EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001R1488

Komisijas Regula (EK) Nr. 1488/2001 (2001. gada 19. jūlijs), kas nosaka noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu procedūrai “ievešana pārstrādei” bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes

OV L 196, 20.7.2001., 9./16. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 126 - 133
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 142 - 149
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 142 - 149
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 068 Lpp. 24 - 31

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1488/oj

32001R1488Oficiālais Vēstnesis L 196 , 20/07/2001 Lpp. 0009 - 0016


Komisijas Regula (EK) Nr. 1488/2001

(2001. gada 19. jūlijs),

kas nosaka noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu procedūrai "ievešana pārstrādei" bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams konkrētām precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2580/2000 [2], un jo īpaši tās 11. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 3448/93 zināmus daudzumus dažu pamatproduktu minētās regulas 11. panta nozīmē var pakļaut procedūrai "ievešana pārstrādei", iepriekš neizpētot ekonomiskos nosacījumus, kas noteikti 117. panta c) apakšpunktā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2700/2000 [4]. Ir jāpieņem kārtība, lai īstenotu šo iespēju un pārbaudītu un plānotu šo produktu daudzumus.

(2) Tādēļ būtu jāizstrādā kārtība, kas ļauj noteikt minētos daudzumus ar bilances palīdzību. Šo kārtību būtu jāpadara arī caurskatāmu, paredzot to, ka minēto bilanci iesniedz izskatīšanai ekspertu grupai horizontālos jautājumos attiecībā uz I pielikumā neuzskaitīto pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību, un daudzumi būtu jāpublicē savlaicīgi.

(3) Šo daudzumu piešķiršanai jāparedz īpašs sertifikāts, lai iegūtu atbilstīgu muitas atļauju.

(4) Ciktāl attiecīgā kārtība ļauj nodrošināt to, ka Kopienas pārstrādes rūpniecībai ir pieejami lauksaimniecības izejmateriāli konkurētspējīgos apstākļos, un tā kā eksporta kompensāciju sistēma šādu garantiju nodrošināt nevar sakarā ar maksimumiem, kas noteikti saskaņā ar Līguma 300. pantu noslēgtajos nolīgumos, šī kārtība būtu jāattiecina uz uzņēmējiem, kuru vajadzība pēc kompensācijas netiek pilnīgi vai daļēji apmierināta.

(5) Šo sertifikātu pieteikumu, piešķiršanas, lietošanas un izpildes noteikumi kopā ar to tehniskajām īpašībām būtu jānosaka tā, lai attiecīgā kārtība būtu elastīga un atļautu apdomīgu pārvaldību. Tādēļ tai lielā mērā būtu jālīdzinās kārtībai, kura jau ir spēkā attiecībā uz dažiem lauksaimniecības sertifikātiem un ir izstrādāta Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmas lauksaimniecības produktiem piemērošanai [5].

(6) Ciktāl Komisija ņem vērā visus uzņēmumus, kas pārstrādā lauksaimniecības produktus, visas I pielikuma neaptvertās preces jāizskata kopīgi. Aprakstītajai kārtībai tādējādi jānodrošina ražošana saskaņā ar procedūru "ievešana pārstrādei" divās pakāpēs, katru no kurām veic cits uzņēmums.

(7) Jānosaka, ka šos sertifikātus var izsniegt trīs posmos. Turklāt būtu jāparedz ārkārtas izsniegšana vienā vai vairākos posmos, lai novērstu neparedzētus gadījumus, jo īpaši tirgū, un tiesībām saistībā ar šiem sertifikātiem būtu jābūt nododamām citam.

(8) Lai būtu iespējams kontrolēt un plānot attiecīgo pamatproduktu daudzumus, jāparedz statistikas paziņošana par sertifikātu lietošanu.

(9) Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kuri saistīti ar Līguma I pielikumā neuzskaitītu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas piemērošanas joma

1. Pakļaujot zināmus Regulas (EK) Nr. 3448/93 11. pantā noteikto pamatproduktu daudzumus procedūrai "ievešanai pārstrādei" bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes, ir jāuzrāda derīgs "ievešanas pārstrādei" sertifikāts (še turpmāk - "AA sertifikāts").

2. Var piešķirt divas secīgas "ievešanas pārstrādei" atļaujas - vienu attiecībā uz pamatproduktu un otru attiecībā uz starpproduktu, kas atbilst pamatproduktam. Uzskata arī, ka ekonomiskie nosacījumi ir izpildīti, ja katru pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz, pamatojoties uz vienu un to pašu AA sertifikātu.

2. pants

Bilance

1. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 21. septembrim Komisija sastāda Regulas (EK) Nr. 3448/93 11. pantā aprakstīto bilanci un iesniedz to ekspertu grupai horizontālos jautājumos izskatīšanai attiecībā uz I pielikumā neuzskaitīto pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību (še turpmāk - "ekspertu grupa").

