EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001R1452

Padomes Regula (EK) Nr. 1452/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar ko par labu Francijas aizjūras departamentiem ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem, groza Direktīvu 72/462/EEK un atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77 un Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (Poseidom)

OV L 198, 21.7.2001., 11./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 033 Lpp. 134 - 148
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 150 - 164
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 150 - 164

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 14/02/2006; Atcelts ar 32006R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1452/oj

32001R1452Oficiālais Vēstnesis L 198 , 21/07/2001 Lpp. 0011 - 0025


Padomes Regula (EK) Nr. 1452/2001

(2001. gada 28. jūnijs),

ar ko par labu Francijas aizjūras departamentiem ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem, groza Direktīvu 72/462/EEK un atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77 un Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (Poseidom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. un 37. pantu un 299. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā:

(1) Ar Lēmumu 89/687/EEK [2]Padome saskaņā ar Kopienas politiku palīdzībai tālajiem reģioniem ir pieņēmusi speciālu izvēles programmu, kas atbilst Francijas aizjūru departamentu tālumam un izolētībai uz salām (Poseidom). Programmas mērķis ir veicināt minēto reģionu ekonomisko un sociālo attīstību un dot tiem iespēju gūt labumu no priekšrocībām, ko sniedz vienotais tirgus, kura neatņemama daļa tās ir, kaut arī pastāv objektīvi faktori, kuru dēļ tās ir ģeogrāfiski un ekonomiski izolētas. Programmā paredzēts, ka šajos reģionos jāpiemēro KLP (kopējā lauksaimniecības politika) un ka jāpieņem īpaši pasākumi. Jo īpaši tajā paredzēti pasākumi, lai uzlabotu apstākļus, kādos minētajos departamentos ražo un laiž tirgū lauksaimniecības produktus, un mazinātu to īpašā ģeogrāfiskā novietojuma un grūtību ietekmi, kas atzīta Līguma 299. panta 2. punktā.

(2) Francijas aizjūras departamentu (FAD) īpašā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, piegādājot pirmās nepieciešamības preces pārstrādei un lauksaimniecības izejvielu veidā, tiek radīti transporta papildu izdevumi. Turklāt objektīvi faktori, kuru iemesls ir izolētība uz salām un atrašanās galējā perifērijā, rada FAD uzņēmējiem un ražotājiem turpmākus ierobežojumus, kuri būtiski traucē to darbību. Tas jo īpaši attiecas uz labības piegādi, jo labību FAD praktiski neaudzē un nevar audzēt plašā mērogā, tādēļ tie ir atkarīgi no ārējiem piegādes avotiem. Šos traucējumus var mazināt, pazeminot minēto pirmās nepieciešamības preču cenu. Tādēļ ir lietderīgi ieviest īpašu piegādes režīmu, lai nodrošinātu piegādi FAD no vietējās produkcijas, un mazināt papildu izmaksas, kas saistītas ar FAD atrašanos perifērijā, izolētību uz salām un tālumu.

(3) Tālab neatkarīgi no Līguma 23. panta nebūtu jāpiemēro ievedmuitas nodokļi attiecīgo produktu importam no trešām valstīm.

(4) Lai sasniegtu mērķi pazemināt cenas FAD un mazināt papildu izmaksas, ko rada salu atrašanās perifērijā, izolētība uz salām un tālums, tajā pašā laikā saglabājot Kopienas produktu konkurētspēju, būtu jāpiešķir atbalsts par Kopienas izcelsmes produktu piegādi uz FAD. Piešķirot šādu atbalstu, būtu jāņem vērā transporta papildu izmaksas uz FAD un cenas, ko piemēro eksportam uz trešām valstīm, un attiecībā uz lauksaimniecības izejvielām un pārstrādei paredzētiem produktiem papildu izmaksas, ko rada izolētība uz salām un tālums.

(5) Minētais režīms netraucē iekšējā tirgus normālu darbību, jo daudzumi, uz ko attiecas īpašais piegādes režīms, ir ierobežoti atbilstīgi FAD apgādes prasībām. Turklāt īpašā piegādes režīma ekonomiskajām priekšrocībām nebūtu jārada novirzes attiecīgo produktu tirdzniecībā. Tādēļ šo produktu pārsūtīšana vai reeksports no FAD būtu jāaizliedz. Tomēr šis aizliegums neattiecas uz tirdzniecības plūsmām starp FAD. Saistībā ar pārstrādi, ievērojot konkrētus nosacījumus, tas neattiecas arī uz tādu eksportu uz trešām valstīm, kas veicina reģionālo tirdzniecību, vai uz tradicionālajiem sūtījumiem uz pārējo Kopienu.

(6) Īpašā piegādes režīma ekonomiskajām priekšrocībām būtu jāsamazina ražošanas izmaksas, un tās būtu jānovirza uz tiešo patērētāju. Tādēļ minētās priekšrocības būtu jāpiešķir vienīgi ar nosacījumu, ka tās faktiski nodod tālāk, un tālab jāveic kontroles pasākumi.

(7) Ņemot vērā nesenās lauksaimniecības pārmaiņas Franču Gviānā, ar Regulu Nr. 3763/91 [3] ieviesa pasākumu, lai attīstītu rīsu audzēšanu. Minētā pasākuma termiņš beidzās 1996. tirdzniecības gada beigās, un tas ir jāatceļ, jo attiecīgā dalībvalsts nav lūgusi to pagarināt. Ir ieviests pasākums, lai pārdotu un laistu tirgū daļu no vietējā ražojuma rīsiem Gvadelupā, Martinikā un pārējā Kopienā. Ar nosacījumiem, kuri paredzēti spēkā esošajos noteikumos, būtu jāturpina piemērot šo pasākumu, kas ir svarīgs vietējās ražošanas nozares līdzsvara saglabāšanai, jo ne visu vietējo produkciju var patērēt reģionā un telpu trūkuma un vietējo apstākļu dēļ uzglabāšana reģionā ir tikko iespējama.

(8) Būtu jāatbalsta tradicionālā lopkopība, lai palīdzētu nodrošināt vietējo patēriņu FAD. Tālab, lai ņemtu vērā vietējās ražošanas attīstību un īpašos apstākļus, kuri būtiski atšķiras no apstākļiem pārējā Kopienā, ir vajadzīgas atkāpes no dažiem tirgus kopīgās organizācijas noteikumiem, kas ierobežo ražošanu. Šo mērķi var sasniegt arī netieši, finansējot ģenētiskās uzlabošanas programmas, kurās paredzēts iepirkt tīršķirnes vaislas dzīvniekus, pērkot vietējiem apstākļiem piemērotākas komerciālas šķirnes, papildinot zīdītājgovju piemaksu un nokaušanas piemaksu un vajadzības gadījumā dodot iespēju ar zināmiem nosacījumiem importēt no trešām valstīm nobarošanai paredzētus vīriešu dzimuma liellopus, kā arī atkāpjoties no dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes barības importa nosacījumiem.

