Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32002R1386

Komisijas Regula (EK) Nr. 1386/2002 (2002. gada 29. jūlijs), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94 attiecībā uz tādas palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kura piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai

OV L 201, 31.7.2002., 5./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 162 - 180
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 67 - 85
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 67 - 85

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 15/01/2007; Atcelts ar 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1386/oj

32002R1386Official Journal L 201 , 31/07/2002 P. 0005 - 0023


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1386/2002

(2002. gada 29. jūlijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94 attiecībā uz tādas palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kura piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1164/94 (1994. gada 16. maijs) par Kohēzijas fonda izveidi[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1264/1999 un Regulu (EK) Nr. 1265/1999[2], un jo īpaši tās 12. panta 4. punktu un II pielikuma H panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punktā noteikta prasība dalībvalstīm veikt vairākus pasākumus, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda efektīvu un pareizu izmantošanu saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu.

(2) Šī iemesla dēļ nepieciešams dalībvalstīm sniegt atbilstošu ievirzi par to institūciju attiecīgo funkciju organizēšanu, kuras atbild par projektu īstenošanu, izdevumu apstiprināšanu un par Kohēzijas fonda vispārējo vadību un darbības koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī.

(3) Regulā (EK) Nr. 1164/94 noteikta prasība dalībvalstīm sadarboties ar Komisiju, nodrošinot nevainojamu vadības un kontroles sistēmu darbību, un sniegt visu nepieciešamo palīdzību, lai veiktu pārbaudes, tostarp pārbaudes izlases kārtībā.

(4) Lai saskaņotu to izdevumu apstiprināšanas standartus, par kuriem tiek pieprasīti maksājumi no fonda, nepieciešams izstrādāt šāda apstiprinājuma saturu un noteikt tās informācijas raksturu un kvalitāti, uz kuru tie attiecas.

(5) Lai dotu Komisijai iespēju veikt Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 2. punktā minētās pārbaudes, dalībvalstīm pēc pieprasījuma jāsniedz Komisijai dati, kurus struktūras, kas ir atbildīgas par projektu īstenošanu un Kohēzijas fonda vispārējo vadību un darbības koordinēšanu, pieprasa, lai varētu izpildīt minētajā regulā noteiktās vadības, uzraudzīšanas un vērtēšanas prasības. Vajag noteikt šādu datu saturu un datoru datņu pārsūtīšanas formu un veidu, ja datus piegādā elektroniskā veidā. Komisijai būtu jānodrošina, lai elektroniski un cita veida dati saglabātu konfidencialitāti un tiktu uzglabāti drošībā.

(6) Šī regula piemērojama, neskarot Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par inspekcijām un pārbaudēm uz vietas, ko veic Komisija, lai Eiropas Kopienu finanšu intereses aizsargātu no krāpšanas un citiem pārkāpumiem[3].

(7) Šī regula būtu piemērojama, neskarot Komisijas Regulu (EK) Nr. 1831/94 (1994. gada 26. jūlijs) par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā[4].

(8) Būtu jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi par Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H pantā minēto procedūru, tostarp nepareizi izmaksāto summu atgūšanu, to atmaksāšanu Komisijai un kavējuma procentus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Priekšmets un darbības joma

1. pants

Šī regula paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1164/94 piemērošanai attiecībā uz tās palīdzības vadības un kontroles sistēmām, kas no Kohēzijas fonda (še turpmāk tekstā "fonds") piešķirta piemērotiem pasākumiem, uz kuriem attiecas minētās regulas 3. pants un kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra, un atbilstoši procedūrai, kas paredzēta finanšu korekciju veikšanai šādai palīdzībai.

II NODAĻA

Vadības un kontroles sistēmas

2. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, lai šādām turpmāk minētajām struktūrām un iestādēm tiktu sniegti attiecīgi ieteikumi par tādu vadības un kontroles sistēmu ieviešanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu nevainojamu fonda vadību saskaņā ar vispāratzītiem principiem un standartiem:

a) struktūrām, kas atbildīgas par projektu īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 10. panta 4. punktu (še turpmāk tekstā "īstenotājas struktūras");

b) iestādēm vai struktūrām, kas atbildīgas par to izdevumu apstiprināšanu, par kuriem no fonda tiek prasīti maksājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu un minētās regulas II pielikuma D panta 4. punktu, tostarp, ja tās ir dažādas institūcijas, tad iestādes vai struktūras, kas tam norīkotas saskaņā ar minētās regulas II pielikuma D panta 1. punktu (še turpmāk tekstā "maksātājas iestādes");

c) iestādēm, kas atbildīgas par vispārējo fonda darbības vadību un koordinēšanu dalībvalstī (še turpmāk tekstā "vadošās iestādes"); un

d) valsts iestādēm vai privātām struktūrām vai dienestiem, par kuru darbību vadošās iestādes vai maksātājas iestādes ir atbildīgas vai kuras to vārdā pilda uzdevumus attiecībā uz īstenotājām struktūrām (še turpmāk tekstā "starpposma struktūras").

Šie ieteikumi paredzēti, lai palīdzētu minētajām iestādēm vai struktūrām izveidot sistēmas, kas vajadzīgas ne vien, lai pienācīgi nodrošinātu, ka pieprasījumi pēc Kopienas palīdzības ir pareizi un atbilstoši, bet arī, lai nodrošinātu projektu īstenošanu saskaņā ar attiecīgā lēmuma noteikumiem un atbilstoši šiem projektiem noteiktajiem mērķiem.

2. Šajā regulā jēdziens "īstenotājas struktūras" ietver struktūras un firmas, kas iesaistītas projekta īstenošanā kā koncesionāri, pārstāvji vai citādi, ja īstenotāja struktūra nav finansējuma adresāts.

3. Šajā regulā, ja nav noteikts citādi, "projekts" ir jebkurš atsevišķs projekts, tā stadija vai projektu grupa, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1164/94 1. panta 3. punkts vai jebkurš pasākums, uz ko attiecas minētās regulas 3. panta 2. punkts, un par ko pieņemts lēmums saskaņā ar minētās regulas 10. panta 6. punktu (še turpmāk tekstā "piešķīrējs lēmums").

3. pants

Vadošo un maksātāju struktūru, starpposma struktūru un īstenotāju struktūru vadības un kontroles sistēmas proporcionāli to administrētās palīdzības apjomam nodrošina:

a) skaidru definējumu, skaidrus asignējumus un atbilstošu funkciju sadali attiecīgajā organizācijā, ciktāl nepieciešams nevainojamai vadībai;

b) efektīvas sistēmas, kas nodrošina, lai funkcijas tiktu veiktas apmierinoši;

c) ja tās ir starpposma struktūras, tad - pārskatu sniegšanu iestādēm, kas atbildīgas par šo struktūru pienākumu veikšanu un izmantotajiem līdzekļiem.

4. pants

1. Šīs regulas 3. pantā minētās vadības un kontroles sistēmas ietver procedūras, lai pārbaudītu pieprasīto izdevumu autentiskumu un projekta īstenošanu no tā sagatavošanas stadijas līdz finansēto investīciju nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar attiecīgā piešķīrēja lēmuma noteikumiem, projektā noteiktajiem mērķiem un dalībvalstīs un Kopienā piemērojamiem normatīvajiem aktiem par izdevumu piemērotību tam, lai saņemtu atbalstu no fonda, vides aizsardzību, transportu, Eiropas mēroga transporta tīkliem, konkurenci un valsts līgumtiesību piešķiršanu.