2. Ja paredzamais kompensāciju apjoms pārsniedz pieejamos līdzekļus, dažādo pamatproduktu daudzumus, ko identificē ar tiem piešķirto kombinētās nomenklatūras astoņu ciparu kodu, nosaka saskaņā ar bilanci.

3. pants

Pieejamo daudzumu sākotnējā publicēšana

Katra pamatprodukta kopējos daudzumus, kas noteikts saskaņā ar 2. panta 2. punktu, līdz katra gada 30. septembrim publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Par šiem daudzumiem var piešķirt sertifikātus trīs posmos saskaņā ar 21., 22. un 23. pantu.

4. pants

Pieteikumi AA sertifikātu saņemšanai

1. Uz AA sertifikāta saņemšanu var pieteikties tikai tāds uzņēmējs, kas ir nominālais īpašnieks derīgam kompensācijas sertifikātam Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 [6] nozīmē vai kas ir bijis iepriekšējā budžeta gadā izdota sertifikāta nominālais īpašnieks.

Tomēr, ja piemēro Regulas (EK) Nr. 1520/2000 14. panta 3. punkta otro daļu, jebkurš uzņēmējs, kam ir tikusi piešķirta kompensācija esošajā vai iepriekšējā budžeta gadā, arī var iesniegt pieteikumu AA sertifikāta saņemšanai.

2. Par katru atsevišķa un pieejama pamatprodukta daudzumu, kas identificēts ar astoņu ciparu kombinētās nomenklatūras kodu, ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums. Par katru pamatproduktu katrs uzņēmējs vienā posmā var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Iestādes pieņem tikai tādus pieteikumus sertifikātu saņemšanai, attiecībā uz kuriem pretendents ir iesniedzis rakstisku deklarāciju par to, ka attiecīgajā posmā tas nav iesniedzis un negrasās iesniegt citus pieteikumus AA sertifikātu saņemšanai par to pašu pamatproduktu ne tajā dalībvalstī, kur pieteikums iesniegts, ne arī citās dalībvalstīs. Ja attiecībā uz vienu un to pašu pamatproduktu ir iesniegti vairāki pieteikumi, tos visus noraida.

3. Kopējais daudzums, par kuru viens uzņēmējs vienā posmā un par vienu pamatproduktu var iesniegt pieteikumus, nepārsniedz 5000 tonnas attiecībā uz tiem pamatproduktiem, ko aptver piena produktu, cukura un rīsu tirgu kopējā organizācija, un 20000 tonnas attiecībā uz tiem pamatproduktiem, ko aptver labības tirgus kopējā organizācija.

5. pants

Sertifikātu pieteikumu iesniegšana

1. Nevienu sertifikāta pieteikumu nepieņem, ja vien tas nav nogādāts vai iesniegts kompetentajai iestādei uz veidlapām, kas ir drukātas un/vai sastādītas saskaņā ar 9. pantu.

Tomēr kompetentās iestādes drīkst pieņemt rakstiskas, telekomunikāciju un elektroniskās ziņas kā derīgus pieteikumus ar noteikumu, ka tajās ir ietverta visa informācija, kas citādi būtu redzama uz veidlapas, ja tādu izmantotu. Dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai rakstiskajai telekomunikāciju un/vai elektroniskajai ziņai sekotu pieteikums uz veidlapas, kas ir drukāta vai sastādīta saskaņā ar 9. pantu, ko nogādā vai nosūta tieši kompetentajai iestādei; šādos gadījumos par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kurā kompetentā iestāde ir saņēmusi rakstisko telekomunikāciju vai elektronisko ziņu. Šī prasība neietekmē to pieteikumu derīgumu, kas nogādāti ar rakstisku telekomunikāciju vai elektronisko ziņu.

Ja sertifikātu pieteikumus iesniedz elektroniski, dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka, kā paraksts rokrakstā ir aizstājams ar citu identifikācijas veidu, kura pamatā varētu būt kodu izmantošana.

2. Sertifikātu pieteikumus drīkst anulēt tikai ar vēstuli, rakstisku telekomunikāciju vai elektronisku ziņu, kuru kompetentā iestāde saņem, izņemot force majeure gadījumus, līdz pulksten 13. 00 pieteikuma iesniegšanas dienā.

6. pants

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

1. Sertifikāta iesniegšanas diena ir diena, kurā kompetentā iestāde to saņem, ar noteikumu, ka tas ir saņemts ne vēlāk kā pulksten 13. 00, neatkarīgi no tā, vai pieteikumu nogādā tieši kompetentajai iestādei, vai arī nosūta kā vēstuli vai rakstisku telekomunikāciju, vai elektronisku ziņu.

