EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32002R2150

Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkovBesedilo velja za EGP.

UL L 332, 9.12.2002, str. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v estonščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v litovščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v madžarščini poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v malteščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v poljščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 007 str. 257 - 292
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 15 zvezek 009 str. 85 - 120
posebna izdaja v romunščini: poglavje 15 zvezek 009 str. 85 - 120
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 010 str. 6 - 41

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150Uradni list L 332 , 09/12/2002 str. 0001 - 0036


Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 25. novembra 2002

o statistiki odpadkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predlogov Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost za nadzor izvajanja politike ravnanja z odpadki potrebuje redno statistiko Skupnosti o nastajanju in ravnanju z odpadki iz poslovnih subjektov in zasebnih gospodinjstev. S tem je postavljena osnova za nadzorovanje skladnosti z načeli o največji možni predelavi in varnem odstranjevanju odpadkov. Statistični instrumenti so potrebni tudi za oceno skladnosti z načeli o preprečevanju nastajanja odpadkov in za vzpostavitev povezave med podatki o nastajanju odpadkov in med globalnimi, nacionalnimi in regionalnimi katastri o izrabi virov.

(2) Treba je opredeliti strokovne izraze za opis odpadkov in ravnanje z odpadki, da se zagotovi primerljivost rezultatov v statistiki odpadkov.

(3) Politika Skupnosti o ravnanju z odpadki je postavila vrsto načel, ki morajo biti upoštevana pri enotah, kjer nastajajo odpadki in pri ravnanju z odpadki. Zaradi tega je treba nadzorovati odpadke na različnih mestih njihovega pretoka od nastajanja, zbiranja, predelave in odstranjevanja.

(4) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [4].

(5) Zaradi zagotavljanja primerljivih rezultatov mora biti statistika o odpadkih izdelana po določenem sistemu razdelitve, v ustrezni obliki in v določenem roku po zaključku referenčnega leta.

(6) Ker cilja predlaganih ukrepov, namreč postaviti osnove za uvajanje statistike Skupnosti o nastajanju, predelavi in odstranjevanju odpadkov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, ker je treba opredeliti strokovne izraze za opis odpadkov in ravnanje z njimi in zagotoviti primerljivost statističnih podatkov, ki jih pošiljajo države članice, pač pa je ta cilj laže dosegljiv na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta uredba ne bo presegla okvira, potrebnega za izpolnitev cilja predlaganih ukrepov.

(7) Države članice lahko potrebujejo prehodno obdobje za vzpostavitev svojih statistik o odpadkih za vse ali nekatere od gospodarskih dejavnosti A, B in G do Q v NACE REV 1, kakor jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti [5], za katere so pri njihovem nacionalnem statističnem sistemu potrebne obsežne prilagoditve.

(8) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu z Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(9) Komisija se je posvetovala z Odborom za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

1. Cilj te uredbe je postavitev okvira za izdelavo statistike Skupnosti o nastanku, predelavi in odstranjevanju odpadkov.

2. Države članice in Komisija izdelajo, vsaka na svojem področju pristojnosti, statistiko Skupnosti o nastanku, predelavi in odstranjevanju odpadkov, razen za radioaktivne odpadke, za katere velja druga zakonodaja.

3. Statistika bo zajemala naslednja področja:

(a) Nastajanje odpadkov po Prilogi I;

(b) Predelava in odstranjevanje odpadkov po Prilogi II;

(c) Po pilotni študiji iz člena 5: uvoz in izvoz odpadkov, za katere se podatki ne zbirajo po Uredbi Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje [7], v skladu s Prilogo III.

4. Pri izdelavi statistike države članice in Komisija upoštevajo statistično nomenklaturo, urejeno predvsem po snoveh, iz Priloge III.

5. Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(2) izdela tabelo primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III in seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES [8].

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene in v okviru te uredbe pomenijo:

(a) "odpadki" vsako snov ali predmet, kakor so opredeljeni v členu 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [9];

(b) "ločeno zbrane vrste odpadkov" odpadke iz gospodinjstva in podobne odpadke, ki jih ločeno po vrstah zbirajo javne službe, neprofitne organizacije in zasebna podjetja, ki delujejo na področju organiziranega zbiranja odpadkov;

(c) "recikliranje odpadkov" ponovno uporabo v smislu opredelitve v členu 3(7) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [10];

(d) "predelava odpadkov" vsako od operacij, predvidenih v Prilogi II. B k Direktivi 75/442/EGS;

(e) "odstranjevanje odpadkov" vsako od operacij, predvidenih v Prilogi II. A k Direktivi 75/442/EGS;

(f) "naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov" naprave, za katere je potrebno dovoljenje ali registracija po členih 9, 10 ali 11 Direktive 75/442/ES;

(g) "nevarni odpadki" vse odpadke, kot so opredeljeni v členu 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih [11];

(h) "nenevarni odpadki" odpadke, ki ne spadajo pod točko (g);

(i) "sežiganje odpadkov" termično obdelavo odpadkov v sežigalnici, kakor je opredeljena v členu 3(4) ali v napravi za sosežig, kakor je opredeljena v členu 3(5) Direktive 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov [12];

(j) "odlagališče" prostor za odlaganje odpadkov, kakor je opredeljen v členu 2(g) Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlagališčih odpadkov [13];

(k) "zmogljivost sežigalnih naprav" največjo zmogljivost za sežig odpadkov v tonah na leto ali v gigajoulih;

(l) "zmogljivost naprav za recikliranje" največjo zmogljivost za recikliranje odpadkov v tonah na leto;

(m) "zmogljivost odlagališč" ostanek zmogljivosti odlagališča (ob koncu referenčnega leta) za bodoče odlaganje odpadkov v kubičnih metrih;

(n) "zmogljivost drugih naprav za odstranjevanje" zmogljivost naprav za odstranjevanje odpadkov v tonah na leto.

Člen 3

Zbiranje podatkov

1. Države članice pridobivajo podatke, ki morajo ustrezati pogojem o kakovosti in točnosti, opredeljenim po postopku iz člena 7(2), in so potrebni za opis značilnosti, navedenih v prilogah I in II, s pomočjo:

- raziskovanj,

- upravnih ali drugih virov, kot so na primer poročila, predpisana z zakonodajo Skupnosti o ravnanju z odpadki,

- statističnih ocen na osnovi vzorcev ali ocen ocenjevalcev na področju odpadkov ali

- kombinacije teh možnosti.

Zaradi zmanjševanja obremenitev enot poročanja imajo nacionalni organi in Komisija dostop do virov upravnih podatkov pod pogojem, da upoštevajo omejitve in pogoje, ki jih na svojih področjih pristojnosti določi vsaka država članica in Komisija.

2. Da se znižajo upravne obremenitve malih podjetij, so podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi izvzeta iz pregledov, razen če znatno ne prispevajo k nastajanju odpadkov.

3. Države članice izdelajo statistične rezultate po sistemu razdelitve, določenem v prilogah I in II.

4. Izjeme iz odstavka 2 morajo biti skladne s cilji o obsegu in kakovosti podatkov, navedenimi v oddelku 7(1) prilog I in II.

5. Države članice pošljejo Eurostatu rezultate, vključno z zaupnimi podatki, v primerni obliki in v določenem časovnem roku po koncu ustreznega referenčnega obdobja, določenega v prilogah I in II.