Pārbaudes attiecas uz visiem finanšu, tehniskajiem un administratīvajiem aspektiem, ar ko nosaka piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu.

2. Procedūras nosaka, ka jāprotokolē projektu pārbaudes uz vietām. Protokolā fiksē paveikto darbu, pārbaudes rezultātus un pasākumus, kādi veikti attiecībā uz neatbilstībām. Ja pārbaude uz vietas vai administratīva pārbaude nav izsmeļoša, bet tā veikta pēc atsevišķu darbu vai darījumu paraugiem, protokolā jānorāda atlasītie darbi un paraugi un jāapraksta paraugu atlases metode.

5. pants

1. Attiecībā uz projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pēc 2000. gada 1. janvāra, dalībvalstis trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā informē Komisiju par tādu vadības un maksātāju iestāžu un starpposma struktūru organizāciju, kas attiecīgajā valstī atbild par fonda darbību, par šajās iestādēs un struktūrās esošajām vadības un kontroles sistēmām un par uzlabojumiem, kas plānoti saskaņā ar 2. panta 1. punktā minēto ievirzi.

2. Paziņojumā ietver šādu informāciju par katru vadības un maksātāju iestādi un starpposma struktūru:

a) tām uzdotās funkcijas;

b) funkciju sadalījums starp to struktūrvienībām, tostarp starp vadības un maksātāju iestādi, ja tās ietilpst vienā struktūrā;

c) darbu inspicēšanas un pieņemšanas procedūras un procedūras, saskaņā ar kurām saņem, pārbauda un apstiprina pieprasījumus par izdevumu atmaksāšanu un saskaņā ar kurām apstiprina un veic maksājumus saņēmējiem un atskaitās par tiem;

d) noteikumus par vadības un kontroles sistēmu revīziju.

3. Komisija sadarbībā ar dalībvalsti pārliecinās, vai 1. un 2. punktā paredzētās vadības un kontroles sistēmas atbilst Regulā (EK) Nr. 1164/94 un šajā regulā minētajiem standartiem, un paziņo par jebkādiem traucēkļiem fonda darbības pārbaužu caurskatāmībai un Komisijas pienākumu veikšanai, kas tai noteikti saskaņā ar Līguma 274. pantu. Pārskatus par sistēmas darbību sagatavo regulāri.

6. pants

1. Vadības un kontroles sistēmas sniedz pietiekamas revīzijas liecības.

2. Revīzijas liecības uzskata par pietiekamām, ja tās ļauj:

a) sabalansēt Komisijai apliecinātās kopējās summas ar atsevišķo izdevumu grāmatojumiem un pavaddokumentiem dažādos vadības līmeņos un īstenotājās struktūrās;

b) pārbaudīt pieejamo Kopienas un dalībvalstu naudas līdzekļu asignējumus un pārvedumus;

c) pārbaudīt, vai iesniegtā informācija par projekta īstenošanu saskaņā ar piešķīrēja lēmuma noteikumiem un projektam noteiktajiem mērķiem ir pareiza.

3. Pietiekamu revīzijas liecību informatīvo prasību orientējošs raksturojums ir dots I pielikumā.

4. Vadošā iestāde pārliecinās par šādiem jautājumiem:

a) ka ir pieņemtas procedūras, kas nodrošina, lai dokumentus, kuri attiecas uz noteiktiem uzņemto izdevumu posteņiem, veiktajiem maksājumiem, uzņemtajiem darbiem un pārbaudēm par to veikšanu saistībā ar projektu un kas nepieciešami pietiekamām revīzijas liecībām, uzglabā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma G panta 3. punktā un šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām;

b) ka tiek reģistrēta šo dokumentu uzglabātāja struktūra un tās atrašanās vieta;

c) ka dokumentus iesniedz pārbaudei personām un struktūrām, kurām parasti būtu tiesības pārbaudīt šādus dokumentus.

5. Šā panta 4. punkta c) apakšpunktā minētās personas un struktūras ir šādas:

a) vadības un maksātājas iestādes, kā arī starpposma struktūru un īstenotāju struktūru darbinieki, kas apstrādā maksājumu pieprasījumus;

b) dienesti, kas veic vadības un kontroles sistēmu revīzijas;

c) maksātājas iestādes darbinieks vai struktūrvienība, kura atbildīga par starpposma un galīgo maksājumu pieprasījumu apstiprināšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu un tās II pielikuma D panta 2. punkta d) apakšpunktu, un persona vai struktūrvienība, kas raksta paziņojumus saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

d) valstu un Kopienas revīzijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas.

Minētās personas var pieprasīt, lai tām iesniedz dokumentu izrakstus un kopijas, un grāmatvedības uzskaites dokumentus, kas minēti 4. punktā.

7. pants

Maksātāja iestāde veic to summu uzskaiti, kas jāatgūst no jau izdarītajiem Kopienas palīdzības maksājumiem, un nodrošina, lai šīs summas tiktu atgūtas, nepieļaujot nepamatotus kavējumus. Pēc maksājumu atgūšanas tā atmaksā nepareizi atgūtos maksājumus kopā ar kavējuma procentiem, ieturot attiecīgās summas saskaņā ar tās nākamo paziņojumu par izdevumiem un maksājumu pieprasījumu Komisijai par attiecīgo projektu. Ja tas ir nepietiekami, Komisija var pieprasīt, lai tai atmaksā pārsnieguma summu.

Maksātāja iestāde reizi gadā ceturtā ceturkšņa pārskata pielikumā par summām, kas atgūtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/94, nosūta Komisijai pārskatu par atgūstamajām summām uz attiecīgo datumu, klasificējot tās pēc atgūšanas procesa uzsākšanas gada.

III NODAĻA

Izdevumu apstiprināšana

8. pants

1. Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā un tās II pielikuma D panta 2. punkta d) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā minēto starpposma un galīgo maksājumu paziņojumu apstiprinājumus saskaņā ar šīs regulas II pielikumu raksta iestādes darbinieks vai struktūrvienība, kas savās funkcijās ir neatkarīga no jebkuriem dienestiem, kuri apstiprina pieprasījumus.

2. Pirms izdevumu paziņojumu apstiprināšanas maksātāja iestāde pārliecinās, vai izpildīti šādi nosacījumi:

a) vadošā iestāde, starpposma struktūras un īstenotājas struktūras izpildījušas Regulas (EK) Nr. 1164/94 un jo īpaši tās 12. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā un tās II pielikuma D panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā minētās prasības un ievērojušas piešķīrēja lēmuma noteikumus;

b) paziņojums par izdevumiem ietver vienīgi izdevumus:

i) kas faktiski izdarīti atbilstošajā periodā, kurš noteikts lēmumā par piešķiršanu, un par kuriem ir attaisnojoši kvitēti rēķini vai uzskaites dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījumu vērtību;

ii) attiecas uz darbiem, kas nebija pilnībā pabeigti laikā, kad tika iesniegts pieprasījums pēc palīdzības;

iii) kas attaisnojami ar projekta virzību vai tā pabeigšanu saskaņā ar piešķīrēja lēmuma noteikumiem un projektam noteiktajiem mērķiem.