2. Sertifikāta pieteikumu, kuru kompetentā iestāde saņem sestdienā, svētdienā vai brīvdienā, vai pēc 13. 00 darba dienā, uzskata par iesniegtu pirmajā darba dienā pēc dienas, kurā tas ir faktiski saņemts.

3. Ja ir noteikts īpašs termiņš, cik dienu laikā ir iesniedzami sertifikātu pieteikumi, un ja šā termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai brīvdiena, attiecīgais termiņš beidzas pirmajā sekojošajā darba dienā pulksten 13. 00.

Tomēr šos pagarinājumus neņem vērā attiecībā uz sertifikāta derīguma termiņa noteikšanu.

4. Šajā regulā precizētie termiņi ir saskaņā ar Beļģijas vietējo laiku.

7. pants

Pieteikumu noraidīšana

Pieteikumus, kuros ir ietverti Kopienas noteikumos neparedzēti nosacījumi, noraida.

8. pants

Izraksti

Sertifikātu izrakstiem ir tāds pats juridisks spēks kā sertifikātiem, no kuriem tie ņemti, to daudzumu robežās, par kādiem šādi izraksti ir izsniegti.

9. pants

Specifikācijas attiecībā uz veidlapu lietošanu un izskatu

1. Neskarot 5. panta 1. punkta otrās daļas un 11. panta 1. punkta noteikumus, sertifikātu pieteikumus, sertifikātus un to izrakstus sastāda uz veidlapām, kas atbilst paraugiem Regulas (EK) Nr. 1291/2000 I pielikumā ar nosaukumu "Importa sertifikāts AGRIM", ar šādām izmaiņām:

a) nosaukumu "Importa sertifikāts AGRIM" vai nu dzēš, vai svītro, vai arī pāri tam uzzīmogo uzrakstu "AA sertifikāts". To var veikt ar mehāniskiem vai elektroniskiem līdzekļiem;

b) svītro 7. un 8. iedaļu;

c) svītro 11. iedaļas virsrakstu;

d) svītro sertifikāta parauga 19. iedaļu;

e) sertifikāta pieteikuma parauga 20. iedaļā un sertifikāta 24. iedaļā vai nu ar roku, vai ar mehāniskiem vai elektroniskiem līdzekļiem izdara ierakstu "AA sertifikāts tādu preču ražošanai, ko neaptver I pielikums un kas ir minētas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 1. panta 1. punktā".

Šīs veidlapas jāaizpilda, ievērojot tajās ietvertos norādījumus.

2. Sertifikātu veidlapas izgatavo komplektos, kas ietver 1. eksemplāru, 2. eksemplāru un pieteikumu, kopā ar sertifikāta papildu eksemplāriem šādā kārtībā.

Tomēr dalībvalstis drīkst pieteikuma iesniedzējiem prasīt iepriekšējā daļā noteikto komplektu vietā aizpildīt tikai pieteikuma veidlapu.

Ja daudzums, par kuru sertifikāts ir izsniegts, ir mazāks par to daudzumu, par ko sākotnēji iesniegts pieteikums, pieteikto daudzumu ieraksta tikai pieteikuma veidlapā.

Sertifikātu izrakstu veidlapas izgatavo komplektos, kas ietver 1. eksemplāru un 2. eksemplāru šādā kārtībā.

3. Veidlapas, tai skaitā papildlapas, drukā uz balta papīra bez koka šķiedrvielām, kas sagatavots rakstīšanai un sver vismaz 40 g kvadrātmetrā. To izmērs ir 210 x 297 mm, un atļautais garums ir no 5 mm zem pēdējā cipara līdz 8 mm virs tā; attālumam starp rakstu rindiņām jābūt 4,24 mm (viena sestā daļa collas); izkārtojums veidlapā ir precīzi jāievēro. 1. eksemplāra abām pusēm un papildlapu pusei, uz kuras ir jāparādās piešķiršanai, papildus ir uzdrukāts gijošēts aizsargraksta fons, lai atklātu jebkādus mehāniskus vai ķīmiskus viltojumus. Gijošētais fons ir zaļš.

4. Par veidlapu iespiešanu atbild dalībvalstis. Veidlapas var iespiest arī iespiedēji, ko izvēlējusies dalībvalsts, kurā tie ir reģistrēti. Pēdējā gadījumā uz katras veidlapas jābūt atsaucei par dalībvalsts apstiprinājumu. Uz katras veidlapas ir norāde ar iespiedēja nosaukumu un adresi, vai atzīme, kas ļauj atpazīt iespiedēju, un, izņemot uz pieteikuma veidlapām un papildlapām, atsevišķs sērijas numurs. Pirms numura ir šādi burti atkarībā no dalībvalsts, kura izdevusi dokumentu: "AT" Austrijai, "BE" Beļģijai, "DE" Vācijai, "DK" Dānijai, "EL" Grieķijai, "ES" Spānijai, "FI" Somijai, "FR" Francijai, "IE" Īrijai, "IT" Itālijai, "LU" Luksemburgai, "NL" Nīderlandei, "PT" Portugālei, "SE" Zviedrijai un "UK" Apvienotajai Karalistei.

