EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001R0214

Komisijas Regula (EK) Nr. 214/2001 (2001. gada 12. janvāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū

OV L 37, 7.2.2001., 100./111. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 339 - 350
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 142 - 154
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 142 - 154

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/02/2010; Atcelts ar 32009R1272 . Jaunākā konsolidētā versija: 28/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

32001R0214Oficiālais Vēstnesis L 037 , 07/02/2001 Lpp. 0100 - 0111


Komisijas Regula (EK) Nr. 214/2001

(2001. gada 12. janvāris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr.1040/2000 [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999 ir aizstāta Padomes Regula (EEK) Nr. 804/68 [3] un arī inter alia Padomes Regula (EEK) Nr. 777/87 [4] attiecībā uz sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanas kārtību. Ņemot vērā šo jauno kārtību un ievērojot gūto pieredzi, būtu jāgroza sīki izstrādātie noteikumi, kas reglamentē intervenci vājpiena pulvera tirgū. Tādēļ skaidrības labad būtu jāpārstrādā īpašās regulas, kas iepriekš reglamentēja dažādus intervences aspektus, proti, Komisijas 1976. gada 10. septembra Regula (EEK) Nr. 2213/76 par sausā vājpiena pulvera pārdošanu no valsts rezervēm [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2080/96 [6], Komisijas 1987. gada 18. maija Regula (EEK) Nr. 1362/87, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EEK) Nr. 777/87 piemērošanai attiecībā uz sausā vājpiena pulvera iepirkšanu un atbalsta piešķiršanu par tā privātu glabāšanu [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 569/96 [8], Komisijas 1991. gada 3. maija Regula (EEK) Nr. 1158/91 par sausā vājpiena pulvera iepirkšanu intervences aģentūrās konkursa kārtībā [9], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 124/1999 [10], un Komisijas 1996. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 322/96, kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus sausā vājpiena pulvera valsts rezervēm [11], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 419/98 [12], un to noteikumi būtu jāapkopo vienā regulā.

(2) Intervences aģentūras var iepirkt tikai tādu sausā vājpiena pulveri, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punktā, kā arī jānosaka kvalitātes un noformējuma nosacījumi. Būtu jāprecizē arī analīžu metodes un sīki izstrādāti noteikumi, kas reglamentē kvalitātes kontroli, un vajadzības gadījumā būtu jāparedz sausā vājpiena pulvera radioaktivitātes pārbaudes, kuru maksimālā pakāpe vajadzības gadījumā jānosaka Kopienas tiesību aktos.

(3) Lai nodrošinātu, ka intervences režīms darbojas vienmērīgi, jāprecizē nosacījumi par ražošanas uzņēmumu apstiprināšanu un to atbilstības pārbaudi. Lai nodrošinātu, ka režīms darbojas efektīvi, būtu jāizstrādā noteikumi par pasākumiem, kas jāveic tad, ja šos nosacījumus neievēro. Tā kā sausā vājpiena pulveri var iepirkt tādas dalībvalsts intervences aģentūra, kuras teritorijā tas nav ražots, tad šādos gadījumos intervences aģentūrai, kas iepērk sausā vājpiena pulveri, būtu jānodrošina iespēja pārbaudīt tā atbilstību kvalitātes un noformējuma nosacījumiem.

(4) Neatbilstībai šīm prasībām nevajadzētu noslogot Kopienas budžetu; tādēļ uzņēmējam, kam jāsedz radušies glabāšanas izdevumi, nestandarta sausā vājpiena pulveris būtu jāņem atpakaļ.

(5) Būtu jānorāda minimālais daudzums, ko piedāvā pārdošanai. Piedāvājumiem būtu jāpievieno drošības nauda, lai nodrošinātu, ka piedāvājumu patur spēkā un sausā vājpiena pulveri piegādā noteiktajā termiņā.

(6) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. pantu intervences aģentūras var iepirkt tikai sausā vājpiena pulveri ar minimālu olbaltumvielu saturu. Turklāt iepirkšanas cena var būt dažāda atkarībā no olbaltumvielu satura. Būtu jānosaka metode iepirkšanas cenas aprēķināšanai.

(7) Būtu jāprecizē dalībvalstu saistības, lai pienācīgi pārvaldītu glabātās rezerves, nosakot maksimālo glabāšanas vietas attālumu un izmaksas, kas jāsedz, ja šis attālums tiek pārsniegts, un jo īpaši pieprasot, lai krājumi būtu pieejami, lai partijas būtu identificējamas un lai glabājamais sausā vājpiena pulveris būtu apdrošināts pret risku. Lai nodrošinātu pārbaužu vienādu biežumu un pakāpi, jāprecizē valsts iestāžu veicamo glabāšanas telpu pārbaužu raksturs un skaits. Tā kā kārtējā glabāšanas termiņā intervences aģentūras saista spēkā esošie līgumi, būtu jāparedz, ka jaunās prasības, ko attiecībā uz ievešanu noliktavā un izvešanu no tās piemēros tikai tiem sausā vājpiena pulvera daudzumiem, kurus iepērk intervencē no 2000. gada 1. septembra.

(8) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 2. punktu sausā vājpiena pulvera iepirkšanu var pārtraukt, tiklīdz intervencei piedāvātie daudzumi laika posmā starp katra gada 1. martu un 31. augustu pārsniedz 109000 tonnas. Pēc tam sausā vājpiena pulveri drīkst iepirkt saskaņā ar pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu, par ko būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi. Būtu jānosaka konkursa elementi, jo īpaši minimālais daudzums, iesniegšanas termiņi un maksimālā iepirkuma cena. Lai nodrošinātu atbilstību sausā vājpiena pulvera kvalitātes un noformējuma prasībām, piedāvājumu iesniedzot un pēc minētā produkta ievešanas noliktavā pretendentiem kopā ar piedāvājumu būtu jāiesniedz rakstiska apņemšanās. Piedāvājumiem būtu jāpievieno arī drošības nauda, lai nodrošinātu, ka piedāvājums paliks spēkā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un ka sausā vājpiena pulveris tiks piegādāts noteiktajā termiņā. Turklāt būtu jānosaka metode iepirkšanas cenas aprēķināšanai, ņemot vērā iepirktā sausā vājpiena pulvera olbaltumvielu saturu.

