EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32002R1605

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. junijs) par Finanšu regulu, ko piemero Eiropas Kopienu visparejam budžetam

OV L 248, 16.9.2002., 1./48. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 004 Lpp. 74 - 121
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 198 - 245
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 198 - 245
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 002 Lpp. 145 - 192

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1605/oj

32002Q1605Oficiālais Vēstnesis L 248 , 16/09/2002 Lpp. 0001 - 0048


PADOMES REGULA (EK, Euratom) Nr. 1605/2002

(2002. gada 25. jŋnijs)

par Finanŋu regulu, ko piemŋro Eiropas Kopienu vispŋrŋjam budŋetam

SATURS

1. DAŋA KOPŋGI NOTEIKUMI

I SADAŋA DARBŋBAS JOMA

II SADAŋA BUDŋETA PRINCIPI

1. nodaŋa Vienotŋbas un budŋeta precizitŋtes principi

2. nodaŋa Gada pŋrskata princips

3. nodaŋa Lŋdzsvara princips

4. nodaŋa Norŋŋinu vienŋbas princips

5. nodaŋa Universŋluma princips

6. nodaŋa Specifikŋcijas princips

7. nodaŋa Pareizas finanŋu vadŋbas princips

8. nodaŋa Pŋrredzamŋbas princips

III SADAŋA BUDŋETA IZVEIDE UN UZBŋVE

1. nodaŋa Budŋeta izveide

2. nodaŋa Budŋeta uzbŋve un izklŋsts

IV SADAŋA BUDŋETA IZPILDE

1. nodaŋa Vispŋrŋgi noteikumi

2. nodaŋa Izpildes paŋŋmieni

3. nodaŋa Finanŋu dalŋbnieki

1. iedaŋa Pienŋkumu noŋŋirŋanas princips

2. iedaŋa Kredŋtrŋkotŋjs

3. iedaŋa Grŋmatvedis

4. iedaŋa Avansu pŋrzinis

4. nodaŋa Finanŋu dalŋbnieku atbildŋba

1. iedaŋa Vispŋrŋgi noteikumi

2. iedaŋa Noteikumi par kredŋtrŋkotŋjiem, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras

3. iedaŋa Noteikumi par grŋmatveŋiem un avansu pŋrziŋiem

5. nodaŋa Ieŋŋmumu operŋcijas

1. iedaŋa Paŋu resursu pieejamŋbas nodroŋinŋŋana

2. iedaŋa Debitoru parŋdu tŋme

3. iedaŋa Debitoru parŋdu konstatŋŋana

4. iedaŋa Atgŋŋanas pilnvarojums

5. iedaŋa Atgŋŋana

6. nodaŋa Izdevumu operŋcijas

1. iedaŋa Izdevumu saistŋbas

2. iedaŋa Izdevumu apzinŋŋana

3. iedaŋa Izdevumu apstiprinŋŋana

4. iedaŋa Izdevumu samaksa

5. iedaŋa Izdevumu operŋciju termiŋi

7. nodaŋa Informŋcijas tehnoloŋiju sistŋmas

8. nodaŋa Iekŋŋjais revidents

V SADAŋA PUBLISKAIS IEPIRKUMS

1. nodaŋa Vispŋrŋgi noteikumi

1. iedaŋa Darbŋbas joma un pieŋŋirŋanas principi

2. iedaŋa Publicŋŋana

3. iedaŋa Publiskŋ iepirkuma procedŋras

4. iedaŋa Nodroŋinŋjumi un kontrole

2. nodaŋa Noteikumi par lŋgumiem, kurus pieŋŋir Kopienas iestŋdes uz savu rŋŋinu

VI SADAŋA DOTŋCIJAS

1. nodaŋa Darbŋbas joma

2. nodaŋa Pieŋŋirŋanas principi

3. nodaŋa Pieŋŋirŋanas procedŋra

4. nodaŋa Maksŋjumi un kontrole

5. nodaŋa ŋstenoŋana

VII SADAŋA PŋRSKATU UN UZSKAITES IZVEIDE

1. nodaŋa Pŋrskatu izveide

2. nodaŋa Informŋcija par budŋeta izpildi

3. nodaŋa Uzskaite

1. iedaŋa Kopŋgi noteikumi

2. iedaŋa Vispŋrŋjŋ uzskaite

3. iedaŋa Budŋeta uzskaite

4. nodaŋa ŋpaŋuma uzskaite

VIII SADAŋA ŋRŋJŋ REVŋZIJA UN BUDŋETA IZPILDES APSTIPRINŋŋANA

1. nodaŋa ŋrŋjŋ revŋzija

2. nodaŋa Budŋeta izpildes apstiprinŋŋana

OTRŋ DAŋA ŋPAŋI NOTEIKUMI

I SADAŋA EIROPAS LAUKSAIMNIECŋBAS VIRZŋBAS UN GARANTIJU FONDA GARANTIJU NODAŋA

II SADAŋA STRUKTŋRFONDI

III SADAŋA ZINŋTNISKŋ IZPŋTE

IV SADAŋA ŋRŋJIE DARŋJUMI

1. nodaŋa Vispŋrŋgi noteikumi

2. nodaŋa Darŋjumu izpilde

3. nodaŋa Publiskais iepirkums

4. nodaŋa Dotŋciju pieŋŋirŋana

5. nodaŋa Pŋrskatu revŋzija

V SADAŋA EIROPAS BIROJI

VI SADAŋA ADMINISTRATŋVŋS APROPRIŋCIJAS

TREŋŋ DAŋA PŋREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I SADAŋA PŋREJAS NOTEIKUMI

II SADAŋA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

EIROPAS SAVIENŋBAS PADOME,

ŋemot vŋrŋ Eiropas Kopienas dibinŋŋanas lŋgumu, jo ŋpaŋi tŋ 279. pantu,

ŋemot vŋrŋ Eiropas Atomenerŋijas kopienas dibinŋŋanas lŋgumu, jo ŋpaŋi tŋ 183. pantu,

ŋemot vŋrŋ Komisijas priekŋlikumu[1],

ŋemot vŋrŋ Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

ŋemot vŋrŋ Revŋzijas palŋtas atzinumu[3],

ŋemot vŋrŋ Ekonomikas un sociŋlo lietu komitejas atzinumu[4],

tŋ kŋ:

(1) Kopŋ 1977. gada 21. decembra, kad tika pieŋemta Finanŋu regula, ko piemŋro Eiropas Kopienu vispŋrŋjam budŋetam[5], situŋcija ir bŋtiski mainŋjusies, jo ŋpaŋi ŋemot vŋrŋ to, ka, mainoties finanŋu perspektŋvai, kas ir budŋeta izstrŋdes pamatŋ, attŋstoties iestŋŋu struktŋrai, kŋ arŋ vairŋkkŋrtŋjas paplaŋinŋŋanŋs dŋŋ Finanŋu regulŋ vairŋkas reizes izdarŋti bŋtiski grozŋjumi. ŋemot vŋrŋ prasŋbas par likumdoŋanas un administratŋvo lietu vienkŋrŋoŋanu un Kopienas finanŋu vadŋbas pastiprinŋŋanu, 1977. gada 21. decembra Finanŋu regula skaidrŋbas nolŋkŋ ir jŋpŋrstrŋdŋ.

(2) ŋŋ regula jŋsaŋaurina, nosakot tajŋ vienŋgi vispŋrŋjos principus un pamatnoteikumus, kas attiecas uz visu budŋeta nozari, ko aptver Lŋgums, savukŋrt ŋstenoŋanas noteikumi jŋpŋrceŋ uz regulu par minŋtŋs regulas ŋstenoŋanas kŋrtŋbu, lai radŋtu labŋku ŋo noteikumu hierarhiju un padarŋtu Finanŋu regulu vieglŋk lasŋmu. Tŋdŋŋ jŋpilnvaro Komisija pieŋemt ŋstenoŋanas noteikumus.

(3) Budŋeta izveidŋ un izpildŋ jŋievŋro ŋetri budŋeta tiesŋbu pamatprincipi (vienotŋbas, universŋluma, specifikŋcijas un gada pŋrskata), kŋ arŋ budŋeta precizitŋtes, lŋdzsvara, norŋŋinu vienŋbas, pareizas finanŋu vadŋbas un pŋrredzamŋbas principi.

(4) ŋajŋ regulŋ jŋnostiprina ŋie principi, samazinot izŋŋmumus lŋdz minimumam un atŋaujot izŋŋmumus, vienŋgi ievŋrojot stingrus nosacŋjumus.

(5) Par vienotŋbas principu ŋajŋ regulŋ jŋnosaka, ka to piemŋro arŋ darbŋbas izdevumiem, pildot Eiropas Savienŋbas Lŋguma noteikumus par kopŋjo ŋrpolitiku un droŋŋbas politiku, kŋ arŋ par policijas un tiesu iestŋŋu sadarbŋbu kriminŋllietŋs, ja par ŋŋm darbŋbŋm maksŋ no budŋeta. Vienotŋbas un budŋeta precizitŋtes princips nozŋmŋ, ka budŋetŋ iekŋauj visus Kopienas ieŋŋmumus un izdevumus, kŋ arŋ Savienŋbas ieŋŋmumus un izdevumus, ja tos maksŋ no budŋeta.

(6) Par universŋluma principu jŋizbeidz prakse, ka maksŋjumi tiek iemaksŋti atpakaŋ kontŋ un atkŋrtoti izmantoti; daŋos gadŋjumos tie jŋaizstŋj ar atvŋlŋtajiem ieŋŋmumiem un jŋparedz atcelto apropriŋciju atjaunoŋanas veidi. ŋie grozŋjumi neskar ŋpaŋos noteikumus, ko piemŋro struktŋrfondiem.

(7) Par specifikŋcijas principu nepiecieŋams, lai iestŋdŋm bŋtu zinŋma vadŋbas elastŋba apropriŋciju pŋrvietoŋanai. Ar ŋo regulu jŋatŋauj veidot integrŋtas finanŋu un administratŋvo resursu apropriŋcijas atbilstoŋi mŋrŋim. Apropriŋciju pŋrvietoŋanas procedŋras jŋsaskaŋo arŋ visŋm citŋm iestŋdŋm, lai personŋla un darbŋbas apropriŋciju pŋrvietoŋana bŋtu katras iestŋdes jautŋjums. Par tŋdu apropriŋciju pŋrvietoŋanu, kuras attiecas uz darbŋbas izdevumiem, Komisija var izdarŋt pŋrvietojumus starp nodaŋŋm vienas sadaŋas robeŋŋs kopumŋ 10 % apmŋrŋ no saimnieciskŋ gada apropriŋcijŋm pozŋcijai, no kuras tiek izdarŋti pŋrvietojumi. Jŋŋauj budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai veidot rezerves tikai divos gadŋjumos: ja nav pamatakta vai pŋrliecŋbas, ka apropriŋcijas ir atbilstoŋas.

(8) Attiecŋbŋ uz gada pŋrskata principu jŋsaglabŋ atŋŋirŋba starp diferencŋtŋm apropriŋcijŋm un nediferencŋtŋm apropriŋcijŋm. Lŋmumi par saistŋbu un maksŋjumu apropriŋciju pŋrneŋanu jŋpieŋem katrai iestŋdei. Papildu periodi jŋierobeŋo, atŋaujot tos vienŋgi gadŋjumos, kad tie ir pilnŋgi nepiecieŋami, proti, ELVGF maksŋjumiem.

(9) Lŋdzsvara princips ir viens no budŋeta pamatnoteikumiem. ŋajŋ sakarŋ jŋuzsver, ka kredŋtu ŋemŋana nav saderŋga ar Kopienas paŋu resursu sistŋmu. Tomŋr lŋdzsvara principa bŋtŋba nav kavŋt aizŋŋmumu un aizdevumu operŋcijas, kuras garantŋ Savienŋbas vispŋrŋjais budŋets.

(10) Saskaŋŋ ar EK lŋguma 277. panta pirmo daŋu un Euratom lŋguma 181. panta pirmo daŋu jŋnosaka norŋŋinu vienŋba, ko izmanto budŋeta izveidei un ko izmanto arŋ izpildŋ un pŋrskatu izklŋstŋ.

(11) Pareizas finanŋu vadŋbas principam jŋbŋt formulŋtam, atsaucoties uz saimnieciskuma, lietderŋbas un efektivitŋtes principiem, un atbilstŋba ŋiem principiem jŋpŋrbauda, izmantojot snieguma rŋdŋtŋjus, kas noteikti atbilstoŋi darbŋbas veidiem un ir izmŋrŋmi tŋ, ka ir iespŋjams izvŋrtŋt rezultŋtus. Iestŋdŋm jŋveic iepriekŋŋja vŋrtŋŋana un veikuma izvŋrtŋŋana saskaŋŋ ar Komisijas noteiktŋm pamatnostŋdnŋm.

(12) Visbeidzot par pŋrredzamŋbas principu ir jŋuzlabo informŋcija par budŋeta izpildi un pŋrskatiem. Jŋnosaka arŋ stingri noteikts termiŋŋ budŋeta publicŋŋanai, neskarot iepriekŋŋju publicŋŋanu, ko veic Komisija laikŋ starp Eiropas Parlamenta priekŋsŋdŋtŋja paziŋojumu par budŋeta galŋgo pieŋemŋanu un tŋ publicŋŋanu Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ. Jŋsaglabŋ arŋ iespŋja veidot negatŋvas rezerves.

(13) Attiecŋbŋ uz budŋeta izveidi un izklŋstu jŋsaskaŋo un jŋvienkŋrŋo paŋreizŋjie noteikumi, atceŋot atŋŋirŋbu starp budŋeta papildinŋjumiem un budŋeta grozŋjumiem, kam nav praktiskas nozŋmes.

(14) Budŋeta iedaŋŋ, kas attiecas uz Komisiju, apropriŋcijŋm un lŋdzekŋiem jŋatbilst mŋrŋim, tas ir, budŋeta lŋdzekŋi jŋsadala pŋc darbŋbas jomŋm ar nolŋku paaugstinŋt budŋeta vadŋbas pŋrredzamŋbu, ŋemot vŋrŋ pareizas finanŋu vadŋbas mŋrŋus, jo ŋpaŋi lietderŋbu un efektivitŋti.

(15) Iestŋdŋm jŋbŋt zinŋmam elastŋbai apstiprinŋto amatu pŋrvaldŋbŋ attiecŋbŋ uz to, kas ir atŋauts budŋetŋ, jo ŋpaŋi ŋemot vŋrŋ, ka turpmŋk vadŋbŋ galvenŋ nozŋme bŋs rezultŋtiem, nevis lŋdzekŋiem. ŋŋ brŋvŋba tomŋr arŋ turpmŋk bŋs ierobeŋota divkŋrŋi, pieŋŋirot budŋeta apropriŋcijas saimnieciskajam gadam un kopŋjam amatu skaitam; turklŋt nebŋs manevrŋŋanas iespŋju ar A1, A2 un A3 amatu kategorijŋm.

(16) Attiecŋbŋ uz budŋeta izpildi ir jŋbŋt skaidrŋbai par daŋŋdiem iespŋjamiem budŋeta izpildes paŋŋmieniem, kuri var paredzŋt vai nu centralizŋtu budŋeta izpildi, ko veic Komisija, vai arŋ dalŋtu izpildi, ko veic Komisija un dalŋbvalstis, vai arŋ decentralizŋtu budŋeta izpildi, ko veic kopŋ ar treŋŋm valstŋm, kas saŋem ŋrŋjo atbalstu, vai arŋ kopŋgi ar starptautiskajŋm organizŋcijŋm. Ir jŋbŋt iespŋjai ŋstenot centralizŋto vadŋbu tieŋi Komisijas struktŋrvienŋbŋm, vai netieŋi, deleŋŋjot to iestŋdŋm, uz kurŋm attiecas Kopienas tiesŋbas vai valstu publiskŋs tiesŋbas. Izpildes paŋŋmieniem jŋnodroŋina, ka tiek ievŋrotas procedŋras Kopienas lŋdzekŋu aizsardzŋbai neatkarŋgi no tŋ, kura iestŋde ir atbildŋga par visa budŋeta vai tŋ daŋas izpildi, un jŋapliecina, ka galŋgŋ atbildŋba par budŋeta izpildi piekrŋt Komisijai saskaŋŋ ar Lŋguma 274. pantu.

(17) Tŋ kŋ Komisija ir atbildŋga par budŋeta izpildi, tŋ nevar deleŋŋt publiskas varas iestŋdes uzdevumus, kas saistŋti ar rŋcŋbu pŋc sava ieskata. ŋajŋ regulŋ jŋnostiprina ŋis princips un jŋprecizŋ to uzdevumu apjoms, kurus var deleŋŋt. Jŋnosaka arŋ, ka privŋtŋ sektora struktŋras, izŋemot tŋs, kam ir publisko dienestu funkcijas un uz kurŋm attiecas ŋpaŋi nosacŋjumi, nevar uzŋemties nekŋdus budŋeta izpildes pasŋkumus, bet var vienŋgi sniegt specializŋtus tehniskus vai administratŋvus pakalpojumus vai izpildŋt sagatavoŋanas vai saistŋtus uzdevumus.

(18) Lai ievŋrotu pŋrredzamŋbas un pareizas finanŋu vadŋbas principus, publiskŋ sektora struktŋrŋm vai struktŋrŋm, kas pilda publisko dienestu funkcijas, kurŋm Komisijas uzdevumŋ deleŋŋti izpildes uzdevumi, ir jŋbŋt pŋrredzamŋm publiskŋ iepirkuma procedŋrŋm, efektŋvai iekŋŋjai kontrolei, sistŋmai, kŋ veidot pŋrskatus atseviŋŋi no ŋo iestŋŋu paŋu darbŋbŋm, kŋ arŋ ŋrŋjai revŋzijai.

(19) ŋŋ regula nosaka kredŋtrŋkotŋju, grŋmatveŋa un iekŋŋjŋ revidenta pilnvaras un pienŋkumus saskaŋŋ ar Lŋguma 279. panta c) punktu.

Nosaka, ka kredŋtrŋkotŋji ir pilnŋ mŋrŋ atbildŋgi par visŋm ieŋŋmumu un izdevumu operŋcijŋm, kas veiktas ar viŋu pilnvarojumu, un tie jŋsauc pie atbildŋbas par visŋm viŋu darbŋbŋm, nepiecieŋamŋbas gadŋjumŋ arŋ ierosinot disciplinŋrlietas. Tŋdŋŋ ŋis pilnvarojums jŋpastiprina, atceŋot centralizŋtas iepriekŋŋjas pŋrbaudes, jo ŋpaŋi izbeidzot ieŋŋmumu un izdevumu operŋciju iepriekŋŋju apstiprinŋŋanu, ko veic finanŋu kontrolieris, kŋ arŋ izbeidzot praksi, ka grŋmatvedis pŋrbauda, vai maksŋjumi izdarŋti likumŋgi.

Grŋmatvedis arŋ turpmŋk bŋs atbildŋgs par to, lai pienŋcŋgi tiktu izdarŋti maksŋjumi, iekasŋti ieŋŋmumi un piedzŋti debitoru parŋdi. Viŋŋ pŋrvalda kasi, kŋrto uzskaiti un atbild par iestŋdes finanŋu pŋrskata sagatavoŋanu.

Iekŋŋjais revidents pilda savus pienŋkumus saskaŋŋ ar starptautiskajiem revŋzijas standartiem. Viŋa uzdevums ir pŋrbaudŋt, vai vadŋbas un kontroles sistŋmas, ko ieviesuŋi kredŋtrŋkotŋji, darbojas pareizi.

Iekŋŋjais revidents nav finanŋu operŋciju dalŋbnieks, un viŋa uzdevums nav pŋrbaudŋt ŋŋs darbŋbas pirms kredŋtrŋkotŋju lŋmumiem; turpmŋk kredŋtrŋkotŋjiem pilnŋ mŋrŋ jŋuzŋemas atbildŋba par ŋiem lŋmumiem.

(20) Kredŋtrŋkotŋju, grŋmatveŋu un avansu pŋrziŋu atbildŋba neatŋŋiras no citu amatpersonu un darbinieku atbildŋbas, un tiem piemŋro spŋkŋ esoŋŋs disciplinŋrŋs sankcijas un finansiŋlu kompensŋciju pasŋkumus saskaŋŋ ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Kopienu pŋrŋjo darbinieku nodarbinŋŋanas kŋrtŋbu. Tomŋr, ŋemot vŋrŋ grŋmatveŋu un avansu pŋrziŋu pienŋkumu ŋpaŋo raksturu, jŋsaglabŋ arŋ daŋi ŋpaŋi noteikumi, kas nosaka grŋmatveŋu un avansu pŋrziŋu amatpŋrkŋpumus; tiem turpmŋk vairs netiks pieŋŋirti ŋpaŋi pabalsti vai apdroŋinŋŋana. Turklŋt ir skaidri jŋnosaka kredŋtrŋkotŋju atbildŋba. Gadŋjumos, kad nav konstatŋta krŋpŋana, katra iestŋde, lai sniegtu nepiecieŋamŋs ziŋas iestŋdei, kas kompetenta iecelt amatŋ, izveido specializŋtu finanŋu pŋrkŋpumu komisiju, kura nosaka, vai ir pieŋauts pŋrkŋpums, kura dŋŋ amatpersona vai cits darbinieks jŋsauc pie disciplinŋratbildŋbas vai arŋ tam jŋliek maksŋt kompensŋciju, un, ja ŋŋ komisija konstatŋ sistŋmas nepilnŋbas, tŋ ziŋo par ŋŋm nepilnŋbŋm kredŋtrŋkotŋjam un iekŋŋjam revidentam. Tomŋr attiecŋbŋ uz krŋpŋanas gadŋjumiem ŋai regulai jŋatsaucas uz spŋkŋ esoŋajiem noteikumiem par Eiropas Kopienu finansiŋlo intereŋu aizsardzŋbu un Eiropas Kopienu amatpersonu vai Eiropas Savienŋbas dalŋbvalstu amatpersonu korupcijas apkaroŋanu.

(21) Jŋformulŋ budŋeta izdevumu saistŋbas un juridiskas izdevumu saistŋbas un nosacŋjumi to piemŋroŋanai. Lai ierobeŋotu potenciŋlo saistŋbu apjomu, ir jŋierobeŋo termiŋŋ, kurŋ var uzŋemties atseviŋŋas juridiskas saistŋbas, pamatojoties uz vispŋrŋjŋm budŋetŋ paredzŋtajŋm saistŋbŋm. Turklŋt jŋparedz arŋ noteikumi atseviŋŋu saistŋbu atcelŋanai, ja trŋs gadu laikŋ uz to pamata nav izdarŋti nekŋdi maksŋjumi.

(22) ŋajŋ regulŋ jŋformulŋ to maksŋjumu tipoloŋija, kurus var izdarŋt kredŋtrŋkotŋji. Jŋparedz, ka ŋŋdus maksŋjumus galvenokŋrt izdara, lai nodroŋinŋtu darbŋbas un no tŋs izrietoŋo rezultŋtu efektivitŋti.

Samŋrŋ neskaidrie aizdevumu un avansu maksŋjumu jŋdzieni jŋatceŋ; maksŋjumi jŋizdara kŋ iepriekŋŋjs finansŋjums, starpposma maksŋjums un galŋgŋ atlikuma maksŋjums, ja visu summu nesamaksŋ vienŋ maksŋjumŋ.

(23) ŋajŋ regulŋ jŋparedz, ka maksŋjumu apstiprinŋŋanas, rŋkojuma doŋanas un izmaksas operŋcijas jŋveic termiŋŋ, kas noteiktas ŋstenoŋanas noteikumos, un ka ŋŋ termiŋa neievŋroŋanas gadŋjumŋ kreditori ir tiesŋgi saŋemt soda procentus, kas jŋmaksŋ no budŋeta.

(24) Attiecŋbŋ uz lŋgumiem, kurus Kopienu iestŋdes pieŋŋir uz sava rŋŋina, jŋparedz noteikumi par to, kŋ piemŋrot Eiropas Parlamenta un Padomes direktŋvas, saskaŋojot procedŋras publisko lŋgumu pieŋŋirŋanai par darbu veikŋanu, pakalpojumu sniegŋanu un piegŋdŋm: noteikumiem, kurus piemŋro lŋgumiem, ko pieŋŋir treŋo personu uzdevumŋ, arŋ jŋatbilst principiem, kas iekŋauti ŋajŋs direktŋvŋs.

(25) Lai novŋrstu pŋrkŋpumus un apkarotu krŋpŋanu un korupciju, kŋ arŋ veicinŋtu pareizu un efektŋvu vadŋbu, kandidŋtiem vai pretendentiem, kas vainojami ŋŋdŋs darbŋbŋs vai kuriem izveidojies intereŋu konflikts, liedz lŋgumus.

(26) Pŋrredzamŋbas nolŋkŋ kandidŋti un pretendenti atbilstŋgi jŋinformŋ par lŋgumu pieŋŋirŋanu.

(27) Visbeidzot, pastiprinot kredŋtrŋkotŋju pilnvarojumu, jŋatceŋ iepriekŋŋjŋs pŋrbaudes, ko veic paŋreizŋjŋ Iepirkumu un lŋgumu padomdevŋja komiteja.

(28) Attiecŋbŋ uz dotŋcijŋm jŋrada pamats Kopienas dotŋciju pieŋŋirŋanai un uzraudzŋbai, paredzot ŋpaŋus noteikumus, lai ŋstenotu pŋrredzamŋbas, vienlŋdzŋgas attieksmes, lŋdzfinansŋjuma, pieŋŋirŋanas ar atpakaŋejoŋu datumu aizlieguma un kontroles principus.

(29) Lai izvairŋtos no kumulŋcijas, jŋparedz, ka dotŋcijas nedrŋkst izsniegt, lai divas reizes finansŋtu vienu un to paŋu darbŋbu vai divas reizes finansŋtu darbŋbas izdevumus vienŋ un tajŋ paŋŋ gadŋ.

(30) Lŋdzŋgi kŋ attiecŋbŋ uz noteikumiem par publisko lŋgumu pieŋŋirŋanu ir jŋparedz pamatojums dotŋciju aizliegumam atseviŋŋŋm personŋm, pieŋŋirot iestŋdŋm atbilstŋgus lŋdzekŋus krŋpŋanas un korupcijas apkaroŋanai.

(31) Lai nodroŋinŋtu, ka iestŋŋu un saŋŋmŋju tiesŋbas un pienŋkumi ir skaidri noteikti un tiek ievŋroti, dotŋciju pieŋŋirŋanai ir jŋbŋt rakstiskas vienoŋanŋs priekŋmetam.

(32) Attiecŋbŋ uz uzskaiti un pŋrskatu izveidi, jŋnosaka, ka uzskaite ietver vispŋrŋjo uzskaiti un budŋeta uzskaiti, piebilstot, ka vispŋrŋjŋ uzskaite pamatojas uzkrŋjoŋŋs grŋmatvedŋbas sistŋmŋ, savukŋrt budŋeta uzskaite paredzŋta tam, lai izveidotu budŋeta izlietojuma pŋrskatu un ziŋojumus par budŋeta izpildi.

(33) Principi, uz kuriem balstŋta vispŋrŋjŋ uzskaite un kuri jŋievŋro, veidojot finanŋu pŋrskatus, jŋformulŋ, atsaucoties uz starptautiski atzŋtiem grŋmatvedŋbas principiem un Eiropas Parlamenta un Padomes direktŋvŋm par noteikta veida uzŋŋmumu gada pŋrskatiem, ja tie ir atbilstoŋi publiskam dienestam.

(34) Noteikumi attiecŋbŋ uz informŋcijas sniegŋanu par budŋeta izpildi jŋpielŋgo, lai paplaŋinŋtu sniedzamŋs informŋcijas apjomu, iekŋaujot tajŋ ziŋas par to, kŋ izlietotas pŋrnestŋs apropriŋcijas, kas no jauna darŋtas pieejamas un izmantotas atkŋrtoti, un ŋie noteikumi jŋattiecina arŋ uz daŋŋdŋm Kopienu tiesŋbu iestŋdŋm, lai uzlabotu pasŋkumus, ko tŋs veic, lai sniegtu ikmŋneŋa izpildes rŋdŋtŋjus un izpildes ziŋojumus, kurus trŋs reizes gadŋ jŋnosŋta budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai.

(35) Iestŋŋu izmantotŋs uzskaites metodes ir jŋsaskaŋo un ŋajŋ jomŋ Komisijas grŋmatvedim jŋbŋt iniciatŋvas tiesŋbŋm.

(36) Jŋnosaka, ka datorizŋtu finanŋu vadŋbas sistŋmu izmantoŋana nekŋdŋ gadŋjumŋ nedrŋkst ierobeŋot Revŋzijas palŋtas tiesŋbas piekŋŋt pavaddokumentiem.

(37) Attiecŋbŋ uz ŋrŋjo revŋziju un budŋeta izpildes apstiprinŋŋanu lai gan Komisija ir pilnŋ mŋrŋ atbildŋga par budŋeta izpildi, tomŋr dalŋtŋ vadŋba, ko veic kopŋ ar dalŋbvalstŋm, ietver dalŋbvalstu sadarbŋbu Revŋzijas palŋtas veiktas revŋzijas procedŋrŋ un budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas lŋmuma pieŋemŋanŋ par budŋeta izpildes apstiprinŋŋanu.

(38) Lai radŋtu optimŋlus nosacŋjumus pŋrskatu izveidoŋanai un budŋeta izpildes apstiprinŋŋanas procedŋrai, ir jŋgroza grafiks, kas paredz pasŋkumus lŋdz budŋeta izpildes apstiprinŋŋanai.

(39) Komisijai pŋc Eiropas Parlamenta pieprasŋjuma jŋiesniedz tam jebkŋda informŋcija, kas nepiecieŋama, lai netraucŋti piemŋrotu attiecŋgŋ saimnieciskŋ gada budŋeta izpildes apstiprinŋŋanas procedŋru saskaŋŋ ar EK lŋguma 276. Pantu.

(40) Vajadzŋgi ŋpaŋi noteikumi par konkrŋtŋm Kopienas darbŋbas jomŋm; ŋŋdiem noteikumiem jŋatbilst ŋŋs regulas pamatprincipiem.