Izsniedzot sertifikātus un to izrakstus, uz tiem drīkst būt izdevējas iestādes piešķirts numurs.

5. Pieteikumus, sertifikātus un to izrakstus aizpilda ar rakstāmmašīnu vai ar datorizētiem līdzekļiem. Tos drukā un aizpilda vienā no Kopienas oficiālajām valodām, kā precizējušas izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes. Tomēr dalībvalstis var atļaut aizpildīt pieteikumus rokrakstā, tikai lietojot tinti, un ar drukātiem lielajiem burtiem.

6. Izdevējiestāžu un piešķīrēju iestāžu zīmogus uzliek ar metāla zīmogu, vēlams, no tērauda. Tomēr izdevējiestādes zīmogu var aizstāt ar perforējot iegūtu burtu vai skaitļu kombinācijas iespiedumu vai ar uzdruku.

7. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, ja vajadzīgs, var lūgt sertifikātus un to izrakstus pārtulkot attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

10. pants

Izrakstu izsniegšanas kārtība

1. Pēc pieteikuma, ko iesniedzis sertifikāta nominālais īpašnieks vai pārņēmējs, un uzrādot dokumenta eksemplāru Nr. 1, izdevēja iestāde vai katras dalībvalsts nozīmēta aģentūra vai aģentūras drīkst izsniegt vienu vai vairākus izrakstus.

Izrakstus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem pirmo, kas saucas "pieteikuma iesniedzēja eksemplārs" un kuru iezīmē ar Nr. 1, izsniedz vai adresē pieteikuma iesniedzējam, un otro, kas saucas "izdevējas iestādes eksemplārs" un kuru iezīmē ar Nr. 2, patur izdevēja iestāde.

Iestāde, kas izsniedz izrakstu, uz sertifikāta eksemplāra Nr. 1 norāda daudzumu, par kādu izraksts ir izsniegts. Vārdu "izraksts" ieraksta blakus sertifikāta eksemplārā Nr. 1 norādītajam daudzumam.

2. No sertifikāta izraksta nedrīkst veikt izrakstus.

3. Izmantota vai vairs nederīga izraksta eksemplāru Nr. 1 nominālais īpašnieks atdod atpakaļ iestādei, kura ir izsniegusi sertifikātu, līdz ar tā sertifikāta, no kura ņemts izraksts, eksemplāru Nr. 1, lai iestāde varētu koriģēt ierakstus uz sertifikāta eksemplāra Nr. 1, ņemot vērā ierakstus uz izraksta eksemplāra Nr. 1.

11. pants

Elektroniski sertifikāti

1. Neierobežojot 9. pantu, sertifikātus drīkst izsniegt un izmantot, lietojot datorizētas sistēmas saskaņā ar kompetento iestāžu noteiktiem sīki izstrādātiem noteikumiem. Turpmāk tekstā tos sauc par "elektroniskiem sertifikātiem".

Elektronisko sertifikātu saturam ir jābūt identiskam ar papīra formā esošu sertifikātu saturu.

2. Ja sertifikātu nominālajiem īpašniekiem vai to pārņēmējiem ir jāizmanto to elektroniskā forma kādā dalībvalstī, kura nav pievienojusies datorizētajai izdošanas sistēmai, tie pieprasa izrakstu.

Šādus izrakstus izsniedz bez kavēšanās un bez papildu samaksas uz veidlapas, kā paredzēts 9. panta 1. punktā.

Dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās datorizētajai izdošanas sistēmai, šos izrakstus izsniedz papīra formā esoša izraksta veidā.

12. pants

AA sertifikātu eksemplāru skaits

Neskarot 11. panta noteikumus, sertifikātus sastāda vismaz divos eksemplāros, no kuriem pirmo, kas saucas "īpašnieka eksemplārs" un kuru iezīmē ar Nr. 1, nekavējoties izsniedz pieteikuma iesniedzējam, un otro, kas saucas "izdevēja iestādes eksemplārs" un kuru iezīmē ar Nr. 2, patur izdevēja iestāde.

13. pants

AA sertifikāta derīgums

1. AA sertifikāti ir derīgi līdz trešā mēneša beigām pēc tā mēneša, kad iesniegts pieteikums.

2. Lai noteiktu sertifikātu derīguma termiņu, tos uzskata par izdotiem dienā, kad ticis iesniegts pieteikums attiecībā uz tiem, ieskaitot šo dienu derīguma termiņa aprēķinos. Tomēr sertifikātus nedrīkst izmantot līdz to faktiskajai izdošanai.