(9) Lai pienācīgi pārvaldītu intervences krājumus, vajadzīgs, lai sausā vājpiena pulveri pārdotu tālāk, tiklīdz ir pieejams noiets. Lai nodrošinātu vienādu pieejamību pārdodamajam sausā vājpiena pulverim, būtu jānodrošina pirkšanas iespējas visām ieinteresētajām personām. Lai saglabātu līdzsvaru tirgū, pārdošanas cena būtu jānosaka, ņemot vērā tirgus situāciju. Būtu jāizstrādā pārdošanas nosacījumi, kas saistīti ar iemaksājamo saistību nodrošinājumu, jo īpaši par sausā vājpiena pulvera pārņemšanu un maksājumu termiņiem. Lai uzraudzītu krājumu stāvokli, dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par pārdotajiem sausā vājpiena pulvera daudzumiem.

(10) Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punktā paredzēts atbalsts, kas jāpiešķir par sausā vājpiena pulvera privātu glabāšanu. Lai nodrošinātu, ka pasākumus var pienācīgi uzraudzīt, būtu jāparedz līgumi un specifikācijas par glabāšanas apstākļiem. Tā paša iemesla dēļ būtu jāpieņem arī sīki izstrādāti noteikumi par dokumentāciju, grāmatvedību un pārbaužu biežumu, un pārbaudes procedūrām, jo īpaši attiecībā uz 7. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām. Lai atvieglotu pārbaudes par to, vai noliktavās atrodas produkti, ko glabā saskaņā ar privātiem līgumiem, būtu jāparedz, ka tos izved no noliktavas partijās, ja vien dalībvalsts neatļauj izvest mazākus daudzumus.

(11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

1. pants

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus intervences pasākumu piemērošanai sausā vājpiena pulvera tirgū, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. pantā, attiecībā uz:

a) iepirkšanu par intervences cenu;

b) iepirkšanu pastāvīga uzaicinājumu uz konkursu kārtībā;

c) sausā vājpiena pulvera pārdošanu no valsts rezervēm par fiksētu cenu;

d) atbalsta piešķiršanu par privātu glabāšanu.

II NODAĻA

VALSTS REZERVES

1. IEDAĻA

Iepirkšanas nosacījumi

2. pants

1. Intervences aģentūras iepērk tikai tādu sausā vājpiena pulveri, kurš atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punkta pirmajā un otrajā daļā un minētā panta 2. līdz 7. punktā, un kuru piedāvā intervencei no 1. marta līdz 31. augustam.

2. Kompetentās iestādes, izmantojot paraugus, ko ņem saskaņā ar III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, pārbauda sausā vājpiena pulvera kvalitāti ar analītiskajām metodēm, kuras noteiktas I pielikumā. Pārbaudēs jānosaka, ka sausā vājpiena pulveris nesatur citus produktus, jo īpaši paniņas vai sūkalas, kā noteikts I pielikumā.

Tomēr, ja Komisija piekrīt, tad dalībvalstis var izveidot iekšējās kontroles sistēmu attiecībā uz konkrētām kvalitātes prasībām un konkrētiem apstiprinātiem uzņēmumiem.

3. Radioaktivitātes līmenis sausā vājpiena pulverī nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamos līmeņus, kas zināmos gadījumos pieļauts Kopienas noteikumos.

Produktu radioaktīvā piesārņojuma līmeni kontrolē vajadzības gadījumā un tikai vajadzīgajā laikposmā. Vajadzības gadījumā pārbaužu ilgumu un jomu nosaka saskaņā ar kārtību, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1255/1999 42. pantā.

4. Sausā vājpiena pulverim jābūt ražotam 30 dienās pirms dienas, kurā intervences aģentūra saņēmusi piedāvājumu to pārdot. Ja sausā vājpiena pulveri glabā tvertnēs, tam jābūt ražotam četrās nedēļās pirms nedēļas, kurā piedāvājums saņemts.

5. Minimālais pārdošanai piedāvātais daudzums ir 20 tonnas. Dalībvalstis var pieprasīt piedāvāt sausā vājpiena pulveri tikai pilnās tonnās.

6. Sausā vājpiena pulveri 25 kg tīrsvarā iepilda maisos, kas atbilst II pielikumā noteiktajām prasībām, norādot, vajadzības gadījumā ar kodu šādu informāciju:

a) apstiprinājuma numuru, ar ko identificē rūpnīcu un ražotāju dalībvalsti;

b) ražošanas dienu vai vajadzības gadījumā nedēļu;

c) ražošanas partijas numuru;

d) nosaukumu strūklas sausā vājpiena pulveris.

7. Sausā vājpiena pulveri piegādā uz paliktņiem, kas piemēroti ilgstošai glabāšanai.

Ja piegādā uz vienreizlietojamiem paliktņiem, tad sausā vājpiena pulvera iepirkšanas cenā iekļauj paliktņa vērtību.

Ja sausā vājpiena pulveri piegādā uz EUR paliktņiem vai līdzvērtīgas kvalitātes paliktņiem, tad vēlākais, izvedot minēto produktu no noliktavas, paliktņus atdod atpakaļ pārdevējam vai apmaina pret līdzvērtīgiem paliktņiem.

3. pants

1. Uzņēmumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punktā, apstiprina tikai tad, ja tie:

a) apstiprināti saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/46/EEK [13] 10. pantu un tiem ir attiecīgs tehniskais aprīkojums;

b) apņemas vest pastāvīgu uzskaiti tādā veidā, kā noteikusi katras dalībvalsts kompetentā aģentūra, uzskaitot izejvielu izcelsmi, iegūtā sausā vājpiena pulvera, paniņu un sūkalu daudzumu, kā arī katras sausā vājpiena pulvera, paniņu un sūkalu partijas sagatavošanu tirgum, identitāti un izvešanas datumu;

c) piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei saražoto sausā vājpiena pulveri, ko var piedāvāt intervencei;

d) apņemas vismaz divas darbdienas iepriekš informēt iestādi, kas atbild par pārbaudi, par savu nodomu ražot sausā vājpiena pulveri valsts intervencei; tomēr dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu.

2. Lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām, kompetentās iestādes veic nepieteiktas pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz attiecīgās rūpnīcas intervences sausā vājpiena pulvera ražošanas grafiku.

Tās veic vismaz:

a) vienu pārbaudi 28 dienu posmā, kad notiek ražošana intervencei, un vismaz vienu pārbaudi sešos mēnešos, lai pārbaudītu uzskaiti, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā;

b) vienu pārbaudi reizi sešos mēnešos, lai pārliecinātos par atbilstību apstiprināšanas prasībām, kas minētas 1. punktā.

3. Apstiprinājumu atsauc, ja vairs netiek izpildīti prasības, kas noteiktas 1. punkta a) apakšpunktā. Ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem apstiprinājumu var atjaunot pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma.

Ja atklāj, ka uzņēmums nepilda kādas no saistībām, kas minētas 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, izņemot force majeure gadījumus, apstiprinājumu atceļ uz laiku no 1 līdz 12 mēnešiem atkarībā no pārkāpuma nopietnības.

Dalībvalsts nepiemēro minēto apstiprinājuma pārtraukšanu, ja konstatē, ka pārkāpums nav izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai tas nav radies nopietnas nolaidības rezultātā, un tas ir mazsvarīgs attiecībā uz to pārbaužu efektivitāti, kuras paredzētas 2. punktā.

4. Par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 3. punktu, izstrādā ziņojumu, kurā norāda:

a) pārbaudes dienu;

b) pārbaudes ilgumu;

c) veiktās darbības.

Atbildīgais inspektors ziņojumu paraksta un informē par to uzņēmumu.

5. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti pēc pārbaudēm, kuras paredzētas 2. un 3. punktā, viena mēneša laikā pēc to pieņemšanas.

4. pants

1. Ja sausā vājpiena pulveri piedāvā intervencei dalībvalstī, kas nav ražotāja valsts, tad iepērkot uzrāda ražotājas dalībvalsts kompetentās aģentūras izsniegtu sertifikātu ne vēlāk kā 45 dienas pēc piedāvājuma saņemšanas.

Sertifikātā iekļauj informāciju, kas minēta 2. panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un apliecinājumu, ka sausā vājpiena pulveris ir ražots apstiprinātā Kopienas uzņēmumā tieši un tikai no vājpiena Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 5. punkta nozīmē.

2. Ja ražotāja dalībvalsts ir veikusi pārbaudes, kas minētas 2. panta 2. punktā, tad sertifikātā iekļauj arī šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir sausā vājpiena pulveris Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē. Tādā gadījumā maisus, kas minēti 2. panta 6. punktā, marķē ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi ražotājas dalībvalsts kompetentā iestāde. Numuru ieraksta sertifikātā, kas minēts 1. punktā.

2. IEDAĻA

Kārtība, kādā notiek iepirkšana par intervences cenu

5. pants

1. Piedāvājumā norāda:

a) pārdevēja nosaukumu un adresi;

b) piedāvāto daudzumu;

c) sausā vājpiena pulvera glabāšanas vietu.

2. Intervences aģentūra reģistrē dienu, kurā saņemts piedāvājums, attiecīgos daudzumus un izgatavošanas dienu, kā arī sausā vājpiena glabāšanas vietu.

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 2. punkta pirmo daļu iepirkšana par intervences cenu ir pārtraukta, tad nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas pārtrauc piedāvājumu pieņemšanu un reģistrēšanu.

3. Piedāvājumi ir derīgi tikai tad, ja:

a) tie attiecas uz sausā vājpiena pulvera daudzumu, kas atbilst 2. panta 5. punkta prasībām;

b) tiem ir pievienota pretendenta rakstiska apņemšanās izpildīt 2. panta 4. punkta un 9. panta prasības;

c) ir sniegts pierādījums, ka ne vēlāk kā dienā, kad saņemts piedāvājums, dalībvalstī, kurā iesniedz piedāvājumu pārdevējs ir iemaksājis drošības naudu EUR 2 par 100 kg.

4. Ja apņemšanos, kas paredzēta 3. punkta b) apakšpunktā, sākotnēji nosūta intervences aģentūrai, tad to uzskata par automātiski atjaunotu nākamajiem piedāvājumiem, kamēr pretendents vai intervences aģentūra to nepārprotami atsauc, ar noteikumu, ka:

a) sākotnējā piedāvājumā paredzēts, ka pārdevējs plāno no tā gūt labumu sev;

b) turpmākajos piedāvājumos atsaucas uz šo noteikumu (atsauce 5. panta 4. punkts) un sākotnējā piedāvājuma dienu.

6. pants

Piedāvājuma uzturēšana spēkā un sausā vājpiena pulvera piegāde intervences aģentūras norādītajai noliktavai 7. panta 2. punktā noteiktajā termiņā ir pamatprasības Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 [14] 20. panta nozīmē.

7. pants

1. Pēc piedāvājuma pārbaudes un piecu darba dienu laikā pēc saņemšanas intervences aģentūra izdod datētu un numurētu piegādes orderi, kurā norāda:

a) sausā vājpiena pulvera daudzumu, kas jāpiegādā;

b) piegādes beigu dienu;

c) noliktavu, kurā tas jāpiegādā.

2. Sausā vājpiena pulveri piegādā 28 dienu laikā pēc dienas, kad saņemts pārdošanas piedāvājums. Piegādi var veikt vairākos sūtījumos.

3. Drošības naudu, kas minēta 5. panta 3. punkta c) apakšpunktā, atmaksā, tiklīdz ir piegādāts piedāvājumā norādītais daudzums.

Tomēr, ja pārbaudes, kas minētas 2. panta 2. punktā, liecina, ka sausā vājpiena pulveris neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām, tad atmaksā arī drošības naudu par vēl nepiegādātajiem daudzumiem.

4. Uzskata, ka intervences aģentūra ir pārņēmusi sausā vājpiena pulveri dienā, kad viss piedāvātais sausā vājpiena pulvera daudzums ievests intervences aģentūras norādītajā noliktavā, tomēr ne agrāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad izsniegts piegādes orderis.

5. Ja pārdevējs neveic piegādi noteiktajā termiņā, tad, izņemot force majeure gadījumus, ne tikai proporcionāli nepiegādātajiem daudzumiem konfiscē drošības naudu, kas paredzēta 5. panta 3. punkta c) apakšpunktā, bet atceļ arī atlikušo daudzumu iepirkšanu.

8. pants

1. Intervences aģentūra samaksā par pārņemto sausā vājpiena pulveri laikā starp 120. un 140. dienu pēc pārņemšanas ar noteikumu, ka ir apstiprināta atbilstība 2. pantā noteiktajām prasībām.

2. Ja pēc I pielikumā aprakstītās metodes noteiktais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 35,6 % vai lielāks, tad iepirkuma cena ir vienāda ar intervences cenu, kura piemērojama dienā, kad sausā vājpiena pulveris izgatavots.

Ja minētais olbaltumvielu saturs ir 31,4 % vai lielāks, tomēr mazāks nekā 35,6 %, tad iepirkuma cena ir vienāda ar intervences cenu, kas samazināta par lielumu, kuru aprēķina šādi:

intervences cena × ((0,356 - olbaltumvielu saturs) × 1,75).

9. pants

Ja, sastādot piedāvājumu, pārbaudē atklājas, ka sausā vājpiena pulveris neatbilst 2. pantā noteiktajām prasībām, tad pārdevējs apņemas:

a) ņemt atpakaļ attiecīgās preces;

b) pirms preču ņemšanas atpakaļ samaksāt glabāšanas izmaksas par attiecīgajiem daudzumiem no pārņemšanas dienas līdz dienai, kad preces izvestas no noliktavas.

Maksājamās glabāšanas izmaksas nosaka pēc vienotas likmes ievešanas, izvešanas un glabāšanas izmaksām, kas noteiktas saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1883/78 [15] 6. pantu.

3. IEDAĻA

Ievešana noliktavā un izvešana no tās

10. pants

1. Noliktavām, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punkta ceturtajā daļā, jābūt:

a) sausām, labi uzturētām un bez parazītiem;

b) bez svešas izcelsmes smakām;

c) ar labu ventilāciju;

d) ar vismaz 1000 tonnu ietilpību un izvešanas iekārtām, ar ko katru dienu var izvest vismaz 3 % no noliktavā glabātā daudzuma un vismaz 100 tonnas dienā. Šo prasību attiecina tikai uz sausā vājpiena pulvera daudzumiem, kas iepirkti no 2000. gada 1. septembra.

Sausā vājpiena pulvera glabāšanas riskus apdrošina vai nu ar glabātāju līgumsaistībām, vai ar visaptverošu atbildību, ko uzņemas intervences aģentūra. Dalībvalstis arī pašas var darboties kā apdrošinātājas.

2. Intervences aģentūras pieprasa, lai sausā vājpiena pulveri noliktavā novietotu un glabātu uz paliktņiem viegli identificējamās un viegli pieejamās partijās.

3. Kompetentā iestāde, kas atbild par pārbaudēm, pārbauda, vai produkts atrodas noliktavā, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2148/96 [16] 4. pantā.

11. pants

1. Intervences aģentūra izraugās pieejamo noliktavu, kas ir vistuvāk vietai, kur glabā sausā vājpiena pulveri.

Tomēr tā var izvēlēties citu noliktavu, kas atrodas 2. punktā minētajā attālumā. Tā var izvēlēties noliktavu, kas atrodas tālāk par šo attālumu, ņemot vērā glabāšanas un transportēšanas izmaksas. Tādā gadījumā intervences aģentūra tūlīt paziņo par savu izvēli Komisijai.

2. Maksimālais attālums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 1. punkta trešajā daļā, ir 350 km. Lielākam attālumam transportēšanas papildizmaksas, ko sedz intervences aģentūra, ir EUR 0,05 par tonnu un kilometru.

Tomēr, ja intervences aģentūra, kas iepērk sausā vājpiena pulveri, kuru piedāvā pārdošanai, atrodas citā dalībvalstī nevis dalībvalstī, kuras teritorijā to glabā, tad, aprēķinot pirmajā daļā minēto maksimālo attālumu, neņem vērā attālumu no pārdevēja izmantotās noliktavas līdz tās dalībvalsts robežai, kurā atrodas iepircēja intervences aģentūra.

12. pants

1. Izvedot sausā vājpiena pulveri no noliktavas, intervences aģentūra dara to pieejamu novietotu uz noliktavas kravas platformas paliktņiem, kas iekrauti, bet nav nostiprināti transporta līdzekļos.

Ja sausā vājpiena pulveri piegādā pircējiem uz EUR paliktņiem vai līdzvērtīgas kvalitātes paliktņiem, tad, izvedot minēto produktu no noliktavas, pircējs intervences aģentūrai atdod atpakaļ līdzvērtīgus paliktņus.

2. Izmaksas, kas saistītas ar produktu iekraušanu un noņemšanu no paliktņiem, sedz sausā vājpiena pulvera pircējs. Šīs izmaksas pēc vienotas likmes nosaka dalībvalsts un pēc pieprasījuma dara zināmas ieinteresētajām pusēm. Komisiju par to informē mēneša laikā pēc šīs regulas pieņemšanas un pirms jebkuru turpmāku izmaiņu veikšanas.

4. IEDAĻA

Īpašie noteikumi, kas piemērojami iepirkšanai konkursa kārtībā

13. pants

Ja Komisija nolemj, ka sausā vājpiena pulveris jāiepērk ar atklātu pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 2. punktu un saskaņā ar tās 42. pantā noteikto kārtību, tad piemēro šīs regulas 2., 3., 4., 10., 11. un 12. panta noteikumus, ja vien šajā iedaļā nav paredzēts citādi.

14. pants

1. Paziņojumus par uzaicinājumu uz konkursu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieteikumu iesniegšanas termiņš katrai konkursa kārtai beidzas pulksten 12 dienā (pēc Briseles laika) attiecīgā mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā, izņemot augusta otro otrdienu. Ja attiecīgā otrdiena ir valsts svētki, tad termiņš ir iepriekšējās darbdienas pusdienlaiks (pēc Briseles laika).

15. pants

1. Ieinteresētās puses piedalās konkursā, ko izziņojusi dalībvalsts intervences aģentūra, vai nu iesniedzot rakstisku piedāvājumu, par kura saņemšanu izsniedz apliecinājumu, vai izmantojot jebkuru rakstisku telekomunikāciju līdzekli ar apliecinājumu par saņemšanu.

2. Konkursa pieteikumā jānorāda:

a) pretendenta vārds/nosaukums un adrese;

b) piedāvātais daudzums;

c) piedāvātā cena, neskaitot valsts nodokļus, par 100 kilogramiem sausā vājpiena pulvera, kas piegādāts uz glabāšanas noliktavas kravas platformas paliktņiem, šo cenu izsakot eiro un noapaļojot ne vairāk kā līdz divām zīmēm aiz komata;

d) sausā vājpiena pulvera glabāšanas vieta.

3. Pieteikumi ir derīgi tikai tad, ja;

a) tie attiecas uz sausā vājpiena pulveri, kas ražots 21 dienā vai vajadzības gadījumā trīs nedēļās pirms dienas, kad beidzas konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā minēts 14. panta 2. punktā. Ja laiks starp diviem uzaicinājumiem uz konkursiem ir ilgāks par 21 dienu, tad sausā vājpiena pulveris var būt izgatavots tajā laikā;

b) tie attiecas uz sausā vājpiena pulvera daudzumu, kas atbilst 2. panta 5. punkta prasībām;

c) tiem ir pievienota pretendenta rakstiska apņemšanās izpildīt šā punkta a) apakšpunkta un 9. panta prasības;

d) ir iesniegts pierādījums, ka pretendents, pirms beidzies termiņš pieteikumu iesniegšanai par attiecīgo uzaicinājumu uz konkursu dalībvalstī, kurā pieteikums iesniegts, iemaksājis drošības naudu EUR 2 par 100 kg.

4. Ja apņemšanos, kas paredzēta 3. punkta c) apakšpunktā, sākotnēji nosūta intervences aģentūrai, tad to uzskata par automātiski atjaunotu nākamajiem pieteikumiem, kamēr pretendents vai intervences aģentūra to nepārprotami atsauc, ar noteikumu, ka:

a) sākotnējā pieteikumā noteikts, ka pretendents plāno no šā noteikuma gūt labumu;

b) turpmākos pieteikumos atsaucas uz šo noteikumu (atsauce "15. panta 4. punkts") un sākotnējā pieteikuma datumu.

5. Pieteikumus, kas attiecas uz attiecīgo uzaicinājumu uz konkursu, nevar atsaukt pēc to iesniegšanas termiņa beigām, kurš minēts 14. panta 2. punktā.

16. pants

Pieteikuma uzturēšana spēkā pēc tā iesniegšanas termiņa beigām un sausā vājpiena pulvera piegāde intervences aģentūras izraudzītajai noliktavai 19. panta 3. punktā noteiktajā termiņā ir galvenās prasības Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē.

17. pants

1. Dalībvalstis informē Komisiju par pretendentu piedāvātajiem daudzumiem un cenām ne vēlāk kā līdz plkst. 9.00 dienā (pēc Briseles laika) pēc 14. panta 2. punktā minētā termiņa beigām.

2. Ņemot vērā pieteikumus, kas saņemti pēc katra uzaicinājuma uz konkursu, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 42. pantā noteikto kārtību nosaka maksimālo iepirkuma cenu, atsaucoties uz piemērojamo intervences cenu.

3. Komisija var pieņemt lēmumu noraidīt pieteikumus.

18. pants

1. Pieteikumus noraida, ja piedāvātā cena pārsniedz 17. panta 2. punktā minēto maksimālo cenu, kas noteikta attiecīgajā uzaicinājumā uz konkursu.

2. Tiesības un pienākumus, kas izriet no uzaicinājuma uz konkursu, nevar nodot citiem.

19. pants

1. Intervences aģentūra tūlīt paziņo visiem pretendentiem, kādi ir viņu rezultāti konkursā.

Ja pieteikums nav bijis sekmīgs, tad tūlīt atmaksā 15. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto drošības naudu.

2. Intervences aģentūra veiksmīgajam pretendentam tūlīt izsniedz datētu un numurētu piegādes orderi, kurā norāda:

a) daudzumu, kas jāpiegādā;

b) sausā vājpiena pulvera piegādes termiņu;

c) noliktavu, kurā tas jāpiegādā.

3. Veiksmīgie pretendenti sausā vājpiena pulveri piegādā ne vēlāk kā 28 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Piegādi var veikt vairākos sūtījumos.

4. Drošības naudu atmaksā, tiklīdz veiksmīgais pretendents noteiktajā termiņā piegādājis piegādes orderī norādīto daudzumu.

5. Ja veiksmīgais pretendents neveic piegādi noteiktajā termiņā, tad, izņemot force majeure gadījumus, ne tikai proporcionāli nepiegādātajiem daudzumiem konfiscē drošības naudu, kas paredzēta 15. panta 3. punkta d) apakšpunktā, bet atceļ arī atlikušo daudzumu iepirkšanu.

20. pants

1. Laikā starp 120. un 140. dienu pēc sausā vājpiena pulvera pārņemšanas intervences aģentūra samaksā veiksmīgajam pretendentam cenu, kas norādīta šā panta 2. punktā, ar noteikumu, ka ir konstatēta atbilstība 2. panta 1., 2., 3., 5., 6. un 7. punktam un 15. panta 3. punkta a) apakšpunktam.

2. Ja beztauku sausnā olbaltumvielu saturs, kas noteikts ar I pielikumā norādīto metodi, ir 35,6 % vai lielāks, tad iepirkuma cena ir vienāda ar cenu, kas norādīta pieteikumā.

Ja attiecīgais olbaltumvielu saturs ir 31,4 % vai lielāks, tomēr mazāks nekā 35,6 %, tad iepirkuma cena ir vienāda ar cenu, kas norādīta pieteikumā un samazināta par lielumu, kuru aprēķina šādi:

cena pieteikumā × ((0,356 - olbaltumvielu saturs) × 1,75).

3. Uzskata, ka intervences aģentūra ir pārņēmusi sausā vājpiena pulveri dienā, kad viss konkursā piedāvātais sausā vājpiena pulvera daudzums ievests intervences aģentūras izraudzītajā noliktavā, tomēr ne agrāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad izsniegts piegādes orderis.

5. IEDAĻA

Pārdošana

21. pants

Dalībvalstu intervences aģentūras pārdod jebkurai ieinteresētai pusei sausā vājpiena pulveri, kas ir to īpašumā un ir ievests noliktavā pirms 1997. gada 1. septembra.

22. pants

1. Glabāto sausā vājpiena pulveri pārdod no noliktavas par cenu, kas ir vienāda ar intervences cenu, kura noteikta Regulas (EK) Nr. 1255/1999 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kuru piemēro dienā, kad noslēgts pārdošanas līgums, pieskaitot EUR 1 par 100 kg.

2. Pirkšanas pieteikumā norāda:

a) pircēja nosaukumu un adresi;

b) vēlamo daudzumu;

c) vajadzības gadījumā noliktavu, kur glabā sausā vājpiena pulveri, un pēc izvēles aizstājēju noliktavu.

3. Pirkšanas pieteikumi ir derīgi tikai tad, ja:

a) tie attiecas vismaz uz 10 tonnām; tomēr, ja noliktavā palikušais daudzums ir mazāks par 10 tonnām, pārdošanu var attiecināt uz šo atlikušo daudzumu;

b) iesniegts pierādījums, ka pircējs ir iemaksājis drošības naudu EUR 7 par 100 kg, lai nodrošinātu, ka izpildītas galvenās prasības par sausā vājpiena pulvera pārņemšanu Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē termiņā, kas noteikts šīs regulas 24. panta 1. punkta pirmajā daļā.

23. pants

1. Intervences aģentūra pārdod sausā vājpiena pulveri, ņemot vērā dienu, kad tas novietots noliktavā, sākot ar vecāko no kopējā pieejamā daudzuma vai atkarībā no apstākļiem tajā noliktavā vai noliktavās pieejamo daudzumu, kuras ir izraudzījies pircējs.

2. Ja pirkšanas pieteikums ir pieņemts par lielāku sausā vājpiena pulvera daudzumu nekā attiecīgajā noliktavā pieejams, tad attiecīgajam pircējam piešķir tikai pieejamo daudzumu. Tomēr ar noteikumu, ka pircējs piekrīt, intervences aģentūra var izraudzīties citas noliktavas, lai iegūtu vajadzīgo daudzumu.

3. Ja attiecībā uz vienu noliktavu pieņem divus vai vairākus sausā vājpiena pulvera pirkšanas pieteikumus, rezultātā pārsniedzot pieejamo daudzumu, tad pārdod proporcionāli pieteiktajiem daudzumiem. Tomēr, ja šāda dalījuma rezultātā būtu jāpiešķir daudzumi, kas ir mazāki par piecām tonnām, tad piešķiršanu veic ar izlozi.

4. Visus derīgos pirkšanas pieteikumus, ko intervences aģentūra saņem vienā un tai pašā dienā, uzskata par iesniegtiem vienlaicīgi.

5. Intervences aģentūras veic vajadzīgos pasākumus, lai pirms pārdošanas līguma noslēgšanas ieinteresētās puses par saviem līdzekļiem varētu pārbaudīt pārdošanai piedāvātā sausā vājpiena pulvera paraugus.

24. pants

1. Pircējs pārņem sauso vājpiena pulveri viena mēneša laikā no dienas, kad noslēgts pārdošanas līgums.

Pārņemšanu var veikt pa daļām, katra no tām nav mazāka par 10 tonnām. Tomēr, ja noliktavā palikušais daudzums ir mazāks par 10 tonnām, tad var pārņemt šo daudzumu.

2. Pirms katra sausā vājpiena pulvera daudzuma pārņemšanas pircējs samaksā intervences aģentūrai cenu, kas atbilst piegādātajam daudzumam.

3. Izņemot force majeure gadījumus, pārdošanas līgumu lauž attiecībā uz jebkuru daudzumu, kas nav piegādāts pircējam termiņā, kurš norādīts 1. punktā.

4. Attiecībā uz jebkuru daudzumu, par kuru saskaņā ar 3. punktu lauzts pārdošanas līgums, konfiscē drošības naudu, kas paredzēta 22. panta 3. punkta b) apakšpunktā. To tūlīt atmaksā par daudzumiem, kas piegādāti noteiktajā termiņā.

5. Intervences aģentūra force majeure gadījumā rīkojas tā, kā tā uzskata par vajadzīgu, ņemot vērā radušos apstākļus.

III NODAĻA

PRIVĀTĀ GLABĀŠANA

1. IEDAĻA

Līgums un glabāšanas nosacījumi

25. pants

Šajā nodaļā:

a) "glabājamā partija" nozīmē daudzumu, kas sver vismaz 10 tonnas un kam ir viendabīgs sastāvs un kvalitāte, un kā izcelsme ir vienā uzņēmumā, un kas saņemts glabāšanai vienā noliktavā vienā dienā;

b) "diena, kad sākta līgumā noteiktā glabāšana" nozīmē nākamo dienu pēc ievešanas noliktavā;

c) "līgumā noteiktās glabāšanas pēdējā diena" nozīmē dienu pirms izvešanas no noliktavas.

26. pants

Ja Komisija nolemj piešķirt atbalstu par sausā vājpiena pulvera glabāšanu privātās noliktavās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punktu, tad tās dalībvalsts intervences aģentūra, kuras teritorijā glabā sausā vājpiena pulveri, un fiziskas vai juridiskas personas, še turpmāk līgumslēdzēji, noslēdz līgumus par privātu glabāšanu.

27. pants

Līgumu par privātu glabāšanu var noslēgt tikai par tādu sausā vājpiena pulveri, kāds minēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punkta pirmajā daļā un:

a) kas satur ne vairāk kā 11 % tauku un 5 % ūdens, un olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir vismaz 31,4 %;

b) kas ražots 28 dienās jeb četrās nedēļās pirms dienas, kad sākta līgumā noteiktā glabāšana, uzņēmumā, kurš apstiprināts saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un kurš piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei saražoto sausā vājpiena pulveri, uz ko var attiecināt glabāšanas līgumu;

c) kam radioaktivitātes līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo līmeni, kas minēts 2. panta 3. punktā;

d) ko glabā maisos, kuros tīrsvars ir 25 kg, vai big bags, kur ietilpst ne vairāk kā 1500 kg, vajadzības gadījumā ar kodu tiem pievienojot šādu informāciju:

i) apstiprinājuma numuru, pēc kā nosaka rūpnīcu un ražotāju dalībvalsti;

ii) ražošanas dienu vai nedēļu;

iii) ražošanas partijas numuru;

iv) tīrsvaru;

e) uz ko neattiecas Padomes Regulas (EEK) Nr. 565/80 [17] 5. panta 1. punktā minētais režīms; ja vēlāk minēto režīmu attiecina uz sausā vājpiena pulveri, tad uzskata, ka līgumā noteiktais glabāšanas termiņš ir beidzies.

28. pants

1. Glabāšanas līgumus par vienu vai vairākām partijām noslēdz rakstiski, un tajos jo īpaši ietver noteikumus, kas attiecas uz:

a) sausā vājpiena pulvera daudzumu, kam piemēro līgumu;

b) piešķirtā atbalsta summu;

c) datumiem līguma izpildei, neierobežojot Komisijas lēmumu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punkta trešās daļas otro teikumu, un saskaņā ar tās 42. pantā noteikto kārtību;

d) noliktavu identitāti.

2. Uz pārbaudēm, jo īpaši 33. pantā minētajām pārbaudēm, attiecas glabātājas dalībvalsts intervences aģentūras izstrādātās specifikācijas. Glabāšanas līgumā atsaucas uz šīm specifikācijām.

29. pants

1. Termiņus ievešanai noliktavā un izvešanai no tās nosaka, pieņemot lēmumu piešķirt atbalstu par sausā vājpiena pulvera glabāšanu privātās noliktavās.

2. Izvešanu no noliktavas veic veselās partijās. Tomēr apstākļos, kas minēti 33. panta 2. punkta a) apakšpunktā, no noliktavas var izvest tikai aizplombētus daudzumus.

30. pants

1. Pieteikumi par līguma noslēgšanu ar intervences aģentūru var attiekties tikai uz sausā vājpiena pulvera partijām, kuras ir pilnībā saņemtas glabāšanai.

Pieteikumi jānogādā intervences aģentūrai ne vēlāk kā 30 dienas pēc dienas, kad attiecīgo produktu ieved noliktavā. Intervences aģentūras reģistrē saņemšanas dienu.

Ja pieteikumu nogādā intervences aģentūrā 10 darba dienu laikā pēc termiņa beigām, tad glabāšanas līgumu vēl var noslēgt, tomēr atbalstu samazina par 30 %.

2. Glabāšanas līgumus noslēdz ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma reģistrācijas dienas.

31. pants

Ja sausā vājpiena pulveri glabā citā dalībvalstī, nevis ražotājā dalībvalstī, tad 30. pantā minēto glabāšanas līgumu var noslēgt tikai ar nosacījumu, ka ražotājas dalībvalsts kompetentā iestādes izsniegto sertifikātu uzrāda 50 dienu laikā pēc dienas, kad sausā vājpiena pulveris ievests noliktavā.

Minētajā sertifikātā norāda apstiprinājuma numuru, pēc kā nosaka rūpnīcu un ražotāju dalībvalsti, ražošanas dienu vai nedēļu un ražošanas partijas numuru, kā arī apstiprina, ka attiecīgais produkts ir Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punkta pirmajā daļā minētais sausā vājpiena pulveris.

Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā glabāšanas līgumu noslēdz ne vēlāk kā 60 dienas pēc pieteikuma reģistrēšanas dienas.

2. IEDAĻA

Pārbaudes

32. pants

1. Dalībvalsts nodrošina, ka tiek izpildīti visi nosacījumi, ar ko piešķir tiesības uz atbalsta maksājumu.

2. Līgumslēdzējs vai (pēc dalībvalsts lūguma vai pilnvarojuma) persona, kura atbild par noliktavu, kompetentajai iestādei, kas atbild par pārbaudēm, dara pieejamus visus dokumentus, pēc kuriem par privātajā glabāšanā nodotiem produktiem var pārbaudīt šādus datus:

a) apstiprinājuma numuru, pēc kā nosaka rūpnīcu un ražotāju dalībvalsti;

b) ražošanas dienu;

c) dienu, kad notikusi ievešana noliktavā;

d) ražošanas partijas numuru;

e) atrašanos noliktavā un noliktavas adresi;

e) dienu, kad notikusi izvešana no noliktavas.

3. Līgumslēdzējs vai vajadzības gadījumā atbildīgs noliktavas darbinieks veic noliktavā pieejamo krājumu uzskaiti par katru līgumu norādot

a) privātajā glabāšanā esošo produktu partijas numurus;

b) dienu, kad notikusi ievešana noliktavā un izvešana no tās;

c) sausā vājpiena pulvera daudzumu partijās;

d) produktu novietojumu noliktavā.

4. Glabājamiem produktiem jābūt viegli identificējamiem un viegli pieejamiem. Tos identificē atsevišķi pēc līguma.

33. pants

1. Sākot glabāšanu, kompetentā aģentūra veic pārbaudes laikposmā, kas sākas dienā, kad attiecīgos produktus ieved noliktavā, un beidzas 28 dienas pēc tam, kad reģistrē pieteikumu par 30. pantā minētā līguma noslēgšanu.

Lai nodrošinātu, ka par glabājamiem produktiem ir tiesības saņemt atbalstu, pārbauda reprezentatīvu paraugu vismaz 5 % no noliktavā ievietotā daudzuma, nodrošinot, ka glabājamās partijas produktu svars, identitāte un pamatīpašības no fizikālā viedokļa pilnībā atbilst pieteikumam par līguma noslēgšanu.

2. Kompetentā iestāde:

a) vai nu apzīmogo produktus pēc līgumiem, partijām vai mazākiem daudzumiem to pārbaužu laikā, kas paredzētas 1. punktā,

b) vai veic nepieteiktu pārbaudi, ņemot izlases paraugus, lai nodrošinātu, ka produkti atrodas noliktavā. Attiecīgais paraugs ir reprezentatīvs, un tas atbilst vismaz 10 % no visa privātās uzglabāšanas atbalsta līgumā paredzētā daudzuma.

3. Līgumā paredzētā glabāšanas termiņa beigās kompetentā iestāde, ņemot izlases paraugus, pārbauda svaru un identitāti. Tomēr, ja pēc līgumā noteiktā glabāšanas termiņa beigām sausā vājpiena pulveris vēl atrodas glabāšanā, tad pārbaudi veic, produktu izvedot no noliktavas.

Par pārbaudi līgumslēdzējs informē kompetento iestādi, norādot attiecīgās glabājamās partijas vismaz piecas darbdienas pirms:

a) beidzas līgumā paredzētais maksimālais 180 dienu glabāšanas termiņš vai

b) sākas izvešana, ja to veic 180 dienu termiņa laikā vai pēc tam.

Dalībvalsts var paredzēt īsāku termiņu nekā piecas darbdienas.

4. Par pārbaudēm, kas veiktas, ievērojot 1., 2. un 3. punktu, raksta atskaiti, norādot:

a) pārbaudes dienu;

b) tās ilgumu;

c) veiktās darbības.

Atskaiti paraksta atbildīgais inspektors un apstiprina vai nu līgumslēdzējs, vai atbildīgs noliktavas darbinieks, un iekļauj maksājumu dokumentos.

5. Tādu pārkāpumu gadījumā, kuri ietekmē vismaz 5 % no pārbaudīto produktu daudzuma, kompetentā iestāde palielina pārbaudāmā parauga apjomu.

Četru nedēļu laikā par šādiem gadījumiem dalībvalstis ziņo Komisijai.

3. IEDAĻA

Atbalsts par glabāšanu

34. pants

1. Atbalstu par privātu glabāšanu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punktā, var piešķirt tikai tad, ja līgumā paredzētās glabāšanas termiņš ir no 60 līdz 180 dienām.

Ja līgumslēdzējs neievēro šīs regulas 33. panta 3. punktā minēto termiņu, tad atbalstu samazina par 15 % un maksā tikai par laikposmu, par kuru līgumslēdzējs iesniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus, ka sausā vājpiena pulveris ir palicis līgumā noteiktajā glabāšanā.

2. Neierobežojot šīs regulas 35. pantu, Komisija nosaka atbalsta apjomu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 7. panta 3. punkta otro daļu.

3. Atbalstu samaksā pēc līgumslēdzēja pieteikuma, beidzoties līgumā paredzētajam glabāšanas termiņam, 120 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas ar noteikumu, ka ir veiktas pārbaudes, kas minētas 33. panta 3. punktā, un ka ir izpildīti nosacījumi par tiesībām uz atbalstu.

Tomēr, ja plāno administratīvu izmeklēšanu par tiesībām uz atbalstu, tad maksājumu neveic, kamēr tiesības nav atzītas.

35. pants

Attiecībā uz līgumiem, kas vēl jānoslēdz, gada laikā var mainīt atbalsta apjomu, glabāšanas sākuma un beigu termiņu, kā arī maksimālo glabāšanas ilgumu, ja tas vajadzīgs tirgus situācijas dēļ.

IV NODAĻA

PAZIŅOŠANA

36. pants

Katru trešdienu ne vēlāk kā pulksten 12 dienā (pēc Briseles laika) dalībvalstis informē Komisiju par tiem sausā vājpiena pulvera daudzumiem, uz ko iepriekšējā nedēļā ir attiecies:

a) pārdošanas piedāvājums saskaņā ar 5. pantu;

b) pārdošanas līgums saskaņā ar 22. panta 1. punktu;

c) līgums par privātu glabāšanu saskaņā ar 28. pantu.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

37. pants

Ar šo atceļ Regulas (EEK) Nr. 2213/76, (EEK) Nr. 1362/87, (EEK) Nr. 1158/91 un (EK) Nr. 322/96.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

38. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.

[2] OV L 118, 19.5.2000., 1. lpp.

[3] OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp.

[4] OV L 78, 20.3.1987., 10. lpp.

[5] OV L 249, 11.9.1976., 6. lpp.

[6] OV L 279, 31.10.1996., 15. lpp.

[7] OV L 129, 19.5.1987., 9. lpp.

[8] OV L 80, 30.3.1996., 48. lpp.

[9] OV L 112, 4.5.1991., 65. lpp.

[10] OV L 16, 21.1.1999., 19. lpp.

[11] OV L 45, 23.2.1996., 5. lpp.

[12] OV L 52, 21.2.1998., 20. lpp.

[13] OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.

[14] OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.

[15] OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp.

[16] OV L 288, 9.11.1996., 6. lpp.

[17] OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SASTĀVU, KVALITĀTES RĀDITĀJI UN ANALĪTISKĀS METODES

Kritēriji | Saturs un kvalitātes rādītāji | Standartmetode |

Olbaltumvielu saturs | Vismaz 31,4 % beztauku sausnā | |

Tauku saturs | Lielākais 1,00 % | |

Ūdens saturs | Lielākais 3,5 % | |

Titrējamais skābums decinormāla nātrija hidroksīda šķīdumā, ml | Lielākais 19,5 ml | |

Laktātu saturs | Lielākais 150 mg/100 g | |

Piedevas | Nav | |

Fosfatāzes tests | Negatīvs, t.i., 4 μg vai mazāk fenola uz gramu atjaunota piena | |

Šķīdības koeficients | Lielākais 0,5 ml (24 °C) | |

Piedegušo daļiņu rādītājs | Lielākais 15,0 mg, t.i., B diska minimums | |

Mikroorganismu saturs | Lielākais 40 000 uz gramu | |

Koliformas baktēriju noteikšana | Negatīvs 0,1 gramā | |

Paniņu noteikšana | Negatīvs | |

Sūkalu himozīna (siera fermenta) noteikšana | Nav | |

Skābo sūkalu noteikšana | Nav | Kompetentās iestādes apstiprināta metode |

Garša un smarža | Tīra | |

Izskats | Balta vai mazliet dzeltenīga krāsa, bez piemaisījumiem un krāsainām daļiņām | |

Antibiotikas | Negatīvs | |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

IESAIŅOJUMS

1. Sausā vājpiena pulveri iesaiņo jaunos, tīros, sausos un nebojātos maisos, kuros tīrsvars ir 25 kg.

2. Maisiem ir vismaz trīs slāņi, kuru kopējais stiepes enerģijas absorbcijas vidējais rādītājs ir 420 J/m2.

Otrais slānis ir pārklāts ar polietilēna slāni vismaz 15 g/m2.

Iekšpus papīra slāņiem līdz apakšai ir iekausēts vismaz 0,08 mm biezs polietilēna maiss.

3. Maisi atbilst standartam EN 770.

4. Pildot pulveris labi jānoblīvē. Nekādā ziņā nedrīkst pieļaut, ka starp atsevišķiem slāņiem atrodas irdens pulveris.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

INTERVENCEI PIEDĀVĀTĀ SAUSĀ VĀJPIENA PARAUGU ŅEMŠANA UN ANALIZĒŠANA

1. Paraugus ņem saskaņā ar Starptautiskajā standartā ISO 707 noteikto kārtību. Tomēr dalībvalstis var lietot citas paraugu ņemšanas metodes ar noteikumu, ka tās atbilst principiem, kas izklāstīti iepriekšminētajā standartā.

2. Iesaiņojumu skaits, kas jāizvēlas pārbaudes paraugu ņemšanai:

a) ja piedāvā ne vairāk kā 800 maisu, kuros tīrsvars ir 25 kg, tad vismaz astoņi;

b) ja piedāvā vairāk nekā 800 maisu, kuros tīrsvars ir 25 kg, tad vismaz astoņi un viens papildu maiss no katriem 800 maisiem vai to daļas.

3. Parauga svars - no katra iesaiņojuma ņem vismaz 200 g smagus paraugus.

4. Paraugu grupēšana - kopējā paraugā apvieno ne vairāk kā deviņus paraugus.

5. Paraugu analīze - katrs kopējais paraugs jāanalizē, lai pārbaudītu visus kvalitātes rādītājus, kas noteikti I pielikumā.

6. Paraugu neatbilstība:

a) ja izrādās, ka apvienotais paraugs neatbilst vienam no parametriem, tad izbrāķē daudzumu, no kura paraugs ņemts;

b) ja izrādās, ka apvienotais paraugs neatbilst vairākiem kritērijiem, tad izbrāķē daudzumu, no kura paraugs ņemts, un ņem paraugus no pārējiem tās pašas rūpnīcas daudzumiem; šo paraugu analīze ir izšķirīga. Tādā gadījumā:

- paraugu skaitu, kas noteikts 2. punktā, divkāršo,

- ja izrādās, ka apvienotais paraugs neatbilst vienam vai vairākiem kritērijiem, tad izbrāķē daudzumu, no kura paraugs ņemts.

--------------------------------------------------

Augša