6. Obdelava zaupnih podatkov in prenos teh podatkov se, kot je predvideno v odstavku 5, izvede v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti o zaupnosti statističnih podatkov.

Člen 4

Prehodno obdobje

1. V prehodnem obdobju lahko Komisija na zahtevo države članice in po postopku iz člena 7(2) dovoli odstopanja od določb oddelka 5 v prilogah I in II. To prehodno obdobje ne sme presegati:

(a) dveh let po začetku veljavnosti te uredbe za pripravo rezultatov iz oddelka 8(1)(1), postavka 16 (servisne dejavnosti) Priloge I in iz oddelka 8(2) Priloge II;

(b) treh let po začetku veljavnosti te uredbe za pripravo rezultatov iz oddelka 8(1)(1), postavka 1 (poljedelstvo, lov in gozdarstvo) in 2 (ribištvo) Priloge I.

2. Odstopanja, navedena v odstavku 1, se lahko odobrijo posameznim državam članicam samo za podatke iz prvega referenčnega leta.

3. Komisija pripravi program pilotnih študij o odpadkih iz gospodarskih dejavnosti, navedenih v odstavku 1(b), ki jih izvedejo države članice. Cilj pilotnih študij je razvoj metodologije za pridobitev zanesljivih podatkov po načelih statistike Skupnosti, določenih v členu 10 Uredbe (ES) št. 322/97.

Komisija krije do 100 % stroškov pilotnih študij. Na osnovi zaključkov iz pilotnih študij sprejme Komisija potrebne izvedbene ukrepe po postopku iz člena 7(2).

Člen 5

Uvoz in izvoz odpadkov

1. Komisija pripravi program pilotnih študij o uvozu in izvozu odpadkov, ki jih izvedejo države članice. Namen pilotnih študij je priprava metodologije za pridobitev zanesljivih podatkov na načelih statistike Skupnosti, kakor določa člen 10 Uredbe (ES) št. 322/97.

2. Program pilotnih študij Komisije mora biti usklajen z vsebino prilog I in II, zlasti glede obsega in zajemanja odpadkov, skupin odpadkov za uvrstitev odpadkov, referenčnih let in periodičnosti, upoštevajoč obveznosti poročanja po Uredbi (EGS) št. 259/93.

3. Komisija krije do 100 % stroškov izvedbe pilotnih študij.

4. Na osnovi zaključkov iz pilotnih študij Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o možnostih priprave statistik za dejavnosti in značilnosti, ki jih je zajela pilotska študija o uvozu in izvozu odpadkov. Komisija sprejme potrebne izvedbene ukrepe po postopku iz člena 7(2).

5. Pilotne študije se izvedejo najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 6

Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo po postopku iz člena 7(2). Vključujejo naslednje ukrepe:

(a) za prilagajanje gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov kakor tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov;

(b) za prilagoditev specifikacij, navedenih v prilogah I, II in III;

(c) za pripravo rezultatov skladno s členom 3(2), (3) in (4), upoštevajoč gospodarsko strukturo in tehnične pogoje v državi članici; s temi ukrepi se lahko posamezni državi članici dovoli, da za posamezne postavke v sistemu razčlenitve ne pošlje podatkov, če je s tem vpliv na kakovost statistike dokazano samo omejen. V vsakem primeru pa je pri teh izjemah treba ugotoviti skupno količino odpadkov za vsako postavko, navedeno v oddelku 2(1) in 8(1) Priloge I;

(d) za opredelitev meril za oceno ustrezne kakovosti in za vsebino poročil o kakovosti, kakor določa oddelek 7 prilog I in II;

(e) za pripravo ustrezne oblike posredovanja rezultatov držav članic v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe;

(f) za sestavo seznama dovoljenih prehodnih obdobij in odstopanj za države članice, kakor določa člen 4;

(g) za izvedbo rezultatov pilotnih študij, kakor določata člena 4(3) in 5(1).

Člen 7

Postopek Odbora

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [14].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Komisija pošlje odboru, ustanovljenem z Direktivo 75/442/EGS, osnutek ukrepov, ki jih namerava predložiti Odboru za statistični program.

Člen 8

Poročilo

1. Komisija pošlje v petih letih po datumu začetka veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o statistikah, izdelanih po tej uredbi in zlasti o njihovi kakovosti in obremenitvah poslovnih subjektov.

2. Komisija pošlje v dveh letih po datumu začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predlog za opustitev obveznih poročil, ki se prekrivajo.

3. Komisija pošlje v dveh letih po datumu začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o napredku v pilotnih študijah iz člena 4(3) in člena 5(1). Po potrebi Komisija predlaga revizijo pilotnih študij, o čemer se odloči po postopku iz člena 7(2).

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. novembra 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

B. Bendtsen

[1] UL C 87, 29.3.1999, str. 22, UL C 180 E, 26.6.2001, str. 202 in spremenjen predlog z dne 10. decembra 2001 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[2] UL C 329, 17.11.1999, str. 17.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2001 (UL C 72 E, 21.3.2002, str. 32), Skupno stališče Sveta z dne 15. aprila 2002 (UL C 145 E, 18.6.2002, str. 85) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu), Sklep Sveta z dne 14. novembra 2002.

[4] UL L 52, 22.2.1997, str. 1 postavlja referenčni okvir za določbe te uredbe.

[5] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 30, 6.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1).

[8] UL L 226, 6.9.2000, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 18).

[9] UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 96/350/ES (UL L 135, 6.6.1996, str. 32).

[10] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

[11] UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

[12] UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

[13] UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

[14] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

NASTAJANJE ODPADKOV

ODDELEK 1

Zajetje

Statistike je treba izdelati za vse dejavnosti, razvrščene v področja od A do Q po NACE REV 1. Ta področja veljajo za vse gospodarske dejavnosti.

Priloga zajema tudi:

(a) odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu;

(b) odpadke, ki nastanejo pri postopkih predelave in/ali odstranjevanja odpadkov.

ODDELEK 2

Vrste odpadkov

1. Statistiko je treba izdelati za naslednje vrste odpadkov:

Skupni seznam |

Postavka št. | EWC-Stat Verzija 2 | Nevarni/Nenevarni odpadki |

Šifra | Opis |

1 | 01.1 | Izrabljena topila | Nenevaren |

2 | 01.1 | Izrabljena topila | Nevaren |

3 | 01.2 | Odpadki kislin, lugov ali soli | Nenevaren |

4 | 01.2 | Odpadki kislin, lugov ali soli | Nevaren |

5 | 01.3 | Rabljena olja | Nenevaren |

6 | 01.3 | Rabljena olja | Nevaren |

7 | 01.4 | Izrabljeni kemijski katalizatorji | Nenevaren |

8 | 01.4 | Izrabljeni kemijski katalizatorji | Nevaren |

9 | 02 | Odpadki iz kemijske priprave | Nenevaren |

10 | 02 | Odpadki iz kemijske priprave | Nevaren |

11 | 03.1 | Usedline in kemijski ostanki | Nenevaren |

12 | 03.1 | Usedline in kemijski ostanki | Nevaren |

13 | 03.2 | Mulji industrijskih odplak | Nenevaren |

14 | 03.2 | Mulji industrijskih odplak | Nevaren |

15 | 05 | Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki | Nenevaren |

16 | 05 | Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki | Nevaren |

17 | 06 | Kovinski odpadki | Nenevaren |

18 | 06 | Kovinski odpadki | Nevaren |

19 | 07.1 | Odpadki iz stekla | Nenevaren |

20 | 07.2 | Odpadki iz papirja in kartona | Nenevaren |

21 | 07.3 | Odpadki iz gume | Nenevaren |

22 | 07.4 | Odpadki iz plastike | Nenevaren |

23 | 07.5 | Odpadki iz lesa | Nenevaren |

24 | 07.6 | Odpadki iz tekstila | Nenevaren |

25 | 07.6 | Odpadki iz tekstila | Nevaren |

26 | 08 | Zavržena oprema | Nenevaren |

27 | 08 | Zavržena oprema | Nevaren |

28 | 08.1 | Zavržena motorna vozila | Nenevaren |

29 | 08.41 | Odpadne baterije in akumulatorji | Nenevaren |

30 | 08.41 | Odpadni akumulatorji in baterije | Nevaren |

31 | 09 | Živalski in rastlinski odpadki (razen živalskih odpadkov iz priprave hrane in živilskih izdelkov; in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja) | Nenevaren |