3. Uzrādot derīgu AA sertifikāta eksemplāru Nr. 1 vai tā izrakstu, atbilstīgi nosacījumiem, kas izstrādāti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 [7], uzņēmējs dalībvalsts muitas dienestam var iesniegt vienu pieteikumu atļaujai piemērot procedūru "ievešana pārstrādei" pamatprodukta daudzumam, kas ir mazāks par sertifikātā vai izrakstā norādīto daudzumu vai ir vienāds ar to. Uzskata, ka tad ir izpildīti ekonomiskie nosacījumi, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 117. panta c) daļā.

Tomēr pēc tam var pieņemt otru pieteikumu atbilstīgi 14. panta noteikumiem.

Muitas dienests eksemplāra Nr. 1 29. ailes pirmās iedaļas 2. daļā un 30. ailes pirmajā iedaļā norāda daudzumu, par kuru faktiski iesniegts pieteikums.

Muitas dienests paraksta eksemplāra Nr. 1 oriģināla 32. ailes pirmo iedaļu un uzliek uz tā zīmogu, lai apliecinātu pieteikuma iesniegšanas datumu.

Tad muitas dienests 15 darba dienu laikā nosūta pienācīgi aizpildīto eksemplāra Nr. 1 oriģinālu izdevēja iestādei, kas minēta 1. iedaļā. Tomēr, ja piemēro 14. panta 1. punktu, tā izdevēja iestādei nosūta aizpildīta eksemplāra Nr. 1 kopiju un oriģinālu patur sev.

Ja sertifikāts ir elektronisks, šo procedūru var veikt elektroniski.

14. pants

Otrais pieteikums atļaujas saņemšanai

1. Pēc uzņēmēja lūguma un pirms tam, kad ir iesniegts pirmais pieteikums "ievešanas pārstrādei" atļaujas saņemšanai, izdevēja iestāde vai katras dalībvalsts noteiktā iestāde (vai viena no šīm iestādēm, ja ir noteiktas vairākas) sertifikāta vai, attiecīgi, izraksta 20. iedaļā ievieto šādu attiecīgi noformētu ierakstu:

- Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artķculo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

- Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra… med henblik på henførsel of produktet… (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) Nr. 1488/2001

- Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von…, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position… gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

- Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας που ξητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγράφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

- Application by… for a second authorisation for the placement of the product… [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EK) No 1488/2001

- Demande de deuxième autorisation envisagée par… pour le placement de produit de code NC… conformément à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

- Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da… per l’iscrizione del prodotto del codice NC… ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

- Aanvraag voor een tweede vergunning van… voor de plaatsing van het product met GN-code… overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) Nr. 1488/2001

- Pedido de segunda autorização previsto por… para a colocação do produto do código NC… em conformidade com o n. o 2 do artigo 1. o do Regulamento (CE) n. o 1488/2001

- Toinen lupahakemus, jonka tekee…, tuotteen, jonka CN-koodi on…, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

- En andra tillståndsansökan planeras av… för aktiv förädling av en produkt med KN-kod… enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001

Uzņēmējs var norādīt tikai vienu pretendentu otrās atļaujas saņemšanai un vienu produktu un var lūgt tikai vienu ierakstu.

Turklāt attiecīgā iestāde ierakstu apzīmogo, lai apstiprinātu tā datumu.

2. Uzņēmējs, kas ir pirmās atļaujas īpašnieks, paziņo muitas dienestam tā produkta daudzumu, kas norādīts 1. punkta otrajā daļā minētajā ierakstā.

Saņemot iepriekšējā daļā minēto paziņojumu, muitas dienests sertifikāta 20. iedaļā pēc 1. punktā minētā ieraksta pievieno šādu attiecīgi noformētu ierakstu:

- Por una cantidad de… kg

- For… kg

- Fur eine Menge von… kg

- Για ποσότητα … Kg

- For… kg

- Pour une quantité de… Kg

- Per una quantità di… kg

- Voor een hoeveelheid van… kg

- Para uma quantidade de… kg

- Määrälle… kg

- För en kvantitet på… kg

Pēc pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas, muitas dienests 15 darba dienu laikā nosūta eksemplāra Nr. 1 oriģinālu 1. iedaļā minētajai izdevēja iestādei.

3. Saņemot eksemplāru Nr. 1, saskaņā ar 2. punktu, attiecīgā iestāde aprēķina kalendāro dienu skaitu, kas atbilst atlikušajam derīguma termiņam, ievērojot 13. panta 3. punkta pirmajā daļā minētā pieteikuma iesniegšanas datumu. Uzskata, ka pilns mēnesis ir 30 dienas.

4. Sertifikāta īpašnieks tajā dienā, kad tas nosūta 2. punktā minēto paziņojumu, saskaņā ar 15. pantu lūdz nodot vai, ja vajadzīgs, nodot atpakaļ tiesības 1. punktā minētajam uzņēmējam.