(41) ŋŋiet, ka nepiecieŋami noteikumi, kas dotu iespŋju iepriekŋ uzŋemties saistŋbas no Eiropas Lauksaimniecŋbas virzŋbas un garantiju fonda (ELVGF) un administratŋvajŋm apropriŋcijŋm, sŋkot ar 15. novembri pirms attiecŋgŋ saimnieciskŋ gada.

(42) Attiecŋbŋ uz struktŋrfondiem jŋsaglabŋ tie noteikumi par maksŋjumu atmaksu kontos un par apropriŋciju atkŋrtotu pieŋŋirŋanu, kuri iekŋauti Komisijas deklarŋcijŋ, kas ir pielikumŋ Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jŋnijs), ar ko paredz vispŋrŋgus noteikumus par struktŋrfondiem[6], kurŋ jaunŋkie grozŋjumi izdarŋti ar Regulu (EK) Nr. 1447/2001[7].

(43) Attiecŋbŋ uz zinŋtnisko izpŋti budŋeta izveidei jŋbŋt saskaŋotai ar noteikumiem par budŋeta lŋdzekŋu sadali pŋc darbŋbas jomŋm, tomŋr saglabŋjot to vadŋbas elastŋgumu, kas Kopŋgajam pŋtniecŋbas centram (KPC) ir paŋlaik.

(44) Attiecŋbŋ uz ŋrŋjiem darŋjumiem jŋatŋauj decentralizŋta ŋrŋjŋ atbalsta pŋrvaldŋba ar nosacŋjumu, ka Komisijai tiek sniegtas garantijas attiecŋbŋ uz pareizu finanŋu vadŋbu un ka saŋŋmŋja valsts ir atbildŋga Komisijai par lŋdzekŋiem, kas tai samaksŋti.

(45) Finansŋŋanas lŋgumos vai lŋgumos, kas parakstŋti ar saŋŋmŋju valsti vai pilsoni, Kopienas vai starptautisko publisko tiesŋbu subjektu un fiziskŋm vai juridiskŋm personŋm, uz kurŋm attiecas privŋttiesŋbas, jŋiekŋauj vispŋrŋgie publiskŋ iepirkuma principi, kas iekŋauti ŋŋs regulas pirmŋs daŋas V sadaŋŋ un otrŋs daŋas IV sadaŋŋ attiecŋbŋ uz ŋrŋjiem darŋjumiem.

(46) Jŋiekŋauj ŋpaŋa sadaŋa, kurŋ ietverti vispŋrŋgi noteikumi par Eiropas biroju pŋrvaldŋbu.

(47) Atseviŋŋŋ sadaŋŋ arŋ jŋiekŋauj ŋpaŋas normas, kas jŋpiemŋro administratŋvŋm apropriŋcijŋm. Vajadzŋgi arŋ noteikumi, kas ŋautu katrai no budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas abŋm iestŋdŋm pietiekami laicŋgi izteikt viedokli par projektiem, kas ietver darŋjumus ar nekustamo ŋpaŋumu, kuri varŋtu bŋtiski finansiŋli iespaidot budŋetu.

(48) Izmaiŋas iestŋŋu pŋrskatu konsolidŋŋanas grafikŋ jŋatliek lŋdz 2005. saimnieciskajam gadam, lai dotu pietiekami daudz laika ieviest tam nepiecieŋamŋs galvenŋs iekŋŋjŋs procedŋras.

(49) Finanŋu noteikumiem jŋizveido piemŋrots satvars, kas radŋts ŋpaŋi vadŋbas vajadzŋbŋm, kuru piemŋro Kopienu izveidotŋm struktŋrŋm, kas ir juridiskas personas un saŋem subsŋdijas no Eiropas Kopienu vispŋrŋjŋ budŋeta. Tajŋ paŋŋ laikŋ ir jŋsaskaŋo saturs noteikumiem, kuri attiecas uz konkrŋtiem jautŋjumiem, jo ŋpaŋi maksŋjumiem un uzskaiti, tomŋr ne mazŋkŋ mŋrŋ nevŋjinot autonomiju, kas nepiecieŋama ŋŋm struktŋrŋm, lai tŋs varŋtu pildŋt savus uzdevumus. Komisijas iekŋŋjam revidentam ir tŋdas paŋas pilnvaras attiecŋbŋ uz ŋŋm struktŋrŋm kŋ attiecŋbŋ uz Komisijas struktŋrvienŋbŋm. ŋo struktŋru iekŋŋjie finanŋu noteikumi attiecŋgi jŋpielŋgo, lai padarŋtu tos saderŋgus ar ŋo Finanŋu regulu. Komisijai attiecŋgi jŋbŋt pilnvarotai izstrŋdŋt finanŋu paraugregulu, no kuras Kopienas iestŋdes var novirzŋties vienŋgi ar Komisijas piekriŋanu,

IR PIEŋŋMUSI ŋO REGULU.

PIRMŋ DAŋA

KOPŋGI NOTEIKUMI

I SADAŋA

DARBŋBAS JOMA

1. pants

ŋajŋ regulŋ izklŋstŋti noteikumi par Eiropas Kopienu vispŋrŋjŋ budŋeta, turpmŋk tekstŋ "budŋets", izveidi un izpildi.

ŋajŋ regulŋ Ekonomikas un sociŋlo lietu komiteja, Reŋionu komiteja, ombuds un Eiropas datu aizsardzŋbas uzraudzŋtŋjs tiek uzskatŋti par Kopienas iestŋdŋm.

2. pants

Jebkuriem noteikumiem par budŋeta ieŋŋmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citŋ tiesŋbu aktŋ, ir jŋatbilst budŋeta principiem, kas izklŋstŋti II sadaŋŋ.

II SADAŋA

BUDŋETA PRINCIPI

3. pants

Budŋetu veido un izpilda saskaŋŋ ar vienotŋbas, budŋeta precizitŋtes, gada pŋrskata, lŋdzsvara, norŋŋinu vienŋbas, universŋluma, specifikŋcijas, pareizas finanŋu vadŋbas un pŋrredzamŋbas principiem, kas izklŋstŋti ŋajŋ regulŋ.

1. NODAŋA

Vienotŋbas un budŋeta precizitŋtes principi

4. pants

1. Budŋets ir tiesŋbu akts, kurŋ katram saimnieciskajam gadam prognozŋ un apstiprina visus ieŋŋmumus un izdevumus, ko uzskata par nepiecieŋamiem Eiropas Kopienai un Eiropas Atomenerŋijas kopienai.

2. Kopienu ieŋŋmumus un izdevumus veido:

a) Eiropas Kopienas ieŋŋmumi un izdevumi, ieskaitot administratŋvos izdevumus, kas iestŋdŋm paredzŋti saskaŋŋ ar noteikumiem Lŋgumŋ par Eiropas Savienŋbu attiecŋbŋ uz kopŋjo ŋrpolitiku un droŋŋbas politiku, kŋ arŋ par policijas un tiesu iestŋŋu sadarbŋbu kriminŋllietŋs, un darbŋbas izdevumus, kas paredzŋti ŋo noteikumu ŋstenoŋanai, ja tos maksŋ no budŋeta;

b) Eiropas Atomenerŋijas kopienas izdevumi un ieŋŋmumi.

3. Budŋetŋ iegrŋmato nodroŋinŋjumus aizŋŋmumu un aizdevumu operŋcijŋm, kurŋs iesaistŋs Kopienas, un maksŋjumus ŋrŋjo darŋjumu garantiju fondam.

5. pants

1. Ievŋrojot 74. pantu, netiek iekasŋti ieŋŋmumi un izdarŋti izdevumi, kas nav iegrŋmatoti nevienŋ no budŋeta pozŋcijŋm.

2. Budŋetŋ nevar uzŋemties saistŋbas vai dot rŋkojumus par izdevumiem, kas pŋrsniedz pieŋŋirtŋs apropriŋcijas.

3. Apropriŋciju nevar iekŋaut budŋetŋ, ja tŋ nav paredzŋta izdevumu postenim, kurŋ tiek uzskatŋts par nepiecieŋamu.

4. Ievŋrojot 18. un 74. pantu, procentus, kas uzkrŋjas par lŋdzekŋiem, kuri ir Eiropas Kopienu ŋpaŋums, iekŋauj budŋetŋ kŋ daŋŋdus ieŋŋmumus.

2. NODAŋA

Gada pŋrskata princips

6. pants

Apropriŋcijas, kuras iekŋauj budŋetŋ, ir pieŋŋirtas vienam saimnieciskajam gadam, kas ilgst no 1. janvŋra lŋdz 31. decembrim.

7. pants

1. Budŋetŋ iekŋauj diferencŋtas apropriŋcijas, ko veido saistŋbu apropriŋcijas un maksŋjumu apropriŋcijas, un nediferencŋtas apropriŋcijas.

2. Saistŋbu apropriŋcijas sedz kŋrtŋjŋ saimnieciskŋ gada laikŋ raduŋos juridisko saistŋbu kopŋjŋs izmaksas, ievŋrojot 77. panta 2. punktu un 166. panta 2. punktu.

3. Maksŋjumu apropriŋcijas sedz maksŋjumus, ko izdara, lai pildŋtu kŋrtŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ un/vai iepriekŋŋjos saimnieciskajos gados raduŋŋs juridiskŋs saistŋbas.

4. ŋŋ panta 1. un 2. punkts neierobeŋo otrŋs daŋas I, IV un VI sadaŋŋ iekŋautos ŋpaŋos noteikumus. ŋie punkti neliedz uzŋemties vispŋrŋjas saistŋbas par apropriŋciju un uzŋemties budŋeta saistŋbas gada maksŋjumu veidŋ.

8. pants

1. Saimnieciskŋ gada ieŋŋmumus iegrŋmato saimnieciskŋ gada kontos, pamatojoties uz summŋm, kas iekasŋtas saimnieciskŋ gada laikŋ. Tomŋr paŋu resursus par nŋkamŋ saimnieciskŋ gada janvŋra mŋnesi var iemaksŋt avansŋ saskaŋŋ ar Padomes Regulu, ar ko ŋsteno Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu.

2. Ierakstus par paŋu resursiem no pievienotŋs vŋrtŋbas nodokŋa, papildu resursiem, kuru pamatŋ ir NKP, un finanŋu iemaksŋm var koriŋŋt saskaŋŋ ar 1. punktŋ minŋto regulu.

3. Apropriŋcijas, kas pieŋŋirtas attiecŋgajam saimnieciskajam gadam, var izlietot tikai tŋdu izdevumu segŋanai, kas paredzŋti un izdarŋti ŋajŋ saimnieciskajŋ gadŋ, un lai samaksŋtu summas, kas maksŋjamas saskaŋŋ ar iepriekŋŋjos saimnieciskajos gados radŋtŋm saistŋbŋm.

4. Saistŋbas iegrŋmato kontos, pamatojoties uz juridiskŋm saistŋbŋm, kas raduŋŋs lŋdz 31. decembrim, ievŋrojot vispŋrŋjŋs budŋeta saistŋbas, kas minŋtas 77. panta 2. punktŋ, un finansŋŋanas lŋgumus, kas minŋti 166. panta 2. punktŋ, kurus iegrŋmato kontos, pamatojoties uz saistŋbŋm, kuras paredzŋtas budŋetŋ lŋdz 31. decembrim.

5. Maksŋjumus iegrŋmato saimnieciskŋ gada kontos, pamatojoties uz maksŋjumiem, kurus grŋmatvedis izdarŋjis ne vŋlŋk kŋ minŋtŋ gada 31. decembrŋ.

6. Atkŋpjoties no 3., 4. un 5. panta, Eiropas Lauksaimniecŋbas virzŋbas un garantiju fonda (ELVGF) izdevumus iegrŋmato saimnieciskŋ gada kontos saskaŋŋ ar noteikumiem, kas paredzŋti otrŋs daŋas I sadaŋŋ.

9. pants

1. Apropriŋcijas, kas nav izlietotas lŋdz tŋ saimnieciskŋ gada beigŋm, par kuru tŋs bijuŋas iekŋautas, atceŋ.

Tomŋr tŋs var pŋrnest tikai uz nŋkamo saimniecisko gadu ar lŋmumu, kuru attiecŋgŋs iestŋdes pieŋem ne vŋlŋk kŋ 15. februŋrŋ saskaŋŋ ar 2. un 3. punktu, vai pŋrnest automŋtiski saskaŋŋ ar 4. punktu.

2. Tŋdas apropriŋcijas diferencŋtu un nediferencŋtu apropriŋciju saistŋbu radŋŋanai, par kurŋm saistŋbas vŋl nav radŋtas, saimnieciskajam gadam tuvojoties beigŋm, var pŋrnest:

a) par summŋm, kas atbilst saistŋbu apropriŋcijŋm, par kurŋm lielŋkŋ daŋa sagatavoŋanas posmu saistŋbu radŋŋanas procedŋrai ir pabeigti lŋdz 31. decembrim. Tŋdŋ gadŋjumŋ par ŋŋm summŋm var uzŋemties saistŋbas lŋdz nŋkamŋ gada 31. martam;

b) par summŋm, kas vajadzŋgas, ja likumdevŋja iestŋde saimnieciskŋ gada pŋdŋjŋ ceturksnŋ ir pieŋŋmusi pamataktu, bet Komisija lŋdz 31. decembrim nav spŋjusi uzŋemties saistŋbas par apropriŋcijŋm ŋim mŋrŋim.

3. Apropriŋcijas diferencŋtu apropriŋciju maksŋjumiem var pŋrnest par summŋm, kas vajadzŋgas, lai segtu esoŋŋs saistŋbas vai saistŋbas, kuras saistŋtas ar saistŋbu apropriŋcijŋm, kas pŋrnestas, ja apropriŋcijas, kas paredzŋtas attiecŋgajŋm pozŋcijŋm nŋkamŋ saimnieciskŋ gada budŋetŋ, nenosedz pieprasŋjumus. Attiecŋgŋ iestŋde vispirms izlieto apropriŋcijas, kas pieŋŋirtas kŋrtŋjam saimnieciskajam gadam, un neizmanto pŋrnestŋs apropriŋcijas, pirms ŋŋs pirmŋs nav izlietotas.

4. Nediferencŋtŋs apropriŋcijas, kas atbilst saistŋbŋm, par kurŋm lŋgumi ir pienŋcŋgi noslŋgti saimnieciskŋ gada beigŋs, automŋtiski pŋrnes vienŋgi uz nŋkamo saimniecisko gadu.

5. Attiecŋgŋ iestŋde ne vŋlŋk kŋ 15. martŋ informŋ Eiropas Parlamentu un Padomi (turpmŋk tekstŋ "budŋeta lŋmŋjinstitŋcija") par tŋs pieŋemto pŋrneŋanas lŋmumu un par katru budŋeta pozŋciju paziŋo, kŋ katrŋ pŋrneŋanas gadŋjumŋ piemŋroti 2. un 3. punktŋ minŋtie kritŋriji.

6. Apropriŋcijas, kas iekŋautas rezervŋ, un apropriŋcijas personŋla izdevumiem nevar pŋrnest.

10. pants

Attiecŋgŋ gada 31. decembrŋ pieejamos neizmantotos ieŋŋmumus un apropriŋcijas no 18. pantŋ minŋtajiem pieŋŋirtajiem ieŋŋmumiem pŋrnes automŋtiski. Pieejamŋs apropriŋcijas, kas atbilst pŋrnestajiem pieŋŋirtajiem ieŋŋmumiem, ir jŋizlieto vispirms.

11. pants

Ja paredzŋtŋs summas atceŋ tŋdŋŋ, ka darbŋbas, kuru izpildei tŋs iezŋmŋtas, nav pilnŋgi vai daŋŋji izpildŋtas kŋdŋ saimnieciskajŋ gadŋ pŋc tŋ gada, kurŋ apropriŋcijas iekŋautas budŋetŋ, attiecŋgŋs apropriŋcijas atceŋ, neskarot 157. pantu.

12. pants

Par apropriŋcijŋm, ko iekŋauj budŋetŋ, var uzŋemties saistŋbas no 1. janvŋra, ja budŋets ir pieŋemts galŋgajŋ variantŋ, izŋemot, ja otrŋs daŋas I un VI sadaŋŋ noteikts citŋdi.

13. pants

1. Ja saimnieciskŋ gada sŋkumŋ budŋets nav pieŋemts galŋgajŋ variantŋ, tad izdevumu saistŋbŋm un maksŋjumiem, kurus, izpildot pŋdŋjo attiecŋgi pieŋemto budŋetu, bijis iespŋjams iegrŋmatot noteiktŋ budŋeta pozŋcijŋ, piemŋro EK lŋguma 273. panta pirmo daŋu un Euratom lŋguma 178. panta pirmo daŋu.

2. Saistŋbas par vienu nodaŋu var uzŋemties ne vairŋk kŋ vienas ceturtdaŋas apmŋrŋ no kopŋjŋs apropriŋcijas, kas attiecŋgajai nodaŋai pieŋŋirts par iepriekŋŋjo saimniecisko gadu, plus vienas divpadsmitdaŋas apmŋrŋ par katru aizritŋjuŋo mŋnesi.

Maksŋjumus par katru nodaŋu ik mŋnesi var izdarŋt ne vairŋk kŋ vienas divpadsmitdaŋas apmŋrŋ no apropriŋcijas, kas attiecŋgajai nodaŋai bijusi pieŋŋirta iepriekŋŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ.

Nedrŋkst pŋrsniegt apropriŋciju limitu, kas paredzŋts budŋeta projektŋ, kurŋ tiek izstrŋdŋts.

3. Ja tas vajadzŋgs Kopienu darbŋbu nepŋrtrauktŋbai un pŋrvaldes vajadzŋbŋm:

a) Padome pŋc Komisijas pieprasŋjuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, pieŋemot lŋmumu ar kvalificŋtu balsu vairŋkumu, var vienlaikus apstiprinŋt gan saistŋbŋm, gan maksŋjumiem summas, kas divas vai vairŋk reizes pŋrsniedz provizorisko divpadsmitdaŋu un ir lielŋkas par summŋm, kas automŋtiski pieejamas saskaŋŋ ar 1. un 2. punkta noteikumiem;

b) izdevumiem, kas neizriet tieŋi no Lŋgumiem vai aktiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar Lŋgumiem, piemŋro EK lŋguma 273. panta treŋo daŋu un Euratom Lŋguma 178. panta treŋo daŋu.

Papildu divpadsmitdaŋas apstiprina pilnŋbŋ, un tŋs nav dalŋmas.

4. Ja attiecŋgajai nodaŋai apstiprina divas vai vairŋkas divpadsmitdaŋas, kas pieŋŋirtas 3. punktŋ paredzŋtajos apstŋkŋos, ievŋrojot minŋtajŋ punktŋ noteikto procedŋru, bet ar to nepietiek, lai izvairŋtos no pŋrtraukuma Kopienu darbŋbŋs jomŋ, uz kuru attiecas minŋtŋ nodaŋa, izŋŋmuma kŋrtŋ var atŋaut pŋrsniegt apropriŋcijas summu, kas atbilstoŋajŋ budŋeta nodaŋŋ iekŋauta iepriekŋŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ. Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija pieŋem lŋmumu saskaŋŋ ar 3. punktŋ noteiktajŋm procedŋrŋm. Tomŋr nekŋdos apstŋkŋos nedrŋkst pŋrsniegt tŋdu kopŋjo apropriŋciju apjomu, kŋds bija pieejams iepriekŋŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ.

3. NODAŋA

Lŋdzsvara princips

14. pants

1. Budŋeta ieŋŋmumiem un maksŋjumu apropriŋcijŋm jŋbŋt lŋdzsvarŋ.

2. Neskarot 46. panta 1. un 4. punktu, Eiropas Kopiena un Eiropas Atomenerŋijas kopiena, kŋ arŋ Kopienu izveidotŋs struktŋras, kas minŋtas 185. pantŋ, nevar ŋemt aizŋŋmumus.

15. pants

1. Katra saimnieciskŋ gada saldo iekŋauj nŋkamŋ saimnieciskŋ gada budŋetŋ kŋ ieŋŋmumus pŋrpalikuma gadŋjumŋ vai kŋ maksŋjumu apropriŋcijas deficŋta gadŋjumŋ.

2. ŋŋdas ieŋŋmumu vai maksŋjumu apropriŋciju tŋmes iegrŋmato budŋetŋ, izpildot budŋeta procedŋru, un iekŋauj grozŋjumos, ko iesniedz saskaŋŋ ar 34. pantu. Tŋs sagatavo saskaŋŋ ar Padomes Regulu, ar ko ŋsteno Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu.

3. Pŋc tam, kad izveidoti pŋrskati par katru saimniecisko gadu, visas neatbilstŋbas tŋmŋm iegrŋmato nŋkamŋ saimnieciskŋ gada budŋetŋ kŋ budŋeta grozŋjumus, kas paredzŋti vienŋgi ŋai neatbilstŋbai. ŋŋdŋ gadŋjumŋ Komisijai 15 dienu laikŋ pŋc provizorisko pŋrskatu iesniegŋanas ir jŋiesniedz provizorisks budŋeta grozŋjumu projekts.

4. NODAŋA

Norŋŋinu vienŋbas princips

16. pants

Budŋetu izstrŋdŋ un izpilda eiro un pŋrskatus veido eiro.

Tomŋr 61. pantŋ minŋtŋs naudas plŋsmas nodroŋinŋŋanai grŋmatvedis un avansu kontu gadŋjumŋ avansu pŋrzinis ir pilnvarots veikt operŋcijas valstu valŋtŋs, kŋ noteikts regulŋ par ŋŋs regulas ŋstenoŋanas kŋrtŋbu, turpmŋk tekstŋ "ŋstenoŋanas noteikumi".

5. NODAŋA

Universŋluma princips

17. pants

Kopŋjie ieŋŋmumi nosedz kopŋjos maksŋjumu apropriŋcijas saskaŋŋ ar 18. pantu. Saskaŋŋ ar 20. pantu visus ieŋŋmumus un izdevumus iegrŋmato pilnŋ apmŋrŋ, neizdarot to starpŋ nekŋdas korekcijas.

18. pants

1. ŋŋdus ieŋŋmumu posteŋus izmanto, lai finansŋtu ŋpaŋus izdevumu posteŋus:

a) dalŋbvalstu finanŋu iemaksas konkrŋtŋm zinŋtniskŋs izpŋtes programmŋm saskaŋŋ ar Padomes Regulu, ar ko ŋsteno Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu;

b) noguldŋjumu procentus un soda naudas, kas paredzŋtas Regulŋ par pŋrmŋrŋga budŋeta deficŋta procedŋras piemŋroŋanas paŋtrinŋŋanu un precizŋŋanu;

c) ŋpaŋam mŋrŋim iezŋmŋtus ieŋŋmumus, piemŋram, ieŋŋmumus no fondiem, subsŋdijas, dŋvinŋjumus un novŋlŋjumus, tostarp arŋ ŋpaŋiem mŋrŋiem iezŋmŋtus ieŋŋmumus, kas ir specifiski katrai iestŋdei;

d) treŋo valstu vai daŋŋdu struktŋru iemaksas Kopienas darbŋbŋm;

e) ieŋŋmumus no treŋŋm personŋm par precŋm, pakalpojumiem vai darbu, kas veikts pŋc to pieprasŋjuma;

f) ieŋŋmumus no nepareizi samaksŋtu summu atmaksas;

g) ieŋŋmumus no preŋu piegŋdŋm, pakalpojumu sniegŋanas un darbu veikŋanas citŋm iestŋdŋm vai struktŋrŋm, ieskaitot ŋŋdu citu iestŋŋu vai struktŋru atmaksŋtŋs summas par komandŋjuma naudu, kas samaksŋta to labŋ;

h) saŋemtos apdroŋinŋŋanas maksŋjumus;

i) ieŋŋmumus no maksŋjumiem, kas saistŋti ar izŋrŋŋanu;

j) ieŋŋmumus no publikŋciju un filmu pŋrdoŋanas, tostarp arŋ elektroniskajos nesŋjos.

2. Piemŋrojamais pamatakts var arŋ atvŋlŋt ieŋŋmumus, kurus tas paredz, konkrŋtiem izdevumu posteŋiem.

3. Budŋetŋ izveido pozŋcijas, kur kŋrtot pieŋŋirtos ieŋŋmumus, kas minŋti 1. un 2. punktŋ, un, kur vien iespŋjams, norŋda summas.

19. pants

1. Komisija var pieŋemt ziedojumus Kopienŋm, kŋ fondu lŋdzekŋi, subsŋdijas, dŋvinŋjumi un novŋlŋjumi.

2. Tŋdu dŋvinŋjumu pieŋemŋanai, kas var bŋt saistŋti ar zinŋmiem finansiŋliem izdevumiem, ir vajadzŋgs Eiropas Parlamenta un Padomes pilnvarojums, kas par to pieŋem lŋmumu divu mŋneŋu laikŋ no dienas, kad saŋemts Komisijas pieprasŋjums. Ja ŋajŋ laikŋ nav celtas ierunas, Komisija pieŋem galŋgu lŋmumu par dŋvinŋjuma pieŋemŋanu.

20. pants

1. Ar ŋstenoŋanas noteikumiem var precizŋt, kŋdos gadŋjumos konkrŋtus ieŋŋmumus var ieturŋt no faktŋrŋm vai maksŋjumu pieprasŋjumiem, ko tad nodod tŋrŋs summas samaksai.

2. Izmaksas par Kopienŋm piegŋdŋtiem produktiem vai sniegtiem pakalpojumiem, kurŋs ir iekŋauti nodokŋi, kurus dalŋbvalstis atmaksŋ saskaŋŋ ar Protokolu par Eiropas Kopienu privilŋŋijŋm un neaizskaramŋbu, vai kurus treŋŋs valstis atmaksŋ, pamatojoties uz attiecŋgiem nolŋgumiem, sedz no budŋeta tŋdŋ apmŋrŋ, kŋdŋ ŋŋs izmaksas ir bez nodokŋiem.

3. Korekcijas var izdarŋt par atŋŋirŋbŋm, kas, izpildot budŋetu, rodas valŋtas apmaiŋas rezultŋtŋ. Gada bilancŋ iekŋauj galŋgos ieŋŋmumus vai zaudŋjumus.

6. NODAŋA

Specifikŋcijas princips

21. pants

Apropriŋcijas iezŋmŋ konkrŋtiem mŋrŋiem, iedalot pa sadaŋŋm un nodaŋŋm; nodaŋas sŋkŋk iedala pantos un posteŋos.

22. pants

1. Katra iestŋde savas budŋeta iedaŋas robeŋŋs var izdarŋt pŋrvietojumus no vienas sadaŋas uz otru kopumŋ 10 % apmŋrŋ no apropriŋcijas saimnieciskajam gadam, kŋ arŋ no vienas nodaŋas uz otru un no viena panta uz otru.

2. Trŋs nedŋŋas pirms 1. punktŋ minŋtŋs pŋrvietoŋanas iestŋdes paziŋo budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai par savu nodomu. Ja abas budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas iestŋdes ŋajŋ laikŋ min pienŋcŋgi pamatotus iemeslus, tad piemŋro 24. pantŋ noteikto procedŋru.

3. ŋŋ panta 1. un 2. punkts neskar 23. panta ŋpaŋos noteikumus attiecŋbŋ uz Komisiju.

23. pants

1. Komisija savŋ budŋeta iedaŋŋ drŋkst:

a) pŋrvietot apropriŋcijas pantu robeŋŋs un izdarŋt pŋrvietojumus starp pantiem katras nodaŋas robeŋŋs;

b) attiecŋbŋ uz personŋla un administratŋviem izdevumiem pŋrvietot apropriŋcijas no vienas sadaŋas uz citu kopŋ 10 % apmŋrŋ no saimnieciskajam gadam paredzŋtajŋm apropriŋcijŋm;

c) attiecŋbŋ uz darbŋbas izdevumiem pŋrvietot apropriŋcijas starp nodaŋŋm vienas sadaŋas robeŋŋs ne vairŋk kŋ 10 % apmŋrŋ no apropriŋcijŋm, kas paredzŋtas gadam, kurŋ norŋdŋts pozŋcijŋ, no kuras tiek izdarŋts pŋrvietojums.

Trŋs nedŋŋas pirms pirmŋ punkta b) un c) apakŋpunktŋ minŋto pŋrvietojumu veikŋanas Komisija par savu lŋmumu informŋ budŋeta lŋmŋjinstitŋciju. Ja abas budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas iestŋdes ŋajŋ laikŋ min pienŋcŋgi pamatotus iemeslus, tad piemŋro 24. pantŋ noteikto procedŋru.

2. Komisija var ierosinŋt budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai izdarŋt savas budŋeta iedaŋas robeŋŋs citus pŋrvietojumus papildus 1. panta c) apakŋpunktŋ minŋtajiem.

24. pants

1. Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija pieŋem lŋmumus par apropriŋciju pŋrvietoŋanu saskaŋŋ ar 2., 3. un 4. punkta noteikumiem, ja otrŋs daŋas I sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

2. Par priekŋlikumiem pŋrvietot apropriŋcijas, kas attiecas uz izdevumiem, kurus prasa Lŋgumi vai ar tiem saskaŋŋ pieŋemti tiesŋbu akti, Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, pieŋem lŋmumu ar kvalificŋtu balsu vairŋkumu seŋu nedŋŋu laikŋ, izŋemot steidzamus gadŋjumus. Eiropas Parlaments sniedz atzinumu tŋdŋ laikŋ, lai Padome pagŋtu ar to iepazŋties un norŋdŋtajŋ termiŋŋ pieŋemt lŋmumu. Ja Padome ŋajŋ laikŋ nav pieŋŋmusi lŋmumu, pŋrvietoŋanas priekŋlikumi uzskatŋmi par apstiprinŋtiem.