32 | 09.11 | Živalski odpadki iz priprave hrane in živilskih izdelkov | Nenevaren |

33 | 09.3 | Živalski iztrebki, urin in gnoj | Nenevaren |

34 | 10.1 | Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki | Nenevaren |

35 | 10.2 | Mešani in nediferencirani materiali | Nenevaren |

36 | 10.3 | Ostanki pri ločevanju | Nenevaren |

37 | 11 | Navadni mulji (razen zemeljskih izkopov) | Nenevaren |

38 | 11.3 | Zemeljski izkopi | Nenevaren |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineralni odpadki (razen odpadkov, ki nastanejo pri sežigu, kontaminirane zemlje in onesnaženih zemeljskih izkopov) | Nenevaren |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineralni odpadki (razen odpadkov, ki nastanejo pri sežigu, kontaminirane zemlje in onesnaženih zemeljskih izkopov) | Nevaren |

41 | 12.4 | Odpadki pri sežiganju | Nenevaren |

42 | 12.4 | Odpadki pri sežiganju | Nevaren |

43 | 12.6 | Kontaminirana zemlja in onesnaženi zemeljski izkopi | Nevaren |

44 | 13 | Utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki | Nenevaren |

45 | 13 | Utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki | Nevaren |

2. V skladu z obveznim poročanjem po Direktivi 94/62/ES pripravi Komisija program pilotnih študij, ki jih države članice izvedejo prostovoljno, da bi dobile odgovor, ali je primerno vnesti postavko odpadna embalaža (EWC-Stat verzija 2) v seznam iz točke 1. Komisija krije do 100 % stroškov teh pilotnih študij. Na osnovi zaključkov teh študij sprejme Komisija potrebne izvedbene ukrepe po postopku iz člena 7(2) te uredbe.

ODDELEK 3

Značilnosti

1. Značilnosti skupin odpadkov:

Za vsako skupino odpadkov, navedeno v oddelku 2(1), se navede količina nastalih odpadkov.

2. Regionalne značilnosti:

Prebivalstvo ali naselja, vključena v sistem zbiranja mešanih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih odpadkov (NUTS 2 nivo).

ODDELEK 4

Enota poročanja

1. Enota poročanja, ki se uporablja za vse skupine odpadkov je 1000 ton (normalnih) mokrih odpadkov. Za skupino odpadkov "mulj" se dodatno navede količina suhe snovi.

2. Enota poročanja za regionalne značilnosti je procentni delež prebivalstva ali naselij.

ODDELEK 5

Prvo referenčno leto in periodičnost

1. Prvo referenčno leto je drugo koledarsko leto po uveljavitvi te uredbe.

2. Države članice pošiljajo podatke za vsako drugo leto po prvem referenčnem letu.

ODDELEK 6

Prenos rezultatov na Eurostat

Rezultate je treba posredovati v 18 mesecih po zaključku referenčnega leta.

ODDELEK 7

Poročilo o obsegu in kakovosti statistike

1. Za vsako postavko iz oddelka 8 (dejavnosti in gospodinjstva) države članice navedejo, kakšen delež vseh odpadkov navedene postavke predstavljajo prikazani statistični podatki. Minimalni prag zajema se določi po postopku iz člena 7(2) te uredbe.

2. Države članice pripravijo poročilo o kakovosti statistike in navedejo stopnjo natančnosti zbranih podatkov. Podan bo opis o ocenah, agregaciji ali izključevanju in način, kako ti postopki vplivajo na razdelitev skupin odpadkov, navedenih v oddelku 2(1) po gospodarskih dejavnostih in gospodinjstvih iz oddelka 8.

3. Komisija vključi poročila o kakovosti in obsegu v poročilo, predvideno v členu 8 te uredbe.

ODDELEK 8

Priprava rezultatov

1. Rezultati za značilnosti, navedene v oddelku 3(1), se pripravijo za:

1.1 naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po NACE REV 1:

Postavka št. | NACE REV1.1 Šifra | Opis |

1 | A | Kmetijstvo, lov in gozdarstvo |

2 | B | Ribištvo in ribiške storitve |

3 | C | Rudarstvo in kamnolomi |

4 | DA | Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov |

5 | DB + DC | Proizvodnja tekstila in tekstilnih izdelkov + Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov |

6 | DD | Obdelava in predelava lesa in proizvodnja izdelkov iz lesa |

7 | DE | Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo |

8 | DF | Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva |

9 | DG + DH | Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken + Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas |

10 | DI | Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov |

11 | DJ | Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov |

12 | DK + DL + DM | Proizvodnja strojev in naprav + Proizvodnja električne in optične opreme + Proizvodnja vozil in plovil |

13 | DN razen 37 | Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti |

14 | E | Oskrba z električno energijo, plinom, paro, toplo vodo in vodo |

15 | F | Gradbeništvo |

16 | G – Q razen 90 in 51.57 | Storitvene dejavnosti: Trgovina na debelo in drobno; popravilo motornih vozil in motornih koles in izdelkov široke porabe + Gostinstvo + Transport, skladiščenje in zveze + Finančno posredništvo + Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve + Dejavnosti Javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje + Izobraževanje + Zdravstvo in socialno varstvo + Druge javne, skupne in osebne dejavnosti + Gospodinjske dejavnosti + Eksteritorialne organizacije in združenja |

17 | 37 | Reciklaža |

18 | 51.57 | Trgovina na debelo z ostanki in odpadki |

19 | 90 | Dejavnosti javne higiene |

1.2. gospodinjstva

20 | | Odpadki iz gospodinjstev |

2. Za gospodarske dejavnosti so statistične enote lokalne enote ali enote enovrstne dejavnosti, kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za nadzor in analizo gospodarskega sistema v Skupnosti [1] v skladu s statističnim sistemom vsake države članice.

V poročilu o kakovosti statistik, izdelanem po oddelku 7, je treba dodati opis, kako izbrane statistične enote vplivajo na razčlenitev podatkov po skupinah iz NACE REV. 1.

[1] UL L 76, 30.3.1993, str. 2. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

ODDELEK 1

Zajetje

1. Statistike je treba izdelati za vse naprave za predelavo in odstranjevanje, ki opravljajo katerikoli postopek iz oddelka 8(2) in spadajo v ali so del gospodarskih dejavnosti po razdelitvi NACE REV 1 iz Priloge I, oddelek 8(1.1).