3. Lai vienmēr varētu paļauties, ka paziņojumam bijusi piemērota pietiekama kontroles sistēma un ir pietiekamas revīzijas liecības, pirms izdevumu paziņojuma iesniegšanas Komisijai vadošā iestāde nodrošina, ka maksātāja iestāde ir informēta par procedūrām, kuras veic vadošā iestāde, starpposma struktūras un īstenotājas struktūras, lai:

a) pārbaudītu uzrādīto izdevumu īstumu un projekta īstenošanu saskaņā ar attiecīgā piešķīrēja lēmuma noteikumiem un projektam noteiktajiem mērķiem;

b) nodrošinātu atbilstību piemērojamām normām;

c) uzturētu revīzijas liecības.

4. Ja vadošā iestāde un maksātāja iestāde ir vienas struktūras daļas vai pieder vienai struktūrai, šī struktūra nodrošina, lai tiktu piemērotas procedūras, kuras nodrošina kontroles līmeni, kas līdzvērtīgs 2. un 3. punktā minētajam.

IV NODAĻA

Pārbaudes izlases kārtībā

9. pants

1. Dalībvalstis organizē projektu pārbaudes izlases veidā, lai:

a) pārbaudītu pastāvošo vadības un kontroles sistēmu efektivitāti;

b) izlases veidā, pamatojoties uz riska analīzi, pārbaudītu dažādos līmeņos sagatavotos izdevumu paziņojumus.

2. Pārbaudes, kas veiktas laikā no 2000. gada līdz 2006. gadam, nosedz vismaz 15 % no kopīgajiem izdevumiem par projektiem, kuri pirmo reizi apstiprināti šajā laikā, kam ir tiesības uz atmaksājumu. Šo daļu var samazināt proporcionāli izdevumiem, kas veikti pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Pārbaužu pamatā ir reprezentatīvs darījumu paraugs, ņemot vērā 3. punktā minētās prasības.

Dalībvalstis cenšas plānot pārbaudes attiecīgajā laika posmā vienmērīgi. Dalībvalstis nodrošina pienācīgu uzdevumu atdalīšanu starp šādām pārbaudēm un ar projektu saistītām īstenošanas vai maksāšanas procedūrām.

3. Atlasot darījumu paraugu pārbaudei, ņem vērā:

a) ka jāpārbauda pietiekami dažāda veida un lieluma projekti;

b) valsts vai Kopienas kontroles uzietos riska faktorus;

c) nepieciešamību nodrošināt, lai pienācīgi tiktu pārbaudītas dažāda veida struktūras, kas iesaistītas projektu vadīšanā un īstenošanā, un divas darbības nozares (transports un vide).

10. pants

Pārbaudēs dalībvalstis cenšas pārbaudīt šādus aspektus:

a) vai vadības un kontroles sistēmas ir lietišķas un efektīvas;

b) vai projekti tiek īstenoti saskaņā ar piešķīrēja lēmuma noteikumiem un projektam noteiktajiem mērķiem;

c) pietiekami lielam grāmatvedības uzskaites apjomam - šīs uzskaites atbilstību pavaddokumentiem, ko uzglabā starpposma struktūra un īstenotāja struktūra;

c) vai ir pietiekamas revīzijas liecības;

e) pienācīgam skaitam izdevumu posteņu - vai attiecīgo izdevumu veids un laiks atbilst Kopienas noteikumiem, attiecīgā projekta apstiprinātajiem aprakstiem un faktiski paveiktajam darbam;

f) vai patiešām ir piešķirts attiecīgais valsts līdzfinansējums; un

g) vai līdzfinansētie projekti īstenoti saskaņā ar Kopienas noteikumiem un politiku, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1164/94 8. pantā.

11. pants

Pārbaudēs nosaka, vai konstatētās problēmas ir sistemātiskas, radot risku visiem projektiem, kurus īsteno attiecīgā īstenotāja struktūra vai dalībvalsts. Pārbaudēs arī nosaka šādu situāciju cēloņus, nepieciešamo turpmāko izpēti un nepieciešamās darbības situācijas labošanai un profilaksei.

12. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma G panta 1. punktu dalībvalstis katru gadu līdz 30. jūnijam ziņo Komisijai (pirmais ziņojums jāiesniedz līdz 2003. gada 30. jūnijam) par šīs regulas 9. līdz 11. panta piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā un turklāt sniedz arī nepieciešamos papildinājumus vai aktualizāciju to vadības un kontroles sistēmu aprakstiem, kuras minētas 5. panta 1. punktā.

V NODAĻA

Paziņojums par projektu nobeigumu

13. pants

Persona vai struktūrvienība, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta f) apakšpunktu iecelta, lai izdotu paziņojumu par projektu nobeigumu, savā darbībā ir neatkarīga no:

a) vadošās iestādes, īstenotājas struktūras un starpposma struktūras;

b) maksātājas iestādes darbinieka vai struktūrvienības, kas atbildīga par 8. panta 1. punktā minēto apstiprinājumu veikšanu.

Tā veic pārbaudi atbilstīgi starptautiski atzītiem revīzijas standartiem. Īstenotāja struktūra, vadošā iestāde un maksātāja iestāde, kā arī starpposma struktūras iesniedz tai visu nepieciešamo informāciju un ļauj piekļūt visiem uzskaites un pavaddokumentiem, kas ir pierādījumi, kuri nepieciešami, lai varētu sastādīt paziņojumu.

14. pants

Paziņojumu pamatā ir vadības un kontroles sistēmu izpēte, jau veikto pārbaužu rezultāti un, ja nepieciešams, turpmākās darījumu paraugu pārbaudes izlases veidā, kā arī galīgais ziņojums, kas sastādīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma F panta 4. punktu. Persona vai struktūrvienība, kas sastāda paziņojumu, veic nepieciešamo izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai apstiprinātais izdevumu pārskats ir pareizs, vai tam pamatā esošie darījumi ir likumīgi un pareizi, kā arī vai projekts īstenots saskaņā ar piešķīrēja lēmuma noteikumiem un projektam noteiktajiem mērķiem.

Paziņojumu sastāda, ņemot vērā III pielikumā ietverto indikatīvo paraugu, un tam pievieno pārskatu, kas ietver visu attiecīgo informāciju, lai pamatotu paziņojuma nepieciešamību, tostarp apkopojumu par visu to paziņojuma sastādītājam pieejamo pārbaužu rezultātiem, kuras veikušas valstu un Kopienas struktūras.

15. pants

Ja konstatētu nopietnu vadības vai kontroles nepilnību vai biežu pārkāpumu, vai šaubu par projekta pienācīgu īstenošanu dēļ nevar sniegt pozitīvu kopējo apliecinājumu galīgā maksājuma lūguma un galīgo izdevumu apstiprinājuma pamatotībai, paziņojumā uzrāda šos apstākļus un novērtē problēmas apmērus un iespaidu uz finansēm.

Šādos gadījumos Komisija var pieprasīt turpmākas pārbaudes, lai pārkāpumi noteiktā laikā tiktu apzināti un izskausti.

