EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002R0179

Padomes Regula (EK) Nr. 179/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

OV L 31, 1.2.2002., 25./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 327 - 328

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Iesaist. atcelta ar 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/179/oj

32002R0179Oficiālais Vēstnesis L 031 , 01/02/2002 Lpp. 0025 - 0026


Padomes Regula (EK) Nr. 179/2002

(2002. gada 28. janvāris),

ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 2792/1999 [4] ir noteikumi, kas saistīti ar vairākgadu virzības programmas ieviešanu zvejas flotēm.

(2) Lēmums 2002/70/EK groza Lēmumu 97/413/EK attiecībā uz mērķiem un sīki izstrādātiem noteikumiem Kopienas zivsaimniecības sektora pārstrukturēšanai laika posmā no 1997. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim nolūkā sasniegt ilgtspējīgu līdzsvaru starp resursiem un to izmantošanu [5]. Jo īpaši ar to pagarina tā darbības laiku līdz 2002. gada 31. decembrim.

(3) Lai stiprinātu starptautiskus pasākumus nelegālas un nereglamentētas zvejas novēršanai un izskaušanai, kā arī tādas zvejas novēršanai un izskaušanai, par kuru netiek ziņots, valsts atbalstu nevajadzētu piešķirt par pastāvīgu zvejas kuģu pārvešanu un atsevišķām trešām valstīm, ko attiecīgās reģionālās zivsaimniecības organizācijas ir noteikušas kā tādas, kas ļauj zvejot veidā, kas apdraud starptautisko saglabāšanas pasākumu efektivitāti.

(4) Ir lietderīgi pastiprināt nosacījumus atsaukšanai, kas saistīta ar jaunu apjomu ieviešanu tajos segmentos, kur ikgadējie mērķi vēl nav sasniegti.

(5) Tāpēc atsevišķi Regulas (EK) Nr. 2792/1999 noteikumi būtu jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2792/1999 groza šādi:

1. Regulas 4. panta 3. punktā vārdus "2001. gada 1. maijam" aizstāj ar "2002. gada 1. maijam".

2. Regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Attiecībā uz tādiem jau Kopienas Zvejas kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem, kuru kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kas nav traleri, dalībvalstis var iesniegt lūgumu par skaidri noteiktu un skaitliski izteiktu palielinājumu apjoma mērķos, lai uzlabotu drošību, navigāciju jūrā, higiēnu, produktu kvalitāti un darba apstākļus ar noteikumu, ka šie pasākumi nerada attiecīgo resursu izmantošanas līmeņa palielinājumu."

3. Regulas 7. panta 3. punkta b) apakšpunktu papildina ar šādu punktu:

"iv) ja trešā valsts, uz kuru kuģi pārved, nav līgumslēdzēja puse vai sadarbības valsts reģionālajām zivsaimniecības organizācijām, minēto valsti šādas organizācijas nav norādījušas kā tādu, kas atļauj zvejot veidā, kas apdraud starptautisko saglabāšanas pasākumu efektivitāti. Komisija regulāri publicē attiecīgo valstu sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā."

4. Regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Neierobežojot 3. panta 3. punkta otrajā daļā izklāstītos nosacījumus, valsts atbalstu flotes atjaunošanai un modernizāciju piešķir tikai ar saskaņā ar šādiem noteikumiem un ar tiem, kas minēti III pielikuma 6. pantā, ar noteikumu, ka ir ievēroti vispārējie ikgadējie vairākgadu virzības programmas mērķi:

a) ja ikgadējie mērķi attiecīgajiem segmentam ir ievēroti, dalībvalstīm jānodrošina, ka plānošanas posmā no 2000. gada līdz 2006. gadam jaunu apjomu ieviešanu ar valsts atbalstu kompensē, atsaucot apjomu bez valsts atbalsta, kas ir vismaz vienāds ar jauno attiecīgajos segmentos ieviesto apjomu kopumā, kā arī tonnāžas un jaudas izteiksmē;

b) līdz 2002. gada 30. jūnijam, ja ikgadējie mērķi attiecīgajiem segmentam vēl nav sasniegti, dalībvalstīm jānodrošina, ka laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam jauna apjoma ieviešanu ar valsts atbalstu kompensē, atsaucot apjomu bez valsts atbalsta, kas ir vismaz par 30 % lielāks par jauno attiecīgajos segmentos ieviesto apjomu kopumā, kā arī tonnāžas un jaudas izteiksmē; laikposmā no 2002. gada 1. janvārim līdz 2002. gada 30. jūnijam atsauktajam apjomam jābūt par 35 % lielākam nekā jaunajam ieviestajam apjomam.

Atsaukto apjomu var aizstāt tikai ar tādu jaunu apjomu, kas ieviests, piešķirot valsts atbalstu, kā minēts turpmāk;

c) valsts atbalstu var piešķirt arī par kuģu aprīkošanu un modernizāciju, ja tas neattiecas uz apjomu, izteiktu kā tonnāža vai jauda.

Padome, lemjot saskaņā ar Līguma 37. pantā noteikto kārtību, līdz 2002. gada 30. jūnijam izlemj par šī punkta noteikumiem vajadzīgajiem pielāgojumiem, kas piemērojami no 2002. gada 1. jūlija."

5. Regulas 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Dalībvalstis var piešķirt finansiālu kompensāciju zvejniekiem un kuģu īpašniekiem, ja Kopienas likumdošana nosaka tehniskus ierobežojumus atsevišķu zvejas rīku izmantošanai vai zvejas metodēm; šis atbalsts ir paredzēts, lai segtu izdevumus tehniskiem pielāgojumiem, un to nevar maksāt ilgāk kā sešus mēnešus."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 28. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Piqué i Camps

[1] OV C 270 E, 25.9.2001., 80. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 25. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Atzinums sniegts 2001. gada 17. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1451/2001 (OV L 198, 21.7.2001., 9. lpp.).

[5] OV L 31, 1.2.2002., 77. lpp.

--------------------------------------------------

Augša