EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002R1889

Komisijas Regula (EK) Nr. 1889/2002 (2002. gada 23. oktobris) par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un régionālo kontu sistēmā (EKS)Dokuments attiecas uz EEZ.

OV L 286, 24.10.2002., 11./12. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 183 - 184
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 19 - 20
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 19 - 20
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 10 Sējums 002 Lpp. 90 - 91

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1889/oj

32002R1889Oficiālais Vēstnesis L 286 , 24/10/2002 Lpp. 0011 - 0012


Komisijas Regula (EK) Nr. 1889/2002

(2002. gada 23. oktobris)

par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS)

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98 (1998. gada 16. februāris), ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS) [1], un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [2] (turpmāk tekstā — "EKS 95"), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 359/2002 [3], ir ietverti pamatprincipi kopējiem standartiem, definīcijām, klasifikācijai un grāmatvedības noteikumiem, kuri jāievēro, sagatavojot dalībvalstu kontus atbilstoši Kopienas statistikas prasībām, lai padarītu iespējamu rezultātu salīdzināšanu starp dalībvalstīm.

(2) Ar Regulas (EK) Nr. 448/98, I pielikumā, izdarīti grozījumi Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikumā, lai EKS 95 metodoloģijā ieviestu principus FISIM iedalīšanai un izveidotu eksperimentālas FISIM uzskaites metodes, kuras bija jāpārbauda dalībvalstīm no 1995. gada līdz 2001. gadam, pārbaudes laiks ir bijis pietiekami ilgs, lai novērtētu, vai šāda iedalīšanas kārtība sniedza ticamākus rezultātus, pareizai šādas saimnieciskās darbības izvērtēšanai nekā pašreizējā nulles uzskaite.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 448/98 5. panta 1. punktu Komisija 2002. gada 21. jūnijā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza beigu ziņojumu, kurā ietverta kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze eksperimentālo metožu ietekmi uz FISIM iedalīšanu un aprēķināšanu. Beigu ziņojumā secināts, ka pārbaudes laika rezultāti ir pozitīvi, jo tika atzīts, ka FISIM iedalīšana radītu būtiskus uzlabojumus EKS 95 metodoloģijā un palīdzētu precīzāk salīdzināt iekšzemes kopprodukta līmeņus Eiropas Savienībā.

(4) Ņemot vērā to, ka beigu novērtējuma ziņojumā ir pozitīvas atziņas par pārbaudes laikā iegūto rezultātu ticamību, FISIM iedalīšanai izmantojamā metode jāapstiprina līdz 2002. gada 31. decembrim, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 448/98 5.panta 3.punktu.

(5) Komisijas beigu ziņojumā, kas iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei, Komisija pauda viedokli, ka būtu lietderīgi dot dalībvalstīm divus papildus gadus, lai uzlabotu metodes un avotus, kurus izmanto FISIM iedalīšanai.

(6) Ir notikusi apspriede ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (CMFB), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 91/115/EEK [4], kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/174/EK [5].

(7) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas (SPK) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Dalībvalstis saskaņā ar precīzi izstrādāto metodoloģiju, kas aprakstīta Padomes Regulas (EK) Nr. 448/98 III pielikumā, veic šādus aprēķinus un iedalīšanu:

a) FISIM aprēķinu un iedalīšanu starp patērētājām nozarēm, izmantojot atsauces likmi, kas noteikta kā "1. metode" Padomes Regulas (EK) Nr. 448/98 III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā;

b) importēto un eksportēto FISIM (ieskaitot FISIM starp finanšu starpniekiem rezidentiem un finanšu starpniekiem nerezidentiem) aprēķinu un iedalīšanu, izmantojot atsauces likmi, kas noteikta kā "ārējā" atsauces likme Padomes Regulas (EK) Nr. 448/98 III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā;

c) FISIM iedalīšanu starp patērētājām nozarēm pēc aizdevumu un noguldījumu apjomiem katrai nozarei vai, ja šī informācija nav ticama, pēc katras nozares produkcijas;

d) FISIM aprēķinu pēc nemainīgām cenām, lietojot formulu, kas norādīta Padomes Regulas (EK) Nr. 448/98 III pielikuma 3. punktā.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai atbilstoši šim pantam izdarīto aprēķinu rezultātus kā daļu no tabulām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2223/96 (Valsts kontu datu pārsūtīšanas programma) 3. pantā, tostarp aprēķinus par iepriekšējiem gadiem, sākot no 1995. gada.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 23. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 58, 27.2.1998., 1. lpp.

[2] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

[3] OV L 58, 28.2.2002., 1. lpp.

[4] OV L 59, 6.3.1991., 19. lpp.

[5] OV L 51, 1.3.1996., 48. lpp.

--------------------------------------------------

Augša