2. Za naprave, katerih dejavnost pri ravnanju z odpadki je omejena na recikliranje odpadkov na mestu, kjer odpadki nastajajo, ta priloga ne velja.

ODDELEK 2

Skupine odpadkov

Seznam vrst odpadkov, za katere je treba izdelati statistiko za vsak postopek predelave ali odstranjevanja, kot je navedeno v oddelku 8 (2):

Sežig |

Postavka št. | EWC-Stat Verzija 2 | Nevarni/Nenevarni odpadki |

Šifra | Opis |

1 | 01 + 02 + 03 | Kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki) | Nenevaren |

2 | 01 + 02 + 03 | Kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki) | Nevaren |

3 | 01.3 | Rabljena olja | Nenevaren |

4 | 01.3 | Rabljena olja | Nevaren |

5 | 05 | Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki | Nenevaren |

6 | 05 | Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki | Nevaren |

7 | 10.1 | Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki | Nenevaren |

8 | 10.2 | Mešani in nediferencirani materiali | Nenevaren |

9 | 10.3 | Ostanki pri ločevanju | Nenevaren |

10 | 11 | Navadni mulji | Nenevaren |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Drugi odpadki (kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + živalski in rastlinski odpadki + mineralni odpadki + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nenevaren |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Drugi odpadki (kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + živalski in rastlinski odpadki + mineralni odpadki + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nevaren |

Postopki, ki lahko vodijo v predelavo (razen energijske predelave) |

Postavka št. | EWC-Stat Verzija 2 | Nevarni/Nenevarni odpadki |

Šifra | Opis |

1 | 01.3 | Rabljena olja | Nenevaren |

2 | 01.3 | Rabljena olja | Nevaren |

3 | 06 | Kovinski odpadki | Nenevaren |

4 | 06 | Kovinski odpadki | Nevaren |

5 | 07.1 | Odpadki iz stekla | Nenevaren |

6 | 07.2 | Odpadki iz papirja in kartona | Nenevaren |

7 | 07.3 | Odpadki iz gume | Nenevaren |

8 | 07.4 | Odpadki iz plastike | Nenevaren |

9 | 07.5 | Odpadki iz lesa | Nenevaren |

10 | 07.6 | Odpadki iz tekstila | Nenevaren |

11 | 07.6 | Odpadki iz tekstila | Nevaren |

12 | 09 | Živalski in rastlinski odpadki (razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov; in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja) | Nenevaren |

13 | 09.11 | Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov | Nenevaren |

14 | 09.3 | Živalski iztrebki, urin in gnoj | Nenevaren |

15 | 12 | Mineralni odpadki | Nenevaren |

16 | 12 | Mineralni odpadki | Nevaren |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Drugi kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki + biološki odpadki in odpadki iz zdravstva + zavržena oprema + mešani navadni odpadki + navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nenevaren |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Drugi kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki + biološki odpadki in odpadki iz zdravstva + zavržena oprema + mešani navadni odpadki + navadni mulji + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nevaren |

Odstranjevanje (razen sežiga) |

Postavka št. | EWC-Stat Verzija 2 | Nevarni/Nenevarni odpadki |

Šifra | Opis |

1 | 01 + 02 + 03 | Kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki | Nenevaren |

2 | 01 + 02 + 03 | Kemijski odpadki razen rabljenih olj (Odpadki kemijskih spojin + odpadki pri kemijski pripravi + drugi kemijski odpadki | Nevaren |

3 | 01.3 | Rabljena olja | Nenevaren |

4 | 01.3 | Rabljena olja | Nevaren |

5 | 09 | Živalski in rastlinski odpadki (razen živalskih odpadkov pri pripravi hrane in živilskih izdelkov; in razen živalskih iztrebkov, urina in gnoja) | Nenevaren |

6 | 09.11 | Živalski odpadki pri pripravi hrane in živilskih izdelkov | Nenevaren |

7 | 09.3 | Živalski iztrebki, urin in gnoj | Nenevaren |

8 | 10.1 | Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki | Nenevaren |

9 | 10.2 | Mešani in nediferencirani materiali | Nenevaren |

10 | 10.3 | Ostanki pri ločevanju | Nenevaren |

11 | 11 | Navadni mulji | Nenevaren |

12 | 12 | Mineralni odpadki | Nenevaren |

13 | 12 | Mineralni odpadki | Nevaren |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Drugi odpadki (odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nenevaren |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Drugi odpadki (odpadki iz zdravstva in biološki odpadki + kovinski odpadki + nekovinski odpadki + zavržena oprema + utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki) | Nevaren |

ODDELEK 3

Značilnosti

Značilnosti, za katere je treba izdelati statistiko o postopkih predelave in odstranjevanja, kakor je določeno v oddelku 8(2), so navedene v spodnji tabeli.

Število in zmogljivost postopkov za predelavo in odstranjevanje odpadkov na regijo |

Postavka št. | Opis |

1 | Število delovnih naprav, NUTS 2 nivo |

2 | Zmogljivost v enotah po postopkih, NUTS 2 nivo |

Predelani in odstranjeni odpadki, vključno uvoz

3 | Skupna količina odpadkov obdelanih po postopkih za skupine, navedene v oddelku 2, razen recikliranja odpadkov na mestu, kjer nastajajo, NUTS 1 nivo |

ODDELEK 4

Enota poročanja

Enota poročanja, ki se uporablja za vse skupine odpadkov, je 1000 ton (normalnih) mokrih odpadkov. Za vrsto odpadkov "mulj" se dodatno navede količina suhe snovi.

ODDELEK 5

Prvo referenčno leto in periodičnost

1. Prvo referenčno leto je drugo koledarsko leto po uveljavitvi te uredbe.

2. Države članice pošiljajo podatke za vsako drugo leto po prvem referenčnem letu za naprave iz oddelka 8(2).

ODDELEK 6

Prenos rezultatov na Eurostat

Rezultate je treba posredovati v 18 mesecih po koncu referenčnega leta.

ODDELEK 7

Poročilo o zajetju in kakovosti statistike

1. Za značilnosti, navedene v oddelku 3 in in za vsako postavko izmed vrst postopkov, navedenih v oddelku 8(2), države članice navedejo, kakšen delež vseh odpadkov navedene postavke predstavlja prikazani statistični podatek. Minimalni prag zajema se določi po postopku iz člena 7(2) te uredbe.

2. Države članice pripravijo poročilo o kakovosti statistike in navedejo stopnjo natančnosti zbranih podatkov za vsako od značilnosti, navedenih v oddelku 3.

3. Komisija vključi poročila o kakovosti in zajetju v poročilo, predvideno v členu 8 te uredbe.

ODDELEK 8

Priprava rezultatov

1. Rezultate je treba pripraviti za vsakega izmed vrst postopkov, navedenih v oddelku 8(2), po značilnostih iz oddelka 3.