5. Pēc 1. punktā minētajā ierakstā norādītā uzņēmēja pieprasījuma attiecīgā iestāde atdod atpakaļ sertifikātu pēc 4. punktā minētās tiesību nodošanas vai, attiecīgi, nodošanas atpakaļ, un pēc tam, kad tā 11. iedaļai ir pievienojusi šādu attiecīgi noformētu ierakstu:

- Nueva fecha de fin de validez:…

- Ny udløbsdato…

- Neues Ende der Gültigkeitsdauer:…

- Νέα ημερομηνία λήξης ιοχύος …

- New expiry date:…

- Nouvelle date de fin de validité le…

- Nuova data di scadenza della validità:…

- Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt:…

- Nova data de termo de validade:…

- Uusi voimassaolon päättymispäivä on…

- Ny sista giltighetsdag…

Jauno derīguma termiņu aprēķina, iepriekšējā daļā minētajam pieteikuma saņemšanas datumam pieskaitot 3. punktā aprēķināto laika periodu.

6. Uzrādot derīgu AA sertifikāta eksemplāru Nr. 1 vai tā izrakstu, uzņēmējs var iesniegt dalībvalsts muitas dienestam pieteikumu "ievešanas pārstrādei" atļaujas saņemšanai par tādu produkta daudzumu, kas ir mazāks par saskaņā ar 1. punktu sertifikātā vai izrakstā norādīto daudzumu, vai vienāds ar to, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem. Uzskata, ka tad ir izpildīti ekonomiskie nosacījumi, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 117. panta c) daļā.

Muitas dienests eksemplāra Nr. 1 29. ailes 2. iedaļas 2. daļā un 30. ailes 2. iedaļā norāda daudzumu, par kuru faktiski ir iesniegts pieteikums.

Muitas dienests paraksta eksemplāra Nr. 1 oriģinālu un to apzīmogo, lai apliecinātu tā saņemšanas datumu eksemplāra Nr. 1 oriģinālā 32. iedaļas 2. daļā.

Muitas dienests 15 darba dienu laikā nosūta pienācīgi aizpildīto eksemplāra Nr. 1 oriģinālu izdevēja iestādei, kas minēta 1. iedaļā.

7. Ja sertifikāts ir elektronisks, šo procedūru var veikt elektroniski.

15. pants

Tiesību nodošana

1. Tiesības, kas izriet no sertifikātiem, to nominālais īpašnieks derīguma termiņa laikā var nodot citiem. Šādu nodošanu drīkst veikt tikai vienam saņēmējam par katru sertifikātu vai tā izrakstu.

2. Saņēmēji nedrīkst nodot savas tiesības tālāk, taču drīkst tās nodot atpakaļ to nominālajam īpašniekam.

Šādos gadījumos izdevēja iestāde sertifikāta 6. iedaļā veic vienu no šādiem ierakstiem:

- Retrocesión al titular el…

- Tilbageføring til indehaveren den…

- Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am…

- Εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο οτις…

- Rights transferred back to the titular holder on… [date]

- Rétrocession au titulaire le…

- Retrocessione al titolare in data…

- Aan de titularis geretrocedeerd op…

- Retrocessão ao titular em…

- Palautus todistuksenhaltijalle…

- Återbördad till licensinnehavaren den…

3. Gadījumā, ja nominālajam īpašniekam tiek lūgts nodot tiesības vai tiesību pārņēmējam nodot tiesības atpakaļ nominālajam īpašniekam, katras dalībvalsts noteikta izdevēja iestāde vai aģentūra, vai aģentūras uz sertifikāta, vai, ja vajadzīgs, uz tā izraksta izdara šādus ierakstus:

a) pārņēmēja vārds un adrese vai 2. punktā minētais ieraksts;

b) šā ieraksta datums, ko apstiprina ar iestādes vai aģentūras zīmogu.

4. Tiesību nodošana vai to nodošana atpakaļ nominālajam īpašniekam stājas spēkā ieraksta izdarīšanas datumā.

16. pants

Dalībvalsts iestāžu izdarīto ierakstu spēks

Dalībvalsts iestāžu izdotiem sertifikātiem un izrakstiem, kā arī veiktajiem ierakstiem un indosamentiem arī visās citās dalībvalstīs ir tāds pats juridisks spēks kā attiecīgajās dalībvalstīs izdotiem dokumentiem, veiktiem ierakstiem un indosamentiem.

17. pants

Kļūdaini ieraksti sertifikātos

1. Ierakstus uz sertifikātiem vai izrakstiem pēc to izsniegšanas izmainīt nedrīkst.

2. Ja ierakstu pareizība uz sertifikātiem vai izrakstiem ir apšaubāma, šādu sertifikātu vai izrakstu pēc attiecīgās puses vai attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu iniciatīvas atdod atpakaļ izdevēja iestādei.