VI NODAĻA

Uzglabājamās un Komisijai pēc pieprasījuma iesniedzamās grāmatvedības uzskaites informācijas forma un saturs

16. pants

1. Šīs regulas I pielikumā minētos grāmatvedības uzskaites dokumentus par projektiem, cik iespējams, uzglabā datorizētā formā. Šādus uzskaites dokumentus, neskarot Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma F panta 4. punktā minēto prasību iesniegt gada ziņojumus, iesniedz Komisijai pēc tās īpaša pieprasījuma dokumentu pārbaudei un pārbaužu veikšanai uz vietas.

2. Komisija vienojas ar katru dalībvalsti par tās datorizētās uzskaites saturu, kas sniedzama saskaņā ar 1. punktu, veidu, kādā to iesniedz un laika posmu, kāds vajadzīgs, lai izveidotu nepieciešamās datorsistēmas. Pieprasāmās informācijas saturs un vēlamie tehniskie parametri datņu pārsūtīšanai Komisijai norādīti IV un V pielikumā.

3. Dalībvalstis pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma iesniedz Komisijai 1. punktā minētos grāmatvedības uzskaites dokumentus 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pieprasījums. Komisija un dalībvalsts var vienoties par citu laika periodu, jo īpaši gadījumos, ja uzskaites dokumenti nav pieejami datorizētā formā.

4. Komisija nodrošina, lai informācija, ko tai iesniegušas dalībvalstis vai ko tā ieguvusi, veicot pārbaudes uz vietas, tiek uzglabāta kā konfidenciāla un drošībā saskaņā ar Līguma 287. pantu.

5. Saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem Komisijas amatpersonām ir pieejami dokumenti, kas sagatavoti pārbaudēm vai radīti to rezultātā saskaņā ar šo regulu un attiecīgajā laikā tiek uzglabāti, tostarp datoru sistēmās glabājamos dokumentus.

VII NODAĻA

Finanšu korekcijas

17. pants

1. To finanšu korekciju apjomu, ko Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 2. punktu veic atsevišķiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem, novērtē, ja tas ir praktiski iespējams, pamatojoties uz atsevišķām datnēm, un, ievērojot proporcionalitātes principu, pielīdzina izdevumu summai, kas kļūdaini pieprasīta no fonda.

2. Ja nav praktiski iespējams precīzi noteikt kļūdaino izdevumu summu vai arī ja pilnībā atcelt attiecīgos izdevumus būtu nesamērīgi bargs pasākums, un Komisija šī iemesla dēļ veic finanšu korekcijas, pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienotu likmi, tas notiek šādi:

a) ekstrapolācijas gadījumā izmanto reprezentatīvu darījumu paraugu ar līdzīgām pazīmēm;

b) ja izmanto vienotu likmi, novērtē noteikumu pārkāpumu smagumu un apmēru, kā arī to vadības un kontroles sistēmu trūkuma apmēru un finansiālās sekas, kas izraisījušas konstatētos pārkāpumus.

3. Ja Komisijas nostājas pamatā ir fakti, kurus atklājuši revidenti, kas nepārstāv Komisijas dienestus, tā, izpētot pasākumus, kādus attiecīgā dalībvalsts veikusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. un 2. punktu un tās II pielikuma G panta 1. punktu, izdara pati savus secinājumus par šādu faktu izraisītām finansiālām sekām, par pārskatiem, kas sastādīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/94, un atbildēm, ko sniedz dalībvalsts.

18. pants

1. Laiks, kurā attiecīgā dalībvalsts var atbildēt uz pieprasījumu sniegt savus komentārus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 1. punkta pirmo daļu, ir divi mēneši, izņemot gadījumus, kad ar Komisiju var vienoties par ilgāku laika posmu, ja tam ir pienācīgs pamatojums.

2. Ja Komisija piedāvā finanšu korekcijas, pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienoto likmi, dalībvalstij, izpētot attiecīgās lietas, dod iespēju pierādīt, ka patiesais pārkāpumu apmērs ir mazāks, nekā Komisija novērtējusi. Dalībvalsts, vienojoties ar Komisiju, var ierobežot šīs izpētes apmēru līdz attiecīgo lietu pienācīgi samērīgai daļai vai izlases veidā izraudzītiem paraugiem.

Šai izpētei paredzētais laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem pēc 1. punktā minētā divu mēnešu perioda, izņemot gadījumos, kad tam ir pienācīgs pamatojums. Šādas izpētes rezultāti tiek pārbaudīti Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 1. punkta otrā daļā minētajā veidā. Komisija ņem vērā ikvienu pierādījumu, ko dalībvalsts iesniedz noteiktajā termiņā.

3. Ja dalībvalsts iebilst pret Komisijas veiktās izpētes rezultātiem un notiek noklausīšanās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 1. punkta otro daļu, trīs mēnešu periods, kurā Komisija saskaņā ar minētās Regulas II pielikuma H panta 2. punktu var pieņemt lēmumu, sākas no noklausīšanās dienas.

19. pants

Gadījumos, kad Komisija apturējusi maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma G panta 2. punktu, Komisija un attiecīgā dalībvalsts cenšas panākt vienošanos saskaņā ar šīs regulas 18. panta 1. un 2. punktā noteikto procedūru un termiņiem. Ja vienošanās netiek panākta, piemēro 18. panta 3. punktu.

20. pants

1. Atmaksājumus Komisijai, kas veicami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 3. punktu, izdara pirms termiņa, kas minēts rīkojumā par maksājumu atgūšanu, kurš sastādīts saskaņā ar Finanšu regulu par Eiropas Kopienu vispārējo budžetu. Šis termiņš ir otrā mēneša pēdējā diena pēc rīkojuma izdošanas.

2. Maksājumu aizkavēšanās rada pamatu kavējuma procentiem, kuru uzkrāšanās sākas 1. punktā minētajā termiņā un beidzas dienā, kad izdarīts maksājums. Šādu procentu likme ir viens komats pieci procenti virs likmes, kādu Eiropas Centrālā banka piemēro tās galvenajām refinansēšanas operācijām pirmajā darba dienā mēnesī, kurā iekrīt minētais termiņš.

3. Finanšu korekcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 2. punktu neskar dalībvalsts saistības veikt atmaksājumus saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta h) apakšpunktu.

4. Ja līdzekļi jāatgūst pārkāpumu dēļ, kompetents dienests vai struktūra uzsāk atgūšanas procesu un paziņo par to īstenotājai struktūrai, vadošajai iestādei un maksātājai iestādei.

VIII NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

21. pants

Šī regula neliedz dalībvalstīm piemērot savas valsts noteikumus, kas ir stingrāki par šajā regulā paredzētajiem.

22. pants

Šī regula neskar dalībvalstu saistības attiecībā uz projektiem, kas pirmo reizi apstiprināti pirms 2000. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu projektu pienācīgu īstenojumu, novērstu pārkāpumus un veiktu pasākumus pret tiem, un atgūtu summas, kas zaudētas pārkāpumu vai nolaidības dēļ.

23. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā Komisijas loceklis Michel Barnier

I PIELIKUMS

INDIKATĪVS APRAKSTS PAR PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PAR PIETIEKAMĀM REVĪZIJAS LIECĪBĀM

(6. pants)

Revīzijas liecības par katru projektu, tostarp atsevišķus projektus kādas projektu grupas ietvaros, ir pietiekamas, kā minēts 6. panta 2. punktā, ja ievērotas šādas prasības:

1. Uzskaites dokumentos, kas tiek kārtoti pienācīgā vadības līmenī, sniedz sīku informāciju par faktiskajiem izdevumiem, kādus veikusi īstenotāja struktūra līdzfinansētā projekta ietvaros, tostarp gadījumos, kad īstenotāja struktūra nav finansējuma adresāts, par faktiskajiem izdevumiem, kādus veikušas struktūras un firmas, kas iesaistītas projekta īstenošanā kā koncesionāri, pārstāvji vai citādi. Uzskaites dokumentos norādīts to sastādīšanas datums, katra izdevumu posteņa apjoms, pavaddokumentu raksturs, kā arī maksājuma izdarīšanas laiks un veids. Pievieno nepieciešamos dokumentāros pierādījumus (piem., rēķinus).

2. Izdevumu posteņiem, kas tikai daļēji attiecas uz līdzfinansēto projektu, ir norādīta izdevumu sadalījuma pareizība starp līdzfinansēto projektu un pārējo. Tas pats attiecas uz tāda veida izdevumiem, kuru tiesībām uz atmaksājumu ir zināmi ierobežojumi vai tās ir proporcionālas attiecībā pret citām izmaksām.

3. Projekta tehniskie raksturojumi un finanšu plāns, pārskati par virzību, dokumenti par konkursu un līgumu slēgšanas procedūrām un pārskati par pārbaudēm attiecībā uz projektu īstenošanu saskaņā ar 4. pantu arī tiek kārtoti pienācīgā vadības līmenī.

4. Lai deklarētu maksātājai iestādei līdzfinansētajā projektā faktiski veiktos izdevumus, 1. punktā minētā informācija ir apkopota sīki izstrādātā paziņojumā par izdevumiem, kas sadalīti pa kategorijām. Sīki izstrādātie paziņojumi ir kā pavaddokumenti maksātājas iestādes uzskaites dokumentiem un ir pamatā to izdevumu deklarāciju sagatavošanai, ko sniedz Komisijai.

5. Ja starp īstenotāju struktūru un struktūrām vai firmām, kas iesaistītas projekta īstenošanā, un maksātāju iestādi ir vairākas starpposma struktūras, katra starpposma struktūra savas darbības jomai pieprasa sīki izstrādātu paziņojumu par izdevumiem no zemāk stāvošas struktūras kā pavaddokumentu saviem uzskaites dokumentiem, no kuriem tā sniedz augstākstāvošai struktūrai vismaz apkopojošu paziņojumu par veiktajiem izdevumiem.

6. Ja grāmatvedības datus nodod datorizētā veidā, visas iesaistītās iestādes un struktūras iegūst šādu informāciju no zemāka līmeņa struktūras, lai pamatotu savus uzskaites dokumentus un summas, par kurām tiek ziņots augstāka līmeņa struktūrām, lai tādējādi nodrošinātu pietiekamas revīzijas liecības par kopīgajām summām, kas tiek apstiprinātas Komisijai, izsekojot līdzi atsevišķiem izdevumu posteņiem un pavaddokumentiem īstenotājas struktūras un citu projekta īstenošanā iesaistīto struktūru un firmu līmenī.

II PIELIKUMS

IZDEVUMU APSTIPRINĀJUMS UN PAZIŅOJUMS UN MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

EIROPAS KOMISIJA

Kohēzijas fonds

(Starpposma/galīgais izdevumu apstiprinājums un paziņojums un maksājuma pieteikums)

(Oficiālai nosūtīšanai Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta... struktūrvienībai)

Projekta nosaukums:

.

Komisijas lēmums Nr. ......... par........

Komisijas atsauce (CCI koda Nr.)........

Valsts atsauce.......... (ja tāda ir)

APSTIPRINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies,

.

kā noteiktās maksātājas iestādes pārstāvis[5]

.

ar šo apliecinu, ka visi uz atmaksājumu tiesīgie izdevumi, kas ietverti pievienotajā paziņojumā, kurš aptver Kohēzijas fonda un valsts iemaksas, veikti saskaņā ar projekta virzību.

pēc[6]: 20__ un summas: EUR

precīza summa līdz divām zīmēm aiz komata

Pievienotais paziņojums par izdevumiem, kas sadalīti pa izdevumu kategorijām un projektiem, ja tā ir projektu grupa, nosedz izdevumus līdz pat

20__

un ir šī apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa, un ir pavaddokuments pārskatam par projekta virzību attiecībā pret plāniem/nobeiguma pārskatu.

Es arī apliecinu, ka projekta virzība uz nobeiguma stadiju/projekts ir pabeigts saskaņā ar mērķiem un, ka virzības pārskatā/nobeiguma pārskatā sniegtā informācija ir pareiza.

Tāpat es apliecinu, ka projekts tiek pabeigts/ir pabeigts saskaņā ar lēmuma noteikumiem un atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1164/94 noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz:

1) atbilstību Līguma noteikumiem un dokumentiem, kas pieņemti saskaņā ar to, kā arī Kopienas politiku, jo īpaši vides aizsardzības, transporta (tostarp Eiropas mēroga transporta tīklus), konkurences un valsts pasūtījuma līgumtiesību piešķiršanas jomā (Regulas (EK) Nr. 1164/94 8. pants);

2) vadības un kontroles procedūru piemērošanu projektiem, jo īpaši, lai pārbaudītu pieprasīto izdevumu esību un projektu pienācīgu īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1386/2002 4. pantu un lai novērstu, konstatētu un labotu pārkāpumus, noteiktu krāpšanu un atgūtu nepienācīgi izmaksātas summas (Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. pants un tās II pielikuma G un H pants).

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 11. pielikuma G panta 3. punktu pavaddokumenti ir pieejami vismaz trīs gadus pēc tam, kad Komisija veikusi bilances maksājumu.

Es apliecinu, ka:

1) paziņojums par izdevumiem ir precīzs un sastādīts, pamatojoties uz uzskaites sistēmām, kuru pamatā ir pārbaudāmi pavaddokumenti;

2) paziņojums par izdevumiem un maksājuma pieteikums ietver jau atgūtās summas un par tām saņemtos procentus;

3) tiem pamatā esošo darījumu sastāvdaļas, ja iespējams, ieraksta datoru datnēs un pēc pieprasījuma tās ir pieejamas Komisijas struktūrvienībām, kas ar to nodarbojas.

Datums 20__

Kompetentās iestādes nosaukums ar lielajiem burtiem, zīmogs, amats un paraksts

Paziņojums par projekta īstenošanā veiktajiem izdevumiem1

Atsauces Nr. (CCI kods - Code commun d'identification):

Projekta nosaukums:

Datums:

Izdevumu kategorija Kopīgie izdevumi, kas veikti līdz šim (no....2 līdz....) Izdevumi, kas apstiprināti šajā paziņojumā Kopīgie plānotie izdevumi (sākotnējais budžets) Līdz šai dienai veiktie izdevumi attiecībā pret sākotnējo budžetu (%) Aprēķins par izdevumiem, kas vēl nepieciešami, lai pabeigtu projektu

1. Plānošana

2. Zemes plānošana

3. Būvlaukuma sagatavošana

4. Būvniecība un celtniecība

5. Aprīkojums

6. Tehniskā palīdzība

7. Reklāma 3

8. PVN vai tā ekvivalents

Kopā

1 Lēmumiem par projektu grupu izdevumiem jābūt sadalītiem pa projektiem, izņemot gadījumus, kad izdevumi ir visai grupai kopīgi, kā tas ir attiecībā uz tehnisko palīdzību vai reklāmu. 2 Datums, sākot ar kuru izdevumi ir tiesīgi uz atmaksājumu. 3 Saskaņā ar Lēmumu 96/455/EK (OV L 188, 27.7.1996., 47. lpp.).

Pielikums paziņojumam par izdevumiem: Summas, kas atgūtas kopš iepriekšējā apstiprinātā paziņojuma par izdevumiem un kas ietvertas šajā paziņojumā par izdevumiem

Pasūtītā atgūstamā summa

Parādnieks

Iekasēšanas rīkojuma izdošanas datums

Iestāde, kas izdevusi iekasēšanas rīkojumu

Iekasēšanas datums

Atgūto līdzekļu summa

PIETEIKUMS STARPPOSMA/GALĪGAJAM MAKSĀJUMAM

Projekta nosaukums: ...

Komisijas atsauce (CCI koda Nr.) ........

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma D panta 2. punkta b)/d) apakšpunktu, es, apakšā parakstījies (kompetentās iestādes nosaukums ar lielajiem burtiem, zīmogs, amats un paraksts), pieprasu EUR...... lielu summu kā starpposma/galīgo maksājumu 1. Šis pieteikums ir saskaņā ar atbilstības prasībām, jo:

(Nevajadzīgo svītrot)

a) ziņojums par projekta virzību attiecībā uz īstenojuma un finanšu rādītājiem, kas demonstrē tā atbilsmi lēmumam par palīdzības piešķiršanu, tostarp tajā minētajiem īpašajiem nosacījumiem - pievienots

b) jaunākais gada pārskats/nobeiguma pārskats par īstenošanu, kas prasīts saskaņā ar regulas II pielikuma pielikumu/regulas II pielikuma F panta 4. punktu, tostarp attiecībā uz pēdējo no minētajiem - informācija par atbilstību noteikumiem par valsts līgumu piešķiršanu - iesniegts - pievienots

c) valsts un/vai Kopienas revīzijas iestāžu konstatējumi un ieteikumi, jo īpaši par iespējamu vai pierādītu pārkāpumu labošanu - attiecībā uz tiem ir veikti pasākumi - nav konstatāciju vai ieteikumu

d) galvenās radušās tehniskās, finansiālās un juridiskās problēmas un pasākumi, kas veikti, lai tās labotu - norādīti - nav radušās

e) noviržu no sākotnējā finanšu plāna analīze - ir iesniegta - pievienota

f) reklāmas pasākumi, kādi veikti attiecībā uz projektu - norādīti

g) neviens no apstiprinātajiem izdevumiem nav apturēts saskaņā ar regulas II pielikuma G panta 2. punktu un H panta 2. punktu

Maksājums veicams

Saņēmējs

Banka

Konta Nr.

Konta turētājs (ja nav tas pats, kas saņēmējs)

Datums 20__

Kompetentas iestādes nosaukums ar lielajiem burtiem, zīmogs, amats un paraksts

1 Lieko svītrot.

III PIELIKUMS

INDIKATĪVS PARAUGS DEKLARĀCIJAI PAR PROJEKTA NOBEIGUMU[7]

(V nodaļa)

Eiropas Komisijas - Reģionālās politikas ģenerāldirektorātam

IEVADS

1. Es, (vārds, amats un struktūrvienība) esmu pārbaudījis galīgo paziņojumu par izdevumiem ________ (projekta nosaukums un CCI koda numurs) un Komisijai iesniegto pieteikumu par Kopienas atbalsta bilances maksājumu.

PĀRBAUDES DARBĪBAS

2. Es veicu pārbaudi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1386/2002 V nodaļu. Es plānoju un veicu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai galīgajā izdevumu paziņojumā un pieteikumā par Kopienas atbalsta bilances maksājumu un nobeiguma pārskatā nav iekļauti nepareizi dati, jo īpaši attiecībā uz projekta īstenošanu[8] saskaņā ar lēmuma noteikumiem un tam noteiktajiem mērķiem. Procedūra, saskaņā ar kuru pārbaude veikta, un pārbaudē izmantotā informācija, tostarp iepriekšējos gados veikto pārbaužu secinājumi, apkopota pievienotajā pārskatā.

PIEZĪMES

3. Pārbaudē konstatēti šādi trūkumi:

a)

b)

c) utt.

(Norādīt trūkumus, ar kādiem nācies sastapties pārbaudes gaitā, piemēram, sistēmiskas problēmas, vadības trūkumi, revīzijas liecību trūkums, pavaddokumentu trūkums, lietas, kas atrodas tiesvedībā utt.; aprēķināt to izdevumu summu, kurus šīs problēmas ietekmē, un atbilstošo Kopienas atbalstu.)

4. Šī pārbaude un citu valsts vai Kopienas pārbaužu secinājumi, ar kuriem man bija iespēja iepazīties, atklāja zemu/augstu (attiecīgi norādīt; ja augsts, izskaidrot) kļūdu/pārkāpumu īpatsvaru. Atbildīgās iestādes pienācīgi novērsušas ziņotās kļūdas/pārkāpumus, un tās neietekmē maksājamo Kopienas atbalsta summu ar šādiem izņēmumiem:

a)

b)

c) utt.

(Norādīt kļūdas/pārkāpumus, kuriem nav piemēroti pietiekami pasākumi, un par katru atsevišķu gadījumu - vai attiecīgā problēma var būt sistēmiska un kādā apmērā iespaidojusi Kopienas atbalstu.)

SECINĀJUMS

Ja pārbaudē nav konstatēti trūkumi, atklāto kļūdu ir maz un visas problēmas ir pienācīgi atrisinātas:

5. a) pārbaude un citu valsts vai Kopienas pārbaužu secinājumi, ko esmu saņēmis, liek man uzskatīt, ka galīgais izdevumu paziņojums un nobeiguma pārskats visos materiālajos aspektos patiesi atspoguļo veiktos izdevumus un veiktos darbus saskaņā ar projekta lēmuma noteikumiem un tā mērķiem un ka Kopienas atbalsta pieteikums par bilances maksājumu Komisijai ir derīgs;

vai,

ja pārbaudes laikā konstatēti atsevišķi trūkumi, bet kļūdu nav daudz, vai arī ja attiecībā uz dažiem trūkumiem nav veikti pietiekami pasākumi:

5. b) izņemot 3. punktā minētos jautājumus (un) 4. punktā minētās kļūdas/pārkāpumus, attiecībā uz kuriem nav veikti pietiekami pasākumi, es, pamatojoties uz pārbaudi un citu valsts vai Kopienas pārbaužu secinājumiem, ko esmu saņēmis, uzskatu, ka galīgais izdevumu paziņojums un nobeiguma pārskats visos materiālajos aspektos patiesi atspoguļo veiktos izdevumus un veiktos darbus saskaņā ar projekta lēmuma noteikumiem un tā mērķiem un ka Kopienas atbalsta pieteikums par bilances maksājumu Komisijai ir derīgs,

vai,

ja pārbaudē konstatēti būtiski trūkumi vai uzietās kļūdas ir biežas, pat ja paziņotajām kļūdām/pārkāpumiem ir piemēroti pienācīgi pasākumi:

5. c) ņemot vērā 3. punktā minētos faktus (un) 4. punktā norādīto kļūdu augsto īpatsvaru, pēc mana uzskata nav atzīstams galīgo izdevumu paziņojums un lūgums Komisijai izdarīt Kopienas atbalsta bilances maksājumu.

Datums, paraksts

IV PIELIKUMS

1. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTIEM[9], KAS IESNIEDZAMA KOMISIJAI PĒC PIEPRASĪJUMA, LAI VEIKTU DOKUMENTĀRAS PĀRBAUDES UN PĀRBAUDES UZ VIETAS

Var tikt pieprasīti šādi dati, par kuru konkrēto saturu vienojas ar attiecīgo dalībvalsti. Lauka numuri apzīmē vēlamo dokumentu struktūru, sastādot datoru datnes nosūtīšanai Komisijai[10].

A. Dati par projektu (pēc Komisijas lēmuma)

1. lauks Projekta[11] CCI kods (skat. "Code commun d'idcntification")

2. lauks Projekta nosaukums

3. lauks Komisijas lēmuma datums[12]

4. lauks Maksātājas iestādes nosaukums

5. lauks Īstenotājas struktūras nosaukums

6. lauks Starpposma struktūra vai struktūras (kas nav maksātāja iestāde), kurai īstenotāja struktūra deklarē izdevumus

7. lauks Tā reģiona vai apgabala nosaukums, kur projekts tiek veikts/atpelnīts

8. lauks Reģiona vai apgabala kods

9. lauks Īss projekta apraksts

10. lauks Sākums termiņam, kurā projekts ir tiesīgs uz maksājumu

11. lauks Beigas termiņam, kurā projekts ir tiesīgs uz maksājumu

12. lauks Koncesionāra, pārstāvja vai citas struktūras vai struktūru nosaukums, kas iesaistītas projekta īstenošanā īstenotājas iestādes vārdā vai par kuru veikumu īstenotāja iestāde ir atbildīga

12. lauks Kopējās projekta izmaksas[13]

14. lauks Līdzfinansētie izdevumi[14]

15. lauks Kopienas ieguldījums

16. lauks Kopienas ieguldījums % (ja reģistrēts papildus 15. laukam)

17. lauks Valsts finansējums

18. lauks Valsts valdības finansējums

19. lauks Valsts reģionālais finansējums

20. lauks Valsts vietējais finansējums

21. lauks Cits valsts finansējums

22. lauks Privāts finansējums

23. lauks EIB finansējums

24. lauks Cits finansējums

25. lauks Izmeklēšana pēc kategorijām un apakškategorijām saskaņā ar šī pielikuma 2. iedaļu

26. lauks Izvietojums pilsētā/lauku apvidos[15]

27. lauks Ietekme uz vidi[16]

28. lauks Rādītājs[17]

29. lauks Rādītāja mērvienība

30. lauks Projekta paredzētās vērtības rādītājs

B. Paziņotie projekta izdevumi

Pieprasītā informācija var aprobežoties ar to izdevumu uzskaiti, kurus par projektu paziņojusi īstenotāja struktūra (B iedaļas 1. daļa). Pēc vienošanās ar dalībvalsti pieprasītā informācija var attiekties uz īstenotājas iestādes, koncesionāra, pārstāvja vai citas struktūras, par kuras darbību atbildīga īstenotāja iestāde, individuāli veiktu maksājumu uzskaiti (B iedaļas 2. daļa).

1. Izdevumi, kurus īstenotāja iestāde deklarējusi iekļaušanai Komisijai iesniedzamo izdevumu paziņojumos

31. lauks Projekta CC1 kods (= 1. lauks)

32. lauks Projekta nosaukums (= 2. lauks)

33. lauks Paziņojuma atsauces numurs

34. lauks Izdevumi, kas deklarēti kā tiesīgi uz līdzfinansējumu

35. lauks Kopienas ieguldījums

36. lauks Kopienas ieguldījums % (ja reģistrēts papildus 35. laukam)

37. lauks Valsts finansējums

38. lauks Valsts valdības finansējums

39. lauks Valsts reģionālais finansējums

40. lauks Valsts vietējais finansējums

41. lauks Cits valsts finansējums

42. lauks Privāts finansējums

43. lauks EIB finansējums

44. lauks Cits finansējums

45. lauks Tās struktūras nosaukums, kura paziņo izdevumus, ja tā nav īstenotāja struktūra[18]

46. lauks Uzskaites datums[19]

47. lauks Sīki izstrādātu paziņojuma pavaddokumentu atrašanās vieta[20]

48. lauks Sākums laika posmam, kurā maksājumi veikti

49. lauks Beigas laika posmam, kurā maksājumi veikti

50. lauks Izdevumi, kurus paziņojusi un apstiprinājusi maksātāja iestāde

51. lauks Maksātājas iestādes izdevumu paziņojuma datums

52. lauks Uz vietas veiktās pārbaudes datums[21]

53. lauks Struktūra, kas veic pārbaudes uz vietas

54. lauks Rādītājs[22] (= 28. lauks)

55. lauks Rādītāja mērvienība (= 29. lauks)

56. lauks Projekta mērķa sasniegšanas pakāpe paziņojuma dienā (%)

57. lauks Projekta mērķa sasniegšanas pakāpe attiecībā pret plānoto progresu saskaņā ar sākotnējo plānu (%)

2. Dati par individuāliem maksājumiem, ko veikusi īstenotāja struktūra vai koncesionārs, pārstāvis vai cita iestāde, kas īsteno projektu īstenotājas struktūras vārdā vai par kuras darbību īstenotāja struktūra ir atbildīga

58. lauks Maksājuma apjoms

59. lauks Maksājuma uzskaites numurs

60. lauks Maksājuma datums[23]

61. lauks Uzskaites datums[24]

62. lauks Sīki izstrādātu paziņojuma pavaddokumentu atrašanās vieta[25]

63. lauks Saņēmējs (preču un pakalpojumu sniedzējs: darbuzņēmējs): vārds vai nosaukums

64. lauks Saņēmējs: uzskaites numurs

2. KLASIFIKĀCIJA PĒC DARBĪBAS JOMĀM

Projektus kodē saskaņā ar šādu klasifikāciju un arī pēc to atrašanās laukos vai pilsētā un to ietekmes uz vidi, proti, vai:

1) projekta atrašanās vieta ir:

a) pilsētā;

b) laukos; vai

c) nav ģeogrāfiski ierobežota;

2) projekts:

a) galvenokārt pievēršas videi;

b) ir videi draudzīgs;

c) ir neitrāls attiecībā pret apkārtējo vidi.

KLASIFIKĀCIJA

3. Pamata infrastruktūra

31 Transporta infrastruktūra

311 Dzelzceļš

312 Ceļi

3121 Valsts ceļi

3122 Reģionālie/vietējie ceļi

313 Autoceļi

314 Lidostas

315 Ostas

316 Ūdensceļi

317 Pilsētas transports

318 Kombinētais transports

319 Sarežģītas transporta sistēmas

33 Enerģētikas infrastruktūra (ražošana, padeve)

332 Atjaunojami enerģijas avoti (saules enerģija, vēja enerģija, hidroelektroenerģija, biomasa)

34 Vides infrastruktūra (tostarp ūdens)

341 Gaiss

342 Troksnis

343 Sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (tostarp slimnīcu un bīstamie atkritumi)

344 Dzeramais ūdens (savākšana, uzglabāšana, apstrāde un piegāde)

345 Kanalizācija un attīrīšana

41 Tehniskā palīdzība un pētījumi

411 Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība

412 Novērtēšana

413 Pētījumi

415 Informācija sabiedrībai

V PIELIKUMS

VĒLAMAIS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS DATŅU PĀRSŪTĪŠANAI KOMISIJAI

1. PĀRSŪTĪŠANAS LĪDZEKĻI

Var izmantot visus pašlaik pieejamos līdzekļus, iepriekš par to vienojoties ar Komisiju. Turpmāk ir neizsmeļošs vēlamo līdzekļu saraksts.

1.1. Magnētiskie nesēji

- diskete: 3,5 collu 1,4 Mb (DOS/Windows)

pēc izvēles var saspiest ZIP formātā

- DAT kasetne

4 mm DDS-1 (90 m)

- CD-ROM (WORM).

1.2. Elektroniska datņu pārsūtīšana

- tieša vēstījuma nosūtīšana pa e-pastu

datnēm, kas nepārsniedz 5 Mb,

pēc izvēles var saspiest ZIP formātā

- pārsūtīšana pa FTP

pēc izvēles var saspiest ZIP formātā

2. VĒLAMAIS STANDARTS, KĀDĀ SASTĀDĀMS IZRAKSTS NO DALĪBVALSTS DATNĒM

Vēlamajam datnes standartam ir šādi parametri:

1. Katrs ieraksts sākas ar trīszīmju kodu, kas identificē šajā ierakstā ietverto informāciju. Ir divu veidu ieraksti:

1. a) ieraksts uz projekta, kas identificēts ar "PRJ" kodu, ietver vispārēju informāciju par projektu. Ieraksta atribūti (1. līdz 30. lauks) ir aprakstīti IV pielikuma 1. daļas A punktā;

1. b) izdevumu ieraksti, kas apzīmēti ar kodu "PAY", ietver sīku informāciju par izdevumiem, kas paziņoti par projektu. Ieraksta atribūti (31. līdz 64. lauks) ir aprakstīti IV pielikuma 1. daļas B punktā;

2. "PRJ" ierakstiem, kas ietver informāciju par projektu, nekavējoties seko vairāki "PAY" ieraksti, kas ietver informāciju par projekta izdevumiem, vai arī PRJ un PAY ierakstus var piegādāt atsevišķās datnēs;

3. Laukus nošķir ar semikolu (";"). Divi semikoli pēc kārtas nozīmē, ka attiecīgajā laukā nav sniegta informācija ("tukšs lauks");

4. Ieraksti atšķiras pēc garuma. Katrs ieraksts beidzas ar kodu "CR LF" vai "Carriage Return - Line Feed" (heksadecimāli: "0D 0A");

5. Datne ir ASCII kodā;

6. Ciparu laukiem, kas min summas:

a) decimāldaļu atdalītājs: ",";

b) ja nepieciešams, simbolu ("+" vai "-") novieto galēji kreisajā pusē, tūlīt pēc tā seko cipari;

c) fiksēts zīmju skaits aiz komata;

d) starp cipariem nav atstarpju; nav atstarpju starp tūkstošiem;

7. Datuma lauks: "DDMMGGGG" (diena ar diviem cipariem, mēnesis ar diviem cipariem, gads ar četriem cipariem);

8. Datus teksta formātā nedrīkst likt pēdiņās (" "). Pats par sevi saprotams, ka semikola separatoru ";" nedrīkst izmantot datiem teksta formātā;

9. Visiem laukiem: atstarpes nav ne lauka sākumā, ne beigās;

10. Datnes saskaņā ar šiem noteikumiem izskatās šādi (piemērs):

PRJ;2001E16COE001;Dublinas reģiona notekūdeņu attīrīšanas shēma-Stadija V;29122000;Finanšu departaments;Dublinas korporācija;

PAY;2001E16COE001; Dublinas reģiona notekūdeņu attīrīšanas shēma-Stadija V;1234;10000000;8000000;80 %;

11. Datnēm no Grieķijas jāpiemēro ELOT-928 vai ISO 8859-7 kodēšana.

3. DOKUMENTĀCIJA

Katrai datnei līdzi ir jābūt šādām pārbaudes kontrolsummām:

1) ierakstu skaits;

2) kopējā summa;

3) pakārtoto summu kopsumma katram projektam.

Datnei pievieno kodu nozīmes katram laukam, kas izteikts ar kodu.

Ierakstu kopējam skaitam datnē par projektu jāatbilst Komisijai iesniegtajiem maksājumu paziņojumiem par laika posmu, kas norādīts informācijas pieprasījumā. Visas pretrunas ir jāpamato datnei pievienotā piezīmē.

[1] OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

[2] OV L 161, 26.6.1999., 57. un 62. lpp.

[3] OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

[4] OV L 191, 27.7.1994., 9. lpp.

[5] Norādīt administratīvo aktu par iecelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma D panta 1. un 4. punktu ar pienācīgām atsaucēm un datumu.

[6] Dienu, ar kuru izdevumi saskaņā ar lēmumu ir tiesīgi uz atmaksājumu.

[7] Par projektu grupu, par kuriem pieņemts viens lēmums, paziņojums attiecas uz visu projektu grupu.

[8] Tostarp atsevišķos projektus projektu grupā.

[9] Par projektu grupu, par kuriem pieņemts viens lēmums, informācija jāsniedz par katru projektu atsevišķi.

[10] Skat. norādījumus par datoru datņu sastādīšanu V pielikuma 2. daļā.

[11] Apakškodu, ja atsevišķi projekti iekļauti projektu grupā, par kuriem pieņemts viens lēmums.

[12] Spēkā esošo lēmumu, ja piemērojams lēmums, kurā izdarīti grozījumi.

[13] Ieskaitot izmaksas, kas nav tiesīgas uz maksājumu, kuras izslēgtas no valsts finansējuma aprēķina bāzes.

[14] Valsts finansējums vai tā ekvivalents.

[15] Projekta izvietojums ir a) pilsētā, b) laukos, c) nav ģeogrāfiski ierobežots.

[16] Projekts a) galvenokārt pievēršas videi, b) ir videi draudzīgs, c) ir neitrāls attiecībā pret apkārtējo vidi.

[17] Galvenie apsekošanas rādītāji, kas jānorāda (saskaņā ar vienošanos ar dalībvalsti).

[18] Ja īstenotāja struktūra paziņo izdevumus starpposma struktūrai, kas tālāk iesniedz pieprasījumu maksātājai iestādei, Komisija var pieprasīt izdevumu paziņojumu datus ikvienā līmenī, lai izsekotu revīzijas liecībām (skat. I pielikuma 5. punktu).

[19] I pielikuma 1. punkts.

[20] Revīzijas liecības. I pielikuma 6. punkts.

[21] Saskaņā ar 4. pantu.

[22] Galvenie apsekošanas rādītāji, kas jānorāda (saskaņā ar vienošanos ar dalībvalsti).

[23] I pielikuma 1. punkts.

[24] I pielikuma 1. punkts.

[25] I pielikuma 6. punkts.

Augša