(9) Ir jāuzlabo pašlaik galvenokārt no importa iegūtu svaigu piena produktu piegāžu sliktie apstākļi uz FAD vietējiem tirgiem; šo mērķi var sasniegt, no vienas puses, turpinot atbalstu govs piena ražošanas attīstībai, ja ievēro vietējā patēriņa prasības, ko regulāri izvērtē saskaņā ar piegādes bilanci, un, no otras puses, izbeidzot piemērot govs piena ražotājiem papildmaksājuma režīmu, kas noteikts Regulā (EEK) Nr. 3950/92 [4]; sliktie piegādes apstākļi, kas ir raksturīgi tāliem reģioniem un kas pilnīgi atšķiras no piegādes apstākļiem pārējā Kopienas teritorijā, un vajadzība veicināt vietējās ražošanas attīstību attaisno šo atkāpi.

(10) Kopiena piešķir līdzekļus vietējām programmām, lai atbalstītu vietējo produktu ražošanu un tirdzniecību lopkopības un piena produktu nozarē Martinikā un Reinjonā kā pagaidu pasākumu no 1996. līdz 2000. gadam. Šīs nozares joprojām slikti apmierina vietējās vajadzības. Kopienas atbalstu var efektīvi mobilizēt tikai tad, ja vietējās ražošanas struktūras spēj nodrošināt vietējiem apstākļiem pielāgotas stratēģijas ekonomikas attīstībai, ražošanas organizācijai telpā un ražotāju profesionalitātes palielināšanai. Šī palīdzība būtu jāturpina kā īslaicīgs pasākums, lai paātrinātu modernas un kvalitatīvas nozares izveidi. Princips, ka atbalstu Franču Gviānai un Gvadelupai paplašina, ir pieņemams ar nosacījumu, ka izveido vietējas starpnozaru organizācijas.

(11) Augļu, dārzeņu, augu un puķkopības nozarē ir ieviesti pasākumi, lai uzlabotu saimniecību produktivitāti un produktu kvalitāti, strukturētu ražošanu un izplatīšanas kanālus, attīstītu produktu vietējo pārstrādi un saglabātu konkrētu veidu tradicionālo ražošanu (vaniļa, ēteriskās eļļas u.c.), lai atbalstītu šo produktu vietējo tirdzniecību, pārstrādi un pārdošanu eksportam. Šie pasākumi ir sekmējuši to, ka sāk uzlabot vietējo produktu spēju strauji augošos tirgos konkurēt ar produktiem no citurienes, izpildīt patērētāju un jauno izplatīšanas kanālu prasības un nostiprināt šos uzlabotos produktus Kopienas tirgū, un tādēļ tie būtu jāturpina.

(12) Ar Regulu (EEK) Nr. 525/77 [5] izveidoja tādu ražošanas atbalsta sistēmu attiecībā uz konservētiem ananasiem, ko piemēroja tikai Martinikā. Ņemot vērā režīma un ražošanas reģiona īpatnības, tiesību aktu un administratīvās saskaņošanas labad, šis režīms būtu jāiekļauj šajā regulā un Regula (EEK) Nr. 525/77 būtu jāatceļ. Ja ananasu ražošanu ir paredzēts turpināt, ir jāmobilizē visi šajā nozarē iesaistītie. Ananasu ražošana gan ekonomisku, gan sociālu iemeslu dēļ ir īpaši svarīga Martinikā. Ananasu ražošana ir dārga, un to pārstrādes produkti konkurē ar produktiem no trešām valstīm. Būtu jāturpina piešķirt atbalstu pārstrādei, un, lai nodrošinātu mazo saimniecību izdzīvošanu, jānodrošina regulāra piegāde pārstrādes nozarei un jāstiprina ražotāju organizāciju nozīme, dodot iespēju vidējā laikposmā uzlabot rentabilitāti un vajadzības gadījumā svaigu produktu tirdzniecību.

(13) Cukurniedru nozare ir svarīga FAD ekonomikai. FAD joprojām ir nopietni traucējumi (atrašanās perifērijā, izolētība uz salām, tālums, kalnains reljefs, nelielas un ļoti izkliedētas saimniecības, mazs rūpnīcu skaits, lielas vietējā transporta izmaksas, sarežģīta piekļuve sliktu ceļu dēļ), un tie paaugstina izmaksas. Arī cukurniedru ražošanā ir īpaši traucējumi, salīdzinot ar cukurbiešu ražošanu kontinentālajā Eiropā, jo īpaši niedru ražas novākšanu. Lai nodrošinātu nozares pienācīgu attīstību un novērstu šīs grūtības, ir vajadzīgi pasākumi, lai kompensētu jo īpaši papildu izmaksas, kas saistītas ar niedru transportēšanu no laukiem uz pieņemšanas centriem.

(14) 14) Rums FAD ir ekonomiski svarīgs produkts, un tā noieta tirgi ir ļoti svarīgi. Pakāpeniski samazinot dažus pabalstus, kas pašlaik ir piešķirti ruma ražošanas nozarei, ievērojami samazinātos ražotāju ienākumi. Būtu jāturpina pasākumi, lai atbalstītu cukurniedru audzēšanu un to tiešu pārstrādi lauksaimniecības rumā un cukura sīrupā, jo šie pasākumi atvieglo niedru piegādi destilācijas uzņēmumiem, kas tādējādi var plānot un racionalizēt ieguldījumus ražotnēs, un palīdz palielināt niedru audzētāju ienākumus, un rosina tos uzlabot ražošanas metodes, lai nodrošinātu augstāku ražību un piegādātu labākas kvalitātes niedres.

(15) Būtu jārosina, lai lauksaimniecības produktu ražotāji FAD piegādātu kvalitatīvus produktus, un būtu jāpalīdz laist tos tirgū, un šajā ziņā Kopienas grafiskā simbola lietošana var palīdzēt sasniegt šo mērķi.

(16) Lauksaimniecības augu veselību FAD jo īpaši apdraud sevišķas problēmas, kas saistītas ar klimatu un līdz šim piemēroto kontroles pasākumu neatbilstību. Būtu jāīsteno programmas kaitīgu organismu apkarošanai, tostarp ar bioloģiskām metodēm. Būtu jāprecizē Kopienas finanšu ieguldījums šādās programmās.

(17) Regulā (EK) Nr. 1257/1999 [6] paredzēti lauku attīstības pasākumi, par kuriem var piešķirt Kopienas atbalstu, un paredzēti nosacījumi, ar kādiem var saņemt šo atbalstu.

(18) Šīs regulas mērķis ir novērst traucējumus, ko rada FAD tālums un izolētība uz salām, un uzlabot apstākļus, kādos pārstrādā un laiž tirgū lauksaimniecības produktus.

