EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002R1991

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1991/2002 (2002. gada 8. oktobris) par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

OV L 308, 9.11.2002., 1./2. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 004 Lpp. 265 - 266
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 153 - 154
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 153 - 154
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 005 Lpp. 187 - 188

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2020; Iesaist. atcelta ar 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1991/oj

32002R1991Oficiālais Vēstnesis L 308 , 09/11/2002 Lpp. 0001 - 0002


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1991/2002

(2002. gada 8. oktobris)

par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma [3] 251. pantā,

tā kā:

(1) Padomes Regula (EK) Nr. 577/98 [4] nosaka darbaspēka izlases veida apsekojumu veikšanas pamatnoteikumus, lai iegūtu salīdzināmu statistisko informāciju par dalībvalstu nodarbinātības un bezdarba līmeņiem, struktūru un tendencēm.

(2) Nepārtraukta darbaspēka izlases veida apsekojuma paātrināta veikšana dalībvalstīs, ko prasa Regula (EK) Nr. 577/98, ir uzskatāma par prioritāru pasākumu EMS Statistikas prasību rīcības plānā, ko Padome apstiprināja 2001. gada 19. janvārī.

(3) Tostarp kopš Regulas (EK) Nr. 577/98 spēkā stāšanās ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis varēja veikt pasākumus un uzņemties saistības, kas nepieciešamas minētās regulas pilnīgai īstenošanai. Tomēr ne visas dalībvalstis ir veikušas šādus pasākumus un uzņēmušās saistības. Tādēļ izņēmuma statusam, kad dalībvalstis drīkst veikt apsekojumus reizi gadā, jānosaka ierobežots laiks.

(4) Pasākumi, kas vajadzīgi Regulas (EK) Nr. 577/98 īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka procedūras Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru izpildei [5].

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 577/98.

(6) Konsultācijas ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [6], ir notikušas saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 groza šādi.

1. Regulas 1. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Apsekojums ir nepārtraukts apsekojums, kas nodrošina ceturkšņa un gada rezultātus; taču pārejas laikā, kas nav ilgāks kā līdz 2002. gadam, dalībvalstis, kuras nespēj veikt nepārtrauktu apsekojumu, tā vietā veic apsekojumu reizi gadā ik pavasari.

Izņēmuma kārtā pārejas laiku pagarina:

a) Itālijai līdz 2003. gadam;

b) Vācijai līdz 2004. gadam ar nosacījumu, ka Vācija par darbaspēka izlases apsekojuma galvenajiem rādītājiem sagatavos aizstājošas aplēses par kvartālu, kā arī ikgadējas vidējo lielumu aplēses dažiem noteiktiem darbaspēka izlases apsekojuma galvenajiem rādītājiem."

2. Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

Procedūra

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 89/382/EEK, Euratom [7] 1. pantu.

2. Ja atsaucas uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK [8] 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja apstiprina savu reglamentu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2002. gada 8. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Pedersen

[1] OV C 270 E, 25.9.2001., 23. lpp.

[2] OV C 48, 21.2.2002., 67. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2001. gada 11. decembra atzinums (OV C 177 E, 25.7.2002., 30. lpp.), Padomes 2002. gada 15. aprīļa kopējā nostāja (OV C 145 E, 18.6.2002., 122. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 11. jūnija lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[7] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Augša