3. Par priekŋlikumiem pŋrvietot apropriŋcijas izdevumiem, kurus neprasa Lŋgumi vai ar tiem saskaŋŋ pieŋemti tiesŋbu akti, Eiropas Parlaments, apspriedies ar Padomi, pieŋem lŋmumu seŋu nedŋŋu laikŋ, izŋemot steidzamus gadŋjumus. Padome sniedz atzinumu, kas pieŋemts ar kvalificŋtu balsu vairŋkumu, tŋdŋ laikŋ, lai Eiropas Parlaments pagŋtu ar to iepazŋties un norŋdŋtajŋ termiŋŋ pieŋemt lŋmumu. Ja ŋajŋ laikŋ nav pieŋemts lŋmums, pŋrvietoŋanas priekŋlikumi uzskatŋmi par apstiprinŋtiem.

4. Priekŋlikumus pŋrvietot apropriŋcijas izdevumiem, kurus prasa Lŋgumi vai ar tiem saskaŋŋ pieŋemti tiesŋbu akti, un citiem izdevumiem uzskata par apstiprinŋtiem, ja seŋŋs nedŋŋŋs pŋc priekŋlikumu saŋemŋanas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav pieŋŋmusi citŋdu lŋmumu. Ja ŋŋdu pŋrvietoŋanas priekŋlikumu gadŋjumŋ Eiropas Parlaments un Padome pŋrvietojumu priekŋlikuma summu samazina atŋŋirŋgŋ apmŋrŋ, tad par apstiprinŋtu uzskatŋma zemŋkŋ no abu iestŋŋu pieŋemtajŋm summŋm. Ja viena no iestŋdŋm pŋrvietoŋanu principiŋli noraida, pŋrvietoŋanu neizdara.

25. pants

1. Apropriŋcijas drŋkst pŋrvietot tikai uz tŋm budŋeta pozŋcijŋm, kurŋm budŋetŋ ir apstiprinŋtas apropriŋcijas vai pielikti atgŋdinŋjumi (p. m. [= pro memoria]).

2. Apropriŋcijas, kas atbilst pieŋŋirtajiem ieŋŋmumiem, var pŋrvietot vienŋgi tad, ja ŋŋdus ieŋŋmumus izlieto tiem mŋrŋiem, kuriem tie paredzŋti.

26. pants

1. Apropriŋciju pŋrvietoŋanai to budŋeta sadaŋu robeŋŋs, kuras paredzŋtas ELVGF Garantiju nodaŋai, struktŋrfondiem un zinŋtniskajai izpŋtei, piemŋro otrŋs daŋas I, II un III sadaŋas ŋpaŋos noteikumus.

2. Lŋmumus par pŋrvietoŋanu, lai ŋautu izlietot rezerves Kopienas aizdevumiem un aizdevumu garantijŋm treŋŋm valstŋm, kŋ arŋ rezerves ŋrkŋrtas palŋdzŋbai, pieŋem budŋeta lŋmŋjinstitŋcija pŋc Komisijas priekŋlikuma. Lai izdarŋtu pŋrvietojumu, kas attiecas uz ŋrkŋrtas palŋdzŋbas rezervju izlietoŋanu, jŋiesniedz atseviŋŋs priekŋlikums par katru darbŋbu.

Piemŋro 24. panta 2. un 3. punktŋ noteikto procedŋru. Ja abas budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas iestŋdes nepiekrŋt Komisijas priekŋlikumam un netiek panŋkta kopŋja nostŋja attiecŋbŋ uz ŋo rezervju izlietoŋanu, Eiropas Parlaments un Padome nelemj par Komisijas priekŋlikumu pŋrvietoŋanai.

7. NODAŋA

Pareizas finanŋu vadŋbas princips

27. pants

1. Budŋeta apropriŋcijas izlieto saskaŋŋ ar pareizas finanŋu vadŋbas principu, tas ir, ievŋrojot saimnieciskuma, lietderŋbas un efektivitŋtes principus.

2. Saimnieciskuma princips prasa, lai resursi, ko iestŋdes lieto savas darbŋbas veikŋanai, bŋtu pieejami noliktajŋ laikŋ, pienŋcŋgŋ apjomŋ un kvalitŋtŋ un par labŋko cenu.

Lietderŋbas princips saistŋts ar labŋko attiecŋbu starp izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultŋtu.

Efektivitŋtes princips ir saistŋts ar konkrŋtu nosprausto mŋrŋu un paredzŋto rezultŋtu sasniegŋanu.

3. Visŋm darbŋbas nozarŋm, uz kurŋm attiecas budŋets, nosaka konkrŋtus, izmŋrŋmus, sasniedzamus, atbilstŋgus mŋrŋus ar noteiktiem termiŋiem. ŋo mŋrŋu sasniegŋanu uzrauga pŋc izpildes rŋdŋtŋjiem katrai darbŋbai, un tŋrŋtŋjas iestŋdes sniedz informŋciju budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai. ŋŋdu informŋciju, kŋ noteikts 33. panta 2. punkta d) apakŋpunktŋ, sniedz reizi gadŋ, iekŋaujot to, vŋlŋkais, provizoriskŋ budŋeta projekta pavaddokumentos.

4. Lai uzlabotu lŋmumu pieŋemŋanu, iestŋdes izdara gan iepriekŋŋju novŋrtŋŋanu, gan vŋlŋku izvŋrtŋŋanu saskaŋŋ ar Komisijas sniegto ievirzi. ŋŋdu vŋrtŋŋanu piemŋro visŋm programmŋm un darbŋbŋm, kas saistŋtas ar lieliem izdevumiem, un novŋrtŋjuma rezultŋtus izplata gan iestŋdŋm, kas tŋrŋ lŋdzekŋus, gan likumdevŋjai iestŋdei, gan budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai.

28. pants

1. Jebkuram priekŋlikumam, kas iesniegts likumdevŋjai iestŋdei, kurŋ varŋtu iespaidot budŋetu, tostarp arŋ par pŋrmaiŋŋm amatu skaitŋ, jŋbŋt pievienotam finanŋu pŋrskatam un 27. panta 4. punktŋ minŋtajam novŋrtŋjumam.

2. Budŋeta procedŋras laikŋ Komisija sniedz nepiecieŋamo informŋciju, lai varŋtu salŋdzinŋt atŋŋirŋbas starp pieprasŋtŋjŋm apropriŋcijŋm un sŋkotnŋjŋm prognozŋm, kas iekŋautas finanŋu pŋrskatos. ŋŋ informŋcija ietver likumdevŋjas iestŋdes virzŋbu un sasniegto stadiju, veicot iesniegto priekŋlikumu izskatŋŋanu. Attiecŋgos gadŋjumos pieprasŋtŋs apropriŋcijas pŋrskata, ŋemot vŋrŋ virzŋbu pamatakta apsprieŋanŋ.

3. Lai novŋrstu krŋpŋanas vai nelikumŋbas iespŋju, Komisija finanŋu pŋrskatŋ ieraksta informŋciju par ieviestajiem un plŋnotajiem pasŋkumiem krŋpŋanas novŋrŋanai un aizsardzŋbai pret to.

8. NODAŋA

Pŋrredzamŋbas princips

29. pants

1. Budŋetu veido un izpilda un pŋrskatus veido, ievŋrojot pŋrredzamŋbas principu.

2. Eiropas Parlamenta priekŋsŋdŋtŋjs rŋpŋjas par to, lai budŋets un budŋeta grozŋjumi galŋgajŋ redakcijŋ bŋtu publicŋti Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ.

Budŋetu publicŋ divu mŋneŋu laikŋ no dienas, kurŋ paziŋo, ka budŋets pieŋemts galŋgajŋ variantŋ.

Konsolidŋtos finanŋu pŋrskatus publicŋ Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ. Finanŋu vadŋbas ziŋojumus, ko sagatavo katra iestŋde, arŋ publicŋ Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ.

30. pants

1. Informŋciju par aizŋŋmumu un aizdevumu operŋcijŋm, par kurŋm Kopienas slŋguŋas lŋgumus ar treŋŋm personŋm, iekŋauj budŋeta pielikumŋ.

2. Informŋciju par operŋcijŋm, ko veic Garantiju fonds ŋrŋjiem darŋjumiem, iekŋauj finanŋu pŋrskatos.

III SADAŋA

BUDŋETA IZVEIDE UN UZBŋVE

1. NODAŋA

Budŋeta izveide

31. pants

Eiropas Parlaments, Padome, Eiropas Kopienu Tiesa, Revŋzijas palŋta, Ekonomikas un sociŋlo lietu komiteja, Reŋionu komiteja, ombuds un Eiropas datu aizsardzŋbas uzraudzŋtŋjs sastŋda savu ieŋŋmumu un izdevumu tŋmi un katru gadu lŋdz 1. jŋlijam nosŋta to Komisijai.

Minŋtŋs iestŋdes ik gadu ne vŋlŋk kŋ 1. jŋlijŋ arŋ nosŋta ŋŋs tŋmes budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai informŋcijas nolŋkiem. Komisija sastŋda pati savas tŋmes, kuras tŋ arŋ nosŋta budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai lŋdz tam paŋam datumam.

Sagatavojot savas tŋmes, Komisija izmanto 32. pantŋ minŋto informŋciju.

32. pants

Katra struktŋra, kas minŋta 185. pantŋ, saskaŋŋ ar tŋs dibinŋŋanas dokumentu katru gadu lŋdz 1. aprŋlim nosŋta Komisijai tŋs ieŋŋmumu un izdevumu tŋmi, ieskaitot ŋtatu sarakstu un tŋs darba programmu.

Komisija nosŋta ŋos dokumentus budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai informŋcijas nolŋkiem, izŋemot gadŋjumŋ, kas paredzŋts 46. panta 1. punkta 3. apakŋpunkta d) daŋŋ.

33. pants

1. Komisija katru gadu ne vŋlŋk kŋ 1. septembrŋ iesniedz provizorisko budŋeta projektu Padomei. Tajŋ paŋŋ laikŋ tŋ iesniedz provizorisko budŋeta projektu Eiropas Parlamentam.

Provizoriskajŋ budŋeta projektŋ iekŋauj Kopienu ieŋŋmumu un izdevumu vispŋrŋjŋ pŋrskata kopsavilkumu un konsolidŋ tŋmes, kas minŋtas 31. punktŋ.

2. Provizoriskajam budŋeta projektam Komisija pievieno:

a) iepriekŋŋjŋ gada finanŋu vadŋbas analŋzi un nesamaksŋtŋs saistŋbas;

b) attiecŋgŋ gadŋjumŋ atzinumu par citu iestŋŋu tŋmŋm, kurŋ var ietvert atŋŋirŋgas tŋmes, pievienojot attiecŋgus apsvŋrumus;

c) jebkŋdu darba dokumentu, ko tŋ uzskata par noderŋgu saistŋbŋ ar iestŋŋu ŋtatu sarakstiem un dotŋcijŋm, ko Komisija pieŋŋir 185. pantŋ minŋtajŋm struktŋrŋm un Eiropas skolŋm;

d) informŋciju par daŋŋdu darbŋbu visu iepriekŋ nosprausto mŋrŋu sasniegŋanu, kŋ arŋ jauniem mŋrŋiem, kas aprakstŋti ar atbilstoŋiem rŋdŋtŋjiem. Novŋrtŋŋanas rezultŋtus ŋem vŋrŋ un uz tiem atsaucas, minot kŋ pierŋdŋjumu gaidŋmajam labumam, kŋdu dos ierosinŋtie budŋeta grozŋjumi.

34. pants

1. Komisija var pŋc savas iniciatŋvas vai, ja to pieprasa citas iestŋdes katra attiecŋbŋ uz savu budŋeta iedaŋu iesniegt Padomei provizoriskŋ budŋeta projekta grozŋjumus, pamatojoties uz jaunu informŋciju, kas nav bijusi pieejama laikŋ, kad tika izstrŋdŋts provizoriskais projekts.

2. Tomŋr Komisija iesniedz ŋŋdus grozŋjumus Padomei vismaz 30 dienas pirms tam, kad Eiropas Parlaments izskata budŋeta projektu pirmajŋ lasŋjumŋ, ja vien iestŋdes nav vienojuŋŋs citŋdi vai nav ŋrkŋrtŋju apstŋkŋu. Padomei jŋiesniedz grozŋjumi Eiropas Parlamentam vismaz 15 dienas pirms minŋtŋ pirmŋ lasŋjuma.

35. pants

1. Padome izveido budŋeta projektu saskaŋŋ ar EK lŋguma 272. panta 3. punktŋ un Euratom Lŋguma 177. panta 3. punktŋ noteikto procedŋru.

2. Padome iesniedz budŋeta projektu Eiropas Parlamentam ne vŋlŋk kŋ 5. oktobrŋ pirms budŋeta izpildes gada. Padome pievieno budŋeta projektam paskaidrojuma rakstu, formulŋjot iemeslus, kuru dŋŋ tas atŋŋiras no provizoriskŋ budŋeta projekta.

36. pants

1. Eiropas Parlamenta priekŋsŋdŋtŋjs paziŋo, ka budŋets pieŋemts galŋgajŋ variantŋ saskaŋŋ ar procedŋru, kas noteikta EK lŋguma 272. panta 7. punktŋ un Euratom lŋguma 177. panta 7. punktŋ.

2. Kad ir paziŋots, ka budŋets pieŋemts galŋgajŋ variantŋ, visŋm dalŋbvalstŋm no 1. janvŋra nŋkamajŋ saimnieciskajŋ gadŋ vai no dienas, kad paziŋots par budŋeta pieŋemŋanu galŋgajŋ variantŋ, ja tŋ notikusi pŋc 1. janvŋra, ir jŋizdara maksŋjumi, kas pienŋkas Kopienai saskaŋŋ ar Padomes Regulu, ar ko ŋsteno Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu.

37. pants

1. Ja ir ŋrkŋrtŋji vai neparedzŋti apstŋkŋi, no kuriem nav iespŋjams izvairŋties, Komisija var iesniegt provizorisku budŋeta grozŋjumu projektu.

Citu iestŋŋu pieprasŋjumus izdarŋt budŋeta grozŋjumus apstŋkŋos, kas minŋti iepriekŋŋjŋ punktŋ, nosŋta Komisijai.

2. Komisija katru gadu ne vŋlŋk kŋ 1. septembrŋ iesniedz Padomei provizoriskos budŋeta grozŋjumu projektus. Tŋ var pievienot atzinumu citu iestŋŋu pieprasŋtajiem budŋeta grozŋjumiem.

3. Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija tos apsprieŋ, ŋemot vŋrŋ to steidzamŋbu.

38. pants

1. Ja Padome saŋem provizorisku budŋeta grozŋjumu projektu, tŋ sastŋda budŋeta grozŋjumu projektu saskaŋŋ ar 35. un 37. pantu.

2. Budŋeta grozŋjumiem piemŋro 35. un 36. pantu, izŋemot grafiku. To pamatojumŋ jŋatsaucas uz budŋetu, kura tŋmŋ ar tiem izdara grozŋjumus.

39. pants

Komisija un budŋeta lŋmŋjinstitŋcija var vienoties noteikt konkrŋtas dienas tŋmju iesniegŋanai un provizorisko budŋeta projektu un budŋeta projektu pieŋemŋanai un iesniegŋanai. ŋŋ vienoŋanŋs tomŋr nedrŋkst saŋsinŋt vai pagarinŋt dokumentu izskatŋŋanas termiŋus, kas paredzŋti EK lŋguma 272. pantŋ un Euratom lŋguma 177. pantŋ.

2. NODAŋA

Budŋeta uzbŋve un izklŋsts

40. pants

Budŋetu veido:

a) ieŋŋmumu un izdevumu kopsavilkums;

b) atseviŋŋas iedaŋas, kas sŋkŋk iedalŋtas katras iestŋdes ieŋŋmumos un izdevumos.

41. pants

1. Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija klasificŋ Komisijas ieŋŋmumus un citu iestŋŋu ieŋŋmumus un izdevumus sadaŋŋs, nodaŋŋs, pantos un posteŋos pŋc to veida vai pŋc izlietojuma, kam tie pieŋŋirti.

2. Komisijas iedaŋŋ izdevumu pŋrskatu veido, pamatojoties uz nomenklatŋru, ko pieŋŋmusi budŋeta lŋmŋjinstitŋcija, klasificŋjot izdevumus pŋc mŋrŋa.

Sadaŋa atbilst darbŋbas jomai, un nodaŋa obligŋti atbilst darbŋbai.

Katra sadaŋa var ietvert darbŋbas apropriŋcijas un administratŋvŋs apropriŋcijas.

Administratŋvŋs apropriŋcijas vienai sadaŋai iekŋauj vienŋ nodaŋŋ.

42. pants

Budŋetŋ nevar iekŋaut negatŋvus ieŋŋmumus.

Paŋu resursi, kas iemaksŋti saskaŋŋ ar Padomes Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu, ir tŋrŋs summas, un tŋs kŋ tŋdas uzrŋda budŋeta ieŋŋmumu kopsavilkuma pŋrskatŋ.

43. pants

1. Katrŋ budŋeta iedaŋŋ var iekŋaut sadaŋu "uzkrŋjumi". ŋajŋ sadaŋŋ iekŋauj apropriŋcijas ŋŋdos divos gadŋjumos:

a) ja, budŋetu veidojot, nav pamatakta par attiecŋgo darbŋbu;

b) ja ir nopietns pamats apŋaubŋt attiecŋgajŋs pozŋcijŋs iegrŋmatoto apropriŋciju atbilstŋbu vai iespŋjas tŋs izpildŋt atbilstoŋi pareizas finanŋu vadŋbas nosacŋjumiem.

ŋajŋ sadaŋŋ iekŋautŋs apropriŋcijas var izmantot tikai pŋc tam, kad tŋs ir pŋrvietotas saskaŋŋ ar 24. pantŋ noteikto procedŋru.

2. Ja ir ievŋrojamas izpildes grŋtŋbas, Komisija saimnieciskŋ gada laikŋ var ierosinŋt pŋrvietot apropriŋcijas uz "uzkrŋjumu" sadaŋu. Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija pieŋem lŋmumu par ŋŋdu pŋrvietoŋanu saskaŋŋ ar 24. pantu.

44. pants

Komisijas iedaŋŋ var bŋt "negatŋva rezerve", kuras lielŋkais apmŋrs ir 200 miljoni EUR. ŋajŋ rezervŋ, ko iekŋauj atseviŋŋŋ nodaŋŋ, var bŋt gan saistŋbu apropriŋcijas, gan maksŋjumu apropriŋcijas.

ŋŋ rezerve jŋizlieto lŋdz saimnieciskŋ gada beigŋm, izdarot pŋrvietojumus saskaŋŋ ar 22., 23. un 25. pantŋ noteikto procedŋru.

45. pants

1. Komisijas iedaŋŋ ir ŋŋdas divas rezerves:

a) rezerve ŋrkŋrtas palŋdzŋbai treŋŋm valstŋm;

b) rezerve Kopienas aizdevumiem un aizdevumu garantijŋm treŋŋm valstŋm.

2. Nosacŋjumi 1. punkta a) un b) apakŋpunktŋ minŋto rezervju iekŋauŋanai, izmantoŋanai un finansŋŋanai paredzŋti attiecŋgi Padomes Regulŋ par budŋeta disciplŋnu un Padomes Regulŋ par Lŋmuma par Kopienu paŋu resursu sistŋmu ŋstenoŋanu.

46. pants

1. Budŋetŋ uzrŋda:

1) ieŋŋmumu un izdevumu kopsavilkuma pŋrskatŋ:

a) Kopienu paredzamos ieŋŋmumus attiecŋgajŋ saimnieciskajŋ gadŋ;

b) paredzŋtos ieŋŋmumus iepriekŋŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ un ieŋŋmumus n - 2 gadŋ;

c) saistŋbu un maksŋjumu apropriŋcijas attiecŋgajam saimnieciskajam gadam;

d) saistŋbu un maksŋjumu apropriŋcijas iepriekŋŋjam saimnieciskajam gadam;

e) paredzŋtos izdevumus un samaksŋtos izdevumus n - 2 gadŋ;

f) kopsavilkuma pŋrskatu par turpmŋkajos saimnieciskajos gados izdarŋmo maksŋjumu grafiku, lai pildŋtu budŋeta saistŋbas, kas raduŋŋs iepriekŋŋjos saimnieciskajos gados;

c) attiecŋgas piezŋmes par katru apakŋnodalŋjumu;

2) katras iestŋdes iedaŋŋ ieŋŋmumus un izdevumus uzrŋda, ievŋrojot tŋdu paŋu uzbŋvi, kŋ norŋdŋts 1. punktŋ, pievienojot attiecŋgas piezŋmes par katru apakŋnodalŋjumu un grafiku turpmŋkajos saimnieciskajos gados izdarŋmajiem maksŋjumiem, lai pildŋtu iepriekŋŋjos saimnieciskajos gados raduŋŋs budŋeta saistŋbas.

Paredzamais gada apjoms maksŋjumu apropriŋcijŋm, kas pieprasŋtas turpmŋkiem saimnieciskajiem gadiem attiecŋbŋ uz saistŋbu apropriŋcijŋm par kŋrtŋjo gadu, uzrŋda kŋ norŋdi grafikŋ, kas iekŋauts budŋeta piezŋmju ailŋ;

3) par personŋlu:

a) katrai budŋeta iedaŋai ŋtatu sarakstu, kurŋ noteikts amatu skaits katrai pakŋpei katrŋ kategorijŋ un katrŋ dienestŋ, kŋ arŋ pastŋvŋgo un pagaidu amatu skaits, kas ir atŋauts budŋeta apropriŋciju robeŋŋs;

b) tŋ ŋtatu sarakstu, kuram maksŋ no zinŋtniskŋs izpŋtes un tehnoloŋijas attŋstŋbas apropriŋcijŋm par tieŋŋm darbŋbŋm, un to ŋtatu sarakstu, kam no tiem paŋiem apropriŋcijŋm maksŋ par netieŋŋm darbŋbŋm; ŋtatu sarakstus klasificŋ pŋc kategorijŋm un pakŋpŋm, kŋ arŋ iedala pŋc pastŋvŋgiem un pagaidu amatiem, kas ir atŋauti budŋeta apropriŋciju robeŋŋs;

c) zinŋtnisko un tehnisko darbinieku klasifikŋciju var balstŋt uz pakŋpju grupŋm saskaŋŋ ar katrŋ budŋetŋ iekŋautajiem nosacŋjumiem. ŋtatu sarakstŋ jŋnorŋda augsti kvalificŋtu tehnisko vai zinŋtnisko darbinieku skaits, kam pieŋŋirtas ŋpaŋas priekŋrocŋbas saskaŋŋ ar ŋpaŋiem noteikumiem Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Kopienu pŋrŋjo darbinieku nodarbinŋŋanas kŋrtŋbu, turpmŋk tekstŋ "Civildienesta noteikumi";

d) ŋtatu sarakstu, kurŋ norŋdŋts amatu skaits pŋc pakŋpŋm un kategorijŋm katrai 185. pantŋ minŋtajai struktŋrai, kas saŋem dotŋcijas no budŋeta. ŋtatu sarakstŋ lŋdztekus attiecŋgajŋ saimnieciskajŋ gadŋ atŋauto amatu skaitam norŋda iepriekŋŋjŋ saimnieciskajŋ gadŋ atŋauto amatu skaitu;

4) par aizŋŋmuma un aizdevuma operŋcijŋm:

a) vispŋrŋjŋ ieŋŋmumu pŋrskatŋ budŋeta pozŋcijas, kas atbilst attiecŋgŋm operŋcijŋm un ir paredzŋtas, lai reŋistrŋtu atmaksŋjumus no saŋŋmŋjiem, kuri sŋkotnŋji nav pildŋjuŋi saistŋbas un kuru dŋŋ piemŋrotas izpildes garantijas. ŋŋm pozŋcijŋm pieliek atgŋdinŋjumu (p. m.) un pievieno attiecŋgas piezŋmes;

b) Komisijas iedaŋŋ:

i) budŋeta pozŋcijas, kurŋm ir Kopienu izpildes garantijas attiecŋbŋ uz minŋtajŋm darbŋbŋm. Pie ŋŋm pozŋcijŋm atgŋdinŋjums (p. m.) atrodas, kamŋr nav raduŋies faktiski maksŋjumi, kas jŋsedz ar galŋgiem resursiem;

ii) piezŋmes ar norŋdi uz paredzŋto darbŋbu pamataktu un apjomu, ilgumu un Kopienu dotajŋm finanŋu garantijŋm attiecŋbŋ uz ŋŋm darbŋbŋm;

c) kŋ norŋdi Komisijas iedaŋai pievienotŋ dokumentŋ:

i) notiekoŋŋs kapitŋla operŋcijas un parŋdu pŋrvaldŋŋanu;

ii) kapitŋla operŋcijas un parŋdu pŋrvaldŋŋana par attiecŋgo saimniecisko gadu;

5) budŋeta pozŋcijas ieŋŋmumu un izdevumu daŋŋ, kas nepiecieŋamas, lai izpildŋtu rezervi attiecŋbŋ uz Kopienas aizdevumiem un aizdevumu garantijŋm treŋŋm valstŋm un lai izpildŋtu Garantiju fondu ŋrŋjiem darŋjumiem.

2. Papildus 1. punktŋ minŋtajiem dokumentiem budŋeta lŋmŋjinstitŋcija var pievienot budŋetam jebkŋdu citu atbilstoŋu dokumentu.

47. pants

1. ŋŋs regulas 46. panta 1. punkta 3) apakŋpunktŋ minŋtais ŋtatu saraksts ir galŋgais limits katrai iestŋdei vai struktŋrai; nevienu nevar iecelt amatŋ, pŋrsniedzot ŋo limitu.

Tomŋr ikviena iestŋde vai struktŋra var mainŋt ŋtatu sarakstu lŋdz 10 % apmŋrŋ no atŋautajiem amatiem, izŋemot attiecŋbŋ uz A1, A2 un A3 pakŋpŋm, ievŋrojot divus nosacŋjumus:

a) ka netiek skarts personŋla apropriŋciju apjoms, kas atbilst visam saimnieciskajam gadam, un

b) ka netiek pŋrsniegts kopŋjais amatu skaita limits, kas atŋauts katram ŋtatu sarakstam.

Trŋs nedŋŋas pirms otrajŋ daŋŋ minŋto izmaiŋu izdarŋŋanas iestŋdes paziŋo budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai par saviem nodomiem. Ja budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas abas iestŋdes ŋajŋ laikŋ min pienŋcŋgi pamatotus iemeslus, iestŋdes atturas no izmaiŋŋm un tiek piemŋrota parastŋ procedŋra.

2. Atkŋpjoties no 1. punkta pirmŋs daŋas, sekas, ko izraisa nepilnas slodzes darbinieku nodarbinŋŋana, ko atŋŋvusi iestŋde, kas kompetenta iecelt amatŋ saskaŋŋ ar Civildienesta noteikumiem, var kompensŋt, ieceŋot amatŋ citus darbiniekus.

IV SADAŋA

BUDŋETA IZPILDE

1. NODAŋA

Vispŋrŋgi noteikumi

48. pants

1. Komisija izpilda budŋeta ieŋŋmumus un izdevumus saskaŋŋ ar ŋo regulu, uz savu atbildŋbu un pieŋŋirto apropriŋciju robeŋŋs.

2. Dalŋbvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodroŋinŋtu, ka apropriŋcijas izlieto saskaŋŋ ar pareizas finanŋu vadŋbas principu.

49. pants

1. Pirms var izmantot budŋetŋ iekŋautos apropriŋcijas jebkurai Kopienas darbŋbai, ir jŋbŋt pieŋemtam pamataktam. Tŋpat pamataktam jŋbŋt pieŋemtam, pirms var veikt darbŋbas izdevumus, kas rodas, ŋstenojot V un VI sadaŋas noteikumus Lŋgumŋ par Eiropas Savienŋbu (ŋe turpmŋk LES).

Piemŋrojot EK lŋgumu un Euratom lŋgumu, kŋ arŋ LES V un VI sadaŋu, "pamatakts" ir sekundŋrais tiesŋbu akts, kas rada juridisko pamatu Kopienas darbŋbai vai Savienŋbas darbŋbai un atbilstoŋo budŋetŋ iekŋauto izdevumu izpildei. Ieteikumi un atzinumi nav pamatakti ŋŋ panta izpratnŋ, tŋpat arŋ rezolŋcijas, slŋdzieni, deklarŋcijas vai citi akti, kam nav juridiska spŋka.

ŋstenoŋanas noteikumos Komisija iekŋauj sarakstu, kas nosaka, kŋdŋ formŋ var bŋt pamatakti, kas pieŋemti saskaŋŋ ar EK lŋgumu un Euratom lŋgumu, kŋ arŋ LES V un VI sadaŋai atbilstoŋajŋs piemŋroŋanas jomŋs.

2. Turpmŋk norŋdŋtŋs apropriŋcijas tomŋr var izpildŋt bez pamatakta, ja darbŋbas, kuru finansŋŋanai tŋs paredzŋtas, ir Kopienas vai Savienŋbas kompetencŋ:

a) apropriŋcijas eksperimentŋlŋm izmŋŋinŋjuma programmŋm, kas paredzŋtas, lai pŋrbaudŋtu kŋdas darbŋbas ŋstenoŋanas iespŋjas un lietderŋbu. Atbilstoŋas saistŋbu apropriŋcijas var iekŋaut budŋetŋ tikai diviem saimnieciskajiem gadiem pŋc kŋrtas;

b) apropriŋcijas sagatavoŋanas darbŋbŋm, kuras paredzŋti, lai sagatavotu priekŋlikumus ar nolŋku pieŋemt turpmŋkas darbŋbas. Sagatavoŋanas darbŋbas jŋveic, ievŋrojot saskaŋotu virzŋbu, un tŋs var bŋt daŋŋda veida. Atbilstoŋas saistŋbu apropriŋcijas budŋetŋ var iekŋaut, ilgŋkais, trim saimnieciskajiem gadiem pŋc kŋrtas. Likumdoŋanas procedŋra ir jŋpabeidz lŋdz treŋŋ saimnieciskŋ gada beigŋm. Likumdoŋanas procedŋras laikŋ saistŋbu apropriŋcijŋm ir jŋatbilst sagatavoŋanas darbŋbas konkrŋtŋm pazŋmŋm attiecŋbŋ uz paredzŋtajŋm darbŋbŋm, nospraustajiem mŋrŋiem un personŋm, kas gŋst labumu no attiecŋgajŋm darbŋbŋm. Lŋdz ar to izmantotie lŋdzekŋi nevar apjoma ziŋŋ bŋt vienŋdi ar tiem lŋdzekŋiem, kas paredzŋti paŋas galŋgŋs darbŋbas finansŋŋanai.