(19) Dažu FAD lauku saimniecību vai pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu struktūrā ir nopietni trūkumi, un tie rada specifiskas grūtības. Tādēļ noteikumos, ar ko ierobežo vai liedz piešķirt zināmu veidu struktūras atbalstu, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1257/1999, būtu jāparedz atkāpes attiecībā uz konkrētu veidu ieguldījumiem.

(20) Ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 29. panta 3. punktu ierobežo mežsaimniecības atbalsta piešķiršanu par mežiem un mežu zemi, kas pieder privātīpašniekiem, pašvaldībām vai to apvienībām. Lielākais daudzums mežu un mežu zemju FAD pieder publiskām institūcijām, kas nav pašvaldības. Šajos apstākļos minētajā pantā paredzētie nosacījumi būtu jādara elastīgāki.

(21) Kopienas finanšu ieguldījums attiecībā uz trim papildu pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1257/1999 35. panta 1. punktā, tālajos reģionos var sasniegt līdz 85 % no kopējām kompensējamām izmaksām. No otras puses, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 47. panta 2. punkta otrās daļas trešo ievilkumu Kopienas finanšu ieguldījums agrovides pasākumos, t.i., ceturtajā papildu pasākumā, jāierobežo līdz 75 % visos apgabalos, uz ko attiecas 1. mērķis. Ievērojot lauksaimniecībai un videi piešķirto svarīgumu lauku attīstībā, Kopienas finanšu ieguldījums būtu jāsaskaņo attiecībā uz visiem papildu pasākumiem tālajos reģionos.

(22) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 [7]14. pantu katram plānam, Kopienas atbalsta sistēmai, darbības programmai un vienotajam programmdokumentam jāattiecas uz septiņu gadu laikposmu un programmas laikposmam būtu jāsākas 2000. gada 1. janvārī. Vienotības labad un lai nepieļautu to, ka tiek diskriminēti tie, kas gūst labumu no vienas programmas, šajā regulā paredzētās atkāpes izņēmuma kārtā būtu jāpiemēro visā programmas īstenošanas laikposmā.

(23) Lai mazinātu FAD lauksaimniecības specifiskās grūtības, ko rada to atrašanās perifērijā, izolētība uz salām un tālums, mazā platība, kalnainais reljefs, klimats un ekonomiskā atkarība no nedaudziem produktiem, var pieļaut atkāpi no Komisijas konsekventās politikas neatļaut valsts darbības atbalstu Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai.

(24) Būtu jāparedz iespēja pieņemt pārejas noteikumus, lai atvieglotu pāreju no sistēmas, kas noteikta grozītajā Regulā (EEK) Nr. 3763/91, un no sistēmas, kura noteikta Padomes Regulā (EEK) Nr. 525/77, uz šajā regulā noteikto sistēmu, un, ja esošos pasākumus paplašina, nodrošināt vajadzīgo turpināšanos.

(25) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirtās izpildvaras īstenošanai [8],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula nosaka īpašus pasākumus, lai attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem novērstu grūtības, ko rada tas, ka Francijas aizjūras departamenti (FAD) atrodas perifērijā, atrodas tālu un ir izolēti uz salām.

I SADAĻA ĪPAŠAIS PIEGĀDES REŽĪMS

2. pants

1. Ar šo ievieš īpašu piegādes režīmu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā un kas ir uztura svarīga daļa, kā pārstrāde un izmantojums lauksaimniecības izejvielām FAD ir ļoti svarīga.

2. Izstrādā piegādes bilances prognozi, norādot I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu daudzumu, kas vajadzīgs, lai katru gadu nodrošinātu atbilstību piegādes prasībām. Atsevišķu piegādes bilances prognozi var izstrādāt attiecībā uz to produktu pārstrādes un iepakojuma nozares prasībām, kas paredzēti vietējam tirgum un eksportam uz trešām valstīm ar zināmiem nosacījumiem vai ierastajiem sūtījumiem uz pārējo Kopienu.

3. pants

1. Ievērojot piegādes bilancē noteikto daudzumu ierobežojumu, to produktu tiešam importam FAD, uz ko attiecas īpašais piegādes režīms no trešām valstīm, nepiemēro nodokļus.

2. Lai nodrošinātu atbilstību 2. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz daudzumu, cenu un kvalitāti, saglabājot Kopienas piegādes daļu, piešķir atbalstu par FAD apgādi ar Kopienas produktiem, kas ir publiskā intervences glabājumā vai kas ir pieejami Kopienas tirgū.

Nosakot šādu atbalstu, ņem vērā papildu izmaksas, kas rodas, produktus transportējot uz FAD, un cenas, kuras piemēro eksportam uz trešām valstīm, attiecībā uz lauksaimniecības izejvielām un pārstrādei paredzētiem produktiem – papildu izmaksas, ko rada izolētība uz salām un tālums.

3. Īstenojot īpašo piegādes režīmu, jo īpaši būtu jāņem vērā:

- FAD īpašās prasības un – attiecībā uz pārstrādei paredzētiem produktiem un lauksaimniecības izejvielām – īpašās kvalitātes prasības,

- tirdzniecības plūsmas uz pārējo Kopienu un no tās,

- paredzētā atbalsta ekonomiskais aspekts.

4. Tiesības uz atbalstu saskaņā ar īpašo piegādes režīmu piešķir ar nosacījumu, ka ekonomisko izdevīgumu, ko rada vai nu atbrīvošana no ievedmuitas nodokļa, vai atbalsts attiecībā uz piegādi no pārējās Kopienas, faktiski gūst tiešais patērētājs.

5. Produktus, uz ko attiecas īpašais piegādes režīms, nevar reeksportēt uz trešām valstīm vai pārsūtīt uz pārējo Kopienu. Šis aizliegums neattiecas uz tirdzniecības plūsmām starp FAD.

Ja attiecīgos produktus pārstrādā FAD, saskaņā ar nosacījumiem, ko Komisija noteikusi, ievērojot 19. panta 2. punktā minēto procedūru, iepriekšminētais aizliegums neattiecas ne uz eksportu uz trešām valstīm, ne uz pārstrādes produktu tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo Kopienu.

Eksporta atmaksājumu nepiešķir.

6. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo sadaļu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Pie pasākumiem jo īpaši pieder:

- atbalsta noteikšana par piegādi no pārējās Kopienas,

- noteikumi, lai nodrošinātu, ka piešķirtās priekšrocības faktiski nodod tālāk tiešajam patērētājam,

- vajadzības gadījumā importa vai piegādes licenču sistēmas ieviešana.

Komisija izstrādā piegādes bilances saskaņā ar 23. panta 2. punktu. Komisija, saskaņā ar to pašu procedūru, var pārskatīt šīs bilances un I pielikumā minēto produktu sarakstu, ņemot vērā izmaiņas FAD prasībās.

4. pants

Nepārsniedzot gada daudzumu, t.i., 8000 tonnu, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 [9] 10. un 11. pantu noteikto maksājumu nepiemēro, ievedot Reinjonā kviešu klijas ar izcelsmi ĀKK valstīs, kas atbilst KN kodam 230230.