2. Seznam postopkov predelave in odstranjevanja; šifre ustrezajo šifram v Prilogah k Direktivi 75/442/EGS:

Postavka št. | Šifra | Postopki predelave in odstranjevanja |

Sežiganje

1 | R1 | Uporaba odpadkov kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije |

2 | D10 | Sežiganje na kopnem |

Postopki za predelavo (razen za pridobivanje energije)

3 | R2 + | Pridobivanje topil/regeneracija |

R3 + | Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila(vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja) |

R4 + | Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin |

R5 + | Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov |

R6 + | Regeneracija kislin in baz |

R7 + | Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje onesnaževanja |

R8 + | Predelava sestavin iz katalizatorjev |

R9 + | Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja |

R10 + | Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje |

R11 | Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli postopkom naštetim pod R1 do R10 |

Postopki odstranjevanja odpadkov

4 | D1 + | Odlaganje odpadkov v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.) |

D3 + | Globinsko injeciranje (npr. injeciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča) |

D4 + | Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih ali muljastih odpadkov v jame, ribnike ali lagune ipd.) |

D5 + | Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja) |

D12 | Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.) |

5 | D2 + | Obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji) |

D6 + | Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane |

D7 | Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno |

3. Komisija pripravi program pilotnih študij, ki jih države članice izvedejo prostovoljno. Namen pilotnih študij je ugotoviti ustreznost in možnost zajetja podatkov o količini odpadkov pri postopkih priprave iz prilog II. A in II. B k Direktivi 75/442/EGS. Komisija krije do 100 % stroškov izvajanja pilotnih študij. Glede na zaključke teh študij sprejme Komisija potrebne izvedbene ukrepe po postopku iz člena 7(2) te uredbe.

4. Statistične enote so lokalne enote ali enote enovrstne dejavnosti, kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93, skladno s statističnim sistemom vsake države članice.

V poročilu o kakovosti statistik, ki se izdela v skladu z oddelkom 7, je treba dodati opis, kako izbrane statistične enote vplivajo na razčlenitev podatkov po skupinah iz NACE REV 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

STATISTIČNA NOMENKLATURA ODPADKOV

iz Priloge I, oddelek 2(1) in Priloge II, oddelek 2 EWC –Stat REV 2 (statistična nomenklatura odpadkov, urejena predvsem po snoveh)

01 Odpadki kemijskih spojin

01.1 Izrabljena topila

01.11 Halogenirana izrabljena topila

1 Nevarna

vodne mešanice topil, ki vsebujejo halogene

klorofluoroogljikovodiki

odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

halogenirana topila in mešanice topil

organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

druga halogenirana topila

druga halogenirana topila in mešanice topil

mulji, ki vsebujejo halogenirana topila

mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

01.12 Nehalogenirana izrabljena topila

0 Nenevarna

odpadki iz ekstrakcije s topili

1 Nevarna

vodne mešanice topil brez halogenov

druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

druga topila in mešanice topil

mulji, ki vsebujejo druga topila

mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

mulji ali trdni odpadki brez halogeniranih topil

mešanice topil ali organske tekočine brez halogeniranih topil

topila

topila in mešanice topil brez halogeniranih topil

01.2 Odpadki kislin, baz ali soli

01.21 Odpadki kislin

0 Nenevarni

odpadki brez cianida, ki ne vsebujejo kroma

kisline

1 Nevarni

kisle raztopine za luženje

kisline, ki niso navedene drugje

belilne in belilno-fiksirne raztopine

odpadki brez cianida, ki vsebujejo krom

elektroliti iz baterij in akumulatorjev

fiksirne raztopine

klorovodikova kislina

dušikove kisline

fosforne kisline

žveplena kislina

žveplene kisline

odpadki, ki niso navedeni drugje

01.22 Odpadki baz (lugov)

0 Nenevarni

baze (lugi)

1 Nevarni

baze (lugi), ki niso navedene drugje

amoniak

kalcijev hidroksid

cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke kovine razen kroma

cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo težkih kovin

mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz predelave kovin z obarjanjem

natrijev karbonat (soda)

razvijalci na osnovi topila

odpadki, ki vsebujejo cianid

odpadki, ki niso navedeni drugje

razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

razvijalci za offset plošče na vodni osnovi

01.23 Raztopine soli

0 Nenevarne

raztopine soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali sulfide

raztopine soli, ki vsebujejo kloride, fluoride in halogenide

raztopine soli, ki vsebujejo fosfate in sorodne trdne soli

raztopine soli, ki vsebujejo nitrate in sorodne spojine

1 Nevarne

odpadki iz elektrolitske rafinacije

01.24 Drugi odpadki soli

0 Nenevarni

blato in odpadki, ki nastanejo pri vrtanju in vsebujejo barit

karbonati

blato in odpadki, ki nastanejo pri vrtanju in vsebujejo kloride

kovinski oksidi

fosfati in sorodne trdne soli

soli in raztopine, ki vsebujejo organske spojine

mulj iz hidrometalurgije bakra

trdne soli, ki vsebujejo amoniak

trdne soli, ki vsebujejo kloride, fluoride in druge halogenirane trdne soli

trdne soli, ki vsebujejo nitride (kovinski nitridi)

trdne soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali sulfide

odpadki, ki vsebujejo žveplo

odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

soli kovin

drugi odpadki

mulj iz fosfatiranja

solna žlindra iz sekundarnega taljenja

soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in getitom)

odpadki iz obdelave solne in črne žlindre

odpadki, ki vsebujejo arzen

odpadki, ki vsebujejo živo srebro

odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

01.3 Rabljena olja

01.31 Rabljena motorna olja

1 Nevarna

klorirana motorna, strojna in mazalna olja

neklorirana motorna, strojna in mazalna olja

druga motorna, strojna in mazalna olja

01.32 Druga rabljena olja

0 Nenevarna

mulji in odpadki, ki nastanejo pri vrtanju in vsebujejo olja

mulji iz razsoljevanja

mulji iz proizvodnih postopkov in vzdrževanja naprav

mulji pri brušenju, honanju in lepanju

mulji pri poliranju

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarna

kisli alkilni mulji

zavorne tekočine

klorirane emulzije

hidravlična olja, ki vsebujejo samo mineralna olja

hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT

izolacijska ali termoprevodna olja in druge tekočine, ki vsebujejo PCB ali PCT

mulji z obdelovalnih strojev

mineralna izolacijska in termoprevodna olja

neklorirane emulzije

neklorirana hidravlična olja (brez emulzij)

neklorirana izolacijska in termoprevodna olja ter druge tekočine

odpadna olja, ki niso navedena drugje

druga klorirana hidravlična olja (brez emulzij)

druga klorirana izolacijska in termoprevodna olja ter druge tekočine

druga hidravlična olja

izrabljeni voski in maščobe

sintetična izolacijska in termoprevodna olja ter druge tekočine

sintetična strojna olja

mulji z dna rezervoarjev

odpadne strojne emulzije, ki vsebujejo halogene

odpadne strojne emulzije brez halogenov

odpadna strojna olja, ki vsebujejo halogene (neemulgirana)

odpadna strojna olja brez halogenov (neemulgirana)

