EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32002R0113

Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2002 (2002. gada 23. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijāmDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 21, 24.1.2002., 3./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 003 Lpp. 74 - 80
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 10 Sējums 001 Lpp. 267 - 273
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 10 Sējums 001 Lpp. 267 - 273
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 10 Sējums 001 Lpp. 119 - 125

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/113/oj

32002R0113Oficiālais Vēstnesis L 021 , 24/01/2002 Lpp. 0003 - 0009


Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2002

(2002. gada 23. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulā (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2558/2001 [2], un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu un 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 2223/96 ir izklāstīta kopēju standartu, definīciju, klasifikāciju un grāmatvedības uzskaites noteikumu sistēma, kas ļauj izstrādāt dalībvalstu pārskatus saskaņā ar Eiropas Kopienas statistikas prasībām, lai iegūtu dalībvalstu starpā salīdzināmus rezultātus.

(2) Tautsaimniecības pārskatu starpsekretariātu darba grupa (ISWGNA) ir pārskatījusi un Apvienoto Nāciju Organizācija ir 2000. gadā publicējusi pārskatītās izdevumu veidu klasifikācijas, īpaši valdības funkciju klasifikāciju (COFOG), individuālā patēriņa veidu klasifikāciju (COICOP) un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju mērķu klasifikāciju (COPNI).

(3) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza klasifikācijas Regulā (EK) Nr. 2223/96.

(4) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikums "Eiropas valstu un reģionu pārskatu sistēma Kopienā" tiek grozīts, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

[2] OV L 344, 28.12.2001., 1. lpp.

[3] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikumu groza šādi:

a) "3.85. Attiecībā uz valdības vienību sniegtajām precēm un pakalpojumiem atšķirību starp jēdzieniem "individuāls" un "kopējs" nosaka, pamatojoties uz valdības funkciju klasifikāciju (COFOG).

Parasti visus valdības galīgā patēriņa izdevumus katrā no šādām sadaļām uzskata par individuālā patēriņa izdevumiem:

a) 7.1. Medikamenti, ierīces un iekārtas.

7.2. Ambulatorie pakalpojumi.

7.3. Slimnīcas pakalpojumi.

7.4. Sabiedrības veselības pakalpojumi.

b) 8.1. Atpūtas un sporta pakalpojumi.

8.2. Kultūras pakalpojumi.

c) 9.1. Pirmskolas un sākumskolas izglītība.

9.2. Vidējā izglītība.

9.3. Pēcvidusskolas neterciārā izglītība.

9.4. Terciārā izglītība.

9.5. Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa.

9.6. Izglītības papildu pakalpojumi.

d) 10.1. Slimība un invaliditāte.

10.2. Vecums.

10.3. Apgādnieka zaudējums.

10.4. Ģimene un bērni.

10.5. Bezdarbs.

10.6. Mājvieta.

10.7. Sociāla atstumtība, kas citur nav minēta.

Citādi valdības individuālā patēriņa izdevumi atbilst COICOP 14. nodaļai, kurā ir ietverti šādi punkti:

14.1. Mājvieta (atbilst COFOG 10.6. punktam).

14.2. Veselība (atbilst COFOG 7.1. līdz 7.4. punktam).

14.3. Atpūta un kultūra (atbilst COFOG 8.1. un 8.2. punktam).

14.4. Izglītība (atbilst COFOG 9.1. līdz 9.6. punktam).

14.5. Sociālā aizsardzība (atbilst COFOG 10.1. līdz 10.5. punktam un 10.7. punktam).

Pārējie valdības galīgā patēriņa izdevumi ir kopēja patēriņa izdevumi.

Saskaņā ar COFOG tajos jo īpaši ir ietverti:

a) vispārējie sabiedriskie dienesti (1. nodaļa);

b) aizsardzība (2. nodaļa);

c) sabiedriskā kārtība un drošība (3. nodaļa);

d) ekonomikas lietas (4. nodaļa);

e) vides aizsardzība (5. nodaļa);

f) mājvietas un komunālie pakalpojumi (6. nodaļa);

g) vispārējās pārvaldes struktūras, vadība, vispārējas informācijas un statistikas izplatīšana (visas nodaļas);

h) pētniecība un attīstība (visas nodaļas)."

b) Regulas IV pielikumu "Klasifikācijas un konti" groza šādi:

i) "INDIVIDUĀLĀ PATĒRIŅA VEIDU KLASIFIKĀCIJA (COICOP)

1. Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni.