II SADAĻA PASĀKUMI VIETĒJO PRODUKTU ATBALSTAM

I NODAĻA RĪSI

5. pants

1. Kopienas atbalstu piešķir par noslēgtiem gada līgumiem, kas attiecas uz Franču Gviānā novāktu rīsu realizāciju un tirdzniecību Gvadelupā, Martinikā un pārējā Kopienā apjomā, kurš ir līdzvērtīgs 12000 tonnām pilnīgi slīpētu rīsu. Attiecībā uz realizāciju un tirdzniecību pārējā Kopienā atbalstu piešķir lielākais par 4000 tonnām.

Šos līgumus noslēdz ražotāji Franču Gviānā un fiziskas vai juridiskas personas Gvadelupā, Martinikā un pārējā Kopienā.

Atbalsta apjoms par precēm, kuras piegādātas pirmajā izkraušanas ostā, ir 10 % no tirgū laistās produkcijas vērtības, kas pārdota Gvadelupā, Martinikā un pārējā Kopienā. Šo procentuālo daļu var palielināt līdz 13 %, ja ražotāju vārdā līgumu slēdz ražotāju grupa vai asociācija.

Atbalstu maksā pircējam, kas produktu pērk saskaņā ar gada līgumiem.

2. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Saskaņā ar to pašu procedūru Komisija var pārskatīt 1. punkta pirmajā daļā minēto gada apjomu, t.i., 12000 tonnu.

II NODAĻA LOPKOPĪBAS UN PIENA PRODUKTI

6. pants

1. Lopkopības nozarē atbalstu piešķir par Kopienas izcelsmes tīršķirnes dzīvnieku, komerciālo šķirņu dzīvnieku un lopkopības produktu piegādi FAD.

2. Noteikumus par atbalsta piešķiršanu paredz, ņemot vērā jo īpaši FAD piegādes prasības attiecībā uz ražošanas uzsākšanu un lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko uzlabošanu, kā arī vajadzību pēc šķirnēm, kas ir vispiemērotākās vietējiem apstākļiem. Atbalstu maksā par tādu produktu piegādi, kas atbilst Kopienas noteikumu prasībām.

3. Nosakot atbalstu, ņem vērā:

- nosacījumus piegādēm uz FAD, jo īpaši izmaksas, ko nosaka to ģeogrāfiskais novietojums,

- produktu cenas Kopienas tirgū un pasaules tirgū,

- to, vai importu no trešām valstīm apliek ar nodokli vai ne,

- paredzētā atbalsta ekonomisko aspektu.

4. Precēm, par ko var saņemt atbalstu saskaņā ar šā panta 1. punktu, piemēro 3. panta 4. un 5. punktu.

5. Produktu sarakstu, šā panta 1. punktā minētā atbalsta apjomu un sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru.

7. pants

1. Līdz jaunu vīriešu dzimuma liellopu ir tik daudz, ka tiek nodrošināta liellopu gaļas vietējā ražošanas attīstība, un, nepārsniedzot 9. pantā minētos ierobežojumus, rada iespēju importēt liellopus no trešām valstīm nobarošanai uz vietas un patēriņam FAD, nepiemērojot Regulas (EK) Nr. 1254/1999 [10] 30. pantā minētos muitas nodokļus.

Uz dzīvniekiem, par kuriem var saņemt šā panta pirmajā daļā minēto atbrīvojumu, attiecas 3. panta 4. un 5. punkts.

2. To dzīvnieku skaitu, par kuriem var saņemt 1. punktā minēto atbrīvojumu, nosaka, ja, ņemot vērā vietējās ražošanas attīstību, ir pamatota vajadzība tos importēt. Šo skaitu un sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, tostarp nobarošanas perioda minimālo ilgumu, nosaka saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Prioritāte attiecībā uz šādiem dzīvniekiem ir ražotājiem, kam no nobarošanai paredzētajiem dzīvniekiem vismaz 50 % ir vietējas izcelsmes.

8. pants

Direktīvai 72/462/EEK [11] pievieno šādu pantu:

"31.a pants

Neatkarīgi no Direktīvas 91/496/EEK [12] 13. panta un Direktīvas 97/78/EK [13] 18. panta Komisija, saskaņā ar šīs direktīvas 29. pantā noteikto procedūru, var atkāpties no tās noteikumiem attiecībā uz importu Francijas aizjūras departamentos.

Ja pieņem pirmajā daļā minētos lēmumus, noteikumus, kas piemērojami pēc importa, paredz saskaņā ar to pašu procedūru."

9. pants

1. Atbalstu, kas paredzēts otrās daļas a) un b) apakšpunktā, piešķir, lai atbalstītu liellopu un teļa gaļas tradicionālo ražošanu, kā arī pasākumus produktu kvalitātes uzlabošanai FAD patēriņa vajadzību robežās, ko novērtē atbilstīgi periodiskai piegādes bilancei.

Bilancē ņem vērā arī dzīvniekus, ko piegādā saskaņā ar 6. un 7. pantu.

a) Regulas (EK) Nr. 1254/1999 6. pantā paredzēto papildu piemaksu par zīdītājgovīm izmaksā liellopu un teļa gaļas ražotājiem. Papildu piemaksa par zīdītājgovi, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir ražotāja īpašumā, ir EUR 50.

b) Nokaušanas papildpiemaksu, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1254/1999 11. pantā, maksā liellopu un teļa gaļas ražotājiem. Papildpiemaksa ir EUR 25 par dzīvnieku.

2. Noteikumus, kas attiecas uz:

a) reģionālo maksimālo apjomu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1254/1999 4. pantā, attiecībā uz īpašo piemaksu;

b) individuālo maksimālo apjomu par dzīvniekiem, ko tur saimniecībā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1254/1999 6. pantā, attiecībā uz pamatpiemaksu par zīdītājgovīm;

c) valsts maksimālo apjomu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1254/1999 11. pantā, attiecībā uz nokaušanas pamatpiemaksu;

d) ganāmpulka blīvumu saimniecībā turētajiem dzīvniekiem, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1254/1999 12. pantā;

d) FAD nepiemēro attiecībā uz īpašo piemaksu, pamatpiemaksu par zīdītājgovīm, nokaušanas pamatpiemaksu vai papildpiemaksām, kas minētas šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

3. Pamatpiemaksas un papildpiemaksas, kas minētas 1. un 2. punktā, katru gadu piešķir lielākais par 10000 vīriešu dzimuma liellopu, 35000 zīdītājgovju un 20000 nokautu dzīvnieku.

4. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Tie attiecas uz šā panta 1. punktā minēto bilanču izstrādāšanu un pārskatīšanu, ņemot vērā mainīgās prasības, un

a) attiecībā uz īpašo piemaksu par vīriešu dzimuma liellopiem šie noteikumi paredz:

- ievērojot Regulas (EK) Nr. 1254/1999 4. pantā paredzēto reģionālo maksimālo apjomu, tāda dzīvnieku skaita "iesaldēšanu", par ko FAD attiecībā uz 1994. gadu piešķirta īpašā piemaksa,

- piemaksu piešķiršanu vienai saimniecībai ne vairāk kā par 90 dzīvniekiem vienā vecuma grupā vienā kalendārajā gadā;

b) attiecībā uz piemaksu par zīdītājgovīm šie sīki izstrādātie noteikumi:

- ietver noteikumus, lai vajadzīgajā apjomā garantētu to ražotāju tiesības, kuriem piešķirta piemaksa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 6. pantu,

- var paredzēt īpašas rezerves izveidošanu FAD un īpašus nosacījumus tiesību piešķiršanai vai pārdalīšanai, ņemot vērā lopkopības nozarē izvirzītos mērķus; minētās rezerves apjomu nosaka, ņemot vērā 3. punktā noteikto maksimālo apjomu un piešķirto piemaksu skaitu attiecībā uz 1994. gadu;

c) attiecībā uz nokaušanas piemaksu tie paredz:

- ievērojot Regulas (EK) Nr. 2342/1999 [14] 38. panta 1. punktā noteikto maksimālo apjomu, tāda dzīvnieku skaita "iesaldēšanu", par ko attiecībā uz 2000. gadu piešķirta nokaušanas piemaksa.

Sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi var ietvert papildu nosacījumus, ar kādiem piešķir papildpiemaksu.

Komisija var pārskatīt 3. punktā paredzētos maksimālos apjomus saskaņā ar to pašu procedūru.

10. pants

1. Atbalstu piešķir, lai palielinātu govs piena ražošanu saskaņā ar FAD vietējo prasību līmeni cilvēka uzturam paredzētiem piena produktiem, katru tirdzniecības gadu piegādes bilancē nosakot šādas prasības. Par piena daudzumiem, ko izmanto dzīvnieku barībai paredzēta vājpiena ražošanai, par kuru nevar saņemt atbalstu.

Atbalstu piešķir ražotājiem un ražotāju grupām par daudzumiem, kas piegādāti pienotavām. To maksā ar pienotavu starpniecību.

Atbalsta apjoms ir EUR 8,45 par 100 kg pilnpiena.

Atbalstu maksā katru gadu, nepārsniedzot maksimālo piena daudzumu, t.i., 40000 tonnu.

2. Regulā (EEK) Nr. 3950/92 paredzētais papildmaksājuma režīms, kas piemērojams govs piena ražotājiem, neattiecas uz FAD.

3. Saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šā panta 1. punktā minēto bilanci.

Saskaņā ar to pašu procedūru Komisija var pārskatīt maksimālo daudzumu, kas minēts 1. punkta ceturtajā daļā.

11. pants

1. Laikposmā no 2001. līdz 2006. gadam atbalstu piešķir, lai īstenotu visaptverošas programmas vietējās ražošanas un tirdzniecības atbalstam Martinikas un Reinjonas lauksaimniecības dzīvnieku un piena produktu nozarē. Atbalstu par 2001. gadu piešķir gada pārejas programmām. Laikposmā no 2002. līdz 2006. gadam visaptverošo programmu ilgums ir pieci gadi.

Šī programma var ietvert veicināšanas pasākumus, lai uzlabotu kvalitāti un higiēnas apstākļus, kvalitatīvu produktu tirdzniecību, nozares strukturēšanu, ražošanas un tirdzniecības struktūru racionalizāciju, vietējo saziņu attiecībā uz kvalitatīviem produktiem un tehniskas palīdzības nodrošināšanu. Programmā nevar paredzēt atbalsta piešķiršanu papildus piemaksām, ko maksā saskaņā ar 9. un 10. pantu.

Programmu sagatavo un īsteno dalībvalsts izraudzītās kompetentās iestādes, strādājot ciešā sadarbībā ar attiecīgajās nozarēs par visreprezentatīvākajām atzītām starpnozaru organizācijām.

2. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Tādus programmas projektus, ko īsteno ne vairāk kā piecus gadus, kompetentās iestādes iesniedz Komisijai. Komisija tos apstiprina saskaņā ar procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā. Komisija, saskaņā ar to pašu procedūru, var paplašināt šā panta darbības jomu, attiecinot to uz Gvadelupas un Franču Gviānas departamentu, ja šajos departamentos ir reģistrētas starpnozaru organizācijas.

3. Katru gadu Francijas iestādes sniedz ziņojumu par programmas īstenošanu. Līdz 2005. gada beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojumu par šajā pantā minētā pasākuma piemērošanu, vajadzības gadījumā tam pievieno attiecīgus priekšlikumus.

III NODAĻA AUGĻI, DĀRZEŅI, AUGI UN ZIEDI

12. pants

1. Atbalstu piešķir par FAD novāktiem un piegādei uz vietējo tirgu paredzētajiem augļiem, dārzeņiem, ziediem un dzīviem augiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 6., 7. un 8. nodaļā, par pipariem un Capsicum ģints un Pimenta ģints augļiem, uz kuriem attiecas KN kods 0904, un garšvielām, uz kurām attiecas KN kods 0910. Martinikā un Gvadelupā atbalstu nepiešķir par banāniem, izņemot miltu banānus, uz kuriem attiecas KN kods 08030011.

Atbalstu piešķir par produktiem, kas atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktiem vienotiem standartiem vai, ja šādu standartu nav, produktu specifikācijām, kas iekļautas piegādes līgumos.

Atbalstu piešķir, ja starp individuāliem ražotājiem, ražotāju grupām vai ražotāju organizācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2200/96 [15] 11., 13. un 14. pantā, un izplatīšanas, ēdināšanas un tamlīdzīgiem uzņēmumiem vai vietējām iestādēm ir noslēgts piegādes līgums uz vienu vai vairākiem gadiem.

Atbalstu maksā iepriekšminētajiem individuālajiem ražotājiem, ražotāju grupām vai organizācijām, ievērojot katrai produktu kategorijai noteiktos gada daudzumus.

Atbalsta apjomu nosaka, izmantojot vienotu likmi katrai produktu kategorijai, kas jānosaka atbilstīgi attiecīgo produktu vidējai vērtībai. Atbalsta apjomu diferencē atbilstīgi tam, vai labumu gūst kāda no tām ražotāju organizācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2200/96 11., 13. un 14. pantā, vai ne.

2. Atbalstu līdz EUR 6,04 par kilogramu maksā par tās zaļās vaniļas ražošanu, uz ko attiecas KN kods ex09050000 un ko izmanto žāvētas (melnās) vaniļas vai vaniļas ekstraktu ražošanai.

Atbalstu maksā, nepārsniedzot gada maksimālo daudzumu, t.i., 75 tonnas.