01.4 Izrabljeni kemijski katalizatorji

01.41 Izrabljeni kemijski katalizatorji

0 Nenevarni

drugi izrabljeni katalizatorji

izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne kovine

izrabljeni katalizatorji npr. pri čiščenju NOx

izrabljeni katalizatorji npr. pri odstranjevanju NOx

02 Odpadki iz kemijske priprave

02.1 Kemijski odpadki, ki niso specificirani

02.11 Odpadki agrokemijskih izdelkov

1 Nevarni

agrokemijski odpadki

anorganki pesticidi, biocidi in sredstva za zaščito lesa

pesticidi

02.12 Neuporabljena zdravila

0 Nenevarna

zavržene kemikalije in zdravila

zdravila

02.13 Odpadki barv, lakov, tiskarskih barv in lepil

0 Nenevarni

vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo tiskarske barve

vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila in tesnila

vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnila

vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake

vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake

posušene tiskarske barve

barvila in pigmenti

strjena lepila in tesnila

strjene barve in laki

prah barv

odpadni prah premazov

odpadki pri odstranjevanju barv in lakov

odpadki tiskarskih barv na vodni osnovi

odpadki barv in lakov na vodni osnovi

odpadni tonerji (vključno s kartušami)

odpadki lepil in tesnil na vodni osnovi

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

mulji lepil in tesnil, ki vsebujejo halogenirana topila

mulji lepil in tesnil brez halogeniranih topil

mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo halogenirana topila

mulji tiskarskih barv brez halogeniranih topil

barve, tiskarske barve, lepila in umetne smole

mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki vsebujejo halogenirana topila

mulji pri odstranjevanju barv in lakov brez halogeniranih topil

odpadna lepila in tesnila, ki vsebujejo halogenirana topila

odpadna lepila in tesnila brez halogeniranih topil

odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo halogenirana topila

odpadne tiskarske barve brez halogeniranih topil

odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenirana topila

odpadne barve in laki brez halogeniranih topil

02.14 Drugi odpadki iz kemijske priprave

0 Nenevarni

aerosoli

mulji belil iz hipokloritnih in klorovih postopkov

mulji belil iz drugih belilnih postopkov

detergenti

industrijski plini v rezervoarjih pod visokim pritiskom, v rezervoarjih za utekočinjene pline in industrijske aerosole (vključno s haloni)

fotografski filmi in papirji, kivsebujejo srebro ali srebrove spojine

odpadki iz kemijske obdelave

odpadki iz kemijskih procesov z dušikom in proizvodnje gnojil

odpadki sredstev za konzerviranje

odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih derivatov

odpadki, ki niso navedene drugje

1 Nevarni

nehalogenirani organska sredstva za zaščito lesa

klorirana organska sredstva za zaščito lesa

kovinska organska sredstva za zaščito lesa

anorganska sredstva za zaščito lesa

mulji, ki vsebujejo živo srebro

zavržene kemikalije

fotokemikalije

02.2 Neuporabljena razstreliva

02.21 Odpadna razstreliva in pirotehnični izdelki

1 Nevarna

odpadki pirotehničnih sredstev

druga odpadna razstreliva

02.22 Odpadno strelivo

1 Nevarno

odpadno strelivo

02.3 Mešani kemijski odpadki

02.31 Manj mešani kemijski odpadki

0 Nenevarni

drugi odpadki, ki vsebujejo anorganske kemikalije, npr. laboratorijske kemikalije, ki niso navedene drugje, prah za gašenje

drugi odpadki, ki vsebujejo organske kemikalije, npr. laboratorijske kemikalije, ki niso navedene drugje

02.32 Mešani kemijski odpadki za obdelavo

0 Nenevarni

predhodno mešani odpadki za odlaganje

02.33 Embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi

03 Drugi kemijski odpadki

03.1 Kemijske usedline in ostanki

03.11 Katrani in odpadki, ki vsebujejo ogljik

0 Nenevarni

asfalt

odpadki, ki niso navedeni drugje

saje

odpadki anod

odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolitske procese

1 Nevarni

kisli katrani

drugi katrani

katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz proizvodnje anod

03.12 Mulji iz emulzij olje/voda

1 Nevarni

ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa

ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na pomolih

mulji ali emulzije iz razsoljevanja

mulji iz lovilcev olj

mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode

druge emulzije

odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije

odpadki pri čiščenju železniških cistern in avtocistern za prevoz kemikalij

odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije

03.13 Ostanki kemijskih reakcij

0 Nenevarni

usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)