Iesniedzot provizorisko budŋeta projektu, Komisija iesniedz budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai ziŋojumu par a) un b) punktŋ minŋtajŋm darbŋbŋm, kurŋ atspoguŋo arŋ rezultŋtu izvŋrtŋjumu un turpmŋk paredzŋtŋs darbŋbas;

c) apropriŋcijas vienreizŋjŋm darbŋbŋm vai pat darbŋbŋm ar nenoteiktu termiŋu, kuras Komisija veic, pildot uzdevumus, kas izriet no tŋs prerogatŋvas iestŋŋu lŋmenŋ atbilstŋgi EK lŋgumam un Euratom lŋgumam, izŋemot likumdoŋanas iniciatŋvas tiesŋbas, kas minŋtas b) apakŋpunktŋ, un saskaŋŋ ar minŋto Lŋgumu dotajŋm ŋpaŋajŋm pilnvarŋm, kuru saraksts iekŋauts ŋstenoŋanas noteikumos;

d) apropriŋcijas katras iestŋdes darbŋbai atbilstŋgi tŋs administratŋvajai autonomijai.

50. pants

Komisija pieŋŋir citŋm iestŋdŋm vajadzŋgŋs pilnvaras, lai tŋs varŋtu izpildŋt budŋeta iedaŋas, kuras uz tŋm attiecas.

51. pants

Komisija un ikviena no pŋrŋjŋm iestŋdŋm var savu struktŋrvienŋbu robeŋŋs deleŋŋt to budŋeta izpildes pilnvaras saskaŋŋ ar ŋajŋ regulŋ paredzŋtajiem nosacŋjumiem un saviem iekŋŋjiem noteikumiem tŋdŋ apjomŋ, kŋdu tŋs paredz dokumentŋ, ar kuru ŋŋs pilnvaras deleŋŋ. Pilnvarotie var rŋkoties tikai tiem nepŋrprotami doto pilnvaru robeŋŋs.

52. pants

1. Visiem finanŋu dalŋbniekiem aizliegts veikt jebkŋdus budŋeta izpildes pasŋkumus, kas var radŋt konfliktu starp viŋu paŋu un Kopienu interesŋm. Ja izveidojas ŋŋda situŋcija, attiecŋgajam dalŋbniekam jŋatturas no ŋŋdu darbŋbu veikŋanas un jŋnodod jautŋjums kompetentajai iestŋdei.

2. Intereŋu konflikts ir tad, ja dalŋbnieka pienŋkumu objektŋvu pildŋŋanu budŋeta izpildŋ vai iekŋŋjŋ revidenta pienŋkumu pildŋŋanu negatŋvi ietekmŋ iemesli, kas saistŋti ar ŋimeni, jŋtu dzŋvi, politisko vai valstisko piederŋbu, mantiskajŋm vai jebkŋdŋm citŋm interesŋm, kas tam ir kopŋgas ar labuma saŋŋmŋju.

2. NODAŋA

Izpildes paŋŋmieni

53. pants

1. Komisija budŋetu izpilda:

a) centralizŋti;

b) ŋstenojot dalŋtu vai decentralizŋtu vadŋbu; vai

c) ŋstenojot kopŋju vadŋbu ar starptautiskajŋm organizŋcijŋm.

2. Ja Komisija izpilda budŋetu centralizŋti, izpildes uzdevumus tieŋi izpilda tŋs struktŋrvienŋbas vai tie tiek izpildŋti netieŋi saskaŋŋ ar 54. lŋdz 57. panta noteikumiem.

3. Ja Komisija izpilda budŋetu, ŋstenojot dalŋtu vadŋbu, izpildes uzdevumus deleŋŋ dalŋbvalstŋm saskaŋŋ ar otrŋs daŋas I un II sadaŋas noteikumiem.

4. Ja Komisija izpilda budŋetu, ŋstenojot decentralizŋtu vadŋbu, izpildes uzdevumus deleŋŋ treŋŋm valstŋm saskaŋŋ ar otrŋs daŋas IV sadaŋas noteikumiem.

5. Dalŋtas vai decentralizŋtas vadŋbas gadŋjumŋ, lai nodroŋinŋtu lŋdzekŋu izmantoŋanu saskaŋŋ ar piemŋrojamiem noteikumiem, Komisija piemŋro grŋmatojumu noskaidroŋanas procedŋru vai finanŋu korekciju mehŋnismus, kas ŋauj tai uzŋemties galŋgo atbildŋbu par budŋeta izpildi saskaŋŋ ar EK lŋguma 274. pantu un Euratom lŋguma 179. pantu.

6. Izpildot budŋetu ar 3. un 4. punktŋ minŋtajiem paŋŋmieniem, dalŋbvalstis un treŋŋs valstis veic regulŋras pŋrbaudes, lai nodroŋinŋtu, ka darbŋbas, kuras jŋfinansŋ no Kopienas budŋeta, ir izpildŋtas pareizi.

Tŋs veic pienŋcŋgus pasŋkumus, lai novŋrstu pŋrkŋpumus un krŋpŋanu, nepiecieŋamŋbas gadŋjumŋ saucot pie atbildŋbas, lai atgŋtu nepareizi izmaksŋtus lŋdzekŋus.

7. Ja Komisija izpilda budŋetu, ŋstenojot kopŋju vadŋbu, konkrŋtus izpildes uzdevumus uztic starptautiskajŋm organizŋcijŋm, kŋ precizŋts izpildes noteikumos.

ŋŋs organizŋcijas piemŋro savŋm uzskaites, revŋzijas, kontroles un publiskŋ iepirkuma procedŋrŋm standartus, kas sniedz garantijas, kuras ir lŋdzvŋrtŋgas starptautiski atzŋtiem standartiem.

54. pants

1. Komisija nevar uzticŋt treŋŋm personŋm izpildes pilnvaras, ko tai pieŋŋir Lŋgumi, ja tŋm lielŋ mŋrŋ ir tiesŋbas rŋkoties pŋc sava ieskata saistŋbŋ ar politisku izvŋli. Deleŋŋtajiem izpildes uzdevumiem jŋbŋt skaidri definŋtiem, un ir jŋveic pilnŋga to izmantoŋanas uzraudzŋba.

2. ŋŋ panta 1. punktŋ noteiktajŋs robeŋŋs, izpildot budŋetu centralizŋti un netieŋi saskaŋŋ ar 53. panta 2. punktu, Komisija var uzticŋt publiskas varas, jo ŋpaŋi budŋeta izpildes uzdevumus:

a) aŋentŋrŋm, uz kurŋm attiecas Kopienas tiesŋbu akti, kuras minŋtas 55. pantŋ, turpmŋk tekstŋ: "izpildaŋentŋras";

b) struktŋrŋm, ko izveidojuŋas Kopienas, kŋ minŋts 185. pantŋ, ar nosacŋjumu, ka ŋŋda rŋcŋba ir saderŋga ar katras struktŋras uzdevumiem, kŋ noteikts pamataktŋ;

c) valstu publisko tiesŋbu subjektiem vai privŋttiesŋbu subjektiem, kas izpilda publiska dienesta uzdevumus un sniedz atbilstoŋas finanŋu garantijas, un atbilst nosacŋjumiem, kas paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos. ŋŋdŋm struktŋrŋm var uzticŋt izpildes uzdevumus vienŋgi tad, ja:

i) attiecŋgŋs programmas vai darbŋbas pamatakts paredz deleŋŋŋanas iespŋju un nosaka kritŋrijus attiecŋgo struktŋru atlasei, un

ii) budŋeta izpildes uzdevumus deleŋŋ, lai pildŋtu pareizas finanŋu vadŋbas prasŋbas atbilstoŋi iepriekŋŋjai analŋzei, un ŋŋda deleŋŋŋana nodroŋina, ka tiek ievŋrots nediskriminŋcijas princips un Kopienas darbŋbas pŋrredzamŋba. ŋŋdŋ veidŋ uzticŋti izpildes uzdevumi nedrŋkst radŋt intereŋu konfliktu.

3. Ja 2. punktŋ minŋtŋs struktŋras veic izpildes uzdevumus, tŋs veic regulŋras pŋrbaudes, lai nodroŋinŋtu, ka darbŋbas, kuras jŋfinansŋ no budŋeta, ir izpildŋtas pareizi.

ŋŋdas struktŋras veic pienŋcŋgus pasŋkumus, lai novŋrstu pŋrkŋpumus un krŋpŋanu, nepiecieŋamŋbas gadŋjumŋ saucot pie atbildŋbas, lai atgŋtu nepareizi izmaksŋtus vai nepareizi izlietotus lŋdzekŋus.

55. pants

1. Izpildaŋentŋras ir juridiskas personas saskaŋŋ ar Kopienas tiesŋbu aktiem, kas izveidotas ar Kopienas lŋmumu, kurŋm var deleŋŋt pilnvaras izpildŋt visu vai daŋu no Kopienas programmas vai projekta Komisijas uzdevumŋ un tŋs pŋrraudzŋbŋ saskaŋŋ ar Padomes Regulu par statŋtiem izpildaŋentŋrŋm, kurŋm paredzŋts uzticŋt konkrŋtus uzdevumus, kas attiecas uz Kopienas programmu pŋrvaldŋbu, un nosacŋjumiem un noteikumiem to izveidoŋanai un darbŋbai.

2. Atbilstoŋo darbŋbas apropriŋciju izpildi deleŋŋ aŋentŋras direktoram.

56. pants

1. Lŋmumos, ar kuriem uztic izpildes uzdevumus struktŋrŋm un aŋentŋrŋm, kas minŋtas 54. panta 2. punktŋ, ietver visus atbilstoŋos noteikumus, lai nodroŋinŋtu veikto operŋciju pŋrredzamŋbu, un tajos jŋbŋt:

a) pŋrredzamŋm publiskŋ iepirkuma un dotŋciju pieŋŋirŋanas procedŋrŋm, kuras ir nediskriminŋjoŋas un izslŋdz jebkŋdu intereŋu konfliktu, un atbilst attiecŋgi V un VI sadaŋas noteikumiem;

b) efektŋvai iekŋŋjŋs kontroles sistŋmai vadŋbas operŋcijŋm;

c) ŋo operŋciju uzskaites noteikumi un pŋrskatu izveides procedŋras, kas ŋauj pŋrbaudŋt, vai Kopienas lŋdzekŋi ir izlietoti pareizi, un patiesi atspoguŋot ŋŋ izlietojuma apmŋru Kopienas pŋrskatos;

d) neatkarŋga ŋrŋjŋ revŋzija;

e) informŋcijas pieejamŋba sabiedrŋbai tŋdŋ mŋrŋ, kŋ noteikts ar Kopienas regulŋm.

2. Komisija var pieŋemt, ka 54. panta 2. punkta c) apakŋpunktŋ minŋto valsts struktŋru revŋzijas, uzskaites un valsts iepirkuma pieŋŋirŋanas sistŋmas ir lŋdzvŋrtŋgas Kopienas paŋas sistŋmŋm, pamatojoties uz starptautiski atzŋtiem standartiem.

3. Komisija nodroŋina uzticŋto uzdevumu izpildes uzraudzŋbu, novŋrtŋŋanu un kontroli. Tŋ ŋem vŋrŋ kontroles sistŋmu lŋdzvŋrtŋgumu, ja tŋ veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistŋmas.

57. pants

1. Komisija nevar uzticŋt izpildes pasŋkumus attiecŋbŋ uz budŋeta lŋdzekŋiem, tostarp maksŋjumiem un lŋdzekŋu atgŋŋanu, ŋrŋjiem privŋttiesŋbu subjektiem vai struktŋrŋm, kam nav publiska dienesta uzdevumu saskaŋŋ ar 54. panta 2. punkta c) apakŋpunktu.

2. Uzdevumi, kurus ar lŋgumu var uzticŋt ŋrŋjiem privŋttiesŋbu subjektiem vai struktŋrŋm, kam nav publiska dienesta uzdevumu, ir tehniskŋs pieredzes uzdevumi un administratŋvi, sagatavoŋanas vai papilduzdevumi, kas nav saistŋti ar publiskas varas izmantoŋanu un ar lŋmumu pieŋemŋanu pŋc sava ieskata.

3. NODAŋA

Finanŋu dalŋbnieki

1. iedaŋa

Pienŋkumu noŋŋirŋanas princips

58. pants

Kredŋtrŋkotŋja un grŋmatveŋa pienŋkumi ir noŋŋirti un nav savstarpŋji savienojami.

2. iedaŋa

Kredŋtrŋkotŋjs

59. pants

1. Kredŋtrŋkotŋja pienŋkumus pilda iestŋdes.

2. Katra iestŋde savos iekŋŋjos administratŋvajos noteikumos paredz atbilstoŋa lŋmeŋa personŋlu, kam saskaŋŋ ar savos noteikumos paredzŋto procedŋru deleŋŋ kredŋtrŋkotŋja pienŋkumus, nosaka deleŋŋto pilnvaru apjomu un iespŋju personŋm, kurŋm ŋŋs pilnvaras deleŋŋtas, deleŋŋt tŋs tŋlŋk.

3. Kredŋtrŋkotŋja pilnvaras deleŋŋ vai deleŋŋ tŋlŋk vienŋgi personŋm, uz kurŋm attiecas Noteikumi par amatpersonŋm un citiem darbiniekiem (turpmŋk tekstŋ "Civildienesta noteikumi").

4. Kredŋtrŋkotŋji, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, var rŋkoties vienŋgi tŋdŋ apmŋrŋ, kŋ noteikts deleŋŋŋanas vai tŋlŋkas deleŋŋŋanas dokumentŋ. Atbildŋgajam kredŋtrŋkotŋjam, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, darbŋ var palŋdzŋt viens vai vairŋki darbinieki, kam uzticŋts kredŋtrŋkotŋja pŋrraudzŋbŋ veikt noteiktas darbŋbas, kuras vajadzŋgas, lai izpildŋtu budŋetu un izveidotu pŋrskatus.

60. pants

1. Katrŋ iestŋdŋ kredŋtrŋkotŋjs ir atbildŋgs par ieŋŋmumu un izdevumu izpildi saskaŋŋ ar pareizas finanŋu vadŋbas principiem, kŋ arŋ par to, lai bŋtu nodroŋinŋts, ka tiek ievŋrotas prasŋbas attiecŋbŋ uz likumŋbu un pareizŋbu.

2. Lai izpildŋtu izdevumus, kredŋtrŋkotŋjs, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, uzŋem budŋeta saistŋbas un juridiskŋs saistŋbas, apzina izdevumus un apstiprina maksŋjumus, kŋ arŋ veic priekŋdarbus, lai izpildŋtu apropriŋcijas.

3. Ieŋŋmumu izpilde izpauŋas kŋ debitoru parŋdu tŋmju sagatavoŋana, pienŋkoŋos atgŋstamo prasŋjumu konstatŋŋana un iekasŋŋanas rŋkojumu izdoŋana. Tŋ saistŋta ar konstatŋto prasŋjumu atcelŋanu, ja nepiecieŋams.

4. Deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs izveido organizatorisko struktŋru, iekŋŋjo vadŋbu un kontroles procedŋras, kas piemŋrotas viŋa pienŋkumu veikŋanai, tostarp, ja nepiecieŋams, paredzot arŋ pŋckontroles veikŋanu, veidojot tos saskaŋŋ ar obligŋtajiem standartiem, kurus pieŋŋmusi katra iestŋde, un veltot pienŋcŋgu vŋrŋbu riskiem, kas saistŋti ar vadŋbas apstŋkŋiem un finansŋto darbŋbu raksturu. Pirms operŋcijas apstiprinŋŋanas tŋs darbŋbas un finansiŋlos aspektus pŋrbauda darbinieki, kuri nav uzsŋkuŋi ŋo darbŋbu. Operŋcijas uzsŋkŋana, tŋs iepriekŋŋja pŋrbaude un vŋlŋka pŋrbaude ir atseviŋŋi uzdevumi.

5. Visiem darbiniekiem, kas atbild par finanŋu operŋciju vadŋbas kontroli, jŋbŋt nepiecieŋamajai profesionŋlajai kvalifikŋcijai. Tie ievŋro ŋpaŋu profesionŋlo standartu kodeksu, ko izveidojusi katra iestŋde.

6. Jebkurŋ darbinieks, kas iesaistŋts finanŋu vadŋbŋ un darŋjumu kontrolŋ, uzskatot, ka lŋmums, kuru viŋa priekŋnieks pieprasa viŋam piemŋrot vai par kuru pieprasa, lai viŋŋ tam piekristu, ir nelikumŋgs vai neatbilst pareizas finanŋu vadŋbas principiem vai dienesta noteikumiem, kas viŋam jŋievŋro, rakstveidŋ informŋ par to deleŋŋto kredŋtrŋkotŋju un, ja tas neveic nekŋdus pasŋkumus, komisiju, kas minŋta 66. panta 4. punktŋ. Ja ir nelikumŋgas darbŋbas, krŋpŋana vai korupcija, kas var kaitŋt Kopienas interesŋm, viŋŋ informŋ par to iestŋdes un struktŋras, kas ŋŋdam nolŋkam izveidotas ar spŋkŋ esoŋajiem tiesŋbu aktiem.

7. Deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs ziŋo iestŋdei, kurŋ viŋŋ strŋdŋ, par savu pienŋkumu izpildi, sniedzot gada darbŋbas pŋrskatu kopŋ ar finanŋu un vadŋbas informŋciju. ŋajŋ pŋrskatŋ norŋda darbŋbu rezultŋtus, atsaucoties uz to nospraustajiem mŋrŋiem, riskus, kas saistŋti ar ŋŋm darbŋbŋm, pieŋŋirto resursu izlietojumu un veidu, kŋ darbojas iekŋŋjŋs kontroles sistŋma. Iekŋŋjais revidents pieŋem zinŋŋanai gada pŋrskatu un citus materiŋlus, kuros ietverta noteikta informŋcija. Komisija katru gadu ne vŋlŋk kŋ 15. jŋnijŋ nosŋta budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai gada pŋrskatu kopsavilkumu par iepriekŋŋjo gadu.

3. iedaŋa

Grŋmatvedis

61. pants

1. Katra iestŋde ieceŋ grŋmatvedi, kas ikvienŋ iestŋdŋ ir atbildŋgs par:

a) pienŋcŋgu maksŋjumu veikŋanu, ieŋŋmumu iekasŋŋanu un konstatŋto debitoru parŋdu summu atgŋŋanu;

b) pŋrskatu sagatavoŋanu un izveidi saskaŋŋ ar VII sadaŋu;

c) uzskaites kŋrtoŋanu saskaŋŋ ar VII sadaŋu;

d) uzskaites noteikumu un metodes, kŋ arŋ kontu plŋna izveidi saskaŋŋ ar VII sadaŋu;

e) uzskaites sistŋmu izveidi un apstiprinŋŋanu un, ja nepiecieŋams, to sistŋmu apstiprinŋŋanu, ko izveidojis kredŋtrŋkotŋjs, lai sniegtu vai pamatotu uzskaites informŋciju;

f) finanŋu lŋdzekŋu pŋrvaldŋbu.

2. Visu informŋciju, kas nepiecieŋama, lai izveidotu pŋrskatus, kuri dod patiesu priekŋstatu par Kopienu aktŋviem un budŋeta izpildi, grŋmatvedis iegŋst no kredŋtrŋkotŋjiem, kas galvo par tŋs ticamŋbu.

3. Ja ŋajŋ regulŋ nav noteikts citŋdi, grŋmatvedis viens pats ir pilnvarots pŋrvaldŋt naudu un citus aktŋvus. Grŋmatvedis atbild par to droŋŋbu.

62. pants

Pildot savus pienŋkumus, grŋmatvedis var deleŋŋt konkrŋtus uzdevumus saviem padotajiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

Deleŋŋŋanas dokumentŋ nosaka uzdevumus, ko uztic deleŋŋtajiem.

4. iedaŋa

Avansu pŋrzinis

63. pants

Nelielu summu maksŋŋanai un ieŋŋmumu iekasŋŋanai, kas nav paŋu resursi, var izveidot avansu kontus, kuriem lŋdzekŋus pieŋŋir iestŋdes grŋmatvedis un kurus nodod iestŋdes grŋmatveŋa iecelta avansu pŋrziŋa pŋrraudzŋbŋ.

4. NODAŋA

Finanŋu dalŋbnieku atbildŋba

1. iedaŋa

Vispŋrŋgi noteikumi

64. pants

1. Neskarot disciplinŋro atbildŋbu, iestŋde, kas pilnvarojusi deleŋŋtos vai tŋlŋk deleŋŋtos kredŋtrŋkotŋjus, var ŋŋs pilnvaras jebkurŋ laikŋ atsaukt uz laiku vai galŋgi.

2. Neskarot disciplinŋro atbildŋbu, iestŋde, kas iecŋlusi grŋmatvedi, var jebkurŋ laikŋ viŋu atstŋdinŋt no pienŋkumu pildŋŋanas uz laiku vai pavisam.

3. Neskarot disciplinŋro atbildŋbu, iestŋde, kas iecŋlusi avansu pŋrziŋus, var jebkurŋ laikŋ viŋus atstŋdinŋt no pienŋkumu pildŋŋanas uz laiku vai pavisam.

65. pants

1. ŋŋs nodaŋas noteikumi neskar kriminŋltiesisko atbildŋbu, pie kuras var saukt 64. pantŋ minŋtŋs personas saskaŋŋ ar piemŋrojamiem attiecŋgŋs valsts tiesŋbu aktiem un spŋkŋ esoŋajiem noteikumiem par Eiropas Kopienu finanŋu intereŋu aizsardzŋbu un cŋŋu pret korupciju, kurŋ iesaistŋtas Eiropas Kopienu vai dalŋbvalstu amatpersonas.

2. Ikviens kredŋtrŋkotŋjs, grŋmatvedis vai avansu pŋrzinis saucams pie disciplinŋras atbildŋbas, un tam jŋmaksŋ kompensŋcija, kŋ paredzŋts Civildienesta noteikumos, neskarot 66., 67. un 68. pantu. Ja ir nelikumŋgas darbŋbas, krŋpŋana vai korupcija, kas var kaitŋt Kopienas interesŋm, jautŋjumu nodod iestŋdŋm un struktŋrŋm, kas ŋŋdam nolŋkam izveidotas ar spŋkŋ esoŋajiem tiesŋbu aktiem.

2. iedaŋa

Noteikumi par kredŋtrŋkotŋjiem, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras

66. pants

1. Kredŋtrŋkotŋjam jŋmaksŋ kompensŋcija, kŋ paredzŋts Civildienesta noteikumos, kas nosaka, ka amatpersonai var pieprasŋt pilnŋgi vai daŋŋji vŋrst par labu kaitŋjumu, ko cietuŋas Kopienas nopietnu pŋrkŋpumu dŋŋ, ko pieŋŋvuŋas ŋŋs amatpersonas, pildot savus pienŋkumus vai saistŋbŋ ar ŋiem pienŋkumiem, jo ŋpaŋi, ja viŋŋ nosaka atgŋstamos prasŋjumus vai izdod iekasŋŋanas rŋkojumus, uzŋem izdevumu saistŋbas vai izdod maksŋŋanas rŋkojumu, neievŋrojot ŋo Finanŋu regulu un tŋs ŋstenoŋanas noteikumus. To paŋu piemŋro, ja nopietnu pŋrkŋpumu dŋŋ viŋŋ nesagatavo dokumentu, ar kuru konstatŋ debitoru parŋdu, vai ja viŋŋ neizdod iekasŋŋanas rŋkojumu vai bez attaisnojoŋa iemesla izdod ŋŋdu dokumentu ar novŋloŋanos, vai ja viŋŋ neizdod maksŋjuma rŋkojumu vai bez attaisnojoŋa iemesla izdod to novŋloti, tŋdŋjŋdi radot treŋŋm personŋm pamatu iesniegt civilprasŋbu pret iestŋdi.

2. Kredŋtrŋkotŋjs, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, kurŋ uzskata, ka lŋmums, kura pieŋemŋana ietilpst viŋa pienŋkumos, ir nelikumŋgs vai neatbilst pareizas finanŋu vadŋbas principiem, rakstveidŋ par to informŋ deleŋŋtŋju iestŋdi. Ja deleŋŋtŋja iestŋde ŋŋdŋ gadŋjumŋ rakstveidŋ dod pamatotu norŋdŋjumu kredŋtrŋkotŋjam, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, pieŋemt minŋto lŋmumu, kredŋtrŋkotŋju nevar saukt pie atbildŋbas.

3. Tŋlŋkas deleŋŋŋanas gadŋjumŋ deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs savas darbŋbas robeŋŋs aizvien ir atbildŋgs par viŋa izveidotŋs iekŋŋjŋs vadŋbas un kontroles sistŋmu efektivitŋti, kŋ arŋ par to, kŋda persona ir izraudzŋta par tŋlŋkdeleŋŋto kredŋtrŋkotŋju.

4. Katra iestŋde izveido ŋpaŋu finanŋu pŋrkŋpumu komisiju, kas darbojas neatkarŋgi un nosaka, vai pieŋauts finanŋu pŋrkŋpums un kŋdas varŋtu bŋt tŋ iespŋjamŋs sekas.

Pamatojoties uz ŋŋs komisijas viedokli, iestŋde izlemj, vai uzsŋkt lietvedŋbu, kuras rezultŋtŋ var saukt pie disciplinŋras atbildŋbas vai kompensŋcijas samaksas. Ja komisija konstatŋ sistemŋtiskas problŋmas, tŋ nosŋta ziŋojumu ar ieteikumiem kredŋtrŋkotŋjam un deleŋŋtajam kredŋtrŋkotŋjam, ja pŋdŋjais nav ŋajŋs problŋmŋs iesaistŋtŋ persona, kŋ arŋ iekŋŋjam revidentam.

3. iedaŋa

Noteikumi par grŋmatveŋiem un avansu pŋrziŋiem

67. pants

Grŋmatvedi sauc pie disciplinŋras atbildŋbas un pieprasa samaksŋt kompensŋciju saskaŋŋ ar Civildienesta noteikumos paredzŋtajŋm procedŋrŋm. Viŋŋ jo ŋpaŋi saucams pie atbildŋbas par ŋŋda veida pŋrkŋpumiem:

a) viŋŋ pazaudŋ vai sabojŋ naudu, aktŋvus un dokumentus, kas ir viŋa glabŋŋanŋ;

b) viŋŋ izdara nepareizas izmaiŋas bankas kontos vai pasta ŋiro kontos;

c) viŋŋ atgŋst vai samaksŋ summas, kas neatbilst attiecŋgajiem iekasŋŋanas vai maksŋjumu rŋkojumiem;

d) viŋŋ neiekasŋ pienŋkoŋos ieŋŋmumus.

68. pants

Avansu pŋrzini var saukt pie disciplinŋrŋs atbildŋbas un likt tam atlŋdzinŋt zaudŋjumu Civildienesta noteikumos noteiktajŋ kŋrtŋbŋ. Viŋŋ jo ŋpaŋi saucams pie atbildŋbas par pŋrkŋpumu, ja viŋŋ:

a) pazaudŋ vai sabojŋ naudas lŋdzekŋus, aktŋvus un dokumentus, kas ir viŋa glabŋŋanŋ;

b) nespŋj iesniegt pienŋcŋgus pavaddokumentus par viŋa izdarŋtajiem maksŋjumiem;

c) izdara maksŋjumus personŋm, kam tie nepienŋkas;

d) pienŋcŋgi neiekasŋ ieŋŋmumus.

5. NODAŋA

Ieŋŋmumu operŋcijas

1. iedaŋa

Paŋu resursu pieejamŋbas nodroŋinŋŋana

69. pants

To ieŋŋmumu tŋmi, kurus veido paŋu resursi saskaŋŋ ar Padomes Lŋmumu par Kopienu paŋu resursu sistŋmu, iekŋauj budŋetŋ, izsakot eiro. To pieejamŋbu nodroŋina saskaŋŋ ar Padomes Regulu, ar ko ŋsteno minŋto Lŋmumu.

2. iedaŋa

Debitoru parŋdu tŋme

70. pants

1. Debitoru parŋdu tŋmi vispirms sagatavo kredŋtrŋkotŋjs, kurŋ par to ir atbildŋgs sakarŋ ar katru pasŋkumu vai situŋciju, kura dŋŋ rodas parŋds Kopienŋm vai kura dŋŋ ŋis parŋds mainŋs.

2. Atkŋpjoties no 1. punkta, debitoru parŋdu tŋmi nesagatavo, iekams dalŋbvalstis nav nodevuŋas Komisijas rŋcŋbŋ paŋu resursu summas, kas paredzŋtas Padomes Lŋmumŋ par Kopienu paŋu resursu sistŋmu un ko dalŋbvalstis maksŋ ik pŋc noteikta laika. Atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs izdod iekasŋŋanas rŋkojumu attiecŋbŋ uz ŋŋm summŋm.

3. iedaŋa

Debitoru parŋdu konstatŋŋana

71. pants

1. Debitoru parŋdu konstatŋŋana ir akts, ar kuru kredŋtrŋkotŋjs, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras:

a) apzina parŋda esamŋbu;

b) nosaka vai pŋrbauda parŋda ŋstumu un apjomu;

c) pŋrbauda nosacŋjumus, kuriem iestŋjoties, parŋds jŋatmaksŋ.

2. Noteikta lieluma gan paŋu resursi, kas nodoti Komisijai, gan jebkurŋ debitoru parŋds, kas apzinŋts kŋ droŋs, kuru nomaksŋŋanai pienŋcis termiŋŋ, jŋkonstatŋ ar iekasŋŋanas rŋkojumu grŋmatvedim, un pŋc tam jŋnosŋta parŋdzŋme parŋdniekam abus ŋos dokumentus sastŋda atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs.

