EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001R0586

Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2001 (2001. gada 26. marts), ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

OV L 86, 27.3.2001., 11./14. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 230 - 233
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 230 - 233
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 051 Lpp. 27 - 30

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/586/oj

32001R0586Oficiālais Vēstnesis L 086 , 27/03/2001 Lpp. 0011 - 0014


Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2001

(2001. gada 26. marts),

ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku [1] un jo īpaši tās 3. pantu un 17. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1165/98 tika noteiktas pamatnostādnes attiecībā uz Kopienas īstermiņa statistiku par uzņēmējdarbības ciklu.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1165/98 3. pantu un 17. panta c) apakšpunktu jāpieņem noteikumi, kuros būtu definēti ražošanas pamatgrupējumi.

(3) Ražošanas pamatgrupējumi ir definēti, pamatojoties uz uzņēmējdarbības veidu statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 1. redakcija), kas ieviesta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 761/93 [3]. Šajos definējumos ražošanas pamatgrupējumi ir iedalīti grupu līmenī (3 ciparu kodi).

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmas komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas pamatgrupējumu definēšana

NACE 1. redakcijas grupu iedalījums ražošanas pamatgrupējumos dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Gadījumi, kad NACE 1. redakcijas grupu līmenī dati nav pieejami

Dalībvalstīm, kas statistikas datus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98, neaprēķina tik sīki kā NACE 1. redakcijas grupu līmenī, ir ļauts attiecībā uz nodaļās ietvertām grupām aprēķināt valsts dalījumu, ko piemērot nodaļu līmenī iegūtu datu iedalīšanai grupās.

Dalībvalstis, kas uzņēmējdarbības veidus ražošanas pamatgrupējumos iedala, pilnībā vai daļēji pamatojoties uz NACE 1. redakcijas nodaļu līmeni, informē Eiropas Kopienu Statistikas biroju par dalījumiem, saskaņā ar kuriem iegūts iedalījums NACE 1. redakcijas grupu līmenī.

3. pants

Definējumu piemērošana

Pielikumā dotos definējumus dalībvalstis sāk piemērot statistikas datiem, kas ziņojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1165/98, vēlākais trīs mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā; lai piemērotu pielikumā dotos definējumus, dalībvalstis, veicot atbilstīgus pasākumus, nodrošina, ka iepriekš apkopotus statistikas datus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98, pārskata, tos pārrēķinot vai pārvērtējot atbilstīgi jaunajiem definējumiem.

4. pants

Informēšana par atbilstību definējumiem

Dalībvalstis pēc Komisijas lūguma tai nosūta informāciju par savu statistikas datu atbilstību šīs regulas pielikumā dotajiem definējumiem.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 26. martā

Komisijas vārdā —

Komisjas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp.

[2] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

[3] OV L 83, 3.4.1993., 1. lpp.

[4] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

NACE POZĪCIJU IEDALĪŠANA VISPĀRĒJĀS KLASIFIKĀCIJAS KATEGORIJĀS

NACE | NACE apraksts | Vispārējā klasifikācija |

13 | Metāla rūdu ieguve | Starppatēriņa preces |

14 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | Starppatēriņa preces |

15.6 | Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana | Starppatēriņa preces |

15.7 | Gatavās dzīvnieku barības ražošana | Starppatēriņa preces |

17.1 | Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana | Starppatēriņa preces |

17.2 | Audumu ražošana | Starppatēriņa preces |

17.3 | Audumu apdare | Starppatēriņa preces |

17.6 | Adīto un tamborēto audumu ražošana | Starppatēriņa preces |

20 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

21 | Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

24.1 | Ķīmiskās rūpniecības pamatvielu ražošana | Starppatēriņa preces |

24.2 | Pesticīdu u.c. agroķīmisko preparātu ražošana | Starppatēriņa preces |

24.3 | Krāsu, pernicu u.tml. pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana | Starppatēriņa preces |

24.6 | Pārējo ķīmisko vielu ražošana | Starppatēriņa preces |

24.7 | Sintētisko šķiedru ražošana | Starppatēriņa preces |

25 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

26 | Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

27 | Parasto metālu ražošana | Starppatēriņa preces |

28.4 | Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija | Starppatēriņa preces |

28.5 | Metālu apstrāde un virsmas pārklāšana; vispārīgā mehāniskā metālapstrāde | Starppatēriņa preces |