strojilna kopel, ki vsebuje krom

strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

vodne pralne tekočine in matične lužnice

halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

nevitrificirana trdna faza

drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

03.14 Izrabljeni filtrirni in absorbcijski materiali

0 Nenevarni

mulji pri dekarbonizaciji

izrabljeno aktivno oglje

nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalcev

raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalcev

1 Nevarni

aktiven ogljik iz proizvodnje klora

filtrne pogače iz čiščenja plinov

halogenirane filtrne pogače, izrabljeni absorbcijski materiali

druge filtrne pogače, izrabljeni absorbcijski materiali

nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalcev

raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalcev

izrabljeno aktivno oglje

izrabljene filtrirne zemlje

03.2 Mulji iz industrijskih odplak

03.21 Mulji iz industrijskih postopkov in obdelave odplak

0 Nenevarni

mulji iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

mulji iz anaerobne obdelave komunalnih in podobnih odpadkov

mulji iz odstranitve tiskarskih barv pri recikliranju papirja

izcedne vode iz odlagališč

mulji, ki vsebujejo krom

mulji, ki ne vsebujejo kroma

mulji iz obdelave odplak na mestu nastanka

mulji, ki niso navedeni drugje

odpadki, ki niso navedeni drugje

03.22 Mulji, ki vsebujejo ogljikovodike

0 Nenevarni

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

vodni tekoči odpadek iz regeneracije olja

vodne pralne tekočine

odpadki iz razmaščevanja s paro

odpadki pri čiščenju ladijskih rezervoarjev, ki vsebujejo olje

odpadki pri čiščenju železniških in avtocistern za prevoz olja

odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev, ki vsebujejo olje

mešanice maščob in olj iz naprav za ločevanje olja in vode

04 Radioaktivni odpadki

04.1 Jedrski odpadki

04.11 Jedrski odpadki

04.2 Izrabljeni ionizacijski viri

04.21 Izrabljeni ionizacijski viri

04.3 Oprema in izdelki, ki so radioaktivno onesnaženi

04.31 Oprema in izdelki, ki so radioaktivno onesnaženi

04.4 Radioaktivno onesnažena zemlja

04.41 Radioaktivno onesnažena zemlja

05 Odpadki iz zdravstva in biološki odpadki

05.1 Infektivni odpadki iz zdravstva

05.11 Infektivni odpadki iz humanega zdravstva

0 Nenevarni

deli teles in organov, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo

1 Nevarni

drugi odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi

05.12 Infektivni odpadki iz veterinarstva

0 Nenevarni

ostri predmeti

05.2 Neinfektivni odpadki iz zdravstva

05.21 Neinfektivni odpadki iz humanega zdravstva

05.22 Neinfektivni odpadki iz veterinarstva

05.3 Odpadki iz genskega inženiringa

05.31 Odpadki iz genskega inženiringa

1 Nevarni

drugi odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi

06 Kovinski odpadki

06.1 Železni odpadki in drobci

06.11 Železni odpadki in drobci

0 Nenevarni

zavrženi kalupi

železni opilki in ostružki

drugi delci železa

železo in jeklo

snovi, ki vsebujejo železo, odstranjene iz pepela rešetk in dna kotlov

06.2 Neželezni kovinski odpadki in drobci

06.21 Odpadne žlahtne kovine

1 Nevarni

odpadki, ki vsebujejo srebro iz obdelave fotografskih odpadkov na mestu nastanka

06.22 Odpadna aluminijasta embalaža

06.23 Drugi odpadki iz aluminija

0 Nenevarni

aluminij

06.24 Odpadki iz bakra

0 Nenevarni

baker, bron, medenina

kabli

06.25 Odpadki iz svinca

0 Nenevarni

svinec

06.26 Drugi kovinski odpadki

0 Nenevarni

neželezni kovinski opilki in ostružki

drugi neželezni kovinski delci

cink

kositer

06.3 Mešani kovinski odpadki

06.31 Mešana kovinska embalaža

0 Nenevarna

kovinska

pločevinke

druge kovine

06.32 Drugi mešani kovinski odpadki

0 Nenevarni

odpadki, ki niso navedeni drugje

mešane kovine

07 Nekovinski odpadki

07.1 Odpadki iz stekla

07.11 Steklena embalaža

0 Nenevarna

steklo

07.12 Drugi odpadki iz stekla

0 Nenevarni

odpadno steklo

steklo

07.2 Odpadki iz papirja in kartona

07.21 Odpadna papirnata in kartonska embalaža

0 Nenevarna

papir in karton

07.22 Odpadna sestavljena kartonska embalaža

07.23 Drugi papirnati in kartonski odpadki

0 Nenevarni

mulji iz vlaken in papirja

odpadki, ki niso navedeni drugje

papir in karton

07.3 Odpadki iz gume

07.31 Izrabljene avtomobilske gume

0 Nenevarne

izrabljene avtomobilske gume

07.32 Drugi odpadki iz gume

07.4 Odpadki iz plastike

07.41 Odpadna plastična embalaža

0 Nenevarni

plastika

07.42 Drugi odpadki iz plastike

0 Nenevarni

odpadna plastika (brez embalaže)

plastični delci

odpadki pri industrijski predelavi plastike

plastika

majhni plastični deli

druga plastika

07.5 Odpadki iz lesa

07.51 Lesena embalaža

0 Nenevarna

lesena

07.52 Žagovina in oblanci

0 Nenevarni

žagovina

oblanci, odrezki, neuporabna debla/delci plošč/furnir

07.53 Drugi odpadki iz lesa

0 Nenevarni

odpadno lubje in pluta

lubje

les

07.6 Odpadki iz tekstila

07.61 Ponošene obleke

07.62 Mešani odpadki iz tekstila

0 Nenevarni

absorbenti in filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitne obleke

oblačila

nehalogenirani odpadki pri plemenitenju in končni obdelavi

tekstilije

odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirane tekstilije, elastomeri, plastomeri)

odpadki iz obdelanih mešanih tekstilnih vlaken

odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken, pretežno živalskega izvora

odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken, pretežno umetnih ali sintetičnih

odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken, pretežno rastlinskega izvora

odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken pred predenjem in tkanjem

odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken in drugih naravnih vlaken, predvsem rastlinskega izvora

odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken, pretežno umetnih ali sintetičnih

odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken, pretežno živalskega izvora

1 Nevarni

halogenirani odpadki pri plemenitenju in končni obdelavi

07.63 Odpadki iz usnja

0 Nenevarni

odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah)

odpadki pri plemenitenju in končni obdelavi

odpadki, ki niso navedeni drugje

08 Zavržena oprema

08.1 Zavržena motorna vozila

08.11 Zavrženi osebni avtomobili

0 Nenevarni

izrabljena motorna vozila

08.12 Druga zavržena motorna vozila

0 Nenevarna

zavržena motorna vozila

08.2 Zavržena električna in elektronska oprema

08.21 Zavrženi veliki gospodinjski aparati

08.22 Zavrženi mali gospodinjski aparati

08.23 Druga zavržena električna in elektronska oprema

0 Nenevarna

fotoaparati za enkratno uporabo z baterijami

fotoaparati za enkratno uporabo brez baterij

druga zavržena elektronska oprema (npr. tiskana vezja)

elektronska oprema (npr. tiskana vezja)

08.3 Kosovna gospodinjska oprema

08.31 Kosovna gospodinjska oprema

08.4 Zavrženi deli strojev in opreme

08.41 Odpadne baterije in akumulatorji

0 Nenevarne

alkalne baterije

druge baterije in akumulatorji

baterije

1 Nevarne

transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB ali PCT

svinčeve baterije

nikelj-kadmijeve baterije

živosrebrne suhe celice

08.42 Izrabljeni katalizatorji

0 Nenevarni

katalizatorji, ki so odstranjeni iz motornih vozil in vsebujejo žlahtne kovine

drugi katalizatorji, ki so odstranjeni iz motornih vozil

08.43 Drugi zavrženi deli strojev in opreme

0 Nenevarni

odpadki, ki niso navedeni drugje

oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike

druga zavržena oprema

oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike

1 Nevarni

fluororescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

09 Živalski in rastlinski odpadki

09.1 Odpadki iz priprave hrane in iz živilskih izdelkov

09.11 Živalski odpadki iz priprave hrane in iz živilskih izdelkov

0 Nenevarni

odpadna živalska tkiva

mulji, ki nastanejo pri pranju in čiščenju

odpadki mesa in kože pri razkosanju

odpadki pri luženju kože

organske snovi iz naravnih izdelkov (npr. maščobe, voski)

09.12 Rastlinski odpadki iz priprave hrane in iz živilskih izdelkov

0 Nenevarni

mulji, ki nastanejo pri pranju in čiščenju

odpadna rastlinska tkiva

mulji, ki nastanejo pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju

snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

odpadki, ki niso navedeni drugje

odpadki, ki nastanejo pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin

mulji iz obdelave odplak na mestu nastanka

09.13 Mešani odpadki iz priprave hrane in iz živilskih izdelkov

0 Nenevarni

snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

olja in maščobe

organski kuhinjski odpadki, primerni za kompostiranje (vključno z olji za cvrtje in kuhinjskimi odpadki iz menz ter restavracij)

odpadki, ki niso navedeni drugje

09.2 Zeleni odpadki

09.21 Zeleni odpadki

0 Nenevarni

odpadki pri izkoriščanju gozdov

odpadki, primerni za kompostiranje

09.3 Živalski iztrebki, urin in gnoj

09.31 Gnojnica in gnoj

0 Nenevarni

živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo), odplake, ločeno zbrane in obdelane izven kraja nastanka

10 Mešani, navadni odpadki

10.1 Odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki

10.11 Odpadki iz gospodinjstev

0 Nenevarni

mešani komunalni odpadki

10.12 Odpadki pri čiščenju cest

0 Nenevarni

odpadki z živilskih trgov

ostanki pri čiščenju cest

10.2 Mešani in nediferencirani materiali

10.21 Mešana embalaža

0 Nenevarna

mešani materiali

10.22 Drugi mešani in nediferencirani materiali

0 Nenevarni

vodni tekoči odpadki pri tempranju

sestavljena embalaža

anorganske neustrezne sarže

organske neustrezne sarže

drugi anorganski odpadki s kovinami, ki niso navedeni drugje

fotografski filmi in papirji, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

trdni odpadki iz ladijskega tovora

izrabljen pesek pri peskanju

odpadki, ki niso navedeni drugje

odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranitvi

odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranitvi (npr. perilo, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)

odpadki pri varjenju

10.3 Ostanki pri ločevanju

10.31 Odpadki motornih vozil iz šrederja

0 Nenevarni

lahka šrederska frakcija pri predelavi avtomobilov

10.32 Drugi ostanki pri ločevanju

0 Nenevarni

odpadki pri recikliranju papirja in kartona (rejekt)