3. Nepareizi samaksŋtŋs summas atgŋst.

4. Nosacŋjumus, kuriem iestŋjoties, Kopienŋm pienŋkas procenti par nokavŋtiem maksŋjumiem, paredz ŋstenoŋanas noteikumos.

4. iedaŋa

Atgŋŋanas pilnvarojums

72. pants

1. Atgŋŋanas pilnvarojums ir akts, ar kuru atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras, izdodams iekasŋŋanas rŋkojumu, dod norŋdŋjumu grŋmatvedim atgŋt debitoru parŋdu, kuru konstatŋjis kredŋtrŋkotŋjs, kam tieŋi vai pastarpinŋti deleŋŋtas pilnvaras.

2. Iestŋdes, pieŋemot lŋmumu, var oficiŋli konstatŋt kŋ debitoru parŋdu summu, kas pienŋkas no personŋm, kuras nav valstis; ŋŋds lŋmums jŋizpilda EK lŋguma 256. panta nozŋmŋ.

5. iedaŋa

Atgŋŋana

73. pants

1. Grŋmatvedis darbojas, pamatojoties uz iekasŋŋanas rŋkojumiem attiecŋbŋ uz debitoru parŋdiem, ko pienŋcŋgi konstatŋjis atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs. Viŋŋ visiem spŋkiem cenŋas nodroŋinŋt, lai Kopienas saŋemtu savus ieŋŋmumus, un raugŋs, lai tiktu aizsargŋtas to tiesŋbas.

Grŋmatvedis atgŋst summas, kompensŋjot noteikta lieluma droŋus Kopienu prasŋjumus pret parŋdniekiem, kuru atmaksai pienŋcis termiŋŋ, ar tŋdiem noteikta lieluma droŋiem prasŋjumiem, kuru atmaksai pienŋcis termiŋŋ, kŋdi ŋiem parŋdniekiem paŋiem ir pret Kopienŋm.

2. Ja atbildŋgais deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs gatavojas atcelt konstatŋto debitoru parŋdu atgŋŋanu, viŋŋ nodroŋina, ka ŋŋda atcelŋana tiek izdarŋta, lai nodroŋinŋtu pareizas finanŋu vadŋbas principa ievŋroŋanu, un tŋ ir saskaŋŋ ar ŋo principu un proporcionalitŋtes principu atbilstoŋi ŋstenoŋanas noteikumos paredzŋtajŋm procedŋrŋm un kritŋrijiem. Lŋmumam par atcelŋanu jŋbŋt pamatotam. Kredŋtrŋkotŋjs var deleŋŋt ŋŋda lŋmuma pieŋemŋanu vienŋgi tŋ, kŋ paredzŋts ŋstenoŋanas noteikumos.

74. pants

Ieŋŋmumus no naudassodiem, periodiskŋm kavŋjuma naudŋm, kŋ arŋ uzkrŋtos procentus nereŋistrŋ kŋ galŋgus budŋeta ieŋŋmumus, kamŋr Tiesa var atcelt lŋmumus par to uzlikŋanu.

Pirmo punktu nepiemŋro lŋmumiem par grŋmatojumu noskaidroŋanu vai finanŋu korekcijŋm.

6. NODAŋA

Izdevumu operŋcijas

75. pants

1. Par ikkatru izdevumu posteni uzŋemas saistŋbu, to apstiprina, izdod maksŋjuma rŋkojumu un samaksŋ.

2. Pirms izdevumu saistŋbu uzŋemŋanŋs iestŋde vai institŋcijas, kam iestŋde deleŋŋjusi pilnvaras, pieŋem finansŋŋanas lŋmumu, izŋemot par apropriŋcijŋm, ko var izpildŋt bez pamatakta saskaŋŋ ar 49. panta 2. punktu.

1. iedaŋa

Izdevumu saistŋbas

76. pants

1. Saistŋbu uzŋemŋanŋs budŋetŋ ir darbŋba, ar kuru rezervŋ apropriŋciju, kas nepiecieŋama, lai segtu turpmŋkus maksŋjumus, pildot juridiskas saistŋbas.

Juridiskas saistŋbas uzŋemŋanŋs ir dokuments, ar kuru kredŋtrŋkotŋjs noslŋdz vai nodibina saistŋbu, kas rada maksŋjumu.

Budŋeta saistŋbas un juridiskŋs saistŋbas pieŋem viens un tas pats kredŋtrŋkotŋjs, izŋemot pienŋcŋgi pamatotos gadŋjumos, kas paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos.

2. Budŋeta saistŋba ir atseviŋŋa, ja saŋŋmŋjs un izdevumu summa ir zinŋmi.

Budŋeta saistŋba ir vispŋrŋja, ja vismaz viens no elementiem, kas nepiecieŋams, lai noteiktu atseviŋŋu saistŋbu, joprojŋm nav zinŋms.

Budŋeta saistŋba ir provizoriska, ja ar to paredzŋts segt izdevumus, kas minŋti 150. pantŋ, vai parastos administratŋvos izdevumus, bet summa vai finansŋjuma saŋŋmŋjs vŋl nav skaidri zinŋmi.

3. Budŋeta saistŋbas darbŋbŋm, kas ilgst vairŋk nekŋ vienu saimniecisko gadu, var sadalŋt pa vairŋkiem gadiem gada maksŋjumos vienŋgi tad, ja tŋ paredzŋts pamataktŋ, un administratŋviem izdevumiem. Ja budŋeta saistŋbas ir ŋŋdi sadalŋtas gada maksŋjumos, to nosaka ar juridiskŋm saistŋbŋm, izŋemot attiecŋbŋ uz personŋla izdevumiem.

77. pants

1. Attiecŋbŋ uz pasŋkumiem, kas var bŋt par pamatu izdevumiem, ko maksŋ no budŋeta, atbildŋgajam kredŋtrŋkotŋjam ir jŋuzŋemas saistŋbas budŋetŋ pirms juridisku saistŋbu noslŋgŋanas ar treŋŋm personŋm.

2. Saskaŋŋ ar otrŋs daŋas IV sadaŋas noteikumiem vispŋrŋjŋs budŋeta saistŋbas sedz kopŋjŋs izmaksas par atbilstoŋŋm atseviŋŋŋm juridiskajŋm saistŋbŋm, kas noslŋgtas lŋdz n + 1 gada 31. decembrim.

Atseviŋŋŋs juridiskŋs saistŋbas, kas attiecas uz atseviŋŋŋm vai provizoriskŋm budŋeta saistŋbŋm, noslŋdz lŋdz n gada 31. decembrim saskaŋŋ ar 76. panta 3. punktu un 179. panta 2. punktu.

ŋŋ punkta pirmajŋ un otrajŋ daŋŋ minŋto periodu beigŋs atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs ŋo budŋeta saistŋbu neizlietoto atlikumu atceŋ.

Katras atseviŋŋŋs juridiskŋs saistŋbas summu, kas pieŋemta pŋc vispŋrŋjo saistŋbu uzŋemŋanŋs, kredŋtrŋkotŋjs pirms parakstŋŋanas reŋistrŋ budŋeta kontos un iegrŋmato vispŋrŋjŋs saistŋbŋs.

3. Juridiskajŋm saistŋbŋm, kas noslŋgtas par darbŋbŋm, kuras ilgst vairŋk nekŋ vienu saimniecisko gadu, un atbilstoŋajŋm budŋeta saistŋbŋm, izŋemot attiecŋbŋ uz personŋla izdevumiem, ir galŋgais izpildes termiŋŋ, kas noteikts saskaŋŋ ar pareizas finanŋu vadŋbas principu.

Jebkuru ŋŋdu saistŋbu daŋu, kas nav izlietota seŋus mŋneŋus pŋc ŋŋ termiŋa, atceŋ saskaŋŋ ar 11. pantu.

Ja ŋŋdŋ gadŋjumŋ maksŋjums ŋŋdas juridiskas saistŋbas sakarŋ nav izdarŋts pŋc trim gadiem, atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs to atceŋ.

78. pants

1. Pieŋemot budŋeta saistŋbas, kredŋtrŋkotŋjs nodroŋina, ka:

a) izdevumus sedz no pareizŋ budŋeta posteŋa;

b) apropriŋcijas ir pieejamas;

c) izdevumi atbilst Lŋgumu noteikumiem, budŋetam, ŋai regulai, ŋstenoŋanas noteikumiem un visiem tiesŋbu aktiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar Lŋgumiem un regulŋm;

d) ir ievŋrots pareizas finanŋu vadŋbas princips.

2. Reŋistrŋjot juridiskŋs saistŋbas, kredŋtrŋkotŋjs nodroŋina, ka:

a) saistŋbu sedz atbilstoŋas budŋeta saistŋbas;

b) izdevumi ir pareizi un atbilst Lŋgumu noteikumiem, budŋetam, ŋai regulai, ŋstenoŋanas noteikumiem un visiem tiesŋbu aktiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar Lŋgumiem un regulŋm;

c) tiek respektŋts pareizas finanŋu vadŋbas princips.

2. iedaŋa

Izdevumu apzinŋŋana

79. pants

Izdevumu apzinŋŋana ir akts, ar kuru kredŋtrŋkotŋjs:

a) pŋrliecinŋs par kreditora prasŋjuma esamŋbu;

b) nosaka vai pŋrbauda prasŋjuma ŋstumu un tŋ apjomu;

c) pŋrbauda nosacŋjumus, kuriem iestŋjoties, ir jŋizdara maksŋjums.

3. iedaŋa

Izdevumu apstiprinŋŋana

80. pants

Izdevumu apstiprinŋŋana ir akts, ar kuru atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs, pŋrliecinŋjies, ka apropriŋcijas ir pieejamas, izdodot maksŋjuma rŋkojumu uzdod grŋmatvedim samaksŋt izdevumu summu, kuru atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs ir apzinŋjis.

4. iedaŋa

Izdevumu samaksa

81. pants

1. Maksŋjumus izdara, kad uzrŋdŋts pierŋdŋjums, ka attiecŋgŋ darbŋba ir saskaŋŋ ar pamatakta vai lŋguma noteikumiem, un tie attiecas uz vienu vai vairŋkŋm ŋŋdŋm operŋcijŋm:

a) visas pienŋkoŋŋs summas maksŋjums;

b) tŋdas summas maksŋjums, kuras samaksa pienŋkas kŋ:

i) iepriekŋŋjs finansŋjums, ko var sadalŋt vairŋkos maksŋjumos;

ii) viens vai vairŋki starpposma maksŋjumi;

iii) atlikuŋo pienŋkoŋos summu nomaksa.

2. Izdarot maksŋjumus, kontos izdara atzŋmi par daŋŋdajiem maksŋjuma veidiem, kas minŋti 1. punktŋ.

82. pants

Izdevumu samaksu izdara grŋmatvedis pieejamo lŋdzekŋu robeŋŋs.

5. iedaŋa

Izdevumu operŋciju termiŋi

83. pants

Izdevumu apzinŋŋana, apstiprinŋŋana un samaksa jŋpabeidz termiŋos, kas paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos, kuros arŋ precizŋ apstŋkŋus, kŋdos kreditoriem, kuriem maksŋjums izdarŋts ar novŋloŋanos, ir tiesŋbas saŋemt kavŋjuma procentus, ko maksŋ no pozŋcijas, no kuras maksŋta pamatsumma.

7. NODAŋA

Informŋcijas tehnoloŋiju sistŋmas

84. pants

Ja ieŋŋmumu un izdevumu operŋcijas veic, izmantojot datorsistŋmas, dokumentus var parakstŋt, izmantojot datorizŋtu vai elektronisku procedŋru

8. NODAŋA

Iekŋŋjais revidents

85. pants

Katra iestŋde nosaka iekŋŋjŋs revŋzijas amatpienŋkumus, kas jŋpilda saskaŋŋ ar atbilstoŋiem starptautiskajiem standartiem. Iekŋŋjais revidents, ko iecŋlusi iestŋde, ir atbildŋgs ŋai iestŋdei par budŋeta izpildes sistŋmu un procedŋru pareizas darbŋbas pŋrbaudi. Iekŋŋjais revidents nevar bŋt ne kredŋtrŋkotŋjs, ne grŋmatvedis.

86. pants

1. Iekŋŋjais revidents konsultŋ iestŋdi, kurŋ viŋŋ strŋdŋ, par riska pŋrvaldŋŋanu, izsakot neatkarŋgu viedokli par vadŋbas un kontroles sistŋmu kvalitŋti, kŋ arŋ sniedzot ieteikumus, kŋ uzlabot operŋciju izpildes nosacŋjumus un veicinŋt pareizu finanŋu vadŋbu.

Viŋŋ jo ŋpaŋi atbild:

a) par iekŋŋjŋs vadŋbas sistŋmu piemŋrotŋbas un efektivitŋtes novŋrtŋjumu un struktŋrvienŋbu snieguma novŋrtŋjumu politikas, programmu un darbŋbu izpildŋ, minot ar tiem saistŋtos riskus;

b) par to iekŋŋjŋs kontroles un revŋzijas sistŋmu piemŋrotŋbas un kvalitŋtes novŋrtŋjumu, ko piemŋro visŋm budŋeta izpildes operŋcijŋm.

2. Iekŋŋjais revidents pilda savus pienŋkumus attiecŋbŋ uz visŋm iestŋdes veiktajŋm darbŋbŋm un tŋs struktŋrvienŋbŋm. Viŋam pilnŋgi un bez ierobeŋojumiem ir pieejama visa informŋcija, kas nepiecieŋama viŋa pienŋkumu veikŋanai, nepiecieŋamŋbas gadŋjumŋ klŋtienŋ, arŋ dalŋbvalstŋs un treŋŋs valstŋs.

3. Iekŋŋjais revidents ziŋo iestŋdei par saviem atzinumiem un ieteikumiem. Iestŋde nodroŋina, ka tiek veikti pasŋkumi atbilstoŋi ieteikumiem, kas sniegti pŋc iekŋŋjŋs revŋzijas. Iekŋŋjais revidents arŋ iesniedz iestŋdei iekŋŋjŋs revŋzijas gada pŋrskatu, norŋdot veikto iekŋŋjo revŋziju skaitu un veidu, sniegtos ieteikumus, kŋ arŋ sakarŋ ar tiem veiktos pasŋkumus.

4. Iestŋde katru gadu nodod ziŋojumu iestŋdei, kas atbrŋvo no atbildŋbas par budŋeta izpildi, iekŋaujot ŋajŋ ziŋojumŋ apkopojumu par veikto iekŋŋjo revŋziju skaitu un veidu, sniegtajiem ieteikumiem un sakarŋ ar tiem veiktajiem pasŋkumiem.

87. pants

ŋpaŋŋs normas, ko piemŋro iekŋŋjiem revidentiem, nosaka iestŋde, un ŋŋm normŋm jŋbŋt tŋdŋm, lai nodroŋinŋtu, lai viŋŋ, pildot savus pienŋkumus, bŋtu pilnŋgi neatkarŋgs, kŋ arŋ jŋparedz viŋa atbildŋba.

Ja iekŋŋjais revidents ir ierŋdnis vai cits darbinieks, viŋŋ uzŋemas atbildŋbu saskaŋŋ ar Civildienesta noteikumiem un ŋstenoŋanas noteikumiem.

V SADAŋA

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

1. NODAŋA

Vispŋrŋgi noteikumi

1. iedaŋa

Darbŋbas joma un pieŋŋirŋanas principi

88. pants

1. Publiskŋ iepirkuma lŋgums ir 104. un 167. pantŋ noteiktas lŋgumslŋdzŋjas iestŋdes rakstveida lŋgums par kustamu vai nekustamu lietu iegŋdi, bŋvdarbu veikŋanu vai pakalpojumu sniegŋanu par atlŋdzŋbu, kas pilnŋgi vai daŋŋji tiek izmaksŋta no budŋeta.

ŋŋdi lŋgumi ir:

a) ŋkas pirkŋanas vai nomas lŋgumi;

b) piegŋdes lŋgumi;

c) bŋvdarbu lŋgumi;

d) pakalpojumu lŋgumi.

2. ŋŋ sadaŋa neattiecas uz dotŋcijŋm.

89. pants

1. Visi publiskŋ iepirkuma lŋgumi, kurus pilnŋgi vai daŋŋji finansŋ no budŋeta, atbilst pŋrredzamŋbas, proporcionalitŋtes, vienlŋdzŋgas attieksmes un nediskriminŋcijas principiem.

2. Par visiem publiskŋ iepirkuma lŋgumiem rŋko iespŋjami plaŋu konkursu, izŋemot 91. panta 1. punkta d) apakŋpunktŋ minŋtŋs pŋrrunu procedŋras gadŋjumus.

2. iedaŋa

Publicŋŋana

90. pants

1. Visus lŋgumus, kas pŋrsniedz 105. pantŋ vai 167. pantŋ norŋdŋtos robeŋlielumus, publicŋ Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ.

Paziŋojumus par lŋgumiem publicŋ iepriekŋ, izŋemot 91. panta 2. punktŋ minŋtajos gadŋjumos, kŋ arŋ par pakalpojumu lŋgumiem, kas minŋti ŋstenoŋanas noteikumos.

Pŋc lŋguma pieŋŋirŋanas konkrŋtu informŋciju var nepublicŋt, ja tas kavŋtu tiesŋbu aktu piemŋroŋanu, bŋtu pretŋji vispŋrŋbas interesŋm vai kaitŋtu valsts vai privŋta uzŋŋmuma likumŋgŋm uzŋŋmŋjdarbŋbas interesŋm, kŋ arŋ varŋtu deformŋt godŋgu konkurenci starp tiem.

2. Lŋgumus, kuru vŋrtŋba ir zemŋka nekŋ 105. un 167. pantŋ norŋdŋtais robeŋlielums, izsludina atbilstoŋi situŋcijai.

3. iedaŋa

Publiskŋ iepirkuma procedŋras

91. pants

1. Publiskŋ iepirkuma pieŋŋirŋanas procedŋras var bŋt kŋdŋ no ŋŋdiem veidiem:

a) atklŋta procedŋra;

b) ierobeŋota procedŋra;

c) konkursi;

d) pŋrrunu procedŋra.

2. Par lŋgumiem, kuru vŋrtŋba pŋrsniedz 105. un 167. pantŋ minŋtos robeŋlielumus, pŋrrunu procedŋru atŋauj vienŋgi gadŋjumos, kas paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos.

Pirmo daŋu nepiemŋro ŋstenoŋanas noteikumos minŋtajiem lŋgumiem par pakalpojumu sniegŋanu.

3. ŋstenoŋanas noteikumos nosaka lŋgumu vŋrtŋbas robeŋlielumus, zem kuriem lŋgumslŋdzŋja iestŋde var vai nu izmantot pŋrrunu procedŋru, vai, atkŋpjoties no 88. panta 1. punkta pirmŋs daŋas, vienkŋrŋi segt izmaksas, ja tiek uzrŋdŋtas faktŋras.

92. pants

Dokumentos, kas attiecas uz uzaicinŋjumu uz konkursu, jŋbŋt ietvertam pilnŋgam, skaidram un precŋzam lŋguma priekŋmeta aprakstam.

93. pants

1. Kandidŋtus vai pretendentus izslŋdz no lŋdzdalŋbas iepirkuma pieŋŋirŋanas procedŋrŋ, ja tie:

a) ir bankrotŋjuŋi vai tiek likvidŋti, to darbŋbu pŋrvalda tiesa, tie ir iesaistŋjuŋies nolŋgumŋ ar kreditoriem, pŋrtraukuŋi uzŋŋmŋjdarbŋbu, tie ir iesaistŋti tiesas procesŋ attiecŋbŋ uz iepriekŋminŋtajiem jautŋjumiem vai nonŋkuŋi citŋ tamlŋdzŋgŋ situŋcijŋ, kas radusies lŋdzŋgas valstu tiesŋbu aktos vai noteikumos paredzŋtas procedŋras rezultŋtŋ;

b) tie ar spŋkŋ stŋjuŋos tiesas spriedumu notiesŋti par pŋrkŋpumu saistŋbŋ ar to profesionŋlo darbŋbu;

c) tie ir vainŋgi smagŋ pŋrkŋpumŋ saistŋbŋ ar profesionŋlo darbŋbu, kurŋ pierŋdŋts ar jebkŋdiem lŋdzekŋiem, ko lŋgumslŋdzŋjas iestŋdes var pieŋemt;

d) tie nav izpildŋjuŋi saistŋbas attiecŋbŋ uz sociŋlŋs apdroŋinŋŋanas iemaksŋm vai nodokŋu nomaksu saskaŋŋ ar tŋs valsts tiesŋbu normŋm, kurŋ tie izveidoti vai lŋgumslŋdzŋjas iestŋdes valsts tiesŋbu normŋm, vai arŋ tŋs valsts tiesŋbu normŋm, kur paredzŋta lŋguma izpilde;

e) attiecŋbŋ uz tiem pieŋemts spŋkŋ stŋjies tiesas spriedums par krŋpŋanu, korupciju, lŋdzdalŋbu noziedzŋgŋ grupŋjumŋ vai citŋdu nelikumŋgu darbŋbu, kas kaitŋ Kopienu finanŋu interesŋm;

f) pasludinŋts, ka tie pŋc kŋdas citas publiskŋ iepirkuma procedŋras vai dotŋciju pieŋŋirŋanas procedŋras, kas finansŋtas no Kopienas budŋeta, ir nopietni pŋrkŋpuŋi lŋgumu, neizpildot lŋgumŋ noteiktŋs saistŋbas.

2. Kandidŋtiem vai pretendentiem jŋapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktŋ minŋtajiem gadŋjumiem.

94. pants

Lŋgumus nevar pieŋŋirt kandidŋtiem vai pretendentiem, kas lŋguma pieŋŋirŋanas procedŋras laikŋ:

a) ir iesaistŋti intereŋu konfliktŋ;

b) ir vainojami sniegtŋs informŋcijas sagrozŋŋanŋ, kuru lŋgumslŋdzŋja iestŋde pieprasa kŋ nosacŋjumu lŋdzdalŋbai lŋguma procedŋrŋ, vai arŋ nesniedz ŋo informŋciju.

95. pants

Katra iestŋde izveido centrŋlo datu bŋzi, kurŋ iekŋauti dati par kandidŋtiem un pretendentiem, uz kuriem attiecas kŋds no 93. un 94. pantŋ minŋtajiem gadŋjumiem. ŋŋdai datu bŋzei vienŋgais nolŋks ir nodroŋinŋt pareizu 93. un 94. panta piemŋroŋanu, ievŋrojot Kopienas noteikumus par personas datu apstrŋdi. Ikviena iestŋde var piekŋŋt citu iestŋŋu datu bŋzŋm.

96. pants

Kandidŋtiem vai pretendentiem, uz kuriem attiecas kŋds no 93. un 94. pantŋ minŋtajiem izslŋgŋanas noteikumiem, lŋgumslŋdzŋja iestŋde var piemŋrot administratŋvus vai finansiŋlus sodus, pŋc tam, kad tiem bijusi dota iespŋja izteikt savus apsvŋrumus.

Sods var ietvert:

a) attiecŋgŋ kandidŋta vai pretendenta izslŋgŋanu no lŋgumiem un dotŋcijŋm, ko finansŋ no budŋeta, ilgŋkais uz pieciem gadiem;

b) finansiŋla soda nomaksu, ko ŋŋs regulas 93. panta 1. punkta f) apakŋpunkta gadŋjumŋ izdara lŋgumslŋdzŋjs un 94. punkta gadŋjumŋ kandidŋts vai pretendents, ja ŋie pŋrkŋpumi ir tieŋŋm nopietni, turklŋt ŋim sodam nepŋrsniedzot attiecŋgŋ lŋguma vŋrtŋbu.

Piemŋrotie sodi ir proporcionŋli lŋguma svarŋgumam un pŋrkŋpuma nopietnŋbai.

97. pants

1. Atlases kritŋrijus kandidŋtu un pretendentu iespŋju novŋrtŋŋanai un pieŋŋirŋanas kritŋrijus piedŋvŋjumu satura novŋrtŋŋanai nosaka iepriekŋ un izklŋsta uzaicinŋjumŋ uz konkursu.

2. Lŋgumus var pieŋŋirt, ievŋrojot automŋtisku pieŋŋirŋanas procedŋru vai procedŋru, kas paredz vislabŋko cenas un vŋrtŋbas attiecŋbu.

98. pants

1. Piedŋvŋjumu iesniegŋanas noteikumi nodroŋina reŋlu konkurenci, kŋ arŋ to, ka piedŋvŋjumu saturs netiek izpausts, lŋdz tos visus vienlaicŋgi atver.

2. Lŋgumslŋdzŋja iestŋde, kŋ noteikts ŋstenoŋanas noteikumos, var likt pretendentiem iepriekŋ dot nodroŋinŋjumu, lai novŋrstu iesniegto cenas piedŋvŋjumu atsaukŋanu.

3. Pieteikumus un piedŋvŋjumus atver ŋim nolŋkam iecelta piedŋvŋjumu atvŋrŋanas komisija, izŋemot lŋgumiem par nelieliem apjomiem, kas minŋti 91. panta 3. punktŋ. Katru piedŋvŋjumu vai pieteikumu, par kuru komisija paziŋojusi, ka tas neatbilst nosacŋjumiem, noraida.

4. Visus pieteikumus un piedŋvŋjumus, par kuriem komisija paziŋojusi, ka tie atbilst nosacŋjumiem, izvŋrtŋ ŋim nolŋkam iecelta komiteja ar nolŋku ierosinŋt, kam lŋgums bŋtu jŋpieŋŋir, balstoties uz atlases un pieŋŋirŋanas kritŋrijiem, kas noteikti dokumentos, kuri attiecas uz uzaicinŋjumu uz konkursiem.

99. pants

Lŋgumu pieŋŋirŋanas procedŋras laikŋ visiem kontaktiem starp lŋgumslŋdzŋju iestŋdi un kandidŋtiem vai pretendentiem jŋnotiek tŋ, lai bŋtu ievŋrota pŋrredzamŋba un vienlŋdzŋga attieksme. To rezultŋtŋ nevar tikt grozŋti lŋguma nosacŋjumi vai konkursa sŋkotnŋjie noteikumi.

100. pants

1. Kredŋtrŋkotŋjs izlemj, kam jŋpieŋŋir lŋgums saskaŋŋ ar atlases un pieŋŋirŋanas kritŋrijiem, kas ir iepriekŋ noteikti dokumentos, kuri attiecas uz uzaicinŋjumu uz konkursiem, un ievŋrojot tiesŋbu normas par iegŋdŋm.

2. Lŋgumslŋdzŋja iestŋde visiem kandidŋtiem vai pretendentiem, kuru pieteikumi vai piedŋvŋjumi ir noraidŋti, paziŋo ŋŋda lŋmuma pamatojumu, un visiem pretendentiem, kuru piedŋvŋjumi bijuŋi pieŋemami, pŋc to iesniegta rakstisku pieprasŋjuma paziŋo veiksmŋgŋ piedŋvŋjuma raksturlielumus un salŋdzinoŋo izdevŋgumu, kŋ arŋ tŋ pretendenta nosaukumu, kuram lŋgums pieŋŋirts.

Tomŋr konkrŋta informŋcija nav jŋatklŋj, ja ŋŋdas informŋcijas atklŋŋana kavŋtu likuma piemŋroŋanu, bŋtu pretrunŋ sabiedrŋbas interesŋm vai kaitŋtu valsts vai privŋta uzŋŋmuma likumŋgŋm uzŋŋmŋjdarbŋbas interesŋm, vai arŋ varŋtu deformŋt godŋgu konkurenci starp ŋiem uzŋŋmumiem.

101. pants

Kamŋr lŋgums nav parakstŋts, lŋgumslŋdzŋja iestŋde var vai nu atteikties no publiskŋ iepirkuma pieŋŋirŋanas, vai atcelt pieŋŋirŋanas procedŋru, par ko kandidŋtam vai pretendentam nav tiesŋbu pieprasŋt nekŋdu kompensŋciju.

Lŋmumam jŋbŋt motivŋtam un jŋnodroŋina, ka par to tiek informŋti kandidŋti vai pretendenti.

4. iedaŋa

Nodroŋinŋjumi un kontrole

102. pants

Lŋgumslŋdzŋja iestŋde var pieprasŋt, un konkrŋtos gadŋjumos, kas paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos, tai jŋpieprasa no lŋgumslŋdzŋjiem iepriekŋŋjs nodroŋinŋjums, lai:

a) nodroŋinŋtu pilnŋgu lŋguma izpildi,

b) ierobeŋotu finansiŋlos riskus, kas saistŋti ar iepriekŋŋja finansŋjuma samaksu.

103. pants

Iestŋdes aptur lŋguma izpildi, ja lŋguma pieŋŋirŋanas vai izpildes procedŋrŋ pieŋautas nopietnas kŋŋdas, pŋrkŋpumi vai krŋpŋana.

Ja ŋŋdas kŋŋdas, pŋrkŋpumi vai krŋpŋana saistŋmi ar lŋgumslŋdzŋju, iestŋde turklŋt var atteikties izdarŋt maksŋjumus vai var atgŋt summas, kas jau ir samaksŋtas, proporcionŋli kŋŋdas, pŋrkŋpuma vai krŋpŋanas apmŋram.

2. NODAŋA

Noteikumi par lŋgumiem, kurus pieŋŋir Kopienas iestŋdes uz savu rŋŋinu

104. pants

Kopienas iestŋdes uzskata par lŋgumslŋdzŋjŋm iestŋdŋm gadŋjumos, kad tŋs pieŋŋir lŋgumus uz savu rŋŋinu.

105. pants

Saskaŋŋ ar ŋŋs regulas otrŋs daŋas IV sadaŋu, Eiropas Parlamenta un Padomes direktŋvŋs par saskaŋoŋanas procedŋru publiskŋ iepirkuma lŋgumiem par piegŋŋu veikŋanu, pakalpojumu sniegŋanu un bŋvdarbu veikŋanu paredz robeŋlielumus un tajŋs nosaka:

a) ŋŋs regulas 90. pantŋ minŋtos publicŋŋanas noteikumus;

b) ŋŋs regulas 91. pantŋ minŋto procedŋru izvŋli;

c) atbilstoŋos termiŋus.