3. Atbalstu līdz EUR 44,68 par kilogramu maksā par tādu ģerāniju un vetivēriju eļļas ražošanu, uz ko attiecas KN kodi 330121 un 330126.

Atbalstu maksā, nepārsniedzot ģerāniju eļļas maksimālo daudzumu, t.i., 30 tonnas un vetivēriju eļļas maksimālo daudzumu, t.i., 5 tonnas.

4. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. To pašu procedūru izmanto, lai noteiktu produktu kategorijas un atbalsta apjomus, kas minēti šā panta 1. punktā, un vajadzības gadījumā pārskatītu maksimālos daudzumus, kuri minēti tā 2. un 3. punktā.

13. pants

1. Atbalstu piešķir par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanu, ko iegūst no FAD novāktiem produktiem.

Ražošanas atbalstu maksā pārstrādātājiem, kuri ir samaksājuši ražotājiem par izejvielām cenu, kas nav mazāka par minimālo cenu, kura noteikta līgumā starp ražotājiem un atzītām ražotāju organizācijām Regulas (EK) Nr. 2200/96 nozīmē un pārstrādātājiem vai to likumīgi izveidotām organizācijām vai apvienībām. Dalībvalsts pēc attiecīgajām ražošanas izmaksām nosaka izejvielu minimālo cenu.

2. Atbalsta apjomu nosaka pēc vienotas likmes katrai produktu kategorijai, kas jānosaka, ņemot vērā izmantoto vietējo izejvielu cenas un to pašu izejvielu importa cenas.

3. Atbalstu maksā, nepārsniedzot gada daudzumus, kas noteikti katrai produktu kategorijai.

4. Tādu pārstrādes produktu sarakstu, par ko piešķir atbalstu, un sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. To pašu procedūru izmanto, lai noteiktu produktu kategorijas un atbalsta apjomus, kas minēti šā panta 2. punktā, un maksimālos daudzumus, kas minēti tā 3. punktā.

14. pants

1. Francijas iestādes iepazīstina Komisiju ar programmu ananasu nozares atbalstam Martinikā.

Šajā programmā ir iekļauti veicināšanas pasākumi, kas uzlabotu apstākļus, kādos ražo, laiž tirgū un pārstrādā ananasus, pārstrukturētu un uzlabotu nozares konkurētspēju, un nodrošinātu mazo saimniecību izdzīvošanu. Par Martinikā ražotiem ananasiem nevar saņemt atbalstu, ko piešķir saskaņā ar 13. pantu.

2. Francijas iestādes iesniedz Komisijai to programmu projektus, kuras paredzēts īstenot ne ilgāk kā piecus gadus, pievienojot tiem ziņojumu par iepriekšējās programmas īstenošanu. Komisija tos apstiprina saskaņā ar procedūru, kas noteikta 23. panta 2. punktā.

15. pants

1. Atbalstu piešķir par noslēgtiem gada līgumiem attiecībā uz 12. panta 1. punktā precizēto produktu realizāciju un tirdzniecību. Atbalstu maksā par produktiem, kas gadā ir pārdoti departamentā, viena veida produktu daudzumam nepārsniedzot 3000 tonnas.

Līgumus slēdz individuālie ražotāji vai Regulas (EK) Nr. 2200/96 11., 13. un 14. pantā minētās ražotāju organizācijas un fiziskas vai juridiskas personas pārējā Kopienā.

2. Atbalsta apjoms ir 10 % no tirgū laistās produkcijas vērtības franko galapunktā.

3. Atbalstu piešķir pircējiem, kas apņemas laist tirgū aizjūras departamentu produktus saskaņā ar 1. punktā minētajiem līgumiem.

4. Ja 1. punktā paredzētos pasākumus, kuru mērķis ir laist tirgū FAD novāktos produktus, apņemas veikt kopuzņēmumi, ko ir izveidojuši ražotāji vai ražotāju grupas vai asociācijas šajos departamentos un fiziskas vai juridiskas personas, kas reģistrētas pārējā Kopienā, un ja partneri apņemas vismaz uz trim gadiem apvienot zināšanas un zinātību, lai sasniegtu kopuzņēmuma mērķus, tad 2. punktā norādīto atbalsta apjomu palielina līdz 13 % no gadā kopīgi tirgū laistās produkcijas vērtības.

5. Šajā pantā paredzēto atbalstu maksā arī ar noteikumiem, kas paredzēti 1. līdz 4. punktā, attiecībā uz:

- FAD novāktu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem,

- ģerāniju un vetivēriju eļļām, uz ko attiecas KN kodi 330121 un 330126,

- žāvētu (melno) vaniļu, uz ko attiecas KN kods ex09050000, un vaniļas ekstraktiem, uz kuriem attiecas KN kods 33019090,

par ko ir noslēgti gada realizācijas un tirdzniecības līgumi.

6. Tomēr attiecībā uz melonēm, uz ko attiecas KN kods ex08071900, un ananasiem, uz kuriem attiecas KN kods ex08043000, atbalstu departamentā var piešķirt par daudzumu, kas pārsniedz 3000 tonnas, ja nav pārsniegts kopējais apjoms, par ko var saņemt atbalstu visos FAD.

7. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru.

IV NODAĻA CUKURA UN NIEDRU CUKURA RUMA NOZARE

16. pants

1. Atbalstu par niedru transportēšanu no laukiem, kur tās ir novāktas, uz pieņemšanas centriem, piešķir ražotājiem, par kuriem dalībvalsts noteiktas kompetentas iestādes ir izstrādājušas paziņojumu par piegādi pārstrādes rūpniecībai.

2. Atbalsta apjomu nosaka, pamatojoties uz attālumu un citiem objektīviem kritērijiem saistībā ar transportu. Tas nedrīkst pārsniegt pusi no transporta izmaksām par tonnu, ko pēc vienotas likmes katrā departamentā noteikušas Francijas iestādes.

17. pants

1. Atbalstu piešķir par FAD ražotu cukurniedru tiešu pārstrādi cukura sīrupā vai lauksaimniecības rumā, kas definēts Regulas (EEK) Nr. 1576/89 [16] 1. panta 4. punkta a) apakšpunkta 2. daļā.

Atbalstu maksā cukura sīrupa ražotājam vai dedzinātavai ar nosacījumu, ka viņš ir samaksājis cukurniedru audzētājam minimālo cenu, kas vēl jānosaka.

2. Atbalstu maksā:

- par cukura sīrupu, nepārsniedzot gada maksimālo apjomu, t.i., 250 tonnas,

- par lauksaimniecības rumu, nepārsniedzot kopējo daudzumu, t.i., 75600 hektolitri tīra spirta.

18. pants

Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo nodaļu, pieņem un atbalsta apjomu un minimālo cenu, kas minēta 17. panta 1. punktā, nosaka saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru.