ostanki iz šrederja

nekompostirana frakcija komunalnih in njim podobnih odpadkov

nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

kompost, ki ni specificiran

odpadki, ki niso navedeni drugje

ostanki na sitih in rešetkah

11 Navadni mulji

11.1 Mulji, ki nastanejo pri obdelavi odpadnih vod

11.11 Mulji, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih vod

0 Nenevarni

mulji, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih vod

11.12 Biorazgradljivi mulji, ki nastanejo pri čiščenju drugih odpadnih vod

0 Nenevarni

mulji, ki nastanejo pri čiščenju odplak na kraju nastanka

odpadki iz hladilnih stolpov

odpadki, ki niso navedeni drugje

mulji, ki nastanejo pri čiščenju industrijskih odpadnih vod

odpadki, ki niso navedeni drugje

11.2 Mulji, ki nastanejo pri pripravi pitne in tehnološke vode

11.21 Mulji, ki nastanejo pri pripravi pitne in tehnološke vode

0 Nenevarni

mulji, ki nastanejo pri pripravi kotlovne vode

mulji iz bistrenja vode

odpadki, ki niso navedeni drugje

11.3 Neonesnaženi zemeljski izkopi

11.31 Neonesnaženi zemeljski izkopi

0 Nenevarna

zemeljski izkop

11.4 Vsebina greznic

11.41 Vsebina greznic

0 Nenevarna

usedlina greznic

12 Mineralni odpadki

12.1 Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov

12.11 Odpadki iz betona, opeke in sadre (gipsa)

0 Nenevarni

odpadki, ki niso navedeni drugje

odpadki drugih sestavljenih materialov na osnovi cementa

beton

opeka

sestavljeni materiali na osnovi sadre (gipsa)

12.12 Odpadki materiala za prevleko cest, ki vsebuje ogljikovodike

0 Nenevarni

asfalt, ki vsebuje katran

asfalt, ki ne vsebuje katrana

katran in izdelki iz katrana

1 Nevarni

izolirni material, ki vsebuje azbest

12.13 Mešani gradbeni odpadki

0 Nenevarni

drugi izolirni materiali

mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov

12.2 Odpadki iz azbesta

12.21 Odpadki iz azbesta

0 Nenevarni

odpadki iz azbestno-cementne proizvodnje

zavržena oprema, ki vsebuje prost azbest

odpadki iz industrijske predelave azbesta

gradbeni materiali na osnovi azbesta

1 Nevarni

odpadki iz elektrolize, ki vsebujejo azbest

12.3 Odpadki mineralov, prisotnih v naravi

12.31 Odpadki mineralov, prisotnih v naravi

0 Nenevarni

vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

odpadki iz grobega in finega prahu

blato in odpadki iz vrtin za svežo vodo

drugi odpadki, ki niso primerni za kompostiranje

rdeče blato, ki nastane pri proizvodnji glinice

zemlja in kamenje

zemlja, ki nastane pri čiščenju in pranju sladkorne pese

trdni odpadki, ki nastanejo pri primarni filtraciji in sejanju

jalovina

odpadki, ki nastanejo pri pridobivanju kovinskih rudnin

odpadki, ki nastanejo pri pridobivanju nekovinskih rudnin

odpadki, ki nastanejo pri rezanju in žaganju kamna

odpadki, ki nastanejo pri pripravi kovinskih rudnin

odpadki, ki nastanejo pri pripravi nekovinskih rudnin

odpadki, ki nastanejo pri pranju in čiščenju rudnin

odpadni gramoz in drobir

odpadne mešanice pred termično obdelavo

odpadni pesek in gline

odpadki iz peskolovov

odpadki, ki niso navedeni drugje

12.4 Odpadki iz sežiga

12.41 Odpadki iz čiščenja dimnih plinov

0 Nenevarni

odpadki na osnovi kalcija pri razžveplanju dimnih plinov v obliki mulja

odpadki na osnovi kalcija pri razžveplanju dimnih plinov v trdni obliki

prah dimnega plina

drugi mulji, ki nastanejo pri čiščenju plina

drugi trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju plina

mulji, ki nastanejo pri čiščenju plina

trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju plina

1 Nevarni

tekoči vodni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju plina in drugi tekoči vodni odpadki

prah dimnega plina

pepel in drugi odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnega plina

mulji, ki nastanejo pri čiščenju plina

trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju plina

12.42 Žlindra in pepel iz termične obdelave in sežiga

0 Nenevarni

vodni mulji, ki nastanejo pri čiščenju kotlov

pepel z rešetk in dna kotlov

pepel in žlindra z rešetk in dna kotlov

žlindre in posnemki (prvo in drugo taljenje)

prah iz peči

žlindra iz peči

drugi delci in prah

drugi delci in prah (vključno prah iz krogličnih mlinov)

drugi mulji

pepel iz dimnih plinov, ki nastane pri sežigu šote

žlindra, ki vsebuje fosfor

odpadki, ki nastanejo pri pirolizi

žlindra (prvo in drugo taljenje)

trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju plina

nepredelana žlindra

odpadki, ki nastanejo pri predelavi žlindre

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

črna žlindra, ki nastane pri sekundarnem taljenju

prah iz kotla

kalcijev arzenat

posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

pepel iz dimnih plinov

pepel iz dimnih plinov, ki nastane pri sežigu mineralnih olj

drugi delci in prah

žlindra primarnega taljenja/bela žlindra

posnemki

žlindra (prvo in drugo taljenje)

12.5 Odpadki različnih mineralov

12.51 Odpadki umetnih mineralov

0 Nenevarni

prah glinice

vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

sadra iz proizvodnje titanovega dioksida

kalcijev karbonat, ki ni specificiran

drugi delci in prah

fosforna sadra

ploščice in keramika

odpadki, ki nastanejo pri žganju in gašenju apna

odpadki materialov na osnovi steklenih vlaken

odpadki, ki nastanejo pri destilaciji žganih pijač

odpadki, ki niso navedeni drugje

12.52 Odpadki ognjeodpornih materialov

0 Nenevarni

odpadni livarski kalupi in pesek, ki vsebujejo organska veziva, neuporabljeni

odpadni livarski kalupi in pesek, ki vsebujejo organska veziva, uporabljeni

prah iz peči

izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

izrabljeni grafitni trakovi in ognjeodporni materiali, ki nastanejo pri elektrolizi

odpadki, ki niso navedeni drugje

1 Nevarni

izrabljene obloge loncev

izrabljeno aktivno oglje pri čiščenju dimnih plinov

12.6 Kontaminirana zemlja in onesnaženi zemeljski izkopi

12.61 Onesnažena zemlja in ruševine

1 Nevarna

razlito olje

12.62 Onesnaženi zemeljski izkopi

13 Utrjeni, stabilizirani ali vitrificirani odpadki

13.1 Utrjeni ali stabilizirani odpadki

13.11 Utrjeni ali stabilizirani odpadki

0 Nenevarni

odpadki stabilizirani/utrjeni s hidravličnimi vezivi

odpadki stabilizirani/utrjeni z organskimi vezivi

odpadki stabilizirani z biološko obdelavo

13.2 Vitrificirani odpadki

13.21 Vitrificirani odpadki

0 Nenevarni

vitrificirani odpadki

--------------------------------------------------

Na vrh