106. pants

Lŋdzdalŋba izsolŋ ir pieejama ar lŋdzvŋrtŋgiem noteikumiem visŋm fiziskŋm un juridiskŋm personŋm, kas ietilpst Lŋgumu darbŋbas jomŋ, un visŋm fiziskŋm un juridiskŋm personŋm treŋŋs valstŋs, kas noslŋguŋas ŋpaŋu nolŋgumu ar Eiropas Kopienŋm publisko lŋgumu pieŋŋirŋanas jomŋ, ŋŋdai lŋdzdalŋbai notiekot saskaŋŋ ar nosacŋjumiem, kas paredzŋti nolŋgumŋ.

107. pants

Ja uz ŋŋdu lŋgumu pieŋŋirŋanu attiecas Pasaules tirdzniecŋbas organizŋcijŋ noslŋgtŋ Daudzpusŋjŋ vienoŋanŋs par publisko iepirkumu, izsolŋ var piedalŋties arŋ to valstu pilsoŋi, kuras ratificŋjuŋas minŋto vienoŋanos, dalŋbai izsolŋ notiekot saskaŋŋ ar tŋs nosacŋjumiem.

VI SADAŋA

DOTŋCIJAS

1. NODAŋA

Darbŋbas joma

108. pants

1. Dotŋcijas ir tieŋas finanŋu iemaksas no budŋeta ziedojumu veidŋ, lai finansŋtu:

a) darbŋbu, kas paredzŋta, lai palŋdzŋtu sasniegt mŋrŋi, kas ietilpst Eiropas Savienŋbas politikŋ;

b) tŋdas struktŋras darbŋbu, kas ŋsteno kŋdu mŋrŋi, kuram ir vispŋrŋja Eiropas nozŋme, vai kuras mŋrŋis ietilpst Eiropas Savienŋbas politikŋ.

Dotŋcijas pieŋŋir ar rakstveida nolŋgumu.

2. ŋŋs sadaŋas nozŋmŋ dotŋcijas nav:

a) izdevumi par iestŋdes personŋlu, aizŋŋmumiem un akciju daŋŋm, publiskajiem lŋgumiem, kas minŋti 88. pantŋ, un atbalsts, ko maksŋ kŋ finansiŋlu atbalstu;

b) izdevumi, ko maksŋ, ŋstenojot dalŋtu, decentralizŋtu vai kopŋju vadŋbu ŋŋs regulas 53. panta nozŋmŋ;

c) maksŋjumi, ko maksŋ Komisijas deleŋŋtajŋm struktŋrŋm, kas minŋtas ŋŋs regulas 54. un 55. pantŋ, un citŋm Kopienas struktŋrŋm, kas minŋtas ŋŋs regulas 185. pantŋ.

2. NODAŋA

Pieŋŋirŋanas principi

109. pants

1. Dotŋcijas pieŋŋir, ievŋrojot pŋrredzamŋbas un vienlŋdzŋgas attieksmes principus. Tŋs nevar bŋt uzkrŋjoŋas vai pieŋŋirtas ar atpakaŋejoŋu datumu, un tŋm jŋbŋt saistŋtŋm ar lŋdzfinansŋjumu.

2. Dotŋcijas mŋrŋis vai sekas nevar bŋt peŋŋas radŋŋana saŋŋmŋjam.

110. pants

1. Dotŋcijas pieŋŋir saskaŋŋ ar ikgadŋju programmu, kura jŋpublicŋ gada sŋkumŋ, izŋemot atbalstu krŋzes pŋrvarŋŋanas un humŋnŋs palŋdzŋbas pasŋkumiem.

ŋo darba programmu ŋsteno, publicŋjot uzaicinŋjumu iesniegt priekŋlikumus, izŋemot pienŋcŋgi pamatotus ŋrkŋrtŋjas steidzamŋbas gadŋjumus vai gadŋjumus, kad attiecŋgŋ pasŋkuma saŋŋmŋjs savu ŋpatnŋbu dŋŋ ir vienŋgais pretendents.

2. Visas dotŋcijas, kas pieŋŋirtas saimnieciskŋ gada laikŋ, publicŋ katru gadu, pienŋcŋgi ievŋrojot konfidencialitŋtes un droŋŋbas prasŋbas.

111. pants

1. Par vienu darbŋbu vienam un tam paŋam saŋŋmŋjam var pieŋŋirt tikai vienu dotŋciju no budŋeta.

2. Vienŋ saimnieciskajŋ gadŋ saŋŋmŋjam var pieŋŋirt tikai vienu darbŋbas dotŋciju no budŋeta.

112. pants

1. Dotŋciju var pieŋŋirt par jau uzsŋktu darbŋbu vienŋgi tŋdŋ gadŋjumŋ, ja pretendents var pierŋdŋt, ka darbŋbu nepiecieŋams uzsŋkt pirms nolŋguma parakstŋŋanas.

ŋŋdos gadŋjumos izdevumus, kas tiesŋgi saŋemt finansŋjumu, nevar izdarŋt pirms dienas, kad iesniegts dotŋcijas pieteikums, izŋemot pienŋcŋgi pamatotus ŋrkŋrtŋjus gadŋjumus, kŋ noteikts pamataktŋ, vai arŋ izŋemot izdevumus, kas nepiecieŋami pienŋcŋgai krŋzes pŋrvarŋŋanas atbalsta vai humŋnŋs palŋdzŋbas pasŋkuma ŋstenoŋanai, kŋ paredzŋts ŋstenoŋanas noteikumos.

Dotŋcijas nevar pieŋŋirt ar atpakaŋejoŋu spŋku par darbŋbu, kas jau ir pabeigta.

2. Nolŋgumu par darbŋbas dotŋciju nevar parakstŋt vŋlŋk kŋ ŋetrus mŋneŋus pŋc saŋŋmŋja budŋeta gada sŋkuma. Izdevumus, kas tiesŋgi uz finansŋjumu, nevar izdarŋt, kamŋr nav iesniegts dotŋcijas pieteikums, un pirms saŋŋmŋja budŋeta gada sŋkuma.

113. pants

1. Dotŋcija nevar finansŋt visas izmaksas darbŋbai saskaŋŋ ar otrŋs daŋas IV sadaŋu.

Dotŋcija nevar finansŋt visus saŋŋmŋjas struktŋras darbŋbas izdevumus.

2. Ja vien attiecŋbŋ uz iestŋdŋm, kas ŋsteno mŋrŋi, kuram ir vispŋrŋja Eiropas nozŋme, pamataktŋ nav noteikts citŋdi, tad, atjaunojot darbŋbas dotŋcijas, tŋs pakŋpeniski samazina.

3. NODAŋA

Pieŋŋirŋanas procedŋra

114. pants

1. Tiesŋgi ir dotŋciju pieteikumi, kurus rakstveidŋ iesnieguŋas juridiskas personas.

Ar pamataktu var noteikt, ka izŋŋmuma gadŋjumos atkarŋbŋ no pretendenta darbŋbas veida vai mŋrŋa dotŋcijas var saŋemt fiziskas personas.

2. Dotŋcijas nevar pieŋŋirt pretendentiem, uz kuriem dotŋciju pieŋŋirŋanas procedŋras laikŋ attiecas kŋds no 93. un 94. pantŋ minŋtajiem gadŋjumiem.

Pretendentiem jŋapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 93. punktŋ minŋtajiem gadŋjumiem.

3. Pretendentiem, kas ir izslŋgti atbilstoŋi 2. punktam, kredŋtrŋkotŋjs var piemŋrot iedarbŋgus, proporcionŋlus un preventŋvas iedarbŋbas administratŋvus un finansiŋlus sodus, kŋ noteikts 93. lŋdz 96. pantŋ.

115. pants

1. Atlases kritŋriji ir tŋdi, lai ŋautu novŋrtŋt pretendenta spŋjas izpildŋt piedŋvŋto darbŋbu vai darba programmu.

2. Pieŋŋirŋanas kritŋriji, kurus iepriekŋ paziŋo uzaicinŋjumŋ iesniegt priekŋlikumus, ir tŋdi, lai ŋautu novŋrtŋt iesniegto priekŋlikumu kvalitŋti, ŋemot vŋrŋ nospraustos mŋrŋus un prioritŋtes.

116. pants

1. Priekŋlikumus novŋrtŋ ŋŋdam nolŋkam izveidota novŋrtŋŋanas komisija, pamatojoties uz iepriekŋ izziŋotiem atlases un pieŋŋirŋanas kritŋrijiem, ar nolŋku noteikt, kurus priekŋlikumus var finansŋt.

2. Tad atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs, pamatojoties uz 1. punktŋ minŋto novŋrtŋjumu, izveido saŋŋmŋju un apstiprinŋto summu sarakstu.

3. Atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs rakstveidŋ informŋ pretendentus par lŋmumu attiecŋbŋ uz viŋu pieteikumu. Ja pieprasŋto dotŋciju nepieŋŋir, iestŋde paziŋo pieteikuma noraidŋŋanas iemeslus, jo ŋpaŋi atsaucoties uz iepriekŋ izziŋotajiem atlases un pieŋŋirŋanas kritŋrijiem.

4. NODAŋA

Maksŋjumi un kontrole

117. pants

Maksŋjumu gaitu nosaka atkarŋbŋ no finansiŋlajiem riskiem, kas saistŋti ar darbŋbu, tŋs ilgumu un virzŋbu vai izmaksŋm, kas raduŋŋs saŋŋmŋjam.

118. pants

Atbildŋgais kredŋtrŋkotŋjs var pieprasŋt saŋŋmŋjam iepriekŋ iesniegt nodroŋinŋjumu, lai ierobeŋotu finansiŋlos riskus, kas saistŋti ar iepriekŋŋja finansŋjuma samaksu.

119. pants

1. Neskarot turpmŋkas pŋrbaudes, ko veic iestŋde, dotŋcijas summa nav galŋga, kamŋr iestŋde nav pieŋŋmusi gala ziŋojumus un pŋrskatus.

2. Ja saŋŋmŋjs nepilda savas juridiskŋs saistŋbas vai lŋgumsaistŋbas, dotŋciju aptur un samazina vai izbeidz ŋstenoŋanas noteikumos paredzŋtajos gadŋjumos pŋc tam, kad saŋŋmŋjam bijusi dota iespŋja izteikt savus apsvŋrumus.

5. NODAŋA

ŋstenoŋana

120. pants

1. Ja darbŋbas ŋstenoŋanai nepiecieŋams, lai saŋŋmŋjs pieŋŋirtu publiskŋ iepirkuma lŋgumus, tos pieŋŋir, ievŋrojot ŋŋs daŋas V sadaŋŋ izklŋstŋtos principus.

2. Katrŋ dotŋcijas nolŋgumŋ tieŋi nosaka, ka Komisija un Revŋzijas palŋta var ŋstenot savas pilnvaras izdarŋt gan dokumentu, gan telpu pŋrbaudi attiecŋbŋ uz visiem lŋgumslŋdzŋjiem un apakŋlŋgumu slŋdzŋjiem, kas ir saŋŋmuŋi Kopienas lŋdzekŋus.

VII SADAŋA

PŋRSKATU UN UZSKAITES IZVEIDE

1. NODAŋA

Pŋrskatu izveide

121. pants

Kopienas pŋrskati ietver:

a) ŋŋs regulas 126. pantŋ minŋto iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru finanŋu pŋrskatus;

b) konsolidŋtus finanŋu pŋrskatus, kuri apkopotŋ veidŋ sniedz finansiŋlu informŋciju, kas iekŋauta a) punktŋ minŋto iestŋŋu un struktŋru finanŋu pŋrskatos;

c) pŋrskatus par iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru budŋeta izpildi;

d) konsolidŋtus pŋrskatus par budŋeta izpildi, kuri apkopotŋ veidŋ sniedz informŋciju, kas iekŋauta c) punktŋ minŋtajos pŋrskatos.

122. pants

Iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru pŋrskatiem pievieno pŋrskatu par budŋeta un finanŋu vadŋbu gada laikŋ.

123. pants

Pŋrskatiem ir jŋatbilst noteikumiem, jŋbŋt precŋziem un vispŋrŋjiem un jŋsniedz patiess un godŋgs ieskats:

a) finanŋu pŋrskatiem par aktŋviem un pasŋviem, maksŋjumiem un ieŋŋmumiem, prasŋjumiem un saistŋbŋm, kas nav uzrŋdŋti kŋ aktŋvi un pasŋvi, kŋ arŋ par naudas plŋsmu;

b) pŋrskatiem par budŋeta izpildi par ieŋŋmumu un izdevumu operŋcijŋm.

124. pants

Finanŋu pŋrskatus veido, ievŋrojot vispŋrpieŋemtus grŋmatvedŋbas principus, proti:

a) nepŋrtrauktas darbŋbas;

b) piesardzŋba;

c) viendabŋgas uzskaites metode;

d) datu salŋdzinŋmŋba;

e) bŋtiskums;

f) saldo neaprŋŋinŋŋana;

g) bŋtŋbas atspoguŋojums;

h) uzkrŋjumu grŋmatvedŋba.

125. pants

1. Saskaŋŋ ar uzkrŋjumu grŋmatvedŋbu finanŋu pŋrskatos uzrŋda izdevumus un ieŋŋmumus par saimniecisko gadu neatkarŋgi no to maksŋŋanas vai iekasŋŋanas datuma.

2. Aktŋvu un pasŋvu vŋrtŋbu nosaka saskaŋŋ ar 133. pantŋ paredzŋtajiem novŋrtŋŋanas noteikumiem.

126. pants

1. Finanŋu pŋrskatus izklŋsta miljonos eiro, un tie ietver:

a) bilanci un ekonomisko rezultŋtu pŋrskatu, kurŋ uzrŋda aktŋvus un pasŋvus un finansiŋlo situŋciju un ekonomiskos rezultŋtus iepriekŋŋjŋ gada 31. decembrŋ; tos izklŋsta, ievŋrojot struktŋru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes direktŋvŋs par noteikta veida uzŋŋmumu gada pŋrskatiem, tomŋr ŋemot vŋrŋ Kopienu darbŋbu ŋpaŋo raksturu;

b) naudas plŋsmas tabulu, kurŋ uzrŋda gada laikŋ iekasŋtŋs un izmaksŋtas summas, kŋ arŋ kases galŋgo stŋvokli;

c) pŋrskatu par kapitŋla izmaiŋŋm, kurŋ sŋki uzrŋda palielinŋjumus un samazinŋjumus ikvienŋ kapitŋla konta postenŋ gada laikŋ.

2. Finanŋu pŋrskatu pielikumŋ iekŋauj papildinŋjumus un piezŋmes par informŋciju, kas ietverta pŋrskatos, kuri minŋti 1. punktŋ, un sniedz visu papildu informŋciju, kas jŋsniedz saskaŋŋ ar starptautiski atzŋtu grŋmatvedŋbas praksi, ja ŋŋda informŋcija ir bŋtiska Kopienu darbŋbŋm.

127. pants

Budŋeta izpildes pŋrskatus izsaka miljonos eiro. Tie ietver:

a) budŋeta izlietojuma pŋrskatu, kurŋ uzrŋda visas budŋeta operŋcijas par gadu ieŋŋmumu un izdevumu izteiksmŋ; ŋŋ pŋrskata izklŋsta uzbŋve ir tŋda pati kŋ budŋeta uzbŋve;

b) pielikumu budŋeta izlietojuma pŋrskatam, ar kuru papildina un komentŋ informŋciju, kas ietverta ŋajŋ pŋrskatŋ.

128. pants

Citu iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru grŋmatveŋi ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ gada 1. martŋ nosŋta Komisijas grŋmatvedim provizoriskus pŋrskatus kopŋ ar pŋrskatu par budŋeta un finanŋu vadŋbu gada laikŋ.

Komisijas grŋmatvedis konsolidŋ provizoriskos pŋrskatus un ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ gada 31. martŋ nosŋta Revŋzijas palŋtai katras iestŋdes un katras 185. pantŋ minŋtŋs struktŋras provizorisko pŋrskatu kopŋ ar provizoriskiem konsolidŋtajiem pŋrskatiem.

Lŋdz tai paŋai dienai viŋŋ arŋ nosŋta katras iestŋdes un 185. pantŋ minŋtŋs struktŋras pŋrskatu par budŋeta un finanŋu vadŋbu Eiropas Parlamentam, Padomei un Revŋzijas palŋtai.

129. pants

1. Revŋzijas palŋta ne vŋlŋk kŋ 15. jŋnijŋ izsaka savus apsvŋrumus par katras iestŋdes un katras 185. pantŋ minŋtŋs struktŋras provizoriskajiem pŋrskatiem.

2. Katra iestŋde un 185. pantŋ minŋtŋ struktŋra veido savus galŋgos pŋrskatus un ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ gada 1. jŋlijŋ nosŋta tos Komisijas grŋmatvedim un Revŋzijas palŋtai, lai veidotu galŋgos konsolidŋtos pŋrskatus.

3. Pŋc galŋgo konsolidŋto pŋrskatu apstiprinŋŋanas Komisija lŋdz nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 31. jŋlijam nosŋta tos Eiropas Parlamentam, Padomei un Revŋzijas palŋtai.

4. Galŋgos konsolidŋtos pŋrskatus lŋdz nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 31. oktobrim publicŋ Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ kopŋ ar apliecinŋjuma paziŋojumu, ko izdevusi Revŋzijas palŋta saskaŋŋ ar EK lŋguma 248. pantu un Euratom lŋguma 160.c pantu.

2. NODAŋA

Informŋcija par budŋeta izpildi

130. pants

Papildus 126. un 127. pantŋ minŋtajiem pŋrskatiem Komisija divreiz gadŋ sniedz ziŋojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par budŋeta garantijŋm un ar tŋm saistŋtajiem riskiem.

Tajŋ paŋŋ reizŋ ŋo informŋciju nosŋta Revŋzijas palŋtai.

131. pants

1. Papildus 126. un 127. punktŋ minŋtajiem pŋrskatiem Komisija reizi mŋnesŋ nosŋta Eiropas Parlamentam un Padomei budŋeta izpildes rŋdŋtŋjus, kas apkopoti vismaz nodaŋu lŋmenŋ, iekŋaujot ziŋas gan par ieŋŋmumiem, gan izdevumiem attiecŋbŋ uz visŋm apropriŋcijŋm.

ŋie rŋdŋtŋji arŋ sniedz sŋkas ziŋas par pŋrnesto apropriŋciju izlietojumu.

ŋos rŋdŋtŋjus nosŋta 10 darba dienu laikŋ pŋc katra mŋneŋa beigŋm.

2. Trŋs reizes gadŋ, 30 darba dienu laikŋ pŋc 31. maija, 31. augusta un 31. decembra, Komisija nosŋta Eiropas Parlamentam un Padomei pŋrskatu par budŋeta izpildi, iekŋaujot informŋciju gan par ieŋŋmumiem, gan izdevumiem, iedalot pa nodaŋŋm, pantiem un posteŋiem.

Pŋrskatŋ sŋki uzrŋda arŋ no iepriekŋŋjiem saimnieciskajiem gadiem pŋrnesto apropriŋciju izlietojumu.

3. Tajŋ paŋŋ laikŋ ŋos rŋdŋtŋjus un pŋrskatus par budŋeta izpildi nosŋta Revŋzijas palŋtai.

3. NODAŋA

Uzskaite

1. iedaŋa

Kopŋginoteikumi

132. pants

1. Iestŋdes grŋmatvedŋbas sistŋma ir sistŋma, ar kuru budŋeta un finanŋu informŋciju organizŋ tŋ, lai rŋdŋtŋjus var ievadŋt, iekŋaut lietŋs un reŋistrŋt.

2. Uzskaiti veido vispŋrŋjŋ uzskaite un budŋeta uzskaite. ŋos uzskaiti kŋrto eiro, pamatojoties uz kalendŋro gadu.

3. Rŋdŋtŋjus, ko iekŋauj vispŋrŋjŋ uzskaitŋ un budŋeta uzskaitŋ, pieŋem neilgi pirms budŋeta gada beigŋm, lai varŋtu izveidot 1. nodaŋŋ minŋtos pŋrskatus.

4. Neatkarŋgi no 2. un 3. punkta deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs var kŋrtot analŋtisko uzskaiti.

133. pants

1. Komisijas grŋmatvedis, apspriedies ar citu iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru grŋmatveŋiem, pieŋem grŋmatvedŋbas noteikumus un metodes un saskaŋotu kontu plŋnu, kas jŋpiemŋro visŋm iestŋdŋm, otrŋs daŋas V sadaŋŋ minŋtajiem iestŋdŋm un visŋm 185. pantŋ minŋtajŋm struktŋrŋm.

2. Pieŋemot 1. punktŋ minŋtos noteikumus un metodes, Komisijas grŋmatvedis vadŋs pŋc starptautiski atzŋtiem grŋmatvedŋbas standartiem publiskajam sektoram, tomŋr var novirzŋties no tiem, ja ŋŋdas novirzes attaisno Kopienu darbŋbu ŋpaŋais raksturs.

2. iedaŋa

Vispŋrŋjŋuzskaite

134. pants

Vispŋrŋjŋ uzskaite, izmantojot divkŋrŋŋ ieraksta metodi, hronoloŋiskŋ secŋbŋ iegrŋmato visus notikumus un operŋcijas, kas iespaido iestŋŋu un 185. pantŋ minŋto struktŋru saimniecisko un finansiŋlo stŋvokli un to aktŋvus un pasŋvus.

135. pants

1. Kontu apgrozŋjumu un atlikumus iegrŋmato norŋŋinu grŋmatŋs.

2. Visus grŋmatvedŋbas ierakstus, ieskaitot kontu korekcijas, izdara, pamatojoties uz pavaddokumentiem, uz kuriem tajos jŋbŋt norŋdei.

3. Grŋmatvedŋbas sistŋmai jŋbŋt tŋdai, lai tajŋ varŋtu izsekot visiem uzskaites grŋmatojumiem.

136. pants

Grŋmatvedis pŋc budŋeta gada beigŋm lŋdz pŋrskata iesniegŋanas dienai var izdarŋt jebkŋdas korekcijas, kas nav saistŋtas ar lŋdzekŋu izmaksu vai iekasŋŋanu par ŋo budŋeta gadu, bet kuras ir nepiecieŋamas, lai patiesi un godŋgi atspoguŋotu noteikumiem atbilstoŋu uzskaiti.

3. iedaŋa

Budŋetauzskaite

137. pants

1. Budŋeta uzskaitŋ tiek detalizŋti iegrŋmatota budŋeta izpilde.

2. ŋŋ panta 1. punkta piemŋroŋanas nolŋkŋ budŋeta uzskaitŋ iegrŋmato visas budŋeta ieŋŋmumu un izdevumu operŋcijas, kas minŋtas pirmŋs daŋas IV sadaŋŋ.

4. NODAŋA

ŋpaŋuma uzskaite

138. pants

1. Katra iestŋde un 185. pantŋ minŋtŋ struktŋra kŋrto inventŋra sarakstu, kurŋ uzrŋda Kopienas materiŋlo aktŋvu, nemateriŋlo aktŋvu un finanŋu aktŋvu apjomu un vŋrtŋbu, ievŋrojot paraugu, ko izveidojis Komisijas grŋmatvedis.

Katra iestŋde un 185. pantŋ minŋtŋ struktŋra pŋrbauda, vai ieraksti inventŋra sarakstŋ atbilst faktiskajam stŋvoklim.

2. Kustamas mantas pŋrdoŋanu izsludina pienŋcŋgŋ veidŋ.

VIII SADAŋA

ŋRŋJŋ REVŋZIJA UN BUDŋETA IZPILDES APSTIPRINŋŋANA

1. NODAŋA

ŋrŋjŋ revŋzija

139. pants

1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija iespŋjami drŋz informŋ Revŋzijas palŋtu par visiem lŋmumiem un noteikumiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar 9., 13., 18., 22., 23., 26. un 36. pantu.

2. Iestŋdes nosŋta Revŋzijas palŋtai visus iekŋŋjos noteikumus, ko tŋs pieŋŋmuŋas attiecŋbŋ uz finanŋu jautŋjumiem.

3. Revŋzijas palŋtu informŋ par kredŋtrŋkotŋju, iekŋŋjo revidentu, grŋmatveŋu un avansu pŋrziŋu iecelŋanu un deleŋŋŋanas lŋmumiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar 51., 61., 62., 63. un 85. pantu.

140. pants

1. Revŋzijas palŋta, pŋrbaudot, vai visi ieŋŋmumi saŋemti un visi maksŋjumi izdarŋti likumŋgi un pienŋcŋgi, ievŋro noteikumus, kas ietverti Lŋgumos, budŋetŋ, ŋajŋ regulŋ, ŋstenoŋanas noteikumos un visos citos tiesŋbu aktos, kas pieŋemti saskaŋŋ ar Lŋgumiem.

2. Uzdevuma izpildei Revŋzijas palŋta ir tiesŋga 142. pantŋ noteiktajŋ veidŋ iepazŋties ar visiem dokumentiem un informŋciju par iestŋŋu vai struktŋrvienŋbu finanŋu vadŋbu attiecŋbŋ uz operŋcijŋm, ko finansŋ vai lŋdzfinansŋ Kopienas. Tŋ ir tiesŋga ievŋkt ziŋas no katras amatpersonas, kas atbild par ieŋŋmumu un izdevumu operŋcijŋm, un izmantot revŋzijas procedŋras, kas ir piemŋrotas attiecŋbŋ uz iepriekŋminŋtajŋm struktŋrvienŋbŋm un struktŋrŋm. Dalŋbvalstŋs revŋziju veic kopŋgi ar attiecŋgŋs valsts revŋzijas iestŋdŋm vai, ja tŋm nav vajadzŋgo pilnvaru, ar valsts atbildŋgajŋm struktŋrvienŋbŋm. Revŋzijas palŋta un dalŋbvalstu revŋzijas iestŋdes sadarbojas savstarpŋjas uzticŋbas garŋ, tomŋr saglabŋjot savu neatkarŋbu.

Lai iegŋtu informŋciju, kas nepiecieŋama to uzdevumu izpildei, kuri tai uzticŋti ar Lŋgumiem vai tiesŋbu aktiem, kas pieŋemti saskaŋŋ ar Lŋgumiem, Revŋzijas palŋta pŋc tŋs pieprasŋjuma var piedalŋties revŋzijas darbŋbŋs, ko budŋeta izpildei veic kŋda no Kopienas iestŋdŋm vai kas tiek veiktas tŋs uzdevumŋ.

Pŋc Revŋzijas palŋtas pieprasŋjuma katra iestŋde pilnvaro finanŋu iestŋdes, kas glabŋ Kopienu noguldŋjumus, ŋaut Revŋzijas palŋtai pŋrliecinŋties par to, ka ŋrŋjie dati saskan ar pŋrskatiem.

3. Lai pildŋtu savus uzdevumus, Revŋzijas palŋta paziŋo iestŋdŋm un varas iestŋdŋm, uz kurŋm attiecas ŋŋ regula, to savu darbinieku vŋrdus, kuriem ir pilnvaras izdarŋt revŋziju ŋajŋs iestŋdŋs.

141. pants

Revŋzijas palŋta nodroŋina visu vŋrtspapŋru, kŋ arŋ kontos vai kasŋ esoŋo naudas lŋdzekŋu salŋdzinŋŋanu ar uzglabŋtŋju parakstŋtŋm kvŋtŋm vai ar dienesta ziŋojumiem par rŋcŋbŋ esoŋajiem naudas lŋdzekŋiem un vŋrtspapŋriem. Revŋzijas palŋta var pati izdarŋt ŋŋdas pŋrbaudes.

142. pants

1. Komisija, citas iestŋdes, struktŋras, kas pŋrvalda ieŋŋmumus vai izdevumus Kopienu uzdevumŋ, kŋ arŋ budŋeta maksŋjumu galŋgie ieguvŋji sniedz Revŋzijas palŋtai visas nepiecieŋamŋs iekŋrtas un pakalpojumus un nodod tai visu informŋciju, ko Revŋzijas palŋta uzskata par nepiecieŋamu savu uzdevumu izpildei. Tie nodod Revŋzijas palŋtas rŋcŋbŋ visus dokumentus par to lŋgumu pieŋŋirŋanu un izpildi, ko finansŋ no Kopienas budŋeta, un pŋrskatus par naudu vai materiŋliem, visus uzskaites ierakstus vai pavaddokumentus, kŋ arŋ administratŋvos dokumentus, kas uz tiem attiecas, visus dokumentus, kas attiecas uz ieŋŋmumiem un izdevumiem, visus inventŋra sarakstus, visu struktŋrvienŋbu kontu plŋnus, ko Revŋzijas palŋta uzskata par vajadzŋgiem budŋeta izpildes un finanŋu rezultŋtu pŋrskata revŋzijai, pamatojoties uz uzskaites grŋmatojumiem vai veicot pŋrbaudi uz vietas, kŋ arŋ tam paŋam nolŋkam visus dokumentus un datus, kas radŋti vai ko glabŋ magnŋtiskajos datu nesŋjos.

Citi dienesti un attiecŋgo valstu pŋrvaldes iestŋŋu iekŋŋjŋs revŋzijas struktŋras pieŋŋir Revŋzijas palŋtai visas iekŋrtas un sniedz pakalpojumus, ko tŋ uzskata par nepiecieŋamu savu uzdevumu izpildei.

ŋŋ panta pirmo daŋu piemŋro arŋ fiziskŋm vai juridiskŋm personŋm, kas saŋem maksŋjumus no Kopienas budŋeta.

2. Amatpersonas, kuru darbŋbu pŋrbauda Revŋzijas palŋta:

a) uzrŋda dokumentŋciju par kasŋ esoŋo naudu, pŋrŋjo naudu, vŋrtspapŋriem un visdaŋŋdŋkajiem materiŋliem, pavaddokumentus par viŋiem uzticŋto lŋdzekŋu pŋrvaldŋbu, kŋ arŋ grŋmatvedŋbas grŋmatas, reŋistrus un citus ar to saistŋtus dokumentus;

b) uzrŋda saraksti un jebkurus citus dokumentus, kas vajadzŋgi 140. panta 1. punktŋ minŋtŋs revŋzijas pilnŋgai veikŋanai.