V NODAĻA GRAFISKAIS SIMBOLS

19. pants

1. Priekšlikumus par to, ar kādiem nosacījumiem izmantojams grafiskais simbols, kas ieviests, lai nodrošinātu FAD kā tālajiem reģioniem raksturīgu dabīgu vai pārstrādātu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu lielāku pazīstamību un patēriņu, sniedz profesionālās organizācijas. Francijas iestādes nosūta šos priekšlikumus kopā ar savu atzinumu Komisijai apstiprināšanai.

Simbola izmantošanu uzrauga Francijas kompetento iestāžu apstiprināta oficiāla iestāde vai organizācija.

2. Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem pēc vajadzības saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru.

III SADAĻA AUGU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

20. pants

1. Francijas iestādes iesniedz Komisijai programmas, kuru mērķis ir ierobežot organismus, kas ir kaitīgi augiem vai augu produktiem. Programmās jo īpaši norāda sasniedzamos mērķus, veicamos pasākumus, to ilgumu un izmaksas. Saskaņā ar šo pantu iesniegtās programmas neattiecas uz banānu aizsardzību.

2. Kopiena palīdz šādas programmas finansēt, ņem vērā reģiona stāvokļa tehnisko analīzi.

3. Par Kopienas finansiālo līdzdalību un atbalsta apjomu lēmumu pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru. Pasākumus, par ko var saņemt Kopienas finansējumu, nosaka saskaņā ar to pašu procedūru.

4. Šāda līdzdalība var segt līdz 60 % no kompensējamiem izdevumiem. Maksājumu veic, pamatojoties uz Francijas iestāžu iesniegtiem dokumentiem. Vajadzības gadījumā Komisija var organizēt izmeklēšanu, ko tās vārdā veic eksperti, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK [17] 21. pantā.

IV SADAĻA STRUKTURĀLĀS ATKĀPES

21. pants

1. Neatkarīgi no 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1257/1999 7. panta kopējais atbalsta lielums, ko izsaka kā kompensējamo ieguldījumu apjoma procentus, nepārsniedz 75 % no ieguldījumiem, kuri jo īpaši ir paredzēti, lai veicinātu dažādošanu, restrukturēšanu vai virzību uz ilgtspējīgu lauksaimniecību lauku saimniecībās, kuru saimnieciskās darbības apjoms ir mazs un kuras jānorāda Regulas (EK) Nr. 1260/1999 19. panta 4. punktā minētajā programmas papildinājumā.

2. Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1257/1999 28. panta 2. punkta kopējais atbalsta lielums, ko izsaka kā kompensējamo ieguldījumu apjoma procentus, nepārsniedz 65 % no ieguldījumiem uzņēmumos, kas nodarbojas galvenokārt ar tādu lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, pie kuriem pieder galvenokārt vietējie produkti no nozarēm, kuras jānosaka Regulas (EK) Nr. 1260/1999 19. panta 4. punktā minētajā programmas papildinājumā. Kopējais atbalsta apjoms maziem un vidējiem uzņēmumiem nepārsniedz 75 % ar tiem pašiem nosacījumiem.

3. Regulas (EK) Nr. 1257/1999 29. panta 3. punktā minētos ierobežojumus neattiecina uz tropu mežiem vai mežu zemēm FAD teritorijā.

4. Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1257/1999 47. panta 2. punkta otrās daļas trešā ievilkuma Kopienas ieguldījums lauksaimniecības un vides pasākumos, kas paredzēti minētās regulas 22., 23. un 24. pantā, ir 85 %.

5. Saskaņā ar šo pantu plānoto pasākumu kopsavilkumu iekļauj Regulas (EK) Nr. 1260/1999 19. pantā minētajos FAD vienotajos programmdokumentos.

V SADAĻA VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto vadības procedūru.

23. pants

1. Komisijai palīdz Labības pārvaldības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 22. pantu, vai pārvaldības komitejas, kuras izveidotas saskaņā ar citām regulām par attiecīgo produktu tirgu kopīgo organizāciju.

Jautājumos, kas saistīti ar lauksaimniecības produktiem, uz ko attiecas Regula (EEK) Nr. 827/68 [18], un ar produktiem, uz kuriem neattiecas tirgu kopīgā organizācija, Komisijai palīdz Apiņu pārvaldības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 1696/71 [19] 20. pantu.

Jautājumos, kas saistīti ar grafisko simbolu, un citos jautājumos, kuri paredzēti šajā regulā, Komisijai palīdz Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2200/96.

Lai īstenotu III sadaļu, Komisijai palīdz ar Lēmumu 76/894/EEK [20] izveidotā Pastāvīgā augu veselības komiteja.

Lai īstenotu IV sadaļu, Komisijai palīdz Reģionu attīstības un pārveides komiteja un Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības pārvaldības komiteja, kas attiecīgi izveidotas ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 48. un 50. pantu.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Tomēr attiecībā uz III sadaļu piemēro Direktīvas 2000/29/EK 18. pantā noteikto procedūru.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3. Komitejas apstiprina savu reglamentu.

24. pants

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, uz ko attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikums un kam piemēro tā 87., 88. un 89. pantu, Komisija var atļaut darbības atbalstu šo produktu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības nozarē, lai mazinātu tās specifiskās grūtības FAD lauksaimniecībā, ko rada to atrašanās perifērijā, izolētība uz salām un tālums.

25. pants

Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, izņemot 21. pantu, ir intervences pasākumi, kuri paredzēti, lai stabilizētu lauksaimniecības tirgus Regulas (EK) Nr. 1258/1999 [21] 2. panta 2. punkta nozīmē.

26. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs regulas prasības, jo īpaši attiecībā uz kontroli un administratīviem sodiem, un informē par to Komisiju.

Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot šo pantu, pieņem saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru.

27. pants

1. Francija sniedz Komisijai gada ziņojumu par šajā regulā paredzēto pasākumu īstenošanu.

2. Ne vēlāk kā šīs sistēmas piemērošanas piektā gada beigās Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei vispārīgu ziņojumu, kurā norāda saskaņā ar šo regulu veikto darbību ietekmi, vajadzības gadījumā tam pievieno attiecīgus priekšlikumus.

28. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 3763/91. Norādes uz Regulu (EEK) Nr. 3763/91 uzskata par norādēm uz šo regulu, un tās vajadzētu lasīt saskaņā ar korelācijas tabulu II pielikumā.

Ar šo no 2002./2003. tirdzniecības gada atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77.

Komisija, saskaņā ar 23. panta 2. punktā noteikto procedūru, var pieņemt pārejas pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju no 2000. gadā vai 2000./2001. tirdzniecības gadā spēkā esošās sistēmas uz sistēmu, kas rodas ar šo regulu ieviesto pasākumu rezultātā. Ja to paplašina līdz esošajiem pasākumiem, tā nodrošina vajadzīgo nepārtrauktību.

29. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas. Tomēr:

- šīs regulas 10. pantu piemēro no 2001. gada 1. janvāra,

- šīs regulas 11. pantu piemēro no 2001. gada 1. janvāra,

- šīs regulas 16. pantu piemēro attiecībā uz niedrēm, kas novāktas no 2001./2002. tirdzniecības gada, to ieskaitot,

- šīs regulas 21. pantu piemēro no 2000. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2001. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Rosengren

[1] Atzinums sniegts 2001. gada 14. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV L 399, 30.12.1989., 39. lpp.

[3] Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3763/91, ar ko ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem par labu Francijas aizjūras departamentiem (OV L 356, 24.12.1991., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2826/2000 (OV L 328, 23.12.2000., 2. lpp.).

[4] Padomes 1992. gada 28. decembra Regula (EEK) Nr. 3950/92, ar ko ievieš papildmaksājumu piena un piena produktu nozarē (OV L 405, 31.12.1992. 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1256/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 73. lpp.).

[5] Padomes 1977. gada 14. marta Regula (EEK) Nr. 525/77 par ražošanas atbalsta sistēmas izveidi konservētiem ananasiem (OV L 73, 21.3.1977., 46. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1699/85 (OV L 163, 22.6.1985., 12. lpp.).

[6] Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1257/1999, kas attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un ar ko groza un atceļ dažas regulas (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[7] Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.).

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] Padomes 1992. gada 30. jūnija Regula (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju (OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1666/2000 (OV L 193, 29.7.2000., 1. lpp.).

[10] Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.).

[11] Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīva 72/462/EEK par sanitāro un veterināro pārbaužu problēmām, kas rodas, no trešām valstīm importējot liellopus, cūkas un svaigu gaļu (OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK (OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.).

[12] Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/496/EEK, ar ko paredz principus, pēc kuriem organizē veterinārās pārbaudes dzīvniekiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK (OV L 162, 1.7.1996., 1. lpp.)

[13] Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko paredz principus, pēc kuriem organizē veterinārās pārbaudes produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.)

[14] Komisijas 1999. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2342/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju attiecībā uz piemaksu shēmām (OV L 281, 4.11.1999., 30. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 192/2001 (OV L 29, 31.1.2001., 7. lpp.).

[15] Padomes 1996. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju (OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2826/2000 (OV L 328, 23.12.2000., 2. lpp.).

[16] Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK) 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu un noformējumu (OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 3378/94 (OV L 366, 31.12.1994., 1. lpp.).

[17] Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsargpasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/33/EK (OV L 127, 9.5.2001., 42. lpp.).

[18] Padomes 1968. gada 28. jūnija Regula (EEK) Nr. 827/68 par konkrētu Līguma II pielikumā uzskaitītu produktu tirgus kopīgo organizāciju (OV L 151, 30.6.1968., 16. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 3290/94 (OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp.).

[19] Padomes 1971. gada 26. jūlija Regula (EEK) Nr. 1696/71 par apiņu tirgus kopīgo organizāciju (OV L 175, 4.8.1971., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 191/2000 (OV L 23, 28.1.2000., 4. lpp.).

[20] Padomes 1976. gada 23. novembra Lēmums 76/894/EEK, ar ko izveido Pastāvīgo augu veselības komiteju (OV L 340, 9.12.1976., 25. lpp.).

[21] Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Produkti, par ko var saņemt atbalstu saskaņā ar īpašo piegādes režīmu, kurš minēts 2. un 3. pantā:

- labība un labības produkti, kas paredzēti pārtikai un dzīvnieku barībai,

- apiņi,

- sēklas kartupeļi,

- augu eļļas, ko paredzēts izmantot pārstrādes rūpniecībā,

- augļu mīkstumi, biezeņi un koncentrētas sulas pārstrādei, izņemot tos, par ko var saņemt atbalstu, kurš minēts 13. pantā,

- izstrādājumi dzīvnieku barībai, uz ko attiecas KN kodi 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 un 23099053 [1].

[1] Tikai Franču Gviānai, līdz sāk darboties ražotnes; attiecībā uz importētiem produktiem tiesības uz atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļus ierobežo līdz maksājumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 11. pantu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EEK) Nr. 3763/91 | Šī regula |

1. pants | 1. pants |

2. panta 1. punkts |

2. panta 1. punkts | 2. panta 2. punkts |

2. panta 2. punkts | 3. panta 1. punkts |

2. panta 3. punkts | 3. panta 1. punkts |

2. panta 4. punkta pirmā daļa | 3. panta 2. punkta pirmā daļa |

2. panta 4. punkta otrā daļa | 3. panta 2. punkta otrā daļa |

2. panta 5. punkts | 3. panta 4. punkts |

2. panta 6. punkts | 3. panta 3. punkts un 3. panta 6. punkts |

3. panta 1. punkts | I pielikums |

3. panta 2. punkts | Svītrots |

3. panta 3. punkts | 5. pants |

3. panta 4. punkts | 4. pants |

3. panta 5. punkts | 3. panta 6. punkts un 5. panta 2. punkts |

3. panta 6. punkts | Svītrots |

4. pants | 6. pants |

5. panta 1. punkts | 9. panta 1. punkts |

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts | Svītrots |

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts | 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts |

7. panta 1. punkta b) apakšpunkts |

5. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 7. panta 2. punkta a) apakšpunkts |

5. panta 2. punkta b) apakšpunkts | 7. panta 2. punkta b) apakšpunkts |

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts |

5. panta 2. punkta c) apakšpunkts | 7. panta 2. punkta d) apakšpunkts |

5. panta 3. punkta pirmā daļa | 7. panta 3. punkts |

5. panta 3. punkta otrā daļa | 7. panta 4. punkts |

5. panta 3. punkta trešā daļa | 7. panta 4. punkta otrā daļa |

5. panta 4. punkts | 7. panta 4. punkts |

5. panta 5. punkts | Svītrots |

6. pants | 10. pants |

7. pants | 7. pants |

8. panta pirmā daļa | 3. panta 5. punkta pirmā daļa |

8. panta otrā daļa | 3. panta 5. punkta otrā daļa |

8. panta trešā daļa | 3. panta 5. punkta trešā daļa |

8. panta ceturtā daļa | 3. panta 6. punkts |

9. pants | Svītrots |

9.a pants | 11. pants |

10. pants | 8. pants |

11. pants | 20. pants |

12. pants | Svītrots |

13. pants | 12. pants |

14. pants | 13. pants |

14. pants |

15. pants | 15. pants |

16. pants | Svītrots |

17. pants | 16. pants |

18. pants | 17. pants |

19. pants | 18. pants |

20. pants | 19. pants |

21. pants | 21. pants |

24. pants |

22. pants | 25. pants |

22.a pants | 22. un 23. pants |

26. pants |

23. pants | 27. pants |

28. pants |

24. pants | 29. pants |

Pielikums | I pielikums |

II pielikums |

--------------------------------------------------

Augša