņu aģentūru darbība | 9220 |

92.5 | | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 923 |

92.51 | Bibliotēku un arhīvu darbība | 9231 |

92.52 | Muzeju darbība un vēsturisko vietu un ēku aizsardzība | 9232 |

92.53 | Botānisko un zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība | 9233 |

92.6 | | Sporta nodarbības | 924x |

92.61 | Sporta zāļu un stadionu apsaimniekošana | 9241x |

92.62 | Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas | 9241x |

92.7 | | Citas darbības atpūtas industrijas jomā | 924x |

92.71 | Azartspēles un spēles uz naudu | 9249x |

92.72 | Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas | 9249x |

93 | | | CITAS DARBĪBAS SADZĪVES PAKALPOJUMU JOMĀ | |

93.0 | | Citas darbības sadzīves pakalpojumu jomā | 930 |

93.01 | Auduma un kažokādas izstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana | 9301 |

93.02 | Frizētavu darbs un cita veida skaistumkopšana | 9302 |

93.03 | Apbedīšana un saistītas darbības | 9303 |

93.04 | Ķermeņa kopšanas darbības | 9309x |

93.05 | Citas darbības pakalpojumu jomā, citur neminētas | 9309x |

P IEDAĻA | MĀJSAIMNIECĪBU DARBĪBA |

95 | | | PRIVĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS AR ALGOTĀ DARBĀ NODARBINĀTĀM PERSONĀM | |

95.0 | | Privātas mājsaimniecības ar algotā darbā nodarbinātām personām | 950 |

95.00 | Privātas mājsaimniecības ar algotā darbā nodarbinātām personām | 9500 |

96 | | | PRIVĀTO MĀJSAIMNIECĪBU DARBĪBA NEDIFERENCĒTU PREČU IEGŪŠANĀ PAŠU LIETOŠANAI | |

96.0 | | Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu preču iegūšanā pašu lietošanai | 960 |

96.00 | Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu preču iegūšanā pašu lietošanai | 9600 |

97 | | | PRIVĀTO MĀJSAIMNIECĪBU DARBĪBA NEDIFERENCĒTU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANĀ PAŠU LIETOŠANAI | |

97.0 | | Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu pakalpojumu saņemšanā pašu lietošanai | 970 |

97.00 | Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu pakalpojumu saņemšanā pašu lietošanai | 9700 |

Q IEDAĻA | EKSTRATERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS UN PERSONAS |

99 | | | EKSTRATERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS UN IESTĀDES | |

99.0 | | Ekstrateritoriālās organizācijas un iestādes | 990 |

99.00 | Ekstrateritoriālās organizācijas un iestādes | 9900 |

"

--------------------------------------------------

Augša