Informŋciju, ko sniedz saskaŋŋ ar ŋŋ punkta pirmŋs daŋas b) apakŋpunktu, var pieprasŋt tikai Revŋzijas palŋta.

3. Revŋzijas palŋta ir pilnvarota pŋrbaudŋt dokumentus par Kopienu ieŋŋmumiem un izdevumiem, ko glabŋ iestŋŋu struktŋrvienŋbas, jo ŋpaŋi struktŋrvienŋbas, kas atbild par lŋmumiem attiecŋbŋ uz ŋŋdiem ieŋŋmumiem un izdevumiem, struktŋrvienŋbas, kas pŋrvalda ieŋŋmumus un izdevumus Kopienas uzdevumŋ, kŋ arŋ fiziskŋs un juridiskŋs personas, kas saŋem maksŋjumus no budŋeta.

4. Nosakot, vai ieŋŋmumi un izdevumi izdarŋti likumŋgi un pareizi un finanŋu vadŋba bijusi pareiza, pŋrbauda arŋ to, kŋ struktŋras, kas neietilpst iestŋdŋs, izmantojuŋas Kopienas lŋdzekŋus, kas saŋemti kŋ dotŋcijas.

5. Revŋzijas palŋta ar saŋŋmŋja rakstveida piekriŋanu, vai ja tŋdas nav, ar lŋgumslŋdzŋju vai apakŋlŋgumu slŋdzŋju rakstisku piekriŋanu veic revŋziju par tŋ pieŋŋirtŋ Kopienas finansŋjuma izlietojumu, ko maksŋ saŋŋmŋjiem, kas neietilpst iestŋdŋs.

6. Pŋc Revŋzijas palŋtas pieprasŋjuma Komisija sniedz tai informŋciju par aizŋŋmumu un aizdevumu operŋcijŋm.

7. Integrŋtu datorsistŋmu izmantoŋana nedrŋkst samazinŋt Revŋzijas palŋtas iespŋjas piekŋŋt pavaddokumentiem.

143. pants

1. Uz Revŋzijas palŋtas gada pŋrskatiem attiecas ŋŋ panta 2. lŋdz 6. punkts.

2. Revŋzijas palŋta ne vŋlŋk kŋ 15. jŋnijŋ nosŋta Komisijai un attiecŋgajai iestŋdei jebkŋdus apsvŋrumus, ko tŋ uzskata par iekŋaujamiem gada pŋrskatos. ŋiem apsvŋrumiem ir jŋpaliek konfidenciŋliem. Katra iestŋde nosŋta Revŋzijas palŋtai atbildi ne vŋlŋk kŋ 30. septembrŋ. Iestŋŋu atbildes, izŋemot Komisijas atbildes, tajŋ paŋŋ reizŋ nosŋta Komisijai.

3. Gada pŋrskatŋ iekŋauj finanŋu vadŋbas pareizuma novŋrtŋjumu.

4. Gada pŋrskatŋ iekŋauj iedaŋu par katru iestŋdi. Revŋzijas palŋta var pievienot jebkŋdu kopsavilkuma pŋrskatu vai vispŋrŋgus apsvŋrumus, ko tŋ uzskata par noderŋgiem.

Revŋzijas palŋta veic visus nepiecieŋamos pasŋkumus, lai nodroŋinŋtu, ka katras iestŋdes atbildi uz Revŋzijas palŋtas apsvŋrumiem publicŋ tŋlŋt pŋc apsvŋrumiem, uz kuriem tŋ attiecas.

5. Ne vŋlŋk kŋ 31. oktobrŋ Revŋzijas palŋta iesniedz iestŋdŋm, kas atbild par budŋeta izpildes apstiprinŋŋanu, un pŋrŋjŋm iestŋdŋm savu gada pŋrskatu un iestŋŋu atbildes un gŋdŋ par to publicŋŋanu Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ.

6. Tiklŋdz Revŋzijas palŋta iesniegusi savu gada pŋrskatu, Komisija nekavŋjoties informŋ attiecŋgŋs dalŋbvalstis par tŋm ŋŋ pŋrskata daŋŋm, kuras attiecas uz to lŋdzekŋu pŋrvaldŋbu, par kuriem tŋs atbildŋgas saskaŋŋ ar spŋkŋ esoŋajiem noteikumiem.

Pŋc ŋŋdas informŋcijas saŋemŋanas dalŋbvalstis sniedz Komisijai atbildi 60 dienu laikŋ. Komisija lŋdz 15. februŋrim iesniedz apkopojumu Revŋzijas palŋtai, Padomei un Eiropas Parlamentam.

144. pants

1. Revŋzijas palŋta paziŋo attiecŋgajŋm iestŋdŋm visus apsvŋrumus, kuri pŋc Revŋzijas palŋtas ieskata bŋtu jŋiekŋauj ŋpaŋŋ ziŋojumŋ. ŋiem apsvŋrumiem ir jŋpaliek konfidenciŋliem.

Attiecŋgŋ iestŋde divarpus mŋneŋu laikŋ var Revŋzijas palŋtai iesniegt piezŋmes, ko tŋ vŋlas izteikt par minŋtajiem apsvŋrumiem.

Revŋzijas palŋta pieŋem attiecŋgŋ ŋpaŋŋ ziŋojuma galŋgo redakciju nŋkamajŋ mŋnesŋ.

ŋpaŋos ziŋojumus kopŋ ar attiecŋgo iestŋŋu atbildŋm nekavŋjoties nosŋta Eiropas Parlamentam un Padomei, kas katrs lemj par atbildes rŋcŋbu, ja nepiecieŋams sadarbojoties ar Komisiju.

Ja Revŋzijas palŋta izlemj, ka kŋds no ŋpaŋajiem ziŋojumiem jŋpublicŋ Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ, tiem pievieno attiecŋgo iestŋŋu atbildes.

2. Revŋzijas palŋta var publicŋt Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ visus EK lŋguma 248. panta 4. punktŋ un Euratom lŋguma 180.a panta 4. punktŋ minŋtos atzinumus, kas neattiecas uz priekŋlikumiem vai projektiem, uz kuriem attiecas likumdoŋanas apspriedes procedŋra. Revŋzijas palŋta pieŋem lŋmumu par publicŋŋanu pŋc tam, kad ir apspriedusies ar iestŋdi, kas pieprasŋjusi ŋŋdu atzinumu vai uz kuru tas attiecas. Publicŋtajiem atzinumiem pievieno attiecŋgo iestŋŋu izteiktŋs piezŋmes.

2. NODAŋA

Budŋeta izpildes apstiprinŋŋana

145. pants

1. Eiropas Parlaments pŋc Padomes ieteikuma, kas pieŋŋmusi lŋmumu ar kvalificŋtu balsu vairŋkumu, lŋdz n + 2 gada 30. aprŋlim sniedz Komisijai apstiprinŋjumu par n gada budŋeta izpildi.

2. Ja nav iespŋjams ievŋrot 1. punktŋ noteikto termiŋu, Eiropas Parlaments vai Padome informŋ Komisiju par termiŋa pagarinŋŋanas iemesliem.

3. Ja Eiropas Parlaments atliek lŋmumu par apstiprinŋjuma sniegŋanu, Komisija veic vajadzŋgos pasŋkumus, lai iespŋjami drŋz likvidŋtu ŋŋŋrŋŋus ŋŋ lŋmuma pieŋemŋanai vai nodroŋinŋtu to likvidŋciju.

146. pants

1. Lŋmums par apstiprinŋjuma sniegŋanu attiecas uz visiem Kopienu ieŋŋmumu un izdevumu pŋrskatiem, bilances atlikumu un Kopienu aktŋviem un pasŋviem, kas uzrŋdŋti bilancŋ.

2. Ar nolŋku sniegt budŋeta izpildes apstiprinŋjumu, Eiropas Parlaments pŋrbauda visus EK lŋguma 275. pantŋ un Euratom lŋguma 179.a pantŋ minŋtos pŋrskatus un finanŋu pŋrskatus pŋc tam, kad to ir izdarŋjusi Padome. Tas arŋ pŋrbauda gada pŋrskatu, ko izveidojusi Revŋzijas palŋta, lŋdz ar to iestŋŋu atbildŋm, kurŋs izdarŋta revŋzija, atbilstoŋus Revŋzijas palŋtas ŋpaŋos ziŋojumus par attiecŋgo saimniecisko gadu, kŋ arŋ Revŋzijas palŋtas apliecinŋjumu par uzskaites ticamŋbu un to pamatŋ esoŋo darŋjumu likumŋbu un pareizumu.

3. Komisija pŋc Eiropas Parlamenta pieprasŋjuma iesniedz tam jebkŋdu informŋciju, kas nepiecieŋama, lai netraucŋti piemŋrotu procedŋru budŋeta izpildes apstiprinŋjuma sniegŋanai par attiecŋgo saimniecisko gadu saskaŋŋ ar EK lŋguma 276. pantu.

147. pants

1. Saskaŋŋ ar EK lŋguma 276. pantu un Euratom lŋguma 180.b pantu, Komisija un citas iestŋdes atbilstoŋi rŋkojas, lai veiktu pasŋkumus attiecŋbŋ uz apsvŋrumiem, kas pievienoti Eiropas Parlamenta lŋmumam par budŋeta izpildes apstiprinŋjuma sniegŋanu, kŋ arŋ piezŋmŋm, kas pievienotas Padomes pieŋemtajam ieteikumam sniegt budŋeta izpildes apstiprinŋjumu.

2. Pŋc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasŋjuma iestŋdes ziŋo par pasŋkumiem, kas veikti sakarŋ ar ŋiem apsvŋrumiem un piezŋmŋm, jo ŋpaŋi par ŋo iestŋŋu dotajiem norŋdŋjumiem to struktŋrvienŋbŋm, kuras atbild par budŋeta izpildi. Dalŋbvalstis sadarbojas ar Komisiju, sniedzot tai informŋciju par pasŋkumiem, ko tŋs veikuŋas, rŋkojoties ŋo apsvŋrumu sakarŋ, lai Komisija varŋtu ŋemt tos vŋrŋ, rakstot savu ziŋojumu. Iestŋŋu ziŋojumus nodod arŋ Revŋzijas palŋtai.

OTRŋ DAŋA

ŋPAŋI NOTEIKUMI

I SADAŋA

EIROPAS LAUKSAIMNIECŋBAS VIRZŋBAS UN GARANTIJU FONDA GARANTIJU NODAŋA

148. pants

1. ŋŋs regulas pirmŋ un treŋŋ daŋa attiecas uz izdevumiem, ko izdara iestŋdes un struktŋras, kas minŋtas noteikumos, kuri attiecas uz ELVGF Garantiju nodaŋu, un to ieŋŋmumiem, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

2. Darbŋbas, kuras notiek tieŋŋ Komisijas vadŋbŋ, veic saskaŋŋ ar pirmŋs un treŋŋs daŋas noteikumiem.

149. pants

1. ELVGF Garantiju nodaŋŋ ietilpst nediferencŋtas apropriŋcijas katram saimnieciskajam gadam.

2. Maksŋjumu apropriŋcijas, kas bijuŋas pŋrnestas, taŋu nav izlietotas lŋdz saimnieciskŋ gada beigŋm, atceŋ.

3. Neizlietotos ELVGF Garantiju nodaŋas apropriŋcijas, kas attiecas uz lauku attŋstŋbu, var pŋrnest tikai uz nŋkamo saimniecisko gadu ne vairŋk kŋ 3 % apmŋrŋ no kopŋjŋm apropriŋcijŋm, kas pieŋŋirtas attiecŋgajai sadaŋai. ŋŋda pŋrneŋana iespŋjama vienŋgi, ja apropriŋcijas, kas paredzŋtas attiecŋgajŋs budŋeta pozŋcijŋs par nŋkamo saimniecisko gadu, neŋauj labot iztrŋkumu lauku attŋstŋbas programmas izpildŋ attiecŋbŋ uz lŋmeni, par kuru nolemts iepriekŋŋjŋ gadŋ. Lŋmumu par pŋrneŋanu pieŋem Komisija ne vŋlŋk kŋ 15. februŋrŋ gadŋ, uz kuru apropriŋcija tiek pŋrnesta, un informŋ par to budŋeta lŋmŋjinstitŋciju.

150. pants

1. Komisija atlŋdzina dalŋbvalstu izdevumus.

2. Komisijas lŋmumi, ar kuriem nosaka ŋo maksŋjumu summas, veido vispŋrŋjŋs provizoriskŋs saistŋbas, kuras nevar pŋrsniegt kopŋjŋs, kas iekŋautas ELVGF Garantiju nodaŋŋ.

3. No 15. novembra par parastajiem ELVGF Garantiju nodaŋas pŋrvaldŋbas izdevumiem var iepriekŋ uzŋemties saistŋbas no apropriŋcijŋm, kas paredzŋtas nŋkamajam saimnieciskajam gadam. ŋŋdas saistŋbas tomŋr nevar pŋrsniegt vienu pusi no kopŋjŋ atbilstoŋŋs apropriŋcijas kŋrtŋjam saimnieciskajam gadam. Tŋs var attiekties vienŋgi uz izdevumiem, kas principŋ ir paredzŋti pamataktŋ.

151. pants

1. Izdevumus, ko maksŋ iestŋdes un struktŋras, kas minŋtas noteikumos, kuri attiecas uz ELVGF Garantiju nodaŋu, paredz kŋ saistŋbu priekŋmetu atbilstoŋi nodaŋai, pantam un postenim divus mŋneŋus pŋc tam, kad ir saŋemti dalŋbvalstu sŋtŋti paziŋojumi. Summas izmaksŋ kŋ maksŋjumus tajŋ paŋŋ termiŋŋ, ja vien maksŋjumus jau nav veikuŋas dalŋbvalstis, vai ja tiek apŋaubŋts ŋo maksŋjumu tiesŋgums.

ŋo budŋeta saistŋbu atskaita no provizoriskajŋm vispŋrŋjŋm saistŋbŋm, kas minŋtas 150. pantŋ.

2. Provizoriskŋs vispŋrŋjŋs saistŋbas, kas paredzŋtas par saimniecisko gadu un kuras nav radŋjuŋas saistŋbas attiecŋbŋ uz konkrŋtiem budŋeta nomenklatŋras posteŋiem lŋdz nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 15. februŋrim, atceŋ attiecŋbŋ uz sŋkotnŋjo saimniecisko gadu.

3. Piemŋrojot ŋŋ panta 1. un 2. punktu, veic grŋmatojumu noskaidroŋanu.

152. pants

Izdevumus iegrŋmato pŋrskatos par saimniecisko gadu, pamatojoties uz atmaksŋjumiem, ko Komisija veikusi dalŋbvalstŋm ne vŋlŋk kŋ attiecŋgŋ gada 31. decembrŋ, ar nosacŋjumu, ka grŋmatvedis saŋŋmis maksŋjuma rŋkojumu ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 31. janvŋrŋ.

153. pants

1. Ja Komisija var pŋrvietot apropriŋcijas saskaŋŋ ar 23. pantu, tŋ pieŋem lŋmumu ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 31. janvŋrŋ un informŋ par to budŋeta lŋmŋjinstitŋciju.

2. Citos gadŋjumos, izŋemot 1. punktŋ minŋtos, Komisija iesniedz pŋrvietoŋanas priekŋlikumus budŋeta lŋmŋjinstitŋcijai ne vŋlŋk kŋ nŋkamŋ saimnieciskŋ gada 10. janvŋrŋ.

Budŋeta lŋmŋjinstitŋcija pieŋem lŋmumu par ŋŋdiem pŋrvietojumiem saskaŋŋ ar 24. pantŋ noteikto procedŋru, tomŋr ievŋrojot trŋs nedŋŋu termiŋu.

154. pants

Iznŋkumu lŋmumam par grŋmatojumu noskaidroŋanu iegrŋmato vienŋ pantŋ kŋ zemŋku vai augstŋku izdevumu.

II SADAŋA

STRUKTŋRFONDI

155. pants

1. ŋŋs regulas pirmo un treŋo daŋu piemŋro izdevumiem, ko izdara iestŋdes un struktŋras, kas minŋtas regulŋs, kuras attiecas uz struktŋrfondiem, Kohŋzijas fondu un pirmspievienoŋanŋs strukturŋlajiem un lauksaimniecŋbas pasŋkumiem, un to ieŋŋmumiem, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

2. Darbŋbas, kuras notiek tieŋŋ Komisijas vadŋbŋ, arŋ veic saskaŋŋ ar ŋŋs regulas pirmŋs un treŋŋs daŋas noteikumiem.

3. Pirmspievienoŋanŋs strukturŋlos un lauksaimniecŋbas pasŋkumus var vadŋt decentralizŋti, kŋ noteikts 164. pantŋ.

156. pants

1. Komisijas izdarŋtos finanŋu iemaksu maksŋjumus no Fondiem izdara saskaŋŋ ar 155. pantŋ minŋtajŋm regulŋm.

2. Termiŋu Komisijai izdarŋmajiem starpposma maksŋjumiem nosaka saskaŋŋ ar 155. pantŋ minŋtajŋm regulŋm.

3. Uz dalŋbvalstu rŋcŋbu ar atmaksŋjumiem un lŋdzdalŋbu summŋs, kas tiek maksŋtas kŋ iemaksas no Fondiem, attiecas 155. pantŋ minŋtŋs regulas.

157. pants

Komisija automŋtiski atceŋ apropriŋcijas, kas bijuŋas paredzŋtas saskaŋŋ ar 155. punktŋ minŋtajŋm regulŋm.

Atceltŋs apropriŋcijas var atkal padarŋt pieejamas, ja pieŋauta acŋmredzama kŋŋda, kurŋ vainojama vienŋgi Komisija, vai nepŋrvaramas varas notikuma gadŋjumŋ, kam ir bŋtiska netieŋa ietekme struktŋrfondu atbalstŋto darbŋbu izpildŋ.

ŋŋdŋ nolŋkŋ Komisija pŋrbauda visus atcŋlumus, kas izdarŋti iepriekŋŋjŋ saimnieciskŋ gada laikŋ, un, pamatojoties uz pieprasŋjumiem, lŋdz kŋrtŋjŋ gada 15. februŋrim izlemj, vai nepiecieŋams attiecŋgŋs apropriŋcijas padarŋt atkal pieejamas.

158. pants

Attiecŋbŋ uz ŋajŋ sadaŋŋ minŋtajiem darbŋbas izdevumiem Komisija var izdarŋt pŋrvietojumus no vienas sadaŋas uz citu, ar nosacŋjumu, ka attiecŋgŋs apropriŋcijas paredzŋtas tam paŋam mŋrŋim 155. pantŋ minŋto regulu nozŋmŋ.

159. pants

Uz jautŋjumiem par projektu vadŋbu un atlasi, kŋ arŋ revŋziju, attiecas regulas, kas minŋtas 155. pantŋ.

III SADAŋA

ZINŋTNISKŋ IZPŋTE

160. pants

1. Pirmŋ un treŋŋ daŋa attiecas uz apropriŋcijŋm zinŋtniskajai izpŋtei un tehnoloŋijas attŋstŋbai, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

ŋŋs apropriŋcijas iekŋauj vai nu vienŋ no budŋeta sadaŋŋm, kuras attiecas uz darbŋbas jomu zinŋtnisko izpŋti, paredzot tŋs tieŋai vai netieŋai darbŋbai, vai arŋ nodaŋŋ, kas attiecas uz zinŋtniskŋs izpŋtes darbŋbŋm, kura iekŋauta citŋ sadaŋŋ.

Tŋs izmanto, veicot darbŋbas, kuras uzskaitŋtas ŋstenoŋanas noteikumos.

2. Attiecŋbŋ uz darbŋbas izdevumiem, kas minŋti ŋajŋ sadaŋŋ, Komisija var izdarŋt pŋrvietojumus no vienas sadaŋas uz otru ar nosacŋjumu, ka ŋŋs apropriŋcijas izlieto tiem paŋiem mŋrŋiem.

3. Lietpratŋjus, kam maksŋ no zinŋtniskŋs izpŋtes un tehnoloŋijas attŋstŋbas apropriŋcijŋm, pieŋem darbŋ saskaŋŋ ar procedŋrŋm, kuras nosaka Padome, pieŋemot katra zinŋtniskŋ pŋtŋjuma pamatprogrammu.

161. pants

1. Kopŋgais pŋtniecŋbas centrs (KPC) var saŋemt lŋdzekŋus no apropriŋcijŋm, kas iekŋautas ŋrpus 160. panta 1. punktŋ minŋtajŋm sadaŋŋm un nodaŋŋm, ja tas uz konkursa vai pŋrrunu pamata piedalŋs Kopienas darbŋbŋs, ko pilnŋgi vai daŋŋji finansŋ no vispŋrŋjŋ budŋeta.

2. Ar apropriŋcijŋm darbŋbŋm, kurŋs KPC piedalŋs uz konkursa pamata, rŋkojas kŋ ar pieŋŋirtiem ieŋŋmumiem 18. panta nozŋmŋ. Saistŋbu apropriŋcijas, ko rada ŋie ieŋŋmumi, tiek padarŋtas pieejamas cik drŋz vien iespŋjams pŋc tam, kad aprŋŋinŋta debitoru parŋdu summa.

ŋo apropriŋciju izlietojumu uzrŋda virknŋ analŋtisko kontu, ko iekŋauj budŋeta izlietojuma pŋrskatŋ par katru darbŋbu kategoriju, uz kuru tie attiecas; ŋŋs apropriŋcijas uzskaita atseviŋŋi no ieŋŋmumiem, ko iegŋst no treŋo personu finansŋjuma (publiska vai privŋta) un no ieŋŋmumiem par citiem pakalpojumiem, ko Komisija izdara treŋo personu labŋ.

3. Publisko lŋgumu pieŋŋirŋanas noteikumus, kas izklŋstŋti pirmŋs daŋas V sadaŋŋ, nepiemŋro KPC darbŋbŋm, ko tas veic treŋo personu uzdevumŋ.

4. Atkŋpjoties no 23. panta, Komisija var tŋs budŋeta sadaŋas robeŋŋs, kura attiecas uz darbŋbas jomu "Tieŋŋs izpŋtes darbŋbas", izdarŋt pŋrvietojumus starp nodaŋŋm lŋdz 15 % apmŋrŋ no apropriŋcijas budŋeta postenim, no kura pŋrvietojums tiek izdarŋts.

IV SADAŋA

ŋRŋJIE DARŋJUMI

I NODAŋA

Vispŋrŋgi noteikumi

162. pants

1. Pirmŋ un treŋŋ daŋa attiecas uz ŋrŋjiem darŋjumiem, ko finansŋ no budŋeta, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

2. Komisija izlieto apropriŋcijas darŋjumiem, kas minŋti 1. punktŋ:

a) vai nu tŋda atbalsta robeŋŋs, ko pieŋŋir autonomi;

b) vai ko pieŋŋir saskaŋŋ ar nolŋgumiem, kas noslŋgti ar vienu vai vairŋk treŋŋm saŋŋmŋjŋm valstŋm;

c) vai saskaŋŋ ar nolŋgumiem ar starptautiskŋm organizŋcijŋm, kas minŋtas 53. pantŋ.

2. NODAŋA

Darŋjumu izpilde

163. pants

ŋajŋ sadaŋŋ minŋtos darŋjumus var izpildŋt Komisija centralizŋti vai saŋŋmŋja(s) treŋŋ(s) valst(i)s decentralizŋti, vai arŋ kopŋgi ar starptautiskajŋm organizŋcijŋm. Apropriŋcijas ŋrŋjiem darŋjumiem var apvienot ar lŋdzekŋiem no citiem avotiem, lai sasniegtu kopŋju mŋrŋi.

164. pants

1. Decentralizŋtŋs vadŋbas organizŋcijas gadŋjumŋ Komisija var izlemt uzticŋt saŋŋmŋju treŋo valstu iestŋdŋm vadŋt konkrŋtu darbŋbu, pŋrliecinŋjusies, ka saŋŋmŋja treŋŋ valsts vai valstis Kopienas lŋdzekŋu pŋrvaldŋŋanŋ var pilnŋgi vai daŋŋji piemŋrot ŋŋdus kritŋrijus atbilstoŋi decentralizŋcijas pakŋpei, par kŋdu ir vienoŋanŋs:

a) efektŋvu kredŋtrŋkotŋja un avansu pŋrziŋa pienŋkumu noŋŋirŋanu;

b) efektŋvu iekŋŋjŋs kontroles sistŋmu pŋrvaldŋŋanas darbŋbŋm;

c) projektu atbalstam procedŋras, lai izveidotu atseviŋŋus pŋrskatus, kuros uzrŋdŋts Komisijas lŋdzekŋu izlietojums; un cita veida atbalstam iesniegt Komisijai oficiŋli apstiprinŋtu gada deklarŋciju attiecŋgo izdevumu jomai;

d) valstu iestŋŋu esamŋbu neatkarŋgas ŋrŋjŋs revŋzijas veikŋanai;

e) pŋrredzamu, nediskriminŋjoŋu publisko lŋgumu pieŋŋirŋanas procedŋru, kas izslŋdz jebkŋdu intereŋu konfliktu iespŋjamŋbu.

2. Saŋŋmŋjai valstij jŋapŋemas ievŋrot 53. panta 6. punkta noteikumus.

165. pants

Komisija veic rŋpŋgas pŋrbaudes attiecŋbŋ uz saŋŋmŋju treŋo valstu vai starptautisko organizŋciju veikto darŋjumu izpildi. ŋŋdas rŋpŋgas pŋrbaudes veic vai nu ar iepriekŋŋju apstiprinŋjumu, vai ar pŋckontroli, vai izmantojot apvienotu procedŋru.

166. pants

1. Veiktie darŋjumi ir par pamatu tam, ka tiek:

a) sastŋdŋts finansŋŋanas lŋgums starp Komisiju, kas darbojas Kopienu vŋrdŋ, un saŋŋmŋju treŋo valsti vai valstŋm vai to ieceltŋm iestŋdŋm, turpmŋk tekstŋ "saŋŋmŋji"; vai

b) lŋgums vai nolŋgums par dotŋcijas pieŋŋirŋanu ar valsts vai starptautiskŋm publiskŋ sektora struktŋrŋm vai fiziskŋm vai juridiskŋm personŋm, kas atbildŋgas par ŋŋdu darŋjumu veikŋanu.

Lŋgumi un nolŋgumi, kas minŋti ŋŋ panta a) un b) apakŋpunktŋ, paredz noteikumus, kas lŋgumslŋdzŋjam jŋievŋro, pŋrvaldot ŋrŋjo atbalstu.

2. Finansŋŋanas lŋgumus ar saŋŋmŋjŋm treŋŋm valstŋm, kas minŋtas 1. punkta a) apakŋpunktŋ, noslŋdz ne vŋlŋk kŋ n + 1 gada 31. decembrŋ, kur n gads ir gads, kurŋ budŋeta saistŋbas raduŋŋs. Atseviŋŋus lŋgumus un nolŋgumus, ar kuriem izpilda ŋŋdus finansŋŋanas lŋgumus, noslŋdz ne vŋlŋk kŋ trŋs gadus pŋc budŋeta saistŋbu uzŋemŋanŋs dienas. Atseviŋŋus lŋgumus un nolŋgumus, kas attiecas uz revŋziju un novŋrtŋŋanu, var noslŋgt vŋlŋk.

3. NODAŋA

Publiskais iepirkums

167. pants

1. ŋŋs regulas 56. panta noteikumi un pirmŋs daŋas V sadaŋas 1. nodaŋa, kas attiecas uz vispŋrŋgiem noteikumiem par publisko iepirkumu, jŋpiemŋro lŋgumiem, uz kuriem attiecas ŋŋ sadaŋa, ievŋrojot ŋpaŋos noteikumus par robeŋlielumiem un noteikumus par ŋrŋjo lŋgumu pieŋŋirŋanu, kuri paredzŋti ŋstenoŋanas noteikumos. ŋŋs nodaŋas nolŋkiem lŋgumslŋdzŋjas iestŋdes ir:

a) Komisija viena vai vairŋku saŋŋmŋju vŋrdŋ un uz to rŋŋina;

b) saŋŋmŋjs vai saŋŋmŋji;

c) valsts vai starptautisks publisko tiesŋbu subjekts, vai fiziska vai juridiska persona, kas parakstŋjusi ar Komisiju finansŋŋanas lŋgumu vai nolŋgumu par dotŋcijas pieŋŋirŋanu ŋrŋjŋ darŋjuma izpildei.

2. Finansŋŋanas lŋgumos vai nolŋgumos par dotŋciju pieŋŋirŋanu, kas minŋti 166. pantŋ, jŋnosaka publiskŋ iepirkuma procedŋras.

168. pants

1. Lŋdzdalŋba izsolŋs ir pieejama ar vienlŋdzŋgiem noteikumiem visŋm personŋm, uz kurŋm attiecas Lŋgumu darbŋbas joma, ievŋrojot ŋpaŋos noteikumus pamataktos, kas reglamentŋ attiecŋgo sadarbŋbas jomu, kŋ arŋ visŋm tŋdŋm fiziskŋm un juridiskŋm personŋm, kas ir saŋŋmŋju treŋo valstu vai tŋdu citu treŋo valstu pilsoŋi, kŋ noteikti minŋts ŋajos dokumentos.

2. Pienŋcŋgi pamatotos izŋŋmuma gadŋjumos, pamatojoties uz ŋpaŋiem noteikumiem, kas iekŋauti pamataktos, kuri attiecas uz sadarbŋbu, var izlemt atŋaut piedalŋties lŋgumu izsolŋs tŋdu treŋo valstu pilsoŋiem, kas nav minŋtas 1. punktŋ.

3. Ja piemŋro Kopienas noslŋgtu nolŋgumu, ar kuru paplaŋina preŋu piegŋdes vai pakalpojumu sniegŋanas lŋgumu tirgu, lŋgumi par budŋeta finansŋtu publisko iepirkumu ir pieejami arŋ citu treŋo valstu pilsoŋiem, ne tikai to valstu, kas minŋtas 1. un 2. punktŋ, ievŋrojot ŋajŋ nolŋgumŋ paredzŋtos nosacŋjumus.