1.1. Pārtika.

1.2. Bezalkoholiskie dzērieni.

2. Alkoholiskie dzērieni, tabaka un narkotikas.

2.1. Alkoholiskie dzērieni.

2.2. Tabaka.

2.3. Narkotikas.

3. Apģērbi un apavi.

3.1. Apģērbi.

3.2. Apavi.

4. Mājvieta, ūdens, elektrība, gāze un citi kurināmie.

4.1. Mājvietas faktiskā īres maksa.

4.2. Mājvietas nosacītā īres maksa.

4.3. Mājvietas kopšana un remonts.

4.4. Ūdensapgāde un dažādi pakalpojumi, kas saistīti ar mājvietu.

4.5. Elektroenerģija, gāze un citi kurināmie.

5. Dzīvokļa iekārta, mājsaimniecības ierīces un regulāra mājsaimniecības uzkopšana.

5.1. Mēbeles un dzīvokļa iekārta, paklāji un citas grīdsegas.

5.2. Mājsaimniecības tekstilpreces.

5.3. Mājsaimniecības ierīces.

5.4. Stikla trauki, galda piederumi un mājsaimniecības instrumenti.

5.5. Darbarīki un iekārtas mājai un dārzam.

5.6. Preces un pakalpojumi regulārai mājsaimniecības uzkopšanai.

6. Veselība.

6.1. Medikamenti, ierīces un iekārtas.

6.2. Ambulatorie pakalpojumi.

6.3. Slimnīcu pakalpojumi.

7. Transports.

7.1. Transportlīdzekļu iegāde.

7.2. Personiskā transporta aprīkojuma un pakalpojumu izmantošana.

7.3. Transporta pakalpojumi.

8. Sakari.

8.1. Pasta pakalpojumi.

8.2. Telefona un faksa ierīces.

8.3. Telefona un faksa pakalpojumi.

9. Atpūta un kultūra.

9.1. Audiovizuālās, fotogrāfiskās un informācijas apstrādes iekārtas.

9.2. Citi būtiski atpūtai un kultūrai nepieciešami priekšmeti.

9.3. Citi atpūtas priekšmeti un iekārtas, dārzi un lolojumdzīvnieki.

9.4. Atpūtas un kultūras pakalpojumi.

9.5. Laikraksti, grāmatas un kancelejas preces.

9.6. Kompleksi atpūtas pakalpojumi.

10. Izglītība.

10.1. Pirmskolas un sākumskolas izglītība.

10.2. Vidējā izglītība.

10.3. Pēcvidusskolas neterciārā izglītība.

10.4. Terciārā izglītība.

10.5. Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa.

11. Restorāni un viesnīcas.

11.1. Pārtikas piegādes pakalpojumi.

11.2. Izmitināšanas pakalpojumi.

12. Dažādas preces un pakalpojumi.

12.1. Personiskā aprūpe.

12.2. Prostitūcija.

12.3. Priekšmeti personiskai lietošanai, kas nav minēti citur.

12.4. Sociālā aizsardzība.

12.5. Apdrošināšana.

12.6. Finanšu pakalpojumi, kas nav minēti citur.

12.7. Citi pakalpojumi, kas nav minēti citur.

13. Bezpeļņas organizāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, individuāla patēriņa izdevumi (NPISH).

13.1. Mājvieta.

13.2. Veselība.

13.3. Atpūta un kultūra.

13.4. Izglītība.

13.5. Sociālā aizsardzība.

13.6. Citi pakalpojumi.

14. Valdības individuālā patēriņa izdevumi.

14.1. Mājvieta.

14.2. Veselība.

14.3. Atpūta un kultūra.

14.4. Izglītība.

14.5. Sociālā aizsardzība;"

ii) "VALDĪBAS FUNKCIJU KLASIFIKĀCIJA (COFOG)

1. Vispārējie sabiedriskie dienesti.

1.1. Izpildes un likumdošanas iestādes, finanšu un fiskālās lietas, ārlietas.

1.2. Ārējais ekonomiskais atbalsts.

1.3. Vispārējie dienesti.

1.4. Fundamentālie pētījumi.

1.5. Vispārējas nozīmes valsts pārvaldes lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

1.6. Vispārējie sabiedriskie dienesti, kas nav minēti citur.

1.7. Valsts parāda darījumi.

1.8. Vispārēja rakstura pārskaitījumi starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem.

2. Aizsardzība.

2.1. Militārā aizsardzība.

2.2. Civilā aizsardzība.

2.3. Ārvalstu militārais atbalsts.

2.4. Aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

2.5. Aizsardzība, kas citur nav minēta.

3. Sabiedriskā kārtība un drošība.

3.1. Policijas dienesti.

3.2. Ugunsdrošības dienesti.

3.3. Tiesas.

3.4. Cietumi.

3.5. Sabiedriskās kārtības un drošības lietišķie pētījumi un izstrādnes.

3.6. Sabiedriskā kārtība un drošība, kas citur nav minēta.

4. Ekonomikas lietas.

4.1. Vispārējas ekonomikas, komerciālas un nodarbinātības lietas.

4.2. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība.

4.3. Degviela un enerģija.

4.4. Kalnrūpniecība, rūpniecība un celtniecība.

4.5. Transports.

4.6. Sakari.

4.7. Citas rūpniecības nozares.

4.8. Ekonomikas lietu lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

4.9. Ekonomikas lietas, kas citur nav minētas.

5. Vides aizsardzība.

5.1. Atkritumu apsaimniekošana.

5.2. Netīrā ūdens apsaimniekošana.

5.3. Piesārņojuma apkarošana.

5.4. Bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzība.

5.5. Vides aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

5.6. Vides aizsardzība, kas citur nav minēta.

6. Mājvietas un komunālie pakalpojumi.

6.1. Mājvietu attīstība.

6.2. Kopienu attīstība.

6.3. Ūdensapgāde.

6.4. Ielu apgaismošana.

6.5. Mājvietu un komunālo pakalpojumu lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

6.6. Mājvietas un komunālie pakalpojumi, kas citur nav minēti.

7. Veselība.

7.1. Medikamenti, ierīces un iekārtas.

7.2. Ambulatorie pakalpojumi.

7.3. Slimnīcu pakalpojumi.

7.4. Sabiedrības veselības pakalpojumi.

7.5. Veselības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

7.6. Veselība, kas citur nav minēta.

8. Atpūta, kultūra un reliģija.

8.1. Atpūtas un kultūras pakalpojumi.

8.2. Kultūras pakalpojumi.

8.3. Apraides un izdošanas pakalpojumi.

8.4. Reliģiskie un citi kopienas pakalpojumi.

8.5. Atpūtas, kultūras un reliģijas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

8.6. Atpūta, kultūra un reliģija, kas citur nav minēta.

9. Izglītība.

9.1. Pirmskolas un sākumskolas izglītība.

9.2. Vidējā izglītība.

9.3. Pēcvidusskolas neterciārā izglītība.

9.4. Terciārā izglītība.

9.5. Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa.

9.6. Izglītības papildu pakalpojumi.

9.7. Izglītības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

9.8. Izglītība, kas citur nav minēta.

10. Sociālā aizsardzība.

10.1. Slimība un invaliditāte.

10.2. Vecums.

10.3. Apgādnieka zaudēšana.

10.4. Ģimene un bērni.

10.5. Bezdarbs.

10.6. Mājvieta.

10.7. Sociāla atstumtība, kas citur nav minēta.

10.8. Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

10.9. Sociālā aizsardzība, kas citur nav minēta;"

iii) "MĀJSAIMNIECĪBAS APKALPOJOŠO BEZPEĻŅAS ORGANIZĀCIJU MĒRĶU KLASIFIKĀCIJA (COPNI)

1. Mājvieta.

1.0. Mājvieta.

2. Veselība.

2.1. Medikamenti, ierīces un iekārtas.

2.2. Ambulatorie pakalpojumi.

2.3. Slimnīcas pakalpojumi.

2.4. Sabiedrības veselības pakalpojumi.

2.5. Veselības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

2.6. Citi veselības pakalpojumi.

3. Atpūta un kultūra.

3.1. Atpūtas un sporta pakalpojumi.

3.2. Kultūras pakalpojumi.

4. Izglītība.

4.1. Pirmskolas un sākumskolas izglītība.

4.2. Vidējā izglītība.

4.3. Pēcvidusskolas neterciārā izglītība.

4.4. Terciārā izglītība.

4.5. Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa.

4.6. Izglītības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

4.7. Citi izglītības pakalpojumi.

5. Sociālā aizsardzība.

5.1. Sociālās aizsardzības pakalpojumi.

5.2. Sociālās aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

6. Reliģija.

6.0. Reliģija.

7. Politiskās partijas, darba un profesionālās organizācijas.

7.1. Politisko partiju pakalpojumi.

7.2. Darba organizāciju pakalpojumi.

7.3. Profesionālo organizāciju pakalpojumi.

8. Vides aizsardzība.

8.1. Vides aizsardzības pakalpojumi.

8.2. Vides aizsardzības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes.

9. Pakalpojumi, kas nav minēti citur.

9.1. Pakalpojumi, kas nav minēti citur.

9.2. Pakalpojumu, kas nav minēti citur, lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes."

--------------------------------------------------

Augša