EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001R1451

Padomes Regula (EK) Nr. 1451/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

OV L 198, 21.7.2001., 9./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 107 - 108

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Iesaist. atcelta ar 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1451/oj

32001R1451Oficiālais Vēstnesis L 198 , 21/07/2001 Lpp. 0009 - 0010


Padomes Regula (EK) Nr. 1451/2001

(2001. gada 28. jūnijs),

ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu un 299. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 2792/1999 [4] noteiktas maksimālās palīdzības likmes no Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (ZVFI) saskaņā ar ierobežojumiem, kas paredzēti Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, kas nosaka vispārīgus noteikumus attiecībā uz struktūrfondiem [5].

(2) Tomēr limiti, kas attiecas uz ZVFI, ir zemāki nekā paredzēts dažām 1. mērķa reģionu kategorijām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 īpašajiem noteikumiem. Tādēļ ZVFI piemērojamie limiti būtu jāpielāgo saskaņā ar konkrētajām grūtībām katrā no šo reģionu kategorijām. Attiecībā uz vistālākajiem reģioniem jo īpaši jāņem vērā Līguma 299. panta 2. punktā norādītie faktori, jo tie varētu nodarīt lielu kaitējumu to attīstībai.

(3) Tā kā tādēļ Regula (EK) Nr. 2792/1999 būtu jāgroza.

(4) Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1260/1999 14. pantu, katrs plāns, Kopienas atbalsta shēma, darbības programma un katrs vienotais programmdokuments attiecas uz septiņu gadu laika posmu, un plānošanas periods sākas 2000. gada 1. janvārī. Kohēzijas interesēs un nolūkā izvairīties no diskriminācijas to personu starpā, kuras gūst labumu no tās pašas programmas, šajā regulā paredzētās atkāpes izņēmuma kārtā ir piemērojamas visam plānošanas periodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2792/1999 IV pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"3. TABULA

| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |

1. mērķa reģioni | 50 % ≤ A ≤ 75 % B ≥ 25 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 % | A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 % |

1. mērķa reģioni, kas atrodas dalībvalstī, uz kuru attiecas Kohēzijas fonds | 50 % ≤ A ≤ 80 % B ≥ 20 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 % | A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 % |

Vistālākie reģioni | 50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % | A ≤ 40 % B ≥ 10 % C ≥ 50 % | A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 25 % | A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 % |

Nomaļās Grieķijas salas, kuru stāvoklis ir neizdevīgs to attāluma dēļ | 50 % ≤ A ≤ 85 % B ≥ 15 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 60 % | A ≤ 35 % B ≥ 5 % C ≥ 40 % | A ≤ 75 % B ≥ 5 % C ≥ 20 % |

Citi apgabali | 25 % ≤ A ≤ 50 % B ≥ 50 % | A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 % | A ≤ 15 % B ≥ 5 % C ≥ 60 % | A ≤ 50 % B ≥ 5 % C ≥ 30 % |

Investīciju gadījumā mazos un vidējos uzņēmumos Komisijas Ieteikuma 96/280/EK [10] izpratnē A likmes 2. un 3. grupai var palielināt par kādu summu tiem finansējuma veidiem, kas nav tiešā palīdzība, ar noteikumu, ka šis palielinājums nepārsniedz 10 % no kopējām kompensējamām izmaksām. Privātā līdzekļu saņēmēja ieguldījumu attiecīgi samazina.

Pirmajā daļā paredzēto atkāpju īsu kopsavilkumu ietver darbības programmās un vienotajos programmdokumentos attiecīgajiem apgabaliem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1260/1999 18. un 19. pantā."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2000. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2001. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Rosengren

[1] OV C 96 E, 27.2.2001., 277. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 14. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 139, 11.5.2001., 29. lpp.

[4] OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp.

[5] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1447/2001 (OV L 198, 21.7.2001., 1. lpp.).

[10] OV L 107, 30.4.1996., 4. lpp.

--------------------------------------------------

Augša