4. NODAŋA

Dotŋciju pieŋŋirŋana

169. pants

Darbŋbu var pilnŋgi finansŋt no budŋeta vienŋgi tad, ja tas ir bŋtiski ŋŋs darbŋbas realizŋŋanai.

5.NODAŋA

Pŋrskatu revŋzija

170. pants

Visos finansŋŋanas nolŋgumos un nolŋgumos par dotŋciju pieŋŋirŋanu ir noteikti jŋparedz pilnvaras Komisijai un Revŋzijas palŋtai izdarŋt revŋziju, pŋrbaudot dokumentus un izdarot pŋrbaudes klŋtienŋ par visiem lŋgumslŋdzŋjiem un apakŋlŋguma slŋdzŋjiem, kas saŋŋmuŋi Kopienas lŋdzekŋus.

V SADAŋA

EIROPAS BIROJI

171. pants

1. ŋŋs sadaŋas piemŋroŋanas vajadzŋbŋm "Eiropas biroji" ir visas administratŋvŋs struktŋras, ko izveidojusi viena vai vairŋkas iestŋdes, lai izpildŋtu ŋpaŋus uzdevumus, kuru izpildŋjums vajadzŋgs vairŋkŋm iestŋdŋm.

2. ŋŋ sadaŋa attiecas arŋ uz Eiropas Biroju krŋpŋanas apkaroŋanai (OLAF).

3. Eiropas biroju darbŋbai piemŋro pirmo un treŋo daŋu, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

172. pants

1. Apropriŋcijas katram Eiropas birojam, kuru kopŋjo summu iekŋauj ŋpaŋŋ budŋeta pozŋcijŋ Komisijas iedaŋŋ, sŋki izklŋsta Komisijas iedaŋas pielikumŋ.

Pielikumu veido kŋ ieŋŋmumu un izdevumu tŋmi, ko iedala sŋkŋk tŋpat kŋ budŋeta iedaŋas.

Minŋtajŋ pielikumŋ iekŋautŋs apropriŋcijas sedz katras iestŋdes visas finansiŋlŋs vajadzŋbas, kas tŋm rodas, pildot savus pienŋkumus iestŋŋu uzdevumŋ.

2. Katra Eiropas biroja ŋtatu sarakstu pievieno Komisijas ŋtatu sarakstam.

3. Katra Eiropas biroja direktors pieŋem lŋmumus par pŋrvietojumiem 1. punktŋ minŋtajŋ pielikumŋ. Komisija par ŋŋdiem pŋrvietojumiem informŋ budŋeta lŋmŋjinstitŋciju.

4. Katra Eiropas biroja pŋrskats ir 121. pantŋ minŋto Kopienu pŋrskatu sastŋvdaŋa.

173. pants

Komisija attiecŋbŋ uz apropriŋcijŋm, kas pielikumŋ iekŋautas par katru Eiropas biroju, deleŋŋ kredŋtrŋkotŋja pilnvaras attiecŋgŋ Eiropas biroja direktoram un nosaka robeŋas un nosacŋjumus ŋai pilnvaru deleŋŋŋanai.

174. pants

1. Ikviens starpiestŋŋu Eiropas birojs izveido savu izdevumu analŋtisko uzskaiti, kas ŋauj noteikt, cik liela daŋa no tŋs pakalpojumiem sniegta katrai iestŋdei. ŋŋs iestŋdes pŋrvaldŋbas komiteja nosaka kritŋrijus, uz kuriem pamatojas grŋmatvedŋbas sistŋma.

2. Piezŋmŋs par ŋpaŋo budŋeta pozŋciju, kurŋ iekŋauti kopŋjŋs apropriŋcijas katram starpiestŋŋu Eiropas birojam, uzrŋda izmaksu tŋmi pakalpojumiem, ko iestŋde sniedz katrai iestŋdei. To pamatŋ ir 1. punktŋ minŋtŋ analŋtiskŋ uzskaite.

3. Katrs starpiestŋŋu Eiropas birojs ziŋo attiecŋgajŋm iestŋdŋm par analŋtiskŋs uzskaites rezultŋtiem.

175. pants

1. Katra Eiropas biroja pŋrvaldŋbas komiteja izstrŋdŋ ŋŋs sadaŋas ŋstenoŋanas noteikumus.

2. Ja Eiropas biroja uzdevums saistŋts ar piegŋdŋm treŋŋm pusŋm par atlŋdzŋbu, pŋrvaldŋbas komiteja ar ŋpaŋiem noteikumiem nosaka, kŋ izdarŋmas ŋŋs piegŋdes un kŋrtojama atbilstoŋa uzskaite.

176. pants

ŋo sadaŋu piemŋro OLAF darbŋbai, izŋemot 174. pantu un 175. panta 2. punktu.

OLAF direktors ir pilnvarots deleŋŋt tŋlŋk savas pilnvaras personŋlam, uz kuru attiecas Civildienesta noteikumi.

VI SADAŋA

ADMINISTRATŋVŋS APROPRIŋCIJAS

177. pants

Administratŋvajŋm apropriŋcijŋm piemŋro pirmo un treŋo daŋu, ciktŋl ŋajŋ sadaŋŋ nav noteikts citŋdi.

178. pants

1. Katru gadu no 15. novembra parasto administratŋvo izdevumu saistŋbas var uzŋemties iepriekŋ no apropriŋcijŋm, kas paredzŋtas nŋkamajam saimnieciskajam gadam. ŋŋdas saistŋbas tomŋr nevar pŋrsniegt vienu ceturtdaŋu no apropriŋcijas attiecŋgajai budŋeta pozŋcijai par kŋrtŋjo saimniecisko gadu. Tŋs nevar paredzŋt tŋda veida jauniem izdevumiem, kas pŋdŋjŋ pienŋcŋgi pieŋemtajŋ budŋetŋ vŋl nav bijuŋi apstiprinŋti principŋ.

2. Izdevumi, kas jŋmaksŋ avansŋ saskaŋŋ ar juridiskiem vai lŋguma noteikumiem, piemŋram, nomas maksa, var bŋt par pamatu tam, ka maksŋjumus sŋkot ar 1. decembri un vŋlŋk, maksŋ no budŋeta apropriŋcijŋm par nŋkamo saimniecisko gadu.

179. pants

1. Administratŋvŋs apropriŋcijas ir nediferencŋtas apropriŋcijas.

2. Administratŋvus izdevumus, kuri jŋizdara saskaŋŋ ar lŋgumiem, kas attiecas uz laikposmiem, kuri pŋrsniedz saimniecisko gadu saskaŋŋ ar vietŋjŋm paraŋŋm vai praksi attiecŋbŋ uz iekŋrtu piegŋdŋm, maksŋ no tŋ saimnieciskŋ gada budŋeta, kurŋ tie tiek izdarŋti.

3. Iestŋdes cik drŋz vien iespŋjams informŋ budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas abas iestŋdes par jebkŋdiem celtniecŋbas projektiem, kam varŋtu bŋt bŋtisks finansiŋls iespaids budŋetŋ.

Budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas abas iestŋdes nekavŋjoties ziŋo attiecŋgajai iestŋdei par nodomu izteikt tai savu atzinumu. Ja nav atbildes, attiecŋgŋ iestŋde var turpinŋt plŋnoto darbŋbu savas administratŋvŋs autonomijas robeŋŋs saskaŋŋ ar EK lŋguma 282. pantu un Euratom lŋguma 185. pantu attiecŋbŋ uz Kopienas pŋrstŋvŋbu.

Ja budŋeta lŋmŋjinstitŋcijas abas iestŋdes paziŋo par nodomu sniegt atzinumu, tŋs sniedz ŋo atzinumu divu nedŋŋu laikŋ pŋc ŋŋ paziŋojuma.

TREŋŋ DAŋA

PŋREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I SADAŋA

Pŋrejas noteikumi

180. pants

1. Ja Padome, pamatojoties uz iespŋjamu Komisijas priekŋlikumu, lŋdz 2006. gada 31. decembrim nepanŋk vienoŋanos par alternatŋvu budŋeta rŋcŋbu attiecŋbŋ uz negatŋviem lauksaimniecŋbas izdevumiem, tad no 2007. gada 1. janvŋra ŋos negatŋvos lauksaimniecŋbas izdevumus aizstŋj ieŋŋmumi, kas pilnŋgi pieŋŋirti ELVGF.

2. Gadŋjumos, kad 1. panta piemŋroŋana nozŋmŋ, ka no 2007. gada 1. janvŋra negatŋvus izdevumus aizstŋj ar pieŋŋirtiem ieŋŋmumiem:

a) ŋŋs regulas 42. panta pirmais teikums jŋaizstŋj ar "Budŋetŋ nevar bŋt negatŋvi ieŋŋmumi vai izdevumi.";

b) ŋŋs regulas 154. pants jŋizsaka ŋŋdi: "Pieŋŋirtos ieŋŋmumus ŋajŋ sadaŋŋ pieŋŋir atbilstoŋi to izcelsmei vai nu apropriŋcijŋm ELVGF Garantiju nodaŋai kopŋjŋs lauksaimniecŋbas politikas izdevumu finansŋŋanai, vai apropriŋcijŋm ELVGF Garantiju nodaŋai lauku attŋstŋbas un ar to saistŋto pasŋkumu finansŋŋanai.".

181. pants

1. Komisijas izdevumu klasifikŋciju pŋc to mŋrŋa, kŋ noteikts 41. panta 2. punktŋ, pirmo reizi piemŋro 2004. gada budŋetam.

Komisijas iedaŋŋ 2003. gada budŋetŋ iekŋauj:

a) A daŋu, kas veltŋta iestŋdes personŋla un administratŋvo darbŋbu izdevumiem;

b) B daŋu, kas veltŋta darbŋbas izdevumiem; sadalot ŋo daŋu vairŋkŋs apakŋiedaŋŋs atkarŋbŋ no prasŋbŋm.

ŋŋs regulas 23., 158. un 160. panta 2. punktŋ minŋto pŋrvietoŋanas procedŋru pirmo reizi piemŋro 2004. gada budŋeta apropriŋcijŋm. Par 2003. gada budŋeta apropriŋcijŋm uz procedŋru apropriŋciju pŋrvietoŋanai Komisijas iedaŋŋ attiecas 26. panta 3. un 4. punkta noteikumi 1977. gada 21. decembra Finanŋu regulŋ, kurŋ jaunŋkie grozŋjumi izdarŋti ar Padomes Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 762/2001.

2. ŋŋs regulas 128. panta otrajŋ daŋŋ, 129. pantŋ un 143. panta 2 un 5. punktŋ minŋtos termiŋus pirmo reizi piemŋro attiecŋbŋ uz 2005. gada budŋetu.

Agrŋkiem gadiem ŋie termiŋi ir:

a) attiecŋbŋ uz 128. panta 2. punktu 1. maijs;

b) attiecŋbŋ uz 129. panta 1. punktu 15. jŋlijs;

c) attiecŋbŋ uz 129. panta 2. punktu 15. septembris;

d) attiecŋbŋ uz 129. panta 3. punktu 15. oktobris;

e) attiecŋbŋ uz 129. panta 4. punktu 30. novembris;

f) attiecŋbŋ uz 143. panta 2. punktu 15. jŋlijs un 31. oktobris;

g) attiecŋbŋ uz 143. panta 5. punktu 30. novembris.

Pirmŋs daŋas VII sadaŋas noteikumus piemŋro pakŋpeniski, atkarŋbŋ no tehniskŋm iespŋjŋm, lai tŋs varŋtu pilnŋgi piemŋrot, sŋkot ar 2005. gada budŋetu.

3. ŋŋs regulas 113. panta 2. punktu pirmo reizi piemŋro, sŋkot ar 2005. gada budŋetu.

4. Deleŋŋtais kredŋtrŋkotŋjs 60. panta 7. punktŋ minŋto pŋrskatu pirmo reizi sastŋda par 2003. gada budŋetu.

5. Jebkŋdus saistŋbu apropriŋcijas, kas atbrŋvotas par 2002. gada budŋetu, var, neskarot 157. pantu, atkal padarŋt pieejamas saskaŋŋ ar nosacŋjumiem, kas ietverti 7. panta 6. punktŋ 1977. gada 21. decembra Finanŋu regulŋ, kurŋ jaunŋkie grozŋjumi izdarŋti ar Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 762/2001.

II SADAŋA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

182. pants

Eiropas Parlaments un Padome ir tiesŋgi pieprasŋt informŋciju vai paskaidrojumus par to kompetences jomŋ esoŋajiem budŋeta jautŋjumiem.

183. pants

Komisija pieŋem noteikumus ŋŋs regulas ŋstenoŋanai.

184. pants

ŋo regulu pŋrskata saskaŋŋ ar EK lŋguma 279. pantŋ un Euratom lŋguma 183. pantŋ noteikto procedŋru ik pŋc trim gadiem vai tad, kad tas izrŋdŋs nepiecieŋams, pirms tam piemŋrojot saskaŋoŋanas procedŋru, ja to pieprasa Eiropas Parlaments.

185. pants

1. Komisija pieŋem pamata finanŋu regulu iestŋdŋm, ko izveidojuŋas Kopienas un kas ir juridiskas personas, kuras faktiski saŋem dotŋcijas no budŋeta. ŋo iestŋŋu finanŋu noteikumi nevar novirzŋties no pamata regulas, izŋemot gadŋjumus, kad tas nepiecieŋams to ŋpaŋajŋm darbŋbas vajadzŋbŋm, turklŋt ar Komisijas iepriekŋŋju piekriŋanu.

2. Iestŋdŋm, kas minŋtas 1. punktŋ, Eiropas Parlaments pŋc Padomes ieteikuma sniedz apstiprinŋjumu par to budŋeta izpildi.

3. Komisijas iekŋŋjam revidentam ir tŋdas paŋas pilnvaras attiecŋbŋ uz 1. punktŋ minŋtajŋm iestŋdŋm, kŋdas viŋam ir attiecŋbŋ uz Komisijas struktŋrvienŋbŋm.

4. Iestŋdes, kas minŋtas 1. punktŋ, piemŋro 133. pantŋ paredzŋtos grŋmatvedŋbas noteikumus tŋ, lai to pŋrskatus var konsolidŋt ar Komisijas pŋrskatiem.

186. pants

Ar ŋo tiek atcelta 1977. gada 21. decembra Finanŋu regula.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucŋm uz ŋo regulu, un tŋs jŋlasa saskaŋŋ ar atbilstŋbu tabulu, kas iekŋauta pielikumŋ.

187. pants

ŋŋ regula stŋjas spŋkŋ 20. dienŋ pŋc tŋs publicŋŋanas Eiropas Kopienu Oficiŋlajŋ Vŋstnesŋ.

To piemŋro no 2003. gada 1. janvŋra.

ŋŋ regula uzliek saistŋbas kopumŋ un ir tieŋi piemŋrojama visŋs dalŋbvalstŋs.

Luksemburgŋ, 2002. gada 25. jŋnijŋ

Padomes vŋrdŋ

priekŋsŋdŋtŋjs

J. Matas I Palou

PIELIKUMS

ATBILSTŋBU TABULA,

kas minŋta 186. pantŋ

1977. gada 21. decembra Finanŋu regula 2002. gada 25. jŋnija Finanŋu regula

I daŋa Noteikumi par Eiropas Kopienu vispŋrŋjo budŋetu Pirmŋ daŋa Kopŋgi noteikumi

I sadaŋa: Vispŋrŋji principi II sadaŋa: Budŋeta principi

1. pants, 1. panta 1. punkts 4. pants, 4. panta 1. un 2. punkts

1. pants, 1. panta 2. punkts 6. pants

1. pants, 1. panta 3. punkts 179. pants, 179. panta 2. punkts

1. pants, 1. panta 4. un 5. punkts 7. pants

1. pants, 1. panta 6. punkts Svŋtrots

1. pants, 1. panta 7. punkts 77. pants, 77. panta 3. punkts

2. pants 27. pants un 48. pants, 48. panta 2. punkts

3. pants 28. pants

4. pants, 4. panta 1. punkts 17. pants

4. pants, 4. panta 2. punkts 17. un 18. pants

4. pants, 4. panta 3. punkts 19. pants

5. pants 5. pants

6. pants 6. un 8. pants

7. pants, 7. panta 1. punkts 9. panta 1., 2., 4. un 6. punkts

7. pants, 7. panta 2. punkts 9. panta 1., 2., 3., 5. un 6. punkts

7. pants, 7. panta 3. punkts Svŋtrots

7. pants, 7. panta 4. punkts 10. pants

7. pants, 7. panta 5. punkts 9. panta 1. punkts

7. pants, 7. panta 6. punkts 11. un 157. pants

7. pants, 7. panta 7. punkts Svŋtrots, izŋemot 156. pantu, 156. panta 3. punktu

7. pants, 7. panta 8. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

7. pants, 7. panta 9. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

8. pants, 8. panta 1. punkts 12. pants

8. pants, 8. panta 2. un 3. punkts 150. pants, 150. panta 3. punkts un 178. pants

9. pants 13. pants

10. pants 29. pants, 29. panta 2. punkts

11. pants 16. pants

II sadaŋa: Budŋeta izveide un uzbŋve III sadaŋa: Budŋeta izveide un uzbŋve

I iedaŋa: Budŋeta izveide 1. nodaŋa: Budŋeta izveide

12. pants 31. pants

13. pants 33. pants

14. pants 34. pants

15. pants, izŋemot 15. panta 2. punktu 37. pants

15. pants, 15. panta 2. punkts un 16. pants, 16. panta 2. punkts 38. pants

16. pants, 16. panta 1. punkts 35. pants

17. pants 36. pants

18. pants 39. pants

II iedaŋa: Budŋeta uzbŋve un izklŋsts 2. nodaŋa: Budŋeta uzbŋve un izklŋsts

19. pants, 19. panta 1. punkts 40. un 41. pants

19. pants, 19. panta 2. un 3. punkts 41. pants

19. pants, 19. panta 4. punkts 43. pants

19. pants, 19. panta 5. punkts 44. pants

19. pants, 19. panta 6. punkts Svŋtrots

19. pants, 19. panta 7. punkts 30. pants, 30. panta 1. punkts

19. pants, 19. panta 8. punkts 45. pants

20. pants, izŋemot 20. panta 4. punktu 46. pants

20. pants, 20. panta 4. punkts 47. pants

III sadaŋa: Budŋeta izpilde IV sadaŋa: Budŋeta izpilde

I iedaŋa: Vispŋrŋgi noteikumi 1. nodaŋa: Vispŋrŋgi noteikumi

21. pants 58. pants

22. pants, 22. panta 1. punkts 48. un 49. pants

22. pants, 22. panta 2. punkts 50. pants, 54. panta 1. punkts un 57. panta 1. punkts

22. pants, 22. panta 3. punkts Svŋtrots

22. pants, 22. panta 4. punkts 51., 52. un 59. pants

22. pants, 22. panta 4.a punkts 56. pants

22. pants, 22. panta 5. punkts 1. panta 2. punkts

23. pants 84. pants

24. pants Svŋtrots

24.a pants 85. un 86. pants

25. pants 61. pants

26. pants, 26. panta 1. punkts 21. pants

26. pants, 26. panta 2. un 4. punkts 22. pants

26. pants, 26. panta 3. punkts 23. pants

26. pants, 26. panta 5. punkts 24. pants

26. pants, 26. panta 6. un 7. punkts Svŋtrots

26. pants, 26. panta 8. un 9. punkts 25. pants

26. pants, 26. panta 10. un 11. punkts 26. pants

27. pants, 27. panta 1. punkts 20. pants, 20. panta 1. punkts

27. pants, 27. panta 2. un 5. punkts Svŋtrots

27. pants, 27. panta 2.a punkts 20. pants, 20. panta 2. punkts

27. pants, 27. panta 3. punkts Svŋtrots

27. pants, 27. panta 4. punkts 20. pants, 20. panta 3. punkts

II iedaŋa: Budŋeta ieŋŋmumi, pieejamo lŋdzekŋu pŋrvaldŋba 5. nodaŋa: Ieŋŋmumu operŋcijas

28. pants, 28. panta 1. punkts 70. pants, 70. panta 1. punkts

28. pants, 28. panta 2. punkts 71. pants, 71. panta 2. punkts

28. pants, 28. panta 3. punkts 70. pants, 70. panta 2. punkts

28.a pants 74. pants

29. pants 73. pants

30. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

31. pants 69. pants

32. pants 15. pants

33. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

34. pants 131. pants

35. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

III iedaŋa: Izdevumu saistŋbu uzŋemŋanŋs, izdevumu apstiprinŋŋana, rŋkojuma doŋana un izmaksa 6. nodaŋa: Izdevumu operŋcijas

36. pants 77. pants, 77. panta 1. un 2. punkts un 166. pants, 166. panta 2. punkts

37. pants Svŋtrots

38. pants Svŋtrots

39. pants Svŋtrots

40. pants 79. pants

41. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

42. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

43. pants 80. pants

44. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

45. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

46. pants 81. pants

47. pants Svŋtrots

48. pants Svŋtrots

49. pants 71. pants, 71. panta 4. punkts

50. pants Svŋtrots

51. pants, 51. panta 1. punkts Svŋtrots

51. pants, 51. panta 2. punkts 82. pants

51. pants, 51. panta 3. punkts Svŋtrots

52. pants Svŋtrots

53. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

54. pants 63. pants

IV iedaŋa: Amatu pŋrvaldŋba

55. pants Svŋtrots

IV sadaŋa: Lŋgumu slŋgŋana, inventŋra saraksti, uzskaite V sadaŋa: Publiskais iepirkums

I iedaŋa: Lŋgumi par preŋu piegŋdi un pakalpojumu sniegŋanu; pirkuma, nomas un ŋres lŋgumi

56. pants 105. pants

57. pants Svŋtrots

58. pants, 58. panta 1. punkts 88. pants, 89. pants, 89. panta 2. punkts un 91. Pants

58. pants, 58. panta 2. punkts 90. pants

58. pants, 58. panta 3. punkts 97. pants, 97. panta 1. punkts

58. pants, 58. panta 4. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

59. pants 91. pants, 91. panta 2. punkts

60. pants 91. pants, 91. panta 3. punkts

61. pants Svŋtrots

62. pants 89. pants, 89. panta 1. punkts

63. pants Svŋtrots

64. pants Svŋtrots

64.a pants 102. pants

II iedaŋa: Kustamas mantas un nekustama ŋpaŋuma saraksti VII sadaŋa: Pŋrskatu un uzskaites izveide

4. nodaŋa: ŋpaŋuma uzskaite

65. pants 138. pants, 138. panta 1. punkts

66. pants 138. pants, 138. panta 2. punkts

67. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

68. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

III iedaŋa: Uzskaite 3. nodaŋa: Uzskaite

69. pants 132. un 133. pants

70. pants 132., 133., 134. un 137. pants

70.a pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

71. pants Svŋtrots

72. pants 132. pants, 132. panta 3. punkts un 136. pants

V sadaŋa: Kredŋtrŋkotŋju, finanŋu kontrolieru, grŋmatveŋu un avansu pŋrziŋu pienŋkumi IV sadaŋa: Budŋeta izpilde

4. nodaŋa: Finanŋu dalŋbnieku atbildŋba

73. pants 66. pants

74. pants Svŋtrots

75. pants, 75. panta 1. punkts 67. pants

75. pants, 75. panta 2. punkts 68. pants

75. pants, 75. panta 3. punkts Svŋtrots

75. pants, 75. panta 4. punkts Svŋtrots

75. pants, 75. panta 5. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

76. pants 65. pants, 65. panta 2. punkts

77. pants Svŋtrots

VI sadaŋa: Pŋrskatu izklŋsts un revŋzija VII sadaŋa: Pŋrskatu un uzskaites izveide

1. nodaŋa: Pŋrskatu izveide

78. pants 128. pants

79. pants 128. pants

80. pants 122. un 127. pants

81. pants 126. un 128. pants

82. pants 128. pants, 128. panta 2. punkts

83. pants, 83. panta 1. punkts 140. pants, 140. panta 3. punkts

83. pants, 83. panta 2. un 4. punkts 139. pants

84. pants Svŋtrots

85. pants 140. pants, 140. panta 1. un 2. punkts

86. pants 141. pants

87. pants 142. pants, 142. panta 1. un 5. punkts

88. pants 143. pants

88.a pants Svŋtrots

89. pants, 89. panta 1. punkts 145. pants, 145. panta 1. punkts

89. pants, 89. panta 2., 3. un 5. punkts 146. pants

89. pants, 89. panta 4. punkts 145. pants, 145. panta 2. un 3. punkts

89. pants, 89. panta 6. punkts Svŋtrots

89. pants, 89. panta 7. un 8. punkts 147. pants

89. pants, 89. panta 9. un 10. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

90. pants 144. pants

VII sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par zinŋtniskŋs izpŋtes un tehnoloŋijas attŋstŋbas apropriŋcijŋm Otrŋ daŋa: ŋpaŋi noteikumi

III sadaŋa: Zinŋtniskŋ izpŋte

91. pants 160. pants, 160. panta 1. punkts

92. pants, 92. panta 1. un 2. punkts 160. pants, 160. panta 1. punkts

92. pants, 92. panta 3. punkts 161. pants, 161. panta 1. punkts

92. pants, 92. panta 4. punkts 161. pants, 161. panta 3. punkts

93. pants Svŋtrots

94. pants Svŋtrots

95. pants 161. pants, 161. panta 4. punkts

96. pants, 96. panta 1. un 4. punkts 161. pants, 161. panta 2. punkts

96. pants, 96. panta 2. un 3. punkts Svŋtrots

97. pants Svŋtrots

VIII sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par Eiropas Lauksaimniecŋbas vadŋbas un garantiju fonda Garantiju nodaŋu Otrŋ daŋa: ŋpaŋi noteikumi

I sadaŋa: Eiropas Lauksaimniecŋbas virzŋbas un garantiju fonda Garantiju nodaŋa

98. pants 148. pants

99. pants, 99. panta 1. punkts 150. pants, 150. panta 1. un 2. punkts

99. pants, 99. panta 2. punkts Svŋtrots

100. pants 151. pants, 151. panta 1. punkts

101. pants 152. pants

102. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

103. pants 151. pants, 151. panta 2. punkts

104. pants 153. pants

IX sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par ŋrŋjo atbalstu Otrŋ daŋa: ŋpaŋi noteikumi

IV sadaŋa: ŋrŋjie darŋjumi

I iedaŋa: Vispŋrŋgi noteikumi 1. nodaŋa: Vispŋrŋgi noteikumi

105. pants, 105. panta 1. un 2. punkts 162. pants

105. pants, 105. panta 3. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

105. pants, 105. panta 4. punkts Svŋtrots

105. pants, 105. panta 5. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

106. pants, 106. panta 1. punkts 166. pants

106. pants, 106. panta 2. punkts Svŋtrots

106. pants, 106. panta 3. punkts Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

II iedaŋa: ŋstenoŋana 2. nodaŋa: Darŋjumu izpilde

107. pants Svŋtrots

108. pants Svŋtrots

109. pants Svŋtrots

110. pants Svŋtrots

111. pants Svŋtrots

III iedaŋa: Lŋgumtiesŋbu pieŋŋirŋana 3. nodaŋa: Publiskais iepirkums

112. pants 167. pants, 167. panta 1. punkts

113. pants 167. pants, 167. panta 2. punkts

114. pants 168. pants

115. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

116. pants Svŋtrots

117. pants Svŋtrots

118. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

119. pants Svŋtrots

IV iedaŋa: Pŋrskatu revŋzija 4. nodaŋa: Pŋrskatu revŋzija

120. pants 170. pants

X sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par to apropriŋciju pŋrvaldŋbu, kuras attiecas uz personŋlu, kas nodarbinŋts Kopienas iestŋdŋs un apakŋbirojos, kŋ arŋ delegŋcijŋs ŋrpus Kopienas, un to administrŋciju Svŋtrots

121. pants Svŋtrots

122. pants (svŋtrots) Svŋtrots

123. pants Svŋtrots

XI sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par treŋo personu un ŋrŋjo struktŋru finansiŋlu dalŋbu Kopienas darbŋbŋs Svŋtrots

I iedaŋa: Vispŋrŋgi noteikumi

124. lŋdz 126. pants 18. panta 1. punkta d) apakŋpunkts

II iedaŋa: Noteikumi par dalŋbu, kas paredzŋta saskaŋŋ ar Eiropas ekonomikas zonas lŋgumu

127. lŋdz 132. pants 18. panta 1. punkta d) apakŋpunkts

XIa sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par Regulas (EK) Nr. 1467/97 4. iedaŋŋ minŋtajŋm sankcijŋm

132.a punkts 18. panta 1. punkta b) apakŋpunkts

XII sadaŋa: ŋpaŋi noteikumi par Eiropas Kopienu Oficiŋlo publikŋciju biroju V sadaŋa: Eiropas biroji

133. pants 171. lŋdz 175. pants

II daŋa: Noteikumi par Eiropas Kopienu aizŋŋmumu un aizdevumu operŋcijŋm

134. pants 130. pants

135. pants Nodots regulai, kas paredzŋta ar 183. pantu

136. pants Svŋtrots

137. pants 142. pants, 142. panta 6. punkts

III daŋa: Pŋrejas noteikumi un nobeiguma noteikumi Treŋŋ daŋa. Pŋrejas noteikumi un nobeiguma noteikumi

138. pants 182. pants

139. pants 183. pants

140. pants 184. pants

141. pants 186. pants

142. pants 185. pants

143. pants 187. pants

[1] OV C 96 E, 27.3.2001., 1. lpp., un OV C 103 E, 30.4.2002., 292. lpp.

[2] OV C 153 E, 27.6.2002., 236. lpp.

[3] OV C 162, 5.6.2001., 1. lpp., un OV C 92, 17.4.2002., 1. lpp.

[4] OV C 260, 17.9.2001., 42. lpp.

[5] OV L 356, 31.12.1977., 1. lpp. Regul[pic][pic] jau1. lpp. Regulŋ jaunŋkie grozŋjumi izdarŋti ar Regulu (EK, EOTK, EAEK) Nr. 762/2001 (OV L 111, 20.4.2001., 1. lpp.).

[6] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[7] OV L 198, 21.7.2001., 1. lpp.

Augša