Ja izdevēja iestāde uzskata, ka ir jāpieprasa labojums, tā atsauc izrakstu vai sertifikātu, kā arī jebkādus iepriekš izsniegtus izrakstus, un nekavējoties izsniedz vai nu izlabotu izrakstu, vai arī izlabotu sertifikātu un tam atbilstošus izlabotus izrakstus. Uz šiem jaunajiem dokumentiem, uz kuriem ir ieraksts "sertifikāts labots …" vai "izraksts labots …", uz katra eksemplāra reproducē visus iepriekšējos ierakstus.

Ja izdevēja iestāde neuzskata par vajadzīgu sertifikātu vai izrakstu izlabot, tā ieraksta tajā indosamentu "pārbaudīts … saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 17. pantu" un uzliek savu zīmogu.

18. pants

Sertifikāta atdošana izdevēja iestādei

1. Pēc izdevēja iestādes pieprasījuma nominālajam īpašniekam ir tai jāatdod sertifikāts un tā izraksti.

2. Ja strīdīgo dokumentu atdod atpakaļ vai glabā saskaņā ar šo pantu vai 17. pantu, valstu kompetentās iestādes pēc pieprasījuma izsniedz attiecīgajai pusei kvīti.

19. pants

Autentiskuma pārbaude

1. Ja ir šaubas par sertifikāta vai izraksta, vai uz tiem izdarīto ierakstu vai indosamentu autentiskumu, valstu kompetentās iestādes atdod apšaubāmo dokumentu vai tā fotokopiju atpakaļ attiecīgajām iestādēm pārbaudei.

Dokumentus drīkst atdot atpakaļ arī pēc izlases veida pārbaudes; šādā gadījumā atpakaļ atdod tikai dokumenta fotokopiju.

2. Ja apšaubāmo dokumentu atdod atpakaļ saskaņā ar 1. punktu, valstu kompetentās iestādes pēc pieprasījuma izsniedz attiecīgajai pusei kvīti.

20. pants

Sertifikāta pazaudēšana

Ja AA sertifikāta īpašnieks vai pārņēmējs spēj atbilstīgi kompetentās iestādes prasībām pierādīt gan to, ka sertifikāts vai tā izraksts nav pilnībā vai daļēji izmantots, gan to, ka to vairs nevar izmantot, jo īpaši tādēļ, ka tas ir pilnīgi vai daļēji iznīcināts, tad iestāde, kura ir izdevusi sertifikāta oriģinālu, izdod aizstājēju sertifikātu vai izrakstu par preču daudzumu, kas atbilst atlikušajam pieejamajam daudzumam.

Aizstājējs sertifikāts vai izraksts satur informāciju un ierakstus, kas redzami uz dokumenta, ko tie aizstāj.

21. pants

Pirmais AA sertifikāta izsniegšanas posms - samazinājuma koeficients

1. Attiecībā uz pirmo sertifikātu izsniegšanas posmu, saskaņā ar 3. pantu, publicēto pamatproduktu daudzumus aptver par 60 %.

Pēc 3. pantā minētās publicēšanas datuma un ne vēlāk kā katra gada 14. oktobrī katrs uzņēmējs var iesniegt pieteikumu pēc viena AA sertifikāta katram pamatproduktam.

2. Vēlākais, līdz 21. oktobrim dalībvalstis informē Komisiju par pieteikumiem attiecībā uz katru pamatproduktu, norādot pieteikto daudzumu un attiecīgā uzņēmēja uzņēmuma nosaukumu.

3. Izmantojot 1. punkta pirmajā daļā minētos daudzumus, Komisija, ja vajadzīgs, nosaka samazinājuma koeficientu katram pamatproduktam.

Komisija publicē koeficientu(-s) Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī piecu darba dienu laikā pēc 2. punktā minētās dienas.

Ja vajadzīgs, tā piecu darba dienu laikā pēc 2. punktā minētās dienas informē attiecīgās dalībvalstis par noraidītajiem pieteikumiem sakarā ar to, ka tos vairākās dalībvalstīs ir iesniedzis viens un tas pats uzņēmējs un attiecībā uz vienu un to pašu pamatproduktu.

4. Piecu darba dienu laikā pēc 3. punkta trešajā daļā minētā laika perioda beigām, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde var izsniegt sertifikātus, par kuriem iesniegti pieteikumi.

5. Ja ir noteikts samazinājuma koeficients, par katru pieteikumu izsniegtajos sertifikātos jāietver pieprasītais pamatprodukta daudzums, kas reizināts ar attiecīgo samazinājuma koeficientu.

Izdevēja iestāde 17. un 18. iedaļā norāda daudzumu, par kuru sertifikāts ir izsniegts.