28.6 | Griešanas instrumentu, darbarīku un parasto metālizstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

28.7 | Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana | Starppatēriņa preces |

31.2 | Elektrosadales un kontroles aparātu ražošana | Starppatēriņa preces |

31.3 | Izolēto vadu un kabeļu ražošana | Starppatēriņa preces |

31.4 | Akumulatoru, galvanisko elementu un galvanisko bateriju ražošana | Starppatēriņa preces |

31.5 | Apgaismes ierīču un elektrisko lampu ražošana | Starppatēriņa preces |

31.6 | Citur neklasificētu elektrisko iekārtu ražošana | Starppatēriņa preces |

32.1 | Elektronu un elektronstaru lampu un citu elektronisko komponentu ražošana | Starppatēriņa preces |

37 | Otrreizējā pārstrāde | Starppatēriņa preces |

28.1 | Konstruktīvo metālizstrādājumu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

28.2 | Metāla cisternu, rezervuāru un konteineru ražošana; centrālapkures radiatoru un katlu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

28.3 | Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus | Ražošanas līdzekļi |

29.1 | Mehāniskās piedziņas mašīnu un to sastāvdaļu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus | Ražošanas līdzekļi |

29.2 | Pārējo vispārīgas lietošanas mašīnu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

29.3 | Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

29.4 | Darbgaldu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

29.5 | Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

29.6 | Ieroču un munīcijas ražošana | Ražošanas līdzekļi |

30 | Biroja tehnikas un datoru ražošana | Ražošanas līdzekļi |

31.1 | Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana | Ražošanas līdzekļi |

32.2 | Televīzijas un radio raidītāju un aparatūras ražošana telefona un telegrāfa sakariem | Ražošanas līdzekļi |

33.1 | Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana | Ražošanas līdzekļi |

33.2 | Instrumentu un aparātu ražošana mērīšanai, pārbaudei, izmēģināšanai, navigācijai un citiem mērķiem, izņemot rūpnieciskā procesa vadības iekārtas | Ražošanas līdzekļi |

33.3 | Rūpnieciskā procesa kontroles un vadības iekārtu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

34 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | Ražošanas līdzekļi |

35.1 | Kuģu un laivu būve un remonts | Ražošanas līdzekļi |

35.2 | Dzelzceļa un tramvaja lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana | Ražošanas līdzekļi |

35.3 | Lidaparātu un kosmisko lidaparātu ražošana | Ražošanas līdzekļi |

29.7 | Citur neklasificētas sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

32.3 | Televīzijas un radiouztvērēju, skaņas vai video ierakstes vai reproducēšanas aparatūras un līdzīgu preču ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

33.4 | Optisko instrumentu un fotoiekārtu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

33.5 | Pulksteņu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

35.4 | Motociklu un velosipēdu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

35.5 | Pārējo transportlīdzekļu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

36.1 | Mēbeļu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

36.2 | Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

36.3 | Mūzikas instrumentu ražošana | Ilgstoša patēriņa preces |

15.1 | Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.2 | Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.3 | Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.4 | Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.5 | Piena produktu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.8 | Pārējo pārtikas produktu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

15.9 | Dzērienu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

16 | Tabakas izstrādājumu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

17.4 | Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu | Īslaicīga patēriņa preces |

17.5 | Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

17.7 | Adīto un tamborēto izstrādājumu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

18 | Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana | Īslaicīga patēriņa preces |

19 | Ādu miecēšana un apstrāde; čemodānu, somu, zirglietu un apavu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

22 | Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana | Īslaicīga patēriņa preces |

24.4 | Farmaceitisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

24.5 | Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

36.4 | Sporta preču ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

36.5 | Spēļu un rotaļlietu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

36.6 | Citur neklasificētu dažādu izstrādājumu ražošana | Īslaicīga patēriņa preces |

10 | Akmeņogļu un brūnogļu ieguve; kūdras ieguve | Enerģija |

11 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve; ar naftas un gāzes ieguvi saistīti pakalpojumi, izņemot izpētes darbus | Enerģija |

12 | Urāna un torija rūdu ieguve | Enerģija |

23 | Koksa, naftas pārstrādes produktu un kodoldegvielas ražošana | Enerģija |

40 | Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde | Enerģija |

41 | Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale | Enerģija |

--------------------------------------------------

Augša