22. pants

Pieejamo daudzumu otrā un trešā publicēšana

Ņemot vērā paredzamo attiecīgo preču eksporta daudzumu un situāciju katra pamatprodukta tirgū, Komisija regulāri pārskata bilanci un iesniedz to izskatīšanai ekspertu grupai.

Ja paredzamais kompensāciju apjoms ir lielāks nekā pieejamie finanšu līdzekļi un ievērojot daudzumus, kas jau piešķirti ar sertifikātiem, kā arī neizmantotos daudzumus, par ko Komisija ir informēta saskaņā ar 25. pantu, Komisija nosaka katra pamatprodukta atlikušo daudzumu. To dara zināmu ar otro publicēšanu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ne vēlāk kā katra gada 31. janvārī un ar trešo publicēšanu ne vēlāk kā katra gada 31. maijā.

23. pants

Otrais un trešais AA sertifikāta izsniegšanas posms - samazinājuma koeficients

1. Attiecībā uz otro sertifikātu izsniegšanas posmu, saskaņā ar 22. panta otro daļu, publicēto pamatproduktu daudzumus aptver par 60 %.

Attiecībā uz trešo sertifikātu izsniegšanas posmu, saskaņā ar 22. panta otro daļu, publicēto pamatproduktu daudzumus aptver par 100 %.

2. Katrs uzņēmējs var iesniegt AA sertifikāta pieteikumu attiecībā uz katru pamatproduktu 10 darba dienu laikā pēc 22. panta otrajā daļā minētās publikācijas.

3. Piecu darba dienu laikā pēc 2. punktā minētā laika perioda beigām dalībvalstis informē Komisiju par kopējiem daudzumiem, par ko iesniegti pieteikumi attiecībā uz katru pamatproduktu, norādot pieteikto daudzumu un attiecīgā uzņēmēja uzņēmuma nosaukumu.

4. Izmantojot saskaņā ar 22. pantu publicētos daudzumus, Komisija, ja vajadzīgs, katram pamatproduktam nosaka samazinājuma koeficientu.

5. Piemēro kārtību, kas izstrādāta 21. panta 3. punkta otrajā un trešajā daļā, kā arī 21. panta 4. un 5. punktā.

24. pants

AA sertifikātu ārkārtas izsniegšana

Budžeta gada laikā, ievērojot ar sertifikātiem jau piešķirtos daudzumus un neizmantotos daudzumus, par kuriem tā ir informēta saskaņā ar 15. pantu, Komisija steidzamā kārtā var noteikt atlikušo pieejamo daudzumu katram pamatproduktam, ko identificē ar tā astoņu ciparu kombinētās nomenklatūras kodu. To publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Piemēro kārtību, kas noteikta 23. panta 2., 3., 4. un 5. punktā. Komisija attiecīgo bilanci vispirms iesniedz izskatīšanai ekspertu grupai.

25. pants

Statistiskā informācija

1. Līdz katra budžeta gada 15. martam, pamatojoties uz 13. panta 3. punkta pirmajā daļā minētajiem paziņojumiem, dalībvalstis paziņo Komisijai kopējos daudzumus katram pamatproduktam, attiecībā uz kuriem ir piešķirtas muitas atļaujas un atbilstīgi 21. pantam ir izsniegts sertifikāts.

2. Līdz katra budžeta gada 15. oktobrim, pamatojoties uz 13. panta 3. punkta pirmajā daļā minētajiem paziņojumiem, dalībvalstis paziņo Komisijai kopējos daudzumus katram pamatproduktam, attiecībā uz kuriem ir piešķirtas muitas atļaujas un atbilstīgi 23. un 24. pantam ir izsniegts sertifikāts.

3. Līdz 1. maijam tajā budžeta gadā, kas seko tam budžeta gadam, kurā atbilstīgi šai regulai ir tikušas piešķirtas muitas atļaujas, dalībvalstis paziņo Komisijai atbilstīgi šīm atļaujām faktiski ievestos katra pamatprodukta daudzumus.

26. pants

Savstarpēja palīdzība un paziņojumi Komisijai

1. Ja tas ir vajadzīgs šās regulas pienācīgai piemērošanai, dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par sertifikātiem un to izrakstiem, kā arī par kļūdām un pārkāpumiem saistībā ar tiem.

2. Dalībvalstis informē Komisiju, tiklīdz tās uzzina par nelikumībām un pārkāpumiem attiecībā uz šo regulu.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai sertifikātu un to izrakstu izdevēju iestāžu nosaukumus un adreses. Komisija šo informāciju publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. Dalībvalstis arī nosūta Komisijai pilnvaroto iestāžu oficiālo zīmogu un, ja vajadzīgs, izdevējas iestādes zīmoga nospiedumus. Komisija par to nekavējoties informē pārējās dalībvalstis.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp.

[2] OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.

[3] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[4] OV L 311, 12.12.2000., 1. lpp.

[5] OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

[6] OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp.

[7] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša